ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε."

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Αύγουστος 2013

2 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 17 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων 6 μηνών Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 6 μηνών Κατάσταση Αποτελεσμάτων 3 μηνών Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 3 μηνών Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Όμιλος Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Τράπεζα Κατάσταση Ταμειακών Ροών ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Γενικές πληροφορίες ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών Βάση παρουσίασης Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας Υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α Σημαντικές εκτιμήσεις και παραδοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Τομείς δραστηριότητας ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού και άλλων κινδύνων ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Φόροι ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6: Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή ΣΗΜΕΙΩΣΗ 7: Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ΣΗΜΕΙΩΣΗ 8: Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση και υποχρεώσεις σχετιζόμενες με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση ΣΗΜΕΙΩΣΗ 9: Υποχρεώσεις προς πελάτες ΣΗΜΕΙΩΣΗ 10: Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους, λοιπές δανειακές υποχρεώσεις και προνομιούχους τίτλους ΣΗΜΕΙΩΣΗ 11: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ 12: Μετοχικό κεφάλαιο, Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο & Ίδιες μετοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ 13: Φορολογικές επιδράσεις σχετιζόμενες με τα λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) περιόδου ΣΗΜΕΙΩΣΗ 14: Εξαγορές, πωλήσεις και λοιπές συναλλαγές ΣΗΜΕΙΩΣΗ 15: Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη ΣΗΜΕΙΩΣΗ 16: Κεφαλαιακή επάρκεια ΣΗΜΕΙΩΣΗ 17: Εύλογες αξίες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού ΣΗΜΕΙΩΣΗ 18: Ενοποιούμενες εταιρείες ΣΗΜΕΙΩΣΗ 19: Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού ΣΗΜΕΙΩΣΗ 20: Συναλλαγματικές Ισοτιμίες ΣΗΜΕΙΩΣΗ 21: Αναταξινομήσεις στοιχείων ενεργητικού ΣΗΜΕΙΩΣΗ 22: Αναμορφώσεις στοιχείων οικονομικών καταστάσεων Στοιχεία και πληροφορίες Έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

3 Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επί της Οικονομικής Έκθεσης 30 Ιουνίου 2013 Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Δήλωση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν. 3556/07. Εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και εξ όσων γνωρίζουμε, δηλώνουμε ότι: (1) Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2013, καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα και απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Τράπεζας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο. (2) Η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/07. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΖΑΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ 3

4 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικό περιβάλλον κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 Η παγκόσμια οικονομία ενίσχυσε ελαφρώς τον ρυθμό ανάπτυξής της στο πρώτο μισό του 2013 σε σύγκριση με το δεύτερο μισό του Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομία υστέρησε σε σχέση με τις εκτιμήσεις στην αρχή του 2013, διατηρώντας σε γενικό βαθμό ένα περιβάλλον ήπιας αλλά σταθερής ανάπτυξης, καθώς η ανάπτυξη απογοήτευσε στις κύριες αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Ρωσία, η Νότιος Αφρική, η Βραζιλία και η Κίνα και η ύφεση στην ευρωζώνη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 αποδείχθηκε σχετικά βαθύτερη από το αναμενόμενο. Αντιθέτως, η οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ παρέμεινε εν πολλοίς εντός στόχων, και η ανάπτυξη στην Ιαπωνία εξέπληξε θετικά. Πιο συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ, οι ανησυχίες σχετικά με την επίπτωση στην ανάπτυξη από την λήξη των μειώσεων στο φόρο εισοδήματος από εργασία και την περιστολή των δημόσιων δαπανών, δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς οι συνθήκες στην αγορά εργασίας ισχυροποιήθηκαν και η καταναλωτική δαπάνη αποδείχθηκε πιο ανθεκτική από το αναμενόμενο. Επιπλέον, η ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων των ΗΠΑ ενισχύθηκε περαιτέρω και σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες αποτιμήσεις στις αγορές μετοχών, παρείχε στήριξη στους ισολογισμούς των νοικοκυριών. Στην ευρωζώνη, η ύφεση αποδείχθηκε ελαφρώς βαθύτερη από το αναμενόμενο (στο πρώτο τρίμηνο του 2013), λόγω ισχυρών εμποδίων από την συσταλτική δημοσιονομική πολιτική, την αδυναμία του τραπεζικού κλάδου και την συνεχιζόμενη πολιτική αβεβαιότητα, η οποία υπονόμευσε την εμπιστοσύνη. Ωστόσο, οι πρόδρομοι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας στην ευρωζώνη (PMI) άγγιξαν πολύ χαμηλά επίπεδα στο δεύτερο τρίμηνο, δεικνύοντας συνθήκες εξόδου από την ύφεση. Πράγματι, η οικονομία της ευρωζώνης σημείωσε θετικό ρυθμό ανάπτυξης στο δεύτερο τρίμηνο του 2013 (0,3% σε τριμηνιαία βάση) για πρώτη φορά έπειτα από έξι συνεχόμενα τρίμηνα αρνητικής ανάπτυξης. Στην Ιαπωνία, τα τολμηρά μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης οδήγησαν σε μια ουσιαστική αντίδραση από τις αγορές και την οικονομία από την αρχή του Η ανάπτυξη του πρώτου εξαμήνου ήταν ιδιαίτερα δυναμική, η επιχειρηματική και η καταναλωτική εμπιστοσύνη αυξήθηκαν, το Ιαπωνικό χρηματιστήριο εκτινάχθηκε και το Γεν υποτιμήθηκε, ενισχύοντας τις Ιαπωνικές εξαγωγές. Ωστόσο, η ανακοίνωση ενός πακέτου διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, το λεγόμενο «τρίτο βέλος» της πολιτικής της κυβέρνησης, αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από τις αγορές, καθώς υστερούσε σε αποφασιστικότητα, και σαφήνεια. Η ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες οικονομίες απογοήτευσε στο πρώτο μισό του 2013, λόγω κυρίως των ασθενέστερων εξαγωγών, των χαμηλότερων τιμών στις αγορές εμπορευμάτων, των υψηλότερων επιτοκίων στα ομόλογα των αναπτυγμένων οικονομιών, των ανησυχιών περί της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, καθώς και λόγω περιορισμών στην παραγωγική δυνατότητα. Εξαιτίας των εύθραυστων προοπτικών της παγκόσμιας ανάπτυξης, οι κύριες κεντρικές τράπεζες εξακολούθησαν (ή στην περίπτωση της Τράπεζας της Ιαπωνίας, επέκτειναν σημαντικά) την εξαιρετικά επεκτατική νομισματική πολιτική, καθώς και τα ανορθόδοξα μέτρα πολιτικής. Ειδικότερα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ («Fed») ξεκίνησε τον Ιανουάριο τις αγορές κρατικών ομολόγων κατά USD 45 δισ. το μήνα, χωρίς ημερομηνία λήξης, οι οποίες ήταν επιπλέον των αγορών κατά USD 40 δισ. το μήνα σε χρεόγραφα στεγαστική πίστης (MBS) που ήταν σε ισχύ από το Σεπτέμβρη του Ωστόσο, από το τέλος του πρώτου μισού του έτους, καθώς η ανάκαμψη της οικονομίας των ΗΠΑ εμφάνιζε σημάδια βελτίωσης, η Fed διαμήνυσε την πρόθεσή της να αποσυρθεί σταδιακά από τις αγορές ομολόγων, πιθανώς από το Σεπτέμβρη αυτού του έτους, μηδενίζοντάς τες περί τα μέσα του 2014, με δεδομένο ότι η ανάκαμψη της οικονομίας παραμένει ικανοποιητική. Οι προθέσεις αυτές της Fed προκάλεσαν ενισχυμένη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, ωθώντας προς τα πάνω τα μακροπρόθεσμα επιτόκια των κρατικών ομολόγων στις ΗΠΑ, κατά περίπου 100 μονάδες βάσης από τα χαμηλά επίπεδα του Μαΐου Ας σημειωθεί ότι η Fed έχει διευκρινίσει ότι μια ενδεχόμενη απόσυρση των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης δεν συνεπάγεται αυτομάτως και την έναρξη ενός ανοδικού κύκλου στα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, τα οποία θα μπορούσαν να παραμείνουν μηδενικά για πιο μακρά περίοδο. Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ»), υπό την πίεση των κατώτερων των αναμενόμενων συνθηκών ανάπτυξης, μείωσε το παρεμβατικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 0,50% τον Μάιο του 2013 και το επιτόκιο χορηγήσεών της κατά 50 μονάδες βάσης σε 1,0%, ενώ άφησε αμετάβλητο το καταθετικό επιτόκιο, συρρικνώνοντας κατά αυτό τον τρόπο το περιθώριο επιτοκίων από 150 σε 100 μονάδες βάσης. Επιπλέον, αργότερα η ΕΚΤ αποφάσισε να υιοθετήσει μια χαλαρή μορφή «μελλοντικής καθοδήγησης», τονίζοντας ότι τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια αναμένεται να παραμείνουν στα τρέχοντα ή και χαμηλότερα επίπεδα για μακρά χρονική περίοδο, αν και δεν δόθηκαν περαιτέρω εξηγήσεις στο πώς ερμηνεύεται αυτή η μακρά χρονική περίοδος. Ωστόσο, σε συνέχεια της ανακοίνωσης, διάφορα μέλη της ΕΚΤ σχολίασαν ότι η εισαγωγή της «μελλοντικής καθοδήγησης» δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εκ των προτέρων δέσμευση νομισματικής πολιτικής. Οι υφεσιακές πιέσεις στη ελληνική οικονομία παρέμειναν ισχυρές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, με το ΑΕΠ να συρρικνώνεται κατά 5,6% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του έτους συγκριτικά με 6,4% για το 2012 συνολικά (το δεύτερο τρίμηνο του 2013 ο ρυθμός μείωσης του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε στο 4,6%). Παρά την σημαντική μείωση της αβεβαιότητας από τα τέλη του 2012 και ειδικά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 (μετά και την έγκαιρη ολοκλήρωση των προγραμματισμένων αξιολογήσεων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο («ΔΝΤ»), την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Ένωση («Τρόικα») και τον ουσιαστικό τερματισμό των φημών περί εξόδου από το ευρώ) η ύφεση παρέμεινε έντονη. Η εγχώρια ζήτηση συνεχίζει να συρρικνώνεται επιβαρυνόμενη από τις δυσμενείς συνθήκες στην αγορά εργασίας και την αρνητική τεχνική επίπτωση (της τάξης του 2,8% σε ετήσια βάση), εξαιτίας της έντονα πτωτικής δυναμικής του ΑΕΠ τα προηγούμενα τρίμηνα. Σε αυτό το περιβάλλον η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά 8,7% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2013, καθώς η αγοραστική δύναμη συρρικνώθηκε περαιτέρω αντανακλώντας τη μείωση των μισθών (10,1% ετησίως το πρώτο τρίμηνο του 2013) και της απασχόλησης (6,3% το πρώτο τρίμηνο του 2013), καθώς και τη συνεχιζόμενη απομόχλευση στον ιδιωτικό τομέα (μείωση υπολοίπου πιστώσεων νοικοκυριών κατά 3,6% περίπου στο εξάμηνο). Η τελευταία παρέμεινε υπό πίεση εξαιτίας των υψηλότατων ταμειακών υποχρεώσεων για αποπληρωμή φόρων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, που ανήλθε στα 11 δισ. το πρώτο τρίμηνο του έτους (5,7% του ΑΕΠ) σε ταμειακή βάση. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις παρέμειναν σε πτωτική τροχιά στο πρώτο τρίμηνο (1,8% ετησίως έναντι 18,7% το πρώτο τρίμηνο του 2012 και 3,8% του ΑΕΠ από το 2008), καθώς η αβεβαιότητα στον επιχειρηματικό προγραμματισμό, οι συνθήκες στενότητας αναφορικά με τη διαθέσιμη ρευστότητα και ο χαμηλός βαθμός χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού σε αρκετούς τομείς, αναστέλλουν τις επενδυτικές αποφάσεις. Η μεταβολή του ισοζυγίου εξαγωγών εισαγωγών, σε σταθερές τιμές, είχε 4

5 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου 2013 θετική συνεισφορά στην ανάπτυξη της τάξης του 1,8% στη μεταβολή του ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο, εξαιτίας της σημαντικής συρρίκνωσης των εισαγωγών (7,8% ετησίως), ενώ η εξαγωγική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής, εξαιτίας κυρίως της μειωμένης ζήτησης από τις χώρες της ΕΕ. Η προσαρμογή των ανισορροπιών του εξωτερικού τομέα της οικονομίας συνεχίστηκε το πρώτο εξάμηνο του 2013, διατηρώντας την ισχυρή δυναμική του 2012 όταν μειώθηκε το έλλειμμα κατά 68% ετησίως στο 3,4% του ΑΕΠ. Οι ισχυρές πλέον ενδείξεις για μια δυναμική ανάκαμψη της τουριστικής δραστηριότητας (αύξηση των εισπράξεων από τουριστικές υπηρεσίες κατά 17,8% το πρώτο εξάμηνο του 2013, ως συνέπεια της αύξησης του αριθμού των αφίξεων κατά 12,3% το ίδιο διάστημα), σε συνδυασμό με αυξανόμενες παραγγελίες για εξαγωγές αγαθών και οι σταθεροποιημένες τιμές ενέργειας, αναμένεται να συντελέσουν σε περαιτέρω μείωση του ελλείμματος φέρνοντάς το κοντά σε ισορροπία. Η μείωση στις επενδύσεις σε κατοικία συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό (34,4% σε ετήσια βάση στο πρώτο τρίμηνο του 2013), καθώς η έντονη μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα, η περιορισμένη ρευστότητα και η υψηλή φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας συνετέλεσαν στην περαιτέρω συρρίκνωση της ζήτησης και επέτειναν το πρόβλημα υπερβάλλουσας προσφοράς στη συγκεκριμένη αγορά. Ως εκ τούτου, οι τιμές των ακινήτων έχουν μειωθεί κατά 31% από το υψηλότερο τους σημείο στο τρίτο τρίμηνο του 2008 μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2013, ενώ το απόθεμα απούλητων κατοικιών (χτισμένων μετά το 2002) παραμένει σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παραμένουν δύσκολες, με την απασχόληση να μειώνεται, εκ νέου, κατά 5,5% ετησίως τους πέντε πρώτους μήνες του 2013 και το ποσοστό ανεργίας να φθάνει το 26,9% την ίδια περίοδο (εποχικά διορθωμένα στοιχεία). Ωστόσο, η σημαντική μείωση του εργασιακού κόστους (23% από την κορύφωσή του μέχρι σήμερα) και οι βελτιωμένες προοπτικές απασχόλησης σε συνδεόμενες με τον τουρισμό δραστηριότητες, θέτουν τις βάσεις για σταδιακή επιβράδυνση στον ετήσιο ρυθμό συρρίκνωσης της απασχόλησης το δεύτερο και κυρίως το τρίτο τρίμηνο του Οι συνθήκες ρευστότητας στην οικονομία συνεχίζουν να δημιουργούν προκλήσεις, καθώς η τραπεζική χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας συνεχίζει να συρρικνώνεται (4,1% ετησίως το εξάμηνο του 2013), ενώ η σωρευτική αύξηση στις καταθέσεις ιδιωτών κατά 8,2 δισ. μεταξύ Ιουλίου 2012 και Ιουνίου 2013, αποτελεί ένα τμήμα μόνο της μείωσης των καταθέσεων κατά 25,5 δισ. στο πρώτο εξάμηνο του 2012 και ένα μικρό ποσοστό των συνολικών απωλειών που ανέρχονται στα 97 δισ. περίπου από τον Σεπτέμβριο του 2009 έως τον Ιούνιο του Από την άλλη πλευρά, ο αυξανόμενος ρυθμός αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου (περίπου 2 δισ. διοχετεύθηκαν το πεντάμηνο έναντι εγκρίσεων 3,2 δισ.), ο οποίος αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το δεύτερο εξάμηνο του 2013, μαζί με τις υψηλότερες εισροές από την ΕΕ (24% στο πεντάμηνο του 2013 σε ετήσια βάση) και τη συνακόλουθη ομαλοποίηση της εκτέλεσης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (εκταμιεύσεις της τάξης των 4,7 δισ. αναμένονται τους τελευταίους πέντε μήνες του 2013), προσδοκούν ότι θα συνεισφέρουν στη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας και στην οικονομική δραστηριότητα τα επόμενα τρίμηνα. 5 Η έγκαιρη και σχετικά ομαλή ολοκλήρωση της τρίτης και της τέταρτης αξιολόγησης του Προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας από την Τρόικα εντός του επταμήνου του 2013, σε συνδυασμό με την διοχέτευση 5,8 δισ. το τρίτο τρίμηνο και 1,0 δισ. επιπλέον το τέταρτο τρίμηνο του 2013, εκτιμάται ότι καλύπτουν το σύνολο των χρηματοδοτικών αναγκών μέχρι το τέλος του έτους, ενώ συνεισφέρουν στη μείωση της αβεβαιότητας. Η ανωτέρω εξέλιξη, αν συνδυαστεί με την επίτευξη ενός, έστω και περιορισμένου, πρωτογενούς πλεονάσματος στον κρατικό προϋπολογισμό (γεγονός με το οποίο συνηγορεί η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο πρώτο εξάμηνο του 2013) και με την επιτάχυνση των διαθρωτικών μεταβολών (ειδικά δημοσιονομικής φύσεως και φορολογικής αποτελεσματικότητας), θα βελτιώσει σημαντικά τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2013 το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εισήλθε σε καθοριστική φάση για τη μελλοντική του δομή και δυναμικότητα, καθώς οι αυξήσεις κεφαλαίων των συστημικών και μη συστημικών τραπεζών πραγματοποιήθηκαν εντός αυστηρού χρονικού πλαισίου (μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013). Όπως αναμενόταν, η διαδικασία αυτή οδήγησε σε περαιτέρω ενοποίηση του τραπεζικού τομέα, καθώς μικρότερα τραπεζικά ιδρύματα που δεν μπόρεσαν να ανακεφαλαιοποιηθούν με ιδιωτικά κεφάλαια απορροφήθηκαν από τις συστημικές τράπεζες. Η ανακεφαλαιοποίηση συνοδεύτηκε από άλλες ενέργειες, περιλαμβανομένων της διαχείρισης στοιχείων παθητικού και της πώλησης μη στρατηγικών στοιχείων ενεργητικού, οι οποίες ενίσχυσαν περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Ένα σημαντικό γεγονός που σημάδεψε τις τραπεζικές εξελίξεις ήταν το ξέσπασμα της κυπριακής κρίσης τον Απρίλιο του 2013, η οποία ωστόσο είχε περιορισμένο αντίκτυπο στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, παρά την στενή αλληλεπίδραση των δύο οικονομιών και τη σημαντική παρουσία των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα. Η έγκαιρη μεταφορά των εγχώριων τραπεζικών δικτύων των τραπεζών αυτών σε ελληνική τράπεζα εξάλειψε τον κίνδυνο για τους καταθέτες, ελαχιστοποίησε τον κίνδυνο μετάδοσης της κρίσης και είχε ως αποτέλεσμα την ομαλή μετάβαση στη νέα πραγματικότητα. Παρ ότι η παρατεταμένη ύφεση της οικονομίας συνέχισε να ασκεί πιέσεις στις τραπεζικές δραστηριότητες, η καταθετική βάση των ελληνικών τραπεζών παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης από τα μέσα του Η ρευστότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων βελτιώθηκε, καθώς η απομόχλευση συνεχίστηκε, ενώ η εξάρτηση από τη χρηματοδότηση της Κεντρικής Τράπεζας περιορίστηκε και η χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας (ELA) ελαχιστοποιήθηκε. Παράλληλα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων επισφαλειών παρουσίασε σαφείς ενδείξεις επιβράδυνσης, μετά το υψηλό ρυθμό ρεκόρ που κατέγραψε το προηγούμενο έτος. Οι τράπεζες εντατικοποίησαν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και ιδιαίτερα των δαπανών προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό υπογράφηκε νέα συλλογική σύμβαση με την OTOE, η οποία προβλέπει περαιτέρω περικοπές περίπου 9% μεσοσταθμικά (6% από τον Ιούλιο του 2013 και 3% από το πρώτο τρίμηνο του 2014 με την παύση καταβολής του επιδόματος ισολογισμού).

6 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου 2013 Οι επιτυχημένες αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών, οι οποίες άντλησαν περίπου 3 δισ. από ιδιώτες επενδυτές, αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και θέτουν τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, η μακροοικονομική εικόνα στην Τουρκία ήταν μικτή. Η οικονομική δραστηριότητα ενισχύθηκε και το τραπεζικό σύστημα παρέμεινε εύρωστο εντούτοις, οι εξωτερικές ανισορροπίες επιδεινώθηκαν. Πράγματι, η οικονομική δραστηριότητα στην Τουρκία φαίνεται να έχει ανακάμψει κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, όπως προκύπτει από το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο (αύξηση 3% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας υψηλό τεσσάρων τετραμήνων, από το χαμηλό 1,4% σε ετήσια βάση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012 και 2,2% σε ετήσια βάση κατά το 2012) και τους περισσότερους δείκτες συγκυρίας, παρά τη συνεχιζόμενη παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση και τη συνεχή εφαρμογή συγκρατημένης δημοσιονομικής πολιτικής (το δημοσιονομικό έλλειμμα μετριάστηκε σε 1,3% του ΑΕΠ σε δωδεκάμηνη κυλιόμενη βάση τον Ιούνιο από 2% του ΑΕΠ το Δεκέμβριο του 2012). Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας οφείλεται στην εγχώρια ζήτηση, για πρώτη φορά από τα μέσα του 2011, αντανακλώντας, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή χαλαρής νομισματικής πολιτικής και τον εντυπωσιακό ρυθμό επέκτασης των δανείων. Το μέσο επιτόκιο δανεισμού της κεντρικής τράπεζας μετριάστηκε σε 5,3% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 από 7,6% το 2012 και ο ρυθμός αύξησης των χορηγήσεων προς τον ιδιωτικό τομέα επιταχύνθηκε σημαντικά, σε 24,9% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο από 15,3% το Δεκέμβριο του 2012, παρά τις προσπάθειες για συγκράτηση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης σε 15% και τη μείωση της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος, με το λόγο χορηγήσεων προς καταθέσεις να υπερβαίνει κατά πολύ το όριο του 100%, και να ανέρχεται στο 109% τον Ιούνιο από 101% το Δεκέμβριο του 2012 και 97% το Δεκέμβριο του Στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να ενισχυθεί, αλλά με ρυθμό χαμηλότερο του αρχικά αναμενόμενου, κυρίως λόγω της εφαρμογής περιοριστικής νομισματικής πολιτικής. Πράγματι, στις 23 Ιουλίου, η κεντρική τράπεζα ξεκίνησε έναν κύκλο συσταλτικής νομισματικής πολιτικής, αυξάνοντας το επιτόκιο παροχής ρευστότητας με διάρκεια μιας μέρας (overnight) κατά 75 μονάδες βάσης σε 7,25%, με στόχο τη συγκράτηση της επιδείνωσης των προσδοκιών για την πορεία του πληθωρισμού και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, εν μέσω σημαντικής επιτάχυνσης της πιστωτικής δραστηριότητας και μειούμενων εισροών κεφαλαίου. Ειδικότερα, η κεντρική τράπεζα αύξησε το επιτόκιο παροχής ρευστότητας με διάρκεια μιας μέρας (overnight) σε δύο γύρους κατά 125 μονάδες βάσης σε 7,75%. Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει το δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης του 4%, αναθεωρημένος προς τα κάτω σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη του 5,3%, αλλά υψηλότερος από το 2,2% που καταγράφηκε το Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας συνοδεύτηκε από τη διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο ανήλθε σε 6,6% του ΑΕΠ τον Ιούνιο σε δωδεκάμηνη κυλιόμενη βάση έναντι 6,0% τον Δεκέμβριο του Η χρηματοδότηση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών ήταν απρόσκοπτη μέχρι τα τέλη Μαΐου, εντούτοις, η ποιότητα των χρηματοδοτικών ροών παρέμεινε χαμηλή, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών εξακολουθεί να στηρίζεται σε βραχυπρόθεσμες εισροές κεφαλαίου (υψηλές εισροές επενδύσεων χαρτοφυλακίου και επαναπατρισμό τραπεζικών και μη τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων που διακρατούντο στο εξωτερικό). Δεδομένης της χαμηλής ποιότητας εξωτερικής χρηματοδότησης, η οικονομία και το εγχώριο νόμισμα θα παραμείνουν εκτεθειμένα σε απότομες μεταβολές του επενδυτικού κλίματος στις διεθνείς αγορές, λόγω του φόβου αναδίπλωσης των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης της Fed νωρίτερα του αναμενομένου, και σε μικρότερο βαθμό, του κινδύνου αναζωπύρωσης των πολιτικών εντάσεων, ιδιαίτερα ενόψει των διπλών εκλογών του επόμενου χρόνου. 6 Τα θεμελιώδη μεγέθη και οι επιδόσεις του τραπεζικού συστήματος της Τουρκίας παρέμειναν ισχυρές το πρώτο εξάμηνο του έτους, αντανακλώντας τη βελτίωση του λειτουργικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, τους πρώτους έξι μήνες του έτους, ο δείκτης απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 15,3% (σε ετησιοποιημένη βάση) έναντι 15,7% το 2012, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό των συνολικών δανείων παρέμειναν αμετάβλητα στα επίπεδα του 2012 (2,8%) και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας υποχώρησε ελαφρά σε 16,3% τους πρώτους πέντε μήνες του έτους (σημαντικά υψηλότερα, ωστόσο, από το ελάχιστο θεσμοθετημένο όριο του 12%) από 17,9% το 2012, αντανακλώντας την επιτάχυνση της πιστωτικής δραστηριότητας. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, η μακροοικονομική εικόνα στη Νοτιανατολική Ευρώπη 5 («ΝΑΕ 5», η οποία περιλαμβάνει τις χώρες: Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, Σερβία) βελτιώθηκε. Η οικονομική δραστηριότητα παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, με βάση το ρυθμό ανάπτυξης κατά το πρώτο τρίμηνο (αύξηση σε 1,9% σε ετήσια βάση από 0,4% σε ετήσια βάση κατά το 2012) και πληθώρα δεικτών συγκυρίας, παρά την ύφεση στον κύριο εμπορικό εταίρο της περιοχής, την ευρωζώνη, την απουσία δημοσιονομικής ώθησης (με το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 2,7% του ΑΕΠ σε δωδεκάμηνη κυλιόμενη βάση τον Ιούνιο από 2,8% του ΑΕΠ το Δεκέμβριο του 2012), και την περαιτέρω επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης. Σημειώνεται πως οι χορηγήσεις στον ιδιωτικό τομέα κατέγραψαν αρνητικό ρυθμό μεταβολής 1,1% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, σε σχέση με αύξηση 3,1% σε ετήσια βάση το Δεκέμβριο του 2012, αντανακλώντας α) τη μειωμένη χρηματοδότηση του κατά πλειοψηφία υπό ξένο έλεγχο τραπεζικού συστήματος από τις μητρικές τράπεζες, λόγω των συνεχόμενων πιέσεων που δέχεται η κεφαλαιακή τους βάση στις χώρες που εδρεύουν, και β) την εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων στη χορήγηση δανείων, εν μέσω προσπαθειών περιορισμού της επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών (με το λόγο μη εξυπηρετούμενων δανείων προς συνολικά δάνεια στο 19% κατά το πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους) και προστασίας της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας οφείλεται στις καθαρές εξαγωγές, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της εξαγωγικής βάσης και της αυξανόμενης διαφοροποίησης των εξαγωγικών προϊόντων. Στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να διατηρήσει το ρυθμό ανάπτυξης, αντανακλώντας την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, κυρίως λόγω της ομαλοποίησης της αγροτικής παραγωγής (ο αγροτικός τομέας μείωσε κατά 1,4 ποσοστιαίας μονάδες το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ το 2012) και της λιγότερο περιοριστικής εισοδηματικής πολιτικής. Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ αναμένεται στο 2% το 2013, παραμένοντας χαμηλότερος από το δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης του 3,5%, αλλά σημαντικά υψηλότερος από το 0,4% που καταγράφηκε το Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η προσαρμογή των εξωτερικών ανισορροπιών, η οποία ξεκίνησε με την παγκόσμια οικονομική και χρηματοοικονομικής κρίση του 2009, συνεχίστηκε, με το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών να μειώνεται περαιτέρω στο πολυετές χαμηλό του 2,0% του ΑΕΠ σε δωδεκάμηνη κυλιόμενη βάση τον Ιούνιο από 4,6% του ΑΕΠ τον Δεκέμβριο του 2012 και 15%

7 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου % του ΑΕΠ τις παραμονές της κατάρρευσης της Lehman Bros, αντανακλώντας όχι μόνο την περιορισμένη εξωτερική χρηματοδότηση και τη χαμηλή εσωτερική ζήτηση αλλά και την ενίσχυση των εξαγωγών. Εν μέσω της βελτίωσης του λειτουργικού περιβάλλοντος, τα θεμελιώδη μεγέθη και οι επιδόσεις του τραπεζικού συστήματος στη ΝΑΕ 5 βελτιώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του έτους. Πράγματι, η κερδοφορία εκτιμάται ότι υπερδιπλασιάστηκε σε 2,7 δισ. (σε ετησιοποιημένη βάση) από 1,2 δισ. (σε ετησιοποιημένη βάση) το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ο ρυθμός σχηματισμού μηεξυπηρετούμενων δανείων επιβραδύνθηκε (οδηγώντας, ωστόσο, σε υπερβολικά υψηλούς δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι οποίοι κυμαίνονται μεταξύ 11,9% στην ΠΓΔΜ και 24,0% στην Αλβανία), και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκε σε όλα τα επιμέρους τραπεζικά συστήματα, κυμαινόμενος μεταξύ 15,0% στη Ρουμανία και 20,4% στη Σερβία. Ανάλυση οικονομικών στοιχείων Ομίλου O Όμιλος παρουσίασε κερδοφορία για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο καθώς τα κέρδη αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκαν σε 344 εκατ., περιλαμβανομένων εκτάκτων αποτελεσμάτων από θετικό αναβαλλόμενο φόρο ύψους 208 εκατ., αλλά και την περαιτέρω απομείωση της συμμετοχής της Τράπεζας στη Eurobank ύψους 17 εκατ. (ή συνολικά 176 εκατ. αρνητική επίπτωση για το πρώτο εξάμηνο του 2013). Επιπλέον, θετική επίπτωση στην κερδοφορία είχε η συνεχιζόμενη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, που οδήγησε στον αντιλογισμό προβλέψεων για ενδεχόμενη απομείωση απαιτήσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 481 εκατ. Η άνοδος των οργανικών κερδών του Ομίλου κατά 8,4% στα 999 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο 2013 (έναντι 922 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του έτους) καταδεικνύει την σταδιακή αντιστροφή της πτωτικής πορείας των εργασιών του Ομίλου στην Ελλάδα και στη ΝΑ Ευρώπη καθώς και την περαιτέρω περιστολή του κόστους και στις δύο περιοχές και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Επίσης αντικατοπτρίζει τη συνέχιση της ισχυρής συνεισφοράς της θυγατρικής της Τράπεζας στην Τουρκία. Εν τούτοις, ένδειξη της σαφούς βελτίωσης της οικονομικής συγκυρίας είναι ότι τα λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων υπερβαίνουν τις προβλέψεις για πρώτη φορά μετά από εννέα τρίμηνα. Σε εξαμηνιαία βάση, τα κέρδη αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας έφτασαν τα 344 εκατ., έναντι ζημιών εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων κερδών και ζημιών, τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 312 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο. Ιδιαίτερα θετική στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων ήταν η συμβολή της Finansbank, με κέρδη 332 εκατ., ενώ οι θυγατρικές της ΝΑ Ευρώπης 1 συνέβαλαν με κέρδη 6 εκατ., έναντι ζημιών ύψους 13 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του Πιο συγκεκριμένα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, οι εγχώριες δαπάνες προσωπικού παρουσίασαν πτώση κατά 11,6% σε ετήσια βάση, ενώ οι συνολικές δαπάνες εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων γενικών και διοικητικών εξόδων σημείωσαν μείωση κατά 7,9%. Στη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας του Ομίλου συνέβαλε και η συνεχιζόμενη περιστολή των λειτουργικών δαπανών στην ΝΑ Ευρώπη κατά 2,9% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του Συμπεριλαμβανομένης της γοργά αναπτυσσόμενης Finansbank στην Τουρκία (άνοιγμα 101 νέων καταστημάτων τους τελευταίους 12 μήνες), οι δαπάνες του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο σημείωσαν μικρή αύξηση κατά 2,8% σε ετήσια βάση. Οι εγχώριες λειτουργικές δαπάνες θα σημειώσουν περαιτέρω πτώση από το δεύτερο εξάμηνο του 2013 αφού στις ήδη αναληφθείσες πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους έρχεται να προστεθεί τόσο η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας με ισχύ από 1ης Ιουλίου 2013, όσο και η κατάργηση του επιδόματος ισολογισμού από το Όσον αφορά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η επιβράδυνση στην δημιουργία νέων επισφαλειών διατηρείται, ενώ σημαντική περαιτέρω μείωση σημειώθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013 και στη ΝΑ Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, οι νέες επισφάλειες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 1,2 δισ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, ενώ κατά την ίδια περίοδο του 2012, που αποτέλεσε την κορύφωση της κρίσης στην Ελλάδα, είχαν ανέλθει σε 2,3 δισ. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η διενέργεια μειωμένων προβλέψεων απομείωσης δανείων ύψους 853 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2013 σε επίπεδο Ομίλου, έναντι εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εντούτοις, το επίπεδο κάλυψης των επισφαλών απαιτήσεων από προβλέψεις για τον Όμιλο αυξήθηκε στο 56,0% (από 54,4% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2013), που κατατάσσεται ανάμεσα στα υψηλότερα της αγοράς. Επιπλέον, θετική εξέλιξη αποτελεί η συνεχιζόμενη βελτίωση της ρευστότητας. Συγκεκριμένα, η αύξηση των καταθέσεων του Ομίλου κατά 10,2% σε ετήσια βάση, σε συνδυασμό με τη μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου μετά από προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου κατά 3,7% το ίδιο διάστημα, βελτίωσαν το δείκτη ρευστότητας (δάνεια προς καταθέσεις) στο 102,2% σε επίπεδο Ομίλου, έναντι 115,8% τον Ιούνιο του Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις για την Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 92,9% βελτιωμένος κατά 17,5% σε ετήσια βάση διατηρώντας την Τράπεζα με διαφορά στην καλύτερη θέση από άποψη ρευστότητας στην εγχώρια αγορά. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί απτή ένδειξη της υγιούς ρευστότητας της Τράπεζας και των βελτιούμενων δυνατοτήτων χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο αντίστοιχος δείκτης για τη ΝΑ Ευρώπη, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 103,5%, βελτιωμένος κατά 22,5% σε ετήσια βάση, κυμαίνεται σε επίπεδα χαμηλά σε σχέση με τα αντίστοιχα του ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές, ενώ έχει μειωθεί περίπου κατά το ήμισυ από τα προ κρίσης επίπεδα. Στην Τουρκία, ο δείκτης σημείωσε βελτίωση κατά 9,3% ετησίως στο 109,3% στο τέλος του εξαμήνου, ενώ σημαντική βελτίωση σημειώθηκε και στο μείγμα των καταθέσεων μέσω ενίσχυσης των χαμηλού κόστους καταθέσεων όψεως. Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, ο pro forma δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου (Core Tier I) διαμορφώθηκε σε 9,2% μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών. Ο παραπάνω δείκτης δεν περιλαμβάνει τη θετική επίδραση των υπό εξέλιξη μέτρων κεφαλαιακής ενίσχυσης του Ομίλου. 7 1 Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του Ομίλου σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Αλβανία και ΠΓΔΜ

8 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου 2013 Ελλάδα: Η εξομάλυνση του οικονομικού κλίματος αποτυπώνεται στην θετική πορεία των οργανικών κερδών και στη μείωση των διενεργούμενων προβλέψεων Το πρώτο εξάμηνο του 2013 τα κέρδη αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας από τις εγχώριες δραστηριότητες ανήλθαν σε 5 εκατ., έναντι ζημιών εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Στα κέρδη συνέβαλλαν: i) η άνοδος των λειτουργικών εσόδων κατά 11,7%, τα οποία ανήλθαν σε 774 εκατ., έναντι 693 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, ii) η μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 6,4% σε ετήσια βάση (ή 7,9%, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων γενικών και διοικητικών εξόδων σχετιζόμενων με τη συγχώνευση της Τράπεζας με τη Eurobank), iii) η εξάλειψη των ζημιών από χρηματοοικονομικές πράξεις ( 3 εκατ. έναντι 346 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2012), iv) η μείωση των προβλέψεων κατά 36,1%, στα 633 εκατ., ως απόρροια των σημαντικά χαμηλότερων νέων επισφαλειών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, και v) ο αντιλογισμός επιπλέον προβλέψεων έναντι απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο ύψους 199 εκατ. κατά το δεύτερο τρίμηνο 2013 Η σταθερή βελτίωση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση του καθοδικού τους κύκλου. Συγκεκριμένα, η περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα κατά 9,2 δισ. ( 25,5 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2013, έναντι 34,7 δισ. ένα έτος νωρίτερα) συνέβαλε στην άνοδο των επιτοκιακών εσόδων. Στην κατεύθυνση αυτή συντέλεσε σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό η βελτίωση του μείγματος χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα, αφού η έκθεση της Τράπεζας στον υψηλού κόστους έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας ELA έχει μειωθεί δραματικά από το επίπεδο του 100% στην αρχή του έτους. Ενδεικτικά, με τρέχοντα στοιχεία Αυγούστου, η έκθεση της Τράπεζας στον ELA πλέον κυμαίνεται σε επίπεδα χαμηλότερα του 1,0 δισ. Η κατά 10,4% άνοδος των καταθέσεων από το χαμηλό επίπεδο του Ιουνίου 2012 που συνέπεσε με την κορύφωση σειράς αποσταθεροποιητικών πιέσεων στην Ελλάδα, αντανακλά την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των Ελλήνων καταθετών προς την Τράπεζα και γενικά το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε άνοδος τόσο των λογαριασμών όψεως όσο και προθεσμίας κατά 21,1% και 24,7% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2012, ενώ οι καταθέσεις ταμιευτηρίου μειώθηκαν κατά 6,4% την ίδια περίοδο. 8 Τα δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 43,2 δισ., μειωμένες κατά 5,7% σε ετήσια βάση (προ της προσθήκης δανείων ύψους 1,1 δισ. προερχόμενων από την FBB). Κατά την ίδια περίοδο, το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας μειώθηκε με ελαφρώς χαμηλότερο ρυθμό από αυτόν του συνόλου της αγοράς (7,0%). Σημαντική επιβράδυνση καταγράφηκε στο ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών στο πρώτο εξάμηνο του 2013 που ανήρθαν σε 835 εκατ. σε σχέση με 2,0 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2012, ενώ ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση +90 ημερών ανήλθε σε 25,4% (χωρίς την FBB), έναντι 19,3% ένα έτος νωρίτερα. Η κάλυψη των καθυστερούμενων δανείων +90 ημερών για το εγχώριο χαρτοφυλάκιο διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, και συγκεκριμένα σε ποσοστό 56,3%, που κατατάσσεται μεταξύ των υψηλότερων των εγχωρίων συστημικών τραπεζών. Η ενσωμάτωση του υγιούς τμήματος της Probank από τα επόμενα τρίμηνα αναμένεται να βελτιώσει τα μεγέθη των εγχώριων δραστηριοτήτων, καθώς η υπό συγχώνευση τράπεζα διαθέτει ελκυστικό χαρτοφυλάκιο ενεργητικού, υπερβάλλουσα ρευστότητα και προσωπικό νεαρής ηλικίας και υψηλής κατάρτισης. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η εξειδίκευσή της στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν και το μεγαλύτερο τμήμα του δανειακού χαρτοφυλακίου της. Η απορρόφησή της θα ενισχύσει τη ρευστότητα του Ομίλου και τη θέση του στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ οι συνέργειες από τη συγχώνευση αναμένεται να φτάσουν τα 110 εκατ. μέχρι το Finansbank: Η κερδοφορία συνεχίζει να αυξάνεται δυναμικά και παραμένει ανθεκτική στην ευμεταβλητότητα των αγορών Τα κέρδη περιόδου της Finansbank ανήλθαν σε TL 791 εκατ. ( 332 εκατ.), αυξημένα κατά 32,3% σε ετήσια βάση και σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία. Τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν χάρη στη βελτίωση των οργανικών εσόδων κατά 19,1%, η οποία βασίσθηκε στην άνοδο τόσο των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 26,0% όσο και των προμηθειών κατά 12,2%, σε ετήσια βάση, παρά την απώλεια των εσόδων από ασφαλιστικές εργασίες μετά την πώληση της ασφαλιστικής θυγατρικής κατά το τέταρτο τρίμηνο του Το επιτοκιακό περιθώριο βελτιώθηκε περαιτέρω στο υψηλό επίπεδο των 721 μονάδων βάσης στο τέλος του δευτέρου τριμήνου του 2013 (+78 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, +45 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση), καθώς το κόστος των καταθέσεων συνεχίζει να μειώνεται, μετά την κορύφωσή του το δεύτερο τρίμηνο του Ο δείκτης αποτελεσματικότητας (δαπάνες προς έσοδα) διαμορφώθηκε σε 42,6%, έναντι 43,7% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, παρά τη σημαντική άνοδο των λειτουργικών δαπανών κατά 23,9%, που αποτυπώνει την ταχεία επέκταση του δικτύου καταστημάτων (κατά 101 νέες μονάδες) και την αύξηση του προσωπικού κατά περίπου άτομα. Οι συνολικές χορηγήσεις της Finansbank ανήλθαν σε TL 45,2 δισ. ( 17,9 δισ.), σημειώνοντας αύξηση 16,7% σε ετήσια βάση. Ως αποτέλεσμα της ακολουθούμενης στρατηγικής πιστωτικής επέκτασης, το δανειακό χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής αυξήθηκε κατά 18,5% σε ετήσια βάση σε TL 26,0 δισ., ενώ το δανειακό χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικής τραπεζικής αυξήθηκε κατά 14,4% στα TL 19,2 δισ.

9 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου 2013 Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση διατηρήθηκε στο 5,2% έναντι 5,1% τον Ιούνιο του 2012, σημειώνοντας όμως μείωση από το επίπεδο του πρώτου τριμήνου (5,8%) μετά και την πώληση μέρους του χαρτοφυλακίου καθυστερούμενων δανείων. Ακολουθώντας συντηρητική πολιτική, οι προβλέψεις της Finansbank στο πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε TL 360 εκατ. (+35,4% ετησίως), ενώ η κάλυψη των καθυστερούμενων δανείων από προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 68,7%. Οι καταθέσεις σημείωσαν άνοδο 20,6% ετησίως στα TL 35,1 δισ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις σε επίπεδο τράπεζας ανήλθε σε 109,3%, (περιλαμβανομένης της ομολογιακής έκδοσης προς ιδιώτες ύψους TL 1,5 δισ.) έναντι 118,6% ένα έτος νωρίτερα. Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση στηρίζει με ευχέρεια τη δυναμική ανάπτυξη του ισολογισμού της Finansbank, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAR) στο 18,8% (παρά την ισχυρή διόρθωση στην τιμή των τουρκικών ομολόγων εντός του Μαΐου), που αποτελεί τον υψηλότερο μεταξύ των κύριων ανταγωνιστών της. Επισημαίνεται ότι η Finansbank έχει μακράν τη χαμηλότερη έκθεση σε τουρκικά κρατικά ομόλογα σε σχέση με τις άλλες τουρκικές τράπεζες. ΝΑ Ευρώπη: Επιστροφή στην κερδοφορία μέσω σταθεροποίησης των εσόδων και βελτίωσης της ποιότητας ενεργητικού Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, οι δραστηριότητες του Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη απέφεραν κέρδη ύψους 6 εκατ., σε αντιδιαστολή με αρνητικά αποτελέσματα την αντίστοιχη περίοδο του Στην κερδοφορία συνέβαλλε κατά κύριο λόγο η πτώση του ρυθμού αύξησης των επισφαλειών λόγω της επιταχυνόμενης ομαλοποίησης της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή, γεγονός που επηρέασε θετικά στη διενέργεια μειωμένων προβλέψεων απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού και άλλων κινδύνων σε σχέση με το 2012, αλλά και στη σταθεροποίηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων. Τα τελευταία επίσης επηρεάστηκαν έμμεσα από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης που έχει επιφέρει το βελτιωμένο κλίμα στην Ελλάδα. Παράλληλα, η πολιτική περιορισμού του λειτουργικού κόστους συνεχίστηκε, αποδίδοντας μείωση κατά 2,9% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Η ρευστότητα βελτιώθηκε περαιτέρω, καθώς σημειώθηκε άνοδος των καταθέσεων κατά 13,1% σε ετήσια βάση (στα 5,3 δισ.), ενώ το μερίδιο αγοράς του Ομίλου στην περιοχή βελτιώθηκε κατά 40 μονάδες βάσης στο 5,8%. Σημειώνεται ότι, η βελτίωση της ρευστότητας των θυγατρικών καθ όλη τη διάρκεια της κρίσης συρρίκνωσε σημαντικά το άνοιγμα μεταξύ καθαρών χορηγήσεων και καταθέσεων, στα 212 εκατ. στο τέλος εξαμήνου του 2013, έναντι εκατ. ένα έτος νωρίτερα, σημειώνοντας μείωση κατά 1,0 δισ. την ίδια περίοδο. Ως αποτέλεσμα, το άνοιγμα αυτό υπερκαλύπτεται πλέον από τα ίδια κεφάλαια κατά 5,6 φορές. Ως αποτέλεσμα της μεγάλης μείωσης του χρηματοδοτικού ανοίγματος αλλά και της συνεχιζόμενης απομόχλευσης του δανειακού χαρτοφυλακίου, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις έφτασε στα τέλη του εξαμήνου στο 103,5%, από 126,0% μόλις ένα έτος νωρίτερα και από 160,0% προ κρίσης, και είναι πλέον από τους χαμηλότερους στην περιοχή. Τα συνολικά δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών μειώθηκαν κατά 4,7% στα 6,3 δισ. έναντι 6,6 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2012, ενώ το μερίδιο αγοράς του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 6,2%. Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου δείχνει πλέον ξεκάθαρες ενδείξεις βελτίωσης καθώς οι εισπράξεις καθυστερούμενων δανείων πλησίασαν για πρώτο τρίμηνο τη δημιουργία νέων καθυστερούμενων δανείων. Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση έφτασε στο 24,4% το πρώτο εξάμηνο του 2013, ενώ αν απομονωθεί η επίδραση της απομόχλευσης του δανειακού χαρτοφυλακίου ο δείκτης διαμορφώνεται σε 24,0%. Η κάλυψη των καθυστερούμενων δανείων από προβλέψεις αυξήθηκε σε 50,6%, σε σύγκριση με 45,2% στο τέλος Ιουνίου του Ιδιαίτερα για τις καθυστερήσεις λιανικής, η κάλυψή τους από προβλέψεις ανήλθε σε 65,7%. 9 Αβεβαιότητες, κίνδυνοι και προοπτικές για το μέλλον Ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς στο δεύτερο μισό του 2013, και κατά τη διάρκεια του 2014, στηριζόμενος κατά κύριο λόγο από την υπερβολικά επεκτατική (μέσω της χρήσης συμβατικών και μη συμβατικών εργαλείων) νομισματική πολιτική, καθώς και από την ηπιότερη δημοσιονομική σύσφιξη στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες. Συγκεκριμένα, αναμένουμε ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας της τάξεως του 3,2% το 2013 και 3,7% το 2014, από 3,2% το Παρά το γεγονός πως οι κίνδυνοι απρόσμενων γεγονότων (tail risks) στις ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν ελαττωθεί, οι καθοδικοί κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να επικρατήσουν και πιθανώς να προέλθουν από πιο σφιχτές χρηματοοικονομικές συνθήκες υπό την προϋπόθεση πως η σταδιακή απόσυρση των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης θα προκαλέσει μία απότομη ανακατανομή χαρτοφυλακίων των επενδυτών, μία ενδεχόμενη κλιμάκωση της κρίσης κρατικού χρέους και τραπεζικής κρίσης στην ευρωζώνη και χαμηλότερο από το αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Σε αυτό το περιβάλλον, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 4,4% ετησίως το 2013, με τον τριμηνιαίο ρυθμό μείωσης του ΑΕΠ να περιορίζεται σημαντικά σε επίπεδο χαμηλότερο του 0,9% (εποχικά διορθωμένα στοιχεία) στο δεύτερο εξάμηνο του Κατά συνέπεια, η μετάβαση σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2014 θα υποστηριχθεί από την αύξηση των εξαγωγών και επιχειρηματικών επενδύσεων, σε συνδυασμό με μία μικρότερη επίπτωση από την υφεσιακή δυναμική των προηγούμενων τριμήνων και τη δημοσιονομική πίεση (η επίδραση των οποίων αναμένεται να μειωθεί στο 2,3% από 6,0% ετησίως το 2013). Οι βασικότεροι πτωτικοί κίνδυνοι στο βασικό σενάριο για το 2013 για την Ελλάδα σχετίζονται με: i) σημαντική επιδείνωση στο διεθνές οικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον, ii) υστερήσεις στην εφαρμογή του φιλόδοξου προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες ενδεχομένως να συνοδεύονται από εντάσεις σε πολιτικό επίπεδο, iii) προβλήματα συντονισμού σε επίπεδο Τρόικα, αναφορικά με την παροχή της επιπρόσθετης βοήθειας και εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του χρέους, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Eurogroup της 27 ης Νοεμβρίου 2012 και iv) πιθανότητα άσκησης πιέσεων για λήψη νέων δημοσιονομικών μέτρων για διόρθωση τυχών μεσοπρόθεσμων αποκλίσεων από τους δημοσιονομικούς στόχους, που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την πολιτική αβεβαιότητα. Όσον αφορά το ενδεχόμενο ευνοϊκών παραγόντων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έγκαιρη επίλυση του θέματος της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους και η εξασφάλιση ομαλής ροής χρηματοδότησης και παγίωση μιας ισχυρής δυναμικής στον

10 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου 2013 εξαγωγικό τομέα (βλ. τουρισμός) (υποστηριζόμενα και από οικονομική ανάκαμψη στην ευρωζώνη) σε συνδυασμό με εκταμιεύσεις κεφαλαίων από την ΕΕ και το ελληνικό δημόσιο και τη βελτίωση των συνθηκών στον τραπεζικό τομέα, θα επιτάχυναν την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σταδιακά γίνεται πιο μικρό σε μέγεθος και αποδοτικότερο, εξαλείφοντας την υπερβάλλουσα δυναμικότητα, επιτυγχάνοντας συνέργειες και οικονομίες κλίμακος. Η διαδικασία μετασχηματισμού του είναι απαραίτητη ώστε οι τράπεζες να είναι καλύτερα εξοπλισμένες για να αναλάβουν και πάλι το δομικό τους ρόλο στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Ο κύριοι κίνδυνοι όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ το 2013 τόσο στην Τουρκία όσο και στη ΝΑΕ 5 προέρχονται από: α) την πιθανότητα κεφαλαιακών εκροών το δεύτερο εξάμηνο του έτους, λόγω της αναδίπλωσης των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης της Fed νωρίτερα του αναμενόμενου, και β) μια χαμηλότερη του αναμενόμενου παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι στην περίπτωση που οι παραπάνω κίνδυνοι υλοποιηθούν, οι εξωτερικές ανισορροπίες θα συρρικνωθούν ταχύτερα του αναμενόμενου. Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας Τον Ιούνιο του 2013 ολοκληρώθηκε η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας, μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους εκατ., εκ των οποίων εκατ. καλύφθηκε από ιδιώτες επενδυτές και εκατ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»). Κατά συνέπεια το ΤΧΣ κατέχει το 84,6% των κοινών μετοχών της Τράπεζας, το οποίο έχει περιορισμένα δικαιώματα ψήφου και περιορισμό στην πώληση των μετοχών. Επιπλέον, από την 31 Μαρτίου 2013, εκτός από το όριο 8% του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, με την Πράξη 13/ της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, καθιερώθηκαν νέα πρόσθετα όρια 9% και 6% για τους δείκτες των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας και του Ομίλου, Common equity και Core Tier I, αντίστοιχα. Την 30 Ιουνίου 2013, ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) υπολογιζόμενος σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση έχει ήδη αυξηθεί από 7,8% την 31 Δεκεμβρίου 2012 σε 8,3%, λόγω υλοποίησης ενεργειών περιλαμβανομένης άσκησης διαχείρισης στοιχείων παθητικού, απομόχλευσης και μείωση κινδύνων. Επίσης, ο Όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης ενεργειών (π.χ. επαναγορά των ADSs και μέθοδος IRB για την στάθμιση των δανείων της Finansbank) οι οποίες αναμένεται να βελτιώσουν τον δείκτη των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) του Ομίλου στο 9,2%. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις άλλες ενέργειες τις οποίες έχει ήδη δρομολογήσει ο Όμιλος, όπως η πώληση μη βασικών συμμετοχών στην Ελλάδα, ο δείκτης των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) του Ομίλου αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. Παρόλο που οι καταθέσεις του Ομίλου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 2,7 δισ. το 2013, η κρίση στην ελληνική οικονομία σε συνδυασμό με τους αυστηρούς διεθνώς εποπτικούς κανόνες, συνεχίζει να επηρεάζει σημαντικά τη δυνατότητα της Τράπεζας να αντλεί ρευστότητα από τη διατραπεζική αγορά, και το Ευρωσύστημα παραμένει η βασική πηγή άντλησης ρευστότητας της Τράπεζας. Την 30 Ιουνίου 2013, η χρηματοδότηση της Τράπεζας από το Ευρωσύστημα μειώθηκε σε 25,5 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2012: 30,9 δισ.), ενώ χρηματοοικονομικά στοιχεία ονομαστικής αξίας ύψους 22,7 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2012: 18,0 δισ.) ήταν διαθέσιμα για περαιτέρω άντληση ρευστότητας. Την 27 Αυγούστου 2013, η χρηματοδότηση της Τράπεζας από το Ευρωσύστημα μειώθηκε περαιτέρω σε 22,2 δισ. Συνεπώς, η δυνατότητα της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Τράπεζας εξαρτάται από: α) την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμματισμένων ενεργειών προκειμένου να συμμορφωθεί με τις εποπτικές απαιτήσεις για διατήρηση του δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) άνω του ελάχιστου ορίου 9%, και β) τη συνεχιζόμενη εξάρτηση και τη συνέχιση των διευκολύνσεων άντλησης ρευστότητας από το Ευρωσύστημα. Η Διοίκηση της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τις πραγματοποιηθείσες και προγραμματισμένες ενέργειες για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου πιστεύει ότι η αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι κατάλληλη, για τους παρακάτω λόγους: (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναμένεται να συνεχίσουν τη χρηματοδοτική στήριξη της Ελλάδος, η υλοποίηση πρόσθετων ενεργειών που εξετάζονται αναμένεται να αποκαταστήσει τον δείκτη των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) πάνω από 9%, την πρόσθετη στήριξη του ΤΧΣ για την κάλυψη τυχόν ελλείμματος κεφαλαιακής επάρκειας, υπό την προυπόθεση πλήρωσης όλων των όρων και προυποθέσεων του νόμου περί ενεργοποίησης του Ταμείου και ειδικότερα υπό την προυπόθεση ότι η αρμόδια εποπτική αρχή θα προσδιορίσει επακριβώς την σχετική κεφαλαιακή ανάγκη καθώς και την αναγκαιότητα αυτής, η δυνατότητα έκδοσης και ανανέωσης ομολόγων με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το Ν. 3723/2008 αναφορικά με το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας, η σταδιακή επιστροφή καταθέσεων στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, και την Τράπεζα, η ανοιχτή πρόσβαση της θυγατρικής Finansbank στις διεθνείς αγορές χρηματοδότησης με σκοπό την άντληση σημαντικού μέρους των κεφαλαιακών της αναγκών. 10

11 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου 2013 Πιστωτικός κίνδυνος Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας εξαιτίας αδυναμίας του αντισυμβαλλομένου να ανταποκριθεί στους όρους και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από οποιαδήποτε σύμβασή του με τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας. Προέρχεται από τις δανειοδοτικές δραστηριότητες καθώς και άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν έκθεση σε κίνδυνο αθέτησης, όπως οι δραστηριότητές μας σε χρηματιστηριακές αγορές, αγορές κεφαλαίου και εκκαθαρίσεις συναλλαγών. Αυτός είναι ο σημαντικότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει ο Όμιλος. Η διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών διενεργείται ξεχωριστά από την Τράπεζα και κάθε µία από τις θυγατρικές της. Κάθε µία από τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών που εφαρμόζεται από τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου, συντονίζεται από τη Διεύθυνση Ελέγχου και Δομής Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου. Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη βέλτιστη διαχείριση και αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου χρησιμοποιώντας για κάθε μορφή πιστοδότησης συστήματα αξιολόγησης και μέτρησης πιστωτικού κινδύνου, τα οποία διαφοροποιούνται με βάση τα χαρτοφυλάκιά του. Η προστασία έναντι του πιστωτικού κινδύνου επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, μέσω: (α) της εφαρμογής κατάλληλων ορίων πιστωτικού ανοίγματος έναντι μεμονωμένων πιστούχων, ομάδων πιστούχων, συγκέντρωσης σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας κ.α. και (β) της χρήσης τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου (εξασφαλίσεις, εγγυήσεις). Επιπλέον, λόγω των συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την παγκόσμια οικονομική κρίση, η Τράπεζα και κάθε θυγατρική της, ακολουθώντας συντηρητική πολιτική έναντι του πιστωτικού κινδύνου, διατήρησαν τις προβλέψεις σε υψηλά επίπεδα. Κίνδυνος Αγοράς Εμπορικού και Διαθέσιμου προς Πώληση Χαρτοφυλακίου Πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου Για την αποτελεσματική διαχείριση του Κινδύνου Αγοράς η Τράπεζα υπολογίζει σε καθημερινή βάση τη Μέγιστη Δυνητική Ζημία («ΜΔΖ») τόσο του συνολικού, όσο και των επιμέρους κινδύνων (επιτοκιακό, συναλλαγματικό, μετοχικό) οι οποίοι απορρέουν από το Εμπορικό και Διαθέσιμο προς Πώληση χαρτοφυλάκιό της. Ο υπολογισμός αφορά σε χρονικό ορίζοντα μίας ημέρας και επίπεδο εμπιστοσύνης 99%. Εκτός της Τράπεζας, σε επίπεδο Ομίλου, η παρακολούθηση του Κινδύνου Αγοράς εστιάζεται κυρίως στο Εμπορικό και Διαθέσιμο προς Πώληση χαρτοφυλάκιο της Finansbank. Για το λόγο αυτό, η θυγατρική υπολογίζει σε καθημερινή βάση τη ΜΔΖ των κινδύνων οι οποίοι απορρέουν από το χαρτοφυλάκιό της μέσω του ίδιου συστήματος που χρησιμοποιεί η Τράπεζα για το σκοπό αυτό. Για τον έλεγχο και τη διαχείριση των αναλαμβανόμενων κινδύνων της Τράπεζας, έχει καθοριστεί πλαίσιο ορίων ΜΔΖ, το οποίο καλύπτει τόσο τους επιμέρους κινδύνους όσο και το συνολικό κίνδυνο αγοράς. Τα εγκεκριμένα όρια αφορούν στο σύνολο του Εμπορικού και του Διαθέσιμου προς Πώληση («ΔΠΠ») χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. Αντίστοιχο πλαίσιο ορίων ΜΔΖ έχει θεσπιστεί και για το χαρτοφυλάκιο της Finansbank. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του εσωτερικού υποδείγματος μέτρησης του κινδύνου αγοράς, η Τράπεζα εφαρμόζει καθημερινά πρόγραμμα δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου (backtesting), ο οποίος συνίσταται στη σύγκριση της ΜΔΖ, όπως αυτή υπολογίστηκε από το υπόδειγμα, με την αντίστοιχη μεταβολή στην αξία του χαρτοφυλακίου πάνω στο οποίο βασίστηκε ο υπολογισμός κατά την τεκμαιρόμενη περίοδο. Επισημαίνεται ότι δοκιμαστικό εκ των υστέρων έλεγχο διενεργεί καθημερινά και η Finansbank επί του Εμπορικού και του Διαθέσιμου προς Πώληση χαρτοφυλακίου της. Η εκτίμηση της ΜΔΖ αναφέρεται σε «κανονικές» συνθήκες αγοράς. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η συμπληρωματική ανάλυση για την εκτίμηση της ζημίας που ενδέχεται να υποστεί η Τράπεζα σε ακραίες και ασυνήθιστες καταστάσεις, οι οποίες ενδεχομένως θα προκαλέσουν ασυνήθιστα υψηλές ζημίες. Για το λόγο αυτό, διενεργείται σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση άσκηση προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης (stress testing) που συνίσταται στον υπολογισμό κέρδους/ζημίας επί του Εμπορικού και του Διαθέσιμου προς Πώληση χαρτοφυλακίου της Τράπεζας σε περιπτώσεις ακραίων μεταβολών στις αγορές. Τα σενάρια που εφαρμόζονται αφορούν στους τρεις σημαντικότερους κινδύνους που ενέχει το χαρτοφυλάκιο της ΕΤΕ: επιτοκιακό, μετοχικό και συναλλαγματικό κίνδυνο. Επίσης, πρόγραμμα προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης διεξάγεται και από τη Finansbank σε μηνιαία βάση. Τα σενάρια αφορούν σε ακραίες μεταβολές για τον επιτοκιακό και τον συναλλαγματικό κίνδυνο και εφαρμόζονται στα στοιχεία τόσο του Εμπορικού, όσο και του Διαθέσιμου προς Πώληση χαρτοφυλακίου της. Τα σενάρια βασίζονται σε ακραίες μεταβολές των υποκείμενων παραγόντων κινδύνου κατά τη διάρκεια των πρόσφατων οικονομικών κρίσεων που έχουν λάβει χώρα στην Τουρκία. 11 Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους, προνομιούχους τίτλους και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις Την 20 Μαρτίου 2013, η Finansbank εξέδωσε ομολογίες ονομαστικής αξίας TL 400 εκατ. που λήγουν σε 6 μήνες και φέρουν σταθερό επιτόκιο 7,2%, πληρωτέο στη λήξη. Την 4 Απριλίου 2013, η Finansbank εξέδωσε ομολογίες ονομαστικής αξίας TL 476 εκατ. που λήγουν σε 6 μήνες και φέρουν σταθερό επιτόκιο 7,0%. Την 19 Απριλίου 2013, η Finansbank εξέδωσε ομολογίες ονομαστικής αξίας TL 124 εκατ., που λήγουν σε 12 μήνες και φέρουν σταθερό επιτόκιο 7,8%. Την 26 Ιουνίου 2013, η Finansbank εξέδωσε ομολογίες ονομαστικής αξίας TL 525 εκατ., που λήγουν σε 6 μήνες και φέρουν σταθερό επιτόκιο 7,4%. Την 2 Μαΐου 2013 και 26 Ιουνίου 2013, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Τράπεζας στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης (Ν. 3723/2008 Πυλώνας ΙΙ), η Τράπεζα εξέδωσε τίτλους κυμαινόμενου επιτοκίου ύψους εκατ. και εκατ. αντίστοιχα, με

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 Δηλώσεις Διοίκησης «Την περίοδο που η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την ύφεση, η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 6ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ Συμπληρώθηκαν 6 μήνες διακυβέρνησης της χώρας από τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Έξι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Μάρτιος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Οριακές κεφαλαιακές ανάγκες, ήτοι μόλις Ευρώ 263 εκατ., μετά τον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάρτιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Στα 3,2 δισ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου το 9μηνο 2013 Ενισχύεται η προοπτική εξόδου από την ύφεση «Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΑΝΑΓΚΑΊΑ ΣΥΝΘΉΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΤΗΡΉΣΙΜΗ ΑΝΆΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Οκτώβριος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου...

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Σε σύγκριση με τις περισσότερες άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Πολωνία αναμένεται να γνωρίσει ήπια ύφεση.

Σε σύγκριση με τις περισσότερες άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Πολωνία αναμένεται να γνωρίσει ήπια ύφεση. IMF Survey ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Πολωνία: Ένα φωτεινό σημείο στην πληγείσα από την ύφεση Ευρώπη Ευρωπαϊκό τμήμα του ΝΤ 13 Αυγούστου 2009 Εργοστάσιο στο Rzeszow, Πολωνία, όπου η εγχώρια οικονομία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ όψιν την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 Νοέμβριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Κατάσταση Οικονομικής Θέσης... 3 Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Αθήνα - 26 Αυγούστου 2010 ηλώσεις ιοίκησης To 2 ο 3µηνο 2010 εξελίχθηκε σε µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους για την ελληνική οικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα