Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν Άξζξν 1 ν : Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο Ζ παξνχζα Δ..Τ. πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα εθηειεζηεί απφ ηνλ αλάδνρν ην έξγν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθεθαιίδα. Άξζξν 2 ν : Γηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ Σα Γεκφζηα έξγα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ). Άξζξν 3 ν : Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρύνπλ Ζ ηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ, πνπ απνηειείηαη απφ ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα ηεξεί ν αλάδνρνο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Άξζξν 4 ν : Σξόπνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ Όια γεληθά ηα έξγα θαη νη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζή ηνπο, εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο θαη ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ή ζχκθσλα κε ηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο, πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, εθ φζνλ απηέο εγθξηζνχλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα. Γηα νπνηαδήπνηε αζάθεηα ηεο κειέηεο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, πξηλ απφ θάζε εθηέιεζε εξγαζίαο λα δεηά έγθαηξα ηηο νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληα ηερληθνχ, έηζη ψζηε ην έξγν λα εθηειείηαη κέζα ζηε ζπκβαηηθή πξνζεζκία. Άξζξν 5 ν : Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ρσξίο ΦΠΑ είλαη ,00. Άξζξν 6 ν : Δγγπήζεηο Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 2513/1997 (ΦΔΚ Α 139) θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α Σ..Μ.Δ.Γ.Δ ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ (άξζξν 157 παξ. 4 ηνπ Ν. 4281). ΕΤ: ΕΡΓ ΕΠΙΚ ΑΡΔ ΔΙΚΣ ΟΑΚ

2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ είλαη γξακκέλεο ζε μέλε γιψζζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. Οη ηίηινη ησλ έληνθσλ γξακκαηίσλ ή νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γίλνληαη δεθηνί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε ζπλάιιαγκα. 1. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ φπσο αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε είλαη ίζε κε δχν ηνηο εθαηφ (2%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δεκνπξαηνχκελσλ εξγαζηψλ ρσξίο Φ.Π.Α. (άξζξν 157 παξ. 1α ηνπ Ν. 4281/2014). Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. (άξζξν 157 παξ. 1β ηνπ Ν.4281/2014). 2. ε πεξίπησζε αλαδόρνπ θνηλνπξαμίαο, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο είλαη πάληνηε θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 39 παξ. 1 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πηζησηηθά ηδξχκαηα, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ. 3. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζπκπιεξψλεηαη κε θξαηήζεηο πνπ γίλνληαη ζε θάζε πιεξσκή πξνο ηνλ αλάδνρν. Οη θξαηήζεηο αλέξρνληαη ζε πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ζηελ πηζηνπνηνχκελε αμία ησλ εξγαζηψλ θαη ζε δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ζηελ αμία ησλ πιηθψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη πξνζσξηλά ζηελ πηζηνπνίεζε, κέρξηο φηνπ απηά ελζσκαησζνχλ ζηηο εξγαζίεο. Οη θξαηήζεηο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζνχλ νπνηεδήπνηε απφ ηνλ αλάδνρν, κεξηθά ή νιηθά, κε ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή. Οη εγγπήζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο πεξηνξίδνληαη θαηά πνζνζηό πέληε ηνηο εθαηό (5%) επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο από ηελ ππεξεζία επηκεηξήζεηο. Ζ κείσζε απνθαζίδεηαη απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ εηδηθφ απνινγηζκφ ησλ εξγαζηψλ ησλ νπνίσλ έρνπλ εγθξηζεί νη επηκεηξήζεηο. 4. Ζ κεξηθή ή νιηθή κείσζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, φπσο ηπρφλ ζπκπιεξψζεθε θαηφπηλ ηεο ππνγξαθήο ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 9 & 10 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 3669/ Καηά ηα ινηπά γηα ηηο αλσηέξσ εγγπήζεηο ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4281/2014. Άξζξν 7 ν : Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ Πνηληθέο ξήηξεο 1. Σν έξγν απηήο ηεο εξγνιαβίαο ζα εθηειεζηεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ζε δώδεθα (12) κήλεο. Ζ πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 2. Με ηε ζχκβαζε νξίδνληαη νη πνηληθέο ξήηξεο νη νπνίεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, αλ ν αλάδνρνο ππεξβεί, κε ππαηηηφηεηά ηνπ, ηε ζπλνιηθή θαη ηηο ηπρφλ ηεζείζεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο θαηαπίπηνπλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Ζ θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ αλαθαιείηαη. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ αλαθαινχληαη ππνρξεσηηθά αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο ηεο. 3. Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο νξίδεηαη ζε δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ε πνηληθή ξήηξα νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ. Ωο κέζε εκεξήζηα αμία λνείηαη ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην πνζφ ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ρσξίο ηελ αλαζεψξεζε θαη ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), πξνο ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. Δθφζνλ ζηε ζχκβαζε νξίδνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, νξίδεηαη ππνρξεσηηθά θαη ην πνζνζηφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αλά εκέξα ππέξβαζεο, θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο γηα ηελ επηβνιή ηνπο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ζε πνζνζηφ ην ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. Άξζξν 8ν ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΛΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΔ 8.1. Όια ηα πιηθά θαη κεραλήκαηα ζα είλαη θαηλνχξγηα, άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηερληθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Τιηθά πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο κειέηεο δελ ζα γίλνληαη δεθηά απφ ηελ επηβιέπνπζα Τπεξεζία, εάλ απαηηεζεί έιεγρνο ησλ πιηθψλ, απηφο ζα γίλεηαη ζην εξγαζηήξην δνθηκψλ ΕΤ: ΕΡΓ ΕΠΙΚ ΑΡΔ ΔΙΚΣ ΟΑΚ

3 Γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ή ζε άιιν αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην ηεο εθινγήο ηνπ, κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ Οη εξγαζίεο ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο, ηηο επηζηεκνληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη λα παξέρνπλ αζθάιεηα ζην αζρνινχκελν πξνζσπηθφ. Δάλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ε Τπεξεζία δηαπηζηψζεη φηη εηδηθέο ζπλζήθεο επηβάινπλ ηε θαηαζθεπή πξφζζεησλ εξγαζηψλ, γηα ηε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε απηψλ. Άξζξν 9ν ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ - ΤΚΔΤΧΝ θ.ι.π. ΠΡΟΔΓΚΡΗΖ 9.1. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ, θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηδηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ εηδηθψλ πιηθψλ, πνπ αθνξνχλ ηηο δηάθνξεο ζπζθεπέο ειέγρνπ, θαζνξίδνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο εξγνιαβίαο θαηά γεληθφ ηξφπν Γηα ηε πξφιεςε ηπρφλ παξεξκελεηψλ, ζρεηηθά κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θαη ινηπψλ εηδηθψλ πιηθψλ, ν Αλάδνρνο, πξηλ ηε παξαγγειία, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία θαηάζηαζε πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, εηδηθά πιηθά πνπ ζα παξαγγειζνχλ, πνπ λα ζπλνδεχεηαη: α. Απφ ηα αληίζηνηρα εηθνλνγξαθεκέλα έληππα, δηαγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο, απνδφζεσλ θ.ι.π. ηερληθά ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη θαη' έλδεημε, φηη ηα είδε πνπ ζα παξαγγειζνχλ ζπκθσλνχλ κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. β. Απφ ηα γεληθά ζρέδηα πνπ ζα δείρλνπλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο θαη ζε θαηάιιειε θιίκαθα δηάηαμή ηνπο, κε ηε ζχγρξνλε αλαγξαθή ησλ γεληθψλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ θαη βαξψλ Σα πην πάλσ ζρέδηα ζα ππνβάιινληαη έγθαηξα πξνο έγθξηζε απφ ηε δηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία ηνπιάρηζηνλ ζε 3 ζεηξέο. Άξζξν 10 ν : Θέζε ιήςεο πιηθώλ Πνηόηεηα πιηθώλ 1. Όια ηα πιηθά πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, λα ηα εγθξίλεη ν ηερληθφο πνπ επηβιέπεη ην έξγν θαη κε ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν λα δηαπηζηψλεηαη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 2. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε δηθά ηνπ έμνδα λα ειέγρεη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, δεδνκέλνπ φηη έρεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ (ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη εγγπεζεί έληερλε εθηέιεζε. Έζησ θαη εάλ ν αλάδνρνο δελ θξίλεη απαξαίηεην ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ησλ πιηθψλ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηελεξγήζεη ηηο δνθηκέο θαη λα πιεξψζεη ηε δαπάλε πνπ απαηηείηαη εθ φζνλ ηνπ δεηεζεί έγγξαθα απφ ηελ Τπεξεζία ή ηνλ ηερληθφ πνπ επηβιέπεη ην έξγν. 3. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε ζηηγκή ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ θαη ν αλάδνρνο λα θαηαβάιιεη ηελ αλάινγε δαπάλε ησλ ειέγρσλ απηψλ, ρσξίο απηφ λα απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 4. Σα αδξαλή πιηθά, άκκνο, ζθχξα, ακκνράιηθν, ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ (3Α), αζθαιηφκηγκα θιπ, ιακβάλνληαη απφ ηνλ πιεζηέζηεξα ζηαζκφ παξαγσγήο, αζρέησο εάλ ν αλάδνρνο δηαζέηεη δηθφ ηνπ ζηαζκφ παξαγσγήο. Ζ επηβιέπνπζα Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηελ παξαπάλσ ζέζε ιήςεο πιηθνχ εθ φζνλ απηφ ζα εμαζθαιίζεη νηθνλνκηθφηεξε ή πνηνηηθά θαιχηεξε θαηαζθεπή. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζέζεο ιήςεο πιηθνχ απαηηείηαη έγγξαθε δηαηαγή ηεο Τπεξεζίαο ή ηνπ ηερληθνχ πνπ επηβιέπεη ην έξγν. Άξζξν 11 ν : Δπηκεηξήζεηο Οη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 52 ηνπ Ν.3669/2008. Σξόπνο επηκέηξεζεο ησλ εξγαζηώλ 1. ε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην ηηκνιφγην ηεο εξγνιαβίαο. Κάζε είδνπο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ νξίδεηαη απφ ηα παξαπάλσ ΕΤ: ΕΡΓ ΕΠΙΚ ΑΡΔ ΔΙΚΣ ΟΑΚ

4 ζηνηρεία ηξφπνο επηκέηξεζεο, επηκεηξνχληαη θαη πιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθά εθηειεζκέλεο κνλάδεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε νπνηαδήπνηε αληίζεηε ζπλήζεηα. 2. Ο εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάζζεη θάζε κήλα θαη λα ππνβάιιεη γηα έιεγρν ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα θαη επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ θαηά ηνλ πξνεγνχκελν κήλα θαη θαηά ηα ινηπά φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 52 ηνπ ηνπ Ν.3669/ Ζ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ κεραλεκάησλ γηα ην έξγν ζα θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ θαζαξνύ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ επηζθεπή ηεο βιάβεο ησλ δηθηύσλ. Άξζξν 12 ν : Υξόλνο εγγύεζεο Πξνζσξηλή παξαιαβή Οξηζηηθή παξαιαβή 1. Ο ρξφλνο εγγχεζεο νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) κήλεο θαη αξρίδεη απφ ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ αλ κέζα ζε δχν κήλεο απ απηή ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε, άιισο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ππνβιήζεθε ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζπληάρζεθε ε ηειηθή επηκέηξεζε. Καηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηα έξγα, λα ηα δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά θάζε βιάβε ηνπο. Δξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ απφ ηε ρξήζε εθηεινχληαη κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο θαη ε δαπάλε απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν, ή νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη απφ ηελ ππεξεζία. κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππφρξενπ αλαδφρνπ. 2. Σν έξγν παξαιακβάλεηαη πξνζσξηλά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ην άξζξν 73 ηνπ Ν.3669/ Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ πξέπεη λα δηελεξγεζεί κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηφηε πνπ ιήγεη ν ρξφλνο εγγχεζεο. Αλ ε νξηζηηθή παξαιαβή δελ δηελεξγεζεί κέζα ζ απηή ηελ πξνζεζκία ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζηεί απηνδίθαηα ηξηάληα κέξεο κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλάδνρν ζρεηηθήο φριεζεο γηα ηε δηελέξγεηά ηεο. Αλ ε πξνζσξηλή παξαιαβή δελ έρεη δηελεξγεζεί κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, δηελεξγείηαη ηαπηφρξνλα πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή. 4. Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζπληάζζεηαη ηειηθφο ινγαξηαζκφο θαη επηζηξέθεηαη ακέζσο ρσξίο θαζπζηέξεζε ην ζχλνιν ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. Άξζξν 13 ν : Αιιαγή ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ Αλαθεθαιαησηηθνί Πίλαθεο Οη Αλαθεθαιαησηηθνί Πίλαθεο θαη ηα πξσηφθνιια θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ ζπληάζζνληαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ αλάδνρν κε ή ρσξίο επηθχιαμε. Δηδηθφηεξα ε δηαρείξηζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλώλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο ξπζκίζεηο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο, αιιά επηπξφζζεηα κε ηνπο αθφινπζνπο πεξηνξηζκνχο: Γελ επηηξέπεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ: λα πξνθαιείηαη αιιαγή ηνπ «βαζηθνύ ζρεδίνπ» ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, λα ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, ε πνηφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, λα θαηαξγείηαη κηα «νκάδα εξγαζηώλ» ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, λα πιεξψλνληαη λέεο εξγαζίεο, πνπ δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, λα ηξνπνπνηνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, λα πξνθαιείηαη αχμεζε ή λα γίλεηαη εηζαγσγή λέσλ ζπκβαηηθώλ δαπαλώλ, νη νπνίεο δελ είραλ απνηειέζεη αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ (π.ρ. γηα ην κεηξψν έξγνπ, απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, θιπ). ΕΤ: ΕΡΓ ΕΠΙΚ ΑΡΔ ΔΙΚΣ ΟΑΚ

5 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πεξηνξηζκψλ, επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ, ρσξίο πεξηνξηζκό νξίνπ κεηαβνιήο ησλ εξγαζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο απηήο «νκάδαο εξγαζηψλ», αιιά: κε πεξηνξηζκφ ηεο κεηαβνιήο (αχμεζεο ή κείσζεο) ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο κηαο «νκάδαο εξγαζηψλ», έσο ην 20% ηεο δαπάλεο απηήο θαη ηαπηόρξνλα κε πεξηνξηζκφ ηνπ ζπλφινπ, αζξνηζηηθά, φισλ ησλ κεηαθηλήζεσλ απφ «νκάδα εξγαζηψλ» ζε «νκάδα εξγαζηψλ» έσο ην 10% ηεο δαπάλεο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ. Οη σο άλσ πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί δελ ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ επέξρνληαη κφλν κεηψζεηο πνζνηήησλ (θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ) κηαο ζχκβαζεο (ζην πιαίζην ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ), ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εμνηθνλνκνχκελα πνζά γηα ηελ αχμεζε ησλ πνζνηήησλ άιισλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο. Σα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ζρεηηθά κε ηηο «επη-έιαζζνλ» δαπάλεο, ηζρχνπλ πέξα απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θνλδπιίνπ ησλ «Απξνβιέπησλ» πνπ ππάξρεη ζηηο ζπκβάζεηο. Φπζηθά, ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θνλδπιίνπ απηνχ πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο θαη ην πλεχκα ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Αλεμάξηεηα απφ ηελ ρξήζε ησλ «επη-έιαζζνλ» δαπαλψλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλάζεζεο πκπιεξσκαηηθώλ πκβάζεσλ (..) γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο έξγνπ εξγαζηψλ, κφλνλ εθ φζνλ απηέο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο απφ κε πξνβιέςηκεο αηηίεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Σακεία ηεο Δ.Δ., επεηδή σο γλσζηφλ φιεο νη.. ζεσξνχληαη κε επηιέμηκεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηα Σακεία απηά, πξέπεη πξηλ απφ ηελ πξνψζεζε πξνο έγθξηζε ησλ.. λα ππάξρεη εμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο απφ εζληθνχο πφξνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ, αιιά θαη ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο επηηαγέο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο (ππφζεζε C-496/99 P / Δπηηξνπή θαηά CAS Succhi di Frutta SpA), ζηα έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ θνηλνηηθνύο πόξνπο, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη εθφζνλ ε κεηαβνιή δελ πξνθχπηεη απφ αηέιεηεο θαη ειιείςεηο ηεο κειέηεο, κε βάζε ηελ νπνία δεκνπξαηήζεθε ην έξγν. Άξζξν 14 ν : Γλώζε ησλ πλζεθώλ Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ Ζ ζπκκεηνρή ζηε Γεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεηα ηεθκήξην φηη νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ επηζθεθζεί θαη έρνπλ ειέγμεη πιήξσο ηε θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ, θαη έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, ηηο ζέζεηο ηεο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο απφζεζεο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ηηο κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ, ηε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, γεληθά λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη νδψλ πξνζπέιαζεο, ηηο επηθξαηνχζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο θιπ. Δπίζεο, εμππαθνχεηαη φηη νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ πιήξε γλψζε ηεο δηακφξθσζεο θαη ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εδάθνπο, ηνπ είδνπο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ θαηάιιεισλ θαη εθκεη αιιεχζηκσλ πιηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή, ησλ κέζσλ (κεραλεκάησλ, πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ) πνπ ζα απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη φισλ ησλ άιισλ παξαγφλησλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ή ην θφζηνο ηνπο. Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη, επίζεο, φηη έρεη κειεηήζεη ηα ζηνηρεία ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, φπσο επίζεο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο Γεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ -καδί κε ηε Γηαθήξπμε- ηα ζηνηρεία ζηα νπνία ζα βαζηζηεί ε πξνζθνξά ηνπο. Δπίζεο, αλαιακβάλεη αλεπηθχιαθηα λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο θαη φξνπο. Ζ παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία ζε φ,ηη αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο ηνπ γηα πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. ΕΤ: ΕΡΓ ΕΠΙΚ ΑΡΔ ΔΙΚΣ ΟΑΚ

6 Οη δηαγσληδφκελνη, πάλησο, ζα πξέπεη λα πξνβνχλ, κε δηθή ηνπο επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπο, ζε νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο, πνπ ζα έθξηλαλ φηη ηνπο είλαη ρξήζηκεο γηα ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Άξζξν 15 ν : Καηάιεςε Υώξσλ - Δξγνηάμηα Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη, κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, λα πξνβεί ζηελ αλαδήηεζε, απφθηεζε θαη δηεπζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ ρψξσλ ζηελ άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα εγθαηάζηαζε ησλ εξγνηαμίσλ, εηδνπνηψληαο γη' απηφ ηελ Τπεξεζία. Κάζε δαπάλε ζρεηηθή κε ηελ εμεχξεζε ρψξσλ ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ, ηελ αγνξά ή ηελ ελνηθίαζή ηνπο, ηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε πξνζπειάζεσλ θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο βαξχλεη, εμ νινθιήξνπ, ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη, επεηδή νη αλαγθαίεο επηζθεπέο ησλ δηθηύσλ εθηείλνληαη ζε κεγάιε ρσξηθή έθηαζε θαη ρξήδνπλ, ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ άκεζε επέκβαζε θαη γηα ηελ αξηηόηεξε θαη νκαιόηεξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, λα νξγαλώζεη ην πξνζσπηθό, ηα ζπλεξγεία θαη ηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα, έηζη ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν σξώλ ζε θάζε αίηεκα ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό θξίλεηαη όηη ε ειάρηζηε νξγάλσζε ησλ ζπλεξγείσλ άκεζεο επέκβαζεο (Μεραλήκαηα & εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό) ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δύν εξγνηαμηαθνύο ρώξνπο. Δλδεηθηηθά πξνηείλεηαη νη δύν ρώξνη λα είλαη ζην θέληξν βάξνπο ησλ αξδεπηηθώλ δηθηύσλ Κάκπνπ Υαλίσλ (Πεξηνρή Γήκνπ Πιαηαληά θαη Γήκνπ Υαλίσλ) θαη Πεξηνρήο Γήκνπ Απνθνξώλνπ. Οη ρώξνη πνπ ζα πξνηείλεη νπ Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη κέρξη ηελ εκέξα πεξαίσζήο ησλ, λα δηαηεξεί -κε δηθέο ηνπ δαπάλεο- ην ρψξν ησλ έξγσλ θαζαξφ θαη απαιιαγκέλν απφ μέλα πξνο ην έξγν πξντφληα εθζθαθψλ ή άιια αληηθείκελα. Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη ζηελ εμεχξεζε -κε δηθή ηνπ θξνληίδα, επζχλε θαη δαπάλεο- ησλ θαηαιιήισλ ζέζεσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ, κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ παξαγσγήο πιηθψλ θαη ηεο απξφζθνπηεο θαη εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Αλ νη ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ ή ν θίλδπλνο δεκηψλ ζ' απηφ δελ επηηξέπνπλ, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ηελ απφζεζε πιηθψλ ζ' απηέο, ηφηε ζα απνηίζεληαη κφλν ηα πιηθά εξγαζίαο κίαο εκέξαο ρσξίο λα πξνθχπηεη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα απνδεκίσζε, ιφγσ πξφζζεησλ ή πιάγησλ κεηαθνξψλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θιπ., γηαηί ζεσξείηαη φηη φιεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο ηηκνινγίνπ ηεο Μειέηεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα εθηειέζεη κε δαπάλεο ηνπ φια ηα έξγα πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα δηακφξθσζε ησλ εξγνηαμίσλ, θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ, δηεπζέηεζε ησλ ρψξσλ, πξνζπειάζεηο πξνο ηνπο ρψξνπο απηψλ θαη φηη άιιν ήζειε απαηηεζεί. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα κελ εκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία άιισλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Οκνίσο, ε ζπληήξεζε, ν ηαθηηθφο θαζαξηζκφο θαη -φηαλ έξζεη ν θαηξφο- ε θαζαίξεζε θαη απνθνκηδή φισλ, αλεμαηξέησο, ησλ θαηαζθεπψλ, πεξηθξαγκάησλ θιπ. ηνπ εξγνηαμίνπ. Άξζξν 16 ν : Σόπνο Γηακνλήο ηνπ Αλαδόρνπ Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο δειψζεη ηε δηεχζπλζε ηεο Δπηρείξεζήο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, θαη λα ελεκεξψλεη γηα θάζε κεηαβνιή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ θνηλνπνηνχληαη ηα έγγξαθα ηεο Τπεξεζίαο. ΆΡΘΡΟ 17 ν : ύληαμε κεηξώνπ έξγνπ Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη θαη ππνβάιιεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ην Μεηξψν ηνπ Έξγνπ, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πάλησο πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή. Σν Μεηξψν ηνπ Έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο ηα εμήο : Α) Αλαιπηηθφ Πίλαθα απνγξαθήο ζηνλ νπνίν ζα θαίλνληαη φια ηα επηκέξνπο έξγα πνπ απαξηίδνπλ ην Έξγν. ΕΤ: ΕΡΓ ΕΠΙΚ ΑΡΔ ΔΙΚΣ ΟΑΚ

7 Β) ρέδηα ζε θαηάιιειεο θιίκαθεο, γεληθήο δηάηαμεο, θαηφςεηο, δηαηνκέο, κεθνηνκέο φι σλ ησλ επηκέξνπο έξγσλ, φπσο θαη ηερληθά ζηνηρεία απηψλ. Γ) Γηαγξάκκαηα ζε θαηάιιειεο θιίκαθεο ησλ εθηάζεσλ θαηαιήςεσο ησλ έξγσλ, πνπ έρνπλ απαιινηξησζεί ππφ θαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ (κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έγηλαλ απαιινηξηψζεηο). Γ) Έθζεζε επί ησλ κειεηψλ εθαξκνγήο θαη επί ησλ κεζφδσλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίζζεθαλ θαζψο θαη απνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ.. Σν Μεηξψν ηνπ Έξγνπ, πνπ ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζα έρεη επηκειεκέλε παξνπζίαζε θαη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα ην επηζηξέςεη ζηνλ Αλάδνρν πξνο επαλαζχληαμε θαη επαλππνβνιή, εθφζνλ δηαπηζηψζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο πσο απηφ δελ αληαπνθξίλεηαη πξνο ηηο πξναλαθεξφκελεο απαηηήζεηο. Όια ηα ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ, αξηζκνχκελα θαη ηαμηλνκνχκελα ζε θαθέινπο, ζα ππνβιεζνχλ ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα. Δπίζεο ην κεηξψν ηνπ έξγνπ ζα είλαη ζε ςεθηαθή κνξθή. Τπνρξενχηαη δε ν αλάδνρνο λα έρεη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ έλα θνξεηφ ειεθηξνληθφ Τπνινγηζηή πνπ ζα απνζεθεχεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ κεηξψνπ (θσηνγξαθίεο, πίλαθεο, ζρέδηα θ.ι.π.). Ζ Δξγνιαβία ζεσξείηαη φηη δελ πεξαηψζεθε, αλ δελ ππνβιεζεί ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ην Μεηξψν ηνπ Έξγνπ. Άξζξν 18 ν : Παξαιαβέο Δθηεινύκελσλ Δξγαζηώλ Ζκεξνιόγηα Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη, ζε απφ θνηλνχ κε ηελ Τπεξεζία, ζηελ παξαιαβή ησλ εθάζηνηε εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ θαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα βηβιίν παξαιαβψλ. Σν βηβιίν απηφ ζα είλαη "εηο δηπινχλ", ζα ζεκεηψλνληαη νη επαθξηβείο δηαζηάζεηο ησλ έξγσλ, ζα ππνγξάθνληαη επί ηφπνπ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία, θαη ζα ηεξείηαη απφ έλα αληίγξαθν θαη γηα ηνπο δχν. Δξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη εθηφο εξγάζηκσλ σξψλ θαη εκεξψλ ηεο Τπεξεζίαο ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ εκθαλείο έσο ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπο, άιισο, δελ ζα εθηεινχληαη. Δπίζεο, ζηηο αλσηέξσ παξαιαβέο ζα ζεκεηψλνληαη θαη νη ζέζεηο ησλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί. Ακέζσο κφιηο ηειεηψζεη απηνηειέο κέξνο ησλ εξγαζηψλ, ζα ζπληάζζνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία, βάζεη ησλ αλσηέξσ παξαιαβψλ, ζρεηηθά ιεπηνκεξή ζρέδηα κε ηελ έλδεημε "φπσο θαηαζθεπάζηεθε", ζηα νπνία ζα θαίλνληαη αλαιπηηθά νη ηειεζζείζεο εξγαζίεο, νη δηαζηάζεηο ηνπο, ζα ζεκεηψλνληαη νη ζέζεηο ειέγρσλ θαη δνθηκψλ θαη ζα είλαη ιεπηνκεξέζηαηα θαη ζπκπιεξσκέλα κε ζεκεηψζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη. Σα αλσηέξσ ζρέδηα ζα ζπλνδεχνληαη απφ Σεχρνο κε ηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ησλ ζεκεηνχκελσλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ. Σα ππ' φςε ρέδηα θαη Σεχρε ζα ζπλνδεχνπλ ηα Πξσηφθνιια Αθαλψλ Δξγαζηψλ θαη ε κε έγθαηξε ζχληαμή ηνπο ζα ζηεξεί ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή πιεξσκή. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ εκεξνιφγην, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζην νπνίν ζα ζεκεηψλνληαη ηα κεραλήκαηα, ην πξνζσπηθφ, νη εθηεινχκελεο εξγαζίεο, νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θιπ. Άξζξν 19 ν : Υάξαμε Σσλ Έξγσλ 1. Υάξαμε ησλ ηερληθψλ έξγσλ. Δπζχο κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, βάζεη ηεο εγθεθξηκέλεο Μειέηεο, λα αλαγλσξίζεη ζην έδαθνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία θαη πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο (REPERΔS). ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα παζζαιώζεη ηνλ άμνλα ηεο δηαλνηγφκελεο νδνχ. Πξνο ηνχην, ζα ππθλψζεη ηηο κεηξήζεηο βάζνπο θαη ηηο αληίζηνηρεο νξηδφληηεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ιήςεσο ηνπ βάζνπο. Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη, ηφζν γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ ηνπνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Μειέηεο φζν θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζηαζεξψλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ, αμφλσλ θαη ζεκείσλ ράξαμεο αιιά θαη γηα ηνλ επί ηφπνπ έιεγρν ηεο αθξηβνχο εθαξκνγήο ηνπο θαη ηε ζχληαμε ησλ αλαιφγσλ ζρεδίσλ. 2. Έγθξηζε ρεδίσλ Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ηα παξαπάλσ ρέδηα ζηελ Τπεξεζία, γηα έιεγρν θαη έγθξη ζε. ΕΤ: ΕΡΓ ΕΠΙΚ ΑΡΔ ΔΙΚΣ ΟΑΚ

8 3. Γαπάλεο Δξγαζηψλ Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο δελ πηζηνπνηνχληαη ηδηαίηεξα ζηνλ Αλάδνρν, ε δε δαπάλε ηνπο πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο. Οκνίσο, δελ πηζηνπνηνχληαη ηδηαίηεξα νη εξγαζίεο πχθλσζεο ησλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ (REPERES). Άξζξν 20 ν : Σηκέο Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηώλ ε πεξίπησζε πνπ ζα πξέπεη λα εθηειέζνπλ λέεο εξγαζίεο, πέξαλ ησλ νξηδφκελσλ σο ζπκβαηηθψλ, θαη απαηηείηαη θαλνληζκφο ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ, ζα εθαξκνζηνχλ νη αλαιχζεηο ηηκψλ θαη ηηκνιφγηα ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, πνπ ηζρχνπλ γηα ηα είδε εξγαζηψλ ηα ππαγφκελα ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο έξγσλ. Ζ ζχληαμε λέσλ ηηκψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 56 & 57 ηνπ Ν.3669/08, θαη ζε απηέο ζα εθαξκφδεηαη ην πνζνζηφ κέζεο ηεθκαξηήο έθπησζεο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη ζην πκθσλεηηθφ ηνπ έξγνπ. εκεηψλεηαη φηη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ή λα εθηειέζεη ε ίδηα ηκήκαηα ησλ λέσλ εξγαζηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ απηή θξίλεη ηνχην πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο. Γηα ηε ζχληαμε ηηκψλ εθ παξαθνινχζεζεο, ηζρχεη φ,ηη πξνβιέπεη ν Ν.3669/08.. Άξζξν 21 ν : Αλαζεώξεζε Σηκώλ Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ηνπ Ν.3669/08.. Άξζξν 22 ν : ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΓΟΚΗΜΔ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 1. Οη δνθηκέο αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν ηεο θαλνληθήο παξαγσγήο πιηθψλ θαη εθηειέζεσο ησλ έξγσλ. Γελ αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ θαηά ηελ νπνία, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη θαηά ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ζα γίλνπλ εγθαίξσο, φιεο νη αλαγθαίεο έξεπλεο γηα ηελ έγθξηζε πεγψλ ιήςεσο πιηθψλ, ηηο κειέηεο ζπλζέζεσο ζθπξνδεκάησλ θ.ιπ. 2. Σα απνηειέζκαηα ησλ ππφςε δνθηκψλ ζα ππνβάιινληαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηνπ πέξαηνο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ, νζάθηο απαηηείηαη ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηνλ έιεγρν, αιιηψο απφ ηεο εθηειέζεσο ησλ δνθηκψλ, αιιηψο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. Οη πάζεο θχζεσο δνθηκέο, κε αθξηβή ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ είδνπο ησλ δνθηκψλ, θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, πνπ ζπλνδεχεη ηηο πηζηνπνηήζεηο θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζσξηλέο επηκεηξήζεηο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπο. 3. Αλεμάξηεηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη δνθηκψλ πνπ ζα γίλνπλ απφ ηνλ αλάδνρν, ε δηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε ιήςε δεηγκάησλ θαη ζε εξγαζηεξηαθή εμέηαζή ηνπο, γηα ελδειερή πνηνηηθφ έιεγρν ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ, ηφζν ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο, φζν θαη ζπρλφηεξα, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν. 4. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηεγαλφηεηαο θαη θαιήο θαηαζθεπήο ελ γέλεη ησλ ζσιελψζεσλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέζεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ, ηα θαηάιιεια φξγαλα, κέζα, πιηθά θαη πξνζσπηθφ, φπσο απαηηείηαη, θαηά ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, πξνο έιεγρν ησλ επί ηφπνπ ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ ή ζπλδέζεσλ ζσιήλσλ, εηδηθψλ ηεκαρίσλ θιπ. 5. ε πεξίπησζε πνχ απφ ηελ παξαβνιή ησλ πνζνηήησλ ησλ εθηειεζζέλησλ εξγαζηψλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ δνθηκψλ θαηά ηηο πξνζσξηλέο ηκεκαηηθέο επηκεηξήζεηο πξνθχςνπλ αξηζκνί δνθηκψλ κηθξφηεξνη απφ ηνπο αλαθεξνκέλνπο ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή, επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν πνηληθή ξήηξα ίζε κε ηξηαθφζηα επξψ (300,00 ). αλά νκάδα δνθηκψλ πνχ ιείπνπλ θαη παξαθξαηείηαη βάζεη απνθάζεσο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, εθπίπηεηαη δε απφ ηνλ πξψην επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ πνηληθή απηή ξήηξα είλαη αλέθθιεηε, θαη ν αξηζκφο ησλ δνθηκψλ πνχ ιείπεη, δελ κπνξεί λα θαιπθζεί κε πεξηζζφηεξεο δνθηκέο ζε επφκελα ζηάδηα εξγαζίαο. 6. Οπνηνζδήπνηε έιεγρνο ή δνθηκαζία πνχ ζα αθνξά, είηε πιηθφ είηε εξγαζία, δελ ζα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη αμίσζε ή αίηεκα, επηδεηψληαο αλάινγε παξάηαζε πξνζεζκίαο γηα νπνηνδήπνηε αλάινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δηαπηζηψζεσο αλ έλα πιηθφ ή εξγαζία είλαη δφθηκα ή φρη. ΕΤ: ΕΡΓ ΕΠΙΚ ΑΡΔ ΔΙΚΣ ΟΑΚ

9 Άξζξν 23 ν : ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΑ ΑΦΑΝΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ Σα Πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ακέζσο κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. ηηο επηκεηξήζεηο θαη ζηα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ, επί πιένλ ησλ πνζνηηθψλ ελδείμεσλ ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ εξγαζηψλ, ζα αλαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ θαηά δφθηκν ηξφπν θαη ζχκθσλα πξνο ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, πξνθεηκέλνπ δε πεξί ησλ πιηθψλ ζα αλαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηα θπζηθά εξγαζηεξηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην δφθηκν ησλ ελ γέλεη ηδηνηήησλ ηνπο, πνπ ηα θαζηζηά ηθαλά γηα ελζσκάησζε Άξζξν 24 ν : ΓΡΟΜΟ ΠΡΟΠΔΛΑΔΧ - ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΑΣΆ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΚΣΔΛΔΔΧ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ 1. Ο Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί θαηά ηηο κεηαθνξέο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ κφλν ηνπο πθηζηακέλνπο δξφκνπο, ή ζα ρξεζηκνπνηεί, θαηφπηλ νδεγηψλ ηνπ Δξγνδφηνπ, πξνζσξηλνχο δξφκνπο ή ζα θαηαζθεπάδεη ηέηνηεο πξνζπειάζεηο εθφζνλ ζα ην επηηξέςεη ν Δξγνδφηεο ιακβαλνκέλσλ ππόςε θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ. ε θακία δε πεξίπησζε δελ ζα παξαθσιχζεη έζησ θαη ζπνξαδηθά, ηελ θπθινθνξία ζε απηνχο θαηαιακβάλνληαο ρψξν ηφζν κε ηα έξγα, φζν θαη κε ηα κεηαθνξηθά κέζα ή θαη κε απηά ηα ίδηα ηα πιηθά. Ο Αλάδνρνο ζα θιηκαθψλεη ηηο εξγαζίεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη θαηά ην δπλαηφ ε παξαθψιπζε ή ε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ ζα εμαζθαιίδεη δε ηελ πξνζπέιαζε ησλ νηθηψλ, θαηαζηεκάησλ, αγξνθηεκάησλ θιπ. Όζνλ αθνξά ηνπο ελ ιεηηνπξγία δξφκνπο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε φηη δελ κπνξεί λα θπθινθνξήζεη φρεκα βάξνπο κεγαιχηεξνπ εθείλνπ γηα ην νπνίν έρεη ππνινγηζζεί ε αληνρή ηνπ νδνζηξψκαηνο, ψζηε λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη πξνεγνπκέλσο, ζε ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο αξρέο, λα εμαθξηβψλεη ηελ αληνρή ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ησλ θαηαζηξσκάησλ ησλ γεθπξψλ θαη άιισλ ηερληθψλ έξγσλ ηεο νδνχ. ε πεξίπησζε πνχ είλαη αδχλαηε ε δηέιεπζε βαξέσλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο πάληα κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο αξρέο, λα θάλεη ηηο αλαγθαίεο εληζρχζεηο, αληηζηεξίμεηο θιπ., ή λα βξεη νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν δηαβάζεσο, ρσξίο λα δεηήζεη ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. Οπσζδήπνηε, εθφζνλ θάλεη ρξήζε ηέηνησλ νδψλ (εληφο ησλ αλσηέξσ πεξηνξηζκψλ), ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζε θαη ησλ δξφκσλ απηψλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο πιήξνπο εθηειέζεσο ηεο ζπκβάζεσο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε εθ κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ. ε πεξίπησζε πνχ ν Αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί νρήκαηα βαξχηεξα ησλ πξνβιεπφκελσλ γηα θπθινθνξία ζηνπο δξφκνπο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επαλαθέξεη ηνπο δξφκνπο ζηελ πξνγελέζηεξε θαηάζηαζή ηνπο, ζπληαζζφκελνπ, ελ αλάγθε, θαη ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ πξν θαη κεηά ηελ ρξήζε ησλ δξφκσλ. Οίθνζελ λνείηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαγσγή-κεηαθνξά πιηθψλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή αηχρεκα. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη επζχλε ή ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή δαπαλψλ ή απνδεκηψζεσλ γηα ηα σο άλσ αλαθεξζέληα. 2. Οη κεηαθνξέο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ ζα εθηεινχληαη κέζσ ησλ δξφκσλ θαη ησλ δηαδξνκψλ πνχ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 3. ηελ πεξίπησζε δηαθφξσλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ πξνζσξηλήο ρξήζεσο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ θαη θάιπςε γεληθά θαηαζθεπαζηηθψλ αλαγθψλ, νη δαπάλεο ζα επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 4. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη είλαη ελδερφκελν ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ λα ππάξρνπλ ελαέξηεο θαη ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Γ.Γ. Οη εξγαζίεο γηα ηηο αλσηέξσ κεηαηνπίζεηο, εθφζνλ είλαη κφληκεο, αλ ηπρφλ εκπίπηνπλ ζην εχξνο θαηαιήςεσο ησλ έξγσλ ή αλ ππάξρνπλ άιινη ιφγνη, ζα εθηεινχληαη κε ηε θξνληίδα ησλ Οξγαληζκψλ απηψλ (ΓΔΖ, ΟΣΔ θιπ.) θαη θακία αλάκημε νηθνλνκηθή ή ηερληθή δελ ζα έρεη ν Αλάδνρνο. Δάλ νη κεηαηνπίζεηο απηέο επεξεάζνπλ, ππεξβαιιφλησο θαη δπζαλαιφγσο πξνο ηελ εγθεθξηκέλε πξνζεζκία εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ, ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ηφηε ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη κφλν αλαιφγνπ παξαηάζεσο πξνζεζκίαο θαη απνδεκηψζεσο. Πξνθεηκέλνπ γηα πξνζσξηλέο κεηαηνπίζεηο, ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζα εθηειεί ν Αλάδνρνο απνπιεξσλφκελνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ΕΤ: ΕΡΓ ΕΠΙΚ ΑΡΔ ΔΙΚΣ ΟΑΚ

10 Ζ Τπεξεζία επίζεο κπνξεί λα αλαζέζεη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζηνλ Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε έξγσλ κεηαηνπίζεσο αγσγψλ θαη δηθηχσλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ απνπιεξσλφκελνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 5. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη απφ ην έξγν ε θαηαζθεπή κόληκνπ δξόκνπ πξνζπέιαζεο, ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ (π.ρ. φδεπζε αγσγνχ ζε κφληκν δξφκν), ηφηε ε δαπάλε ηεο δηάλνημεο απηήο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ δξφκνπ πεξηιακβάλεηαη μερσξηζηά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Ο δξφκνο απηφο ζα έρεη θαη ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, αλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηελ κειέηε. Άξζξν 25 ν : ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ - ΤΚΔΤΧΝ Κ.ΛΠ. - ΠΡΟΔΓΚΡΗΖ 1. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηδηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ εηδηθψλ πιηθψλ, πνπ αθνξνχλ ηηο δηάθνξεο ζπζθεπέο ειέγρνπ, θαζνξίδνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο εξγνιαβίαο θαηά γεληθφ ηξφπν. 2. Γηα ηε πξφιεςε ηπρφλ παξεξκελεηψλ, ζρεηηθά κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ, κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θαη ινηπψλ εηδηθψλ πιηθψλ, ν Αλάδνρνο, πξηλ ηε παξαγγειία, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία θάθειν πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα πιηθά, εμαξηήκαηα, κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, εηδηθά πιηθά πνπ πξνηείλεηαη λα παξαγγειζνύλ, πνπ λα ζπλνδεχεηαη : α. Απφ ηα αληίζηνηρα εηθνλνγξαθεκέλα έληππα, δηαγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο, απνδφζεσλ, πνηνηηθνχ ειέγρνπ θ.ιπ., ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη θαη' έλδεημε, φηη ηα είδε πνπ ζα παξαγγειζνχλ ζπκθσλνχλ κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. β. Απφ ηα γεληθά ζρέδηα πνπ ζα δείρλνπλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο θαη ηελ δηάηαμή ηνπο ζε θαηάιιειε θιίκαθα, κε ηε ζχγρξνλε αλαγξαθή ησλ γεληθψλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ θαη βαξψλ. 3. Σα πην πάλσ ζρέδηα ζα ππνβάιινληαη έγθαηξα πξνο έγθξηζε απφ ηε δηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία ηνπιάρηζηνλ ζε ηξεηο (3) ζεηξέο. Άξζξν 26 ν ΔΗΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ ηα Γεληθά Έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θαησηέξσ εηδηθέο δαπάλεο πνχ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά απηφλ: 1) Οη δαπάλεο νη ζρεηηθέο κε ην Δξγνιαβηθφ πκθσλεηηθφ. 2) Απνδεκηψζεηο ηδηνθηεηψλ, εθκηζζσηψλ ή κηζζσηψλ : α) Σσλ πεξηνρψλ ιήςεσο αδξαλψλ θαη αξγψλ πιηθψλ, πξνζσξηλήο θαη κφληκεο ελαπνζέζεσο πξντφλησλ εθζθαθψλ ή απνζεθεχζεσο πιηθψλ γεληθά. β) Σσλ ζέζεσλ εγθαηαζηάζεσο κεραλεκάησλ θαη εξγνηαμίσλ γεληθά. γ) Σσλ πξνζπειάζεσλ πξνο ηηο ζέζεηο ησλ έξγσλ, ηα εξγνηάμηα (ζπλεξγεία, απνζήθεο, γξαθεία θιπ) θαη ηηο ζέζεηο ιήςεσο θαη απνζεθεχζεσο ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ. Γηα θαηαζθεπή κφληκσλ δξφκσλ γηα ηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο ΔΤ. δ) Οη δαπάλεο απνδεκηψζεσο ησλ νπνησλδήπνηε πεγψλ ιήςεσο πιηθψλ (ιαηνκεία, νξπρεία, ρείκαξξνη, πνηάκηα θιπ.) πνχ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο θαη κεηά ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ αδεηνδνηήζεσλ, θαζψο θαη ησλ νδψλ πξνζπειάζεσο πξνο απηέο, πνχ αλήθνπλ είηε ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ πξφζσπν, είηε ζε Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ ή Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θιπ. Οη δαπάλεο απηέο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ην Γεκφζην δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε δηελεξγείαο θαη δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απαιινηξηψζεσο ησλ ζέζεσλ απηψλ. Σν Γεκφζην επίζεο δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε πξφζζεηεο απνδεκηψζεσο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηπρφλ δπζρέξεηεο πνχ κπνξεί λα παξνπζηαζζνχλ ζηελ εμεχξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θαη ινηπψλ πεγψλ ή γηα αλάγθε δεκηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσο ιήςεσο, ζξαχζεσο θιπ. θαη ρψξσλ απνζεθεχζεσο πιηθψλ καθξηά απφ ηηο πεγέο ιήςεσο, είηε απφ ηπρφλ δπζρέξεηεο κεηαθνξψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία. ΕΤ: ΕΡΓ ΕΠΙΚ ΑΡΔ ΔΙΚΣ ΟΑΚ

11 3) Οίθνζελ λνείηαη φηη, ζε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαγσγή-κεηαθνξά πιηθψλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή αηχρεκα. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε ή ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη δαπάλεο ή απνδεκηψζεηο γηα ηηο αλσηέξσ αηηίεο. 4) Οη πξφζζεηεο δαπάλεο θαη επηβαξχλζεηο, νη νπνίεο ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ην ζηάδην εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αλάγθε εθκεηαιιεχζεσο πεγψλ ιήςεσο πιηθψλ ζπγρξφλσο θαη απφ άιιε εξγνιαβία ή ηε δεκηνπξγία θαη απνθάιπςε γηα απηφ λέσλ πεγψλ πιηθψλ, καδί κε ηηο ζρεηηθέο επηβαξχλζεηο γηα λα ηειεηψζεη εκπξφζεζκα ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Άξζξν 27 ν : ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ε Τπεξεζία είλαη πηζαλφλ λα πξνζιάβεη Σερληθφ χκβνπιν, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο Έξγνπ, κε θαζήθνληα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πιεξέζηεξα ε έληερλε θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη λα ειέγρεηαη γεληθφηεξα ε εθπιήξσζε εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Ο Σερληθφο χκβνπινο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην θηίξην ησλ γξαθείσλ, πνπ νθείιεη ν Αλάδνρνο λα δηαζέζεη ζηε Τπεξεζία ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο Δ..Τ. Άξζξν 28 ν : ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ Α) Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηελ λφκηκε εθπξνζψπεζε ηνπ ή ηνπο ηπρφλ πιεξεμνχζηνπο ( Άξζξν 44 ηνπ Ν. 3669/2008). Β) Ζ δηεχζπλζε ησλ έξγνπ απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν θαηαζθεπήο ζα γίλεηαη απφ Μεραληθφ πνπ ζα έρεη ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, φπσο ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ζε παξφκνηα ηερληθά έξγα θαη πνπ ζα είλαη απνδεθηφο απφ ηελ Τπεξεζία (Άξζξν 38 ηνπ Ν. 3669/2008). Σνλ Μεραληθφ απηφλ, ζηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, δηθαηνχηαη ε Τπεξεζία λα ραξαθηεξίζεη σο κε απνδεθηφ θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, ζηελ πεξίπησζε δε απηή ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη κέζα ζε δέθα (10) κέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζία. Άξζξν 29 ν : ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΧΝ Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί επαθξηβψο ηηο απνθάζεηο πνπ πεξηέρνπλ ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζην κέξνο πνπ ηνλ αθνξνχλ θαη λα θξνληίδεη γηα ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ αδεηνδνηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηέο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή λα δνζεί εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ζηελ πηζηή ηήξεζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ζρεηηθά κε ηελ απφζεζε ησλ αθαηάιιεισλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. Οη εγθξίζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ αλαθέξνπλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε δαζηθέο εθηάζεηο ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί πηζηά ηα νξηδφκελα ζηηο ρνξεγεζείζεο Άδεηεο Δπέκβαζεο ζε Γαζηθέο Δθηάζεηο. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ ζα παξαδψζεη ζηνλ αλάδνρν πιήξε θάθειν φισλ ησλ παξαπάλσ απνθάζεσλ θαη κειεηψλ. Άξζξν 30 ν : ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΑΗΑΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο ΓΗΠΑΓ/889/02 (ΦΔΚ 16/Β/ ) θαη ηεο Δγθ. ΓΗΠΑΓ/93/3/ πεξί πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ ρέδην Αζθαιείαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.) θαη Φάθεινο Αζθαιείαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.), φπνπ πεξηέρνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ κε ηξφπν αζθαιή, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο. Ζ θχξηα απαίηεζε είλαη φηη ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ην χζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο - Τγείαο Δξγαζίαο (ΟΓΑΤΔ) ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν εξγαζηαθφο θίλδπλνο ζην ειάρηζην. Δπίζεο: ΕΤ: ΕΡΓ ΕΠΙΚ ΑΡΔ ΔΙΚΣ ΟΑΚ

12 1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. ρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλεί κε επζχλε ηνπ θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα. 2. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε νπνησλδήπνηε άιισλ έξγσλ ή εξγαζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδνληαη απφ ηηο εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο ηνπ, λα πξνζηαηεχεη ηηο ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θαη εθκεηαιιεχζεηο απφ θάζε βιάβε ή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ρσξίο κείσζε επζχλεο ηνπ λα απνθαζηζηά ή λα ζπκβάιιεη ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ ηπρφλ βιαβψλ ή δηαθνπψλ. 3. χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3, παξάγξαθνο 3 ηνπ Π.Γ. 305/1996 (ΦΔΚ 212 Α / ), πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ν εξγνιάβνο νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ θαη εάλ δελ ππάξρεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ κεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε (ή αλαζεψξεζε ηνπ ππάξρνληνο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ) ρεδίνπ Αζθάιεηαο & Τγείαο θαη γηα ηελ θαηάξηηζε Φαθέινπ Αζθάιεηαο & Τγείαο. Σα ΑΤ/ΦΑΤ πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Π.Γ. Σα ΑΤ/ΦΑΤ αλαπξνζαξκφδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ΑΤ, ελψ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ΦΑΤ, ψζηε απηφο λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ φπσο θαηαζθεπάζζεθε. 4. Ο αλάδνρνο επηπιένλ κεξηκλά γηα «γλσζηνπνίεζε έλαξμεο εξγαζηψλ» ζηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη «αλάζεζε θαζεθφλησλ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο», θαζψο θαη ζηελ ηήξεζε «Ζκεξνιφγηνπ Μέηξσλ Αζθαιείαο» ζεσξεκέλνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, φια ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 305/1996. ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ Απαιηούμενα μέηπα αζθάλειαρ και ςγείαρ ζηο επγοηάξιο 1 1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 7-9), Ν.3669/08 2 (αξ. 37 παξ.7), Ν. 3850/10 (αξ. 42). 2. ηα πιαίζηα ηεο επζύλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη: α) Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.3669/08 (αξζ. 37 παξ.7). β) Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ : ΓΗΠΑΓ/νηθ. 177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/ θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/ , ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ. 182). γ) Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ. 111), ΠΓ 305/96 (αξ. 10,11), Ν.3850/10 (αξ ). 1 Ζ έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα I ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96 2 Ο Ν.3850/10 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ άξ. δεχηεξν, θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ : Ν. 1568/85, ΠΓ 294/88, ΠΓ 17/96, θιπ. ΕΤ: ΕΡΓ ΕΠΙΚ ΑΡΔ ΔΙΚΣ ΟΑΚ

13 Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 3. ύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηα αθόινπζα: 3.1 Εκ ηυν πποηέπυν γνυζηοποίηζη - Σσέδιο Αζθάλειαρ Υγείαρ ( ΣΑΥ ) - Φάκελορ Αζθάλειαρ Υγείαρ (ΦΑΥ) και ζςγκεκπιμένα: α) Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα: ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα III ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. β) Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ. 182). γ) Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ). δ) Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ. 182). ε) Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ. 10) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9γ) ηνπ (η.)τπδυωγδ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. ζη) πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ). Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ: ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 θαη 182). 2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ: α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο : Π.Γ.305/96 (αξζ. 12 παξάξηεκα II). γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ ΕΤ: ΕΡΓ ΕΠΙΚ ΑΡΔ ΔΙΚΣ ΟΑΚ

14 απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α' ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/ ) θαη ηελ αξ. πξση / εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ.δπ.δ. 3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 αξ. (73 θαη 75). 4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην ζπλνδεχεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ ΓΗ ΠΑΓ/νη θ/889/2002 (παξ.2.9γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/ ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 3.2 Ανάθεζη καθηκόνηυν ζε ηεσνικό αζθαλείαρ, γιαηπό επγαζίαρ ηήπηζη ζηοισείυν αζθάλειαρ και ςγείαρ Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ. 12 παξ.4). β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25). γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθν ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10 (αξ.9). δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ : ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ: 1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8). 2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ. 14 παξ.1 θαη αξ. 17 παξ. 1). Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ΕΤ: ΕΡΓ ΕΠΙΚ ΑΡΔ ΔΙΚΣ ΟΑΚ

15 ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α). 4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ). 5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ. 18 παξ.9) 3.3 Ημεπολόγιο Μέηπυν Αζθάλειαρ (ΗΜΑ) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ. 14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α /1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν. 1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208/ Σςζσεηιζμόρ Σσεδίος Αζθάλειαρ Υγείαρ (ΣΑΥ) και Ημεπολόγιος Μέηπυν Αζθάλειαρ (ΗΜΑ) Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ Μ Α. ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο 4. Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ ζην εξγνηάμην. 4.1 Πποεηοιμαζία επγοηαξίος - Μέηπα Αηομικήρ Πποζηαζίαρ (ΜΑΠ) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1). β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2). γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ: ΠΓ 1073/81 (αξ.92-95), ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6). δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. : ΠΓ 1073/81 (αξ ), ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ. 30, 32, 45). ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ): ΠΓ 1073/81 (αξ. 109,110), Ν. 1430/84 (αξ. 17,18), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ. 13, 14). ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο ΕΤ: ΕΡΓ ΕΠΙΚ ΑΡΔ ΔΙΚΣ ΟΑΚ

16 δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π.Γ. 1073/81 (αξ ), Ν. 1430/84 (αξ ), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 4.2 Επγοηαξιακή ζήμανζη - ζημαηοδόηηζη, ζςζηήμαηα αζθαλείαρ, θόπηυζη - εκθόπηυζη - εναπόθεζη ςλικών, θόπςβορ θςζικοί, σημικοί παπάγονηερ κλπ Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε: - Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/ ηνπ η.τπτμδγη: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) - Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/ ηνπ η.τπδκα θαη η.τπτμδγη «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ» - Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ θαη αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ. απηνχ : Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47, 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ.43,44). γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ. 12,παξαξη.ΗΝ/κέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 31,35). δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ. 11 θαη κέξνο Β ηκήκα II παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30). ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ: α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο: Ν.3850/10 (αξ ), ΠΓ 82/ Μησανήμαηα έπγυν / Εξοπλιζμοί επγαζίαρ - αποδεικηικά ζηοισεία αςηών. Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ. 2). α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ. 17, ), Ν 1430/84 (αξ ), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη^λ κέξνο Β ηκήκα II παξ.7-9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35). β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV, κέξνο Β', ηκήκα II, παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: 1 Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 2 Άδεηα θπθινθνξίαο 3 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 4 Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) ΕΤ: ΕΡΓ ΕΠΙΚ ΑΡΔ ΔΙΚΣ ΟΑΚ

17 5 Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV, κέξνο Β', ηκήκα II, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 6 Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 7 Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 (αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7). 5. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηώλ ηνπ εθηεινύκελνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα : 5.1 Καηεδαθίζειρ: Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ , 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill ), Τ.Α. 3009/2/21- γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.ην/ κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/ Εκζκαθέρ (θεμελίυν, ηάθπυν, θπεάηυν, κλπ), Ανηιζηηπίξειρ : Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8- αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 10 ). 5.3 Θκπιώμαηα και κλίμακερ Οδοί κςκλοθοπίαρ - Ζώνερ κινδύνος, Επγαζίερ ζε ύτορ, Επγαζίερ ζε ζηέγερ. ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν. 1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.iv κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα II παξ.4-6,14 ). 5.4 Επγαζίερ ζςγκόλληζηρ οξςγονοκόλληζηρ & λοιπέρ θεπμέρ επγαζίερ ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,. 104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ. 15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ /330/ Καηαζκεςή δομικών έπγυν (κηίπια, γέθςπερ ηοίσοι ανηιζηήπιξηρ δεξαμενέρ κλπ.) ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26-33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 12). 5.6 Πποεηοιμαζία και διάνοιξη ζηπάγγυν και λοιπών ςπογείυν έπγυν. (ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21 -γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ.10). 5.7 Καηαδςηικέρ επγαζίερ ζε Λιμενικό έπγα (Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΠΓ 1073/81 (αξ. 100), Ν 1430/84 (αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 ΕΤ: ΕΡΓ ΕΠΙΚ ΑΡΔ ΔΙΚΣ ΟΑΚ

18 παξ.4 παξαξη.ηηη), ΤΑ /20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. ΐλ κέξνο Β ηκήκα II παξ.8.3 θαη παξ. 13). 6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ: «ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ» Α. ΝΟΜΟΗ Ν.495/76 ΦΔΚ 337/Α/76 Ν. 1396/83 ΦΔΚ 126/Α/83 Ν. 1430/84 ΦΔΚ 49/Α/84 Ν.2168/ 93 Ν.2696/99 Ν.3542/07 Ν.3669/08 Ν.3850/10 Ν.4030/12 ΦΔΚ 147/Α/93 ΦΔΚ 57/Α/99 ΦΔΚ 50/Α/07 ΦΔΚ 116/Α/08 ΦΔΚ 84/Α/10 ΦΔΚ 249/Α/12 Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ Π.Γ.413/77 ΦΔΚ 128/Α/77 Π.Γ.95/78 ΦΔΚ 20/Α/78 Π.Γ.216/78 ΦΔΚ 47/Α/78 Π.Γ. 778/80 ΦΔΚ 193/Α/80 Π.Γ. 1073/81 ΦΔΚ 260/Α/81 Π.Γ. 225/89 ΦΔΚ 106/Α/89 Π.Γ. 31/90 ΦΔΚ 31/Α/90 Π.Γ. 70/90 ΦΔΚ 31/Α/90 Π.Γ. 85/91 ΦΔΚ 38/Α/91 Π.Γ. 499/91 ΦΔΚ 180/Α/91 Π.Γ. 395/94 ΦΔΚ 220/Α/94 ΠΓ. 396/94 ΦΔΚ 220/Α/94 ΠΓ. 397/94 ΦΔΚ 221/Α/94 ΠΓ. 105/95 ΦΔΚ 67/Α/95 Π Γ. 455/95 ΦΔΚ 268/Α/95 ΠΓ. 305/96 ΦΔΚ 212/Α/96 ΠΓ. 89/99 ΦΔΚ 94/Α/99 ΠΓ. 304/00 ΦΔΚ 241/Α/00 ΠΓ. 155/04 ΦΔΚ 121/Α/04 ΠΓ. 176/05 ΦΔΚ 227/Α/05 ΠΓ. 149/06 ΦΔΚ 159/Α/06 ΠΓ. 2/06 ΦΔΚ 268/Α/06 ΠΓ. 212/06 ΦΔΚ 212/Α/06 ΕΤ: ΕΡΓ ΕΠΙΚ ΑΡΔ ΔΙΚΣ ΟΑΚ

19 ΠΓ. 82/10 ΠΓ. 57/10 ΦΔΚ 145/Α/10 ΦΔΚ 97/Α/10 Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ ΤΑ /84 ΦΔΚ 154/Β/84 ΚΤΑ 3329/89 ΦΔΚ 132/Β/89 ΚΤΑ 8243/1113/91 ΦΔΚ 138/Β/91 ΚΤΑ αξ.νηθ. Β.4373/1205/93 ΦΔΚ 187/Β/93 ΚΤΑ 16440/Φ. 10.4/445/93 ΦΔΚ 765/Β/93 ΚΤΑ αξ. 8881/94 ΦΔΚ 450/Β/94 ΤΑ αξ. νηθ /93 ΦΔΚ 451/Β/93 ΤΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΔΚ 301/Β/94 ΤΑ 2254/230/Φ. 6.9/94 ΦΔΚ 73/Β/94 ΤΑ /20/95/95 ΦΔΚ 978/Β/95 ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΔΚ 677/Β/95 ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΔΚ 1035/Β/96 Τ.Α αξ.νηθ.β.5261/190/97 ΦΔΚ 113/Β/97 ΚΤΑ αξ.νηθ /330/99 ΦΔΚ 987/Β/99 ΚΤΑ αξ.νηθ /593/03 ΦΔΚ 1186/Β/03 ΚΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03 ΦΔΚ 708/Β/03 ΚΤΑ αξ.6952/11 ΦΔΚ 420/Β/11 ΤΑ 3046/304/89 ΦΔΚ 59/Γ/89 ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΔΚ 1035/Β/00 ΤΑ αξ. νη θ. 433/2000 ΦΔΚ 1176/Β/00 ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 ΦΔΚ 686/Β/01 ΤΑ ΓΗ ΠΑΓ/νη θ/177/01 ΦΔΚ 266/Β/01 ΤΑ ΓΗ ΠΑΓ/νη θ/889/02 ΦΔΚ 16/Β/03 ΤΑ ΓΜΔΟ/Ο/613/11 ΦΔΚ 905/Β/11 ΤΑ 21017/84/09 ΦΔΚ 1287/Β/09 Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7, Απφθ Φ.700.1/96 ΦΔΚ 155/Β/96 Γ. ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΔΔΠ Π/208/ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΗΠΑΓ/ νη θ/215/ ΔΓΚΤΚΛΗΟ.ΔΠ.Δ ΑΡ.ΠΡ /12 ΑΓΑ: Β4Λ1Λ-ΚΦΕ Άξζξν 31 ν : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ο αλάδνρνο δελ ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη γηα έιεγρν θαη έγθξηζε απφ ηελ ππεξεζία ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ), ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 59 ηνπ Ν.3669/08, πεξί νδεγηψλ ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ην πεξηερφκελν, ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ. ΕΤ: ΕΡΓ ΕΠΙΚ ΑΡΔ ΔΙΚΣ ΟΑΚ

20 Άξζξν 32 ν : ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αζθαιίζεη ην έξγν, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο. Ζ αζθάιηζε ζα είλαη «θαηά παληόο θηλδύλνπ» (contractor s all risk) θαη ζα θαιχπηεη ελδεηθηηθά: πιηθέο δεκηέο ζην έξγν απφ θάζε αηηία, δεκηέο ζηα κεραλήκαηα ηνπ έξγνπ, δεκηέο ζε πξνυπάξρνπζα πεξηνπζία ή πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο, αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ, αζηηθή επζχλε έλαληη ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ. Αζθαιηδφκελνη ζα είλαη ε Δπίβιεςε πνπ ζα νξηζζεί απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη νη ππεξγνιάβνη πνπ ζα νξίζεη ν Αλάδνρνο. Άιινη θίλδπλνη πνπ ελδηαθέξνπλ είλαη απηνί πνπ ζρεηίδνληαη κε δεκηά ή θπζηθή απψιεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (θηίξηα, εμνπιηζκφο γξαθείσλ, Ζ/Τ, ηπρφλ εηδηθά κεραλήκαηα, νρήκαηα) θαη πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε ζενκελία, δνιηνθζνξά, θσηηά, θινπή θιπ. Αληίγξαθν ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ζα θαηαηεζεί ζηελ ππεξεζία. Υαληά, Γεθέκβξηνο 2014 ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ Ο πληάμαο Εαραξίαο Δπζπκίνπ Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ. ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Ο Γ/ληεο Τδξαπιηθώλ Έξγσλ Μάξθνο Παηξειάθεο Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΕΤ: ΕΡΓ ΕΠΙΚ ΑΡΔ ΔΙΚΣ ΟΑΚ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Υ Ρ Ε Ω E Ω Ν Κ Ρ Η Σ Η Α.Ε. ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΣΗ: " ΑΝΟΡΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΣΡΗΗ ΣΗ ΘΕΗ ΔΕΞΕΜΕΝΕ ΜΤΛΩΝΙΑΝΩΝ ΟΑΚ Α.Ε.

Τ Π Ο Υ Ρ Ε Ω E Ω Ν Κ Ρ Η Σ Η Α.Ε. ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΣΗ:  ΑΝΟΡΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΣΡΗΗ ΣΗ ΘΕΗ ΔΕΞΕΜΕΝΕ ΜΤΛΩΝΙΑΝΩΝ ΟΑΚ Α.Ε. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ι Μ Ο Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Η Κ Ρ Η Σ Η Α.Ε. ΕΡΓΟ: " ΑΝΟΡΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΣΡΗΗ ΣΗ ΘΕΗ ΔΕΞΕΜΕΝΕ ΜΤΛΩΝΙΑΝΩΝ ΟΑΚ Α.Ε. - ΤΓΜΔ" Ε Ι Δ Ι Κ Η Τ Γ Γ Ρ Α Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξγν Βειηίσζε Πεξηθεξεηαθήο Γεκνηηθήο Οδνύ Αλσγείσλ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Πξνππ 1.782.152,00 Δπξώ ( κε Φ.Π.Α. 23 %) Πεγή Δ.Π. Κξήηεο θαη λήζσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΗ ΕΡΓΟ: Οξγάλσζε γηα Δαζηθή αλαςπρή Αλάδεημε - Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε Φαξαγγηνύ Μύισλ Δήκνπ Ρεζύκλεο ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Ε. Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ - ΔΟΜΗΗ ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΚΕΤΗ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ» AM 77/16 ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ. Α. : 30. 7336.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΜΟΝΧΔΗ Δ ΥΟΛΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ ΝΟΜΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΓΡΗΝΗΟΤ ΠΡΟΫΠ: 100.000,00 (ΔΤΡΩ) κε ηνλ Φ.Π.Α V ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ΑΡ. ΜΔΛ.: 1/2015 ΔΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΜΙΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΘΛΗΣΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 196.000,00 130.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (Δ..Τ.)

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (Δ..Τ.) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΓΑΩΝ Γ/λζε: Γεκαξρίαο 30, 592 00, Νάνπζα ΣΗΛ. 2332050344 FAX: 2332024260 E-MAIL:skodra@naoussa.gr ΔΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ : ,00 (ΜΔ Φ.Π.Α.

ΔΡΓΟ: ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ : ,00 (ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΡΓΟ: ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ : 708.500,00 (ΜΔ Φ.Π.Α.) ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ : ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO

ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛ. : 49 / 2012 ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΙΥΙΟΤ ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΠΟΛΛΧΝΙΑΓΑ ΠΡ/ΜΟ: 1.900.000,00 ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 2013 ΔΙΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ NOMO ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ- ΤΚΔΩΝ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΖ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΣΩΝ ΟΓΩΝ ΚΟΡΑΖ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ - ΜΠΗΝΗΩΡΖ» Πξνϋπνινγηζκόο : 89.543,47 Υξεκαηνδόηεζε : ΔΟΓΑ ΓΖΜΟΤ Αξ. Μειέηεο : 35/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΩΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηψλ Γεκνζίσλ Υψξσλ Γ. Ρεζχκλεο (Γπηηθφ Παξαιηαθφ Μέησπν)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Γ Ι Κ Η Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Ι Γ Ι Κ Η Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ : ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΤΝΘΔΣΙΚΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΑΡ. ΜΔΛ. 184 /14 Κ.Α.30.7321.34 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Δ Ι Γ Ι Κ Η Τ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΧΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΧΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

5. ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ ΓΖΜΟ ΜΔΖΝΖ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤ Υποτρεώζεης ηοσ αλαδότοσ έλαληη ηοσ θσρίοσ ηοσ έργοσ, θαηά ηελ εθηέιεζε ζσκβάζεφλ θαηαζθεσής έργφλ,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ

ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΗΔΡΑ ΑΡΥΗΔΠΗΚΟΠΖ ΑΘΖΝΩΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ ΣΟΠΟ ΔΡΓΟΤ : Παηήζηα, Ννκνχ Αηηηθήο ΔΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Γ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

Α.Γ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Γ/ΝΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΠΗΡ. ΓΡΑΜΜΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΙΑ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΘΗΝΧΝ ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΗΔ: α) ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΔΡΑΜΟΚΔΠΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΡΟΜΟΝΩΖ ΣΑΡΑΣΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΔΡΓΑΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΑΝΑΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ, ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΤ - ΑΦΑΝΣΟΤ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΟΛΤΜΠΙΩΝ» «ΞΟΝΚΔΙΔΡΖ ΑΜΖΠΖΠ ΓΛΑΚΗΘΝΡΖΡΑΠ ΔΔΙ ΟΝΓΝ»

«ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ, ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΤ - ΑΦΑΝΣΟΤ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΟΛΤΜΠΙΩΝ» «ΞΟΝΚΔΙΔΡΖ ΑΜΖΠΖΠ ΓΛΑΚΗΘΝΡΖΡΑΠ ΔΔΙ ΟΝΓΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΡΟΔΟΤ ΔΕΤΑΡ ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (Ε..Π.Α.) 2007-2013 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ»

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξ. πξση. : 33704 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Ζκεξνκελία : 9-10-2015 ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» Γηεχζπλζε: Ρίκηλη 1, 124 62 Υατδάξη Σει.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ»

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΑΗΟΤ 2007-203 ΚΩΗΚΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ : 44 «ΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ» ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΑΡΥΗΚΔ, ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΠΡΑΞΖ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα