Οικονοµική βιωσιµότητα και πολυλειτουργικότητα της γεωργίας: η περίπτωση της Βόρειας Αµοργού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονοµική βιωσιµότητα και πολυλειτουργικότητα της γεωργίας: η περίπτωση της Βόρειας Αµοργού"

Transcript

1 Οικονοµική βιωσιµότητα και πολυλειτουργικότητα της γεωργίας: η περίπτωση της Βόρειας Αµοργού Π. Καρανικόλας, Λέκτορας Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εργαστήριο Πολιτικής Οικονοµίας Γ.Π.Α. Μ. Βασσάλος, Γεωργοοικονοµολόγος, M.Sc. University of Kentucky, U.S.A. Ν. Μαρτίνος, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εργαστήριο Πολιτικής Οικονοµίας Γ.Π.Α. Κ. Τσιµπούκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εργαστήριο ιοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Εκµεταλλεύσεων Γ.Π.Α. Περίληψη Η εργασία αποτελεί µια συνδυασµένη θεώρηση των εννοιών της οικονοµικής βιωσιµότητας και της πολυλειτουργικότητας της γεωργίας. Ειδικότερα, στοχεύει στην εξακρίβωση των πολυλειτουργικών χαρακτηριστικών της γεωργίας, στο πλαίσιο των προοπτικών οικονοµικής βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και των αγροτικών νοικοκυριών. Περιοχή µελέτης είναι η Βόρεια Αµοργός, στην οποία επικρατεί η ελαιοκαλλιέργεια. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την επίτευξη του στόχου της εργασίας αφορά στην ποσοτική εκτίµηση δεικτών οικονοµικής βιωσιµότητας και πολυλειτουργικότητας στο επίπεδο τόσο της γεωργικής εκµετάλλευσης, όσο και του αγροτικού νοικοκυριού. Τα στοιχεία προέκυψαν από εκτεταµένη επιτόπια έρευνα, σε 70 από τις 133 ελαιοκοµικές εκµεταλλεύσεις της περιοχής. Από τα νοικοκυριά της περιοχής, το 7% χαρακτηρίζονται βιώσιµα και το 33% εν δυνάµει βιώσιµα. Η γεωργία συµβάλλει κατά 9% στο συνολικό εισόδηµα των νοικοκυριών και κατά 26% στη συνολική απασχόληση στην περιοχή µελέτης, εποµένως από καθαρά εισοδηµατικής πλευράς αποτελεί µια συµπληρωµατική έως περιθωριακή δραστηριότητα, µε µεγαλύτερο ειδικό βάρος στα νοικοκυριά χαµηλού εισοδηµατικού επιπέδου. Μόλις το 11% των εκµεταλλεύσεων καταφέρνουν να διαφοροποιηθούν από τη γενικότερη εικόνα της περιθωριοποίησης της τοπικής γεωργίας και να αποκλίνουν λιγότερο από το όριο της οικονοµικής βιωσιµότητας, χωρίς καµία να το ξεπερνά. Η ύπαρξη κτηνοτροφικής παραγωγής, που ξεπερνά ένα ελάχιστο µέγεθος, οι καλύτερες επιδόσεις στον βασικό κλάδο της ελαιοκοµίας και η ύπαρξη δυναµικών κλάδων παραγωγής όπως τα λαχανικά είναι οι βασικές αιτίες για τον ιδιαίτερο δυναµισµό αυτής της οµάδας. Οι υφιστάµενες παραγωγικές δραστηριότητες αποτελούν αντίσταση στη µακροχρόνια τάση συρρίκνωσης, περιθωριοποίησης και εγκατάλειψης της τοπικής γεωργίας. Το επίπεδο εκµηχάνισης είναι χαµηλό, ενώ οι εκµεταλλεύσεις προκαλούν χαµηλή επιβάρυνση στο περιβάλλον από τη χρήση φυτοφαρµάκων. Παροµοίως, πολύ χαµηλή είναι και η συµβολή τους στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Η εγκατάλειψη όµως των αναβαθµίδων και η υπερβολική βοσκοφόρτωση αποτελούν ασφαλείς ενδείξεις της διάσπασης της ενότητας γεωργίας-κτηνοτροφίας, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται ισχυρές πιέσεις στο περιβάλλον. Ο δείκτης αυτοπροµήθειας της περιοχής µελέτης σε τρόφιµα διαµορφώνεται στο εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό του 5%. Η συνδυασµένη θεώρηση της οικονοµικής βιωσιµότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης και του αγροτικού νοικοκυριού αποκαλύπτει τον πραγµατικό χαρακτήρα της ενσωµάτωσης της γεωργίας στο σύνολο των παραγωγικών δραστηριοτήτων των νοικοκυριών της περιοχής µελέτης. Η έννοια της πολυλειτουργικότητας της γεωργίας µπορεί να συµβάλει καθοριστικά, αφενός σε µια προοπτική παραγωγικής ανασυγκρότησης και αφετέρου σ έναν επαναπροσδιορισµό του προτύπου ανάπτυξης της περιοχής, µε αντιστροφή της φθίνουσας 1

2 πορείας της τοπικής γεωργίας και επανασύνδεσής της µε την αυξανόµενη δυναµική της τοπικής οικονοµίας. Εισαγωγή Η οικονοµική βιωσιµότητα της γεωργίας αποτέλεσε από τις απαρχές της θέσπισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) έναν από τους θεµελιώδεις στόχους της. Ο στόχος αυτός προσδιορίστηκε ως επιδίωξη για επίτευξη από την πλευρά των γεωργών ενός εισοδήµατος συγκρίσιµου µε εκείνο των απασχολουµένων στους µη γεωργικούς τοµείς της οικονοµίας και γενικότερα για ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο για την αγροτική κοινότητα. Η γεωργική δραστηριότητα που διεξάγεται στο πλαίσιο των οικογενειακών γεωργικών εκµεταλλεύσεων έχει έναν διφυή χαρακτήρα: από τη µια πλευρά είναι η γεωργική εκµετάλλευση, η οποία ως παραγωγική µονάδα συνδυάζει διάφορους κλάδους παραγωγής και χρησιµοποιεί κυρίως ή αποκλειστικά οικογενειακούς παραγωγικούς συντελεστές, και απ την άλλη είναι το ευρύτερο αγροτικό νοικοκυριό, του οποίου τα µέλη έχουν συνήθως κι άλλες ασχολίες εκτός των γεωργικών, ενώ µπορεί να περιλαµβάνουν και συνταξιούχους, να λαµβάνουν κοινωνικά βοηθήµατα, κ.ο.κ. Επιβάλλεται, εποµένως η ευρύτερη αυτή θεώρηση της γεωργικής εκµετάλλευσης στο πλαίσιο του αγροτικού νοικοκυριού, λόγω της ύπαρξης πολλαπλών απασχολήσεων των µελών µιάς γεωργικής εκµετάλλευσης (εντός και εκτός γεωργίας) και αντίστοιχων πηγών εισοδήµατος (Hill, 2000). Από τη µέχρι σήµερα πορεία της ΚΑΠ και γενικότερα των πολιτικών της ΕΕ προκύπτει ότι ο στόχος της οικονοµικής βιωσιµότητας έχει εξειδικευθεί επιχειρησιακά µόνο στο επίπεδο της γεωργικής εκµετάλλευσης (αν και όχι πάντα µε τον ίδιο τρόπο µεταξύ των διαφόρων κρατών-µελών), όχι όµως και στο επίπεδο του αγροτικού νοικοκυριού, αφήνοντας ένα προφανές, όσο και σηµαντικό, κενό στη βιβλιογραφία και την άσκηση πολιτικής (von Cramon, 2003). Από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει η έννοια της πολυλειτουργικότητας της γεωργίας, δηλαδή η θεώρηση της σύγχρονης γεωργίας στο ευρύτερο πλαίσιο των ρόλων που επιτελεί (οικονοµικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, αναπτυξιακών, κ.ά.) και όχι αποκλειστικά ως παραγωγού τροφίµων και πρώτων υλών για τη βιοµηχανία. Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εξακρίβωση των πολυλειτουργικών χαρακτηριστικών της γεωργίας στο πλαίσιο των προοπτικών οικονοµικής βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και των αγροτικών νοικοκυριών. Η εργασία διαρθρώνεται σε επτά ενότητες. Στην πρώτη οριοθετείται εννοιολογικά και εξειδικεύεται η έννοια της οικονοµικής βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και των αγροτικών νοικοκυριών. Στη δεύτερη, παρουσιάζεται συνοπτικά η έννοια της πολυλειτουργικότητας της γεωργίας. Στη συνέχεια εκτίθεται η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε και σκιαγραφούνται τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης. Ακολουθούν τα αποτελέσµατα της έρευνας, η συζήτηση και τα συµπεράσµατα. Η οικονοµική βιωσιµότητα των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και των αγροτικών νοικοκυριών Το περιεχόµενο της έννοιας της οικονοµικής βιωσιµότητας εξαρτάται απ το πώς γίνεται αντιληπτή η φύση της αντίστοιχης παραγωγικής µονάδας και ποιός είναι ο στόχος ή οι στόχοι που εξυπηρετεί. Έτσι, σε µια τυπική επιχείρηση, που έχει στόχο τη µεγιστοποίηση του κέρδους, ως δείκτες βιωσιµότητας µπορούν να χρησιµοποιηθούν το κέρδος (καθαρό ή ακαθάριστο), ο λόγος δαπανών προς εισόδηµα, κ.ά (Scott et. al., 2000). Στην περίπτωση των οικογενειακών γεωργικών εκµεταλλεύσεων, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά ή κυρίως µε ιδιόκτητους παραγωγικούς συντελεστές, κεντρικός στόχος είναι η µεγιστοποίηση του Γεωργικού Οικογενειακού Εισοδήµατος (ΓΟΕ) και όχι του κέρδους (Τσιµπούκας κ.ά., 2002). 2

3 Στο πλαίσιο της ΚΑΠ, ο στόχος αυτός επιδιώχθηκε πάντοτε τουλάχιστον θεωρητικά, όχι όµως το ίδιο επαρκώς και στην πράξη σε συνδυασµό µε τον στόχο του δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον αγροτικό πληθυσµό. ηλαδή η βιωσιµότητα της γεωργικής εκµετάλλευσης εντάχθηκε µέσα σε µια ευρύτερη κοινωνικοοικονοµική θεώρηση και όχι αποκλειστικά ως ζήτηµα µεγιστοποίησης του κέρδους µιάς (τυπικής) επιχείρησης (Fennell, 1999). Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια της οικονοµικής βιωσιµότητας εξειδικεύθηκε ως συγκρισιµότητα των ατοµικών εισοδηµάτων των εργαζοµένων στη γεωργία µε τα αντίστοιχα εισοδήµατα των εργαζοµένων στους άλλους τοµείς της οικονοµίας στην ίδια περιοχή. Η συγκρισιµότητα αυτή έχει ενδιαφέρον να εξετασθεί τόσο στο επίπεδο της γεωργικής εκµετάλλευσης, όσο και στο επίπεδο του αγροτικού νοικοκυριού. Όπως εκτίθεται αναλυτικότερα στο παράρτηµα, ως δείκτες οικονοµικής βιωσιµότητας των οικογενειακών γεωργικών εκµεταλλεύσεων στην παρούσα εργασία, χρησιµοποιούνται αφενός το ΓΟΕ ανά πλήρως απασχολούµενο µέλος της οικογένειας (ΜΑΕ 1 ) στη γεωργία, το οποίο συγκρίνεται µε το εισόδηµα αναφοράς και αφετέρου η χρησιµοποιούµενη οικογενειακή εργασία στη γεωργική εκµετάλλευση. Εξάλλου, στο επίπεδο του νοικοκυριού, ως δείκτης βιωσιµότητας χρησιµοποιείται το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα του αγροτικού νοικοκυριού ανά πλήρως απασχολούµενο µέλος του εντός και εκτός γεωργίας. Το πηλίκο αυτό συγκρίνεται µε το εισόδηµα του µέσου νοικοκυριού των αστικών και ηµιαστικών περιοχών της ίδιας περιφέρειας ανά πλήρως απασχολούµενο µέλος τους (βλ. Παράρτηµα). Η πολυλειτουργικότητα της γεωργίας Η πολυλειτουργικότητα της γεωργίας έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως µια έννοια πολυσήµαντη αλλά και µε διαµφισβητούµενο χαρακτήρα. Πολυσήµαντη, διότι περιλαµβάνει όλους τους δυνατούς ρόλους της γεωργίας στις σύγχρονες κοινωνίες, πέρα από τον καθαρά παραγωγικό. ιαµφισβητούµενη, καθώς υπάρχουν τρείς τουλάχιστον διαφορετικές προσεγγίσεις της εντός της ΕΕ (Μπεόπουλος, 2005), ενώ αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα σηµεία τριβής µεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στο πλαίσιο των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων και του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Prestegard, 2004). Οι επιπρόσθετοι πέραν του καθαρά παραγωγικού ρόλοι της γεωργίας τους οποίους καλύπτει η έννοια της πολυλειτουργικότητας κατατάσσονται συνήθως σε τέσσερις κατηγορίες (OECD, 2001 Bohman et al., 1999): α) περιβαλλοντικός, τόσο στη θετική (π.χ. ενίσχυση της βιοποικιλότητας, διατήρηση του εδάφους, προστασία από τις πληµµύρες, παραγωγή τοπίου, δηµιουργία ενδιαιτηµάτων ειδών άγριας ζωής), όσο και στην αρνητική του διάσταση (ρύποι γεωργικής προέλευσης, διάβρωση εδάφους, απώλεια βιοποικιλότητας κ.ά.). β) διατροφικός (επισιτιστική ασφάλεια, εξάλειψη της πείνας) γ) αναπτυξιακός (δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και εισοδήµατος στην ύπαιθρο, βιωσιµότητα αγροτικών κοινωνιών) δ) κοινωνικός (παραδοσιακός τρόπος ζωής, οικογενειακές γεωργικές δοµές, πολιτιστική κληρονοµιά). Η έννοια αυτή έχει άµεση σχέση µε τις εξωτερικές επιδράσεις (ή εξωτερικές οικονοµίες) της γεωργίας, καθώς και µε τα δηµόσια αγαθά που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τη γεωργική παραγωγική δραστηριότητα. Κρίσιµο ζήτηµα που αναδεικνύεται από τη µελέτη της πολυλειτουργικότητας είναι η έννοια της συνδεδεµένης (joint) παραγωγής περισσότερων του ενός αγαθών ή υπηρεσιών από τη γεωργία ( ιακασάββας, 2005). Εξίσου σηµαντική είναι και η επιλογή των κατάλληλων µέτρων πολιτικής για την προώθηση των εξειδικευµένων στόχων της πολυλειτουργικής γεωργίας (Freshwater, 2006). 1 ΜΑΕ = Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας, δηλ. ένα ισοδύναµο ανθρωποέτος πλήρους απασχόλησης, ίσο µε 1750 ώρες. 3

4 Η σηµασία της θεώρησης της γεωργίας κάτω από το πρίσµα της πολυλειτουργικότητας είναι προφανής, δεδοµένου ότι αυτή θεωρείται ως το θεµελιώδες χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού προτύπου γεωργίας, σε αντιδιαστολή µε τα πρότυπα που ακολουθούν άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, κ.ά. Έχει δε πολύ σοβαρές συνέπειες στον τρόπο µε τον οποίο θα σχεδιαστεί και θα εφαρµοσθεί η πολιτική που απευθύνεται στη γεωργία και τον αγροτικό χώρο. Ενδιαφέρον αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια και για τις επιπτώσεις των διαφόρων µέτρων αγροτικής πολιτικής στην πολυλειτουργικότητα της γεωργίας, προσπάθεια που αναπτύσσεται σε τέσσερα τουλάχιστον επίπεδα: το ευρωπαϊκό, το εθνικό, το περιφερειακό και το επίπεδο του µεµονωµένου προϊόντος (Dwyer and Guyomard, 2006). Μεθοδολογία και δεδοµένα της έρευνας Η προηγηθείσα ανάλυση οριοθετεί το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, η οποία αποτελεί µια προσπάθεια συνδυασµένης θεώρησης των εννοιών της οικονοµικής βιωσιµότητας και της πολυλειτουργικότητας της γεωργίας. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την επίτευξη του στόχου της εργασίας αφορά, πρώτον, στη µέτρηση των επιπέδων οικονοµικής βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και των αγροτικών νοικοκυριών και δεύτερον στην αποτύπωση των πολυλειτουργικών χαρακτηριστικών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Περιοχή µελέτης αποτελεί η Βόρεια Αµοργός, στην οποία κυρίαρχη είναι η ελαιοκαλλιέργεια. Τα δεδοµένα της έρευνας προέκυψαν από: ευτερογενείς πηγές, όπως η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (Απογραφές Γεωργίας- Κτηνοτροφίας, Ετήσια Γεωργικά Στατιστικά ελτία, Απογραφές Πληθυσµού κ.λπ.), η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Κυκλάδων, ο ήµος Αµοργού και ο Σύλλογος Επιχειρηµατιών. Εκτεταµένη επιτόπια έρευνα, µε αναλυτικές συνεντεύξεις µέσω ερωτηµατολογίων που περιελάµβαναν 11 κατηγορίες ερωτήσεων σχετικά µε τεχνικά, οικονοµικά, περιουσιακά και δηµογραφικά στοιχεία και απευθύνονταν στους αρχηγούς των εκµεταλλεύσεων. Το δείγµα της έρευνας περιελάµβανε 70 από τις 133 ελαιοκοµικές εκµεταλλεύσεις της περιοχής, γεγονός που εξασφάλισε την αντιπροσωπευτικότητά του. Η επιλογή έγινε µε τη µέθοδο της στρωµατοποιηµένης τυχαίας δειγµατοληψίας. Βασικό κριτήριο για τον διαχωρισµό στα στρώµατα (οµάδες) ήταν ο αριθµός των ελαιοδένδρων. Μέσω της λεπτοµερούς αυτής µικροοικονοµικής έρευνας εκτιµήθηκαν οι δείκτες οικονοµικής βιωσιµότητας τόσο των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, όσο και των αντίστοιχων αγροτικών νοικοκυριών, και προσδιορίσθηκαν τα πολυλειτουργικά χαρακτηριστικά. Η περιοχή µελέτης Την περιοχή µελέτης αποτελεί το Βόρειο τµήµα της Αµοργού και συγκεκριµένα τα ηµοτικά ιαµερίσµατα Αιγιάλης (στο οποίο περιλαµβάνεται ο Όρµος Αιγιάλης, ο Ποταµός και η Λαγκάδα) και Θολαρίων. Η ιδιότυπη γεωµορφολογία της Αµοργού συνέβαλε µέχρι πρόσφατα στην αποµόνωση και στο σχετικό απροσπέλαστο ορισµένων περιοχών της. Η Κάτω Μεριά στα νότια και η Αιγιάλη στα Βόρεια συνιστούν δύο ξεχωριστές γεωγραφικές και πληθυσµιακές ενότητες, ανάµεσα στις οποίες παρεµβάλλεται µία τρίτη, η κεντρική ενότητα Χώρας Καταπόλων. Η µακρόχρονη αποµόνωση του νησιού δείχνει να αίρεται τα τελευταία 20 χρόνια, κυρίως χάρη στην κατασκευή σηµαντικών έργων υποδοµής και στη βελτίωση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης µε τα αστικά κέντρα (Αθήνα, Σύρο, Νάξο). Μεταξύ 1991 και 2001 ο πληθυσµός της περιοχής µελέτης αυξήθηκε από 622 σε 661 κατοίκους, ενώ βελτιώθηκε και η ηλικιακή κατανοµή κυρίως λόγω της αύξησης των γεννήσεων, της µείωσης της µετανάστευσης, της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και των ευνοϊκότερων προοπτικών απασχόλησης των νέων. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση της ανεργίας (από 1,4% το 1991 σε 9,1% το 2001), µε κυριότερες αιτίες τη σηµαντική αύξηση του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού του νησιού και τη µείωση της οικοδοµικής 4

5 δραστηριότητας µετά το 1995, οπότε ολοκληρώθηκαν τα έργα υποδοµής (κατασκευή λιµανιού και διάνοιξη οδικού δικτύου) και κατασκευάστηκαν τα περισσότερα τουριστικά καταλύµατα. Η οικοδοµική δραστηριότητα σήµερα περιορίζεται στις αναπαλαιώσεις και µετατροπές εγκαταλελειµµένων εξοχικών κατοικιών από έλληνες ή ξένους. Επισηµαίνεται η διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του νησιού ακόµη και από τις ξενοδοχειακές µονάδες και από τους ξένους που έκτισαν εξοχικές κατοικίες. Η ολοκλήρωση των αναπτυξιακών έργων που συγχρηµατοδοτούνται από διάφορα προγράµµατα της ΕΕ, ιδιαίτερα όσων σχετίζονται µε τις υπηρεσίες υγείας, θα συµβάλει σηµαντικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων και σε κάποιο βαθµό στη µείωση του ποσοστού ανεργίας. Η γεωργική δραστηριότητα παρουσιάζει εµφανή σηµάδια διαχρονικής συρρίκνωσης, σε αντίθεση µε την κτηνοτροφία που δείχνει ελαφρά αυξητικές τάσεις, σ ένα όµως συνολικά χαµηλό επίπεδο. Από το 1990 έως το 2000 οι συνολικές εκτάσεις που κατέχουν οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις της περιοχής µειώθηκαν κατά 37% (από στρέµµατα σε στρ.), ενώ αντίθετα ο αριθµός των αιγοπροβάτων αυξήθηκε κατά 15% (από σε ζώα). Η µέση εκµετάλλευση της περιοχής έχει στη διάθεσή της 92 στρ., κατατµηµένα σε 10 αγροτεµάχια, από τα οποία καλλιεργούνται τα 15 στρ. περίπου, καθώς τα υπόλοιπα 77 στρ. χρησιµοποιούνται ως βοσκότοποι. Η κυριότερη καλλιέργεια της περιοχής είναι η ελαιοκαλλιέργεια. Η σταδιακή εγκατάλειψη των καλλιεργούµενων εκτάσεων, ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε αναβαθµίδες, οδήγησε στη µετατροπή τους σε βοσκοτόπους. Αποτελέσµατα Η βιωσιµότητα του αγροτικού νοικοκυριού Από την έρευνα προκύπτει ότι µόλις το 7% των νοικοκυριών της περιοχής µελέτης ξεπερνούν το όριο της οικονοµικής βιωσιµότητας και µπορούν να χαρακτηρισθούν ως βιώσιµα (πιν. 1). Το 1/3 των νοικοκυριών εντάσσεται στην κατηγορία των εν δυνάµει βιώσιµων, ενώ το 31% είναι νοικοκυριά πολύ χαµηλού εισοδήµατος ανά πλήρως απασχολούµενο µέλος, κάτω δηλαδή από το όριο της φτώχειας και χαρακτηρίζονται ως λοιπά. Υπάρχει και µια µεγάλη κατηγορία νοικοκυριών των οποίων οι αρχηγοί έχουν ηλικία µεγαλύτερη των 65 ετών, αποτελούνται µόνο από τον αρχηγό και τη σύζυγο, µε εισοδήµατα που προέρχονται κυρίως από συντάξεις και δευτερευόντως από τη γεωργία. Από την οµάδα αυτή εξαιρέθηκαν έξι νοικοκυριά που έχουν πολλαπλές πηγές εισοδήµατος, οπότε αποµένουν 20 νοικοκυριά, που αποτελούν την σαφώς διακριτή οµάδα των συνταξιούχων. Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση των νοικοκυριών Table 1: Holdings' categories Κατηγορία Πλήθος Ποσοστό Βιώσιµα 5 7% Εν υνάµει Βιώσιµα 23 33% Συνταξιούχοι 20 29% Λοιπά 22 31% Σύνολο % Οι επιδόσεις των διαφόρων κατηγοριών νοικοκυριών ως προς τον δείκτη βιωσιµότητας διαφοροποιούνται αρκετά (Σχ. 1). Η τιµή του δείκτη βιωσιµότητας για την οµάδα των συνταξιούχων εµφανίζεται υψηλή, λόγω της πολύ λιγότερης απασχόλησής τους σε σχέση µε τις άλλες οµάδες, εποµένως ασφαλέστερος εισοδηµατικός δείκτης ειδικά γι αυτήν την οµάδα είναι το συνολικό εισόδηµα (βλ. Σχ. 2). 5

6 Σχήµα 1: είκτης Βιωσιµότητας Νοικοκυριού Figure 1: Holding's Viability Indicator ΣΟΕ/Συνολ. ΜΑΕ Οικογ. Όριο φτώχειας Όριο Βιωσιµότητας Βιώσιµα Εν υνάµει Βιώσιµα Συνταξιούχοι Λοιπά Από πλευράς συνολικού οικογενειακού εισοδήµατος, τα νοικοκυριά της περιοχής συγκροτούν δύο διακριτές οµάδες, µε πολύ σηµαντική απόκλιση γύρω από τον µέσο όρο των (Σχ. 2). Από τη µια πλευρά, τα βιώσιµα και εν δυνάµει βιώσιµα νοικοκυριά να επιτυγχάνουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο ( και , αντίστοιχα) και από την άλλη τα λοιπά νοικοκυριά µε και οι συνταξιούχοι µε αποτελούν τις χαµηλές εισοδηµατικές οµάδες. Το εισοδηµατικό χάσµα µεταξύ των δύο ακραίων οµάδων είναι περίπου 1: Σχήµα 2: Οικογενειακό Εισόδηµα ( ) Figure 2: Family Income ( ) Από Συντάξεις Εξωγεωργικό Από ιδιόκτητα Εστιατόρια, Ταβέρνες, Καφενεία Από Αγροβιοτεχνία Από ('Αγρο')τουρισµό 0 Βιώσιµα Εν υνάµει Βιώσιµα Συνταξιούχοι Λοιπά Σύνολο Γεωργικό 6

7 Η σύνθεση του οικογενειακού εισοδήµατος κατά πηγή προέλευσης αποκαλύπτει πολύ ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις (Σχ. 3). Κατά µέσο όρο, οι εξωγεωργικές πηγές εισοδήµατος (ελεύθερα επαγγέλµατα, µισθωτή απασχόληση σε δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, κ.λπ.) συνεισφέρουν το 41% του συνολικού οικογενειακού εισοδήµατος. εύτερη σε σπουδαιότητα πηγή εισοδήµατος είναι τα ιδιόκτητα αγρο τουριστικά καταλύµατα, µε 21%. Σωστότερος θα ήταν ο χαρακτηρισµός τουριστικά καταλύµατα αφού, εκτός λίγων εξαιρέσεων, σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν ενοικιαζόµενα δωµάτια, η γεωργική δραστηριότητα του νοικοκυριού είναι περιθωριακή, παρόλο που ένα µέρος από τα προϊόντα που παράγονται από τη γεωργική αυτή δραστηριότητα πωλούνται στο αγρο τουριστικό τµήµα. Τα εισοδήµατα από συντάξεις συµµετέχουν κατά µέσο όρο µε 15% στο συνολικό οικογενειακό εισόδηµα, ενώ τα εισοδήµατα από ιδιόκτητα εστιατόρια, ταβέρνες και καφενεία, µε 14%. Το εισόδηµα από την ανεξάρτητη γεωργική δραστηριότητα συµβάλλει µόλις µε 9% στο συνολικό εισόδηµα, και βρίσκεται στην προτελευταία θέση, πριν απ το εισόδηµα απ την αγροβιοτεχνία (παραδοσιακά κεντήµατα και γλυκίσµατα) που συµµετέχει µε 0,3%. Τα βιώσιµα νοικοκυριά αντλούν το εισόδηµά τους µε σχεδόν ίσα ποσοστά από τις δύο επιχειρηµατικές και τις εξωγεωργικές δραστηριότητες, πολύ λίγο από τις συντάξεις και σχεδόν καθόλου από τη γεωργία. Παρόµοιο πρότυπο, αν και µε µεγαλύτερη συµµετοχή των εξωγεωργικών πηγών εισοδήµατος ακολουθούν και τα εν δυνάµει βιώσιµα. εν είναι τυχαίο ότι η παρουσία των ιδόκτητων εστιατορίων αποκλειστικά σ αυτές τις δύο κατηγορίες και η πολύ σηµαντικότερη παρουσία των τουριστικών καταλυµάτων σε σχέση µε τις κατηγορίες χαµηλού εισοδήµατος, είναι οι παράγοντες που κατ εξοχήν συµβάλλουν στη διαµόρφωση του εισοδήµατός τους σε τόσο υψηλά επίπεδα. Στις δύο κατηγορίες νοικοκυριών υψηλού εισοδήµατος, η γεωργία αντιπροσωπεύει ένα πάρα πολύ χαµηλό έως αµελητέο µερίδιο στο συνολικό οικογενειακό εισόδηµα. Αντίθετα, η γεωργία έχει µια αξιοσηµείωτη συµβολή στο συνολικό εισόδηµα των δύο κατηγοριών χαµηλού εισοδήµατος 24% στα λοιπά νοικοκυριά και 19% στους συνταξιούχους. Εποµένως, από καθαρά εισοδηµατικής πλευράς, η γεωργία αποτελεί στην περιοχή µελέτης µια συµπληρωµατική έως περιθωριακή δραστηριότητα, µε µεγαλύτερο ειδικό βάρος στα νοικοκυριά χαµηλού εισοδηµατικού επιπέδου. 100% Σχήµα 3: Ποσοστιαία σύνθεση οικογενειακού εισοδήµατος Figure 3: Composition of Family Income 80% Από Συντάξεις 60% Εξωγεωργικό 40% Από ιδιόκτητα Εστιατόρια, Ταβέρνες, Καφενεία Από Αγροβιοτεχνία 20% Από ('Αγρο')τουρισµό 0% Βιώσιµα Εν υνάµει Βιώσιµα Συνταξιούχοι Λοιπά Σύνολο Γεωργικό 7

8 Τα νοικοκυριά της περιοχής απασχολούν κατά µέσο όρο 1,69 ΜΑΕ, µε τα λοιπά και τα εν δυνάµει βιώσιµα νοικοκυριά να απασχολούν περίπου 2,30 ΜΑΕ και τα βιώσιµα µόνο 1,27 ΜΑΕ (Σχ. 4). Σχήµα 4: Οικογενειακή απασχόληση (ΜΑΕ) Figure 4: Family work-time (AWU) 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Εξωγεωργική Ιδιόκτητα Εστιατόρια- Ταβέρνες Αγροβιοτεχνία ('Αγρο') τουρισµός Γεωργία 0,00 Βιώσιµα Εν υνάµει Βιώσιµα Συνταξιούχοι Λοιπά Σύνολο Το 61% του εργάσιµου χρόνου των µελών των νοικοκυριών αφιερώνεται κατά µέσο όρο στις εξωγεωργικές δραστηριότητες και το 1/4 στη γεωργία (Σχ. 5). Οι δύο επιχειρηµατικές δραστηριότητες απορροφούν κατά µ.ο. από 7% περίπου του εργάσιµου χρόνου των µελών, µε πολύ µεγαλύτερα ποσοστά βέβαια στις δύο κατηγορίες υψηλού εισοδήµατος. Η γεωργία, σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει στο οικογενειακό εισόδηµα, συµµετέχει στην κατανοµή του συνολικού χρόνου εργασίας των µελών των νοικοκυριών µε ψηλότερα ποσοστά, που κυµαίνονται από 17% στα βιώσιµα, έως 25% στα λοιπά νοικοκυριά. Στους συνταξιούχους αποτελεί τη µοναδική δραστηριότητα στην οποία αφιερώνουν κάποιο χρόνο εργασίας. 8

9 Σχήµα 5: Κατανοµή της οικογενειακής απασχόλησης Figure 5: Allocation of family work-time 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Βιώσιµα Εν υνάµει Βιώσιµα Συνταξιούχοι Λοιπά Σύνολο Εξωγεωργική Ιδιόκτητα Εστιατόρια- Ταβέρνες Αγροβιοτεχνία ('Αγρο') τουρισµός Γεωργία Η εικόνα της ανθρώπινης απασχόλησης στα νοικοκυριά συµπληρώνεται µε τον συνυπολογισµό της ξένης (µισθωτής, σε εποχική βάση) απασχόλησης που συµπληρώνει την οικογενειακή (Σχ. 6). Έτσι, οι συνολικές απαιτήσεις των νοικοκυριών σε ανθρώπινη απασχόληση ανέρχονται κατά µ.ο. σε 1,96 ΜΑΕ. Τα εν δυνάµει βιώσιµα είναι τα νοικοκυριά που χρησιµοποιούν την περισσότερη ανθρώπινη απασχόληση (2,67 ΜΑΕ), έπονται τα λοιπά (2,37 ΜΑΕ) και τα βιώσιµα µε 2,20 ΜΑΕ. Σχήµα 6: Απασχόληση στα νοικοκυριά (ΜΑΕ) Figure 6: Employment in holdings (AWU) 3,00 2,50 2,00 1,50 Ξένη Οικογενειακή 1,00 0,50 0,00 Βιώσιµα Εν υνάµει Βιώσιµα Συνταξιούχοι Λοιπά Σύνολο Η ξένη εργασία καλύπτει κατά µ.ο. το 14% των συνολικών απαιτήσεων των νοικοκυριών σε ανθρώπινη εργασία, µε µεγαλύτερη συµµετοχή στα βιώσιµα νοικοκυριά 9

10 (42%), που αποδεικνύονται έτσι τα περισσότερο επιχειρηµατικά, και στα εν δυνάµει βιώσιµα µε 16% (Σχ. 7). Αξιοσηµείωτη είναι η παρουσία της ξένης εργασίας στους συνταξιούχους (34%). Τα λοιπά είναι τα νοικοκυριά που προσφεύγουν λιγότερο απ όλα σε ξένη εργασία. Η ξένη εργασία χρησιµοποιείται τόσο στη γεωργία, όσο και στους δύο επιχειρηµατικούς τοµείς, τον αγρο τουρισµό και τα ιδιόκτητα εστιατόρια. Τα βιώσιµα νοικοκυριά χρησιµοποιούν ξένη εργασία κυρίως στον αγρο τουρισµό και ελάχιστα στη γεωργία, τα εν δυνάµει βιώσιµα κυρίως στα ιδιόκτητα εστιατόρια και δευτερευόντως στον τουρισµό και τη γεωργία, ενώ οι συνταξιούχοι και τα λοιπά νοικοκυριά αποκλειστικά στη γεωργία. 100% Σχήµα 7: Ποσοστιαία σύνθεση της απασχόλησης στα νοικοκυριά Figure 7: Composition of employment in holdings 80% 60% 40% Ξένη Οικογενειακή 20% 0% Βιώσιµα Εν υνάµει Βιώσιµα Συνταξιούχοι Λοιπά Σύνολο Γεωργία Βιωσιµότητα της γεωργικής εκµετάλλευσης Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι καµµία από τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις της περιοχής δεν καταφέρνει να προσεγγίσει ή να ξεπεράσει το όριο της οικονοµικής βιωσιµότητας (Σχ. 8). 10

11 Σχήµα 8: Βιωσιµότητα Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων Figure 8: Farm Viability 120% 100% 80% 60% 40% 20% είκτης Βιωσιµότητας Όριο Βιωσιµότητας Όριο εν δυνάµει βιώσιµων 0% Βιώσιµα Εν υνάµει Βιώσιµα Συνταξιούχοι Λοιπά Σύνολο Μόλις µία εκµετάλλευση χαρακτηρίζεται ως εν δυνάµει βιώσιµη και ένδεκα εκµεταλλεύσεις εντάσσονται στην κατηγορία των φθινουσών µε ενδείξεις οικονοµικής ανάκαµψης, στην πραγµατικότητα όµως µόνο οι εννέα θα µπορούσαν πράγµατι να χαρακτηρισθούν ως τέτοιες, καθώς οι δύο άλλες αποτελούν εντελώς περιθωριακές περιπτώσεις, µε αµελητέα οικογενειακή απασχόληση στη γεωργία (0,03 ΜΑΕ και 0,02 ΜΑΕ) και πάρα πολύ χαµηλό Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδηµα (ΓΟΕ) (1.264 και 262, αντίστοιχα). Θα µπορούσαµε να πούµε ότι από τις εκµεταλλεύσεις αυτές, οι οποίες ξεφεύγουν από τη γενική εικόνα της περιθωριακής άσκησης της γεωργίας, ξεχωρίζουν οι οκτώ, οι οποίες έχουν ΓΟΕ µεγαλύτερο των Την πλέον ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η εν δυνάµει βιώσιµη εκµετάλλευση, η οποία έχει το περισσότερο ζωικό κεφάλαιο (300 αιγοπρόβατα και 10 βοοειδή) και ΓΟΕ , έναντι για το σύνολο της περιοχής µελέτης. Η οµάδα αυτή των οκτώ εκµεταλλεύσεων διαφοροποιείται αισθητά από το σύνολο των εκµεταλλεύσεων σε µια σειρά από κρίσιµα χαρακτηριστικά, όπως η καλλιεργούµενη έκταση, η έκταση των ελαιώνων και το εκτρεφόµενο ζωικό κεφάλαιο (πιν. 2). ιαφοροποίηση σηµειώνεται επίσης στις αποδόσεις του λαδιού, αλλά και σε βασικούς οικονοµικούς δείκτες, όπως η ακαθάριστη αξία φυτικής και ζωικής παραγωγής. Στον τελευταίο µάλιστα δείκτη οι οκτώ εκµεταλλεύσεις σηµειώνουν επίδοση υπερπενταπλάσσια του συνόλου των εκµεταλλεύσεων. Πίνακας 2: Η δυναµική οµάδα των εκµεταλλεύσεων (µεγέθη ανά εκµετάλλευση) Table 2: The dynamic farms (indicators per farm) Καλλιεργο ύµενη Έκταση (στρ.) Εκταση Ελαιώνων (στρ.) Παραγωγ ή Λαδιού (κιλά/στρ. ) Αριθµός Αιγοπρο βάτων Ακαθ. Αξία Φυτικής Παραγωγής ( ) Ακαθ. Αξία Ζωικής Παραγωγής ( ) Οι οκτώ εκµεταλλεύσεις 15,1 8,1 67, Σύνολο Εκµ/σεων 10,7 6,4 62,

12 Το σηµαντικότερο στοιχείο που προσδίδει στην οµάδα αυτή εκµεταλλεύσεων ιδιαίτερο δυναµισµό είναι η ύπαρξη κλάδων κτηνοτροφικής παραγωγής, που ξεπερνούν ένα ελάχιστο µέγεθος, οι καλύτερες επιδόσεις στον βασικό κλάδο της ελαιοκοµίας, αλλά και η ύπαρξη δυναµικών κλάδων παραγωγής όπως τα λαχανικά. Σε µια από αυτές τις εκµεταλλεύσεις γίνεται απ ευθείας πώληση των προϊόντων στο αγρο τουριστικό τµήµα της, µε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Σίγουρα όµως, αυτό δεν είναι ο κανόνας: οι υπόλοιπες εκµεταλλεύσεις από τη δυναµική οµάδα των οκτώ εκµεταλλεύσεων δεν διαθέτουν ενοικιαζόµενα δωµάτια, και κανένα από τα νοικοκυριά που διαθέτουν ενοικιαζόµενα δωµάτια εκτός µίας περίπτωσης δεν διαθέτουν αξιόλογη γεωργική εκµετάλλευση. Συνολικά, εποµένως, µόλις οκτώ από τις 70 εκµεταλλεύσεις (το 11% του συνόλου) καταφέρνουν να διαφοροποιηθούν από τη γενικότερη εικόνα της συρρίκνωσηςπεριθωριοποίησης της τοπικής γεωργίας και να αποκλίνουν λιγότερο από το όριο της οικονοµικής βιωσιµότητας. Ενδιαφέρουσα είναι και η συσχέτιση της εικόνας της βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε τις κατηγορίες των νοικοκυριών, όπως έχουν ήδη προσδιοριστεί. Από την πλέον δυναµική οµάδα των οκτώ εκµεταλλεύσεων, οι τέσσερις ανήκουν σε νοικοκυριά που χαρακτηρίζονται ως εν δυνάµει βιώσιµα, οι τρείς (µεταξύ των οποίων και η πλέον δυναµική εκµετάλλευση) σε νοικοκυριά της κατηγορίας των λοιπών και µία σε νοικοκυριό µε αρχηγό συνταξιούχο. Εποµένως, τα νοικοκυριά της ανώτερης εισοδηµατικής κατηγορίας κατέχουν γεωργικές εκµεταλλεύσεις που έχουν καθαρά συµπληρωµατικό ή αυτοκαταναλωτικό χαρακτήρα, µε πενιχρά οικονοµικά αποτελέσµατα. Η διάσταση της πολυλειτουργικότητας Όπως και σε πολύ µεγάλο µέρος της νησιωτικής Ελλάδας, έτσι και εδώ, η ασκούµενη σήµερα γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγική δραστηριότητα είναι ό,τι έχει αποµείνει µετά την κατάρρευση των παραδοσιακών παραγωγικών συστηµάτων και κοινωνικών δοµών, τη συνακόλουθη εγκατάλειψη πολλών παραδοσιακών δραστηριοτήτων και την προσαρµογή των τοπικών κοινωνιών στα νέα δεδοµένα. Έτσι, οι αναβαθµίδες έχουν πιά εγκαταλειφθεί, έχοντας µετατραπεί σε βοσκοτόπους, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που καλλιεργούνται µε σιτηρά και αµπέλι. Ας σηµειωθεί ότι σε αναβαθµίδες βρίσκεται σήµερα το 5%-10% της καλλιεργούµενης έκτασης της περιοχής µελέτης. Οι τοίχοι των αναβαθµίδων δεν συντηρούνται, ούτε και επισκευάζονται, οπότε µακροχρόνια είναι αµφίβολη η διατήρησή τους και πολύ πιθανή η υποβάθµιση του περιβάλλοντος, µε απώλεια παραγωγικού εδάφους και σηµαντική αλλαγή του τοπίου. Ένα άλλο στοιχείο που επιβεβαιώνει τις τάσεις εγκατάλειψης είναι ότι οι καλλιεργητικές εργασίες που απαιτούνται για τη διατήρηση των ελαιώνων είναι πληµελλείς, καθώς π.χ. το έδαφος στους ελαιώνες δεν σκάβεται. Χαρακτηριστικό της εγκατάλειψης των καλλιεργειών είναι και το γεγονός ότι έγινε εισαγωγή λαχανικών στο νησί το 2004, ύστερα από πολλές δεκαετίας αυτάρκειας. Εποµένως, θα µπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι οι όποιες γεωργικές δραστηριότητες ασκούνται σήµερα αποτελούν αντίσταση στη µακροχρόνια τάση εγκατάλειψης και περιθωριοποίησης, µε µια γενικότερη θετική συµβολή που µπορεί να προσεγγισθεί µέσα από τη σύγχρονη έννοια της πολυλειτουργικότητας και την εξειδίκευσή της σε τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα, από τα δεδοµένα της έρευνάς µας διαπιστώνονται τα ακόλουθα: Από τη συµβολή των επιµέρους δραστηριοτήτων στη συνολική απασχόληση (οικογενειακή και ξένη) του τοπικού πληθυσµού προκύπτει ότι οι εξωγεωργικές δραστηριότητες καλύπτουν το 53% των συνολικών θέσεων απασχόλησης, µε τη γεωργία να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, µε 26%, και τους δύο επιχειρηµατικούς κλάδους να έπονται µε 10,6% και 10,3% (Σχ. 9). Εποµένως, παρόλο που η γεωργία συµµετέχει στο συνολικό 12

13 οικογενειακό εισόδηµα µε 9%, η συµβολή της στη συνολική απασχόληση είναι πολύ µεγαλύτερη, 26% κατά µέσο όρο, και ασφαλώς, διαφοροποιούµενη µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών νοικοκυριών, από 15% στα βιώσιµα νοικοκυριά έως 28% στα λοιπά. Στους συνταξιούχους, λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής της κατηγορίας, καταλαµβάνει σχεδόν το 100% του εργάσιµου χρόνου. Σχήµα 9: Συµβολή των διαφόρων δραστηριοτήτων στη συνολική απασχόληση Figure 9: Total employment by activity 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Εξωγεωργικές Ιδιόκτητα Εστιατόρια-Ταβέρνες Αγροβιοτεχνία ('Αγρο') τουρισµός Γεωργία 20% 10% 0% Βιώσιµα Εν υνάµει Βιώσιµα Συνταξιούχοι Λοιπά Σύνολο Ως προς τους επιµέρους γεωργοπεριβαλλοντικούς δείκτες, παρατηρείται µια πολύ χαµηλή επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την άσκηση της γεωργίας στην περιοχή, µε σηµαντικές και πάλι διαφοροποιήσεις ανάµεσα στις διάφορες κατηγορίες νοικοκυριών (πιν. 3). Ειδικότερα, τη µεγαλύτερη συµβολή στο φαινόµενο του θερµοκηπίου φαίνεται να έχουν τα λοιπά νοικοκυριά, µε την εντατικότερη χρήση των γεωργικών µηχανηµάτων και την αντίστοιχη εκποµπή CO 2, ενώ τα βιώσιµα νοικοκυριά αφενός εµφανίζουν τον υψηλότερο συντελεστή οικοεπικινδυνότητας από την εφαρµογή των φυτοφαρµάκων, αφετέρου εµφανίζονται να συµβάλλουν περισσότερο από τις υπόλοιπες κατηγορίες στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας (για τον τρόπο υπολογισµού των σχετικών δεικτών, βλ. Παράρτηµα). Πίνακας 3: Ειδικοί είκτες Πολυλειτουργικότητας της τοπικής γεωργίας Table 3: Multifunctionality Indicators of local agriculture Συνολικές εκποµπές CO 2 από γεωργικά µηχανήµατα (κιλά CO 2) Συντελεστής Οικοεπικινδυνότητας Φυτοφαρµάκων είκτης Βιοποικιλότητας Βιώσιµα 233, ,70 Εν υνάµει Βιώσιµα 150, ,45 Συνταξιούχοι 222, ,49 Λοιπά 519, ,42 Σύνολο 293, ,47 Πηγή: Υπολογισµοί βασισµένοι στο Beopoulos and Vlahos,

14 Ο συνδυασµός γεωργίας και κτηνοτροφίας αποτελούσε ανέκαθεν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των καλλιεργητικών συστηµάτων στο νησιωτικό χώρο, στο πλαίσιο των οποίων αναπτύσσονταν ισχυρές σχέσεις συµπληρωµατικότητας. Για παράδειγµα, οι εκτάσεις που καλλιεργούντο µε σιτηρά, µετά τον θερισµό τους χρησιµοποιούνταν ως βοσκότοποι, τα ζώα εµπλούτιζαν τα φτωχά εδάφη µε πολύτιµη οργανική ουσία, κ.ο.κ. Με την κατάρρευση των παραδοσιακών αυτών συστηµάτων, πολλές γεωργικές εκτάσεις εγκαταλείπονται και τα ζώα αποστερούνται από πολύτιµη βοσκήσιµη ύλη. Παράλληλα, ο αριθµός των ζώων µπορεί να αυξάνεται λόγω, π.χ., ευνοϊκού καθεστώτος επιδοτήσεων, οπότε αυξάνεται η πίεση προς τους βοσκοτόπους, οι οποίοι υποβαθµίζονται διαρκώς. Το πρόβληµα αυτό έχει κάνει την εµφάνισή του και στην περιοχή µελέτης, καθώς ο δείκτης Ζωικές Μονάδες ανά εκτάριο βοσκοτόπου παίρνει την τιµή 0.29, όταν το µέγιστο όριο που έχει τεθεί από τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για τους υποβαθµισµένους νησιωτικούς βοσκοτόπους είναι 0.23 (Beopoulos and Vlahos, 2004). Ένας άλλος δείκτης που εµπίπτει στην κοικωνική-πολιτισµική διάσταση της πολυλειτουργικότητας είναι η προέλευση των τροφίµων που καταναλώνονται σε µια περιοχή. Έτσι, όσο περισσότερο τα τρόφιµα αυτά προέρχονται από την ίδια την περιοχή, τόσο περισσότερο θεωρείται ότι προστατεύεται η τοπική ταυτότητα (Dwyer et. al., 2005). Από τα δεδοµένα µας γνωρίζουµε ότι η ακαθάριστη αξία παραγωγής των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή µελέτης και καταναλώνονται από κάθε νοικοκυριό ανέρχεται σε 200, ενώ η µέση δαπάνη κάθε νοικοκυριού στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για αγορά ειδών διατροφής ανέρχεται σε (ΕΣΥΕ, 2005), εποµένως ο δείκτης αυτοπροµήθειας της περιοχής µελέτης σε τρόφιµα διαµορφώνεται σε 5%, ποσοστό εξαιρετικά χαµηλό. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι µία από τις εκµεταλλεύσεις του δείγµατος βρίσκεται σε µεταβατικό στάδιο προς τη βιολογική καλλιέργεια, γεγονός αναµφίβολα ελπιδοφόρο. Συζήτηση Η θεώρηση της τοπικής γεωργίας και οικονοµίας από την οπτική γωνία της οικονοµικής βιωσιµότητας και της γεωργικής πολυλειτουργικότητας αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες πτυχές της διαδικασίας ενσωµάτωσης της γεωργίας στην ευρύτερη οικονοµία και συµβάλλει σε µια πληρέστερη αποτύπωση του συνόλου των δραστηριοτήτων των µελών των αγροτικών νοικοκυριών, καθώς και όλων των πηγών εισοδήµατός τους. Παράλληλα ανιχνεύει τα πολυλειτουργικά χαρακτηριστικά της τοπικής γεωργίας. Παρότι η γεωργία στην περιοχή µελέτης βρίσκεται σ ένα πολύ χαµηλό επίπεδο οικονοµικής απόδοσης, είναι λάθος η εντύπωση που συνήθως επικρατεί για την αγροτική οικονοµία περιοχών όπως η εξεταζόµενη, ότι πρόκειται δηλαδή για οικονοµίες κλειστές και αυτάρκεις. Κι αυτό γιατί από τα δεδοµένα της έρευνας προκύπτει ότι η αξία των αυτοκαταναλισκόµενων προϊόντων αντιστοιχεί στο 6.5% της συνολικής αξίας των παραγόµενων προϊόντων από τις εκµεταλλεύσεις, εποµένως ο βασικός προσανατολισµός των εκµεταλλεύσεων είναι η αγορά και όχι µόνο η κάλυψη των διατροφικών αναγκών του νοικοκυριού, έστω κι αν το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής τουλάχιστον του λαδιού πωλείται σε συγγενείς και όχι σε τρίτους. Από τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν έγινε προφανής η ύπαρξη µιάς ποικιλίας αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται µε τη γεωργία και τον αγροτικό χώρο της περιοχής µελέτης. Έτσι, π.χ., έχουµε την παραγωγή γεωργικών προϊόντων που απευθύνονται σε µια περιορισµένη τοπική αγορά και σε µια πιο διευρυµένη αγορά που αποτελείται κυρίως από καταναλωτές που κατάγονται από την περιοχή και διαµένουν κάπου αλλού. Παράλληλα, υπάρχει µια πολύ µεγαλύτερη αγορά (εθνική-ευρωπαϊκή) από την οποία προέρχονται οι δυνητικοί επισκέπτες της περιοχής και οι χρήστες των τοπικών τουριστικών υπηρεσιών. Πρόκειται µάλλον για την αντίθετη περίπτωση από αυτήν που συναντάται στη διεθνή 14

15 βιβλιογραφία, όπου η παραγωγή γεωργικών προϊόντων τα οποία απευθύνονται στις εθνικές ή διεθνείς αγορές, συνδυάζεται µε την ύπαρξη µη εµπορεύσιµων υπηρεσιών της γεωργίας, που έχουν τοπικές αγορές (Freshwater, 2006). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η έννοια της πολυλειτουργικής γεωργίας θέτει καίριες προκλήσεις στον σχεδιασµό των κατάλληλων µέτρων πολιτικής. Ο σχεδιασµός αυτός διευκολύνεται στο παράδειγµα που µόλις προαναφέρθηκε, καθώς τα ενλόγω αγαθά και υπηρεσίες δεν είναι συνδεδεµένα (joint), οπότε το καθένα θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο διαφορετικής µεταχείρισης (π.χ., στήριξη µέσω µέτρων που ρυθµίζουν τις αγορές των προϊόντων ή µέσω άλλων δηµόσιων πολιτικών). ιευκολύνεται επίσης ο σχεδιασµός και στην περίπτωση συνδεδεµένων αγαθών και υπηρεσιών, όπως η παραγωγή ελαιολάδου ή κρασιού µε ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και αναβάθµιση της αισθητικής του τοπίου, µέσω, π.χ., της καλλιέργειας της γής που βρίσκεται σε αναβαθµίδες, κάτι που προϋποθέτει την παροχή κατάλληλων κινήτρων για την προστασία των αναβαθµίδων, κ.ο.κ. Εξάλλου, η ανάπτυξη της Πολυλειτουργικής Γεωργίας (ΠΓ) µέσω της εµβάθυνσης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (Knickel et al., 2004 Meert et al., 2005) θα µπορούσε να συντελέσει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής και ταυτόχρονα να δώσει µια ισχυρή ώθηση στο σύνολο της τοπικής οικονοµίας, µε νέα ποιοτικά προϊόντα (π.χ. µέλι), υπάρχοντα προϊόντα που µετατρέπονται σε βιολογικά ή πιστοποιηµένα ποιοτικά, κ.λπ. Το πρόβληµα είναι ότι µέχρι τώρα η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των αγροτικών νοικοκυριών γίνεται ταυτόχρονα µε την περιθωριοποίηση και εγκατάλειψη της γεωργίας. Η ΠΓ όµως µπορεί να παίξει και έναν άλλο, κρισιµότατο ρόλο στην περιοχή µελέτης να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος ανάµεσα σε µια φθίνουσα παραγωγική δοµή αφενός και σ ένα πρότυπο ανάπτυξης αφετέρου, το οποίο όλο και περισσότερο χάνει κάθε τοπική αναφορά. Στο πλαίσιο αυτό, θα µπορούσε, π.χ., να επιδιωχθεί η σταδιακή µετατροπή του αγρο τουρισµού σε πραγµατικό αγροτουρισµό, κάτι που προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, την αναβάθµιση της ίδιας της γεωργικής παραγωγής και της γενικότερης λειτουργίας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Συµπεράσµατα Παρατηρείται µια αξιοσηµείωτη διαφοροποίηση των πηγών εισοδήµατος των αγροτικών νοικοκυριών, καθώς και ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (τουριστικά καταλύµατα και εστιατόρια). Μόλις το 7% των νοικοκυριών της περιοχής µελέτης ξεπερνούν το όριο της οικονοµικής βιωσιµότητας, ενώ το 33% εντάσσεται στην κατηγορία των εν δυνάµει βιώσιµων. Η γεωργία συνεισφέρει κατά µέσο όρο το 9% του συνολικού εισοδήµατος των νοικοκυριών, στις δύο κατηγορίες όµως νοικοκυριών υψηλού εισοδήµατος αντιπροσωπεύει ένα πάρα πολύ χαµηλό έως αµελητέο µερίδιο στο συνολικό οικογενειακό εισόδηµα. Από καθαρά εισοδηµατικής πλευράς, η γεωργία αποτελεί στην περιοχή µελέτης µια συµπληρωµατική έως περιθωριακή δραστηριότητα, µε µεγαλύτερο ειδικό βάρος στα νοικοκυριά χαµηλού εισοδηµατικού επιπέδου. Επίσης, η γεωργία, συµµετέχει στην κατανοµή του συνολικού χρόνου εργασίας των µελών των νοικοκυριών µε 25%. Η ξένη εργασία καλύπτει κατά µ.ο. το 14% των συνολικών απαιτήσεων των νοικοκυριών σε ανθρώπινη εργασία, µε µεγαλύτερη συµµετοχή στα βιώσιµα νοικοκυριά (42%), που αποδεικνύονται έτσι τα περισσότερο επιχειρηµατικά, και στα εν δυνάµει βιώσιµα µε 16%. Καµµία από τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις της περιοχής δεν καταφέρνει να προσεγγίσει ή να ξεπεράσει το όριο της οικονοµικής βιωσιµότητας. Μόλις το 11% των εκµεταλλεύσεων καταφέρνουν να διαφοροποιηθούν από τη γενικότερη εικόνα της περιθωριοποίησης της τοπικής γεωργίας και να αποκλίνουν λιγότερο από το όριο της οικονοµικής βιωσιµότητας. Η ύπαρξη κτηνοτροφικής παραγωγής, που ξεπερνά ένα ελάχιστο µέγεθος, οι καλύτερες επιδόσεις στον βασικό κλάδο της ελαιοκοµίας και η ύπαρξη δυναµικών κλάδων παραγωγής 15

16 όπως τα λαχανικά είναι οι βασικές αιτίες για τον ιδιαίτερο δυναµισµό αυτής της οµάδας. Τα νοικοκυριά της ανώτερης εισοδηµατικής κατηγορίας κατέχουν γεωργικές εκµεταλλεύσεις που έχουν καθαρά συµπληρωµατικό ή αυτοκαταναλωτικό χαρακτήρα, µε πενιχρά οικονοµικά αποτελέσµατα. Η συνδυασµένη θεώρηση της οικονοµικής βιωσιµότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης και του αγροτικού νοικοκυριού αποκαλύπτει τον πραγµατικό χαρακτήρα της ενσωµάτωσης της γεωργίας στο σύνολο των παραγωγικών δραστηριοτήτων των νοικοκυριών της περιοχής µελέτης. Έτσι, η γεωργία συµβάλλει κατά µέσο όρο κατά 9% στον σχηµατισµό του συνολικού εισοδήµατος και κατά 26% στη συνολική απασχόληση στην περιοχή µελέτης. Οι όποιες γεωργικές δραστηριότητες ασκούνται σήµερα αποτελούν αντίσταση στη µακροχρόνια τάση εγκατάλειψης και περιθωριοποίησης, µε µια γενικότερη θετική συµβολή που µπορεί να προσεγγισθεί µέσα από τη σύγχρονη έννοια της πολυλειτουργικότητας και την εξειδίκευσή της σε τοπικό επίπεδο. Ως προς τους επιµέρους γεωργοπεριβαλλοντικούς δείκτες, παρατηρείται ένα πολύ χαµηλό επίπεδο εκµηχάνισης και αµελητέα συµβολή στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, ενώ χαµηλή είναι και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τη χρήση φυτοφαρµάκων. Η εγκατάλειψη όµως των αναβαθµίδων και η υπερβολική βοσκοφόρτωση αποτελούν ασφαλείς ενδείξεις της διάσπασης της ενότητας γεωργίας-κτηνοτροφίας, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται ισχυρές πιέσεις στο περιβάλλον. Ο δείκτης αυτοπροµήθειας της περιοχής µελέτης σε τρόφιµα διαµορφώνεται στο εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό του 5%. Η εισαγωγή της έννοιας της πολυλειτουργικότητας της γεωργίας µπορεί να συµβάλει καθοριστικά, αφενός σε µια προοπτική παραγωγικής ανασυγκρότησης και αφετέρου σ έναν επαναπροσδιορισµό του προτύπου ανάπτυξης της περιοχής, µε αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της τοπικής γεωργίας και επανασύνδεσής της µε την αυξανόµενη δυναµική της τοπικής οικονοµίας. Βιβλιογραφία ιακοσάββας,., Περιβαλλοντική πολυλειτουργικότητα και φιλελευθεροποίηση του εµπορίου γεωργικών προϊόντων. Αντιπαράθεση ή αρµονία; στο Καρανικόλας Π. και Ν. Μαρτίνος (Επιµ.) ιεθνές εµπόριο γεωργικών προϊόντων και πολυλειτουργική γεωργία πλαίσιο πολιτικής και οικονοµικές λειτουργίες, Μαΐστρος, Αθήνα, ΕΣΥΕ, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών , Αθήνα, Ζιωγάνας, Χρ., Πρότυπα βιώσιµων γεωργικών εκµεταλλεύσεων και η σηµασία τους για το µέλλον της ελληνικής γεωργίας, στο: Το αγροτικό πρόβληµα της Ελλάδας, Πρακτικά οµότιτλης ηµερίδας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Μπεόπουλος, Ν., Πολυλειτουργικότητα. Από µια αµφίσηµη έννοια σε µια αµφίσηµη πολιτική, στο Καρανικόλας Π. και Ν. Μαρτίνος (Επιµ.) ιεθνές εµπόριο γεωργικών προϊόντων και πολυλειτουργική γεωργία πλαίσιο πολιτικής και οικονοµικές λειτουργίες, Μαΐστρος, Αθήνα, Τσιµπούκας Κ., Τσουκαλάς Στ., Σπαθής Π., Καρανικόλας Π. και Ε. Νέλλας, Η οικονοµική βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων στο πλαίσιο της γεωργικής διαρθρωτικής πολιτικής. Εκτιµήσεις µε βάση τα στοιχεία του RICA. Πρακτικά του 5 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονοµίας, Παπαζήσης, Αθήνα, Fennell, R., Η Κοινή Αγροτική Πολιτική, συνέχεια και αλλαγή, επιµέλεια ελληνικής έκδοσης Ν. Μαραβέγιας, Θεµέλιο - Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα, Beopoulos, N. and G. Vlahos, Exploitation of pastures in a sensitive natural environment. The case of Western Lesvos, in Sustainability of Agrosilvopastoral Systems (Dehesas, Montados), Advances in Geoecology 37, Bohman, M., Cooper, J., Mullarkey, D., Normile, M., Skully, D., Vogel, St. and E. Young, The Use and Abuse of Multifunctionality, Economic Research Service/USDA,

17 Christopoulos, S. and Vlahos, G., AE-Footprint: The Agri-Environmental Footprint - 2nd Progress Report. Greek case study: Organic plant production scheme Oleiculture in Mani, Prefecture of Messinia, South Peloponnesus: Part 3 Methodology, Athens, Dwyer, J., Baldock, D., Guyomard, H., Wilkin, J. and D. Klepacka, Scenarios for modelling trade policy effects on the multifunctionality of European agriculture, ENARPRI Working Paper No.10, Brussels, Dwyer, J. and H. Guyomard, International trade, agricultural policy reform and the multifunctionality of EU agriculture: a framework for analysis, in Karditi E. and Swinnen J. (Eds.) Trade agreements, multifunctionality and EU agriculture, Centre for European Policy Studies, Brussels, Freshwater, D., Financing agricultural policies with particular reference to public good provision and multifunctionality: which level of government? OECD, Paris, Hill B., Farm Incomes, Wealth and Agricultural Policy, 3 nd edition, Ashgate, Aldershot, Knickel, K., Renting, H. and J.D. van der Ploeg, Multifunctionality in European Agriculture, in Brouwer F. (Ed.) Sustaining Agriculture and the Rural Environment; Governance, Policy and Multifunctionality, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Kroll, J., Politique Agricole et relations internationales; les enjeux en France et dans la C.E.E., Syros, Paris, Meert, H., van Huylenbroeck, Venimmen T, Bourgeois, M. and E. van Hecke, Farm household survival strategies and diversification on marginal farms, Journal of Rural Studies Vol. 21 (2005), pp , Prestegard, S., Multifunctional agriculture and the design of policy instruments: application to the WTO negotiations on agriculture, Norwegian Agricultural Economics Research Institute, Working Paper , Oslo, Scott, J., Morgan, F. and W. Johnston, Agriculture in Kings County: Real Values and Real Progress, Kings County Soils and Agriculture Committee and GPI Atlantic, Glen Haven, NS, Canada, von Cramon, St., Aspects of the Commission s management of the fair standards of living Treaty Objective, University of Göttingen, Department of Agricultural Economics, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η βιωσιµότητα της γεωργικής εκµετάλλευσης Η βιωσιµότητα της γεωργικής εκµετάλλευσης, ιδιαίτερα µετά τις αρχές της δεκαετίας του 1970, βασίστηκε κυρίως στην εξέλιξη δύο δεικτών της γεωργικής εκµετάλλευσης: (i) στο εισόδηµα ανά απασχολούµενο, το οποίο έπρεπε να προσεγγίζει τη µέση αµοιβή της εργασίας των απασχολουµένων στον δευτερογενή και τον τριτογενή τοµέα ("συγκρίσιµο εισόδηµα" 2 ) και (ii) στην απασχόληση, η οποία δεν θα έπρεπε να είναι µικρότερη από 1 ΜΑΕ (ισοδύναµο 2 Η έννοια του συγκρίσιµου εισοδήµατος αντικαταστάθηκε µε το εισόδηµα αναφοράς (Καν.797/85), εξ αιτίας των γενικότερων οικονοµικών εξελίξεων στην Ε.Κ./Ε.Ε. κατά τη δεκαετία του 80. Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις συνοψίζονται στην αύξηση του ποσοστού της ανεργίας και στις πληθωριστικές πιέσεις που επικρατούσαν την εποχή εκείνη, µε αποτέλεσµα την επιβάρυνση των δαπανών παραγωγής των γεωργικών προϊόντων, την αύξηση των επιτοκίων δανεισµού, καθώς και την αύξηση των ονοµαστικών αµοιβών της εργασίας των απασχολουµένων στον δευτερογενή και τον τριτογενή τοµέα, δηλαδή στην άνοδο του επιπέδου του συγκρίσιµου εισοδήµατος (Kroll 1987). 17

18 ανθρωποέτος πλήρους απασχόλησης) (Οδηγία 72/159). Βασικά µέτρα πολιτικής, οι επενδυτικές ενισχύσεις στη γεωργία, έχουν ως προϋπόθεση για τη χορήγησή τους, την αποδείξιµη οικονοµική βιωσιµότητα µιας γεωργικής εκµετάλλευσης. Λαµβάνοντας υπόψη τον οικογενειακό χαρακτήρα των ελληνικών γεωργικών εκµεταλλεύσεων, ως κριτήρια µέτρησης της οικονοµικής βιωσιµότητάς τους θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα: 1. Το Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδηµα ανά πλήρως απασχολούµενο µέλος της οικογένειας (ΜΑΕ) στη γεωργία. Η επιλογή του Γεωργικού Οικογενειακού Εισοδήµατος αντί της Αµοιβής Εργασίας, που χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα ως κύριος δείκτης επιλογής των επενδυτικών σχεδίων, συνδέεται µε τον οικογενειακό χαρακτήρα του συνόλου σχεδόν των γεωργικών εκµεταλλεύσεων της χώρας, (Χρ. Ζιωγάνας, 1998). 2. Η χρησιµοποιούµενη οικογενειακή εργασία στη γεωργική εκµετάλλευση, µετρούµενη σε ΜΑΕ. Λόγω του οικογενειακού χαρακτήρα των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, µία βιώσιµη γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να εξασφαλίζει την ετήσια απασχόληση τουλάχιστον ενός µέλους του αγροτικού νοικοκυριού. Με τη χρήση των δύο αυτών δεικτών και τους συνδυασµούς τους προκύπτουν τρείς κατηγορίες γεωργικών εκµεταλλεύσεων, µε επιµέρους διαφοροποιήσεις (πίνακας Π1): οι οικονοµικά βιώσιµες, οι εν δυνάµει οικονοµικά βιώσιµες και οι φθίνουσες µε ενδείξεις οικονοµικής ανάκαµψης. Όσες δεν εντάσσονται σ αυτές τις κατηγορίες µπορούν να χαρακτηρισθούν ως λοιπές ή περιθωριακές εκµεταλλεύσεις. Με βάση τα παραπάνω, οι φθίνουσες εκµεταλλεύσεις, µόλις και καλύπτουν τις ελάχιστες δαπάνες διαβίωσής τους, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να σχηµατίσουν µέσω αποταµιεύσεων (εφόσον δεν έχουν εξωγεωργικά εισοδήµατα) τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια για να συµµετέχουν σε ένα πρόγραµµα επενδύσεων, που θα στόχευε στο να τις καταστήσει βιώσιµες. Αντίθετα, οι εν δυνάµει βιώσιµες εκµεταλλεύσεις υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης και συνεπώς µπορούν, περιορίζοντας την πρόσθετη κατανάλωση, πέραν των ελαχίστων αναγκαίων (ανάλογα µε την ύπαρξη ή µη εξωγεωργικού εισοδήµατος), να σχηµατίσουν ένα κεφάλαιο απαραίτητο ως ίδια συµµετοχή στην πραγµατοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου που θα τις καταστήσει βιώσιµες. Τέλος, οι εκµεταλλεύσεις που ανήκουν στην κατηγορία των βιώσιµων, υπερκαλύπτουν τις µέσες δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών µε υπεύθυνο γεωργό και συνεπώς µπορούν να σχηµατίσουν, µε την πάροδο του χρόνου το αναγκαίο κεφάλαιο, όχι µόνο για την ανανέωση, αλλά και την αύξηση του παραγωγικού τους δυναµικού. είκτης Βιωσιµότητας Γεωργικής Εκµετάλλευσης (%) = Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδηµα ανά πλήρως απασχολούµενο µέλος της οικογένειας στη γεωργία Εισόδηµα Αναφοράς 18

19 Πίνακας Π1: Κατηγορίες εκµεταλλεύσεων ως προς την οικονοµική τους βιωσιµότητα γ. ΜΑΕ ΓΟΕ/γεωργ.ΜΑΕ οικογ. ως προς το Εισόδηµα Αναφοράς Επιδοτήσεις / ΓΟΕ Βιώσιµες Ανταγωνιστικές > 1 > 100% < 20% Βιώσιµες µη Ανταγωνιστικές > 1 > 100% > 20% Εν υνάµει Βιώσιµες Φθίνουσες µε ενδείξεις οικονοµικής ανάκαµψης 0,50-0,99 > 100% > 1 50% - 100% 0,50-0,99 50% - 100% < 0,50 > 100% > 1 < 50% Η βιωσιµότητα του αγροτικού νοικοκυριού Η µελέτη της βιωσιµότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης θα ήταν ελλειπής εάν δεν συνοδευόταν από τη µελέτη της βιωσιµότητας του αγροτικού νοικοκυριού. Από την επεξεργασία των στοιχείων της πιό πρόσφατης Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών της ΕΣΥΕ ( ), προκύπτει ότι το οικογενειακό εισόδηµα του µέσου νοικοκυριού των αστικών και ηµιαστικών περιοχών της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου ανά πλήρως εργαζόµενο µέλος της οικογένειας ανέρχεται σε Αυτό είναι και το όριο βιωσιµότητας µε το οποίο συγκρίνουµε το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα ανά ΜΑΕ των αγροτικών νοικοκυριών της περιοχής µελέτης, δηλαδή διαιρούµενο µε τη συνολική απασχόληση των µελών του νοικοκυριού εντός και εκτός γεωργίας. Έτσι, όσα νοικοκυριά της περιοχής µελέτης ξεπερνούν το όριο αυτό χαρακτηρίζονται ως βιώσιµα. Από την άλλη πλευρά, από τα στοιχεία της ίδιας έρευνας της ΕΣΥΕ, το όριο φτώχειας για µια οικογένεια µε δύο ενήλικα µέλη και δύο προστατευόµενα µέλη προσδιορίστηκε σε επίπεδο χώρας στα Το ίδιο ποσό θεωρούµε ως όριο φτώχειας και για την περιοχή µελέτης, στην οποία το µέσο νοικοκυριό έχει 2,90 µέλη, ενήλικα στη συντριπτική τους πλειονότητα. Όσα νοικοκυριά βρίσκονται ανάµεσα στα και στα χαρακτηρίζονται ως εν δυνάµει βιώσιµα, ενώ κάτω από το όριο της φτώχειας χαρακτηρίζονται ως λοιπά. είκτης Βιωσιµότητας Αγροτικού Νοικοκυριού (%) = Οικογενειακό Εισόδηµα Αγροτικού Νοικοκυριού περιοχής µελέτης ανά πλήρως απασχολούµενο µέλος της οικογένειας Οικογενειακό Εισόδηµα µέσου νοικοκυριού αστικών & ηµιαστικών περιοχών της περιφέρειας ανά πλήρως απασχολούµενο µέλος της οικογένειας Ειδικοί δείκτες πολυλειτουργικότητας της τοπικής γεωργίας 19

2 ος Τόμος: Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

2 ος Τόμος: Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 2 ος Τόμος: Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών Περιοδική Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τυπολογία γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & (Διαχείριση του

Διαβάστε περισσότερα

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Θεματική Ενότητα: «H Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική» Συντονιστές: Σ. Κατρανίδης & Ν.

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Θεματική Ενότητα: «H Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική» Συντονιστές: Σ. Κατρανίδης & Ν. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας Θεματική Ενότητα: «H Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική» Συντονιστές: Σ. Κατρανίδης & Ν. Μαραβέγιας 655 Στήριξη και προστασία της ελληνικής γεωργίας: διαχρονική εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Πολυδραστηριότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Όψεις διαφοροποίησης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η περίπτωση των Παραπαρνάσσιων δήμων Αμφίκλειας και Τιθορέας.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Όψεις διαφοροποίησης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η περίπτωση των Παραπαρνάσσιων δήμων Αμφίκλειας και Τιθορέας. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Όψεις διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Λέξεις Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία που ακολουθεί καταγράφει συνοπτικά: Την φιλοσοφία και τον προσανατολισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το χαρακτήρα της Ελληνικής αγροτικής πολιτικής από το 1960 έως και σήμερα. Τους

Διαβάστε περισσότερα

«Προβλήματα και προοπτικές για την ανάπτυξη της βιολογικής. γεωργίας στην πυρόπληκτη περιοχή της ορεινής ζώνης

«Προβλήματα και προοπτικές για την ανάπτυξη της βιολογικής. γεωργίας στην πυρόπληκτη περιοχή της ορεινής ζώνης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ «Προβλήματα και προοπτικές για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην πυρόπληκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 1 Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ* * ρ. Οικονοµολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Περιβάλλοντος Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 2.1 Περιφερειακές ανισότητες... 5 2.2 Ο αγροτικός χώρος βασικά χαρακτηριστικά... 6 2.3 Αγροτικό Εμπορικό Ισοζύγιο... 8 2.4 Ο ορεινός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Επιβίωσης των Αγροτικών Νοικοκυριών σε Μειονεκτικές Περιοχές: Η περίπτωση της Λέσβου.

Στρατηγικές Επιβίωσης των Αγροτικών Νοικοκυριών σε Μειονεκτικές Περιοχές: Η περίπτωση της Λέσβου. Στρατηγικές Επιβίωσης των Αγροτικών Νοικοκυριών σε Μειονεκτικές Περιοχές: Η περίπτωση της Λέσβου. Κίζος Θανάσης * και Σπιλάνης Ιωάννης Περίληψη Η γεωργία αποτελεί σχεδόν µια υποχρεωτική ενασχόληση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Μ.Σ. Αρχιτεκτονική Σχεδιασµός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδοµία Χωροταξία ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Ευνοϊκοί και Περιοριστικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι συγγραφείς ευχαριστούν το ρ. Γ. Βούτσινο για την αµέριστη συµπαράστασή του στην ολοκλήρωση του παρόντος βιβλίου, καθώς και την κα Ελευθερία Γκίκα για την υποδειγµατική

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο : Τµήµα Τοπογραφίας. Υπεύθυνος Υποέργου : Κιουσόπουλος Ιωάννης

Υποέργο : Τµήµα Τοπογραφίας. Υπεύθυνος Υποέργου : Κιουσόπουλος Ιωάννης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών/ΕΚΤ Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΚΩ ΙΚΟΣ MIS 75448 Υποέργο : Τµήµα Τοπογραφίας Υπεύθυνος Υποέργου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική γης για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών στους τοµείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασοπονίας

Πολιτική γης για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών στους τοµείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασοπονίας Πολιτική γης για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών στους τοµείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασοπονίας Ε. Μιχαηλίδου, Γεωπόνος, MS «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Ε.Μ.Π. Υποψήφιος ιδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ

ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και Διαχείριση του αγροτικού χώρου» Μεταπτυχιακή εργασία «Ενεργός αγρότης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1. Περίληψη... 8 2. Πλαίσιο και Στόχοι της Μελέτης... 14 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 3. Mεθοδολογική Προσέγγιση... 17 3.1. Μεθοδολογία συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» «ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ι ΙΟΤΥΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ι ΙΟΤΥΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ι ΙΟΤΥΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1, ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2, ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 3, και ΣΠΙΛΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ Κωδικός Ε.Π.: 12 CCI: 2007GR16UPO001 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

αγορές οπωροκηπευτικών»

αγορές οπωροκηπευτικών» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη & ιαχείριση του Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ανταγωνιστική θέση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 Η Ευρώπη επενδύει στις Πρόγραµµα Αγροτικής αγροτικές περιοχές Ανάπτυξης 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. <<Καινοτομίες στον πρωτογενή τομέα και προγράμματα νέας επιχειρηματικότητας>> Επόπτης: Καθηγητής Στυλιανός Πατσίκας

Αθήνα 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. <<Καινοτομίες στον πρωτογενή τομέα και προγράμματα νέας επιχειρηματικότητας>> Επόπτης: Καθηγητής Στυλιανός Πατσίκας Αθήνα 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ψυχογιού Όλγα ΑΜ:14275 Τσάκα Αλεξάνδρα ΑΜ:13495 Επόπτης: Καθηγητής Στυλιανός Πατσίκας 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα