ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ. Μελζτθ αναβάκμιςθσ του οικοςυςτιματοσ ςτθ Νιςο Αμοργό Θζςθ: Άςπρο Βουνό Χώρασ. Μάιοσ ΥΛΗ - Διαχείριςη και Προςταςία Περιβάλλοντοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ. Μελζτθ αναβάκμιςθσ του οικοςυςτιματοσ ςτθ Νιςο Αμοργό Θζςθ: Άςπρο Βουνό Χώρασ. Μάιοσ 2014. ΥΛΗ - Διαχείριςη και Προςταςία Περιβάλλοντοσ"

Transcript

1 Μελζτθ αναβάκμιςθσ του οικοςυςτιματοσ ςτθ Νιςο Αμοργό Θζςθ: Άςπρο Βουνό Χώρασ Μάιοσ 2014 ΥΛΗ - Διαχείριςη και Προςταςία Περιβάλλοντοσ

2 Σφμβουλοσ Περιβάλλοντοσ Η εταιρεία ΥΛΗ εφαρμόηει φςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ το οποίο είναι πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001:2008 από τθν TÜV HELLAS Η εταιρεία ΥΛΗ ακολουθεί πρακτικζσ ίςων ευκαιριών απαςχόληςησ. Είναι αντίθετη προσ κάθε διάκριςη με βάςη το φφλο, την προςωπική και οικογενειακή κατάςταςη και προζλευςη. Είναι αντίθετη ςτη διαφθορά, το ρατςιςμό και τισ διακρίςεισ που αφοροφν καταγωγή και θρηςκεία. Η εταιρεία ΥΛΗ είναι ςταθερά προςανατολιςμζνη ςτην ανάδειξη του πλοφτου τησ βιοποικιλότητασ και ςτην υποςτήριξη πολιτικών αντιμετώπιςησ τησ κλιματικήσ αλλαγήσ καθώσ και τησ ερημοποίηςησ. ελίδα 2 από 31

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΑΜΟΡΓΟΤ Φυςικό περιβάλλον Ανθρωπογενζσ περιβάλλον ΧΩΡΟ ΣΩΝ ΕΠΕΜΒΑΕΩΝ Φυςιογραφία-Ανάγλυφο Εδαφικζσ και υδατικζσ ςυνθήκεσ Ειδική περιγραφή βλάςτηςησ και χλωρίδασ Τφιςτάμενη διαχείριςη Εξζλιξη και διαδοχή φυςικήσ βλάςτηςησ ΕΠΕΜΒΑΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ τόχοι των επεμβάςεων Δυνατότητεσ και περιοριςμοί Διαχείριςη Εδάφουσ και Νεροφ Βαθμιδώςεισ Επεμβάςεισ ςτο ανάγλυφο Διαχείριςη Νεροφ Διαχείριςθ βόςκθςθσ Εγκατάςταςη Νζων Φυτών Επιλογή ειδών Μζθοδοσ εγκατάςταςησ Προδιαγραφζσ υλικών και εργαςιών Άρδευςη και ςυντήρηςη φυτεφςεων Άλλεσ διαχειριςτικζσ επεμβάςεισ Χρονοδιάγραμμα εργαςιών ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Προμζτρηςη ζργων και εργαςιών Πίνακασ προμζτρηςησ επιφανειών για φφτευςη Προμζτρηςη φυτικών ειδών υνοπτικόσ πίνακασ προμζτρηςησ ζργων και εργαςιών ελίδα 3 από 31

4 6.2. υνοπτικό τιμολόγιο Ανάλυςη τιμών Προχπολογιςμόσ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΥΑΡΣΔ 1. Πξνζαλαηνιηζκνχ θιίκαθαο 1: Οξζνθσηνράξηεο ρψξνπ κειέηεο θιίκαθαο 1: Σνπνγξαθηθφο θιίκαθαο 1: Κιίζεσλ θιίκαθαο 1: Σειηθήο δηακφξθσζεο κε επεκβάζεηο θιίκαθαο 1: Σνκέο θιίκαθαο 1:200 ελίδα 4 από 31

5 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ Νήζνο Ακνξγφο είλαη έλα απφ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο πνπ δηαηεξεί ηε θπζηθφηεηά ηεο θαη δηαζέηεη θπζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ πνπ ηεο πξνζδίδεη κηα ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα θαη αμία. Ο Γήκνο Ακνξγνχ απνθάζηζε λα παξέκβεη ζηνλ ηνκέα ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφλ εθπφλεζε κειέηεο δηαρείξηζεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζε 3 επηιεγκέλεο ζέζεηο πνπ φξηζε ν ίδηνο θαη απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηνπ. Οη κειέηεο απνηεινχλ ζπλέρεηα κηαο αξρηθήο κειέηεο κε ηίηιν "Γηαρείξηζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζηε λήζν Ακνξγφ" απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 ε νπνία δηεξεπλνχζε ηηο δπλαηφηεηεο επεκβάζεσλ κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. ηνπο ρψξνπο απηνχο εμεηδηθεχηεθαλ ηα κέηξα δηαρείξηζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, επηρεηξείηαη κηα δηαρείξηζε ζην ρψξν ησλ θπθιαδηθψλ λεζηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε αλφξζσζεο ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο. Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηνλ έλαλ απφ ηνπο 3 επηιεγκέλνπο ρψξνπο, εθείλνλ ζηε ζέζε Άζπξν Βνπλό Υώξαο ηεο Σ.Κ. Ακνξγνχ. Ζ κειέηε έξρεηαη ζε ζπλέρεηα πξνεγεζείζαο πξνκειέηεο κε ηίηιν "Γηαρείξηζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζηε λήζν Ακνξγφ" απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ ηελ πινπνίεζε ηεο κειέηεο, ζπλέβαιιε ε Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε Trees for Greece ggmbζ, θαη ε νξγάλσζε Velanidia Foundation for Amorgos. Μειεηεηήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ αιιά θαη ηεο αξρηθήο κειέηεο, είλαη ε εηαηξεία «ΤΛΖ» Γηαρείξηζε θαη Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο, ε νπνία εθπνλεί κειέηεο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 2. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ζ κειέηε απηή πξαγκαηεχεηαη ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο ζηε λήζν Ακνξγφ, θαη πξνηείλεη ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο δηαρείξηζεο ώζηε λα ππάξμεη αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο είλαη ην έδαθνο (θαη ηδηαίηεξα ην γφληκν έδαθνο) θαη ην λεξφ, κε ηε κνξθή ηεο πγξαζίαο πνπ κπνξεί ην έδαθνο λα δηαηεξεί. θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη λα γίλεη δηαρείξηζε κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ λεξνχ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αλνξζσζεί ε βιάζηεζε. Ζ Ακνξγφο φπσο θαη ηα άιια γχξσ λεζηά θαιχπηνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ρακειή βιάζηεζε ζάκλσλ θαη θξπγάλσλ, ππνβαζκηζκέλσλ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ βηνθιίκαηνο, ηε βνζθή θαη ηηο επαλεηιεκκέλεο ππξθαγηέο. Ζ βιάζηεζε απνηειείηαη απφ είδε πνπ αληέρνπλ ζηηο μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο, δειαδή ζηελ πςειή ζεξκνθξαζία θαη ηελ έιιεηςε λεξνχ. Σν έξγν απηφ θηινδνμεί θαη νθείιεη λα έρεη έλαλ ραξαθηήξα πξσηνπνξηαθήο εθαξκνγήο θαη λα απνηειέζεη θαιφ παξάδεηγκα παξέκβαζεο γηα φιεο ηηο Κπθιάδεο θαη ηα άιια λεζηά ηνπ Αηγαίνπ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ παξφκνηεο ζπλζήθεο. Απφ ηελ γλψζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Έξγνπ αιιά θαη απφ ηελ κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζην νηθνζχζηεκα, ζπκπεξαίλεηαη φηη βαζηθφ ζηνηρείν δηαρείξηζεο είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο. Αλαδεηθλχεηαη αθφκε ε παξάκεηξνο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνύ κέζσ ηεο απνζήθεπζήο ηνπ θαη κέζσ ηεο θαηάιιειεο επηινγήο ησλ εηδώλ ελίδα 5 από 31

6 θπηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ δηαρείξηζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο έξρεηαη λα θαιχςεη δεκηέο ηνπ παξειζφληνο απφ αιφγηζηεο πινηνκίεο, απφ ηελ ππεξβφζθεζε θαη ηηο επαλεηιεκκέλεο ππξθαγηέο. Οπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζα πξέπεη λα ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζην θπζηθφ νηθνζχζηεκα θαη ηελ γεσξγνθηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα. 3. ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΑΜΟΡΓΟΤ 3.1 Φπζηθό πεξηβάιινλ Ζ Ακνξγφο είλαη ην αλαηνιηθφηεξν λεζί ηνπ Ννκνχ Κπθιάδσλ θαη έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 121 km² θαη κήθνο αθηψλ 112 ρηιηφκεηξα. Σν ζρήκα ηνπ λεζηνχ είλαη ηδηαίηεξα επίκεθεο, κε κήθνο πεξίπνπ 32 Κm θαη πξνζαλαηνιηζκφ ΒΑ-ΝΓ. Σν ζρήκα, ν πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ λεζηνχ, παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε πξνζαλαηνιηζκνχ (Δηθφλα 1): Εικόνα 1: Γεωγραφική θζςη Αμοργοφ Σν Θεξκνκεζνγεηαθφ βηνθιίκα ηνπ λεζηνχ, αιιά θαη ε καθξνρξφληα επέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζηελ Ακνξγφ, ζπλζήθεο νξηαθήο αλάπηπμεο γηα ηα ζακλψδε είδε βιάζηεζεο. Σα δέλδξα είλαη πνιχ ζπάληα, ιφγσ πινηνκηψλ, βφζθεζεο, δηάβξσζεο θαη αλέκσλ. Οη ηζρπξνί άλεκνη ζπκβάιινπλ ζηελ μεξφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο θαη επνκέλσο θαη ζηελ κείσζε ηεο δηαζέζηκεο πγξαζίαο γηα ηα θπηά. ην λεζί είλαη Τςειφο ν Κίλδπλνο Δξεκνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην ράξηε δπλεηηθνχ θηλδχλνπ εξεκνπνίεζεο πνπ εθπφλεζε ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Αληηζέησο κε ηα δέλδξα θαη ηνπο ζάκλνπο ε πνψδεο ρισξίδα παξνπζηάδεη έληνλν ελδηαθέξνλ θαζψο ζηα βξάρηα δνχλ ζπάληα θαη ζηελνελδεκηθά είδε ρισξίδαο ηεο πεξηνρήο ηνπ Αηγαίνπ. χκθσλα κε κεηξήζεηο ησλ θαηνίθσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ε κέζε βξνρφπησζε είλαη ζηα mm, αιιά ππήξμε πέξπζη ειάρηζην ζηα 350mm ελψ είρε θαηαγξαθεί θαη κέγηζην ζηα 600mm. Σα εδάθε ηεο Ακνξγνχ εδξάδνληαη πάλσ ζηα θχξηα γεσινγηθά ππνζηξψκαηα πνπ είλαη ν αζβεζηφιηζνο θαη ν θιχζρεο. Σα αζβεζηνιηζηθά εδάθε θαηαηάζζνληαη ζηα Calcaric Leptosol θαη έρνπλ πνιχ ρακειή πνηφηεηα θαη πνιχ πςειή επαηζζεζία ζε θαηλφκελα εξεκνπνίεζεο. ελίδα 6 από 31

7 Σν βάζνο ησλ εδαθψλ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε θχζε ηνπ κεηξηθνχ πιηθνχ ηνπ εδάθνπο (γεσινγηθή ζχζηαζε), ηελ απνζάζξσζε πνπ έρεη απηφ ππνζηεί, ην βαζκφ ηεο αλζξσπνγελνχο επίδξαζεο, θπξίσο ζηε βιάζηεζε θαη άιινπο παξάγνληεο, φπσο ε θιίζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ πξαλψλ, ην θιίκα. Σα πεηξψκαηα πνπ απνζαζξψλνληαη γξήγνξα (θιχζρεο) δίλνπλ γεληθά πην βαζηά εδάθε, ζε αληίζεζε κε απηά πνπ δχζθνια απνζαζξψλνληαη. Οη επηθιηλείο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε πξνζηαηεπηηθή βιάζηεζε έρεη θαηαζηξαθεί γηα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα έρνπλ αβαζή εδάθε, ιφγσ ηεο εληαηηθήο δηάβξσζεο πνπ απηά έρνπλ ππνζηεί. Ζ δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο, πνπ επηηαρχλεηαη θπξίσο κε ηηο δπζκελείο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα αθξαία θπζηθά θαηλφκελα, νδεγεί ζηελ ππνβάζκηζε ησλ εδαθψλ, ζηελ κείσζε ηεο παξαγσγηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο θαη ηειηθά ζηελ απψιεηα ηνπ πνιχηηκνπ, αλαληηθαηάζηαηνπ θαη κε αλαλεψζηκνπ θπζηθνχ πφξνπ. Ζ ππνβάζκηζε απηή απνηειεί θαη έλαλ απφ ηνπο θπξίαξρνπο παξάγνληεο εξεκνπνίεζεο. Ζ ρξήζε πνπ δέρεηαη ν θπζηθφο ρψξνο είλαη ε βνζθή αηγψλ θαη πξνβάησλ. ηηο γχξσ πεξηνρέο ππάξρνπλ θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαη εγθαηαιεηκκέλεο πεδνχιεο, θπξίσο πάλσ ζην θιχζρε πνπ είλαη γνληκφηεξνο απφ ηνλ αζβεζηφιηζν θαη θπξίσο ζπγθξαηεί πγξαζία. H ΒΓ πιεπξά ηνπ Κξίθεινπ (823κ) ήηαλ θαηάθπηε κε δξχεο, πξίλνπο θαη θίδεο (Μειηαξάθεο 1884). Γειαδή Βειαληδηέο (Quercus ithaburensis ssp.macrolepis), Πνπξλάξηα (Quercus coccifera) θαη θίδεο (Juniperus phoenicea). ηε δπζπξφζηηε ζέζε «Πάππαο» ηνπ Κξίθεινπ ππάξρνπλ θαη ζήκεξα ππνιείκκαηα ηνπ παιαηνχ εθηεηακέλνπ δάζνπο, ην νπνίν θάεθε ζε κεγάιε ππξθαγηά ηνπ 1835 πνπ δηήξθεζε είθνζη εκέξεο εμαθαλίδνληάο ην ζρεδφλ νινθιεξσηηθά. ήκεξα ε βειαληδηά αξηζκεί πεξί ηα 15 άηνκα ζε φιν ην λεζί, θαηά θχξην ιφγν ζην βφξεην ηκήκα ζηελ πεξηνρή ηεο Λαγθάδαο. Οξηζκέλα απφ απηά έρνπλ πνιχ κεγάια θχπειια θαη κεγάια βειαλίδηα. H Velanidia Foundation for Amorgos δηελεξγεί ζπιινγή θαη θχηεπζε ζπφξσλ βειαληδηάο κε ζθνπφ λα εμαπισζεί ε παξνπζία ηεο, ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη αμηνιφγεζε ηεο κεζφδνπ, αθφκε. Άιια δέλδξα πνπ βξέζεθαλ ζην λεζί θαη ζπκκεηείραλ ζην νηθνζχζηεκα είλαη ε Αξηά (Quercus ilex) πνπ βξέζεθε ζηνλ Πξ.Ζιία (702κ), ε Υαξνππηά (Ceratonia siliqua) ιίγα δηάζπαξηα άηνκα ηεο νπνίαο βξέζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Λαγθάδαο θαη ε Κνθνξεβπζηά (Pistacia terebinthus) κε επίζεο δηάζπαξηα άηνκα θπξίσο ζην βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ. ε παξαζαιάζζηεο ζέζεηο ππάξρνπλ Αξκπξίθηα (Tamarix smyrnensis) θαη ζε ειάρηζηεο ηνπνζεζίεο κε πςειφ πδξνθφξν νξίδνληα ν πιάηαλνο (Platanus orientalis) θαη ε ιεχθα (Populus alba). Αθφκε, παξνπζία ζην λεζί έρνπλ ε γθνξηζηά (Pyrus amygdaliformis), ε πηθξακπγδαιηά (Prunus webbii) θαη ε δάθλε Laurus nobilis ηα θπηεκέλα είδε δέλδξσλ πεξηιακβάλνληαη νη πθηέο (Ficus carica), ηα Κππαξίζζηα (Cupressus sempervirens) θαη ην μεληθφ C.arizonica), ε Σξαρεία θαη ε Υαιέπηνο πεχθε (Pinus brutia, P,halepensis), θαζψο θαη ιίγα άηνκα θνπθνπλαξηάο (Pinus pinea). Όπνπ ην έδαθνο έρεη βαζκηδσζεί κε πέηξηλεο πεδνχιεο, ππήξμε δηαηήξεζε ηνπ εδάθνπο θαη θαιχηεξεο πδξνινγηθέο ζπλζήθεο. Οη πεδνχιεο βξίζθνληαη ζε κεγάιεο εθηάζεηο ζην λεζί θαη ιέγνληαη «ρηηά» ζηελ ηνπηθή δηάιεθην. Οη βαζηθνί ηύπνη νηθνζπζηήκαηνο ηεο Ακνξγνχ είλαη : 1) Oη αείθπιινη ζακλψλεο πνπξλαξηνχ κε κεγάιε παξνπζία θξπγάλσλ, 2) Oη ζακλψλεο θίδαο θαη ζρίλνπ θαη ελίδα 7 από 31

8 3) Tα βξάρηα ηα νπνία θηινμελνχλ ζεκαληηθή ρισξίδα ελδεκηθψλ θαη ζπάλησλ εηδψλ θπηψλ. Ζ παξνπζία εθηεηακέλσλ γθξεκψλ επλνεί ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε πνιιψλ ραζκφθπησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη αξθεηά ζηελφηνπα, θπθιαδηθά ή αηγαηαθά ελδεκηθά taxa. Απνθιεηζηηθά ζηελ Ακνξγφ βξίζθνληαη ηα θπηηθά taxa Symphytum davisii ssp. davisii, Campanula amorgina, Erysimum senoneri ssp.amorginum. ηε βξαρφθηιε ρισξίδα ηνπ λεζηνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα είδε Helichrysum amorginum, γλσζηφ κφλν απφ ηελ Ακνξγφ θαη ηε βξαρνλεζίδα Άλπδξν ζηα ΝΓ ηεο, θαη ην Eryngium amorginum, ην νπνίν εθηφο ηεο Ακνξγνχ απαληά ζηε ίθηλν, ζηελ Αζηππάιαηα θαη ζηελ Κξήηε. ην λεζί έρνπλ θεξπρζεί πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura2000, 2 πεξηνρέο πνπ ζπκπίπηνπλ αξθεηά κεηαμχ ηνπο θαη νπζηαζηηθά θαιχπηνπλ ην ΒΑ ηκήκα ηνπ λεζηνχ πνπ πεξηιακβάλεη ην φξνο Κξίθεινο. 1. Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηα πνπιηά GR κε ηίηιν «ΝΖΟ ΑΜΟΡΓΟ (ΒΟΡΔIΟΑΝΑΣΟΛIΚΟ ΣΜΖΜΑ) ΚΑI ΝΖIΓΔ: ΦΑΛIΓΑ, ΓΡΑΜΒΟΤΑ, ΝIΚΟΤΡIΑ, ΜIΚΡΟ ΚΑI ΜΔΓΑΛΟ ΒIΟΚΑΣΡΟ, ΚΡΑΜΒΟΝΖI, ΠΔΣΑΛIΓI» 2. Σφπνο Κνηλνηηθήο εκαζίαο GR κε ηίηιν «ΒΟΡΔΗΑ ΑΜΟΡΓΟ ΚΑΗ ΚΤΝΑΡΟ, ΛΔΒΗΘΑ, ΜΑΤΡΑ, ΓΛΑΡΟ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ». 3.2 Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ Ζ Ακνξγφο αλήθεη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Νάμνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Νφηηνπ Αηγαίνπ, κε έδξα ηελ Δξκνχπνιε ηεο χξνπ. Έρεη πιεζπζκφ θαηνίθνπο (Απνγξαθή 2011). Ο Γήκνο Ακνξγνχ έρεη έδξα ηε Υψξα Ακνξγνχ θαη πξνέθπςε απφ ηε ζπλέλσζε ησλ θνηλνηήησλ Αηγηάιεο, Ακνξγνχ, Αξθεζίλεο, Βξνχηζε, Θνιαξίσλ θαη Καηαπφισλ. Βαζηθή ρξήζε-δξαζηεξηφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ είλαη ν ηνπξηζκφο θαη νη ππεξεζίεο. Ο πξσηνγελήο ηνκέαο (γεσξγία, θηελνηξνθία θαη αιηεία) παξακέλεη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ην λεζί. Οη αγξνηηθέο δψλεο βξίζθνληαη ζε φιν ην λεζί, φπνπ ππάξρνπλ ήπηεο θιίζεηο θαη είηε θαιιηεξγνχληαη ή θαιιηεξγήζεθαλ ζην πξφζθαην παξειζφλ. Γεληθά, ζηελ Ακνξγφ νη εθηάζεηο απηέο βξίζθνληαη ζε ζρηζηνιηζηθφ ππφβαζξν. Σν έδαθνο είλαη θαιχηεξν απφ ηα αζβεζηνιηζηθά εδάθε, δηαηεξεί ην λεξφ θαη έρεη κεγαιχηεξν βάζνο. Έρνπλ εθηεηακέλν δίθηπν βαζκίδσλ, κε ην νπνίν απφθεπγαλ ηε δηάβξσζε θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ππνζηήξηδαλ ή ππνζηεξίδνπλ θαιιηέξγεηα δεκεηξηαθψλ, ειηέο, ζπθηέο, ξνδηέο, ακπέιηα. Οη θπξηφηεξεο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο είλαη ηνπ ακπειηνχ (θξαζί-ξαθί) θαη ειηάο. Ζ θηελνηξνθία είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ην λεζί. Ο ζπλνιηθφο εθηηκψκελνο αξηζκφο ησλ εθηξεθφκελσλ αηγνπξνβάησλ αλέξρεηαη ζε δψα. Ζ αιηεπηηθή παξαγσγή είλαη αξθεηά ζεκαληηθή, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππαξρφλησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο ζεσξείηαη κηθξφο, εθφζνλ κφλν 40 άηνκα έρνπλ θαηαγξαθεί φηη απαζρνινχληαη ζηηο κηθξέο κνλάδεο ηνπ λεζηνχ (μπινπξγεία, ειαηνηξηβεία, θαηαζθεπή πήιηλσλ, ηππνπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ). Ζ Ακνξγφο ζεσξείηαη δεκνθηιήο πξννξηζκφο δηαθνπψλ κε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ αθίμεσλ απφ ην Πάζρα θη έπεηηα, θνξχθσζε ηνπ αξηζκνχ επηζθεπηψλ ην θαινθαίξη (θαη ηδηαίηεξα ηνλ Αχγνπζην) θαη ζηαδηαθή πηψζε κεηά ην επηέκβξε. ελίδα 8 από 31

9 Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο, ζπλίζηαηαη ζηηο αθφινπζεο κνξθέο: Πεξηπαηεηηθφο ηνπξηζκφο, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη απμεκέλνο θαηά ην ηέινο ηεο άλνημεο - αξρέο θαινθαηξηνχ θαη ζηηο αξρέο κε κέζα θζηλνπψξνπ. Καηαδπηηθφο ηνπξηζκφο, ν νπνίνο αλαδείρζεθε θαη αλαπηχρζεθε κεηά ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία «Απέξαλην Γαιάδην», θαζψο ε Ακνξγφο απέθηεζε παγθφζκηα θήκε γηα ηελ θαζαξή θαη βαζηά ζάιαζζα. Αλαξξηρεηηθφο ηνπξηζκφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηπαηεηηθφ, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Λαγθάδαο φπνπ έρεη δεκηνπξγεζεί αλαξξηρεηηθφ πεδίν. Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, κε ζεκείν αλαθνξάο ην Μνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο ηεο Υνδνβηψηηζζαο, αιιά θαη ηα ακέηξεηα βπδαληηλά μσθιήζηα. 4. ΥΧΡΟ ΣΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ 4.1. Φπζηνγξαθία-Αλάγιπθν Ο ρψξνο κειέηεο βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Υψξαο, 3,4 ρηιηφκεηξα βφξεηαβνξεηναλαηνιηθά απφ ηνλ νηθηζκφ. Ζ απφζηαζε δελ είλαη ζε επζεία, αιιά ζε δηαδξνκή πάλσ ζην δξφκν Υψξαο-Αηγηάιεο. Έρεη έθηαζε 32 ζηξέκκαηα θαη ζηε δπηηθή άθξε ππάξρεη έθηαζε 5,5 ζηξεκκάησλ πνπ είλαη ρψξνο απφζεζεο κπάδσλ. Σν πςφκεηξν θπκαίλεηαη απφ 420κ έσο 488κ. Οη θιίζεηο είλαη κέηξηεο θαη αλέξρνληαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρψξνπ ζε 35%. Ο πξνζαλαηνιηζκφο είλαη ΒΓ Δδαθηθέο θαη πδαηηθέο ζπλζήθεο Σν γεσινγηθφ ππφβαζξν είλαη αζβεζηνιηζηθφ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ ρψξνπ. Σν έδαθνο είλαη αζβεζηνιηζηθφ, κε ζεκαληηθφ πνζφ επηθαλεηαθνχ βξάρνπ (πεξίπνπ 15%). Ζ κεγάιε θπηνθάιπςε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κέηξηεο θιίζεηο, πξνζηαηεχεη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ην έδαθνο απφ ηε δηάβξσζε, παξά ηελ έληνλε ππεξβφζθεζε πνπ έρεη ππνζηεί ν ρψξνο. Σα αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα είλαη δηαπεξαηά απφ ην λεξφ θαη δελ ππάξρεη πδξνθφξνο νξίδνληαο θνληά ζηελ επηθάλεηα. Σν έδαθνο είλαη αξγηιψδεο, θησρφ ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Ο ρψξνο απφζεζεο κπάδσλ είλαη γπκλφο απφ θπηνθάιπςε. Ζ δηάβξσζε απνθεχγεηαη γηαηί έρεη δηακνξθσζεί κε αξλεηηθή θιίζε ζην θξχδη ηνπ θαηάληε πξαλνχο Δηδηθή πεξηγξαθή βιάζηεζεο θαη ρισξίδαο Πξφθεηηαη γηα ππεξβνζθεκέλε έθηαζε κε πνιχ ππνβαζκηζκέλνπο ζάκλνπο θαη κε θξχγαλα. Κχξηα είδε είλαη ην πνπξλάξη (Quercus coccifera) θαη ν Rhamnus lycioides, ηα άηνκα ησλ νπνίσλ δελ μεπεξλνχλ ηα 40cm χςνο. Αθφκα απφ ηα ζακλψδε είδε, βξίζθνληαη ε αθάλα (Genista acanthoclada), ε ιαδαληά (Cistus creticus), ε αζθάθα Phlomis fruticosa, ην Prasium majus, θαη ε Ballota acetabulosa. ε δεηγκαηνιεςία ηνπ Απξηιίνπ 2014 ζηα πνψδε είδε ηνπ ρψξνπ κειέηεο βξέζεθαλ ηα : Sarcopoterium spinosum, Urginea maritima, Gagea graeca, Asparagus acutifolius, Silene colorata, Vicia villosa, Anagallis arvensis, Leontodon tuberosus, Plantago lagopus, Asterolinon linum-stellatum, Erodium cicutarium, Cuscuta sp., Phagnalon graecum, Anthyllis vulneraria, Petrorhagia dubia, Muscari comosum, Avena sterilis, Parentucellia latifolia, Centranthus calcitrapa, Poa bulbosa, Erysimum handelii, Asphodelis ramosus, Centaurea raphanina ssp.mixta, Micromeria graeca, Rumex tuberosus, Gynandriris sisirynchium, Tordylium apulum, Trifolium campestre, Senecio vulgaris, Valantia hispida, Thapsia garganica, Mandragora officinarum, Dactylis glomerata, Euphorbia peplus. ελίδα 9 από 31

10 ε δεηγκαηνιεςία ησλ αξρψλ Ννεκβξίνπ βξέζεθαλ ην θπθιάκηλν Cyclamen graecum, ε ζηεξλκπέξγθηα Sternbergia lutea, θαη ν Crocus laevigatus (ειιεληθφ ελδεκηθφ). Παξαθάησ αθνινπζεί ην έληππν ηεο δεηγκαηνιεςίαο ηνπ Απξηιίνπ ελίδα 10 από 31

11 ΔΝΣΤΠΟ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ΜΔΛΔΣΖ :δηαρείξηζεο γηα έξγα αλαβάζκηζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζηε λήζν Ακνξγφ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΤΛΖ ΑΡΗΘΜΟ GPS: ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ: 12/4/2014 ΑΡ. ΦΤΣΟΛΖΦΗΑ:2 ΠΔΡΗΟΥΖ: ΑΜΟΡΓΟ ΘΔΖ: ΥΧΡΑ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΛΑΣΖΖ: ΦΡΤΓΑΝΑ ΜΔΓΔΘΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ: Transect ρισξίδαο ΟΡΟΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ: ΤΦΟΜΔΣΡΟ: 440 ΔΚΘΔΖ: ΒΓ ΚΛΗΖ: 35% ΓΔΧΛΟΓΗΚΟ ΤΠΟΣΡΧΜΑ: Αζβεζηνιηζηθφ ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ Δ ΠΔΣΡΔ ΚΑΗ ΥΑΛΗΚΗΑ: - ΟΛΗΚΖ ΦΤΣΟΚΑΛΤΦΖ: ΚΑΛΤΦΖ ΦΤΛΛΟΣΡΧΜΝΖ: ΚΑΛΤΦΖ ΑΓΟΝΟΤ ΔΓΑΦΟΤ: - ΚΑΛΤΦΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΟΤ ΒΡΑΥΟΤ: 25% ΚΑΛΤΦΖ ΟΡΟΦΟΤ ΓΔΝΓΡΧΝ: 0 % ΚΑΛΤΦΖ ΟΡΟΦΟΤ ΘΑΜΝΧΝ: 25% ΚΑΛΤΦΖ ΠΟΧΝ/ΦΡΤΓΑΝΧΝ: 80% ΜΔΓΗΣΟ ΤΦΟ: ΜΔΓΗΣΟ ΤΦΟ: 0,40m ΜΔΓΗΣΟ ΤΦΟ: ΜΔΟ ΤΦΟ: - ΜΔΟ ΤΦΟ: - ΜΔΟ ΤΦΟ: ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ - ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: ηα βφξεηα δηέξρεηαη ν δξφκνο Αηγηάιεο-Υψξαο. Παξαπιεχξσο βξίζθεηαη αλνηρηή εθζθαθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ρψξνο απφζεζεο κπάδσλ. Τπεξβνζθεκέλε έθηαζε. Οη ζάκλνη έρνπλ θαηαθαγσζεί θαη δελ μεπεξλνχλ ηα 20 εθ. ζε χςνο. Βξαρψδεο έδαθνο ΠΑΡΑΣΗΡΗΘΕΝΣΑ ΕΙΔΗ ΕΙΔΗ ΦΤΣΩΝ ΠΛΗΘΟ- ΚΑΛΤΨΗ ΜΕΓΙΣΟ ΤΨΟ Οξνθνο Γέληξσλ 1 Οξνθνο Θάκλσλ 1 Quercus coccifera 2α 0,4 2 Rhamnus lycioides 2α 0,2 3 Cistus creticus 4 Phlomis fruticosa 0,4 5 Ballota acetabulosa 6 Prasium majus r Οξνθνο Πνσδώλ 1 Sarcopoterium spinosum 4 2 Urginea maritima 1 3 Gagea graeca 1 4 Asparagus acutifolius 5 Anagallis arvensis 1 6 Vicia villosa 7 Silene colorata 1 8 Leontodon tuberosus 9 Plantago lagopus 10 Asterolinon linum-stellatum 11 Erodium cicutarium 12 Cuscuta 13 Phagnalon graecum 14 Anthyllis vulneraria 15 Petrorhagia dubia r 16 Muscari comosum 17 Avena sterilis 18 Parentucellia latifolia 19 Centranthus calcitrapa 20 Poa bulbosa 21 Erysimum handelii r 22 Asphodelis ramosus 23 Centaurea raphanina ssp.mixta 24 Micromeria graeca 25 Rumex tuberosus 26 Gynandriris sisirynchium 27 Tordylium apulum 28 Trifolium campestre 29 Senecio vulgaris 30 Valantia hispida 31 Thapsia garganica r 32 Mandragora officinarum r 33 Dactylis glomerata 34 Euphorbia peplus r: πνιχ ζπάλην είδνο, θαιχπηεη πνιχ κηθξή επηθάλεηα : πνιχ ιίγα άηνκα, θαιχπηνπλ κηθξή επηθάλεηα 1 : πνιιά άηνκα, θάιπςε 1-5% 3 : νζαδήπνηε άηνκα, θάιπςε 25-50% 2m : πνιπάξηζκα άηνκα (>100), θάιπςε < 5% 4 : νζαδήπνηε άηνκα, θάιπςε 50-75% 2a : νζαδήπνηε άηνκα, θάιπςε 5-12,5% 5 : νζαδήπνηε άηνκα, θάιπςε % 2b : νζαδήπνηε άηνκα, θάιπςε 12,5-25% ελίδα 11 από 31

12 4.4 Τθηζηάκελε δηαρείξηζε Ο ρψξνο είλαη αλνηρηφο ζηελ αηγνβνζθή απφ φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ. Ζ βφζθεζε ησλ αηγψλ γίλεηαη κε απφληεο ηνπο βνζθνχο. Απφ ηα βφξεηα ηνπ ρψξνπ δηέξρεηαη ν δξφκνο Αηγηάιεο- Υψξαο. Ο ρψξνο απφζεζεο κπάδσλ έρεη βξαρψδεο κέησπν κέγηζηνπ χςνπο 6κ. Πεξηιακβάλεη ρσκαηνπξγηθά θαη νηθνδνκηθά κπάδα θαζψο θαη νηθηαθέο ζπζθεπέο. Πεξηιακβάλεη δχν πιαηείεο θαη ζηα θαηάληε έρεη ππεξπςσκέλν θξχδη πνπ δίλεη αξλεηηθή θιίζε, πνπ βνξεηφηεξα θαηαιήγεη ζε ειεχζεξν («ρχδελ»)πξαλέο Δμέιημε θαη δηαδνρή θπζηθήο βιάζηεζεο Μεηά απφ κηα έληνλε δηαηαξαρή, ην νηθνζχζηεκα ράλεη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο βηνκάδαο ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία ησλ νηθνζπζηεκάησλ αθνινπζεί νπηζζνδξνκηθή δηαδνρή. Ζ θχξηα φςε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζήκεξα ζηελ Ακνξγφ είλαη απηή ηνπ αξαηνχ θαη ρακεινχ ζακλψλα, κε έληνλε παξνπζία θξπγάλσλ, φπσο δειαδή θαη ζηελ εμεηαδφκελε ζέζε. Οη δηαηαξαρέο πνπ θέξλνπλ άκεζα νπηζζνδξνκηθή δηαδνρή είλαη ε ππξθαγηά θαη ε εθρέξζσζε γηα λα δεκηνπξγεζεί θαιιηεξγήζηκε γε. Με ηελ βφζθεζε ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο δελ ππάξρεη νπηζζνδξνκηθή δηαδνρή αιιά δηαηήξεζε ηεο ίδηαο ππνβαζκηζκέλεο κνξθήο. Ζ θπζηνινγηθή αδηαηάξαθηε εμέιημε είλαη ε πξννδεπηηθή δηαδνρή πξνο έλαλ πην πςειφ θαη πην ππθλφ ζακλψλα. Χο θπηνθνηλσλία climax, πξέπεη λα ζεσξεζεί ν πςειφο ζακλψλαο πνπξλαξηνχ (πξηλψλαο) Quercus coccifera. Δπνκέλσο εάλ αθεζεί αδηαηάξαθην ην νηθνζχζηεκα θαη ππάξμεη θαη κηα βνεζεηηθή δηαρείξηζε ηνπ νηθνηφπνπ (έδαθνο θαη λεξφ), ηφηε απηφ ζα έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο λα βξεζεί ζε κνξθή πςεινχ ζακλψλα κε Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, Pistacia terebinthus, Euphorbia dendroides θαη κε εκθαλίζεηο Ceratonia siliqua θαη Quercus ilex. 5.ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 5.1 ηόρνη ησλ επεκβάζεσλ Οη παξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο θαη βειηίσζεο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, πεξηιακβάλνπλ έξγα πνπ ζα βνεζήζνπλ λα αλνξζσζεί ζηαδηαθά ε βιάζηεζε θαη λα βειηησζνχλ νη ιεηηνπξγίεο δηαηήξεζεο ηνπ εδάθνπο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ λεξνύ, ζε έλα νηθνζύζηεκα ππνβαζκηζκέλν απφ ηε βνζθή θαη ηηο ππξθαγηέο ηνπ παξειζφληνο θαη δεζκεπφκελν απφ ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ βηνθιίκαηνο. ηφρνο είλαη φιεο νη παξεκβάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο λα πινπνηεζνχλ κε ζεβαζκφ ζηε θχζε θαη ηελ ηνπηθή ηαπηφηεηα. Οη πξνηάζεηο γηα ηηο δηάθνξεο παξεκβάζεηο απερνχλ κηα αληίιεςε ζεβαζκνχ ζηελ «θιίκαθα» ηνπ ηφπνπ, δειαδή αθνξνχλ έξγα πξνζαξκνζκέλα ζηνλ ρψξν, ηνλ ηφπν, ηελ θνηλσλία, ηελ παξάδνζε (φρη κεγάιεο επεκβάζεηο, φρη θχηεπζε μεληθψλ εηδψλ, ή αθφκα θαη μέλσλ ζην νηθνζχζηεκα). Οη παξεκβάζεηο απηέο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηνπηθέο παξαδφζεηο θαη δνκέο, εθφζνλ απηέο δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηνλ πξαγκαηηθφ ζηφρν ηεο νηθνινγηθήο βησζηκόηεηαο. Αθφκα ζηφρνο είλαη ηα πξνηεηλφκελα έξγα λα πινπνηεζνχλ κε ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθώλ πόξσλ θαη ηελ ζπγθαηάζεζε θαη ζηήξημε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ (π.ρ. θηελνηξφθνη, γεσξγνί). Θα επηδησρζεί ψζηε φιεο νη παξεκβάζεηο θαη νη πξσηνβνπιίεο λα πιαηζησζνχλ απφ ηηο ελίδα 12 από 31

13 ζρεηηθέο ηνπηθέο νξγαλψζεηο θαη ζπιινγηθφηεηεο νη νπνίεο θαιφ ζα είλαη λα ζπκκεηέρνπλ, σο έλα βαζκφ, ζηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ. ηφρν ησλ πξνηάζεσλ απνηειεί θαη ε επηδίσμε λα νηθνδνκεζνχλ ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζίεο θαη λα πξνθχςνπλ ζπλέξγεηεο κε άιιεο ζρεηηθέο ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο (πνιηηηζηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη νηθνινγηθήο θχζεο). 5.2 Γπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνί Οη πεξηνξηζκνί είλαη ηζρπξνί θαη πξνέξρνληαη απφ ηηο κεγάιεο θιίζεηο, ην μεξφ έδαθνο, ην μεξνζεξκηθφ βηνθιίκα θαη ηε βνζθή πνπ ζπλδέεηαη κε θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Οη δπλαηφηεηεο ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ άκβιπλζε ησλ πεξηνξηζκψλ φζν θαη κε ηελ χπαξμε πιενλεθηεκάησλ. Σα πιενλεθηήκαηα αθνξνχλ ηελ χπαξμε δξφκνπ ζηελ κηα πιεπξά ηνπ ρψξνπ θαη ηελ χπαξμε ηερλνγλσζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή βαζκίδσλ ζηνπο θαηνίθνπο. 5.3 Γηαρείξηζε Δδάθνπο θαη Νεξνύ Βαζκηδώζεηο Βαζκίδεο, αλαβαζκνί ή πεδνχιεο είλαη απινί ηνίρνη απφ μεξνιηζηά (ιηζνδνκή ρσξίο ζπλδεηηθφ θνλίακα), πνπ επηδηψθνπλ, κέζσ ηεο κείσζεο κέρξη κεδεληζκνχ ησλ θιίζεσλ ηνπ εδάθνπο, ηελ απνηξνπή ηεο εδαθηθήο δηάβξσζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο, κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε, επέθηαζε θαη δεκηνπξγία θαιιηεξγήζηκεο γεο. Ζ θαηαζθεπή ηνπο γηλφηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε αξγνχο ιίζνπο ρσξίο ζπλδεηηθφ πιηθφ θαη απνηειεί κηα ηερληθή κε παγθφζκηα εθαξκνγή, επξχηαηα δηαδεδνκέλε ζηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ θαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθή ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Οη μεξνιίζηλεο πεδνχιεο απνηεινχζαλ θαη απνηεινχλ θπξίαξρν ζπζηαηηθφ ηνπ Διιαδηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ, ηδηαίηεξα ησλ λήζσλ ησλ Κπθιάδσλ. ηελ Ακνξγφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επξχηαηα θαη ιέγνληαη «ρηηά». ηε κειεηψκελε ζέζε ε ρξήζε ηνπο ελδείθλπηαη γηα απνηξνπή ησλ δηαβξψζεσλ θαη φρη γηα κεδεληζκφ ησλ θιίζεσλ, πνπ ζα απαηηνχζε θαη ηε κεηαθνξά ρψκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα θαηαζθεπαζηεί 1 κεγάινπ κήθνπο βαζκίδα (335κ) ζην θξχδη ηνπ πξαλνχο ηνπ δξφκνπ, ζηε βφξεηα πιεπξά. Οη βαζκίδα ζα έρεη πιάηνο 0,40κ θαη χςνο 0,60κ απφ ηα νπνία ηα 0,15 είλαη ζεκέιην. Λεπηνκέξεηεο θαίλνληαη ζηνλ ράξηε ησλ επεκβάζεσλ αιιά θαη ζηνλ ράξηε κε ηηο ηνκέο Δπεκβάζεηο ζην αλάγιπθν ην πθηζηάκελν αλάγιπθν ζα ππάξμεη κηθξήο θιίκαθαο επαλαδηακφξθσζε ζηνλ ρψξν απφζεζεο κπάδσλ. Ζ δηακφξθσζε ζα αθνξά εμνκαιχλζεηο ησλ απνζέζεσλ κε απνκάθξπλζε ησλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ θαη ησλ κεηαιιηθψλ απνξξηκκάησλ. Θα δεκηνπξγεζνχλ δχν πξαλή κε ήπηεο θιίζεηο 30% θαη έλα επίπεδν ηκήκα. Ζ απεηθφληζε ηεο δηακφξθσζεο θαίλεηαη ζην ράξηε επεκβάζεσλ θαη ζηελ αληίζηνηρε ηνκή. Γελ ζα ππάξμεη αιιαγή ζην αλάγιπθν ζηνλ ππφινηπν ρψξν Γηαρείξηζε Νεξνύ Σν λεξφ θαη ηδηαίηεξα ε έιιεηςή ηνπ είλαη έλαο απφ ηνπο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Κάζε απφπεηξα δηαρείξηζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ελίδα 13 από 31

14 εκπεξηέρεη έλαλ ηξφπν ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο ηνπ λεξνχ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα άξδεπζε ησλ λέσλ θπηψλ ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο. Χζηφζν, ε ελίζρπζε ζε λεξφ ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ζα γίλεη ζε θιίκαθα κεγέζνπο ηέηνηα πνπ ζα ζέβεηαη ην ηνπίν ην θπζηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ηελ αεηθνξία ηνπ λεξνχ. Γηα ηελ άξδεπζε ησλ θπηψλ πνπ ζα θπηεπηνχλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί 1 πιαζηηθή θπιηλδξηθή δεμακελή ρσξεηηθφηεηαο 5m³. Ζ ηνπνζέηεζή ηεο ζα γίλεη ζε θαηάιιειε ζέζε πνπ θαίλεηαη ζηνλ ράξηε ησλ επεκβάζεσλ. Σξνθνδνηείηαη κε λεξφ απφ θαηάιιειν ζεκείν ηνπ δξφκνπ Αηγηάιεο-Υψξαο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε κηθξφηεξε δπλαηή πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ ηξνθνδνζίαο θαη ηεο δεμακελήο. Ζ ηξνθνδνζία γίλεηαη κε αληιία απφ βπηηνθφξν. Γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηεο ζα γίλεη κηα κηθξνδηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο. Ζ κεηαθνξά ηεο δεμακελήο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο ζα γίλεη πάλσ ζε μχιηλνπο νδεγνχο κε ρξήζε ηξνραιίαο. ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο εγθαζίζηαηαη ηξνραιία ζε κεηαιιηθφ πάζζαιν. Ζ δεμακελή δέλεηαη κε ζπξκαηφζρνηλν ελψ παξαπιεχξσο έλαο «εξγάηεο» έιμεο ηπιίγεη ην ζπξκαηφζρνηλν έηζη ψζηε ε ηξνραιία δίλεη θίλεζε ζηε δεμακελή πξνο ηα αλάληε. Γηα λα αλέβεη ηελ πιαγηά ηνπνζεηνχληαη καδέξηα σο νδεγνί γηα λα δίλνπλ ηξνρηά θαη νη νπνίνη ρεηξσλαθηηθά κεηαθηλνχληαη πξνο ηα πάλσ καδί κε ηελ θίλεζε ηεο δεμακελήο. 5.4 Γηαρείξηζε βφζθεζεο Γηα ηε δηαρείξηζε ηεο βφζθεζεο ζα θαηαζθεπαζηεί πεξίθξαμε πνπ ζα απνηξέπεη ηα βφζθνληα δψα λα εηζέξρνληαη. Ζ πεξίθξαμε ζα είλαη κε πιέγκα πεξίθξαμεο γαιβαληδέ νπήο 6Υ10cm, δηακ. 2,7mm χςνπο 1,5κ. Γηα ηε ζηεξέσζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πάζζαινη γαιβαληδέ 1,5mm Φ42 κε χςνο πεξίθξαμεο 1.5 κ. νη νπνίνη ζα ηνπνζεηεζνχλ θάζε 2κ. Σν κήθνο ηεο πεξίθξαμεο ζα είλαη φιε ε πεξίκεηξνο ηνπ ρψξνπ, δειαδή 1.030κ. 5.5 Δγθαηάζηαζε Νέσλ Φπηώλ Δπηινγή εηδώλ Σν νηθνζχζηεκα ζε πεξηπηψζεηο πνπ έρεη ζεκαληηθά ππνβαζκηζηεί φπσο ζηελ Ακνξγφ, ρξεηάδεηαη ελ κέξεη ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ θπηψλ, σο ελέξγεηα πνπ ζα βνεζήζεη ηελ πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε θαη αλφξζσζή ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ κπνξνχλ λα γίλνπλ λέεο θπηεχζεηο θαη ζπνξέο. Ζ επηινγή ησλ πξνηεηλφκελσλ εηδψλ θπηψλ βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: Να είλαη είδε ηεο απηνθπνχο ρισξίδαο. Να είλαη είδε πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηνπηθέο βηνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη αλζεθηηθά ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ (μεξαζία, αλέκνπο, θησρά ζπλεθηηθά εδάθε). Να είλαη είδε κε κηθξέο απαηηήζεηο ζε λεξφ θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Να είλαη είδε πνπ ππάξρνπλ ζε θπηψξηα, γηα λα κπνξεί λα γίλεη παξαγγειία ζε ζρέζε θαη κε ηηο πνζφηεηεο θαη ηα κεγέζε πνπ απαηηνχληαη. Να είλαη θπηά πνπ δελ πξνζβάιινληαη εχθνια απφ ερζξνχο θαη αζζέλεηεο. Με απηά ηα θξηηήξηα επηιέρζεθαλ ηα παξαθάησ είδε: 1. ε θνθνξεβπζηά (Pistacia terebinthus), 2. ε γθνξηζηά (Pyrus amygdaliformis), 3. ε αξηά (Quercus ilex), 4. ε ζπθηά (Ficus carica), ελίδα 14 από 31

15 5. ε βειαληδηά (Quercus ithaburensis ssp.macrolepis), 6. ε θαζθνκειηά (Salvia fruticosa) 7. ην ζπκάξη (Coridothymus capitatus) Ζ βειαληδηά (Quercus ithaburensis ssp.macrolepis) είλαη δέλδξν εκη-αεηζαιέο πιαηχθπιιν, χςνπο έσο 15κ. κε κεγάιε πιαηηά θφκε θαη θαξπφ βειαλίδη. Δίλαη ζεξκφθηιν είδνο. Αληέρεη ζηα μεξά, αζβεζηψδε εδάθε θαη ζηνπο αλέκνπο. Απνηειεί απηνθπέο είδνο ζηηο Κπθιάδεο θαη εκθαλίδνληαη 15 άηνκα ζηελ Ακνξγφ. Ζ αξηά (Quercus ilex) είλαη δέλδξν αεηζαιέο ζθιεξφθπιιν. Ο θαξπφο είλαη βειαλίδη. Αλζεθηηθφ ζε θησρά εδάθε, ζηελ μεξαζία θαη ζε αλέκνπο. Φπηεχεηαη ζηηο πφιεηο. Απηνθπέο ζηελ Ακνξγφ. Ζ ζπθηά (Ficus carica), είλαη δέληξν θπιινβφιν, χςνπο έσο 7κ ζπλήζσο κε πνιχ απισηή θφκε. Φχιια κεγάια παιακνεηδή κε γαιαθηψδεο πγξφ. Παξάγεη θαξπνχο, ηα γλσζηά ζχθα. Δίλαη θπηφ αλζεθηηθφ ζηα θησρά εδάθε ηνπ ρψξνπ ησλ απνζέζεσλ. H γθνξηζηά (Pyrus amygdaliformis),είλαη δέλδξν θπιινβφιν ζπλήζσο 4-5 κ χςνπο, κε καθξφζηελα θχιια. Λέγεηαη θαη αγξηαπηδηά. Έρεη θαξπνχο πνπ είλαη κηθξά ζηξνγγπιά αριάδηα θίηξηλα φηαλ σξηκάζνπλ. Απηνθπέο ζηελ Ακνξγφ. Ζ θνθνξεβπζηά (Pistacia terebinthus) είλαη ζάκλνο θπιινβφινο. Υξεζηκνπνηείηαη σο ππνθείκελν γηα ηνλ εκβνιηαζκφ ηεο θπζηηθηάο. Έρεη κηθξνχο θφθθηλνπο θαξπνχο θαη θαιισπηζηηθφ θχιισκα ην θζηλφπσξν. Απηνθχεηαη ζηελ Ακνξγφ. Ζ θαζθνκειηά (Salvia fruticosa) είλαη ρακειφο ζάκλνο, αξσκαηηθφο, κειηζζνηξνθηθφο θαη θαξκαθεπηηθφο. Φχιια γιαπθνπξάζηλα, ρλνπδσηά θαη άλζε ξφδηλα ζε ζηαρπνεηδή ηαμηαλζία. Απηνθχεηαη ζηελ Ακνξγφ Σν ζπκάξη (Coridothymus capitatus) είλαη έληνλα μπινπνηεκέλνο, ρακειφο ζάκλνο αξσκαηηθφο, κειηζζνηξνθηθφο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηε καγεηξηθή. Φχιια πνιχ κηθξά, έληνλα αξσκαηηθά. Άλζε κσβ. Απηνθχεηαη ζηελ Ακνξγφ Μέζνδνο εγθαηάζηαζεο Γηα ηηο θπηεχζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κηθξά βσιφθπηα. Ο ιάθθνο θχηεπζεο ζα είλαη κηθξφο (ηξχπα) θαη ζα γίλνπλ κφλν ζε επλντθά κηθξνπεξηβάιινληα. Ζ ζπνξά έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πεηξακαηηθά γηα ηε βειαληδηά ζηελ Ακνξγφ απφ ηελ Velanidia Foundation. Απφ ηα παξαπάλσ είδε κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπνξέο γηα ηηο Βειαληδηά θαη Αξηά. Θέζεηο θχηεπζεο Με βάζε ην ράξηε θιίζεσλ, θαζνξίδνληαη θαηά πξνζέγγηζε 3 ζέζεηο (θαίλνληαη ζην ράξηε ησλ επεκβάζεσλ) κε θιίζε κηθξφηεξε απφ ηε γεληθή θιίζε. Ζ έθηαζε θαζελφο απφ ηνπο 3 ρψξνπο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 280κ². Ο ρψξνο απφζεζεο κπάδσλ ζα δηακνξθσζεί φπσο θαίλεηαη ζην ράξηε ησλ επεκβάζεσλ. Απνζηάζεηο θχηεπζεο Ζ απφζηαζε δελ είλαη θαζνξηζκέλε επαθξηβψο, αθνχ ε αθξηβήο ζέζε θχηεπζεο θαζνξίδεηαη απφ ην κηθξνπεξηβάιινλ. Χζηφζν, ε απφζηαζε δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε αιιά νχηε θαη κεγαιχηεξε απφ 3-4κ. Γηα ηνλ ρψξν απφζεζεο κπάδσλ ε δηακφξθσζε ζα είλαη ε αθφινπζε: Οξηζκέλα είδε (δέλδξα θαη ζάκλνη) θπηεχνληαη ζε απφζηάζεηο 3Υ3 ζηηο πιαηείεο θαη ζηα πξαλή πνπ ζα ελίδα 15 από 31

16 πξνθχπηνπλ κεηά ηελ ηειηθή δηακφξθσζε. Σα είδε θαζθνκειηά θαη ζπκάξη θπηεχνληαη ζε έθηαζε 1 πεξίπνπ ζηξέκκαηνο πξνο ην θξχδη ηνπ πξαλνχο θαηάληε ησλ πιαηεηψλ ζε ζχλδεζκν 1Υ1κ. Πξνέιεπζε θπηαξίσλ Σα θπηάξηα ζα πξνέξρνληαη είηε απφ θπηψξην πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ν Γήκνο ζηελ Ακνξγφ, είηε απφ πθηζηάκελν θπηψξην ηνπ λεζηνχ. Αλ δελ θαιχπηνπλ ηα πξναλαθεξζέληα, ηα θπηάξηα ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ θπηψξην γεηηνληθνχ λεζηνχ (π.ρ Νάμνο). Σα θπηψξηα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 1564/ Πξνδηαγξαθέο πιηθώλ θαη εξγαζηώλ Όια ηα θπηάξηα πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ είδνπο πνπ έρεη επηιεγεί θαη λα έρνπλ θιαδηά ή ζηειέρε θαλνληθά θαη αξθεηά θαιά αλαπηπγκέλα, θαζψο θαη πγηή ξηδηθά ζπζηήκαηα. Σα θπηά πξέπεη λα είλαη ζθιεξαγσγεκέλα, απαιιαγκέλα απφ θπηνπαζνινγηθέο ή εληνκνινγηθέο πξνζβνιέο, αληηαηζζεηηθνχο θφκβνπο, εθδνξέο ηνπ θινηνχ, θαθψζεηο απφ ηνλ άλεκν θαη άιιεο παξακνξθψζεηο. Ζ εκθάληζή ηνπο πξέπεη λα είλαη ελδεηθηηθή θαιήο πγείαο θαη δσηηθφηεηαο θαη λα είλαη εκθαλέο φηη ην θιάδεκα ηεο θνξπθήο θαη ην μεθαζάξηζκα ησλ ξηδψλ έρεη γίλεη ζσζηά. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θπηά είλαη αλεπηπγκέλα ζε πιαζηηθά ζαθίδηα πνιπαηζπιελίνπ ή θπηνδνρεία (γιάζηξεο), ζα είλαη γεκάηα κε θαηάιιειν ππφζεκα αλάπηπμεο. Σα δέλδξα πξέπεη λα έρνπλ ίζηνπο θαηά ην δπλαηφλ θνξκνχο κε ζσζηή δηακφξθσζε ησλ θιαδηψλ, ζπκκεηξηθή θνξπθή θαη αλέπαθν θεληξηθφ θνξκφ. Γελ πξέπεη λα έρνπλ ηνκέο ησλ θιψλσλ κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε ησλ 20 mm, πνπ λα κε έρνπλ επνπισζεί ηειείσο. Σν χςνο ησλ δέλδξσλ, πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζα κεηξάηαη πάλσ απφ ηνλ ξηδηθφ θφκβν (ιαηκφ ηεο ξίδαο). Οη δηαζηάζεηο ηνπ ππέξγεηνπ θαη ηνπ ππφγεηνπ ηκήκαηνο ηνπ θπηνχ πξέπεη λα είλαη ζε αλαινγία. ε αληίζεηε πεξίπησζε, είηε θάλνπκε ξηδνθνπή, είηε θιαδεχνπκε ην ππέξγεην ηκήκα. Σα δέλδξα πνπ ζα θπηεπηνχλ, γεληθά ζα είλαη κηθξνχ κεγέζνπο. Σν χςνο είλαη απφ 0,20κ κέρξη 1κ. ε πεξίκεηξνο θνξκνχ έσο 8 εθ. θαη ε κπάια ρψκαηνο δελ μεπεξλά ηα 7 ιίηξα. Πξνδηαγξαθέο εξγαζηψλ θχηεπζεο Ζ δηαδηθαζία θχηεπζεο βνεζάεη ην θπηφ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί. Σν πξψην δηάζηεκα κεηά ηε θπηεία ην θπηφ πξέπεη λα ζθιεξαγσγείηαη. θνπφο είλαη ε θπζηθή θαη νκαιή έληαμή ηνπ ζην λέν ρψξν θαη ζηηο θαηλνχξηεο ζπλζήθεο, νη νπνίεο είλαη δπζκελέζηεξεο απηψλ ηνπ θπησξίνπ. Ζ πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ζα γίλνπλ νη θπηεχζεηο είλαη είηε Οθηψβξην-Ννέκβξην είηε Φεβξνπάξην- Aπξίιην. Πξηλ ηε θχηεπζε ζα γίλεηαη θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ αδξαλή πιηθά θαη ρφξηα. Οξίδεηαη ξεηά φηη δελ ζα γίλεη γεληθή ηζνπέδσζε ηνπ εδάθνπο νχηε θαηεξγαζία κε κεραλήκαηα. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηε θχηεπζε είλαη ε εμήο: Άλνηγκα ιάθθνπ θχηεπζεο Ο ιάθθνο θχηεπζεο αλνίγεηαη κε ζθαπηηθφ εξγαιείν ή κεράλεκα θαη έρεη ζπλήζσο ζρήκα θφινπξνπ θψλνπ. Οη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη αλάινγεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ θπηνχ θαη θπξίσο αλάινγεο ηνπ κεγέζνπο ηεο κπάιαο ρψκαηνο πνπ πεξηβάιιεη ηηο ξίδεο ηνπ. Σν βάζνο ηνπ ελίδα 16 από 31

17 ιάθθνπ ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ ίζν κε ηε δηάκεηξφ ηνπ ζην επίπεδν ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο. Σν ειάρηζην βάζνο ηνπ ιάθθνπ θχηεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην χςνο ηεο κπάιαο ρψκαηνο, κεγαιχηεξν θαηά 10 εθαηνζηά. ηφρνο είλαη ε εμαζθάιηζε ρψξνπ ζην θπηφ, ψζηε λα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί. Έλαο ζπλήζεο ιάθθνο θχηεπζεο δέλδξνπ κηθξνχ κεγέζνπο είλαη βάζνπο 40 cm θαη δηακέηξνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο 30 cm. Πξνεηνηκαζία θπηνχ Καηά ηε πξνεηνηκαζία γηα θχηεπζε ησλ βσινθχησλ πνπ είλαη θπηά αλαπηπγκέλα ζε πιαζηηθφ θπηνδνρείν κε κπάια ρψκαηνο, αθαηξείηαη κε πξνζνρή ην ζαθνπιάθη πνπ πξνζηαηεχεη ηε κπάια ρψκαηνο. Κφβεηαη κε έλα θνθηεξφ καραίξη ην ζαθνπιάθη γχξσγχξσ θαη αθαηξείηαη ν πάηνο. Μεηά γίλεηαη έλα θάζεην θφςηκν ζην πιατλφ ηεο ζαθνχιαο θαη αθαηξείηαη ρσξίο λα ζπάζεη ε κπάια ρψκαηνο. Σνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ ζην ιάθθν γίλεηαη κε πξνζνρή λα κε ραιάζεη ε κπάια ρψκαηνο. Σνπνζεηνχκε ην θπηφ ζε φξζηα ζέζε, θξαηψληαο ην κε ην έλα ρέξη απφ ην ηκήκα κεηαμχ ησλ ξηδψλ θαη ηνπ θπιιψκαηνο (ιαηκφο), θξαηψληαο κε ην άιιν ηε βάζε ηεο κπάιαο ρψκαηνο. Πξνεγνπκέλσο έρεη ηνπνζεηεζεί ζηε βάζε ηνπ ιάθθνπ κία ζηξψζε ραιαξνχ εδαθηθνχ πιηθνχ (10 cm). Ζ ζηξψζε απηή βνεζά ζηελ αλάπηπμε ησλ ξηδψλ, θαηά ην πξψην ζηάδην πξνζαξκνγήο ηνπ θπηνχ. Πξνζζήθε εδαθηθνχ πιηθνχ θαη δηακφξθσζε ιεθάλεο άξδεπζεο Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ θαιχπηνπκε κε ρψκα ηα θελά ηνπ ιάθθνπ. Σν πξνζηηζέκελν εδαθηθφ πιηθφ πξέπεη λα είλαη έσο 10cm θάησ απφ ηε γξακκή ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο ψζηε λα δηακνξθσζεί ιάθθνο πνηίζκαηνο. Σν ρψκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κπνξεί λα είλαη ην ίδην κε απηφ πνπ αθαηξέζεθε θαηά ην άλνηγκα ηνπ ιάθθνπ, αθνχ έρνπλ αθαηξεζεί νη πέηξεο. Γχξσ απφ θάζε θπηφ δηακνξθψλεηαη ιεθάλε γηα ηελ άξδεπζε, δηακέηξνπ πεξίπνπ 60 εθ. γηα ιάθθν 30 εθ. Μέζα ζηηο ιεθάλεο άξδεπζεο ζα πξνζηεζεί πξηνλίδη. Σν πξηνλίδη ζα ζπγθξαηήζεη ηελ πγξαζία κεηά ην πξψην πφηηζκα θαη ζα εκπνδίζεη ηε θχηξσζε δηδαλίσλ γχξσ απφ ην θπηφ. Άξδεπζε Μεηά ηε θχηεπζε αθνινπζεί ην πξψην πφηηζκα, γηα λα εμαιεηθζνχλ ηα θελά θαη λα επηηεπρζεί ε ελζσκάησζε ηεο κπάιαο ρψκαηνο ζην θπζηθφ έδαθνο. ηε ζπλέρεηα, ν ιάθθνο ζπκπιεξψλεηαη κε ρψκα αλ ρξεηαζηεί Άξδεπζε θαη ζπληήξεζε θπηεύζεσλ Σα θπηάξηα πνηίδνληαη ηελ μεξή πεξίνδν (Ηνχλην-επηέκβξην) γηα δχν ρξφληα απφ ηε θχηεπζε. Θα γίλνληαη 10 πνηίζκαηα κέζα ζηελ μεξνζεξκηθή πεξίνδν. Απηφο ν αξηζκφο κπνξεί λα απμνκεησζεί αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σν λεξφ ζα δηνρεηεχεηαη απφ ηηο δεμακελέο πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα ην ρψξν ηεο επέκβαζεο. ηελ δεμακελή ζα ππάξρεη πξνγξακκαηηζηήο απηφκαηεο άξδεπζεο. σιήλαο πνιπαηζπιελίνπ Φ40 κεηαθέξεη ην λεξφ κε αληιία κέρξη ηε δεμακελή. Απφ ηελ δεμακελή ζε πςφκεηξν 485κ. ζσιήλαο Φ40 νδεγεί ην λεξφ κέρξη ην ρψξν απφζεζεο κπάδσλ, φπνπ δχν Φ32 θέξλνπλ ην λεξφ εληφο ηνπ ρψξνπ. Απφ ηε δεμακελή ζα μεθηλνχλ ηξεηο ζσιήλεο Φ32 πνπ ζα νδεγνχλ ην λεξφ ζηηο 3 ζέζεηο θχηεπζεο Φ1, Φ2, Φ3. ελίδα 17 από 31

18 Σν ηξηηνγελέο αξδεπηηθφ δίθηπν ησλ ζσιήλσλ Φ16 παξαιακβάλεη ην λεξφ απφ ηνπο Φ32 θαη ην δηαλέκεη ζηηο θπηεχζεηο. θάιηζκα Δίλαη απαξαίηεην γηαηί βειηηψλεη ην έδαθνο γχξσ απφ ηηο ξίδεο θαη δίλεη δσή θη αλάπηπμε ζην θπηφ. Πξέπεη λα γίλεηαη ηελ άλνημε χζηεξα απφ ηηο ηειεπηαίεο βξνρέο, (1 θνξά ζπλνιηθά). Δπεηδή ζα θάλνπκε πφηηζκα ην θαινθαίξη, πξέπεη νη ιάθθνη λα δηακνξθσζνχλ θαηάιιεια. Βνηάληζκα Μεηά ηε θχηεπζε, θάλνπκε βνηάληζκα καδί κε ην ζθάιηζκα ψζηε λα δεκηνπξγνχκε θαιέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ. Ζ εξγαζία ηνπ βνηαλίζκαηνο αθνξά ηελ αθαίξεζε ησλ ρφξησλ πνπ αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ ην θπηφ. Σα ρφξηα απηά ζηεξνχλ απφ ην θπηφ ηνλ απαξαίηεην αεξηζκφ, πεξηνξίδνπλ ην ρψξν αλάπηπμήο ηνπ θαη θαηαλαιψλνπλ εδαθηθά ζηνηρεία θαη λεξφ πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ην θπηφ. Σν βνηάληζκα καδί κε ην ζθάιηζκα πεξηιακβάλνληαη ζηηο εξγαζίεο ηνπ Άξζξνπ ρεκαηηζκφο ιεθαλψλ άξδεπζεο κε δηάκεηξν κέρξη 0,60κ Άιιεο δηαρεηξηζηηθέο επεκβάζεηο Θα γίλεη αθαίξεζε θξπγάλσλ αθάλαο (Genista acanthoclada), αζηνηβήο (Sarcopoterium spinosum) θαζψο θαη πνσδψλ θπηψλ αζθφδεινπ. Τπνινγίδεηαη λα εθαξκνζηεί ζε 100 άηνκα αζηνηβήο θαη αθάλαο. Ο ιφγνο είλαη θαηά βάζε πεηξακαηηθφο γηα ηε βειηίσζε ηνπ βνζθνηφπνπ. Θα αθαηξεζνχλ ηα αλεπηζχκεηα απφ ηε βνζθή θπηά κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν άιια επηζπκεηά θπηά εηζέιζνπλ ζε απηέο ηηο ζέζεηο. 5.7.Υξνλνδηάγξακκα εξγαζηώλ α/α Δπέμβαζη ΜΑΪ.14- ΔΠΣ.14 OKT.14- ΑΠΡ.15 ΜΑΪ.15- ΔΠΣ.15 OKT.15- ΑΠΡ.16 ΜΑΪ.16- ΔΠΣ.16 1 Πεπίθπαξη 2 Βαθμίδωζη 3 Αθαίπεζη θπςγάνων 4 Γιαμοπθώζειρ αναγλύθος ζηο σώπο απόθεζηρ 5 Δγκαηάζηαζη δεξαμενών και απδεςηικού δικηύος 6 Φύηεςζη 7 Λειηοςπγία απδεςηικού δικηύος 8 ςνηήπηζη Μεηά ην δηάζηεκα απηφ ζα παξαθνινπζνχληαη νη εμειίμεηο θαη ζα αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηα. Μεηά απφ 7 ρξφληα ζα γίλεη λέα κειέηε, ν ξφινο ηεο νπνίαο ζα είλαη λα ελίδα 18 από 31

19 θαζνξηζηνχλ ελέξγεηεο φπσο ηη ζα ζπκβεί κε ηηο πεξηθξάμεηο, ηα αξδεπηηθά δίθηπα θαη ηα άιια ζηνηρεία ησλ επεκβάζεσλ. 6.ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 6.1. Πξνκέηξεζε έξγσλ θαη εξγαζηώλ Πίλαθαο πξνκέηξεζεο επηθαλεηώλ γηα θύηεπζε α/α Θέζε Δκβαδφλ κ2 1 Φ Φ Φ Δθζθαθή απνζέζεσλ Πξνκέηξεζε θπηηθώλ εηδώλ α/α Δίδνο Θέζεηο Φ1-Φ2- Φ3 Υψξνο απφζεζεο κπάδσλ χλνιν ηεκαρίσλ 1 Αξηά Κνθνξεβπζηά Βειαληδηά Γθνξηζηά πθηά Φαζθνκειηά Θπκάξη χλνιν Σα είδε 1,3,4,5 είλαη δέλδξα (ζπλνιηθά 250), ην είδνο 2 ζάκλνο ελψ ηα είδε 6,7 ζα ζεσξεζνχλ πνιπεηή θαηεγνξίαο Π1. ην ρψξν απφζεζεο κπάδσλ ηα είδε 1,2,3,4,5 θπηεχνληαη ζε απφζηάζεηο 3Υ3 ζηηο πιαηείεο θαη ζηα πξαλή πνπ ζα πξνθχπηνπλ κεηά ηελ ηειηθή δηακφξθσζε. ην ρψξν απφζεζεο κπάδσλ ηα είδε 6,7 θπηεχνληαη ζε έθηαζε 1 πεξίπνπ ζηξέκκαηνο πξνο ην θξχδη ηνπ πξαλνχο θαηάληε ησλ πιαηεηψλ ζε ζχλδεζκν 1Υ1κ πλνπηηθόο πίλαθαο πξνκέηξεζεο έξγσλ θαη εξγαζηώλ ΑΡ. Δπγαζίερ Μονάδα 1 ΑΡ. ΑΝΑΘ. Βαζκίδσζε μεξνιηζνδνκήο κε επηκειεκέλε επηθάλεηα θ.κ. Β.9-ΟΓΟ Ποζόηηηα 80,40 2 Πξνκήζεηα Γέλδξσλ ηεκ. Γ ,00 3 Πξνκήζεηα Θάκλσλ ηεκ. Γ ,00 4 Πξνκήζεηα πνιπεηώλ Π1 ηεκ. Γ ,00 ελίδα 19 από 31

20 5 6 7 Άλνηγκα ιάθθσλ κε εξγαιεία ρεηξόο δηαζηάζεσλ 0,3Χ0,3Χ0,3κ. ζε εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε ηεκ. Δ ,00 Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο 0,4-1,5lt ηεκ. Δ ,00 Σρεκαηηζκόο ιεθαλώλ άξδεπζεο κε δηάκεηξν κέρξη 0,60κ ηεκ. ΣΤ ,00 8 Κόςηκν θαη εθξίδσζε ζάκλσλ ηεκ. Ε ,00 9 Γεληθή κόξθσζε επηθάλεηαο ζηξ. Γ1 4,00 10 Γεμακελή 5κ3 από πνιπαηζπιέλην ηεκ. NEO 1,00 11 Σσιήλαο πνιπαηζπιελίνπ Φ16/6Αηκ κ. H ,00 12 Σσιήλαο πνιπαηζπιελίνπ Φ40/6Αηκ κ. H ,00 13 Σσιήλαο πνιπαηζπιελίνπ Φ32/6Αηκ κ. Ζ , Σηαιάθηεο απηνξπζκηδόκελνο, επηζθέςηκνο ηεκ. Ζ ,00 Πξνγξακκαηηζηήο κπαηαξίαο απινύ ηύπνπ ηεκ. Ζ ,00 16 Πεξίθξαμε κε πιέγκα κ. Δ5-ΟΓΟ 1.030,00 Οη βαζκίδεο εθαξκφδνληαη ζε ζπλνιηθφ κήθνο 335κ κε πιάηνο 0,40κ θαη χςνο 0,60κ. Σν θφςηκν θαη εθξίδσζε κεκνλσκέλσλ ζάκλσλ αθνξά 100 (Sarcopoterium spinosum) θαη αθάλαο (Genista acanthoclada) άηνκα αζηνηβήο Ζ γεληθή κφξθσζε επηθάλεηαο εθαξκφδεηαη ζε 4 ζηξέκκαηα ηνπ ρψξνπ απφζεζεο κπάδσλ. Οη πξνκεηξήζεηο ησλ ζσιήλσλ άξδεπζεο αιιά θαη ησλ κνλνπαηηψλ έγηλαλ κε βάζε ην ράξηε ησλ επεκβάζεσλ πλνπηηθό ηηκνιόγην ΑΡ. Δξγαζίεο Μνλάδα 1 Βαζκίδσζε μεξνιηζνδνκήο κε επηκειεκέλε επηθάλεηα θ.κ. Β.9-ΟΓΟ ΑΡ. ΑΝΑΘ. Σηκή ( ) 43,80 2 Πξνκήζεηα Γέλδξσλ ηεκ. Γ1.1. 3,50 3 Πξνκήζεηα Θάκλσλ ηεκ. Γ2.1. 2,10 4 Πξνκήζεηα πνιπεηψλ Π1 ηεκ. Γ6.1 0, Άλνηγκα ιάθθσλ κε εξγαιεία ρεηξφο δηαζηάζεσλ 0,3Υ0,3Υ0,3κ. ζε εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε ηεκ. Δ2.1. 0,80 Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο 0,4-1,5lt ηεκ. Δ9.3 0,80 ρεκαηηζκφο ιεθαλψλ άξδεπζεο κε δηάκεηξν κέρξη 0,60κ ηεκ. Σ1.1. 0,40 8 Κφςηκν θαη εθξίδσζε ζάκλσλ ηεκ. Ε1.2 2,00 ελίδα 20 από 31

21 9 Γεληθή κφξθσζε επηθάλεηαο ζηξ. Γ1 105,00 10 Γεμακελή 5κ3 απφ πνιπαηζπιέλην ηεκ. NEO 1.000,00 11 σιήλαο πνιπαηζπιελίνπ Φ16/6Αηκ κ. H ,30 12 σιήλαο πνιπαηζπιελίνπ Φ40/6Αηκ κ. H ,85 13 σιήλαο πνιπαηζπιελίνπ Φ32/6Αηκ κ. Ζ , ηαιάθηεο απηνξπζκηδφκελνο, επηζθέςηκνο ηεκ. Ζ ,22 Πξνγξακκαηηζηήο κπαηαξίαο απινχ ηχπνπ ηεκ. Ζ ,00 16 Πεξίθξαμε κε πιέγκα κ. Δ5-ΟΓΟ 4, Αλάιπζε ηηκώλ Α. ΒΑΘΜΗΓΧΔΗ ΑΣ. 1. Άξζξν Β-9 ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2252) ΈΡΓΧΝ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΞΖΡΟΛΗΘΟΓΟΜΖ ΜΔ ΔΠΗΜΔΛΖΜΔΝΖ Καηαζθεπή μεξνιηζνδνκήο απφ ιίζνπο ιαηνκείνπ πάρνπο 0,30 έσο 0,35 m, ρσξίο αξκνιφγεζε, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο απφ δηάβξσζε, κε επηκειεκέλε δηακφξθσζε ηεο επηθαλείαο, ζηηο ζέζεηο θαη κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε. ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: ε πξνκήζεηα ησλ ιίζσλ, ε κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο, νη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε πξνζέγγηζή ηνπο ζηελ ζέζε ηεο θαηαζθεπήο, ε δφκεζε ηεο εκθαλνχο μεξνιηζνδνκήο.. Γηα ηελ επηκέηξεζε ιακβάλνληαη 3 m 2 έηνηκεο μεξνιηζνδνκήο σο έλα θπβηθφ κέηξν. Σηκή αλά θπβηθό κέηξν Σηκή εθαξκνγήο: 43,80 Β. ΔΡΓΑΗΔ ΦΤΣΔΤΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΒΛΑΣΖΖ ΑΣ. 2. Άξζξν Γ1.1 ΈΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά δέλδξσλ (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5210) Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ θαηεγνξίαο Γ1 κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) Σηκή εθαξκνγήο: 3,50 ελίδα 21 από 31

22 ΑΣ. 3. Άξζξν Γ2.1 ΈΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζάκλσλ Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5210 Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ θαηεγνξίαο Θ1 κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζάκλσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) Σηκή εθαξκνγήο: 2,30 ΑΣ. 4. Άξζξν Γ9.1 ΈΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ Πξνκήζεηα πνσδώλ - πνιπεηώλ θπηώλ Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5220 Πξνκήζεηα πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ θαη εηεζίσλ, δηεηψλ, βνιβσδψλ θιπ θπηψλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη θχιαμε, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) Σηκή εθαξκνγήο: 0,85 ΑΣ. 5. Άξζξν Δ2.1 ΔΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ Άλνηγκα ιάθθσλ ζε εδάθε γαηώδεεκηβξαρώδε κε εξγαιεία ρεηξόο δηαζηάζεσλ 0,30 x 0,30 x 0,30 m (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5130) Άλνηγκα ιάθθσλ ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο, κε εξγαιεία ρεηξφο, θαζψο θαη θαζαξηζκφο θαη απνθνκηδή ησλ ππνιεηκκάησλ ξηδψλ θαη ησλ αρξήζησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ θαη κέζσλ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) Σηκή εθαξκνγήο: 0,80 ΑΣ. 6. Άξζξν Δ9.3 ΈΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 0,40-1,50 lt (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5210) Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 1,50 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ ελίδα 22 από 31

23 επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε, πέηξεο, ζαθνχιεο (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ). Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) Σηκή εθαξκνγήο: 0,80 ΑΣ. 7. Άξζξν Σ1.1 ΈΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ δηακέηξνπ από 0,41 έσο 0,60 m. (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5330) ρεκαηηζκόο ιεθαλώλ άξδεπζεο θπηώλ ρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο δηακέηξνπ απφ 0,41 έσο 0,60 m, ζε έδαθνο νπνηαδήπνηε θιίζεσο, κε εθζθαθή ηνπ εδάθνπο γχξσ απφ ηνλ θνξκφ ηνπ θπηνχ ζε βάζνο 10 cm θαη εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ δηδαλίσλ θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ. Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) Σηκή εθαξκνγήο: 0,40 AT 8. Κόςηκν θαη εθξίδσζε ζάκλσλ Άξζξν Ε.1.2 ΔΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ Κόςηκν θαη εθξίδσζε κεκνλσκέλσλ ζάκλσλ ύςνπο έσο 1,50κ (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5352) Κφςηκν θαη εθξίδσζε κεκνλσκέλσλ ζάκλσλ κε χςνο έσο 1,50κ κε κεραληθά κέζα, κε ηνλ ηεκαρηζκφ ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα, ηελ εθξίδσζε ηνπ ππφγεηνπ ηκήκαηνο ησλ ζάκλσλ κε εθζθαθέα θαη ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη εθξίδσζεο κε θνξηεγφ απηνθίλεην ζε ηνπνζεζία πνπ επηηξέπεηαη, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) Σηκή εθαξκνγήο: 2,00 Α.Σ.9. Γ1 ΔΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ Γεληθή κόξθσζε επηθάλεηαο εδάθνπο γηα ηελ θύηεπζε θπηώλ ή εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 1140) Απνθνκηδή πιενλαδφλησλ ρσκάησλ, θαζάξηζκα, ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή θάζε άρξεζηνπ πιηθνχ (πέηξεο, ππνιείκκαηα ξηδψλ, θιαδηά θιπ), αλακφριεπζε ηεο επηθάλεηαο κε νπνηνδήπνηε κέζν, γεληθή ηζνπέδσζε ησλ ρψξσλ θαη γεληθή κφξθσζε ηνπ αλάγιπθνπ ηεο επηθαλείαο ηνπ εδάθνπο γηα ηελ θχηεπζε θπηψλ ή εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα. ελίδα 23 από 31

24 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) Σηκή εθαξκνγήο: 105,00 Γ. ΑΡΓΔΤΖ ΑΣ. 10. Άξζξν ΝΔΟ Γεμακελή πνιπαηζπιελίνπ 5κ3 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά δηακφξθσζε εδάθνπο θαη εγθαηάζηαζε δεμακελήο πνιπαηζπιελίνπ. Ζ δεμακελή είλαη θαηαθφξπθε, θπιηλδξηθή καχξνπ γξακκηθνχ πνιπαηζπιελίνπ ρσξεηηθφηεηαο 5κ3, δηακέηξνπ 1,85κ θαη χςνπο 2,10κ. Πεξηιακβάλνληαη πιηθά ζχλδεζεο ζην αξδεπηηθφ δίθηπν θαη θάζε είδνπο εξγαζία. Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) Σηκή εθαξκνγήο: 1.000,00 ΑΣ. 11. Άξζξν Ζ1.1.1 ΔΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ σιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 16 (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΖΛΜ 8) σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE), νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 16, πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm (SDR 21), θαηά EN , ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 8072 (SF = ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25 ή 1,40) γηα δηαηνκέο έσο Φ32 mm. ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ θαη κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζε επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ. Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) Σηκή εθαξκνγήο: 0,30 ΑΣ. 12. Άξζξν Ζ1.1.5 ΔΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ σιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 40 (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΖΛΜ 8) σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE), νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 40, πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm (SDR 21), θαηά EN , ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 8072 (SF = ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25 ή 1,40) γηα δηαηνκέο έσο Φ32 mm. ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ θαη κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζε επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ. ελίδα 24 από 31

25 Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) Σηκή εθαξκνγήο: 0,85 ΑΣ. 13. Άξζξν Ζ1.1.4 ΔΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ σιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 32 (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΖΛΜ 8) σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE), νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 32, πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm (SDR 21), θαηά EN , ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 8072 (SF = ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25 ή 1,40) γηα δηαηνκέο έσο Φ32 mm. ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ θαη κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζε επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ. Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) Σηκή εθαξκνγήο: 0,65 ΑΣ. 14. Άξζξν Ζ8.1.1 ΔΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ ηαιάθηεο απηνξπζκηδόκελνο, επηζθέςηκνο (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΖΛΜ 8) ηαιάθηεο επηθαζήκελνο, απηνξπζκηδφκελνο, απηνθαζαξηδφκελνο, επηζθέςηκνο, γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο απφ 0,6 έσο 4,00 atm. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) Σηκή εθαξκνγήο: 0,22 ΑΣ. 15. Άξζξν Ζ Πξνγξακκαηηζηήο κπαηαξίαο απινύ ηύπνπ (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΖΛΜ 52) Πξνγξακκαηηζηέο κπαηαξίαο απινχ ηχπνπ, 3 εθθηλήζεσλ, θχθινπ πνηίζκαηνο 1-7 εκεξψλ, κε έιεγρν ησλ ειεθηξνβαλψλ κε πελία καλδάισζεο (latching), ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 20 m κέζσ θαισδίνπ δηαηνκήο 1,5 mm θαη κε δπλαηφηεηα εθθίλεζεο θεληξηθήο ειεθηξνβάλαο. Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ πξνγξακκαηηζηή κε ηελ κπαηαξία ηνπ θαη ηα πάζεο θχζεσο εμαξηεκάηά ηνπ θαζψο θαη εξγαζία ζχλδεζεο ηνπνζέηεζεο, πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρνπ, ξπζκίζεσλ, δνθηκψλ θιπ. ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) Σηκή εθαξκνγήο: 100 Γ. ΠΔΡΗΦΡΑΞΔΗ ΑΣ. 16. Άξζξν ΝΔΟ Πεξίθξαμε κε πιέγκα θαη παζζάινπο (Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο Δ-5 ΟΓΟ) ελίδα 25 από 31

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ Ζκδοςθ 2, 11/9/2015 ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ [ΑΤΓΟΤΣΟ 2015] ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ... 3 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Η επίδραςη του φορτίου ςτη φωτοςυνθετική δραςτηριότητα και ςτην ανάπτυξη των δένδρων ελιάσ ποικιλίασ Κορωνέΰκη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

GREENFOOD PROJECT 2010-1-ES1-LEO05-20948

GREENFOOD PROJECT 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΦΡΟΤΣΧΝ ΚΑΙ ΛΑΥΑΝΙΚΧΝ GREENFOOD PROJECT 2010-1-ES1-LEO05-20948 1 Ξίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. Δηζαγσγή... 3 2. Βηνινγηθή παξαγσγή θξνχησλ 3 2.1. Δπηινγή ηνπνζεζίαο θαη πνηθηιίαο... 3 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ»

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΡΕΜΟΤΝΔΟΤ ΜΑΡΙΕΣΣΑ 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ 1.ΔΙΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΔΡΓΟ: ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΛΑΙΟΣΡΙΒΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΙΜΗ ΔΛΙΑ Π.Δ. ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΘΔΗ: Αμσγδαλιά Πλαηανιά Γ.Κ. ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜΔΛΔΣΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ «Διεπεύνηζη ηηρ αξιοποίηζηρ ηων αποβαλλόμενων θύλλων ελιάρ ζηα ελαιοηπιβεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Η επίδραζη διαθορεηικών επιπέδων λίπανζης ζηην ποιόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Άςτροσ 7/3/2011 Αρικ. Πρωτ. 250 Ο Φορζασ Διαχείριςθσ Όρουσ Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουςτοφ ςασ ανακοινώνει ότι ςφμφωνα με το από 2/12/2010 Ιδιωτικό Συμφωνθτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 1 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1. Αληηθείκελν - Δπηζθφπεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ... 3 1.2. Οκάδα Έξεπλαο... 4 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ... 5 2.1. Σνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ : ΓΔΧΛΟΓΗΚΟ ΚΑΗ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΟΜΔΑ: ΓΔΧΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σν πεξηβάιινλ είλαη ην θνηλό καο ζπίηη. Όπνηνο δελ ην πξνζέρεη πξηνλίδεη ην θιαδί πνπ θαζόκαζηε όινη καδί.

Σν πεξηβάιινλ είλαη ην θνηλό καο ζπίηη. Όπνηνο δελ ην πξνζέρεη πξηνλίδεη ην θιαδί πνπ θαζόκαζηε όινη καδί. Σν πεξηβάιινλ είλαη ην θνηλό καο ζπίηη. Όπνηνο δελ ην πξνζέρεη πξηνλίδεη ην θιαδί πνπ θαζόκαζηε όινη καδί. 2 Πεξίιεςε Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε πεξηβαιινληηθή κειέηε Φσηνβνιηαηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Σ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Σ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Σ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΓΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΓΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΔΡΓΙΑ ΛΤΙΑΝΘΟΤ ΚΑΙ ΥΡΤΑΝΘΔΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: «ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΡΓΔΤΖ ΣΗ ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΟΛΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΠΤΛΗΧΣΖ ΒΑΗΛΖ

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΡΓΔΤΖ ΣΗ ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΟΛΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΠΤΛΗΧΣΖ ΒΑΗΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΜΔΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΓΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΓΑΦΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΡΓΔΤΖ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πηςσιακή επγαζία: πνπδάζηξηεο: Βνπβαιίθε Οιπκπία 36019 Πεξδίθε Δηξήλε 35627. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Π. Μνπζηξήο

Πηςσιακή επγαζία: πνπδάζηξηεο: Βνπβαιίθε Οιπκπία 36019 Πεξδίθε Δηξήλε 35627. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Π. Μνπζηξήο Σ.Δ.Η ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ Πηςσιακή επγαζία: Μελέηη εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ αςηομαηοποιημένος μεηευπολογικού ζηαθμού για ηην καηαγπαθή και επεξεπγαζία πεπιβαλλονηικών

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building)

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) E Business forum Οκάδα Δξγαζίαο Ιδ3 Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηύωλ νπηηθώλ ηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΡΖΣΖ-ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΑΝΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ ΗΓΔΡΖ ΗΧΑΝΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΚΟΛΟΚΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Α) Όνομα ΦΑΟΛΗΑ ΓΗΓΑΝΣΔ ΔΛΔΦΑΝΣΔ ΚΑΣΟΡΗΑ ΠΓΔ

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Α) Όνομα ΦΑΟΛΗΑ ΓΗΓΑΝΣΔ ΔΛΔΦΑΝΣΔ ΚΑΣΟΡΗΑ ΠΓΔ 1 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Α) Όνομα ΦΑΟΛΗΑ ΓΗΓΑΝΣΔ ΔΛΔΦΑΝΣΔ ΚΑΣΟΡΗΑ ΠΓΔ Β) Πεπιγπαθή Σα θαζφιηα (Γίγαληεο Διέθαληεο) Καζηνξηάο, έρνπλ ζρήκα λεθξνεηδέο, ειαθξψο πεπιαηπζκέλν. Ζ επηθάλεηα ηνπο είλαη ιεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ Ζ επίδπαζη ηυν ειζποών ζηην ποιόηηηα ηος εδάθοςρ ζηο οποπέδιο ηηρ κοινόηηηαρ Ομαλών ζηη νήζο Κεθαλληνία. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμένη Διαχείριςη Νερού και Ενέργειασ

υνδυαςμένη Διαχείριςη Νερού και Ενέργειασ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ υνδυαςμένη Διαχείριςη Νερού και Ενέργειασ Εκπόνηςη: Αλεξίου Γιώργοσ ταμοφλη Παραςκευή Αθήνα, Μάιοσ 2013 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα