TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ"

Transcript

1 TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση (προληπτική και επανορθωτική) όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων», όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες του μήνα, κατά την διάρκεια της σύμβασης. Είναι υποχρεωμένος να παράσχει κάθε είδους βοήθεια, με το τεχνικό του προσωπικό, σε οποιασδήποτε μορφής πρόβλημα εμφανισθεί, και απαιτεί λύση στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. Χαρακτηριστικά, όσον αφορά τις Η/Μ εγκαταστάσεις, αναφέρονται οι εγκαταστάσεις: κλιματισμού (ψύξη και θέρμανση), καυστήρων υγρών καυσίμων, ύδρευσης, αποχέτευσης, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, υποσταθμού μέσης τάσης, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, UPS, ιατρικών αερίων, πεπιεσμένου αέρα, κενού,) κ.λ.π. Σημειώνεται ότι η συντήρηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων είναι εκτός των υποχρεώσεων του συγκεκριμένου αναδόχου. Σημειώνεται ότι το Νοσοκομείο μπορεί να υποστηρίξει την συντήρηση ορισμένων κύριων βασικών μηχανημάτων (δίκτυο επεξεργασίας νερού ΜΤΝ κ.λ.π.), για τα οποία απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, με την σύναψη αντιστοίχων συμβολαίων συντήρησης με τους αντιπροσώπους των μηχανημάτων αυτών, ανεξάρτητα από τον ανάδοχο της συντήρησης. 2. Ο ανάδοχος θα παραδίδει καθημερινά, στην Τεχνική Υπηρεσία, αναφορά με τις εργασίες που θα γίνουν, τα προβλήματα που εμφανίσθηκαν στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, καθώς και τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίσθηκαν. 3. Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται με την Τεχνική Υπηρεσία, για την συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου εξοπλισμού του Νοσοκομείου και την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του γενικότερα. 4. Το Νοσοκομείο, θα μπορεί να απομακρύνει προσωπικό του αναδόχου, εάν αυτό δημιουργεί προβλήματα ή κριθεί ακατάλληλο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 5. Όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα και μη υλικά συντήρησης (λιπαντικά, λαμπτήρες, αέρια, εξαρτήματα κ.λ.π.), θα προμηθεύονται με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του Νοσοκομείου. 6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιεί εγγράφως στην Τεχνική Υπηρεσία τις προβλεπόμενες ποσότητες των ανωτέρω υλικών. 7. Στις περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από ελλιπή ή πλημμελή συντήρηση των εγκαταστάσεων ή εσφαλμένους χειρισμούς του προσωπικού του αναδόχου και γενικά λόγω υπαιτιότητας τους, οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 8. Για περισσότερες λεπτομέρειες επί όλων των παραπάνω καθώς και για ότι δεν γίνεται αναφορά, ισχύουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος υποχρεούται: 1. Να τηρεί όλους τους σχετικούς Νόμους για την εργασία, υγεία, ασφάλεια εργατών κ.λ.π. και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές.

2 2. Να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και προς κάθε τρίτο. 3. Να χρησιμοποιεί προσωπικό αποδεκτό στο Νοσοκομείο, ειδικευμένο, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συμπεριφοράς απέναντι στους τρίτους και στο προσωπικό του Νοσοκομείου. 4. Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε. 5. Να χρησιμοποιεί αποκλειστικά το τεχνικό προσωπικό που είναι ασφαλισμένο απ' αυτόν στο αρμόδιο Ασφαλιστικό ταμείο ή Οργανισμό. Το Νοσοκομείο δια της Τεχνικής Υπηρεσίας διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει σε εργαζόμενο του αναδόχου να εργασθεί, εάν δεν αποδείξει ο ανάδοχος, ότι είναι ασφαλισμένος. 6. Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας και να προβαίνει σε εργασίες επισκευών τροποποιήσεων, καθώς και σε πραγματοποίηση νέων εργασιών στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. 7. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εκτελεί τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων βάσει προγράμματος συντήρησης το οποίο θα καταθέσει εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εγκριθεί από το Νοσοκομείο. 8. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα υποχρεούται (από τη έναρξη ισχύος της συμβάσεως) να καταθέσει με έγγραφο στο Νοσοκομείο τα ονόματα και τις ειδικότητες, σύμφωνα με τη διακήρυξη, που στελεχώνουν το συνεργείο. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εργαζομένου του συνεργείου, θα δηλώνεται στο Νοσοκομείο. Αναλυτικότερη περιγραφή των υποχρεώσεων του αναδόχου γίνεται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Ορισμός «Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»: Το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και συσκευών του Νοσοκομείου είτε εντός των κτιρίων που λειτουργούν είτε εκτός αυτών πλην των ιατρικών μηχανημάτων. Συνοπτικά περιγράφεται ο εν λόγω εξοπλισμός ως ακολούθως: Μηχανολογικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Δεξαμενές, δίκτυα κ.λ.π.). β. ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Κρύα-ζεστά νερά, δεξαμενές, πιεστικά συγκροτήματα, αποσκληρυντές, αντλίες, κυκλοφορητές με τους ηλεκτροκινητήρες τους, δίκτυα, boilers κ.λ.π.). γ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Λυμάτων, χημικών λυμάτων, όμβριων, δίκτυα, εγκαταστάσεις κ.λ.π.).

3 δ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (Δίκτυα, πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστικά συγκροτήματα, πυροσβεστικοί σταθμοί κ.λ.π.). ε. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ (Μηχανοστάσια, δίκτυα, εξαεριστήρες, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, chillers, πύργοι ψύξης κ.λ.π.). στ.. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Μηχανοστάσια, δίκτυα, θερμαντικά σώματα, F.C.U, λέβητες κ.λ.π.). ζ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Κέντρο διανομής, δίκτυα, μεγάλες φιάλες κέντρου διανομής, σταθμοί μείωσης κ.λ.π.). η. ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (Κέντρο διανομής, δίκτυα, φιάλες διανομής, σταθμοί μείωσης). θ. ΚΕΝΟΥ (Κέντρο παραγωγής, δίκτυα, κ.λ.π.). ι. ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (Κέντρο παραγωγής, δίκτυα κ.λ.π.). ια. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ (Δίκτυα, δεξαμενές, αποσκληρυντές, συσκευές αντιστρόφου οσμώσεως κ.λ.π.). ιβ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ που εξυπηρετούν τα παραπάνω, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σύστημα εγκατάσταση κριθεί αναγκαίο από την Τ.Υ. του Νοσοκομείου. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις & μηχανήματα α. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ (Χώρος κυψελών ΔΕΗ, κυψέλες διανομής Μέσης Τάσεως, μετασχηματιστές με βοηθητικά συστήματα ασφαλείας, πίνακες διανομής χαμηλής τάσεως ΔΕΗ και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, συστήματα διόρθωσης συνφ, σύστημα θεμελιακής γείωσης, κ.λ.π.). β. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (μετά των βοηθητικών εγκαταστάσεων, π.χ. πίνακες αυτοματισμών, δεξαμενές πετρελαίου Η/Ζ, σύστημα παραλληλισμού Η/Ζ, κ.λ.π.). γ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ δ. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ (αυτόματη κατάσβεση, πυροσβεστικό συγκρότημα, μόνιμα συστήματα). ε. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στ. ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. ζ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Τηλεφωνικό κέντρο, κατανεμητές, δίκτυα εσωτερικά και αστικά, τηλεφωνικές συσκευές) η. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ.

4 θ. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (κεραίες, δίκτυα, συσκευές). ι. ΣΥΣΤΗΜΑ U.P.S. Ια. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ιβ. ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ιγ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. Ιδ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ, ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ. Ιε. ΨΥΓΕΙΑ (αιμοδοσίας, οικιακά, μαγειρείων). ιστ. ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΩΣ (Μονάδες κεντρικού Ελέγχου - Β.Μ.S., κέντρο ελέγχου ασθενών ρευμάτων κ.λ.π.), καθώς και οποιοδήποτε άλλο σύστημα εγκατάσταση κριθεί αναγκαίο από την Τ.Υ. του Νοσοκομείου. ιζ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΙ καθώς και κάθε άλλη ηλεκτρική συσκευή και μηχάνημα που είναι εγκαταστημένα στο Νοσοκομείο (πλην ιατρικών μηχανημάτων). 2. Ορισμός συντήρησης Η συντήρηση αφορά και περιλαμβάνει την συνεχή σε 24ωρη βάση, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων ή συσκευών και μηχανημάτων, την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης καθώς και την προληπτική συντήρηση όπως περιγράφεται παρακάτω. Ειδικότερα για ότι αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις, στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος, νερού χρήσεως κρύου και ζεστού, νερού θέρμανσης, κλιματισμένου αέρα, νερού πυρόσβεσης, παροχέτευσης ιατρικών αερίων κ.λ.π. 3. Ευθύνη αναδόχου για τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμες, τους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους, τις διατάξεις των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π. ή συμπληρωματικά τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρεί όλους τους κανόνες συντήρησης της εγκατάστασης, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες, για την πρόληψη ζημιών, θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά την λειτουργία σε περιπτώσεις βλαβών που οφείλονται σε πλημμελή συντήρηση και εν γένει υπαιτιότητα του. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά ζημιές που οφείλονται σε κανονική φθορά, σε ανωτέρα βία καθώς και σε ελαττωματικά υλικά ή πλημμελή εγκατάσταση. Γενικότερα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις

5 εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για την σωστή συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. 4. Προσωπικό αναδόχου Στελέχωση προσωπικού - ειδικότητες Ο ανάδοχος υποχρεούται : α. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: Να διαθέτει πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού του Πολυτεχνείου ή ισότιμης σχολής ή πτυχίο εργολήπτη Δημοσίων Έργων Η/Μ εγκαταστάσεων. β. Η στελέχωση του συνεργείου όπου επικεφαλής θα είναι ο ανάδοχος, θα είναι: β1.διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος (1άτομο) Β2. Ηλεκτρολόγοι ηλεκτροτεχνίτες (2 άτομα) Β3. Υδραυλικός (1 άτομο) Β4. Μηχανολόγος μηχανοτεχνίτης (1 άτομο) Β5. Ψυκτικός (1άτομο). γ. Ο επικεφαλής θα πρέπει να παραβρίσκεται στους χώρους του Νοσοκομείου τουλάχιστον 2 ώρες ημερησίως. Η παρουσία (σε ώρες ημερησίως, σε ειδικότητες και σε αριθμό) του προσωπικού του αναδόχου θα είναι υπό την ευθύνη του, αναλόγως και τις εργασίες που απαιτούνται. 5. Υποχρεώσεις προσωπικού και αναδόχου Το προσωπικό με ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, θα γνωρίζει άριστα την δομή των Η/Μ δικτύων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και συσκευών και θα έχει στην διάθεση του όλο το 24ωρο τα απαραίτητα εργαλεία, σχέδια, prospectus, γραπτές οδηγίες κ.λ.π. ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να επέμβει για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει. Όλα τα μέλη του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υπόκεινται στην έγκριση του Νοσοκομείου. Η λειτουργία σε 24ωρη βάση του κινητού τηλεφώνου του Υπεύθυνου Συντήρησης είναι υποχρεωτική. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να απομακρύνει από τον χώρο εργασίας αμέσως κάθε μέλος του προσωπικού που κρίνεται ως ακατάλληλο ή δείχνει αμέλεια ασυγχώρητη

6 ως προς τα καθήκοντα του ή συμπεριφέρεται άπρεπα και να μην επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση με το έργο χωρίς την συγκατάθεση του Νοσοκομείου. Το προσωπικό του Αναδόχου υπάγεται στην ιεραρχία του Νοσοκομείου και ειδικότερα στην ιεραρχία της Τ.Υ. και υποχρεούται να υπακούει στις οδηγίες και εντολές της. 6. Αναλώσιμα - ανταλλακτικά εργαλεία Τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά για τη συντήρηση όπως καύσιμα, λιπαντικά, αέρια, υλικά καθαρισμού κ.λ.π. καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται (πλην των περιπτώσεων βλαβών υπαιτιότητας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ) προμηθεύονται με μέριμνα και ευθύνη του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ίδιο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να καταθέτει στο Νοσοκομείο κατάλογο αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για τη σωστή συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. Προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις προγραμματισμένες συντηρήσεις ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να καταθέτει τον κατάλογο αυτό δεκαπέντε ημέρες πριν. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα εργαλεία, όργανα, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται για την εργασία. 7. Προληπτική συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, αντικατάσταση ή συμπλήρωση λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για την διατήρηση της ομαλής λειτουργίας. Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έκτασης εργασίες ή για αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων. Από την άλλη πλευρά η κανονική συντήρηση αφορά τη συνεχή παρακολούθηση της εγκατάστασης, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την εγκατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων καθώς και την αποκατάσταση μεγαλύτερων βλαβών. Έκταση προληπτικής συντήρησης Όσον αφορά την έκταση της προληπτικής συντήρησης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών προληπτικής συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία και τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, Κανονισμούς ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π.

7 8. Κανονισμοί Η συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με: α. Την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία πως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις. β. Τους ισχύοντες κανονισμούς, προδιαγραφές κ.λ.π. του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π. γ. Τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς. δ. Τις οδηγίες κατασκευαστών των εγκ/σεων, μηχανημάτων και συσκευών. ε. Τους κανόνες της επιστήμης και της εμπειρίας. 9. Έλεγχοι - επιθεωρήσεις έργου Το νοσοκομείο εποπτεύει το έργο και ενημερώνεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Μια φορά το μήνα τουλάχιστον επιθεωρεί το έργο παρουσία του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 10. Οδηγίες που καθιστούν αμφίβολη την αποκατάσταση βλαβών. Αν κατά την πρόοδο των εργασιών ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την γνώμη ότι εδόθη εντολή από το νοσοκομείο για κάποια εργασία η οποία κάνει αμφίβολη την αποκατάσταση βλάβης ή την λειτουργία εγκαταστάσεων ή έχει σαν συνέπεια παρέκκλισης από τους ισχύοντες κανονισμούς, τότε πρέπει πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας να υποβάλλει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση με έγγραφο στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ τις αντιρρήσεις του. Το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την κατά την γνώμη του μη τήρηση της Σύμβασης από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Κάθε παράλειψη έγγραφης αξίωσης θεωρείται ως συμφωνία του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στις σχετικές ενέργειες του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 11. Ατυχήματα και ζημίες στο εργατικό προσωπικό Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία θα προκληθεί από εργατικό ατύχημα. Είναι υποχρεωμένος να απαλλάξει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ από κάθε πληρωμή γι' αυτές τις ζημιές ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές με αυτές εκτός αν η ζημιά ή βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητα του ή των αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του. 12. Ασφάλιση εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό του που έχει σχέση με το έργο. Για τις αναγκαίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και η αντίστοιχη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του.

8 13. Πλημμελή καθήκοντα - συστάσεις - έκπτωση αναδόχου Αν κατά την διάρκεια της σύμβασης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντα του και δεν πληροί τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από την σύμβαση, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δύναται να εφαρμόσει σειρά μέτρων όπως έγγραφες παρατηρήσεις, έγγραφες συστάσεις, δυσμενείς εκθέσεις, απαιτήσεις απόλυσης / αντικατάστασης προσωπικού, περικοπές επί του λογαριασμού, απαίτηση αποκατάστασης ζημιών εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού, απαίτηση καταβολή αποζημιώσεων κ.λ.π. Σε ακραίες παραβιάσεις της σύμβασης και εφ' όσον ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν συμμορφώνεται στις συστάσεις και άλλα μέτρα που λαμβάνει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, προβλέπεται η κήρυξη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ως εκπτώτου, με παρακράτηση των εγγυητικών επιστολών και την λήψη οποιωνδήποτε άλλων μέτρων και ενεργειών (ενδίκων ή μη) που ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα κρίνει ως προσφορότερα για την προάσπιση των συμφερόντων του. Η κήρυξη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ως έκπτωτου γίνεται με απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται αναλυτική και αιτιολογημένη εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Φ6.1 1/ 19 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΧΧΙΛΟΠΟΥΛΕΙΟ. Βόλος 21/02/2014. Αρ. Πρωτ. 3650. Πληροφορίες: Ι. Συρνιώτης

Φ6.1 1/ 19 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΧΧΙΛΟΠΟΥΛΕΙΟ. Βόλος 21/02/2014. Αρ. Πρωτ. 3650. Πληροφορίες: Ι. Συρνιώτης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΧΧΙΛΟΠΟΥΛΕΙΟ Βόλος 21/02/2014 Αρ. Πρωτ. 3650 Πληροφορίες: Ι. Συρνιώτης Τηλέφωνο: 2421 351626,7 FAX: 2421 351199 E-mail: biomed@gov.gr ΠΡΟΣ: /νση /κής- Οικον. Υπηρεσίας Γρ. Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310

Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη,8 Δεκεμβρίου 2014 Αριθμ.πρωτ. 11599 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995)

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ------ Ταχ. δ/νση: 85100 ΡΟ ΟΣ Τ.Θ. 138 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: (22413) 60163-60379-60158 FAX: (22410)

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Πληρωµής (Μηνιαία) :

Τρόπος Πληρωµής (Μηνιαία) : 777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" 73300 ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΤΗΛ. 28210-22306 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 11 / 2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 426/19-10-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 426/19-10-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 426/19-10-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 2/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ.Καραμανώλας Ταχ. Δ/νση Περιοχή Στρατοπέδου, Τ.Κ. 51100 Γρεβενά Τηλ.:24623-50311,

Διαβάστε περισσότερα

Λιβαδειά. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς Πρόχειρος διαγωνισµός µε περισυλλογή προσφορών και ανάρτηση στο διαδίκτυο ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Λιβαδειά. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς Πρόχειρος διαγωνισµός µε περισυλλογή προσφορών και ανάρτηση στο διαδίκτυο ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς. Λιβαδειά Αρ. Πρωτ. Σ/ 59 11/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 5/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:Δ.Χαρμπή Ταχ. Δ/νση Περιοχή Στρατοπέδου, Τ.Κ. 51100 Γρεβενά Τηλ.:24623-50312, Fax

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850674 2015-06-16

15PROC002850674 2015-06-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠ ΑΡΙΘ. Α153/18.03.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Η ΥΠ ΑΡΙΘ. Α153/18.03.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λάρισα 23/06/2014 Αρ. Πρωτ. 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ A. Γενικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπές Είκοσι έξι (6) άτομα με τις ακόλουθες ειδικότητες και προσόντα τα οποία θα αποδεικνύονται, με την κατάθεση στην Υπηρεσία, επικυρωμένων αντιγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002831343 2015-06-09

15PROC002831343 2015-06-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993064 FAX: 2310 993060 e-mail: despoina.tsiknaki@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002512324 2014-12-30

14PROC002512324 2014-12-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993063 FAX: 2310 993060 e-mail: kosmas.marantidis@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών του Διαγωνισμού ανάθεσης Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Κτιρίων CPV - (507000002)

Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών του Διαγωνισμού ανάθεσης Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Κτιρίων CPV - (507000002) Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών του Διαγωνισμού ανάθεσης Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Κτιρίων CPV - (507000002) Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης από Τρίτη 17/06/2014 έως Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ» Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Μ. ΣΕΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, ως εξής :

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, ως εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 4-8-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4653 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 )

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ. Ν. Κ. Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) -------------------------------- EΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αριθ. Πρωτ.5302 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αργοστόλι 25-6-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Γραφείο Προµηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις

ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ηµερ. 15-10-2015 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΚΡΗΤΗΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΠ 9243 A.Φ.Μ 999070198.Ο.Υ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά : 04-07- 2012 Αρ. Διακήρυξης: 14 Αριθ. Πρωτ.: 4233 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες: 29 / 04 / 2015 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α. Π. : 5023 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν. Οδού Σερρών-Δράμας, Πληρ.: Χρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙ.Π./Φ.910/43/29.11.2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την 28/11/2013, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 62/2013 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 62/2013 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 62/2013 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την 31/12/2013, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα