ΜΖ-ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΔΡΗΜΟ Δ ΟΞΔΗΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΖ-ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΔΡΗΜΟ Δ ΟΞΔΗΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ"

Transcript

1 ΜΖ-ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΔΡΗΜΟ Δ ΟΞΔΗΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Εγρεηξίδην θιηληθήο εθαξκνγήο Μνλάδα Εληαηηθήο Θεξαπείαο Γεληθνύ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Ηξαθιείνπ 1

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Διζαγωγή- Οπιζμόρ Κεθ.1 Γενικά 1.1 Γεληθέο αξρέο ζεξαπείαο 1.2 Δλδείμεηο ΜΔΜΑ 1.3 Αληελδείμεηο ΜΔΜΑ Κεθάλαιο 2: Σπόποι σοπήγηζηρ ΜΔΜΑ 2.1 Σύπνη αλαπλεπζηήξσλ ΜΔΜΑ. 2.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα πιεξεί έλαο αλαπλεπζηήξαο γηα εθαξκνγή ΜΔΜΑ ζε επείγνπζεο ζπλζήθεο. Κεθάλαιο 3: Κπιηήπια επιλογήρ -Σύποι αεπιζμού- Απσικέρ πςθμίζειρ ζηην οξεία αναπνεςζηική ανεπάπκεια -ςναγεπμοί αζθαλείαρ 3.1 Κξηηήξηα επηινγήο. 3.2 Σύπνη αεξηζκνύ CPAP Τπνβνεζνύκελα κνληέια αλαπλνήο Assist-Control αεξηζκόο Διεγρόκελνο αεξηζκόο. 3.3 Αξρηθέο ξπζκίζεηο ζηελ νμεία αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. 3.4 πλαγεξκνί αζθαιείαο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: Μάζκερ-Βαλβίδερ 4.1 Καηεγνξίεο καζθώλ 4.2 Μάζθεο ξηλόο- πξνζώπνπ 4.3 Total Face 4.4 θάθαλδξν 4.5 Βαιβίδεο αζθαιείαο 4.6 Βαιβίδεο εθπλνήο Κεθάλαιο 5: Όγπανζη-Βπογσοδιαζηολή 5.1 Ύγξαλζε. 5.2 Βξνγρνδηαζηνιή Κεθάλαιο 6: Μεθοδολογία εθαπμογήρ ΜΔΜΑ Κεθάλαιο 7: επίλςζη πποβλημάηων 7.1 Πξνβιήκαηα κάζθαο 7.2 Πξνβιήκαηα αεξηζκνύ Κεθάλαιο 8: ςνθήκερ Τγιεινήρ κι Αζθάλειαρ 8.1 Καζαξηζκόο ζπζθεπώλ ΜΔΜΑ. 8.2 Καζαξηζκόο καζθώλ. 8.3 Καζαξηζκόο θπθισκάησλ αζζελνύο. 8.4 Καζαξηζκόο Τγξαληήξσλ 8.5 Απνζήθεπζε. 8.6 πληήξεζε. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 2

3 Διζαγωγή- Οπιζμόρ Ο Μη-Δπεμβαηικόρ Μησανικόρ Αεπιζμόρ (ΜΔΜΑ) είναι ο μησανικόρ αεπιζμόρ ηων πνεςμόνων με ηεσνικέρ πος δεν απαιηούν ενδοηπασειακή διαζωλήνωζη 1. Πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε ζύζηεκα κπνξεί λα ρνξεγήζεη: πλερή ζεηηθή ηεινεθπλεπζηηθή πίεζε (CPAP) κε ή ρσξίο πίεζε ππνζηήξημεο. Αεξηζκό όγθνπ ή πίεζεο. Αλαινγηθό ππνβνεζνύκελν αεξηζκό. Δικονίδια ΕΙΚΟΝΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σύζηαζη Χρήζιμες πληροθορίες βαζιζμένες ζηην κλινική εμπειρία Προζοτή Σοβαρός κίνδσνος ηρασμαηιζμού ή θανάηοσ Γενικές πληροθορίες Χρήζιμες διεσκρινιζηικές πληροθορίες 3

4 Κεθάλαιο 1. Γενικά 1.1 Γενικέρ απσέρ θεπαπείαρ Ο ΜΔΜΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΜΔΑ ΓΗΑΘΔΗΜΟ 24 ΩΡΔ ΣΟ 24ΩΡΟ Ο ΜΔΜΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ Ω ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΜΟΝΟ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΑΝΑΠΝΟΖ, ΚΑΛΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΤΝΔΗΓΖΖ ( GCS >10) ΚΑΗ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΑΝΩΣΔΡΟΤ ΑΔΡΑΓΩΓΟΤ. Κάζε ζπζθεπή ΜΔΜΑ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη κόλν κε ζπκβαηά εμαξηήκαηα. Όζνη εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΜΔΜΑ νθείινπλ: 1. Να ρξεζηκνπνηνύλ ην ΜΕΜΑ κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ελδείθλπηαη. 2. Να γλωξίδνπλ θαιά ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηωλ ζπζθεπώλ ΜΕΜΑ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ ρώξν ηνπο. 3. Να γλωξίδνπλ ηα εμαξηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν θαη λα είλαη εμνηθεηωκέλνη κε ηελ εθαξκνγή ηνπο. 4. Να δηαβάδνπλ ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο ηωλ ζπζθεπώλ ΜΕΜΑ δηεμνδηθά. 5. Να ξπζκίδνπλ πάληα ηνπο ζπλαγεξκνύο ηεο ζπζθεπήο ζε επίπεδα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αζζελή. 6. Να κελ ην «παξαθάλνπλ» κε ηε ρξήζε ηνπ ΜΕΜΑ. Ο ΜΔΜΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΑΚΟΠΣΔΣΑΗ ΑΜΔΑ ΚΑΗ ΝΑ ΔΞΔΣΑΕΔΣΑΗ ΣΟ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΟ ΓΗΑΩΛΖΝΩΖ ΣΟΤ ΑΘΔΝΖ ΑΝ ΠΑΡΟΤΗΑΣΔΗ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ: Επηδείλωζε ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο ηνπ αζζελή. Σνβαξή αηκνδπλακηθή αζηάζεηα. Με- αλαηαζζόκελε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα κε εκκέλνπζα ηαρύπλνηα, ρξήζε επηθνπξηθώλ κπώλ, παξάδνμε αλαπλνή θαη γεληθόηεξα απμεκέλν έξγν αλαπλνήο, 3 ώξεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΜΕΜΑ. Αδπλακία ηνπ αζζελή λα απνδεζκεπηεί από ην ΜΕΜΑ γηα 24 ώξεο. Ο ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΣΟΤ ΜΔΜΑ ΝΑ ΤΝΓΔΔΣΑΗ Δ ΠΑΡΟΥΔ ΡΔΤΜΑΣΟ ΠΟΤ ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΡΔΤΜΑΣΟ 1.2 Δνδείξειρ ΜΔΜΑ Ομύ πλεπκνληθό νίδεκα. 2 Έμαξζε ρξόληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο. 3,4 Ομεία ππνμπγνλαηκηθή αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα: 1. Λόγω πλεπκνλίαο Μεηά από κεηακόζρεπζε νξγάλνπ Σε αλνζνθαηαζηαικέλνπο αζζελείο. 7 ε νμύ πλεπκνληθό νίδεκα κεηά από πλεπκνλεθηνκή. 8 Ωο κέζν απνθπγήο ηεο επαλαδηαζσιήλσζεο αζζελώλ πςεινύ θηλδύλνπ Ανηενδείξειρ ΜΔΜΑ 12 Καξδηαθό ή Αλαπλεπζηηθό arrest. 4

5 Με Αλαπλεπζηηθή Οξγαληθή Αλεπάξθεηα: 1. Σνβαξή εγθεθαινπάζεηα ( GCS<10). 2. Σνβαξή αηκνξξαγία αλώηεξνπ πεπηηθνύ. 3. Αηκνδπλακηθή αζηάζεηα ή ζνβαξή αξξπζκία. Απόθξαμε ζηνπο Αλώηεξνπο Αεξαγσγνύο. Υεηξνπξγηθή Δπέκβαζε ζην πξόζσπν ηξαύκα δπζκνξθία. Αδπλακία πλεξγαζίαο. Αδπλακία Απνβνιήο Δθθξίζεσλ. νβαξόο θίλδπλνο εηζξόθεζεο. Κεθάλαιο 2: Σπόποι σοπήγηζηρ ΜΔΜΑ Σύποι αναπνεςζηήπων ΜΔΜΑ 1. ςνεσήρ ηελοεκπνεςζηική πίεζη (CPAP). Μπνξεί λα εθαξκνζηεί κε: α)βαιβίδεο CPAP ζπλδεδεκέλεο ζε ζπλερή ξνή β)φνξεηέο ζπζθεπέο ΜΔΜΑ ( Bilevel devices) γ)αλαπλεπζηήξεο εληαηηθήο Δίλαη θαηάιιειν θπξίσο γηα: α)ύλδξνκν άπλνηαο ζηνλ ύπλν β)ομύ πλεπκνληθό νίδεκα γ)αηειεθηαζία 2. Φοπηηέρ ζςζκεςέρ ΜΔΜΑ ( Bilevel devices) Θεηηθήο πίεζεο, κνλνύ θπθιώκαηνο. Απαξαίηεηε βαιβίδα ή ζύξα εθπλνήο. Αληηζηάζκηζε απσιεηώλ. Πεξηνξηζκέλα κνληέια αεξηζκνύ. Αλεπαξθείο ζπλαγεξκνί θαη παξαθνινύζεζε Αλππαξμία κείθηε Ο Αναπνεςζηήπερ ενηαηικήρ Πνηθηιία κνληέισλ αεξηζκνύ(πίεζεο- όγθνπ). Πιήξεο παξαθνινύζεζε αζζελνύο. Δπαίζζεην ζύζηεκα ζπλαγεξκώλ. Μείθηε Ο 2. Γηπιό θύθισκα εηζπλνήο-εθπλνήο. 3. Αναπνεςζηήπερ με ενδιάμεζα σαπακηηπιζηικά Πνηθηιία κνληέισλ αεξηζκνύ. ύζηεκα παξαθνινύζεζε αζζελνύο. Δπαίζζεην ζύζηεκα ζπλαγεξκώλ. Μείθηε Ο 2 πξναηξεηηθά. Μνλό θύθισκα εηζπλνήο-εθπλνήο Μπαηαξία Μπνξεί λα είλαη ειεγρόκελνπ όγθνπ ή πίεζεο. Οη αλαπλεπζηήξεο ειεγρόκελνπ όγθνπ πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζε αζζελείο κε λεπξνκπηθά λνζήκαηα. Γελ αληηζηαζκίδνπλ θαιά ηηο δηαξξνέο θαη πξέπεη λα αεξίδνπκε ηνλ αζζελή κε κεγαιύηεξνπο όγθνπο (10-15 ml/kgr) 1. 5

6 ΚΑΘΔ ΥΩΡΟ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΥΔΗ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 3 ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΔ ΜΔΜΑ 2.2 Βαζικά σαπακηηπιζηικά πος ππέπει να πληπεί έναρ αναπνεςζηήπαρ για εθαπμογή ΜΔΜΑ ζε επείγοςζερ ζςνθήκερ 13,14. Απαξαίηεηα Να είλαη ειεγρόκελεο πίεζεο. Να έρεη δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο πίεζεο ηνπιάρηζηνλ 30 cm H 2 O. Να ηθαλνπνηεί ξνέο ηνπ επηπέδνπ ησλ 60 l/min ηνπιάρηζηνλ. Να ιεηηνπξγεί ζε assist-control θαη bilevel pressure support αεξηζκό. Να έρεη αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα ηνπιάρηζηνλ 40 breaths /min. Να έρεη επαίζζεην ζύζηεκα ζπλαγεξκώλ. Να έρεη ζπλαγεξκό γηα ηελ απνζύλδεζε ηνπ αλαπλεπζηήξα. Επηζπκεηά Γπλαηόηεηα αύμεζεο ηεο πίεζεο ππνζηήξημεο ζε ζύληνκν ρξόλν (ρακειέο ηηκέο rise time ). Ρπζκηδόκελν ρξόλν αύμεζεο πίεζεο (pressure rise time). Ρπζκηδόκελε ππξνδόηεζε εηζπλνήο (inspiration triggering). Ρπζκηδόκελε ππξνδόηεζε εθπλνήο (expiration triggering). Ρπζκηδόκελε αλαινγία εηζπλνήο/ εθπλνήο ζε αεξηζκό assist control. Γπλαηόηεηα βξαρππξόζεζκεο αλαζηνιήο ησλ ζπλαγεξκώλ. Δζσηεξηθή κπαηαξία δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 ώξαο. Οζόλε ειέγρνπ. Απιή ρξήζε. Κεθάλαιο 3: Σύποι αεπιζμού- Κπιηήπια επιλογήρ- Απσικέρ πςθμίζειρ ζηην ΟΑΑ- ςναγεπμοί αζθαλείαρ 3.1 Κπιηήπια επιλογήρ αεπιζμού 12,14 ηόρνο ηεο αλαπλεπζηηθήο ππνζηήξημεο-παξέκβαζεο. Τπνθείκελε λόζνο ή ππνθείκελε αηηία επηδείλσζεο. Γηαζέζηκνο εμνπιηζκόο. Δκπεηξία ηαηξνύ. πλεξγαζία αζζελνύο. Αλαπλεπζηηθή ώζε. Αληαιιαγή αεξίσλ (PaO2, PaCO2,pH). Αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα. 3.2 Σύποι αεπιζμού 1, CPAP Γελ είλαη αθξηβώο κνληέιν αεξηζκνύ γηαηί δελ βνεζάεη ελεξγά ηελ αλαπλνή. Με ην CPAP εθαξκόδεηαη κηα ζπλερήο ηεινεθπλεπζηηθή πίεζε. πληειεί ζε 1 : i.αύμεζε ηεο FRC. ii.έθπηπμε ησλ θνιιαπζαξηζκέλσλ θπςειίδσλ. iii. Μείσζε ηνπ έξγνπ ηεο αλαπλνήο. iv.μείσζε ηνπ κεηαθνξηίνπ ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο. 6

7 v.αληηζηάζκηζε ηνπ ελδνγελνύο PEEP. vi.ηαζεξνπνίεζε ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε: i.αηειεθηαζία ii.ομύ πλεπκνληθό νίδεκα. iii. ύλδξνκν ππληθήο ππόπλνηαο. iv.αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ηύπνπ I όπνπ ην CO 2 δελ είλαη πξόβιεκα Τποβοηθούμενα μονηέλα αναπνοήρ Α)Υπνζηήξημε πίεζεο Ο αλαπλεπζηήξαο αληρλεύεη θαη ππνζηεξίδεη ηηο απηόκαηεο αλαπλνέο ηνπ αζζελή. ε θάπνηνπο αλαπλεπζηήξεο ε πίεζε ππνζηήξημεο πξνζηίζεηαη ζηελ εθαξκνδόκελε PEEP θαη δελ επεξεάδεηαη από ηηο αιιαγέο ηεο. (Spontaneous mode- S). ε άιινπο αλαπλεπζηήξεο ε πίεζε ππνζηήξημεο απνδίδεηαη ζε δύν επίπεδα. Ζ πςειόηεξε πίεζε απνδίδεηαη όηαλ ν αζζελήο εηζπλέεη (IPAP: inspiratory positive airway pressure). Μηα ρακειόηεξε πίεζε εθαξκόδεηαη όηαλ ν αζζελήο εθπλέεη (EPAP: expiratory positive airway pressure). ηνπο αλαπλεπζηήξεο απηνύο, κεκνλσκέλε αιιαγή ηεο κηαο εθ ησλ δύν πηέζεσλ ζα επεξεάζεη ηελ πίεζε ππνζηήξημεο (BiPAP-Bilevel mode). Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΠΗΔΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΑΝΑΠΝΟΖ ΔΗΝΑΗ Ζ ΓΗΑΦΟΡΑ ΜΔΣΑΞΤ IPAP-EPAP ΚΑΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΛΗΓΟΣΔΡΟ 4cmH 2 O. Ο αλαπλεόκελνο όγθνο,ε αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα θαη ν ρξόλνο ηεο εηζπλνήο, θαζνξίδνληαη από ηνλ αζζελή θαη ηηο κεραληθέο ηδηόηεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ. πλάδεη ζηελ απνκάθξπλζεο ηνπ CO2 όπσο επίζεο ηελ βειηίσζε ηεο νμπγόλσζεο. Ωο εθ ηνύηνπ εθαξκόδεηαη θπξίσο ζε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ηύπνπ II. Β)Αλαινγηθόο ππνβνεζνύκελνο αεξηζκόο (PAV) Ζ εθαξκνγή ηνπ ζε ΜΔΜΑ δελ είλαη δηαδεδνκέλε. Ζ εηζπλεπζηηθή πξνζπάζεηα ηνπ αζζελνύο θαζνξίδεη ηελ πίεζε, ηε ξνή θαη ηνλ αλαπλεόκελν όγθν πνπ απνδίδεηαη από ηνλ αλαπλεπζηήξα Assist-Control αεπιζμόρ Ο αλαπλεπζηήξαο ρνξεγεί αλαπλεπζηηθή ππνζηήξημε σο απάληεζε ζηελ εηζπλεπζηηθή πξνζπάζεηα ηνπ αζζελνύο. Αλ ν αζζελήο δελ κπνξεί λα δηεγείξεη ηνλ αλαπλεπζηήξα, ρνξεγεί ππνρξεσηηθέο αλαπλνέο (backup safety rate). 7

8 ηνπο αλαπλεπζηήξεο πνπ ΜΔΜΑ απηό ην κνληέιν αλαθέξεηαη σο 'spontaneous/timed' mode (S/T) Δλεγσόμενορ αεπιζμόρ Ο αλαπλεπζηήξαο παξέρεη πιήξε αλαπλεπζηηθή ππνζηήξημε ρσξίο λ απαηηείηαη εηζπλεπζηηθή πξνζπάζεηα από ηνλ αζζελή. ηνπο αλαπλεπζηήξεο πνπ ρνξεγνύλ ΜΔΜΑ αλαθέξεηαη σο Timed mode T. Δλδείθλπηαη ζε αζζελείο πνπ δε δηεγείξνπλ απνηειεζκαηηθά ηνλ αλαπλεπζηήξα θαη όηαλ ζέινπκε λα μεθνπξάζνπκε πιήξσο ηνπο αλαπλεπζηηθνύο κύεο. 3.3 Απσικέρ πςθμίζειρ ζηην οξεία αναπνεςζηική ανεπάπκεια 12 Ξεθηλάκε κε ρακειέο ηηκέο: ε αεξηζκό ζηαζεξήο πίεζεο: εηζπλεπζηηθή πίεζε: 8-12 cmh 2 O, εθπλεπζηηθή πίεζε: 4-8 cmh 2 O. ε αεξηζκό ζηαζεξνύ όγθνπ: 10ml/kg. Ti 1sec αλ ν εηζπλεπζηηθόο ρξόλνο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί. ηαδηαθή αύμεζε: Πίεζε: θαηά 1-2cmH 2 O σο ην ζεκείν αλνρήο ηνπ αζζελή θαη ρσξίο κεγάιεο δηαξξνέο. V T : 10-15ml/kg. ηόρνη: Μείσζε δύζπλνηαο. Μείσζε ζπρλόηεηαο αλαπλνώλ. Αύμεζε αλαπλεόκελνπ όγθνπ. Δπίηεπμε ζπγρξνληζκνύ αζζελή-αλαπλεπζηήξα. FiO 2 : Αξρηθά πςειόηεξν από απηό πνπ είρε ν αζζελήο πξηλ ην ΜΔΜΑ. Σηηινπνίεζε ώζηε λα επηηεπρζεί SaO 2 > mmhg. 3.4 Ρύθμιζη ζςναγεπμών ΓΗΑΒΑΕΟΤΜΔ ΠΡΟΔΥΣΗΚΑ ΣΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΚΑΘΔ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΣΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΣΩΝ ΤΝΑΓΔΡΜΩΝ ΣΟΤ ΚΑΘΔ ΜΟΝΣΔΛΟΤ Γελ παξαβιέπνπκε πνηέ ηνλ ήρν ελόο ζπλαγεξκνύ. Οη ζπλαγεξκνί θάζε αλαπλεπζηήξα δηαθξίλνληαη ζε: Δζσηεξηθνύο ζπλαγεξκνύο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαπλεπζηήξα. ΓΔΝ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΣΟΤ ΔΠΖΡΔΑΟΤΜΔ πλαγεξκνύο παξαθνινύζεζεο ησλ παξακέηξσλ ηνπ αζζελή. ΔΗΝΑΗ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΟΗ. Πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηνπο ζπλαγεξκνύο εθείλνπο πνπ ρξήδνπλ άκεζεο παξέκβαζεο. Οη ξπζκίζεηο ησλ ζπλαγεξκώλ πξέπεη λα επαλεθηηκώληαη θάζε θνξά πνπ αιιάδνπλ νη ξπζκίζεηο ηνπ αλαπλεπζηήξα. Σν επίπεδν ηεο πξνζνρήο πνπ απαηηείηαη γηα έλα αζζελή εμαξηάηαη άκεζα από ηηο αλάγθεο ηνπ. Οη ζπλήζεηο ζπλαγεξκνί παξαθνινύζεζεο ησλ παξακέηξσλ ελόο αζζελή είλαη: 8

9 ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΗΣΗΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Άπλνηα Τςειή πίεζε Υακειή πίεζε Τςειή αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα Υακειή αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα Υακειόο θαηά ιεπηό αεξηζκόο Ο αλαπλεπζηήξαο δελ ππξνδνηείηαη ζηα πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά πιαίζηα Ζ εγγύο πίεζε ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ηνπ νξίνπ πςειήο πίεζεο γηα ζπγθεθξηκέλν γηα θάζε ζπζθεπή ρξόλν Ζ εγγύο πίεζε είλαη κηθξόηεξε από ηελ ηηκή ηνπ νξίνπ πςειήο πίεζεο γηα ζπγθεθξηκέλν γηα θάζε ζπζθεπή ρξόλν Οη ζπλνιηθέο αλαπλνέο ηνπ αζζελή (απηόκαηεο +ειεγρόκελεο) ππεξβαίλνπλ ηελ ηηκή ηνπ νξίνπ πςειήο αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο Οη ζπλνιηθέο αλαπλνέο ηνπ αζζελή (απηόκαηεο +ειεγρόκελεο) είλαη θάησ από ηελ ηηκή ηνπ νξίνπ πςειήο αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο Ο θαηά είλαη ιεπηό αεξηζκόο είλαη κηθξόηεξνο από ηελ ηηκή ηνπ νξίνπ ρακεινύ αλαπλεόκελνπ όγθνπ Ο αζζελήο δελ αλαπλέεη Γελ κπνξεί λα ππξνδνηήζεη ηνλ αλαπλεπζηήξα Έρεη απνζπλδεζεί ην θύθισκα Άζηνρε ξύζκηζε ζπλαγεξκνύ Άζηνρε ξύζκηζε ζπλαγεξκνύ Βήραο αζζελή Απνζύλδεζε ηνπ αζζελή Μεγάιεο απώιεηεο Μείσζε ηνπ αλαπλεόκελνπ όγθνπ ή ηεο αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο ηνπ αζζελή Άζηνρε ξύζκηζε ζπλαγεξκνύ Αύμεζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο ηνπ αζζελή Άζηνρε ξύζκηζε ζπλαγεξκνύ Μείσζε αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο αζζελή Ο αζζελήο δελ κπνξεί λα ππξνδνηήζεη ηνλ αλαπλεπζηήξα Άζηνρε ξύζκηζε ζπλαγεξκνύ Απνζύλδεζε αζζελή Μεγάιεο απώιεηεο Μείσζε αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο ή ηνπ αλαπλεόκελνπ όγθνπ Άζηνρε ξύζκηζε ζπλαγεξκνύ Δπαλεθηίκεζε ηνπ αζζελή Έιεγρνο ηνπ θπθιώκαηνο Δπαλεθηίκεζε ηεο ξύζκηζεο ηνπ ζπλαγεξκνύ άπλνηαο Δπαλεθηίκεζε ζπλαγεξκνύ πςειήο πίεζεο Έιεγρνο αζζελή Έιεγρνο ηνπ θπθιώκαηνο θαη ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ αζζελή Δπαλεθηίκεζε αζζελή Δπαλεθηίκεζε ηεο ξύζκηζεο ηνπ ζπλαγεξκνύ ρακειήο πίεζεο Δπαλεθηίκεζε ηνπ αζζελή Δπαλεθηίκεζε ησλ ζπλδέζεσλ Δπαλεθηίκεζε ηεο ξύζκηζεο ηνπ ζπλαγεξκνύ πςειήο ζπρλόηεηαο Δπαλεθηίκεζε αζζελή Δπαλεθηίκεζε ηεο ξύζκηζεο ηνπ ζπλαγεξκνύ ρακειήο αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο Έιεγρνο θπθιώκαηνο Έιεγρνο ζπλδέζεσλ Δπαλεθηίκεζε αζζελή Δπαλεθηίκεζε ηεο ξύζκηζεο ηνπ ζπλαγεξκνύ ρακεινύ θαηά ιεπηό αεξηζκνύ Ο ΠΗΟ ΔΞΔΛΗΓΜΔΝΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΗΝΑΗ ΜΗΑ ΤΚΔΤΖ ΜΔΜΑ ΣΟΟ ΠΛΖΡΔΣΔΡΟ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΩΝ ΤΝΑΓΔΡΜΩΝ ΣΖ. 9

10 Κεθάλαιο 4: Μάζκερ-βαλβίδερ 4.1 Καηηγοπίερ μαζκών Οη κάζθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κε ην ΜΔΜΑ ρσξίδνληαη γεληθά ζε 5 θαηεγνξίεο 13 : 1. Πξνζώπνπ(full face-total face) 2. Ρηληθέο κάζθέο. 3. «Ρηληθά θόγρεο» Nasal pads, pillows, plugs ή nostrils. 4. Δπηζηόκηα. 5. Δμαηνκηθεπκέλεο ξηληθέο κάζθεο. 6. Σν ζθάθαλδξν. ΚΑΝΔΝΑ ΣΤΠΟ ΜΑΚΑ ΓΔΝ ΤΠΔΡΣΔΡΔΗ ΔΝΑΝΣΗ ΣΩΝ ΑΛΛΩΝ 12 Ζ επηινγή εμαξηάηαη από ηελ πνιηηηθή, ηελ εκπεηξία θαη ηε δηαζεζηκόηεηα πνπ ππάξρεη ζε θάζε λνζνθνκείν. Από ηνπο παξαπάλσ ηύπνπο καζθώλ ζε επείγνπζεο ζπλζήθεο ρξεζηκνπνηνύληαη νη κάζθεο πξνζώπνπ, νη ξηληθέο θαη ην ζθάθαλδξν. 4.1 Μάζκερ πινόρ-πποζώπος Πξέπεη λα ππάξρεη πνηθηιία καζθώλ θαη κεγεζώλ κε δπλαηόηεηα άκεζεο ρξήζεο. ηελ ΟΑΑ πξνηηκώληαη νη κάζθεο πξνζώπνπ. Σνλ ηειεπηαίν ιόγν ζηελ επηινγή ηεο κάζθαο έρεη πάληα ν αζζελήο. Επηινγή θαηάιιεινπ κεγέζνπο. 1. εκεία αλαθνξάο ε δηάκεηξνο ησλ ξηληθώλ ζαιάκσλ, ε βάζε ηεο κύηεο θαη ε πεξηνρή αλάκεζα ζηε κύηε θαη ην άλσ ρείινο. 2. Ζ κάζθα πξέπεη λα εθαξκόδεη αεξνζηεγώο ζηα ζεκεία απηά ρσξίο λα αζθεί κεγάιε πίεζε ή λα παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαξξνέο. 3. Τπνινγίδεηαη ην κήθνο θαη ην πιάηνο ηεο κύηεο από ηε βάζε ηεο έσο θάησ από απηή. 10

11 4. Δπηιέγεηαη ην κηθξόηεξν κέγεζνο κάζθαο πνπ έρεη θαιή εθαξκνγή ρσξίο λα ηελ ζπκπηέδεη ή λα ηελ απνθξάζζεη. 5. πλδένπκε ηε κάζθα κε ηε ζπζθεπή ηνπ ΜΔΜΑ ζε ιεηηνπξγία. Διέγρνπκε αλ επεξεάδεηαη ε εθαξκνγή. 6. Ζ κάζθα δε ρξεηάδεηαη λα είλαη ππεξβνιηθά ζθηρηή. Φξνληίδνπκε λα πεξλάλε θάησ από απηόλ θεθαινδέηε 1-2 δάρηπια. 7. Ζ εύξεζε ηνπ θαηάιιεινπ κεγέζνπο κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηε βνήζεηα ησλ νδεγώλ πνπ βξίζθνληαη ζηε ζπζθεπαζία θάζε κάζθαο. Πποειδοποιήζειρ Πξηλ από θάζε ρξήζε επηζεσξνύκε ηε κάζθα θαη ειέγρνπκε ηε βαιβίδα αζθαιείαο. Γελ απνθξάζζνπκε πνηέ ηε βαιβίδα αζθαιείαο θαη ηηο ζύξεο εθπλνήο. Τνπνζέηεζε θαη ξύζκηζε κάζθαο θαη θεθαινδέηε 1ν) πλδένπκε ηνλ θεθαινδέηε ραιαξά πάλσ ζηε κάζθα. 2ν) «Πεξλάκε» ηε κάζθα θαη ηνλ θεθαινδέηε πάλσ από ην θεθάιη ηνπ αζζελνύο. 3ν) Εεηάκε από ηνλ αζζελή ή θάπνην ζπλεξγάηε λα ζηαζεξνπνηήζεη ηε κάζθα ζην πξόζσπν ηνπ αζζελή θαη ζθίγγνπκε ζπκκεηξηθά ηα θάησ θαη ηα άλσ άθξα ηνπ θεθαινδέηε. 4ν) θίγγνπκε ηόζν ηνλ θεθαινδέηε ώζηε λα εθαξκόζεη θαιά ε κάζθα αιιά όρη ππεξβνιηθά. Φξνληίδνπκε λα πεξλάλε θάησ από απηόλ 2 δάρηπια. 11

12 5ν) Διέγρνπκε θαη πξνζαξκόδνπκε θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. 6ν) Αλ παξά ηηο πξνζαξκνγέο δελ επηηπγράλνπκε θαιή εθαξκνγή, ηνπνζεηνύκε εμ αξρήο ηε κάζθα Αθαίξεζε κάζθαο θαη θεθαινδέηε Απνζπλδένπκε ηνλ θεθαινδέηε από ηε κάζθα. Απνζπλδένπκε ηηο ισξίδεο ιαηκνύ αθαηξώληαο ηα ζπλδεηηθά, αλ ππάξρνπλ. Απνζπλδένπκε ηελ ππνζηήξημε κεηώπνπ αλ ππάξρεη. Πεξλάκε όιν ηνλ θεθαινδέηε πάλσ από ην θεθάιη ηνπ αζζελνύο. 4.3 Total Face Ζ νινπξόζσπε κάζθα Total Face είλαη έλαο ηύπνο κάζθαο πξνζώπνπ πνπ θαιύπηεη όιν ην πξόζσπν ηνπ αζζελνύο από ην κέησπν σο ην πηγνύλη. Ζ πίεζε ηνπ ΜΔΜΑ θαηαλέκεηαη νκνηόκνξθα ζε όιν ην πξόζσπν θαη κεηώλεηαη ν θίλδπλνο θαηαθιίζεσλ. Έρεη ειάρηζηεο δηαξξνέο αθόκε θαη όηαλ ππάξρεη ξηλνγαζηξηθόο ζσιήλαο. Κπθινθνξεί έλα κέγεζνο πνπ εθαξκόδεη ηθαλνπνηεηηθά ζε όινπο ηνπο ηύπνπο θαη ηα κεγέζε πξνζώπσλ. Πποειδοποιήζειρ Πξέπεη λα δηαηεξείηαη ειάρηζηε πίεζε 5 cmh 2 O ζηε κάζθα. Ζ βαιβίδα αζθαιείαο πεξηέρεη καγλήηε θαη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ή θνληά ζε καγλεηηθό ηνκνγξάθν. Όηαλ ε ζπζθεπή δελ ιεηηνπξγεί, ε βαιβίδα αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη αλνηρηή. Διέγρνπκε ηε κάζθα θαη ηε βαιβίδα πξηλ από θάζε ρξήζε. Τνπνζέηεζε θαη ξύζκηζε θεθαινδέηε θαη κάζθαο 1ν) Σνπνζεηνύκε ηνλ αζζελή θαζηζηό θαη απιώλνπκε ηνλ θεθαινδέηε ζην καμηιάξη, πίζσ από ην θεθάιη ηνπ. 2ν) Γηα θαιιίηεξε εθαξκνγή, ηνπνζεηνύκε πξώηα ην πηγνύλη ηνπ αζζελή ζηε κάζθα θαη ζηε ζπλέρεηα πηέδνπκε ειαθξά ηε κάζθα ζην πξόζσπν ηνπ αζζελνύο. 12

13 3ν) Σξαβάκε ζπκκεηξηθά ηα θάησ θαη ηα πάλσ άθξα ηνπ θεθαινδέηε ζηα πιάγηα ηνπ θεθαιηνύ θαη αζθαιίδνπκε ηε κάζθα. 4ν) Γελ ζθίγγνπκε ππεξβνιηθά ηνλ θεθαινδέηε. Σν ππεξβνιηθό ζθίμηκν κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαξξνέο. 5ν) Διέγρνπκε όηη ε κάζθα αλαζεθώλεηαη ειαθξά κεηά ηε ζύλδεζε ηεο ζπζθεπήο ΜΔΜΑ. 6ν) Αλ ην εζσηεξηθό πηεξύγην θαιύπηεη ην ζηόκα, ξπζκίδνπκε εμαξρήο ηελ εθαξκνγή ηεο κάζθαο Αθαίξεζε κάζθαο θαη θεθαινδέηε Σξαβάκε ην ινπξάθη ηαρείαο απειεπζέξσζεο ή Αθαηξνύκε ηνλ θεθαινδέηε από ηηο γισηηίδεο. 4.4 κάθανδπο (Helmet) Σν ζθάθαλδξν είλαη κηα κάζθα ΜΔΜΑ ε νπνία πεξηβάιιεη νιόθιεξν ην θεθάιη ηνπ αζζελνύο. Γελ αζθεί πίεζε ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ πξνζώπνπ θαζώο ζηαζεξνπνηείηαη ραιαξά γύξσ από ην ιαηκό Δθάπηεηαη πιήξσο, εύθνια θαη ρσξίο απώιεηεο ζε όινπο ηνπο αζζελείο αλεμάξηεηα από ηνλ ηύπν θαη ην κέγεζνο ηνπ πξνζώπνπ ηνπο. Παξέρεη ειεπζεξία θηλήζεσλ θεθαιήο Έρεη ζπξίδα απ όπνπ ν αζζελήο κπνξεί λα επηθνηλσλεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ελώ δηαηεξείηαη ε δξάζε ηνπ ΜΔΜΑ Πποειδοποιήζειρ Ζ ζπζθεπή πεξηέρεη κέηαιιν. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ρώξνπο όπνπ ε παξνπζία κεηάιινπ είλαη παξαθηλδπλεπκέλε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελή ή ηξίησλ πξνζώπσλ. Γε ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή ύγξαλζεο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζρεκαηηζκό ζπκππθλσκάησλ ζηα ηνηρώκαηα ηεο ζπζθεπήο. Δπί αεξηζκνύ πςειήο ξνήο, ν αζζελήο κπνξεί λα παξαπνλεζεί γηα ελνριεηηθό ζόξπβν. Ο ζόξπβνο κπνξεί εύθνια λα κεησζεί ηνπνζεηώληαο έλα ή δύν αληηκηθξνβηαθά θίιηξα /ΖΜΔ γηα αλαπλεπζηηθά θπθιώκαηα ζηα ζπλδεηηθά ηνπ θξάλνπο. Γηα θαιύηεξε αληαιιαγή CO2 πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε ξνέο αεξηζκνύ πάλσ από 35 l/min. θάθαλδξα θαηεζηξακκέλα ή ηξππεκέλα πξέπεη λα απνζύξνληαη. 13

14 Επηινγή θαηάιιεινπ κεγέζνπο Σν ζθάθαλδξν έρεη ηξία κεγέζε Small, Medium, Large, πνπ αλαγξάθνληαη πάλσ ζην ζθιεξό θνιάξν. Δίλαη ζεκαληηθό λα επηιέμνπκε ην ζσζηό κέγεζνο αθ ελόο γηα λα έρνπκε αεξνζηεγή εθαξκνγή θαη αθ εηαίξνπ γηα λα κελ αζθείηαη ππεξβνιηθή πίεζε ζην ιαηκό ηνπ αζζελή. Ζ επηινγή ηνπ κεγέζνπο είλαη αλάινγε ηνπ κεγέζνπο πνπ ν αζζελήο θνξάεη ζε πνπθάκηζν. Τνπνζέηεζε ζπζθεπήο 1ν) Βγάδνπκε ηε ζπζθεπή από ην θνπηί θαη ηε δηακνξθώλνπκε κε ην έλα ρέξη ώζηε λα επαλέιζεη ην θπιηλδξηθό ηεο ζρήκα. 2ν) πλδένπκε ηνπο ηκάληεο ζην πίζσ κέξνο ηνπ θξάλνπο. 3ν) πλδένπκε ηα θπθιώκαηα. Αλ ε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη κε αλαπλεπζηήξα δηπινύ θπθιώκαηνο, ζπλδένπκε ηηο ζσιελώζεηο ζηα ζηόκηα ηεο κάζθαο ρσξίο λα δηαρσξίδνπκε εηζλεπζηηθό-εθλεπζηηθό άθξν. Αλ ην ζθάθαλδξν ρξεζηκνπνηείηαη κε ζπζθεπή CPAP i. ζπλδένπκε ην αλαπλεπζηηθό θύθισκα ζην εηζπλεπζηηθό ζπλδεηηθό ii. πλδένπκε ηε βαιβίδα PEEP ζην ζπλδεηηθό εθπλνήο. πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηε βαιβίδα PEEP ηνπιάρηζηνλ 5 cm/h 2 O. 4ν) Διέγρνπκε όηη ε ζύλδεζε είλαη αζθαιήο. 5ν) Δθαξκόδνπκε ην δίραιν θάησ από ην θνπκπί ηεο βαιβίδαο αληη αζθπμίαο δηπιήο θαηεύζπλζεο θαη θιείλνπκε ην ζηόκην ηνπ θξάλνπο, ώζηε λα απνθηήζεη ηελ επηζπκεηή εζσηεξηθή πίεζε. 6ν) Γηα λα πεξάζεη ην θνιάξν από ην θεθάιη ηνπ αζζελνύο ρξεηάδνληαη δύν ρεηξηζηέο λα αλνίμνπλ ην θνιάξν πηάλνληαο ηα ζηόκηα κε δηακεηξηθά αληίζεην ηξόπν. 7ν) Πεξλάκε ηνπο ηκάληεο θάησ από ηηο καζράιεο ηνπ αζζελή. Δθηόο από ηνπο ηκάληεο καζράιεο ππάξρεη θαη: Κνηιηαθή / ζσξαθηθή δώλε. Διαζηηθόο ηκάληαο κε ζειηέο γηα λα εθαξκόδεη ην θξάλνο ζην θξεβάηη. Εώλε γηα ηε βνπβσληθή ρώξα. 14

15 8ν) Σν ζθιεξό θνιάξν πξέπεη λα απέρεη πεξίπνπ 1 cm από ηνπο ώκνπο. 9ν) Όηαλ εληόο ηνπ ζθαθάλδξνπ επηηεπρζεί ε επηζπκεηή πίεζε, ειέγρνπκε όηη ην δίραιν έρεη απνθνπεί ώζηε λα ελεξγνπνηεζεί ε βαιβίδα αζθαιείαο. 10ν) Από ηηο δύν θιεηζηέο πξνζβάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην άθακπην θνιάξν ηνπ θξάλνπο κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ θαιώδηα / θαζεηήξεο δηακέηξνπ κεηαμύ 3,5 θαη 7 mm. Γπξλώληαο ηελ εμσηεξηθή βίδα ηεο αεξνζηεγνύο πξόζβαζεο, θιεηδώλεη ην θαιώδην / θαζεηήξαο θαη ην ζύζηεκα γίλεηαη αεξνζηεγέο. Αθαίξεζε ζθαθάλδξνπ 1ν) Αλ έρνπκε εηζάγεη θαζεηήξεο ή θαιώδηα κέζσ ησλ θιεηζηώλ πξνζβάζεσλ, ηα απνδεζκεύνπκε. 2ν) Απνδεζκεύνπκε ηνπο ηκάληεο από ην ζθάθαλδξν. 3ν) Αλνίγνπκε κε 4 ρέξηα θαιά ην ζηόκην ηνπ ζθαθάλδξνπ θαη ην ηξαβάκε πάλσ από ην θεθάιη ηνπ αζζελνύο 4.5 Βαλβίδερ εκπνοήρ- αζθαλείαρ Οη βαιβίδεο εθπλνήο εμππεξεηνύλ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ εθπλεόκελνπ από ηνλ αζζελή CO 2. Ζ ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη κε κάζθεο πνπ δελ έρνπλ ελζσκαησκέλεο ζύξεο εθπλνήο θαη αλαπλεπζηήξεο κνλνύ θπθιώκαηνο. Οη ζπλήζεηο βαιβίδεο εθπλνήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ε Whisper Swivel θαη ε Plateau. whisper swivel plateau Πξηλ από θάζε ρξήζε ειέγρνπκε ηελ αθεξαηόηεηα ησλ βαιβίδσλ εθπλνήο. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαπλεπζηήξα ΜΔΜΑ, ειέγρνπκε όηη ππάξρεη ζπλερήο ξνή αέξα από ηηο ζύξεο ηεο βαιβίδαο εθπλνήο ή από ηηο εθπλεπζηηθέο ζύξεο ηεο κάζθαο. Με αλαπλεπζηήξεο δηπινύ θπθιώκαηνο γηα ΜΔΜΑ δε ρξεζηκνπνηνύκε εθπλεπζηηθή βαιβίδα. 15

16 ΠΡΟΟΥΖ!!!! ΔΚΠΝΔΤΣΗΚΔ ΒΑΛΒΗΓΔ Ή ΘΤΡΔ ΘΤΡΔ ΑΦΑΛΔΗΑ Θύξα αζθαιείαο Θύξα εθπλνήο Οη ζύξεο αζθαιείαο εμαζθαιίδνπλ όηη, αλ γηα θάπνην ιόγν ε ζπζθεπή ηνπ ΜΔΜΑ ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί, ν αζζελήο ζα κπνξεί λα αλαπλέεη αηκνζθαηξηθό αέξα. Όηαλ ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί ε ζύξα αζθαιείαο είλαη θιεηζηή. ΣΟΟ ΟΗ ΒΑΛΒΗΓΔ-ΘΤΡΔ ΔΚΠΝΟΖ ΟΟ ΚΑΗ ΟΗ ΘΤΡΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΠΟΦΡΑΟΝΣΑΗ ΠΟΣΔ Κεθάλαιο 5: Όγπανζη-Βπογσοδιαζηολή 5.3 Όγπανζη Με κάζθα πξνζώπνπ δελ παξαθάκπηεηαη ε θπζηνινγηθή νδόο ύγξαλζεο. πληζηάηαη ρξήζε πγξαληήξα επί εθαξκνγήο ΜΔΜΑ ζπλερόκελα>24h ή όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη πξόζζεην Ο2 ζε πςειέο ξνέο. Γε ρξεζηκνπνηνύκε πνηέ θίιηξα ύγξαλζεο γηαηί απμάλνπλ ην έξγν ηεο αλαπλνήο θαη ελδερνκέλσο αλαηξνύλ ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ΜΔΜΑ 17,18. Με ην ζθάθαλδξν δελ ρξεηάδεηαη ύγξαλζε. ε ζπζθεπέο κε ππξνδόηεζε πίεζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε κόλν παξεκβαιιόκελνπο πγξαληήξεο θαζώο νη ππόινηπνη κπνξεί λα παξεκπνδίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. 13 Ζ ΤΓΡΑΝΖ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΔΠΗΣΑΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟΟΥΖ. ΔΛΛΗΠΖ ΤΓΡΑΝΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΔΔΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΠΔΗΟΓΗΑ ΜΔ ΠΑΥΤΡΡΔΤΣΔ ΔΚΚΡΗΔΗ ΚΑΗ ΒΤΜΑΣΑ Βπογσοδιαζηολή ΟΗ ΜΔΛΔΣΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΒΡΟΓΥΟΓΗΑΣΟΛΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΜΔΜΑ ΔΗΝΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΔ. ΔΦ ΟΟΝ Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΑΘΔΝΖ ΣΟ ΔΠΗΣΡΔΠΔΗ, Ζ ΒΡΟΓΥΟΓΗΑΣΟΛΖ ΥΟΡΖΓΔΗΣΑΗ ΔΚΣΟ ΜΔΜΑ Ζ ρξήζε λεθεινπνηεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ΜΔΜΑ ππνζηεξίδεηαη βηβιηνγξαθηθά πεξηζζόηεξν από απηή ησλ MDI Ζ θαιιίηεξε ζέζε παξεκβνιήο ηνπ λεθεινπνηεηή είλαη ζην ζεκείν ζύλδεζεο ηεο βαιβίδαο εθπλνήο κε ηνλ αζζελή

17 Όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε λεθεινπνηεηέο ε ζύξα εθπλνήο είλαη πξνηηκόηεξν λα είλαη ζην θύθισκα θαη όρη ζηε κάζθα. Σα MDI δελ επεξεάδνληαη από ηε ζέζε ηεο ζύξαο εθπλνήο 22. πληζηώληαη πςειή εηζπλεπζηηθή θαη ρακειή εθπλεπζηηθή πίεζε 23. Γελ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ηελ Total face. Κεθάλαιο 6: Μεθοδολογία εθαπμογήρ ΜΔΜΑ1 1,12,14,24 ΟΛΑ ΣΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΜΔΜΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΜΔΝΑ ΜΑΕΗ Βάδνπκε ηνλ αζζελή ζε θαζηζηή ζέζε θαη ηνπ εμεγνύκε ηε ζεξαπεία θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο. πλδένπκε ηε ζπζθεπή ζε παξνρή ξεύκαηνο πνπ ππνζηεξίδεηαη από γελλήηξηα. Δπηιέγνπκε κνληέιν αεξηζκνύ, ξπζκίζεηο θαη ζπλαγεξκνύο ζύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ ζηα θεθ 2-3. Δπηιέγνπκε κάζθα ζύκθσλα κε όζα -ειέγρνπκε ηε βαιβίδα αζθαιείαο. Δλεκεξώλνπκε ηνλ αζζελή θαη ηνπ εμεγνύκε όιε ηε δηαδηθαζία. πλδένπκε θαη ελεξγνπνηνύκε ηε ζπζθεπή. Πξνζαξκόδνπκε ηε κάζθα αξρηθά κε ην ρέξη. Αύμάλνπκε ηελ EPAP εσο όηνπ όιεο νη πξνζπάζεηεο ηνπ αζζελνύο λα δηεγείξνπλ ηνλ αλαπλεπζηήξα. Απμάλνπκε ηελ IPAP εσο ην ζεκείν πνπ αλέρεηαη ν αζζελήο ρσξίο λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαξξξνέο. Σνπνζεηνύκε θαη ζηαζεξνπνηνύκε ηε κάζθα ζύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ ζην θεθ.4 Διέγρνπκε γηα δηαξξνέο ή ζεκεία πίεζεο. 17

18 Γηδάζθνπκε ηνλ αζζελή ζπγρξνληζκό κε ηε ζπζθεπή. Υνξεγνύκε ηηο πςειόηεξεο πηέζεηο πνπ κπνξεί λα αλερηεί ν αζζελήο θαη αληαπνθξίλνληαη ζην πξόβιεκα ηνπ- απνθεύγνπκε PIP>20cm H2O. Δμεγνύκε, ελζαξξύλνπκε θαη θαζεζπράδνπκε ζπλερώο ηνλ αζζελή. Σνλ Δλζαξξύλνπκε λα επηθνηλσλεί κε ην πξνζσπηθό θαη λα εθθξάδεη νπνηαδήπνηε αλάγθε ηνπ ή ελόριεζε όπσο πρ ηελ δηόξζσζε ηεο κάζθαο, πόλν, δπζθνξία, απνβνιή εθθξίζεσλ, θαγεηό, λεξό, αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα, λαπηία θιπ. Σνπιάρηζηνλ ηηο 2 πξώηεο ώξεο παξαθνινπζνύκε ζηελά ηνλ αζζελή θαη ηνλ εθπαηδεύνπκε ζπλερώο ζηελ θαιιίηεξε ζπλεξγαζία κε ηε ζεξαπεία ηνπ. Δίκαζηε ζπλερώο παξόληεο ώζηε λα επηιύζνπκε εγθαίξσο νηηδήπνηε κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζθνξία ζηνλ αζζελή. Αλ ν αζζελήο δελ κπνξεί λα αλερηεί ζπλερή εθαξκνγή ηνπ ΜΔΜΑ ηνλ δειεάδνπκε κε ηελ ελαιιαθηηθή ηεο δηαιεηκκαηηθήο ζεξαπείαο ε νπνία ζηε βηβιηνγξαθία έρεη ην ίδην θαιά απνηειέζκαηα. Φξνληίδνπκε βέβαηα λα είκαζηε ζπλεπείο κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη λα κελ πξνζπαζνύκε λα μεγειάζνπκε ηνλ αζζελή. Παξαθνινύζεζε αζζελνύο. πλερήο παξαθνινύζεζε θνξεζκνύ. Αέξηα αίκαηνο θάζε 1 ώξα γηα ηηο πξώηεο 3 ώξεο ή ζπρλόηεξα αλ ν αζζελήο είλαη αζηαζήο. Αηκνδπλακηθή θαηάζηαζε-αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα. Κιηληθή εηθόλα αζζελνύο (επίπεδν ζπλείδεζεο, ηύπν αλαπλνήο, απνηειεζκαηηθόηεηα βήρα) Δθαξκνγή (ζπλεξγαζία-αλνρή αζζελή, δηαξξνέο, ζεκεία πίεζεο από ηε κάζθα). Κεθάλαιο 7: Δπίλςζη πποβλημάηων 7.1 Πποβλήμαηα μάζκαρ ΠΡΟΒΛΖΜΑ Δξεζηζκόο-εξπζξόηεηα Γηαξξνέο Ρηλίηηδεο- Ξεξόηεηα ΠΑΡΔΜΒΑΖ θηρηή κάζθα Υαιάξσκα κάζθαο Σνπνζέηεζε επηζέκαηνο Αιιαγή κεγέζνπο Αιιαγή ηύπνπ κάζθαο Παξακνξθσκέλε, δύζθακπηε κάζθα Αληηθαηάζηαζε Αιιεξγία ζην πιηθό Πιύζηκν Αιιαγή πιηθνύ Πξνζαξκνγή κήθνπο κεησπηαίνπ βξαρίνλα (αλ ππάξρεη) Πξνζαξκνγή θιίζεο κεησπηαίνπ βξαρίνλα (αλ ππάξρεη) Πξνζαξκνγή θεθαινδέηε Ηκάληαο θάησ γλάζνπ (ξηληθή κάζθα) Μείσζε IPAP-CPAP Αιιαγή κεγέζνπο κάζθαο Αιιαγή ηύπνπ κάζθαο Πξνζζήθε πγξαληήξα Ρηληθέο πιύζεηο πξέη 18

19 7.2 Πποβλήμαηα αεπιζμού ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Αδπλακία ππξνδόηεζεο αλαπλεπζηήξα Αδπλακία ζπγρξνληζκνύ αζζελή-αλαπλεπζηήξα Αδπλακία δηόξζσζεο ππεξθαπλίαο Τπεπαεπιζμόρ Αεποθαγία ύζπαζη εκπνεςζηικών μςών καηά ηην ειζπνοή Ξηποθθαλμία Πόνορ ζηο αςηί Γηαξξνέο EPAP < PEEPi Υακειή πίεζε ή όγθνο Γηαξξνέο Δπαλεηζπλνή CO 2 Τςειόο όγθνο-ηραρ Γηαξξνέο κάζθαο Τςειή πίεζε Όπσο ζην θεθ. 7.1 VT ζε αεξηζκό ειεγρόκελνπ όγθνπ Αιιαγή από αεξηζκό ειεγρόκελνπ όγθνπ ζε πίεζεο. EPAP < PEEPi EPAP Αληηκεηώπηζε δηαξξνώλ εηζπλεπζηηθήο δηέγεξζεο (triggering) ζηα 0,5-1,5sec αλάινγα κε ηνλ εηζπλεπζηηθό ρξόλν ηνπ αζζελή ΗΡΑΡ, όγθνπ εηζπλεπζηηθνύ ρξόλνπ πίεζεο ή όγθνπ Αληηκεηώπηζε δηαξξνώλ Παξεκβνιή εθπλεπζηηθήο βαιβίδαο ΔΡΑΡ ΗΡΑΡ, όγθνπ εηζπλεπζηηθνύ ρξόλνπ Αληηκεηώπηζε δηαξξνώλ ΗΡΑΡ 19

20 Κεθάλαιο 8: ςνθήκερ ςγιεινήρ και αζθάλειαρ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΔ ΠΑΝΣΑ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΤ CDC ΚΑΗ ΠΡΟΑΡΜΟΕΟΤΜΔ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΚΑΘΔ ΥΩΡΟΤ Καθαπιζμόρ ζςζκεςών ΜΔΜΑ Κάζε ζπζθεπή ΜΔΜΑ πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη κεηά από θάζε αζζελή πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θαηλνύξγην. Ο θαζαξηζκόο πξέπεη λα γίλεηαη πξνζερηηθά ώζηε λα απνθεπρζνύλ ηπρόλ δεκηέο ζε εμαξηήκαηα. Καηά ηνλ θαζαξηζκό ησλ κεραλεκάησλ δελ πξέπεη λα εηζέξρεηαη ζε απηά λεξό. Οη ζπζθεπέο ΜΔΜΑ δελ απνζηεηξώλνληαη. Πξηλ ηνλ θαζαξηζκό θιείλνπκε ηε ζπζθεπή θαη ηε βγάδνπκε από ηελ πξίδα. Αθαηξνύκε ηα θπθιώκαηα ηνπ αζζελή, ηε κάζθα θαη ηνλ πγξαληήξα. Αθαηξνύκε ηα θαιώδηα πνπ κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ. Καζαξίδνπκε ηε βαζηθή κνλάδα ηεο ζπζθεπήο κε έλα καιαθό παλί θαη έλα ήπην απνιπκαληηθό δηάιπκα ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο ηνπ εθάζηνηε λνζνθνκείνπ. Απνιπκαληηθά πνπ ελδείθλπληαη γεληθά γηα ην ζθνπό απηό είλαη: α) Αιθννινύρα δηαιύκαηα 60-70%. β) Τδαηηθό δηάιπκα ρισξίλεο 1/100. Καηά ηελ επαλα-ζπλαξκνιόγεζε ηεο ζπζθεπήο όια ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα είλαη ζηεγλά. 8.2 Καθαπιζμόρ μαζκών Καζαξίδνπκε όια ηα κέξε ηεο κάζθαο Δπηιέγνπκε ηξόπν απνιύκαλζεο ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα θάζε ηδξύκαηνο ΠΑΣΔΡΗΩΖ Θ ν : 70 0 C Υξόλνο έθζεζεο: 30 ιεπηά Απνηειέζκαηα: Βαζηά απνιύκαλζε CIDEX Υξόλνο έθζεζεο: 45 ιεπηά Έθπιπζε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή Απνηειέζκαηα: Βαζηά απνιύκαλζε CIDEX O.P.A Υξόλνο έθζεζεο: 12 ιεπηά Έθπιπζε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή Απνηειέζκαηα: Βαζηά απνιύκαλζε STERRED System 100 Υξόλνο έθζεζεο: ειεγρόκελνο κεραληθά 20

21 Απνηειέζκαηα: Απνζηείξσζε ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΘΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΔΛΔΓΥΟΤΜΔ: Σν ζηξνθέα ηεο κάζθαο θαη ηνλ αληηθαζηζηνύκε αλ δελ θηλείηαη ειεύζεξα. Σε βαιβίδα αζθαιείαο θαη αληηθαζηζηνύκε ηε κάζθα αλ δελ θηλείηαη ειεύζεξα. Σε κάζθα γηα δπλεηηθέο βιάβεο πνπ ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο. 8.3 Καθαπιζμόρ κςκλωμάηων αζθενή Σα θπθιώκαηα κηαο ρξήζεσο πεηηνύληαη κεηά από θάζε αζζελή. Σα θπθιώκαηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ απνζηεηξώλνληαη κεηά από θάζε αζζελή ζύκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο θάζε ηδξύκαηνο. 8.4 Καθαπιζμόρ βαλβίδων Απνζπλαξκνινγνύκε ηηο βαιβίδεο ζηα επηκέξνπο ηκήκαηά ηνπο. Απνιπκαίλνληαη κε Cidex. Μεηά από θάζε θαζαξηζκό επηζεσξνύκε ηε βαιβίδα όηη παξακέλεη αθέξαηε. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ειέγρνπκε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 8.5 Καθαπιζμόρ ςγπανηήπων Καζαξίδνπκε ηε βαζηθή κνλάδα ηνπ πγξαληήξα ζύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ ζην θεθ 8.1. Καζαξίδνπκε ηα θπθιώκαηα ηνπ πγξαληήξα ζύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ ζην θεθ. 8.3 ηνπο ζεξκαηλόκελνπο πγξαληήξεο θαζαξίδνπκε ρσξηζηά ηα θαιώδηα ζέξκαλζεο ησλ θπθισκάησλ: ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΑΠΟΣΔΊΡΩΖ ΓΔΝ ΒΑΕΟΤΜΔ ΣΑ ΚΑΛΩΓΗΑ Δ ΚΛΗΒΑΝΟ ΑΠΟΘΖΚΔΤΟΤΜΔ Δ ΚΑΘΑΡΟ ΥΩΡΟ 21

22 8.6 Αποθήκεςζη Όια ηα εμαξηήκαηα ηνπ ΜΔΜΑ πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζε θαζαξό ρώξν, καθξηά από ζθόλεο. 8.9 ςνηήπηζη Όια ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζπλερώο γηα ηελ αθεξαηόηεηά θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο θαη λα αληηθαζίζηαληαη όηαλ ρξεηάδεηαη, ζύκθσλα πάληα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1. S.Mehta, NS.Hill. Noninvasive Ventilation. Am J Respir Crit Care Med 2001: 163; S. Nava et al. Noninvasive ventilation in acute cardiogenic pulmonary edema. Am J Respir and Crit Care Med. 2003; 168: Plant et al. Early use of non-invasive ventilation for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease on general respiratory wards: a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2000;355: Brochard et al. Noninvasive Ventilation for Acute Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. N Engl J Med 1995; 333: Confalonieri et al. Acute Respiratory Failure in Patients with Severe Community-acquired Pneumonia. A Prospective Randomized Evaluation of Noninvasive Ventilation. Am J Respir Crit Care Med 1999; 160: Antonelli et al. Noninvasive Ventilation for Treatment of Acute Respiratory Failure in Patients Undergoing Solid Organ Transplantation: A Randomized Trial. JAMA 2000;283: Hilbert et al. Noninvasive Ventilation in Immunosuppressed Patients with Pulmonary Infiltrates, Fever, and Acute Respiratory Failure. N Engl J Med 2001; 344: Auriant et al. Noninvasive Ventilation Reduces Mortality in Acute Respiratory Failure following Lung Resection. Am J Respir Crit Care Med 2001;164: Nava et al. Noninvasive Mechanical Ventilation in the Weaning of Patients with Respiratory Failure Due to Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Randomized, Controlled Trial. Ann Intern Med 1998; 128: Girault et al. Noninvasive Ventilation as a Systematic Extubation and Weaning Technique in Acute-on-Chronic Respiratory Failure. A Prospective, Randomized Controlled Study. Am J Respir Crit Care Med 1999; 160: Ferrer et al. Noninvasive Ventilation during Persistent Weaning Failure: A Randomized Controlled Trial. Am J Respir Crit Care Med 2003; 168: International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine. Am J Respir Crit Care Med 2001; 163: B. Schonhofer, S. Sortor-Leger.Equipment needs for noninvasive mechanical ventilation. Eur Respir J 2002; 20: BTS NIV Equipment Recommendations. Thorax 2002; 57: B. Schonhofer: Noninvasive mechanical ventilation in chronic respiratory failure: ventilators and interfaces. Eur Respir Mon, 2001, 16, P.Navalesi et al: Physiologic evaluation of noninvasive mechanical ventilation delivered with three types of masks in patients with chronic hypercapnic respiratory failure.crit Care Med 2000; 28: Lellouche F, Maggiore SM, Deye N, Taille S, Pigeot J, Harf A, Brochard L. Effect of the humidification device on the work of breathing during noninvasive ventilation. Intens Care Med 2002;28(11):

23 18. Jaber S, Chanques G, Matecki S, Ramonatxo M, Souche B, Perrigault PF, Eledjam JJ. Comparison of the effects of heat and moisture exchangers and heated humidifiers on ventilation and gas exchange during non-invasive ventilation. Intensive Care Med 2002;28(11): Wood KE, Flaten AL, Backes WJ. Inspissated secretions: a lifethreatening complication of prolonged noninvasive ventilation. Respir Care 2000;45(5): Parkes SN, Bersten AD. Aerosol kinetics and bronchodilator efficacy during continuous positive airway pressure delivered by face mask. Thorax 1997;52(2): Pollack CV Jr, Fleisch KB, Dowsey K. Treatment of acute bronchospasm with β-adrenergic agonist aerosols delivered by a nasal bilevel positive airway pressure circuit. Ann Emerg Med 1995; 26(5): Branconnier MP, Hess DR. Albuterol delivery during noninvasive ventilation. Respir Care 2003;48(11): Chatmongkolchart S, Schettino GPP, Dillman C, Kacmarek RM, Hess DR. In vitro evaluation of aerosol bronchodilator delivery during noninvasive positive pressure ventilation: effect of ventilatorsettings and nebulizer position. Crit Care Med 2002;30(11): Indian journal of critical care medicine 2006: Quidelines 25. Center of Diseases Control:www. 23

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Γαβριηλίδου Αννα Επιμελήτρια Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Γαβριηλίδου Αννα Επιμελήτρια Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Γαβριηλίδου Αννα Επιμελήτρια Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙΑ ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων.

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. Κατάλογος εφαρμογών Αυτοματισμοί Θέρμανσης 2014 Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. ALL EXPERS A.E. Τκήκα Energy & Automation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν.Γ.Παπανικολάου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν.Γ.Παπανικολάου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν.Γ.Παπανικολάου Παρουσίαση περιστατικού Άνδρας 82 ετών με ιστορικό ΧΑΠ υπό ΧΟΘ κατ οίκον, παλαιάς TBC πνευμόνων και Α/Υ Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

!Καρδιοαναπνευστική!ανεπάρκεια! Μηχανική!υποστήριξη!της!αναπνοής!

!Καρδιοαναπνευστική!ανεπάρκεια! Μηχανική!υποστήριξη!της!αναπνοής! !Καρδιοαναπνευστική!ανεπάρκεια! Μηχανική!υποστήριξη!της!αναπνοής! Νικόλαος)Γ.Πατσουράκος) Καρδιολόγος5Εντατικολόγος) Επιμελητής)καρδιολογικού)τμήματος) Υπεύθυνος)Μονάδας)Εμφραγμάτων) Τζάνειο)Γενικό)Νοσοκομείο)Πειραιά)

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα