ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 30 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 30 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 30 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΝΟΔΜΒΡΗΟ

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξνκήζεηα κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (ΚΤΑ 53361/ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ΣΣ36586/ θαη νηθ / ). Σα πξνο πξνκήζεηα είδε, π.ρ. γαιφηζεο, κάζθεο, γάληηα, θιπ θαη νη πνζφηεηέο ηνπο είλαη αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα θαη ην πιήζνο ησλ δηθαηνχρσλ ζηηο θαζεκεξηλέο εξγαηνηερληθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζην Γήκν. Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ ηεο κειέηεο πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ ,01 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% θαη ζα θαιπθζεί απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Γήκνπ. Σν CPV ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο είλαη «Ρνχρα Πξνζηαζίαο θαη Αζθαιείαο». Ζ πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 (πεξί «Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ», Φ.Δ.Κ. 114/ ΣΔΤΥΟ ΠΡΧΣΟ), ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ (πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.», ΦΔΚ 185/ ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ), θαη ηνπ Ν.4281/2014, κε βάζε ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο έρεη εγθξηζεί κε ηελ 48/2015 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο πληάμαο Θεσξήζεθε πχξνο Μαληφπνπινο ΓΔ Υεηξηζηψλ Ζ/Τ Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο Απφζηνινο Παπαδφπνπινο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο 2

3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Σα πξνο πξνκήζεηα είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ΚΤΑ 53361/ , ΦΔΚ 1503, Β, , νη νπνίεο ζεσξνχληαη σο νη ειάρηζηεο απαηηεηέο. πκπιεξσκαηηθά, χζηεξα απφ ππφδεημε ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο (έγγξαθν πξνο ηε Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο κε αξηζκ. πξση / ) έρνπλ γίλεη θάπνηεο βειηησηηθέο πξνζαξκνγέο ηξνπνπνηήζεηο επί ησλ απαηηήζεσλ ηεο πξναλαθεξζείζαο ΚΤΑ, αθνχ έρεη ιεθζεί ππφςε ε ζέζε εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη λα είλαη ρξεζηηθά (ΚΤΑ 53361/ , ΦΔΚ 1503, Β, , ζειίδα 20107). πγθεθξηκέλα: ην ςάζηλν θαπέιν πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΚΤΑ γηα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο έρεη αληηθαηαζηαζεί, γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, κε βακβαθεξφ θαπέιν (ηχπνπ jckey), δεδνκέλνπ φηη θαη νη εξγαδφκελνη ην πξνηηκνχλ σο πεξηζζφηεξν ρξεζηηθφ, γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (εξγάηεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, νδνθαζαξηζηέο, πδξαπιηθνί, ειεθηξνιφγνη, θιπ), ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα απμεκέλε πξνζηαζία ηνπο (θξχν αέξαο, θιπ), έρεη πξνβιεθζεί ζηνιή εξγαζίαο κε ην ινγφηππν ηνπ Γήκνπ, γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο έρνπλ πξνβιεθζεί θαη εληζρπκέλα δεξκαηνπάληλα γάληηα, γηα ηνπο εξγάηεο δαζνππξφζβεζεο έρεη πξνβιεθζεί ε πξνκήζεηα ππξίκαρεο ζηνιήο, πξνδηαγξαθψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο θαη ζεη αλαπλεπζηηθήο ζπζθεπήο πξνζσπίδαο θηάιεο ζχγρξνλσλ πξνδηαγξαθψλ, πςειήο πνηφηεηαο, κε ζχγρξνλα ραξαθηεξηζηηθά άλεζεο θαη αληνρήο, γηα ηνπο εξγάηεο πξαζίλνπ πνπ θάλνπλ ρξήζε αιπζνπξίνλνπ έρνπλ πξνβιεθζεί γάληηα θαη ξνχρα (παληειφλη, ηδάθεη) πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη πξνζηαζίαο (ζην παληειφλη απφ ην γφλαην σο αζηξάγαιν θαη γχξσ απφ ηνλ αζηξάγαιν θαη ζην ηδάθεη απφ ηνλ αγθψλα σο ηνλ θαξπφ (ΔΝ 381)), φια κε ειάρηζηε πξνζηαζία (prtectin) 20 m/s (ΔΝ381, ΔΝ388), γηα ηνπο εξγάηεο πξαζίλνπ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ θνπή ρφξησλ έρεη πξνβιεθζεί θξάλνο κε αζπίδην θαη ξνχρα (παληειφλη, ηδάθεη) κε θαηάιιειε πξνζηαζία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηε ζρεηηθή εξγαζία (αδηάβξνρν πιηθφ), γηα ηνπο εξγάηεο πξαζίλνπ πνπ ρεηξίδνληαη ζακλνθνπηηθφ έρεη πξνβιεθζεί θαηάιιειε εμάξηπζε, γηα ηνλ θιεηήξα ηνπ Γήκνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί δίθπθιν γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ έρεη πξνβιεθζεί θαηάιιειε ζηνιή (κπνπθάλ, παληειφλη, γάληηα, κπνηάθηα, θακπαξληίλα) πξνζηαζίαο απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Όπνπ αλαθέξεηαη ε θξάζε «ελδεηθηηθά» ή «πεξίπνπ» ελλνείηαη απφθιηζε ±3% ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο. 3

4 1α. Γάληηα Γεξκαηνπάληλα Δξγαζίεο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη πξνζηαζία απφ απινχο κεραληθνχο θηλδχλνπο (ηξηβέο, ζπκπηέζεηο, εθδνξέο) ζε ζηεγλφ πεξηβάιινλ φπσο εξγαδφκελνη ζε απνξξηκκαηνθφξα, νηθνδφκνη, ζε θήπνπο, κεραλνηερλίηεο. Μήθνο πεξίπνπ cm, πάρνο 1 1,2 mm. T εκπξφο κέξνο γαληηνχ θαη ηα δάθηπια απφ βφεην δέξκα θαη ην πίζσ κέξνο απφ βακβαθεξφ χθαζκα κε ειαζηηθή ηαηλία ζχζθημεο. Πξφηππα: ΔΝ 388, 420 κε επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 2 (ηξηβή), 1 (θνπή κε ιεπίδα), 2 (δηάζρηζε), 2 (δηάηξεζε). CE Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 2, 1, 2, 2 1β. Γάληηα Γεξκαηνπάληλα κε Δλίζρπζε Χο άλσ, εληζρπκέλα, γηα λα έρνπλ κεγαιχηεξν επίπεδν κεραληθήο αληνρήο, παξά ην φηη ζα είλαη πην δχζρξεζηα, κε εζσηεξηθή επέλδπζε. Πξφηππα: ΔΝ 388, 420 κε επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 4 (ηξηβή), 2 (θνπή κε ιεπίδα), 4 (δηάζρηζε), 4 (δηάηξεζε). 2. Γάληηα απφ PVC Όηαλ απαηηείηαη πξνζηαζία απφ ρεκηθνχο, κεραληθνχο θαη βηνινγηθνχο θηλδχλνπο, φπσο εξγαδφκελνη ζε απνξξηκκαηνθφξα (ελαιιαθηηθή ιχζε), ζε θαζαξηζκνχο θάδσλ, ζε λεθξνηαθεία. Μήθνο πεξίπνπ 30 cm πάρνο 1 mm. Τιηθφ θαηαζθεπήο PVC θαη εζσηεξηθή επέλδπζε απφ αλζηδξσηηθφ πιηθφ. Διάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 3, 1, 2, 1, πνπ ζεκαίλεη: 3 (ηξηβή) 1 (θνπή κε ιεπίδα) 2 (δηάζρηζε) 1 (δηάηξεζε) Πξφηππα ΔΝ 388, 420, 374 CE Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 3,1,2,1 4

5 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνχο 3. Γάληηα απφ Ύθαζκα θαη Νηηξίιην Δξγαζίεο ζηηο νπνίεο ην εκπξφο κέξνο ηεο παιάκεο κπνξεί λα εθηεζεί ζε ρεκηθέο νπζίεο ή ζε πγξφ πεξηβάιινλ φπσο ζηα ζπλεξγεία ζπληήξεζεο ζε πγξφ πεξηβάιινλ, ζε πδξαπιηθνχο θαη ζε βαθέο. Μήθνο πεξίπνπ 20 25cm. Δκπξφο κέξνο παιάκεο απφ ληηξίιην ψζηε λα πξνζηαηεχεη απφ ρεκηθέο νπζίεο ελψ ην πίζσ απφ χθαζκα ψζηε λα είλαη πην εχρξεζην. Διάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ: 3,1,2,2. 3 (ηξηβή) 1 (θνπή κε ιεπίδα) 2 (δηάζρηζε) 2 (δηάηξεζε) Πξφηππα: ΔΝ 388, 420 CE Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο Δηθνλφζεκν γηα πξνζηαζία απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 3, 1, 2, 2 4. Γάληηα ειαζηηθά κηαο Υξήζεο Κνπηί ησλ 100 Γηα αληηκεηψπηζε ρεκηθψλ νπζηψλ ή κηθξννξγαληζκψλ. Μήθνο πεξίπνπ 20 cm. Καηαζθεπή απφ ληηξίιην. Δίλαη κίαο ρξήζεο θαη δελ έρνπλ ζεκαζία νη κεραληθέο αληνρέο. Δίλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηηά αλά 100 ηεκάρηα. Πξφηππα: ΔΝ 374 CE Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνχο 5

6 5. Γάληηα Μνλσηηθά Πεδίν εθαξκνγήο: Δξγαζίεο ζε ρακειή ηάζε. Μήθνο 30cm. Καηαζθεπή απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ ρσξίο ξαθέο. Πξφηππν ΔΝ CE Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο Πξντφληνο, αξηζκφο ζεηξάο 00 (Πξνζηαζία κέρξη 500V) RC (απμεκέλε κεραληθή αληνρή, αληνρή ζε φδνλ, νμέα, πεηξειαηνεηδή, ςχρνο) Κσδηθφο εξγαζηεξίνπ πηζηνπνίεζεο Έηνο θαη κήλαο θαηαζθεπήο. ήκα δηεζλνχο ειεθηξνηερληθήο επηηξνπήο (IEC). εκεηψλεηαη φηη ε θιάζε αθνξά ζηελ ηάζε εξγαζίαο απφ ηελ νπνία πξνζηαηεχνπλ ηα γάληηα. 6. Γάληηα γα Υεηξηζηή Αιπζνπξίνλνπ Γάληηα γηα ρεηξηζηέο αιπζνπξίνλνπ ζηνπο απαζρνινχκελνπο κε ηε ζπληήξεζε ηνπ πξαζίλνπ. Πξφηππν ΔΝ 388, Καηεγνξία ΗΗ, ΔΝ Πξνζηαζία απφ αιπζνπξίνλν: Καηεγνξία 1, 20 κ./δεπη. Τδαηναπσζεηηθφ ζθιεξφ θαηζηθφδεξκα ζηελ παιάκε κε πιεθηφ ηδέξζετ θαη αθξψδεο πιηθφ. Ύθαζκα ειαζηηθφ ζε ζηξψζεηο ζην πίζσ κέξνο. Αδηάβξνρν. Πεηζεηέ χθαζκα ζηνλ αληίρεηξα. Μαλζέηα: λενπξέλην. Κνχκπσκα velcr. ηελή εθαξκνγή. ήκαλζε CE. 7. Κξάλνο ε ρψξνπο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, ζε ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο. Δμσηεξηθφ θέιπθνο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ. Γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν εξγνλνκηθφ ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν: Οη θαηαθφξπθνη ηκάληεο ηνπ θεθαινδέκαηνο λα είλαη απφ ζπλζεηηθέο ίλεο θαη φρη απφ ζθιεξφ πιαζηηθφ. Ζ ξχζκηζε ηνπ ηκάληα ηνπ απρέλα λα γίλεηαη κε θνριία κίαο θίλεζεο γηα λα ξπζκίδεηαη αθνχ έρεη θνξεζεί. 6

7 ηνλ ηκάληα πξνζψπνπ λα ππάξρεη αλζηδξσηηθή επέλδπζε απφ δέξκα ε νπνία λα αληηθαζίζηαηαη θαη λα πιέλεηαη. Να ππάξρνπλ νπέο αεξηζκνχ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα. CE Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο Πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 440 vac (πξνζηαζία απφ ειεθηξηθφ ξεχκα) Δπίζεο ζα ππάξρεη θαη απηνθφιιεηε εηηθέηα ζηα ειιεληθά κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε, ζπληήξεζε θαη απνζήθεπζε. 8. Γπαιηά Μάζθα (gggles) ε εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ πξνζηαζία απφ ρεκηθέο νπζίεο (πγξέο ή ζθφλεο) ή θαη απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο (ηξνρφο, ηφξλνο θ.α). Οπηηθφο δίζθνο, αξθεηά κεγάινο πνπ λα κελ εκπνδίδεη ηελ νξαηφηεηα κε αληηζακβσηηθή επέλδπζε, κε αληνρή έλαληη ηξηβήο πιαίζην ζηήξημεο ηνπ νπηηθνχ δίζθνπ, κε ηκάληα ζηεξέσζεο θαη πξνζαξκνγήο ζην θεθάιη θαη νπέο έκκεζνπ αεξηζκνχ. Η ζέζε ησλ νπώλ λα κελ επηηξέπεη ηελ εύθνιε είζνδν ζηαγνληδηώλ ζην εζσηεξηθό ηεο κάζθαο. Σν πιηθό ζηήξημεο γύξσ από ην θαθό είλαη επηζπκεηό λα είλαη ζηιηθνλνύρν γηα θαιύηεξε εθαξκνγή θαη ιηγόηεξε εθίδξσζε. Πξφηππα ΔΝ 166 ην πιαίζην: CE Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο. Β Μεραληθή αληνρή. Δπηζπκεηή ε αλώηεξε κεραληθή αληνρή ΒΣ. 3 Πξνζηαζία απφ πγξέο ρεκηθέο νπζίεο. 4 πξνζηαζία απφ ζθφλε. ηνλ νπηηθφ δίζθν: 1 Οπηηθή θιάζε Β Μεραληθή αληνρή Κ πξνζηαζία έλαληη ηξηβήο Ν αληηζακβσηηθή επέλδπζε 9 πξνζηαζία απφ ιεησκέλα κέηαιια. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε έλαο ηχπνο κε ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά είηε δχν: ν έλαο γηα πξνζηαζία απφ ρεκηθέο νπζίεο (δελ είλαη απαξαίηεηνη νη θσδηθνί 9 θαη Β) θαη άιινο γηα κεραληθνχο θηλδχλνπο (δελ είλαη απαξαίηεηνη νη θσδηθνί 3 θαη 4 ζην πιαίζην). 9. Γπαιηά Πξνζηαζίαο απφ Ζιηαθή Αθηηλνβνιία ε εξγαζίεο ζην χπαηζξν ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. 7

8 Οπηηθφο δίζθνο, κε πξνζηαζία έλαληη ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, επαξθή κεραληθή αληνρή, κε αληνρή έλαληη ηξηβήο θαη βξαρίνλεο ζηήξημεο ξπζκηδφκελνπ κήθνπο γηα θαιχηεξε πξνζαξκνγή. Πξφηππα: ΔΝ166, 169 ηνπο βξαρίνλεο: CE Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο. F Μεραληθή αληνρή. Δπηζπκεηή ε αλώηεξε κεραληθή αληνρή FΣ. ηνλ νπηηθφ δίζθν: 1 Οπηηθή θιάζε 6-2 ή 6 2,5 πνπ ζπκβνιίδεη ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππέξπζξνπ θάζκαηνο. Δλαιαιθηηθά κπνξεί λα ππάξρεη ζηνπο νπηηθνχο δίζθνπο ε ζήκαλζε 5-2 ή 5-2,5 πνπ ζεκαίλεη φηη δελ απνξξνθάηαη ην ππέξπζξν θάζκα ηεο αθηηλνβνιίαο. F Μεραληθή αληνρή. Κ πξνζηαζία έλαληη ηξηβήο. Δπίζεο, ρακειό βάξνο γπαιηνύ γηα λα κελ θνπξάδεηαη ν ρξήζηεο θαη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ησλ βξαρηόλσλ ζε θάζε ηύπν πξνζώπνπ. 10. Αζπίδην Πξνζηαζίαο γηα Κιαδέκαηα κε Υξήζε Βελδηλνπξίνλνπ. ε θιαδέκαηα κε ρξήζε βελδηλνπξίνλνπ. Οπηηθφο δίζθνο, κε κεηαιιηθφ πιέγκα. Ζ πξνζαξκνγή ζην θεθάιη επηηπγράλεηαη κε εηδηθφ ζηήξηγκα. Πξφηππα ΔΝ 166 ην ζηήξηγκα: CE Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο. F Μεραληθή αληνρή ηνλ νπηηθφ δίζθν: 1 Οπηηθή θιάζε F Μεραληθή αληνρή 11. Κξάλνο κε Δλζσκαησκέλν Αζπίδην Πξνζηαζίαο απφ Ζιεθηξηθφ Σφμν Ζ δηάηαμε ζα απνηειείηαη απφ: Κξάλνο πξνζηαζίαο. Δλζσκαησκέλν αζπίδην πξνζηαζίαο απφ ειεθηξηθφ ηφμν ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξάλνπο ην νπνίν ζα είλαη δπλαηφ λα θαηεβαίλεη θαη λα θαιχπηεη ην πξφζσπν ηνπ ρξήζηε. Γηάηαμε ρεηξηζκνχ κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο ζα αλεβάδεη ή ζα θαηεβάδεη ην αζπίδην θαηά ηελ θξίζε ηνπ. Ζ δηάηαμε ζα θέξεη ηε ζήκαλζε CE, ζα αθνινπζεί ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΔΝ379 (θξάλνο) θαη ΔΝ 166, 167 θαη 168 (αζπίδην) κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: Κξάλνο Θα θαιχπηεη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ397. Θα έρεη ην ζχκβνιν ηεο δηειεθηξηθήο αληνρήο 440 (VAC). 8

9 Σν θεθαιφδεκα ζα έρεη θαηαθφξπθνπο ηκάληεο απφ πιεθηέο ζπλζεηηθέο ίλεο ελψ νη ηκάληεο κεηψπνπ θαη απρέλα ζα είλαη απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ ρακειήο ππθλφηεηαο. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ κήθνπο ηνπ ηκάληα απρέλα ζα γίλεηαη κε θνριία ξχζκηζεο πνπ ζα βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ ηκάληα απρέλα. Θα ππάξρεη ππνζηάγσλν κε κε ξπζκηζηή κήθνπο. ην κέησπν ζα ππάξρεη ηκάληαο απνξξφθεζεο ηνπ ηδξψηα απφ δέξκα ή βακβαθεξφ χθαζκα. ην εμσηεξηθφ ηκήκα ηνπ θειχθνπο ζα ππάξρεη δηάηαμε κε ηελ νπνία ζα ξπζκίδεηαη ε ζέζε ηνπ αζπηδίνπ. Αζπίδην Σν αζπίδην ζα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ 166 σο εμήο: Ο βαζκφο θιίκαθαο ζα είλαη ή Ζ νπηηθή θιάζε ζα είλαη, ην πνιχ, 2. Ζ κεραληθή αληνρή ζα είλαη επηπέδνπ θξνχζεο κέζεο ελέξγεηαο (ζχκβνιν Β). Θα έρεη πξνζηαζία έλαληη ηξηβήο (ζχκβνιν Κ) θαη πξνζηαζίαο έλαληη ζάκβσζεο (ζχκβνιν Ν). 12. Μάζθα γηα Ζιεθηξνζπγθνιιεηέο ε ειεθηξνζπγθνιιήζεηο. Μάζθα πνπ θαιχπηεη φιν ην πξφζσπν κε νπηηθνχο δίζθνπο πνπ απνξξνθνχλ ηελ αθηηλνβνιία ησ ζπγθνιιήζεσλ. Να ζηεξίδεηαη ζην θεθάιη. Τιηθφ θαηαζθεπήο: fiberglass. Πξφηππν: ΔΝ 166, 175 ην πιαίζην: CE Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο. F Μεραληθή αληνρή ηνλ νπηηθφ δίζθν: 1 Οπηηθή θιάζε 9 έσο 14 βαζκφο ζθίαζεο Οη έγρξσκνη νπηηθνί δίζθνη πξέπεη λα κπνξνχλ λα αιιάδνπλ γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηάιιειε ζθίαζε αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ Κξάλνο κε Αζπίδην γηα Κεπνπξνχο Αλζεθηηθφ αιιά ειαθξχ θξάλνο πνπ επηηξέπεη πξνζσπηθέο ξπζκίζεηο, εμαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ηδαληθφ επίπεδν αθφκε θαη κεηά απφ πνιχσξε ρξήζε θαη δηαζέηεη πξνζαξκνζκέλε αλαθιηλφκελε κάζθα θαη σηναζπίδεο. Απαηηήζεηο αζθαιείαο ηνπ θξάλνπο: ΔΝ 397 / ANSI Ε , Καηεγνξία C. Απαηηήζεηο αζθαιείαο σηναζπίδσλ: ΔΝ SNR = 26 db(a). Απαηηήζεηο αζθαιείαο κάζθαο: ΔΝ 1731:2006. Πξνζηαηεπηηθφ απρέλα. Κνληφ γείζν θξάλνπο. Λνπξάθη γηα ην ζαγψλη. 9

10 14. Φηιηξφκαζθα Ρ1 Καηά ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ πξνζηαζία κφλν απφ ζθφλε. Μάζθα κε ελζσκαησκέλν θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζθφλεο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε δηπιό ηκάληα πξνζαξκνγήο πνπ ζα θαιύπηεη κύηε, ζηόκα θαη πεγνύλη. Γηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζίεο αλά ηεκάρηα. Αλ ηεξεζνχλ νη θαλφλεο πγηεηλήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κέρξηο φηνπ ν ρξήζηεο αληηιεθζεί φηη δπζρεξαίλεηαη ε αλαπλνή ηνπ. Πξφηππα: ΔΝ 149 Ζ κάζθα θαη ηα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο: CE FFP1 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο Κσδηθφο Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαδηπινύκελε γηα δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ζε θάζε ηύπν πξνζώπνπ θαιύπηνληαο άξηζηα κύηε, ζηόκα, πηγνύλη. 15. Φηιηξόκαζθα Α1Ρ2 Φηιηξφκαζθα πνπ πξνζηαηεχεη κχηε, πεγνχλη, ζηφκα, ηεο νπνίαο ην θπξίσο ζψκα είλαη απφ δηεζεηηθφ πιηθφ πνπ πξνζηαηεχεη απφ νξγαληθά αέξα θαη ζσκαηίδηα. ρεδηαζκέλε γηα απνηειεζκαηηθή θαη άλεηε πξνζηαζία έλαληη θηλδύλσλ από αέξηα, αηκνύο θαη ζσκαηίδηα. Πξφηππα: EN 405 CE Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο Κσδηθφο Δξγαζηεξίνπ χκβνιν FF (filtering fecepiece,θηιηξφκαζθα) Α1P2 Υξσκαηηθφο θψδηθαο (θαθέ θαη άζπξν). Ζ θηιηξφκαζθα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζπζθεπαζκέλε ζε ζαθνχια πνπ φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζα θπιάζεηαη. Να έρεη ρακειό πξνθίι ζρεδηαζκνύ γηα θαιύηεξε πεξηκεηξηθή νξαηόηεηα θαη βαιβίδα εθπλνήο ηνπνζεηεκέλε ζην θέληξν γηα απνηειεζκαηηθή απνκάθξπλζε ζεξκόηεηαο θαη πγξαζίαο θαηά ηελ εθπλνή. Δλζσκαησκέλα νξγαληθά θίιηξα Α1Ρ2 γηα κηθξόηεξν όγθν θαη βάξνο. Τπναιιεξγηθό πιηθό επαθήο κε ην πξόζσπν. 16. Μάζθα Ζκίζεσο Πξνζψπνπ κε Φίιηξα Α1Ρ3 Πιήξεο Κπξίσο κάζθα απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε ηκάληεο πξνζαξκνγήο πνπ ζα θαιχπηνπλ κχηε, ζηφκα θαη πεγνχλη. Ζ κάζθα ζα έρεη δηπιά θίιηξα Α1Ρ3 (ρξψκαηνο θαθέ θαη ιεπθνχ) πνπ παξέρεη πξνζηαζία απφ νξγαληθά αέξηα θαη αηκνχο θαη ζσκαηίδηα. Πξφηππα: ΔΝ 140 (απνζπώκελα θίιηξα) γηα ηε κάζθα θαη ΔΝ 141 γηα θίιηξα. Ζ κάζθα θαη ηα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο: CE Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο (ζηα θίιηξα θαη εκεξνκελία ιήμεο). 10

11 Κσδηθφο Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο Σν θπξίσο ζώκα ηεο κάζθαο πνπ ζε έξρεηαη ζε επαθή κε ην πξόζσπν λα είλαη από ζηιηθνλνύρν (ππναιιεξγηθό) πιηθό γηα άλεζε, ηέιεηα εθαξκνγή θαη ιηγόηεξε εθύδξσζε. Κνύκπσκα κπαγηνλέη γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα ζην θνύκπσκα. 17. Αληαιιαθηηθά Φίιηξα Α1Ρ3 Αληαιιαθηηθά θίιηξα Α1Ρ3 (ρξψκαηνο θαθέ θαη ιεπθνχ) πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία απφ νξγαληθά αέξηα θαη αηκνχο θαη ζσκαηίδηα, θαηάιιεια γηα ηελ αλσηέξσ κάζθα (θνύκπσκα κπαγηνλέη). 18. Μάζθα Οιφθιεξνπ Πξνζψπνπ κε Φίιηξν ΑΒΔΚ2Ρ3 Πιήξεο Κπξίσο κάζθα απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε ηκάληεο πξνζαξκνγήο πνπ ζα θαιχπηεη φιν ην πξφζσπν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νθζαικψλ. Σν θίιηξν ζα είλαη ην ΑΒΔΚ2Ρ3 (ρξψκαηνο θαθέ, γθξη, θίηξηλνπ, πξάζηλνπ θαη ιεπθνχ) πνπ παξέρεη πξνζηαζία απφ φινπο ηνπο ρεκηθνχο ξχπνπο ζε αέξηα κνξθή (νξγαληθά, αλφξγαλα, αηκνχο νμέσλ, ακκσλία) θαη κηθξννξγαληζκνχο. ηελ παξνύζα πξνκήζεηα, ε κειέηε πξνβιέπεη κάζθα νιόθιεξνπ πξνζώπνπ, κε ηέζζεξηο (4) ηκάληεο πξνζαξκνγήο, από ειαθξύ ειαζηνκεξέο πιηθό, κε αληνρή ζηα γδαξζίκαηα θαη ρηππήκαηα, θαθό plycarbnate, δηάθξαγκα νκηιίαο θαη κηθξό βάξνο (κεηαμύ gr). Γπλαηόηεηα δηάζεζεο ζε ηξία κεγέζε (small, medium,large). Θα δηαζέηεη δύν ππνδνρέο θνπκπώκαηνο θίιηξσλ, κε ην ζύζηεκα Baynet (θαηά πξνηίκεζε), γηα κηθξόηεξε αληίζηαζε εηζπλνήο, θαιύηεξε ηζνξξνπία θαη νξαηόηεηα. Πξφηππα: ΔΝ 136 γηα ηε κάζθα θαη ΔΝ 141 γηα θίιηξα. Ζ κάζθα θαη ηα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο: CE Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο (ζηα θίιηξα θαη εκεξνκελία ιήμεο). Κσδηθφο Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο ηα θίιηξα ζα ππάξρεη θαη ρξσκαηηθφο θψδηθαο (θαθέ, γθξη, θίηξηλν, πξάζηλν θαη άζπξν) 19. Αληαιιαθηηθά Φίιηξα ΑΒΔΚ2Ρ3 Αληαιιαθηηθφ θίιηξν ΑΒΔΚ2Ρ3 (ρξψκαηνο θαθέ, γθξη, θίηξηλνπ, πξάζηλνπ θαη ιεπθνχ) πνπ παξέρεη πξνζηαζία απφ φινπο ηνπο ρεκηθνχο ξχπνπο ζε αέξηα κνξθή (νξγαληθά, αλφξγαλα, αηκνχο νμέσλ, ακκσλία) θαη κηθξννξγαληζκνχο, θαηάιιειν γηα ηελ αλσηέξσ κάζθα (θνύκπσκα κπαγηνλέη). 20. εη Αλαπλεπζηηθή πζθεπή Πξνζσπίδα Φηάιε Μέζν πξνζηαζίαο έθηαθηεο αλάγθεο (επέκβαζε ζε ππξθαγηά). 11

12 Θα απνηειείηαη απφ ηε θηάιε πςειήο πίεζεο αέξα, ηε κάζθα νιφθιεξνπ πξνζψπνπ, ην κεησηήξα πίεζεο, ηνλ αεξνπλεχκνλα, ηηο πξνεηδνπνηεηηθέο δηαηάμεηο θαη ην ζχζηεκα αλάξηεζεο. Σν ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί απνκνλψλνληαο ην ρξήζηε απφ ηνπο ξχπνπο θαη ηξνθνδνηψληαο ηνλ κε πεπηεζκέλν αέξα πνπ, κέζσ ηνπ κεησηήξα θαη ηνπ αεξνπλεχκνλα, ζα έρεη κηθξή πίεζε ψζηε λα θαζίζηαηαη αλαπλεχζηκνο. Πξφηππν ΔΝ 137. CE Κσδηθφο πξντφληνο Κσδηθφο Δξγαζηεξίνπ Σππνπνίεζεο Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο, Αξηζκφο Παξηίδαο Δηδηθά ε θηάιε πεπηεζκέλνπ αέξα ζα θέξεη ηε ζήκαλζε πνπ απαηηεί ε λνκνζεζία. Πιένλ ησλ αλσηέξσ, αλαιπηηθόηεξα, ην ζεη ζα έρεη ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πιεξνί ηηο αθόινπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: πηζηνπνίεζε αλαπλεπζηηθήο ζπζθεπήο γηα ππξνζβεζηηθή ρξήζε θαηά EN Type 2, ειαθξηά κε βάξνο έσο 2.7 kg, αλζεθηηθή θαη εύθνιε ζηε ρξήζε, κε ζύζηεκα αλάξηεζεο από αλζξαθόλεκα, ειαθξύ, αλζεθηηθό ζε ζεξκνθξαζίεο, θξνύζεηο θαη ρεκηθά, αλαηνκηθά ζρεδηαζκέλε κε δηαζηάζεηο, ελδεηθηηθά, 590 x 290 x 160 mm, κε ελζσκαησκέλν αεξνπλεύκνλα θαζώο επίζεο θαη ελζσκαησκέλν ζπλαγεξκό πνπ λα ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα ζε πεξίπησζε ρακειήο πίεζεο ηεο θηάιεο, θηάιε ραιύβδηλε 6 lt / 300 bar, κάζθα αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο, ζπκβαηή θαη πηζηνπνηεκέλε γηα ππξνζβεζηηθή ρξήζε κε EN136 Class 3, κε ξπζκηδόκελν θεθαιόδεκα 5 ζεκείσλ θαη δηπιή γξακκή ζθξάγηζεο, κε ζώκα θαηαζθεπαζκέλν από ππναιιεξγηθό EPDM, κε παλνξακηθή νκαηνζπξίδα κε επξύ νπηηθό πεδίν 180, αλζεθηηθή ζε ρεκηθά, ζεξκόηεηα θαη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, κε θσλεηηθό δηάθξαγκα πςειήο πνηόηεηαο θαη λα κπνξεί λα ελζσκαηώζεη ζύζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο, δηαζέζηκε ζε δηάθνξα κεγέζε (Small-Medium-Large) ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επηινγήο κεγέζνπο θαηάιιειν γηα ηνλ εθάζηνηε ρεηξηζηή, θαη κε δπλαηόηεηα ρξήζεο θαη κε θίιηξν, κε ηε ρξήζε εηδηθνύ πξνζαξκνγέα. 21. ηνιή Πξνζηαζίαο απφ Υεκηθά ε ςεθαζκνχο, βαθέο. Δληαίεο ζηνιέο (garment) απφ Tyvek ή ηζνδχλακα πιηθά πνπ πξνζηαηεχνπλ απφ πηηζηιίζκαηα ρεκηθψλ νπζηψλ θαη ζθφλεο ελψ παξάιιεια επηηξέπνπλ ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο. Πξφηππα: ΔΝ 340, 463 CE Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο, Έηνο θαηαζθεπήο Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ πηηζηιίζκαηα ρεκηθψλ νπζηψλ 12

13 Κσδηθνί 3 (γηα πνιιαπιή ρξήζε πξνζηαζία από πγξά ςεθαζκνύ ππό πίεζε (jet spray)), 4 πξνζηαζία απφ αεξνιχκαηα (spray), 5 πξνζηαζία απφ ζθφλεο θαη 6 πξνζηαζία απφ πηηζηιίζκαηα πγξψλ νπζηψλ. Δπηζπκεηό λα δηαζέηεη ειαζηηθέο καλζέηεο ζηνπο θαξπνύο ώζηε λα θαζίζηαηαη αδύλαηε ε πξνζρώξεζε μέλσλ ζσκάησλ ή πγξώλ. Δπηζπκεηό επίζεο λα θιείλεη θαηά πξνηίκεζε κε θεξκνπάξ δύν δξόκσλ. 22. ηνιή Πξνζηαζίαο απφ Υεκηθά Χο άλσ, αιιά κε θσδηθνχο: 4 πξνζηαζία απφ αεξνιχκαηα (spray), 5 πξνζηαζία απφ ζθφλεο θαη 6 πξνζηαζία απφ πηηζηιίζκαηα πγξψλ νπζηψλ. 23. Δπηγνλαηίδεο Οη επηγνλαηίδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο σο εμήο: Δζσηεξηθά, απφ πιηθφ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο. Δμσηεξηθά, απφ πιηθφ πνπ ζα είλαη αλζεθηηθφ ζηελ ηξηβή, ζηηο ρεκηθέο νπζίεο, αληηνιηζζεηηθφ θαη εχθακπην, κε πξνηίκεζε λα πεξηέρεη gel ή αλάινγν πιηθφ. Θα ζπλδένληαη κε δχν δεχγε ηκάλησλ πνπ ζα θιείλνπλ κε ηαηλίεο velcr. 24α. Μαθφ Δξγαζίαο Μαθφ κπινπδάθη 100% βακβαθεξφ, θνληνκάληθν, ρξψκαηνο πνξηνθαιί, θεληεκέλν εκπξφο θαη πίζσ κε ην ινγφηππν ηνπ Γήκνπ. 24β. Φνχηεξ Δξγαζίαο Υξψκα πνξηνθαιί, βακβαθεξφ θαηά ηνπιάρηζηνλ 50% (κε ην φπνην ππφινηπν πνιπεζηεξηθφ), βάξνπο 380 gr, κε ιάζηηρν θάησ θαη ζηα καλίθηα, θεληεκέλν εκπξφο θαη πίζσ κε ην ινγφηππν ηνπ Γήκνπ. 24γ. Παληειφλη Δξγαζίαο Bακβαθεξφ, χθαζκα βάξνπο 240 γξακκάξηα/κέηξν, ρξψκα γθξη, κε ιάζηηρν ζε 2 ζεκεία ζηε κέζε (δσλάξη) γηα λα απμνκεηψλεη ηελ πεξηθέξεηα ψζηε λα ξπζκίδεηαη (γηα λα είλαη άλεην). Δπίζεο δεηείηαη, γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο αιιά θαη πξνζηαζίαο, λα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: δχν ηζέπεο κπξνζηά θαη κία ηνπιάρηζηνλ ζην πιάη κε θαπάθη, θαη, εάλ είλαη δπλαηφλ, κε πνξηνθαιί θάζα πεξηκεηξηθά ηεο ηζέπεο, δχν ηζέπεο πίζσ, ε κία κε θαπάθη (εάλ απηφ είλαη δπλαηφ) θαη ε άιιε απιή, θαη αλαθιαζηηθή ηαηλία ζην θάησ κέξνο ζε θάζε κπαηδάθη πιάηνπο 5 εθαηνζηψλ. 24δ. Μπνπθάλ Πξνζηαζίαο απφ ηηο Καηξηθέο πλζήθεο 13

14 Μπνπθάλ, αδηάβξνρν, κε κνλσηηθφ πιηθφ, γηα επαξθή πξνζηαζία απφ ην θξχν, ρξψκαηνο πνξηνθαιί, κε αθαηξνχκελα καλίθηα, κε θνπθνχια ζε εζσηεξηθή ζήθε κε θεξκνπάξ θαη ην ινγφηππν ηνπ Γήκνπ εκπξφο θαη πίζσ (κεηαμνηππία). Δπίζεο δεηείηαη, γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο αιιά θαη πξνζηαζίαο, λα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 2 ηζέπεο ζην κπξνζηά δεμηά κέξνο πνπ λα θιείλνπλ (π.ρ. κε ηξνπθ), 2 ηζέπεο ζην κπξνζηά αξηζηεξφ κέξνο πνπ θιείλνπλ (π.ρ. κε ηξνπθ), αλαθιαζηηθή ηαηλία πάρνπο απφ 3 έσο 5 εθαηνζηά κπξνζηά (π.ρ. πάλσ απφ ηηο πάλσ ηζέπεο), πίζσ (ζηελ πιάηε), ζην θάησ κέξνο (παληνχ, εάλ είλαη δπλαηφ) θαη ζηα καλίθηα. 24ε. Καπέιν Σχπνπ ηδφθευ κε γείζν, απφ βακβαθεξφ χθαζκα θαιήο πνηφηεηαο. 25. Παληειφλη γηα Κεπνπξνχο Υεηξηζηέο Αιπζνπξίνλνπ Παληειφλη κέρξη ηε κέζε κε πεξηκεηξηθή πξνζηαζία απφ αιπζνπξίνλν ζηα πφδηα. Φαξδηά κέζε κε ιάζηηρν θαη καθξηά πιάηε. Απαηηήζεηο αζθαιείαο: CE, EN381, Καηεγνξία 1, 20 κ. / δεπη. Τιηθφ κπξνζηά θαη πίζσ: ειαζηηθφο πνιπεζηέξαο ζε 4 θαηεπζχλζεηο, ή άιιν ηζνδχλακν πιηθφ, κε εληζρχζεηο απφ θαηάιιειν πιηθφ. Δληζρπκέλε επηθάλεηα: απφ ην γφλαην έσο ηνλ αζηξάγαιν θαη γχξσ απφ ηνλ αζηξάγαιν. Κηλεηηθφηεηα: πξνζρεκαηηζκέλα γφλαηα, ειαζηηθφ πιηθφ ζε 4 θαηεπζχλζεηο, ή άιιν ηζνδχλακν. Δθαξκνγή: ζηελή. Γηαπλνή πιηθνχ: κέηξηα. Υξψκα πςειήο νξαηφηεηαο θαη αλαθιαζηηθέο ισξίδεο. Αεξηζκφο: πιέγκα ζηηο πίζσ ηζέπεο. Αλζεθηηθφ ζην λεξφ. Μεγαιχηεξν κήθνο ζηελ πιάηε. 26. Σδάθεη γηα Κεπνπξνχο Υεηξηζηέο Αιπζνπξίνλνπ Σδάθεη κε πξνζηαζία απφ αιπζνπξίνλν. Απαηηήζεηο αζθαιείαο: CE, EN381, Καηεγνξία 1, 20 κ. / δεπη. Τιηθφ κπξνζηά θαη πίζσ: ειαζηηθφο πνιπεζηέξαο ζε 4 θαηεπζχλζεηο, ή άιιν ηζνδχλακν πιηθφ, κε εληζρχζεηο απφ θαηάιιειν πιηθφ. Δληζρπκέλε επηθάλεηα: απφ ηνλ αγθψλα έσο ηνλ θαξπφ. Κηλεηηθφηεηα: ειαζηηθφ πιηθφ ζε 4 θαηεπζχλζεηο, ή άιιν ηζνδχλακν. Δθαξκνγή: θαξδηά. Γηαπλνή πιηθνχ: ρακειή. Υξψκα πςειήο νξαηφηεηαο θαη αλαθιαζηηθέο ισξίδεο. Αεξηζκφο: αλνηθηφ ζηήξηγκα ζηελ πιάηε ή αιινχ γηα ηζνδχλακν απνηέιεζκα. Αλζεθηηθφ ζην λεξφ. Μεγαιχηεξν κήθνο ζηελ πιάηε. Σν ηδάθεη ζα θέξεη ην ινγφηππν ηνπ Γήκνπ εκπξφο θαη πίζσ (κεηαμνηππία). 27. Παληειφλη γηα Κεπνπξνχο Κνπή Υφξησλ 14

15 Παληειφλη κε αδηάβξνρν πιηθφ ζηα πιατλά θαη ζην κπξνζηά κέξνο ηνπ πνδηνχ, κε εληζρπκέλε πξνζηαζία ελάληηα ζε εθηνμεπφκελα αληηθείκελα. Φεξκνπάξ αεξηζκνχ ζην πίζσ κέξνο ηνπ πνδηνχ, ή αιινχ, γηα ηζνδχλακν απνηέιεζκα, γηα θαιχηεξν αεξηζκφ. Δξγνλνκηθά πξνζρεκαηηζκέλα γφλαηα. Ηδηφηεηα αλαπλνήο: πςειή. Αλζεθηηθφ ζην λεξφ θαη ζηνλ άλεκν. 28. Σδάθεη γηα Κεπνπξνχο Κνπή Υφξησλ Σδάθεη θαηάιιειν γηα πνιχσξε εξγαζία κε εμάξηπζε. Με ηζέπεο νη νπνίεο δελ ζα παξκπνδίδνπλ ηελ εμάξηεζε. Δπέλδπζε ζηηο εθηεζηκέλεο πεξηνρέο (ψκνη, πιατλά). Φεξκνπάξ αεξηζκνχ θάησ απφ ηνπο βξαρίνλεο θαη αλνηθηφ ζηήξηγκα αεξηζκνχ, ή άιια ηζνδχλακα, γηα λα δηαηεξείηαη ε ζεξκνθξαζία ζε ηδαληθφ χςνο. Δξγνλνκηθά πξνζρεκαηηζκέλνη βξαρίνλεο. Ηδηφηεηα αλαπλνήο: πςειή. Αλζεθηηθφ ζην λεξφ θαη ζηνλ άλεκν. Σν ηδάθεη ζα θέξεη ην ινγφηππν ηνπ Γήκνπ εκπξφο θαη πίζσ (κεηαμνηππία). 29. Νηηζεξάδα κε Αλαθιαζηηθέο Σαηλίεο Οη ληηζεξάδεο ζα αθνινπζνχλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνηχπνπ EN 343 ζε φηη αθνξά ηηο κεραληθέο αληνρέο, ηελ αληνρή ζην πιχζηκν θαη ηε ζήκαλζε. Σα επίπεδα αληνρψλ ζα είλαη: Αδηαβξνρνπνίεζε 3. Γηαπλνή 3. Κιείζηκν κε θεξκνπάξ ή θαη velkr, ηζέπεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο. Θα έρνπλ θνπθνχια ε νπνία, φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη, ζα ηνπνζεηείηαη ζε ζήθε πνπ ζα είλαη ζην πίζσ κέξνο ηεο ληηζεξάδαο. Θα πεξηιακβάλνπλ ζαθάθη θαη παληειφλη, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά σο εμήο: αθάθη Γηαθάο κε θνπθνύια ε νπνία, όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη, ζα ηνπνζεηείηαη ζε ζήθε πνπ ζα είλαη ζην πίζσ κέξνο ηεο ληηζεξάδαο. Δπίζεο: δηπιή καλζέηα κε πξόζζεηε ισξίδα ξύζκηζεο εμσηεξηθά ζην καλίθη, δηπιή παηηιέηα κε απηνζύλδεηε ηαηλία, ηύπνπ velcr θαη θεξκνπάξ πνπ θιείλεη κέρξη επάλσ, ηνπιάρηζηνλ κία (1) εμσηεξηθή θαη δύν (2) εζσηεξηθέο ηζέπεο. ηελ πιάηε ζα θέξεη ηππσκέλε ηε θξάζε «ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ». Σν δείγκα πνπ ζα πξνζθνκηζηεί δελ απαηηείηαη λα θέξεη ηελ πξναλαθεξζήζα θξάζε. Οη ηζέπεο λα θιείλνπλ κε θεξκνπάξ ή κε «ζθέπαζκα» απφ ίδην πιηθφ γηα λα κελ εηζέξρεηαη λεξφ. Παληειόλη Παληειόλη κε δώλε κέζεο, ηζέπεο εμσηεξηθέο, πξόζζεηε ισξίδα ξύζκηζεο εμσηεξηθά ζην κπαηδάθη. Δίλαη επηζπκεηό λα θέξεη αληαλαθιαζηηθέο ηαηλίεο. 15

16 Οη ηζέπεο λα θιείλνπλ κε θεξκνπάξ ή κε «ζθέπαζκα» απφ ίδην πιηθφ γηα λα κελ εηζέξρεηαη λεξφ. 30. Ππξίκαρε ηνιή (Παληειφλη Υηηψλην) Έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ππξφζβεζεο. Μνλνθφκαηε ζηνιή απφ ππξίκαρν πιηθφ. Πξφηππα: ΔΝ 340, 469 CE Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Δξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο, Έηνο θαηαζθεπήο Δηθνλφζεκν ππξίκαρσλ ηδηνηήησλ. Πιένλ ησλ αλσηέξσ, αλαιπηηθόηεξα, ζηνιή ζα έρεη ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. Ο επελδπηήο ππξθαγηάο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο θαη πηζηνπνηεκέλνο ζύκθσλα κε ην Δπξσπατθό Πξόηππν ΔΝ 469:2005 «Πξνζηαηεπηηθή Δλδπκαζία Ππξνζβεζηώλ - Απαηηήζεηο Απόδνζεο γηα ηελ Πξνζηαηεπηηθή Δλδπκαζία ηεο Ππξόζβεζεο». Όζνλ αθνξά ηε κεηάδνζε ζεξκόηεηαο ιόγσ θιόγαο (heat transfer-flame), ηε κεηάδνζε ζεξκόηεηαο ιόγσ αθηηλνβνιίαο (heat radiatin), ηελ αληίζηαζε ζηε δηείζδπζε λεξνύ (resistance t water penetratin) θαη ηελ αληίζηαζε ηνπο πδξαηκνύο (water vapr resistance), ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο απόδνζεο ηνπ επηπέδνπ 2 (level 2). Σα ρηηώληα θαη νη πεξηζθειίδεο ζα είλαη πνιπζηξσκαηηθήο θαηαζθεπήο απνηεινύκελα από: Πξώην ηξώκα - Δμσηεξηθό Ύθαζκα 64% - 77% Μεηαξακηδηθέο ίλεο 23%-38% Ππξακηδηθέο ίλεο 1%-2% Αληηζηαηηθέο ίλεο Βάξνο : gr/m2 Ph: Ύθαλζε εμσηεξηθνύ πθάζκαηνο: δηαγώληνο (2\1) Γεύηεξν ηξώκα Φξάγκα Τγξαζίαο Αδηάβξνρε θαη δηαπλένπζα κεκβξάλε από κηθξνπνξώδεο πνιπηεηξαθζνξναηζπιέλην (PTFE) ή πνιπαηζπιέλην ή άιιν θαηάιιειν πιηθό ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ζην ύθαζκα ηηο επηζπκεηέο ηδηόηεηεο. Σξίην ηξώκα - Φξάγκα Τγξαζίαο Με πθάλζηκν (nn wven) πιηθό ζηόρα, κε ζύζηεκα εγθισβηζκνύ αέξα πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζαλ ζεξκνκνλσηηθό, από 100% αξακηδηθέο ίλεο, ην νπνίν λα έρεη ππνζηεί πδξνθνβηθή επεμεξγαζία. Σν δεύηεξν θαη ηξίην ζηξώκα ζα πξέπεη λα είλαη ιακηλαξηζκέλα κεηαμύ ηνπο θαη καδί ζα ζεσξνύληαη ζαλ έλα ύθαζκα ηύπνπ AIRLOCK ή ISOAIR ή αληίζηνηρνπ ζπλνιηθνύ βάξνπο κέρξη 270 gr /m2. Σν ιακαλαξηζκέλν λέν ύθαζκα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ηνπνζεηεζεί κε ηέηνηα θνξά ώζηε ε κεκβξάλε λα βξίζθεηαη πξνο ηεο εμσηεξηθή πιεπξά θαη ην ζεξκνκνλσηηθό ύθαζκα πξνο ηελ εζσηεξηθή πιεπξά δειαδή πξνο ηελ εζσηεξηθή θόδξα. Σέηαξην ηξώκα - Δζσηεξηθή Φόδξα Innermst Lining 16

17 92%-93% Μεηαξακηδηθέο ίλεο 5%-7% Ππξακηδηθέο ίλεο 1%-2% Αληηζηαηηθέο ίλεο Βάξνο :110gr/m2 (δεθηό θαη κε απόθιηζε κέρξη 10%) Ph: Καηαζθεπαζκέλν κε λήκαηα ΝΜ 60/1 Ύθαλζε απιή 1/1 Δλίζρπζε ζηνπο αγθώλεο θαη ηα γόλαηα Να ππάξρεη ελίζρπζε εζσηεξηθά ηεο ζηνιήο από κε πθαζκέλε ηζόρα παξακηδηθώλ ηλώλ θαη ζύκθσλα κε ην ISO θαη 2 αληίζηνηρα, ε νπνία θαιύπηεηαη από ην εμσηεξηθό ύθαζκα ηεο ζηνιήο. Η ελίζρπζε ησλ γνλάησλ απνηειείηαη εζσηεξηθά από ηε κε πθαζκέλε ηζόρα πνπ πξναλαθέξζεθε, ελώ εμσηεξηθά θέξεη ύθαζκα πνπ θαιύπηεη ηε κε πθαζκέλε ηζόρα, ην νπνίν είλαη αλζεθηηθό ζηε ζεξκνθξαζία θαη ηε θιόγα, ζύλζεζεο 100% παξακίδην, επηθαιπκέλν κε θαηάιιειν πνιπκεξέο. Σν ζπλνιηθό βάξνο ησλ επηκέξνπο ζαξσκάησλ πνπ απνηεινύλ ηε ζηνιή λα κελ ππεξβαίλεη ηα 630gr/m2. Αληνρέο Υξσκαηηζκνύ Η Βαθή λα γίλεηαη ζηελ ίλα. Οη αληνρέο ρξσκαηηζκνύ, ζύκθσλα κε ην ISO 105 λα είλαη (ηόζν γηα ην εμσηεξηθό ύθαζκα όζν θαη γηα ηελ εζσηεξηθή θόδξα): ην ειηαθό θσο: min 5 ηελ πιύζε (CO6:40ν): min 4-5 ην ζηεγλό θαζάξηζκα: min 4-5 ηε μεξή ηξηβή: min 4-5 ηελ πγξή ηξηβή: min 3-4 ην ριώξην: min 4 Οη πξνζθνιεηθνί ζύλδεζκνη (Velcr) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηνιώλ απηώλ λα είλαη ρξώκαηνο όκνηνπ κε ην ύθαζκα ηεο ζηνιήο ή καύξνπ ρξώκαηνο. Οη ζύλδεζκνη απηνί λα είλαη βξαδύθαπζηνη, εηδηθνί γηα ζηνιέο πξνζηαζίαο, νη νπνίνη λα ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ FAR b ή αληίζηνηρνπ πξνηύπνπ. Γηα ηηο ηδηόηεηεο ησλ ζπλδέζκσλ ζα ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη αλάινγν πηζηνπνηεηηθό ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιώζζα. Όιεο νη θισζηέο ξαθήο λα είλαη 100% Metaramid, ρξώκαηνο όκνηνπ πθάζκαηνο θαη λα κε μεζσξηάδνπλ. Η ζηνιή ζα θέξεη ηνπιάρηζηνλ 1350 cm2 αληαλαθιαζηηθέο θαη θσζθνξίδνπζεο ηαηλίεο νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη βξαδύθαπζηεο θαη λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ 471. Δπίζεο ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο βξνρόπησζεο λα θξαηνύλ ην 60% ηεο αληαλαθιαζηηθόηεηάο ηνπο. ΥΙΣΩΝΙΟ Να είλαη ζρεδηαζκέλν ώζηε λα κελ πεξηνξίδεη ηηο θηλήζεηο ηνπ ρξήζηε θαη λα είλαη ζπκβαηό κε άιια κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, όπσο κπόηεο, θξάλνο, γάληηα θαη αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. 17

18 Να θνπκπώλεη κε έλα πςειήο αληνρήο ζπλζεηηθό θεξκνπάξ βαξέσο ηύπνπ, κε κεραληζκό ηαρείαο απαζθάιηζεο ζην πάλσ κέξνο. Σν θεξκνπάξ λα θαιύπηεηαη από δύν παηηιέηεο πνπ θιείλνπλ κεηαμύ ηνπο κε πξνζθνιιεηηθό ζύλδεζκν. Η δεμηά παηηιέηα λα θέξεη ηνλ ζθιεξό πξνζθνιιεηηθό ζύλδεζκν θαη ε αξηζηεξή ην καιαθό. Η δεμηά παηηιέηα θαηά ην θιείζηκό ηεο λα δεκηνπξγεί απιάθη πιάηνπο πεξίπνπ 1cm, ώζηε λα εκπνδίδεηαη ε είζνδνο ηνπ λεξνύ. ηελ πεξηνρή ηνπ ιαηκνύ λα ππάξρεη θαη δεύηεξε ισξίδα πξνζθνιιεηηθνύ ζπλδέζκνπ πιάη ζηελ πξώηε. ην πάλσ κέξνο ηνπ θεξκνπάξ θαη πίζσ από απηό, λα ππάξρεη ισξίδα πθάζκαηνο κήθνπο πεξίπνπ 10cm γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ιαηκνύ από ην θεξκνπάξ. Θα ππάξρεη εηδηθή επηγξαθή κε θξάζε πνπ ζα δώζεη ε Τπεξεζία. ΣΔΠΔ Δμσηεξηθά ηνπ αξηζηεξνύ θύιινπ λα ππάξρεη ηζέπε αζπξκάηνπ ε νπνία λα θιείλεη κε πξνζθνιιεηηθό ζύλδεζκν κε θαπάθη. ην εμσηεξηθό κπξνζηηλό κέξνο ηνπ ρηησλίνπ θαη ζην θάησ κέξνο λα ζρεκαηίδνληαη ηζέπεο εζσηεξηθέο κε ύθαζκα θόδξαο. Δζσηεξηθά ηνπ δεμηνύ θύιινπ λα ππάξρεη ηζέπε πνπ λα βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ ρηησλίνπ. Σν ρηηώλην λα θέξεη δύν νξηδόληηεο θζνξίδνπζεο αληαλαθιαζηηθέο ηαηλίεο εκπξόο θαζώο θαη δύν νξηδόληηεο θαη δπν θάζεηεο ζην πίζσ κέξνο. Σα καλίθηα λα θέξνπλ από κία θζνξίδνπζα αληαλαθιαζηηθή ηαηλία. Σα καλίθηα λα θέξνπλ ζύζηεκα απμνκείσζεο ηνπ πιάηνπο ηνπ θάηνπ άθξνπ απηώλ. Σν καλίθη εζσηεξηθά θαη ζε ζπλέρεηα ηεο θόδξαο θέξεη πιεθηή ειαζηηθή καλζέηα ζύλζεζεο 100% αξακηδηθώλ ηλώλ γηα ηελ απνθπγή εηζόδνπ λεξνύ ζε απηό αθόκε θαη κε πςσκέλν ην ρέξη ηνπ ρξήζηε. Σν θνιάξν ηνπ ρηησλίνπ λα είλαη από ην ίδην ύθαζκα κε απηό ηνπ ρηησλίνπ. Να ιεθζεί θαηαζθεπαζηηθή κέξηκλα ώζηε λα ζηέθεηαη όξζην ζε πεξίπησζε θιεηζίκαηνο. Σα ρηηώληα λα κπνξνύλ λα πιέλνληαη ζε ζεξκνθξαζία 30ν Κειζίνπ κε θνηλά απνξξππαληηθά ή λα επηδέρνληαη ζηεγλό θαζάξηζκα. ην θάησ κέξνο ηνπ ρηησλίνπ, πεξηκεηξηθά ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά θαζώο θαη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ καλζεηώλ λα ππάξρεη θαηάιιειε δηακόξθσζε κε ισξίδεο αδηάβξνρεο θαη αλαπλεύζηκεο κεκβξάλεο. ΠΔΡΙΚΔΛΙΓΑ Να θέξεη ειαζηηθέο ξπζκηδόκελεο ηηξάληεο νη νπνίεο θνπκπώλνπλ εκπξόο κε πιαζηηθή πόξπε. ηελ πεξηνρή ηεο πιάηεο λα είλαη πεξαζκέλεο ζε πιαζηηθό ζύλδεζκν ν νπνίνο ζπγθξαηεί ηε κία δίπια ζηελ άιιε. 18

19 ην πίζσ κέξνο ηεο δώλεο από ην επάλσ κέξνο απηήο ηνπνζεηείηαη εζσηεξηθά ειαζηηθό πιηθό από ηε κία πιατλή ξαθή σο ηελ άιιε γηα ηελ απμνκείσζε ηεο πεξηκέηξνπ ηεο κέζεο θαη ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή ζηνλ ράξηε. Κάζε κπαηδάθη λα θέξεη πεξηκεηξηθέο νξηδόληηεο αληαλαθιαζηηθέο ηαηλίεο. Να δηαζέηεη πιατλέο ηζέπεο ζηξαηησηηθνύ ηύπνπ θαη λα θέξεη ισξίδα γξήγνξνπ θιεηζίκαηνο. Σα παληειόληα πξέπεη λα πιέλνληαη ζε πιπληήξην ζε ζεξκνθξαζία 60ν Κειζίνπ κε θνηλά απνξξππαληηθά ή λα επηδέρνληαη ζηεγλό θαζάξηζκα. ηα θάησ άθξα ηνπ παληεινληνύ, πεξηκεηξηθά ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά λα ππάξρεη θαηάιιειε δηακόξθσζε κε ισξίδεο αδηάβξνρεο αλαπλεύζηκεο κεκβξάλεο. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Να θαηαηεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ην αλάινγν πηζηνπνηεηηθό εθδνζέλ κε θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, από δηαπηζηεπκέλν θνξέα βάζε εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ, θαζώο θαη ε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιώζζα. Να θαηαηεζεί αληίγξαθν ησλ εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ πθάζκαηνο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα θαηαηεζεί αληίγξαθν ηνπ ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθνύ. Η θαηαζθεπή ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο λα πεξηιακβάλεηαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο νπνίεο απηό έρεη εθδνζεί. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζνπλ θύιιν ζπκκόξθσζεο απαληώληαο κε ζεηξά ζε όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. Η ηηκή ηεο ζηνιήο ζα είλαη εληαία αλεμάξηεηα ηνπ κεγέζνπο. Σα αθξηβή κεγέζε θαη ηα ρξώκαηα ζα δνζνύλ από ηελ Τπεξεζία ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 31. ηνιή Αλαβάηε Γηθχθινπ (Μπνπθάλ Παληειφλη Γάληηα Μπνηάθηα Αδηάβξνρε Κακπαξληίλα) Μπνπθάλ κε θαηάιιειν αλζεθηηθφ εμσηεξηθφ χθαζκα (ελδεηθηηθφο ηχπνο crdura 500D), αθαηξνχκελε ζεξκηθή επέλδπζε, αδηάβξνρε, αθαηξνχκελε θαη δηαπλένπζα κεκβξάλε, αεξαγσγνχο κπξνζηά θαη πίζσ, πξνζζαθαηξνχκελεο εληζρχζεηο ζε ψκνπο, αγθψλεο θαη πιάηε, ξπζκίζεηο ζε κέζε, καλίθηα, ιαηκφ, εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο ηζέπεο, θαη αλαθιαζηηθά ζεκεία γηα λπθηεξηλή νξαηφηεηα. Παληειφλη κε θαηάιιειν εμσηεξηθφ χθαζκα (ελδεηθηηθφο ηχπνο crdura), 100% αδηάβξνρν, 19

20 αθαηξνχκελε επέλδπζε, πξνζηαηεπηηθά ζε γφλαηα θαη γνθνχο, θαη αληαλαθιαζηηθά ζεκεία. Γάληηα κε αδηάβξνρε αλαπλένπζα εζσηεξηθή κεκβξάλε, ζεξκηθή επέλδπζε, εληζρχζεηο ζηηο αξζξψζεηο, αληηνιηζζεηηθή ελίζρπζε ζηελ παιάκε, ειαζηηθά ζεκεία ζηνπο θαξπνχο, θαη θιείζηκν κε Velcr. Μπνηάθη θαηαζθεπαζκέλν απφ δέξκα, αδηάβξνρν κε κεκβξάλε πνπ επηηξέπεη ηελ αλαπλνή ηνπ πνδηνχ, πξνζηαζία ζηνλ αζηξάγαιν, καιαθή εζσηεξηθή επέλδπζε, αληηνιηζζεηηθή θαη ειαζηηθή ζφια, πξνζζαθαηξνχκελνπο αληηβαθηεξηδηαθνχο πάηνπο, θαη αληαλαθιαζηηθά έλζεηα πίζσ. Αδηάβξνρε Κακπαξληίλα κε θνπκπηά θαη θεξκνπάξ 32. Γαιφηζεο Δξγαζίεο ζε χπαηζξν θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Αδηάβξνρε κπφηα απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε αληηνιηζζεηηθή ζφια πξνζηαηεπηηθά δαθηχισλ θαη πξνζηαηεπηηθφ έλαληη δηάηξεζεο. Πξφηππν:ΔΝ 344, 345 CE Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο Σν ζχκβνιν S5 πνπ ζπκβνιίδεη Πξνζηαζία δαθηχισλ Απνξξφθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα Τδαηνπεξαηφηεηα θαη απνξξφθεζε λεξνχ Πξνζηαζία ηεο ζφιαο έλαληη δηάηξεζεο Αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο 33. Άξβπια Αζθαιείαο Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο. Ζκηάξβπιν, κε χςνο πνπ λα πξνζηαηεχεη ηα ζθπξά, κε πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα δαθηχισλ θαη αληηνιηζζεηηθή ζφια. Δηδηθφηεξα: Θα πξνζηαηεχνπλ ην πφδη απφ εμσηεξηθέο αηηίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θαθψζεηο. 20

21 Δηδηθά ην πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα δαθηύισλ ζα είλαη ελίζρπζε κε αληνρή ζε θξνύζε ηνπιάρηζηνλ 200 Jule, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ΔΝ 345 θαη εηδηθόηεξα απηέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζην βαζκό πξνζηαζίαο S3. Δπεηδή ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα δαθηύισλ είλαη κεηαιιηθή ελίζρπζε θαη ε πξνζηαζία ηεο ζόιαο έλαληη δηάηξεζεο εμαζθαιίδεηαη κε ρξήζε (θαηά κήθνο ηνπ πέικαηνο) κε κεηαιιηθό έλζεην ζηε ζόια, ε κεγαιύηεξε αθακςία ηεο ζόιαο (ιόγσ ηνπ κεηαιιηθνύ έλζεηνπ) θαη ην κεγαιύηεξν βάξνο ησλ αξβύισλ (ιόγσ ηνλ κεηαιιηθώλ εληζρύζεώλ ηνπο) πξνθαιεί πεξηζζόηεξε θνύξαζε ζην βάδηζκά ησλ δηθαηνύρσλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ, δεηείηαη ηόζν ην πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα δαθηύισλ όζν θαη ε πξνζηαζία ηεο ζόιαο έλαληη δηάηξεζεο λα είλαη από πιηθά κε κεηαιιηθά, ώζηε ηα άξβπια λα είλαη ειαθξύηεξα θαη κε πην εύθακπηε ζόια από απηά πνπ θέξνπλ ηηο αληίζηνηρεο κεηαιιηθέο εληζρύζεηο, αιιά κε κεραληθέο αληνρέο ζε θξνύζε θαη δηάηξεζε ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε απηέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζην βαζκό πξνζηαζίαο S3. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από δέξκα, ιόγσ ηεο θαιύηεξεο άλεζήο ηνπο ζε ζρέζε κε άξβπια θαηαζθεπαζκέλα από θανπηζνύθ, άιιν ειαζηηθό ή PVC, θαηάιιεινπ πάρνπο γηα λα πξνζθέξνπλ άλεζε, θαιύπηνληαο παξάιιεια ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζην βαζκό πξνζηαζίαο S3. Θα είλαη αδηάβξνρα, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ΔΝ 345 θαη εηδηθόηεξα απηέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζην βαζκό πξνζηαζίαο S3. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα άξβπια ζα θέξνπλ αδηαβξνρνπνηεκέλεο ξαθέο ζηα ζεκεία έλσζεο ησλ δεξκάησλ, νη νπνίεο ζα απνηξέπνπλ ηελ εηζξνή πδάησλ θαη πγξαζίαο εληόο ηνπ άξβπινπ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ δηθαηνύρσλ πνπ εξγάδνληαη ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο, θαζώο ζα πξνζηαηεύνπλ ηα πόδηα ηνπο από ηε βξνρή θαη γεληθά από θάζε επαθή κε πγξαζία. Η ζόια ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα εμαζθαιίδεη αληνρή ζε ιάδηα, πεηξειαηνεηδή, πδξνγνλάλζξαθεο, νμέα θαη άιια ρεκηθά, αληνρή ζηελ πδξόιπζε θαη ηξηβή θαη λα πξνζθέξεη επαξθή πξνζηαζία από θξαδαζκνύο. Σν εζσηεξηθό ηεο ζόιαο ζα είλαη απνξξνθεηηθό, θαηά ηεο εθίδξσζεο, κε αλαηνκηθή κνξθή. Σν πέικα ηνπ εκηάξβπινπ ζα είλαη αληηνιηζζεηηθφ. Ζ γιψζζα ηνπ εκηάξβπινπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ θπζηθφ δέξκα πάρνπο 1 mm πεξίπνπ. Ζ ζχζθημε ηνπ εκηάξβπινπ ζην πφδη ζα γίλεηαη κε θνξδφλη. Σα εκηάξβπια ζα είλαη αληηζηαηηθά, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχλ ηηο ειεθηξνζηαηηθέο θνξηίζεηο δηνρεηεχνληαο ηα ειεθηξνζηαηηθά θνξηία, απνκαθξχλνληαο έηζη ηνλ θίλδπλν αλάθιεμεο κε ζπηλζήξα. Κάζε δεχγνο εκηάξβπισλ ζα παξαδίδεηαη ζε αλεμάξηεην θνπηί. Πξφηππα : ΔΝ 344, 345. ήκαλζε : CE. Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, εξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο, έηνο θαηαζθεπήο. Σν ζχκβνιν ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο S3 πνπ ζπκβνιίδεη: Πξνζηαζία δαθηχισλ. Απνξξφθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα. Τδαηνπεξαηφηεηα θαη απνξξφθεζε λεξνχ. Πξνζηαζία ηεο ζφιαο έλαληη δηάηξεζεο. Αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο. ηε ζφια il resistant. 34. Άξβπια Αζθαιείαο Δηδηθά γηα Ζιεθηξνιφγνπο 21

22 Γηα ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο. Ίδηα κε ηα άξβπια αζθαιείαο, πιελ ησλ εμήο δηαθνξψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επαξθή κφλσζε ηνπ άξβπινπ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ δηθαηνχρσλ ηνπο απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα. Θα πξέπεη λα έρνπλ αληεπεμέιζεη ζηε δνθηκή δηειεθηξηθήο αληνρήο ζηε ζφια ζε ηνπιάρηζηνλ 5 kv. Γε ζα θέξνπλ νπνηνδήπνηε κεηαιιηθφ έλζεην (π. ρ. κεηαιιηθφ θάιπκκα πξνζηαζίαο δαθηχισλ). εκεηψλεηαη επίζεο φηη επηιέγνληαη άξβπια αζθαιείαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 347 θαη ην βαζκό αζθαιείαο Ο2, ησλ νπνίσλ νη πξνδηαγξαθέο είλαη αληίζηνηρεο κε εθείλεο ησλ ζύκθσλσλ κε ην πξόηππν ΔΝ 345 αξβύισλ αζθαιείαο, πιελ ηεο πξνζηαζίαο έλαληη δηάηξεζεο, θαζώο δόζεθε πξνηεξαηόηεηα ζηελ αζθάιεηα ειεθηξνιόγσλ από ην ειεθηξηθό ξεύκα ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπο θαη ειήθζε ππόςε ν πεξηνξηζκέλνο θίλδπλνο δηάηξεζεο ηεο ζόιαο ζηνπο ρώξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο, ζπγθξηηηθά κε απηόλ πνπ απαηηνύλ νη άιιεο εξγαζίεο. Παξάιιεια, επηιέγνληαη δεξκάηηλα άξβπια, ιφγσ ηεο θαιχηεξεο άλεζήο ηνπο ζε ζρέζε κε άξβπια απφ θανπηζνχθ, άιιν ειαζηηθφ ή PVC. Πξφηππα: ΔΝ 347. CE. Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, εξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο, έηνο θαηαζθεπήο. Σν ζχκβνιν ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο Ο2 πνπ ζπκβνιίδεη: Απνξξφθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα. Τδαηνπεξαηφηεηα θαη απνξξφθεζε λεξνχ. Αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο. ηε ζφια il resistant. 35. Μπφηεο γηα Αιπζνπξίνλν Γεξκάηηλεο κπφηεο κε πξνζηαζία απφ αιπζνπξίνλν, ειαθξηέο θαη άλεηεο κε εηδηθή επηθάιπςε γηα απμεκέλε δηάξθεηα δσήο. Καηαζθεπαζκέλεο απφ δέξκα θαη επέλδπζε πνιπεζηέξα. Με εζσηεξηθή επέλδπζε. Δληζρπκέλεο ζηα ρακειφηεξα ηκήκαηα γηα κεγαιχηεξε αληνρή θαη ζηαζεξφηεηα γηα ηνπο αζηξαγάινπο θαη ηα δάθηπια. Με αθαηξνχκελν πάην γηα λα πιέλνληαη. Απαηηήζεηο αζθαιείαο: ΔΝ ISO 20344, 20345, θαη SB, E, WRU, θαηεγνξία 2, 20 κ./δεπη. Πξνζηαζία απφ αιπζνπξίνλν: 20 κ./δεπη. Αηζάιηλε πξνζηαζία ησλ δαθηχισλ 36. Κψλνη ήκαλζεο (Βάζε Κανπηζνχθ) Πιήξσο αληαλαθιαζηηθνί κε ελαιιαζζφκελνπο ιεπθνχο θαη θφθθηλνπο δαθηπιίνπο. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: Τιηθφ θαηαζθεπήο: θανπζνχθ Ύςνο: 50 cm Βάξνο: 2,2 2,4 Kg Μνξθή: ηεηξάγσλε βάζε ζρεδηαζκέλε κε ηξφπν πνπ επηηξέπεη ηελ απφιπηε ηζνξξνπία. Θα είλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηεζεί ν έλαο επάλσ ζηνλ άιιν κε ηξφπν πνπ 22

23 ην ζπλνιηθφ χςνο λα κελ ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ αξρηθνχ. ην επάλσ κέξνο ζα ππάξρεη νπή γηα ηε κεηαθνξά θαη ηελ ελαπφζεζή ηνπο. Υξσκαηηζκφο: ε θφθθηλε κε αληαλαθιαζηηθή επηθάλεηα ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξσκαηνκεηξηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο CIE 15,2 (1986) κε πξφηππν θσηηζηηθφ D65, γεσκεηξία 45/0 κε ηηο αθφινπζεο ηηκέο ζπληεηαγκέλσλ Υξψκα Παξ/ληαο Φσηεηλφηε ηαο β Υ Φ Υ Φ Υ Φ Υ Φ Κφθθηλν 0,690 0,310 0,575 0,316 0,521 0,371 0,610 0,390 >0,11 Αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε. Ζ αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ζα είλαη ηχπνπ ΗΗ θαηά ηελ ΤΑ (ΤΠΔΥΧΓΔ ΦΔΚ 954/86). Ζ επηθφιιεζε ηεο κεκβξάλεο ζηνλ θψλν ζα είλαη ζχκθσλε κε ην ζρέδην ηνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ CEN TC 226 N 143 E ( 7.8) ή ηζνδχλακν εζληθφ πξφηππν. Ο θψλνο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο κεραληθέο αληνρέο ησλ 7.4, 7,5 & 7,6 ηνπ αλσηέξσ πξνηχπνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ πξνηχπνπ. Θα έρεη έγθξηζε απφ αξρή θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. Θα έρεη ζήκαλζε ζηε βάζε κε ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ηνλ αξηζκφ έγθξηζεο. 37. Χηνβχζκαηα κίαο Υξήζεο (Εεχγνο) Όπνπ ν ζφξπβνο ππεξβαίλεη ηα 85 db(a) ππνρξεσηηθά θαη δπλεηηθά φπνπ ππεξβαίλεη ηα 80 db(a), γηα νθηάσξε έθζεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ. Πεξηγξαθή: Απνηεινχληαη απφ ιεπηφ πιηθφ θιεηζκέλν ζε ζπλζεηηθφ πεξίβιεκα πνπ θξάδεη ηνλ αθνπζηηθφ πφξν. Δίλαη εχρξεζηα, δηφηη δελ αζθνχλ πίεζε ζηα απηηά θαη δε δεζηαίλνπλ. Δίλαη ηνπνζεηεκέλα ζε δφηε αλά δεχγε θαη ν εξγαδφκελνο ηα θνξά γηα φζν ρξφλν είλαη εθηεζεηκέλνο ζην ζφξπβν. Πξφηππν ΔΝ Σα σηνβχζκαηα ή ε ζπζθεπαζία ηνπο πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο: CE Κσδηθφο πξντφληνο Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο Πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ην δηάγξακκα εμαζζέλεζεο αθνπφκελνπ ήρνπ. 38. Χηνβχζκαηα πνιιαπιψλ Υξήζεσλ Σύπνπ ηέθαο Θα είλαη πξνδηακνξθσκέλα κε πεπιαηπζκέλν ην έμσ άθξν ψζηε λα απνθεχγεηαη επαθή κε ην ρέξη. Σν ηόμν ηνπ σηνβύζκαηνο λα είλαη εύθακπην γηα εύθνιν θαη απνηειεζκαηηθό ρεηξηζκό ρσξίο θίλδπλν λα ζπάζεη. Δίλαη επηζπκεηό ηα σηνβύζκαηα ζηελ άθξε ηνπο λα έρνπλ ζηξνγγπιό ζρήκα γηα λα παξέρνπλ κεησκέλε πίεζε θαη άλεηε κόλσζε. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηα σηνβχζκαηα κίαο ρξήζεο (ζήκαλζε, δηάγξακκα, ΔΝ). 23

24 39. Δμάξηπζε γηα Δξγαιεία HUSQVARNA Δμάξηπζε θαηάιιειε γηα ηα ειαθξά ζακλνθνπηηθά ηεο εηαηξίαο Husqvarna πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο. Ρπζκηδφκελνη ηκάληεο ψκνπ κε επέλδπζε θαη απιή θαη απνηειεζκαηηθή απειεπζέξσζε ζην ζψξαθα. Μνληέιν Standard ηεο εηαηξίαο Husqvarna ή ηζνδχλακν Μνλσηηθά Δξγαιεία Πεδίν εθαξκνγήο: Δξγαζίεο ζε ρακειή ηάζε ηαπηφρξνλα κε ηα γάληηα. Σχπνο εξγαιείσλ: Πέλζα ειεθηξνινγηθή 1000V ηχπνπ KNIPEX ( ) VDE Πιαγηνθφθηεο ειεθηξνινγηθφο 1000V ηχπνπ KNIPEX ( ) VDE Μπηνηζηκπίδα ειεθηξνινγηθή θπξηή 1000V ηχπνπ KNIPEX ( ) VDE Μαραίξη θαισδίνπ 1000V ηχπνπ KNIPEX ( ) VDE Καηαβίδηα ειεθηξνινγηθή ζεηξά 10 ηεκαρίσλ 1000V VDE Λαβή ηαπ θνληή εθ. κνλσκέλε γηα θιεηδί λν 10, 1000V VDE Σζηκπίδα αθαίξεζεο καραηξσηψλ αζθαιεηψλ Ακπεξνηζηκπίδα 600V/600A/200Χ Πξφηππν ΔΝ Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο Πξντφληνο, αξηζκφο ζεηξάο Έηνο θαηαζθεπήο. ήκα δηεζλνχο ειεθηξνηερληθήο επηηξνπήο (IEC) Σα ειεθηξνινγηά εξγαιεία πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ, πέξαλ ηεο αζθάιεηαο, πςειή αληνρή θαη επθνιία ζηε ρξήζε. Ο πληάμαο ππξίδσλ Μαληφπνπινο ΓΔ38 Θεσξήζεθε Απφζηνινο Παπαδφπνπινο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο 24

25 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Α/Α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΝΣΗΑ 1α ΓΑΝΣΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΝΗΝΑ 300 1, β ΓΑΝΣΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΝΗΝΑ ΜΔ ΔΝΗΥΤΖ 150 2, ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ PVC 130 1, ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑ ΚΑΗ ΝΗΣΡΗΛΗΟ 300 0, ΓΑΝΣΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ - ΚΟΤΣΗ ΣΧΝ , ΓΑΝΣΗΑ ΜΟΝΧΣΗΚΑ ΓΑΝΣΗΑ ΓΗΑ ΥΔΗΡΗΣΖ ΑΛΤΟΠΡΗΟΝΟΤ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΔΦΑΛΖ 7 ΚΡΑΝΟ ΓΤΑΛΗΑ ΜΑΚΑ (GOGGLES) ΓΤΑΛΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΌ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 190 7, ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑ ΚΛΑΓΔΜΑΣΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΒΔΝΕΗΝΟΠΡΗΟΝΟΤ ΚΡΑΝΟ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΣΟΞΟ ΜΑΚΑ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΔ ΚΡΑΝΟ ΜΔ ΑΠΗΓΗΟ ΓΗΑ ΚΖΠΟΤΡΟΤ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΝΑΠΝΟΖ 14 ΦΗΛΣΡΟΜΑΚΑ Ρ , ΦΗΛΣΡΟΜΑΚΑ A1Ρ ΜΑΚΑ ΖΜΗΔΧ ΠΡΟΧΠΟΤ ΜΔ ΦΗΛΣΡΑ Α1Ρ3 ΠΛΖΡΖ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΦΗΛΣΡΑ Α1Ρ ΜΑΚΑ ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΜΔ ΦΗΛΣΡΟ ΑΒΔΚ2Ρ3 ΠΛΖΡΖ

26 19 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΦΗΛΣΡΑ ΑΒΔΚ2 Ρ ΔΣ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΤΚΔΤΖ - ΠΡΟΧΠΗΓΑ - ΦΗΑΛΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΖ ΔΝΓΤΜΑΗΑ 21 ΣΟΛΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΥΖΜΗΚΑ (ΣΤΠΟ 3, 4, 5, 6) ΣΟΛΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΥΖΜΗΚΑ (ΣΤΠΟ 4, 5, 6) ΔΠΗΓΟΝΑΣΗΓΔ α ΜΑΚΟ ΔΡΓΑΗΑ 380 4, β ΦΟΤΣΔΡ ΔΡΓΑΗΑ 190 9, γ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ ΔΡΓΑΗΑ , δ ΜΠΟΤΦΑΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΗΡΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ε ΚΑΠΔΛΟ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ ΓΗΑ ΚΖΠΟΤΡΟΤ - ΥΔΗΡΗΣΔ ΑΛΤΟΠΡΗΟΝΟΤ ΣΕΑΚΔΣ ΓΗΑ ΚΖΠΟΤΡΟΤ - ΥΔΗΡΗΣΔ ΑΛΤΟΠΡΗΟΝΟΤ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ ΓΗΑ ΚΖΠΟΤΡΟΤ - ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ ΣΕΑΚΔΣ ΓΗΑ ΚΖΠΟΤΡΟΤ - ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ ΝΗΣΔΡΑΓΑ ΜΔ ΑΝΑΚΛΑΣΗΚΔ ΣΑΗΝΗΔ ΠΤΡΗΜΑΥΖ ΣΟΛΖ (ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ - ΥΗΣΧΝΗΟ) ΣΟΛΖ ΑΝΑΒΑΣΖ ΓΗΚΤΚΛΟΤ (ΜΠΟΤΦΑΝ - ΠΑΝΔΛΟΝΗ - ΓΑΝΣΗΑ - ΜΠΟΣΑΚΗΑ - ΑΓΗΑΒΡΟΥΖ ΚΑΜΠΑΡΝΣΗΝΑ) ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ 32 ΓΑΛΟΣΔ ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΗΓΗΚΑ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΠΟΣΔ ΓΗΑ ΑΛΤΟΠΡΗΟΝΟ ΓΗΑΦΟΡΑ 36 ΚΧΝΟΗ ΖΜΑΝΖ (ΒΑΖ ΚΑΟΤΣΟΤΚ) ΧΣΟΒΤΜΑΣΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΕΔΤΓΟ) 600 0,

27 38 ΧΣΟΒΤΜΑΣΑ ΠΟΛΛΑΠΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΣΤΠΟΤ ΣΔΚΑ 12 7,2 86,4 39 ΔΞΑΡΣΤΖ ΓΗΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ HUSQΧARNA ΜΟΝΧΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΠΔΝΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ 1000V ΣΤΠΟΤ KNIPEX ( ) VDE ΠΛΑΓΗΟΚΟΦΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟ 1000V ΣΤΠΟΤ KNIPEX ( ) VDE ΜΤΣΟΣΗΜΠΗΓΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ ΚΤΡΣΖ 1000V ΣΤΠΟΤ KNIPEX ( ) VDE ΜΑΥΑΗΡΗ ΚΑΛΧΓΗΟΤ 1000V ΣΤΠΟΤ KNIPEX ( ) VDE ΚΑΣΑΒΗΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΗΡΑ 10 ΣΔΜΑΥΗΧΝ 1000V VDE ΛΑΒΖ ΣΑΤ ΚΟΝΣΖ ΔΚ. ΜΟΝΧΜΔΝΖ ΓΗΑ ΚΛΔΗΓΗ Νν 10, 1000V VDE ΣΗΜΠΗΓΑ ΑΦΑΗΡΔΖ ΜΑΥΔΗΡΧΣΧΝ ΑΦΑΛΔΗΧΝ ΑΜΠΔΡΟΣΗΜΠΗΓΑ 600V/600A/200Χ ΤΝΟΛΟ 52924,40 ΦΠΑ 23% 12172,61 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 65097,01 Οινγξάθσο: εμήληα πέληε ρηιηάδεο ελελήληα επηά επξψ θαη έλα ιεπηφ. Ο πληάμαο ππξίδσλ Μαληφπνπινο ΓΔ38 Θεσξήζεθε Απφζηνινο Παπαδφπνπινο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο 27

28 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ Ζ πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί κε βάζε ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. Ζ αμηνιφγεζε έθαζηνπ είδνπο ζα γίλεη κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. Έθαζηνο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ηερληθά θπιιάδηα κε ηελ πιήξε πεξηγξαθή, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο πνπ δεηείηαη λα θέξεη θάζε είδνο γηα ην νπνίν ζπκκεηέρεη, θαζψο επίζεο λα ππνβάιιεη θαη δείγκαηα ησλ πξνο πξνκήζεηα πξντφλησλ. Σα δείγκαηα πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα πνπ ζα αλαδεηρζεί αλάδνρνο ζα επηζηξαθνχλ κεηά ηελ παξάδνζε ησλ φκνησλ εηδψλ ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ, ελψ ηα δείγκαηα ησλ ππνινίπσλ ζπκκεηερφλησλ ζα επηζηξαθνχλ κεηά ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ. Γελ δεηείηαη πξνζθφκηζε δεηγκάησλ παξά κφλν ππνβνιή ηερληθψλ θπιιαδίσλ ή/θαη θαηαιφγσλ απφ ηα νπνία ζα ππνδεηθλχνληαη θαη ζα πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ηα παξαθάησ είδε: ζεη αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή πξνζσπίδα θηάιε, παληειφλη γηα θεπνπξνχο ρεηξηζηέο αιπζνπξίνλνπ, ηδάθεη γηα θεπνπξνχο ρεηξηζηέο αιπζνπξίνλνπ, παληειφλη γηα θεπνπξνχο θνπή ρφξησλ, ηδάθεη γηα θεπνπξνχο θνπή ρφξησλ, ππξίκαρε ζηνιή (παληειφλη ρηηψλην), ζηνιή αλαβάηε δηθχθινπ (κπνπθάλ παληειφλη γάληηα κπνηάθηα αδηάβξνρε θακπαξληίλα), κπφηεο γηα αιπζνπξίνλν, εμάξηεζε γηα εξγαιεία Husqvarna, ειεθηξνινγηθά εξγαιεία. Kακία πξνζθνξά δελ απνθιείεηαη, γεληθά, γηα ιφγνπο παξνπζίαζεο θαη πιεξφηεηαο, αξθεί, ηα παξνπζηαδφκελα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη, γηα ηελ δεκηνπξγία πιήξνπο θαη ζαθνχο εηθφλαο ηνπ πξνζθεξζέληνο είδνπο. Mε πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο παξαπέξα δηαδηθαζίαο, ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ επίζεκα έγγξαθα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή. Tα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ζεσξνχληαη θαη νπζηψδε θαη απαξάβαηα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη, φηη απνηεινχλ πξνηίκεζε, ή επηζπκία ηεο ππεξεζίαο. Έθαζηνο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη γηα φπνηα θαη φζα απφ ηα είδε ηεο κειέηεο επηζπκεί. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα είδε κε αχμνληα αξηζκφ 24α - 24ε, γηα ηα νπνία έθαζηνο ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα ζπκκεηέρεη γηα φια καδί (παθέην) δεδνκέλνπ φηη απηά ηα 28

29 είδε πξέπεη λα έρνπλ θνηλά αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, σο επηκέξνπο ηκήκαηα κίαο «ζηνιήο» εξγαζίαο. Ζ βαζκνιφγεζε (αμηνιφγεζε) ησλ εηδψλ 24α 24ε ζα γίλεη σο ζχλνιν. Ζ δε ηηκή πνπ ζα πξνζθεξζεί γηα θάζε έλα είδνο ρσξηζηά ζα πνιιαπιαζηαζηεί κε ηελ πνζφηεηα ηνπ θάζε είδνπο θαη ηα γηλφκελα ζα αζξνηζηνχλ γηα λα πξνθχςεη ε ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο γηα ην φιν «παθέην». O πξνκεζεπηήο ή νη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη πξηλ παξαδψζνπλ ηα είδε ηνπο λα πάξνπλ, φπνπ απαηηείηαη, ηα αθξηβή κέηξα ησλ δηθαηνχρσλ ζηα γξαθεία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ή κε φπνην άιιν ηξφπν ζπκθσλεζεί πξνο απνθπγή ππεξεζηαθψλ αλσκαιηψλ. Γηα φπνηα είδε απαηηείηαη λα έρνπλ ινγφηππα ηνπ Γήκνπ, ηα δείγκαηα ηα νπνία ζα ππνβιεζνχλ δελ απαηηείηαη λα θέξνπλ θεληήκαηα ή κεηαμνηππία κε απηά. Πξνζθνξέο γηα είδε ηα νπνία δηαθέξνπλ ζε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο απφ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζα απνξξίπηνληαη. Υξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ: 30 εκέξεο απφ ηελ αλάζεζε. Ο Γήκνο κπνξεί λα δεηά ηελ ηκεκαηηθή παξάδνζε ησλ εηδψλ κέρξη ηέινο ηεο ζχκβαζεο, αιιά ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξάδνζε εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε παξαγγειία ηνπ Γήκνπ. Όια ηα είδε ζα είλαη απνιχησο θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο θαη αζθαιείαο, θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη θαη ζα ζπλνδεχνληαη κε εγγχεζε επηζηξνθήο θαη αληηθαηάζηαζεο ζε πεξίπησζεο θαθήο ή ειαηησκαηηθήο θαηαζθεπήο ε νπνία ζα δηαπηζηψλεηαη κε έιεγρν θαηά ηελ παξάδνζε έθαζηνπ είδνπο ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ είηε θαηά ηε ρξήζε ηνπ εληφο δηαζηήκαηνο ην νπνίν θαιείηαη λα δειψζεη έθαζηνο ζπκκεηέρσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη καδί κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά, λα πξνζθνκίζνπλ γηα φια ηα ππφ πξνκήζεηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 ηεο εηαηξίαο θαηαζθεπήο ηνπο θαη δήισζε ζπκκφξθσζεο CE ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα έθαζην είδνο. Ο πληάμαο ππξίδσλ Μαληφπνπινο ΓΔ38 Θεσξήζεθε Απφζηνινο Παπαδφπνπινο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο 29

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91.

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:42/2014 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Μ Δ Λ Δ Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Μ Δ Ω Ν Α Σ Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Α Ι Α

Μ Δ Λ Δ Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Μ Δ Ω Ν Α Σ Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Α Ι Α Μ Δ Λ Δ Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Μ Δ Ω Ν Α Σ Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Α Ι Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΕΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 1)ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ ΔΜ ΔΙΑΠΡΗΘΝ ΛΖΚΑΡΝΠ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΕΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 1)ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ ΔΜ ΔΙΑΠΡΗΘΝ ΛΖΚΑΡΝΠ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΕΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 1)ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ ΔΜ ΔΙΑΠΡΗΘΝ ΛΖΚΑΡΝΠ Νη ειαζηηθνί επίδεζκνη είλαη πθαζκάηηλεο ηαηλίεο πνπ απνηεινύληαη από βακβαθεξά θαη ειαζηηθά λήκαηα θαηαιιήινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 6 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 6 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 417 ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει. : 210 72 88 136-137 FAX: 210 72 11 223 Αζήλα, 20 επ. 2011 Έρνληεο ππφςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ PARK 1,0lt L MINU EC 1,0lt L PLU EC 1,0lt LT EC 14'' 1,2lt LΣZ EC RA ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ 8.890 10.160 11.160 12.390 ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΕΚΠΣΧΗ 7.580 9.060 9.860 10.660 ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΝΔΟΤ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Ο.Σ. 619, Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ ΑΡ. ΠΡΟΜ. : 30/2014 ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1- ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΑΔΑ: 45ΟΕ469Β4Μ-ΚΛΚ ΠΡΟΚΛΖΖ (Απ. Γιαγωνιζμού 28/2011) Αξ. Πξση.920000/1125-11

Διαβάστε περισσότερα