Λειτουργικά χαρακτηριστικά γεννητριών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λειτουργικά χαρακτηριστικά γεννητριών"

Transcript

1 Λειτουργικά χαρακτηριστικά γεννητριών Η φασική τάση στο εσωτερικό μιας μηχανής (στα τυλίγματα του στάτη) δίνεται από τη σχέση: E 2 N φ f A = π C Συχνότητα περιστροφής μηχανής Πλήθος σπειρών στο τύλιγμα Μαγνητική ροή Οι επεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε είναι: Στο πλήθος των σπειρών του στάτη μπορούμε να επέμβουμε μόνο κατασκευαστικά. Στη συχνότητα περιστροφής μπορούμε να επέμβουμε κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Η μεταβολή αυτής όμως θα επηρεάσει και τη συχνότητα της παραγόμενης τάσης, κάτι που δε θέλουμε σε καμία περίπτωση. Η μόνη ρεαλιστική επέμβαση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας λοιπόν είναι στη μαγνητική ροή. Αυτή σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας είναι ανάλογη με το ρεύμα διέγερσης που δίνουμε στο δρομέα. 1 Λειτουργικά χαρακτηριστικά γεννητριών E A Η τάση εμφανίζεται μόνο στο εσωτερικό της μηχανής. Στους ακροδέκτες θα πάρουμε μια μειωμένη τάση V φ λόγω απωλειών. Συγκεκριμένα έχουμε: Παραμόρφωση μαγνητικού πεδίου στο διάκενο της μηχανής, που προκαλεί επαγωγικές απώλειες και προσομοιώνεται με μια επαγωγική αντίδραση (αντίδραση οπλισμού) Αντιστάσεις και αυτεπαγωγές των αγωγών του στάτη Απώλειες λόγω του σχήματος των πόλων στις σύγχρονες γεννήτριες έκτυπων πόλων Γενικά οι ωμικές απώλειες είναι αμελητέες σε σχέση με τις αντίστοι- χες επαγωγικές, οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε με καλή ακρίβεια ότι όλες οι απώλειες του στάτη αντιστοιχούν σε μια επαγωγική αντίδραση (αντίδραση στάτη ) X S 2 1

2 Λειτουργικά χαρακτηριστικά γεννητριών ιανυσματικά ισχύει ότι: E A ϕ δ V ϕ jx S I A I A I A 3 Λειτουργικά χαρακτηριστικά γεννητριών Χρησιμοποιώντας τα μεγέθη αυτά μπορούμε να υπολογίσουμε την ισχύ εξόδου της γεννήτριας. Συγκεκριμένα θα είναι: Sout = 3 Vφ IA Από τη σχέση αυτή προκύπτει ότι η ενεργή και άεργη ισχύς της γεννήτριας θα είναι αντίστοιχα: Pout = 3 Vφ IA cosϕ Qout = 3 Vφ IA sinϕ Εμείς όμως μπορούμε να γνωρίζουμε μόνο τα μεγέθη που εμφανί- ζονται στους ακροδέκτες της γεννήτριας, δηλαδή την τάση V φ και το ρεύμα. Επιπλέον, θεωρώντας τις ωμικές απώλειες της γεννήτριας αμελη- τέες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την παρακάτω σχέση για να συνδέσουμε την ενεργή ισχύ εξόδου με τη γωνία δ (γωνία ροπής): P 3V E φ A out = XS sinδ 4 2

3 Παραλληλισμός γεννητριών Μπορούν να τροφοδοτηθούν πολύ περισσότερα φορτία από ότι με μία γεννήτρια Υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία (ακόμα και με βλάβη μιας γεννήτριας συνεχίζουμε να έχουμε τροφοδότηση των φορτίων) υνατότητα απομάκρυνσης γεννήτριας για συντήρηση 5 Παραλληλισμός γεννητριών Στην πράξη, σε ένα Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας οι γεννήτριες δε λειτουργούν μεμονωμένα, αλλά με τις εξόδους τους παραλληλισμέ- νες. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής: Είναι γενικά καλύτερο να έχουμε λίγες γεννήτριες που να λειτουρ- γούν στα ονομαστικά τους στοιχεία, παρά πολλές που να λειτουρ- γούν σε μικρότερες φορτίσεις, τροφοδοτώντας η κάθε μία από λίγα φορτία. Προϋποθέσεις για τον παραλληλισμό σύγχρονων γεννητριών: Οι τάσεις των γεννητριών πρέπει να είναι ίσες σε μέτρο και φάση. Άρα λοιπόν πρέπει: Οι ενεργές τιμές των πολικών τάσεων στα άκρα των γεννητριών να είναι ίδιες Οι φάσεις να είναι ίδιες Η σειρά διαδοχής των φάσεων να είναι ίδια Η συχνότητα της γεννήτριας που εισάγεται στο δίκτυο (ετοιμάζε- ται να παραλληλιστεί) πρέπει να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από αυτή του συστήματος. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει μια αργή μεταβολή των φάσεων της γεννήτριας που εισάγεται σε σχέση με το υπόλοιπο σύστημα, οπότε μπορούμε να παρακο- λουθούμε και να κλείσουμε το διακόπτη της διασύνδεσης ακρι- βώς τη στιγμή που οι αντίστοιχες τάσης θα βρίσκονται σε φάση. 6 3

4 Αρχή λειτουργίας: Σύγχρονοι Κινητήρες Το μαγνητικό πεδίο του δρομέα κυνηγά συνεχώς το πεδίο του στάτη, χωρίς ποτέ να καταφέρνει να το φτάσει. Όσο μεγαλύτερη η γωνία μεταξύ των δύο πεδίων, τόσο μεγαλύτερη η ροπή που ασκείται στο δρομέα Τα φορτία των Σύγχρονων Κινητήρων είναι διατάξεις που πρέπει να περιστρέφονται με σταθερή ταχύτητα 7 Σύγχρονοι Κινητήρες Γενικά η ροπή ενός σύγχρονου κινητήρα υπολογίζεται από τη σχέση: 3V φ EA sinδ τ = ω X m S Για τα μεγέθη αυτά ισχύει: Η τάση V φ είναι σταθερή (τάση δικτύου) Η τάση EA εξαρτάται μόνο από το ρεύμα διέγερσης If Η περιστροφική ταχύτητα ω m είναι σταθερή, καθώς στους σύγχρονους κινητήρες εξαρτάται μόνο από τη συχνότητα της τάσης του δικτύου Η αντίδραση X S είναι σταθερή, καθώς εκφράζει τις ονομαστικές απώλειες του κινητήρα 8 4

5 Σύγχρονοι Κινητήρες Επομένως, όταν το φορτίο του κινητήρα αυξάνεται, θα πρέπει να αυξηθεί η γωνία φόρτισης δ για να μπορέσει ο κινητήρας να προ- σφέρει αυξημένη ροπή. Η γωνία φόρτισης μπορεί όμως να φτάσει μέχρι τις 90 (όπου αντίστοιχα θα είναι sinδ = 1). Στο σημείο εκείνο έχουμε τη μέγιστη θεωρητική ροπή του κινητήρα (ροπή ανατροπής). Αν η ροπή του φορτίου ξεπεράσει τη ροπή ανατροπής, τότε το συνολικό μαγνητικό πεδίο του κινητήρα δεν μπορεί να συγκρατήσει το δρομέα, ο οποίος θα αρχίσει να επιβραδύνει. Αν δεν αποσυνδέσουμε στο σημείο αυτό τον κινητήρα από την τροφοδοσία του, τότε αυτός θα καταστραφεί, καθώς θα δέχεται στην είσοδό του ενέργεια, την οποία δε θα μπορεί να μετατρέψει (αφού ο δρομέας θα είναι ακινητοποιημένος). Η ενέργεια αυτή θα μετατραπεί λοιπόν σε θερμότητα, η οποία θα συσσωρευτεί στον κινητήρα μέχρι την τελική καταστροφή του. 9 Σύγχρονοι Κινητήρες και Άεργη Ισχύς Ένα επιπλέον πλεονέκτημα των σύγχρονων κινητήρων είναι το γεγονός ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση άεργης ισχύος στο δίκτυο. Συγκεκριμένα, η ροπή ενός σύγχρονου κινητήρα εξαρτάται ΜΟΝΟ από τη ροπή του φορτίου. Επομένως, αν μεταβάλλουμε το ρεύμα διέγερσης στο δρομέα, τότε δε θα αλλάξει η ροπή εξόδου του κινητήρα, αλλά μόνο το ρεύμα του στάτη. Μαζί με τη μεταβολή του ρεύματος αυτού, έχουμε ταυτόχρονα μεταβολή της άεργης ισχύος του κινητήρα. Έτσι, ο κινητήρας αρχικά συμπεριφέρεται ως επαγωγικό φορτίο (δηλαδή καταναλώνει άεργη ισχύ). Μεταβάλλοντας το ρεύμα διέγερσης μπορούμε να μειώσουμε αυτή την άεργη ισχύ, μέχρι το σημείο να τη μηδενίσουμε. Αν αυξήσουμε ακόμα περισσότερο το ρεύμα διέγερσης του δρομέα, τότε ο κινητήρας θα αρχίσει να συμπεριφέρεται ως χωρητικό φορτίο (δηλαδή να παράγει άεργη ισχύ). Την παραγόμενη αυτή άεργη ισχύ μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να αντισταθμίσουμε άλλα επαγωγικά φορτία. Μερικές φορές, σύγχρονοι κινητήρες χρησιμοποιούνται χωρίς φορτίο, μόνο για την παραπάνω ιδιότητά τους (Στρεφόμενοι Πυκνωτές). 10 5

6 Εκκίνηση Σύγχρονων Κινητήρων εν μπορούμε να εκκινήσουμε ένα σύγχρονο κινητήρα απλώς και μόνο συνδέοντάς τον στο δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή, από τη χρονική στιγμή που θα συνδέσουμε τον κινητήρα το μαγνητικό πεδίο του στάτη θα κινείται με την ονομαστική του ταχύτητα, δηλαδή πολύ γρήγορα για να μπορέσει να το παρακολουθήσει ο ακινητοποιημένος δρομέας. Το αποτέλεσμα θα είναι η ανάπτυξη ροπής στο δρομέα, η οποία θα είναι μεταβαλλόμενη και κατά μέτρο, αλλά και κατά κατεύθυνση, και η οποία μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή του κινητήρα. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί ειδικοί τρόποι εκκίνησης 11 Εκκίνηση Σύγχρονων Κινητήρων Οι τρόποι εκκίνησης ενός σύγχρονου κινητήρα είναι: Εκκίνηση με μείωση της συχνότητας τροφοδοσίας. Η ταχύτητα περιστροφής του μαγνητικού πεδίου του στάτη εξαρτάται μόνο από τη συχνότητα της τάσης τροφοδοσίας, οπότε με τη λύση αυτή ουσιαστικά περιστρέφουμε το μαγνητικό πεδίο του στάτη πιο αργά κατά την εκκίνηση, ώστε να μπορεί να το ακολουθήσει ο ακίνητος δρομέας. Εκκίνηση με βοήθεια εξωτερικής κινητήριας μηχανής Τυλίγματα απόσβεσης στο δρομέα. Πρόκειται για την ενσωμάτωση στο δρομέα ενός βραχυκυκλωμένου κλωβού. Η ροπή που αναπτύσσεται στον κλωβό από την απευθείας σύνδεση του κινητήρα στο δίκτυο είναι μεταβαλλόμενη κατά μέτρο, αλλά όχι κατά κατεύθυνση, οπότε ο δρομέας μπορεί να εκκινήσει κανονικά. Η λύση αυτή προσφέρει το επιπλέον πλεονέκτημα της καλύτερης αντίδρασης του κινητήρα σε μεταβατικά φαινόμενα, όπου ο βραχυκυκλωμένος κλωβός βοηθά στην απόσβεση τυχόν ταλαντώσεων. 12 6

7 Επαγωγικοί Κινητήρες Η ενσωμάτωση ενός βραχυκυκλωμένου κλωβού στο δρομέα για διευκόλυνση της διαδικασίας εκκίνησης ενός σύγχρονου κινητήρα αποδείχτηκε τελικά καλύτερη λύση από ότι αναμενόταν! Στις επαγωγικές μηχανές, ο στάτης έχει την ίδια ακριβώς κατασκευή με αυτόν μιας σύγχρονης μηχανής. 13 Επαγωγικοί Κινητήρες Τα ρεύματα που αναπτύσσονται εξ επαγωγής σε ένα βραχυκυκλω- μένο κλωβό (η γενικά σε ένα βραχυκυκλωμένο τύλιγμα) είναι αρκετά για να δημιουργήσουν το μαγνητικό πεδίο που χρειάζεται ο δρομέας μιας ηλεκτρικής μηχανής. Η χρήση λοιπόν της ιδέας των βραχυκυκλωμένων τυλιγμάτων στο δρομέα οδήγησε στην ανάπτυξη ενός διαφορετικού είδους ηλεκτρι- κών μηχανών, των ασύγχρονων ή επαγωγικών μηχανών. Ο δρομέας όμως είναι στην περίπτωση των επαγωγικών μηχανών απλούστερος, καθώς δε χρειάζεται να υπάρχει ειδική διάταξη για εξωτερική τροφοδότηση. Στις επαγωγικές μηχανές υπάρχουν δύο είδη δρομέα: Ο βραχυκυκλωμένος κλωβός Ο δακτυλιοφόρος δρομέας (ο οποίος αποτελείται από ένα τριφα- σικό βραχυκυκλωμένο τύλιγμα, κάτοπτρο του τυλίγματος του στάτη) Το μεγάλο κέρδος στις επαγωγικές μηχανές είναι η απλούστερη κατασκευή, καθώς και οι μικρότερες ανάγκες για συντήρηση, κυρίως στην περίπτωση του βραχυκυκλωμένου κλωβού. Για τους παραπάνω λόγους οι επαγωγικές μηχανές χρησιμοποιού- νται ευρέως ως κινητήρες, αλλά σπάνια ως γεννήτριες. 14 7

8 Επαγωγικοί Κινητήρες Η αρχή λειτουργίας των επαγωγικών κινητήρων είναι σχεδόν ίδια με αυτή των σύγχρονων κινητήρων. Η βασική ιδέα είναι πάλι η δημιουργία ενός περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου στο στάτη της μηχανής, καθώς και η δημιουργία ενός συνεχούς μαγνητικού πεδίου στο δρομέα. Στην περίπτωση των επαγωγικών κινητήρων όμως, τα απαιτούμενα ρεύματα στο δρομέα δε τροφοδοτούνται με εξωτερική τροφοδότηση, αλλά δημιουργούνται εξ επαγωγής. Όπως είδαμε και στα προηγούμενα, αν ένας αγωγός βρεθεί μέσα σε χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, τότε στα άκρα του θα αναπτυχθεί τάση. 15 Επαγωγικοί Κινητήρες Στα άκρα των αγωγών του δρομέα ενός επαγωγικού κινητήρα θα επαχθούν λοιπόν τάσεις, αλλά ΜΟΝΟ εφόσον υπάρχει σχετική κίνηση μεταξύ του δρομέα και του μαγνητικού πεδίου του στάτη. Επομένως η ταχύτητα του δρομέα δεν μπορεί ΠΟΤΕ να γίνει σύγχρονη, γιατί στην περίπτωση αυτή θα σταματή- σουν να επάγονται τάσεις στα άκρα του. Εισάγεται λοιπόν στους επαγωγικούς κινητήρες μία νέα έννοια, αυτή της ολίσθησης. 16 8

9 Ολίσθηση nslip = nsync nm Επιπλέον, η ταχύτητα ολίσθησης, εκφρασμένη ως προς τη σύγχρονη ταχύτητα, ονομάζεται ολίσθηση: n ( ) slip s = 100% nsync Ορίζεται ως ταχύτητα ολίσθησης η διαφορά της ταχύ- τητας του δρομέα ενός επαγωγικού κινητήρα από τη σύγχρονη ταχύτητα: Η ολίσθηση μπορεί να πάρει τιμές από 1 (δρομέας( ακί- νητος) μέχρι 0 (δρομέας( περιστρέφεται με σύγχρονη ταχύτητα) 17 Χαρακτηριστική ροπής ταχύτητας Ο κινητήρας μπορεί να ξεκινήσει με το φορτίο του, αφού η ροπή εκκίνησης είναι μεγαλύτερη από τη ροπή πλήρους φόρτισης 18 9

10 Χρήση επαγωγικών κινητήρων Οι επαγωγικοί κινητήρες (και κυρίως οι κινητήρες βραχυ- κυκλωμένου κλωβού) βρίσκουν χρήση σε φορτία με σχεδόν σταθερές στροφές (αντλίες, ανυψωτικά μηχανή- ματα, ανελκυστήρες, συμπιεστές, μεταφορικές ταινίες) Μειονεκτήματα: Μεγάλα ρεύματα εκκίνησης Απαιτούμενη άεργη ισχύς Άκαμπτη ταχύτητα 19 Σύμπλεξη με φορτίο Η σύμπλεξη ενός επαγωγικού κινητήρα με το φορτίο του μπορεί να γίνει ως εξής: Απ ευθείας σύμπλεξη με συμπλέκτη (Koppler) Με ιμάντα: στην περίπτωση αυτή δε μεταδίδονται κραδασμοί και μπορεί να γίνει προσαρμογή της ταχύτητας φορτίου/κινητήρα συνήθως μέχρι το λόγο 1:3 Με γρανάζια: η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για χαμηλές ταχύτητες και αυξημένη ροπή 20 10

11 Εκκίνηση επαγωγικών κινητήρων 21 Εκκίνηση επαγωγικών κινητήρων Κατά την εκκίνηση ενός επαγωγικού κινητήρα έχουμε αύξηση των στροφών από 0 εώς τις ονομαστικές στρο- φές του, ενώ έχουμε αντίστοιχα μείωση της ολίσθησης από 100% σε 1-8% περίπου Το ρεύμα για δοσμένο κινητήρα όμως εξαρτάται μόνο από την ολίσθηση και την τάση εισόδου Στην εκκίνηση, το ρεύμα αυτό είναι 4-7 φορές το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα Κατά την εκκίνηση, οι απώλειες μπορεί να είναι 40 φορές οι απώλειες της κανονικής λειτουργίας ΕΝ επιτρέπεται λοιπόν απεριόριστη διάρκεια εκκίνησης ή απεριόριστες διαδοχικές εκκινήσεις Για τους κινητήρες ΧΤ υπάρχουν κυρίως οι εξής μέθοδοι εκκίνησης: Απ ευθείας εκκίνηση με σταθερή τάση: Χρησιμοποιείται για ισχύ κινητήρα μέχρι 1,5-2kW kw. Προσφέρει μεγαλύτερη ροπή εκκίνησης, αλλά και αυξημένα ρεύματα. Αν θέλουμε να αποφύγουμε τα αυξημένα ρεύματα εκκίνησης (που σε μεγαλύτερους κινητήρες μπορούν να προκαλέσουν πολλά προ-βλήματα βλήματα), θα πρέπει να καταφύγουμε σε πιο ήπιες μεθόδους εκκίνησης. Αυτές μπορεί να είναι είτε με μειωμένη τάση τροφοδοσίας, είτε με μειωμένη συχνότητα τροφοδοσίας. Έτσι έχουμε: Εκκίνηση με μειωμένη τάση στα τυλίγματα (εκκίνηση αστέρα / τριγώνου: Εκκίνηση με συνδεσμολογία τυλιγμάτων σε αστέρα (ρεύμα και ροπή εκκίνησης στο 1/3 της κανονικής εκκίνησης), και μεταγωγή σε τρίγωνο σχεδόν σε ονομαστικές στροφές. Εκκίνηση με ηλεκτρονικό ρυθμιστή τάσης (Soft Starter): Στην περίπτω- ση αυτή η τάση τροφοδοσίας ρυθμίζεται κατά την εκκίνηση με ηλεκτρο- νικά ισχύος (θυρίστορες) Εκκίνηση με μετατροπέα συχνότητας, όπως είδαμε και στην περίπτωση των σύγχρονων κινητήρων 22 11

12 Εκκίνηση επαγωγικών κινητήρων Αν ο κινητήρας δεν ξεκινά ή ξεκινά αργά: Το φορτίο έχει μεγαλύτερη ροπή εκκίνησης από τη ροπή εκκίνησης του φορτίου Η ροπή αδράνειας είναι μεγάλη Ο δρομέας έχει ακινητοποιηθεί (σφηνώσει) Λείπει μια φάση από την τροφοδότηση του κινητήρα Έχουμε μειωμένη τάση ή μεγάλη πτώση τάσης λόγω μακριάς γραμμής τροφοδότησης. Γι αυτόν το λόγο προτείνεται η πτώση τάσης σε γραμμές κινητήρων να είναι το πολύ 4% 23 Πέδηση επαγωγικών κινητήρων Προφανώς υπάρχουν φορές που θέλουμε να φρενάρουμε έναν κινητήρα! Μία προφανής λύση είναι να αποσυνδέσουμε τον κινητήρα από το δίκτυο, ενώ είναι ακόμα συμπλεγμένος με το φορτίο (αν αυτό είναι δυνατό) Αν δεν είναι δυνατό αυτό, ή απλά δε μας αρκεί, τότε υπάρχουν οι εξής εναλλακτικές λύσεις: Μηχανική πέδηση του άξονα, π.χ. με ειδική ηλεκτρομαγνητική πέδη. Το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι δε θερμαίνε- ται ο κινητήρας κατά την πέδηση Εναλλαγή δύο φάσεων (plugging) plugging): Με τον τρόπο αυτό αντιστρέ- φουμε τη φορά περιστροφής του μαγνητικού πεδίου του στάτη, με αποτέλεσμα την πολύ γρήγορη πέδησή του. Η θερμική κατα- πόνηση του κινητήρα σε αυτήν την περίπτωση είναι ακόμα μεγα- λύτερη από αυτήν κατά τη διάρκεια της εκκίνησης

13 Πέδηση επαγωγικών κινητήρων Εναλλακτικές μέθοδοι πέδησης (συνέχεια): Πέδηση με συνεχές ρεύμα: Ο κινητήρας αποσυνδέεται από το τριφασικό δίκτυο και συνδέεται με πηγή συνεχούς ρεύματος. Πάλι υπάρχει θερμική καταπόνηση Πέδηση με αλλαγή αριθμού πόλων (κινητήρες δύο ταχυτήτων): Η θερμική καταπόνηση είναι ίση με αυτήν κατά την εκκίνηση υπό χαμηλή ταχύτητα 25 13

Research and implementation of various control methods asynchronous three phase motor using inverter.

Research and implementation of various control methods asynchronous three phase motor using inverter. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Των φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πειραιά Γεωργίου Παπαποστόλου Δημητρίου Ανδρέου ΘΕΜΑ Μελέτη και εφαρμογή διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC - DC. RESEARCH AND MANUFACTURING of DC-DC CONVERTER

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC - DC. RESEARCH AND MANUFACTURING of DC-DC CONVERTER ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC - DC RESEARCH AND MANUFACTURING of DC-DC CONVERTER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΚΑΡΛΗΣ Τριφασική πηγή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ηλεκτρικές µηχανές συνεχούς ρεύµατος που εξετάσαµε ως γεννήτριες, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ως κινητήρες, αν τροφοδοτήσουµε το τύλιγµα του οπλισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Σημειώσεις εργαστηριακών ασκήσεων Πάτρα 2010 Γιώργος Αντωνόπουλος Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Ευχαριστίες Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες συνεχούς ρεύματος διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Ανεξάρτητης (ξένης) διέγερσης. Παράλληλης διέγερσης. Διέγερσης σειράς. Αθροιστικής σύνθετης διέγερσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ A.C.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ A.C. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 4 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ A.C. Ι 7 6 5 4 i. Μ 0,5,5 ii. 0,5 0,50 0,75 n i. 0,5 0 ii. iii. 0,5 0,50 0,75 n : ΝΙΚ.Π. ΤΡΩΓΑ ΑΣ ΙΠΛ/ΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Μπαρμπατζά Αλεξάνδρα

Διπλωματική Εργασία. Της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Μπαρμπατζά Αλεξάνδρα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Της φοιτήτριας του

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας)

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας) Ένας ρευματοφόρος αγωγός παράγει γύρω του μαγνητικό πεδίο Ένα χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, του οποίου οι δυναμικές γραμμές διέρχονται μέσα από ένα πηνίο (αγωγός περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει

Διαβάστε περισσότερα

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά:

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά: Η στιγμιαία ηλεκτρική ισχύς σε οποιοδήποτε σημείο ενός κυκλώματος υπολογίζεται ως το γινόμενο της στιγμιαίας τάσης επί το στιγμιαίο ρεύμα: Σε ένα εναλλασσόμενο σύστημα τάσεων και ρευμάτων θα έχουμε όμως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία Ανάλυση και Σχεδίαση Ηλεκτρολογικού Συστήματος ενός Ηλεκτροηλιακού Οχήματος Μαλισόβας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σε ένα ανοιχτό σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς G η έξοδος Υ και είσοδος Χ συνδέονται με τη σχέση: Y=G*Χ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Σκάφους Αναψυχής

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Σκάφους Αναψυχής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Σκάφους Αναψυχής Μελέτη Σπύρος Γιακουμάκης Γιάννης Αγρίτης Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Π. ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ:ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΪΩΑΚΕΙΜ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΠΑΠΑΪΩΑΚΕΙΜ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΠΑΪΩΑΚΕΙΜ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Επιβλέπων: Μαδεμλής Χρήστος,

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Β. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ 5768

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Β. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ 5768 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του/της Φοιτητή/τριας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια ηλεκτρική µηχανή συνεχούς ρεύµατος χρησιµοποιείται ως γεννήτρια, όταν ο άξονάς της στρέφεται από µια κινητήρια µηχανή (prim movr). Η κινητήρια µηχανή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών Τράκα Φωτεινής Α.Μ. 6107 «Ανάλυση Ελεγχόµενης Σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς)

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) - 1 - Ενότητα 3 η (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το θέμα της ισχύος σε μονοφασικά και τριφασικά συμμετρικά

Διαβάστε περισσότερα