ΜΖ-ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΔΡΗΜΟ Δ ΟΞΔΗΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΖ-ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΔΡΗΜΟ Δ ΟΞΔΗΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ"

Transcript

1 ΜΖ-ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΔΡΗΜΟ Δ ΟΞΔΗΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Εγρεηξίδην θιηληθήο εθαξκνγήο Μνλάδα Εληαηηθήο Θεξαπείαο Γεληθνύ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Ηξαθιείνπ 1

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Διζαγωγή- Οπιζμόρ Κεθ.1 Γενικά 1.1 Γεληθέο αξρέο ζεξαπείαο 1.2 Δλδείμεηο ΜΔΜΑ 1.3 Αληελδείμεηο ΜΔΜΑ Κεθάλαιο 2: Σπόποι σοπήγηζηρ ΜΔΜΑ 2.1 Σύπνη αλαπλεπζηήξσλ ΜΔΜΑ. 2.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα πιεξεί έλαο αλαπλεπζηήξαο γηα εθαξκνγή ΜΔΜΑ ζε επείγνπζεο ζπλζήθεο. Κεθάλαιο 3: Κπιηήπια επιλογήρ -Σύποι αεπιζμού- Απσικέρ πςθμίζειρ ζηην οξεία αναπνεςζηική ανεπάπκεια -ςναγεπμοί αζθαλείαρ 3.1 Κξηηήξηα επηινγήο. 3.2 Σύπνη αεξηζκνύ CPAP Τπνβνεζνύκελα κνληέια αλαπλνήο Assist-Control αεξηζκόο Διεγρόκελνο αεξηζκόο. 3.3 Αξρηθέο ξπζκίζεηο ζηελ νμεία αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. 3.4 πλαγεξκνί αζθαιείαο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: Μάζκερ-Βαλβίδερ 4.1 Καηεγνξίεο καζθώλ 4.2 Μάζθεο ξηλόο- πξνζώπνπ 4.3 Total Face 4.4 θάθαλδξν 4.5 Βαιβίδεο αζθαιείαο 4.6 Βαιβίδεο εθπλνήο Κεθάλαιο 5: Όγπανζη-Βπογσοδιαζηολή 5.1 Ύγξαλζε. 5.2 Βξνγρνδηαζηνιή Κεθάλαιο 6: Μεθοδολογία εθαπμογήρ ΜΔΜΑ Κεθάλαιο 7: επίλςζη πποβλημάηων 7.1 Πξνβιήκαηα κάζθαο 7.2 Πξνβιήκαηα αεξηζκνύ Κεθάλαιο 8: ςνθήκερ Τγιεινήρ κι Αζθάλειαρ 8.1 Καζαξηζκόο ζπζθεπώλ ΜΔΜΑ. 8.2 Καζαξηζκόο καζθώλ. 8.3 Καζαξηζκόο θπθισκάησλ αζζελνύο. 8.4 Καζαξηζκόο Τγξαληήξσλ 8.5 Απνζήθεπζε. 8.6 πληήξεζε. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 2

3 Διζαγωγή- Οπιζμόρ Ο Μη-Δπεμβαηικόρ Μησανικόρ Αεπιζμόρ (ΜΔΜΑ) είναι ο μησανικόρ αεπιζμόρ ηων πνεςμόνων με ηεσνικέρ πος δεν απαιηούν ενδοηπασειακή διαζωλήνωζη 1. Πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε ζύζηεκα κπνξεί λα ρνξεγήζεη: πλερή ζεηηθή ηεινεθπλεπζηηθή πίεζε (CPAP) κε ή ρσξίο πίεζε ππνζηήξημεο. Αεξηζκό όγθνπ ή πίεζεο. Αλαινγηθό ππνβνεζνύκελν αεξηζκό. Δικονίδια ΕΙΚΟΝΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σύζηαζη Χρήζιμες πληροθορίες βαζιζμένες ζηην κλινική εμπειρία Προζοτή Σοβαρός κίνδσνος ηρασμαηιζμού ή θανάηοσ Γενικές πληροθορίες Χρήζιμες διεσκρινιζηικές πληροθορίες 3

4 Κεθάλαιο 1. Γενικά 1.1 Γενικέρ απσέρ θεπαπείαρ Ο ΜΔΜΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΜΔΑ ΓΗΑΘΔΗΜΟ 24 ΩΡΔ ΣΟ 24ΩΡΟ Ο ΜΔΜΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ Ω ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΜΟΝΟ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΑΝΑΠΝΟΖ, ΚΑΛΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΤΝΔΗΓΖΖ ( GCS >10) ΚΑΗ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΑΝΩΣΔΡΟΤ ΑΔΡΑΓΩΓΟΤ. Κάζε ζπζθεπή ΜΔΜΑ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη κόλν κε ζπκβαηά εμαξηήκαηα. Όζνη εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΜΔΜΑ νθείινπλ: 1. Να ρξεζηκνπνηνύλ ην ΜΕΜΑ κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ελδείθλπηαη. 2. Να γλωξίδνπλ θαιά ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηωλ ζπζθεπώλ ΜΕΜΑ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ ρώξν ηνπο. 3. Να γλωξίδνπλ ηα εμαξηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν θαη λα είλαη εμνηθεηωκέλνη κε ηελ εθαξκνγή ηνπο. 4. Να δηαβάδνπλ ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο ηωλ ζπζθεπώλ ΜΕΜΑ δηεμνδηθά. 5. Να ξπζκίδνπλ πάληα ηνπο ζπλαγεξκνύο ηεο ζπζθεπήο ζε επίπεδα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αζζελή. 6. Να κελ ην «παξαθάλνπλ» κε ηε ρξήζε ηνπ ΜΕΜΑ. Ο ΜΔΜΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΑΚΟΠΣΔΣΑΗ ΑΜΔΑ ΚΑΗ ΝΑ ΔΞΔΣΑΕΔΣΑΗ ΣΟ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΟ ΓΗΑΩΛΖΝΩΖ ΣΟΤ ΑΘΔΝΖ ΑΝ ΠΑΡΟΤΗΑΣΔΗ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ: Επηδείλωζε ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο ηνπ αζζελή. Σνβαξή αηκνδπλακηθή αζηάζεηα. Με- αλαηαζζόκελε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα κε εκκέλνπζα ηαρύπλνηα, ρξήζε επηθνπξηθώλ κπώλ, παξάδνμε αλαπλνή θαη γεληθόηεξα απμεκέλν έξγν αλαπλνήο, 3 ώξεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΜΕΜΑ. Αδπλακία ηνπ αζζελή λα απνδεζκεπηεί από ην ΜΕΜΑ γηα 24 ώξεο. Ο ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΣΟΤ ΜΔΜΑ ΝΑ ΤΝΓΔΔΣΑΗ Δ ΠΑΡΟΥΔ ΡΔΤΜΑΣΟ ΠΟΤ ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΡΔΤΜΑΣΟ 1.2 Δνδείξειρ ΜΔΜΑ Ομύ πλεπκνληθό νίδεκα. 2 Έμαξζε ρξόληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο. 3,4 Ομεία ππνμπγνλαηκηθή αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα: 1. Λόγω πλεπκνλίαο Μεηά από κεηακόζρεπζε νξγάλνπ Σε αλνζνθαηαζηαικέλνπο αζζελείο. 7 ε νμύ πλεπκνληθό νίδεκα κεηά από πλεπκνλεθηνκή. 8 Ωο κέζν απνθπγήο ηεο επαλαδηαζσιήλσζεο αζζελώλ πςεινύ θηλδύλνπ Ανηενδείξειρ ΜΔΜΑ 12 Καξδηαθό ή Αλαπλεπζηηθό arrest. 4

5 Με Αλαπλεπζηηθή Οξγαληθή Αλεπάξθεηα: 1. Σνβαξή εγθεθαινπάζεηα ( GCS<10). 2. Σνβαξή αηκνξξαγία αλώηεξνπ πεπηηθνύ. 3. Αηκνδπλακηθή αζηάζεηα ή ζνβαξή αξξπζκία. Απόθξαμε ζηνπο Αλώηεξνπο Αεξαγσγνύο. Υεηξνπξγηθή Δπέκβαζε ζην πξόζσπν ηξαύκα δπζκνξθία. Αδπλακία πλεξγαζίαο. Αδπλακία Απνβνιήο Δθθξίζεσλ. νβαξόο θίλδπλνο εηζξόθεζεο. Κεθάλαιο 2: Σπόποι σοπήγηζηρ ΜΔΜΑ Σύποι αναπνεςζηήπων ΜΔΜΑ 1. ςνεσήρ ηελοεκπνεςζηική πίεζη (CPAP). Μπνξεί λα εθαξκνζηεί κε: α)βαιβίδεο CPAP ζπλδεδεκέλεο ζε ζπλερή ξνή β)φνξεηέο ζπζθεπέο ΜΔΜΑ ( Bilevel devices) γ)αλαπλεπζηήξεο εληαηηθήο Δίλαη θαηάιιειν θπξίσο γηα: α)ύλδξνκν άπλνηαο ζηνλ ύπλν β)ομύ πλεπκνληθό νίδεκα γ)αηειεθηαζία 2. Φοπηηέρ ζςζκεςέρ ΜΔΜΑ ( Bilevel devices) Θεηηθήο πίεζεο, κνλνύ θπθιώκαηνο. Απαξαίηεηε βαιβίδα ή ζύξα εθπλνήο. Αληηζηάζκηζε απσιεηώλ. Πεξηνξηζκέλα κνληέια αεξηζκνύ. Αλεπαξθείο ζπλαγεξκνί θαη παξαθνινύζεζε Αλππαξμία κείθηε Ο Αναπνεςζηήπερ ενηαηικήρ Πνηθηιία κνληέισλ αεξηζκνύ(πίεζεο- όγθνπ). Πιήξεο παξαθνινύζεζε αζζελνύο. Δπαίζζεην ζύζηεκα ζπλαγεξκώλ. Μείθηε Ο 2. Γηπιό θύθισκα εηζπλνήο-εθπλνήο. 3. Αναπνεςζηήπερ με ενδιάμεζα σαπακηηπιζηικά Πνηθηιία κνληέισλ αεξηζκνύ. ύζηεκα παξαθνινύζεζε αζζελνύο. Δπαίζζεην ζύζηεκα ζπλαγεξκώλ. Μείθηε Ο 2 πξναηξεηηθά. Μνλό θύθισκα εηζπλνήο-εθπλνήο Μπαηαξία Μπνξεί λα είλαη ειεγρόκελνπ όγθνπ ή πίεζεο. Οη αλαπλεπζηήξεο ειεγρόκελνπ όγθνπ πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζε αζζελείο κε λεπξνκπηθά λνζήκαηα. Γελ αληηζηαζκίδνπλ θαιά ηηο δηαξξνέο θαη πξέπεη λα αεξίδνπκε ηνλ αζζελή κε κεγαιύηεξνπο όγθνπο (10-15 ml/kgr) 1. 5

6 ΚΑΘΔ ΥΩΡΟ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΥΔΗ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 3 ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΔ ΜΔΜΑ 2.2 Βαζικά σαπακηηπιζηικά πος ππέπει να πληπεί έναρ αναπνεςζηήπαρ για εθαπμογή ΜΔΜΑ ζε επείγοςζερ ζςνθήκερ 13,14. Απαξαίηεηα Να είλαη ειεγρόκελεο πίεζεο. Να έρεη δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο πίεζεο ηνπιάρηζηνλ 30 cm H 2 O. Να ηθαλνπνηεί ξνέο ηνπ επηπέδνπ ησλ 60 l/min ηνπιάρηζηνλ. Να ιεηηνπξγεί ζε assist-control θαη bilevel pressure support αεξηζκό. Να έρεη αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα ηνπιάρηζηνλ 40 breaths /min. Να έρεη επαίζζεην ζύζηεκα ζπλαγεξκώλ. Να έρεη ζπλαγεξκό γηα ηελ απνζύλδεζε ηνπ αλαπλεπζηήξα. Επηζπκεηά Γπλαηόηεηα αύμεζεο ηεο πίεζεο ππνζηήξημεο ζε ζύληνκν ρξόλν (ρακειέο ηηκέο rise time ). Ρπζκηδόκελν ρξόλν αύμεζεο πίεζεο (pressure rise time). Ρπζκηδόκελε ππξνδόηεζε εηζπλνήο (inspiration triggering). Ρπζκηδόκελε ππξνδόηεζε εθπλνήο (expiration triggering). Ρπζκηδόκελε αλαινγία εηζπλνήο/ εθπλνήο ζε αεξηζκό assist control. Γπλαηόηεηα βξαρππξόζεζκεο αλαζηνιήο ησλ ζπλαγεξκώλ. Δζσηεξηθή κπαηαξία δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 ώξαο. Οζόλε ειέγρνπ. Απιή ρξήζε. Κεθάλαιο 3: Σύποι αεπιζμού- Κπιηήπια επιλογήρ- Απσικέρ πςθμίζειρ ζηην ΟΑΑ- ςναγεπμοί αζθαλείαρ 3.1 Κπιηήπια επιλογήρ αεπιζμού 12,14 ηόρνο ηεο αλαπλεπζηηθήο ππνζηήξημεο-παξέκβαζεο. Τπνθείκελε λόζνο ή ππνθείκελε αηηία επηδείλσζεο. Γηαζέζηκνο εμνπιηζκόο. Δκπεηξία ηαηξνύ. πλεξγαζία αζζελνύο. Αλαπλεπζηηθή ώζε. Αληαιιαγή αεξίσλ (PaO2, PaCO2,pH). Αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα. 3.2 Σύποι αεπιζμού 1, CPAP Γελ είλαη αθξηβώο κνληέιν αεξηζκνύ γηαηί δελ βνεζάεη ελεξγά ηελ αλαπλνή. Με ην CPAP εθαξκόδεηαη κηα ζπλερήο ηεινεθπλεπζηηθή πίεζε. πληειεί ζε 1 : i.αύμεζε ηεο FRC. ii.έθπηπμε ησλ θνιιαπζαξηζκέλσλ θπςειίδσλ. iii. Μείσζε ηνπ έξγνπ ηεο αλαπλνήο. iv.μείσζε ηνπ κεηαθνξηίνπ ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο. 6

7 v.αληηζηάζκηζε ηνπ ελδνγελνύο PEEP. vi.ηαζεξνπνίεζε ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε: i.αηειεθηαζία ii.ομύ πλεπκνληθό νίδεκα. iii. ύλδξνκν ππληθήο ππόπλνηαο. iv.αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ηύπνπ I όπνπ ην CO 2 δελ είλαη πξόβιεκα Τποβοηθούμενα μονηέλα αναπνοήρ Α)Υπνζηήξημε πίεζεο Ο αλαπλεπζηήξαο αληρλεύεη θαη ππνζηεξίδεη ηηο απηόκαηεο αλαπλνέο ηνπ αζζελή. ε θάπνηνπο αλαπλεπζηήξεο ε πίεζε ππνζηήξημεο πξνζηίζεηαη ζηελ εθαξκνδόκελε PEEP θαη δελ επεξεάδεηαη από ηηο αιιαγέο ηεο. (Spontaneous mode- S). ε άιινπο αλαπλεπζηήξεο ε πίεζε ππνζηήξημεο απνδίδεηαη ζε δύν επίπεδα. Ζ πςειόηεξε πίεζε απνδίδεηαη όηαλ ν αζζελήο εηζπλέεη (IPAP: inspiratory positive airway pressure). Μηα ρακειόηεξε πίεζε εθαξκόδεηαη όηαλ ν αζζελήο εθπλέεη (EPAP: expiratory positive airway pressure). ηνπο αλαπλεπζηήξεο απηνύο, κεκνλσκέλε αιιαγή ηεο κηαο εθ ησλ δύν πηέζεσλ ζα επεξεάζεη ηελ πίεζε ππνζηήξημεο (BiPAP-Bilevel mode). Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΠΗΔΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΑΝΑΠΝΟΖ ΔΗΝΑΗ Ζ ΓΗΑΦΟΡΑ ΜΔΣΑΞΤ IPAP-EPAP ΚΑΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΛΗΓΟΣΔΡΟ 4cmH 2 O. Ο αλαπλεόκελνο όγθνο,ε αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα θαη ν ρξόλνο ηεο εηζπλνήο, θαζνξίδνληαη από ηνλ αζζελή θαη ηηο κεραληθέο ηδηόηεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ. πλάδεη ζηελ απνκάθξπλζεο ηνπ CO2 όπσο επίζεο ηελ βειηίσζε ηεο νμπγόλσζεο. Ωο εθ ηνύηνπ εθαξκόδεηαη θπξίσο ζε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ηύπνπ II. Β)Αλαινγηθόο ππνβνεζνύκελνο αεξηζκόο (PAV) Ζ εθαξκνγή ηνπ ζε ΜΔΜΑ δελ είλαη δηαδεδνκέλε. Ζ εηζπλεπζηηθή πξνζπάζεηα ηνπ αζζελνύο θαζνξίδεη ηελ πίεζε, ηε ξνή θαη ηνλ αλαπλεόκελν όγθν πνπ απνδίδεηαη από ηνλ αλαπλεπζηήξα Assist-Control αεπιζμόρ Ο αλαπλεπζηήξαο ρνξεγεί αλαπλεπζηηθή ππνζηήξημε σο απάληεζε ζηελ εηζπλεπζηηθή πξνζπάζεηα ηνπ αζζελνύο. Αλ ν αζζελήο δελ κπνξεί λα δηεγείξεη ηνλ αλαπλεπζηήξα, ρνξεγεί ππνρξεσηηθέο αλαπλνέο (backup safety rate). 7

8 ηνπο αλαπλεπζηήξεο πνπ ΜΔΜΑ απηό ην κνληέιν αλαθέξεηαη σο 'spontaneous/timed' mode (S/T) Δλεγσόμενορ αεπιζμόρ Ο αλαπλεπζηήξαο παξέρεη πιήξε αλαπλεπζηηθή ππνζηήξημε ρσξίο λ απαηηείηαη εηζπλεπζηηθή πξνζπάζεηα από ηνλ αζζελή. ηνπο αλαπλεπζηήξεο πνπ ρνξεγνύλ ΜΔΜΑ αλαθέξεηαη σο Timed mode T. Δλδείθλπηαη ζε αζζελείο πνπ δε δηεγείξνπλ απνηειεζκαηηθά ηνλ αλαπλεπζηήξα θαη όηαλ ζέινπκε λα μεθνπξάζνπκε πιήξσο ηνπο αλαπλεπζηηθνύο κύεο. 3.3 Απσικέρ πςθμίζειρ ζηην οξεία αναπνεςζηική ανεπάπκεια 12 Ξεθηλάκε κε ρακειέο ηηκέο: ε αεξηζκό ζηαζεξήο πίεζεο: εηζπλεπζηηθή πίεζε: 8-12 cmh 2 O, εθπλεπζηηθή πίεζε: 4-8 cmh 2 O. ε αεξηζκό ζηαζεξνύ όγθνπ: 10ml/kg. Ti 1sec αλ ν εηζπλεπζηηθόο ρξόλνο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί. ηαδηαθή αύμεζε: Πίεζε: θαηά 1-2cmH 2 O σο ην ζεκείν αλνρήο ηνπ αζζελή θαη ρσξίο κεγάιεο δηαξξνέο. V T : 10-15ml/kg. ηόρνη: Μείσζε δύζπλνηαο. Μείσζε ζπρλόηεηαο αλαπλνώλ. Αύμεζε αλαπλεόκελνπ όγθνπ. Δπίηεπμε ζπγρξνληζκνύ αζζελή-αλαπλεπζηήξα. FiO 2 : Αξρηθά πςειόηεξν από απηό πνπ είρε ν αζζελήο πξηλ ην ΜΔΜΑ. Σηηινπνίεζε ώζηε λα επηηεπρζεί SaO 2 > mmhg. 3.4 Ρύθμιζη ζςναγεπμών ΓΗΑΒΑΕΟΤΜΔ ΠΡΟΔΥΣΗΚΑ ΣΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΚΑΘΔ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΣΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΣΩΝ ΤΝΑΓΔΡΜΩΝ ΣΟΤ ΚΑΘΔ ΜΟΝΣΔΛΟΤ Γελ παξαβιέπνπκε πνηέ ηνλ ήρν ελόο ζπλαγεξκνύ. Οη ζπλαγεξκνί θάζε αλαπλεπζηήξα δηαθξίλνληαη ζε: Δζσηεξηθνύο ζπλαγεξκνύο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαπλεπζηήξα. ΓΔΝ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΣΟΤ ΔΠΖΡΔΑΟΤΜΔ πλαγεξκνύο παξαθνινύζεζεο ησλ παξακέηξσλ ηνπ αζζελή. ΔΗΝΑΗ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΟΗ. Πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηνπο ζπλαγεξκνύο εθείλνπο πνπ ρξήδνπλ άκεζεο παξέκβαζεο. Οη ξπζκίζεηο ησλ ζπλαγεξκώλ πξέπεη λα επαλεθηηκώληαη θάζε θνξά πνπ αιιάδνπλ νη ξπζκίζεηο ηνπ αλαπλεπζηήξα. Σν επίπεδν ηεο πξνζνρήο πνπ απαηηείηαη γηα έλα αζζελή εμαξηάηαη άκεζα από ηηο αλάγθεο ηνπ. Οη ζπλήζεηο ζπλαγεξκνί παξαθνινύζεζεο ησλ παξακέηξσλ ελόο αζζελή είλαη: 8

9 ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΗΣΗΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Άπλνηα Τςειή πίεζε Υακειή πίεζε Τςειή αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα Υακειή αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα Υακειόο θαηά ιεπηό αεξηζκόο Ο αλαπλεπζηήξαο δελ ππξνδνηείηαη ζηα πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά πιαίζηα Ζ εγγύο πίεζε ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ηνπ νξίνπ πςειήο πίεζεο γηα ζπγθεθξηκέλν γηα θάζε ζπζθεπή ρξόλν Ζ εγγύο πίεζε είλαη κηθξόηεξε από ηελ ηηκή ηνπ νξίνπ πςειήο πίεζεο γηα ζπγθεθξηκέλν γηα θάζε ζπζθεπή ρξόλν Οη ζπλνιηθέο αλαπλνέο ηνπ αζζελή (απηόκαηεο +ειεγρόκελεο) ππεξβαίλνπλ ηελ ηηκή ηνπ νξίνπ πςειήο αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο Οη ζπλνιηθέο αλαπλνέο ηνπ αζζελή (απηόκαηεο +ειεγρόκελεο) είλαη θάησ από ηελ ηηκή ηνπ νξίνπ πςειήο αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο Ο θαηά είλαη ιεπηό αεξηζκόο είλαη κηθξόηεξνο από ηελ ηηκή ηνπ νξίνπ ρακεινύ αλαπλεόκελνπ όγθνπ Ο αζζελήο δελ αλαπλέεη Γελ κπνξεί λα ππξνδνηήζεη ηνλ αλαπλεπζηήξα Έρεη απνζπλδεζεί ην θύθισκα Άζηνρε ξύζκηζε ζπλαγεξκνύ Άζηνρε ξύζκηζε ζπλαγεξκνύ Βήραο αζζελή Απνζύλδεζε ηνπ αζζελή Μεγάιεο απώιεηεο Μείσζε ηνπ αλαπλεόκελνπ όγθνπ ή ηεο αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο ηνπ αζζελή Άζηνρε ξύζκηζε ζπλαγεξκνύ Αύμεζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο ηνπ αζζελή Άζηνρε ξύζκηζε ζπλαγεξκνύ Μείσζε αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο αζζελή Ο αζζελήο δελ κπνξεί λα ππξνδνηήζεη ηνλ αλαπλεπζηήξα Άζηνρε ξύζκηζε ζπλαγεξκνύ Απνζύλδεζε αζζελή Μεγάιεο απώιεηεο Μείσζε αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο ή ηνπ αλαπλεόκελνπ όγθνπ Άζηνρε ξύζκηζε ζπλαγεξκνύ Δπαλεθηίκεζε ηνπ αζζελή Έιεγρνο ηνπ θπθιώκαηνο Δπαλεθηίκεζε ηεο ξύζκηζεο ηνπ ζπλαγεξκνύ άπλνηαο Δπαλεθηίκεζε ζπλαγεξκνύ πςειήο πίεζεο Έιεγρνο αζζελή Έιεγρνο ηνπ θπθιώκαηνο θαη ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ αζζελή Δπαλεθηίκεζε αζζελή Δπαλεθηίκεζε ηεο ξύζκηζεο ηνπ ζπλαγεξκνύ ρακειήο πίεζεο Δπαλεθηίκεζε ηνπ αζζελή Δπαλεθηίκεζε ησλ ζπλδέζεσλ Δπαλεθηίκεζε ηεο ξύζκηζεο ηνπ ζπλαγεξκνύ πςειήο ζπρλόηεηαο Δπαλεθηίκεζε αζζελή Δπαλεθηίκεζε ηεο ξύζκηζεο ηνπ ζπλαγεξκνύ ρακειήο αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο Έιεγρνο θπθιώκαηνο Έιεγρνο ζπλδέζεσλ Δπαλεθηίκεζε αζζελή Δπαλεθηίκεζε ηεο ξύζκηζεο ηνπ ζπλαγεξκνύ ρακεινύ θαηά ιεπηό αεξηζκνύ Ο ΠΗΟ ΔΞΔΛΗΓΜΔΝΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΗΝΑΗ ΜΗΑ ΤΚΔΤΖ ΜΔΜΑ ΣΟΟ ΠΛΖΡΔΣΔΡΟ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΩΝ ΤΝΑΓΔΡΜΩΝ ΣΖ. 9

10 Κεθάλαιο 4: Μάζκερ-βαλβίδερ 4.1 Καηηγοπίερ μαζκών Οη κάζθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κε ην ΜΔΜΑ ρσξίδνληαη γεληθά ζε 5 θαηεγνξίεο 13 : 1. Πξνζώπνπ(full face-total face) 2. Ρηληθέο κάζθέο. 3. «Ρηληθά θόγρεο» Nasal pads, pillows, plugs ή nostrils. 4. Δπηζηόκηα. 5. Δμαηνκηθεπκέλεο ξηληθέο κάζθεο. 6. Σν ζθάθαλδξν. ΚΑΝΔΝΑ ΣΤΠΟ ΜΑΚΑ ΓΔΝ ΤΠΔΡΣΔΡΔΗ ΔΝΑΝΣΗ ΣΩΝ ΑΛΛΩΝ 12 Ζ επηινγή εμαξηάηαη από ηελ πνιηηηθή, ηελ εκπεηξία θαη ηε δηαζεζηκόηεηα πνπ ππάξρεη ζε θάζε λνζνθνκείν. Από ηνπο παξαπάλσ ηύπνπο καζθώλ ζε επείγνπζεο ζπλζήθεο ρξεζηκνπνηνύληαη νη κάζθεο πξνζώπνπ, νη ξηληθέο θαη ην ζθάθαλδξν. 4.1 Μάζκερ πινόρ-πποζώπος Πξέπεη λα ππάξρεη πνηθηιία καζθώλ θαη κεγεζώλ κε δπλαηόηεηα άκεζεο ρξήζεο. ηελ ΟΑΑ πξνηηκώληαη νη κάζθεο πξνζώπνπ. Σνλ ηειεπηαίν ιόγν ζηελ επηινγή ηεο κάζθαο έρεη πάληα ν αζζελήο. Επηινγή θαηάιιεινπ κεγέζνπο. 1. εκεία αλαθνξάο ε δηάκεηξνο ησλ ξηληθώλ ζαιάκσλ, ε βάζε ηεο κύηεο θαη ε πεξηνρή αλάκεζα ζηε κύηε θαη ην άλσ ρείινο. 2. Ζ κάζθα πξέπεη λα εθαξκόδεη αεξνζηεγώο ζηα ζεκεία απηά ρσξίο λα αζθεί κεγάιε πίεζε ή λα παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαξξνέο. 3. Τπνινγίδεηαη ην κήθνο θαη ην πιάηνο ηεο κύηεο από ηε βάζε ηεο έσο θάησ από απηή. 10

11 4. Δπηιέγεηαη ην κηθξόηεξν κέγεζνο κάζθαο πνπ έρεη θαιή εθαξκνγή ρσξίο λα ηελ ζπκπηέδεη ή λα ηελ απνθξάζζεη. 5. πλδένπκε ηε κάζθα κε ηε ζπζθεπή ηνπ ΜΔΜΑ ζε ιεηηνπξγία. Διέγρνπκε αλ επεξεάδεηαη ε εθαξκνγή. 6. Ζ κάζθα δε ρξεηάδεηαη λα είλαη ππεξβνιηθά ζθηρηή. Φξνληίδνπκε λα πεξλάλε θάησ από απηόλ θεθαινδέηε 1-2 δάρηπια. 7. Ζ εύξεζε ηνπ θαηάιιεινπ κεγέζνπο κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηε βνήζεηα ησλ νδεγώλ πνπ βξίζθνληαη ζηε ζπζθεπαζία θάζε κάζθαο. Πποειδοποιήζειρ Πξηλ από θάζε ρξήζε επηζεσξνύκε ηε κάζθα θαη ειέγρνπκε ηε βαιβίδα αζθαιείαο. Γελ απνθξάζζνπκε πνηέ ηε βαιβίδα αζθαιείαο θαη ηηο ζύξεο εθπλνήο. Τνπνζέηεζε θαη ξύζκηζε κάζθαο θαη θεθαινδέηε 1ν) πλδένπκε ηνλ θεθαινδέηε ραιαξά πάλσ ζηε κάζθα. 2ν) «Πεξλάκε» ηε κάζθα θαη ηνλ θεθαινδέηε πάλσ από ην θεθάιη ηνπ αζζελνύο. 3ν) Εεηάκε από ηνλ αζζελή ή θάπνην ζπλεξγάηε λα ζηαζεξνπνηήζεη ηε κάζθα ζην πξόζσπν ηνπ αζζελή θαη ζθίγγνπκε ζπκκεηξηθά ηα θάησ θαη ηα άλσ άθξα ηνπ θεθαινδέηε. 4ν) θίγγνπκε ηόζν ηνλ θεθαινδέηε ώζηε λα εθαξκόζεη θαιά ε κάζθα αιιά όρη ππεξβνιηθά. Φξνληίδνπκε λα πεξλάλε θάησ από απηόλ 2 δάρηπια. 11

12 5ν) Διέγρνπκε θαη πξνζαξκόδνπκε θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. 6ν) Αλ παξά ηηο πξνζαξκνγέο δελ επηηπγράλνπκε θαιή εθαξκνγή, ηνπνζεηνύκε εμ αξρήο ηε κάζθα Αθαίξεζε κάζθαο θαη θεθαινδέηε Απνζπλδένπκε ηνλ θεθαινδέηε από ηε κάζθα. Απνζπλδένπκε ηηο ισξίδεο ιαηκνύ αθαηξώληαο ηα ζπλδεηηθά, αλ ππάξρνπλ. Απνζπλδένπκε ηελ ππνζηήξημε κεηώπνπ αλ ππάξρεη. Πεξλάκε όιν ηνλ θεθαινδέηε πάλσ από ην θεθάιη ηνπ αζζελνύο. 4.3 Total Face Ζ νινπξόζσπε κάζθα Total Face είλαη έλαο ηύπνο κάζθαο πξνζώπνπ πνπ θαιύπηεη όιν ην πξόζσπν ηνπ αζζελνύο από ην κέησπν σο ην πηγνύλη. Ζ πίεζε ηνπ ΜΔΜΑ θαηαλέκεηαη νκνηόκνξθα ζε όιν ην πξόζσπν θαη κεηώλεηαη ν θίλδπλνο θαηαθιίζεσλ. Έρεη ειάρηζηεο δηαξξνέο αθόκε θαη όηαλ ππάξρεη ξηλνγαζηξηθόο ζσιήλαο. Κπθινθνξεί έλα κέγεζνο πνπ εθαξκόδεη ηθαλνπνηεηηθά ζε όινπο ηνπο ηύπνπο θαη ηα κεγέζε πξνζώπσλ. Πποειδοποιήζειρ Πξέπεη λα δηαηεξείηαη ειάρηζηε πίεζε 5 cmh 2 O ζηε κάζθα. Ζ βαιβίδα αζθαιείαο πεξηέρεη καγλήηε θαη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ή θνληά ζε καγλεηηθό ηνκνγξάθν. Όηαλ ε ζπζθεπή δελ ιεηηνπξγεί, ε βαιβίδα αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη αλνηρηή. Διέγρνπκε ηε κάζθα θαη ηε βαιβίδα πξηλ από θάζε ρξήζε. Τνπνζέηεζε θαη ξύζκηζε θεθαινδέηε θαη κάζθαο 1ν) Σνπνζεηνύκε ηνλ αζζελή θαζηζηό θαη απιώλνπκε ηνλ θεθαινδέηε ζην καμηιάξη, πίζσ από ην θεθάιη ηνπ. 2ν) Γηα θαιιίηεξε εθαξκνγή, ηνπνζεηνύκε πξώηα ην πηγνύλη ηνπ αζζελή ζηε κάζθα θαη ζηε ζπλέρεηα πηέδνπκε ειαθξά ηε κάζθα ζην πξόζσπν ηνπ αζζελνύο. 12

13 3ν) Σξαβάκε ζπκκεηξηθά ηα θάησ θαη ηα πάλσ άθξα ηνπ θεθαινδέηε ζηα πιάγηα ηνπ θεθαιηνύ θαη αζθαιίδνπκε ηε κάζθα. 4ν) Γελ ζθίγγνπκε ππεξβνιηθά ηνλ θεθαινδέηε. Σν ππεξβνιηθό ζθίμηκν κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαξξνέο. 5ν) Διέγρνπκε όηη ε κάζθα αλαζεθώλεηαη ειαθξά κεηά ηε ζύλδεζε ηεο ζπζθεπήο ΜΔΜΑ. 6ν) Αλ ην εζσηεξηθό πηεξύγην θαιύπηεη ην ζηόκα, ξπζκίδνπκε εμαξρήο ηελ εθαξκνγή ηεο κάζθαο Αθαίξεζε κάζθαο θαη θεθαινδέηε Σξαβάκε ην ινπξάθη ηαρείαο απειεπζέξσζεο ή Αθαηξνύκε ηνλ θεθαινδέηε από ηηο γισηηίδεο. 4.4 κάθανδπο (Helmet) Σν ζθάθαλδξν είλαη κηα κάζθα ΜΔΜΑ ε νπνία πεξηβάιιεη νιόθιεξν ην θεθάιη ηνπ αζζελνύο. Γελ αζθεί πίεζε ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ πξνζώπνπ θαζώο ζηαζεξνπνηείηαη ραιαξά γύξσ από ην ιαηκό Δθάπηεηαη πιήξσο, εύθνια θαη ρσξίο απώιεηεο ζε όινπο ηνπο αζζελείο αλεμάξηεηα από ηνλ ηύπν θαη ην κέγεζνο ηνπ πξνζώπνπ ηνπο. Παξέρεη ειεπζεξία θηλήζεσλ θεθαιήο Έρεη ζπξίδα απ όπνπ ν αζζελήο κπνξεί λα επηθνηλσλεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ελώ δηαηεξείηαη ε δξάζε ηνπ ΜΔΜΑ Πποειδοποιήζειρ Ζ ζπζθεπή πεξηέρεη κέηαιιν. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ρώξνπο όπνπ ε παξνπζία κεηάιινπ είλαη παξαθηλδπλεπκέλε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελή ή ηξίησλ πξνζώπσλ. Γε ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή ύγξαλζεο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζρεκαηηζκό ζπκππθλσκάησλ ζηα ηνηρώκαηα ηεο ζπζθεπήο. Δπί αεξηζκνύ πςειήο ξνήο, ν αζζελήο κπνξεί λα παξαπνλεζεί γηα ελνριεηηθό ζόξπβν. Ο ζόξπβνο κπνξεί εύθνια λα κεησζεί ηνπνζεηώληαο έλα ή δύν αληηκηθξνβηαθά θίιηξα /ΖΜΔ γηα αλαπλεπζηηθά θπθιώκαηα ζηα ζπλδεηηθά ηνπ θξάλνπο. Γηα θαιύηεξε αληαιιαγή CO2 πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε ξνέο αεξηζκνύ πάλσ από 35 l/min. θάθαλδξα θαηεζηξακκέλα ή ηξππεκέλα πξέπεη λα απνζύξνληαη. 13

14 Επηινγή θαηάιιεινπ κεγέζνπο Σν ζθάθαλδξν έρεη ηξία κεγέζε Small, Medium, Large, πνπ αλαγξάθνληαη πάλσ ζην ζθιεξό θνιάξν. Δίλαη ζεκαληηθό λα επηιέμνπκε ην ζσζηό κέγεζνο αθ ελόο γηα λα έρνπκε αεξνζηεγή εθαξκνγή θαη αθ εηαίξνπ γηα λα κελ αζθείηαη ππεξβνιηθή πίεζε ζην ιαηκό ηνπ αζζελή. Ζ επηινγή ηνπ κεγέζνπο είλαη αλάινγε ηνπ κεγέζνπο πνπ ν αζζελήο θνξάεη ζε πνπθάκηζν. Τνπνζέηεζε ζπζθεπήο 1ν) Βγάδνπκε ηε ζπζθεπή από ην θνπηί θαη ηε δηακνξθώλνπκε κε ην έλα ρέξη ώζηε λα επαλέιζεη ην θπιηλδξηθό ηεο ζρήκα. 2ν) πλδένπκε ηνπο ηκάληεο ζην πίζσ κέξνο ηνπ θξάλνπο. 3ν) πλδένπκε ηα θπθιώκαηα. Αλ ε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη κε αλαπλεπζηήξα δηπινύ θπθιώκαηνο, ζπλδένπκε ηηο ζσιελώζεηο ζηα ζηόκηα ηεο κάζθαο ρσξίο λα δηαρσξίδνπκε εηζλεπζηηθό-εθλεπζηηθό άθξν. Αλ ην ζθάθαλδξν ρξεζηκνπνηείηαη κε ζπζθεπή CPAP i. ζπλδένπκε ην αλαπλεπζηηθό θύθισκα ζην εηζπλεπζηηθό ζπλδεηηθό ii. πλδένπκε ηε βαιβίδα PEEP ζην ζπλδεηηθό εθπλνήο. πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηε βαιβίδα PEEP ηνπιάρηζηνλ 5 cm/h 2 O. 4ν) Διέγρνπκε όηη ε ζύλδεζε είλαη αζθαιήο. 5ν) Δθαξκόδνπκε ην δίραιν θάησ από ην θνπκπί ηεο βαιβίδαο αληη αζθπμίαο δηπιήο θαηεύζπλζεο θαη θιείλνπκε ην ζηόκην ηνπ θξάλνπο, ώζηε λα απνθηήζεη ηελ επηζπκεηή εζσηεξηθή πίεζε. 6ν) Γηα λα πεξάζεη ην θνιάξν από ην θεθάιη ηνπ αζζελνύο ρξεηάδνληαη δύν ρεηξηζηέο λα αλνίμνπλ ην θνιάξν πηάλνληαο ηα ζηόκηα κε δηακεηξηθά αληίζεην ηξόπν. 7ν) Πεξλάκε ηνπο ηκάληεο θάησ από ηηο καζράιεο ηνπ αζζελή. Δθηόο από ηνπο ηκάληεο καζράιεο ππάξρεη θαη: Κνηιηαθή / ζσξαθηθή δώλε. Διαζηηθόο ηκάληαο κε ζειηέο γηα λα εθαξκόδεη ην θξάλνο ζην θξεβάηη. Εώλε γηα ηε βνπβσληθή ρώξα. 14

15 8ν) Σν ζθιεξό θνιάξν πξέπεη λα απέρεη πεξίπνπ 1 cm από ηνπο ώκνπο. 9ν) Όηαλ εληόο ηνπ ζθαθάλδξνπ επηηεπρζεί ε επηζπκεηή πίεζε, ειέγρνπκε όηη ην δίραιν έρεη απνθνπεί ώζηε λα ελεξγνπνηεζεί ε βαιβίδα αζθαιείαο. 10ν) Από ηηο δύν θιεηζηέο πξνζβάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην άθακπην θνιάξν ηνπ θξάλνπο κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ θαιώδηα / θαζεηήξεο δηακέηξνπ κεηαμύ 3,5 θαη 7 mm. Γπξλώληαο ηελ εμσηεξηθή βίδα ηεο αεξνζηεγνύο πξόζβαζεο, θιεηδώλεη ην θαιώδην / θαζεηήξαο θαη ην ζύζηεκα γίλεηαη αεξνζηεγέο. Αθαίξεζε ζθαθάλδξνπ 1ν) Αλ έρνπκε εηζάγεη θαζεηήξεο ή θαιώδηα κέζσ ησλ θιεηζηώλ πξνζβάζεσλ, ηα απνδεζκεύνπκε. 2ν) Απνδεζκεύνπκε ηνπο ηκάληεο από ην ζθάθαλδξν. 3ν) Αλνίγνπκε κε 4 ρέξηα θαιά ην ζηόκην ηνπ ζθαθάλδξνπ θαη ην ηξαβάκε πάλσ από ην θεθάιη ηνπ αζζελνύο 4.5 Βαλβίδερ εκπνοήρ- αζθαλείαρ Οη βαιβίδεο εθπλνήο εμππεξεηνύλ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ εθπλεόκελνπ από ηνλ αζζελή CO 2. Ζ ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη κε κάζθεο πνπ δελ έρνπλ ελζσκαησκέλεο ζύξεο εθπλνήο θαη αλαπλεπζηήξεο κνλνύ θπθιώκαηνο. Οη ζπλήζεηο βαιβίδεο εθπλνήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ε Whisper Swivel θαη ε Plateau. whisper swivel plateau Πξηλ από θάζε ρξήζε ειέγρνπκε ηελ αθεξαηόηεηα ησλ βαιβίδσλ εθπλνήο. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαπλεπζηήξα ΜΔΜΑ, ειέγρνπκε όηη ππάξρεη ζπλερήο ξνή αέξα από ηηο ζύξεο ηεο βαιβίδαο εθπλνήο ή από ηηο εθπλεπζηηθέο ζύξεο ηεο κάζθαο. Με αλαπλεπζηήξεο δηπινύ θπθιώκαηνο γηα ΜΔΜΑ δε ρξεζηκνπνηνύκε εθπλεπζηηθή βαιβίδα. 15

16 ΠΡΟΟΥΖ!!!! ΔΚΠΝΔΤΣΗΚΔ ΒΑΛΒΗΓΔ Ή ΘΤΡΔ ΘΤΡΔ ΑΦΑΛΔΗΑ Θύξα αζθαιείαο Θύξα εθπλνήο Οη ζύξεο αζθαιείαο εμαζθαιίδνπλ όηη, αλ γηα θάπνην ιόγν ε ζπζθεπή ηνπ ΜΔΜΑ ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί, ν αζζελήο ζα κπνξεί λα αλαπλέεη αηκνζθαηξηθό αέξα. Όηαλ ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί ε ζύξα αζθαιείαο είλαη θιεηζηή. ΣΟΟ ΟΗ ΒΑΛΒΗΓΔ-ΘΤΡΔ ΔΚΠΝΟΖ ΟΟ ΚΑΗ ΟΗ ΘΤΡΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΠΟΦΡΑΟΝΣΑΗ ΠΟΣΔ Κεθάλαιο 5: Όγπανζη-Βπογσοδιαζηολή 5.3 Όγπανζη Με κάζθα πξνζώπνπ δελ παξαθάκπηεηαη ε θπζηνινγηθή νδόο ύγξαλζεο. πληζηάηαη ρξήζε πγξαληήξα επί εθαξκνγήο ΜΔΜΑ ζπλερόκελα>24h ή όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη πξόζζεην Ο2 ζε πςειέο ξνέο. Γε ρξεζηκνπνηνύκε πνηέ θίιηξα ύγξαλζεο γηαηί απμάλνπλ ην έξγν ηεο αλαπλνήο θαη ελδερνκέλσο αλαηξνύλ ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ΜΔΜΑ 17,18. Με ην ζθάθαλδξν δελ ρξεηάδεηαη ύγξαλζε. ε ζπζθεπέο κε ππξνδόηεζε πίεζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε κόλν παξεκβαιιόκελνπο πγξαληήξεο θαζώο νη ππόινηπνη κπνξεί λα παξεκπνδίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. 13 Ζ ΤΓΡΑΝΖ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΔΠΗΣΑΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟΟΥΖ. ΔΛΛΗΠΖ ΤΓΡΑΝΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΔΔΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΠΔΗΟΓΗΑ ΜΔ ΠΑΥΤΡΡΔΤΣΔ ΔΚΚΡΗΔΗ ΚΑΗ ΒΤΜΑΣΑ Βπογσοδιαζηολή ΟΗ ΜΔΛΔΣΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΒΡΟΓΥΟΓΗΑΣΟΛΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΜΔΜΑ ΔΗΝΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΔ. ΔΦ ΟΟΝ Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΑΘΔΝΖ ΣΟ ΔΠΗΣΡΔΠΔΗ, Ζ ΒΡΟΓΥΟΓΗΑΣΟΛΖ ΥΟΡΖΓΔΗΣΑΗ ΔΚΣΟ ΜΔΜΑ Ζ ρξήζε λεθεινπνηεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ΜΔΜΑ ππνζηεξίδεηαη βηβιηνγξαθηθά πεξηζζόηεξν από απηή ησλ MDI Ζ θαιιίηεξε ζέζε παξεκβνιήο ηνπ λεθεινπνηεηή είλαη ζην ζεκείν ζύλδεζεο ηεο βαιβίδαο εθπλνήο κε ηνλ αζζελή

17 Όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε λεθεινπνηεηέο ε ζύξα εθπλνήο είλαη πξνηηκόηεξν λα είλαη ζην θύθισκα θαη όρη ζηε κάζθα. Σα MDI δελ επεξεάδνληαη από ηε ζέζε ηεο ζύξαο εθπλνήο 22. πληζηώληαη πςειή εηζπλεπζηηθή θαη ρακειή εθπλεπζηηθή πίεζε 23. Γελ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ηελ Total face. Κεθάλαιο 6: Μεθοδολογία εθαπμογήρ ΜΔΜΑ1 1,12,14,24 ΟΛΑ ΣΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΜΔΜΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΜΔΝΑ ΜΑΕΗ Βάδνπκε ηνλ αζζελή ζε θαζηζηή ζέζε θαη ηνπ εμεγνύκε ηε ζεξαπεία θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο. πλδένπκε ηε ζπζθεπή ζε παξνρή ξεύκαηνο πνπ ππνζηεξίδεηαη από γελλήηξηα. Δπηιέγνπκε κνληέιν αεξηζκνύ, ξπζκίζεηο θαη ζπλαγεξκνύο ζύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ ζηα θεθ 2-3. Δπηιέγνπκε κάζθα ζύκθσλα κε όζα -ειέγρνπκε ηε βαιβίδα αζθαιείαο. Δλεκεξώλνπκε ηνλ αζζελή θαη ηνπ εμεγνύκε όιε ηε δηαδηθαζία. πλδένπκε θαη ελεξγνπνηνύκε ηε ζπζθεπή. Πξνζαξκόδνπκε ηε κάζθα αξρηθά κε ην ρέξη. Αύμάλνπκε ηελ EPAP εσο όηνπ όιεο νη πξνζπάζεηεο ηνπ αζζελνύο λα δηεγείξνπλ ηνλ αλαπλεπζηήξα. Απμάλνπκε ηελ IPAP εσο ην ζεκείν πνπ αλέρεηαη ν αζζελήο ρσξίο λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαξξξνέο. Σνπνζεηνύκε θαη ζηαζεξνπνηνύκε ηε κάζθα ζύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ ζην θεθ.4 Διέγρνπκε γηα δηαξξνέο ή ζεκεία πίεζεο. 17

18 Γηδάζθνπκε ηνλ αζζελή ζπγρξνληζκό κε ηε ζπζθεπή. Υνξεγνύκε ηηο πςειόηεξεο πηέζεηο πνπ κπνξεί λα αλερηεί ν αζζελήο θαη αληαπνθξίλνληαη ζην πξόβιεκα ηνπ- απνθεύγνπκε PIP>20cm H2O. Δμεγνύκε, ελζαξξύλνπκε θαη θαζεζπράδνπκε ζπλερώο ηνλ αζζελή. Σνλ Δλζαξξύλνπκε λα επηθνηλσλεί κε ην πξνζσπηθό θαη λα εθθξάδεη νπνηαδήπνηε αλάγθε ηνπ ή ελόριεζε όπσο πρ ηελ δηόξζσζε ηεο κάζθαο, πόλν, δπζθνξία, απνβνιή εθθξίζεσλ, θαγεηό, λεξό, αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα, λαπηία θιπ. Σνπιάρηζηνλ ηηο 2 πξώηεο ώξεο παξαθνινπζνύκε ζηελά ηνλ αζζελή θαη ηνλ εθπαηδεύνπκε ζπλερώο ζηελ θαιιίηεξε ζπλεξγαζία κε ηε ζεξαπεία ηνπ. Δίκαζηε ζπλερώο παξόληεο ώζηε λα επηιύζνπκε εγθαίξσο νηηδήπνηε κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζθνξία ζηνλ αζζελή. Αλ ν αζζελήο δελ κπνξεί λα αλερηεί ζπλερή εθαξκνγή ηνπ ΜΔΜΑ ηνλ δειεάδνπκε κε ηελ ελαιιαθηηθή ηεο δηαιεηκκαηηθήο ζεξαπείαο ε νπνία ζηε βηβιηνγξαθία έρεη ην ίδην θαιά απνηειέζκαηα. Φξνληίδνπκε βέβαηα λα είκαζηε ζπλεπείο κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη λα κελ πξνζπαζνύκε λα μεγειάζνπκε ηνλ αζζελή. Παξαθνινύζεζε αζζελνύο. πλερήο παξαθνινύζεζε θνξεζκνύ. Αέξηα αίκαηνο θάζε 1 ώξα γηα ηηο πξώηεο 3 ώξεο ή ζπρλόηεξα αλ ν αζζελήο είλαη αζηαζήο. Αηκνδπλακηθή θαηάζηαζε-αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα. Κιηληθή εηθόλα αζζελνύο (επίπεδν ζπλείδεζεο, ηύπν αλαπλνήο, απνηειεζκαηηθόηεηα βήρα) Δθαξκνγή (ζπλεξγαζία-αλνρή αζζελή, δηαξξνέο, ζεκεία πίεζεο από ηε κάζθα). Κεθάλαιο 7: Δπίλςζη πποβλημάηων 7.1 Πποβλήμαηα μάζκαρ ΠΡΟΒΛΖΜΑ Δξεζηζκόο-εξπζξόηεηα Γηαξξνέο Ρηλίηηδεο- Ξεξόηεηα ΠΑΡΔΜΒΑΖ θηρηή κάζθα Υαιάξσκα κάζθαο Σνπνζέηεζε επηζέκαηνο Αιιαγή κεγέζνπο Αιιαγή ηύπνπ κάζθαο Παξακνξθσκέλε, δύζθακπηε κάζθα Αληηθαηάζηαζε Αιιεξγία ζην πιηθό Πιύζηκν Αιιαγή πιηθνύ Πξνζαξκνγή κήθνπο κεησπηαίνπ βξαρίνλα (αλ ππάξρεη) Πξνζαξκνγή θιίζεο κεησπηαίνπ βξαρίνλα (αλ ππάξρεη) Πξνζαξκνγή θεθαινδέηε Ηκάληαο θάησ γλάζνπ (ξηληθή κάζθα) Μείσζε IPAP-CPAP Αιιαγή κεγέζνπο κάζθαο Αιιαγή ηύπνπ κάζθαο Πξνζζήθε πγξαληήξα Ρηληθέο πιύζεηο πξέη 18

19 7.2 Πποβλήμαηα αεπιζμού ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Αδπλακία ππξνδόηεζεο αλαπλεπζηήξα Αδπλακία ζπγρξνληζκνύ αζζελή-αλαπλεπζηήξα Αδπλακία δηόξζσζεο ππεξθαπλίαο Τπεπαεπιζμόρ Αεποθαγία ύζπαζη εκπνεςζηικών μςών καηά ηην ειζπνοή Ξηποθθαλμία Πόνορ ζηο αςηί Γηαξξνέο EPAP < PEEPi Υακειή πίεζε ή όγθνο Γηαξξνέο Δπαλεηζπλνή CO 2 Τςειόο όγθνο-ηραρ Γηαξξνέο κάζθαο Τςειή πίεζε Όπσο ζην θεθ. 7.1 VT ζε αεξηζκό ειεγρόκελνπ όγθνπ Αιιαγή από αεξηζκό ειεγρόκελνπ όγθνπ ζε πίεζεο. EPAP < PEEPi EPAP Αληηκεηώπηζε δηαξξνώλ εηζπλεπζηηθήο δηέγεξζεο (triggering) ζηα 0,5-1,5sec αλάινγα κε ηνλ εηζπλεπζηηθό ρξόλν ηνπ αζζελή ΗΡΑΡ, όγθνπ εηζπλεπζηηθνύ ρξόλνπ πίεζεο ή όγθνπ Αληηκεηώπηζε δηαξξνώλ Παξεκβνιή εθπλεπζηηθήο βαιβίδαο ΔΡΑΡ ΗΡΑΡ, όγθνπ εηζπλεπζηηθνύ ρξόλνπ Αληηκεηώπηζε δηαξξνώλ ΗΡΑΡ 19

20 Κεθάλαιο 8: ςνθήκερ ςγιεινήρ και αζθάλειαρ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΔ ΠΑΝΣΑ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΤ CDC ΚΑΗ ΠΡΟΑΡΜΟΕΟΤΜΔ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΚΑΘΔ ΥΩΡΟΤ Καθαπιζμόρ ζςζκεςών ΜΔΜΑ Κάζε ζπζθεπή ΜΔΜΑ πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη κεηά από θάζε αζζελή πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θαηλνύξγην. Ο θαζαξηζκόο πξέπεη λα γίλεηαη πξνζερηηθά ώζηε λα απνθεπρζνύλ ηπρόλ δεκηέο ζε εμαξηήκαηα. Καηά ηνλ θαζαξηζκό ησλ κεραλεκάησλ δελ πξέπεη λα εηζέξρεηαη ζε απηά λεξό. Οη ζπζθεπέο ΜΔΜΑ δελ απνζηεηξώλνληαη. Πξηλ ηνλ θαζαξηζκό θιείλνπκε ηε ζπζθεπή θαη ηε βγάδνπκε από ηελ πξίδα. Αθαηξνύκε ηα θπθιώκαηα ηνπ αζζελή, ηε κάζθα θαη ηνλ πγξαληήξα. Αθαηξνύκε ηα θαιώδηα πνπ κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ. Καζαξίδνπκε ηε βαζηθή κνλάδα ηεο ζπζθεπήο κε έλα καιαθό παλί θαη έλα ήπην απνιπκαληηθό δηάιπκα ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο ηνπ εθάζηνηε λνζνθνκείνπ. Απνιπκαληηθά πνπ ελδείθλπληαη γεληθά γηα ην ζθνπό απηό είλαη: α) Αιθννινύρα δηαιύκαηα 60-70%. β) Τδαηηθό δηάιπκα ρισξίλεο 1/100. Καηά ηελ επαλα-ζπλαξκνιόγεζε ηεο ζπζθεπήο όια ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα είλαη ζηεγλά. 8.2 Καθαπιζμόρ μαζκών Καζαξίδνπκε όια ηα κέξε ηεο κάζθαο Δπηιέγνπκε ηξόπν απνιύκαλζεο ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα θάζε ηδξύκαηνο ΠΑΣΔΡΗΩΖ Θ ν : 70 0 C Υξόλνο έθζεζεο: 30 ιεπηά Απνηειέζκαηα: Βαζηά απνιύκαλζε CIDEX Υξόλνο έθζεζεο: 45 ιεπηά Έθπιπζε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή Απνηειέζκαηα: Βαζηά απνιύκαλζε CIDEX O.P.A Υξόλνο έθζεζεο: 12 ιεπηά Έθπιπζε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή Απνηειέζκαηα: Βαζηά απνιύκαλζε STERRED System 100 Υξόλνο έθζεζεο: ειεγρόκελνο κεραληθά 20

21 Απνηειέζκαηα: Απνζηείξσζε ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΘΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΔΛΔΓΥΟΤΜΔ: Σν ζηξνθέα ηεο κάζθαο θαη ηνλ αληηθαζηζηνύκε αλ δελ θηλείηαη ειεύζεξα. Σε βαιβίδα αζθαιείαο θαη αληηθαζηζηνύκε ηε κάζθα αλ δελ θηλείηαη ειεύζεξα. Σε κάζθα γηα δπλεηηθέο βιάβεο πνπ ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο. 8.3 Καθαπιζμόρ κςκλωμάηων αζθενή Σα θπθιώκαηα κηαο ρξήζεσο πεηηνύληαη κεηά από θάζε αζζελή. Σα θπθιώκαηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ απνζηεηξώλνληαη κεηά από θάζε αζζελή ζύκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο θάζε ηδξύκαηνο. 8.4 Καθαπιζμόρ βαλβίδων Απνζπλαξκνινγνύκε ηηο βαιβίδεο ζηα επηκέξνπο ηκήκαηά ηνπο. Απνιπκαίλνληαη κε Cidex. Μεηά από θάζε θαζαξηζκό επηζεσξνύκε ηε βαιβίδα όηη παξακέλεη αθέξαηε. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ειέγρνπκε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 8.5 Καθαπιζμόρ ςγπανηήπων Καζαξίδνπκε ηε βαζηθή κνλάδα ηνπ πγξαληήξα ζύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ ζην θεθ 8.1. Καζαξίδνπκε ηα θπθιώκαηα ηνπ πγξαληήξα ζύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ ζην θεθ. 8.3 ηνπο ζεξκαηλόκελνπο πγξαληήξεο θαζαξίδνπκε ρσξηζηά ηα θαιώδηα ζέξκαλζεο ησλ θπθισκάησλ: ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΑΠΟΣΔΊΡΩΖ ΓΔΝ ΒΑΕΟΤΜΔ ΣΑ ΚΑΛΩΓΗΑ Δ ΚΛΗΒΑΝΟ ΑΠΟΘΖΚΔΤΟΤΜΔ Δ ΚΑΘΑΡΟ ΥΩΡΟ 21

22 8.6 Αποθήκεςζη Όια ηα εμαξηήκαηα ηνπ ΜΔΜΑ πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζε θαζαξό ρώξν, καθξηά από ζθόλεο. 8.9 ςνηήπηζη Όια ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζπλερώο γηα ηελ αθεξαηόηεηά θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο θαη λα αληηθαζίζηαληαη όηαλ ρξεηάδεηαη, ζύκθσλα πάληα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1. S.Mehta, NS.Hill. Noninvasive Ventilation. Am J Respir Crit Care Med 2001: 163; S. Nava et al. Noninvasive ventilation in acute cardiogenic pulmonary edema. Am J Respir and Crit Care Med. 2003; 168: Plant et al. Early use of non-invasive ventilation for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease on general respiratory wards: a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2000;355: Brochard et al. Noninvasive Ventilation for Acute Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. N Engl J Med 1995; 333: Confalonieri et al. Acute Respiratory Failure in Patients with Severe Community-acquired Pneumonia. A Prospective Randomized Evaluation of Noninvasive Ventilation. Am J Respir Crit Care Med 1999; 160: Antonelli et al. Noninvasive Ventilation for Treatment of Acute Respiratory Failure in Patients Undergoing Solid Organ Transplantation: A Randomized Trial. JAMA 2000;283: Hilbert et al. Noninvasive Ventilation in Immunosuppressed Patients with Pulmonary Infiltrates, Fever, and Acute Respiratory Failure. N Engl J Med 2001; 344: Auriant et al. Noninvasive Ventilation Reduces Mortality in Acute Respiratory Failure following Lung Resection. Am J Respir Crit Care Med 2001;164: Nava et al. Noninvasive Mechanical Ventilation in the Weaning of Patients with Respiratory Failure Due to Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Randomized, Controlled Trial. Ann Intern Med 1998; 128: Girault et al. Noninvasive Ventilation as a Systematic Extubation and Weaning Technique in Acute-on-Chronic Respiratory Failure. A Prospective, Randomized Controlled Study. Am J Respir Crit Care Med 1999; 160: Ferrer et al. Noninvasive Ventilation during Persistent Weaning Failure: A Randomized Controlled Trial. Am J Respir Crit Care Med 2003; 168: International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine. Am J Respir Crit Care Med 2001; 163: B. Schonhofer, S. Sortor-Leger.Equipment needs for noninvasive mechanical ventilation. Eur Respir J 2002; 20: BTS NIV Equipment Recommendations. Thorax 2002; 57: B. Schonhofer: Noninvasive mechanical ventilation in chronic respiratory failure: ventilators and interfaces. Eur Respir Mon, 2001, 16, P.Navalesi et al: Physiologic evaluation of noninvasive mechanical ventilation delivered with three types of masks in patients with chronic hypercapnic respiratory failure.crit Care Med 2000; 28: Lellouche F, Maggiore SM, Deye N, Taille S, Pigeot J, Harf A, Brochard L. Effect of the humidification device on the work of breathing during noninvasive ventilation. Intens Care Med 2002;28(11):

23 18. Jaber S, Chanques G, Matecki S, Ramonatxo M, Souche B, Perrigault PF, Eledjam JJ. Comparison of the effects of heat and moisture exchangers and heated humidifiers on ventilation and gas exchange during non-invasive ventilation. Intensive Care Med 2002;28(11): Wood KE, Flaten AL, Backes WJ. Inspissated secretions: a lifethreatening complication of prolonged noninvasive ventilation. Respir Care 2000;45(5): Parkes SN, Bersten AD. Aerosol kinetics and bronchodilator efficacy during continuous positive airway pressure delivered by face mask. Thorax 1997;52(2): Pollack CV Jr, Fleisch KB, Dowsey K. Treatment of acute bronchospasm with β-adrenergic agonist aerosols delivered by a nasal bilevel positive airway pressure circuit. Ann Emerg Med 1995; 26(5): Branconnier MP, Hess DR. Albuterol delivery during noninvasive ventilation. Respir Care 2003;48(11): Chatmongkolchart S, Schettino GPP, Dillman C, Kacmarek RM, Hess DR. In vitro evaluation of aerosol bronchodilator delivery during noninvasive positive pressure ventilation: effect of ventilatorsettings and nebulizer position. Crit Care Med 2002;30(11): Indian journal of critical care medicine 2006: Quidelines 25. Center of Diseases Control:www. 23

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ. Ινύιηνο 2014

ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ. Ινύιηνο 2014 ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ Η ζσζηή εθαξκνγή από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ. Πόηε πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ε πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ (Σα 5 βήκαηα γηα ηελ πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ); Πξηλ από θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα