1ν Λύθεην Αξηέκηδαο ΣΑΠΟΥΝΙ!!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1ν Λύθεην Αξηέκηδαο ΣΑΠΟΥΝΙ!!"

Transcript

1 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ρνιείν 1ν Λύθεην Αξηέκηδαο Σάμε Α 5 Μάζεκα Σερλνινγία Θέκα απνύλη ρνιηθό Έηνο Ολνκ/λπκν Παηζηαινύ Δπαγγειία ΣΑΠΟΥΝΙ!! Ιζηνξία Γεωγξαθία Ζ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία αλαθέξεη όηη πξώηνη νη νπκέξηνη, θάηνηθνη ηεο Μεζνπνηακίαο Βαβπιώλαο ζηα 1500 π.υ., αλαθάιπςαλ ην ζαπνύλη ζαλ αλαθάηεκα ζηάρηεο, θπηώλ θαη ιίπνπο, ρσξίο λα αλαθέξεηαη ην πώο έγηλε απηό. Οη νπκέξηνη, νη Μηλσίηεο θαη άιινη ιανί άιεηθαλ ην ζώκα ηνπο ζηηο ηειεηέο κε ιίπνο ή ιάδηα. Κάπνηα ζηηγκή ηξίθηεθαλ κε ζηάρηε θαη έβιεπαλ όηη ην ιίπνο ή ην ιάδη έθεπγε από ην ζώκα ηνπο ή ζε θάπνηα ζηηγκή έηξηςε θάπνηνο ηα ρέξηα ή ην ζώκα ηνπ κε ζηάρηε θπηώλ πάλσ 1

2 ζηελ νπνία πξνεγνπκέλσο είρε ςεζεί ην ζήξακά ηνπ θαη είδε όηη ην ζώκα ηνπ θαζάξηδε. Δπίζεο ε ηζηνξία αλαθέξεη, όηη πξώηνη νη Ρσκαίνη θαηά ηνλ 1ν κ.υ. αηώλα έθαλαλ θαπζηηθνπνίεζε ηεο ζηάρηεο ηωλ θπηώλ θαη ηνπ Κ (potassium πνπ πεξηέρεηαη ζηε ζηάρηε) κε αζβέζηε CaCO 3 θαη καδί κε ην ιίπνο έθαλαλ θαιύηεξν ζαπνύλη. Καηά κία άιιε άπνςε ε πξώηε αλαθνξά γηα ζαπνύλη κε ηε ζηεξεά ηνπ κνξθή γίλεηαη ζε ηζηνξίεο ησλ αξραίσλ Ηλδηάλσλ ηεο Ακεξηθήο. Ζ ηζηνξία ιέεη όηη θαζώο έβξαδαλ ζε θαδάλη θξέαο, από ην βξαζκό ππεξρείιηζε θάπνηα πνζόηεηα θξέαηνο καδί κε ιίπνο. Πέθηνληαο ζην έδαθνο αλακείρζεθε κε ηηο ζηάρηεο από ηα μύια. Υξεζηκνπνηώληαο ην πιηθό από ηελ αλάκεημε δηαπίζησζαλ ηηο θαζαξηζηηθέο ηνπ ηδηόηεηεο. Σέινο ζύκθσλα κε έλαλ ειιεληθό κύζν, ην ζαπνύλη έρεη ηελ θαηαγσγή ηνπ από ηελ αξραία Διιάδα θαη εηδηθόηεξα από ηε Λέζβν. Δθεί γίλνληαλ ζπζίεο δώσλ ζηε ζεά Άξηεκε. Οη λεξνπνληέο παξάζεξλαλ ηα δσηθά ππνιείκκαηα θαη ηα θακέλα ιίπε καδί κε ηηο ζηάρηεο θαη ηα μύια ηεο ππξάο ηα νπνία θαηέιεγαλ ζην πνηάκη. Καηόπηλ νη γπλαίθεο πιέλνληαο ηα ξνύρα ηνπο αλαθάιπςαλ όηη ην λεξό γηλόηαλ θίηξηλν κε ηελ πξνζζήθε απηώλ ησλ πιηθώλ θαη ηα ξνύρα θαζάξηδαλ θαιύηεξα. ύκθσλα κε ην κύζν απηό ην ζαπνύλη πήξε ην όλνκά ηνπ πξνο ηηκή ηεο πνηήηξηαο απθνύο, ζε κηα παξάθξαζε ηνπ όλνκαηόο ηεο. Σν όλνκά ηνπ ην νθείιεη ζην πξώην θέληξν ζαπσλνπνηίαο ηεο Δπξώπεο, ηελ πόιε αβόλα ηεο Ηηαιίαο. Οη αξραίνη ιανί, δώληαο θνληά ζηε θύζε, εηνίκαδαλ ηελ ηξνθή ηνπο κε θπζηθό ηξόπν. Σν θπλήγη ηνπο, ηα άγξηα δώα ηα έςελα σο εμήο: Έβαδαλ δύν πέηξεο πνπ κπνξεί λα ήηαλ αζβεζηόιηζνη, δειαδή από αλζξαθηθό αζβέζηην CaCO 3. Μεηαμύ ησλ πεηξώλ έβαδαλ ηα μύια θαη άλαβαλ ηε θσηηά. Πάλσ ζηε θσηηά έβαδαλ ην ζήξακά ηνπο ζαλ ζνύβια θαη κε ηε θσηηά θαη ηε ζεξκνθξαζία ην CaCO 3 κεηαηξεπόηαλ ζε νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ θαη ζηγά ζηγά έιησλε ε πέηξα θαη έπεθηε πάλσ ζηε ζηάρηε κε κνξθή ζθόλεο, αιιά ζαλ νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ CaO. Πάλσ ζηε ζηάρηε έπεθηε παξάιιεια θαη ην ιίπνο ηνπ ςεκέλνπ δώνπ. Καηόπηλ ην λεξό ηεο βξνρήο κεηέηξεπε ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ζε πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ, ηζρπξό αιθαιηθό θαηά ηελ αληίδξαζε [CaO + H 2 O= Ca(OH) 2 ]. Σν ζαπνύλη ηεο επνρήο εθείλεο έγηλε γλσζηό ζηνπο Φνίληθεο, νη νπνίνη ην 600 π.υ. ην κεηέθεξαλ ζηελ Δπξώπε ζηνπο Γαιάηεο θαη ε γλώζε ηνπ κεηαθέξζεθε ζηνπο Ρσκαίνπο. Τπνιείκκαηα ζαπνπληώλ βξέζεθαλ ζηελ Πνκπεία κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο από ην ζεηζκό ην 79 κ.υ.. ρεηηθά κε ηε ρξήζε 2

3 ζαπνπληνύ από ηνπο Ρσκαίνπο, γίλεηαη αλαθνξά από ηνλ Πιίλην θαη ηνλ Έιιελα γηαηξό Γαιελό, θάηνηθν ηεο Ρώκεο. Έηζη ινηπόλ εληειώο ηπραία κε θπζηθό ηξόπν ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηεο αλζξώπηλεο ζθέςεο έγηλε ην ζαπνύλη. Βέβαηα ην ζαπνύλη απηό είρε ηε κνξθή θξέκαο θαη δελ ήηαλ ζηεξεό, όπσο ηα ζεκεξηλά ζαπνύληα. Δπηζηεκνληθή εμέιημε Ζ εμέιημε ηνπ ζαπνπληνύ γηα λα θηάζεη ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή άξρηζε ην 1971 πεξίπνπ, όηαλ ν Γάιινο LEBLANC NIKOLA θαηάθεξε λα παξάγεη ζόδα (αλζξαθηθό λάηξην) από ην αιάηη, ηελ νπνία θαπζηηθνπνηνύζαλ νη ζαπνπλνπνηνί κέρξη θαη πξόζθαηα (1980) κε αζβέζηε. Αξγόηεξα ην 1866 ν Βέιγνο SOLVAY έθαλε βειηίσζε ηεο παξαγόκελεο ζόδαο θαη ζήκεξα παξάγεηαη θαη ζηελ Διιάδα. Πξώηεο ρώξεο παξαγωγήο ηνπ Ζ Μαζζαιία θαίλεηαη λα είλαη ε πξώηε πεξηνρή παξαγσγήο ζαπνπληνύ θαη αθνινύζεζαλ ε Γέλνβα, Ζ Βελεηία θαη ην Μπάξη. Όιεο απηέο νη πεξηνρέο είραλ κεγάιε παξαγσγή ειαηνιάδνπ. απηέο ηηο πεξηνρέο ε παξαγσγή γηλόηαλ κε ηελ αλάκεημε ιαδηνύ θαη αιπζίβαο (ζηάρηε). Ζ κέζνδνο απηή θαζηεξώζεθε γηα ηνπο επόκελνπο 4-5 αηώλεο. Απηό άιιαμε από ην Γάιιν LEBLANC NIKOLA, ν νπνίνο αλαθάιπςε θαηλνύξην ηξόπν λα θηηάρλεη ηελ αιπζίβα. Υξεζηκνπνίεζε ην θνηλό αιάηη. Ση είλαη ην ζαπνύλη Από ρεκηθήο άπνςεο ην ζαπνύλη είλαη έλα άιαο θαη όπσο όια ηα άιαηα είλαη πξντόλ εμνπδεηέξσζεο κηαο βάζεο από έλα νμύ. Δίλαη έλα νπδέηεξν κείγκα (άιαο) ιηπαξώλ νμέσλ, θπξίσο ηνπ παικηηηθνύ, ηνπ ζηεαηηθνύ θαη ηνπ ειατθνύ κε λάηξην ή θάιην (βάζεηο). Σν άιαο απηό παξαζθεπάδεηαη θαηά ηελ αληίδξαζε ησλ γιπθεξηδίσλ, πνπ είλαη ζπζηαηηθά ησλ ιηπώλ θαη ησλ ειαίσλ κε θαπηηθό λάηξην NaOH,πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ) ή θαπζηηθό θάιην KOH,πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ). Ζ αληίδξαζε απηή νλνκάδεηαη ζαπωλνπνίεζε: 3

4 Γιπθεξίδηα ιηπαξώλ νμέωλ + NaOH άιαο (ζαπνύλη) + γιπθεξίλε Σα ζαπνύληα δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο σο πξνο ηε ζύζηαζε, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ειαίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Σα έιαηα απνηεινύληαη από δηαθνξεηηθά είδε ιηπαξώλ νμέσλ, ηα νπνία έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο μερσξηζηηθέο ηδηόηεηεο θαη απαηηνύλ δηαθνξεηηθή πνζόηεηα βάζεο γηα λα ζαπσλνπνηεζνύλ (SAP value). Σα ζαπνύληα πνπ πεξηέρνπλ NaOH είλαη ζηεξεά θαη ζθιεξά, ελώ ην KOH ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ Παξαζθεπή πγξώλ ζαπνπληώλ. Καζαξηζηηθή ηδηόηεηα ηνπ ζαπνπληνύ Ζ απνξξππαληηθή δξάζε ησλ ζαπνπληώλ είλαη έλα αξθεηά πνιύπινθν θαηλόκελν πνπ δελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηηο αθξηζηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο. Όηαλ ην ζαπνύλη δηαιύεηαη ζην λεξό πξνθύπηνπλ θαηηόληα λαηξίνπ ή θαιίνπ θαη αληόληα ησλ αληίζηνηρσλ ιηπαξώλ νμέσλ. Κάζε αληόλ απνηειείηαη από δύν ηκήκαηα: ην πξώην δηαιύεηαη ζην λεξό (πδξόθηιν) θαη ην δεύηεξν έρεη ηελ ηδηόηεηα λα δηαιύεηαη ζε ιηπαξέο νπζίεο (ιηπόθηιν). Έηζη θαηά ηε δηαβξνρή ελόο αληηθεηκέλνπ από ζαπσλνδηάιπκα, ην ιηπόθηιν ηκήκα ηνπ δηαιύεηαη ζηνπο ιηπαξνύο ξύπνπο, ελώ ην πδξόθηιν ζην λεξό. Σν απνηέιεζκα είλαη νη ξππαξέο νπζίεο λα απνκαθξύλνληαη από ην αληηθείκελν, ζρεκαηίδνληαο έλα γαιάθησκα, ην νπνίν απνκαθξύλεηαη κε ην μέπιπκα. πλζεηηθά απνξξππαληηθά. Γύξσ ζηα 1830 αξρίδνπλ νη πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ παξαζθεπή ζπλζεηηθώλ απνξξππαληηθώλ πνπ λα εμαξηώληαη από άιιεο πξώηεο ύιεο. Έλαο από ηνπο ιόγνπο γηα ηε ζηξνθή απηή ήηαλ ε απμεκέλε δήηεζε ησλ ιηπαξώλ νπζηώλ γηα ζθνπνύο 4

5 δηαηξνθήο θαη ε δπζρεξήο θαηά ζπλέπεηα πξνκήζεηα ηνπο ζην εξγνζηάζην ηνπ ζαπνπληνύ. Σν πξώην όκσο θαζαξά ζπλζεηηθό απνξξππαληηθό ζεσξείηαη ην "Nekel A" πνπ παξαζθεπάζηεθε ην 1916 κε πξώηεο ύιεο ην λαθζαιίλην, ηελ ηζνπξνπαλόιε θαη ην ζεητθό νμύ. Ζ αικαηώδεο αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ησλ ζπλζεηηθώλ απνξξππαληηθώλ παξαηεξήζεθε θπξίσο κεηά ην 1950, νπόηε ηα ζπλζεηηθά απνξξππαληηθά άξρηζαλ λα θαζηεξώλνληαη σο ππνθαηάζηαηα ηνπ ζαπνπληνύ ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηόηεηαο. Σα ζπλζεηηθά θαζαξηζηηθά ήηαλ βαζηζκέλα θαη απηά ζηε ινγηθή ηεο δηπιήο δξάζεο : ν πδξόθνβνο θνξκόο πνπ βπζίδεηαη ζηνπο ιεθέδεο θαη ε ηνληηθή "νπξά", πνπ κέλεη δηαιπκέλε ζην λεξό. Μόλν πνπ απηά κπνξνύζαλ λα δξάζνπλ θαη ζε όμηλν πεξηβάιινλ θαη ζε "ζθιεξό" λεξό. Μέζα ζε ιίγα ρξόληα, θηελά ζπλζεηηθά θαζαξηζηηθά θαηαζθεπάζηεθαλ από πξντόληα ηνπ πεηξειαίνπ. Οη πξώηεο ύιεο ήζαλ πξνππιέλην, βελδίλε, ζεητθό νμύ θαη κηα βάζε (ζπλήζσο αλζξαθηθό λάηξην) θαη νη πσιήζεηο ηνπο εθηνμεύηεθαλ ζηα ύςε, θαζώο ρξεζηκνπνηνύληαλ ζε επξεία θιίκαθα. Γηα κηα δεθαεηία θαη πεξηζζόηεξν, ν θαζέλαο ζρεδόλ ήηαλ επηπρηζκέλνο. Όκσο, ζαπνπλάδεο άξρηζαλ λα ζπζζσξεύνληαη εθεί πνπ εμέβαιαλ νη ζσιήλεο απνρέηεπζεο, αθξνί άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ζηα πνηάκηα θαη ζε κεξηθέο πεξηνρέο νη άλζξσπνη έβξηζθαλ ζαπνπλάδεο ζην λεξό πνπ έπηλαλ. Tειηθά βξέζεθε όηη ε δηαθιαδηδόκελε δνκή ησλ θαζαξηζηηθώλ απηώλ δελ κπνξνύζε λα δηαζπαζηεί εύθνια από ηνπο κηθξννξγαληζκνύο. Οιόθιεξε ε πνζόηεηα ηνπ ππόγεηνπ ζηξώκαηνο λεξνύ ήηαλ θάησ από ζνβαξόηαηε απεηιή... H δεκόζηα θαηαθξαπγή ππήξμε απνηειεζκαηηθή θαη θαηλνύξγηα, κε επηδήκηα γηα ηε θύζε, θαζαξηζηηθά παξαζθεπάζηεθαλ θαη πξνσζήζεθαλ ζηελ αγνξά. Ζ αιπζίδα ησλ κνξίσλ ηνπο είλαη γξακκηθή θαη είλαη "εύπεπηα" γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνύο. Σα απνξξππαληηθά, εθηόο από ην θαζαξηζηηθό, πεξηέρνπλ θαη άιιεο νπζίεο, όπσο : πνιπθσζθνξηθά άιαηα ηνπ λαηξίνπ, πνπ "καιαθώλνπλ" ην λεξό, δειαδή παξαζύξνπλ ζε θαζίδεζε ηα ηόληα ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ καγλεζίνπ, όπσο θαη αλζξαθηθό θαη ππξηηηθό λάηξην, πνπ εμαζθαιίδνπλ ην απαξαίηεην βαζηθό πεξηβάιινλ γηα ηε δξάζε ηνπ απνξξππαληηθνύ. Γελ ζα πξέπεη όκσο λα μερλάκε όηη ην ζαπνύλη είλαη ηέιεην θαζαξηζηηθό ζε καιαθό λεξό, είλαη ζρεηηθά αηνμηθό, πξνέξρεηαη 5

6 από αλαλεώζηκεο πεγέο θαη κπνξεί λα δηαζπαζηεί, ρσξίο λα επηβαξύλεη ην πεξηβάιινλ. Υξεζηκόηεηά ηνπ Οη αξραίνη πνιηηηζκνί ην ρξεζηκνπνηνύζαλ ζαλ θάξκαθν γηα ηηο πιεγέο παξά ζαλ θαζαξηζηηθό. ήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα θαζαξηζηηθό θαη έρεη ηηο εμήο ηδηόηεηεο: o Σα ρεηξνπνίεηα ζαπνύληα πεξηέρνπλ κεγάιν πνζνζηό θπζηθήο γιπθεξίλεο (κέρξη θαη 10%). Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα πεξηπνηνύληαη ην δέξκα ζε κεγαιύηεξν βαζκό από ηα αληίζηνηρα ζαπνύληα ηνπ εκπνξίνπ. o Σα ρεηξνπνίεηα ζαπνύληα ειαηνιάδνπ έρνπλ κεγαιύηεξε θαζαξηζηηθή δύλακε από ηα ζαπνύληα νπνηνπδήπνηε άιινπ θπηηθνύ ειαίνπ. o Σα ρεηξνπνίεηα ζαπνύληα δελ πεξηέρνπλ ρεκηθέο νπζίεο αθξηζκνύ, δσηθά θαηάινηπα, πεηξειατθά πξντόληα, ηαιθ θαη ζίιηθα γηα λα πξνζζέηνπλ βάξνο ζην πξντόλ. o Ο αθξηζκόο δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ θαζαξηζηηθή ηδηόηεηα ηνπ ζαπνπληνύ. Αλ θάπνην πξντόλ αθξίδεη δε ζεκαίλεη όηη θαζαξίδεη θηόιαο. ε πξντόληα εκπνξίνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηερλεηνί παξάγνληεο αθξηζκνύ. o Σα ρεηξνπνίεηα ζαπνύληα δελ πεξηέρνπλ παξάγνληεο πνπ βιάπηνπλ ηε ρισξίδα, ηελ παλίδα θαη ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. o Σα ρεηξνπνίεηα ζαπνύληα είλαη ζθιεξά κε ην ρξόλν αιιά καιαθά κε ην δέξκα καο. o Σα ρεηξνπνίεηα ζαπνύληα δελ έρνπλ δνθηκαζηεί ζε δώα. o Σα ρεηξνπνίεηα ζαπνύληα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζαλ απνξξππαληηθό πιπληεξίνπ απ επζείαο ζηνλ θάδν πιύζεο. o Σα ρεηξνπνίεηα ζαπνύληα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ θπζηθό εληνκνθηόλν ζε αλνηρηέο ή θιεηζηέο θαιιηέξγεηεο ρσξίο ηνμηθέο επηβαξύλζεηο. Μεηνλεθηήκαηα ηνπ ζαπνπληνύ. Σν ζαπνύλη ζήκεξα γηα ηνλ θαζαξηζκό θπξίσο ησλ ξνύρσλ έρεη αληηθαηαζηαζεί από ζπλζεηηθά απνξξππαληηθά. Οη ιόγνη είλαη νη εμήο, πνπ απνηεινύλ ηαπηόρξνλα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζαπνπληνύ : ε όμηλν πεξηβάιινλ ην ζαπνύλη δελ έρεη ηνλ απαξαίηεην "δηραζκό ηεο πξνζσπηθόηεηαο" θαη δελ κπνξεί λα 6

7 δξάζεη, μερσξίδνληαο ζαλ ιηπώδεο βξσκηά. ε "ζθιεξό" λεξό, δειαδή λεξό πνπ πεξηέρεη κεγάιν αξηζκό ηόλησλ αζβεζηίνπ θαη καγλεζίνπ, ην ζαπνύλη ζρεκαηίδεη κε απηά ηα ηόληα αδηάιπηεο νπζίεο θαη θαζηδάλεη. Οη νπζίεο πνπ απνηεινύλ ηελ πξώηε ύιε γηα ηελ παξαζθεπή ζαπνπληνύ, δειαδή ηα ιίπε θαη ηα έιαηα, ρξεζηκεύνπλ ζαλ ηξνθή. Σξόπνη παξαζθεπήο ζαπνπληνύ Γηα ηελ παξαζθεπή ζαπνπληνύ δύν (2) είλαη νη θύξηεο κέζνδνη: α. ζεξκή κέζνδνο Δίλαη ε παξαδνζηαθή κέζνδνο παξαζθεπήο ζαπνπληνύ, θπξίσο από ειαηόιαδν ζηελ Διιάδα. ηε κέζνδν απηή ην κείγκα ειαίσλ ζόδαο ζαπσλνπνηείηαη κε ηε ζεξκόηεηα, δει. βξάδεη ζε ρακειή ζεξκνθξαζία κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζαπσλνπνίεζεο. β. Φπρξή κέζνδνο ηελ νπζία δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηελ ςπρξόηεηα, απιά ην κείγκα ειαίσλ ζόδαο δελ ζαπσλνπνηείηαη κε ηε ζεξκόηεηα. Σν κείγκα δελ βξάδεη, ε δηαδηθαζία ηεο ζαπσλνπνίεζεο ζπλερίδεηαη εθόζνλ βάινπκε ην κείγκα ζηα θαινύπηα θαη απαηηείηαη έλα ρξνληθό δηάζηεκα 4-6 εβδνκάδσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζαπνλσπνίεζεο θαη ηελ σξίκαλζε ησλ ζαπνπληώλ. Δίλαη κηα δεκνθηιήο αγγινζαμσληθή κέζνδνο, εύθνιε γηα ζπηηηθό ζαπνύλη. Δλδεηθηηθά ζα αλαθέξνπκε κηα κηθξή πνζόηεηα παξαζθεπήο ζαπνπληνύ Τιηθά: Βάζε έιαην 500 γξακκάξηα Νεξό 150 γξακκάξηα Ομύ 70 γξακκάξηα Βόηαλα 2-2 θ. ζνύπαο Αηζέξηα Έιαηα 2-3 ζηαγόλεο Παξαζθεπή ζαπνπληνύ κε ειαηόιαδν ζηε Μάλε Λαθωλίαο 7

8 Παξαζθεπή ζαπνπληνύ από ηνπο καζεηέο ηεο Γ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ Δκπεζνύ Αηηωιναθαξλαλίαο. Παξαζθεπή ζαπνπληνπ αλά ηνλ θόζκν Παξαζθεπή ζαπνπληνύ ηνλ 18 ν αηώλα ζην Αξθάλζαο ησλ Ζ.Π.Α. θαη από καζεηέο δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηνπ Κνινξάλην ησλ Ζ.Π.Α. Παξαζθεπή ζαπνπληνύ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο Σνπξθίαο θαη ζηελ Ολδνύξα. Παξαζθεπή ζαπνπληνύ ζην Κνλγθό θαη ζηελ Σαλδαλία. 8

9 Γηαδηθαζία παξαζθεπήο ε κηα θαηζαξόια δεζηαίλνπκε ην λεξό κέρξη λα γίλεη ριηαξό. Ρίρλνπκε ιίγε ιίγε ηελ θαπζηηθή ζόδα ή πνηάζα θαη αλαθαηεύνπκε κε κηα μύιηλε θνπηάια. Αθνύ δηαιπζεί θαιά ξίρλνπκε ην ιάδη θαη ζπλερίδνπκε ην αλαθάηεκα ζε ρακειή θσηηά. Κάπνηα ζηηγκή ν ρπιόο αξρίδεη θαη απνθηά ππθλόηεηα κεγαιύηεξε ππθλόηεηα. ε απηό ην ζεκείν θιείλνπκε ηε θσηηά, θαη αθήλνπκε λα πάξεη κεξηθέο βξάζεηο αθόκα. Απνζύξνπκε από ηε θσηηά, ξίρλνπκε ηα βόηαλα θαη ηα αηζέξηα έιαηα, αθήλνπκε λα ζηαζεί ιίγε ώξα θαη θαηόπηλ ην βάδνπκε ζε θαινύπη. Πεηξακαηηθό ζηάδην Παξαηεξήζεηο θαηά ηελ παξαζθεπή ζαπνπληνύ κε θξύα κέζνδν Εέζηαλα 300 γξ. λεξό θαη θαηόπηλ δηέιπζα κέζα ζε απηό 140 γξ. πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ. Γεκηνπξγήζεθε κηα κηθξή αληίδξαζε όηαλ ήξζε ζε επαθή ε θαπζηηθή ζόδα κε ην λεξό. Όηαλ δηαιύζεθε θαιά ε θαπζηηθή ζόδα πξόζζεζα 1000 γξ. ιάδη. Αλαθάηεςα θαιά ην κείγκα θαη άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη έλαο ρπιόο. Έξημα ηξηκκέλε ιεβάληα πνπ είρα εηνηκάζεη από πξηλ. Σν ρξώκα ηνπ κείγκαηνο ήηαλ ζθνύξν πξάζηλν θαθέ. Έξημα ην κείγκα ζε μύιηλν θαινύπη θαη ην έβαια ζε κέξνο πξνθπιαγκέλν από ξεύκαηα. Πξώηε εβδνκάδα Όηαλ πέξαζε κία πεξίπνπ εβδνκάδα ην κείγκα είρε ζθίμεη ιίγν πεξηζζόηεξν, όκσο δελ είρε αθόκε ζηεξενπνηεζεί, θαζώο ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 4-6 εβδνκάδεο θαη ην ρξώκα ηνπ έρεη ιίγν αιιάμεη. Έρεη αλνίμεη θαη έρεη πάξεη έλα ρξώκα αλάκεζα ζην κνπζηαξδί κε θίηξηλν. Γεύηεξε εβδνκάδα Σν ζαπνύλη ζηεξενπνηείηαη ζπλερώο θαη ην ρξώκα ηνπ αλνίγεη, όκσο αθόκα είλαη καιαθό. Σν ράξαμα ζε θνκκάηηα αιιά θνιιάεη, δελ είλαη πνιύ ζθηρηό. ηηο δπν πξώηεο εβδνκάδεο δελ ηξάβεμα θσηνγξαθίεο γηαηί ην κείγκα ήηαλ ξεπζηό θαη πξαζηλσπό. 9

10 Σξίηε-Σέηαξηε εβδνκάδα Σν ρξώκα ηνπ ζαπνπληνύ αλνίγεη ζπλερώο. Σώξα είλαη κπεδ. Δίλαη πηα ζρεδόλ ζηεξεό. Σα θνκκάηηα ζηεξενπνηνύληαη κε ην καραίξη, αιιά αθόκα δε βγαίλεη από ην θαινύπη. 2 νο κήλαο Σν ζαπνύλη παξαζθεπάζηεθε ηέιε Γεθεκβξίνπ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ελόο κελόο ήηαλ έηνηκν. Σν ρξώκα ηνπ ήηαλ ιεπθό θαη είρε πιήξσο ζηεξενπνηεζεί, αιιά όηαλ ην έβγαια από ην θαινύπη παξαηήξεζα όηη ε από θάησ επηθάλεηά ηνπ ήηαλ αθόκε καιαθή θαη ην ρξώκα ηεο ειαθξώο πξαζηλσπό αθόκε. ε απηό ην ζηάδην έρνπλ ηξαβερηεί νη θσηνγξαθίεο πνπ αθνινπζνύλ. Παξαηεξήζεηο θαηά ηελ παξαζθεπή κέζνδν 10 ζαπνπληνύ κε ζεξκή ε έλαλ ηελεθέ δέζηαλα 1000γξ. λεξό θαη όηαλ δεζηάζεθε ην απέζπξα από ηε θσηηά θαη δηέιπζα κέζα 200 γξ. πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ, αλαθαηεύνληαο ζπλερώο κε έλα μύιν θαη πξνζέρνληαο γηαηί δεκηνπξγεί αλαζπκηάζεηο. ηε ζπλέρεηα

11 έξημα κέζα 800 γξ. ιάδη, έβαια ηνλ ηελεθέ ζε ρακειή θσηηά θαη αλαθάηεπα ζπλερώο ην κείγκα. Σν έβξαζα πεξίπνπ γηα κηζή ώξα θαη είρε δεκηνπξγεζεί κηα θξέκα ρξώκαηνο κπεδ ζην επάλσ κέξνο ελώ ζην θάησ κέξνο ήηαλ έλα πγξό ζθνύξν θόθθηλν. ην κεηαμύ είρα εηνηκάζεη από πξηλ έλα μύιηλν πιαίζην, είρα ζηξώζεη κέζα κηα πεηζέηα θαη όηαλ έγηλε ην κείγκα, ην έξημα κέζα ζην θαινύπη. Σν ρξώκα ηνπ ήηαλ ζθνύξν κπεδ. Σν άθεζα γηα 24 ώξεο λα ζηεγλώζεη. ην κεηαμύ απηό ζηξάγγημε ηα πγξά θαη έκεηλε ην θαζαξό ζαπνύλη. Σελ άιιε κέξα ην έθνςα ζε θνκκάηηα. Σν ζαπνύλη είρε αξρίζεη λα αζπξίδεη. Οπζηαζηηθά ην πείξακα γηα ηε ζεξκή κέζνδν ηειείσζε ζηηο δύν πξώηεο κέξεο, αθνύ είρε πάξεη ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ θαη είρε πιήξσο ζηεξενπνηεζεί. Βγήθε από ην θαινύπη, θόπεθε ζε θνκκάηηα θαη θπιάρηεθε ζε δξνζεξό κέξνο πξνθπιαγκέλν από ηνλ ήιην θαη ηνλ αέξα. Παξ όια απηά παξαηήξεζα όηη ζηνπο δύν απηνύο κήλεο ζε ζρέζε κε ηελ ςπρξή κέζνδν άξρηζε λα απνθηά ην πξαγκαηηθά άζπξν ρξώκα ηνπ ζαπνπληνύ θαη ζπλερίδεη αθόκα. Αθνινπζνύλ θσηνγξαθίεο από ηε δηαδηθαζία απηή. 11

12 Οη δύν ηύπνη ηωλ ζαπνπληώλ καδί Γηάθνξεο θωηνγξαθίεο έηνηκωλ ζαπνπληώλ από ην δηαδίθηπν 12

13 Βηβιηνγξαθία Όιεο νη πιεξνθνξίεο θαη εηθόλεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εξγαζία πξνέξρνληαη από ην Ηnternet θαη ζπγθεθξηκέλα από ηηο δηεπζύλζεηο: ongr.htm 13

ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ. Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα

ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ. Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ Σίτλος: Ρα κέηαιια ζηνλ αξραίν θόζκν ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ: Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα (Γθνύκαο Λαπνιέσλ, Κεηζηώλε Λαηαιία, Κπαλάθνπ Ξαλαγηώηα, Εηόγθα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ.

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 3 ο ΓΕΛ Ρεθύμνου Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 2, 4 ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΤΣΗΡΙΑ ΣΩΝ ΣΡΟΦΙ- ΜΩΝ Επιμέλεια εργαζίας: Κοσμανηάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ.

Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ. ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ ΥΖΜΔΗΑ ΛΤΚΔΗΟ ΒΑΜΟΤ Γεςηέπα 14 Μαΐος 2012 Τπεπζ. Καζεγ. : Διέλε Αηζαιάθε Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοσουλιωτών γεύσεις

Νεοσουλιωτών γεύσεις ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΥΟΛ. ΔΣΟ 2008-2009 Νεοσουλιωτών γεύσεις ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ Μεζάηθνο Γεκήηξηνο Αβξακίδνπ Υαξά Φηιόινγνη Μεηαθνξά εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν: Αζαλαζηάδεο Αζαλάζηνο ~ 1 ~ ~ 2 ~ Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΑΡΚΑ ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ ΝΔΡΟ

ΠΟΙΑ ΜΑΡΚΑ ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ ΝΔΡΟ ΠΟΙΑ ΜΑΡΚΑ ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ ΝΔΡΟ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΟ ΣΜΗΜΑ ΑΣ2 1ν ΔΠΑΛ ΚΟΡΧΠΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΛΔΚΚΑ ΛΔΧΝΙΓΑ - 1 - ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ Φ.Α. και ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLET ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ Α.Δ.Μ.4396 ΥΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080)

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΤΛΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΖΛΔΚΣΡΑ (Α.Μ.: 28429) ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΒΑΡΔΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΟΤΗΑ ΜΑΡΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα»

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ, ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 «Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» Τπεύθυνη Καθηγήτρια: Οικονόμου

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών 1 Μειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε αλζξώπηλε γλώζε ζηηο κέξεο καο δηπιαζηάδεηαη θαηά πξνζέγγηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε:

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε: ΕΙΑΓΩΓΗ ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο απηνύ ηνπ ηεηξακήλνπ, κε γεληθό ζέκα Νεξό: από ηνπο σθεαλνύο ζηα κόξηα, απνθαζίζακε όιεο νη νκάδεο λα ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη λα δηεξεπλήζνπκε έλα

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ - ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Πτυχιακή εργασία Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ Καλοειδάσ Γεώργιοσ Επιβλζπουςα Μανιάτη Μιςζλ Ηράκλειο 2012 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A T O O. Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ

T A T O O. Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ 1 ο ΓΕΛ ΑΡΣΕΜΘΔΟ ΥΟΛΘΚΗ ΥΡΟΝΘΑ 2011-12 ΜΑΘΗΜΑ: ΥΗΜΕΘΑ ΓΕΝΘΚΗ ΠΑΘΔΕΘΑ ΔΘΔΑΚΩΝ ΚΑΘ ΕΠΘΜΕΛΕΘΑ ΔΗΜΟΘΕΤΗ: ΥΡΗΣΟ ΚΑΡΑΣΖΑ ΜΑΘΗΣΡΙΑ ΤΝΣΑΚΣΗ ΕΡΓΑΙΑ: ΦΑΜΠΙΟΛΑ ΥΑΛΛΑ T A T O O Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ H ιέμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε Σ Δ Τ Υ Ο 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Σ Δ Τ Υ Ο Τ : Καηλνηνκία: Λέκε 1 ΝΑΙ!!! 2 Σπξί: Μελ ην θαηαδηθάδεηε 3 2 4 Σα λέα καο πξντόληα 4 Γηεζλήο παξνπζία

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα