Κεφάλαιο 2. Ποσοτικές µετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονοµίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 2. Ποσοτικές µετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονοµίας"

Transcript

1 Κεφάλαιο 2 Ποσοτικές µετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονοµίας

2 Περίγραµµα κεφαλαίου Εθνικοί λογαριασµοί εισοδήµατος: Οι µετρήσεις του προϊόντος, του εισοδήµατος και της δαπάνης Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Αποταµίευση και πλούτος Πραγµατικό Α.Εγχ.Π, δείκτες τιµών και πληθωρισµός Επιτόκια

3 Εθνικοί λογαριασµοί εισοδήµατος Εθνικοί λογαριασµοί εισοδήµατος: ένα λογιστικό πλαίσιο, που χρησιµοποιείται για την αποτίµηση της τρέχουσας οικονοµικής δραστηριότητας Τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις δίνουν ταυτόσηµες µετρήσεις Προσέγγιση προϊόντος: η ποσότητα του παραγόµενου προϊόντος Προσέγγιση εισοδήµατος: τα εισοδήµατα που αποκτούν οι παραγωγοί του προϊόντος Προσέγγιση δαπάνης: η δαπάνη των τελικών αγοραστών του προϊόντος

4 Εθνικοί λογαριασµοί εισοδήµατος Το παράδειγµα τηςχυµός ΑΕ δείχνει ότι και οι τρεις προσεγγίσεις είναι ισοδύναµες Η προσέγγιση προϊόντος στηρίζεται στην έννοια της προστιθέµενης αξίας προστιθέµενη αξία = η διαφορά της αξίας του προϊόντος κάθε παραγωγού µείον την αξία των εισροών που έχει αγοράσει από τους άλλους παραγωγούς

5 Εθνικοί λογαριασµοί εισοδήµατος Γιατί οι τρεις προσεγγίσεις είναι ισοδύναµες; Πρέπει να είναι, εξ ορισµού Οποιοδήποτε προϊόν παράγεται (προσέγγιση προϊόντος) αγοράζεται από κάποιον (προσέγγιση δαπάνης) και αποτελεί εισόδηµα για κάποιον (προσέγγιση εισοδήµατος) Ηθεµελιώδης ταυτότητα των εθνικών λογαριασµών: συνολική παραγωγή = συνολικό εισόδηµα = συνολική δαπάνη (2.1) (2.1)

6 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Η προσέγγιση προϊόντος για τη µέτρηση του Α.Εγχ.Π. Το Α.Εγχ.Π. (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) είναι η αγοραία αξία των νέων τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε µια χώρα, µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο

7 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Αγοραία αξία: επιτρέπει την πρόσθεση διαφορετικών αγαθών, σύµφωνα µε τηντιµή πώλησήςτους Πρόβληµα: δεν περιλαµβάνει µηαγοραίααγαθά, όπως οι καθηµερινές δουλειές του σπιτιού, η αξίατης ποιότητας του περιβάλλοντος και η εξάντληση των φυσικών πόρων Γίνεται κάποια αναπροσαρµογή για να συνυπολογιστεί η παραοικονοµία Οι υπηρεσίες του κράτους (που δεν πωλούνται στις αγορές) αξιολογούνται στο κόστος παραγωγής τους

8 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Νέα αγαθά και υπηρεσίες: περιλαµβάνει µόνο αγαθά και υπηρεσίες που έχουν παραχθεί την τρέχουσα περίοδο και όχι αγαθά που παράχθηκαν νωρίτερα

9 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Τελικά αγαθά και υπηρεσίες εν υπολογίζονται ενδιάµεσα αγαθά και υπηρεσίες (αυτά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή άλλων αγαθών στην ίδια περίοδο που έχουν τα ίδια παραχθεί) Τελικά αγαθά και υπηρεσίες είναι όσα δεν είναι ενδιάµεσα Κεφαλαιουχικά αγαθά (αγαθά που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή άλλων αγαθών): είναι τελικά αγαθά διότι δεν χρησιµοποιούνται µόνο την περίοδο που παράγονται

10 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Τελικά αγαθά και υπηρεσίες Οι επενδύσεις σε αποθέµατα (η µεταβολή των αποθεµάτων - που αποτελούνται από τα απούλητα ολοκληρωµένα αγαθά, την παραγωγή σε εξέλιξη και τις πρώτες ύλες - κατά τη διάρκεια µιας περιόδου) θεωρούνται ως τελικό αγαθό Η µέθοδος της προστιθέµενης αξίας λειτουργεί αποτελεσµατικά, διότι αποκλείει αυτόµαταταενδιάµεσα αγαθά

11 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Α.Εθν.Π. και Α.Εγχ.Π. Α.Εθν.Π (ακαθάριστο εθνικό προϊόν) = προϊόν που παράγεται από εγχώριους συντελεστές παραγωγής Α.Εγχ.Π = προϊόν που παράγεται στην επικράτεια µιας χώρας Α.Εγχ.Π = ΑΕΠ NFP (2.2) NFP = καθαρές αµοιβές των συντελεστών παραγωγής από το εξωτερικό = η διαφορά του εισοδήµατος που αποκτάται από τους εγχώριους συντελεστές παραγωγής στο εξωτερικό µείον το εισόδηµα που αποκτούν ξένοι συντελεστές παραγωγής στην εγχώρια οικονοµία

12 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Α.Εθν.Π καια.εγχ.π. Παράδειγµα: τα έσοδα κατασκευής ενός αυτοκινητόδροµου που κατασκευάστηκε από µια αµερικανική εταιρία στη Σαουδική Αραβία υπολογίζονται στο Α.Εθν.Π των ΗΠΑ (κατασκευάστηκε από συντελεστές παραγωγής των ΗΠΑ), όχι στο Α.Εγχ.ΠτωνΗΠΑ, και είναι µέρος του Α.Εγχ.Π της Σαουδικής Αραβίας (κατασκευάστηκε στη Σαουδική Αραβία), όχι του Α.Εθν.Π της Σαουδικής Αραβίας Ηδιαφοράµεταξύ Α.Εθν.Π καια.εγχ.π είναιµικρή για τις ΗΠΑ, περίπου 0,2%, αλλά υψηλότερη για χώρες που πολλοί πολίτες τους εργάζονται στο εξωτερικό.

13 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Η προσέγγιση δαπάνης για τον υπολογισµότουα.εγχ.π Υπολογίζει τη συνολική δαπάνη σε τελικά αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται µέσα σε µια χώρα, µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο Τέσσεριςκύριεςκατηγορίεςδαπάνης: κατανάλωση (C), επένδυση (I), δηµόσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες (G) και καθαρές εξαγωγές (NX) Y = C + I + G + NX (2.3) Ταυτότητα εισοδήµατος-δαπάνης

14 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Η προσέγγιση δαπάνης για τον υπολογισµότουα.εγχ.π Κατανάλωση: ηδαπάνηεγχώριωννοικοκυριώνγιατελικά αγαθά και υπηρεσίες (συµπεριλαµβανοµένων και όσων παράγονται στο εξωτερικό) Περίπου 2/3 του Α.Εγχ.Π. των Η.Π.Α. Τρεις κατηγορίες ιαρκή καταναλωτικά αγαθά (όπως, αυτοκίνητα, τηλεοράσεις, έπιπλα, βασικές συσκευές) Μη διαρκή αγαθά (όπως, τρόφιµα, ρούχα, καύσιµα) Υπηρεσίες (όπως, εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, µεταφορές)

15 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Η προσέγγιση δαπάνης για τον υπολογισµότουα.εγχ.π Επένδυση: η δαπάνη για νέα κεφαλαιουχικά αγαθά (επένδυση σε πάγια) και η επένδυση σε αποθέµατα Περίπου 1/6 του Α.Εγχ.ΠτωνΗΠΑ. Επιχειρηµατικές επενδύσεις σε πάγια στοιχεία : η δαπάνη των επιχειρήσεων για εγκαταστάσεις, εξοπλισµό και προγράµµατα πληροφορικής Επένδυση σε κατοικίες: η δαπάνη για την κατασκευή σπιτιών και διαµερισµάτων Επένδυση σε αποθέµατα: οι αυξήσεις των αποθεµάτων των επιχειρήσεων

16 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Η προσέγγιση δαπάνης για τον υπολογισµό του Α.Εγχ.Π ηµόσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες: οι δαπάνες του κράτους για αγαθά και υπηρεσίες Περίπου 1/5 του Α.Εγχ.Π. των ΗΠΑ Οι περισσότερες πραγµατοποιούνται από τις πολιτειακές και τοπικές αρχές και όχι από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση εν αφορούν όλες οι δηµόσιες δαπάνες σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών Ορισµένες δηµόσιες δαπάνες δεν γίνονται µε αντάλλαγµατρέχοντα αγαθά και υπηρεσίες, όπως: οι µεταβιβαστικές πληρωµές, που περιλαµβάνουν την κοινωνική ασφάλιση, την ιατρική περίθαλψη και τα επιδόµατα ανεργίας οι πληρωµές τόκων για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους Ορισµένες δηµόσιες δαπάνες γίνονται για κεφαλαιουχικά αγαθά που αυξάνουν το απόθεµα κεφαλαίου του κράτους, όπως οδικές αρτηρίες, αεροδρόµια, γέφυρες, και υδρευτικά και αποχετευτικά δίκτυα

17 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Η προσέγγιση της δαπάνης για τον υπολογισµό τουα.εγχ.π Καθαρές εξαγωγές: η διαφορά των εξαγωγών µείον τις εισαγωγές Εξαγωγές: αγαθά που παράγονται στο εσωτερικό και αγοράζονται στο εξωτερικό από κατοίκους άλλων χωρών Εισαγωγές: αγαθά που παράγονται στο εξωτερικό και αγοράζονται στο εσωτερικό από κατοίκους της χώρας Οι εισαγωγές αφαιρούνται από το Α.Εγχ.Π, καθώς αντιπροσωπεύουν αγαθά που παράγονται στο εξωτερικό και έχουν συµπεριληφθεί στην κατανάλωση, την επένδυση, και τις δηµόσιες δαπάνες

18 Πίνακας 2.1 Η προσέγγιση δαπάνης για τη µέτρηση του Α.Εγχ.ΠστιςΗΠΑ, 2005 ισεκατοµµύρια δολάρια Ποσοστό του Α.Εγχ.Π. απάνες προσωπικής κατανάλωσης (C) 8745,7 70,0 ιαρκή αγαθά 1026,5 8,2 Μη διαρκή αγαθά 2564,4 20,5 Υπηρεσίες 5154,9 41,3 Ακαθάριστη ιδιωτική εγχώρια επένδυση (I) 2105,0 16,9 Επιχειρηµατικές επενδύσεις σε πάγια στοιχεία 1329,8 10,6 Εγκαταστάσεις 335,1 2,7 Εξοπλισµός 994,7 8,0 Επενδύσεις σε κατοικίες 756,3 6,1 Αποθέµατα 18,9 0,2 ηµ όσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες (G) 2362,9 18,9 Ο µοσπονδιακές 877,7 7,0 Εθνική άµυνα 587,7 4,7 Λοιπές 290,6 2,3 Πολιτειακές και τοπικές 1485,2 11,9 Καθαρές εξαγωγές (ΝΧ) -726,5-5,8 Εξαγωγές 1301,2 10,4 Εισαγωγές 2027,7 16,2 Σύνολο (Α.Εγχ.Π. ή Υ ) 12487,1 100,0 Παρατήρηση: Οι αριθµοί µπορεί να µην αθροίζουν στα σύνολα που αναφέρονται, λόγω στρογγυλοποιήσεων. Πηγή: Bureau of Economic Analysis, Web site, Πίνακας 1.1.5, 31 Μαΐου 2006.

19 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Η προσέγγιση του εισοδήµατος για τον υπολογισµό του Α.Εγχ.Π Προσθέτει τα εισοδήµατα που προκύπτουν από την παραγωγή (περιλαµβάνονται τα κέρδη και οι φόροι που καταβάλλονται στο δηµόσιο) Εθνικό εισόδηµα = αµοιβές εξαρτηµένης εργασίας (συµπεριλαµβάνονται πρόσθετες αµοιβές -παροχές) + εισόδηµααπό ατοµική απασχόληση + εισόδηµααπόεκµισθώσεις (φυσικών προσώπων) + επιχειρηµατικά κέρδη + καθαρό εισόδηµα από τόκους + φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών + τρέχουσες επιχειρηµατικές µεταβιβαστικές πληρωµές + τρέχον πλεόνασµα δηµοσίων επιχειρήσεων Εθνικό εισόδηµα + στατιστική απόκλιση = Καθαρό Εθνικό Προϊόν Καθαρό Εθνικό Προϊόν + αποσβέσεις (ηαξίατουκεφαλαίουπου φθείρεται σε µία περίοδο) = Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Εθν.Π) Α.Εθν.Π καθαρές αµοιβές των συντελεστών παραγωγής από το εξωτερικό (NFP) = Α.Εγχ.Π

20 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Η προσέγγιση του εισοδήµατος για τον υπολογισµό τουα.εγχ.π. Εισόδηµα ιδιωτικούκαιδηµόσιου τοµέα Ιδιωτικό διαθέσιµο εισόδηµα = εισόδηµα ιδιωτικούτοµέα = εισόδηµα ιδιωτικούτοµέα στη χώρα (Y, ήα.εγχ.π) και στο εξωτερικό (NFP) + πληρωµέςαπότοδηµόσιο τοµέα (µεταβιβαστικές πληρωµές, TR, και τόκοι δηµοσίου χρέους, INT) φόροι προς το δηµόσιο τοµέα (T) = Y + NFP + TR + INT T (2.4) Καθαρό εισόδηµα τουδηµοσίου = Φόροι µεταβιβαστικές πληρωµές τόκοι δηµοσίου χρέους = T TR INT (2.5) Ιδιωτικό διαθέσιµο εισόδηµα + καθαρό εισόδηµατουδηµοσίου = Α.Εγχ.Π. + NFP = Α.Εθν.Π.

21 Πίνακας 2.2 Η προσέγγιση εισοδήµατος για τον υπολογισµό του Α.Εγχ.Π. στις Ηνωµένες Πολιτείες, 2005 ισεκατοµµύρια Ποσοστό του Α.Εγχ.Π δολάρια Αµοιβές για µισθωτές υπηρεσίες ,0 Εισόδηµα από ατοµική απασχόληση 939 7,5 Εισόδηµα από εκµισθώσεις (φυσικών προσώπων) 73 0,6 Επιχειρηµατικά κέρδη ,8 Καθαρό εισόδηµα από τόκους 498 4,0 Έµµεσοι φόροι 848 6,8 Τρέχουσες επιχειρηµατικές µεταβιβαστικές 80 0,6 πληρωµές Τρέχων πλεόνασµα των κρατικών επιχειρήσεων -11-0,1 Σύνολο (Εθνικό Εισόδηµα) ,2 Συν Τακτοποιητέα στοιχεία 55 0,4 Ίσον Καθαρό Εθνικό Προϊόν ,7 Συν Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ,6 Ίσον Ακαθάριστο Εθνικό Προιόν (ΑΕΠ) ,3 Μείον Αµοιβές συνετελστών από το εξωτερικό 508 4,1 Συν αµοιβές συντελεστών προς το εξωτερικό 474 3,8 Ίσον Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Εγχ.Π) ,0 Παρατήρηση: Οι αριθµοί µπορεί να µην αθροίζουν στα σύνολα που αναφέρονται, λόγω στρογγυλοποιήσεων. Πηγή: Bureau of Economic Analysis, Web site, Πίνακας και 1.12, 31 Μαΐου 2006.

22 Αποταµίευση και πλούτος Πλούτος Πλούτοςενόςνοικοκυριού= η διαφορά των περιουσιακών στοιχείων ενός νοικοκυριού µείον τις υποχρεώσεις του Εθνικός πλούτος = το άθροισµα του πλούτου νοικοκυριών, επιχειρήσεων και κράτους µέσα σε µια χώρα Ηαποταµίευση από τα άτοµα, τις επιχειρήσεις και το κράτος καθορίζει τον πλούτο

23 Αποταµίευση και πλούτος Παράµετροι συνολικής αποταµίευσης Αποταµίευση = τρέχον εισόδηµα τρέχουσες δαπάνες Ρυθµός αποταµίευσης = αποταµίευση/τρέχον εισόδηµα Ιδιωτική αποταµίευση = ιδιωτικό διαθέσιµο εισόδηµα κατανάλωση S pvt =(Y + NFP T + TR + INT) C (2.6)

24 Αποταµίευση και πλούτος Παράµετροι συνολικής αποταµίευσης ηµόσια αποταµίευση = καθαρά δηµόσια έσοδα δηµόσιες δαπάνες για αγορά αγαθών και υπηρεσιών S govt =(T TR INT) G (2.7) ηµόσια αποταµίευση= δηµοσιονοµικό πλεόνασµα = δηµόσια έσοδα δηµόσια έξοδα ηµόσια έσοδα = έσοδα από φόρους (T) ηµόσια έξοδα= δηµόσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες (G) + µεταβιβαστικές πληρωµές (TR) + τόκοι δηµοσίου χρέους (INT) ηµοσιονοµικό έλλειµµα = S govt Χάρη απλότητας περιλαµβάνουµετηδηµόσια επένδυση στις δηµόσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες

25 Αποταµίευση και πλούτος Παράµετροι συνολικής αποταµίευσης Εθνική αποταµίευση Εθνική αποταµίευση = ιδιωτική αποταµίευση + δηµόσια αποταµίευση S = S pvt + S govt (2.8) = [Y + NFP T + TR + INT C] + [T TR INT G] = Y + NFP C G =GNP C G

26 Αποταµίευση και πλούτος Οι χρήσεις της ιδιωτικής αποταµίευσης S = I + (NX + NFP) (2.9) S = I + CA (2.10) Από τις S = Y + NFP C G και Y = C + I + G + NX προκύπτει CA = NX + NFP = ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

27 Αποταµίευση και πλούτος Οι χρήσεις της ιδιωτικής αποταµίευσης S pvt = I + ( S govt ) + CA (2.11) (θέτοντας S = S pvt + S govt ) Η ταυτότητα των χρήσεων της αποταµίευσης η αποταµίευση χρησιµοποιείται µετρειςτρόπους: επένδυση (I) ηµοσιονοµικό έλλειµµα ( S govt ) Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (CA)

28 Αποταµίευση και πλούτος Η σχέση αποταµίευσης και πλούτου Αποθέµατα και Ροές Μεταβλητές Ροής: ορίζονται ανά χρονική µονάδα (Α.Εγχ.Π, εισόδηµα, αποταµίευση, επένδυση) Μεταβλητές αποθέµατα: ορίζονται σ ένα χρονικό σηµείο (ποσότητα χρήµατος, αξία κατοικιών, απόθεµα κεφαλαίου) Οι µεταβλητές ροής συχνά αποτελούν το ρυθµό µεταβολής των µεταβλητών αποθέµατος Πλούτος και αποταµίευση ως απόθεµα και ροή (ο πλούτος είναι απόθεµα, ηαποταµίευση είναι ροή)

29 Αποταµίευση και πλούτος Ησχέσηαποταµίευσης και πλούτου Εθνικός πλούτος: εγχώρια φυσικά περιουσιακά στοιχεία + καθαρά ξένα περιουσιακά στοιχεία Φυσικά περιουσιακά στοιχεία της χώρας (κεφαλαιουχικά αγαθά και γη) Καθαρά ξένα περιουσιακά στοιχεία της χώρας = ξένα περιουσιακά στοιχεία (ξένες µετοχές, οµολογίες και παραγωγικές µονάδες που ανήκουν στους κατοίκους της χώρας) µείον ξένες υποχρεώσεις (εγχώριες µετοχές, οµολογίες και παραγωγικές µονάδες που ανήκουν σε κατοίκους άλλων χωρών) Οπλούτοςείναισηµαντικός γιατί η οικονοµική ευηµερία µιας χώρας εξαρτάται από αυτόν

30 Αποταµίευση και πλούτος Η σχέση αποταµίευσης και πλούτου Εθνικός πλούτος: εγχώρια φυσικά περιουσιακά στοιχεία + καθαρά ξένα περιουσιακά στοιχεία Μεταβολές στον εθνικό πλούτο Μεταβολή της αξίας των υφιστάµενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (αλλαγές στην τιµή τωνοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή απόσβεση των κεφαλαιουχικών αγαθών) Η εθνική αποταµίευση (S = I + CA) αυξάνει τον πλούτο Σύγκριση αποταµίευσης και επένδυσης µεταξύ των ΗΠΑ και άλλων χωρών Οι ΗΠΑ είναι χώρα χαµηλής αποταµίευσης: η Ιαπωνία είναι χώρα υψηλής αποταµίευσης Η επένδυση των ΗΠΑ υπερβαίνει την αποταµίευση, δηλαδή το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι αρνητικό

31 Σύνοψη 1 Παράµετροι συνολικής αποταµίευσης Παράµετρος αποταµίευσης Ιδιωτική αποταµίευση ηµόσια αποταµίευση Εθνική αποταµίευση Ορισµός και τύπος Ιδιωτικό διαθέσιµο εισόδηµα µείον κατανάλωση Spvt = (Y + NFP T + TR + INT) - C ηµόσια έσοδα µείον δηµόσιες δαπάνες Sgovt = T (G + TR + INT) Ιδιωτική αποταµίευση συν δηµόσια αποταµίευση. Επίσης, ΑΕΠ (Y + NFP) µείον κατανάλωση και δηµόσιες δαπάνες S = Spvt + Sgovt = Y + NFP C G

32 Αποταµίευση και πλούτος Εφαρµογή:Πλούτος και Αποταµίευση Το ποσοστό προσωπικής αποταµίευσης έχει µειωθεί δραµατικά τα τελευταία χρόνια (Σχ. 2.1)

33 Σχήµα 2.1 Ποσοστό προσωπικής αποταµίευσης, Η προσωπική αποταµίευσηως ποσοστό του προσωπικού διαθέσιµου εισοδήµατος Έτος

34 Αποταµίευση και πλούτος Εφαρµογή: Πλούτος και Αποταµίευση ε χρειάζεται να ανησυχούµε γιατηµείωση του ποσοστού προσωπικής αποταµίευσης γιατί : ηβασικήπαράµετρος της αποταµίευσης είναι ηιδιωτικήαποταµίευση το ποσοστό προσωπικής αποταµίευσης ενδέχεται να αναθεωρηθεί προς τα πάνω στο µέλλον (Σχ. 2.2)

35 Σχήµα 2.2 Επίσηµοι προσωπικοί ρυθµοί αποταµίευσης, µε βάσητηνηµεροµηνία δηµοσίευσης, Ηµεροµηνία δηµοσίευσης Νοέµβριος 2002 Ποσοστό προσωπικής αποταµίευσης Ηµεροµηνία δηµοσίευσης Νοέµβριος 1998 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης Νοέµβριος 2000 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης Μάιος 2006

36 Αποταµίευση και πλούτος Εφαρµογή: Πλούτος και Αποταµίευση ε χρειάζεται να ανησυχούµε γιατηµείωση του ποσοστού προσωπικής αποταµίευσης γιατί : Το ποσοστό προσωπικής αποταµίευσης αγνοεί τα κεφαλαιουχικά κέρδη: όσο αυξάνεται ο πλούτος των ατόµων, το ποσοστό αποταµίευσης µειώνεται(σχ. 2.3)

37 Σχήµα 2.3 Ετήσια µεταβολή του καθαρού πλούτου ως προς το διαθέσιµο προσωπικό εισόδηµα, Ποσοστό Έτος

38 Πραγµατικό Α.Εγχ.Π, δείκτες τιµών Πραγµατικό Α.Εγχ.Π. και πληθωρισµός Οι ονοµαστικές µεταβλητές εκφράζονται σε χρηµατικές τιµές Πρόβληµα: Οι µεταβολές στις ονοµαστικές αξίες οφείλονται σε µεταβολές των τιµών ή των ποσοτήτων; Πραγµατικές µεταβλητές: προσαρµοσµένες στις µεταβολές των τιµών: αντιπροσωπεύουν µόνο µεταβολές στην ποσότητα

39 Πραγµατικό Α.Εγχ.Π, δείκτες τιµών και πληθωρισµός Πραγµατικό Α.Eγχ.Π. Παράδειγµα µε υπολογιστές και ποδήλατα Ονοµαστικό Α.Εγχ.Π είναι η χρηµατική αξία του τελικού προϊόντος µιας οικονοµίας υπολογισµένη στις τρέχουσες τιµές αγοράς Πραγµατικό Α.Εγχ.Π είναι µια εκτίµηση του τελικού προϊόντος, προσαρµοσµένου στις µεταβολές του συνολικού επιπέδου των τιµών

40 Πίνακας 2.3 Στοιχεία παραγωγής και τιµών Έτος 1 Έτος2 Ποσοστιαία µεταβολή από το έτος 1 στο έτος 2 Προϊόν (ποσότητα) Υπολογιστές % Ποδήλατα % Τιµή Υπολογιστές $1200/υπολογιστή $600/υπολογιστή -50% Ποδήλατα $200/ποδήλατο $240/ποδήλατο +20% Αξία Υπολογιστές $6000 $ Ποδήλατα $40000 $ % Σύνολο $46000 $ ,5%

41 Πίνακας 2.4 Υπολογισµός του πραγµατικού προϊόντος µε εναλλακτικά έτη βάσης Υπολογισµός του πραγµατικού προϊόντος µεέτοςβάσης= Έτος 1 Τρέχουσες ποσότητες Τιµές έτους βάσης Έτος 1 Υπολογιστές 5 Χ $1200 = $6000 Ποδήλατα 200 Χ $200 = $40000 Σύνολο + $46000 Έτος 2 Υπολογιστές 10 Χ $1200 = $12000 Ποδήλατα 250 Χ $200 = $50000 Σύνολο = $62000 Ποσοστιαία αύξηση του πραγµατικού Α.Εγχ.Π = ($ $46000)/$46000 = 34,8% Υπολογισµός του πραγµατικού προϊόντος µεέτοςβάσης= Έτος 2 Τρέχουσες ποσότητες Τιµές έτους βάσης Έτος 1 Υπολογιστές 5 Χ $600 = $3000 Ποδήλατα 200 Χ $240 = $48000 Σύνολο + $51000 Έτος 2 Υπολογιστές 10 Χ $600 = $6000 Ποδήλατα 250 Χ $240 = $60000 Σύνολο = $66000 Ποσοστιαία αύξηση του πραγµατικού Α.Εγχ.Π = ($ $51000)/$51000 = 29,4%

42 Πραγµατικό Α.Εγχ.Π, δείκτες τιµών και πληθωρισµός είκτες Τιµών Ένας δείκτης τιµών µετρά το µέσο επίπεδο των τιµώνγιακάποιασυγκεκριµένα αγαθά και υπηρεσίες, σε σχέση µετιςτιµές που ίσχυαν σε ένα δεδοµένο έτος βάσης Αποπληθωριστής του Α.Εγχ.Π. = 100 ονοµαστικό Α.Εγχ.Π. /πραγµατικό Α.Εγχ.Π. Το έτος βάσης P = 100

43 Πραγµατικό Α.Εγχ.Π, δείκτες τιµών και πληθωρισµός είκτες Τιµών είκτης Τιµών Καταναλωτή ( ΤΚ) Μηνιαίος δείκτης των τιµών καταναλωτή: ο µέσος όρος του δείκτη ισούται µε 100 την περίοδο βάσης τιµών (στις ΗΠΑ, ) Βασίζεται σ ένα καλάθι αγαθών την περίοδο βάσης δαπάνης (στις ΗΠΑ, )

44 Πραγµατικό Α.Εγχ.Π, δείκτες τιµών και πληθωρισµός είκτες Τιµών Πλαίσιο 2.2: Η επανάσταση των υπολογιστών και το Α.Εγχ.Π. αλυσιδωτής στάθµισης Η επιλογή της περιόδου βάσης επηρεάζει σηµαντικά το µετρούµενο Α.Εγχ.Πότανοιτιµές και οι ποσότητες ενός αγαθού, όπως οι Η/Υ αλλάζουν γρήγορα ΗΥπηρεσίαΟικονοµικής Ανάλυσης των ΗΠΑ (ΒΕΑ) ανέπτυξε το Α.Εγχ.Π αλυσιδωτής στάθµισης, ένα µαθηµατικό συµβιβασµόανάµεσα στην επιλογή του έτους βάσης Ωστόσο, ορισµένες συνιστώσες του πραγµατικού Α.Εγχ.Πδεν προσµετρούνται στο πραγµατικό Α.Εγχ.Π, αλλά η διαφορά είναι συνήθως µικρή

45 Πραγµατικό Α.Εγχ.Π, δείκτες τιµών και πληθωρισµός είκτες τιµών Πληθωρισµός Υπολογισµός πληθωρισµού: π t+1 = (P t+1 P t )/P t = P t+1 /P t Στο Σχ. 2.4 παρουσιάζεται το ύψος του πληθωρισµού στις ΗΠΑ από το 1960, µε βάση τον αποπληθωριστή Α.Εγχ.Π.

46 Σχήµα 2.4 Το ύψος πληθωρισµού στις ΗΠΑ, Πληθωρισµός (ετήσιο ποσοστό) ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΗΠΑ Έτος

47 Πραγµατικό Α.Εγχ.Π, δείκτες τιµών και πληθωρισµός είκτες τιµών Πλαίσιο 2.3: Είναι αλήθεια ότι ο πληθωρισµός µε βάση το ΤΚ υπερεκτιµά την άνοδο του κόστους ζωής; Η επιτροπή Boskin ανέφερε ότι ο ΤΚ παρέκκλινε προς τα πάνω κατά µία ή δύο ποσοστιαίες µονάδες κάθε χρόνο Ένα πρόβληµα είναι ότι η αναπροσαρµογή των τιµών για το συνυπολογισµό αλλαγών στην ποιότητα των αγαθών είναι πολύ δύσκολη

48 Πραγµατικό Α.Εγχ.Π, δείκτες τιµών και πληθωρισµός είκτες Τιµών Πλαίσιο 2.3: Είναι αλήθεια ότι ο πληθωρισµός µε βάση το ΤΚ υπερεκτιµά την άνοδο του κόστους ζωής; Οι δείκτες τιµών µε καθορισµένα σύνολα αγαθών δεν λαµβάνουν υπόψη ότι οι καταναλωτές υποκαθιστούν ένα αγαθό όταν αυξάνεται η τιµήτουµε άλλααγαθά που γίνονται σχετικά φθηνότερα Το πρόβληµα αυτό είναι γνωστό ως µεροληπτικό σφάλµα υποκατάστασης

49 Πραγµατικό Α.Εγχ.Π, δείκτες τιµών και πληθωρισµός είκτες Τιµών Πλαίσιο 2.3: Είναι αλήθεια ότι ο πληθωρισµός µε βάση το ΤΚ υπερεκτιµά την άνοδο του κόστους ζωής; Αν ο πληθωρισµός υπερεκτιµάται, τότε τα πραγµατικά εισοδήµατα είναι υψηλότερα από αυτά που πιστεύουµε καιοιτιµαριθµοποιηµένες µεταβιβαστικές πληρωµές, όπως τα επιδόµατα κοινωνικής πρόνοιας, αυξάνονται µε υψηλότερο ρυθµό απότονπραγµατικό πληθωρισµό Σύµφωνα µε νεότερη έρευνα (Ιούλιος 2006) η διαφορά είναι ακόµα 1% το χρόνο ή µεγαλύτερη

50 Επιτόκια Πραγµατικά και Ονοµαστικά επιτόκια Επιτόκιο: η ποσοστιαία απόδοση που υπόσχεται ένας δανειζόµενος στο δανειστή Πραγµατικό επιτόκιο: η ποσοστιαία αύξηση της πραγµατικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου διαχρονικά Ονοµαστικό επιτόκιο: η ποσοστιαία αύξηση της ονοµαστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου διαχρονικά

51 Επιτόκια Πραγµατικό και ονοµαστικό επιτόκιο Πραγµατικό επιτόκιο = i π (2.12) Στο Σχ. 2.5 παρουσιάζονται τα ονοµαστικά και πραγµατικά επιτόκια στις ΗΠΑ από το 1960

52 Σχήµα 2.5 Ονοµαστικά και πραγµατικά επιτόκια στις ΗΠΑ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Επιτόκιο (ετήσιο ποσοστό) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Έτος

53 Επιτόκια Προσδοκώµενο πραγµατικό επιτόκιο r = i π e (2.13) Αν π = π e, πραγµατικό επιτόκιο = προσδοκώµενο πραγµατικό επιτόκιο

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Περίγραµµα κεφαλαίου Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί ηµόσιες δαπάνες, φόροι και µακροοικονοµία ηµόσια ελλείµµατα και χρέος Ελλείµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κεφάλαιο 2o (συνέχεια) b) Υπολογισμός των βασικών Μακροοικονομικών μεγεθών Συνολικό εισόδημα και συνολική δαπάνη! Για μια οικονομία συνολικά, το εισόδημα πρέπει να είναι ίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής θεωρίας Η ανάλυση που προηγήθηκε αφορούσε τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των ξεχωριστών μονάδων μιας οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΡΓΥΡΏ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ 1. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.0 Γενικά Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής είναι ο καθορισµός (υπολογισµός) των συνολικών µεγεθών της οικονοµίας, πχ. της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Βασικές αρχές οικονομικής πολιτικής Στους βασικότερους αντικειμενικούς σκοπούς της οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνονται: η πλήρης απασχόληση, η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Μέτρηση οικονομικής επιτυχίας Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): μετρά συγχρόνως (α) το συνολικό εισόδημα που έχει αποκτηθεί από την παραγωγή του μέσα στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Bρυξέλλες, 20.12.2010 COM(2010) 774 τελικό Παράρτηµα A / Κεφάλαιο 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Μέθοδοι ανάλυσης του Επιχειρηµατικού και Χρηµατοοικονοµικού Περιβάλλοντος Σύγχρονα θέµατα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Μέθοδοι ανάλυσης του Επιχειρηµατικού και Χρηµατοοικονοµικού Περιβάλλοντος Σύγχρονα θέµατα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Μέθοδοι ανάλυσης του Επιχειρηµατικού και Χρηµατοοικονοµικού Περιβάλλοντος Σύγχρονα θέµατα 1 2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (1) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (2) Η

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ Πλάτων Τήνιος Λογαριάζοντας λάθος την ζωή μας: Γιατί το ΑΕΠ δεν μετρά όσα πρέπει (Mismeasuring our lives: Why GDP doesn t add up) J.E.Stiglitz, A.Κ. Sen, J-P Fitoussi, 2008 O Πρόεδρος της Γαλλίας Nicolas

Διαβάστε περισσότερα

, = ΔΚ t. = Κ t. - Κ t-1. . Με άλλα λογία, η μεταβολή του αποθέματος παγίου κεφαλαίου προσδιορίζει τη ροή των καθα ρών επενδύσεων (I nt

, = ΔΚ t. = Κ t. - Κ t-1. . Με άλλα λογία, η μεταβολή του αποθέματος παγίου κεφαλαίου προσδιορίζει τη ροή των καθα ρών επενδύσεων (I nt 9 Προς τους φοιτητές Ο μακροχρόνιος στόχος του εγχειριδίου αυτού είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των φοιτητών ενός μακροοικονομικού μαθήματος στο να έχουν την ικανότητα να χειρίζονται τόσο θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Πάνος Πασιαρδής Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών, Πανεπιστήµιο Κύπρου και

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος Απόστολος Γ. Χριστόπουλος Διαλέξεις στα Οικονομικά Χρηματοοικονομικά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Πειραιά 19-26 Σεπτεμβρίου 2014 Οικονομικά Βασικές έννοιες Η Μακροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Μέθοδοι ανάλυσης του Επιχειρηµατικού και Χρηµατοοικονοµικού Περιβάλλοντος Σύγχρονα θέµατα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Μέθοδοι ανάλυσης του Επιχειρηµατικού και Χρηµατοοικονοµικού Περιβάλλοντος Σύγχρονα θέµατα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Μέθοδοι ανάλυσης του Επιχειρηµατικού και Χρηµατοοικονοµικού Περιβάλλοντος Σύγχρονα θέµατα 1 2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (1) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (2) Η

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Εισαγωγή στους εθνικούς λογαριασμούς Με έμφαση στους εξωτερικούς λογαριασμούς μίας χώρας Οδοδείκτης Μέρος Α Βασικές Έννοιες Μέρος Β Αναλύσεις Βραχυχρονίων Διακυμάνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα.

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 2 Ενότητα 1 1. Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ LEVY ECONOMICS INSTITUTE OF BARD COLLEGE (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΣΕΕ) Δηµήτρης Β. Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά.

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σηµειώσεις Μαθήµατος Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Χρηµατοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΆΡΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 Κυβέρνηση και Οικονοµία

Κεφάλαιο 13 Κυβέρνηση και Οικονοµία Κεφάλαιο 13 Κυβέρνηση και Οικονοµία 13.1 Ο ρόλος της κυβέρνησης στην οικονοµία Στις σύγχρονες χώρες η κυβέρνηση επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµία, µέσω της οικονοµικής πολιτικής της που κατευθύνεται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06.

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους

Διαβάστε περισσότερα