ε. Ενώσεις προµηθευτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ε. Ενώσεις προµηθευτών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 και του Ν.3463/2006 λαµβανοµένης υπόψη της Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/Β/ ) απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία αναπροσαρµόζει τα ποσά του πρόχειρου διαγωνισµού σε Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθµό είδους, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές µε συµπλήρωση τιµολογίου, σύµφωνα µε το σχέδιο της Υπηρεσίας, για την προµήθεια αναλωσίµων για τις ανάγκες των διαφόρων συνεργείων των /νσεων Μηχανολογίας και Καθαριότητας του ήµου Θεσσαλονίκης, π.δ ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Άρθρο 1 Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο Κεντρικό ηµοτικό Κατάστηµα, Βασιλέως Γεωργίου Α 1 Α, 2ος όροφος, γραφείο 207Α, τηλ , την , ηµέρα, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών.π.µ. και λήξης..π.µ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής διεξαγωγής δηµοπρασιών που ορίστηκε µε την υπ αριθµ.130/2012 Α..Σ. Άρθρο 2 Προϋπολογισµός προµήθειας Η προϋπολογισθείσα δαπάνη προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23%, περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό έτους 2012 και θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του ήµου. Άρθρο 3 εκτοί στο διαγωνισµό Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία των υπό προµήθεια ειδών και είναι εγγργραµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ικαιούµενοι συµµετοχής : α. Έλληνες β. Αλλοδαποί γ. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά δ. Συνεταιρισµοί 1

2 ε. Ενώσεις προµηθευτών Άρθρο 4 Στοιχεία ιαγωνισµού Στοιχεία της µελέτης είναι : 1. Η παρούσα διακήρυξη 2. Η συγγραφή υποχρεώσεων 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές 4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 5. Το υπόδειγµα προσφοράς Άρθρο 5 Προσφορές 1. Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων, σε περίπτωση πολλαπλών ζητούµενων ειδών, µπορούν να αφορούν το σύνολο ή µέρος των ζητούµενων ειδών. ηλαδή, µπορούν αν υπάρξουν µερικές προσφορές ως προς τα διάφορα είδη, όχι όµως ως προς τις ποσότητες οι οποίες πρέπει να είναι ακριβώς οι ζητούµενες. 2.Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγω υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία και ώρα λήξης του διαγωνισµού δε λαµβάνονται υπόψη. 3.Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. 4.Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 5.Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον τρίµηνη. 6.Οικονοµικοί όροι των διαγωνιζοµένων δε γίνονται δεκτοί. Άρθρο 6 Φάκελος προσφοράς Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού του άρθρου 1. Κατά το διαγωνισµό θα κατατεθούν τρεις φάκελοι, που θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι : Α) Φάκελος δικαιολογητικών. 1) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζοµένου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών δε θα είναι µεγαλύτερος των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, εξαιρουµένων των ειδών που θα παραδοθούν τµηµατικά, όπως αναλυτικά ορίζεται και στο τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 2) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, 5% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης µε Φ.Π.Α. των προσφερόµενων ειδών, τετράµηνης ισχύος. 3) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ισχύος την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 4)Φορολογική ενηµερότητα του διαγωνιζοµένου από την αρµόδια Εφορία. Β) Φάκελος τεχνικής προσφοράς. Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφεροµένων ειδών. Γ) Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 2

3 1)Επί ποινή αποκλεισµού οι οικονοµικές προσφορές θα είναι συνταγµένες στο έντυπο προσφοράς της υπηρεσίας, θα υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο και σ' αυτόν θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τα συγκεκριµένα και µόνο είδη σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφεται συνολικά η ποσότητα, η τιµή µονάδος, το ποσό δαπάνης και η συνολική δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 2)Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη από τον προσφέροντα. 3) Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δε γίνονται αποδεκτές. Άρθρο 7 ιενέργεια διαγωνισµού Τρόπος υποβολής προσφορών 1. Οι προσφορές είναι δυνατό: α. να υποβάλλονται στην Επιτροπή ιαγωνισµού κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη (άρθρο 1 ο ). β. να αποστέλλονται στον ήµο Θεσσαλονίκης (Γραφείο Πρωτοκόλλου) µε οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον ήµο Θεσσαλονίκης µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, µε ευθύνη του προσφέροντος. Ο ήµος Θεσσαλονίκης δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στον ήµο Θεσσαλονίκης, θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της, εάν δε συνοδεύεται από το πιστοποιητικό ταυτότητας. 3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. Άρθρο 8 Αξιολόγηση προσφορών 1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας για την τελική επιλογή του προµηθευτή είναι η χαµηλότερη τιµή. 2. Η αξιολόγηση των προσφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20,21 του ΕΚΠΟΤΑ γίνεται από τριµελή επιτροπή που έχει ορισθεί µε τις υπ αριθµ.9/2012 και 75/2012 Α..Σ. (άρθρο 46 παρ. 1 και 3). 3. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στην τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαµηλότερη τιµή ανά είδος και η οποία δεν υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή µονάδος του προϋπολογισµού µελέτης. Ισότιµες θεωρούνται οι 3

4 προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 4. Η ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασυµφόρου ή συµπαιγνίας. 5. Ο διαγωνισµός µπορεί να επαναληφθεί για µία ακόµη φορά λόγω ασυµφόρου. 6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 8. εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των προσφερόµενων τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 5 της Υπ. Απ / Η ύπαρξη µίας και µόνο προσφοράς δεν δεσµεύει την Επιτροπή Αξιολόγησης να προβεί στη συνέχιση του διαγωνισµού εφόσον αυτή από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και οικονοµικής προσφοράς είναι συµφέρουσα για την υπηρεσία (Γνωµ. Νοµ. Συµβ. του Κράτους 547/96). Άρθρο 9 Προέλευση των προσφερόµενων ειδών Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο το οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου από την σύµβαση, µε τις προβλεπόµενες κυρώσεις. Άρθρο 10 Ενστάσεις κατά του διαγωνισµού Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως στην αρµόδια για την δηµοπρασία επιτροπή ως ακολούθως : Α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Β) κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο από προµηθευτή που έχει συµµετοχή στο διαγωνισµό. Οι ενστάσεις στη συνέχεια υποβάλλονται στη Οικονοµική Επιτροπή µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. Άρθρο 11 Τιµές προσφορών α) Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται σε ΕΥΡΩ, ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόµενα). Προσφορά στην οποία θα καθορίζεται η τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, αυτή θα απορριφθεί ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την 4

5 αξιολόγηση των προσφορών. Άρθρο 12 Γλώσσα σύνταξης προσφορών Οι προσφορές τεχνικές και οικονοµικές, θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Άρθρο 13 Χρόνος και τόπος παράδοσης των ειδών 1) Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης εξαιρουµένων των ειδών που θα παραδοθούν τµηµατικά, όπως αναλυτικά ορίζεται και στο τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 2) Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 3) Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προµήθεια είδη µέσα στα χρονικά περιθώρια και µε τον τρόπο που ορίζεται από την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια. Άρθρο 14 Ισχύουσες διατάξεις Η προκείµενη προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις της υπ αριθµ.11389/93 Υπουργικής Απόφασης, του Ν. 2286/95 και του Ν.3463/2006. Άρθρο 15 Χρονική ισχύς προσφορών Όλες οι προσφορές όσων έχουν λάβει µέρος και δεν αποκλείσθηκαν από το διαγωνισµό, θεωρούνται ότι ισχύουν για ένα τρίµηνο από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Κατά το διάστηµα που ισχύουν οι προσφορές ο ήµος µπορεί να καλέσει τον προκριθέντα διαγωνιζόµενο µε βάση το πρακτικό αξιολόγησης για να υπογράψει σύµβαση προµήθειας µε τους όρους της παρούσης διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. Ο διαγωνιζόµενος δε δύναται κατά το διάστηµα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε µεταβολή των όρων προερχόµενη από οποιαδήποτε λόγο ή αιτία. Ο ήµος Θεσσαλονίκης µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών µαταιώνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού. Άρθρο 16 απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς των ειδών, την κράτηση 1,5% Τ.Ε.Α..Υ., 0,5% υπέρ Τ.Π..Υ., 4% τον Φ.Ε. και µε κάθε τυχόν νόµιµη δαπάνη. Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν τον προµηθευτή (γνωµοδότηση τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α - Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α ). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ήµο Θεσσαλονίκης. 5

6 Άρθρο 17 ιακηρύξεις, συµβατικοί όροι δηµοπρασίας Αντίγραφο της διακήρυξης µπορούν να λαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τη /νση Προµηθειών και Αποθηκών-Τµήµα Προµηθειών, Βασ.γεωργίου Α 1 Α, 2 ος όροφος, γραφείο 205 Α, αρµόδια υπάλληλος Ε.Σκέντου, τηλ Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να παίρνουν κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τους Β. Γιανκούλη ( ) και Ν. Χατζηιωάννου ( ) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι αναρτηµένα στο δικτυακό τόπο του ήµου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση Θεσσαλονίκη O ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια αναλωσίµων για τις ανάγκες των διαφόρων συνεργείων των /νσεων Μηχανολογίας και Καθαριότητας του ήµου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 2 Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µε τις οποίες θα πρέπει να είναι σύµφωνα τα υλικά που θα προµηθεύσουν στο ήµο. Άρθρο 3 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 1. Ο διαγωνιζόµενος στο όνοµα του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια υποχρεούται να προσκοµίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ίσης µε το 10% της καθαρής συµβατικής αξίας. 2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 3. Ο χρόνος εγγύησης που θα δηλωθεί από τον προµηθευτή στην προσφορά του δεν είναι δυνατόν να είναι µικρότερος των έξι (6) µηνών από την παραλαβή για να µπορεί η Υπηρεσία να διαπιστώσει τυχόν κατασκευαστικές ατέλειες. 4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των συµβαλλοµένων. Άρθρο 4 Άρνηση υπογραφής της σύµβασης 1. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών από τη γνωστοποίηση και δεν καταθέσει την κατά το προηγούµενο άρθρο εγγύηση καλής εκτέλεσης, η εγγυητική συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ήµου. 2. Ο ήµος δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενοµένης σ' αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµιάς από τον ανάδοχο που αρνήθηκε να υπογράψει τη σύµβαση. 7

8 Άρθρο 5 Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που ορίζεται για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 2. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη ή κατασκεύασε τα υλικά σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά του. 3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της Υπ. Απόφασης 11389/93. Άρθρο 6 Ευθύνη πωλητού και εγγύηση Ο ανάδοχος προµηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµφωνηµένων ιδιοτήτων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυµµένου ελαττώµατος. Καθ' όλον το χρόνο της εγγύησης υποχρεούται ο ανάδοχος να αντικαταστήσει µε δικές του δαπάνες τα είδη που θα αποδειχθούν ελαττωµατικά. Άρθρο 7 Προσωρινή και οριστική παραλαβή 1)Η παραλαβή των ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης από την αρµόδια τριµελή επιτροπή που ορίστηκε µε την υπ αριθµ.9/2012 Α..Σ. και την συµπληρωµατική αυτής, την υπ αριθµ.75/2012 Α..Σ. 2)Σε περίπτωση που για την παραλαβή δε χρειάζεται χρόνος για να διαπιστωθούν τυχόν ατέλειες, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ( ή απόρριψης) της προµήθειας. 3) Για τα υλικά που χρειάζεται χρόνος δοκιµαστικής λειτουργίας συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και µετά την πάροδο της δοκιµαστικής περιόδου συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Άρθρο 8 Χρόνος παράδοσης - Υπέρβαση χρόνου παράδοσης Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται οι τριάντα (30) ηµέρες. Εξαιρούνται τα είδη: 1. Οξυγόνο για γέµισµα φιάλης 2. Ασετυλίνη για γέµισµα φιάλης 3. Κοργκόν για γέµισµα φιάλης τα οποία θα παραδοθούν τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που τα υλικά παραδοθούν ή αντικατασταθούν εκπρόθεσµα ο ήµος έχει δικαίωµα να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το µισό του προβλεπόµενου χρόνου παράδοσης, 2,5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας 8

9 που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει τον παραπάνω χρόνο, 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Παράταση στο χρόνο παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου (πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης) και σχετική εισήγηση του αρµόδιου οργάνου. Άρθρο 9 Τρόπος πληρωµής Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός εξήντα (60) εργάσιµων ηµερών µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης, για το οποίο εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». Μετά την πάροδο των εξήντα (60) ηµερών, ο οφειλέτης καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβαλλόµενο. Άρθρο 10 Επίλυση διάφορων Οι διαφορές που θα εµφανισθούν από την εφαρµογή της παρούσης προµήθειας επιλύονται σύµφωνα µε το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. Άρθρο 11 Αναθεώρηση τιµών προσφοράς Οι τιµές της προσφοράς σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι το τέλος της συµβατικής χρονικής περιόδου. Η Συντάξασα Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών κ.α.α. Η Προϊσταµένη /νσης Προµηθειών και Αποθηκών κ.α.α. Ε. Σκέντου.Μαϊτός Π.Λοτσιοπούλου 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης : 9/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Προµήθεια αναλωσίµων για τις ανάγκες /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ των διαφόρων συνεργείων επισκευής ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & οχηµάτων του Μηχανουργείου του ήµου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Θεσσαλονίκης» Πληροφορίες: Β. Γιανκούλης Τηλ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο ήµος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διαγωνισµό για την προµήθεια αναλωσίµων για τις ανάγκες των διαφόρων συνεργείων επισκευής οχηµάτων του Μηχανουργείου του ήµου Θεσσαλονίκης. Τα αναλώσιµα τα οποία ενδιαφέρεται να προµηθευτεί ο ήµος Θεσσαλονίκης αναφέρονται στο τεύχος του ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. Για τα είδη µε α/α από 231 έως και 465, επειδή πρόκειται για εξειδικευµένα εξαρτήµατα και προκειµένου να είναι απολύτως σαφής η ζήτησή τους, παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας στον οποίον για κάθε περιγραφόµενο εξάρτηµα υπάρχει και αντίστοιχη φωτογραφία του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Θηλυκά ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα ίντσας BSP 60 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ α/α Είδη µε α/α από 231 έως και 243 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΙ ΟΥΣ Αρσενικά ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα ίντσας BSP 60 Είδη µε α/α από 244 έως και 255 Αρσενικά γωνιακά ρακόρ 90 ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα ίντσας BSP 60 Είδη µε α/α από 256 έως και

11 Αρσενικά γωνιακά ρακόρ 45 ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα ίντσας BSP 60 Είδη µε α/α από 268 έως και 277 Θηλυκά ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 24 Είδη µε α/α από 278 έως και 295 Αρσενικά ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 24 Είδη µε α/α από 296 έως και 313 Αρσενικά γωνιακά ρακόρ 90 ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό Είδη µε α/α από 314 έως και 331 Αρσενικά γωνιακά ρακόρ 45 ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 24 Είδη µε α/α από 332 έως και 348 Θηλυκά ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα ίντσας UNF 74 (Αµερικής) Είδη µε α/α από 349 έως και 355 Γωνιακά ρακόρ 90 ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα ίντσας UNF 74 (Αµερικής) Είδη µε α/α από 356 έως και 362 Ισια ρακόρ υδραυλικής πρέσσας για περαστό παξιµάδι RZ Είδη µε α/α από 363 έως και

12 Κυάθιο υδραυλικής πρέσσας, SAE 100 R1AT Είδη µε α/α από 380 έως και 385 Νίπελ ίσια, σπείρωµα ίντσας BSP Είδη µε α/α από 386 έως και 390 Νίπελ συστολικά, σπείρωµα ίντσας BSP Είδη µε α/α από 391 έως και 395 Αρσενικά ταφ νίπελ Είδη µε α/α από 396 έως και 399 Αρσενικό - Θηλυκό - Αρσενικό ταφ "τρελλό" Είδη µε α/α από 400 έως και 403 Θηλυκό - Αρσενικό - Θηλυκό ταφ "τρελλό" Είδη µε α/α από 404 έως και 407 Νίπελ ίντσας ίσια (ίντσα βάσεως - µετρικό) σειρά L Είδη µε α/α από 408 έως και 423 Νίπελ ίσια, µετρικό σπείρωµα, σειρά L Είδη µε α/α από 424 έως και 431 Νίπελ µετρικό συστολικό 10S-12S, σειρά S Είδη µε α/α από 432 έως και 438 Νίπελ µετρικό σπείρωµα βάσης, σειρά L Είδη µε α/α από 439 έως και

13 Ρακόρ πλυστικών µηχανηµάτων Είδος µε α/α 457 Πρίζες αέρος γερµανικού τύπου αρσενικό σπείρωµα Είδη µε α/α 458 & 459 Πρίζες αέρος γερµανικού τύπου θηλυκό σπείρωµα Είδη µε α/α 460 & 461 Πρίζα αέρος (ουρά) γερµανικού τύπου Είδος µε α/α 462 Βύσµα αέρος γερµανικού τύπου αρσενικό σπείρωµα Βύσµα αέρος γερµανικού τύπου θηλυκό σπείρωµα Είδος µε α/α 463 Είδος µε α/α 464 Βύσµα αέρος (ουρά) γερµανικού τύπου Είδος µε α/α 465 Ο ανάδοχος προµηθευτής οφείλει επί ποινή αποκλεισµού να προµηθεύσει τα ανωτέρω είδη του πίνακα σε ξεχωριστές συσκευασίες ανά είδος και διάσταση, αναγράφοντας σε κάθε συσκευασία, πέραν του κωδικού του, την ακριβή περιγραφή του είδους, δηλαδή, πχ, «Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 1/4" X 19 BSP60,». Ο χρόνος παράδοσης όλων των ειδών ορίζεται σε τριάντα (30) ηµέρες, εξαιρουµένων των ειδών µε α/α 1 (Οξυγόνο για γέµισµα φιάλης), α/α 2 (Ασετυλίνη για γέµισµα φιάλης) και α/α 3 (Κοργκόν για γέµισµα φιάλης), τα οποία θα παραδοθούν τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Για τα τρία προαναφερόµενα είδη µε α/α 1, 2, & 3, στη τιµή µονάδας του ενδεικτικού προϋπολογισµού έχει συµπεριληφθεί και το κόστος των υδραυλικών δοκιµών που θα απαιτηθούν για τις υδραυλικές δοκιµές όλων των φιαλών (18 συνολικά) που βρίσκονται στο ηµοτικό Μηχανουργείο. Οι υδραυλικές δοκιµές θα διενεργούνται από τον προµηθευτή, ο οποίος οφείλει να προσκοµίσει τα σχετικά έγγραφα ενώ φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για ότι ήθελε προκύψει από τον πληµµελή έλεγχο των υπό διακίνηση φιαλών. Για τα µη τυποποιηµένα είδη, όπως για παράδειγµα για το είδος µε α/α 42 «Αντισκωριακό σπρέυ (φιάλη 400 ml περίπου)», οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να προσφέρουν είδη τα οποία θα παρουσιάζουν µέγιστη απόκλιση ± 10%. Να σηµειωθεί µεταξύ ισοδύναµων (από τεχνικής φύσεως) προσφορών θα επιλεγεί αυτή µε την µικρότερη απόκλιση και τη χαµηλότερη τιµή. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού να δηλώσουν τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των ειδών που προσφέρουν. 13

14 Επίσης, οι διαγωνιζόµενοι στην τεχνικής τους προσφορά θα πρέπει να αναφέρουν τα πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία των προσφεροµένων ειδών ενώ µπορούν να συµπεριλάβουν τεχνικά φυλλάδια (prospectus) καθώς και ότι άλλο κρίνουν χρήσιµο για την αξιολόγηση των προσφεροµένων ειδών. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ κ.α.α. Β. ΓΙΑΝΚΟΥΛΗΣ Ν.ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ.ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης : 9/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Προµήθεια αναλωσίµων για τις ανάγκες /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ των διαφόρων συνεργείων των ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ιευθύνσεων Μηχανολογίας και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθαριότητας του ήµου Θεσσαλονίκης» Πληροφορίες: Β. Γιανκούλης Τηλ: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αναλωσίµων για τις ανάγκες των διαφόρων συνεργείων των ιευθύνσεων Μηχανολογίας και Καθαριότητας του ήµου Θεσσαλονίκης. Κ.Α , ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιµή µονάδας Σύνολο 1 Οξυγόνο για γέµισµα φιάλης 300 m 3 2,36 709,00 2 Ασετυλίνη για γέµισµα φιάλης 110 kg 6,25 687,50 3 Κοργκόν για γέµισµα φιάλης 240 m 3 2,37 568,00 4 Λαµαρίνα 2000 X 1000 X 4 mm µπακλαβωτή St37 12 φύλλα 79,00 948,00 5 Λαµαρίνα 2000 X 1000 X 1 mm St37 10 φύλλα 17,00 170,00 6 Λαµαρίνα 2000 X 1000 X 2 mm St37 12 φύλλα 32,00 384,00 7 Βέργες σιλικόνης (θερµοκόλλησης) µαύρες 30 τεµ 0,30 9,00 8 Αρµόκολλα πινέλου (συσκευασία 1 kg) 6 kg 7,28 43,68 9 Σιλικόνη διαφανής (φυσίγγιο 280 ml περίπου) 15 φυσ. 1,87 28,05 10 Σιλικόνη άσπρη (φυσίγγιο 280 ml περίπου) 15 φυσ. 1,87 28,05 11 Φλαντζόκολλα υψηλής θερµοκρασίας, µαύρη, σε σωληνάριο 85 gr 70 σωληνάρια 4,35 304,50 12 Φλαντζόκολλα υψηλής θερµοκρασίας, κόκκινη, σε σωληνάριο 85 gr 30 σωληνάρια 4,35 130,50 13 Στριφώνια DIN 571, εξάγωνο κεφάλι 8Χ τεµ 0,10 10,00 14 Στριφώνια DIN 571, εξάγωνο κεφάλι 10Χ τεµ 0,11 11,00 15 Λαµαρινόβιδα ψωµάκι 3,2 Χ τεµ 0,08 24,00 16 Λαµαρινόβιδα ψωµάκι 4,8 Χ τεµ 0,09 27,00 17 ίσκος λείανσης σιδήρου διαµέτρου Φ115 mm, πάχος 6 mm (περίπου) 40 τεµ 0,85 34,00 18 ίσκος λείανσης σιδήρου διαµέτρου Φ125 mm, πάχος 6 mm (περίπου) 40 τεµ 0,95 38,00 19 ίσκος κοπής ανοξείδωτου - σιδήρου (µικρού πάχους) διαµέτρου Φ115 mm, πάχος 1,0 mm (περίπου) 40 τεµ 0,80 32,00 ίσκος κοπής ανοξείδωτου - σιδήρου (µικρού πάχους) διαµέτρου 20 Φ125 mm, πάχος 1,2 mm (περίπου) 40 τεµ 0,85 34,00 21 ίσκος κοπής σιδήρου διαµέτρου Φ115, πάχος 1,5 mm 40 τεµ 0,85 34,00 22 ίσκος κοπής σιδήρου διαµέτρου Φ125, πάχος 1,5 mm 40 τεµ 0,85 34,00 23 ίσκος λείανσης µε γυαλόχαρτο για γωνιακό τροχό Φ125 Χ 22 mm, 80 KUM 40 τεµ 2,45 98,00 15

16 24 ίσκος λείανσης µε γυαλόχαρτο για γωνιακό τροχό Φ125 Χ 22 mm, 80 KUM 40 τεµ 2,45 98,00 25 Συρµατόβουρτσα 2 τεµ 0,85 1,70 26 Ροδέλλα πλακέ DIN125 ΙΝΟΧ-Α4 Φ6 300 τεµ 0,0160 4,80 27 Ροδέλλα πλακέ DIN125 ΙΝΟΧ-Α4 Φ8 300 τεµ 0,0160 4,80 28 Ροδέλλα πλακέ DIN125 ΙΝΟΧ-Α4 Φ τεµ 0,0300 9,00 29 Ροδέλλα πλακέ DIN125 ΙΝΟΧ-Α4 Φ τεµ 0, ,00 30 Ροδέλλα πλακέ DIN125 ΙΝΟΧ-Α4 Φ τεµ 0, ,00 31 Πριτσίνια τυφλά αλουµινίου 3Χ18 mm 300 τεµ 0,0270 8,10 32 Πριτσίνια τυφλά αλουµινίου 4Χ40 mm 300 τεµ 0, ,00 33 Πριτσίνια τυφλά αλουµινίου 5Χ50 mm 300 τεµ 0, ,00 34 Ρυθµιστής αταλ για ηµιαυτοµατη µηχανή, πλήρης µε διάταξη δύο (2) µανοµέτρων (τύπου Linde N Class2, D4FA, 200 bar). 58,90 235,60 35 Μασκα ηλεκτροσυγκολλητή χειρός. 4,20 16,80 36 Κρύσταλλο µάσκας ηλεκτροσυγκολλητή διαστάσεων 110 Χ 90 mm χρώµατος µαύρου, δείκτης 9 10 τεµ. 0,95 9,50 37 Κρύσταλλο µάσκας ηλεκτροσυγκολλητή χρώµατος λευκού 10 τεµ. 0,95 9,50 38 Λάµα σιδηροπρίονου 10 τεµ 1,10 11,00 39 Πινέλο πλάτους 3 cm 1,30 5,20 40 Σπρέυ ηλεκτρικών επαφών (φιάλη 400 ml περίπου) 5 φιάλες 3,00 15,00 41 Σπρέυ ακροδεκτών µπαταρίας (φιάλη 400 ml περίπου) 4 φιάλες 3,50 14,00 42 Αντισκωριακό σπρέυ (φιάλη 400 ml περίπου) 100 φιάλες 3,20 320,00 43 Κόλλα στιγµής για πλαστικά (τύπου Loctite) σε σωληνάριο 3 σωληνάρια 3,50 10,50 44 Εποξική κόλλα δύο συστατικών για πλαστικά ταχείας πήξεως (περίπου 15 ml/συστατικό, set= δυο συστατικά) 3 set 7,80 23,40 45 εσίµατα πλαστικά (Tie wraps) 2,5 X τεµ 0, ,00 46 εσίµατα πλαστικά (Tie wraps) 3,6 X τεµ 0, ,00 47 εσίµατα πλαστικά (Tie wraps) 4,8 X τεµ 0, ,00 48 εσίµατα πλαστικά (Tie wraps) 8 X τεµ 0, ,00 49 Λαµπτήρες 24 V 5W 50 τεµ 0,35 17,50 50 Λαµπτήρες 24 V 21W 500 τεµ 0,35 175,00 51 Λαµπτήρες 12 V 21W 150 τεµ 0,35 52,50 52 Λαµπτήρες Ιωδίου H7 24V 70W 300 τεµ 4, ,00 53 Λαµπτήρες Η3 24 V 70 W 40 τεµ. 2,80 112,00 54 Λαµπτήρες Η1 12 V 55 W 40 τεµ. 1,95 78,00 55 Λαµπτήρες Η7 12 V 55 W 50 τεµ. 3,10 155,00 56 Λαµπτήρες 12 V 5 W ψείρες χωρίς κάλυκα 100 τεµ. 0,35 35,00 57 Λαµπτήρες 24 V 5 W ψείρες χωρίς κάλυκα 100 τεµ. 0,35 35,00 58 Λαµπτήρες 12 V 21-5 W 100 τεµ. 0,40 40,00 59 Λαµπτήρες Η4 24V W 150 τεµ. 3,25 487,50 60 Λάµπα 42 Volt, 60Watt 30 τεµ. 0,80 24,00 61 Πόλοι µπαταρίας φορτηγού βαρέως τύπου θετικοί (ενισχυµένοι) 30 τεµ 1,85 55,50 62 Πόλοι µπαταρίας φορτηγού βαρέως τύπου αρνητικοί (ενισχυµένοι) 1,85 37,00 63 Πρίζα φώτων ρυµουλκούµενου REMORQUES LOVAULT (set αρσενικό - θηλυκό), τύπος σασί: R2DGA - έτος κατασκευής: set 25,00 250,00 64 Ασφάλειες απλές 8 A 100 τεµ 0,09 9,00 65 Ασφάλεια 10Α διχαλωτή 300 τεµ. 0,10 30,00 66 Ασφάλεια 15Α διχαλωτή 300 τεµ. 0,10 30,00 67 Ασφάλεια 30Α διχαλωτή 100 τεµ. 0,10 10,00 68 Ασφάλειες γυάλινες (L=20 mm) 2,5 A 0,03 0,60 69 Φις 8 επαφών θηλυκά 10 τεµ 0,30 3,00 70 Φις 8 επαφών αρσενικά 10 τεµ 0,30 3,00 16

17 71 Φισάκια (ακροδέκτες) θηλυκά ορειχάλκου 300 τεµ 0,05 15,00 72 Φισάκια (ακροδέκτες) αρσενικά ορειχάλκου 300 τεµ 0,05 15,00 73 Ακροδέκτες για Φ8 βίδα 200 τεµ 0,06 12,00 74 Ακροδέκτες για Φ10 βίδα 200 τεµ 0,07 14,00 75 Ακροδέκτες για Φ13 βίδα 100 τεµ 0,08 8,00 76 Ακροδέκτες µίζας Φ12 mm 30 τεµ 0,90 27,00 77 Ακροδέκτες µίζας Φ10 mm 30 τεµ 0,90 27,00 78 Ακροδέκτης 400 Ah κόκκινος (τσιµπίδα) 7,50 30,00 79 Ακροδέκτης 400 Ah µαύρος (τσιµπίδα) 7,50 30,00 80 Κόρνα 12 V 10 τεµ. 9,50 95,00 81 Κόρνα 24 V 30 τεµ. 9,50 285,00 82 Ταινία µονωτική µαύρη 150 τεµ. 0,55 82,50 83 Καλώδιο µε δύο (2) κλώνους (2 Χ 0,5) 50 µέτρα 0,50 25,00 84 Καλώδιο µε επτά (7) κλώνους (7 Χ 1) 50 µέτρα 2,45 122,50 85 Καλώδιο µε δεκατρείς (13) κλώνους (13 Χ 1) 25 µέτρα 3,95 98,75 86 Καλώδιο απλό κόκκινο 1Χ1,5 50 µέτρα 0,40 20,00 87 Καλώδιο απλό µαύρο 1Χ1,5 50 µέτρα 0,40 20,00 88 Καλώδιο ισχυρής µόνωσης 50mm 2, εύκαµπτο, σε κουλούρα 50 µέτρα 11,00 550,00 89 Ρελέ 4 επαφών, 12 Volt 15 τεµ 2,95 44,25 90 Ρελέ 4 επαφών, 24 Volt 15 τεµ 3,50 52,50 91 Ρελέ 12 Volt 42/46 Watt (X2) 15 τεµ 4,00 60,00 92 οκιµαστικό ρεύµατος 24 Volt (µεταλλικό µε µύτη) 5 τεµ 1,50 7,50 93 Set λασπωτήρες διεθνείς αριστερός + δεξιός 30 set 18,00 540,00 94 Κάρτες ταχογράφου 125 km (συσκευασία 100 τεµ) 20 συσκευασίες 4,80 96,00 95 Ηλεκτρόδια Φ3,25 mm κοινά (κίτρινα) (4 kg/πακέτο) 40 kg 0,70 28,00 96 Ηλεκτρόδια Φ2,5 mm κοινά (κίτρινα) (4 kg/πακέτο) 40 kg 0,71 28,40 97 Ηλεκτρόδια Φ2,5 mm βασικά (µπλε) (4,5 kg/πακέτο) 45 kg 0,70 31, Σµυριδοτροχός Φ40 Χ 30 mm, (από γυαλόχαρτο) για ευθύ τροχό, άξονας Φ6mm Σµυριδοτροχός Φ60 Χ 30 mm, (από γυαλόχαρτο) για ευθύ τροχό, άξονας Φ6mm 10 τεµ 2,50 25,00 10 τεµ 2,75 27, Σµυριδοτροχός Φ80 Χ 30 mm, (από γυαλόχαρτο) για ευθύ τροχό, άξονας Φ6mm 10 τεµ 3,00 30, Τρυπανι κοβαλτίου Φ9 mm 3 τεµ 6,00 18, Τρυπανι κοβαλτίου Φ11 mm 3 τεµ 9,00 27, Κουλούρα σύρµατος Φ1 mm για µηχανή αργκόν (κολλήσεις χάλυβα) (1 κουλούρα 15kg) 450 kg 1,60 720, Μπεκ 1,0 χάλκινο για ηλεκτροκόλληση σύρµατος Fronius Vario Synergic 4000 G/W/E Βάση µπεκ για ηλεκτροκόλληση σύρµατος Fronius Vario Synergic 4000 G/W/E Κάλυµµα µπεκ ("κάρβουνο" βιδωτό στη βάση του µπεκ) για ηλεκτροκόλληση σύρµατος Fronius Vario Synergic 4000 G/W/E Γάντια παλάµη νιτρίλιο, ύφασµα πάνω µέγεθος XL/9 (προδιαγραφές: EN388-EN420) Γάντια παλάµη νιτρίλιο, ύφασµα πάνω µέγεθος XXL/10 (προδιαγραφές: EN388-EN420) Γυαλόχαρτα σιδηρόστοκου "πλάκα" Νο. 80 (για εργασίες βαφείου αυτοκινήτων) Γυαλόχαρτα σιδηρόστοκου "πλάκα" Νο. 120 (για εργασίες βαφείου αυτοκινήτων) 1,20 24,00 5 τεµ 2,15 10,75 30 τεµ 2,00 60, ζεύγη 2,50 375, ζεύγη 2,50 375, τεµ 0,40 80, τεµ 0,39 78,00 17

18 Γυαλόχαρτο στρογγυλό, έξι τρύπες τύπου "Hookit, Νο. 80 (για εργασίες βαφείου αυτοκινήτων) Γυαλόχαρτο στρογγυλό, έξι τρύπες τύπου "Hookit, Νο. 120 (για εργασίες βαφείου αυτοκινήτων) Γυαλόχαρτο στρογγυλό, έξι τρύπες τύπου "Hookit, Νο. 180 (για εργασίες βαφείου αυτοκινήτων) Γυαλόχαρτο στρογγυλό, έξι τρύπες τύπου "Hookit, Νο. 320 (για εργασίες βαφείου αυτοκινήτων) Σιδηρόστοκος αυτοκινήτων, γεµιστικός (βάση + σκληρυντής) ( σε συσκευασία 3 kg) 200 τεµ 0,40 80, τεµ 0,39 78, τεµ 0,37 74, τεµ 0,35 70,00 30 kg 10,00 300,00 Χρώµα άσπρο 2Κ ( σε συσκευασία 4 ή 5 lt) µαζί µε το αντίστοιχο 116 σκληρυντικό χρώµατος) και διαλυτικό 60 kg 18, , Σκληρυντής (hardener - συσκευασία 5 lt) 20 lt 10,00 200, Αυτοκόλλητη χαρτοταινία πλάτους 8 mm 40 τεµ 0,40 16, Αυτοκόλλητη χαρτοταινία πλάτους 20 mm 40 τεµ 0,60 24, Αυτοκόλλητη χαρτοταινία πλάτους 40 mm 1,20 24,00 Χαρτί µονώµατος για βαφή αυτοκινήτου φανοποιείου, 600 cm X m, υψηλής ποιότητας και αντοχής χωρίς πόρους, σε ρόλο 2 ρολό 22,00 44, Χαρτί µονώµατος για βαφή αυτοκινήτου φανοποιείου, 900 cm X 300 m, υψηλής ποιότητας και αντοχής χωρίς πόρους, σε ρόλο 2 ρολό 33,00 66,00 Χαρτί µονώµατος για βαφή αυτοκινήτου φανοποιείου, 1200 cm X m, υψηλής ποιότητας και αντοχής χωρίς πόρους, σε ρόλο 2 ρολό 44,00 88, Κρύσταλλα πίσω φανών Mercedes 5 θέσεων κοντά 40 τεµ 15,00 600, Κρύσταλλα πίσω φανών Mercedes 5 θέσεων µακρυά 40 τεµ 15,00 600, Γρασσαδοράκι ίσιο 1/4 Χ τεµ 0,68 34, Γρασσαδοράκι γωνία 45 ο 1/4 Χ τεµ 1,24 62, Γρασσαδοράκι ίσιο 1/8 Χ τεµ 0,67 33, Γρασσαδοράκι γωνία 45 ο 8 Χ 1 50 τεµ 0,47 23, Γρασσαδοράκι γωνία 45 ο 10 Χ 1 50 τεµ 0,47 23, Κασετίνα µε o-ring µετρικά από Φ3 έως Φ55 mm 1 κασετίνα 30,00 30, Κασετίνα µε o-ring ίντσας από 1/8" έως 2" 1 κασετίνα 30,00 30, O-ring Φ16 Χ 2,5 mm 50 τεµ 0,30 15, O-ring Φ9 Χ 1,5 mm 0,30 6, Ροδέλα χάλκινη Φ6Χ τεµ 0,07 14, Ροδέλα χάλκινη Φ6Χ τεµ 0,08 16, Ροδέλα χάλκινη Φ8Χ τεµ 0,08 16, Ροδέλα χάλκινη Φ8Χ τεµ 0,09 18, Ροδέλα χάλκινη Φ10Χ τεµ 0,09 18, Ροδέλα χάλκινη Φ10Χ τεµ 0,1 20, Ροδέλα χάλκινη Φ12Χ τεµ 0,11 22, Ροδέλα χάλκινη Φ12Χ τεµ 0,12 24, Ροδέλα χάλκινη Φ14Χ τεµ 0,13 26, Ροδέλα χάλκινη Φ14Χ τεµ 0,14 28, Ροδέλα χάλκινη Φ16Χ τεµ 0,15 30, Ροδέλα χάλκινη Φ16Χ τεµ 0,16 32, Ροδέλα χάλκινη Φ18Χ22 50 τεµ 0,17 8, Ροδέλα χάλκινη Φ18Χ24 50 τεµ 0,18 9, Ροδέλα χάλκινη Φ20Χ τεµ 0,35 35, Ροδέλα χάλκινη Φ22Χ27 50 τεµ 0,42 21, Νεροσωλήνας σπιράλ πράσινος εξωτερική διάµετρος Φ63mm (2") 20 m 1,40 28, Μπαταρία αλκαλική 3Α 48 τεµ 1,15 55, Μπαταρία 6 Volt για φακό τύπου "τούβλου" 10 τεµ 2,00 20,00 18

19 154 Υαλοκαθαριστήρες 45 cm 15 ζεύγη 8,00 120, Υαλοκαθαριστήρες 50 cm 15 ζεύγη 10,00 150, Υαλοκαθαριστήρες 55 cm 15 ζεύγη 12,00 180, Ελαστικός σωλήνας βενζίνης Φ6, ιστός υφάσµατος 20 m 3,24 64, Ελαστικός σωλήνας βενζίνης Φ8, ιστός υφάσµατος 20 m 3,96 79, Ελαστικός σωλήνας βενζίνης Φ10, ιστός υφάσµατος 20 m 4,68 93, Ελαστικός σωλήνας βενζίνης Φ12, ιστός υφάσµατος 20 m 5,94 118, Κοχλίας εξάγωνος χαλύβδινος 8.8 Μ8Χ20mm, σπείρωµα 1,25 (όλος πάσο) Κοχλίας εξάγωνος χαλύβδινος 8.8 Μ8Χ30mm, σπείρωµα 1,25 (όλος πάσο) Κοχλίας εξάγωνος χαλύβδινος 8.8 Μ10Χ50mm, σπείρωµα 1,25 (όλος πάσο) Κοχλίας εξάγωνος χαλύβδινος 8.8 Μ10Χ100mm, σπείρωµα 1,25 (µε κορµό) Κοχλίας εξάγωνος χαλύβδινος 8.8 Μ12Χ40mm, σπείρωµα 1,50 (όλος πάσο) Κοχλίας εξάγωνος χαλύβδινος 8.8 Μ14Χ50mm, σπείρωµα 1,50 (όλος πάσο) Κοχλίας εξάγωνος χαλύβδινος 8.8 Μ14Χ80mm, σπείρωµα 1,50 (µε κορµό) Κοχλίας εξάγωνος χαλύβδινος 8.8 Μ14Χ60mm, σπείρωµα 2 (µε κορµό) Κοχλίας εξάγωνος χαλύβδινος 8.8 Μ14Χ70mm, σπείρωµα 2 (µε κορµό) Κοχλίας εξάγωνος χαλύβδινος 8.8 Μ14Χ110mm, σπείρωµα 2 (µε κορµό) Κοχλίας εξάγωνος χαλύβδινος 8.8 Μ16Χ45mm, σπείρωµα 1,5 (όλα πάσο) Κοχλίας εξάγωνος χαλύβδινος 8.8 Μ16Χ50mm, σπείρωµα 1,5 (όλος πάσο) Κοχλίας εξάγωνος χαλύβδινος 8.8 Μ16Χ60mm, σπείρωµα 1,5 (µε κορµό) Κοχλίας εξάγωνος χαλύβδινος 8.8 Μ16Χ75mm, σπείρωµα 1,5 (µε κορµό) Κοχλίας εξάγωνος χαλύβδινος 8.8 Μ16Χ40mm, σπείρωµα 2 (όλος πάσο) Κοχλίας εξάγωνος χαλύβδινος 8.8 Μ16Χ50mm, σπείρωµα 2 (όλος πάσο) Κοχλίας εξάγωνος χαλύβδινος 8.8 Μ16Χ60mm, σπείρωµα 2 (µε κορµό) Κοχλίας εξάγωνος χαλύβδινος 8.8 Μ16Χ70mm, σπείρωµα 2 (µε κορµό) Κοχλίας εξάγωνος χαλύβδινος 8.8 Μ16Χ80mm, σπείρωµα 2 (µε κορµό) Κοχλίας εξάγωνος χαλύβδινος 8.8 Μ16Χ90mm, σπείρωµα 2 (µε κορµό) 150 τεµ 0, , τεµ 0,0415 6, τεµ 0, , τεµ 0, , τεµ 0, , τεµ 0, , τεµ 0, , τεµ 0, , τεµ 0, , τεµ 0, , τεµ 0, , τεµ 0, , τεµ 0, , τεµ 0, , τεµ 0, , τεµ 0, , τεµ 0, , τεµ 0, , τεµ 0, , τεµ 0, , Κοχλίας εξάγωνος χαλύβδινος 8.8 Μ16Χ100mm, σπείρωµα 2 (µε κορµό) 150 τεµ 0, , Περικόχλιο ασφαλείας Μ12Χ1,75 DIN τεµ 0,105 21, Περικόχλιο ασφαλείας Μ14Χ1,5 DIN τεµ 0,16 32, Περικόχλιο ασφαλείας Μ14Χ2 DIN τεµ 0,16 32, Περικόχλιο ασφαλείας Μ16Χ1,5 DIN τεµ 0,20 40,00 19

20 186 Περικόχλιο ασφαλείας Μ20Χ1,5 DIN τεµ 0,40 80, Ροδέλα ατσάλινη Φ8Χ τεµ 0,12 12, Ροδέλα ατσάλινη Φ8Χ τεµ 0,13 13, Ροδέλα ατσάλινη Φ10Χ τεµ 0,13 13, Ροδέλα ατσάλινη Φ10Χ τεµ 0,14 14, Γκρόβερ DIN 127, γαλβανιζέ Φ τεµ 0,059 11, Γκρόβερ DIN 127, γαλβανιζέ Φ τεµ 0,073 14, Γκρόβερ DIN 127, γαλβανιζέ Φ τεµ 0,115 23, Ψυκτροθήκη 24 V 10 τεµ 23,00 230, Ψυκτροθήκη 12 V 5 τεµ 39,00 195, Φάροι αυτοκινήτων 24 V 5 τεµ 28,00 140, Φανοί προβολής εργατών διασποράς 24 V/ 21W 25 τεµ 9,00 225, Αιθέρας (συσκευασία σπρέυ 400 ml περίπου) 30 τεµ 3,00 90, Ρουλµάν Ζ 30 τεµ 10,00 300, Ρουλµάν τεµ 9,00 135, Ρουλµάν τεµ , Κολιέ σφιγκτήρας 8 Χ τεµ 0,40 16, Κολιέ σφιγκτήρας 12 Χ τεµ 0,40 20, Κολιέ σφιγκτήρας 25 Χ τεµ 0,52 30, Κολιέ σφιγκτήρας 32 Χ τεµ 0,75 33, Κολιέ σφιγκτήρας 35 Χ 45 0,80 17, Κολιέ σφιγκτήρας 40 Χ τεµ 0,84 34, Κολιέ σφιγκτήρας 50 Χ τεµ 0,87 44, Κολιέ σφιγκτήρας 70 Χ 90 1,12 24, Κολιέ σφιγκτήρας 80 Χ 100 1,22 27, Κολιέ σφιγκτήρας 100 Χ 120 1,36 32, Κολιέ σφιγκτήρας 120 Χ 140 1,61 36, Κολιέ σφιγκτήρας 146 Χ 164 1,82 27, Ταχυσύνδεσµος πλαστικός Νο.4 60 τεµ 1,37 82, Ταχυσύνδεσµος πλαστικός Νο.6 60 τεµ 1,87 112, Ταχυσύνδεσµος πλαστικός Νο.8 60 τεµ 2,15 129, Ταχυσύνδεσµος πλαστικός Νο.9 2,36 47, Ταχυσύνδεσµος πλαστικός Νο τεµ 2,58 129, Ταχυσύνδεσµος πλαστικός Νο τεµ 2,95 177, Ταχυσύνδεσµος πλαστικός Νο τεµ 4,89 293, Ταχυσύνδεσµος πλαστικός Νο τεµ 5,32 372, Ταχυσύνδεσµος πλαστικός Νο τεµ 7,13 78, Τσοκ γρασαδόρου 1/8 αυτόµατο 10 τεµ 7,50 75, Σωλήνας αέρος SPIRAL 1/4 X 15 µέτρα 15,00 60, Αµµος αµµοβολής (συσκευασία 25 kg) 2 συσκευασίες 57,5 115, Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης µε χαλύβδινα πλέγµατα (2 στρώσεις), διαστ. 1/4", πίεση 400 atm, SAE100R2AT EN µέτρα 3,95 79, Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης µε χαλύβδινα πλέγµατα (2 στρώσεις), διαστ. 5/16", πίεση 350 atm, SAE100R2AT EN853 Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης µε χαλύβδινα πλέγµατα (2 στρώσεις), διαστ. 3/8", πίεση 345 atm, SAE100R2AT EN853 Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης µε χαλύβδινα πλέγµατα (2 στρώσεις), διαστ. 5/8", πίεση 250 atm, SAE100R2AT EN853 Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης µε χαλύβδινα πλέγµατα (2 στρώσεις), διαστ. 3/4", πίεση 215 atm, SAE100R2AT EN853 Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 1/4" X 19 BSP60, 20 µέτρα 4,15 83,00 70 µέτρα 4,35 304,50 70 µέτρα 6,30 441,00 70 µέτρα 7,25 507,50 0,66 13,20 20

21 Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 3/8" X 19 BSP60, Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 1/2" X 14 BSP60, Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 3/8" X 19 BSP60, διαστ. σωλήνα 3/8" Θηλυκό ρακόρ (περιστροφής) υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 3/8" X 19 BSP60, διαστ. σωλήνα 3/8" Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 1/2" X 14 BSP60, διαστ. σωλήνα 3/8" Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 3/8" X 19 BSP60, Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 1/2" X 14 BSP60, Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 5/8" BSP60, διαστ. σωλήνα 1/2" Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 3/4" BSP60, διαστ. σωλήνα 1/2" Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 5/8" X 14 BSP60, διαστ. σωλήνα 5/8" Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 3/4" X 14 BSP60, διαστ. σωλήνα 5/8" Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 3/4" X 14 BSP60, διαστ. σωλήνα 3/4" Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 1/4" Χ 19 BSP60, Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 3/8" Χ 19 BSP60, Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 1/2" Χ 14 BSP60, Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 3/8" Χ 19 BSP60, διαστ. σωλήνα 3/8" Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 1/2" Χ 14 BSP60, διαστ. σωλήνα 3/8" Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 3/8" Χ 19 BSP60, Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 1/2" Χ 14 BSP60, Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 5/8" Χ 14 BSP60, Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 3/4" Χ 14 BSP60, Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 5/8" Χ 14 BSP60, διαστ. σωλήνα 5/8" Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 3/4" Χ 14 BSP60, διαστ. σωλήνα 5/8" Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 3/4" Χ 14 BSP60, διαστ. σωλήνα 3/4" Αρσενικό γωνιακό ρακόρ 90ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 1/4" Χ 19 BSP60, Αρσενικό γωνιακό ρακόρ 90ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 3/8" Χ 19 BSP60, 1,05 21,00 3,75 75,00 0,87 17,40 5,85 117,00 1,35 27,00 2,01 40,20 1,26 25,20 2,22 44,40 2,85 57,00 2,34 46,80 2,43 48,60 2,1 42,00 1,05 4,20 1,44 5,76 2,94 11,76 1,23 4,92 1,56 6,24 1,65 6,60 1,65 6,60 2,91 11,64 3,45 13,80 2,73 10,92 2,82 11,28 2,7 10,80 1,41 28,20 3,01 60,20 21

22 Αρσενικό γωνιακό ρακόρ 90ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 1/2" Χ 14 BSP60, Αρσενικό γωνιακό ρακόρ 90ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 3/8" Χ 19 BSP60, διαστ. σωλήνα 3/8" Αρσενικό γωνιακό ρακόρ 90ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 1/2" Χ 14 BSP60, διαστ. σωλήνα 3/8" Αρσενικό γωνιακό ρακόρ 90ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 3/8" Χ 19 BSP60, Αρσενικό γωνιακό ρακόρ 90ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 1/2" Χ 14 BSP60, Αρσενικό γωνιακό ρακόρ 90ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 5/8" BSP60, Αρσενικό γωνιακό ρακόρ 90ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 3/4" BSP60, Αρσενικό γωνιακό ρακόρ 90ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 5/8" Χ 14 BSP60, διαστ. σωλήνα 5/8" Αρσενικό γωνιακό ρακόρ 90ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 3/4" Χ 14 BSP60, διαστ. σωλήνα 5/8" Αρσενικό γωνιακό ρακόρ 90ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 3/4" Χ 14 BSP60, διαστ. σωλήνα 3/4" 1/4" Χ 19 BSP60, 3/8" Χ 19 BSP60, 3/8" Χ 19 BSP60, διαστ. σωλήνα 3/8" 1/2" Χ 14 BSP60, διαστ. σωλήνα 3/8" 3/8" Χ 19 BSP60, 1/2" Χ 14 BSP60, 5/8" Χ 14 BSP60, διαστ. σωλήνα 5/8" 3/4" Χ 14 BSP60, διαστ. σωλήνα 5/8" 5/8" Χ 14 BSP60, διαστ. σωλήνα 3/4" 3/4" Χ 14 BSP60, διαστ. σωλήνα 3/4" Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 12Χ1,5-6L Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 14Χ1,5-8L Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 16Χ1,5-10L Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 18Χ1,5-12L Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 16Χ1,5-10L διαστ. σωλήνα 3/8" Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 18Χ1,5-12L διαστ. σωλήνα 3/8" 4,77 95,40 1,74 34,80 2,31 46,20 4,41 88,20 2,37 47,40 3,87 77,40 5,79 115,80 3,99 79,80 4,56 91,20 4,59 91,80 1,32 5,28 3 τεµ 2,31 6,93 3 τεµ 1,74 5,22 3 τεµ 2,82 8,46 3 τεµ 4,32 12,96 3 τεµ 2,37 7,11 3 τεµ 4,05 12,15 3 τεµ 4,5 13,50 3 τεµ 4,5 13,50 3 τεµ 4,56 13,68 2,25 45,00 0,84 16,80 1,11 22,20 1,56 31,20 2,46 49,20 1,02 20,40 22

23 Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 20Χ1,5-12S διαστ. σωλήνα 3/8" Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 22Χ1,5-15L διαστ. σωλήνα 3/8" Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 18Χ1,5-12L Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 20Χ1,5-12S Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 22Χ1,5-15L Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 24Χ1,5-16S Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 26Χ1,5-18L Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 24Χ1,5-16S διαστ. σωλήνα 5/8" Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 26Χ1,5-18L διαστ. σωλήνα 5/8" Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 30Χ2,0-22L διαστ. σωλήνα 5/8" Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 26Χ1,5-18L διαστ. σωλήνα 3/4" Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 30Χ2,0-22L διαστ. σωλήνα 3/4" Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 12Χ1,5-6L Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 14Χ1,5-8L Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 16Χ1,5-10L Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 18Χ1,5-12L Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 16Χ1,5-10L διαστ. σωλήνα 3/8" Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 18Χ1,5-12L διαστ. σωλήνα 3/8" Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 20Χ1,5-12S διαστ. σωλήνα 3/8" Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 22Χ1,5-15L διαστ. σωλήνα 3/8" Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 18Χ1,5-12L Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 20Χ1,5-12S Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 22Χ1,5-15L Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 24Χ1,5-16S Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 26Χ1,5-18L Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 24Χ1,5-16S διαστ. σωλήνα 5/8" 1,5 30,00 1,98 39,60 3,39 67,80 3,63 72,60 1,44 28,80 1,89 37,80 2,01 40,20 7,86 157,20 2,25 45,00 4,11 82,20 7,86 157,20 2,94 58,80 1,14 4,56 0,99 3,96 1,2 4,80 1,74 6,96 1,61 6,44 1,02 4,08 1,5 6,00 1,74 6,96 3,12 12,48 3,39 13,56 1,32 5,28 1,68 6,72 2,22 8,88 5,79 23,16 23

24 Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 26Χ1,5-18L διαστ. σωλήνα 5/8" Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 30Χ2,0-22L διαστ. σωλήνα 5/8" Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 26Χ1,5-18L διαστ. σωλήνα 3/4" Αρσενικό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα µετρικό 30Χ2,0-22L διαστ. σωλήνα 3/4" µετρικό 12Χ1,5-6L µετρικό 14Χ1,5-8L µετρικό 16Χ1,5-10L µετρικό 18Χ1,5-12L µετρικό 16Χ1,5-10L διαστ. σωλήνα 3/8" µετρικό 18Χ1,5-12L διαστ. σωλήνα 3/8" µετρικό 20Χ1,5-12S διαστ. σωλήνα 3/8" µετρικό 22Χ1,5-15L διαστ. σωλήνα 3/8" µετρικό 18Χ1,5-12L µετρικό 20Χ1,5-12S µετρικό 22Χ1,5-15L µετρικό 24Χ1,5-16S µετρικό 26Χ1,5-18L µετρικό 24Χ1,5-16S διαστ. σωλήνα 5/8" µετρικό 26Χ1,5-18L διαστ. σωλήνα 5/8" µετρικό 30Χ2,0-22L διαστ. σωλήνα 5/8" µετρικό 18Χ1,5-18L διαστ. σωλήνα 3/4" µετρικό 30Χ2,0-22L διαστ. σωλήνα 3/4" µετρικό 12Χ1,5-6L µετρικό 14Χ1,5-8L µετρικό 16Χ1,5-10L µετρικό 18Χ1,5-12L 2,01 8,04 3,87 15,48 5,4 21,60 2,91 11,64 12 τεµ 5,01 60,12 12 τεµ 1,74 20,88 12 τεµ 1,86 22,32 12 τεµ 3,09 37,08 12 τεµ 3,63 43,56 12 τεµ 1,95 23,40 12 τεµ 2,43 29,16 12 τεµ 3,63 43,56 12 τεµ 6,96 83,52 12 τεµ 7,5 90,00 12 τεµ 2,79 33,48 12 τεµ 3,1 37,20 12 τεµ 5,19 62,28 12 τεµ 1,94 23,28 12 τεµ 4,26 51,12 12 τεµ 9,3 111,60 12 τεµ 9 108,00 12 τεµ 6,15 73,80 5,01 20,04 5,37 21,48 2,31 9,24 3,42 13,68 24

25 µετρικό 16Χ1,5-10L διαστ. σωλήνα 3/8" µετρικό 18Χ1,5-12L διαστ. σωλήνα 3/8" µετρικό 20Χ1,5-12S διαστ. σωλήνα 3/8" µετρικό 22Χ1,5-15L διαστ. σωλήνα 3/8" µετρικό 18Χ1,5-12L µετρικό 20Χ1,5-12S µετρικό 22Χ1,5-15L µετρικό 24Χ1,5-16S µετρικό 26Χ1,5-18L µετρικό 24Χ1,5-16S διαστ. σωλήνα 5/8" µετρικό 26Χ1,5-18L διαστ. σωλήνα 5/8" µετρικό 30Χ2,0-22L διαστ. σωλήνα 5/8" µετρικό 30Χ2,0-22L διαστ. σωλήνα 3/4" Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 3/4" X 16 UNF 74 (Αµερικής), Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 7/8" X 14 UNF 74 (Αµερικής), Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 7/8" X 14 UNF 74 (Αµερικής), διαστ. σωλήνα 5/8" Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 1-1/16" X 12 UNF 74 (Αµερικής), διαστ. σωλήνα 5/8" Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 1-1/16" X 12 UNF 74 (Αµερικής), διαστ. σωλήνα 3/4" Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 1-3/16" X 12 UNF 74 (Αµερικής), διαστ. σωλήνα 3/4" Θηλυκό ρακόρ υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 1-5/16" X 12 UNF 74 (Αµερικής), διαστ. σωλήνα 3/4" Γωνιακό ρακόρ 90ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 3/4" Χ 16 UNF 74 (Αµερικής), Γωνιακό ρακόρ 90ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 7/8" Χ 14 UNF 74 (Αµερικής), Γωνιακό ρακόρ 90ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 7/8" Χ 14 UNF 74 (Αµερικής), διαστ. σωλήνα 5/8" Γωνιακό ρακόρ 90ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 1-1/16" X 12 UNF 74 (Αµερικής), διαστ. σωλήνα 5/8" Γωνιακό ρακόρ 90ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 1-1/16" X 12 UNF 74 (Αµερικής), διαστ. σωλήνα 3/4" Γωνιακό ρακόρ 90ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 1-3/16" X 12 UNF 74 (Αµερικής), διαστ. σωλήνα 3/4" 3,63 14,52 2,16 8,64 2,82 11,28 4,74 18, , ,00 2,79 11,16 3,09 12,36 6,24 24,96 11,94 47,76 4,26 17,04 9,3 37,20 5,85 23,40 1,44 5,76 1,5 6,00 1,8 7,20 2,22 8,88 2,64 10,56 4,74 18,96 4,35 17,40 2,67 10,68 2,66 10,64 3,75 15,00 4,74 18,96 5,52 22,08 7,71 30,84 25

26 Γωνιακό ρακόρ 90ο υδραυλικής πρέσσας, σπείρωµα 1-5/16" X 12 UNF 74 (Αµερικής), διαστ. σωλήνα 3/4" Ισιο ρακόρ υδραυλικής πρέσσας για περαστό παξιµάδι RZ, Φ: 6L-S, Ισιο ρακόρ υδραυλικής πρέσσας για περαστό παξιµάδι RZ, Φ: 8L-S, Ισιο ρακόρ υδραυλικής πρέσσας για περαστό παξιµάδι RZ, Φ: 10L-S, Ισιο ρακόρ υδραυλικής πρέσσας για περαστό παξιµάδι RZ, Φ: 10L-S, διαστ. σωλήνα 5/16" Ισιο ρακόρ υδραυλικής πρέσσας για περαστό παξιµάδι RZ, Φ: 12L-S, διαστ. σωλήνα 5/16" Ισιο ρακόρ υδραυλικής πρέσσας για περαστό παξιµάδι RZ, Φ: 12L-S, διαστ. σωλήνα 3/8" Ισιο ρακόρ υδραυλικής πρέσσας για περαστό παξιµάδι RZ, Φ: 14S, διαστ. σωλήνα 3/8" Ισιο ρακόρ υδραυλικής πρέσσας για περαστό παξιµάδι RZ, Φ: 15L, διαστ. σωλήνα 3/8" Ισιο ρακόρ υδραυλικής πρέσσας για περαστό παξιµάδι RZ, Φ: 15L, Ισιο ρακόρ υδραυλικής πρέσσας για περαστό παξιµάδι RZ, Φ: 16S, Ισιο ρακόρ υδραυλικής πρέσσας για περαστό παξιµάδι RZ, Φ: 18L, Ισιο ρακόρ υδραυλικής πρέσσας για περαστό παξιµάδι RZ, Φ: 16S, διαστ. σωλήνα 5/8" Ισιο ρακόρ υδραυλικής πρέσσας για περαστό παξιµάδι RZ, Φ: 18L, διαστ. σωλήνα 5/8" Ισιο ρακόρ υδραυλικής πρέσσας για περαστό παξιµάδι RZ, Φ: 20S, διαστ. σωλήνα 5/8" Ισιο ρακόρ υδραυλικής πρέσσας για περαστό παξιµάδι RZ, Φ: 20S, διαστ. σωλήνα 3/4" Ισιο ρακόρ υδραυλικής πρέσσας για περαστό παξιµάδι RZ, Φ: 22L, διαστ. σωλήνα 3/4" Ισιο ρακόρ υδραυλικής πρέσσας για περαστό παξιµάδι RZ, Φ: 25S, διαστ. σωλήνα 3/4" Κυάθειο υδραυλικής πρέσσας, πλέγµατα R2, διάσταση 1/4", SAE 100 R1AT Κυάθειο υδραυλικής πρέσσας, πλέγµατα R2, διάσταση 5/16", SAE 100 R1AT Κυάθειο υδραυλικής πρέσσας, πλέγµατα R2, διάσταση 3/8", SAE 100 R1AT Κυάθειο υδραυλικής πρέσσας, πλέγµατα R2, διάσταση 1/2", SAE 100 R1AT Κυάθειο υδραυλικής πρέσσας, πλέγµατα R2, διάσταση 5/8", SAE 100 R1AT 10,41 41,64 0,78 5,46 0,78 5,46 0,8 5,60 0,9 6,30 0,95 6,65 0,81 5,67 1,19 8,33 1,19 8,33 1,18 8,26 1,33 9,31 1,87 13,09 3,06 21,42 1,66 11,62 1,8 12,60 2,3 16,10 2,15 15,05 2,6 18,20 50 τεµ 0,57 28,50 0,66 13,20 30 τεµ 0,72 21,60 80 τεµ 1,02 81, τεµ 1,35 135, Κυάθειο υδραυλικής πρέσσας, πλέγµατα R2, διάσταση 3/4", SAE 100 R1AT 80 τεµ 1,86 148, Νίπελ ίσιο 1/4" BSP 15 τεµ 0,52 7, Νίπελ ίσιο 3/8" BSP 15 τεµ 0,7 10, Νίπελ ίσιο 1/2" BSP 15 τεµ 1,02 15, Νίπελ ίσιο 5/8" BSP 15 τεµ 1,68 25, Νίπελ ίσιο 3/4" BSP 15 τεµ 1,49 22,35 26

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νοµίµως ασχολούνται µε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και έχουν εγγραφεί σε οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νοµίµως ασχολούνται µε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και έχουν εγγραφεί σε οικεία Επιµελητήρια. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Θεσ/νίκη 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Πρ. /τος του 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π. /τος του 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως και των συναφών διατάξεων του Ν. 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1) τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ 1 και 10, 4 παρ. 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων»

Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Κ.Α. : 30-7331.047 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 81 / 2015 θερµαντικών σωµάτων Γυµνασίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.999,80 µε το Φ.Π.Α. CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 20.000,00 µε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1. Επωνυµία προσφέροντος:. /νση :... Τηλέφωνο :... Ποσότητα. Περιγραφή είδους. Σύνολο ( ) µονάδας ( )

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1. Επωνυµία προσφέροντος:. /νση :... Τηλέφωνο :... Ποσότητα. Περιγραφή είδους. Σύνολο ( ) µονάδας ( ) Υ Π Ο Ε Ι Γ Μ Α Π Ρ Ο Σ ΦΟ Ρ Α Σ Για την προµήθεια αναλωσίµων για τις ανάγκες των διαφόρων συνεργείων της ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων του ήµου Θεσσαλονίκης. Επωνυµία προσφέροντος:.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 92/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 24.394,10 + ΦΠΑ 23% 5.610,64 ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Γραµµογράφηση γηπέδων µπάσκετ/βόλεϊ/χάντµπολ νέου Κλειστού Γυµναστηρίου Ηρακλείου

Θέµα: Γραµµογράφηση γηπέδων µπάσκετ/βόλεϊ/χάντµπολ νέου Κλειστού Γυµναστηρίου Ηρακλείου Θέµα: Γραµµογράφηση γηπέδων µπάσκετ/βόλεϊ/χάντµπολ νέου Κλειστού Γυµναστηρίου Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την Γραµµογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 30/4/2015 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθµ. Πρωτ. : 16164 ήµος Κεφαλλονιάς Αριθµ. Απόφασης: 358 Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ)

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων CPV 44316000-8 Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 12 /2013 Έργο:«Προµήθεια υλικών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20-10-2015 Αριθμ. Πρωτ:21127 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20-10-2015 Αριθμ. Πρωτ:21127 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20-10-2015 Αριθμ. Πρωτ:21127 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Γυµναστηρίων, της /νσης Εκπαίδευσης-Αθλητισµού, προϋπολογισµού δαπάνης 9.553,37, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%

Γυµναστηρίων, της /νσης Εκπαίδευσης-Αθλητισµού, προϋπολογισµού δαπάνης 9.553,37, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αριθ. Μελέτης: /2011 Φορέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3645 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ηράκλειο, 10.03.2014 Αρ. Πρωτ. 251 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ 59.997,50 πλέον ΦΠΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΕΠΤΑΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 1177 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προµήθεια κάδρων από καµβά µε φωτογραφίες και προθηκών Plexiglas για τα δηµοτικά αθλητικά κέντρα

Θέµα: Προµήθεια κάδρων από καµβά µε φωτογραφίες και προθηκών Plexiglas για τα δηµοτικά αθλητικά κέντρα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Θέµα: Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας» Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια ξυλείας» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος : Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τίτλος : Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.Ε.Υ.Α ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ Ηµεροµηνία: 30-07-2014 Αριθµ. Πρωτ: 130 Τίτλος : Προµήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης άρδευσης.ε. Νέσσωνος Ταχ. ιεύθυνση : 400 06 Συκούριο Προϋπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 74/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 74/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Επιστρέφονται χωρίς να αξιολογηθούν ο οικονοµικές προτάσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα.

Επιστρέφονται χωρίς να αξιολογηθούν ο οικονοµικές προτάσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα. Προµήθεια ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ για το έτος 2015 Α.Π. 1117 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ για το έτος 2015 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να προσκοµίσουν την οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου Ν.3316/05) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 35/2013 Α.Π.: 41041 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 892268, Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡΣΔ-ΔΘΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η (ΔΕΠΘΕ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προμήθεια Μικροαναλωσίμων Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Προμήθεια Μικροαναλωσίμων Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 28/12/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 36540 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚ. & ΤΑΜ. ΙΑΧΕΙΕΙΣΗΣ ΤΜ.: ΠΡΟΚ.& ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚ. & ΤΑΜ. ΙΑΧΕΙΕΙΣΗΣ ΤΜ.: ΠΡΟΚ.& ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚ. & ΤΑΜ. ΙΑΧΕΙΕΙΣΗΣ ΤΜ.: ΠΡΟΚ.& ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. και 0, 4 παρ. 6 και

Διαβάστε περισσότερα