Θαῦμα ἐπιβεβαιωτικὸν τοῦ Πατρίου Εκκλησιαστικοῦ Ημερολογίου*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θαῦμα ἐπιβεβαιωτικὸν τοῦ Πατρίου Εκκλησιαστικοῦ Ημερολογίου*"

Transcript

1 «Μνήμη Οδύνης» : Η ὀγδοηκοστὴ ἐπῢτειος τῆς Ημερολογιακῆς Καινοτομίας Θαῦμα ἐπιβεβαιωτικὸν τοῦ Πατρίου Εκκλησιαστικοῦ Ημερολογίου* τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Αρχιεπισκόπου Σαγγάης καὶ Σὰν Φραντσίσκο ( ) Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ιωάννης ἦτο ἕνας σύγχρονος Αγιος 1. Επρόκειτο περὶ μιᾶς ἐξεχούσης πνευματικῆς φυσιογνωμίας τοῦ Κʹ αἰῶνος, ἑνὸς πραγματικοῦ δώρου τῆς Χάριτος εἰς ἐποχὴν αὐχμηράν, καθ ἣν στιγμὴν λέγονται καὶ γράφονται πλεῖστα ὅσα περὶ Ορθοδόξου πνευματικῆς ζωῆς, περὶ Ορθοδόξου Πίστεως, περὶ Αγιότητος κλπ., ἐνῶ ἐλλείπουν τραγικῶς οἱ ἐνσαρκωταὶ αὐτῶν ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ, τῇ δυνάμει τοῦ Αγίου Πνεύματος. Ο εὐλογημένος Βλαντίκα Ιωάννης, προικισμένος ἀπὸ τὸν Κύριόν μας δι ἐξαιρέτων ταλάντων, κατέστησεν ἑαυτὸν θησαυροφυλάκιον τῶν ἐν Χριστῷ ἀρετῶν: ἡ ἀκακία, ἡ ἑκουσία διὰ Χριστὸν σαλότης, ἀνέδειξαν αὐτὸν ἕνα πολύτιμον ἀδάμαντα τῆς Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας, πνευματοφόρον προφήτην, αὐστηρὸν ἀσκητήν, ἀκάματον ἐργάτην τῆς προσευχῆς, ἀκατάβλητον βιαστὴν τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, ἀσυμβίβαστον φύλακα τῆς Ιερᾶς Παραδόσεως καὶ μαχητικὸν προασπιστὴν τῆς γνησίας Ορθοδόξου Πίστεως. Διεκρίθη καὶ ἔγινεν ἀγαπητὸς ἀπὸ τὰ λογικὰ πρόβατα τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ ὡς εἰρηνοποιός, διάκονος καταλλαγῆς, ἐλεήμων, δίκαιος,

2 πρᾶος, ἡσύχιος, ὑπομονετικός, καρτερικός, διδακτικός, ποιμὴν καλός, οἰκονόμος τῆς Χάριτος καὶ παροχεὺς Αὐτῆς εἰς τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς μακρὰν εὑρισκομένους ἀδελφοὺς αὐτοῦ. Διότι ἔμπροσθέν του ἀντίκρυζε μόνον ἀδελφούς, καίτοι πολλοὶ τὸν ἐπεβουλεύθησαν, ἐσυκοφάντησαν καὶ ἐταλαιπώρησαν. Ητο πράγματι μία ζῶσα ἀνεξάντλητος πηγὴ ἁγιότητος, δι αὐτὸ καὶ μετὰ θάνατον αἱ ἰάσεις, θεραπεῖαι καὶ αἱ πολυποίκιλοι καὶ ἀναρίθμητοι θαυμασταὶ ἐπεμβάσεις του συνεχίζουν νὰ μαρτυροῦν περὶ τῆς ἁγιότητός του, τῆς αὐθεντικότητος τῆς μαρτυρίας του, τῆς θεοπέμπτου παρουσίας καὶ δράσεώς του εἰς τοὺς ἐσχάτους τούτους καιροὺς τῆς ἀποστασίας καὶ τῆς ἐκπτώσεως ἐκ τοῦ ἀληθοῦς μέτρου καὶ κριτηρίου τῆς Ορθοδόξου Πίστεως καὶ τοῦ Ορθοδόξου ἤθους. Ενα πολὺ χαρακτηριστικὸν κείμενον, κυκλοφορῆσαν ἐπὶ τῇ εἰκοσαετίᾳ τῆς κοιμήσεώς του, προτρεπτικόν, ὡς καὶ πλεῖστα ἄλλα, διὰ τὴν ἐπίσημον ἀνακήρυξιν τῆς ἁγιότητος τοῦ Ιεροῦ Ανδρός, ἔλεγε μεταξύ ἄλλων: «Ο Μακάριος Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης Μαξίμοβιτς ( ) ἐθεωρεῖτο ὡς εἷς Αγιος κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐπιγείου αὐτοῦ ζωῆς. Εκδηλώνων πολλὰ εἴδη Ορθοδόξου ἁ- γιότητος, ἦτο εἷς θεόπνευστος θεολόγος καὶ εἷς διὰ Χριστὸν σαλός, εἷς ζηλωτὴς ἱεραποστολικὸς Ιεράρχης καὶ εἷς τροφεὺς τῶν πτωχῶν, εἷς αὐστηρὸς ἀσκητὴς καὶ εἷς ἀγαπητὸς πατὴρ τῶν ὀρφανῶν. Ως ὁ Μωϋσῆς, ἀπηλευθέρωσε τὸ ποίμνιον αὐτοῦ ἐκ τῆς καταπιέσεως, μεταφέρων τοῦτο ἐκ τῆς κομμουνιστικῆς Κίνας εἰς τὸν ἐλεύθερον κόσμον ὡς οἱ πρῶτοι Απόστολοι, ἦτοι εἷς θαυματουργός, ὅστις ἐπιτελοῦσεν ἀναρίθμητα θαύματα καὶ ἰάσεις. Εἷς ἀνὴρ τῆς ἀδιακόπου καὶ ἀσιγήτου προσευχῆς, ἐθεωρεῖτο ἀπὸ πολλούς, ὡς γνήσιος Αγιος Γέρων τῆς Παραδόσεως τῶν μεγάλων Ρώσων Στάρετς. Κατέχων τὸ δῶρον τῆς προοράσεως, ἀνταπεκρίνετο εἰς τὰς σκέψεις τῶν ἀνθρώπων, πρὶν νὰ ἐκφράσουν αὐτάς, καὶ μυστικῶς ἤκουε καὶ ἀπαντοῦσε εἰς προσευχὰς ἀπὸ μεγάλας ἀποστάσεις. Δὲν ἦσαν ἐν τούτοις αἱ ἐκπληκτικαὶ πράξεις τῆς προοράσεως καὶ ἰάσεως, αἱ ὁποῖαι ἐν πρῶτοις προσείλκυον τὰ πλήθη εἰς αὐτόν ἀντὶ αὐτῶν, ἦτο ἡ ἄφθονος ἐν Χριστῷ ἀγάπη, ἡ ὁποία ἔρρεεν ἐξ αὐτοῦ. Δὲν ἔπαυε νὰ παρέχῃ αὐτὴν τὴν ἀγάπην καί, εἶναι ἀκόμη καὶ μέχρι σήμερον ἀνταποδιδομένη, ἀκόμη καὶ

3 ἀπὸ ἐκείνους ποὺ δὲν τὸν ἐγνώρισαν ποτὲ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ζωῆς του» 2. *** ΕΙΣ ΤΟ ἐν συνεχείᾳ δημοσιευόμενον χαριτωμένον καὶ θαυμαστὸν περιστατικόν, τὸ ὁποῖον συνέβη τέσσαρα ἔτη μετὰ τὴν μακαρίαν κοίμησίν του, τονίζεται καὶ ἐπιβεβαιώνεται ἡ καθ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἐπιγείου ζωῆς του ἀκριβὴς προσήλωσίς του εἰς τὴν Ιερὰν Παράδοσιν τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η Ορθόδοξος Παράδοσις, διὰ τῆς ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τοῦ αἰῶνος μας ἀρξαμένης Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, μεθ ὅλα τὰ δυσάρεστα συμπαρομαρτοῦντα (καινοτομίαι, μοδερνισμός, εἰσαγωγὴ νέου ἡμερολογίου, ἀ- ναγνώρισις αἱρετικῶν, συμπροσευχαὶ καὶ λειτουργικὴ κοινωνία μετ αὐτῶν κ.ἄ.), ἐπλήγη δεινῶς, εἴμεθα δὲ μάρτυρες καθημερινῶς τῶν τραγικῶν συνεπειῶν τῆς παναιρετικῆς αὐτῆς τακτικῆς. Ο Αγιος Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης εἶχεν ἐκφράσει τὴν ἀντίθεσίν του πρὸς τὴν παναίρεσιν τοῦ οἰκουμενισμοῦ, καταδικάζων τὸ φιλοκαινοτόμον πνεῦμα, ὡς αὐτὸ ἐξεδηλώθη ἀπὸ τοῦ 1920 κ.ἑ. εἰς τὸν Ορθόδοξον κόσμον ὑπὸ τοῦ πρωτοστατοῦντος εἰς φιλαιρετικὰς ἐνεργείας Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Οὕτως, ἔλεγεν ὁ Αγιος μεταξὺ ἄλλων εἰς ἀναφοράν του πρὸς ὅλας τὰς Αὐτοκεφάλους Εκκλησίας, ἢτις ἀνεγνώσθη εἰς τὴν Δευτέραν Σύνοδον τῆς Ρωσικῆς Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς εἰς τὸ Κάρλοβιτς τῆς Γιουγκοσλαβίας τὸ 1938 μὲ κύριον θέμα: «Η ἐξασθένησις τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως»: «...Τὸ ἠθικὸν κῦρος τῶν Πατριαρχῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔχει ὁμοίως πέσει πολὺ χαμηλὰ ἐν ὄψει τῆς ἀκραίας ἀσταθείας των εἰς ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα. Οὕτως, ὁ Πατριάρχης Μελέτιος Δʹ (Μεταξάκης) συνεκάλεσε μίαν Πανορθόδοξον Σύνοδον, μὲ ἐκπροσώπους ἐκ διαφόρων ἐκκλησιῶν, ὅπου ἀπεφασίσθη ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ Νέου Ημερολογίου. Αὐτὴ ἡ ἀπόφασις, εἰσήγαγεν ἕνα τρομερὸν σχίσμα μεταξὺ τῶν Ορθοδόξων Χριστιανῶν... Εχον χάσει (τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) τὴν σημασίαν του, ὡς ἑνὸς στύλου τῆς ἀληθείας, καὶ ἔχον ἀφ ἑαυτοῦ κατασταθῆ μία πηγὴ διαιρέσεως, καὶ κατὰ τὸν ἴδιον χρόνον διακατεχόμενον ὑπὸ μιᾶς ὑπερμέτρου ἀγάπης διὰ δύναμιν - ἀντιπροσωπεύει ἕνα ἐλεεινὸν θέαμα, τὸ ὁποῖον ἐνθυμίζει τὴν χειροτέραν ἐκ τῶν περιόδων εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ θρόνου τῆς

4 Κωνσταντινουπόλεως...» 3. *** ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟΝ περιστατικὸν ἐλήφθη ἐκ τῆς συλλογῆς θαυμάτων τοῦ Αγίου Ιωάννου, δημοσιευθέντων εἰς τὸ ἀφιέρωμα τοῦ ἀμερικανικοῦ περιοδικοῦ «Ορθόδοξος Λόγος» («Orthodox Word») 4 ἐπὶ τῇ εἰκοσαετίᾳ τῆς κοιμήσεώς του. Τὸ θαῦμα, ὅπως καὶ ἄλλα δύο ἐν συνεχείᾳ αὐτοῦ, ἀπέστειλε πρὸς δημοσίευσιν ἡ μάρτυς αὐτοῦ εἰς τὰς 2/ , ὑπογράφουσα πλέον ὡς «ἁμαρτωλὴ Μοναχὴ Ελπὶς (Nadezhda), Seattle - Washington», καὶ συνέβη κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ Εδημοσιεύθη καὶ εἰς τὸ ὑπὸ τῶν ἰδίων ἐκδοτῶν κυκλοφορῆσαν βιβλίον μὲ τίτλον «Ο Μακάριος Ιωάννης ὁ Θαυματουργός» (Blessed John The Wonder-Worker) (1987, σελ ), ὡς ὑπ ἀριθμὸν 36 θαῦμα, ἐπὶ συνόλου 100 δημοσιευμένων, μὲ τίτλον: «Προστασία τριῶν Ορθοδόξων παίδων, Ι. Αδὰμ Ράσσελλ». «Ημουν νεοφώτιστη Ορθόδοξη Χριστιανή, ἔγκυος στὸ πρῶτο μου παιδί. Ημουν εἴκοσι τριῶν ἐτῶν. Οπως πολλοὶ προσήλυτοι ποὺ δὲν ἐγνώρισαν τὸν Βλαντίκα Ιωάννη (Μαξίμοβιτς, 1966), ἀφοῦ ἐδιάβασα τὸν βίο του - τὶς θεραπεῖες ποὺ ἐπετέλεσε ὅσο ζοῦσε, τὰ ὀρφανὰ ποὺ ἔσωσε, τοὺς δυστυχισμένους ἀνθρώπους ποὺ ἐβοήθησε, τὶς Ορθόδοξες κοινότητες ποὺ ὁλομόναχος ἐδημιούργησε μεταξὺ Γάλλων, Δανῶν, Κινέζων, Ιρλανδῶν, Φιλιππινέζων, Ιαπώνων κλπ. - ἀνέπτυξα μίαν ἀπέραντη ἀγάπη καὶ ἀφοσίωσι πρὸς αὐτόν. Ετσι, ὅταν προσευχόμουν στὸν Θεό, τὴν Μητέρα Του καὶ τοὺς Ἁγίους γιὰ καθοδήγησι, πάντοτε συμπεριελάμβανα τὸν μακάριο Ιωάννη στὶς προσευχές μου. Διαμένοντας ἀπέναντι ἀπὸ τὸν ἐνοριακὸ Ναὸ τοῦ ἁ- γίου Νικολάου στὸ Σηάτλ, ὅπου ὁ μακάριος Ιωάννης ἐκοιμήθη, αἰσθανόμουν τιμὴ ποὺ ἤξερα ἕνα σύγχρονο ἅγιο καὶ προνομιοῦχος ποὺ συμμετεῖχα στὴν Παννυχίδα γι αὐτὸν κάθε Πέμπτη στὸ μικρὸ δωμάτιο, ὅπου ἐκοιμήθη. Μὲ εὐλάβεια ἀσπαζόμουν τὴν πολυθρόνα, στὴν ὁ- ποία ἐκοιμήθη, τὸ καλημαύχιό του, τὰ ἐπισκοπικὰ ἄμφια καὶ τὸ κομβοσχοίνι του. Ενα ἀπὸ τὰ πνευματικά του τέκνα, ὁ Γεώργιος Καλφώβ, ἦταν πάντοτε ἐκεῖ, καὶ ἔ- ψαλλε μὲ τὸν γέροντα Ιερέα Ἀνδρέα.

5 Ως προσήλυτη, ἐπίστευα στὴν Ορθόδοξη Εκκλησία, ἀλλὰ δὲν κατανοοῦσα τὴν σημασία τοῦ Παλαιοῦ Ημερολογίου. Ετσι καθὼς ἤμουν ἔγκυος, γνωρίζοντας ὅτι τὸ παιδί μου θὰ γεννιόταν γύρω στὰ Χριστούγεννα, προσευχόμουν στὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ καὶ στὸν ἅγιο Ιωάννη γιὰ νὰ γεννηθῆ τὸ παιδί μου στὰ Αληθινὰ Χριστούγεννα. Η 25η Δεκεμβρίου ( κατὰ τὸ νέο ἡμερολόγιο) ἦλθε καὶ πέρασε, καὶ ἡ 7η Ιανουαρίου (Χριστούγεννα μὲ τὸ Πάτριο Ημερολόγιο) πλησίαζε. Ημουν συγκινημένη, ἀλλὰ ποτὲ δὲν φαναταζόμουνα αὐτὰ ποὺ μοῦ συνέβησαν. Επειδὴ ἦταν ὁ τελευταῖος μήνας πρὶν ἀπὸ τὴν γέννα, δὲν ἠμποροῦσα πλέον νὰ ἀνεβαίνω τὶς σκάλες τῆς Ενορίας, κι ἔτσι προσευχόμουν ἀκόμη πιὸ θερμὰ πρὸς τὸν Βλαντίκα. Ολίγες ἡμέρες πρὸ τῆς 7ης Ιανουαρίου ξύπνησα ἀπὸ ἕνα παράξενο φαινόμενο (ὁ σύζυγός μου Μελχισεδὲκ κοιμόταν δίπλα μου). Τὸ δωμάτιό μου ἦταν γεμᾶτο ἀπὸ ἕνα ὄμορφο, ἀσύνηθες λευκὸ φῶς. Εννόησα ὅτι ἤμουν ξύπνια καὶ αἰσθάνθηκα τόσο παράξενα, ὅσο ἄν θὰ ἤμουν στὸν Παράδεισο. Μία Μοναχὴ στὰ λευκὰ ἦταν γονατιστὴ μπροστὰ στὸ κρεβάτι μου, δίπλα ἀπὸ τὸ κρεβατάκι τοῦ μωροῦ - δὲν ἠμποροῦσα νὰ ἰδῶ τὸ πρόσωπό της, ἐπειδὴ -ἦταν σκυμμένη. Καὶ μετὰ τὸν εἶδα (τὸν Βλαντίκα) ὅλον σὲ ἀστραφτερὰ λευκὰ ἄμφια, νὰ στέκεται στὴν εἴσοδο τοῦ δωματίου. Γνώρισα ὅτι αὐτὸς ἦταν, ἐπειδὴ αὐτὸν εἶχα στὸ νοῦ μου. Ηταν κοντός τὸ πρόσωπό του ἔλαμπε, παρ ὅλο ποὺ κρυβόταν ἀπὸ τὸ χώρισμα (μεσότειχον) τοῦ χώλ, καὶ μὲ τὸ δεξί του χέρι μὲ εὐλόγησε. Αὐτὴ ἡ ὅρασις διήρκεσε μόνο μία στιγμή. Πιστεύω ὅτι ἡ Μοναχὴ στὰ λευκὰ ἦταν ἡ ἁγία Ελισάβετ Θεοδώροβνα ( ἡ Μεγάλη Δούκισσα, ἡ Νεομάρτυς), ἐπειδὴ καὶ αὐτὴν εἶχα στὸ νοῦ μου ἐπίσης. Στὶς 3 π.μ. τῆς 7ης Ιανουαρίου (Χριστούγεννα μὲ τὸ Ορθόδοξο Ημερολόγιο), 1970, ἄρχισαν οἱ πόνοι τῆς γέννας, καὶ πρὸς χαράν μου στὶς 4 μ.μ. ὁ υἱός μας Ἀδὰμ γεννήθηκε. Εδόξασα τὸν Θεό, τὴν Θεοτόκο καὶ φυσικὰ τοὺς ἁγίους Ιωάννη καὶ Ελισάβετ! Θὰ προσπαθῶ νὰ παραμένω πιστὴ στὸ Παλαιὸ Ημερολόγιο, καὶ γιὰ μένα πλέον δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία!».

6 (*) Πρβλ. περιοδ. «Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία», ἀριθ / Ιανουάριος - Ιούνιος 1991, σελ Βλ. σύντομον βιογραφίαν ἐν περιοδ. «Αγιος Κυπριανός», ἀριθ /Μάϊος - Ιούλιος 1986, σελ Καὶ ἐπίσης: «Ο Αγιος Ιωάννης (Μαξίμοβιτς)». 2. Βλ. ἐφημερ. «Orthodox News», No 11/ July 1986, p Βλ. περιοδ. «The Orthodox Word», No 4 (45)/ July - August 1972, p Βλ. περιοδ. «The Orthodox Word», No 2 (127)/ March - April 1986, pp Σημειωτέον, ὅτι ἕν ἔτος πρὸ τῆς κοιμήσεώς του, ὁ Μακάριος Ιωάννης ηὐλόγησε τὴν ἔκδοσιν τοῦ πρώτου τεύχους τοῦ ἐν λόγῳ περιοδικοῦ.

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 247 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 335 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΘ ΤΟΜΟΣ ΙΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 343 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑ Ι ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Ενα λαμπρὸ ἄστρο τῆς Θηβαΐδος τοῦ Βορρᾶ Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Σύντομος Βίος, ἡ Πρόσφατος Ανακάλυψις τοῦ Αφθάρτου Ιεροῦ Λειψάνου του καὶ τρία σύγχρονα Θαύματα Αὐτοῦ* α. Ο Αγιος Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο 1 Νίκος Ὀρφανίδης Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο Τιμώντας ἀπόψε τὴ μνήμη τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη καὶ δεόμενοι γιὰ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 1 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 215 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715)

Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715) Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Αὐτοῦ (10η Ιουνίου) Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715) Μία μεγάλη φυσιογνωμία τῆς Εκκλησίας, ἕνας ἔξοχος Ιεράρχης, μεγάλος ἀσκητής, ποιητὴς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 71 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα*

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν Ρωσίᾳ Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Οἱ 14 Στάρετς: Μωϋσῆς, Ἀντώνιος, Λεωνίδας/ Λέων, Μακάριος, Ιλαρίων, Ἀμβρόσιος, Ἀνατόλιος Αʹ, Ισαὰκ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ἐφέτος συμπληρώνονται πεντακόσια

ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ἐφέτος συμπληρώνονται πεντακόσια Ο Αγιος Νήφων ὁ Διονυσιάτης Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καὶ Αρχιεπίσκοπος Δακίας καὶ Βλαχίας (~1418-1508) Η Νηπτικὴ καὶ Αποστολική του Κληρονομιὰ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ἐφέτος συμπληρώνονται πεντακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης*

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* Ἀντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* 7 Βʹ. Α ἱ Σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν, Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 191 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Καλλίστου Ηχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 1 Βασιλίδος ἐδείχθης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 295 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσία Γενεβιέβη, πολιοῦχος τῶν Παρισίων* (3η Ιανουαρίου)

Η Οσία Γενεβιέβη, πολιοῦχος τῶν Παρισίων* (3η Ιανουαρίου) Η Οσία Γενεβιέβη, πολιοῦχος τῶν Παρισίων* (3η Ιανουαρίου) Ο Εʹ ΑΙΩΝ, κατὰ τὸν ὁποῖον ἡ Οσία Γενεβιέβη ἐλάμπρυνε τὴν πόλιν τῶν Παρισίων, εἶναι ἡ κατ ἐξοχὴν ἐποχὴ τῆς ριζικῆς μεταμορφώσεως τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ στὸ Φῶς τῆς Αναστάσεως,

ΜΕΣΑ στὸ Φῶς τῆς Αναστάσεως, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ «Μακάριοι οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες» Η μακαρία κοίμησις τοῦ ἐν Χριστῷ Αδελφοῦ μας Βασιλείου Σκληβανιώτου Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου, 16/29.4.2011 ΜΕΣΑ στὸ Φῶς τῆς Αναστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα