Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο"

Transcript

1 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «φςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Παρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων υναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Παππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΩΝ Προχπολογιςμόσ: ,00 (ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.) Διάρκεια: 11 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά Ημερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: HH/MM/EE Κωδικόσ ΟΠ:

2 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου... 4 ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ... 7 Συντομογραφίεσ... 7 Α1. Περιβάλλον του Ζργου... 8 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου... 8 A1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ & Υλοποίθςθσ... 9 A1.1.2 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου A1.1.3 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Α1.2 Τφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) A1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ 15 A1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα A1.2.3 Ρεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν A1.2.4 Ανάλυςθ υφιςτάμενων υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 20 A1.2.5 Επίπεδο Ωριμότθτασ του παρόντοσ Ζργου Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Α2.2 κοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Α2.3 τόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Α2.4 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α3. Λειτουργικζσ και Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Α3.1 Λειτουργικζσ Περιγραφζσ Τποςυςτθμάτων Α3.1 Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ A3.2 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ υςτιματοσ Σεχνολογίεσ A3.3 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Λειτουργικών Ενοτιτων (Τποςυςτθμάτων, Εφαρμογών) Α3.7 Διαλειτουργικότθτα Α3.8 Πολυκαναλικι προςζγγιςθ Α3.9 Ανοιχτά δεδομζνα Α3.10 Απαιτιςεισ Αςφάλειασ Α3.11 Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ υςτιματοσ Α3.12 Απαιτιςεισ Προςβαςιμότθτασ Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου Α3.14 Πίνακασ Παραδοτζων Α3.15 θμαντικά Ορόςθμα υλοποίθςθσ Ζργου Α4. Α4. Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Υπηρεςιών Α4.1 Τπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Α4.2 Τπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ Σελίδα 2 από 60

3 Α4.3 Τπθρεςίεσ Πιλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Παραγωγικισ Λειτουργίασ Α4.4 Τπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» Α4.6 Σιρθςθ προδιαγραφών ποιότθτασ υπθρεςιών Α5. Α5 Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Υλοποίηςησ Ζργου Α5.1 Μζκοδοι και Σεχνικζσ Τλοποίθςθσ και Τποςτιριξθσ Α5.2 χιμα Διοίκθςθσ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του Ζργου Α5.3 χζδιο και φςτθμα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ Α5.4 χζδιο και φςτθμα Διαχείριςθσ Κινδφνων Α5.5 ενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και Ζργου Σελίδα 3 από 60

4 υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου Σκοπόσ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ είναι θ υλοποίθςθ ενόσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγϊν για όλο το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά για τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν φδρευςθσ προσ τουσ πολίτεσ τθσ περιοχισ και τθν εξοικονόμθςθ πόρων και χρθμάτων από το Διμο. Μζςω του προτεινόμενου ζργου ο Διμοσ Εμμανουιλ Ραππά κα αποκτιςει τθ δυνατότθτα, αφενόσ να παρζχει νζεσ, ποιοτικζσ και αξιόπιςτεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ φδρευςθσ ςτουσ δθμότεσ του, αφετζρου κα εκςυγχρονίςει τισ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ, διαχείριςθσ και εκκακάριςθσ του δικτφου φδρευςθσ και των ςχετικϊν υπθρεςιϊν, εξοικονομϊντασ πόρουσ ςε επίπεδο ςυντιρθςθσ και αναλωςίμων αλλά και διοικθτικϊν εξόδων. Με το προτεινόμενο ζργο ο Διμοσ επιδιϊκει να μεταβεί ςε μία νζα ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ των πολιτϊν με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, περιορίηοντασ ςτο ελάχιςτο τθ διαδικαςία επιτόπιασ επίςκεψθσ των ελεγκτϊν του διμου και επιτρζποντασ ςτον πολίτθ να διαχειριςτεί τθν ςφνδεςθ φδρευςθσ του και να ειςάγει μόνοσ του τα ςτοιχεία κατανάλωςθσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα που κα υλοποιθκεί. Ραράλλθλα εγκακιςτϊντασ ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ των καταναλϊςεων ςτα κεντρικά ςθμεία τροφοδοςίασ του δικτφου (Γεωτριςεισ Δεξαμενζσ) κα μπορεί να παρακολουκεί ςε επίπεδο κοινότθτασ τθν κατανάλωςθ και να διαςταυρϊνει αντιπαραβάλει τισ καταναλϊςεισ που δθλϊνουν οι πολίτεσ με τισ ςυνολικζσ καταναλϊςεισ από τα κεντρικά ςθμεία. Σε ςυνδυαςμό με τα ιςτορικά ςτατιςτικά ςτοιχεία κατανάλωςθσ (ανά καταναλωτι, θμζρα, ϊρα, εποχι) που πλζον κα αρχίςει να ζχει, κα ζχει μία πλιρθ εικόνα των καταναλϊςεων και κα αποφαςίηει εάν χρειάηεται να ςταλεί προςωπικό για επιτόπια ζλεγχο. Με τον τρόπο αυτό κα πραγματοποιείται ζλεγχοσ μόνο εφόςον χρειάηεται ι όταν πρζπει να βγει εκκακαριςτικόσ λογαριαςμόσ. Τζλοσ ςε επίπεδο παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ δικτφου, κα μπορεί να εντοπίηει διαρροζσ και άλλεσ βλάβεσ ςτισ λειτουργίεσ των κεντρικϊν ςθμείων τροφοδοςίασ ςε πραγματικό χρόνο και να προγραμματίηει προλθπτικζσ ενζργειεσ ςυντιρθςθσ με βάςθ τα ιςτορικά ςτατιςτικά ςτοιχεία από τθ λειτουργία του δικτφου. Σελίδα 4 από 60

5 Με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου κα παρζχονται θλεκτρονικά οι ακόλουκεσ υπθρεςίεσ: ΥΡ1 : Υπθρεςία απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ των ςυνδζςεων / υδρομετρθτϊν καταναλωτϊν και ενθμζρωςθ για το δίκτυο φδρευςθσ (κανονιςμοφσ φδρευςθσ, τιμολογιακι πολιτικι, χρεϊςεισ, ςχετικζσ αποφάςεισ κ.λ.π.) κακϊσ και για βλάβεσ, διαρροζσ, προγραμματιςμζνεσ διακοπζσ κλπ ΥΡ2 : Υπθρεςία θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν για πλθρωμι λογαριαςμϊν και ζκδοςθ δικαιολογθτικϊν (νζα ςφνδεςθ, επαναςφνδεςθ κ.λ.π) ΥΡ3 : Υπθρεςία αποςτολισ και διαχείριςθσ αιτθμάτων (παράπονα, υπόδειξθ κακοτεχνιϊν, διαρροϊν) Ανάμεςα ςτα κφρια αναμενόμενα αποτελζςματα που κα προκφψουν από τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ ζργου είναι: Θ δθμιουργία και διάκεςθ τριϊν (3) πλιρωσ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν του Διμου προσ τουσ δθμότεσ που ςχετίηονται με τθν υπθρεςία φδρευςθσ Ο εκςυγχρονιςμόσ του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ του δικτφου φδρευςθσ που οδθγεί ςε οικονομίεσ κλίμακασ και πόρων. Θ εξοικείωςθ των πολιτϊν ςτθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν και θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν για τισ ςυναλλαγζσ τουσ με τθ Δθμόςια Διοίκθςθ. Μεταξφ των κρίςιμων παραμζτρων για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του ζργου περιλαμβάνονται: Θ διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ και αποδοτικισ επικοινωνίασ μεταξφ των ςτελεχϊν του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Θ τεχνοοικονομικι επάρκεια του ανάδοχου και θ επιςτθμονικι και επαγγελματικι αρτιότθτα τθσ Ομάδασ Ζργου Θ ςυμβατότθτα και διαλειτουργικότθτα τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ του Αναδόχου με τα υφιςτάμενα ςυςτιματα και υποδομζσ του Διμου που ςχετίηονται με το ςυγκεκριμζνο ζργο και κα χρθςιμοποιθκοφν ςε αυτό. Θ Διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν κακϊσ και θ τιρθςθ των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίθςθσ Σελίδα 5 από 60

6 Θ Ανακζτουςα Αρχι κα κεωριςει ότι ζχουν επιτευχκεί οι ςτόχοι του παρόντοσ ζργου όταν ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ και εντόσ των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων θ οριςτικι παραλαβι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου και αποδειχκεί ςτθν πράξθ, μετά από εφλογο χρονικό διάςτθμα παραγωγικισ λειτουργίασ, θ προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ πόρων από το Διμο αλλά και θ όςο το δυνατό μεγαλφτερθ χριςθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν από τουσ Δθμότεσ. Σελίδα 6 από 60

7 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ υντομογραφίεσ ΕΕ ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΥΔ ΕΤΠΑ ΠΔΕ ΤΔΕ ΟΔΕ ΨΣ ΔΕΥΑ ΤΠΕ ΕΔΔ ΑΑ ΕΠΠΕ ΟΕΥ Ευρωπαϊκή Ζνωςη Εθνικό Στρατηγικό Πλαίςιο Αναφοράσ Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςησ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Πρόγραμμα Δημοςίων Επενδφςεων Τεχνικό Δελτίο Ζργου Ομάδα Διοίκηςησ Ζργου Ψηφιακή Σφγκλιςη Δημοτική Επιχείρηςη Φδρευςησ Αποχζτευςησ Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών Επιτροπή Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ Αναθζτουςα Αρχή Επιτροπή Παρακολοφθηςησ και Παραλαβήσ Ζργου Οργανιςμό Εςωτερικήσ Υπηρεςίασ Σελίδα 7 από 60

8 Α1. Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου Θ παροφςα πράξθ εντάςςεται ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ "04 - Ψθφιακι ςφγκλιςθ και επιχειρθματικότθτα ςτθν ΡΚΜ" του Ε.Ρ. "Μακεδονία - Θράκθ" του ΕΣΡΑ. Ο Ανάδοχοσ που κα προκφψει από τον παρόντα διαγωνιςμό κα υλοποιιςει το ζργο ςτο ευρφτερο πλαίςιο κανόνων και υποχρεϊςεων του ΕΣΡΑ, κακϊσ και το νομικό πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Διμου Εμ. Ραππά. ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΠ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΤΡΙΟ ΕΡΓΟΤ ΦΟΡΕΑ ΛΕΡΙΣΟΤΡΓΙΑ/ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΟΡΕΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΑΝΑΔΟΥΟ ΕΡΓΟΤ ΕΤΔ ΕΠ Φ ΔΗΜΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΝΟΜΟΤ ΕΡΡΧΝ ΔΗΜΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΝΟΜΟΤ ΕΡΡΧΝ Η ππάξε ζςγσπεμαηοδοηείηαι από ηο ΕΣΠΑ ζηο πλαίζιο ηος ΕΠΑ. Οι δαπάνερ ηος έπγος βαπύνοςν ηο ΠΔΕ και ζςγκεκπιμένα ηον κυδικό ηος έπγος 2011Ε Θα πποκύτει από ηεν διαδικαζία ανοικηού διαγυνιζμού ηος παπόνηορ Βαςικό μζλθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχιςθσ του ζργου μετά τθν ολοκλιρωςθ του, κακϊσ και μετά τθν λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ (1 ζτοσ από τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ). Για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ αναγκαία κεωρείται θ κατάρτιςθ των εργαηομζνων τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου, οι οποίοι κα είναι υπεφκυνοι και για τθν μετζπειτα ςυντιρθςθ του. Στο πλαίςιο αυτό πολφ ςθμαντικι κεωρείται θ ςυνειςφορά του Αναδόχου κατά τθν φάςθ εκπαίδευςθσ των υπαλλιλων του φορζα κακϊσ και κατά τθν φάςθ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ όπου οι τεχνικοί κα εξοικειωκοφν με το ςφςτθμα, κα λφςουν τυχόν απορίεσ τουσ, κα διαγνϊςουν αδυναμίεσ και κα προτείνουν βελτιϊςεισ ςτθν χρθςτικότθτα του. Σελίδα 8 από 60

9 Ραράλλθλα, θ επιτυχία και ςυνζχιςθ του ζργου ζγκειται και ςτθν ενθμζρωςθ των δθμοτϊν (πολιτϊν, επιχειριςεων) για τα οφζλθ και τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα. Θ ευαιςκθτοποίθςθ τουσ κα ξεκινιςει από τον Ανάδοχο (μζςω ςχετικισ θμερίδασ δθμοςιότθτασ) αλλά κα ςυνεχιςτεί από μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ϊςτε να πλθροφορθκοφν οι εμπλεκόμενοι για τισ δυνατότθτεσ και τα οφζλθ του ζργου. Ραράλλθλα το παρόν ζργο λόγω του καινοτόμου χαρακτιρα του κα αποτελζςει ςθμείο αναφοράσ για τθν ανάπτυξθ αντίςτοιχων ςυςτθμάτων και ςε άλλουσ φορείσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, ΔΕΥΑ, ενϊ τα παραγόμενα ςτοιχεία για τθν μείωςθ κατανάλωςθσ και τθν εξοικονόμθςθ πόρων (φυςικϊν, οικονομικϊν), ςε ικανό διάςτθμα μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε μελζτεσ και ζρευνεσ αποτελεςμάτων αρμόδιων φορζων για τθν χριςθ αντίςτοιχων ςυςτθμάτων. A1.1.1 υνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ & Τλοποίθςθσ Ο Διμοσ Εμμανουιλ Ραππά προζκυψε με το Σχζδιο Καλλικράτθσ (Ν.3852/2010) μετά τθν ςυνζνωςθ των πρϊθν Διμων (και νυν Δθμοτικϊν Ενοτιτων) Εμμανουιλ Ραππά και Στρυμόνα. Αποτελείται από 16 οικιςμοφσ- Κοινότθτεσ (Χρυςό, Ρεντάπολθ, Ν.Σοφλι, Αγ.Ρνεφμα, Εμμανουιλ Ραπά, Μζταλλα-Συκιά, Δαφνοφδι, Τοφμπα, Ν.Σκοπό, Νεοχϊρι, Μονόβρυςθ, Βαλτοτόπι, Ψυχικό, Ραραλίμνιο, Ρεκελινό και Μεςοκϊμθ) και ο ςυνολικόσ Ρλθκυςμόσ του ανζρχεται με βάςθ τθν απογραφι του 2001 ςε κατοίκουσ. Θ ζδρα του Διμου (Δθμοτικι Κοινότθτα Χρυςοφ) απζχει μόλισ 10 χλμ από τθν πόλθ των Σερρϊν μζςω τθσ Εκνικισ Οδοφ Σερρϊν-Δράμασ. Ο Διμοσ Εμ. Ραππά είναι πζμπτοσ ςε πλθκυςμό και ζβδομοσ ςε ζκταςθ Διμοσ του Νομοφ Σερρϊν βρίςκεται ςτο Κεντροανατολικό τμιμα του Νομοφ και ςυνορεφει Βορειοδυτικά με το Διμο Σερρϊν, Βορειοανατολικά με το Νομό Δράμασ, Νοτιοδυτικά με το Διμο Βιςαλτίασ και Νοτιοανατολικά με το Διμο Νζασ Ηίχνθσ. Ζδρα του Διμου είναι το Χρυςό Σερρϊν. Σελίδα 9 από 60

10 Ο Διμοσ δομείται και λειτουργεί με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν, τθν προϊκθςθ του αναπτυξιακοφ και κοινωνικοφ του ρόλου, τθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ, τθν προςταςία και διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ, τθν εξοικονόμθςθ πόρων (οικονομικϊν/ φυςικϊν), τθν προϊκθςθ του εςωτερικοφ του μεταςχθματιςμοφ και ανανζωςθσ, τθν αξιοποίθςθ υπαρχόντων οικονομικϊν πόρων (ευρωπαϊκϊν - εκνικϊν) κακϊσ και τθν προςζλκυςθ νζων. Διαρκζσ μζλθμα τθσ Δθμοτικισ Αρχισ είναι να αξιολογεί και προςαρμόηει τουσ τικζμενουσ ςτόχουσ ανάπτυξθσ κακϊσ και να προτείνει ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ που είναι ςυμβατζσ με τον περιφερειακό, εκνικό και ευρωπαϊκό προγραμματιςμό. Οι οργανικζσ μονάδεσ που λειτουργοφν ςτο Διμο είναι: α) το Αυτοτελζσ Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ, Ρλθροφορικισ, Οργάνωςθσ & Διαφάνειασ, β) θ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν, Οικονομικϊν, Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν & Υπθρεςιϊν Οικονομικισ Ανάπτυξθσ με τα τμιματα: β1) Τμιμα Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν, β2) Τμιμα Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, γ) θ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, Ρεριβάλλοντοσ & Ρολεοδομίασ με ι) το Τμιμα Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και ιι) το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ & Ρολεοδομίασ και δ) οι αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ ι) Γραφείο ΚΕΡ, ιι) Γραφείο Είςπραξθσ Εςόδων και ιιι) Γραφείο Διοικθτικϊν Θεμάτων & Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ. Οργανόγραμμα των διευκφνςεων και τμθμάτων του Διμου (εκτόσ των αποκεντρωμζνων υπθρεςιϊν) παρουςιάηεται ςτο Σχιμα 1. Σελίδα 10 από 60

11 ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΟΜΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΟ ΓΑΦΕΙΟ ΔΘΜΑΧΟΥ, ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΒΟΘΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΘΜΑ ΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΡΛΘ/ΚΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ, ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΚΕΡ ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Σχήμα 1: Οργανόγραμμα Δήμου Εμ. Παππά Ο Διμοσ Εμ. Ραππά, δρϊντασ ωσ Ανακζτουςα Αρχι, είναι υπεφκυνοσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ ζργου ςε όλο τον κφκλο ηωισ του, από τθν κατάρτιςθ του τεφχουσ και των όρων τθσ προκιρυξθσ μζχρι και τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ/ οικονομικοφ αντικειμζνου, βαςιηόμενοσ πάντα ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ και το εγκρικζν ΤΔΕ. Ο ρόλοσ του άπτεται ςτθν αρμονικι ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο ςε όλα τα ςτάδια υλοποίθςθσ, κακϊσ και ςτθν παροχι των απαραίτθτων ςτοιχείων που ηθτθκοφν προσ διευκόλυνςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ. Θ υποςτιριξθ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ κα πραγματοποιθκεί από το Τμιμα Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Εμμανουιλ Ραππά, ο οποίοσ αποτελεί τθν Ανακζτουςα Αρχι του ζργου με τα παρακάτω ςτοιχεία επικοινωνίασ: Διεφκυνςθ: Δθμαρχείο Εμμανουιλ Ραππά, Χρυςό Σερρϊν, Τ.Κ Τθλ.: /53212 Fax: Web: Σελίδα 11 από 60

12 A1.1.2 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου Στον Διμο Εμ. Ραππά δεν υπάρχει ΔΕΥΑ και όλο το δίκτυο φδρευςθσ ανικει ςτθν αρμοδιότθτα του Διμου και ςυγκεκριμζνα ςτο Τμιμα των Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, θ οποία το διαχειρίηεται μζχρι ςιμερα. Επομζνωσ υπεφκυνθ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του παρόντοσ ζργου είναι θ Ανακζτουςα Αρχι. A1.1.3 Όργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Θ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν & Ρεριβάλλοντοσ και ςυγκεκριμζνα το Τμιμα των Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν κα ζχει ωσ αντικείμενο τον επιχειρθςιακό ςυντονιςμό και τθν παρακολοφκθςθ τθσ παροφςασ πράξθσ: "Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγϊν για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά". Θ Δ/νςθ Διοικθτικϊν, Οικονομικϊν, Κοινωνικϊν κα εμπλακεί επίςθσ ςτθν διοικθτικι και οικονομικι διαχείριςθ του ζργου. Συγκεκριμζνα, από τισ ανωτζρω Διευκφνςεισ κα επιλεγεί θ Ομάδα Διοίκθςθσ του Ζργου (ΟΔΕ), περιλαμβάνεται και θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ (ΕΔΔ), που κα ζχει τθν ευκφνθ παρακολοφκθςθσ των παρακάτω ενεργειϊν: - τθν τιρθςθ τθσ Κοινοτικισ και Εκνικισ Νομοκεςίασ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ, - τθν ςφνταξθ του παρόντοσ τεφχουσ προκιρυξθσ με βάςθ τισ απαιτιςεισ υλοποίθςθσ και το εγκεκριμζνο ΤΔΕ, - τθν ανάρτθςθ, διαβοφλευςθ και δθμοςίευςθ του τεφχουσ προκιρυξθσ κακϊσ και τθν ςυγκζντρωςθ όλων των ςτοιχείων και παρατθριςεων από τισ παραπάνω διαδικαςίεσ, - τθν διάκεςθ τευχϊν προκιρυξθσ ςτουσ υποψθφίουσ αναδόχουσ, - τθν υποδοχι και επεξεργαςία απαντιςεων ςε τυχόν ερωτιςεισ των διαγωνιηομζνων, για κζματα που αφοροφν τθν δθμοςιευμζνθ διακιρυξθ κατά τθ φάςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, - τθν ςυγκζντρωςθ των προςφορϊν των υποψθφίων ςτον τόπο και χρόνο που κακορίηονται από τθν προκιρυξθ, Σελίδα 12 από 60

13 - τθν αξιολόγθςθ των φακζλων προςφορϊν των υποψθφίων, - τθν ςφνταξθ πρακτικϊν, με τα οποία ειςθγείται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθν αποδοχι ι τθν αιτιολογθμζνθ απόρριψθ των προςφορϊν. - τθν διαχείριςθ προςφυγϊν και ενςτάςεων κατά τθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ, - τθν κοινοποίθςθ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ με τθλεομοιοτυπία (fax) των αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ - τθν χρθματοοικονομικι διαχείριςθ και απορρόφθςθ των πόρων που διατίκεται για το ζργο, - τθν διατιρθςθ αλλθλογραφίασ με τθν ΕΥΔ και τθν υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ εγγράφωσ για τυχόν τροποποιιςεισ χρονοδιαγράμματοσ, ςφμβαςθσ, τυχόν προβλθμάτων που προκφπτουν κ.λ.π. - τθν τιρθςθ και ενθμζρωςθ του φακζλου τθσ πράξθσ με όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ, τθν αποπλθρωμι, τθν λειτουργία και τουσ λογιςτικοφσ ελζγχουσ τθσ για διάςτθμα τριϊν ετϊν μετά το κλείςιμο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ και τουλάχιςτον μζχρι το 2020, - τθν ςφνταξθ αναφορϊν παρακολοφκθςθσ και προόδου τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου (δελτία διλωςθσ δαπανϊν και εξαμθνιαίεσ αναφορζσ προόδου ζργου, αναλυτικι ζκκεςθ ολοκλιρωςθσ τθσ πράξθσ), - τθν ςφνταξθ των ειςθγιςεων προσ το Δθμοτικό Συμβοφλιο του Διμου για τθν ζγκριςθ πρακτικϊν παραλαβισ, τροποποιιςεων ςφμβαςθσ κ.λ.π. Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ Ζργου (ΕΠΠΕ) Ο επιχειρθςιακόσ ρόλοσ τθσ επιτροπισ είναι εποπτικόσ και ελεγκτικόσ, θ δε ςτελζχωςι τθσ κα βαςιςκεί ςε μόνιμουσ υπαλλιλουσ του Διμου, που κα υποδείξει το Δθμοτικό Συμβοφλιο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ειδικότερεσ αρμοδιότθτεσ αυτισ τθσ επιτροπισ είναι: - θ ςυςτθματικι εποπτεία τθσ υλοποίθςθσ του ζργου ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του ΤΔΕ και τισ απαιτιςεισ τθσ οικείασ προκιρυξθσ, τθν ςχετικι Σελίδα 13 από 60

14 μελζτθ εφαρμογισ που κα καταρτιςκεί για τθν υλοποίθςθ, και με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί, - θ ςφνταξθ αναφορϊν προσ τθν Διαχειριςτικι Αρχι και το Δθμοτικό Συμβοφλιο για τυχόν ανακφπτοντα προβλιματα και τισ ςχετικά προτεινόμενεσ λφςεισ, - θ παροχι κατευκφνςεων, πλθροφοριϊν και οδθγιϊν ςτον Ανάδοχο του ζργου, - θ διενζργεια απροειδοποίθτων δειγματολθπτικϊν ελζγχων ςε όλθ τθ διάρκεια του ζργου - θ ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των παραδοτζων του ζργου. Βαςικοί Χριςτεσ (Key Users) Ομάδεσ χρθςτών Οι ομάδεσ χρθςτϊν που κα ζχουν πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθ του ζργου είναι οι ακόλουκοι: - ο υπεφκυνοσ ζργου και θ ομάδα υλοποίθςθσ του Αναδόχου για τθν δθμιουργία, ρφκμιςθ, παραμετροποίθςθ και προςαρμογι του ςυςτιματοσ ςτισ ανάγκεσ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ, - οι διαχειριςτζσ (εργαηόμενοι του Διμου), οι οποίοι κα ζχουν τθν εξουςιοδότθςθ να ελζγχουν και να διαχειρίηονται τα δεδομζνα των βάςεων δεδομζνων του ςυςτιματοσ, να ελζγχουν τθν «διεπαφι» με το ςφςτθμα ςυλλογισ δεδομζνων παροχϊν/κατανάλωςθσ, να τροποποιοφν τθν εμφάνιςθ, να ειςάγουν ανακοινϊςεισ, να ςυγκεντρϊνουν παράπονα αιτιματα πολιτϊν και να ελζγχουν τθν γενικότερθ λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ, - ο γενικόσ διαχειριςτισ (εργαηόμενοσ του Διμου), που κα κακορίηει τα δικαιϊματα των διαφόρων ομάδων χρθςτϊν και ο οποίοσ ζχει τον γενικό ζλεγχο, εποπτεία και ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ και επίςθσ τον τελικό λόγο για τυχόν αναμορφϊςεισ, τροποποιιςεισ και επεκτάςεισ του. Α1.2 Τφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) Θ ολοζνα αυξανόμενθ ηιτθςθ νεροφ δθμιουργεί ςτισ μζρεσ μασ τθν επιτακτικι ανάγκθ ανάπτυξθσ εναλλακτικϊν πλάνων και πολιτικισ διαχείριςθσ των υδατικϊν Σελίδα 14 από 60

15 πόρων. Θ διαχείριςθ του πολφτιμου αυτοφ αγακοφ μπορεί να πραγματοποιθκεί με τθν χρθςιμοποίθςθ ςφγχρονων υποδομϊν ΤΡΕ, που προςφζρουν τεχνικζσ αυτοματοποιθμζνων μετριςεων κατανάλωςθσ με ςκοπό τθν ορκολογικι χριςθ, τθν εξοικονόμθςθ και τθ διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ και του χαμθλοφ του κόςτουσ. Οι φορείσ διαχείριςθσ (Δθμοτικζσ Αρχζσ, ΔΕΥΑ) οφείλουν να εφαρμόςουν ςφγχρονεσ πολιτικζσ και μζτρα που κα τουσ επιτρζπουν να αξιολογοφν τα ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενα δεδομζνα, με ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ του χαμζνου φδατοσ και τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των καταναλωτϊν μζςα από τθν εξαςφάλιςθ τθσ απαραίτθτθσ ποςότθτασ (και ποιότθτασ) φδατοσ. Θ Δθμοτικι Αρχι με βάςθ τθν αποκτθκείςα εμπειρία ςτθν διαχείριςθ πολφπλοκων ζργων ΤΡΕ (παρ. Α ) και τθν ανάπτυξθ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ του εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ (παρ. Α ), προτείνει τθν επζκταςθ/ αναβάκμιςθ του δικτφου φδρευςθσ τθσ μζςω του παρόντοσ προτεινόμενου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ, απομακρυςμζνθσ παρακολοφκθςθσ και ολοκλθρωμζνων ςυναλλαγϊν. Απϊτεροσ ςτόχοσ του είναι αφενόσ θ αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ μζτρθςθσ κατανάλωςθσ και αφετζρου, ο εμπλουτιςμόσ και θ αυτοματοποίθςθ των υφιςτάμενων παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Ο νζοσ Διμοσ Εμ. Ραππά είναι κατάλλθλα ςτελεχωμζνοσ και διακζτει άρτια υλικοτεχνικι υποδομι για να καλφπτει όχι μόνο τισ κακθμερινζσ μθχανογραφικζσ ανάγκεσ του, αλλά και να παρακολουκεί και να ςτθρίηει τθ λειτουργία καινοτομικϊν ζργων, όπωσ το προτεινόμενο. A1.2.1 υνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιών και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ Θ εφαρμογι του Ρρογράμματοσ «Καλλικράτθ» και θ μεταβίβαςθ νζων αρμοδιοτιτων, ζχριςε αναγκαία τθν οργάνωςθ και λειτουργία των υπθρεςιϊν του Διμου κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτα νζα δεδομζνα. Σελίδα 15 από 60

16 Σφμφωνα με τον ΟΕΥ, ςτισ υπθρεςίεσ που υπάγονται απευκείασ ςτο Διμαρχο ανικουν ι) το Ιδιαίτερο Γραφείο Δθμάρχου, Επικοινωνίασ & Δθμοςίων Σχζςεων, ιι) θ Νομικι Υπθρεςία, ιιι) το Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Βοικειασ και ιν) το Αυτοτελζσ Τμιμα Δθμοτικισ Αςτυνομίασ. Οι προαναφερόμενεσ υπθρεςίεσ δεν είναι ςτελεχωμζνεσ. Στισ επιτελικζσ υπθρεςίεσ ανικει το Αυτοτελζσ Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ, Ρλθροφορικισ & Διαφάνειασ ςτο οποίο υπθρετοφν δφο (2) υπάλλθλοι. Είναι αρμόδιο για τθν υποςτιριξθ των οργάνων διοίκθςθσ, των υπθρεςιϊν και των νομικϊν προςϊπων του Διμου κατά τισ διαδικαςίεσ ςφνταξθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων των περιοδικϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων και των Ετθςίων Ρρογραμμάτων Δράςθσ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και απόδοςθσ των υπθρεςιϊν του Διμου κατά τθν επίτευξθ των περιοδικϊν ςτόχων του και τον ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των εςωτερικϊν οργανωτικϊν ςυςτθμάτων του Διμου υπό ςυνκικεσ διαςφάλιςθσ του επικυμθτοφ επιπζδου ποιότθτασ των παρεχομζνων κάκε είδουσ υπθρεςιϊν. Επιπρόςκετα το Τμιμα είναι αρμόδιο (υποςτθριηόμενο από το Τμιμα Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν) για τθν ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ, λειτουργία και ςυντιρθςθ των ςυςτθμάτων ΤΡΕ του Διμου. Στισ υπθρεςίεσ περιβάλλοντοσ, ποιότθτασ ηωισ & τεχνικϊν ζργων ανικει θ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, Ρεριβάλλοντοσ και Ρολεοδομίασ, που είναι αρμόδια ι) για τθ μελζτθ, εκτζλεςθ και ςυντιρθςθ των κάκε είδουσ τεχνικϊν ζργων του Διμου, με ςτόχο τθν ζγκαιρθ, οικονομικι και άριςτθ από επιςτθμονικισ απόψεωσ πραγματοποίθςι τουσ, ιι) για τθν εξαςφάλιςθ βελτιωμζνων ςυνκθκϊν αςφαλοφσ μετακίνθςθσ και κυκλοφορίασ των δθμοτϊν και των οχθμάτων τουσ, κακϊσ και για τον ζλεγχο εγκαταςτάςεων, τθν ζκδοςθ αδειϊν εγκαταςτάςεων και εγκαταςτατϊν κυρίωσ ςτον τομζα των μεταφορϊν, ιιι) για τθν προςταςία και αναβάκμιςθ του τοπικοφ φυςικοφ, αρχιτεκτονικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αποκομιδισ και τθσ μεταφοράσ των απορριμμάτων, τθσ χωριςτισ Σελίδα 16 από 60

17 αποκομιδισ και μεταφοράσ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν, τθν εξαςφάλιςθ τθσ κακαριότθτασ των κοινοχριςτων χϊρων, κακϊσ και για τθ ςυντιρθςθ των χϊρων πραςίνου, ιν) για τθν ενεργειακι διαχείριςθ, τθ λειτουργία των Κοιμθτθρίων κακϊσ και για τθν Ρολιτικι Ρροςταςία ςτο επίπεδο του Διμου, ν) για τθν εφαρμογι του πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ, τθν ζκδοςθ και ζλεγχο εφαρμογισ των οικοδομικϊν αδειϊν και τον ζλεγχο των καταςκευϊν. Στθ Δ/νςθ υπθρετοφν είκοςι τζςςερεισ (24) υπάλλθλοι (τακτικό προςωπικό και Ι.Δ.Α.Χ.) διαφόρων ειδικοτιτων. Θ ζδρα του Διμου δεν διακζτει ζωσ ςιμερα ζνα κτίριο Δθμαρχείου το οποίο κα επαρκοφςε να ςτεγάςει τισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ του Διμου. Αποτζλεςμα τθσ ζλλειψθσ αυτισ είναι αρκετζσ υπθρεςίεσ να ςτεγάηονται ςε κτίρια (ιδιόκτθτα ι ενοικιαηόμενα) εκτόσ του Δθμαρχείου, ενϊ το Τμιμα Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν φιλοξενείται ςτθν Κοινότθτα Νζου Σκοποφ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Στρυμόνα. Το πρόβλθμα αυτό προκαλεί αρκετζσ δυςλειτουργίεσ ζωσ ςιμερα ςτο Διμο ο οποίοσ αναγκάςτθκε να ςτραφεί ςτισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ (αςφρματα ευρυηωνικά δίκτυα) προκειμζνου να ελαχιςτοποιιςει τθν αρνθτικι επιρροι των μεγάλων αποςτάςεων τόςο ςτο επίπεδο εξυπθρζτθςθσ του Δθμότθ όςο και ςε αυτό τθσ παραγωγικότθτασ των υπαλλιλων και τθσ αναγκαίασ δικτφωςθσ των κατά τόπουσ υπθρεςιακϊν του μονάδων. Σιμερα ζχει δρομολογθκεί θ μετατροπι του πρϊθν Γυμναςίου Χρυςοφ ςε κτίριο Δθμαρχείου και αναμζνεται εντόσ του 2012 το ζργο να ζχει ολοκλθρωκεί και να είναι δυνατι θ μεταφορά του ςυνόλου των υπθρεςιϊν ςτο νζο κτίριο εφόςον προθγουμζνωσ ζχουν λυκεί τα τεχνικά προβλιματα που κα προκφψουν (μεταφορά ΣΥΗΕΥΞΙΣ, αςφρματων κεραιϊν, εγκατάςταςθ αναμεταδοτϊν κλπ). A1.2.2 Οργανωτικι Δομι και τελζχωςθ του Φορζα Από τισ οργανικζσ μονάδεσ που λειτουργοφν ςτο Διμο και ςφμφωνα με τον Οργανιςμό Εςωτερικϊν Υπθρεςιϊν, οι εμπλεκόμενεσ με το Ζργο δομζσ του Διμου είναι: ι) θ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, Ρεριβάλλοντοσ & Ρολεοδομίασ και ςυγκεκριμζνα το Τμιμα Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και ιι) το Αυτοτελζσ Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ, Ρλθροφορικισ & Διαφάνειασ. Σελίδα 17 από 60

18 Το Τμιμα Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν περιλαμβάνει τισ ενότθτεσ: α) Γραφείο Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν, β) Γραφείο Θλεκτρομθχανολογικϊν Ζργων & Συγκοινωνιϊν, γ) Γραφείο Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Άρδευςθσ, δ) Γραφείο κίνθςθσ οχθμάτων, ε) Γραφείο Μθχανοςταςίου & Αποκικθσ και ςτ) Γραφείο Ρρομθκειϊν, υλικϊν εξοπλιςμοφ, υπθρεςιϊν. Από τα αναφερόμενα Γραφεία εκείνο που υπολειτουργεί είναι το Γραφείο Θλεκτρομθχανολογικϊν Ζργων & Συγκοινωνιϊν, λόγω ζλλειψθσ εξειδικευμζνου προςωπικοφ. Στο Τμιμα υπθρετοφν ςυνολικά είκοςι (20) υπάλλθλοι των ακόλουκων ειδικοτιτων: δφο (2) ΡΕ Ρολιτικοί Μθχανικοί, ζνασ (1) ΡΕ Τοπογράφοσ Μθχανικόσ, ζνασ (1) ΤΕ Τεχνολόγοσ Ρολιτικόσ Μθχανικόσ, ζνασ (1) ΔΕ Εργοδθγόσ Δομικϊν Ζργων, ζνασ (1) ΔΕ Χειριςτϊν Θ/Υ, δφο (2) ΔΕ Οδθγϊν Αυτοκινιτων, ζνασ (1) ΥΕ Ρροςωπικό Κακαριότθτασ (υδρονομζων), τρεισ (3) ΔΕ Χειριςτισ Μθχανθμάτων Ζργων, δφο (2) ΔΕ Υδραυλικϊν, ζνασ (1) ΥΕ Εργατϊν Κακαριότθτασ, ζνασ (1) ΥΕ Εργατϊν, ζνασ (1) ΔΕ Τεχνιτϊν, ζνασ (1) ΔΕ Τεχνιτϊν Οικοδόμων, ζνασ (1) ΔΕ Θλεκτρολόγοσ και ζνασ (1) ΔΕ Διοικθτικόσ. Συνολικά, ςτθ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, Ρεριβάλλοντοσ & Ρολεοδομίασ απαςχολοφνται είκοςι τζςςερα (24) άτομα ωσ τακτικό προςωπικό αλλά και με ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου. Στο Αυτοτελζσ Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ, Ρλθροφορικισ & Διαφάνειασ υπθρετοφν δφο (2) υπάλλθλοι, ζνασ (1) ΡΕ Γεωπόνων και ζνασ (1) ΔΕ Διοικθτικόσ. A1.2.3 Περιγραφι των κφριων επιχειρθςιακών διαδικαςιών Ο νζοσ Διμοσ Εμμανουιλ Ραππά διαχειρίηεται ςυνολικά το δίκτυο φδρευςθσ τθσ περιοχισ Εμ. Ραππά και Στρυμόνα και ςυγκεκριμζνα εκτόσ από το δίκτυο διανομισ (ςωλθνϊςεισ) ςτουσ οικιςμοφσ διαχειρίηεται τισ 31 Γεωτριςεισ και τισ 30 Δεξαμενζσ (το αποκαλοφμενο Εξωτερικό Δίκτυο) που τροφοδοτοφν το δίκτυο διανομισ μζχρι τον καταναλωτι (το αποκαλοφμενο Εςωτερικό Δίκτυο). Το ςφςτθμα φδρευςθσ του Διμου χαρακτθρίηεται ιδιαίτερα πολφπλοκο, λόγω των πολλϊν δικτυωμάτων φδρευςθσ κάκε δθμοτικοφ διαμερίςματοσ και των πολλϊν και απομακρυςμζνων ςθμείων υδρολθψίασ δθμιουργϊντασ με αυτό τον τρόπο ςθμαντικά πρόβλθμα εποπτείασ αλλά και λειτουργίασ. Σελίδα 18 από 60

19 Για τθν καταγραφι των καταναλϊςεων απαςχολοφνται δθμοτικοί υπάλλθλοι τόςο τθσ Τεχνικισ υπθρεςίασ όςο και λοιποί διοικθτικοί υπάλλθλοι οι οποίοι με τθν μζκοδο τθσ επιτόπιασ επίςκεψθσ ςε κάκε καταναλωτι καταγράφουν τισ ενδείξεισ των υδρομετρθτϊν και μεταφζρουν τα ςτοιχεία ςτισ υπθρεςίεσ του Διμου από όπου και εκδίδεται ο λογαριαςμόσ (ςυνικωσ δίμθνα ι τρίμθνο). Από τα μζχρι ςιμερα ςτοιχεία παρατθρείται αδυναμία επαρκοφσ ελζγχου του δικτφου φδρευςθσ, τθν πλθρωμι ςθμαντικϊν ποςϊν για τθν ςυντιρθςθ του ςε εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ (υπεργολάβουσ) και τθν εμφάνιςθ μεγάλου ποςοςτοφ απωλειϊν ςτουσ πόρουσ των δικτφων φδρευςθσ. Επίςθσ καμία υπθρεςία που ςχετίηεται με τθν υδροδότθςθ των καταναλωτϊν δεν παρζχεται ςιμερα θλεκτρονικά. Με τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ πράξθσ και μζςω τθσ ανάπτυξθσ του ςυςτιματοσ ολοκλθρωμζνων ςυναλλαγϊν για τουσ πολίτεσ κακϊσ και του ςυςτιματοσ ςυλλογισ δεδομζνων παροχϊν/ κατανάλωςθσ SCADA κα διαφοροποιθκοφν και αναβακμιςτοφν: - Θ διαδικαςία καταγραφισ των καταναλϊςεων, που πλζον κα γίνεται από τουσ δθμότεσ μζςω web ι αποςτολι sms, - Θ διαδικαςία πλθρωμισ των λογαριαςμϊν, που κα πραγματοποιείται και θλεκτρονικά, - Θ διαδικαςία ενθμζρωςθσ των δθμοτϊν για βλάβεσ, προγραμματιςμζνεσ διακοπζσ. διαρροζσ κ.λ.π., θ οποία κα παρζχεται μζςω τθσ πφλθσ πρόςβαςθσ κακϊσ και μζςω sms, - Θ διαδικαςία υποβολισ αιτθμάτων και ζκδοςθσ δικαιολογθτικϊν, που κα παρζχεται ςτο εξισ θλεκτρονικά, - Θ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ ςε πραγματικό χρόνο τθσ λειτουργίασ των υποδομϊν φδρευςθσ ςτισ κεντρικζσ παροχζσ του δικτφου και θ άμεςθ ενθμζρωςθ για βλάβεσ - Θ διαδικαςία υποςτιριξθσ, πρόβλεψθσ και προγραμματιςμοφ ςυντιρθςθσ του δικτφου φδρευςθσ, μζςω των αυτοματοποιθμζνων λειτουργιϊν του ςυςτιματοσ SCADA που κα εγκαταςτακεί, Σελίδα 19 από 60

20 - Ο τρόποσ εργαςίασ των υπαλλιλων ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία με τθν μείωςθ των άςκοπων μετακινιςεων και τθν αποδοτικότερθ εναςχόλθςθ τουσ, κακϊσ κα ζχουν τθν δυνατότθτα επίβλεψθσ τουσ δικτφου υδροδότθςθσ χωρίσ να απαιτείται θ μετάβαςθ τουσ ςτο χϊρο των εγκαταςτάςεων - αν δεν υπάρχει άμεςθ ανάγκθ, και γνωρίηοντασ τθν πθγι του προβλιματοσ πριν τθν μετάβαςθ τουσ. A1.2.4 Ανάλυςθ υφιςτάμενων υποδομών Σεχνολογιών Πλθροφορικισ και Επικοινωνιών Ο Διμοσ Εμ. Ραππά ενεργόσ ςτθν προςπάκεια εκςυγχρονιςμοφ και αναβάκμιςθσ των λειτουργιϊν και υποδομϊν του, ζχει ιδθ από το Γ ΚΡΣ ςυμμετάςχει ςτθν υλοποίθςθ καινοτόμων ζργων ανάπτυξθσ υποδομϊν ΤΡΕ και ςυγκεκριμζνα αςφρματων ευρυηωνικϊν δικτφων με τθν παράλλθλθ αναβάκμιςθ του χρθςιμοποιοφμενου δικτυακοφ ενεργοφ του εξοπλιςμοφ. Ραράλλθλα, για να αντιμετωπίςει εν μζρθ τα προβλιματα του δικτφου υδροδότθςθσ, προχϊρθςε το 2010 με ιδία μζςα ςε πιλοτικό πρόγραμμα εγκατάςταςθσ ςυςτιματοσ απομακρυςμζνθσ παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ του εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ (Δεξαμενζσ και Γεωτριςεισ). Ακολουκεί αναλυτικι παρουςίαςθ των προαναφερόμενων ζργων: A Τποδομζσ αςφρματων δικτφων ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ Οι πρϊθν Διμοι Εμ. Ραππά και Στρυμόνα υλοποίθςαν ζργα ανάπτυξθσ αςφρματων ευρυηωνικών δικτφων τοπικισ πρόςβαςθσ με ςτόχο τθν διαςφνδεςθ κτιρίων δθμόςιου ενδιαφζροντοσ (ΚΕΡ, Δθμοτικά Ιατρεία, εφορίεσ, πολιτιςτικά κζντρα κ.λ.π.) με τον πλθςιζςτερο κόμβο ΣΥΗΕΥΞΙΣ και τθν επζκταςθ των υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ του δικτφου ΣΥΗΕΥΞΙΣ ςτουσ χριςτεσ των παραπάνω κτιρίων. Ταυτόχρονα, και οι δφο Διμοι ανζπτυξαν δίκτυο παροχισ αςφρματων ευρυηωνικών υπθρεςιών προσ τουσ πολίτεσ και επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ με κφρια παρεχόμενθ υπθρεςία τθν ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο μζςω αςφρματων ςθμείων Σελίδα 20 από 60

21 πρόςβαςθσ (wi-fi hotspot). Τα εν λόγω δίκτυα υποςτθρίηουν και υπθρεςίεσ παροχισ πλθροφόρθςθσ των πολιτϊν ςε πραγματικό χρόνο μζςω καμερϊν, μετεωρολογικϊν ςτακμϊν και οκονϊν προβολισ. Ριο αναλυτικά ζχουν υλοποιθκεί τα παρακάτω ζργα: Ε.Ρ. ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΟ ΤΙΤΛΟΣ Ρ/Υ (με Φ.Ρ.Α.) ΚτΡ Ανάπηςξε Εςπςδυνικού Δικηύος ηοπικήρ ππόζβαζερ ζηο ηπςμόνα Νομού εππών Δήμο ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΣ , ΚτΡ Ανάπηςξε Εςπςδυνικού Δικηύος ηοπικήρ ππόζβαζερ ζηο Εμ. Παππά Νομού εππών Δήμο ΚτΡ Ανάπηςξε Εςπςδυνικών Τπεπεζιών ζηο Δήμο Εμμανοςήλ Παππά & ηπςμόνα, Νομού εππών , , Στο ςχιμα που ακολουκεί παρουςιάηεται θ τοπολογία του αςφρματου δικτφου παροχισ υπθρεςιϊν του πρϊθν Διμου Εμ. Ραππά και για τα δφο προαναφερόμενα ζργα: Σελίδα 21 από 60

22 Σχήμα 2 : Τοπολογία αςφρματου δικτφου πρώην Δήμου Εμ. Παππά Ππωσ φαίνεται και ςτο παραπάνω ςχιμα κεντρικόσ κόμβοσ του δικτφου και κόμβοσ του ΣΥΗΕΥΞΙΣ είναι το Δθμαρχείο Εμ. Ραππά, ςθμείο που διακζτει και ADSL ςφνδεςθ. Συνολικά διαςυνδζκθκαν δϊδεκα (12) κτίρια δθμόςιου ενδιαφζροντοσ, ενϊ για τθν υλοποίθςθ του δικτφου κορμοφ χρθςιμοποιικθκαν τζςςερα (4) ςθμεία αναμετάδοςθσ (υδατόπυργοι, δεξαμενι). Ταυτόχρονα, εγκαταςτάκθκαν ζξι (6) ςθμεία αςφρματθσ πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτο διαδίκτυο, τρείσ κάμερεσ, και δφο οκόνεσ ενθμζρωςθσ κοινοφ. Αντίςτοιχθ είναι θ τοπολογία του αςφρματου δικτφου του πρϊθν Διμου Στρυμόνα όπου ςυνολικά διαςυνδζκθκαν ζξι (6) κτίρια δθμόςιου ενδιαφζροντοσ, ενϊ για τθν υλοποίθςθ του δικτφου κορμοφ χρθςιμοποιικθκαν τζςςερα (4) ςθμεία αναμετάδοςθσ (υδατόπυργοι). Και ςτθν περίπτωςθ αυτι το Δθμαρχείο ςτο Νζο Σκοπό αποτελεί το κόμβο του ΣΥΗΕΥΞΙΣ κακϊσ και ςθμείο παροχισ ADSL ςφνδεςθσ. Επίςθσ εγκαταςτάκθκαν ζξι (6) ςθμεία αςφρματθσ πρόςβαςθσ, ζνασ μετεωρολογικόσ ςτακμόσ και μία οκόνθ ενθμζρωςθσ κοινοφ. Σελίδα 22 από 60

23 Σχήμα 3 : Τοπολογία αςφρματου δικτφου πρώην Δήμου Στρυμόνα Ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ κα επιςκεφτεί τουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ των δικτφων και κα επιλζξει τθν βζλτιςτθ αξιοποίθςθ τουσ για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ ζργου. A Πιλοτικό ςφςτθμα διαχείριςθσ εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ Γεωτριςεων - Δεξαμενών Ο πρϊθν Διμοσ Εμμανουιλ Ραππά (πλζον Δθμοτικι Ενότθτα μετά τθν εφαρμογι του Καλλικράτθ) ζχει ιδθ από το 2009 εγκαταςτιςει ζνα παρόμοιο ςφςτθμα (τθλεελζγχου και τθλεχειριςμοφ των αντλιοςταςίων και των δεξαμενϊν φδρευςθσ) από τθν λειτουργία του οποίου ζχει παρατθριςει ζωσ ςιμερα κεαματικά αποτελζςματα αναφορικά με τθ μείωςθ των δαπανϊν λειτουργίασ και επιςκευισ του εγκατεςτθμζνου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ (αντλίεσ, θλεκτρονικοί πίνακεσ, προωκθτικοί αγωγοί μεταφοράσ κλπ) αλλά και τθσ ποςοτικισ επάρκειασ των υφιςτάμενων υποδομϊν κυρίωσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ όπου παρουςιάηονται προβλιματα ςτθν υδροδότθςθ των κατοίκων. Το ςφςτθμα αυτό επιτθρεί και τθλεελζγχει 12 γεωτριςεισ φδρευςθσ, 18 δεξαμενζσ και 8 ενδιάμεςα προωκθτικά ςυγκροτιματα που αποτελοφν το 90% του ςυνολικοφ δικτφου υδροδότθςθσ των 8 Κοινοτιτων τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Εμμανουιλ Ραππά. Ο κεντρικόσ υπολογιςτισ του ςυςτιματοσ (ςτον οποίο είναι εγκατεςτθμζνθ θ εφαρμογι SCADA για τθ ςυλλογι των δεδομζνων και τον τθλεχειριςμό του εξοπλιςμοφ) βρίςκεται ςτα γραφεία του Τμιματοσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν (ζωσ και ςιμερα ςτθ Δθμοτικι Κοινότθτα Νζου Σκοποφ) ενϊ θ επικοινωνία των ςθμείων ελζγχου πραγματοποιείται αςφρματα (μζςω ςυςτιματοσ VHF modem). Σε περίπτωςθ βλάβθσ ι προβλιματοσ ςε κάποιο από τα ςθμεία ελζγχου (απόκλιςθ από τα όρια που ζχουν τεκεί ςτα υπό παρακολοφκθςθ μεγζκθ) θ οποία μπορεί να παρουςιαςτεί ςε χρονικι ςτιγμι εκτόσ ωραρίου εργαςίασ, το ςφςτθμα αναλαμβάνει να ειδοποιιςει μζςω SMS τουσ υπευκφνουσ που ζχουν οριςτεί για τθν εφρυκμθ λειτουργία του δικτφου υδροδότθςθσ των Κοινοτιτων. Σελίδα 23 από 60

24 Το εν λόγω ςφςτθμα λειτουργεί αδιάλειπτα μζχρι ςιμερα και διαχειρίηεται τθν μεταφορά νεροφ από τισ γεωτριςεισ προσ τισ δεξαμενζσ ςτα παρακάτω επτά (7) δθμοτικά διαμερίςματα του Διμου: Δ/Δ Νζου Σουλίου: πζντε (5) δεξαμενζσ και τρεισ (3) γεωτριςεισ Δ/Δ Χρυςοφ: τρεισ (3) δεξαμενζσ και τρεισ (3) γεωτριςεισ Δ/Δ Αγίου Ρνεφματοσ: τρεισ (3) δεξαμενζσ και μία (1) γεϊτρθςθ Δ/Δ Ρεντάπολθσ: μία (1) δεξαμενι και δφο (2) γεωτριςεισ Δ/Δ Εμμ. Ραππά: δφο (2) δεξαμενζσ και μία (1) γεϊτρθςθ Δ/Δ Τοφμπασ: μία (1) δεξαμενι και μία (1) γεϊτρθςθ Δ/Δ Δαφνουδίου: τρεισ (3) δεξαμενζσ και μία (1) γεϊτρθςθ Ακολουκεί μια ςφντομθ περιγραφι του παραπάνω πιλοτικοφ ςυςτιματοσ: Α. Περιγραφι εξοπλιςμοφ ςε Γεωτριςεισ Σε κάκε γεϊτρθςθ ζχει τοποκετθκεί ζνασ πίνακασ αυτοματιςμοφ, για τον ζλεγχο του πίνακα ιςχφοσ ςτο αντλιτικό ςυγκρότθμα. Ο πίνακασ φζρει προγραμματιηόμενο «λογικό» ελεγκτι PLC, μονάδα αςφρματθσ επικοινωνίασ RF Modem VHF (5 watt), αμπερομορφοτροπζα και αιςκθτιρα μζτρθςθσ πίεςθσ. Τα ςιματα που ελζγχονται είναι: Ψθφιακά ςιματα Αυτόματο Χειροκίνθτο Αςτζρασ Τρίγωνο Θερμικό Επιτθρθτισ φάςθσ Ραραβίαςθ χϊρου οικίςκου Αναλογικά ςιματα Μζτρθςθ πίεςθσ αγωγοφ 4 20 ma Μζτρθςθ ζνταςθσ αντλίασ Μζτρθςθ παροχισ 4 20 ma. (option) Β. Περιγραφι εξοπλιςμοφ ςε Δεξαμενζσ Σε κάκε δεξαμενι ζχει τοποκετθκεί ζνασ πίνακασ αυτοματιςμοφ, για τον ζλεγχο του πίνακα ιςχφοσ ςτο αντλιτικό ςυγκρότθμα (για δεξαμενζσ που ζχουν αντλία). Ο πίνακασ φζρει προγραμματιηόμενο «λογικό» ελεγκτι PLC, μονάδα αςφρματθσ επικοινωνίασ RF Modem VHF 5 watt, αμπερομορφοτροπζα, αιςκθτιρα μζτρθςθσ πίεςθσ και αιςκθτιρα μζτρθςθσ ςτάκμθσ. Ψθφιακά ςιματα Αναλογικά ςιματα Σελίδα 24 από 60

25 Αυτόματο Χειροκίνθτο Αςτζρασ Τρίγωνο Θερμικό Επιτθρθτισ φάςθσ Ραραβίαςθ χϊρου οικίςκου Μζτρθςθ πίεςθσ αγωγοφ 4 20 ma Μζτρθςθ ςτάκμθσ δεξαμενισ 4 20 ma Μζτρθςθ ζνταςθσ αντλίασ Μζτρθςθ παροχισ 4 20 ma. (option) Γ. Περιγραφι λειτουργίασ Δεξαμενισ Γεώτρθςθσ Κάκε δεξαμενι βρίςκεται ςε «αςφρματη επαφή» με τισ γεωτριςεισ που τθν τροφοδοτοφν. Για κάκε γεϊτρθςθ ζχουν οριςτεί τα επικυμθτά όρια εκκίνθςθσ και παφςθσ τθσ αντλίασ, με βάςθ τθν ςτάκμθ τθσ δεξαμενισ. Πταν θ ςτάκμθ τθσ δεξαμενισ είναι κάτω από κάποιο όριο το οποίο ζχει προκακοριςτεί ςτο PLC τθσ γεϊτρθςθσ, τότε αποςτζλλετε προσ τθν ςυγκεκριμζνθ γεϊτρθςθ εντολι εκκίνθςθσ λειτουργίασ. Πταν θ ςτάκμθ ςτθν δεξαμενι ανζλκει ςτο όριο που αντιςτοιχεί ςτο γεγονόσ ότι θ δεξαμενι είναι «γεμάτθ», τότε αποςτζλλετε προσ τθν γεϊτρθςθ εντολι παφςθσ λειτουργίασ. Στθν αλφαρικμθτικι οκόνθ του PLC τθσ γεϊτρθςθσ εμφανίηεται θ ςτάκμθ τθσ δεξαμενισ που τροφοδοτεί, ενϊ εμφανίηονται επίςθσ τα αμπζρ τθσ αντλίασ, θ πίεςθ του αγωγοφ και μθνφματα όπωσ Θερμικό, αντλία ON / OFF. Αντίςτοιχα μθνφματα εμφανίηονται και ςτθν αλφαρικμθτικι οκόνθ PLC τθσ δεξαμενισ. Δ. Περιγραφι τρόπου επικοινωνίασ Θ επικοινωνία μεταξφ του Κζντρου Ελζγχου και των πιο απομακρυςμζνων ςθμείων ενδιαφζροντοσ (δεξαμενϊν/ γεωτριςεων) - απόςταςθ περίπου 20 Κm, ιταν αρκετά δφςκολθ δεδομζνθσ τθσ γεωγραφικισ ζκταςθσ του Διμου και του ανάγλυφου τθσ περιοχισ. Μελετικθκε και ςχεδιάςκθκε ζνασ ευφυισ τρόποσ επικοινωνίασ με τθν διευκετοποίθςθ των ςθμείων και τθν μεταφορά τθσ ταυτότθτασ από ςθμείο ςε ςθμείο για τθν κάλυψθ τθσ απόςταςθσ από το κζντρο ελζγχου ωσ και του πιο απομακρυςμζνου ςθμείου. Για τον λόγο αυτϊν επιλζχκθκε θ πάντα των VHF ςτθν ςυχνότθτα Mhz. Σελίδα 25 από 60

26 Ο τρόποσ επικοινωνίασ είναι point-to-point, το κζντρο ελζγχου επικοινωνεί κάκε φορά και με ζνα ςθμείο με τθν διεφκυνςθ του. Ο χρόνοσ επικοινωνίασ ανά ςθμείο είναι 0,833Χ10Χ50 = 417 msec. Σε κάκε επικοινωνία του κζντρου ελζγχου με τθν δεξαμενι γίνετε και θ ενθμζρωςθ τθσ ςτάκμθσ προσ τισ γεωτριςεισ. Σε περίπτωςθ που διακοπεί θ επικοινωνία με το κζντρο ελζγχου, αυτό αναγνωρίηετε αμζςωσ και κάκε δεξαμενι αναλαμβάνει αυτόματα να διαχειριςτεί τθν αποςτολι τθσ ςτάκμθσ προσ τισ γεωτριςεισ με τισ οποίεσ είναι ςε επαφι. Δ. Τφιςτάμενο κζντρο ελζγχου Σε server ςτο κζντρο ελζγχου ζχει εγκαταςτακεί θ εφαρμογι τθλεχειριςμοφ και ςυλλογισ δεδομζνων (εφαρμογι SCADA). Θ εφαρμογι ζχει αναπτυχτεί ςε πακζτο λογιςμικοφ γνωςτοφ εμπορικοφ οίκου με τθν εφαρμογι του αντικειμενοςτροφικοφ προγραμματιςμοφ. Στθν οκόνθ εμφανίηονται με ρεαλιςτικό τρόπο θ δεξαμενι και θ γεϊτρθςθ κάκε δθμοτικοφ διαμερίςματοσ. Σε ενεργά παράκυρα εμφανίηονται οι τιμζσ των μετριςεων, ςτάκμθσ, πίεςθσ κλπ. Τα εικονίδια χρωματίηονται ανάλογα με τθν κατάςταςθ τουσ π.χ. αντλία πράςινθ = λειτουργεί, αντλία κόκκινθ = βλάβθ. Στο κζντρο ελζγχου υπάρχει πομποδζκτθσ 25 watt, μζςω του οποίου γίνετε θ επικοινωνία με όλα το ςθμεία. Καταγράφονται όλα τα αναλογικά μεγζκθ ςε αρχείο ςτον ςκλθρό δίςκο. Τα μεγζκθ αυτά εμφανίηονται ςε γράφθμα και μποροφν να εκτυπωκοφν ςτθν μορφι αυτι. Από το κζντρο ελζγχου υπάρχει δυνατότθτα αλλαγισ διευκετοποίθςθσ του δρόμου επικοινωνίασ ςθμείου-προσ-ςθμείο χωρίσ τθν επζμβαςθ αλλαγισ διεφκυνςθσ ςτθ δεξαμενι ι τθν γεϊτρθςθ. Ε. Επικοινωνία με κινθτό τθλζφωνο Στο κζντρο ελζγχου ζχει εγκαταςτακεί μονάδα κινθτισ τθλεφωνίασ για τθν αποςτολι μθνυμάτων SMS, προσ τρεισ (3) τεχνικοφσ του Διμου και να ενθμερϊνονται για τυχόν βλάβεσ που προκφπτουν ςτο δίκτυο. Σε περίπτωςθ βλάβθσ π.χ. θερμικό αντλίασ Σελίδα 26 από 60

27 γεώτρηςησ, άμεςα αποςτζλλεται μινυμα ςτα προεπιλεγμζνα νοφμερα κινθτϊν τθλεφϊνων για τθν ενθμζρωςθ των τεχνικϊν και τθν αντίςτοιχθ δράςθ τουσ. A1.2.5 Επίπεδο Ωριμότθτασ του παρόντοσ Ζργου Ππωσ αναφζρκθκε και παραπάνω ςτθν παρ. Α ο παλαιόσ Διμοσ Εμ. Ραππά ζχει ιδθ εγκαταςτιςει ζνα πιλοτικό ςφςτθμα διαχείριςθσ του εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ (δεξαμενζσ και γεωτριςεισ) ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ που είχε κζςει ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα του για τθν περίοδο Από τθ μζχρι τϊρα λειτουργία του ςυςτιματοσ ζχει προκφψει μείωςθ κόςτουσ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ αλλά και μεγάλθ αφξθςθ ςτθν αποδοτικότθτα των υποδομϊν και ορκολογικότερθ διαχείριςθ εξοικονόμθςθ νεροφ. Με το παρόν ζργο αναμζνεται να εγκαταςτακεί ζνα βελτιωμζνο δεφτερο ςφςτθμα παρόμοιασ λειτουργίασ και ςτισ υδρευτικζσ εγκαταςτάςεισ των Κοινοτιτων τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Στρυμόνα, ενϊ παράλλθλα το προβλεπόμενο λογιςμικό ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ δθμότεσ και τισ επιχειριςεισ τθσ περιοχισ κα αφορά ςτο ςφνολο του Διμου ενοποιϊντασ με αυτό τον τρόπο τα δφο ςυςτιματα. Σελίδα 27 από 60

28 Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Με το προτεινόμενο ζργο ο Καλλικρατικόσ Διμοσ Εμ. Ραππά ςτο Ν. Σερρϊν (προζκυψε από τθν ςυνζνωςθ των Διμων Εμ. Ραππά και Στρυμόνα) κα μπορζςει να διαχειριςτεί το ςφςτθμα υδροδότθςθσ των περίπου κατοίκων που αποτελείται από 31 γεωτριςεισ και 30 δεξαμενζσ και όλο το ςφςτθμα διανομισ μζχρι τουσ υδρομετρθτζσ των καταναλωτϊν, ϊςτε να προςφζρει προςωποποιθμζνεσ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ και ςυναλλαγϊν ςτουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. Στθν παροφςα κατάςταςθ ο Διμοσ Εμ. Ραππά αντιμετωπίηει προβλιματα διαχείριςθσ και ςυντιρθςθσ του δικτφου φδρευςθσ με αποτζλεςμα τθν παροχι ανεπαρκϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ κατοίκουσ, με ςυχνζσ διακοπζσ υδροδότθςθσ που φτάνουν κατά μζςο όρο ςτισ 2-3 φορζσ τθν εβδομάδα/οικιςμό, ανεξζλεγκτεσ καταναλϊςεισ και διαρροζσ, ελλιπισ ςυντιρθςθ και κακοδιαχείριςθ του υφιςτάμενου δικτφου. Σκοπόσ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ είναι θ υλοποίθςθ ενόσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγϊν για όλο το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά για τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν φδρευςθσ προσ τουσ πολίτεσ τθσ περιοχισ και τθν εξοικονόμθςθ πόρων και χρθμάτων από το Διμο. Με το προτεινόμενο ζργο ο Διμοσ επιδιϊκει να μεταβεί ςε μία νζα ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ των πολιτϊν με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, καταργϊντασ τθ διαδικαςία επιτόπιασ επίςκεψθσ των ελεγκτϊν του διμου και επιτρζποντασ ςτον πολίτθ να διαχειριςτεί τθν ςφνδεςθ φδρευςθσ του και να ειςάγει μόνοσ του τα ςτοιχεία κατανάλωςθσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα που κα υλοποιθκεί. Ραράλλθλα εγκακιςτϊντασ ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ των καταναλϊςεων ςτα κεντρικά ςθμεία τροφοδοςίασ του δικτφου (Γεωτριςεισ Δεξαμενζσ) κα μπορεί να παρακολουκεί ςε επίπεδο κοινότθτασ τθν κατανάλωςθ και να διαςταυρϊνει αντιπαραβάλει τισ καταναλϊςεισ που δθλϊνουν οι πολίτεσ με τισ ςυνολικζσ καταναλϊςεισ από τα κεντρικά ςθμεία. Σε ςυνδυαςμό με τα ιςτορικά ςτατιςτικά ςτοιχεία κατανάλωςθσ (ανά καταναλωτι, θμζρα, ϊρα, εποχι) που πλζον κα αρχίςει να ζχει, κα ζχει μία πλιρθ εικόνα των καταναλϊςεων και κα αποφαςίηει Σελίδα 28 από 60

29 εάν χρειάηεται να ςταλεί προςωπικό για επιτόπια ζλεγχο. Με τον τρόπο αυτό κα πραγματοποιείται ζλεγχοσ μόνο εφόςον χρειάηεται ι όταν πρζπει να βγει εκκακαριςτικόσ λογαριαςμόσ. Oι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ προσ τουσ δθμότεσ τθσ περιοχισ ομαδοποιοφνται ςε τρεισ κατθγορίεσ: ΥΠ1: Υπηρεςία απομακρυςμζνησ διαχείριςησ των ςυνδζςεων / υδρομετρητών καταναλωτών και ενημζρωςη για το δίκτυο φδρευςησ (βλάβεσ, διαρροζσ, προγραμματιςμζνεσ διακοπζσ κ.λ.π.) Θα αναπτυχκεί διαδικτυακι εφαρμογι ςτθν οποία κα ζχουν πρόςβαςθ πολίτεσ/ επιχειριςεισ του Διμου για τθν ειςαγωγι των δεδομζνων κατανάλωςθσ υδρομετρθτϊν τουσ, με ταυτόχρονθ δυνατότθτα προβολισ τθσ ιςτορικότθτασ των εγγραφϊν κατανάλωςθσ τουσ. Κάκε χριςτθσ κα ςυνδζεται με μοναδικό κωδικό αναγνϊριςθσ ςτο ςφςτθμα και κα μπορεί να διαμορφϊνει το προφίλ του ανάλογα με τθν κατθγορία καταναλωτι ςτθν οποία ανικει και τισ υπθρεςίεσ που επικυμεί να ζχει. Τα ειςαχκζντα ςτοιχεία καταναλϊςεων δθμοτϊν κα αντιπαραβάλλονται με αυτά που ςυγκεντρϊνονται από το ςφςτθμα τθλεμετρίασ και ςυλλογισ δεδομζνων ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία του φορζα για περαιτζρω επεξεργαςία. Επίςθσ, μζςω τθσ υπθρεςίασ κα μποροφν να ενθμερωκοφν οι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ αλλά και το ευρφ κοινό για τουσ υφιςτάμενουσ κανονιςμοφσ φδρευςθσ, τθν τιμολογιακι πολιτικι που ακολουκεί ο φορζασ, τισ ςχετικζσ αποφάςεισ αρμόδιων ςυλλογικϊν οργάνων του φορζα αναφορικά με το δίκτυο φδρευςθσ κ.λ.π. Σθμαντικι κεωρείται και θ δυνατότθτα προβολισ ανακοινϊςεων του Διμου για εντοπιςμζνεσ βλάβεσ του δικτφου, τυχόν διακοπζσ παροχισ, διαρροζσ κ.λ.π. άμεςα μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. Θ ενθμζρωςθ μπορεί να γίνεται προσ το ςφνολο των πολιτϊν αλλά και προσ μικρότερθ μερίδα άμεςα ενδιαφερόμενων καταναλωτϊν μζςω ι/και sms. ΥΠ2: Υπηρεςία ηλεκτρονικών ςυναλλαγών για πληρωμή λογαριαςμών και ζκδοςη δικαιολογητικών (νζα ςφνδεςη, επαναςφνδεςη κ.λ.π) Σελίδα 29 από 60

30 Εγγεγραμμζνοι και ταυτοποιθμζνοι χριςτεσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ κα ζχουν πρόςβαςθ ςτθν on-line υπθρεςία πλθρωμισ λογαριαςμϊν φδρευςθσ, ςε πλιρωσ αςφαλζσ/εφχρθςτο περιβάλλον αλλθλεπίδραςθσ και δίνοντασ τθν δυνατότθτα επιλογισ του τρόπου πλθρωμισ (πιςτωτικι κάρτα, κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του Διμου κ.λ.π.) Ταυτόχρονα για κζματα που αφοροφν τισ ςυνδζςεισ των καταναλωτϊν ςτο δίκτυο φδρευςθσ (επαναςφνδεςθ, νζα ςφνδεςθ, ςφνδεςθ αυκαίρετων κ.λ.π.), κα δθμιουργθκεί θλεκτρονικι υπθρεςία παροχισ διευκρινιςεων επί των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και τθσ ακολουκοφμενθσ διαδικαςίασ/ χρόνου διεκπεραίωςθσ των αιτθμάτων κακϊσ και δυνατότθτα λιψθσ (download) θλεκτρονικϊν αρχείων προσ ςυμπλιρωςθ από τουσ ενδιαφερόμενουσ (αιτιςεων κ.λ.π.). Θ ςυναλλαγι κα «ολοκλθρϊνεται» με τθν θλεκτρονικι υποβολι (upload) των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν από μζρουσ των πολιτϊν εφόςον το επικυμοφν, και βζβαια μετά από ςχετικι τουσ ταυτοποίθςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα. Τα επιςυναπτόμενα ζγγραφα (ςε μορφι pdf, word, tiff, jpeg κ.λ.π.) κα λαμβάνονται από αρμόδιο υπάλλθλο τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ προσ διευκζτθςθ, ο οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν ενθμζρωςθ των χρθςτϊν ςχετικά με τθν πορεία και το χρόνο διεκπεραίωςθσ των αιτθμάτων τουσ. ΥΠ3: Υπηρεςία αποςτολήσ και διαχείριςησ αιτημάτων (παράπονα, υπόδειξη κακοτεχνιών, διαρροών) Ο Διμοσ κζλοντασ να αναβακμίςει τον τρόπο επικοινωνίασ και αλλθλεπίδραςθσ με τουσ δθμότεσ κακϊσ και να μειϊςει τον αρικμό των επιςκεπτϊν ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία κα προςφζρει ςχετικι θλεκτρονικι υπθρεςία καταχϊρθςθσ αιτθμάτων πολιτϊν. Θ φόρμα που κα ςυμπλθρϊνεται κα περιλαμβάνει πεδία ειςαγωγισ τθσ ταυτότθτασ του πολίτθ, τθσ διεφκυνςθσ του, τθσ θλεκτρονικισ του διεφκυνςθσ και ικανό «χϊρο» για τθν ειςαγωγι κειμζνου. Το περιεχόμενο του κειμζνου μετά τθν υποβολι του από τον χριςτθ κα διαβιβάηεται εςωτερικά ςε οριςμζνο υπάλλθλο τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ, ο οποίοσ και κα είναι υπεφκυνοσ για τθν διερεφνθςθ του αιτιματοσ κακϊσ και τθν αποςτολι απάντθςθ. Με τον τρόπο αυτό άμεςα θ Τεχνικι Σελίδα 30 από 60

31 Υπθρεςία μπορεί να ενθμερωκεί για τυχόν προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι καταναλωτζσ μθδενίηοντασ τθν γραφειοκρατία και τισ άςκοπεσ μετακινιςεισ. Α2.2 κοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Χρθςιμοποιϊντασ ιςτορικά ςτοιχεία από τθν λειτουργία του δικτφου υδροδότθςθσ προκφπτει ότι ο Διμοσ Εμ. Ραππά: 1. Ξοδεφει ςε ετιςια βάςθ πολλζσ ανκρωποθμζρεσ προςωπικοφ αλλά και μζςων (αυτοκίνθτα, καφςιμα) για τθν καταγραφι και μόνο των ενδείξεων των υδρομετρθτϊν των καταναλωτϊν με ςθμαντικό κόςτοσ για τον προχπολογιςμό του. 2. Δεν διακζτει οργανωμζνο και αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ του δικτφου του, με αποτζλεςμα να μθν μπορεί να εφαρμόςει προλθπτικζσ ενζργειεσ ςυντιρθςθσ και αντιμετϊπιςθσ βλαβϊν. 3. Δεν ζχει ζλεγχο των διαρροϊν παρά μόνο αν κάποιοσ πολίτθσ των ενθμερϊςει ςχετικά. 4. Δεν μπορεί να ελζγξει αυκαίρετεσ ι λακραίεσ ςυνδζςεισ. 5. Δεν ζχει θλεκτρονικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ των οφειλϊν των καταναλωτϊν και επιχειριςεων. 6. Δεν διακζτει τα μζςα για ςυγκζντρωςθ ιςτορικϊν ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ηιτθςθσ/κατανάλωςθσ για να μπορεί να εξαςφαλίηει τισ απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ νεροφ τισ μζρεσ υψθλισ ηιτθςθσ. 7. Καμία υπθρεςία που ςχετίηεται με τθν υδροδότθςθ των καταναλωτϊν δεν παρζχεται ςιμερα θλεκτρονικά, ϊςτε να ενιςχυκεί ο ρόλοσ των ΤΡΕ ςτθν Δθμόςια Διοίκθςθ. Πλα τα παραπάνω κακιςτοφν το ςφςτθμα φδρευςθσ μθ αποδοτικό και αυξάνουν τα λειτουργικά ζξοδα του ςυςτιματοσ φδρευςθσ κακϊσ ο Διμοσ ξοδεφει χιλιάδεσ ευρϊ για λογαριαςμοφσ ρεφματοσ αντλιοςταςίων που λειτουργοφν παραπάνω ϊρεσ από ότι απαιτείται, ςυντθριςεισ και επιςκευζσ μθχανθμάτων, χλωριϊςεισ νεροφ που πάει Σελίδα 31 από 60

32 χαμζνο από διαρροζσ, επιςκευζσ-ενιςχφςεισ δικτφων φδρευςθσ, νζεσ γεωτριςεισ κ.λ.π. Ραράλλθλα ενιςχφουν το πρόβλθμα τθσ λειψυδρίασ και κακιςτοφν αβζβαιθ, αναποτελεςματικι και τελικά άςκοπθ τθν ςυνεχι προςπάκεια για ποιοτικι και ποςοτικι επάρκεια ςτθν υδροδότθςθ των Τοπικϊν Διαμεριςμάτων. Με το ςυγκεκριμζνο ζργο προτείνεται θ υλοποίθςθ ενόσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγϊν για όλο το δίκτυο φδρευςθσ του Νζου Διμου Εμμανουιλ Ραππά που κα παρζχει: τουσ Πολίτεσ και Επιχειριςεισ Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ των ςυνδζςεων τουσ και των υδρομετρθτϊν τουσ ςτο δίκτυο φδρευςθσ. Ο καταναλωτισ μζςω του ςυςτιματοσ κα δθλϊνει μόνοσ του τισ καταναλϊςεισ του (θλεκτρονικά) και κα γίνεται μία φορά το χρόνο ο ζλεγχοσ από τα ςυνεργεία του Διμου οπότε και κα βγαίνει εκκακαριςτικόσ λογαριαςμόσ. Δυνατότθτα on-line πλθρωμϊν των λογαριαςμϊν, ενθμζρωςθσ για βλάβεσ, διαρροζσ, προγραμματιςμζνεσ διακοπζσ, περιόδουσ χαμθλισ πίεςθσ, υποβολι αιτθμάτων και ζκδοςθ δικαιολογθτικϊν (νζα ςφνδεςθ, επαναςφνδεςθ, μεταβίβαςθ δικαιωμάτων υδρολθψίασ, ζλεγχοσ, επιςκευι, μετατόπιςθ, αντικατάςταςθ υδρομετρθτϊν) κλπ. τθν Δθμοτικι Αρχι Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ, διαχείριςθσ καταγραφισ και ςυναλλαγϊν με τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. Εξοικονόμθςθ ανκρωπίνων πόρων και αποδοτικότερθ εναςχόλθςθ των υπαλλιλων τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ του Διμου ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ του Διμου μείωςθ αναγκϊν προςωπικοφ για επιτόπιουσ ελζγχουσ ςτουσ καταναλωτζσ. Ο ζλεγχοσ κα γίνεται μία φορά το χρόνο και κα λειτουργεί εκκακαριςτικά ςτισ μετριςεισ που δίνουν οι πολίτεσ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ. Εξορκολογιςμόσ ςτθν ζκδοςθ τιμολογίων και ςτθν πλθρωμι των λογαριαςμϊν φδρευςθσ. Σελίδα 32 από 60

33 Εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τον προχπολογιςμό του Διμου αφοφ κα μειωκοφν δραςτικά τα λειτουργικά ζξοδα, κακϊσ και τα ζξοδα ςυντιρθςθσ και οι υπεργολαβίεσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν που ςχετίηονται με το δίκτυο φδρευςθσ. Α2.3 τόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Οι βαςικοί και άμεςοι ςτόχοι του ζργου αφοροφν τουσ πολίτεσ/ επιχειριςεισ του Διμου κακϊσ και τουσ εργαηόμενουσ ςτισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ και αναφζρονται ακολοφκωσ: Μετριςιμοσ τόχοσ Ζργα Κοινωνίασ τθσ Ρλθροφορίασ που κα υλοποιθκοφν Αρικμόσ Υπθρεςιϊν προσ τουσ Δθμότεσ που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ Δθμότεσ που χρθςιμοποιοφν το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυναλλαγϊν για πολίτεσ και επιχειριςεισ του Διμου Ετιςια μείωςθ αμοιβϊν εργολάβων για τθν αποκατάςταςθ εξειδικευμζνων βλαβϊν του δικτφου. Μείωςθ πόρων αναφορικά με τισ μετακινιςεισ του προςωπικοφ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ (καφςιμα, υπερωριακζσ αμοιβζσ, ςυντιρθςθ οχθμάτων) για διάφορεσ εργαςίεσ (καταγραφι ενδείξεων μετρθτϊν, ανιχνεφςεισ βλαβϊν, αποκαταςτάςεισ δυςλειτουργιϊν και επιςκευζσ βλαβϊν), Μείωςθ του χρόνου εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν για τθν ζκδοςθ δικαιολογθτικϊν, υποβολι αιτθμάτων νζασ ςφνδεςθσ, επαναςφνδεςθσ, επιςκευισ, αντικατάςταςθσ υδρομετρθτϊν κ.λ.π. Μείωςθ διαρροϊν και εξοικονόμθςθ νεροφ μζςω τθσ ςυνεχισ παρακολοφκθςθσ των πιζςεων λειτουργίασ ςτουσ αγωγοφσ Σελίδα 33 από 60 Μονάδα Σιμι Μζτρθςθσ Αρικμόσ 1 Αρικμόσ 3 Ροςοςτό 30% Ροςοςτό 30% Ροςοςτό 30% Ροςοςτό 50% Ροςοςτό 50%

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 272,682.93 (χωρίσ ΨΡΑ) Διάρκεια: 10 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ: 202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 30-09-2014 30-09-2014 ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ )

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) 1. ΣΗΡΗΗ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΟΤ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΣΑΞΗ o Με ιδιαίτερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ:...) για το Ζργο «Προμικεια, Εγκατάςταςθ & Παραμετροποίθςθ Εξοπλιςμοφ & Αδειϊν Λογιςμικοφ για Ηλεκτρονικζσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Green Spots - Innovative & Environmentally Friendly Network for the ΔΡΓΟ: Development and Promotion of Entrepreneurship / Καινοτόμο και Φιλικό ππορ το Πεπιβάλλον Δίκτςο για την Ανάπτςξη και Πποώθηση τηρ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα