Παπάδειγμα γπαπηήρ εξέηαζηρ για ηην απονομή ςποηποθιών καηά ηην ειζαγωγή ζηην 1 η ηάξη Γςμναζίος ηος Αμεπικανικού Κολλεγίος Αναηόλια.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παπάδειγμα γπαπηήρ εξέηαζηρ για ηην απονομή ςποηποθιών καηά ηην ειζαγωγή ζηην 1 η ηάξη Γςμναζίος ηος Αμεπικανικού Κολλεγίος Αναηόλια."

Transcript

1 Παπάδειγμα γπαπηήρ εξέηαζηρ για ηην απονομή ςποηποθιών καηά ηην ειζαγωγή ζηην 1 η ηάξη Γςμναζίος ηος Αμεπικανικού Κολλεγίος Αναηόλια. 18 Ιανοςαπίος 2014 ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ / -ΣΡΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ Μην ςυμπληρώςετε τίποτα ςτο κάτω μέροσ τησ ςελίδασ. Προορίζεται για χρήςη από το προςωπικό του Ανατόλια που θα διορθώςει το γραπτό ςασ. ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΝΟΛΟ 1

2 ΚΕΝΗ ΕΛΙΔΑ 2

3 ENGLISH PART 1: LISTENING COMPREHENSION (10 POINTS) Για τις ερωτήσεις 1-5 θα ακούσετε πέντε σύντομους διαλόγους. Θα ακούσετε μια ερώτηση για κάθε διάλογο μια φορά πριν ακούσετε το διάλογο, και θα ακούσετε κάθε σύντομο διάλογο δύο φορές. Η ερώτηση είναι τυπωμένη και στο βιβλιαράκι του τεστ σας. Θα επιλέξετε μια από τις τρεις εικόνες αυτή που νομίζετε ότι απαντάει καλύτερα στην ερώτηση για το διάλογο. Κυκλώστε το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση (a, b ή c). Example 0. Which place won t be open? a) b) c) 1. What is Tommy? a) b) c) 2. How did Daisy travel? a) b) c) 3. When is Maria s birthday? December the. 3

4 a) 24th b) 25 th c) 26 th 4. Where will Tommy go? a) b) c) 5. What should Susan take with her if she goes out today? a) b) c) 4

5 PART 2: READING COMPREHENSION (20 POINTS) Carefully read the three pieces and choose the best answers to each of the questions. Pens and Pencils Which is better, a pen or a pencil? Generally speaking, the younger you are, the more you use a pencil, the reason being that it is easy to erase so you can quickly correct your mistake. When you use a pen, it shows that you are older and more sure of yourself. Pencils have one serious problem in that you must sharpen them very often, unlike pens which last a long time. Of course, with mechanical pencils and pens with ink that you can erase you have the best of both worlds. 2. Which of these use pencils more? a) older children b) people that are sure of themselves c) young children d) the piece doesn t tell us 3. Which is the big problem with pencils? a) They are mechanical. b) They last too long. c) They finish quickly. d) They don t keep sharp for very long. 4. Why do you have the best of both worlds with mechanical pencils and pens with ink you can erase? a) The mechanical pencil sharpens itself. b) The ink in the pens with ink you can erase never finishes. c) They don t have problems that pencils and pens usually have. d) You can use both at the same time. 5

6 Ginger the Cat We once had a cat called Ginger. Our young sons found him as a lost kitten in a city street. A car had just missed hitting him. Anyway, they brought him home, promised to look after him but after a few weeks preferred football and computer games to feeding and cleaning the fast growing and no longer sweet cat. In the end, it was our job to care for Ginger. Isn t that what nearly always happens? And what happened to him? Well, after two years of him leaving us for a week or two and coming back to eat lots of food and leaving again, he finally never came back at all. 5. Why didn t the boys keep their promise? a) They liked games better. b) The cat was too big. c) They finally didn t like the cat. d) They had too much homework. 6. Who is the writer of the piece? a) One of the sons b) Either the mother or the father of the sons c) Both of the sons d) We don t know 7. How old was Ginger when he left the family forever? a) one year old b) more than two years old c) five years old d) we don t know 6

7 My First Memory The first thing I remember is when I was frightened by a very big dog. It must have been before my 3 rd birthday. I was in a pushchair/babybuggy in a place with lots of grass and trees and this huge animal with big, white teeth came running towards me. It bit my leg. The next thing I remember is being in a strange place with two giant men in white coats looking down at me. It could have been that my parents had taken me to hospital. 8. How old was the writer when the dog bit him? a) 2 b) 3 c) 4 d) we don t know 9. What was he doing when the dog bit him? a) Going for a walk b) Being taken for a walk downtown c) Being taken for a walk in a park d) Remembering a very big dog 10. Who most probably were the giant men in the white coats? a) his parents b) doctors c) his friend c) policemen 11. Why does the writer say the dog was very big and the men giants. Because. a) they really were very big and giants b) the writer was very small so they looked big to him c) the writer wants to make the piece funny d) the writer wants to make it a fairy story 7

8 PART 3: MULTIPLE CHOICE KNOWLEDGE OF ENGLISH (30 POINTS) 1. your name Maria? a) Aren t b) Does c) Are d) Is 2. The girls an from Bob yesterday. a) became b) arrived c) came d) received 3. That s dinner I ve ever had. a) the worst b) worse c) a bad d ) the worse 4. Mary me to wait. a) said b) told c) tell d) is saying 5. We don t need chocolate. a) a lot b) much c) many d) a few 6. Neither Jack Tom won the race. a) or b) with c) nor d) neither 7. If we re late for the game, we a taxi. a) would take b) will take c) took d) are taking 8. This my family. a) is b) are c) aren t d) were 9. People give presents Christmas Day. a) at b) in c) on d) since 10. He s tall and thin. That s. a) what he is liking b) what he s like c) how he is like d) how is he 11. She felt when she heard the bad news. a) sad b) over c) sadly d) happily 8

9 12. Billy television when the phone rang. a) watched b) was seeing c) saw d) was watching 13. That boat in the river is going the bridge. a) over b) across c) under d) on 14. Ronald ate sweets that he got sick. a) too many b) a lot of c) enough d) so many 15. Freddie was born before the year. a) one thousand, nine hundreds and ninety-nine b) nineteen and ninety-five c) one nine nine five d) nineteen, ninety-five PART : 4 LANGUAGE AND LOGIC (20 POINTS) 1. Water water everywhere and not a drop to drink. Where is the speaker? a) in the desert b) in the bathroom c) near the fridge d) in an ocean 2. Which of these years is the same upside down (ανάποδα και όχι αντίστροφα)? a) 2002 b) 2020 c) I96I d)2ii2 3. Everything changed for this person one midnight. Which of these was the person? a) Snow White b) Cinderella c) Sleeping Beauty d) Little Red Riding Hood 4. In which country do you find gondolas, a Leaning Tower and the Coliseum? a) Spain b) Germany c) England d) Italy. 9

10 5. Given the English alphabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Which is the next letter in this series? B F C G E _ a) I b) D c) J d) H 6. Which are the next two letters is this series? B Y D W a) A Z b) E V c) F U d) E W 7. Beach is to swim as school is to. a) bus b) study c) play d) homework 8. If a fridge is a refrigerator, what is a plane? A(n). a) airplane b) kite c) planetarium d) planet 9. What is shown on the back of a Greek euro one cent/1 lepto piece. a) a woman on a horse b) a man c) a boat d) a flower 10. Billy, George and Fred have been friends for a long time. Fred knew George before he knew Billy. George knew Billy before he knew Fred. Who has Billy known the longest? a) Fred b) George c) Both Fred and George d) We don t know 10

11 PART 5 : WRITTEN EXPRESSION (20 POINTS) Write down what happens in this picture story. Its title is Mary Smith s surprise birthday present from her daughter Susan. The story begins: It was Mary Smith s birthday. Her daughter Susan wanted to give her a surprise present. Here are some words to help you: doorbell (κουδούνι), hide, tea, pearl necklace (μαργαριταρένιο κολιέ), mirror, goodbye It was Mary Smith s birthday. Her daughter Susan wanted to give her a surprise present. 11

12 ΚΕΝΗ ΕΛΙΔΑ 12

13 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. Το αποτζλεςμα τθσ αφαίρεςθσ 1 1 είναι: 2 3 α) 5 6 β) 1 6 γ) 7 6 δ) 2 3 (ΜΟΝΑΔΕΣ 6) 2. Το κλάςμα που λείπει από τθν παρακάτω 5 ιςότθτα 2... είναι: 6 α) 5 6 β) 1 3 γ) 7 6 δ) 2 3 (ΜΟΝΑΔΕΣ 6) 3. Ποιοσ από τουσ παρακάτω είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ; α) β) 300:8 γ) δ) ε) (ΜΟΝΑΔΕΣ 6) 4. Βάλε ςε κάκε παρζνκεςθ το Σ (ςωςτό) ι το Λ (λάκοσ). Στον κενό χϊρο δίπλα ςε κάκε ερϊτθςθ να δικαιολογιςεισ τθν απάντθςι ςου. α) ( ) 6 6 (ΜΟΝΑΔΕΣ 8). β) 100 εκατοςτόμετρα = 10 μϋτρα ( ) (ΜΟΝΑΔΕΣ 8) 13

14 γ) Σο κλϊςμα 4 5 εύναι μεγαλύτερο τησ μονϊδασ. ( ) (ΜΟΝΑΔΕΣ 8) 5. Δυο αδζλφια, θ Μαρία και ο Γιϊργοσ, αγόραςαν μια ςειρά λογοτεχνικϊν βιβλίων που κόςτιηε 420 ευρϊ και τα πλιρωςαν μιςά - μιςά. Η Μαρία ζδωςε τα 2 από τα χριματα που είχε ςτον 3 κουμπαρά τθσ, ενϊ ο Γιϊργοσ ζδωςε τα 3 5 από τα χριματα που είχε ςτον δικό του κουμπαρά. Πόςα χριματα είχε ο κουμπαράσ κάκε παιδιοφ πριν αγοράςουν τα βιβλία; (ΜΟΝΑΔΕΣ 14) 6. Ζνασ ανκοπϊλθσ ζχει 60 κόκκινα γαρφφαλλα και 48 άςπρα. Θζλει να δθμιουργιςει όςο το δυνατόν περιςςότερεσ όμοιεσ ανκοδζςμεσ με κόκκινα και άςπρα γαρφφαλλα. Πόςεσ ανκοδζςμεσ κα φτιάξει χωρίσ να του περιςςζψει κανζνα γαρφφαλλο. (ΜΟΝΑΔΕΣ 14) 14

15 7. Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ιςοςκελζσ με ίςεσ πλευρζσ τισ ΑΒ και ΑΓ. Γνωρίηουμε ότι θ γωνία ˆ 40 Να βρείτε τισ γωνίεσ ˆ και ˆ του τριγϊνου ςε μοίρεσ. (ΜΟΝΑΔΕΣ 15) 8. Το Α τετράγωνο είναι ςυμπλθρωμζνο με κάποιον μθχανιςμό. Ο ίδιοσ μθχανιςμόσ ιςχφει και για το τετράγωνο Β, που δεν είναι ςυμπλθρωμζνο. Να ςυμπλθρϊςετε τουσ ακζραιουσ αρικμοφσ που λείπουν ςτο Β τετράγωνο. A B (ΜΟΝΑΔΕΣ 15) 15

16 ΚΕΝΗ ΕΛΙΔΑ 16

17 Νέα Ελληνικά Μζροσ Α : Κατανόθςθ κειμζνου Διαβάςτε προςεκτικά τα παρακάτω κείμενα και ςθμειϊςτε τθ ςωςτι απάντθςθ ςτα ερωτιματα που ακολουκοφν. ΜΟΝΑΔΕΣ 12 Οι οδοιπόροι και η αρκούδα Ποιοσ είναι ο φίλοσ ο πιςτόσ ςτη δύςκολη ςτιγμή; Αυτόσ που πάνω απ τη δική του βάζει του φίλου τη ζωή. Δυο φύλοι που βαδύζανε μαζύ ςτον ύδιο δρόμο αρκούδα ςυναντόςανε τα χϊςαν απ τον τρόμο. Ο ϋνασ ςε δϋντρο πρόλαβε ψηλϊ να ςκαρφαλώςει κι ο ϊλλοσ, για να ναι ςαν νεκρόσ, εύχε ςτη γη ξαπλώςει. αυτόν η αρκούδα πϊει κοντϊ και μόνο τον μυρύζει μα δεν τον πεύραξε γιατύ νεκρούσ, λεν, δεν αγγύζει. Αφού το ζώο ϋφυγε, χαρόκαν που ςωθόκαν, κι όταν ςτο δρόμο τον κοινό μαζύ ξαναβρεθόκαν, ο πρώτοσ λϋει ςτο δεύτερο: «Σι πε το ζώο ςτ αφτύ ςου;» «τον κύνδυνο πωσ φαύνονται ποιοι φύλοι ναι πιςτού ςου». Οι δύο εχθροί το ύδιο πλούο δυο εχθρού ϋτυχε ν ανεβούνε ςτην πρύμνη ο μεν, ςτην πλώρη ο δε, ςτϋκουν, να μη βρεθούνε. Μα ξϊφνου μεςοπϋλαγα κακοκαιρύα ξεςπϊει που μια βουλιϊζει το ςκαρύ, μια πϊνω το πετϊει. Κι αυτόσ ςτην πρύμνη που ότανε πληροφορύα παύρνει πωσ αν το πλούο βυθιςτεύ, η πλώρη πρώτα γϋρνει. Διόλου δεν τον λύπηςε ο πιθανόσ χαμόσ του αφού θα δει, πριν, τη ζωό να χϊνει ο εχθρόσ του. Κάποιοι να πάθουνε κακό δείχνουν να προτιμούνε, αν τουσ εχθρούσ τουσ έτςι δουν κι αυτοί να δυςτυχούνε. 100 μύθοι του Αιςώπου, ϋμμετρη απόδοςη Ι. Ν. Κυριαζόσ, Αθόνα 2013 (διαςκευό) 17

18 1. τον πρώτο μύθο («Οι οδοιπόροι και η αρκούδα») εκείνοσ που δεν φέρθηκε ςαν πιςτόσ φίλοσ ήταν εκεύνοσ που παρύςτανε τον νεκρό εκεύνοσ που ανϋβηκε πϊνω ςτο δϋντρο και οι δύο κανϋνασ από τουσ δύο 2. τον 2 ο μύθο («Οι δύο εχθροί») ο άνθρωποσ που ςτάθηκε ςτην πρύμνη του πλοίου λυπόταν που θα πνιγόταν πρώτα ο εχθρόσ του λυπόταν που κινδύνευε να ναυαγόςει δεν λυπόταν καθόλου που κινδύνευε η ζωό του χαιρόταν που θα ςωζόταν ο ύδιοσ 3. τον 2 ο μύθο με τη λέξη «χαμόσ» εννοείται ότι το πλούο θα χϊςει τον δρόμο εξαιτύασ τησ κακοκαιρύασ ότι οι δύο επιβϊτεσ θα χϊςουν τη ζωό τουσ ότι επικρατεύ πανικόσ πϊνω ςτο πλούο ότι το πλούο θα χαθεύ ςτο νερό με την πλώρη 4. τον 2 ο μύθο οι λέξεισ «μεςοπέλαγα» και «κακοκαιρία» είναι ςύνθετεσ αντύθετεσ επύθετα μεταφορικϋσ 5. τον 2 ο μύθο οι λέξεισ «ο μεν» και «ο δε» ςημαίνουν αυτόσ που ςυμφωνεύ και αυτόσ που διαφωνεύ ο καλόσ και ο κακόσ αυτόσ που μϋνει και αυτόσ που φεύγει ο ϋνασ και ο ϊλλοσ 6. Και ςτουσ δύο μύθουσ τα πρόςωπα είναι ανώνυμα. Αυτό ςυμβαίνει, διότι ο Αύςωποσ δεν όθελε να τουσ ρεζιλϋψει οι μύθοι λϋγονταν από ςτόμα ςε ςτόμα και με το πϋραςμα του χρόνου ξεχϊςτηκαν τα ονόματα ςτη θϋςη αυτών των προςώπων πρϋπει να φανταςτούμε όλουσ τουσ ανθρώπουσ ςε όλεσ τισ εποχϋσ δεν όξερε ούτε ο Αύςωποσ τα ονόματϊ τουσ 18

19 Μζροσ Β : Γραπτι ζκφραςθ ΜΟΝΑΔΕΣ 40 1) Οι μφκοι του Αιςϊπου που διαβάςατε ςτο προθγοφμενο μζροσ είναι ζμμετροι (ζχουν ποιθτικι μορφι). Να αφθγθκείτε ςτουσ φίλουσ ςασ τον μφκο «Οι οδοιπόροι και θ αρκοφδα» ςε πεηό λόγο με δικά ςασ λόγια. 2) Οι μύθοι του Αιςώπου ϋχουν διδακτικό περιεχόμενο. Σι πιςτεύετε ότι θϋλει να μασ διδϊξει ο Αύςωποσ με τον μύθο «Οι οδοιπόροι και η αρκούδα»; Απαντόςτε ςε 50 λϋξεισ περύπου. 19

20 Μζροσ Γ : Γραμματικι ΜΟΝΑΔΕΣ 28 1) Σρεισ φύλοι, ο Πϊρησ, ο Έκτορασ και η Ανδρομϊχη, ϋχουν μια περύεργη ςυνόθεια: ό,τι λϋει ο Πϊρησ ςτον ενεςτώτα, ο Έκτορασ το ξαναλϋει ςτον παρατατικό και η Ανδρομϊχη ςτον αόριςτο. Μπορεύτε να ξαναγρϊψετε τα παρακϊτω λόγια του Πϊρη, όπωσ θα τα ϋλεγαν ο Έκτορασ και η Ανδρομϊχη; Πάρησ: Θυμϊμαι την τελευταύα μϋρα τησ ε δημοτικού. Μπαύνει ο δϊςκαλοσ ςτην τϊξη. Η ταινύα με τα γεγονότα τησ χρονιϊσ προβϊλλεται όδη ςτην οθόνη. Σην βλϋπει και ςυγκινεύται. Μαζύ μ αυτόν κι εμεύσ. Έκτορασ: Ανδρομάχη: 2) Ο κυρ-σϊκησ ο επιγραφοποιόσ, ετούμαςε τϋςςερισ ταμπϋλεσ για τα καταςτόματα τησ γειτονιϊσ του. ε καθεμιϊ από αυτϋσ, όμωσ, ϋχει κϊνει κϊποιο λϊθοσ ςτα επίθετα. Να το βρεύτε και να γρϊψετε τον ςωςτό τύπο του επιθϋτου ςτον χώρο που ςασ δύνεται ςτο πλϊι. ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΣΟ ΕΝΔΙΑΥΕΡΨΝ ΛΑΦΑΝΟ ΤΝΕΡΓΕΙΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΟ ΣΑΦΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΜΕ ΠΟΛΤ ΑΓΑΠΗ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΟ ΣΟ ΔΗΜΟΥΙΛΗ ΧΑΛΙΔΙ 20

21 Μζροσ Δ : Γενικζσ γνώςεισ ΜΟΝΑΔΕΣ 2Ο 1) Δθμιουργιςτε μία ερϊτθςθ για κακεμιά από τισ απαντιςεισ που ςασ δίνονται παρακάτω, όπωσ ςτο παράδειγμα: Απάντηςη: Οι γραμμέσ αυτέσ ονομάζονται μεςημβρινοί. Ερώτηςη: Πώσ ονομάζονται οι κυκλικέσ γραμμέσ που ενώνουν τουσ πόλουσ τησ Γησ; Απάντθςθ: Οι επαναςτάςεισ αυτζσ επθρεάςτθκαν από το κίνθμα του Διαφωτιςμοφ. Ερώτθςθ: Απάντθςθ: Είναι θ Σελινθ και είναι ο μόνοσ. Ερώτθςθ: Απάντθςθ: Είναι θ κινθτικι, θ δυναμικι, θ θλεκτρικι, θ χθμικι, θ φωτεινι, θ κερμικι και θ πυρθνικι ενζργεια. Ερώτθςθ: Απάντθςθ: Το φαινόμενο αυτό ονομάηεται τιξθ. Το ακριβϊσ αντίκετο πιξθ. Ερώτθςθ: 2) Με βάςθ τισ γνϊςεισ ςασ ςε κακεμιά από τισ παρακάτω ομάδεσ λζξεων ι όρων να επιλζξετε (ςθμειϊνοντασ ςτο αντίςτοιχο τετραγωνάκι) εκείνο που δεν ταιριάηει με τισ υπόλοιπα και να δικαιολογιςετε με ςυντομία τθν επιλογι ςασ. παράδειγμα: όραςθ όςφρθςθ αντανάκλαςθ ακοι Δικαιολόγηςη: Δεν ταιριάηει, διότι είναι ζνα φαινόμενο, ενώ οι υπόλοιπεσ είναι αιςθήςεισ. Ιρανόσ Ιταλόσ Αφρικανόσ Αυςτραλόσ 21

22 Δικαιολόγηςη: Δεν ταιριάηει διότι ενώ οι υπόλοιπεσ. άςπροσ-λευκόσ ευγενισ-αγενισ πολφσ-άφκονοσ παραπανίςιοσ-περιττόσ Δικαιολόγηςη: Δεν ταιριάηει διότι ενώ οι υπόλοιπεσ. Αναρωτιζμαι τι κα μασ φζρει το νζο ζτοσ. Αναρωτιζμαι αυτό, πϊσ να λφςω τθν άςκθςθ. Δεν μου απάντθςε, αν και τθ ρϊτθςα. Δεν μου απάντθςε αν κα ζρκει. Δικαιολόγηςη: Δεν ταιριάηει διότι ενώ οι υπόλοιπεσ. ΣΕΛΟ 22

Δείγμα γραπτισ εξζταςθσ. για τθν απονομι υποτροφιϊν. κατά τθν ειςαγωγι ςτθν 1 θ τάξθ Γυμναςίου. του Αμερικανικοφ Κολλεγίου Ανατόλια.

Δείγμα γραπτισ εξζταςθσ. για τθν απονομι υποτροφιϊν. κατά τθν ειςαγωγι ςτθν 1 θ τάξθ Γυμναςίου. του Αμερικανικοφ Κολλεγίου Ανατόλια. Δείγμα γραπτισ εξζταςθσ για τθν απονομι υποτροφιϊν κατά τθν ειςαγωγι ςτθν 1 θ τάξθ Γυμναςίου του Αμερικανικοφ Κολλεγίου Ανατόλια. Μάρτιοσ 2014 ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ / -ΣΡΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2005 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010)

επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) 1 Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) Διάρκεια 2 ώρες 2 ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE

Διαβάστε περισσότερα

ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2011) Διάρκεια 2 ώρες

ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2011) Διάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2011) Διάρκεια 2 ώρες Part 1A Για τις ερωτήσεις 1-5 θα ακούσετε πέντε σύντομους διαλόγους. Θα ακούσετε μια ερώτηση για κάθε διάλογο μια φορά πριν

Διαβάστε περισσότερα

ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2009

ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2009 ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2009 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν και απαντήστε στα ελληνικά στις γραµµές που υπάρχουν στο

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Αµερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια Δείγµα γραπτής δοκιµασίας για την εισαγωγή και την απονοµή υποτροφιών στην 1 η τάξη Γυµνασίου

Αµερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια Δείγµα γραπτής δοκιµασίας για την εισαγωγή και την απονοµή υποτροφιών στην 1 η τάξη Γυµνασίου Διάρκεια 2 ώρες Αµερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια Δείγµα γραπτής δοκιµασίας για την εισαγωγή και την απονοµή υποτροφιών στην 1 η τάξη Γυµνασίου 2015 17 Ιανουαρίου ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2012) Διάρκεια 2 ώρες

ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2012) Διάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2012) Διάρκεια 2 ώρες Part 1A -- Listening Για τις ερωτήσεις 1-5 θα ακούσετε πέντε σύντομους διαλόγους. Θα ακούσετε μια ερώτηση για κάθε διάλογο μια

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα γραπτής εξέτασης για την εισαγωγή στην 1 η τάξη Γυµνασίου του Αµερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια.

Παράδειγµα γραπτής εξέτασης για την εισαγωγή στην 1 η τάξη Γυµνασίου του Αµερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια. Παράδειγµα γραπτής εξέτασης για την εισαγωγή στην 1 η τάξη Γυµνασίου του Αµερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια. 23 Μαρτίου 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ / -ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗΝ 1 Η ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗΝ 1 Η ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗΝ 1 Η ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - Το τεύχος που έχετε στα χέρια σας αποτελείται από τρία μέρη. - Στο 1 ο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2008 ιάρκεια 2 Ώρες

ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2008 ιάρκεια 2 Ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2008 ιάρκεια 2 Ώρες Part 1. Ελληνική Έκθεση ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν και απαντήστε στα ελληνικά στις γραµµές που

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν και απαντήστε στα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΣΗ ΕΞΕΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ Ε ΜΑΘΗΣΕ ΠΟΤ ΘΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΤΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΣΗΝ 1 Η ΣΑΞΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΣΟΤ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΤ ΚΟΛΛΕΓΙΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΑ

ΓΡΑΠΣΗ ΕΞΕΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ Ε ΜΑΘΗΣΕ ΠΟΤ ΘΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΤΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΣΗΝ 1 Η ΣΑΞΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΣΟΤ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΤ ΚΟΛΛΕΓΙΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΑ ΓΡΑΠΣΗ ΕΞΕΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ Ε ΜΑΘΗΣΕ ΠΟΤ ΘΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΤΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΣΗΝ 1 Η ΣΑΞΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΣΟΤ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΤ ΚΟΛΛΕΓΙΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΑ - Σο ηεύτος ποσ έτεηε ζηα τέρηα ζας αποηειείηαη από ηρία

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 e-mail: sales@supercourse.gr

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 e-mail: sales@supercourse.gr

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Eleni Tsismetzi Maria Ioannou

Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Eleni Tsismetzi Maria Ioannou Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Eleni Tsismetzi Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-1-1 978-9963-9998-0-4 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο:

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 Anglia Intermediate Grammatical Points Name: Date: 10 June 2014 GRAMMAR POINT EXPLANATION EXAMPLE Past Simple:

Διαβάστε περισσότερα

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2 Contents 2 LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1 Remember 2 Grammalysis A2 Countable & uncountable nouns How much/many, many, much, some, any, a lot of, plenty Subject & Object pronouns Possessive adjectives

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs, Culture & Sports English Language Certification LEVEL A1 & A2 on

Διαβάστε περισσότερα

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing Listening Sample Οι εισαγωγικές εξετάσεις του 2010 για το Κολλέγιο Ανατόλια θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά ένα τμήμα κατανόησης προφορικού λόγου (Listening section), το οποίο θα αντικαταστήσει τις ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απαρεµφατική Σύνταξη GERUND ΓΕΡΟΥΝ ΙΟ -

Απαρεµφατική Σύνταξη GERUND ΓΕΡΟΥΝ ΙΟ - Λύσεις Ασκήσεων του «Η Γραµµατική των Αγγλόφωνων Εξετάσεων στα Γρήγορα!» Λύσεις στις Ασκήσεις 13 ου κεφαλαίου Ενεστώτας Απλός & ιαρκείας 1. Που εργάζεσαι; Where are you working? 2. Κοιµάται ακόµη. He is

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 Anglia Intermediate Grammatical Points Name: Date: 10 June 2014 GRAMMAR POINT EXPLANATION EXAMPLE ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

1. Let s get four cans / cups of coke for the party. 2. Can you give me some informations / information, please?

1. Let s get four cans / cups of coke for the party. 2. Can you give me some informations / information, please? >>> Remember B Countable Nouns (Μετρήσιμα Ουσιαστικά) Μετρήσιμα ονομάζονται τα ουσιαστικά που μπορούν να μετρηθούν με αριθμούς και έχουν και ενικό και πληθυντικό αριθμό. a chair three chairs ten chairs

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2013

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2013 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 Anglia Elementary Grammatical Points Name: Date: 10 June 2014 GRAMMAR POINT EXPLANATION EXAMPLE Personal Pronouns

Διαβάστε περισσότερα

Η Γραμματική των Αγγλόφωνων Εξετάσεων «στα Γρήγορα»! Λύσεις ασκήσεων

Η Γραμματική των Αγγλόφωνων Εξετάσεων «στα Γρήγορα»! Λύσεις ασκήσεων Γιώργος Δροσουλάκης Η Γραμματική των Αγγλόφωνων Εξετάσεων «στα Γρήγορα»! Λύσεις ασκήσεων success-club.com Ένα βιβλίο από την SucceSS club editions Copyright 2008-2014: Success Club Editions Copyright κειμένων

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION May 2014

Διαβάστε περισσότερα

LISTENING PRACTICE TESTS

LISTENING PRACTICE TESTS New Michigan ECCE B2 30 LISTENING PRACTICE TESTS Teacher s Book New Michigan ECCE B2 30 Listening Practice Tests Teacher s Book Writer Marilyn Tate-Antani Editing Στέλλα Μποχώρη Sarah Yu Maria Ioannou

Διαβάστε περισσότερα

It s your choice! video club, foreign languages institute, library, restaurant, garage. 72 / Activity Book UNIT 3 - Differentiated Activities Lesson 1

It s your choice! video club, foreign languages institute, library, restaurant, garage. 72 / Activity Book UNIT 3 - Differentiated Activities Lesson 1 activity BOOK It s your choice! Write a sentence using the following words. You can use your dictionary for help or you can use the sentences in Activity A (p. 18) as examples (**). video club, foreign

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of National Education and Religious Affairs English Language Certification LEVEL A1 & A2 on the scale set by the

Διαβάστε περισσότερα