ΜΖ-ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΔΡΗΜΟ Δ ΟΞΔΗΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΖ-ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΔΡΗΜΟ Δ ΟΞΔΗΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ"

Transcript

1 ΜΖ-ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΔΡΗΜΟ Δ ΟΞΔΗΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Εγρεηξίδην θιηληθήο εθαξκνγήο Μνλάδα Εληαηηθήο Θεξαπείαο Γεληθνύ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Ηξαθιείνπ 1

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Διζαγωγή- Οπιζμόρ Κεθ.1 Γενικά 1.1 Γεληθέο αξρέο ζεξαπείαο 1.2 Δλδείμεηο ΜΔΜΑ 1.3 Αληελδείμεηο ΜΔΜΑ Κεθάλαιο 2: Σπόποι σοπήγηζηρ ΜΔΜΑ 2.1 Σύπνη αλαπλεπζηήξσλ ΜΔΜΑ. 2.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα πιεξεί έλαο αλαπλεπζηήξαο γηα εθαξκνγή ΜΔΜΑ ζε επείγνπζεο ζπλζήθεο. Κεθάλαιο 3: Κπιηήπια επιλογήρ -Σύποι αεπιζμού- Απσικέρ πςθμίζειρ ζηην οξεία αναπνεςζηική ανεπάπκεια -ςναγεπμοί αζθαλείαρ 3.1 Κξηηήξηα επηινγήο. 3.2 Σύπνη αεξηζκνύ CPAP Τπνβνεζνύκελα κνληέια αλαπλνήο Assist-Control αεξηζκόο Διεγρόκελνο αεξηζκόο. 3.3 Αξρηθέο ξπζκίζεηο ζηελ νμεία αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. 3.4 πλαγεξκνί αζθαιείαο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: Μάζκερ-Βαλβίδερ 4.1 Καηεγνξίεο καζθώλ 4.2 Μάζθεο ξηλόο- πξνζώπνπ 4.3 Total Face 4.4 θάθαλδξν 4.5 Βαιβίδεο αζθαιείαο 4.6 Βαιβίδεο εθπλνήο Κεθάλαιο 5: Όγπανζη-Βπογσοδιαζηολή 5.1 Ύγξαλζε. 5.2 Βξνγρνδηαζηνιή Κεθάλαιο 6: Μεθοδολογία εθαπμογήρ ΜΔΜΑ Κεθάλαιο 7: επίλςζη πποβλημάηων 7.1 Πξνβιήκαηα κάζθαο 7.2 Πξνβιήκαηα αεξηζκνύ Κεθάλαιο 8: ςνθήκερ Τγιεινήρ κι Αζθάλειαρ 8.1 Καζαξηζκόο ζπζθεπώλ ΜΔΜΑ. 8.2 Καζαξηζκόο καζθώλ. 8.3 Καζαξηζκόο θπθισκάησλ αζζελνύο. 8.4 Καζαξηζκόο Τγξαληήξσλ 8.5 Απνζήθεπζε. 8.6 πληήξεζε. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 2

3 Διζαγωγή- Οπιζμόρ Ο Μη-Δπεμβαηικόρ Μησανικόρ Αεπιζμόρ (ΜΔΜΑ) είναι ο μησανικόρ αεπιζμόρ ηων πνεςμόνων με ηεσνικέρ πος δεν απαιηούν ενδοηπασειακή διαζωλήνωζη 1. Πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε ζύζηεκα κπνξεί λα ρνξεγήζεη: πλερή ζεηηθή ηεινεθπλεπζηηθή πίεζε (CPAP) κε ή ρσξίο πίεζε ππνζηήξημεο. Αεξηζκό όγθνπ ή πίεζεο. Αλαινγηθό ππνβνεζνύκελν αεξηζκό. Δικονίδια ΕΙΚΟΝΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σύζηαζη Χρήζιμες πληροθορίες βαζιζμένες ζηην κλινική εμπειρία Προζοτή Σοβαρός κίνδσνος ηρασμαηιζμού ή θανάηοσ Γενικές πληροθορίες Χρήζιμες διεσκρινιζηικές πληροθορίες 3

4 Κεθάλαιο 1. Γενικά 1.1 Γενικέρ απσέρ θεπαπείαρ Ο ΜΔΜΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΜΔΑ ΓΗΑΘΔΗΜΟ 24 ΩΡΔ ΣΟ 24ΩΡΟ Ο ΜΔΜΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ Ω ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΜΟΝΟ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΑΝΑΠΝΟΖ, ΚΑΛΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΤΝΔΗΓΖΖ ( GCS >10) ΚΑΗ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΑΝΩΣΔΡΟΤ ΑΔΡΑΓΩΓΟΤ. Κάζε ζπζθεπή ΜΔΜΑ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη κόλν κε ζπκβαηά εμαξηήκαηα. Όζνη εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΜΔΜΑ νθείινπλ: 1. Να ρξεζηκνπνηνύλ ην ΜΕΜΑ κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ελδείθλπηαη. 2. Να γλωξίδνπλ θαιά ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηωλ ζπζθεπώλ ΜΕΜΑ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ ρώξν ηνπο. 3. Να γλωξίδνπλ ηα εμαξηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν θαη λα είλαη εμνηθεηωκέλνη κε ηελ εθαξκνγή ηνπο. 4. Να δηαβάδνπλ ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο ηωλ ζπζθεπώλ ΜΕΜΑ δηεμνδηθά. 5. Να ξπζκίδνπλ πάληα ηνπο ζπλαγεξκνύο ηεο ζπζθεπήο ζε επίπεδα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αζζελή. 6. Να κελ ην «παξαθάλνπλ» κε ηε ρξήζε ηνπ ΜΕΜΑ. Ο ΜΔΜΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΑΚΟΠΣΔΣΑΗ ΑΜΔΑ ΚΑΗ ΝΑ ΔΞΔΣΑΕΔΣΑΗ ΣΟ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΟ ΓΗΑΩΛΖΝΩΖ ΣΟΤ ΑΘΔΝΖ ΑΝ ΠΑΡΟΤΗΑΣΔΗ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ: Επηδείλωζε ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο ηνπ αζζελή. Σνβαξή αηκνδπλακηθή αζηάζεηα. Με- αλαηαζζόκελε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα κε εκκέλνπζα ηαρύπλνηα, ρξήζε επηθνπξηθώλ κπώλ, παξάδνμε αλαπλνή θαη γεληθόηεξα απμεκέλν έξγν αλαπλνήο, 3 ώξεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΜΕΜΑ. Αδπλακία ηνπ αζζελή λα απνδεζκεπηεί από ην ΜΕΜΑ γηα 24 ώξεο. Ο ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΣΟΤ ΜΔΜΑ ΝΑ ΤΝΓΔΔΣΑΗ Δ ΠΑΡΟΥΔ ΡΔΤΜΑΣΟ ΠΟΤ ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΡΔΤΜΑΣΟ 1.2 Δνδείξειρ ΜΔΜΑ Ομύ πλεπκνληθό νίδεκα. 2 Έμαξζε ρξόληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο. 3,4 Ομεία ππνμπγνλαηκηθή αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα: 1. Λόγω πλεπκνλίαο Μεηά από κεηακόζρεπζε νξγάλνπ Σε αλνζνθαηαζηαικέλνπο αζζελείο. 7 ε νμύ πλεπκνληθό νίδεκα κεηά από πλεπκνλεθηνκή. 8 Ωο κέζν απνθπγήο ηεο επαλαδηαζσιήλσζεο αζζελώλ πςεινύ θηλδύλνπ Ανηενδείξειρ ΜΔΜΑ 12 Καξδηαθό ή Αλαπλεπζηηθό arrest. 4

5 Με Αλαπλεπζηηθή Οξγαληθή Αλεπάξθεηα: 1. Σνβαξή εγθεθαινπάζεηα ( GCS<10). 2. Σνβαξή αηκνξξαγία αλώηεξνπ πεπηηθνύ. 3. Αηκνδπλακηθή αζηάζεηα ή ζνβαξή αξξπζκία. Απόθξαμε ζηνπο Αλώηεξνπο Αεξαγσγνύο. Υεηξνπξγηθή Δπέκβαζε ζην πξόζσπν ηξαύκα δπζκνξθία. Αδπλακία πλεξγαζίαο. Αδπλακία Απνβνιήο Δθθξίζεσλ. νβαξόο θίλδπλνο εηζξόθεζεο. Κεθάλαιο 2: Σπόποι σοπήγηζηρ ΜΔΜΑ Σύποι αναπνεςζηήπων ΜΔΜΑ 1. ςνεσήρ ηελοεκπνεςζηική πίεζη (CPAP). Μπνξεί λα εθαξκνζηεί κε: α)βαιβίδεο CPAP ζπλδεδεκέλεο ζε ζπλερή ξνή β)φνξεηέο ζπζθεπέο ΜΔΜΑ ( Bilevel devices) γ)αλαπλεπζηήξεο εληαηηθήο Δίλαη θαηάιιειν θπξίσο γηα: α)ύλδξνκν άπλνηαο ζηνλ ύπλν β)ομύ πλεπκνληθό νίδεκα γ)αηειεθηαζία 2. Φοπηηέρ ζςζκεςέρ ΜΔΜΑ ( Bilevel devices) Θεηηθήο πίεζεο, κνλνύ θπθιώκαηνο. Απαξαίηεηε βαιβίδα ή ζύξα εθπλνήο. Αληηζηάζκηζε απσιεηώλ. Πεξηνξηζκέλα κνληέια αεξηζκνύ. Αλεπαξθείο ζπλαγεξκνί θαη παξαθνινύζεζε Αλππαξμία κείθηε Ο Αναπνεςζηήπερ ενηαηικήρ Πνηθηιία κνληέισλ αεξηζκνύ(πίεζεο- όγθνπ). Πιήξεο παξαθνινύζεζε αζζελνύο. Δπαίζζεην ζύζηεκα ζπλαγεξκώλ. Μείθηε Ο 2. Γηπιό θύθισκα εηζπλνήο-εθπλνήο. 3. Αναπνεςζηήπερ με ενδιάμεζα σαπακηηπιζηικά Πνηθηιία κνληέισλ αεξηζκνύ. ύζηεκα παξαθνινύζεζε αζζελνύο. Δπαίζζεην ζύζηεκα ζπλαγεξκώλ. Μείθηε Ο 2 πξναηξεηηθά. Μνλό θύθισκα εηζπλνήο-εθπλνήο Μπαηαξία Μπνξεί λα είλαη ειεγρόκελνπ όγθνπ ή πίεζεο. Οη αλαπλεπζηήξεο ειεγρόκελνπ όγθνπ πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζε αζζελείο κε λεπξνκπηθά λνζήκαηα. Γελ αληηζηαζκίδνπλ θαιά ηηο δηαξξνέο θαη πξέπεη λα αεξίδνπκε ηνλ αζζελή κε κεγαιύηεξνπο όγθνπο (10-15 ml/kgr) 1. 5

6 ΚΑΘΔ ΥΩΡΟ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΥΔΗ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 3 ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΔ ΜΔΜΑ 2.2 Βαζικά σαπακηηπιζηικά πος ππέπει να πληπεί έναρ αναπνεςζηήπαρ για εθαπμογή ΜΔΜΑ ζε επείγοςζερ ζςνθήκερ 13,14. Απαξαίηεηα Να είλαη ειεγρόκελεο πίεζεο. Να έρεη δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο πίεζεο ηνπιάρηζηνλ 30 cm H 2 O. Να ηθαλνπνηεί ξνέο ηνπ επηπέδνπ ησλ 60 l/min ηνπιάρηζηνλ. Να ιεηηνπξγεί ζε assist-control θαη bilevel pressure support αεξηζκό. Να έρεη αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα ηνπιάρηζηνλ 40 breaths /min. Να έρεη επαίζζεην ζύζηεκα ζπλαγεξκώλ. Να έρεη ζπλαγεξκό γηα ηελ απνζύλδεζε ηνπ αλαπλεπζηήξα. Επηζπκεηά Γπλαηόηεηα αύμεζεο ηεο πίεζεο ππνζηήξημεο ζε ζύληνκν ρξόλν (ρακειέο ηηκέο rise time ). Ρπζκηδόκελν ρξόλν αύμεζεο πίεζεο (pressure rise time). Ρπζκηδόκελε ππξνδόηεζε εηζπλνήο (inspiration triggering). Ρπζκηδόκελε ππξνδόηεζε εθπλνήο (expiration triggering). Ρπζκηδόκελε αλαινγία εηζπλνήο/ εθπλνήο ζε αεξηζκό assist control. Γπλαηόηεηα βξαρππξόζεζκεο αλαζηνιήο ησλ ζπλαγεξκώλ. Δζσηεξηθή κπαηαξία δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 ώξαο. Οζόλε ειέγρνπ. Απιή ρξήζε. Κεθάλαιο 3: Σύποι αεπιζμού- Κπιηήπια επιλογήρ- Απσικέρ πςθμίζειρ ζηην ΟΑΑ- ςναγεπμοί αζθαλείαρ 3.1 Κπιηήπια επιλογήρ αεπιζμού 12,14 ηόρνο ηεο αλαπλεπζηηθήο ππνζηήξημεο-παξέκβαζεο. Τπνθείκελε λόζνο ή ππνθείκελε αηηία επηδείλσζεο. Γηαζέζηκνο εμνπιηζκόο. Δκπεηξία ηαηξνύ. πλεξγαζία αζζελνύο. Αλαπλεπζηηθή ώζε. Αληαιιαγή αεξίσλ (PaO2, PaCO2,pH). Αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα. 3.2 Σύποι αεπιζμού 1, CPAP Γελ είλαη αθξηβώο κνληέιν αεξηζκνύ γηαηί δελ βνεζάεη ελεξγά ηελ αλαπλνή. Με ην CPAP εθαξκόδεηαη κηα ζπλερήο ηεινεθπλεπζηηθή πίεζε. πληειεί ζε 1 : i.αύμεζε ηεο FRC. ii.έθπηπμε ησλ θνιιαπζαξηζκέλσλ θπςειίδσλ. iii. Μείσζε ηνπ έξγνπ ηεο αλαπλνήο. iv.μείσζε ηνπ κεηαθνξηίνπ ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο. 6

7 v.αληηζηάζκηζε ηνπ ελδνγελνύο PEEP. vi.ηαζεξνπνίεζε ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε: i.αηειεθηαζία ii.ομύ πλεπκνληθό νίδεκα. iii. ύλδξνκν ππληθήο ππόπλνηαο. iv.αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ηύπνπ I όπνπ ην CO 2 δελ είλαη πξόβιεκα Τποβοηθούμενα μονηέλα αναπνοήρ Α)Υπνζηήξημε πίεζεο Ο αλαπλεπζηήξαο αληρλεύεη θαη ππνζηεξίδεη ηηο απηόκαηεο αλαπλνέο ηνπ αζζελή. ε θάπνηνπο αλαπλεπζηήξεο ε πίεζε ππνζηήξημεο πξνζηίζεηαη ζηελ εθαξκνδόκελε PEEP θαη δελ επεξεάδεηαη από ηηο αιιαγέο ηεο. (Spontaneous mode- S). ε άιινπο αλαπλεπζηήξεο ε πίεζε ππνζηήξημεο απνδίδεηαη ζε δύν επίπεδα. Ζ πςειόηεξε πίεζε απνδίδεηαη όηαλ ν αζζελήο εηζπλέεη (IPAP: inspiratory positive airway pressure). Μηα ρακειόηεξε πίεζε εθαξκόδεηαη όηαλ ν αζζελήο εθπλέεη (EPAP: expiratory positive airway pressure). ηνπο αλαπλεπζηήξεο απηνύο, κεκνλσκέλε αιιαγή ηεο κηαο εθ ησλ δύν πηέζεσλ ζα επεξεάζεη ηελ πίεζε ππνζηήξημεο (BiPAP-Bilevel mode). Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΠΗΔΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΑΝΑΠΝΟΖ ΔΗΝΑΗ Ζ ΓΗΑΦΟΡΑ ΜΔΣΑΞΤ IPAP-EPAP ΚΑΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΛΗΓΟΣΔΡΟ 4cmH 2 O. Ο αλαπλεόκελνο όγθνο,ε αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα θαη ν ρξόλνο ηεο εηζπλνήο, θαζνξίδνληαη από ηνλ αζζελή θαη ηηο κεραληθέο ηδηόηεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ. πλάδεη ζηελ απνκάθξπλζεο ηνπ CO2 όπσο επίζεο ηελ βειηίσζε ηεο νμπγόλσζεο. Ωο εθ ηνύηνπ εθαξκόδεηαη θπξίσο ζε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ηύπνπ II. Β)Αλαινγηθόο ππνβνεζνύκελνο αεξηζκόο (PAV) Ζ εθαξκνγή ηνπ ζε ΜΔΜΑ δελ είλαη δηαδεδνκέλε. Ζ εηζπλεπζηηθή πξνζπάζεηα ηνπ αζζελνύο θαζνξίδεη ηελ πίεζε, ηε ξνή θαη ηνλ αλαπλεόκελν όγθν πνπ απνδίδεηαη από ηνλ αλαπλεπζηήξα Assist-Control αεπιζμόρ Ο αλαπλεπζηήξαο ρνξεγεί αλαπλεπζηηθή ππνζηήξημε σο απάληεζε ζηελ εηζπλεπζηηθή πξνζπάζεηα ηνπ αζζελνύο. Αλ ν αζζελήο δελ κπνξεί λα δηεγείξεη ηνλ αλαπλεπζηήξα, ρνξεγεί ππνρξεσηηθέο αλαπλνέο (backup safety rate). 7

8 ηνπο αλαπλεπζηήξεο πνπ ΜΔΜΑ απηό ην κνληέιν αλαθέξεηαη σο 'spontaneous/timed' mode (S/T) Δλεγσόμενορ αεπιζμόρ Ο αλαπλεπζηήξαο παξέρεη πιήξε αλαπλεπζηηθή ππνζηήξημε ρσξίο λ απαηηείηαη εηζπλεπζηηθή πξνζπάζεηα από ηνλ αζζελή. ηνπο αλαπλεπζηήξεο πνπ ρνξεγνύλ ΜΔΜΑ αλαθέξεηαη σο Timed mode T. Δλδείθλπηαη ζε αζζελείο πνπ δε δηεγείξνπλ απνηειεζκαηηθά ηνλ αλαπλεπζηήξα θαη όηαλ ζέινπκε λα μεθνπξάζνπκε πιήξσο ηνπο αλαπλεπζηηθνύο κύεο. 3.3 Απσικέρ πςθμίζειρ ζηην οξεία αναπνεςζηική ανεπάπκεια 12 Ξεθηλάκε κε ρακειέο ηηκέο: ε αεξηζκό ζηαζεξήο πίεζεο: εηζπλεπζηηθή πίεζε: 8-12 cmh 2 O, εθπλεπζηηθή πίεζε: 4-8 cmh 2 O. ε αεξηζκό ζηαζεξνύ όγθνπ: 10ml/kg. Ti 1sec αλ ν εηζπλεπζηηθόο ρξόλνο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί. ηαδηαθή αύμεζε: Πίεζε: θαηά 1-2cmH 2 O σο ην ζεκείν αλνρήο ηνπ αζζελή θαη ρσξίο κεγάιεο δηαξξνέο. V T : 10-15ml/kg. ηόρνη: Μείσζε δύζπλνηαο. Μείσζε ζπρλόηεηαο αλαπλνώλ. Αύμεζε αλαπλεόκελνπ όγθνπ. Δπίηεπμε ζπγρξνληζκνύ αζζελή-αλαπλεπζηήξα. FiO 2 : Αξρηθά πςειόηεξν από απηό πνπ είρε ν αζζελήο πξηλ ην ΜΔΜΑ. Σηηινπνίεζε ώζηε λα επηηεπρζεί SaO 2 > mmhg. 3.4 Ρύθμιζη ζςναγεπμών ΓΗΑΒΑΕΟΤΜΔ ΠΡΟΔΥΣΗΚΑ ΣΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΚΑΘΔ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΣΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΣΩΝ ΤΝΑΓΔΡΜΩΝ ΣΟΤ ΚΑΘΔ ΜΟΝΣΔΛΟΤ Γελ παξαβιέπνπκε πνηέ ηνλ ήρν ελόο ζπλαγεξκνύ. Οη ζπλαγεξκνί θάζε αλαπλεπζηήξα δηαθξίλνληαη ζε: Δζσηεξηθνύο ζπλαγεξκνύο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαπλεπζηήξα. ΓΔΝ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΣΟΤ ΔΠΖΡΔΑΟΤΜΔ πλαγεξκνύο παξαθνινύζεζεο ησλ παξακέηξσλ ηνπ αζζελή. ΔΗΝΑΗ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΟΗ. Πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηνπο ζπλαγεξκνύο εθείλνπο πνπ ρξήδνπλ άκεζεο παξέκβαζεο. Οη ξπζκίζεηο ησλ ζπλαγεξκώλ πξέπεη λα επαλεθηηκώληαη θάζε θνξά πνπ αιιάδνπλ νη ξπζκίζεηο ηνπ αλαπλεπζηήξα. Σν επίπεδν ηεο πξνζνρήο πνπ απαηηείηαη γηα έλα αζζελή εμαξηάηαη άκεζα από ηηο αλάγθεο ηνπ. Οη ζπλήζεηο ζπλαγεξκνί παξαθνινύζεζεο ησλ παξακέηξσλ ελόο αζζελή είλαη: 8

9 ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΗΣΗΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Άπλνηα Τςειή πίεζε Υακειή πίεζε Τςειή αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα Υακειή αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα Υακειόο θαηά ιεπηό αεξηζκόο Ο αλαπλεπζηήξαο δελ ππξνδνηείηαη ζηα πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά πιαίζηα Ζ εγγύο πίεζε ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ηνπ νξίνπ πςειήο πίεζεο γηα ζπγθεθξηκέλν γηα θάζε ζπζθεπή ρξόλν Ζ εγγύο πίεζε είλαη κηθξόηεξε από ηελ ηηκή ηνπ νξίνπ πςειήο πίεζεο γηα ζπγθεθξηκέλν γηα θάζε ζπζθεπή ρξόλν Οη ζπλνιηθέο αλαπλνέο ηνπ αζζελή (απηόκαηεο +ειεγρόκελεο) ππεξβαίλνπλ ηελ ηηκή ηνπ νξίνπ πςειήο αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο Οη ζπλνιηθέο αλαπλνέο ηνπ αζζελή (απηόκαηεο +ειεγρόκελεο) είλαη θάησ από ηελ ηηκή ηνπ νξίνπ πςειήο αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο Ο θαηά είλαη ιεπηό αεξηζκόο είλαη κηθξόηεξνο από ηελ ηηκή ηνπ νξίνπ ρακεινύ αλαπλεόκελνπ όγθνπ Ο αζζελήο δελ αλαπλέεη Γελ κπνξεί λα ππξνδνηήζεη ηνλ αλαπλεπζηήξα Έρεη απνζπλδεζεί ην θύθισκα Άζηνρε ξύζκηζε ζπλαγεξκνύ Άζηνρε ξύζκηζε ζπλαγεξκνύ Βήραο αζζελή Απνζύλδεζε ηνπ αζζελή Μεγάιεο απώιεηεο Μείσζε ηνπ αλαπλεόκελνπ όγθνπ ή ηεο αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο ηνπ αζζελή Άζηνρε ξύζκηζε ζπλαγεξκνύ Αύμεζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο ηνπ αζζελή Άζηνρε ξύζκηζε ζπλαγεξκνύ Μείσζε αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο αζζελή Ο αζζελήο δελ κπνξεί λα ππξνδνηήζεη ηνλ αλαπλεπζηήξα Άζηνρε ξύζκηζε ζπλαγεξκνύ Απνζύλδεζε αζζελή Μεγάιεο απώιεηεο Μείσζε αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο ή ηνπ αλαπλεόκελνπ όγθνπ Άζηνρε ξύζκηζε ζπλαγεξκνύ Δπαλεθηίκεζε ηνπ αζζελή Έιεγρνο ηνπ θπθιώκαηνο Δπαλεθηίκεζε ηεο ξύζκηζεο ηνπ ζπλαγεξκνύ άπλνηαο Δπαλεθηίκεζε ζπλαγεξκνύ πςειήο πίεζεο Έιεγρνο αζζελή Έιεγρνο ηνπ θπθιώκαηνο θαη ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ αζζελή Δπαλεθηίκεζε αζζελή Δπαλεθηίκεζε ηεο ξύζκηζεο ηνπ ζπλαγεξκνύ ρακειήο πίεζεο Δπαλεθηίκεζε ηνπ αζζελή Δπαλεθηίκεζε ησλ ζπλδέζεσλ Δπαλεθηίκεζε ηεο ξύζκηζεο ηνπ ζπλαγεξκνύ πςειήο ζπρλόηεηαο Δπαλεθηίκεζε αζζελή Δπαλεθηίκεζε ηεο ξύζκηζεο ηνπ ζπλαγεξκνύ ρακειήο αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο Έιεγρνο θπθιώκαηνο Έιεγρνο ζπλδέζεσλ Δπαλεθηίκεζε αζζελή Δπαλεθηίκεζε ηεο ξύζκηζεο ηνπ ζπλαγεξκνύ ρακεινύ θαηά ιεπηό αεξηζκνύ Ο ΠΗΟ ΔΞΔΛΗΓΜΔΝΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΗΝΑΗ ΜΗΑ ΤΚΔΤΖ ΜΔΜΑ ΣΟΟ ΠΛΖΡΔΣΔΡΟ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΩΝ ΤΝΑΓΔΡΜΩΝ ΣΖ. 9

10 Κεθάλαιο 4: Μάζκερ-βαλβίδερ 4.1 Καηηγοπίερ μαζκών Οη κάζθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κε ην ΜΔΜΑ ρσξίδνληαη γεληθά ζε 5 θαηεγνξίεο 13 : 1. Πξνζώπνπ(full face-total face) 2. Ρηληθέο κάζθέο. 3. «Ρηληθά θόγρεο» Nasal pads, pillows, plugs ή nostrils. 4. Δπηζηόκηα. 5. Δμαηνκηθεπκέλεο ξηληθέο κάζθεο. 6. Σν ζθάθαλδξν. ΚΑΝΔΝΑ ΣΤΠΟ ΜΑΚΑ ΓΔΝ ΤΠΔΡΣΔΡΔΗ ΔΝΑΝΣΗ ΣΩΝ ΑΛΛΩΝ 12 Ζ επηινγή εμαξηάηαη από ηελ πνιηηηθή, ηελ εκπεηξία θαη ηε δηαζεζηκόηεηα πνπ ππάξρεη ζε θάζε λνζνθνκείν. Από ηνπο παξαπάλσ ηύπνπο καζθώλ ζε επείγνπζεο ζπλζήθεο ρξεζηκνπνηνύληαη νη κάζθεο πξνζώπνπ, νη ξηληθέο θαη ην ζθάθαλδξν. 4.1 Μάζκερ πινόρ-πποζώπος Πξέπεη λα ππάξρεη πνηθηιία καζθώλ θαη κεγεζώλ κε δπλαηόηεηα άκεζεο ρξήζεο. ηελ ΟΑΑ πξνηηκώληαη νη κάζθεο πξνζώπνπ. Σνλ ηειεπηαίν ιόγν ζηελ επηινγή ηεο κάζθαο έρεη πάληα ν αζζελήο. Επηινγή θαηάιιεινπ κεγέζνπο. 1. εκεία αλαθνξάο ε δηάκεηξνο ησλ ξηληθώλ ζαιάκσλ, ε βάζε ηεο κύηεο θαη ε πεξηνρή αλάκεζα ζηε κύηε θαη ην άλσ ρείινο. 2. Ζ κάζθα πξέπεη λα εθαξκόδεη αεξνζηεγώο ζηα ζεκεία απηά ρσξίο λα αζθεί κεγάιε πίεζε ή λα παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαξξνέο. 3. Τπνινγίδεηαη ην κήθνο θαη ην πιάηνο ηεο κύηεο από ηε βάζε ηεο έσο θάησ από απηή. 10

11 4. Δπηιέγεηαη ην κηθξόηεξν κέγεζνο κάζθαο πνπ έρεη θαιή εθαξκνγή ρσξίο λα ηελ ζπκπηέδεη ή λα ηελ απνθξάζζεη. 5. πλδένπκε ηε κάζθα κε ηε ζπζθεπή ηνπ ΜΔΜΑ ζε ιεηηνπξγία. Διέγρνπκε αλ επεξεάδεηαη ε εθαξκνγή. 6. Ζ κάζθα δε ρξεηάδεηαη λα είλαη ππεξβνιηθά ζθηρηή. Φξνληίδνπκε λα πεξλάλε θάησ από απηόλ θεθαινδέηε 1-2 δάρηπια. 7. Ζ εύξεζε ηνπ θαηάιιεινπ κεγέζνπο κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηε βνήζεηα ησλ νδεγώλ πνπ βξίζθνληαη ζηε ζπζθεπαζία θάζε κάζθαο. Πποειδοποιήζειρ Πξηλ από θάζε ρξήζε επηζεσξνύκε ηε κάζθα θαη ειέγρνπκε ηε βαιβίδα αζθαιείαο. Γελ απνθξάζζνπκε πνηέ ηε βαιβίδα αζθαιείαο θαη ηηο ζύξεο εθπλνήο. Τνπνζέηεζε θαη ξύζκηζε κάζθαο θαη θεθαινδέηε 1ν) πλδένπκε ηνλ θεθαινδέηε ραιαξά πάλσ ζηε κάζθα. 2ν) «Πεξλάκε» ηε κάζθα θαη ηνλ θεθαινδέηε πάλσ από ην θεθάιη ηνπ αζζελνύο. 3ν) Εεηάκε από ηνλ αζζελή ή θάπνην ζπλεξγάηε λα ζηαζεξνπνηήζεη ηε κάζθα ζην πξόζσπν ηνπ αζζελή θαη ζθίγγνπκε ζπκκεηξηθά ηα θάησ θαη ηα άλσ άθξα ηνπ θεθαινδέηε. 4ν) θίγγνπκε ηόζν ηνλ θεθαινδέηε ώζηε λα εθαξκόζεη θαιά ε κάζθα αιιά όρη ππεξβνιηθά. Φξνληίδνπκε λα πεξλάλε θάησ από απηόλ 2 δάρηπια. 11

12 5ν) Διέγρνπκε θαη πξνζαξκόδνπκε θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. 6ν) Αλ παξά ηηο πξνζαξκνγέο δελ επηηπγράλνπκε θαιή εθαξκνγή, ηνπνζεηνύκε εμ αξρήο ηε κάζθα Αθαίξεζε κάζθαο θαη θεθαινδέηε Απνζπλδένπκε ηνλ θεθαινδέηε από ηε κάζθα. Απνζπλδένπκε ηηο ισξίδεο ιαηκνύ αθαηξώληαο ηα ζπλδεηηθά, αλ ππάξρνπλ. Απνζπλδένπκε ηελ ππνζηήξημε κεηώπνπ αλ ππάξρεη. Πεξλάκε όιν ηνλ θεθαινδέηε πάλσ από ην θεθάιη ηνπ αζζελνύο. 4.3 Total Face Ζ νινπξόζσπε κάζθα Total Face είλαη έλαο ηύπνο κάζθαο πξνζώπνπ πνπ θαιύπηεη όιν ην πξόζσπν ηνπ αζζελνύο από ην κέησπν σο ην πηγνύλη. Ζ πίεζε ηνπ ΜΔΜΑ θαηαλέκεηαη νκνηόκνξθα ζε όιν ην πξόζσπν θαη κεηώλεηαη ν θίλδπλνο θαηαθιίζεσλ. Έρεη ειάρηζηεο δηαξξνέο αθόκε θαη όηαλ ππάξρεη ξηλνγαζηξηθόο ζσιήλαο. Κπθινθνξεί έλα κέγεζνο πνπ εθαξκόδεη ηθαλνπνηεηηθά ζε όινπο ηνπο ηύπνπο θαη ηα κεγέζε πξνζώπσλ. Πποειδοποιήζειρ Πξέπεη λα δηαηεξείηαη ειάρηζηε πίεζε 5 cmh 2 O ζηε κάζθα. Ζ βαιβίδα αζθαιείαο πεξηέρεη καγλήηε θαη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ή θνληά ζε καγλεηηθό ηνκνγξάθν. Όηαλ ε ζπζθεπή δελ ιεηηνπξγεί, ε βαιβίδα αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη αλνηρηή. Διέγρνπκε ηε κάζθα θαη ηε βαιβίδα πξηλ από θάζε ρξήζε. Τνπνζέηεζε θαη ξύζκηζε θεθαινδέηε θαη κάζθαο 1ν) Σνπνζεηνύκε ηνλ αζζελή θαζηζηό θαη απιώλνπκε ηνλ θεθαινδέηε ζην καμηιάξη, πίζσ από ην θεθάιη ηνπ. 2ν) Γηα θαιιίηεξε εθαξκνγή, ηνπνζεηνύκε πξώηα ην πηγνύλη ηνπ αζζελή ζηε κάζθα θαη ζηε ζπλέρεηα πηέδνπκε ειαθξά ηε κάζθα ζην πξόζσπν ηνπ αζζελνύο. 12

13 3ν) Σξαβάκε ζπκκεηξηθά ηα θάησ θαη ηα πάλσ άθξα ηνπ θεθαινδέηε ζηα πιάγηα ηνπ θεθαιηνύ θαη αζθαιίδνπκε ηε κάζθα. 4ν) Γελ ζθίγγνπκε ππεξβνιηθά ηνλ θεθαινδέηε. Σν ππεξβνιηθό ζθίμηκν κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαξξνέο. 5ν) Διέγρνπκε όηη ε κάζθα αλαζεθώλεηαη ειαθξά κεηά ηε ζύλδεζε ηεο ζπζθεπήο ΜΔΜΑ. 6ν) Αλ ην εζσηεξηθό πηεξύγην θαιύπηεη ην ζηόκα, ξπζκίδνπκε εμαξρήο ηελ εθαξκνγή ηεο κάζθαο Αθαίξεζε κάζθαο θαη θεθαινδέηε Σξαβάκε ην ινπξάθη ηαρείαο απειεπζέξσζεο ή Αθαηξνύκε ηνλ θεθαινδέηε από ηηο γισηηίδεο. 4.4 κάθανδπο (Helmet) Σν ζθάθαλδξν είλαη κηα κάζθα ΜΔΜΑ ε νπνία πεξηβάιιεη νιόθιεξν ην θεθάιη ηνπ αζζελνύο. Γελ αζθεί πίεζε ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ πξνζώπνπ θαζώο ζηαζεξνπνηείηαη ραιαξά γύξσ από ην ιαηκό Δθάπηεηαη πιήξσο, εύθνια θαη ρσξίο απώιεηεο ζε όινπο ηνπο αζζελείο αλεμάξηεηα από ηνλ ηύπν θαη ην κέγεζνο ηνπ πξνζώπνπ ηνπο. Παξέρεη ειεπζεξία θηλήζεσλ θεθαιήο Έρεη ζπξίδα απ όπνπ ν αζζελήο κπνξεί λα επηθνηλσλεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ελώ δηαηεξείηαη ε δξάζε ηνπ ΜΔΜΑ Πποειδοποιήζειρ Ζ ζπζθεπή πεξηέρεη κέηαιιν. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ρώξνπο όπνπ ε παξνπζία κεηάιινπ είλαη παξαθηλδπλεπκέλε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελή ή ηξίησλ πξνζώπσλ. Γε ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή ύγξαλζεο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζρεκαηηζκό ζπκππθλσκάησλ ζηα ηνηρώκαηα ηεο ζπζθεπήο. Δπί αεξηζκνύ πςειήο ξνήο, ν αζζελήο κπνξεί λα παξαπνλεζεί γηα ελνριεηηθό ζόξπβν. Ο ζόξπβνο κπνξεί εύθνια λα κεησζεί ηνπνζεηώληαο έλα ή δύν αληηκηθξνβηαθά θίιηξα /ΖΜΔ γηα αλαπλεπζηηθά θπθιώκαηα ζηα ζπλδεηηθά ηνπ θξάλνπο. Γηα θαιύηεξε αληαιιαγή CO2 πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε ξνέο αεξηζκνύ πάλσ από 35 l/min. θάθαλδξα θαηεζηξακκέλα ή ηξππεκέλα πξέπεη λα απνζύξνληαη. 13

14 Επηινγή θαηάιιεινπ κεγέζνπο Σν ζθάθαλδξν έρεη ηξία κεγέζε Small, Medium, Large, πνπ αλαγξάθνληαη πάλσ ζην ζθιεξό θνιάξν. Δίλαη ζεκαληηθό λα επηιέμνπκε ην ζσζηό κέγεζνο αθ ελόο γηα λα έρνπκε αεξνζηεγή εθαξκνγή θαη αθ εηαίξνπ γηα λα κελ αζθείηαη ππεξβνιηθή πίεζε ζην ιαηκό ηνπ αζζελή. Ζ επηινγή ηνπ κεγέζνπο είλαη αλάινγε ηνπ κεγέζνπο πνπ ν αζζελήο θνξάεη ζε πνπθάκηζν. Τνπνζέηεζε ζπζθεπήο 1ν) Βγάδνπκε ηε ζπζθεπή από ην θνπηί θαη ηε δηακνξθώλνπκε κε ην έλα ρέξη ώζηε λα επαλέιζεη ην θπιηλδξηθό ηεο ζρήκα. 2ν) πλδένπκε ηνπο ηκάληεο ζην πίζσ κέξνο ηνπ θξάλνπο. 3ν) πλδένπκε ηα θπθιώκαηα. Αλ ε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη κε αλαπλεπζηήξα δηπινύ θπθιώκαηνο, ζπλδένπκε ηηο ζσιελώζεηο ζηα ζηόκηα ηεο κάζθαο ρσξίο λα δηαρσξίδνπκε εηζλεπζηηθό-εθλεπζηηθό άθξν. Αλ ην ζθάθαλδξν ρξεζηκνπνηείηαη κε ζπζθεπή CPAP i. ζπλδένπκε ην αλαπλεπζηηθό θύθισκα ζην εηζπλεπζηηθό ζπλδεηηθό ii. πλδένπκε ηε βαιβίδα PEEP ζην ζπλδεηηθό εθπλνήο. πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηε βαιβίδα PEEP ηνπιάρηζηνλ 5 cm/h 2 O. 4ν) Διέγρνπκε όηη ε ζύλδεζε είλαη αζθαιήο. 5ν) Δθαξκόδνπκε ην δίραιν θάησ από ην θνπκπί ηεο βαιβίδαο αληη αζθπμίαο δηπιήο θαηεύζπλζεο θαη θιείλνπκε ην ζηόκην ηνπ θξάλνπο, ώζηε λα απνθηήζεη ηελ επηζπκεηή εζσηεξηθή πίεζε. 6ν) Γηα λα πεξάζεη ην θνιάξν από ην θεθάιη ηνπ αζζελνύο ρξεηάδνληαη δύν ρεηξηζηέο λα αλνίμνπλ ην θνιάξν πηάλνληαο ηα ζηόκηα κε δηακεηξηθά αληίζεην ηξόπν. 7ν) Πεξλάκε ηνπο ηκάληεο θάησ από ηηο καζράιεο ηνπ αζζελή. Δθηόο από ηνπο ηκάληεο καζράιεο ππάξρεη θαη: Κνηιηαθή / ζσξαθηθή δώλε. Διαζηηθόο ηκάληαο κε ζειηέο γηα λα εθαξκόδεη ην θξάλνο ζην θξεβάηη. Εώλε γηα ηε βνπβσληθή ρώξα. 14

15 8ν) Σν ζθιεξό θνιάξν πξέπεη λα απέρεη πεξίπνπ 1 cm από ηνπο ώκνπο. 9ν) Όηαλ εληόο ηνπ ζθαθάλδξνπ επηηεπρζεί ε επηζπκεηή πίεζε, ειέγρνπκε όηη ην δίραιν έρεη απνθνπεί ώζηε λα ελεξγνπνηεζεί ε βαιβίδα αζθαιείαο. 10ν) Από ηηο δύν θιεηζηέο πξνζβάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην άθακπην θνιάξν ηνπ θξάλνπο κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ θαιώδηα / θαζεηήξεο δηακέηξνπ κεηαμύ 3,5 θαη 7 mm. Γπξλώληαο ηελ εμσηεξηθή βίδα ηεο αεξνζηεγνύο πξόζβαζεο, θιεηδώλεη ην θαιώδην / θαζεηήξαο θαη ην ζύζηεκα γίλεηαη αεξνζηεγέο. Αθαίξεζε ζθαθάλδξνπ 1ν) Αλ έρνπκε εηζάγεη θαζεηήξεο ή θαιώδηα κέζσ ησλ θιεηζηώλ πξνζβάζεσλ, ηα απνδεζκεύνπκε. 2ν) Απνδεζκεύνπκε ηνπο ηκάληεο από ην ζθάθαλδξν. 3ν) Αλνίγνπκε κε 4 ρέξηα θαιά ην ζηόκην ηνπ ζθαθάλδξνπ θαη ην ηξαβάκε πάλσ από ην θεθάιη ηνπ αζζελνύο 4.5 Βαλβίδερ εκπνοήρ- αζθαλείαρ Οη βαιβίδεο εθπλνήο εμππεξεηνύλ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ εθπλεόκελνπ από ηνλ αζζελή CO 2. Ζ ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη κε κάζθεο πνπ δελ έρνπλ ελζσκαησκέλεο ζύξεο εθπλνήο θαη αλαπλεπζηήξεο κνλνύ θπθιώκαηνο. Οη ζπλήζεηο βαιβίδεο εθπλνήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ε Whisper Swivel θαη ε Plateau. whisper swivel plateau Πξηλ από θάζε ρξήζε ειέγρνπκε ηελ αθεξαηόηεηα ησλ βαιβίδσλ εθπλνήο. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαπλεπζηήξα ΜΔΜΑ, ειέγρνπκε όηη ππάξρεη ζπλερήο ξνή αέξα από ηηο ζύξεο ηεο βαιβίδαο εθπλνήο ή από ηηο εθπλεπζηηθέο ζύξεο ηεο κάζθαο. Με αλαπλεπζηήξεο δηπινύ θπθιώκαηνο γηα ΜΔΜΑ δε ρξεζηκνπνηνύκε εθπλεπζηηθή βαιβίδα. 15

16 ΠΡΟΟΥΖ!!!! ΔΚΠΝΔΤΣΗΚΔ ΒΑΛΒΗΓΔ Ή ΘΤΡΔ ΘΤΡΔ ΑΦΑΛΔΗΑ Θύξα αζθαιείαο Θύξα εθπλνήο Οη ζύξεο αζθαιείαο εμαζθαιίδνπλ όηη, αλ γηα θάπνην ιόγν ε ζπζθεπή ηνπ ΜΔΜΑ ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί, ν αζζελήο ζα κπνξεί λα αλαπλέεη αηκνζθαηξηθό αέξα. Όηαλ ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί ε ζύξα αζθαιείαο είλαη θιεηζηή. ΣΟΟ ΟΗ ΒΑΛΒΗΓΔ-ΘΤΡΔ ΔΚΠΝΟΖ ΟΟ ΚΑΗ ΟΗ ΘΤΡΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΠΟΦΡΑΟΝΣΑΗ ΠΟΣΔ Κεθάλαιο 5: Όγπανζη-Βπογσοδιαζηολή 5.3 Όγπανζη Με κάζθα πξνζώπνπ δελ παξαθάκπηεηαη ε θπζηνινγηθή νδόο ύγξαλζεο. πληζηάηαη ρξήζε πγξαληήξα επί εθαξκνγήο ΜΔΜΑ ζπλερόκελα>24h ή όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη πξόζζεην Ο2 ζε πςειέο ξνέο. Γε ρξεζηκνπνηνύκε πνηέ θίιηξα ύγξαλζεο γηαηί απμάλνπλ ην έξγν ηεο αλαπλνήο θαη ελδερνκέλσο αλαηξνύλ ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ΜΔΜΑ 17,18. Με ην ζθάθαλδξν δελ ρξεηάδεηαη ύγξαλζε. ε ζπζθεπέο κε ππξνδόηεζε πίεζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε κόλν παξεκβαιιόκελνπο πγξαληήξεο θαζώο νη ππόινηπνη κπνξεί λα παξεκπνδίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. 13 Ζ ΤΓΡΑΝΖ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΔΠΗΣΑΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟΟΥΖ. ΔΛΛΗΠΖ ΤΓΡΑΝΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΔΔΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΠΔΗΟΓΗΑ ΜΔ ΠΑΥΤΡΡΔΤΣΔ ΔΚΚΡΗΔΗ ΚΑΗ ΒΤΜΑΣΑ Βπογσοδιαζηολή ΟΗ ΜΔΛΔΣΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΒΡΟΓΥΟΓΗΑΣΟΛΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΜΔΜΑ ΔΗΝΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΔ. ΔΦ ΟΟΝ Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΑΘΔΝΖ ΣΟ ΔΠΗΣΡΔΠΔΗ, Ζ ΒΡΟΓΥΟΓΗΑΣΟΛΖ ΥΟΡΖΓΔΗΣΑΗ ΔΚΣΟ ΜΔΜΑ Ζ ρξήζε λεθεινπνηεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ΜΔΜΑ ππνζηεξίδεηαη βηβιηνγξαθηθά πεξηζζόηεξν από απηή ησλ MDI Ζ θαιιίηεξε ζέζε παξεκβνιήο ηνπ λεθεινπνηεηή είλαη ζην ζεκείν ζύλδεζεο ηεο βαιβίδαο εθπλνήο κε ηνλ αζζελή

17 Όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε λεθεινπνηεηέο ε ζύξα εθπλνήο είλαη πξνηηκόηεξν λα είλαη ζην θύθισκα θαη όρη ζηε κάζθα. Σα MDI δελ επεξεάδνληαη από ηε ζέζε ηεο ζύξαο εθπλνήο 22. πληζηώληαη πςειή εηζπλεπζηηθή θαη ρακειή εθπλεπζηηθή πίεζε 23. Γελ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ηελ Total face. Κεθάλαιο 6: Μεθοδολογία εθαπμογήρ ΜΔΜΑ1 1,12,14,24 ΟΛΑ ΣΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΜΔΜΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΜΔΝΑ ΜΑΕΗ Βάδνπκε ηνλ αζζελή ζε θαζηζηή ζέζε θαη ηνπ εμεγνύκε ηε ζεξαπεία θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο. πλδένπκε ηε ζπζθεπή ζε παξνρή ξεύκαηνο πνπ ππνζηεξίδεηαη από γελλήηξηα. Δπηιέγνπκε κνληέιν αεξηζκνύ, ξπζκίζεηο θαη ζπλαγεξκνύο ζύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ ζηα θεθ 2-3. Δπηιέγνπκε κάζθα ζύκθσλα κε όζα -ειέγρνπκε ηε βαιβίδα αζθαιείαο. Δλεκεξώλνπκε ηνλ αζζελή θαη ηνπ εμεγνύκε όιε ηε δηαδηθαζία. πλδένπκε θαη ελεξγνπνηνύκε ηε ζπζθεπή. Πξνζαξκόδνπκε ηε κάζθα αξρηθά κε ην ρέξη. Αύμάλνπκε ηελ EPAP εσο όηνπ όιεο νη πξνζπάζεηεο ηνπ αζζελνύο λα δηεγείξνπλ ηνλ αλαπλεπζηήξα. Απμάλνπκε ηελ IPAP εσο ην ζεκείν πνπ αλέρεηαη ν αζζελήο ρσξίο λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαξξξνέο. Σνπνζεηνύκε θαη ζηαζεξνπνηνύκε ηε κάζθα ζύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ ζην θεθ.4 Διέγρνπκε γηα δηαξξνέο ή ζεκεία πίεζεο. 17

18 Γηδάζθνπκε ηνλ αζζελή ζπγρξνληζκό κε ηε ζπζθεπή. Υνξεγνύκε ηηο πςειόηεξεο πηέζεηο πνπ κπνξεί λα αλερηεί ν αζζελήο θαη αληαπνθξίλνληαη ζην πξόβιεκα ηνπ- απνθεύγνπκε PIP>20cm H2O. Δμεγνύκε, ελζαξξύλνπκε θαη θαζεζπράδνπκε ζπλερώο ηνλ αζζελή. Σνλ Δλζαξξύλνπκε λα επηθνηλσλεί κε ην πξνζσπηθό θαη λα εθθξάδεη νπνηαδήπνηε αλάγθε ηνπ ή ελόριεζε όπσο πρ ηελ δηόξζσζε ηεο κάζθαο, πόλν, δπζθνξία, απνβνιή εθθξίζεσλ, θαγεηό, λεξό, αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα, λαπηία θιπ. Σνπιάρηζηνλ ηηο 2 πξώηεο ώξεο παξαθνινπζνύκε ζηελά ηνλ αζζελή θαη ηνλ εθπαηδεύνπκε ζπλερώο ζηελ θαιιίηεξε ζπλεξγαζία κε ηε ζεξαπεία ηνπ. Δίκαζηε ζπλερώο παξόληεο ώζηε λα επηιύζνπκε εγθαίξσο νηηδήπνηε κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζθνξία ζηνλ αζζελή. Αλ ν αζζελήο δελ κπνξεί λα αλερηεί ζπλερή εθαξκνγή ηνπ ΜΔΜΑ ηνλ δειεάδνπκε κε ηελ ελαιιαθηηθή ηεο δηαιεηκκαηηθήο ζεξαπείαο ε νπνία ζηε βηβιηνγξαθία έρεη ην ίδην θαιά απνηειέζκαηα. Φξνληίδνπκε βέβαηα λα είκαζηε ζπλεπείο κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη λα κελ πξνζπαζνύκε λα μεγειάζνπκε ηνλ αζζελή. Παξαθνινύζεζε αζζελνύο. πλερήο παξαθνινύζεζε θνξεζκνύ. Αέξηα αίκαηνο θάζε 1 ώξα γηα ηηο πξώηεο 3 ώξεο ή ζπρλόηεξα αλ ν αζζελήο είλαη αζηαζήο. Αηκνδπλακηθή θαηάζηαζε-αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα. Κιηληθή εηθόλα αζζελνύο (επίπεδν ζπλείδεζεο, ηύπν αλαπλνήο, απνηειεζκαηηθόηεηα βήρα) Δθαξκνγή (ζπλεξγαζία-αλνρή αζζελή, δηαξξνέο, ζεκεία πίεζεο από ηε κάζθα). Κεθάλαιο 7: Δπίλςζη πποβλημάηων 7.1 Πποβλήμαηα μάζκαρ ΠΡΟΒΛΖΜΑ Δξεζηζκόο-εξπζξόηεηα Γηαξξνέο Ρηλίηηδεο- Ξεξόηεηα ΠΑΡΔΜΒΑΖ θηρηή κάζθα Υαιάξσκα κάζθαο Σνπνζέηεζε επηζέκαηνο Αιιαγή κεγέζνπο Αιιαγή ηύπνπ κάζθαο Παξακνξθσκέλε, δύζθακπηε κάζθα Αληηθαηάζηαζε Αιιεξγία ζην πιηθό Πιύζηκν Αιιαγή πιηθνύ Πξνζαξκνγή κήθνπο κεησπηαίνπ βξαρίνλα (αλ ππάξρεη) Πξνζαξκνγή θιίζεο κεησπηαίνπ βξαρίνλα (αλ ππάξρεη) Πξνζαξκνγή θεθαινδέηε Ηκάληαο θάησ γλάζνπ (ξηληθή κάζθα) Μείσζε IPAP-CPAP Αιιαγή κεγέζνπο κάζθαο Αιιαγή ηύπνπ κάζθαο Πξνζζήθε πγξαληήξα Ρηληθέο πιύζεηο πξέη 18

19 7.2 Πποβλήμαηα αεπιζμού ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Αδπλακία ππξνδόηεζεο αλαπλεπζηήξα Αδπλακία ζπγρξνληζκνύ αζζελή-αλαπλεπζηήξα Αδπλακία δηόξζσζεο ππεξθαπλίαο Τπεπαεπιζμόρ Αεποθαγία ύζπαζη εκπνεςζηικών μςών καηά ηην ειζπνοή Ξηποθθαλμία Πόνορ ζηο αςηί Γηαξξνέο EPAP < PEEPi Υακειή πίεζε ή όγθνο Γηαξξνέο Δπαλεηζπλνή CO 2 Τςειόο όγθνο-ηραρ Γηαξξνέο κάζθαο Τςειή πίεζε Όπσο ζην θεθ. 7.1 VT ζε αεξηζκό ειεγρόκελνπ όγθνπ Αιιαγή από αεξηζκό ειεγρόκελνπ όγθνπ ζε πίεζεο. EPAP < PEEPi EPAP Αληηκεηώπηζε δηαξξνώλ εηζπλεπζηηθήο δηέγεξζεο (triggering) ζηα 0,5-1,5sec αλάινγα κε ηνλ εηζπλεπζηηθό ρξόλν ηνπ αζζελή ΗΡΑΡ, όγθνπ εηζπλεπζηηθνύ ρξόλνπ πίεζεο ή όγθνπ Αληηκεηώπηζε δηαξξνώλ Παξεκβνιή εθπλεπζηηθήο βαιβίδαο ΔΡΑΡ ΗΡΑΡ, όγθνπ εηζπλεπζηηθνύ ρξόλνπ Αληηκεηώπηζε δηαξξνώλ ΗΡΑΡ 19

20 Κεθάλαιο 8: ςνθήκερ ςγιεινήρ και αζθάλειαρ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΔ ΠΑΝΣΑ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΤ CDC ΚΑΗ ΠΡΟΑΡΜΟΕΟΤΜΔ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΚΑΘΔ ΥΩΡΟΤ Καθαπιζμόρ ζςζκεςών ΜΔΜΑ Κάζε ζπζθεπή ΜΔΜΑ πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη κεηά από θάζε αζζελή πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θαηλνύξγην. Ο θαζαξηζκόο πξέπεη λα γίλεηαη πξνζερηηθά ώζηε λα απνθεπρζνύλ ηπρόλ δεκηέο ζε εμαξηήκαηα. Καηά ηνλ θαζαξηζκό ησλ κεραλεκάησλ δελ πξέπεη λα εηζέξρεηαη ζε απηά λεξό. Οη ζπζθεπέο ΜΔΜΑ δελ απνζηεηξώλνληαη. Πξηλ ηνλ θαζαξηζκό θιείλνπκε ηε ζπζθεπή θαη ηε βγάδνπκε από ηελ πξίδα. Αθαηξνύκε ηα θπθιώκαηα ηνπ αζζελή, ηε κάζθα θαη ηνλ πγξαληήξα. Αθαηξνύκε ηα θαιώδηα πνπ κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ. Καζαξίδνπκε ηε βαζηθή κνλάδα ηεο ζπζθεπήο κε έλα καιαθό παλί θαη έλα ήπην απνιπκαληηθό δηάιπκα ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο ηνπ εθάζηνηε λνζνθνκείνπ. Απνιπκαληηθά πνπ ελδείθλπληαη γεληθά γηα ην ζθνπό απηό είλαη: α) Αιθννινύρα δηαιύκαηα 60-70%. β) Τδαηηθό δηάιπκα ρισξίλεο 1/100. Καηά ηελ επαλα-ζπλαξκνιόγεζε ηεο ζπζθεπήο όια ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα είλαη ζηεγλά. 8.2 Καθαπιζμόρ μαζκών Καζαξίδνπκε όια ηα κέξε ηεο κάζθαο Δπηιέγνπκε ηξόπν απνιύκαλζεο ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα θάζε ηδξύκαηνο ΠΑΣΔΡΗΩΖ Θ ν : 70 0 C Υξόλνο έθζεζεο: 30 ιεπηά Απνηειέζκαηα: Βαζηά απνιύκαλζε CIDEX Υξόλνο έθζεζεο: 45 ιεπηά Έθπιπζε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή Απνηειέζκαηα: Βαζηά απνιύκαλζε CIDEX O.P.A Υξόλνο έθζεζεο: 12 ιεπηά Έθπιπζε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή Απνηειέζκαηα: Βαζηά απνιύκαλζε STERRED System 100 Υξόλνο έθζεζεο: ειεγρόκελνο κεραληθά 20

21 Απνηειέζκαηα: Απνζηείξσζε ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΘΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΔΛΔΓΥΟΤΜΔ: Σν ζηξνθέα ηεο κάζθαο θαη ηνλ αληηθαζηζηνύκε αλ δελ θηλείηαη ειεύζεξα. Σε βαιβίδα αζθαιείαο θαη αληηθαζηζηνύκε ηε κάζθα αλ δελ θηλείηαη ειεύζεξα. Σε κάζθα γηα δπλεηηθέο βιάβεο πνπ ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο. 8.3 Καθαπιζμόρ κςκλωμάηων αζθενή Σα θπθιώκαηα κηαο ρξήζεσο πεηηνύληαη κεηά από θάζε αζζελή. Σα θπθιώκαηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ απνζηεηξώλνληαη κεηά από θάζε αζζελή ζύκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο θάζε ηδξύκαηνο. 8.4 Καθαπιζμόρ βαλβίδων Απνζπλαξκνινγνύκε ηηο βαιβίδεο ζηα επηκέξνπο ηκήκαηά ηνπο. Απνιπκαίλνληαη κε Cidex. Μεηά από θάζε θαζαξηζκό επηζεσξνύκε ηε βαιβίδα όηη παξακέλεη αθέξαηε. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ειέγρνπκε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 8.5 Καθαπιζμόρ ςγπανηήπων Καζαξίδνπκε ηε βαζηθή κνλάδα ηνπ πγξαληήξα ζύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ ζην θεθ 8.1. Καζαξίδνπκε ηα θπθιώκαηα ηνπ πγξαληήξα ζύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ ζην θεθ. 8.3 ηνπο ζεξκαηλόκελνπο πγξαληήξεο θαζαξίδνπκε ρσξηζηά ηα θαιώδηα ζέξκαλζεο ησλ θπθισκάησλ: ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΑΠΟΣΔΊΡΩΖ ΓΔΝ ΒΑΕΟΤΜΔ ΣΑ ΚΑΛΩΓΗΑ Δ ΚΛΗΒΑΝΟ ΑΠΟΘΖΚΔΤΟΤΜΔ Δ ΚΑΘΑΡΟ ΥΩΡΟ 21

22 8.6 Αποθήκεςζη Όια ηα εμαξηήκαηα ηνπ ΜΔΜΑ πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζε θαζαξό ρώξν, καθξηά από ζθόλεο. 8.9 ςνηήπηζη Όια ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζπλερώο γηα ηελ αθεξαηόηεηά θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο θαη λα αληηθαζίζηαληαη όηαλ ρξεηάδεηαη, ζύκθσλα πάληα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1. S.Mehta, NS.Hill. Noninvasive Ventilation. Am J Respir Crit Care Med 2001: 163; S. Nava et al. Noninvasive ventilation in acute cardiogenic pulmonary edema. Am J Respir and Crit Care Med. 2003; 168: Plant et al. Early use of non-invasive ventilation for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease on general respiratory wards: a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2000;355: Brochard et al. Noninvasive Ventilation for Acute Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. N Engl J Med 1995; 333: Confalonieri et al. Acute Respiratory Failure in Patients with Severe Community-acquired Pneumonia. A Prospective Randomized Evaluation of Noninvasive Ventilation. Am J Respir Crit Care Med 1999; 160: Antonelli et al. Noninvasive Ventilation for Treatment of Acute Respiratory Failure in Patients Undergoing Solid Organ Transplantation: A Randomized Trial. JAMA 2000;283: Hilbert et al. Noninvasive Ventilation in Immunosuppressed Patients with Pulmonary Infiltrates, Fever, and Acute Respiratory Failure. N Engl J Med 2001; 344: Auriant et al. Noninvasive Ventilation Reduces Mortality in Acute Respiratory Failure following Lung Resection. Am J Respir Crit Care Med 2001;164: Nava et al. Noninvasive Mechanical Ventilation in the Weaning of Patients with Respiratory Failure Due to Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Randomized, Controlled Trial. Ann Intern Med 1998; 128: Girault et al. Noninvasive Ventilation as a Systematic Extubation and Weaning Technique in Acute-on-Chronic Respiratory Failure. A Prospective, Randomized Controlled Study. Am J Respir Crit Care Med 1999; 160: Ferrer et al. Noninvasive Ventilation during Persistent Weaning Failure: A Randomized Controlled Trial. Am J Respir Crit Care Med 2003; 168: International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine. Am J Respir Crit Care Med 2001; 163: B. Schonhofer, S. Sortor-Leger.Equipment needs for noninvasive mechanical ventilation. Eur Respir J 2002; 20: BTS NIV Equipment Recommendations. Thorax 2002; 57: B. Schonhofer: Noninvasive mechanical ventilation in chronic respiratory failure: ventilators and interfaces. Eur Respir Mon, 2001, 16, P.Navalesi et al: Physiologic evaluation of noninvasive mechanical ventilation delivered with three types of masks in patients with chronic hypercapnic respiratory failure.crit Care Med 2000; 28: Lellouche F, Maggiore SM, Deye N, Taille S, Pigeot J, Harf A, Brochard L. Effect of the humidification device on the work of breathing during noninvasive ventilation. Intens Care Med 2002;28(11):

23 18. Jaber S, Chanques G, Matecki S, Ramonatxo M, Souche B, Perrigault PF, Eledjam JJ. Comparison of the effects of heat and moisture exchangers and heated humidifiers on ventilation and gas exchange during non-invasive ventilation. Intensive Care Med 2002;28(11): Wood KE, Flaten AL, Backes WJ. Inspissated secretions: a lifethreatening complication of prolonged noninvasive ventilation. Respir Care 2000;45(5): Parkes SN, Bersten AD. Aerosol kinetics and bronchodilator efficacy during continuous positive airway pressure delivered by face mask. Thorax 1997;52(2): Pollack CV Jr, Fleisch KB, Dowsey K. Treatment of acute bronchospasm with β-adrenergic agonist aerosols delivered by a nasal bilevel positive airway pressure circuit. Ann Emerg Med 1995; 26(5): Branconnier MP, Hess DR. Albuterol delivery during noninvasive ventilation. Respir Care 2003;48(11): Chatmongkolchart S, Schettino GPP, Dillman C, Kacmarek RM, Hess DR. In vitro evaluation of aerosol bronchodilator delivery during noninvasive positive pressure ventilation: effect of ventilatorsettings and nebulizer position. Crit Care Med 2002;30(11): Indian journal of critical care medicine 2006: Quidelines 25. Center of Diseases Control:www. 23

Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων

Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων Περιςτερόπουλοσ Αργφρθσ Φυςικοκεραπευτισ MSc Ζνασ οδθγόσ που περιγράφει βιμα-βιμα τθν τεχνικι τθσ αναρρόφθςθσ των πνευμονικϊν εκκρίςεων. Η ζκδοςθ αυτι αφορά ςυνοδοφσ, ςυγγενείσ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΟΡΗΜΟΗ Σν monitoring ζηε ΜΔΘ νξίδεηαη σο ε ζπλερήο ή δηαιείπνπζα παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή δηαθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318

13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318 ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣH 13 o Πεξηερόκελα 13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318 13.2 ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΒΛΑΒΖ... 319 13.2.1 ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΚΑΚΧΖ... 319

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΜΟ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΙΘΗΙΑ: Μέρος ΙΙ: στρατηγικές προστασίας τοσ πνεύμονα

ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΜΟ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΙΘΗΙΑ: Μέρος ΙΙ: στρατηγικές προστασίας τοσ πνεύμονα 47 ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΜΟ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΙΘΗΙΑ: Μέρος ΙΙ: στρατηγικές προστασίας τοσ πνεύμονα Νύκηαπη Βαζιλεία MD, Φακίπηρ Κωνζηανηίνορ MD, Μαθιοςδάκηρ Εμμανοςήλ MD, Παπαιωάννος Αλεξάνδπα MD ABSTRACT Mechanical

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο).

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο). ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ Η ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΒΙΟΣΔΥΝΧΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΟΒΤΔ) ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιύηεξε ηερληθή ελεκέξσζε ηνπ Κιάδνπ εθδίδεη ην δεύηεξν βνήζεκα γηα ηα θαύζηκα αέξηα. Σν θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ - ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Πτυχιακή εργασία Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ Καλοειδάσ Γεώργιοσ Επιβλζπουςα Μανιάτη Μιςζλ Ηράκλειο 2012 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΑΗΑ-ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΑΗΑ-ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΑΗΑ-ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ επηέκβξηνο 2010, Λεπθωζία ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα