ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR"

Transcript

1 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια λειτουργίας. ιάθεση από 10 εκεµβρίου 2012 (αφορά τους κωδικούς των σελ ) KG 3.5 KG 3.5 LUX KG 4.5 KG 5.5 W ÊÙ ÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KG 3.5 KG 3.5 LUX KG 4.5 KG 5.5 W ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz) 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz ΙΣΧΥΣ Η/Ζ max (Watt) 2700 W 2800 W 3300 W 4500 W συνεχή λειτουργία (Watt) 2500 W 2500 W 3000 W 4000 W *Συνοδεύεται µε κιτ τροχών και χειρολαβές ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR A.C. 2x230 V 2x230 V 2x230 V 3x230 V D.C. 1x12 V (8,3 A) 1x12 V (8,3 A) 1x12 V (8,3 A) 1x12 V (8,3 A) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ασφαλειοδιακόπτης ασφαλειοδιακόπτης ασφαλειοδιακόπτης ασφαλειοδιακόπτης ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm 3 ) ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ (HP) 6,5 6, ΚΑΥΣΙΜΟ Αµόλυβδη Αµόλυβδη Αµόλυβδη Αµόλυβδη EKΚΙΝΗΣΗ Χειρόµιζα Χειρόµιζα Χειρόµιζα Χειρόµιζα ΒΑΡΟΣ (Kg) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxY) (mm) 615x505x x433x x556x x565x555 ÔÉÌÇ 330,00 490,00 590,00 690,00 228

2 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια λειτουργίας. KG 7.0 EW KG 7.0 EW LUX *Συνοδεύεται µε κιτ τροχών και χειρολαβές KG 8.5 EW KG 8.5 EW LUX ÊÙ ÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KG 7.0 EW KG 7.0 EW LUX KG 8.5 EW KG 8.5 EW LUX ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz) 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz ΙΣΧΥΣ Η/Ζ max (Watt) 5500 W 5500 W 7000 W 6200 W συνεχή λειτουργία (Watt) 5000 W 5000 W 6500 W 6000 W ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR A.C. 3x230 V 2x230 V 3x230 V 2x230 V D.C. 1x12 V (8,3A) 1x12 V (8,3A) 1x12 V (8,3A) 1x12 V (8,3A) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ασφαλειοδιακόπτης ασφαλειοδιακόπτης ασφαλειοδιακόπτης ασφαλειοδιακόπτης ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm 3 ) ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ (HP) ΚΑΥΣΙΜΟ Αµόλυβδη Αµόλυβδη Αµόλυβδη Αµόλυβδη EKΚΙΝΗΣΗ Μίζα Μίζα Μίζα Μίζα ΒΑΡΟΣ (Kg) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxY) (mm) 700x556x x524x x530x x524x559 ÔÉÌÇ 830,00 930,00 950, ,00 229

3 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER ÐëåïíåêôÞìáôá ôùí ãåííçôñéþí KRAFT ôå íïëïãßáò Inverter: Ïé ãåííþôñéåò ôå íïëïãßáò inverter ôçò KRAFT, åíóùìáôþíïõí øçöéáêü óýóôçìá åëýã ïõ ðïéüôçôáò ôïõ ñåýìáôïò, ðïõ äéáóöáëßæåé ôç óôáèåñþ ôüóç (Volt) êáé óõ íüôçôá (Hz). Áõôü ôéò êáèéóôü êáôüëëçëåò êáé éäáíéêýò óôç ðáñï Þ õøçëþò ðïéüôçôáò ñåýìáôïò, üðùò åêåßíï ðïõ áðáéôåßôáé üôáí êüíïõìå ñþóç åõáßóèçôùí çëåêôñïíéêþí óõóêåõþí üðùò çëåêôñïíéêïß õðïëïãéóôýò, ôçëåïñüóåéò, çëåêôñïóõãêïëëþóειò inverter êëð. Επίσης, µε τις γεννήτριες KRAFT åðéôõã Üíïõìå ìåãüëç åîïéêïíüìçóç KG 1200Li ANOIXTOY TΥΠΟΥ KG 2900i ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 12 Volt KG DCi (12 Volt) inverter ÊÙ ÄÉÊOÓ TYΠΟΣ KG 1200Li KG 2900i KG DCi ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz) 230V/50Hz 230V/50Hz - ΙΣΧΥΣ Η/Ζ max (Watt) 1100 W 2600 W - συνεχή λειτουργία (Watt) 1000 W 2300 W - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 - ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ inverter inverter inverter ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΕ A.C. D.C. 1x230 V 1x12 V (5A) 2x230 V 1x12 V (8,3A) - 1x12 V (0-60A) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm 3 ) ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ (HP) 2 5,3 2,2 ΚΑΥΣΙΜΟ Αµόλυβδη Αµόλυβδη Αµόλυβδη 4,2 9 4,2 EKΚΙΝΗΣΗ Χειρόµιζα Χειρόµιζα Χειρόµιζα ΒΑΡΟΣ (Kg) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxY) (mm) 380x320x x380x x310x310 ÔÉÌÇ 225,00 480,00 355,00 230

4 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER êáõóßìïõ êáé áìçëþ åêðïìðþ ñýðùí áöïý ç ôá ýôçôá ðåñéóôñïöþò ôïõ êéíçôþñá áõôïñõèìßæåôáé êáé åßíáé áíüëïãç ôïõ öïñôßïõ ðïõ ðαίñíïõìå êüèå öïñü áðü ôç ãåííþôñéá. Ãéáôß προτείνουµε KRAFT: Ãéáôß ç åðéëïãþ ôçò ãêüìáò Ýãéíå ìå ποιοτικά êñéôþñéá êáé όλοι οι κωδικοί ðñïýñ ïíôáé áðü êáôáóêåõáóôýò ìå åìðåéñßá, õðïäïìýò êáé ôå íïãíùóßá. Ãéáôß Ý ïõí Üñéóôç ó Ýóç ðïéüôçôáò / ôéìþò, και êáëýðôïíôáé ìå áíôáëëáêôéêü, service, åããýçóç από τη UNIMAC. ΚΛΕΙΣΤΟΥ TΥΠΟΥ KG 800Si KG 1000Si KG 1800Si KG 2000Si ÊÙ ÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KG 800Si KG 1000Si KG 1800Si KG 2000Si ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz) 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz ΙΣΧΥΣ Η/Ζ max (Watt) 800 W 1000 W 1800 W 2000 W συνεχή λειτουργία (Watt) 750 W 900 W 1600 W 1600 W ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) - 1,0-1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ A.C. 1x230 V 1x230 V 1x230 V 2x230 V D.C. - 1x12 V (7,5A) 1x12 V (5A) 1x12 V (7,5A) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm 3 ) 38 53, ,7 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ (HP) 1,5 1,8 3 3 ΚΑΥΣΙΜΟ Αµόλυβδη Αµόλυβδη Αµόλυβδη Αµόλυβδη 1,8 2,7 3,2 3,6 EKΚΙΝΗΣΗ Χειρόµιζα Χειρόµιζα Χειρόµιζα Χειρόµιζα ΒΑΡΟΣ (Kg) ,5 22 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxY) (mm) 448x248x x285x x281x x310x445 ÔÉÌÇ 360,00 480,00 550,00 705,00 231

5 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ KRAFT ΕΦΕ ΡΕΙΑΣ ANOIXTOY TΥΠΟΥ (Πολύστροφες 3000 στροφών) KDG 7500 KDG 8500 ÓôáèåñïðïéçôÞò TÜóçò µονοφασικός τριφασικός τριφασικός ÊÙ ÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KDG 7500 E KDG 7500 E-T KDG 8500 EΑ KDG 8500 EΑ-T τριφασική τριφασική ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz) 230V/50Hz 230/400V/50Hz 230V/50Hz 230/400V/50Hz ΙΣΧΥΣ Η/Ζ max (Watt) 5500 W 6800 W 6000 W 8000 W συνεχή λειτουργία (Watt) 5000 W 6300 W 5500 W 7000 W ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC 12 V 12 V 12 V 12 V ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR A.C. 2x230 V 1x230 V + 1x400 V 2x230 V 1x230 V + 1x400 V D.C. 1x12V (8,3A) 1x12V (8,3A) 1x12V (8,3A) 1x12V (8,3A) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ασφαλειοδιακόπτης Ασφαλειοδιακόπτης Ασφαλειοδιακόπτης Ασφαλειοδιακόπτης ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm 3 ) ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ (HP) 11,5 11, ΚΑΥΣΙΜΟ πετρέλαιο πετρέλαιο πετρέλαιο πετρέλαιο EKΚΙΝΗΣΗ Μίζα Μίζα Μίζα Μίζα ΒΑΡΟΣ (Kg) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxY) (mm) 720x492x x492x x492x x492x650 ÔÉÌÇ 1.390, , , ,00 232

6 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ KRAFT ΕΦΕ ΡΕΙΑΣ ANOIXTOY TΥΠΟΥ (Πολύστροφες 3000 στροφών) KDG ÓôáèåñïðïéçôÞò TÜóçò τριφασικός ÊÙ ÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KDG EA (µε µίζα) KDG EA-T (µε µίζα) KDG EA (µε µίζα) KDG EA-T (µε µίζα) τριφασική τριφασική ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz) 230V/50Hz 230/400/50 230V/50Hz 230/400V/50Hz ΙΣΧΥΣ Η/Ζ max (Watt) W W W W συνεχή λειτουργία (Watt) W W W W ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC 12V 12V 12V 12V ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR A.C. 2x230 V 1x230 V + 1x400 V 2x230 V 1x230 V + 1x400 V D.C. 12V (8,3 A) 12V (8,3 A) 12V (8,3 A) 12V (8,3 A) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ασφαλειοδιακόπτης Ασφαλειοδιακόπτης Ασφαλειοδιακόπτης Ασφαλειοδιακόπτης ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm 3 ) ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ (HP) ΚΑΥΣΙΜΟ πετρέλαιο πετρέλαιο πετρέλαιο πετρέλαιο EKΚΙΝΗΣΗ Μίζα Μίζα Μίζα Μίζα ΒΑΡΟΣ (Kg) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxY) (mm) 870x630x x630x x630x x630x700 ÔÉÌÇ 4.250, , , ,00 233

7 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ KRAFT ΕΦΕ ΡΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ TΥΠΟΥ (Πολύστροφες 3000 στροφών) ÓôáèåñïðïéçôÞò TÜóçò τριφασικός Οι κωδικοί και διαθέτουν και µεταγωγικό πίνακα για την έναρξη λειτουργίας της γεννήτριας σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. ÊÙ ÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KDG 7500 ES KDG 7500ES-ATS KDG 8500 ESA KDG 8500 ESA-ATS KDG 8500 ESA-T (µεταγωγικό πίνακα) (µεταγωγικό πίνακα) τριφασική ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz) 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230/400V/50Hz ΙΣΧΥΣ Η/Ζ max (Watt) 5500 W 5500 W 6000 W 6000 W 8000 W συνεχή λειτουργία (Watt) 5000 W 5000 W 5500 W 5500 W 7000 W ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR AVR A.C. 2x230 V 2x230 V 2x230 V 2x230 V 1x230 V+1x400 V D.C. 1x12V (8,3A) 1x12V (8,3A) 1x12V (8,3A) 1x12V (8,3A) 1x12V (8,3A) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ασφαλειοδιακόπτης Ασφαλειοδιακόπτης Ασφαλειοδιακόπτης Ασφαλειοδιακόπτης Ασφαλειοδιακόπτης ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm 3 ) ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ (HP) 11,5 11, ΚΑΥΣΙΜΟ πετρέλαιο πετρέλαιο πετρέλαιο πετρέλαιο πετρέλαιο db(a) - 7m EKΚΙΝΗΣΗ Μίζα Μίζα Μίζα Μίζα Μίζα ΒΑΡΟΣ (Kg) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxY) (mm) 912x532x x532x x532x x532x x532x740 ÔÉÌÇ 1.650, , , , ,00 234

8 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ KRAFT ΕΦΕ ΡΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ TΥΠΟΥ (Πολύστροφες 3000 στροφών) ΚDG ÓôáèåñïðïéçôÞò TÜóçò µονοφασικός τριφασικός Οι κωδικοί και διαθέτουν και µεταγωγικό πίνακα για την έναρξη λειτουργίας της γεννήτριας σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. ÊÙ ÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KDG ESA KDG ESA-T KDG ESΑ KDG ESΑ-T KDG ESΑ-ATS KDG ESΑ-T/ATS τριφασική τριφασική (µεταγωγικό πίνακα) (µεταγωγικό πίνακα) τριφασική ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz) 230V/50Hz 230/400V/50Hz 230V/50Hz 230/400V/50Hz 230V/50Hz 230/400V/50Hz ΙΣΧΥΣ Η/Ζ max (Watt) W W W W W W συνεχή λειτουργία (Watt) W W W W W W ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC 12V 12V 12V 12V 12V 12V ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR AVR AVR A.C. D.C. 2x230V 1x230V+1x400V 12V (8,3 A) 12V (8,3 A) 2x230V 12V (8,3 A) 1x230V+1x400V 12V (8,3 A) 2x230V 12V (8,3 A) 1x230V+1x400V 12V (8,3 A) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ασφαλειοδιακόπτης Ασφαλειοδιακόπτης Ασφαλειοδιακόπτης Ασφαλειοδιακόπτης Ασφαλειοδιακόπτης Ασφαλειοδιακόπτης ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm 3 ) ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ (HP) ΚΑΥΣΙΜΟ πετρέλαιο πετρέλαιο πετρέλαιο πετρέλαιο πετρέλαιο πετρέλαιο EKΚΙΝΗΣΗ Mίζα Mίζα Mίζα Mίζα Mίζα Mίζα ΒΑΡΟΣ (Kg) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxY) (mm) 1040x660x x660x x660x x660x x660x x660x740 ÔÉÌÇ 4.900, , , , , ,00 235

9 ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ KRAFT ΣΕΙΡΑ PLUS - 5,5 HP K 5,5 Q Plus (Σφήνα) Κ 5,5 Q Plus ΣΦΗΝΑ Κ 5,5 P Plus ΣΠΕΙΡΩΜΑ K 5,5 P Plus (Σπείρωµα) ΚΩ ΙΚOΣ ΤΥΠΟΣ K 5,5 Q Plus K 5,5 P Plus ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³) ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (HP/3600 R.P.M.) 5,5 5,5 ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΜΟΛΥΒ Η ΑΜΟΛΥΒ Η ΒΕΝΖΙΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΧΩΡ. ΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt) 3,6 3,6 ΛΑ Ι ΛΙΠΑΝΣΗΣ 10W W - 40 ΛΑ ΙΟΥ (lt) 0,5 0,5 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ ΒΑΡΟΣ (ΚΑΘΑΡΟ) (Kg) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (mm) 430x380x x380x390 ΑΞΟΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΣΦΗΝΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 19,05 mm 3/4~~-16 UNF ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑ ΙΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΙΜΗ 160,00 160,00 ΣΕΙΡΑ PLUS - 6,5 HP K 6,5 Q Plus (Σφήνα) Κ 6,5 Q Plus ΣΦΗΝΑ Κ 6,5 P Plus ΣΠΕΙΡΩΜΑ K 6,5 P Plus (Σπείρωµα) ΚΩ ΙΚOΣ ΤΥΠΟΣ K 6,5 Q Plus K 6,5 P Plus ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³) ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (HP/3600 R.P.M.) 6,5 6,5 ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΜΟΛΥΒ Η ΑΜΟΛΥΒ Η ΒΕΝΖΙΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΧΩΡ. ΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt) 3,6 3,6 ΛΑ Ι ΛΙΠΑΝΣΗΣ 10W W - 40 ΛΑ ΙΟΥ (lt) 0,5 0,5 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ ΒΑΡΟΣ (ΚΑΘΑΡΟ) (Kg) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (mm) 430x380x x380x390 ΑΞΟΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΣΦΗΝΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 19,05 mm 3/4~~-16 UNF ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑ ΙΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΙΜΗ 165,00 165,00 236

10 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ KRAFT K 13 Q Plus (Σφήνα) ΣΕΙΡΑ PLUS - 13 HP ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ Κ 13 Q Plus - Κ 13 ΕQ Plus ΣΦΗΝΑ K 13 EQ Plus (Σφήνα µε µίζα) ΚΩ ΙΚOΣ ΤΥΠΟΣ K 13 Q Plus K 13 EQ Plus ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³) ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (HP/3600 R.P.M.) ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΜΟΛΥΒ Η ΑΜΟΛΥΒ Η ΒΕΝΖΙΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΧΩΡ. ΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt) 6,5 6,5 ΛΑ Ι ΛΙΠΑΝΣΗΣ 10W W - 40 ΛΑ ΙΟΥ (lt) 1,1 1,1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΖΑ ΒΑΡΟΣ (ΚΑΘΑΡΟ) (Kg) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (mm) 500x430x x430x511 ΑΞΟΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΣΦΗΝΑ ΣΦΗΝΑ 25 mm 25 mm ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑ ΙΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΙΜΗ 325,00 405,00 DIESEL 11,5 HP KDE 188FE (Κώνος, µε µίζα) ΚΩ ΙΚOΣ ΤΥΠΟΣ KDE 188FE ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³) 438 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (HP/3600 R.P.M.) 11,5 ΤΙΜΗ 880,00 237

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí.

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí. www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá Ðëïýóéá ãêüìá ñôéá ïñãüíùóç Ðïéïôéêü äßêôõï äéáíïìþò Ôå íéêþ õðïóôþñéîç ÌåãÜëï stock ÃñÞãïñç ðáñüäïóç ÐáíåëëáäéêÞ êüëõøç Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014 Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014 Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά......και στο σπίτι ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ RYOBI ΒΕΝΖΙΝΗΣ KRAFT 159 159 65407 Ôýðïò: RBC-1000EX

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας:

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3 Γεννήτριες - Κινητήρες Γεννήτρια Δίχρονη Κωδικός Παραγγ. 000082 GB1000 1.0 KVA Ισχύς (HP) 2.0 Κυβισμός (cc) 63 2χρονός, αερόψυκτος αμόλυβδη - λάδι (50:1) Χωρητικότητα (lt) 4,2

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC.

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015 Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Θαμνοκοπτικό Βενζίνης Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 69205 Ôýðïò: CG 520B 51,7cc 139 65412

Διαβάστε περισσότερα

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr 4 1 0 2 η άνοιξ Φυλλάδιοών Προσφοωρς Ισχύει έ 2014 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Ζεστασιά προσιτή σε όλους

Ζεστασιά προσιτή σε όλους Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2013 www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíáðñïúüíôáπου συνδυάζουν ποιότητακαιπροσιτήτιμή Μεγάλη ποικιλία για ναεπιλέγετεαυτόπουακριβώςχρειάζεστε Διανομήπανελλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ DIESEL

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ DIESEL DIESEL Τύπος: 5GF ME Τύπος: 5GF LDE : 5 GF-ME : 5 GF-LDE ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ KVA 5,0 5,0 ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ (Hz) 50 50 ΤΑΣΗ A.C. (volt) 230 230 ΤΑΣΗ D.C. (volt) 12 v / 8,3 Α 12 v / 8,3 Α ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΩΡΕΣ) 6,5

Διαβάστε περισσότερα

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς!

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς! www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! Εκμεταλλευτείτε τις πολύ ειδικές τιμές σε πληθώρα προϊόντων! Για τον κήπο βλ. σελίδες 2-13 Εκμεταλλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊÙÄÉÊÏÓ 49858 49859 49860 49861 ÔÕÐÏÓ KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊΥΒΙΣΜΟΣ 25,4 cm 3 32,6 cm 3 42,7 cm 3 51,7 cm 3 IΣΧΥΣ 1 HP/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ Πεπιεσμένος αέρας ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ 1,5 Hp 2 Hp 2,5 Hp 3 Hp ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO HP Kw Lt/min bar/psi Ì x Ð x Y (cm) kg ÔÉÌÇ 40142 EM 24/1,5 24 Lt. 1,5 1,1 155 8/116 58 x 25,5

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Jump starter (εκκινητής) και εφεδρική μπαταρία JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Jump starter (εκκινητής) και εφεδρική μπαταρία JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή

Διαβάστε περισσότερα

Η φτώχεια θέλει καλοπέραση...

Η φτώχεια θέλει καλοπέραση... Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2013 www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíáðñïúüíôáπου συνδυάζουν ποιότητακαιπροσιτήτιμή Μεγάλη ποικιλία για ναεπιλέγετεαυτόπουακριβώςχρειάζεστε Διανομήπανελλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 Ôýðïò: RLT-3025 F 65405 Ôýðïò: RLT-4025 65402 Ôýðïò: RLT-5030 S 65403 Ôýðïò: RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59

Διαβάστε περισσότερα

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο:

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: ποιότητα κατασκευής, αντοχή στο χρόνο, επαγγελματικές αποδόσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΟΣΚΑΜΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ÊÙÄÉÊOÓ 631001 631002 631003 ÔÕÐOÓ SK 2 SK 3 SK 4 AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ 2 3

ΣΚΑΛΟΣΚΑΜΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ÊÙÄÉÊOÓ 631001 631002 631003 ÔÕÐOÓ SK 2 SK 3 SK 4 AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ 2 3 ΣΚΑΛΟΣΚΑΜΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ Σκαλοσκαµπό µε πιστοποίηση ΕΝ131 κατάλληλα για οικιακή και ιδιωτική χρήση. ÊÙÄÉÊOÓ 631001 631002 631003 ÔÕÐOÓ SK 2 SK 3 SK 4 AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ 2 3 4 ΥΨΟΣ ΑΝΩ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) 480 725 965

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΨΕΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΨΕΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΨΕΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Φ Ι Λ Η ΨΕΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1963 και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής, εισαγωγής και διάθεσης Γεωργικών, Βιομηχανικών, Δομικών μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI

Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI HΛΕΚΤΡΙΚΑ 230 VOLT RPW-100Ε RPW-120Ε Νέος σχεδιασµός. Συµπαγής κατασκευή. Εύκολη µεταφορά. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 5m. RPW-105DM 2 σε 1: Υδροπλυστικό & απεδοκαθαριστής

Διαβάστε περισσότερα

Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων

Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων αέρος και γρύλλων μπουκάλας. Όνομα αναγνωρισμένο, προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που θέλει με οικονομικό τρόπο να καλύψει τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ.

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Ο ιταλικός οίκος LAVORWASH είναι ένας από τους σημαντικότερους και

Διαβάστε περισσότερα

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος αυξάνεται και η κούραση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Με τη πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ www.giannoulis.com.gr ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ & ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ILSA Ipura 200N / 440S / 440N / 640 04 05 ILSA Mec

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ Αντλίες ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ Υποβρύχια αντλιάκια με φλοτέρ κατάλληλα για καθαρά νερά ειδικά σχεδιασμένα για χαμηλή αναρρόφηση υγρών έως και 2mm. 43577 43580 SP 400 SP 750 ÊÙÄÉÊOÓ

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Στον κλάδο των μηχανημάτων καθαρισμού (πλυστικά - σκούπες) περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο, παρατηρείται μια διαρκής ανανέωση μοντέλων. κάθε χρόνο παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα:

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα: ~ Σκάλες: Πλήρης σειρά από σκάλες οικιακής - ιδιωτικής χρήσης. Πληρούν το πρότυπο ΕΝ131 και είναι εξαιρετικά συμφέρουσες. Παλάγκα: Επιλέγουμε και σας προτείνουμε μια γκάμα παλάγκων που ανταποκρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες

Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Express 5 Time 0 FORCE 5 500 Watt 00 Bar Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò

Διαβάστε περισσότερα