ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε."

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Αύγουστος 2013

2 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 17 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων 6 μηνών Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 6 μηνών Κατάσταση Αποτελεσμάτων 3 μηνών Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 3 μηνών Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Όμιλος Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Τράπεζα Κατάσταση Ταμειακών Ροών ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Γενικές πληροφορίες ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών Βάση παρουσίασης Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας Υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α Σημαντικές εκτιμήσεις και παραδοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Τομείς δραστηριότητας ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού και άλλων κινδύνων ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Φόροι ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6: Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή ΣΗΜΕΙΩΣΗ 7: Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ΣΗΜΕΙΩΣΗ 8: Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση και υποχρεώσεις σχετιζόμενες με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση ΣΗΜΕΙΩΣΗ 9: Υποχρεώσεις προς πελάτες ΣΗΜΕΙΩΣΗ 10: Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους, λοιπές δανειακές υποχρεώσεις και προνομιούχους τίτλους ΣΗΜΕΙΩΣΗ 11: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ 12: Μετοχικό κεφάλαιο, Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο & Ίδιες μετοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ 13: Φορολογικές επιδράσεις σχετιζόμενες με τα λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) περιόδου ΣΗΜΕΙΩΣΗ 14: Εξαγορές, πωλήσεις και λοιπές συναλλαγές ΣΗΜΕΙΩΣΗ 15: Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη ΣΗΜΕΙΩΣΗ 16: Κεφαλαιακή επάρκεια ΣΗΜΕΙΩΣΗ 17: Εύλογες αξίες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού ΣΗΜΕΙΩΣΗ 18: Ενοποιούμενες εταιρείες ΣΗΜΕΙΩΣΗ 19: Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού ΣΗΜΕΙΩΣΗ 20: Συναλλαγματικές Ισοτιμίες ΣΗΜΕΙΩΣΗ 21: Αναταξινομήσεις στοιχείων ενεργητικού ΣΗΜΕΙΩΣΗ 22: Αναμορφώσεις στοιχείων οικονομικών καταστάσεων Στοιχεία και πληροφορίες Έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

3 Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επί της Οικονομικής Έκθεσης 30 Ιουνίου 2013 Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Δήλωση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν. 3556/07. Εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και εξ όσων γνωρίζουμε, δηλώνουμε ότι: (1) Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2013, καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα και απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Τράπεζας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο. (2) Η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/07. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΖΑΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ 3

4 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικό περιβάλλον κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 Η παγκόσμια οικονομία ενίσχυσε ελαφρώς τον ρυθμό ανάπτυξής της στο πρώτο μισό του 2013 σε σύγκριση με το δεύτερο μισό του Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομία υστέρησε σε σχέση με τις εκτιμήσεις στην αρχή του 2013, διατηρώντας σε γενικό βαθμό ένα περιβάλλον ήπιας αλλά σταθερής ανάπτυξης, καθώς η ανάπτυξη απογοήτευσε στις κύριες αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Ρωσία, η Νότιος Αφρική, η Βραζιλία και η Κίνα και η ύφεση στην ευρωζώνη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 αποδείχθηκε σχετικά βαθύτερη από το αναμενόμενο. Αντιθέτως, η οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ παρέμεινε εν πολλοίς εντός στόχων, και η ανάπτυξη στην Ιαπωνία εξέπληξε θετικά. Πιο συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ, οι ανησυχίες σχετικά με την επίπτωση στην ανάπτυξη από την λήξη των μειώσεων στο φόρο εισοδήματος από εργασία και την περιστολή των δημόσιων δαπανών, δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς οι συνθήκες στην αγορά εργασίας ισχυροποιήθηκαν και η καταναλωτική δαπάνη αποδείχθηκε πιο ανθεκτική από το αναμενόμενο. Επιπλέον, η ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων των ΗΠΑ ενισχύθηκε περαιτέρω και σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες αποτιμήσεις στις αγορές μετοχών, παρείχε στήριξη στους ισολογισμούς των νοικοκυριών. Στην ευρωζώνη, η ύφεση αποδείχθηκε ελαφρώς βαθύτερη από το αναμενόμενο (στο πρώτο τρίμηνο του 2013), λόγω ισχυρών εμποδίων από την συσταλτική δημοσιονομική πολιτική, την αδυναμία του τραπεζικού κλάδου και την συνεχιζόμενη πολιτική αβεβαιότητα, η οποία υπονόμευσε την εμπιστοσύνη. Ωστόσο, οι πρόδρομοι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας στην ευρωζώνη (PMI) άγγιξαν πολύ χαμηλά επίπεδα στο δεύτερο τρίμηνο, δεικνύοντας συνθήκες εξόδου από την ύφεση. Πράγματι, η οικονομία της ευρωζώνης σημείωσε θετικό ρυθμό ανάπτυξης στο δεύτερο τρίμηνο του 2013 (0,3% σε τριμηνιαία βάση) για πρώτη φορά έπειτα από έξι συνεχόμενα τρίμηνα αρνητικής ανάπτυξης. Στην Ιαπωνία, τα τολμηρά μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης οδήγησαν σε μια ουσιαστική αντίδραση από τις αγορές και την οικονομία από την αρχή του Η ανάπτυξη του πρώτου εξαμήνου ήταν ιδιαίτερα δυναμική, η επιχειρηματική και η καταναλωτική εμπιστοσύνη αυξήθηκαν, το Ιαπωνικό χρηματιστήριο εκτινάχθηκε και το Γεν υποτιμήθηκε, ενισχύοντας τις Ιαπωνικές εξαγωγές. Ωστόσο, η ανακοίνωση ενός πακέτου διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, το λεγόμενο «τρίτο βέλος» της πολιτικής της κυβέρνησης, αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από τις αγορές, καθώς υστερούσε σε αποφασιστικότητα, και σαφήνεια. Η ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες οικονομίες απογοήτευσε στο πρώτο μισό του 2013, λόγω κυρίως των ασθενέστερων εξαγωγών, των χαμηλότερων τιμών στις αγορές εμπορευμάτων, των υψηλότερων επιτοκίων στα ομόλογα των αναπτυγμένων οικονομιών, των ανησυχιών περί της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, καθώς και λόγω περιορισμών στην παραγωγική δυνατότητα. Εξαιτίας των εύθραυστων προοπτικών της παγκόσμιας ανάπτυξης, οι κύριες κεντρικές τράπεζες εξακολούθησαν (ή στην περίπτωση της Τράπεζας της Ιαπωνίας, επέκτειναν σημαντικά) την εξαιρετικά επεκτατική νομισματική πολιτική, καθώς και τα ανορθόδοξα μέτρα πολιτικής. Ειδικότερα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ («Fed») ξεκίνησε τον Ιανουάριο τις αγορές κρατικών ομολόγων κατά USD 45 δισ. το μήνα, χωρίς ημερομηνία λήξης, οι οποίες ήταν επιπλέον των αγορών κατά USD 40 δισ. το μήνα σε χρεόγραφα στεγαστική πίστης (MBS) που ήταν σε ισχύ από το Σεπτέμβρη του Ωστόσο, από το τέλος του πρώτου μισού του έτους, καθώς η ανάκαμψη της οικονομίας των ΗΠΑ εμφάνιζε σημάδια βελτίωσης, η Fed διαμήνυσε την πρόθεσή της να αποσυρθεί σταδιακά από τις αγορές ομολόγων, πιθανώς από το Σεπτέμβρη αυτού του έτους, μηδενίζοντάς τες περί τα μέσα του 2014, με δεδομένο ότι η ανάκαμψη της οικονομίας παραμένει ικανοποιητική. Οι προθέσεις αυτές της Fed προκάλεσαν ενισχυμένη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, ωθώντας προς τα πάνω τα μακροπρόθεσμα επιτόκια των κρατικών ομολόγων στις ΗΠΑ, κατά περίπου 100 μονάδες βάσης από τα χαμηλά επίπεδα του Μαΐου Ας σημειωθεί ότι η Fed έχει διευκρινίσει ότι μια ενδεχόμενη απόσυρση των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης δεν συνεπάγεται αυτομάτως και την έναρξη ενός ανοδικού κύκλου στα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, τα οποία θα μπορούσαν να παραμείνουν μηδενικά για πιο μακρά περίοδο. Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ»), υπό την πίεση των κατώτερων των αναμενόμενων συνθηκών ανάπτυξης, μείωσε το παρεμβατικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 0,50% τον Μάιο του 2013 και το επιτόκιο χορηγήσεών της κατά 50 μονάδες βάσης σε 1,0%, ενώ άφησε αμετάβλητο το καταθετικό επιτόκιο, συρρικνώνοντας κατά αυτό τον τρόπο το περιθώριο επιτοκίων από 150 σε 100 μονάδες βάσης. Επιπλέον, αργότερα η ΕΚΤ αποφάσισε να υιοθετήσει μια χαλαρή μορφή «μελλοντικής καθοδήγησης», τονίζοντας ότι τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια αναμένεται να παραμείνουν στα τρέχοντα ή και χαμηλότερα επίπεδα για μακρά χρονική περίοδο, αν και δεν δόθηκαν περαιτέρω εξηγήσεις στο πώς ερμηνεύεται αυτή η μακρά χρονική περίοδος. Ωστόσο, σε συνέχεια της ανακοίνωσης, διάφορα μέλη της ΕΚΤ σχολίασαν ότι η εισαγωγή της «μελλοντικής καθοδήγησης» δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εκ των προτέρων δέσμευση νομισματικής πολιτικής. Οι υφεσιακές πιέσεις στη ελληνική οικονομία παρέμειναν ισχυρές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, με το ΑΕΠ να συρρικνώνεται κατά 5,6% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του έτους συγκριτικά με 6,4% για το 2012 συνολικά (το δεύτερο τρίμηνο του 2013 ο ρυθμός μείωσης του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε στο 4,6%). Παρά την σημαντική μείωση της αβεβαιότητας από τα τέλη του 2012 και ειδικά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 (μετά και την έγκαιρη ολοκλήρωση των προγραμματισμένων αξιολογήσεων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο («ΔΝΤ»), την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Ένωση («Τρόικα») και τον ουσιαστικό τερματισμό των φημών περί εξόδου από το ευρώ) η ύφεση παρέμεινε έντονη. Η εγχώρια ζήτηση συνεχίζει να συρρικνώνεται επιβαρυνόμενη από τις δυσμενείς συνθήκες στην αγορά εργασίας και την αρνητική τεχνική επίπτωση (της τάξης του 2,8% σε ετήσια βάση), εξαιτίας της έντονα πτωτικής δυναμικής του ΑΕΠ τα προηγούμενα τρίμηνα. Σε αυτό το περιβάλλον η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά 8,7% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2013, καθώς η αγοραστική δύναμη συρρικνώθηκε περαιτέρω αντανακλώντας τη μείωση των μισθών (10,1% ετησίως το πρώτο τρίμηνο του 2013) και της απασχόλησης (6,3% το πρώτο τρίμηνο του 2013), καθώς και τη συνεχιζόμενη απομόχλευση στον ιδιωτικό τομέα (μείωση υπολοίπου πιστώσεων νοικοκυριών κατά 3,6% περίπου στο εξάμηνο). Η τελευταία παρέμεινε υπό πίεση εξαιτίας των υψηλότατων ταμειακών υποχρεώσεων για αποπληρωμή φόρων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, που ανήλθε στα 11 δισ. το πρώτο τρίμηνο του έτους (5,7% του ΑΕΠ) σε ταμειακή βάση. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις παρέμειναν σε πτωτική τροχιά στο πρώτο τρίμηνο (1,8% ετησίως έναντι 18,7% το πρώτο τρίμηνο του 2012 και 3,8% του ΑΕΠ από το 2008), καθώς η αβεβαιότητα στον επιχειρηματικό προγραμματισμό, οι συνθήκες στενότητας αναφορικά με τη διαθέσιμη ρευστότητα και ο χαμηλός βαθμός χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού σε αρκετούς τομείς, αναστέλλουν τις επενδυτικές αποφάσεις. Η μεταβολή του ισοζυγίου εξαγωγών εισαγωγών, σε σταθερές τιμές, είχε 4

5 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου 2013 θετική συνεισφορά στην ανάπτυξη της τάξης του 1,8% στη μεταβολή του ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο, εξαιτίας της σημαντικής συρρίκνωσης των εισαγωγών (7,8% ετησίως), ενώ η εξαγωγική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής, εξαιτίας κυρίως της μειωμένης ζήτησης από τις χώρες της ΕΕ. Η προσαρμογή των ανισορροπιών του εξωτερικού τομέα της οικονομίας συνεχίστηκε το πρώτο εξάμηνο του 2013, διατηρώντας την ισχυρή δυναμική του 2012 όταν μειώθηκε το έλλειμμα κατά 68% ετησίως στο 3,4% του ΑΕΠ. Οι ισχυρές πλέον ενδείξεις για μια δυναμική ανάκαμψη της τουριστικής δραστηριότητας (αύξηση των εισπράξεων από τουριστικές υπηρεσίες κατά 17,8% το πρώτο εξάμηνο του 2013, ως συνέπεια της αύξησης του αριθμού των αφίξεων κατά 12,3% το ίδιο διάστημα), σε συνδυασμό με αυξανόμενες παραγγελίες για εξαγωγές αγαθών και οι σταθεροποιημένες τιμές ενέργειας, αναμένεται να συντελέσουν σε περαιτέρω μείωση του ελλείμματος φέρνοντάς το κοντά σε ισορροπία. Η μείωση στις επενδύσεις σε κατοικία συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό (34,4% σε ετήσια βάση στο πρώτο τρίμηνο του 2013), καθώς η έντονη μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα, η περιορισμένη ρευστότητα και η υψηλή φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας συνετέλεσαν στην περαιτέρω συρρίκνωση της ζήτησης και επέτειναν το πρόβλημα υπερβάλλουσας προσφοράς στη συγκεκριμένη αγορά. Ως εκ τούτου, οι τιμές των ακινήτων έχουν μειωθεί κατά 31% από το υψηλότερο τους σημείο στο τρίτο τρίμηνο του 2008 μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2013, ενώ το απόθεμα απούλητων κατοικιών (χτισμένων μετά το 2002) παραμένει σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παραμένουν δύσκολες, με την απασχόληση να μειώνεται, εκ νέου, κατά 5,5% ετησίως τους πέντε πρώτους μήνες του 2013 και το ποσοστό ανεργίας να φθάνει το 26,9% την ίδια περίοδο (εποχικά διορθωμένα στοιχεία). Ωστόσο, η σημαντική μείωση του εργασιακού κόστους (23% από την κορύφωσή του μέχρι σήμερα) και οι βελτιωμένες προοπτικές απασχόλησης σε συνδεόμενες με τον τουρισμό δραστηριότητες, θέτουν τις βάσεις για σταδιακή επιβράδυνση στον ετήσιο ρυθμό συρρίκνωσης της απασχόλησης το δεύτερο και κυρίως το τρίτο τρίμηνο του Οι συνθήκες ρευστότητας στην οικονομία συνεχίζουν να δημιουργούν προκλήσεις, καθώς η τραπεζική χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας συνεχίζει να συρρικνώνεται (4,1% ετησίως το εξάμηνο του 2013), ενώ η σωρευτική αύξηση στις καταθέσεις ιδιωτών κατά 8,2 δισ. μεταξύ Ιουλίου 2012 και Ιουνίου 2013, αποτελεί ένα τμήμα μόνο της μείωσης των καταθέσεων κατά 25,5 δισ. στο πρώτο εξάμηνο του 2012 και ένα μικρό ποσοστό των συνολικών απωλειών που ανέρχονται στα 97 δισ. περίπου από τον Σεπτέμβριο του 2009 έως τον Ιούνιο του Από την άλλη πλευρά, ο αυξανόμενος ρυθμός αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου (περίπου 2 δισ. διοχετεύθηκαν το πεντάμηνο έναντι εγκρίσεων 3,2 δισ.), ο οποίος αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το δεύτερο εξάμηνο του 2013, μαζί με τις υψηλότερες εισροές από την ΕΕ (24% στο πεντάμηνο του 2013 σε ετήσια βάση) και τη συνακόλουθη ομαλοποίηση της εκτέλεσης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (εκταμιεύσεις της τάξης των 4,7 δισ. αναμένονται τους τελευταίους πέντε μήνες του 2013), προσδοκούν ότι θα συνεισφέρουν στη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας και στην οικονομική δραστηριότητα τα επόμενα τρίμηνα. 5 Η έγκαιρη και σχετικά ομαλή ολοκλήρωση της τρίτης και της τέταρτης αξιολόγησης του Προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας από την Τρόικα εντός του επταμήνου του 2013, σε συνδυασμό με την διοχέτευση 5,8 δισ. το τρίτο τρίμηνο και 1,0 δισ. επιπλέον το τέταρτο τρίμηνο του 2013, εκτιμάται ότι καλύπτουν το σύνολο των χρηματοδοτικών αναγκών μέχρι το τέλος του έτους, ενώ συνεισφέρουν στη μείωση της αβεβαιότητας. Η ανωτέρω εξέλιξη, αν συνδυαστεί με την επίτευξη ενός, έστω και περιορισμένου, πρωτογενούς πλεονάσματος στον κρατικό προϋπολογισμό (γεγονός με το οποίο συνηγορεί η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο πρώτο εξάμηνο του 2013) και με την επιτάχυνση των διαθρωτικών μεταβολών (ειδικά δημοσιονομικής φύσεως και φορολογικής αποτελεσματικότητας), θα βελτιώσει σημαντικά τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2013 το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εισήλθε σε καθοριστική φάση για τη μελλοντική του δομή και δυναμικότητα, καθώς οι αυξήσεις κεφαλαίων των συστημικών και μη συστημικών τραπεζών πραγματοποιήθηκαν εντός αυστηρού χρονικού πλαισίου (μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013). Όπως αναμενόταν, η διαδικασία αυτή οδήγησε σε περαιτέρω ενοποίηση του τραπεζικού τομέα, καθώς μικρότερα τραπεζικά ιδρύματα που δεν μπόρεσαν να ανακεφαλαιοποιηθούν με ιδιωτικά κεφάλαια απορροφήθηκαν από τις συστημικές τράπεζες. Η ανακεφαλαιοποίηση συνοδεύτηκε από άλλες ενέργειες, περιλαμβανομένων της διαχείρισης στοιχείων παθητικού και της πώλησης μη στρατηγικών στοιχείων ενεργητικού, οι οποίες ενίσχυσαν περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Ένα σημαντικό γεγονός που σημάδεψε τις τραπεζικές εξελίξεις ήταν το ξέσπασμα της κυπριακής κρίσης τον Απρίλιο του 2013, η οποία ωστόσο είχε περιορισμένο αντίκτυπο στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, παρά την στενή αλληλεπίδραση των δύο οικονομιών και τη σημαντική παρουσία των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα. Η έγκαιρη μεταφορά των εγχώριων τραπεζικών δικτύων των τραπεζών αυτών σε ελληνική τράπεζα εξάλειψε τον κίνδυνο για τους καταθέτες, ελαχιστοποίησε τον κίνδυνο μετάδοσης της κρίσης και είχε ως αποτέλεσμα την ομαλή μετάβαση στη νέα πραγματικότητα. Παρ ότι η παρατεταμένη ύφεση της οικονομίας συνέχισε να ασκεί πιέσεις στις τραπεζικές δραστηριότητες, η καταθετική βάση των ελληνικών τραπεζών παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης από τα μέσα του Η ρευστότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων βελτιώθηκε, καθώς η απομόχλευση συνεχίστηκε, ενώ η εξάρτηση από τη χρηματοδότηση της Κεντρικής Τράπεζας περιορίστηκε και η χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας (ELA) ελαχιστοποιήθηκε. Παράλληλα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων επισφαλειών παρουσίασε σαφείς ενδείξεις επιβράδυνσης, μετά το υψηλό ρυθμό ρεκόρ που κατέγραψε το προηγούμενο έτος. Οι τράπεζες εντατικοποίησαν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και ιδιαίτερα των δαπανών προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό υπογράφηκε νέα συλλογική σύμβαση με την OTOE, η οποία προβλέπει περαιτέρω περικοπές περίπου 9% μεσοσταθμικά (6% από τον Ιούλιο του 2013 και 3% από το πρώτο τρίμηνο του 2014 με την παύση καταβολής του επιδόματος ισολογισμού).

6 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου 2013 Οι επιτυχημένες αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών, οι οποίες άντλησαν περίπου 3 δισ. από ιδιώτες επενδυτές, αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και θέτουν τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, η μακροοικονομική εικόνα στην Τουρκία ήταν μικτή. Η οικονομική δραστηριότητα ενισχύθηκε και το τραπεζικό σύστημα παρέμεινε εύρωστο εντούτοις, οι εξωτερικές ανισορροπίες επιδεινώθηκαν. Πράγματι, η οικονομική δραστηριότητα στην Τουρκία φαίνεται να έχει ανακάμψει κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, όπως προκύπτει από το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο (αύξηση 3% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας υψηλό τεσσάρων τετραμήνων, από το χαμηλό 1,4% σε ετήσια βάση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012 και 2,2% σε ετήσια βάση κατά το 2012) και τους περισσότερους δείκτες συγκυρίας, παρά τη συνεχιζόμενη παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση και τη συνεχή εφαρμογή συγκρατημένης δημοσιονομικής πολιτικής (το δημοσιονομικό έλλειμμα μετριάστηκε σε 1,3% του ΑΕΠ σε δωδεκάμηνη κυλιόμενη βάση τον Ιούνιο από 2% του ΑΕΠ το Δεκέμβριο του 2012). Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας οφείλεται στην εγχώρια ζήτηση, για πρώτη φορά από τα μέσα του 2011, αντανακλώντας, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή χαλαρής νομισματικής πολιτικής και τον εντυπωσιακό ρυθμό επέκτασης των δανείων. Το μέσο επιτόκιο δανεισμού της κεντρικής τράπεζας μετριάστηκε σε 5,3% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 από 7,6% το 2012 και ο ρυθμός αύξησης των χορηγήσεων προς τον ιδιωτικό τομέα επιταχύνθηκε σημαντικά, σε 24,9% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο από 15,3% το Δεκέμβριο του 2012, παρά τις προσπάθειες για συγκράτηση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης σε 15% και τη μείωση της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος, με το λόγο χορηγήσεων προς καταθέσεις να υπερβαίνει κατά πολύ το όριο του 100%, και να ανέρχεται στο 109% τον Ιούνιο από 101% το Δεκέμβριο του 2012 και 97% το Δεκέμβριο του Στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να ενισχυθεί, αλλά με ρυθμό χαμηλότερο του αρχικά αναμενόμενου, κυρίως λόγω της εφαρμογής περιοριστικής νομισματικής πολιτικής. Πράγματι, στις 23 Ιουλίου, η κεντρική τράπεζα ξεκίνησε έναν κύκλο συσταλτικής νομισματικής πολιτικής, αυξάνοντας το επιτόκιο παροχής ρευστότητας με διάρκεια μιας μέρας (overnight) κατά 75 μονάδες βάσης σε 7,25%, με στόχο τη συγκράτηση της επιδείνωσης των προσδοκιών για την πορεία του πληθωρισμού και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, εν μέσω σημαντικής επιτάχυνσης της πιστωτικής δραστηριότητας και μειούμενων εισροών κεφαλαίου. Ειδικότερα, η κεντρική τράπεζα αύξησε το επιτόκιο παροχής ρευστότητας με διάρκεια μιας μέρας (overnight) σε δύο γύρους κατά 125 μονάδες βάσης σε 7,75%. Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει το δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης του 4%, αναθεωρημένος προς τα κάτω σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη του 5,3%, αλλά υψηλότερος από το 2,2% που καταγράφηκε το Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας συνοδεύτηκε από τη διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο ανήλθε σε 6,6% του ΑΕΠ τον Ιούνιο σε δωδεκάμηνη κυλιόμενη βάση έναντι 6,0% τον Δεκέμβριο του Η χρηματοδότηση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών ήταν απρόσκοπτη μέχρι τα τέλη Μαΐου, εντούτοις, η ποιότητα των χρηματοδοτικών ροών παρέμεινε χαμηλή, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών εξακολουθεί να στηρίζεται σε βραχυπρόθεσμες εισροές κεφαλαίου (υψηλές εισροές επενδύσεων χαρτοφυλακίου και επαναπατρισμό τραπεζικών και μη τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων που διακρατούντο στο εξωτερικό). Δεδομένης της χαμηλής ποιότητας εξωτερικής χρηματοδότησης, η οικονομία και το εγχώριο νόμισμα θα παραμείνουν εκτεθειμένα σε απότομες μεταβολές του επενδυτικού κλίματος στις διεθνείς αγορές, λόγω του φόβου αναδίπλωσης των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης της Fed νωρίτερα του αναμενομένου, και σε μικρότερο βαθμό, του κινδύνου αναζωπύρωσης των πολιτικών εντάσεων, ιδιαίτερα ενόψει των διπλών εκλογών του επόμενου χρόνου. 6 Τα θεμελιώδη μεγέθη και οι επιδόσεις του τραπεζικού συστήματος της Τουρκίας παρέμειναν ισχυρές το πρώτο εξάμηνο του έτους, αντανακλώντας τη βελτίωση του λειτουργικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, τους πρώτους έξι μήνες του έτους, ο δείκτης απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 15,3% (σε ετησιοποιημένη βάση) έναντι 15,7% το 2012, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό των συνολικών δανείων παρέμειναν αμετάβλητα στα επίπεδα του 2012 (2,8%) και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας υποχώρησε ελαφρά σε 16,3% τους πρώτους πέντε μήνες του έτους (σημαντικά υψηλότερα, ωστόσο, από το ελάχιστο θεσμοθετημένο όριο του 12%) από 17,9% το 2012, αντανακλώντας την επιτάχυνση της πιστωτικής δραστηριότητας. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, η μακροοικονομική εικόνα στη Νοτιανατολική Ευρώπη 5 («ΝΑΕ 5», η οποία περιλαμβάνει τις χώρες: Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, Σερβία) βελτιώθηκε. Η οικονομική δραστηριότητα παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, με βάση το ρυθμό ανάπτυξης κατά το πρώτο τρίμηνο (αύξηση σε 1,9% σε ετήσια βάση από 0,4% σε ετήσια βάση κατά το 2012) και πληθώρα δεικτών συγκυρίας, παρά την ύφεση στον κύριο εμπορικό εταίρο της περιοχής, την ευρωζώνη, την απουσία δημοσιονομικής ώθησης (με το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 2,7% του ΑΕΠ σε δωδεκάμηνη κυλιόμενη βάση τον Ιούνιο από 2,8% του ΑΕΠ το Δεκέμβριο του 2012), και την περαιτέρω επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης. Σημειώνεται πως οι χορηγήσεις στον ιδιωτικό τομέα κατέγραψαν αρνητικό ρυθμό μεταβολής 1,1% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, σε σχέση με αύξηση 3,1% σε ετήσια βάση το Δεκέμβριο του 2012, αντανακλώντας α) τη μειωμένη χρηματοδότηση του κατά πλειοψηφία υπό ξένο έλεγχο τραπεζικού συστήματος από τις μητρικές τράπεζες, λόγω των συνεχόμενων πιέσεων που δέχεται η κεφαλαιακή τους βάση στις χώρες που εδρεύουν, και β) την εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων στη χορήγηση δανείων, εν μέσω προσπαθειών περιορισμού της επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών (με το λόγο μη εξυπηρετούμενων δανείων προς συνολικά δάνεια στο 19% κατά το πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους) και προστασίας της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας οφείλεται στις καθαρές εξαγωγές, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της εξαγωγικής βάσης και της αυξανόμενης διαφοροποίησης των εξαγωγικών προϊόντων. Στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να διατηρήσει το ρυθμό ανάπτυξης, αντανακλώντας την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, κυρίως λόγω της ομαλοποίησης της αγροτικής παραγωγής (ο αγροτικός τομέας μείωσε κατά 1,4 ποσοστιαίας μονάδες το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ το 2012) και της λιγότερο περιοριστικής εισοδηματικής πολιτικής. Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ αναμένεται στο 2% το 2013, παραμένοντας χαμηλότερος από το δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης του 3,5%, αλλά σημαντικά υψηλότερος από το 0,4% που καταγράφηκε το Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η προσαρμογή των εξωτερικών ανισορροπιών, η οποία ξεκίνησε με την παγκόσμια οικονομική και χρηματοοικονομικής κρίση του 2009, συνεχίστηκε, με το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών να μειώνεται περαιτέρω στο πολυετές χαμηλό του 2,0% του ΑΕΠ σε δωδεκάμηνη κυλιόμενη βάση τον Ιούνιο από 4,6% του ΑΕΠ τον Δεκέμβριο του 2012 και 15%

7 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου % του ΑΕΠ τις παραμονές της κατάρρευσης της Lehman Bros, αντανακλώντας όχι μόνο την περιορισμένη εξωτερική χρηματοδότηση και τη χαμηλή εσωτερική ζήτηση αλλά και την ενίσχυση των εξαγωγών. Εν μέσω της βελτίωσης του λειτουργικού περιβάλλοντος, τα θεμελιώδη μεγέθη και οι επιδόσεις του τραπεζικού συστήματος στη ΝΑΕ 5 βελτιώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του έτους. Πράγματι, η κερδοφορία εκτιμάται ότι υπερδιπλασιάστηκε σε 2,7 δισ. (σε ετησιοποιημένη βάση) από 1,2 δισ. (σε ετησιοποιημένη βάση) το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ο ρυθμός σχηματισμού μηεξυπηρετούμενων δανείων επιβραδύνθηκε (οδηγώντας, ωστόσο, σε υπερβολικά υψηλούς δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι οποίοι κυμαίνονται μεταξύ 11,9% στην ΠΓΔΜ και 24,0% στην Αλβανία), και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκε σε όλα τα επιμέρους τραπεζικά συστήματα, κυμαινόμενος μεταξύ 15,0% στη Ρουμανία και 20,4% στη Σερβία. Ανάλυση οικονομικών στοιχείων Ομίλου O Όμιλος παρουσίασε κερδοφορία για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο καθώς τα κέρδη αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκαν σε 344 εκατ., περιλαμβανομένων εκτάκτων αποτελεσμάτων από θετικό αναβαλλόμενο φόρο ύψους 208 εκατ., αλλά και την περαιτέρω απομείωση της συμμετοχής της Τράπεζας στη Eurobank ύψους 17 εκατ. (ή συνολικά 176 εκατ. αρνητική επίπτωση για το πρώτο εξάμηνο του 2013). Επιπλέον, θετική επίπτωση στην κερδοφορία είχε η συνεχιζόμενη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, που οδήγησε στον αντιλογισμό προβλέψεων για ενδεχόμενη απομείωση απαιτήσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 481 εκατ. Η άνοδος των οργανικών κερδών του Ομίλου κατά 8,4% στα 999 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο 2013 (έναντι 922 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του έτους) καταδεικνύει την σταδιακή αντιστροφή της πτωτικής πορείας των εργασιών του Ομίλου στην Ελλάδα και στη ΝΑ Ευρώπη καθώς και την περαιτέρω περιστολή του κόστους και στις δύο περιοχές και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Επίσης αντικατοπτρίζει τη συνέχιση της ισχυρής συνεισφοράς της θυγατρικής της Τράπεζας στην Τουρκία. Εν τούτοις, ένδειξη της σαφούς βελτίωσης της οικονομικής συγκυρίας είναι ότι τα λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων υπερβαίνουν τις προβλέψεις για πρώτη φορά μετά από εννέα τρίμηνα. Σε εξαμηνιαία βάση, τα κέρδη αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας έφτασαν τα 344 εκατ., έναντι ζημιών εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων κερδών και ζημιών, τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 312 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο. Ιδιαίτερα θετική στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων ήταν η συμβολή της Finansbank, με κέρδη 332 εκατ., ενώ οι θυγατρικές της ΝΑ Ευρώπης 1 συνέβαλαν με κέρδη 6 εκατ., έναντι ζημιών ύψους 13 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του Πιο συγκεκριμένα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, οι εγχώριες δαπάνες προσωπικού παρουσίασαν πτώση κατά 11,6% σε ετήσια βάση, ενώ οι συνολικές δαπάνες εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων γενικών και διοικητικών εξόδων σημείωσαν μείωση κατά 7,9%. Στη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας του Ομίλου συνέβαλε και η συνεχιζόμενη περιστολή των λειτουργικών δαπανών στην ΝΑ Ευρώπη κατά 2,9% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του Συμπεριλαμβανομένης της γοργά αναπτυσσόμενης Finansbank στην Τουρκία (άνοιγμα 101 νέων καταστημάτων τους τελευταίους 12 μήνες), οι δαπάνες του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο σημείωσαν μικρή αύξηση κατά 2,8% σε ετήσια βάση. Οι εγχώριες λειτουργικές δαπάνες θα σημειώσουν περαιτέρω πτώση από το δεύτερο εξάμηνο του 2013 αφού στις ήδη αναληφθείσες πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους έρχεται να προστεθεί τόσο η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας με ισχύ από 1ης Ιουλίου 2013, όσο και η κατάργηση του επιδόματος ισολογισμού από το Όσον αφορά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η επιβράδυνση στην δημιουργία νέων επισφαλειών διατηρείται, ενώ σημαντική περαιτέρω μείωση σημειώθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013 και στη ΝΑ Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, οι νέες επισφάλειες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 1,2 δισ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, ενώ κατά την ίδια περίοδο του 2012, που αποτέλεσε την κορύφωση της κρίσης στην Ελλάδα, είχαν ανέλθει σε 2,3 δισ. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η διενέργεια μειωμένων προβλέψεων απομείωσης δανείων ύψους 853 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2013 σε επίπεδο Ομίλου, έναντι εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εντούτοις, το επίπεδο κάλυψης των επισφαλών απαιτήσεων από προβλέψεις για τον Όμιλο αυξήθηκε στο 56,0% (από 54,4% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2013), που κατατάσσεται ανάμεσα στα υψηλότερα της αγοράς. Επιπλέον, θετική εξέλιξη αποτελεί η συνεχιζόμενη βελτίωση της ρευστότητας. Συγκεκριμένα, η αύξηση των καταθέσεων του Ομίλου κατά 10,2% σε ετήσια βάση, σε συνδυασμό με τη μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου μετά από προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου κατά 3,7% το ίδιο διάστημα, βελτίωσαν το δείκτη ρευστότητας (δάνεια προς καταθέσεις) στο 102,2% σε επίπεδο Ομίλου, έναντι 115,8% τον Ιούνιο του Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις για την Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 92,9% βελτιωμένος κατά 17,5% σε ετήσια βάση διατηρώντας την Τράπεζα με διαφορά στην καλύτερη θέση από άποψη ρευστότητας στην εγχώρια αγορά. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί απτή ένδειξη της υγιούς ρευστότητας της Τράπεζας και των βελτιούμενων δυνατοτήτων χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο αντίστοιχος δείκτης για τη ΝΑ Ευρώπη, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 103,5%, βελτιωμένος κατά 22,5% σε ετήσια βάση, κυμαίνεται σε επίπεδα χαμηλά σε σχέση με τα αντίστοιχα του ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές, ενώ έχει μειωθεί περίπου κατά το ήμισυ από τα προ κρίσης επίπεδα. Στην Τουρκία, ο δείκτης σημείωσε βελτίωση κατά 9,3% ετησίως στο 109,3% στο τέλος του εξαμήνου, ενώ σημαντική βελτίωση σημειώθηκε και στο μείγμα των καταθέσεων μέσω ενίσχυσης των χαμηλού κόστους καταθέσεων όψεως. Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, ο pro forma δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου (Core Tier I) διαμορφώθηκε σε 9,2% μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών. Ο παραπάνω δείκτης δεν περιλαμβάνει τη θετική επίδραση των υπό εξέλιξη μέτρων κεφαλαιακής ενίσχυσης του Ομίλου. 7 1 Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του Ομίλου σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Αλβανία και ΠΓΔΜ

8 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου 2013 Ελλάδα: Η εξομάλυνση του οικονομικού κλίματος αποτυπώνεται στην θετική πορεία των οργανικών κερδών και στη μείωση των διενεργούμενων προβλέψεων Το πρώτο εξάμηνο του 2013 τα κέρδη αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας από τις εγχώριες δραστηριότητες ανήλθαν σε 5 εκατ., έναντι ζημιών εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Στα κέρδη συνέβαλλαν: i) η άνοδος των λειτουργικών εσόδων κατά 11,7%, τα οποία ανήλθαν σε 774 εκατ., έναντι 693 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, ii) η μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 6,4% σε ετήσια βάση (ή 7,9%, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων γενικών και διοικητικών εξόδων σχετιζόμενων με τη συγχώνευση της Τράπεζας με τη Eurobank), iii) η εξάλειψη των ζημιών από χρηματοοικονομικές πράξεις ( 3 εκατ. έναντι 346 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2012), iv) η μείωση των προβλέψεων κατά 36,1%, στα 633 εκατ., ως απόρροια των σημαντικά χαμηλότερων νέων επισφαλειών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, και v) ο αντιλογισμός επιπλέον προβλέψεων έναντι απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο ύψους 199 εκατ. κατά το δεύτερο τρίμηνο 2013 Η σταθερή βελτίωση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση του καθοδικού τους κύκλου. Συγκεκριμένα, η περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα κατά 9,2 δισ. ( 25,5 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2013, έναντι 34,7 δισ. ένα έτος νωρίτερα) συνέβαλε στην άνοδο των επιτοκιακών εσόδων. Στην κατεύθυνση αυτή συντέλεσε σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό η βελτίωση του μείγματος χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα, αφού η έκθεση της Τράπεζας στον υψηλού κόστους έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας ELA έχει μειωθεί δραματικά από το επίπεδο του 100% στην αρχή του έτους. Ενδεικτικά, με τρέχοντα στοιχεία Αυγούστου, η έκθεση της Τράπεζας στον ELA πλέον κυμαίνεται σε επίπεδα χαμηλότερα του 1,0 δισ. Η κατά 10,4% άνοδος των καταθέσεων από το χαμηλό επίπεδο του Ιουνίου 2012 που συνέπεσε με την κορύφωση σειράς αποσταθεροποιητικών πιέσεων στην Ελλάδα, αντανακλά την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των Ελλήνων καταθετών προς την Τράπεζα και γενικά το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε άνοδος τόσο των λογαριασμών όψεως όσο και προθεσμίας κατά 21,1% και 24,7% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2012, ενώ οι καταθέσεις ταμιευτηρίου μειώθηκαν κατά 6,4% την ίδια περίοδο. 8 Τα δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 43,2 δισ., μειωμένες κατά 5,7% σε ετήσια βάση (προ της προσθήκης δανείων ύψους 1,1 δισ. προερχόμενων από την FBB). Κατά την ίδια περίοδο, το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας μειώθηκε με ελαφρώς χαμηλότερο ρυθμό από αυτόν του συνόλου της αγοράς (7,0%). Σημαντική επιβράδυνση καταγράφηκε στο ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών στο πρώτο εξάμηνο του 2013 που ανήρθαν σε 835 εκατ. σε σχέση με 2,0 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2012, ενώ ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση +90 ημερών ανήλθε σε 25,4% (χωρίς την FBB), έναντι 19,3% ένα έτος νωρίτερα. Η κάλυψη των καθυστερούμενων δανείων +90 ημερών για το εγχώριο χαρτοφυλάκιο διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, και συγκεκριμένα σε ποσοστό 56,3%, που κατατάσσεται μεταξύ των υψηλότερων των εγχωρίων συστημικών τραπεζών. Η ενσωμάτωση του υγιούς τμήματος της Probank από τα επόμενα τρίμηνα αναμένεται να βελτιώσει τα μεγέθη των εγχώριων δραστηριοτήτων, καθώς η υπό συγχώνευση τράπεζα διαθέτει ελκυστικό χαρτοφυλάκιο ενεργητικού, υπερβάλλουσα ρευστότητα και προσωπικό νεαρής ηλικίας και υψηλής κατάρτισης. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η εξειδίκευσή της στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν και το μεγαλύτερο τμήμα του δανειακού χαρτοφυλακίου της. Η απορρόφησή της θα ενισχύσει τη ρευστότητα του Ομίλου και τη θέση του στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ οι συνέργειες από τη συγχώνευση αναμένεται να φτάσουν τα 110 εκατ. μέχρι το Finansbank: Η κερδοφορία συνεχίζει να αυξάνεται δυναμικά και παραμένει ανθεκτική στην ευμεταβλητότητα των αγορών Τα κέρδη περιόδου της Finansbank ανήλθαν σε TL 791 εκατ. ( 332 εκατ.), αυξημένα κατά 32,3% σε ετήσια βάση και σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία. Τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν χάρη στη βελτίωση των οργανικών εσόδων κατά 19,1%, η οποία βασίσθηκε στην άνοδο τόσο των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 26,0% όσο και των προμηθειών κατά 12,2%, σε ετήσια βάση, παρά την απώλεια των εσόδων από ασφαλιστικές εργασίες μετά την πώληση της ασφαλιστικής θυγατρικής κατά το τέταρτο τρίμηνο του Το επιτοκιακό περιθώριο βελτιώθηκε περαιτέρω στο υψηλό επίπεδο των 721 μονάδων βάσης στο τέλος του δευτέρου τριμήνου του 2013 (+78 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, +45 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση), καθώς το κόστος των καταθέσεων συνεχίζει να μειώνεται, μετά την κορύφωσή του το δεύτερο τρίμηνο του Ο δείκτης αποτελεσματικότητας (δαπάνες προς έσοδα) διαμορφώθηκε σε 42,6%, έναντι 43,7% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, παρά τη σημαντική άνοδο των λειτουργικών δαπανών κατά 23,9%, που αποτυπώνει την ταχεία επέκταση του δικτύου καταστημάτων (κατά 101 νέες μονάδες) και την αύξηση του προσωπικού κατά περίπου άτομα. Οι συνολικές χορηγήσεις της Finansbank ανήλθαν σε TL 45,2 δισ. ( 17,9 δισ.), σημειώνοντας αύξηση 16,7% σε ετήσια βάση. Ως αποτέλεσμα της ακολουθούμενης στρατηγικής πιστωτικής επέκτασης, το δανειακό χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής αυξήθηκε κατά 18,5% σε ετήσια βάση σε TL 26,0 δισ., ενώ το δανειακό χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικής τραπεζικής αυξήθηκε κατά 14,4% στα TL 19,2 δισ.

9 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου 2013 Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση διατηρήθηκε στο 5,2% έναντι 5,1% τον Ιούνιο του 2012, σημειώνοντας όμως μείωση από το επίπεδο του πρώτου τριμήνου (5,8%) μετά και την πώληση μέρους του χαρτοφυλακίου καθυστερούμενων δανείων. Ακολουθώντας συντηρητική πολιτική, οι προβλέψεις της Finansbank στο πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε TL 360 εκατ. (+35,4% ετησίως), ενώ η κάλυψη των καθυστερούμενων δανείων από προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 68,7%. Οι καταθέσεις σημείωσαν άνοδο 20,6% ετησίως στα TL 35,1 δισ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις σε επίπεδο τράπεζας ανήλθε σε 109,3%, (περιλαμβανομένης της ομολογιακής έκδοσης προς ιδιώτες ύψους TL 1,5 δισ.) έναντι 118,6% ένα έτος νωρίτερα. Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση στηρίζει με ευχέρεια τη δυναμική ανάπτυξη του ισολογισμού της Finansbank, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAR) στο 18,8% (παρά την ισχυρή διόρθωση στην τιμή των τουρκικών ομολόγων εντός του Μαΐου), που αποτελεί τον υψηλότερο μεταξύ των κύριων ανταγωνιστών της. Επισημαίνεται ότι η Finansbank έχει μακράν τη χαμηλότερη έκθεση σε τουρκικά κρατικά ομόλογα σε σχέση με τις άλλες τουρκικές τράπεζες. ΝΑ Ευρώπη: Επιστροφή στην κερδοφορία μέσω σταθεροποίησης των εσόδων και βελτίωσης της ποιότητας ενεργητικού Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, οι δραστηριότητες του Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη απέφεραν κέρδη ύψους 6 εκατ., σε αντιδιαστολή με αρνητικά αποτελέσματα την αντίστοιχη περίοδο του Στην κερδοφορία συνέβαλλε κατά κύριο λόγο η πτώση του ρυθμού αύξησης των επισφαλειών λόγω της επιταχυνόμενης ομαλοποίησης της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή, γεγονός που επηρέασε θετικά στη διενέργεια μειωμένων προβλέψεων απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού και άλλων κινδύνων σε σχέση με το 2012, αλλά και στη σταθεροποίηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων. Τα τελευταία επίσης επηρεάστηκαν έμμεσα από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης που έχει επιφέρει το βελτιωμένο κλίμα στην Ελλάδα. Παράλληλα, η πολιτική περιορισμού του λειτουργικού κόστους συνεχίστηκε, αποδίδοντας μείωση κατά 2,9% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Η ρευστότητα βελτιώθηκε περαιτέρω, καθώς σημειώθηκε άνοδος των καταθέσεων κατά 13,1% σε ετήσια βάση (στα 5,3 δισ.), ενώ το μερίδιο αγοράς του Ομίλου στην περιοχή βελτιώθηκε κατά 40 μονάδες βάσης στο 5,8%. Σημειώνεται ότι, η βελτίωση της ρευστότητας των θυγατρικών καθ όλη τη διάρκεια της κρίσης συρρίκνωσε σημαντικά το άνοιγμα μεταξύ καθαρών χορηγήσεων και καταθέσεων, στα 212 εκατ. στο τέλος εξαμήνου του 2013, έναντι εκατ. ένα έτος νωρίτερα, σημειώνοντας μείωση κατά 1,0 δισ. την ίδια περίοδο. Ως αποτέλεσμα, το άνοιγμα αυτό υπερκαλύπτεται πλέον από τα ίδια κεφάλαια κατά 5,6 φορές. Ως αποτέλεσμα της μεγάλης μείωσης του χρηματοδοτικού ανοίγματος αλλά και της συνεχιζόμενης απομόχλευσης του δανειακού χαρτοφυλακίου, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις έφτασε στα τέλη του εξαμήνου στο 103,5%, από 126,0% μόλις ένα έτος νωρίτερα και από 160,0% προ κρίσης, και είναι πλέον από τους χαμηλότερους στην περιοχή. Τα συνολικά δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών μειώθηκαν κατά 4,7% στα 6,3 δισ. έναντι 6,6 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2012, ενώ το μερίδιο αγοράς του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 6,2%. Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου δείχνει πλέον ξεκάθαρες ενδείξεις βελτίωσης καθώς οι εισπράξεις καθυστερούμενων δανείων πλησίασαν για πρώτο τρίμηνο τη δημιουργία νέων καθυστερούμενων δανείων. Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση έφτασε στο 24,4% το πρώτο εξάμηνο του 2013, ενώ αν απομονωθεί η επίδραση της απομόχλευσης του δανειακού χαρτοφυλακίου ο δείκτης διαμορφώνεται σε 24,0%. Η κάλυψη των καθυστερούμενων δανείων από προβλέψεις αυξήθηκε σε 50,6%, σε σύγκριση με 45,2% στο τέλος Ιουνίου του Ιδιαίτερα για τις καθυστερήσεις λιανικής, η κάλυψή τους από προβλέψεις ανήλθε σε 65,7%. 9 Αβεβαιότητες, κίνδυνοι και προοπτικές για το μέλλον Ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς στο δεύτερο μισό του 2013, και κατά τη διάρκεια του 2014, στηριζόμενος κατά κύριο λόγο από την υπερβολικά επεκτατική (μέσω της χρήσης συμβατικών και μη συμβατικών εργαλείων) νομισματική πολιτική, καθώς και από την ηπιότερη δημοσιονομική σύσφιξη στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες. Συγκεκριμένα, αναμένουμε ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας της τάξεως του 3,2% το 2013 και 3,7% το 2014, από 3,2% το Παρά το γεγονός πως οι κίνδυνοι απρόσμενων γεγονότων (tail risks) στις ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν ελαττωθεί, οι καθοδικοί κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να επικρατήσουν και πιθανώς να προέλθουν από πιο σφιχτές χρηματοοικονομικές συνθήκες υπό την προϋπόθεση πως η σταδιακή απόσυρση των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης θα προκαλέσει μία απότομη ανακατανομή χαρτοφυλακίων των επενδυτών, μία ενδεχόμενη κλιμάκωση της κρίσης κρατικού χρέους και τραπεζικής κρίσης στην ευρωζώνη και χαμηλότερο από το αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Σε αυτό το περιβάλλον, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 4,4% ετησίως το 2013, με τον τριμηνιαίο ρυθμό μείωσης του ΑΕΠ να περιορίζεται σημαντικά σε επίπεδο χαμηλότερο του 0,9% (εποχικά διορθωμένα στοιχεία) στο δεύτερο εξάμηνο του Κατά συνέπεια, η μετάβαση σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2014 θα υποστηριχθεί από την αύξηση των εξαγωγών και επιχειρηματικών επενδύσεων, σε συνδυασμό με μία μικρότερη επίπτωση από την υφεσιακή δυναμική των προηγούμενων τριμήνων και τη δημοσιονομική πίεση (η επίδραση των οποίων αναμένεται να μειωθεί στο 2,3% από 6,0% ετησίως το 2013). Οι βασικότεροι πτωτικοί κίνδυνοι στο βασικό σενάριο για το 2013 για την Ελλάδα σχετίζονται με: i) σημαντική επιδείνωση στο διεθνές οικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον, ii) υστερήσεις στην εφαρμογή του φιλόδοξου προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες ενδεχομένως να συνοδεύονται από εντάσεις σε πολιτικό επίπεδο, iii) προβλήματα συντονισμού σε επίπεδο Τρόικα, αναφορικά με την παροχή της επιπρόσθετης βοήθειας και εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του χρέους, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Eurogroup της 27 ης Νοεμβρίου 2012 και iv) πιθανότητα άσκησης πιέσεων για λήψη νέων δημοσιονομικών μέτρων για διόρθωση τυχών μεσοπρόθεσμων αποκλίσεων από τους δημοσιονομικούς στόχους, που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την πολιτική αβεβαιότητα. Όσον αφορά το ενδεχόμενο ευνοϊκών παραγόντων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έγκαιρη επίλυση του θέματος της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους και η εξασφάλιση ομαλής ροής χρηματοδότησης και παγίωση μιας ισχυρής δυναμικής στον

10 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου 2013 εξαγωγικό τομέα (βλ. τουρισμός) (υποστηριζόμενα και από οικονομική ανάκαμψη στην ευρωζώνη) σε συνδυασμό με εκταμιεύσεις κεφαλαίων από την ΕΕ και το ελληνικό δημόσιο και τη βελτίωση των συνθηκών στον τραπεζικό τομέα, θα επιτάχυναν την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σταδιακά γίνεται πιο μικρό σε μέγεθος και αποδοτικότερο, εξαλείφοντας την υπερβάλλουσα δυναμικότητα, επιτυγχάνοντας συνέργειες και οικονομίες κλίμακος. Η διαδικασία μετασχηματισμού του είναι απαραίτητη ώστε οι τράπεζες να είναι καλύτερα εξοπλισμένες για να αναλάβουν και πάλι το δομικό τους ρόλο στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Ο κύριοι κίνδυνοι όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ το 2013 τόσο στην Τουρκία όσο και στη ΝΑΕ 5 προέρχονται από: α) την πιθανότητα κεφαλαιακών εκροών το δεύτερο εξάμηνο του έτους, λόγω της αναδίπλωσης των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης της Fed νωρίτερα του αναμενόμενου, και β) μια χαμηλότερη του αναμενόμενου παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι στην περίπτωση που οι παραπάνω κίνδυνοι υλοποιηθούν, οι εξωτερικές ανισορροπίες θα συρρικνωθούν ταχύτερα του αναμενόμενου. Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας Τον Ιούνιο του 2013 ολοκληρώθηκε η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας, μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους εκατ., εκ των οποίων εκατ. καλύφθηκε από ιδιώτες επενδυτές και εκατ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»). Κατά συνέπεια το ΤΧΣ κατέχει το 84,6% των κοινών μετοχών της Τράπεζας, το οποίο έχει περιορισμένα δικαιώματα ψήφου και περιορισμό στην πώληση των μετοχών. Επιπλέον, από την 31 Μαρτίου 2013, εκτός από το όριο 8% του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, με την Πράξη 13/ της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, καθιερώθηκαν νέα πρόσθετα όρια 9% και 6% για τους δείκτες των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας και του Ομίλου, Common equity και Core Tier I, αντίστοιχα. Την 30 Ιουνίου 2013, ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) υπολογιζόμενος σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση έχει ήδη αυξηθεί από 7,8% την 31 Δεκεμβρίου 2012 σε 8,3%, λόγω υλοποίησης ενεργειών περιλαμβανομένης άσκησης διαχείρισης στοιχείων παθητικού, απομόχλευσης και μείωση κινδύνων. Επίσης, ο Όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης ενεργειών (π.χ. επαναγορά των ADSs και μέθοδος IRB για την στάθμιση των δανείων της Finansbank) οι οποίες αναμένεται να βελτιώσουν τον δείκτη των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) του Ομίλου στο 9,2%. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις άλλες ενέργειες τις οποίες έχει ήδη δρομολογήσει ο Όμιλος, όπως η πώληση μη βασικών συμμετοχών στην Ελλάδα, ο δείκτης των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) του Ομίλου αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. Παρόλο που οι καταθέσεις του Ομίλου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 2,7 δισ. το 2013, η κρίση στην ελληνική οικονομία σε συνδυασμό με τους αυστηρούς διεθνώς εποπτικούς κανόνες, συνεχίζει να επηρεάζει σημαντικά τη δυνατότητα της Τράπεζας να αντλεί ρευστότητα από τη διατραπεζική αγορά, και το Ευρωσύστημα παραμένει η βασική πηγή άντλησης ρευστότητας της Τράπεζας. Την 30 Ιουνίου 2013, η χρηματοδότηση της Τράπεζας από το Ευρωσύστημα μειώθηκε σε 25,5 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2012: 30,9 δισ.), ενώ χρηματοοικονομικά στοιχεία ονομαστικής αξίας ύψους 22,7 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2012: 18,0 δισ.) ήταν διαθέσιμα για περαιτέρω άντληση ρευστότητας. Την 27 Αυγούστου 2013, η χρηματοδότηση της Τράπεζας από το Ευρωσύστημα μειώθηκε περαιτέρω σε 22,2 δισ. Συνεπώς, η δυνατότητα της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Τράπεζας εξαρτάται από: α) την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμματισμένων ενεργειών προκειμένου να συμμορφωθεί με τις εποπτικές απαιτήσεις για διατήρηση του δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) άνω του ελάχιστου ορίου 9%, και β) τη συνεχιζόμενη εξάρτηση και τη συνέχιση των διευκολύνσεων άντλησης ρευστότητας από το Ευρωσύστημα. Η Διοίκηση της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τις πραγματοποιηθείσες και προγραμματισμένες ενέργειες για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου πιστεύει ότι η αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι κατάλληλη, για τους παρακάτω λόγους: (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναμένεται να συνεχίσουν τη χρηματοδοτική στήριξη της Ελλάδος, η υλοποίηση πρόσθετων ενεργειών που εξετάζονται αναμένεται να αποκαταστήσει τον δείκτη των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) πάνω από 9%, την πρόσθετη στήριξη του ΤΧΣ για την κάλυψη τυχόν ελλείμματος κεφαλαιακής επάρκειας, υπό την προυπόθεση πλήρωσης όλων των όρων και προυποθέσεων του νόμου περί ενεργοποίησης του Ταμείου και ειδικότερα υπό την προυπόθεση ότι η αρμόδια εποπτική αρχή θα προσδιορίσει επακριβώς την σχετική κεφαλαιακή ανάγκη καθώς και την αναγκαιότητα αυτής, η δυνατότητα έκδοσης και ανανέωσης ομολόγων με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το Ν. 3723/2008 αναφορικά με το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας, η σταδιακή επιστροφή καταθέσεων στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, και την Τράπεζα, η ανοιχτή πρόσβαση της θυγατρικής Finansbank στις διεθνείς αγορές χρηματοδότησης με σκοπό την άντληση σημαντικού μέρους των κεφαλαιακών της αναγκών. 10

11 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου 2013 Πιστωτικός κίνδυνος Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας εξαιτίας αδυναμίας του αντισυμβαλλομένου να ανταποκριθεί στους όρους και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από οποιαδήποτε σύμβασή του με τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας. Προέρχεται από τις δανειοδοτικές δραστηριότητες καθώς και άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν έκθεση σε κίνδυνο αθέτησης, όπως οι δραστηριότητές μας σε χρηματιστηριακές αγορές, αγορές κεφαλαίου και εκκαθαρίσεις συναλλαγών. Αυτός είναι ο σημαντικότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει ο Όμιλος. Η διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών διενεργείται ξεχωριστά από την Τράπεζα και κάθε µία από τις θυγατρικές της. Κάθε µία από τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών που εφαρμόζεται από τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου, συντονίζεται από τη Διεύθυνση Ελέγχου και Δομής Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου. Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη βέλτιστη διαχείριση και αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου χρησιμοποιώντας για κάθε μορφή πιστοδότησης συστήματα αξιολόγησης και μέτρησης πιστωτικού κινδύνου, τα οποία διαφοροποιούνται με βάση τα χαρτοφυλάκιά του. Η προστασία έναντι του πιστωτικού κινδύνου επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, μέσω: (α) της εφαρμογής κατάλληλων ορίων πιστωτικού ανοίγματος έναντι μεμονωμένων πιστούχων, ομάδων πιστούχων, συγκέντρωσης σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας κ.α. και (β) της χρήσης τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου (εξασφαλίσεις, εγγυήσεις). Επιπλέον, λόγω των συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την παγκόσμια οικονομική κρίση, η Τράπεζα και κάθε θυγατρική της, ακολουθώντας συντηρητική πολιτική έναντι του πιστωτικού κινδύνου, διατήρησαν τις προβλέψεις σε υψηλά επίπεδα. Κίνδυνος Αγοράς Εμπορικού και Διαθέσιμου προς Πώληση Χαρτοφυλακίου Πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου Για την αποτελεσματική διαχείριση του Κινδύνου Αγοράς η Τράπεζα υπολογίζει σε καθημερινή βάση τη Μέγιστη Δυνητική Ζημία («ΜΔΖ») τόσο του συνολικού, όσο και των επιμέρους κινδύνων (επιτοκιακό, συναλλαγματικό, μετοχικό) οι οποίοι απορρέουν από το Εμπορικό και Διαθέσιμο προς Πώληση χαρτοφυλάκιό της. Ο υπολογισμός αφορά σε χρονικό ορίζοντα μίας ημέρας και επίπεδο εμπιστοσύνης 99%. Εκτός της Τράπεζας, σε επίπεδο Ομίλου, η παρακολούθηση του Κινδύνου Αγοράς εστιάζεται κυρίως στο Εμπορικό και Διαθέσιμο προς Πώληση χαρτοφυλάκιο της Finansbank. Για το λόγο αυτό, η θυγατρική υπολογίζει σε καθημερινή βάση τη ΜΔΖ των κινδύνων οι οποίοι απορρέουν από το χαρτοφυλάκιό της μέσω του ίδιου συστήματος που χρησιμοποιεί η Τράπεζα για το σκοπό αυτό. Για τον έλεγχο και τη διαχείριση των αναλαμβανόμενων κινδύνων της Τράπεζας, έχει καθοριστεί πλαίσιο ορίων ΜΔΖ, το οποίο καλύπτει τόσο τους επιμέρους κινδύνους όσο και το συνολικό κίνδυνο αγοράς. Τα εγκεκριμένα όρια αφορούν στο σύνολο του Εμπορικού και του Διαθέσιμου προς Πώληση («ΔΠΠ») χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. Αντίστοιχο πλαίσιο ορίων ΜΔΖ έχει θεσπιστεί και για το χαρτοφυλάκιο της Finansbank. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του εσωτερικού υποδείγματος μέτρησης του κινδύνου αγοράς, η Τράπεζα εφαρμόζει καθημερινά πρόγραμμα δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου (backtesting), ο οποίος συνίσταται στη σύγκριση της ΜΔΖ, όπως αυτή υπολογίστηκε από το υπόδειγμα, με την αντίστοιχη μεταβολή στην αξία του χαρτοφυλακίου πάνω στο οποίο βασίστηκε ο υπολογισμός κατά την τεκμαιρόμενη περίοδο. Επισημαίνεται ότι δοκιμαστικό εκ των υστέρων έλεγχο διενεργεί καθημερινά και η Finansbank επί του Εμπορικού και του Διαθέσιμου προς Πώληση χαρτοφυλακίου της. Η εκτίμηση της ΜΔΖ αναφέρεται σε «κανονικές» συνθήκες αγοράς. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η συμπληρωματική ανάλυση για την εκτίμηση της ζημίας που ενδέχεται να υποστεί η Τράπεζα σε ακραίες και ασυνήθιστες καταστάσεις, οι οποίες ενδεχομένως θα προκαλέσουν ασυνήθιστα υψηλές ζημίες. Για το λόγο αυτό, διενεργείται σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση άσκηση προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης (stress testing) που συνίσταται στον υπολογισμό κέρδους/ζημίας επί του Εμπορικού και του Διαθέσιμου προς Πώληση χαρτοφυλακίου της Τράπεζας σε περιπτώσεις ακραίων μεταβολών στις αγορές. Τα σενάρια που εφαρμόζονται αφορούν στους τρεις σημαντικότερους κινδύνους που ενέχει το χαρτοφυλάκιο της ΕΤΕ: επιτοκιακό, μετοχικό και συναλλαγματικό κίνδυνο. Επίσης, πρόγραμμα προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης διεξάγεται και από τη Finansbank σε μηνιαία βάση. Τα σενάρια αφορούν σε ακραίες μεταβολές για τον επιτοκιακό και τον συναλλαγματικό κίνδυνο και εφαρμόζονται στα στοιχεία τόσο του Εμπορικού, όσο και του Διαθέσιμου προς Πώληση χαρτοφυλακίου της. Τα σενάρια βασίζονται σε ακραίες μεταβολές των υποκείμενων παραγόντων κινδύνου κατά τη διάρκεια των πρόσφατων οικονομικών κρίσεων που έχουν λάβει χώρα στην Τουρκία. 11 Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους, προνομιούχους τίτλους και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις Την 20 Μαρτίου 2013, η Finansbank εξέδωσε ομολογίες ονομαστικής αξίας TL 400 εκατ. που λήγουν σε 6 μήνες και φέρουν σταθερό επιτόκιο 7,2%, πληρωτέο στη λήξη. Την 4 Απριλίου 2013, η Finansbank εξέδωσε ομολογίες ονομαστικής αξίας TL 476 εκατ. που λήγουν σε 6 μήνες και φέρουν σταθερό επιτόκιο 7,0%. Την 19 Απριλίου 2013, η Finansbank εξέδωσε ομολογίες ονομαστικής αξίας TL 124 εκατ., που λήγουν σε 12 μήνες και φέρουν σταθερό επιτόκιο 7,8%. Την 26 Ιουνίου 2013, η Finansbank εξέδωσε ομολογίες ονομαστικής αξίας TL 525 εκατ., που λήγουν σε 6 μήνες και φέρουν σταθερό επιτόκιο 7,4%. Την 2 Μαΐου 2013 και 26 Ιουνίου 2013, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Τράπεζας στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης (Ν. 3723/2008 Πυλώνας ΙΙ), η Τράπεζα εξέδωσε τίτλους κυμαινόμενου επιτοκίου ύψους εκατ. και εκατ. αντίστοιχα, με

12 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου 2013 επιτόκιο ίσο με Euribor 3 μηνών προσαυξημένο κατά μονάδες βάσης και κατά 800 μονάδες βάσης αντίστοιχα και τριμηνιαία καταβολή τόκων. Οι τίτλοι αυτοί κατέχονται από την Τράπεζα και συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης του Ομίλου και της Τράπεζας. Την 5 Αυγούστου 2013, η Τράπεζα άντλησε 50 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (μέσω της υφιστάμενης Γενικής Δανειακής Διευκόλυνσης) με ημερομηνία λήξης την 7 Αυγούστου 2023 και επιτόκιο 2,52%. Την 6 Αυγούστου 2013, η Τράπεζα ανανέωσε ελληνικά κρατικά ομόλογα ονομαστικής αξίας 787 εκατ. με ημερομηνία λήξης την 25 Απριλίου 2016, στα πλαίσια του Ν. 3723/2008 (Πυλώνας III). Την 9 Αυγούστου 2013, η Τράπεζα ακύρωσε καλυμμένες ομολογίες ονομαστικής αξίας 500 εκατ. της 5 ης σειράς του δεύτερου προγράμματος καλυμμένων ομολογιών ύψους 15 δισ. που ξεκίνησε τον Ιούνιο του Προαιρετική πρόταση για πέντε σειρές Υβριδικών Τίτλων Επαναγορά προνομιούχων τίτλων Η Τράπεζα στις 23 Μαΐου 2013 ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της προαιρετικής πρότασης, η οποία ξεκίνησε την 8 Μαΐου 2013 και ολοκληρώθηκε την 22 Μαΐου 2013, για την απόκτηση έως και του συνόλου των πέντε διαφορετικών σειρών προνομιούχων τίτλων (υβριδικοί τίτλοι) μη σωρευτικού μερίσματος άνευ δικαιώματος ψήφου έκδοσης της θυγατρικής της εταιρείας NBG Funding Limited και για τους οποίους η Τράπεζα έχει χορηγήσει εγγύηση μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας. Βάσει των συνολικών ονομαστικών ποσών των τίτλων που εγκύρως προσφέρθηκαν στην προαιρετική πρόταση, η Τράπεζα υπολόγισε ότι το τελικό συνολικό ονομαστικό ποσό για κάθε σειρά που έγινε αποδεκτό για επαναγορά είναι ως ακολούθως: Συνολική Ονομαστική Αξία σε εκατ. αποδεκτή για επαναγορά σύμφωνα με την Πρόταση (ποσά σε εκατ.) Συνολική Ονομαστική Αξία σε εκατ. που δεν βρίσκεται στην κατοχή της Τράπεζας μετά την ημερομηνία διακανονισμού (1) (ποσά σε εκατ.) Τίτλοι Τιμή Επαναγοράς Σειρά Α 40,0% Σειρά Β 40,0% Σειρά C 40,0% $ 25 $ 14 Σειρά D 40,0% Σειρά Ε 40,0% 1 9 (1) Για κάθε Σειρά, καθορισμένη ως η υφιστάμενη συνολική ονομαστική αξία της σχετικής Σειράς μείον (α) των Τίτλων που έχουν αγοραστεί από την Τράπεζα πριν την έναρξη της σχετικής Πρότασης και (β) των Τίτλων που έχουν αγοραστεί από την Τράπεζα σύμφωνα με την Πρόταση. Το κέρδος που προέκυψε από την επαναγορά των υβριδικών τίτλων για την Τράπεζα και τον Όμιλο, ανήλθε σε 54 εκατ. 12 Η ημερομηνία διακανονισμού για την απόκτηση από την Τράπεζα των τίτλων που εγκύρως προσφέρθηκαν ήταν η 27 Μαΐου 2013 και η εξαγορά χρηματοδοτήθηκε από υφιστάμενη ρευστότητα της Τράπεζας. Προαιρετική πρόταση για την αγορά American Depositary Shares Την 31 Μαΐου 2013, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι έχει υποβάλλει πρόταση για την αγορά, έναντι μετρητών, για εκ του συνόλου των American Depositary Shares (ADSs) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Έγγραφο Προσφοράς. Σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης, η Τράπεζα προσφέρει σε μετρητά το καθαρό ποσό των USD12,50 ανά ADS. Ο σκοπός της Πρότασης είναι η δημιουργία Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I capital) για την Τράπεζα και η ενίσχυση της ποιότητας της κεφαλαιακής της βάσης. Μέχρι την 28 Ιουνίου 2013, ημέρα λήξης της Προσφοράς, ADSs προσφέρθηκαν εγκύρως τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 49,4% των υφιστάμενων ADSs κατά την ημερομηνία λήξης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Προσφοράς, η συνολική αξία των αγορασθέντων ADSs ανήλθε σε USD155 εκατ. και η συναλλαγή ολοκληρώθηκε την 3 Ιουλίου Συνεπώς, κατόπιν της παραπάνω αγοράς, ADSs βρίσκονται σε κυκλοφορία. Η Τράπεζα θα ακυρώσει τα ADSs που αγόρασε και αφού λάβει τις απαραίτητες εταιρικές εγκρίσεις, και τις Προνομιούχες Μετοχές που αντιπροσωπεύονται από τα ADSs. Εξαγορές, πωλήσεις και λοιπές συναλλαγές Πώληση μη τραπεζικών δραστηριοτήτων Την 16 Ιανουαρίου 2013, η Τράπεζα σε συμφωνία με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. («ΤΑΙΠΕΔ»), προκήρυξε ανοικτή διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την εξεύρεση επενδυτή, στο πλαίσιο της σκοπούμενης από κοινού αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ΕΤΕ και του ΤΑΙΠΕΔ στη χερσόνησο «Μικρό Καβούρι» της Βουλιαγμένης (στο εξής, η «Διαδικασία»). Εφόσον ολοκληρωθεί η Διαδικασία, αναμένεται ότι η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης Α.Ε. θα παύσει να είναι θυγατρική επιχείρηση της Τράπεζας. Η Διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας και απηχεί την ευρύτερη στρατηγική προσέγγιση του Ομίλου, για τη διάθεση μη τραπεζικών δραστηριοτήτων. Kατόπιν λεπτομερούς μελέτης των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος οι οποίες υποβλήθηκαν μέχρι και την 29η Μαρτίου 2013, καθώς και των διευκρινίσεων που παρασχέθηκαν, οι επενδυτές προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στη Φάση 2 της Διαδικασίας, αφού υπογράψουν συμβάσεις εμπιστευτικότητας.

13 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου 2013 Εξαγορά / τεκμαιρόμενη πώληση της Eurobank Εργασίας Α.Ε. Την 5 Οκτωβρίου 2012 η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε εθελοντική προσφορά ανταλλαγής μετοχών (η «Προσφορά») για την απόκτηση του συνόλου των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,22 ανά μετοχή, έκδοσης της Eurobank με σχέση ανταλλαγής 58 νέες εκδοθείσες κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας για 100 μετοχές της Eurobank. Η Προσφορά εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 10 Ιανουαρίου 2013 και ολοκληρώθηκε την 15 Φεβρουαρίου Κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Προσφοράς, το 84,4% των μετόχων της Eurobank εισέφερε τις μετοχές του σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς. Την 28 Μαρτίου 2013, η Τράπεζα της Ελλάδος έστειλε επιστολές στην Τράπεζα και τη Eurobank, δηλώνοντας ότι η κάθε τράπεζα θα έπρεπε να προχωρήσει σε ανακεφαλαιοποίηση και να την έχει ολοκληρώσει μέχρι το τέλος Απριλίου 2013, ζητώντας τους να ξεκινήσουν τις απαραίτητες ενέργειες. Την 1 Απριλίου 2013, η Τράπεζα, μαζί με την Eurobank, έστειλαν στην Τράπεζα της Ελλάδος επιστολή ζητώντας επίσημη επιμήκυνση της περιόδου ανακεφαλαιοποίησης έως τις 20 Ιουνίου Σε αυτή την επιστολή, η Τράπεζα δήλωσε ότι η επιμήκυνση αυτή θα της έδινε τον απαραίτητο χρόνο για να ολοκληρωθεί η συγχώνευση με την Eurobank και να προχωρήσουν σε ανακεφαλαιοποίηση σαν ένα ενιαίο πιστωτικό ίδρυμα. Το αίτημα αυτό δεν εγκρίθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος. Την 7 Απριλίου 2013, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης για τις τέσσερις βασικές τράπεζες (ΕΤΕ, Eurobank, Αlpha, Πειραιώς) θα προχωρήσει κανονικά. Την 8 Απριλίου 2013, η Τράπεζα και η Eurobank εξέδωσαν δελτίο τύπου δηλώνοντας ότι σε συμφωνία με τις εποπτικές αρχές, οι δύο τράπεζες θα ανακεφαλαιοποιηθούν πλήρως και ανεξάρτητα η μία από την άλλη και ότι η διαδικασία της συγχώνευσης αναστέλλεται. Την 22 Απριλίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank ανακοίνωσε ότι θα προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων της 30 Απριλίου 2013 τα δικαιώματα να εκδοθούν χωρίς δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους. Την 30 Απριλίου 2013, η πρόταση εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Συνεπώς, η ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank μέσω του ΤΧΣ η οποία ολοκληρώθηκε την 31 Μαΐου 2013, προκάλεσε τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank στο 1,2% με το ΤΧΣ να έχει πλήρη δικαιώματα ψήφου από τις αποκτηθείσες μετοχές της Eurobank. Συνεπεία των ανωτέρω, την 31 Μαΐου 2013, η συμμετοχή στη Eurobank λογιστικοποιήθηκε ως ΔΠΠ επένδυση. Εξαγορά της ΚΑΡΕΛΑ Α.Ε. Την 15 Φεβρουαρίου 2013, η Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. απέκτησε το 100% των μετοχών της εταιρείας ΚΑΡΕΛΑ Α.Ε., ιδιοκτήτριας ακινήτου επιφάνειας τ.μ. σε οικόπεδο επιφάνειας τ.μ., που βρίσκεται στην Παιανία Αττικής. Κατά την ημέρα εξαγοράς το κτίριο ήταν μισθωμένο. Το τίμημα που καταβλήθηκε σε μετρητά ήταν 56 εκατ. Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής της Εθνικής Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. και στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της για να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά ακινήτων. 13 Απόκτηση των επιλεγμένων περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της First Business Bank Την 10 Μαΐου 2013, η Τράπεζα κατόπιν της υπ αριθμόν 10/1/ απόφασης της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος, απόκτησε, χωρίς τίμημα, το «υγιές» τμήμα των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων της First Business Bank Α.Ε. (η «FBB») η οποία βρίσκεται σε ειδική εκκαθάριση. Η Τράπεζα απέκτησε το δίκτυο των 19 καταστημάτων της FBB μαζί με το προσωπικό της καθώς και όλες τις λειτουργίες του δικτύου, όπως συναλλαγές πελατών, καταθέσεις και δάνεια. Με βάση προκαταρκτική ανάλυση των μη ελεγμένων λογιστικών υπολοίπων της FBB την 10 Μαΐου 2013, οι προσωρινές αξίες των αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού και των αναληφθεισών υποχρεώσεων της FBB, περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί. ποσά σε εκατ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 36 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 5 Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 593 Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων 53 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 83 Απαιτήσεις από ΤΧΣ (προσωρινό ποσό) 607 Σύνολο ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 309 Υποχρεώσεις προς πελάτες Λοιπά στοιχεία παθητικού 2 Σύνολο παθητικού Το κονδύλι «Απαιτήσεις από ΤΧΣ» αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της αξίας των μεταβιβασθέντων στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων (χρηματοοικονομικό άνοιγμα) που θα καλυφθεί από το ΤΧΣ σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο παρέχοντας επιπλέον ρευστότητα στην Τράπεζα. Η Τράπεζα της Ελλάδος, με την 10/2/ απόφασή της προσδιόρισε το χρηματοοικονομικό

14 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου 2013 άνοιγμα της FBB βάσει χρηματοοικονομικών πληροφοριών της FBB την 31 Μαρτίου 2013 στο ποσό των 524 εκατ. Με βάση την προσωρινή αξία των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της FBB την 10 Μαΐου 2013, το χρηματοοικονομικό άνοιγμα επαναπροσδιορίστηκε στο ποσό των 607 εκατ. Κατά την 30 Ιουνίου 2013, το ΤΧΣ είχε ήδη εισφέρει στην Τράπεζα, ως προκαταβολή, ομόλογα Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΕΤΧΣ») ονομαστικής αξίας 350 εκατ. Επιπλέον, οι κεφαλαιακές ανάγκες λόγω της απόκτησης της FBB, επίσης θα καλυφθούν από το ΤΧΣ. Απόκτηση των επιλεγμένων περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK Α.Ε.» («Probank») Την 26 Ιουλίου 2013, η Τράπεζα, κατόπιν της υπ αριθμό 12/1/ απόφασης της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος, απόκτησε, χωρίς τίμημα, το «υγιές» τμήμα των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων της Probank η οποία βρίσκεται σε ειδική εκκαθάριση. Η Τράπεζα απέκτησε το δίκτυο των 112 καταστημάτων της Probank μαζί με το προσωπικό της καθώς και όλες τις λειτουργίες του δικτύου, όπως συναλλαγές πελατών, καταθέσεις και δάνεια Με βάση προκαταρκτική ανάλυση των μη ελεγμένων λογιστικών υπολοίπων της Probank την 26 Ιουλίου 2013, οι προσωρινές αξίες των αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού και των αναληφθεισών υποχρεώσεων της Probank, περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί. ποσά σε εκατ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες 60 Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 22 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 181 Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων 70 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 134 Απαιτήσεις από ΤΧΣ (προσωρινό ποσό) 380 Σύνολο ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς πελάτες Λοιπά στοιχεία παθητικού 18 Σύνολο παθητικού Το κονδύλι «Απαιτήσεις από ΤΧΣ» αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της αξίας των μεταβιβασθέντων στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων (χρηματοοικονομικό άνοιγμα) που θα καλυφθεί από το ΤΧΣ σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο παρέχοντας επιπλέον ρευστότητα στην Τράπεζα. Η Τράπεζα της Ελλάδος, με την 12/2/ απόφασή της προσδιόρισε το χρηματοοικονομικό άνοιγμα της Probank βάσει χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Probank την 31 Μαρτίου 2013 στο ποσό των 237 εκατ. Βάσει των προσωρινών αξιών των αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού και των αναληφθεισών υποχρεώσεων της Probank την 26 Ιουλίου 2013, το χρηματοοικονομικό άνοιγμα επαναπροσδιορίστηκε στο ποσό των 380 εκατ. Κατά την 12 Αυγούστου 2013, το ΤΧΣ είχε ήδη εισφέρει στην Τράπεζα, ως προκαταβολή το ποσό των 158 εκατ. σε μετρητά. Επιπλέον, οι κεφαλαικές ανάγκες λόγω της απόκτησης της Probank, θα καλυφθούν από το ΤΧΣ. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, στην εξαμηνιαία έκθεση του Δ.Σ., πρέπει να αναφέρονται οι πάσης φύσεως συναλλαγές μεταξύ της Τράπεζας και του Ομίλου με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24, που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης και που επηρέασαν ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Τράπεζας. Επίσης, απαιτείται από τα παραπάνω στοιχεία, να παρατίθενται διακριτά, οι συνολικές αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης, καθώς και οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους. Συναλλαγές του Ομίλου και της Τράπεζας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης για το α εξάμηνο του 2013 (ποσά σε εκατ.) Όμιλος Τράπεζα Συνολικές απολαβές 11,6 2,8 Δάνεια 84,9 84,3 Καταθέσεις 12,4 3,7 Εγγυητικές επιστολές 11,0 11,0

15 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου 2013 Διεταιρικές Συναλλαγές την Τράπεζα Συγγενείς (ποσά σε εκατ.) Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Έξοδα Τάξεως PLANET Α.Ε. 2,5 0,1 0,1 0,1 1,5 Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ασφαλιστικών Οργανισμών 5,4 0,1 ΛΑΡΚΟ Α.Ε. 1,6 0,2 15,7 ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 0,1 0,9 0,8 ΠΥΡΡΙΧΟΣ Α.Ε. ΑΚΙΝΗΤΩΝ 3,9 ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT A.E. 0,7 0,7 Σύνολο 6,5 8,7 0,3 1,7 17,2 Θυγατρικές (ποσά σε εκατ.) Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Έξοδα Τάξεως NBG Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ. 0,1 29,4 1,3 0,6 120,0 Εθνική Κεφαλαίου A.E. 20,4 3,2 22,2 Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. 1,9 52,2 2,1 0,3 Εθνική Leasing Α.Ε. 419,4 22,8 4,2 0,9 469,5 Εθνική Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. 0,7 0,1 Προνομιούχος Α.Ε. Γενικών Αποθηκών Ελλάδος 0,5 22,0 0,5 1,0 NBG Greek Fund Ltd 5,5 0,1 NBG Bancassurance Α.Ε. Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης 0,8 6,7 1,5 0,2 0,4 The South African Bank of Athens Ltd (S.A.B.A.) 60,4 0,2 0,4 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρος) ΛΤΔ 649,7 202,5 12,3 3,0 168,8 NBG Management Services Ltd 112,2 2,3 Stopanska Banka A.D. Skopje 47,4 0,6 United Bulgarian Bank A.D. Sofia (UBB) (Όμιλος) 140,3 0,8 1,0 401,3 NBG International Ltd 1,1 NBG Finance Plc 93,3 2,5 Interlease E.A.D., Sofia 40,5 1,1 NBG Asset Management Luxembourg S.A. 9,4 0,2 Καινοτόμες Επιχειρήσεις Α.Ε. (I Ven) 2,0 NBG Funding Ltd 337,4 1,5 Banca Romaneasca S.A. 446,8 13,0 4,2 2,0 169,0 Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών «Η Εθνική» 330, ,9 2,1 25,9 4,1 ΑΣΤΗΡ Παλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε. 33,3 3,8 1,1 2,4 Grand Hotel Summer Palace Α.Ε. 3,9 0,1 0,1 Εκπαιδευτικό Κέντρο Ε.Τ.Ε. Α.Ε. 0,8 1,0 1,5 0,4 Εθνοdata Α.Ε. 15,4 0,2 6,6 5,6 ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε. 0,1 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. 0,1 0,1 Κτηματική Κατασκευαστική Α.Ε. «ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ» 2,1 0,2 0,8 ΠΡΟΤΥΠΟΣ Κτηματική Τουριστική Α.Ε. 0,3 Εθνική Κτηματικής Εκμετάλλευσης Α.Ε. 3,5 0,1 NBGΙ Private Equity Funds 284,4 0,8 0,1 95,6 NBG International Holdings B.V. 110,4 32,5 1,7 Finansbank A.S. (Όμιλος) 976,1 0,5 21,5 6,0 67,3 Vojvodjanska Banka A.D. Novi Sad 21,8 4,7 0,9 0,1 CPT Investments Ltd 1.219,6 0,1 9,8 NBG Finance (Dollar) Plc 28,5 0,3 NBG Finance (Sterling) Plc 52,2 0,4 NBG Bank Malta Ltd 269,7 264,2 2,6 5,0 Εθνική Factors Α.Ε. 34,6 11,3 1,6 0,4 255,0 Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. 10,7 147,2 0,2 38, ,0 Banka NBG Albania Sh.a. 12,2 0,1 0,3 ΑΣΤΗΡ Μαρίνα Βουλιαγμένης Α.Ε. 10,3 1,7 0,3 2,0 Σύνολο 4.024, ,3 64,3 109, ,5 15 Σύνολο Διεταιρικών συναλλαγών 4.031, ,0 64,6 111, ,7

16 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 30 Ιουνίου 2013 Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη Το σύνολο των απαιτήσεων για τον Όμιλο και την Τράπεζα, την 30 Ιουνίου 2013, από τα ταμεία και λογαριασμούς ασφάλισης του προσωπικού ανερχόταν σε 538 εκατ. Το σύνολο των υποχρεώσεων για τον Όμιλο και την Τράπεζα, την 30 Ιουνίου 2013, στα ταμεία και λογαριασμούς ασφάλισης του προσωπικού ανερχόταν σε 120 εκατ. και 48 εκατ. αντίστοιχα. Συναλλαγές με το ΤΧΣ Στα πλαίσια του Ν. 3864/2008 αναφορικά με την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και σχετικής σύμβασης προεγγραφής, η Τράπεζα θεωρεί ότι είναι συνδεδεμένο μέρος με το ΤΧΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Δ.Λ.Π. 24, το οποίο είχε εισφέρει ομόλογα του ΕΤΧΣ ύψους εκατ. ως προκαταβολή συμμετοχής στην μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2013 και ποσό ύψους εκατ. καλύφθηκε από ιδιώτες επενδυτές. Η συμμετοχή του ΤΧΣ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε τελικά στο ποσό των εκατ. και το υπερβάλλον ποσό επεστράφη από την προκαταβολή. Επιπλέον, η Τράπεζα κατέβαλε στο ΤΧΣ το ποσό των 90 εκατ. ως προμήθεια αναδοχής. Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, το ΤΧΣ την 30 Ιουνίου 2013, ελέγχει την Eurobank, το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και την Νέα Proton bank και επομένως οι τράπεζες αυτές θεωρούνται επίσης ότι αποτελούν συνδεδεμένα μέρη με την Τράπεζα. Την 30 Ιουνίου 2013, οι συναλλαγές με τις προαναφερόμενες τράπεζες, που αποτελούνται από καταθέσεις και τοποθετήσεις, έγιναν με τους συνήθεις όρους αγοράς. Σε συνέχεια της απόκτησης από την Τράπεζα περιουσιακών στοιχείων της FBB, το ΤΧΣ θα καλύψει την διαφορά μεταξύ της αξίας των μεταβιβασθέντων στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων, η οποία εκτιμήθηκε σε 607 εκατ. (βλέπε Σημείωση 14 για περισσότερες πληροφορίες). Το ΤΧΣ έχει ήδη εισφέρει στην Τράπεζα, ως προκαταβολή, ΕΤΧΣ ομόλογα ονομαστικής αξίας 350 εκατ. αναφορικά με την FBB και ως εκ τούτου οι απαιτήσεις της Τράπεζας από το ΤΣΧ αναφορικά με την FBB ανέρχονται σε 257 εκατ. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ 16

17 Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους Μετόχους της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη, συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (η «Τράπεζα») και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος») της 30 Ιουνίου 2013, και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410, «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Έμφαση Θέματος Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.2 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης περί της «Συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας» όπου αναφέρεται ότι ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2013 διαμορφώθηκε χαμηλότερα από το ελάχιστο όριο που απαιτείται από την Πράξη 13/ της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και επίσης περιγράφει τις ήδη δρομολογημένες και τις περαιτέρω προγραμματισμένες ενέργειες για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας και του Ομίλου για την αποκατάσταση του παραπάνω δείκτη πάνω από τα ελάχιστα όρια, όπως και στις υφιστάμενες αβεβαιότητες οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την εφαρμογή της αρχής της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 17 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013 Οι Ορκωτoί Ελεγκτές Λογιστές Εμμανουήλ Α. Πηλείδης Α.Μ. ΣΟΕΛ : Μπεάτε Ράντουλφ Α.Μ. ΣΟΕΛ : Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε 120

18 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 30 Ιουνίου 2013 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Όμιλος Τράπεζα Εκατ. Σημ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Όπως αναμορφώθηκαν Όπως αναμορφώθηκαν Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων Ακίνητα επενδύσεων Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Συμμετοχές με τη μέθοδο της καθαρής θέσης Υπεραξία επιχειρήσεων, λογισμικό και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια στοιχεία Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους Απαιτήσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση Σύνολο ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα Υποχρεώσεις προς πελάτες Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις Ασφαλιστικά αποθέματα και υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό Φόρος εισοδήματος Λοιπά στοιχεία παθητικού Υποχρεώσεις σχετιζόμενες με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση 8 11 Σύνολο παθητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Μείον: Ίδιες μετοχές 12 (2) Αποθεματικά & αποτελέσματα εις νέον (6.789) (11.748) (8.395) (13.393) Ίδια κεφάλαια μετόχων Τράπεζας (2.284) (3.930) Μη ελέγχουσες συμμετοχές Προνομιούχοι τίτλοι Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (2.042) (3.930) Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΖΑΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΟΛΑ Ν. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ Οι σημειώσεις στις σελίδες 26 μέχρι 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων

19 Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2013 Κατάσταση Αποτελεσμάτων 6 μηνών Όμιλος Τράπεζα Εκατ. Από 1.1 έως Από 1.1 έως Σημείωση Όπως αναμορφώθηκαν Όπως αναμορφώθηκαν Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα (1.189) (1.433) (552) (702) Καθαρά έσοδα από τόκους Έσοδα προμηθειών Έξοδα προμηθειών (126) (135) (115) (128) Καθαρά έσοδα / (έξοδα) από προμήθειες (6) (18) Έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες Έξοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες (272) (301) Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων και τίτλων επενδυτικού χαρτοφυλακίου 61 (352) 20 (311) Καθαρά λοιπά έξοδα (38) (53) (26) (58) Καθαρά λειτουργικά έσοδα Δαπάνες προσωπικού (656) (682) (364) (408) Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα (393) (342) (165) (157) Αποσβέσεις ακινήτων επενδύσεων, ενσώματων παγίων στοιχείων, λογισμικού και λοιπών αΰλων περιουσιακών στοιχείων (104) (98) (44) (40) Αποσβέσεις και διαγραφές αΰλων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρισμένων σε συνενώσεις επιχειρήσεων (11) (11) Χρηματοοικονομικό κόστος δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών μη ελεγχουσών συμμετοχών (4) (4) (4) (4) Προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού και άλλων κινδύνων 4 (590) (1.994) (363) (1.839) Απομείωση αξίας ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (466) (442) Αναλογία κερδών από συμμετοχές με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 1 4 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 187 (1.924) (268) (2.317) 19 Φόροι Κέρδη / (ζημίες) περιόδου 343 (1.898) (28) (2.219) Αναλογούντα σε: Μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών (1) (4) Μετόχους της Τράπεζας 344 (1.894) (28) (2.219) Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή Βασικές και Προσαρμοσμένες 6 1,06 (9,38) (0,07) (11,69) Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΖΑΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΟΛΑ Ν. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ Οι σημειώσεις στις σελίδες 26 μέχρι 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων

20 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2013 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 6 μηνών Όμιλος Τράπεζα Από 1.1 έως Από 1.1 έως Εκατ. Σημείωση Όπως αναμορφώθηκαν Όπως αναμορφώθηκαν Κέρδη / (ζημίες) περιόδου 343 (1.898) (28) (2.219) Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα): Ποσά που μπορεί να αναταξινομηθούν μεταγενέστερα στα αποτελέσματα Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση, μετά από φόρους (96) (338) 12 (495) Συναλλαγματικές διαφορές, μετά από φόρους (377) 266 Αντιστάθμιση ταμειακών ροών, μετά από φόρους 18 (1) Σύνολο ποσών που μπορεί να αναταξινομηθούν μεταγενέστερα στα αποτελέσματα (455) (73) 12 (495) Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα περιόδου (112) (1.971) (16) (2.714) Αναλογούντα σε: Μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών (3) (1) Μετόχους της Τράπεζας (109) (1.970) (16) (2.714) Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 20 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΖΑΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΟΛΑ Ν. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ Οι σημειώσεις στις σελίδες 26 μέχρι 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Μάρτιος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάρτιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΑΝΑΓΚΑΊΑ ΣΥΝΘΉΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΤΗΡΉΣΙΜΗ ΑΝΆΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 Νοέμβριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Κατάσταση Οικονομικής Θέσης... 3 Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015 Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15 Υποβλήθηκε σήμερα στην Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και το Υπουργικό Συμβούλιο η Έκθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου..................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Εξέλιξη στο ΑΕΠ (%) 5,1 3,6-1,9 1,3 0,5-2,4-3,9-8,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2 Υψηλή ανεργία Ανεργία (%) 15,5 16,9 11,9 4,0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 4 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 4 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 4 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή

Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή Finansbank: Μια εξαιρετική πλατφόρµα για ανάπτυξη στην αγορά της Τουρκίας Finansbank: Μια εξαιρετική πλατφόρµα για

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) Συστημικών

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 14 Αυγούστου 2014 Δημοσιονομικό Έλλειμμα - Πληθωρισμός - Εξωτερικό Εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΜΠ, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά την απόφαση για επιβολή εμπάργκο από τη Ρωσία

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ε1: Ποιοι ήταν οι λόγοι που η Κύπρος χρειάστηκε διεθνή οικονομική βοήθεια; Τι προκάλεσε τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα;

Ε1: Ποιοι ήταν οι λόγοι που η Κύπρος χρειάστηκε διεθνή οικονομική βοήθεια; Τι προκάλεσε τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα; Πρόγραμμα για τον Χρηματοοικονομικό Τομέα της Κύπρου Μνημόνια Συναντίληψης με την ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τον χρηματοοικονομικό τομέα Μέρος A: Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα