ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ. Μελζτθ αναβάκμιςθσ του οικοςυςτιματοσ ςτθ Νιςο Αμοργό Θζςθ: Άςπρο Βουνό Χώρασ. Μάιοσ ΥΛΗ - Διαχείριςη και Προςταςία Περιβάλλοντοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ. Μελζτθ αναβάκμιςθσ του οικοςυςτιματοσ ςτθ Νιςο Αμοργό Θζςθ: Άςπρο Βουνό Χώρασ. Μάιοσ 2014. ΥΛΗ - Διαχείριςη και Προςταςία Περιβάλλοντοσ"

Transcript

1 Μελζτθ αναβάκμιςθσ του οικοςυςτιματοσ ςτθ Νιςο Αμοργό Θζςθ: Άςπρο Βουνό Χώρασ Μάιοσ 2014 ΥΛΗ - Διαχείριςη και Προςταςία Περιβάλλοντοσ

2 Σφμβουλοσ Περιβάλλοντοσ Η εταιρεία ΥΛΗ εφαρμόηει φςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ το οποίο είναι πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001:2008 από τθν TÜV HELLAS Η εταιρεία ΥΛΗ ακολουθεί πρακτικζσ ίςων ευκαιριών απαςχόληςησ. Είναι αντίθετη προσ κάθε διάκριςη με βάςη το φφλο, την προςωπική και οικογενειακή κατάςταςη και προζλευςη. Είναι αντίθετη ςτη διαφθορά, το ρατςιςμό και τισ διακρίςεισ που αφοροφν καταγωγή και θρηςκεία. Η εταιρεία ΥΛΗ είναι ςταθερά προςανατολιςμζνη ςτην ανάδειξη του πλοφτου τησ βιοποικιλότητασ και ςτην υποςτήριξη πολιτικών αντιμετώπιςησ τησ κλιματικήσ αλλαγήσ καθώσ και τησ ερημοποίηςησ. ελίδα 2 από 31

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΑΜΟΡΓΟΤ Φυςικό περιβάλλον Ανθρωπογενζσ περιβάλλον ΧΩΡΟ ΣΩΝ ΕΠΕΜΒΑΕΩΝ Φυςιογραφία-Ανάγλυφο Εδαφικζσ και υδατικζσ ςυνθήκεσ Ειδική περιγραφή βλάςτηςησ και χλωρίδασ Τφιςτάμενη διαχείριςη Εξζλιξη και διαδοχή φυςικήσ βλάςτηςησ ΕΠΕΜΒΑΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ τόχοι των επεμβάςεων Δυνατότητεσ και περιοριςμοί Διαχείριςη Εδάφουσ και Νεροφ Βαθμιδώςεισ Επεμβάςεισ ςτο ανάγλυφο Διαχείριςη Νεροφ Διαχείριςθ βόςκθςθσ Εγκατάςταςη Νζων Φυτών Επιλογή ειδών Μζθοδοσ εγκατάςταςησ Προδιαγραφζσ υλικών και εργαςιών Άρδευςη και ςυντήρηςη φυτεφςεων Άλλεσ διαχειριςτικζσ επεμβάςεισ Χρονοδιάγραμμα εργαςιών ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Προμζτρηςη ζργων και εργαςιών Πίνακασ προμζτρηςησ επιφανειών για φφτευςη Προμζτρηςη φυτικών ειδών υνοπτικόσ πίνακασ προμζτρηςησ ζργων και εργαςιών ελίδα 3 από 31

4 6.2. υνοπτικό τιμολόγιο Ανάλυςη τιμών Προχπολογιςμόσ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΥΑΡΣΔ 1. Πξνζαλαηνιηζκνχ θιίκαθαο 1: Οξζνθσηνράξηεο ρψξνπ κειέηεο θιίκαθαο 1: Σνπνγξαθηθφο θιίκαθαο 1: Κιίζεσλ θιίκαθαο 1: Σειηθήο δηακφξθσζεο κε επεκβάζεηο θιίκαθαο 1: Σνκέο θιίκαθαο 1:200 ελίδα 4 από 31

5 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ Νήζνο Ακνξγφο είλαη έλα απφ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο πνπ δηαηεξεί ηε θπζηθφηεηά ηεο θαη δηαζέηεη θπζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ πνπ ηεο πξνζδίδεη κηα ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα θαη αμία. Ο Γήκνο Ακνξγνχ απνθάζηζε λα παξέκβεη ζηνλ ηνκέα ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφλ εθπφλεζε κειέηεο δηαρείξηζεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζε 3 επηιεγκέλεο ζέζεηο πνπ φξηζε ν ίδηνο θαη απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηνπ. Οη κειέηεο απνηεινχλ ζπλέρεηα κηαο αξρηθήο κειέηεο κε ηίηιν "Γηαρείξηζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζηε λήζν Ακνξγφ" απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 ε νπνία δηεξεπλνχζε ηηο δπλαηφηεηεο επεκβάζεσλ κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. ηνπο ρψξνπο απηνχο εμεηδηθεχηεθαλ ηα κέηξα δηαρείξηζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, επηρεηξείηαη κηα δηαρείξηζε ζην ρψξν ησλ θπθιαδηθψλ λεζηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε αλφξζσζεο ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο. Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηνλ έλαλ απφ ηνπο 3 επηιεγκέλνπο ρψξνπο, εθείλνλ ζηε ζέζε Άζπξν Βνπλό Υώξαο ηεο Σ.Κ. Ακνξγνχ. Ζ κειέηε έξρεηαη ζε ζπλέρεηα πξνεγεζείζαο πξνκειέηεο κε ηίηιν "Γηαρείξηζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζηε λήζν Ακνξγφ" απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ ηελ πινπνίεζε ηεο κειέηεο, ζπλέβαιιε ε Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε Trees for Greece ggmbζ, θαη ε νξγάλσζε Velanidia Foundation for Amorgos. Μειεηεηήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ αιιά θαη ηεο αξρηθήο κειέηεο, είλαη ε εηαηξεία «ΤΛΖ» Γηαρείξηζε θαη Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο, ε νπνία εθπνλεί κειέηεο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 2. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ζ κειέηε απηή πξαγκαηεχεηαη ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο ζηε λήζν Ακνξγφ, θαη πξνηείλεη ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο δηαρείξηζεο ώζηε λα ππάξμεη αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο είλαη ην έδαθνο (θαη ηδηαίηεξα ην γφληκν έδαθνο) θαη ην λεξφ, κε ηε κνξθή ηεο πγξαζίαο πνπ κπνξεί ην έδαθνο λα δηαηεξεί. θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη λα γίλεη δηαρείξηζε κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ λεξνχ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αλνξζσζεί ε βιάζηεζε. Ζ Ακνξγφο φπσο θαη ηα άιια γχξσ λεζηά θαιχπηνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ρακειή βιάζηεζε ζάκλσλ θαη θξπγάλσλ, ππνβαζκηζκέλσλ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ βηνθιίκαηνο, ηε βνζθή θαη ηηο επαλεηιεκκέλεο ππξθαγηέο. Ζ βιάζηεζε απνηειείηαη απφ είδε πνπ αληέρνπλ ζηηο μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο, δειαδή ζηελ πςειή ζεξκνθξαζία θαη ηελ έιιεηςε λεξνχ. Σν έξγν απηφ θηινδνμεί θαη νθείιεη λα έρεη έλαλ ραξαθηήξα πξσηνπνξηαθήο εθαξκνγήο θαη λα απνηειέζεη θαιφ παξάδεηγκα παξέκβαζεο γηα φιεο ηηο Κπθιάδεο θαη ηα άιια λεζηά ηνπ Αηγαίνπ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ παξφκνηεο ζπλζήθεο. Απφ ηελ γλψζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Έξγνπ αιιά θαη απφ ηελ κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζην νηθνζχζηεκα, ζπκπεξαίλεηαη φηη βαζηθφ ζηνηρείν δηαρείξηζεο είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο. Αλαδεηθλχεηαη αθφκε ε παξάκεηξνο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνύ κέζσ ηεο απνζήθεπζήο ηνπ θαη κέζσ ηεο θαηάιιειεο επηινγήο ησλ εηδώλ ελίδα 5 από 31

6 θπηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ δηαρείξηζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο έξρεηαη λα θαιχςεη δεκηέο ηνπ παξειζφληνο απφ αιφγηζηεο πινηνκίεο, απφ ηελ ππεξβφζθεζε θαη ηηο επαλεηιεκκέλεο ππξθαγηέο. Οπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζα πξέπεη λα ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζην θπζηθφ νηθνζχζηεκα θαη ηελ γεσξγνθηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα. 3. ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΑΜΟΡΓΟΤ 3.1 Φπζηθό πεξηβάιινλ Ζ Ακνξγφο είλαη ην αλαηνιηθφηεξν λεζί ηνπ Ννκνχ Κπθιάδσλ θαη έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 121 km² θαη κήθνο αθηψλ 112 ρηιηφκεηξα. Σν ζρήκα ηνπ λεζηνχ είλαη ηδηαίηεξα επίκεθεο, κε κήθνο πεξίπνπ 32 Κm θαη πξνζαλαηνιηζκφ ΒΑ-ΝΓ. Σν ζρήκα, ν πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ λεζηνχ, παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε πξνζαλαηνιηζκνχ (Δηθφλα 1): Εικόνα 1: Γεωγραφική θζςη Αμοργοφ Σν Θεξκνκεζνγεηαθφ βηνθιίκα ηνπ λεζηνχ, αιιά θαη ε καθξνρξφληα επέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζηελ Ακνξγφ, ζπλζήθεο νξηαθήο αλάπηπμεο γηα ηα ζακλψδε είδε βιάζηεζεο. Σα δέλδξα είλαη πνιχ ζπάληα, ιφγσ πινηνκηψλ, βφζθεζεο, δηάβξσζεο θαη αλέκσλ. Οη ηζρπξνί άλεκνη ζπκβάιινπλ ζηελ μεξφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο θαη επνκέλσο θαη ζηελ κείσζε ηεο δηαζέζηκεο πγξαζίαο γηα ηα θπηά. ην λεζί είλαη Τςειφο ν Κίλδπλνο Δξεκνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην ράξηε δπλεηηθνχ θηλδχλνπ εξεκνπνίεζεο πνπ εθπφλεζε ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Αληηζέησο κε ηα δέλδξα θαη ηνπο ζάκλνπο ε πνψδεο ρισξίδα παξνπζηάδεη έληνλν ελδηαθέξνλ θαζψο ζηα βξάρηα δνχλ ζπάληα θαη ζηελνελδεκηθά είδε ρισξίδαο ηεο πεξηνρήο ηνπ Αηγαίνπ. χκθσλα κε κεηξήζεηο ησλ θαηνίθσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ε κέζε βξνρφπησζε είλαη ζηα mm, αιιά ππήξμε πέξπζη ειάρηζην ζηα 350mm ελψ είρε θαηαγξαθεί θαη κέγηζην ζηα 600mm. Σα εδάθε ηεο Ακνξγνχ εδξάδνληαη πάλσ ζηα θχξηα γεσινγηθά ππνζηξψκαηα πνπ είλαη ν αζβεζηφιηζνο θαη ν θιχζρεο. Σα αζβεζηνιηζηθά εδάθε θαηαηάζζνληαη ζηα Calcaric Leptosol θαη έρνπλ πνιχ ρακειή πνηφηεηα θαη πνιχ πςειή επαηζζεζία ζε θαηλφκελα εξεκνπνίεζεο. ελίδα 6 από 31

7 Σν βάζνο ησλ εδαθψλ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε θχζε ηνπ κεηξηθνχ πιηθνχ ηνπ εδάθνπο (γεσινγηθή ζχζηαζε), ηελ απνζάζξσζε πνπ έρεη απηφ ππνζηεί, ην βαζκφ ηεο αλζξσπνγελνχο επίδξαζεο, θπξίσο ζηε βιάζηεζε θαη άιινπο παξάγνληεο, φπσο ε θιίζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ πξαλψλ, ην θιίκα. Σα πεηξψκαηα πνπ απνζαζξψλνληαη γξήγνξα (θιχζρεο) δίλνπλ γεληθά πην βαζηά εδάθε, ζε αληίζεζε κε απηά πνπ δχζθνια απνζαζξψλνληαη. Οη επηθιηλείο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε πξνζηαηεπηηθή βιάζηεζε έρεη θαηαζηξαθεί γηα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα έρνπλ αβαζή εδάθε, ιφγσ ηεο εληαηηθήο δηάβξσζεο πνπ απηά έρνπλ ππνζηεί. Ζ δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο, πνπ επηηαρχλεηαη θπξίσο κε ηηο δπζκελείο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα αθξαία θπζηθά θαηλφκελα, νδεγεί ζηελ ππνβάζκηζε ησλ εδαθψλ, ζηελ κείσζε ηεο παξαγσγηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο θαη ηειηθά ζηελ απψιεηα ηνπ πνιχηηκνπ, αλαληηθαηάζηαηνπ θαη κε αλαλεψζηκνπ θπζηθνχ πφξνπ. Ζ ππνβάζκηζε απηή απνηειεί θαη έλαλ απφ ηνπο θπξίαξρνπο παξάγνληεο εξεκνπνίεζεο. Ζ ρξήζε πνπ δέρεηαη ν θπζηθφο ρψξνο είλαη ε βνζθή αηγψλ θαη πξνβάησλ. ηηο γχξσ πεξηνρέο ππάξρνπλ θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαη εγθαηαιεηκκέλεο πεδνχιεο, θπξίσο πάλσ ζην θιχζρε πνπ είλαη γνληκφηεξνο απφ ηνλ αζβεζηφιηζν θαη θπξίσο ζπγθξαηεί πγξαζία. H ΒΓ πιεπξά ηνπ Κξίθεινπ (823κ) ήηαλ θαηάθπηε κε δξχεο, πξίλνπο θαη θίδεο (Μειηαξάθεο 1884). Γειαδή Βειαληδηέο (Quercus ithaburensis ssp.macrolepis), Πνπξλάξηα (Quercus coccifera) θαη θίδεο (Juniperus phoenicea). ηε δπζπξφζηηε ζέζε «Πάππαο» ηνπ Κξίθεινπ ππάξρνπλ θαη ζήκεξα ππνιείκκαηα ηνπ παιαηνχ εθηεηακέλνπ δάζνπο, ην νπνίν θάεθε ζε κεγάιε ππξθαγηά ηνπ 1835 πνπ δηήξθεζε είθνζη εκέξεο εμαθαλίδνληάο ην ζρεδφλ νινθιεξσηηθά. ήκεξα ε βειαληδηά αξηζκεί πεξί ηα 15 άηνκα ζε φιν ην λεζί, θαηά θχξην ιφγν ζην βφξεην ηκήκα ζηελ πεξηνρή ηεο Λαγθάδαο. Οξηζκέλα απφ απηά έρνπλ πνιχ κεγάια θχπειια θαη κεγάια βειαλίδηα. H Velanidia Foundation for Amorgos δηελεξγεί ζπιινγή θαη θχηεπζε ζπφξσλ βειαληδηάο κε ζθνπφ λα εμαπισζεί ε παξνπζία ηεο, ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη αμηνιφγεζε ηεο κεζφδνπ, αθφκε. Άιια δέλδξα πνπ βξέζεθαλ ζην λεζί θαη ζπκκεηείραλ ζην νηθνζχζηεκα είλαη ε Αξηά (Quercus ilex) πνπ βξέζεθε ζηνλ Πξ.Ζιία (702κ), ε Υαξνππηά (Ceratonia siliqua) ιίγα δηάζπαξηα άηνκα ηεο νπνίαο βξέζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Λαγθάδαο θαη ε Κνθνξεβπζηά (Pistacia terebinthus) κε επίζεο δηάζπαξηα άηνκα θπξίσο ζην βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ. ε παξαζαιάζζηεο ζέζεηο ππάξρνπλ Αξκπξίθηα (Tamarix smyrnensis) θαη ζε ειάρηζηεο ηνπνζεζίεο κε πςειφ πδξνθφξν νξίδνληα ν πιάηαλνο (Platanus orientalis) θαη ε ιεχθα (Populus alba). Αθφκε, παξνπζία ζην λεζί έρνπλ ε γθνξηζηά (Pyrus amygdaliformis), ε πηθξακπγδαιηά (Prunus webbii) θαη ε δάθλε Laurus nobilis ηα θπηεκέλα είδε δέλδξσλ πεξηιακβάλνληαη νη πθηέο (Ficus carica), ηα Κππαξίζζηα (Cupressus sempervirens) θαη ην μεληθφ C.arizonica), ε Σξαρεία θαη ε Υαιέπηνο πεχθε (Pinus brutia, P,halepensis), θαζψο θαη ιίγα άηνκα θνπθνπλαξηάο (Pinus pinea). Όπνπ ην έδαθνο έρεη βαζκηδσζεί κε πέηξηλεο πεδνχιεο, ππήξμε δηαηήξεζε ηνπ εδάθνπο θαη θαιχηεξεο πδξνινγηθέο ζπλζήθεο. Οη πεδνχιεο βξίζθνληαη ζε κεγάιεο εθηάζεηο ζην λεζί θαη ιέγνληαη «ρηηά» ζηελ ηνπηθή δηάιεθην. Οη βαζηθνί ηύπνη νηθνζπζηήκαηνο ηεο Ακνξγνχ είλαη : 1) Oη αείθπιινη ζακλψλεο πνπξλαξηνχ κε κεγάιε παξνπζία θξπγάλσλ, 2) Oη ζακλψλεο θίδαο θαη ζρίλνπ θαη ελίδα 7 από 31

8 3) Tα βξάρηα ηα νπνία θηινμελνχλ ζεκαληηθή ρισξίδα ελδεκηθψλ θαη ζπάλησλ εηδψλ θπηψλ. Ζ παξνπζία εθηεηακέλσλ γθξεκψλ επλνεί ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε πνιιψλ ραζκφθπησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη αξθεηά ζηελφηνπα, θπθιαδηθά ή αηγαηαθά ελδεκηθά taxa. Απνθιεηζηηθά ζηελ Ακνξγφ βξίζθνληαη ηα θπηηθά taxa Symphytum davisii ssp. davisii, Campanula amorgina, Erysimum senoneri ssp.amorginum. ηε βξαρφθηιε ρισξίδα ηνπ λεζηνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα είδε Helichrysum amorginum, γλσζηφ κφλν απφ ηελ Ακνξγφ θαη ηε βξαρνλεζίδα Άλπδξν ζηα ΝΓ ηεο, θαη ην Eryngium amorginum, ην νπνίν εθηφο ηεο Ακνξγνχ απαληά ζηε ίθηλν, ζηελ Αζηππάιαηα θαη ζηελ Κξήηε. ην λεζί έρνπλ θεξπρζεί πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura2000, 2 πεξηνρέο πνπ ζπκπίπηνπλ αξθεηά κεηαμχ ηνπο θαη νπζηαζηηθά θαιχπηνπλ ην ΒΑ ηκήκα ηνπ λεζηνχ πνπ πεξηιακβάλεη ην φξνο Κξίθεινο. 1. Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηα πνπιηά GR κε ηίηιν «ΝΖΟ ΑΜΟΡΓΟ (ΒΟΡΔIΟΑΝΑΣΟΛIΚΟ ΣΜΖΜΑ) ΚΑI ΝΖIΓΔ: ΦΑΛIΓΑ, ΓΡΑΜΒΟΤΑ, ΝIΚΟΤΡIΑ, ΜIΚΡΟ ΚΑI ΜΔΓΑΛΟ ΒIΟΚΑΣΡΟ, ΚΡΑΜΒΟΝΖI, ΠΔΣΑΛIΓI» 2. Σφπνο Κνηλνηηθήο εκαζίαο GR κε ηίηιν «ΒΟΡΔΗΑ ΑΜΟΡΓΟ ΚΑΗ ΚΤΝΑΡΟ, ΛΔΒΗΘΑ, ΜΑΤΡΑ, ΓΛΑΡΟ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ». 3.2 Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ Ζ Ακνξγφο αλήθεη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Νάμνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Νφηηνπ Αηγαίνπ, κε έδξα ηελ Δξκνχπνιε ηεο χξνπ. Έρεη πιεζπζκφ θαηνίθνπο (Απνγξαθή 2011). Ο Γήκνο Ακνξγνχ έρεη έδξα ηε Υψξα Ακνξγνχ θαη πξνέθπςε απφ ηε ζπλέλσζε ησλ θνηλνηήησλ Αηγηάιεο, Ακνξγνχ, Αξθεζίλεο, Βξνχηζε, Θνιαξίσλ θαη Καηαπφισλ. Βαζηθή ρξήζε-δξαζηεξηφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ είλαη ν ηνπξηζκφο θαη νη ππεξεζίεο. Ο πξσηνγελήο ηνκέαο (γεσξγία, θηελνηξνθία θαη αιηεία) παξακέλεη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ην λεζί. Οη αγξνηηθέο δψλεο βξίζθνληαη ζε φιν ην λεζί, φπνπ ππάξρνπλ ήπηεο θιίζεηο θαη είηε θαιιηεξγνχληαη ή θαιιηεξγήζεθαλ ζην πξφζθαην παξειζφλ. Γεληθά, ζηελ Ακνξγφ νη εθηάζεηο απηέο βξίζθνληαη ζε ζρηζηνιηζηθφ ππφβαζξν. Σν έδαθνο είλαη θαιχηεξν απφ ηα αζβεζηνιηζηθά εδάθε, δηαηεξεί ην λεξφ θαη έρεη κεγαιχηεξν βάζνο. Έρνπλ εθηεηακέλν δίθηπν βαζκίδσλ, κε ην νπνίν απφθεπγαλ ηε δηάβξσζε θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ππνζηήξηδαλ ή ππνζηεξίδνπλ θαιιηέξγεηα δεκεηξηαθψλ, ειηέο, ζπθηέο, ξνδηέο, ακπέιηα. Οη θπξηφηεξεο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο είλαη ηνπ ακπειηνχ (θξαζί-ξαθί) θαη ειηάο. Ζ θηελνηξνθία είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ην λεζί. Ο ζπλνιηθφο εθηηκψκελνο αξηζκφο ησλ εθηξεθφκελσλ αηγνπξνβάησλ αλέξρεηαη ζε δψα. Ζ αιηεπηηθή παξαγσγή είλαη αξθεηά ζεκαληηθή, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππαξρφλησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο ζεσξείηαη κηθξφο, εθφζνλ κφλν 40 άηνκα έρνπλ θαηαγξαθεί φηη απαζρνινχληαη ζηηο κηθξέο κνλάδεο ηνπ λεζηνχ (μπινπξγεία, ειαηνηξηβεία, θαηαζθεπή πήιηλσλ, ηππνπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ). Ζ Ακνξγφο ζεσξείηαη δεκνθηιήο πξννξηζκφο δηαθνπψλ κε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ αθίμεσλ απφ ην Πάζρα θη έπεηηα, θνξχθσζε ηνπ αξηζκνχ επηζθεπηψλ ην θαινθαίξη (θαη ηδηαίηεξα ηνλ Αχγνπζην) θαη ζηαδηαθή πηψζε κεηά ην επηέκβξε. ελίδα 8 από 31

9 Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο, ζπλίζηαηαη ζηηο αθφινπζεο κνξθέο: Πεξηπαηεηηθφο ηνπξηζκφο, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη απμεκέλνο θαηά ην ηέινο ηεο άλνημεο - αξρέο θαινθαηξηνχ θαη ζηηο αξρέο κε κέζα θζηλνπψξνπ. Καηαδπηηθφο ηνπξηζκφο, ν νπνίνο αλαδείρζεθε θαη αλαπηχρζεθε κεηά ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία «Απέξαλην Γαιάδην», θαζψο ε Ακνξγφο απέθηεζε παγθφζκηα θήκε γηα ηελ θαζαξή θαη βαζηά ζάιαζζα. Αλαξξηρεηηθφο ηνπξηζκφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηπαηεηηθφ, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Λαγθάδαο φπνπ έρεη δεκηνπξγεζεί αλαξξηρεηηθφ πεδίν. Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, κε ζεκείν αλαθνξάο ην Μνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο ηεο Υνδνβηψηηζζαο, αιιά θαη ηα ακέηξεηα βπδαληηλά μσθιήζηα. 4. ΥΧΡΟ ΣΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ 4.1. Φπζηνγξαθία-Αλάγιπθν Ο ρψξνο κειέηεο βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Υψξαο, 3,4 ρηιηφκεηξα βφξεηαβνξεηναλαηνιηθά απφ ηνλ νηθηζκφ. Ζ απφζηαζε δελ είλαη ζε επζεία, αιιά ζε δηαδξνκή πάλσ ζην δξφκν Υψξαο-Αηγηάιεο. Έρεη έθηαζε 32 ζηξέκκαηα θαη ζηε δπηηθή άθξε ππάξρεη έθηαζε 5,5 ζηξεκκάησλ πνπ είλαη ρψξνο απφζεζεο κπάδσλ. Σν πςφκεηξν θπκαίλεηαη απφ 420κ έσο 488κ. Οη θιίζεηο είλαη κέηξηεο θαη αλέξρνληαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρψξνπ ζε 35%. Ο πξνζαλαηνιηζκφο είλαη ΒΓ Δδαθηθέο θαη πδαηηθέο ζπλζήθεο Σν γεσινγηθφ ππφβαζξν είλαη αζβεζηνιηζηθφ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ ρψξνπ. Σν έδαθνο είλαη αζβεζηνιηζηθφ, κε ζεκαληηθφ πνζφ επηθαλεηαθνχ βξάρνπ (πεξίπνπ 15%). Ζ κεγάιε θπηνθάιπςε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κέηξηεο θιίζεηο, πξνζηαηεχεη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ην έδαθνο απφ ηε δηάβξσζε, παξά ηελ έληνλε ππεξβφζθεζε πνπ έρεη ππνζηεί ν ρψξνο. Σα αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα είλαη δηαπεξαηά απφ ην λεξφ θαη δελ ππάξρεη πδξνθφξνο νξίδνληαο θνληά ζηελ επηθάλεηα. Σν έδαθνο είλαη αξγηιψδεο, θησρφ ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Ο ρψξνο απφζεζεο κπάδσλ είλαη γπκλφο απφ θπηνθάιπςε. Ζ δηάβξσζε απνθεχγεηαη γηαηί έρεη δηακνξθσζεί κε αξλεηηθή θιίζε ζην θξχδη ηνπ θαηάληε πξαλνχο Δηδηθή πεξηγξαθή βιάζηεζεο θαη ρισξίδαο Πξφθεηηαη γηα ππεξβνζθεκέλε έθηαζε κε πνιχ ππνβαζκηζκέλνπο ζάκλνπο θαη κε θξχγαλα. Κχξηα είδε είλαη ην πνπξλάξη (Quercus coccifera) θαη ν Rhamnus lycioides, ηα άηνκα ησλ νπνίσλ δελ μεπεξλνχλ ηα 40cm χςνο. Αθφκα απφ ηα ζακλψδε είδε, βξίζθνληαη ε αθάλα (Genista acanthoclada), ε ιαδαληά (Cistus creticus), ε αζθάθα Phlomis fruticosa, ην Prasium majus, θαη ε Ballota acetabulosa. ε δεηγκαηνιεςία ηνπ Απξηιίνπ 2014 ζηα πνψδε είδε ηνπ ρψξνπ κειέηεο βξέζεθαλ ηα : Sarcopoterium spinosum, Urginea maritima, Gagea graeca, Asparagus acutifolius, Silene colorata, Vicia villosa, Anagallis arvensis, Leontodon tuberosus, Plantago lagopus, Asterolinon linum-stellatum, Erodium cicutarium, Cuscuta sp., Phagnalon graecum, Anthyllis vulneraria, Petrorhagia dubia, Muscari comosum, Avena sterilis, Parentucellia latifolia, Centranthus calcitrapa, Poa bulbosa, Erysimum handelii, Asphodelis ramosus, Centaurea raphanina ssp.mixta, Micromeria graeca, Rumex tuberosus, Gynandriris sisirynchium, Tordylium apulum, Trifolium campestre, Senecio vulgaris, Valantia hispida, Thapsia garganica, Mandragora officinarum, Dactylis glomerata, Euphorbia peplus. ελίδα 9 από 31

10 ε δεηγκαηνιεςία ησλ αξρψλ Ννεκβξίνπ βξέζεθαλ ην θπθιάκηλν Cyclamen graecum, ε ζηεξλκπέξγθηα Sternbergia lutea, θαη ν Crocus laevigatus (ειιεληθφ ελδεκηθφ). Παξαθάησ αθνινπζεί ην έληππν ηεο δεηγκαηνιεςίαο ηνπ Απξηιίνπ ελίδα 10 από 31

11 ΔΝΣΤΠΟ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ΜΔΛΔΣΖ :δηαρείξηζεο γηα έξγα αλαβάζκηζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζηε λήζν Ακνξγφ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΤΛΖ ΑΡΗΘΜΟ GPS: ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ: 12/4/2014 ΑΡ. ΦΤΣΟΛΖΦΗΑ:2 ΠΔΡΗΟΥΖ: ΑΜΟΡΓΟ ΘΔΖ: ΥΧΡΑ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΛΑΣΖΖ: ΦΡΤΓΑΝΑ ΜΔΓΔΘΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ: Transect ρισξίδαο ΟΡΟΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ: ΤΦΟΜΔΣΡΟ: 440 ΔΚΘΔΖ: ΒΓ ΚΛΗΖ: 35% ΓΔΧΛΟΓΗΚΟ ΤΠΟΣΡΧΜΑ: Αζβεζηνιηζηθφ ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ Δ ΠΔΣΡΔ ΚΑΗ ΥΑΛΗΚΗΑ: - ΟΛΗΚΖ ΦΤΣΟΚΑΛΤΦΖ: ΚΑΛΤΦΖ ΦΤΛΛΟΣΡΧΜΝΖ: ΚΑΛΤΦΖ ΑΓΟΝΟΤ ΔΓΑΦΟΤ: - ΚΑΛΤΦΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΟΤ ΒΡΑΥΟΤ: 25% ΚΑΛΤΦΖ ΟΡΟΦΟΤ ΓΔΝΓΡΧΝ: 0 % ΚΑΛΤΦΖ ΟΡΟΦΟΤ ΘΑΜΝΧΝ: 25% ΚΑΛΤΦΖ ΠΟΧΝ/ΦΡΤΓΑΝΧΝ: 80% ΜΔΓΗΣΟ ΤΦΟ: ΜΔΓΗΣΟ ΤΦΟ: 0,40m ΜΔΓΗΣΟ ΤΦΟ: ΜΔΟ ΤΦΟ: - ΜΔΟ ΤΦΟ: - ΜΔΟ ΤΦΟ: ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ - ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: ηα βφξεηα δηέξρεηαη ν δξφκνο Αηγηάιεο-Υψξαο. Παξαπιεχξσο βξίζθεηαη αλνηρηή εθζθαθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ρψξνο απφζεζεο κπάδσλ. Τπεξβνζθεκέλε έθηαζε. Οη ζάκλνη έρνπλ θαηαθαγσζεί θαη δελ μεπεξλνχλ ηα 20 εθ. ζε χςνο. Βξαρψδεο έδαθνο ΠΑΡΑΣΗΡΗΘΕΝΣΑ ΕΙΔΗ ΕΙΔΗ ΦΤΣΩΝ ΠΛΗΘΟ- ΚΑΛΤΨΗ ΜΕΓΙΣΟ ΤΨΟ Οξνθνο Γέληξσλ 1 Οξνθνο Θάκλσλ 1 Quercus coccifera 2α 0,4 2 Rhamnus lycioides 2α 0,2 3 Cistus creticus 4 Phlomis fruticosa 0,4 5 Ballota acetabulosa 6 Prasium majus r Οξνθνο Πνσδώλ 1 Sarcopoterium spinosum 4 2 Urginea maritima 1 3 Gagea graeca 1 4 Asparagus acutifolius 5 Anagallis arvensis 1 6 Vicia villosa 7 Silene colorata 1 8 Leontodon tuberosus 9 Plantago lagopus 10 Asterolinon linum-stellatum 11 Erodium cicutarium 12 Cuscuta 13 Phagnalon graecum 14 Anthyllis vulneraria 15 Petrorhagia dubia r 16 Muscari comosum 17 Avena sterilis 18 Parentucellia latifolia 19 Centranthus calcitrapa 20 Poa bulbosa 21 Erysimum handelii r 22 Asphodelis ramosus 23 Centaurea raphanina ssp.mixta 24 Micromeria graeca 25 Rumex tuberosus 26 Gynandriris sisirynchium 27 Tordylium apulum 28 Trifolium campestre 29 Senecio vulgaris 30 Valantia hispida 31 Thapsia garganica r 32 Mandragora officinarum r 33 Dactylis glomerata 34 Euphorbia peplus r: πνιχ ζπάλην είδνο, θαιχπηεη πνιχ κηθξή επηθάλεηα : πνιχ ιίγα άηνκα, θαιχπηνπλ κηθξή επηθάλεηα 1 : πνιιά άηνκα, θάιπςε 1-5% 3 : νζαδήπνηε άηνκα, θάιπςε 25-50% 2m : πνιπάξηζκα άηνκα (>100), θάιπςε < 5% 4 : νζαδήπνηε άηνκα, θάιπςε 50-75% 2a : νζαδήπνηε άηνκα, θάιπςε 5-12,5% 5 : νζαδήπνηε άηνκα, θάιπςε % 2b : νζαδήπνηε άηνκα, θάιπςε 12,5-25% ελίδα 11 από 31

12 4.4 Τθηζηάκελε δηαρείξηζε Ο ρψξνο είλαη αλνηρηφο ζηελ αηγνβνζθή απφ φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ. Ζ βφζθεζε ησλ αηγψλ γίλεηαη κε απφληεο ηνπο βνζθνχο. Απφ ηα βφξεηα ηνπ ρψξνπ δηέξρεηαη ν δξφκνο Αηγηάιεο- Υψξαο. Ο ρψξνο απφζεζεο κπάδσλ έρεη βξαρψδεο κέησπν κέγηζηνπ χςνπο 6κ. Πεξηιακβάλεη ρσκαηνπξγηθά θαη νηθνδνκηθά κπάδα θαζψο θαη νηθηαθέο ζπζθεπέο. Πεξηιακβάλεη δχν πιαηείεο θαη ζηα θαηάληε έρεη ππεξπςσκέλν θξχδη πνπ δίλεη αξλεηηθή θιίζε, πνπ βνξεηφηεξα θαηαιήγεη ζε ειεχζεξν («ρχδελ»)πξαλέο Δμέιημε θαη δηαδνρή θπζηθήο βιάζηεζεο Μεηά απφ κηα έληνλε δηαηαξαρή, ην νηθνζχζηεκα ράλεη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο βηνκάδαο ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία ησλ νηθνζπζηεκάησλ αθνινπζεί νπηζζνδξνκηθή δηαδνρή. Ζ θχξηα φςε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζήκεξα ζηελ Ακνξγφ είλαη απηή ηνπ αξαηνχ θαη ρακεινχ ζακλψλα, κε έληνλε παξνπζία θξπγάλσλ, φπσο δειαδή θαη ζηελ εμεηαδφκελε ζέζε. Οη δηαηαξαρέο πνπ θέξλνπλ άκεζα νπηζζνδξνκηθή δηαδνρή είλαη ε ππξθαγηά θαη ε εθρέξζσζε γηα λα δεκηνπξγεζεί θαιιηεξγήζηκε γε. Με ηελ βφζθεζε ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο δελ ππάξρεη νπηζζνδξνκηθή δηαδνρή αιιά δηαηήξεζε ηεο ίδηαο ππνβαζκηζκέλεο κνξθήο. Ζ θπζηνινγηθή αδηαηάξαθηε εμέιημε είλαη ε πξννδεπηηθή δηαδνρή πξνο έλαλ πην πςειφ θαη πην ππθλφ ζακλψλα. Χο θπηνθνηλσλία climax, πξέπεη λα ζεσξεζεί ν πςειφο ζακλψλαο πνπξλαξηνχ (πξηλψλαο) Quercus coccifera. Δπνκέλσο εάλ αθεζεί αδηαηάξαθην ην νηθνζχζηεκα θαη ππάξμεη θαη κηα βνεζεηηθή δηαρείξηζε ηνπ νηθνηφπνπ (έδαθνο θαη λεξφ), ηφηε απηφ ζα έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο λα βξεζεί ζε κνξθή πςεινχ ζακλψλα κε Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, Pistacia terebinthus, Euphorbia dendroides θαη κε εκθαλίζεηο Ceratonia siliqua θαη Quercus ilex. 5.ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 5.1 ηόρνη ησλ επεκβάζεσλ Οη παξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο θαη βειηίσζεο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, πεξηιακβάλνπλ έξγα πνπ ζα βνεζήζνπλ λα αλνξζσζεί ζηαδηαθά ε βιάζηεζε θαη λα βειηησζνχλ νη ιεηηνπξγίεο δηαηήξεζεο ηνπ εδάθνπο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ λεξνύ, ζε έλα νηθνζύζηεκα ππνβαζκηζκέλν απφ ηε βνζθή θαη ηηο ππξθαγηέο ηνπ παξειζφληνο θαη δεζκεπφκελν απφ ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ βηνθιίκαηνο. ηφρνο είλαη φιεο νη παξεκβάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο λα πινπνηεζνχλ κε ζεβαζκφ ζηε θχζε θαη ηελ ηνπηθή ηαπηφηεηα. Οη πξνηάζεηο γηα ηηο δηάθνξεο παξεκβάζεηο απερνχλ κηα αληίιεςε ζεβαζκνχ ζηελ «θιίκαθα» ηνπ ηφπνπ, δειαδή αθνξνχλ έξγα πξνζαξκνζκέλα ζηνλ ρψξν, ηνλ ηφπν, ηελ θνηλσλία, ηελ παξάδνζε (φρη κεγάιεο επεκβάζεηο, φρη θχηεπζε μεληθψλ εηδψλ, ή αθφκα θαη μέλσλ ζην νηθνζχζηεκα). Οη παξεκβάζεηο απηέο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηνπηθέο παξαδφζεηο θαη δνκέο, εθφζνλ απηέο δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηνλ πξαγκαηηθφ ζηφρν ηεο νηθνινγηθήο βησζηκόηεηαο. Αθφκα ζηφρνο είλαη ηα πξνηεηλφκελα έξγα λα πινπνηεζνχλ κε ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθώλ πόξσλ θαη ηελ ζπγθαηάζεζε θαη ζηήξημε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ (π.ρ. θηελνηξφθνη, γεσξγνί). Θα επηδησρζεί ψζηε φιεο νη παξεκβάζεηο θαη νη πξσηνβνπιίεο λα πιαηζησζνχλ απφ ηηο ελίδα 12 από 31

13 ζρεηηθέο ηνπηθέο νξγαλψζεηο θαη ζπιινγηθφηεηεο νη νπνίεο θαιφ ζα είλαη λα ζπκκεηέρνπλ, σο έλα βαζκφ, ζηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ. ηφρν ησλ πξνηάζεσλ απνηειεί θαη ε επηδίσμε λα νηθνδνκεζνχλ ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζίεο θαη λα πξνθχςνπλ ζπλέξγεηεο κε άιιεο ζρεηηθέο ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο (πνιηηηζηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη νηθνινγηθήο θχζεο). 5.2 Γπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνί Οη πεξηνξηζκνί είλαη ηζρπξνί θαη πξνέξρνληαη απφ ηηο κεγάιεο θιίζεηο, ην μεξφ έδαθνο, ην μεξνζεξκηθφ βηνθιίκα θαη ηε βνζθή πνπ ζπλδέεηαη κε θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Οη δπλαηφηεηεο ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ άκβιπλζε ησλ πεξηνξηζκψλ φζν θαη κε ηελ χπαξμε πιενλεθηεκάησλ. Σα πιενλεθηήκαηα αθνξνχλ ηελ χπαξμε δξφκνπ ζηελ κηα πιεπξά ηνπ ρψξνπ θαη ηελ χπαξμε ηερλνγλσζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή βαζκίδσλ ζηνπο θαηνίθνπο. 5.3 Γηαρείξηζε Δδάθνπο θαη Νεξνύ Βαζκηδώζεηο Βαζκίδεο, αλαβαζκνί ή πεδνχιεο είλαη απινί ηνίρνη απφ μεξνιηζηά (ιηζνδνκή ρσξίο ζπλδεηηθφ θνλίακα), πνπ επηδηψθνπλ, κέζσ ηεο κείσζεο κέρξη κεδεληζκνχ ησλ θιίζεσλ ηνπ εδάθνπο, ηελ απνηξνπή ηεο εδαθηθήο δηάβξσζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο, κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε, επέθηαζε θαη δεκηνπξγία θαιιηεξγήζηκεο γεο. Ζ θαηαζθεπή ηνπο γηλφηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε αξγνχο ιίζνπο ρσξίο ζπλδεηηθφ πιηθφ θαη απνηειεί κηα ηερληθή κε παγθφζκηα εθαξκνγή, επξχηαηα δηαδεδνκέλε ζηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ θαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθή ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Οη μεξνιίζηλεο πεδνχιεο απνηεινχζαλ θαη απνηεινχλ θπξίαξρν ζπζηαηηθφ ηνπ Διιαδηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ, ηδηαίηεξα ησλ λήζσλ ησλ Κπθιάδσλ. ηελ Ακνξγφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επξχηαηα θαη ιέγνληαη «ρηηά». ηε κειεηψκελε ζέζε ε ρξήζε ηνπο ελδείθλπηαη γηα απνηξνπή ησλ δηαβξψζεσλ θαη φρη γηα κεδεληζκφ ησλ θιίζεσλ, πνπ ζα απαηηνχζε θαη ηε κεηαθνξά ρψκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα θαηαζθεπαζηεί 1 κεγάινπ κήθνπο βαζκίδα (335κ) ζην θξχδη ηνπ πξαλνχο ηνπ δξφκνπ, ζηε βφξεηα πιεπξά. Οη βαζκίδα ζα έρεη πιάηνο 0,40κ θαη χςνο 0,60κ απφ ηα νπνία ηα 0,15 είλαη ζεκέιην. Λεπηνκέξεηεο θαίλνληαη ζηνλ ράξηε ησλ επεκβάζεσλ αιιά θαη ζηνλ ράξηε κε ηηο ηνκέο Δπεκβάζεηο ζην αλάγιπθν ην πθηζηάκελν αλάγιπθν ζα ππάξμεη κηθξήο θιίκαθαο επαλαδηακφξθσζε ζηνλ ρψξν απφζεζεο κπάδσλ. Ζ δηακφξθσζε ζα αθνξά εμνκαιχλζεηο ησλ απνζέζεσλ κε απνκάθξπλζε ησλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ θαη ησλ κεηαιιηθψλ απνξξηκκάησλ. Θα δεκηνπξγεζνχλ δχν πξαλή κε ήπηεο θιίζεηο 30% θαη έλα επίπεδν ηκήκα. Ζ απεηθφληζε ηεο δηακφξθσζεο θαίλεηαη ζην ράξηε επεκβάζεσλ θαη ζηελ αληίζηνηρε ηνκή. Γελ ζα ππάξμεη αιιαγή ζην αλάγιπθν ζηνλ ππφινηπν ρψξν Γηαρείξηζε Νεξνύ Σν λεξφ θαη ηδηαίηεξα ε έιιεηςή ηνπ είλαη έλαο απφ ηνπο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Κάζε απφπεηξα δηαρείξηζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ελίδα 13 από 31

14 εκπεξηέρεη έλαλ ηξφπν ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο ηνπ λεξνχ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα άξδεπζε ησλ λέσλ θπηψλ ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο. Χζηφζν, ε ελίζρπζε ζε λεξφ ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ζα γίλεη ζε θιίκαθα κεγέζνπο ηέηνηα πνπ ζα ζέβεηαη ην ηνπίν ην θπζηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ηελ αεηθνξία ηνπ λεξνχ. Γηα ηελ άξδεπζε ησλ θπηψλ πνπ ζα θπηεπηνχλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί 1 πιαζηηθή θπιηλδξηθή δεμακελή ρσξεηηθφηεηαο 5m³. Ζ ηνπνζέηεζή ηεο ζα γίλεη ζε θαηάιιειε ζέζε πνπ θαίλεηαη ζηνλ ράξηε ησλ επεκβάζεσλ. Σξνθνδνηείηαη κε λεξφ απφ θαηάιιειν ζεκείν ηνπ δξφκνπ Αηγηάιεο-Υψξαο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε κηθξφηεξε δπλαηή πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ ηξνθνδνζίαο θαη ηεο δεμακελήο. Ζ ηξνθνδνζία γίλεηαη κε αληιία απφ βπηηνθφξν. Γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηεο ζα γίλεη κηα κηθξνδηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο. Ζ κεηαθνξά ηεο δεμακελήο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο ζα γίλεη πάλσ ζε μχιηλνπο νδεγνχο κε ρξήζε ηξνραιίαο. ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο εγθαζίζηαηαη ηξνραιία ζε κεηαιιηθφ πάζζαιν. Ζ δεμακελή δέλεηαη κε ζπξκαηφζρνηλν ελψ παξαπιεχξσο έλαο «εξγάηεο» έιμεο ηπιίγεη ην ζπξκαηφζρνηλν έηζη ψζηε ε ηξνραιία δίλεη θίλεζε ζηε δεμακελή πξνο ηα αλάληε. Γηα λα αλέβεη ηελ πιαγηά ηνπνζεηνχληαη καδέξηα σο νδεγνί γηα λα δίλνπλ ηξνρηά θαη νη νπνίνη ρεηξσλαθηηθά κεηαθηλνχληαη πξνο ηα πάλσ καδί κε ηελ θίλεζε ηεο δεμακελήο. 5.4 Γηαρείξηζε βφζθεζεο Γηα ηε δηαρείξηζε ηεο βφζθεζεο ζα θαηαζθεπαζηεί πεξίθξαμε πνπ ζα απνηξέπεη ηα βφζθνληα δψα λα εηζέξρνληαη. Ζ πεξίθξαμε ζα είλαη κε πιέγκα πεξίθξαμεο γαιβαληδέ νπήο 6Υ10cm, δηακ. 2,7mm χςνπο 1,5κ. Γηα ηε ζηεξέσζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πάζζαινη γαιβαληδέ 1,5mm Φ42 κε χςνο πεξίθξαμεο 1.5 κ. νη νπνίνη ζα ηνπνζεηεζνχλ θάζε 2κ. Σν κήθνο ηεο πεξίθξαμεο ζα είλαη φιε ε πεξίκεηξνο ηνπ ρψξνπ, δειαδή 1.030κ. 5.5 Δγθαηάζηαζε Νέσλ Φπηώλ Δπηινγή εηδώλ Σν νηθνζχζηεκα ζε πεξηπηψζεηο πνπ έρεη ζεκαληηθά ππνβαζκηζηεί φπσο ζηελ Ακνξγφ, ρξεηάδεηαη ελ κέξεη ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ θπηψλ, σο ελέξγεηα πνπ ζα βνεζήζεη ηελ πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε θαη αλφξζσζή ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ κπνξνχλ λα γίλνπλ λέεο θπηεχζεηο θαη ζπνξέο. Ζ επηινγή ησλ πξνηεηλφκελσλ εηδψλ θπηψλ βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: Να είλαη είδε ηεο απηνθπνχο ρισξίδαο. Να είλαη είδε πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηνπηθέο βηνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη αλζεθηηθά ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ (μεξαζία, αλέκνπο, θησρά ζπλεθηηθά εδάθε). Να είλαη είδε κε κηθξέο απαηηήζεηο ζε λεξφ θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Να είλαη είδε πνπ ππάξρνπλ ζε θπηψξηα, γηα λα κπνξεί λα γίλεη παξαγγειία ζε ζρέζε θαη κε ηηο πνζφηεηεο θαη ηα κεγέζε πνπ απαηηνχληαη. Να είλαη θπηά πνπ δελ πξνζβάιινληαη εχθνια απφ ερζξνχο θαη αζζέλεηεο. Με απηά ηα θξηηήξηα επηιέρζεθαλ ηα παξαθάησ είδε: 1. ε θνθνξεβπζηά (Pistacia terebinthus), 2. ε γθνξηζηά (Pyrus amygdaliformis), 3. ε αξηά (Quercus ilex), 4. ε ζπθηά (Ficus carica), ελίδα 14 από 31

15 5. ε βειαληδηά (Quercus ithaburensis ssp.macrolepis), 6. ε θαζθνκειηά (Salvia fruticosa) 7. ην ζπκάξη (Coridothymus capitatus) Ζ βειαληδηά (Quercus ithaburensis ssp.macrolepis) είλαη δέλδξν εκη-αεηζαιέο πιαηχθπιιν, χςνπο έσο 15κ. κε κεγάιε πιαηηά θφκε θαη θαξπφ βειαλίδη. Δίλαη ζεξκφθηιν είδνο. Αληέρεη ζηα μεξά, αζβεζηψδε εδάθε θαη ζηνπο αλέκνπο. Απνηειεί απηνθπέο είδνο ζηηο Κπθιάδεο θαη εκθαλίδνληαη 15 άηνκα ζηελ Ακνξγφ. Ζ αξηά (Quercus ilex) είλαη δέλδξν αεηζαιέο ζθιεξφθπιιν. Ο θαξπφο είλαη βειαλίδη. Αλζεθηηθφ ζε θησρά εδάθε, ζηελ μεξαζία θαη ζε αλέκνπο. Φπηεχεηαη ζηηο πφιεηο. Απηνθπέο ζηελ Ακνξγφ. Ζ ζπθηά (Ficus carica), είλαη δέληξν θπιινβφιν, χςνπο έσο 7κ ζπλήζσο κε πνιχ απισηή θφκε. Φχιια κεγάια παιακνεηδή κε γαιαθηψδεο πγξφ. Παξάγεη θαξπνχο, ηα γλσζηά ζχθα. Δίλαη θπηφ αλζεθηηθφ ζηα θησρά εδάθε ηνπ ρψξνπ ησλ απνζέζεσλ. H γθνξηζηά (Pyrus amygdaliformis),είλαη δέλδξν θπιινβφιν ζπλήζσο 4-5 κ χςνπο, κε καθξφζηελα θχιια. Λέγεηαη θαη αγξηαπηδηά. Έρεη θαξπνχο πνπ είλαη κηθξά ζηξνγγπιά αριάδηα θίηξηλα φηαλ σξηκάζνπλ. Απηνθπέο ζηελ Ακνξγφ. Ζ θνθνξεβπζηά (Pistacia terebinthus) είλαη ζάκλνο θπιινβφινο. Υξεζηκνπνηείηαη σο ππνθείκελν γηα ηνλ εκβνιηαζκφ ηεο θπζηηθηάο. Έρεη κηθξνχο θφθθηλνπο θαξπνχο θαη θαιισπηζηηθφ θχιισκα ην θζηλφπσξν. Απηνθχεηαη ζηελ Ακνξγφ. Ζ θαζθνκειηά (Salvia fruticosa) είλαη ρακειφο ζάκλνο, αξσκαηηθφο, κειηζζνηξνθηθφο θαη θαξκαθεπηηθφο. Φχιια γιαπθνπξάζηλα, ρλνπδσηά θαη άλζε ξφδηλα ζε ζηαρπνεηδή ηαμηαλζία. Απηνθχεηαη ζηελ Ακνξγφ Σν ζπκάξη (Coridothymus capitatus) είλαη έληνλα μπινπνηεκέλνο, ρακειφο ζάκλνο αξσκαηηθφο, κειηζζνηξνθηθφο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηε καγεηξηθή. Φχιια πνιχ κηθξά, έληνλα αξσκαηηθά. Άλζε κσβ. Απηνθχεηαη ζηελ Ακνξγφ Μέζνδνο εγθαηάζηαζεο Γηα ηηο θπηεχζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κηθξά βσιφθπηα. Ο ιάθθνο θχηεπζεο ζα είλαη κηθξφο (ηξχπα) θαη ζα γίλνπλ κφλν ζε επλντθά κηθξνπεξηβάιινληα. Ζ ζπνξά έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πεηξακαηηθά γηα ηε βειαληδηά ζηελ Ακνξγφ απφ ηελ Velanidia Foundation. Απφ ηα παξαπάλσ είδε κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπνξέο γηα ηηο Βειαληδηά θαη Αξηά. Θέζεηο θχηεπζεο Με βάζε ην ράξηε θιίζεσλ, θαζνξίδνληαη θαηά πξνζέγγηζε 3 ζέζεηο (θαίλνληαη ζην ράξηε ησλ επεκβάζεσλ) κε θιίζε κηθξφηεξε απφ ηε γεληθή θιίζε. Ζ έθηαζε θαζελφο απφ ηνπο 3 ρψξνπο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 280κ². Ο ρψξνο απφζεζεο κπάδσλ ζα δηακνξθσζεί φπσο θαίλεηαη ζην ράξηε ησλ επεκβάζεσλ. Απνζηάζεηο θχηεπζεο Ζ απφζηαζε δελ είλαη θαζνξηζκέλε επαθξηβψο, αθνχ ε αθξηβήο ζέζε θχηεπζεο θαζνξίδεηαη απφ ην κηθξνπεξηβάιινλ. Χζηφζν, ε απφζηαζε δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε αιιά νχηε θαη κεγαιχηεξε απφ 3-4κ. Γηα ηνλ ρψξν απφζεζεο κπάδσλ ε δηακφξθσζε ζα είλαη ε αθφινπζε: Οξηζκέλα είδε (δέλδξα θαη ζάκλνη) θπηεχνληαη ζε απφζηάζεηο 3Υ3 ζηηο πιαηείεο θαη ζηα πξαλή πνπ ζα ελίδα 15 από 31

16 πξνθχπηνπλ κεηά ηελ ηειηθή δηακφξθσζε. Σα είδε θαζθνκειηά θαη ζπκάξη θπηεχνληαη ζε έθηαζε 1 πεξίπνπ ζηξέκκαηνο πξνο ην θξχδη ηνπ πξαλνχο θαηάληε ησλ πιαηεηψλ ζε ζχλδεζκν 1Υ1κ. Πξνέιεπζε θπηαξίσλ Σα θπηάξηα ζα πξνέξρνληαη είηε απφ θπηψξην πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ν Γήκνο ζηελ Ακνξγφ, είηε απφ πθηζηάκελν θπηψξην ηνπ λεζηνχ. Αλ δελ θαιχπηνπλ ηα πξναλαθεξζέληα, ηα θπηάξηα ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ θπηψξην γεηηνληθνχ λεζηνχ (π.ρ Νάμνο). Σα θπηψξηα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 1564/ Πξνδηαγξαθέο πιηθώλ θαη εξγαζηώλ Όια ηα θπηάξηα πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ είδνπο πνπ έρεη επηιεγεί θαη λα έρνπλ θιαδηά ή ζηειέρε θαλνληθά θαη αξθεηά θαιά αλαπηπγκέλα, θαζψο θαη πγηή ξηδηθά ζπζηήκαηα. Σα θπηά πξέπεη λα είλαη ζθιεξαγσγεκέλα, απαιιαγκέλα απφ θπηνπαζνινγηθέο ή εληνκνινγηθέο πξνζβνιέο, αληηαηζζεηηθνχο θφκβνπο, εθδνξέο ηνπ θινηνχ, θαθψζεηο απφ ηνλ άλεκν θαη άιιεο παξακνξθψζεηο. Ζ εκθάληζή ηνπο πξέπεη λα είλαη ελδεηθηηθή θαιήο πγείαο θαη δσηηθφηεηαο θαη λα είλαη εκθαλέο φηη ην θιάδεκα ηεο θνξπθήο θαη ην μεθαζάξηζκα ησλ ξηδψλ έρεη γίλεη ζσζηά. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θπηά είλαη αλεπηπγκέλα ζε πιαζηηθά ζαθίδηα πνιπαηζπιελίνπ ή θπηνδνρεία (γιάζηξεο), ζα είλαη γεκάηα κε θαηάιιειν ππφζεκα αλάπηπμεο. Σα δέλδξα πξέπεη λα έρνπλ ίζηνπο θαηά ην δπλαηφλ θνξκνχο κε ζσζηή δηακφξθσζε ησλ θιαδηψλ, ζπκκεηξηθή θνξπθή θαη αλέπαθν θεληξηθφ θνξκφ. Γελ πξέπεη λα έρνπλ ηνκέο ησλ θιψλσλ κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε ησλ 20 mm, πνπ λα κε έρνπλ επνπισζεί ηειείσο. Σν χςνο ησλ δέλδξσλ, πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζα κεηξάηαη πάλσ απφ ηνλ ξηδηθφ θφκβν (ιαηκφ ηεο ξίδαο). Οη δηαζηάζεηο ηνπ ππέξγεηνπ θαη ηνπ ππφγεηνπ ηκήκαηνο ηνπ θπηνχ πξέπεη λα είλαη ζε αλαινγία. ε αληίζεηε πεξίπησζε, είηε θάλνπκε ξηδνθνπή, είηε θιαδεχνπκε ην ππέξγεην ηκήκα. Σα δέλδξα πνπ ζα θπηεπηνχλ, γεληθά ζα είλαη κηθξνχ κεγέζνπο. Σν χςνο είλαη απφ 0,20κ κέρξη 1κ. ε πεξίκεηξνο θνξκνχ έσο 8 εθ. θαη ε κπάια ρψκαηνο δελ μεπεξλά ηα 7 ιίηξα. Πξνδηαγξαθέο εξγαζηψλ θχηεπζεο Ζ δηαδηθαζία θχηεπζεο βνεζάεη ην θπηφ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί. Σν πξψην δηάζηεκα κεηά ηε θπηεία ην θπηφ πξέπεη λα ζθιεξαγσγείηαη. θνπφο είλαη ε θπζηθή θαη νκαιή έληαμή ηνπ ζην λέν ρψξν θαη ζηηο θαηλνχξηεο ζπλζήθεο, νη νπνίεο είλαη δπζκελέζηεξεο απηψλ ηνπ θπησξίνπ. Ζ πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ζα γίλνπλ νη θπηεχζεηο είλαη είηε Οθηψβξην-Ννέκβξην είηε Φεβξνπάξην- Aπξίιην. Πξηλ ηε θχηεπζε ζα γίλεηαη θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ αδξαλή πιηθά θαη ρφξηα. Οξίδεηαη ξεηά φηη δελ ζα γίλεη γεληθή ηζνπέδσζε ηνπ εδάθνπο νχηε θαηεξγαζία κε κεραλήκαηα. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηε θχηεπζε είλαη ε εμήο: Άλνηγκα ιάθθνπ θχηεπζεο Ο ιάθθνο θχηεπζεο αλνίγεηαη κε ζθαπηηθφ εξγαιείν ή κεράλεκα θαη έρεη ζπλήζσο ζρήκα θφινπξνπ θψλνπ. Οη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη αλάινγεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ θπηνχ θαη θπξίσο αλάινγεο ηνπ κεγέζνπο ηεο κπάιαο ρψκαηνο πνπ πεξηβάιιεη ηηο ξίδεο ηνπ. Σν βάζνο ηνπ ελίδα 16 από 31

17 ιάθθνπ ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ ίζν κε ηε δηάκεηξφ ηνπ ζην επίπεδν ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο. Σν ειάρηζην βάζνο ηνπ ιάθθνπ θχηεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην χςνο ηεο κπάιαο ρψκαηνο, κεγαιχηεξν θαηά 10 εθαηνζηά. ηφρνο είλαη ε εμαζθάιηζε ρψξνπ ζην θπηφ, ψζηε λα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί. Έλαο ζπλήζεο ιάθθνο θχηεπζεο δέλδξνπ κηθξνχ κεγέζνπο είλαη βάζνπο 40 cm θαη δηακέηξνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο 30 cm. Πξνεηνηκαζία θπηνχ Καηά ηε πξνεηνηκαζία γηα θχηεπζε ησλ βσινθχησλ πνπ είλαη θπηά αλαπηπγκέλα ζε πιαζηηθφ θπηνδνρείν κε κπάια ρψκαηνο, αθαηξείηαη κε πξνζνρή ην ζαθνπιάθη πνπ πξνζηαηεχεη ηε κπάια ρψκαηνο. Κφβεηαη κε έλα θνθηεξφ καραίξη ην ζαθνπιάθη γχξσγχξσ θαη αθαηξείηαη ν πάηνο. Μεηά γίλεηαη έλα θάζεην θφςηκν ζην πιατλφ ηεο ζαθνχιαο θαη αθαηξείηαη ρσξίο λα ζπάζεη ε κπάια ρψκαηνο. Σνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ ζην ιάθθν γίλεηαη κε πξνζνρή λα κε ραιάζεη ε κπάια ρψκαηνο. Σνπνζεηνχκε ην θπηφ ζε φξζηα ζέζε, θξαηψληαο ην κε ην έλα ρέξη απφ ην ηκήκα κεηαμχ ησλ ξηδψλ θαη ηνπ θπιιψκαηνο (ιαηκφο), θξαηψληαο κε ην άιιν ηε βάζε ηεο κπάιαο ρψκαηνο. Πξνεγνπκέλσο έρεη ηνπνζεηεζεί ζηε βάζε ηνπ ιάθθνπ κία ζηξψζε ραιαξνχ εδαθηθνχ πιηθνχ (10 cm). Ζ ζηξψζε απηή βνεζά ζηελ αλάπηπμε ησλ ξηδψλ, θαηά ην πξψην ζηάδην πξνζαξκνγήο ηνπ θπηνχ. Πξνζζήθε εδαθηθνχ πιηθνχ θαη δηακφξθσζε ιεθάλεο άξδεπζεο Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ θαιχπηνπκε κε ρψκα ηα θελά ηνπ ιάθθνπ. Σν πξνζηηζέκελν εδαθηθφ πιηθφ πξέπεη λα είλαη έσο 10cm θάησ απφ ηε γξακκή ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο ψζηε λα δηακνξθσζεί ιάθθνο πνηίζκαηνο. Σν ρψκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κπνξεί λα είλαη ην ίδην κε απηφ πνπ αθαηξέζεθε θαηά ην άλνηγκα ηνπ ιάθθνπ, αθνχ έρνπλ αθαηξεζεί νη πέηξεο. Γχξσ απφ θάζε θπηφ δηακνξθψλεηαη ιεθάλε γηα ηελ άξδεπζε, δηακέηξνπ πεξίπνπ 60 εθ. γηα ιάθθν 30 εθ. Μέζα ζηηο ιεθάλεο άξδεπζεο ζα πξνζηεζεί πξηνλίδη. Σν πξηνλίδη ζα ζπγθξαηήζεη ηελ πγξαζία κεηά ην πξψην πφηηζκα θαη ζα εκπνδίζεη ηε θχηξσζε δηδαλίσλ γχξσ απφ ην θπηφ. Άξδεπζε Μεηά ηε θχηεπζε αθνινπζεί ην πξψην πφηηζκα, γηα λα εμαιεηθζνχλ ηα θελά θαη λα επηηεπρζεί ε ελζσκάησζε ηεο κπάιαο ρψκαηνο ζην θπζηθφ έδαθνο. ηε ζπλέρεηα, ν ιάθθνο ζπκπιεξψλεηαη κε ρψκα αλ ρξεηαζηεί Άξδεπζε θαη ζπληήξεζε θπηεύζεσλ Σα θπηάξηα πνηίδνληαη ηελ μεξή πεξίνδν (Ηνχλην-επηέκβξην) γηα δχν ρξφληα απφ ηε θχηεπζε. Θα γίλνληαη 10 πνηίζκαηα κέζα ζηελ μεξνζεξκηθή πεξίνδν. Απηφο ν αξηζκφο κπνξεί λα απμνκεησζεί αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σν λεξφ ζα δηνρεηεχεηαη απφ ηηο δεμακελέο πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα ην ρψξν ηεο επέκβαζεο. ηελ δεμακελή ζα ππάξρεη πξνγξακκαηηζηήο απηφκαηεο άξδεπζεο. σιήλαο πνιπαηζπιελίνπ Φ40 κεηαθέξεη ην λεξφ κε αληιία κέρξη ηε δεμακελή. Απφ ηελ δεμακελή ζε πςφκεηξν 485κ. ζσιήλαο Φ40 νδεγεί ην λεξφ κέρξη ην ρψξν απφζεζεο κπάδσλ, φπνπ δχν Φ32 θέξλνπλ ην λεξφ εληφο ηνπ ρψξνπ. Απφ ηε δεμακελή ζα μεθηλνχλ ηξεηο ζσιήλεο Φ32 πνπ ζα νδεγνχλ ην λεξφ ζηηο 3 ζέζεηο θχηεπζεο Φ1, Φ2, Φ3. ελίδα 17 από 31

18 Σν ηξηηνγελέο αξδεπηηθφ δίθηπν ησλ ζσιήλσλ Φ16 παξαιακβάλεη ην λεξφ απφ ηνπο Φ32 θαη ην δηαλέκεη ζηηο θπηεχζεηο. θάιηζκα Δίλαη απαξαίηεην γηαηί βειηηψλεη ην έδαθνο γχξσ απφ ηηο ξίδεο θαη δίλεη δσή θη αλάπηπμε ζην θπηφ. Πξέπεη λα γίλεηαη ηελ άλνημε χζηεξα απφ ηηο ηειεπηαίεο βξνρέο, (1 θνξά ζπλνιηθά). Δπεηδή ζα θάλνπκε πφηηζκα ην θαινθαίξη, πξέπεη νη ιάθθνη λα δηακνξθσζνχλ θαηάιιεια. Βνηάληζκα Μεηά ηε θχηεπζε, θάλνπκε βνηάληζκα καδί κε ην ζθάιηζκα ψζηε λα δεκηνπξγνχκε θαιέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ. Ζ εξγαζία ηνπ βνηαλίζκαηνο αθνξά ηελ αθαίξεζε ησλ ρφξησλ πνπ αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ ην θπηφ. Σα ρφξηα απηά ζηεξνχλ απφ ην θπηφ ηνλ απαξαίηεην αεξηζκφ, πεξηνξίδνπλ ην ρψξν αλάπηπμήο ηνπ θαη θαηαλαιψλνπλ εδαθηθά ζηνηρεία θαη λεξφ πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ην θπηφ. Σν βνηάληζκα καδί κε ην ζθάιηζκα πεξηιακβάλνληαη ζηηο εξγαζίεο ηνπ Άξζξνπ ρεκαηηζκφο ιεθαλψλ άξδεπζεο κε δηάκεηξν κέρξη 0,60κ Άιιεο δηαρεηξηζηηθέο επεκβάζεηο Θα γίλεη αθαίξεζε θξπγάλσλ αθάλαο (Genista acanthoclada), αζηνηβήο (Sarcopoterium spinosum) θαζψο θαη πνσδψλ θπηψλ αζθφδεινπ. Τπνινγίδεηαη λα εθαξκνζηεί ζε 100 άηνκα αζηνηβήο θαη αθάλαο. Ο ιφγνο είλαη θαηά βάζε πεηξακαηηθφο γηα ηε βειηίσζε ηνπ βνζθνηφπνπ. Θα αθαηξεζνχλ ηα αλεπηζχκεηα απφ ηε βνζθή θπηά κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν άιια επηζπκεηά θπηά εηζέιζνπλ ζε απηέο ηηο ζέζεηο. 5.7.Υξνλνδηάγξακκα εξγαζηώλ α/α Δπέμβαζη ΜΑΪ.14- ΔΠΣ.14 OKT.14- ΑΠΡ.15 ΜΑΪ.15- ΔΠΣ.15 OKT.15- ΑΠΡ.16 ΜΑΪ.16- ΔΠΣ.16 1 Πεπίθπαξη 2 Βαθμίδωζη 3 Αθαίπεζη θπςγάνων 4 Γιαμοπθώζειρ αναγλύθος ζηο σώπο απόθεζηρ 5 Δγκαηάζηαζη δεξαμενών και απδεςηικού δικηύος 6 Φύηεςζη 7 Λειηοςπγία απδεςηικού δικηύος 8 ςνηήπηζη Μεηά ην δηάζηεκα απηφ ζα παξαθνινπζνχληαη νη εμειίμεηο θαη ζα αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηα. Μεηά απφ 7 ρξφληα ζα γίλεη λέα κειέηε, ν ξφινο ηεο νπνίαο ζα είλαη λα ελίδα 18 από 31

19 θαζνξηζηνχλ ελέξγεηεο φπσο ηη ζα ζπκβεί κε ηηο πεξηθξάμεηο, ηα αξδεπηηθά δίθηπα θαη ηα άιια ζηνηρεία ησλ επεκβάζεσλ. 6.ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 6.1. Πξνκέηξεζε έξγσλ θαη εξγαζηώλ Πίλαθαο πξνκέηξεζεο επηθαλεηώλ γηα θύηεπζε α/α Θέζε Δκβαδφλ κ2 1 Φ Φ Φ Δθζθαθή απνζέζεσλ Πξνκέηξεζε θπηηθώλ εηδώλ α/α Δίδνο Θέζεηο Φ1-Φ2- Φ3 Υψξνο απφζεζεο κπάδσλ χλνιν ηεκαρίσλ 1 Αξηά Κνθνξεβπζηά Βειαληδηά Γθνξηζηά πθηά Φαζθνκειηά Θπκάξη χλνιν Σα είδε 1,3,4,5 είλαη δέλδξα (ζπλνιηθά 250), ην είδνο 2 ζάκλνο ελψ ηα είδε 6,7 ζα ζεσξεζνχλ πνιπεηή θαηεγνξίαο Π1. ην ρψξν απφζεζεο κπάδσλ ηα είδε 1,2,3,4,5 θπηεχνληαη ζε απφζηάζεηο 3Υ3 ζηηο πιαηείεο θαη ζηα πξαλή πνπ ζα πξνθχπηνπλ κεηά ηελ ηειηθή δηακφξθσζε. ην ρψξν απφζεζεο κπάδσλ ηα είδε 6,7 θπηεχνληαη ζε έθηαζε 1 πεξίπνπ ζηξέκκαηνο πξνο ην θξχδη ηνπ πξαλνχο θαηάληε ησλ πιαηεηψλ ζε ζχλδεζκν 1Υ1κ πλνπηηθόο πίλαθαο πξνκέηξεζεο έξγσλ θαη εξγαζηώλ ΑΡ. Δπγαζίερ Μονάδα 1 ΑΡ. ΑΝΑΘ. Βαζκίδσζε μεξνιηζνδνκήο κε επηκειεκέλε επηθάλεηα θ.κ. Β.9-ΟΓΟ Ποζόηηηα 80,40 2 Πξνκήζεηα Γέλδξσλ ηεκ. Γ ,00 3 Πξνκήζεηα Θάκλσλ ηεκ. Γ ,00 4 Πξνκήζεηα πνιπεηώλ Π1 ηεκ. Γ ,00 ελίδα 19 από 31

20 5 6 7 Άλνηγκα ιάθθσλ κε εξγαιεία ρεηξόο δηαζηάζεσλ 0,3Χ0,3Χ0,3κ. ζε εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε ηεκ. Δ ,00 Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο 0,4-1,5lt ηεκ. Δ ,00 Σρεκαηηζκόο ιεθαλώλ άξδεπζεο κε δηάκεηξν κέρξη 0,60κ ηεκ. ΣΤ ,00 8 Κόςηκν θαη εθξίδσζε ζάκλσλ ηεκ. Ε ,00 9 Γεληθή κόξθσζε επηθάλεηαο ζηξ. Γ1 4,00 10 Γεμακελή 5κ3 από πνιπαηζπιέλην ηεκ. NEO 1,00 11 Σσιήλαο πνιπαηζπιελίνπ Φ16/6Αηκ κ. H ,00 12 Σσιήλαο πνιπαηζπιελίνπ Φ40/6Αηκ κ. H ,00 13 Σσιήλαο πνιπαηζπιελίνπ Φ32/6Αηκ κ. Ζ , Σηαιάθηεο απηνξπζκηδόκελνο, επηζθέςηκνο ηεκ. Ζ ,00 Πξνγξακκαηηζηήο κπαηαξίαο απινύ ηύπνπ ηεκ. Ζ ,00 16 Πεξίθξαμε κε πιέγκα κ. Δ5-ΟΓΟ 1.030,00 Οη βαζκίδεο εθαξκφδνληαη ζε ζπλνιηθφ κήθνο 335κ κε πιάηνο 0,40κ θαη χςνο 0,60κ. Σν θφςηκν θαη εθξίδσζε κεκνλσκέλσλ ζάκλσλ αθνξά 100 (Sarcopoterium spinosum) θαη αθάλαο (Genista acanthoclada) άηνκα αζηνηβήο Ζ γεληθή κφξθσζε επηθάλεηαο εθαξκφδεηαη ζε 4 ζηξέκκαηα ηνπ ρψξνπ απφζεζεο κπάδσλ. Οη πξνκεηξήζεηο ησλ ζσιήλσλ άξδεπζεο αιιά θαη ησλ κνλνπαηηψλ έγηλαλ κε βάζε ην ράξηε ησλ επεκβάζεσλ πλνπηηθό ηηκνιόγην ΑΡ. Δξγαζίεο Μνλάδα 1 Βαζκίδσζε μεξνιηζνδνκήο κε επηκειεκέλε επηθάλεηα θ.κ. Β.9-ΟΓΟ ΑΡ. ΑΝΑΘ. Σηκή ( ) 43,80 2 Πξνκήζεηα Γέλδξσλ ηεκ. Γ1.1. 3,50 3 Πξνκήζεηα Θάκλσλ ηεκ. Γ2.1. 2,10 4 Πξνκήζεηα πνιπεηψλ Π1 ηεκ. Γ6.1 0, Άλνηγκα ιάθθσλ κε εξγαιεία ρεηξφο δηαζηάζεσλ 0,3Υ0,3Υ0,3κ. ζε εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε ηεκ. Δ2.1. 0,80 Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο 0,4-1,5lt ηεκ. Δ9.3 0,80 ρεκαηηζκφο ιεθαλψλ άξδεπζεο κε δηάκεηξν κέρξη 0,60κ ηεκ. Σ1.1. 0,40 8 Κφςηκν θαη εθξίδσζε ζάκλσλ ηεκ. Ε1.2 2,00 ελίδα 20 από 31

21 9 Γεληθή κφξθσζε επηθάλεηαο ζηξ. Γ1 105,00 10 Γεμακελή 5κ3 απφ πνιπαηζπιέλην ηεκ. NEO 1.000,00 11 σιήλαο πνιπαηζπιελίνπ Φ16/6Αηκ κ. H ,30 12 σιήλαο πνιπαηζπιελίνπ Φ40/6Αηκ κ. H ,85 13 σιήλαο πνιπαηζπιελίνπ Φ32/6Αηκ κ. Ζ , ηαιάθηεο απηνξπζκηδφκελνο, επηζθέςηκνο ηεκ. Ζ ,22 Πξνγξακκαηηζηήο κπαηαξίαο απινχ ηχπνπ ηεκ. Ζ ,00 16 Πεξίθξαμε κε πιέγκα κ. Δ5-ΟΓΟ 4, Αλάιπζε ηηκώλ Α. ΒΑΘΜΗΓΧΔΗ ΑΣ. 1. Άξζξν Β-9 ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2252) ΈΡΓΧΝ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΞΖΡΟΛΗΘΟΓΟΜΖ ΜΔ ΔΠΗΜΔΛΖΜΔΝΖ Καηαζθεπή μεξνιηζνδνκήο απφ ιίζνπο ιαηνκείνπ πάρνπο 0,30 έσο 0,35 m, ρσξίο αξκνιφγεζε, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο απφ δηάβξσζε, κε επηκειεκέλε δηακφξθσζε ηεο επηθαλείαο, ζηηο ζέζεηο θαη κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε. ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: ε πξνκήζεηα ησλ ιίζσλ, ε κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο, νη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε πξνζέγγηζή ηνπο ζηελ ζέζε ηεο θαηαζθεπήο, ε δφκεζε ηεο εκθαλνχο μεξνιηζνδνκήο.. Γηα ηελ επηκέηξεζε ιακβάλνληαη 3 m 2 έηνηκεο μεξνιηζνδνκήο σο έλα θπβηθφ κέηξν. Σηκή αλά θπβηθό κέηξν Σηκή εθαξκνγήο: 43,80 Β. ΔΡΓΑΗΔ ΦΤΣΔΤΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΒΛΑΣΖΖ ΑΣ. 2. Άξζξν Γ1.1 ΈΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά δέλδξσλ (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5210) Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ θαηεγνξίαο Γ1 κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) Σηκή εθαξκνγήο: 3,50 ελίδα 21 από 31

22 ΑΣ. 3. Άξζξν Γ2.1 ΈΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζάκλσλ Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5210 Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ θαηεγνξίαο Θ1 κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζάκλσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) Σηκή εθαξκνγήο: 2,30 ΑΣ. 4. Άξζξν Γ9.1 ΈΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ Πξνκήζεηα πνσδώλ - πνιπεηώλ θπηώλ Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5220 Πξνκήζεηα πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ θαη εηεζίσλ, δηεηψλ, βνιβσδψλ θιπ θπηψλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη θχιαμε, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) Σηκή εθαξκνγήο: 0,85 ΑΣ. 5. Άξζξν Δ2.1 ΔΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ Άλνηγκα ιάθθσλ ζε εδάθε γαηώδεεκηβξαρώδε κε εξγαιεία ρεηξόο δηαζηάζεσλ 0,30 x 0,30 x 0,30 m (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5130) Άλνηγκα ιάθθσλ ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο, κε εξγαιεία ρεηξφο, θαζψο θαη θαζαξηζκφο θαη απνθνκηδή ησλ ππνιεηκκάησλ ξηδψλ θαη ησλ αρξήζησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ θαη κέζσλ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) Σηκή εθαξκνγήο: 0,80 ΑΣ. 6. Άξζξν Δ9.3 ΈΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 0,40-1,50 lt (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5210) Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 1,50 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ ελίδα 22 από 31

23 επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε, πέηξεο, ζαθνχιεο (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ). Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) Σηκή εθαξκνγήο: 0,80 ΑΣ. 7. Άξζξν Σ1.1 ΈΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ δηακέηξνπ από 0,41 έσο 0,60 m. (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5330) ρεκαηηζκόο ιεθαλώλ άξδεπζεο θπηώλ ρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο δηακέηξνπ απφ 0,41 έσο 0,60 m, ζε έδαθνο νπνηαδήπνηε θιίζεσο, κε εθζθαθή ηνπ εδάθνπο γχξσ απφ ηνλ θνξκφ ηνπ θπηνχ ζε βάζνο 10 cm θαη εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ δηδαλίσλ θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ. Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) Σηκή εθαξκνγήο: 0,40 AT 8. Κόςηκν θαη εθξίδσζε ζάκλσλ Άξζξν Ε.1.2 ΔΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ Κόςηκν θαη εθξίδσζε κεκνλσκέλσλ ζάκλσλ ύςνπο έσο 1,50κ (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5352) Κφςηκν θαη εθξίδσζε κεκνλσκέλσλ ζάκλσλ κε χςνο έσο 1,50κ κε κεραληθά κέζα, κε ηνλ ηεκαρηζκφ ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα, ηελ εθξίδσζε ηνπ ππφγεηνπ ηκήκαηνο ησλ ζάκλσλ κε εθζθαθέα θαη ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη εθξίδσζεο κε θνξηεγφ απηνθίλεην ζε ηνπνζεζία πνπ επηηξέπεηαη, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) Σηκή εθαξκνγήο: 2,00 Α.Σ.9. Γ1 ΔΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ Γεληθή κόξθσζε επηθάλεηαο εδάθνπο γηα ηελ θύηεπζε θπηώλ ή εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 1140) Απνθνκηδή πιενλαδφλησλ ρσκάησλ, θαζάξηζκα, ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή θάζε άρξεζηνπ πιηθνχ (πέηξεο, ππνιείκκαηα ξηδψλ, θιαδηά θιπ), αλακφριεπζε ηεο επηθάλεηαο κε νπνηνδήπνηε κέζν, γεληθή ηζνπέδσζε ησλ ρψξσλ θαη γεληθή κφξθσζε ηνπ αλάγιπθνπ ηεο επηθαλείαο ηνπ εδάθνπο γηα ηελ θχηεπζε θπηψλ ή εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα. ελίδα 23 από 31

24 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) Σηκή εθαξκνγήο: 105,00 Γ. ΑΡΓΔΤΖ ΑΣ. 10. Άξζξν ΝΔΟ Γεμακελή πνιπαηζπιελίνπ 5κ3 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά δηακφξθσζε εδάθνπο θαη εγθαηάζηαζε δεμακελήο πνιπαηζπιελίνπ. Ζ δεμακελή είλαη θαηαθφξπθε, θπιηλδξηθή καχξνπ γξακκηθνχ πνιπαηζπιελίνπ ρσξεηηθφηεηαο 5κ3, δηακέηξνπ 1,85κ θαη χςνπο 2,10κ. Πεξηιακβάλνληαη πιηθά ζχλδεζεο ζην αξδεπηηθφ δίθηπν θαη θάζε είδνπο εξγαζία. Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) Σηκή εθαξκνγήο: 1.000,00 ΑΣ. 11. Άξζξν Ζ1.1.1 ΔΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ σιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 16 (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΖΛΜ 8) σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE), νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 16, πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm (SDR 21), θαηά EN , ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 8072 (SF = ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25 ή 1,40) γηα δηαηνκέο έσο Φ32 mm. ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ θαη κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζε επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ. Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) Σηκή εθαξκνγήο: 0,30 ΑΣ. 12. Άξζξν Ζ1.1.5 ΔΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ σιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 40 (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΖΛΜ 8) σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE), νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 40, πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm (SDR 21), θαηά EN , ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 8072 (SF = ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25 ή 1,40) γηα δηαηνκέο έσο Φ32 mm. ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ θαη κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζε επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ. ελίδα 24 από 31

25 Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) Σηκή εθαξκνγήο: 0,85 ΑΣ. 13. Άξζξν Ζ1.1.4 ΔΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ σιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 32 (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΖΛΜ 8) σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE), νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 32, πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm (SDR 21), θαηά EN , ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 8072 (SF = ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25 ή 1,40) γηα δηαηνκέο έσο Φ32 mm. ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ θαη κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζε επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ. Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) Σηκή εθαξκνγήο: 0,65 ΑΣ. 14. Άξζξν Ζ8.1.1 ΔΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ ηαιάθηεο απηνξπζκηδόκελνο, επηζθέςηκνο (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΖΛΜ 8) ηαιάθηεο επηθαζήκελνο, απηνξπζκηδφκελνο, απηνθαζαξηδφκελνο, επηζθέςηκνο, γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο απφ 0,6 έσο 4,00 atm. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) Σηκή εθαξκνγήο: 0,22 ΑΣ. 15. Άξζξν Ζ Πξνγξακκαηηζηήο κπαηαξίαο απινύ ηύπνπ (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΖΛΜ 52) Πξνγξακκαηηζηέο κπαηαξίαο απινχ ηχπνπ, 3 εθθηλήζεσλ, θχθινπ πνηίζκαηνο 1-7 εκεξψλ, κε έιεγρν ησλ ειεθηξνβαλψλ κε πελία καλδάισζεο (latching), ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 20 m κέζσ θαισδίνπ δηαηνκήο 1,5 mm θαη κε δπλαηφηεηα εθθίλεζεο θεληξηθήο ειεθηξνβάλαο. Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ πξνγξακκαηηζηή κε ηελ κπαηαξία ηνπ θαη ηα πάζεο θχζεσο εμαξηεκάηά ηνπ θαζψο θαη εξγαζία ζχλδεζεο ηνπνζέηεζεο, πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρνπ, ξπζκίζεσλ, δνθηκψλ θιπ. ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) Σηκή εθαξκνγήο: 100 Γ. ΠΔΡΗΦΡΑΞΔΗ ΑΣ. 16. Άξζξν ΝΔΟ Πεξίθξαμε κε πιέγκα θαη παζζάινπο (Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο Δ-5 ΟΓΟ) ελίδα 25 από 31

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ Η νλνκαζία ηνπ γέλνπο πξνέξρεηαη απφ ηε αξραία πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Λπθίαο. ηα Διιεληθά ιέγεηαη Λχθην,ζηα Αγγιηθά Wolfberry,ζηα Κηλέδηθα Goji θαη ζηα Ιαπσληθά Κuko.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: (Σόπος) ΝΑΟΤΑ ΗΜΑΘΙΑ «ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ» 130.

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: (Σόπος) ΝΑΟΤΑ ΗΜΑΘΙΑ «ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ» 130. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΣΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΩΡΙΔΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ

ΥΛΩΡΙΔΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΥΛΩΡΙΔΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΑΝΔΡΟΤ Άννα Πολίηη Γεωπόνος Βιοηετνολόγος Πηστιούτος Γεωπονικού Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Χλωριδική ποικιλόηηηα: όια ηα δηαθνξεηηθά θπηηθά είδε πνπ ππάξρνπλ ζε κηα πεξηνρή Η Άνδρος

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Η επίδραςη του φορτίου ςτη φωτοςυνθετική δραςτηριότητα και ςτην ανάπτυξη των δένδρων ελιάσ ποικιλίασ Κορωνέΰκη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΙΩΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ ΣΟ ΟΡΟ ΟΙΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΙΩΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ ΣΟ ΟΡΟ ΟΙΣΗ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ Σαρ. Γ/λζε: Γ.Γ. Λνπηξψλ Τπάηεο Σαρ. Κσδ.: 35016 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr web: www.oiti.gr Πιεξνθνξίεο: Δπαγγειία Γφληα Λνπηξά Τπάηεο, 28-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΔΝΧΗ ΣΙΜΔΝΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΔΒΙΠΑΡ Δπηκνξθωηηθό ζεκηλάξην γηα κεραληθνύο ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΚΑΣΑΚΟΤ ΜΑΡΘΑ Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Tν ηέινο ;;;;;

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Γρηγοριάδης

Δρ. Νικόλαος Γρηγοριάδης ΕΤΝΟΗΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ & ΣΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΑΩΝ - Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΔΑΩΝ ΜΑΤΡΗ ΠΕΤΚΗ ENHANCEMENT OF NATURAL REGENERATION & TECHNICAL RESTORATION OF BURNED FORESTS THE CASE OF BLACK PINE FORESTS

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα