ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. αφ' ετέρου η..που εδρεύει στο.και εκπροσωπείται νόμιμα από., συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. αφ' ετέρου η..που εδρεύει στο.και εκπροσωπείται νόμιμα από., συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:"

Transcript

1 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα.. αφ ενός η Ανώνυμη Eταιρία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ» και δ.τ. «ΔΕΘ HELEXPO AE», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Εγνατία 154 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δρ. Κυριάκο Ποζρικίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, καλουµένη εφεξής «ΔΕΘ HELEXPO» ή/και «Αναθέτων» και αφ' ετέρου η..που εδρεύει στο.και εκπροσωπείται νόμιμα από., συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: Η πρώτη συμβαλλόμενη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ, μετά από τη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, στην υπ αριθμ. συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενέκρινε την ανάθεση, στη δεύτερη συμβαλλόμενη, του έργου της ασφάλειας φύλαξης των χώρων των Εκθεσιακών και Συνεδριακών Κέντρων Θεσσαλονίκης και Αμαρουσίου καθώς και των Εκθέσεων-Εκδηλώσεων που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει η ΔΕΘ-HELEXPO στην Αθήνα, σε Εκθεσιακά - Συνεδριακά Κέντρα της Αττικής ή άλλα Εκθεσιακά - Συνεδριακά Κέντρα της Ελληνικής Περιφέρειας για το χρονικό διάστημα από έως με δικαίωμα παράτασης για άλλο ένα (1) έτος»., με την τιμή της προσφοράς της το ποσό των ανά 8ωρη βάρδια ανά φύλακα, πλέον Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το αντικείμενο περιλαμβάνει την ασφάλεια φύλαξη των χώρων των Εκθεσιακών και Συνεδριακών Κέντρων Θεσσαλονίκης και Αμαρουσίου καθώς και των Εκθέσεων-Εκδηλώσεων που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει η ΔΕΘ- HELEXPO στην Αθήνα, σε Εκθεσιακά - Συνεδριακά Κέντρα της Αττικής ή άλλα Εκθεσιακά - Συνεδριακά Κέντρα της Ελληνικής Περιφέρειας για το χρονικό διάστημα από έως με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για άλλο ένα (1) έτος». Η άσκηση του δικαιώματος αυτού γίνεται μονομερώς από τη ΔΕΘ - HELEXPO και αποκλειστικά εγγράφως. Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης που αφορά στην χρονική επέκταση της παρούσας σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος μπορεί να γίνει με μονομερή έγγραφη δήλωση της ΔΕΘ- HELEXPO που θα απευθύνεται προς τον Ανάδοχο τουλάχιστον τέσσερεις (4) μήνες πριν από τη λήξη της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται από την προσφορά του, δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παράταση και υποχρεούται να παράσχει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Το έργο αφορά γενικά τη φύλαξη των εγκαταστάσεων των Εκθεσιακών και Συνεδριακών Κέντρων Θεσσαλονίκης και Αμαρουσίου αλλά και των άλλων Εκθεσιακών και Συνεδριακών χώρων όπου οργανώνει ή συνδιοργανώνει εκδηλώσεις η ΔΕΘ - HELEXPO με την υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού, εποπτικών μέσων και εξοπλισμού και ειδικότερα :

2 Την κάλυψη μόνιμων φυλακτικών σημείων επί 24ώρου βάσεως για όλο το χρονικό διάστημα της ανάθεσης, με την υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού καθώς επίσης και εποπτικών μέσων και εξοπλισμού, όπου αυτό απαιτείται, για: τον έλεγχο των εισερχομένων στις εγκαταστάσεις των Εκθεσιακών και Συνεδριακών Κέντρων, τον εντοπισμό υπόπτων περιφερόμενων εξωτερικά και εσωτερικά των Εκθεσιακών Συνεδριακών Κέντρων, τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΘ- HELEXPO και των πελατών αυτής τον έλεγχο και την καταγραφή των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις των Εκθεσιακών Συνεδριακών Κέντρων (πελάτες, προμηθευτές, συνεργεία, συντηρητές κλπ.) καθ όλη τη διάρκεια του έτους και γενικότερα ενέργειες που να εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της ΔΕΘ- HELEXPO AE Τα μόνιμα φυλακτικά σημεία που θα καλυφθούν θα καθοριστούν επακριβώς στο Επιχειρησιακό Σχέδιο που θα συντάξει και υποβάλλει ο ανάδοχος και θα εγκριθεί από τη ΔΕΘ- HELEXPO. Στα φυλακτικά σημεία ο ανάδοχος μπορεί να εγκαταστήσει με δικά του μέσα και δαπάνες εξοπλισμό για την παραμονή του προσωπικού του. Τον εξοπλισμό ο ανάδοχος θα πάρει με τη λήξη της σύμβασης. Η κάλυψη των φυλακτικών σημείων που ακολουθούν βάρδιες γίνονται με επικάλυψη 10 λεπτών ώστε να υπάρχει η ενημέρωση και η παράδοση της βάρδιας από φύλακα σε φύλακα. Οι φύλακες θα καταγράφουν όλες τις παρατηρήσεις τους στο ημερολόγιο έργου το οποίο θα συντάσσεται εις διπλούν και θα υπογράφεται από τον αρμόδιο που θα ορίσει ο ανάδοχος (Αρχιφύλακα βάρδιας) και τον αρμόδιο Επιμελητή της ΔΕΘ- HELEXPO, αντίγραφο του οποίου θα κρατά έκαστος. Όλες οι ενέργειες και οι παρατηρήσεις των φυλάκων θα καταγράφονται καθημερινά σε ημερολόγιο έργου το οποίο θα παραδίδεται κάθε πρωί στο γραφείο των εντεταλμένων οργάνων της ΔΕΘ- HELEXPO. Ο τύπος εντύπου που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο για ημερολόγιο έργου θα υποδειχθεί από τη ΔΕΘ-HELEXPO, θα είναι εις διπλούν και θα υπογράφεται και από τα δύο μέρη. Το προσωπικό θα περιφέρεται στον τομέα που θα καθορίζεται από τη ΔΕΘ- HELEXPO για το κάθε φυλακτικό σημείο. Εάν ο φύλακας κάποιου φυλακτικού σημείου ζητήσει για οποιονδήποτε λόγο να αποχωρήσει από τη θέση του προσωρινά, θα πρέπει προηγουμένως να το αναφέρει στον Αρχιφύλακα βάρδιας, για να αντικατασταθεί από κάποιον εφεδρικό φύλακα που θα υπάρχει ή να το αναφέρει στο επιχειρησιακό κέντρο του Αναδόχου για να σπεύσει προς αντικατάστασή του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μείνει φυλακτικό σημείο ακάλυπτο Τη φύλαξη των εκθέσεων και εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τη ΔΕΘ- HELEXPO ή τρίτους Οργανωτές στο Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης και του Αμαρουσίου καθώς και των Εκθέσεων-Εκδηλώσεων που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει η ΔΕΘ-HELEXPO στην Αθήνα, σε Εκθεσιακά - Συνεδριακά Κέντρα της Αττικής ή άλλα Εκθεσιακά - Συνεδριακά Κέντρα της Ελληνικής Περιφέρειας.

3 Ο αριθμός των φυλάκων που θα καλύπτουν εκθέσεις - εκδηλώσεις θα είναι κυμαινόμενος και θα καθορίζεται από τις εκάστοτε ανάγκες της ΔΕΘ-HELEXPO και σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο. Ο ανάδοχος υποχρεούται 15 ημέρες πριν την έναρξη κάθε έκθεσης ή άλλης εκδήλωσης σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-HELEXPO να συντάσσει και να καταθέτει επιχειρησιακό σχέδιο της εκδήλωσης, στο οποίο θα αναφέρονται: η οριστική ημερομηνία εγκατάστασης και αποχώρησης στους προς φύλαξη χώρους της κάθε έκθεσης ή εκδήλωσης ο αριθμός των ατόμων που θα χρησιμοποιηθούν για τη φύλαξη εσωτερικώνεξωτερικών χώρων (ανά ημέρα και βάρδια). Έκτακτες περιπτώσεις που θα προκύψουν μετά τη σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου της εκδήλωσης καλύπτονται από τον ανάδοχο όταν ειδοποιηθεί 12 ώρες νωρίτερα για περιορισμένο αριθμό φυλάκων. Οι φύλακες έχουν την υποχρέωση: του ελέγχου των εισερχομένων και εξερχομένων (ατόμων και αντικειμένων) στους εκθεσιακούς χώρους, καθ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας-λειτουργίας και αποξήλωσης των εκθέσεων. του ελέγχου της εισόδου και διακίνησης εμπορευμάτων από επαγγελματίες (εξοπλισμό, λουλούδια, κλπ) καθώς και της παροχής υπηρεσιών απ αυτούς. Δικαίωμα εισόδου έχουν μόνο οι αποδεδειγμένοι συνεργάτες της ΔΕΘ - HELEXPO. της επίβλεψης των εργασιών εκθετών και συνεργατών μέσα στον τομέα ευθύνης τους και αναφέρουν τυχόν ζημιές στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ- HELEXPO ή στους χώρους των εκθετών, στον Αρχιφύλακα. της ευθύνης τήρησης του ωραρίου προετοιμασίας-λειτουργίας και αποξήλωσης των εκθέσεων όπως αυτό θα του δίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία. της διαρκούς φύλαξης των αντικειμένων των εκθετών (διάκοσμο και εκθέματα) από τη στιγμή που αυτά τοποθετούνται στα περίπτερα και μέχρι την απομάκρυνσή τους κατά τη διάρκεια της αποξήλωσης των εκθέσεων. της διανομής στους εκθέτες οπουδήποτε έντυπου υλικού αφορά στην εκθεσιακή εκδήλωση ή έχει σχέση με άλλες εκθεσιακές εκδηλώσεις της ΔΕΘ- HELEXPO. της συλλογής όλων των αδειών εξαγωγής εκθεμάτων των εσωτερικών stands κάθε έκθεσης ή άλλης εκδήλωσης στις εξόδους των περιπτέρων και των εξωτερικών stands, όπως θα ορίζει το επιχειρησιακό σχέδιο. Το προσωπικό θα περιφέρεται στον τομέα που θα καθορίζεται από τη ΔΕΘ - HELEXPO για το κάθε φυλακτικό σημείο. Σε όλα τα φυλάκια και μέσα στα περίπτερα στα γραφεία των υπευθύνων περιπτέρων θα υπάρχει βιβλίο (ημερολόγιο έργου) όπου οι φύλακες εκεί θα καταγράφουν όλες τις παρατηρήσεις τους. Το βιβλίο αυτό θα παραμένει στο φυλάκιο. Τα στοιχεία των παρατηρήσεων θα μεταφέρονται και στο κυρίως ημερολόγιο έργου το οποίο θα συντάσσεται εις διπλούν και θα υπογράφεται από τον αρμόδιο που θα ορίσει η εταιρία (επόπτη) και τον αρμόδιο της ΔΕΘ - HELEXPO, αντίγραφο του οποίου θα κρατά έκαστος. Σε ειδικές περιπτώσεις, που θα ζητηθεί, ο ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να διαθέσει φύλακα ή φύλακες με ωριαία εργασία λιγότερη του 8ώρου.

4 1.3.Ιδιαίτερη φύλαξη εκθετηρίων χώρων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει ιδιαίτερη φύλαξη σε stand εκθετών, εφόσον αυτό ζητηθεί. Η Υπηρεσία αυτή θα προσφέρεται μέσω της ΔΕΘ - HELEXPO και θα περιλαμβάνει φωτογράφηση του stand, καταγραφή αντικειμένων που υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο καθώς και παραλαβή - παράδοση του φυλασσόμενου χώρου στον εκθέτη και ασφάλεια από ασφαλιστική εταιρεία. ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος και το προσωπικό του θα ενεργεί πάντοτε στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και των κανονισμών της ΔΕΘ - HELEXPO. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενεργεί άμεσα και κατασταλτικά με συντονισμό και συνεργασία του επιχειρησιακού του κέντρου και του Αρχιφύλακα βάρδιας. Εν γένει η παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο φύλαξης θα εκτελείται με την άμεση εποπτεία και παρακολούθηση των εντεταλμένων οργάνων της ΔΕΘ - HELEXPO με τις οδηγίες και τις υποδείξεις των οποίων είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται απόλυτα, όπως και το παρεχόμενο προσωπικό του αναδόχου. Η ΔΕΘ - HELEXPO πάντοτε θα έχει το δικαίωμα κατά την κρίση της να απομακρύνει το προσωπικό που θεωρεί ακατάλληλο για την εκτέλεση της εργασίας με υποχρέωση του αναδόχου φύλαξης να το αντικαθιστά. Ο ανάδοχος θα διαθέτει όχημα 4θέσεων ιδιοκτησίας του σε άριστη κατάσταση εξοπλισμένο με ασύρματο για όλες τις ημέρες του χρόνου (εργάσιμες και αργίες) κινούμενο συνεχώς σε διαδρομές που θα καθορίζονται μηνιαίως από τη ΔΕΘ- HELEXPO. Ο εξοπλισμός που θα φέρει το όχημα θα είναι: ασύρματος, ένας προβολέας κινητός, σειρήνα, φάρο στην οροφή, εργαλεία πυρόσβεσης μαζί με πυροσβεστήρα κόνεως 12 kgr και φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο. Το όχημα θα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση βλάβης, αυτό θα αντικαθίσταται άμεσα. Όλες οι δαπάνες συντήρησης του οχήματος θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Στο όχημα δύναται να επιβαίνουν και τα αρμόδια όργανα της ΔΕΘ - HELEXPO τα οποία έχουν το δικαίωμα να δώσουν εντολή να κινηθεί το όχημα σύμφωνα με τις υποδείξεις τους. Ο οδηγός φύλακας, ο οποίος θα είναι ένας εκ των φυλάκων της περιμετρικής φύλαξης της ΔΕΘ - HELEXPO, θα έχει επίσης συνεχή επαφή μέσω του ασύρματου με τον κεντρικό σταθμό καθώς και με το επιχειρησιακό κέντρο της αναδόχου εταιρίας και θα ενημερώνει συνεχώς για κάθε συμβάν που πέφτει στην αντίληψή του. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει κέντρο λήψης σημάτων για άμεση επέμβαση και άλλα μέσα και τρόπους που βρίσκονται εκτός ΔΕΘ - HELEXPO. Φύλαξη εκθέσεων ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ Ειδικά για τη φύλαξη των εκθέσεων ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ απαιτούνται: 1. Τουλάχιστον δυο μαγνητικές πύλες-ανιχνευτές μετάλλων για τις εισόδους των εκθέσεων ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ.

5 2. Δύο θωρακισμένα οχήματα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται ως θησαυροφυλάκια, με τεχνικές προδιαγραφές, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση που θα ζητηθούν από τη ΔΕΘ - HELEXPO περισσότερα θωρακισμένα οχήματα λόγω ανάπτυξης της έκθεσης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα διαθέσει αφού ειδοποιηθεί 3 μήνες νωρίτερα από την εποπτεύουσα αρχή. 3. Σύστημα συναγερμού άμεσης δράσης από έσω για άμεση ενεργοποίηση της εταιρίας και περιπολικών αυτής σε περίπτωση ανάγκης ή κινδύνου και έξω (Αστυνομία). 4. Όλα τα μέσα-συστήματα ασφαλείας να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία καθ'ολο το 24ωρο. 5. Ένα περιφερόμενο, καθ' όλο το 24ωρο, ασυρματοφόρο περιπολικό όχημα εντός της ευρύτερης περιοχής των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ - HELEXPO AE. 6. Τοποθέτηση επαρκούς αριθμού από κάμερες και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης το οποίο θα καλύπτει απολύτως τους προς φύλαξη χώρους των εκθέσεων ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ. Παραλαβή-Παράδοση εκθεμάτων των εκθέσεων ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ 1. Οι διαδικασίες παραλαβής και παράδοσης των εκθεμάτων των εκθέσεων ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ θα πραγματοποιούνται πάντοτε και μόνο με την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας των εκθετών. Οι εκθέτες θα πρέπει να παραδώσουν υπεύθυνη δήλωση ή δελτίο αποστολής στην ανάδοχο εταιρία, όπου θα καταχωρούνται λεπτομερώς τα εκθέματα και η κατά δήλωση αξία τους. Η ανάδοχος εταιρία έχει το δικαίωμα να προβεί σε πραγματογνωμοσύνη, από στελέχη των ασφαλιστικών φορέων που θα καλύπτουν την εταιρία. 2. Οι παραλαβές των εκθεμάτων που δεν θα μεταφερθούν μερίμνη της αναδόχου εταιρίας, θα πραγματοποιηθούν την παραμονή της έκθεσης. 3. Η ομάδα παραλαβής της αναδόχου εταιρίας θα εκδίδει αποδείξεις παραλαβής, μετά την υπογραφή των οποίων τα εκθέματα θα περιέρχονται στη φυσική κατοχή τους. Η όλη ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται στα εκθέματα των σφραγισμένων βιτρινών, που σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία παρελήφθησαν. Εκθέματα που θα διακινούνται ερήμην της αναδόχου εταιρίας είναι ευνόητο πως κινούνται με προσωπική ευθύνη των εκθετών και απαλλάσσουν την εταιρία από οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση απώλειας. Ευθύνη επίσης δεν φέρει η εταιρία για εκθέματα που εκτίθενται εκτός βιτρινών. Διάφορα αντικείμενα και αξεσουάρ τα οποία δεν θα τοποθετηθούν σε βιτρίνες, θα πρέπει να παραδίδονται προς φύλαξη-και εκτός των ωρών λειτουργίας των εκθέσεων ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ στα θωρακισμένα οχήματα που θα υποκαθιστούν τα χρηματοκιβώτια. Τα οχήματα αυτά θα αποχωρούν από τα περίπτερα ταυτόχρονα με το άνοιγμα των πυλών τους για τους επισκέπτες. 4. Καθοριστικό σημείο ευθύνης της εταιρίας αποτελεί η παραβίαση των κλειδαριών, η αλλοίωση ή καταστροφή των πλαστικών ταινιών ασφαλείας μίας χρήσεως και η ολική ή μερική θραύση των υαλοπινάκων των βιτρινών.

6 Σε οποιαδήποτε περίπτωση πρωταρχική ενέργεια και του προσωπικού της ΔΕΘ - HELEXPO είναι η ειδοποίηση των υπευθύνων της αναδόχου εταιρίας. Οι εντολές του προσωπικού της εταιρίας προς το προσωπικό της ΔΕΘ - HELEXPO και τους εκθέτες θα περιορίζονται μόνο στην ασφάλεια και φύλαξη των εκθέσεων ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ. 5. Η ευθύνη της αναδόχου εταιρίας είναι καθ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας, λειτουργίας και αποχώρησης της έκθεσης. Ακόμη, οφείλει να φροντίζει για την πυρασφάλεια-πυρόσβεση των περιπτέρων των εκθέσεων ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ καθώς και για την απομάκρυνση του κοινού από τα περίπτερα σε περίπτωση ανωτέρας βίας, πανικού κ.λ.π. 6. Τα πάσης φύσεως υλικά εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει η ανάδοχος εταιρία κατά τη διάρκεια των εκθέσεων ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ αποτελούν περιουσιακά στοιχεία αυτής και είναι υποχρεωμένη να τα διαθέτει στη ΔΕΘ - HELEXPO χωρίς κόστος. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ- ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει τα είδη, τη θέση, και τον τρόπο λειτουργίας των πυροσβεστικών μέσων που διαθέτει το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και Αμαρουσίου, να συνδράμει στην πυρόσβεση σε περίπτωση πυρκαγιάς στους χώρους της ΔΕΘ - HELEXPO, ενώ καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης είναι υπεύθυνος να ελέγχει την άρτια κατάσταση των πυροσβεστικών μέσων που διαθέτει η ΔΕΘ - HELEXPO και να υποβάλλει στην Τεχνική Υπηρεσία αναφορά για τυχόν επιδιορθώσεις, αντικαταστάσεις κλπ. Στο επιχειρησιακό σχέδιο του αναδόχου θα υπάρχει αναλυτική καταγραφή των ενεργειών του προσωπικού του για την αντιμετώπιση ( σε συνεργασία με τη ΔΕΘ - HELEXPO AE) φωτιάς-πυρκαγιάς καθώς και για την περίπτωση εκκένωσης κτιρίου λόγω: σεισμού, έκρηξης, απειλής κλπ. ΑΡΘΡΟ 4 ΘΥΡΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΛΟΥΚΕΤΑ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί 3 σειρές κλειδιών είτε από τις κλειδαριές είτε από τα λουκέτα όλων των θυρών που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ - HELEXPO. Μια σειρά κλειδιών θα βρίσκεται πάντοτε στο γραφείο του προϊσταμένου Υποστήριξης εκδηλώσεων της Τεχνικής Διεύθυνσης. Μετά την αναδοχή με πρωτόκολλο παραλαβής θα παραδοθούν στον ανάδοχο όλα τα κλειδιά των θυρών στην κατάσταση και τον αριθμό που βρίσκονται σήμερα. Αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου η αλλαγή ή συμπλήρωση λουκέτων, κλειδαριών και κλειδιών και η παράδοση 1 (μιας) ολοκληρωμένης σειράς στην υπηρεσία με την παρέλευση τριμήνου από την αναδοχή. Μετά τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος θα επιστρέψει 3 σειρές κλειδιών από όλες τις θύρες των εγκαταστάσεων. Το κόστος διατήρησης του αριθμού των κλειδιών για τη λειτουργία των θυρών επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) κινητές μαγνητικές θύρες με το ανάλογο εξειδικευμένο προσωπικό, την εγκατάσταση των οποίων θα αποφασίζουν τα εντεταλμένα όργανα της ΔΕΘ - HELEXPO. Επίσης, υπάρχει η υποχρέωση διάθεσης τουλάχιστον τεσσάρων ανιχνευτών μετάλλων χειρός εάν αυτό ζητηθεί.

7 ΑΡΘΡΟ 5 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Όλο το προσωπικό που θα στελεχώσει την ομάδα φύλαξης και ελέγχου των εκθέσεων και εκδηλώσεων, θα πρέπει να είναι έμπειρο (τουλάχιστον διετής προϋπηρεσία) και ειδικά εκπαιδευμένο, αποδεδειγμένα νόμιμα και ένστολο καθ όλη τη διάρκεια παραμονής του στους χώρους της ΔΕΘ - HELEXPO. O ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει το προσωπικό του με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας του, όπως παρακάτω: Φύλακας Στολή με τα διακριτικά της Εταιρείας και γραβάτα. Φορητό πομποδέκτη με hands free ή κινητό τηλέφωνο. Φακό Σφυρίχτρα Επόπτης Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει έναν επόπτη ασφαλείας μόνιμα εγκατεστημένο στο χώρο της ΔΕΘ- HELEXPO κατά τη διάρκεια προετοιμασίας, λειτουργίας και εκκαθάρισης των εκδηλώσεων. Στα διαστήματα που δεν λειτουργούν εκδηλώσεις, καθήκοντα επόπτη θα αναλαμβάνει ένας εκ των φυλάκων της Πύλης Εμπορευμάτων. Θα φέρει τον εξοπλισμό του φύλακα, ως ανωτέρω, επιπλέον δε και κινητό τηλέφωνο. Ο επόπτης ασφαλείας θα είναι ο άμεσος σύνδεσμος με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΘ-HELEXPO, (υπεύθυνοι περιπτέρων) στην οποία θα παραδίδει καθημερινά δελτίο συμβάντων (μέσω του ημερολογίου έργου). Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει δύο (2) τηλεβόες μοιρασμένους στα κάθε περίπτερα που λειτουργούν καθώς και δύο (2) αντιασφυξιογόνες μάσκες, τύπου και προδιαγραφών αποδεκτών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ειδικούς φύλακες παρκαδόρους προκειμένου να διευθετούν τα αυτοκίνητα στους ειδικούς χώρους στάθμευσης. Μετά την αναδοχή αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου η παράδοση επτά (7) πομποδεκτών με hands free με τον ανάλογο εξοπλισμό στα εντεταλμένα όργανα ελέγχου της ΔΕΘ - HELEXPO προκειμένου να υπάρχει άμεση επικοινωνία με τον επόπτη και τους φύλακες. Ο ανάδοχος φύλαξης υποχρεούται πριν την έναρξη της εργασίας του προσωπικού του, να παραδώσει στη ΔΕΘ - HELEXPO κατάσταση συμπληρωμένη με τα στοιχεία που αφορούν στο προσωπικό που πρόκειται να εργασθεί στις εγκαταστάσεις της καθώς και δύο φωτογραφίες για τον καθένα και να εκδώσει δελτίο εισόδου ταυτότητας. Χωρίς το προαναφερόμενο δελτίο δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα εργαζόμενο στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ - HELEXPO. Προσωπικό χωρίς δελτίο θα απομακρύνεται και δεν θα λογίζεται σε υπηρεσία αν βρεθεί εντός της ΔΕΘ - HELEXPO. Επίσης θα προσκομίζονται για κάθε άτομο τα παρακάτω στοιχεία όπως: Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου και Βεβαίωση μη διώξεως από Εισαγγελική αρχή για κάθε μόνιμο άτομο των ετησίων φυλάξεων, εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

8 - Σε καμιά περίπτωση το παραχωρούμενο προσωπικό από την εταιρεία φύλαξης δεν μπορεί να έχει με οποιοδήποτε τρόπο και έννοια, σύμβαση εργασίας με τη ΔΕΘ - HELEXPO, έστω και αν το προσωπικό αυτό κατά την εκτέλεση της εργασίας του θα υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία των οργάνων της ΔΕΘ - HELEXPO. - H ΔΕΘ - ΗΕLEXPO AE δεν διατηρεί καμιά εργασιακή ή άλλη σχέση με το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος, ούτε υπέχει οποιαδήποτε ποινική ή αστική ευθύνη για ζημιές ή βλάβες που θα προκληθούν σε οποιονδήποτε από πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού τούτου ή από οποιονδήποτε προς το προσωπικό αυτό. - Υποχρεωτική αλλαγή βάρδιας ανά 8ωρο για τις μόνιμες περιμετρικές φυλάξεις. Για τις φυλάξεις εκδηλώσεων υπάρχει το ενδεχόμενο παράτασής του, που δε θα υπερβαίνει όμως τις 11 ώρες και θα ορίζεται σαφώς στο επιχειρησιακό σχέδιο. Σε περίπτωση ματαίωσης έκθεσης ή εκδήλωσης ο ανάδοχος ουδεμία απαίτηση έχει. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει φύλακα ή φύλακες μετά από αίτημα της ΔΕΘ - HELEXPO εντός 24ωρου. Το σύνολο του προσωπικού και η επιχείρηση που θα απασχοληθεί στο έργο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ.1 ν.2518/97,να κατέχει την προβλεπόμενη από το άρθρο 3 του ιδίου νομοθετήματος άδεια εργασίας και να ασφαλίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Η συνδρομή της τελευταίας αυτής προϋπόθεσης θα αποδεικνύεται με την επίδειξη κάθε μήνα όλων των παραστατικών από τους ασφαλιστικούς φορείς για κάθε εργαζόμενο στο έργο ξεχωριστά. Όλο το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να είναι το ίδιο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, να είναι άνω των 25 ετών και να έχουν διετή προϋπηρεσία. Επίσης, όλοι οι φύλακες που θα απασχοληθούν στο έργο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με την άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλες τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΘ-HELEXPO - Η ΔΕΘ - HELEXPO έχει την ευθύνη της συντήρησης με προσωπικό της του πάγιου και βοηθητικού εξοπλισμού ασφαλείας των περιπτέρων, όπως φωτισμός ασφαλείας. - Η ΔΕΘ - HELEXPO θα παραχωρήσει στον ανάδοχο ένα γραφείο για την εγκατάσταση των μηχανημάτων με πρόβλεψη τηλεφωνικής παροχής. Το γραφείο και η τηλεφωνική παροχή θα παραχωρηθούν δωρεάν στον ανάδοχο και μόνον οι μονάδες των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων θα χρεωθούν σ αυτόν. - Η ΔΕΘ - HELEXPO θα παραδώσει στον ανάδοχο λίστες με τους αριθμούς κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που θα επιτρέπεται η μόνιμη είσοδος τους στο χώρο ( και κατά τα διαστήματα που δεν υπάρχουν εκδηλώσεις). - Ο σχεδιασμός για τα αυτοκίνητα που θα σταθμεύουν στο χώρο της ΔΕΘ- HELEXPO κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων θα εμπεριέχεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της κάθε εκδήλωσης ξεχωριστά.

9 - Κατά το στάδιο εγκατάστασης των διαφόρων συστημάτων ασφαλείας στους χώρους, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΕΘ - HELEXPO θα παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια στο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας. - Η ΔΕΘ - HELEXPO διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα πραγματοποίησης νέων εκθέσεων ή εκδηλώσεων ή ματαίωσης κάποιων των υφισταμένων χωρίς να δημιουργεί στον ανάδοχο καμία καινούργια απαίτηση αλλά έχει την υποχρέωση κάλυψης της οποιασδήποτε ανάγκης που θα του ζητηθεί από τη ΔΕΘ - HELEXPO. ΑΡΘΡΟ 7 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η αμοιβή και η συνολική αποζημίωση του αναδόχου θα υπολογίζεται με βάση το ποσόν της οικονομικής προσφοράς του ανά φύλακα σε 8ωρη βάρδια, και τον αριθμό των φυλάκων που θα απαιτηθούν. Σε κάθε περίπτωση, αμοιβή οφείλεται μόνο για το προσωπικό που θα απασχολείται ολικά ή μερικά και όχι για εκείνο που θα υπολογίζεται στο Επιχειρησιακό σχέδιο και δεν θα χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα για οποιοδήποτε λόγο. Ο επόπτης ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων δε χρεώνεται από τον ανάδοχο προς τη ΔΕΘ - HELEXPO και δεν περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο. Η επιμέτρηση θα γίνεται ανάλογα με τον αριθμό και τις βάρδιες των ατόμων που χρησιμοποιήθηκαν. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες οι σχετικές με την εργασία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι δαπάνες: εργατικά εν γένει (ημερομίσθια με κάθε μορφής προσαύξηση, εργοδοτικές εισφορές, ειδικά επιδόματα αδειών, δώρα, αποζημιώσεις, κλπ.), εξοπλισμός σε άριστη κατάσταση, ασφαλιστικές καλύψεις και εισφορές, εργολαβικό όφελος και γενικά κάθε δαπάνη που έχει απαιτηθεί για το σκοπό αυτό. Σε ειδικές περιπτώσεις που θα ζητηθεί, ο Ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να διαθέσει προσωπικό ασφαλείας με ωριαία εργασία (λιγότερη ή περισσότερη του 8ώρου). Το κόστος της ανωτέρω εργασίας θα υπολογίζεται κλασματικά από το 8ωρο κόστος του φύλακα σύμφωνα με την τιμή της προσφοράς (π.χ. 1 ώρα εργασίας = 1/8 του συνολικού κόστους ενός φύλακα 8ώρου βάρδιας, 9 ώρες εργασίας = 9/8 του συνολικού κόστους ενός φύλακα φύλακας 8ώρου βάρδιας). Μετά το πέρας έκαστου μήνα στο οποίο ο ανάδοχος έχει παράσχει τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες, ο ανάδοχος θα προβαίνει στην έκδοση του σχετικού παραστατικού που θα αφορά σε αυτές. Η πληρωμή του ως άνω παραστατικού θα πραγματοποιείται μετά από δύο (2) μήνες από την προσκόμιση από τον ανάδοχο των ως άνω νόμιμων παραστατικών στοιχείων και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών φύλαξης από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΘ HELEXPO AE, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει το τμήμα Λογιστηρίου ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα πριν από κάθε πληρωμή καθώς επίσης και πιστοποίηση καταβολής μισθοδοσίας (μέσω τραπέζης ) των εργαζομένων της εταιρείας του που θα αφορά στην προηγούμενο μήνα από τον μήνα της πληρωμής.( Παράδειγμα: όταν ο ανάδοχος θα καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά για τη πληρωμή του μηνός Ιουλίου θα πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις πληρωμής του προσωπικού που απασχολεί στο παραπάνω έργο,για το μήνα Μάιο.) Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

10 Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την παραλαβή του έργου υπεύθυνη είναι η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΘ HELEXPO. ΑΡΘΡΟ 9 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Στη σύμβαση ανάθεσης που θα υπογραφεί μεταξύ ΔΕΘ- HELEXPO και του αναδόχου θα ισχύσουν οι παρακάτω όροι, ακόμη και αν δεν περιληφθούν στο κείμενο της σύμβασης: 1) Μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες ο ανάδοχος θα καταθέσει σχέδιο εργασιών για το κάθε φυλακτικό σημείο το οποίο θα αποτελέσει τον εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος θα υπογραφεί αφού εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΘ-HELEXPO με τον ανάδοχο. Για την καλύτερη φύλαξη της ΔΕΘ - HELEXPO ο ανάδοχος, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλλει στη ΔΕΘ - HELEXPO πλήρη μελέτη για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων με ηλεκτρονικά συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ΔΕΘ - HELEXPO δεσμεύεται με οποιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση αυτής της μελέτης με την ανάδοχο εταιρεία. Η μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη τεχνική περιγραφή των υποσυστημάτων καθώς και τον τρόπο διασύνδεσης (ανθρώπου-μηχανής). Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να είναι συμβατά με τα υπάρχοντα στη ΔΕΘ - HELEXPO και να τα συμπληρώνουν. Επίσης, θα μπορεί να υποβάλει εισηγήσεις εάν κριθεί σκόπιμο να ενσωματωθούν στον εσωτερικό κανονισμό ασφάλειας εγκαταστάσεων για να είναι δυνατή η εφαρμογή τους. 2) Ο ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια και την επάρκεια των τιμών του και αποδέχεται ότι το παραπάνω τίμημα θα αποτελεί πλήρη αποζημίωσή του και ότι αυτό καλύπτει, εκτός αν άλλως ορίζεται στο Συμφωνητικό, όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκτέλεση του έργου και στις οποίες περιλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό και όλως ενδεικτικώς, οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, οι δαπάνες για μετακινήσεις του προσωπικού του, η αξία του εξοπλισμού και όλων των υλικών και εφοδίων τα οποία θα ενσωματωθούν στο έργο, οι δαπάνες χρησιμοποίησης μηχανημάτων, οι δαπάνες μεταφοράς, ασφάλισης, οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι κάθε είδους επιβαρύνσεις σε σχέση με το κάθε κατηγορίας προσωπικό του στις οποίες περιλαμβάνονται ιδίως οι εισφορές του εργοδότη σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, οι δασμοί που επιβάλλονται σε όλα τα εισαγόμενα από το εξωτερικό υλικά, εφόδια και εξοπλισμούς, το κέρδος του αναδόχου, οι δαπάνες συντήρησης σε ολόκληρη τη χρονική διάρκεια που καθορίζεται στη σύμβαση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που συνεπάγεται η συμμόρφωσή του στις προβλέψεις της σύμβασης. 3) Η αμοιβή και η συνολική αποζημίωση του αναδόχου για το συμφωνούμενο με το παρόν έργο θα υπολογίζεται με βάση το ποσόν της οικονομικής προσφοράς του ανά φύλακα σε 8ωρη βάρδια, και τον αριθμό των φυλάκων που θα απαιτηθούν. Σε κάθε περίπτωση, αμοιβή οφείλεται μόνο για το προσωπικό που θα απασχολείται ολικά ή μερικά και όχι για εκείνο που θα υπολογίζεται στο Επιχειρησιακό σχέδιο και δεν θα χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα για οποιοδήποτε λόγο.

11 Ο επόπτης ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων δε χρεώνεται από τον ανάδοχο προς τη ΔΕΘ - HELEXPO και δεν περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο. 4) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των αρμοδίων Υπηρεσιών της ΔΕΘ - HELEXPO Α.Ε. 5) Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι της ΔΕΘ - HELEXPO για την άρτια εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, και με την παροχή του οφείλει να εξασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και τη νομιμότητά τους, άλλως, μπορεί να καταπέσει υπέρ της ΔΕΘ - HELEXPO η εγγύηση της καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα υπέρ της ΔΕΘ - HELEXPO και σε βάρος του αναδόχου, ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον σε πλήρη αποζημίωση της ΔΕΘ - HELEXPO για οποιοδήποτε είδος ζημίας ήθελε υποστεί. 6) Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τους τρίτους που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης με τη ΔΕΘ - HELEXPO, ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει η ΔΕΘ - HELEXPO έναντι των τρίτων αυτών, του αναδόχου βαρυνόμενου αποκλειστικά με κάθε φύσεως αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις και γενικά με κάθε φύσεως συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα, δαπάνη δική του ή τρίτων που θα αφορά με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της συμβάσεως με τη ΔΕΘ - HELEXPO και τις οποίες δαπάνες, απαιτήσεις τρίτων κ.λ.π υποχρεούται να καταβάλει ο ανάδοχος. Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο ανάδοχος υπέχει έναντι της ΔΕΘ - HELEXPO υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία της ΔΕΘ - HELEXPO, αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά της ΔΕΘ - HELEXPO και να επιτύχει δικαστικώς την ικανοποίηση των απαιτήσεών του από τη ΔΕΘ - HELEXPO, παράλληλα δε ο ανάδοχος, προσεπικαλούμενος από τη ΔΕΘ - HELEXPO, υποχρεούται να ασκήσει κύρια, άλλως πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ΔΕΘ - HELEXPO σε οποιαδήποτε σχετική δίκη και να καταβάλει στη ΔΕΘ - HELEXPO όλες τις δαπάνες για τη δίκη της ΔΕΘ - HELEXPO στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι της ΔΕΘ - HELEXPO και για οποιαδήποτε ζημία, σε πρόσωπα ή πράγματα, ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά την εκτέλεση της συμβάσεως του με τη ΔΕΘ - HELEXPO ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης σε βάρος οιουδήποτε τρίτου. Παράβαση οιασδήποτε των ανωτέρω υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι της ΔΕΘ -HELEXPO θα επιφέρει σε βάρος του την καταγγελία της σύμβασης από τη ΔΕΘ - HELEXPO, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε ζημίας. 7) Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με την προσφορά του, όπως αυτή θα γίνει δεκτή με την κατακυρωτική απόφαση της ΔΕΘ - HELEXPO, με τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί, κατά τρόπο που να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της ΔΕΘ - HELEXPO και να εκπληρώνεται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 8) Η ΔΕΘ - HELEXPO δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του αναδόχου πέραν αυτών που θα καθοριστούν με τη σύμβαση. 9) ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

12 Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης να συμβληθεί με ασφαλιστική εταιρία και να καταθέσει θεωρημένο αντίγραφο συμβολαίου κάλυψης αστικής ευθύνης για το Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Aντικείμενο της ασφάλισης αυτής είναι η κάλυψη της αστικής ευθύνης του αναδόχου έναντι τρίτων και η ασφαλιστική εταιρία υποχρεούται να καταβάλει αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα ακίνητα ή κινητά που προξενούνται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης εξ αιτίας ή εξ αφορμής αυτής. Τα ελάχιστα παραδεκτά όρια αποζημίωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι τρίτων είναι κατά περίπτωση τα εξής; Α) Για υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων ποσό τριακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ) Β) Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων, κατ άτομο και ατύχημα εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ) Γ) Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων ποσό τριακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ) Δ) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο επαγγελματικής και αστικής ευθύνης για κάθε απώλεια ή ζημία που προέρχεται από ολιγωρία ή πλημμελή εκτέλεση εργασιών για ποσό τουλάχιστον ,00 ανά περιστατικό και ,00 στο σύνολο. Ε) Για την κάλυψη φύλαξης των εκθέσεων ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων για τυχόν ζημία που θα υποστούν οι εκθέτες ή η HELEXPO από δόλο ή αμέλεια του προσωπικού της εταιρίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του, είτε από ένοπλη ληστεία και τρομοκρατική επίθεση κατά περίπτωση θα πρέπει να εξικνείται τουλάχιστον μέχρι του ποσού των ευρώ. ΣΤ) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Εργοδοτικής ευθύνης ,00 Θα πρέπει να κατατεθεί στη ΔΕΘ - HELEXPO θεωρημένο αντίγραφο του συμβολαίου κάλυψης αστικής ευθύνης. 10) ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της προκήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η ΔΕΘ - HELEXPO δικαιούται να κηρύξει με απόφασή της τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για τη ΔΕΘ - HELEXPO. Στην περίπτωση αυτή θα επέρχονται σε βάρος του αναδόχου οι συνέπειες της κατάπτωσης λόγω ποινής της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και επιπλέον θα ευθύνεται αυτός για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας της ΔΕΘ - HELEXPO από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση κ.λ.π. 11) ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη για την ερμηνεία, την εφαρμογή και εκτέλεση της σύμβασης καθώς και κάθε αναφυόμενη από αυτήν μεταξύ των συμβαλλομένων αξίωση ή απαίτηση, θα επιλύεται από τα καθ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, τα οποία οι συμβαλλόμενοι θα αναγνωρίζουν και θα δέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την εκδίκαση των παραπάνω διαφορών και ενώπιον των οποίων η ΔΕΘ - HELEXPO θα ενάγει ή θα ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζόμενου σε κάθε περίπτωση του ουσιαστικού και δικονομικού Ελληνικού Δικαίου. 12) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη της εργασίας του προσωπικού να παραδώσει στη ΔΕΘ - HELEXPO κατάσταση συμπληρωμένη με τα στοιχεία που αφορούν το προσωπικό που πρόκειται να εργασθεί στις εγκαταστάσεις της, και να

13 εκδώσει δελτία εισόδου - ταυτότητας. Χωρίς το προαναφερόμενο δελτίο δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα εργαζόμενο στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ - HELEXPO. Προσωπικό χωρίς δελτίο θα απομακρύνεται και δεν θα λογίζεται σε υπηρεσία, αν βρεθεί εντός των χώρων της ΔΕΘ - HELEXPO. Ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση της σύμβασης ανέρχεται σε. Εξ αυτών,.εργαζόμενοι, θα απασχολούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (Δευτέρα-Παρασκευή) με ωράριο εργασίας από..έως..,.εργαζόμενοι θα απασχολούνται κατά τις ίδιες ημέρες με ωράριο εργασίας από..έως.(ώρες εργασίας εργασίμων ημερών εν συνόλω). εργαζόμενοι θα απασχολούνται κατά ημέρα Σάββατο με ωράριο εργασίας από..έως.,. εργαζόμενοι θα απασχολούνται κατά την ίδια ημέρα με ωράριο εργασίας από..έως..(ώρες εργασίες ημέρας Σαββάτου.εν συνόλω).εργαζόμενοι θα απασχολούνται κατά ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες αργίας με ωράριο εργασίας από..έως και εργαζόμενοι θα απασχολούνται κατά τις ίδιες ημέρες με ωράριο εργασίας από έως (ώρες εργασίας ημέρας Κυριακής και ημερών αργιών εν συνόλω). Συνολικές ώρες εβδομαδιαίας εργασίας..ώρες. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι υπάγονται στο κανονιστικό πεδίο της, και το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού, που αφορά στις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών, ανέρχεται σε.ευρώ, ενώ το ύψος των αντίστοιχων εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται..ευρώ. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ρητώς να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο θα ασφαλίζεται με βάση τις κείμενες εργατικές διατάξεις και αυτό θα αποδεικνύεται με την επίδειξη όλων των παραστατικών από τους ασφαλιστικούς φορείς για κάθε εργαζόμενο στο έργο ξεχωριστά. 13) ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, βαρυνόμενος αποκλειστικά και μόνο αυτός με τη δαπάνη μισθοδοσίας αυτού και τυχόν άλλες δαπάνες του προσωπικού τούτου (ασφαλιστικά ταμεία, αποζημιώσεις, απολύσεις, ατυχήματα, δώρα κλπ), υποχρεούται δε να τηρεί απαρέγκλιτα όλες τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, μεταξύ δε αυτών για την καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από την οικεία συλλογική Σ.Σ.Ε., τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ και της νομοθεσίας περί υγεία και σφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο. Η ΔΕΘ - HELEXPO δεν έχει καμία εργασιακή ή άλλη σχέση με το προσωπικό του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 10 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Επιτρέπεται στον ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών του που θα προκύπτουν από τη σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία ή ατομική

14 επιχείρηση με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη απέναντι στον Αναθέτοντα για την ορθή εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες αναφέρουν με Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία κατατίθεται με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο ε τα τμήματα του έργου που ενδεχομένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους, καθώς και στοιχεία που αφορούν στο προφίλ των τυχόν υπεργολάβων. Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, σε περίπτωση ανάθεσης υλοποίησης μέρους υπηρεσιών σε τρίτους, ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει στον ανάδοχο τον τρόπο επιλογής των τρίτων (Υπεργολάβους). Η ανάθεση σε τρίτους θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη του Αναθέτοντος. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΥΘΥΝΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, της απόφασης κατακύρωσης, της προσφοράς του και της Προκήρυξης, αλλιώς υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο τον Αναθέτοντα. ΑΡΘΡΟ 12 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη, θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά/διένεξη επί των όρων της παρούσας προκήρυξης και της εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθ.... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, της Τράπεζας..., ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ ( ), το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει κατατεθειμένη στη ΔΕΘ- HELEXPO μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Η πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης του έργου, θα διενεργείται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΘ-HELEXPO. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο από την ΔΕΘ-HELEXPO μετά την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. ΑΡΘΡΟ 14 ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης που θα συναφθεί καθώς και σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του αναδόχου, η ΔΕΘ- HELEXPO διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και να λύσει τη

15 σύμβαση και να προβεί σε αντικατάσταση του αναδόχου ενώ θα δύναται να απαιτήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία της. Στην παραπάνω περίπτωση, η εγγυητική καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της ΔΕΘ- HELEXPO, λόγω ποινικής ρήτρας. Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τρία όμοια αντίτυπα και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, ο καθένας από τους οποίους παίρνει από ένα, και ένα κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΘ-HELEXPO ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήμερα 04/03/2011 μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλόμενων: του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα Μάρνη 22,με την

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/979/19-01-2015 ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 Στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ σήμερα την 00.00.2015 μεταξύ του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Στο Αργοστόλι σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2131311572, 2131311604, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18, ΑΓ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18, ΑΓ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18, ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5 ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46-48, ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήμερα την. του μήνα έτους 2013 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ-41502

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ-41502 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ-41502 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ-41502 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Κ.Α.: 35.6279-0001 ΠΡΟΫΠ.: 55.000 ΕΤΟΣ: 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 1 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Αθήνα, Αύγουστος 2010 Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002600935 2015-02-26

15REQ002600935 2015-02-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 16/2/2015 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΡΙ ΑΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Πλατεία Αγγελή Γάτσου ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 58400 Αριδαία ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23840-21339 FAX: 23840-21526 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 19-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Γρεβενών προτίθεται να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες για τη φύλαξη της ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ. Το κτίριο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1 : Εκπροσώπηση της Επιχείρησης ΑΡΘΡΟ 2 : Εκπροσώπηση του Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 05/04/2013 Αρ.πρωτ.Δ5Β 1058772 ΕΞ2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ Αθήνα, σήμερα την 5η του μηνός Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αφ ενός η Ανώνυμη Eταιρία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ» και δ.τ. «ΔΕΘ HELEXPO AE», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Εγνατία 154 και εκπροσωπείται νόμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Η ΔΕΘ HELEXPO αποτελεί έναν εκ τους σημαντικότερους φορείς διοργάνωσης εκθεσιακών, συνεδριακών και λοιπών δράσεων τόσο στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην Αθήνα σήμερα, την 18 η, ημέρα Παρασκευή, του μήνα Ιουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 22-04-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας ΤΗΛ. : 2410 258460,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» Σπάρτη 4.8.2015 Αρ. Πρωτ. 5531 ΣΥΜΒΑΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-Σ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.520,00 Φ.Π.Α. 23% : 579,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 3.099,60 ΕΥΡΩ 1 ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την.2011 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο Ε.Τ.Α.Α. που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 20/11/2013 Αρ. Πρωτ. 7085 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΔΑ: Β4ΩΣΩ9Ω-31 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 20 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 9619 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του Α ΜΗΕ Α.Ε µε γερανούς, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα