ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. αφ' ετέρου η..που εδρεύει στο.και εκπροσωπείται νόμιμα από., συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. αφ' ετέρου η..που εδρεύει στο.και εκπροσωπείται νόμιμα από., συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:"

Transcript

1 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα.. αφ ενός η Ανώνυμη Eταιρία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ» και δ.τ. «ΔΕΘ HELEXPO AE», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Εγνατία 154 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δρ. Κυριάκο Ποζρικίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, καλουµένη εφεξής «ΔΕΘ HELEXPO» ή/και «Αναθέτων» και αφ' ετέρου η..που εδρεύει στο.και εκπροσωπείται νόμιμα από., συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: Η πρώτη συμβαλλόμενη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ, μετά από τη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, στην υπ αριθμ. συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενέκρινε την ανάθεση, στη δεύτερη συμβαλλόμενη, του έργου της ασφάλειας φύλαξης των χώρων των Εκθεσιακών και Συνεδριακών Κέντρων Θεσσαλονίκης και Αμαρουσίου καθώς και των Εκθέσεων-Εκδηλώσεων που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει η ΔΕΘ-HELEXPO στην Αθήνα, σε Εκθεσιακά - Συνεδριακά Κέντρα της Αττικής ή άλλα Εκθεσιακά - Συνεδριακά Κέντρα της Ελληνικής Περιφέρειας για το χρονικό διάστημα από έως με δικαίωμα παράτασης για άλλο ένα (1) έτος»., με την τιμή της προσφοράς της το ποσό των ανά 8ωρη βάρδια ανά φύλακα, πλέον Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το αντικείμενο περιλαμβάνει την ασφάλεια φύλαξη των χώρων των Εκθεσιακών και Συνεδριακών Κέντρων Θεσσαλονίκης και Αμαρουσίου καθώς και των Εκθέσεων-Εκδηλώσεων που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει η ΔΕΘ- HELEXPO στην Αθήνα, σε Εκθεσιακά - Συνεδριακά Κέντρα της Αττικής ή άλλα Εκθεσιακά - Συνεδριακά Κέντρα της Ελληνικής Περιφέρειας για το χρονικό διάστημα από έως με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για άλλο ένα (1) έτος». Η άσκηση του δικαιώματος αυτού γίνεται μονομερώς από τη ΔΕΘ - HELEXPO και αποκλειστικά εγγράφως. Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης που αφορά στην χρονική επέκταση της παρούσας σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος μπορεί να γίνει με μονομερή έγγραφη δήλωση της ΔΕΘ- HELEXPO που θα απευθύνεται προς τον Ανάδοχο τουλάχιστον τέσσερεις (4) μήνες πριν από τη λήξη της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται από την προσφορά του, δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παράταση και υποχρεούται να παράσχει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Το έργο αφορά γενικά τη φύλαξη των εγκαταστάσεων των Εκθεσιακών και Συνεδριακών Κέντρων Θεσσαλονίκης και Αμαρουσίου αλλά και των άλλων Εκθεσιακών και Συνεδριακών χώρων όπου οργανώνει ή συνδιοργανώνει εκδηλώσεις η ΔΕΘ - HELEXPO με την υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού, εποπτικών μέσων και εξοπλισμού και ειδικότερα :

2 Την κάλυψη μόνιμων φυλακτικών σημείων επί 24ώρου βάσεως για όλο το χρονικό διάστημα της ανάθεσης, με την υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού καθώς επίσης και εποπτικών μέσων και εξοπλισμού, όπου αυτό απαιτείται, για: τον έλεγχο των εισερχομένων στις εγκαταστάσεις των Εκθεσιακών και Συνεδριακών Κέντρων, τον εντοπισμό υπόπτων περιφερόμενων εξωτερικά και εσωτερικά των Εκθεσιακών Συνεδριακών Κέντρων, τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΘ- HELEXPO και των πελατών αυτής τον έλεγχο και την καταγραφή των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις των Εκθεσιακών Συνεδριακών Κέντρων (πελάτες, προμηθευτές, συνεργεία, συντηρητές κλπ.) καθ όλη τη διάρκεια του έτους και γενικότερα ενέργειες που να εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της ΔΕΘ- HELEXPO AE Τα μόνιμα φυλακτικά σημεία που θα καλυφθούν θα καθοριστούν επακριβώς στο Επιχειρησιακό Σχέδιο που θα συντάξει και υποβάλλει ο ανάδοχος και θα εγκριθεί από τη ΔΕΘ- HELEXPO. Στα φυλακτικά σημεία ο ανάδοχος μπορεί να εγκαταστήσει με δικά του μέσα και δαπάνες εξοπλισμό για την παραμονή του προσωπικού του. Τον εξοπλισμό ο ανάδοχος θα πάρει με τη λήξη της σύμβασης. Η κάλυψη των φυλακτικών σημείων που ακολουθούν βάρδιες γίνονται με επικάλυψη 10 λεπτών ώστε να υπάρχει η ενημέρωση και η παράδοση της βάρδιας από φύλακα σε φύλακα. Οι φύλακες θα καταγράφουν όλες τις παρατηρήσεις τους στο ημερολόγιο έργου το οποίο θα συντάσσεται εις διπλούν και θα υπογράφεται από τον αρμόδιο που θα ορίσει ο ανάδοχος (Αρχιφύλακα βάρδιας) και τον αρμόδιο Επιμελητή της ΔΕΘ- HELEXPO, αντίγραφο του οποίου θα κρατά έκαστος. Όλες οι ενέργειες και οι παρατηρήσεις των φυλάκων θα καταγράφονται καθημερινά σε ημερολόγιο έργου το οποίο θα παραδίδεται κάθε πρωί στο γραφείο των εντεταλμένων οργάνων της ΔΕΘ- HELEXPO. Ο τύπος εντύπου που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο για ημερολόγιο έργου θα υποδειχθεί από τη ΔΕΘ-HELEXPO, θα είναι εις διπλούν και θα υπογράφεται και από τα δύο μέρη. Το προσωπικό θα περιφέρεται στον τομέα που θα καθορίζεται από τη ΔΕΘ- HELEXPO για το κάθε φυλακτικό σημείο. Εάν ο φύλακας κάποιου φυλακτικού σημείου ζητήσει για οποιονδήποτε λόγο να αποχωρήσει από τη θέση του προσωρινά, θα πρέπει προηγουμένως να το αναφέρει στον Αρχιφύλακα βάρδιας, για να αντικατασταθεί από κάποιον εφεδρικό φύλακα που θα υπάρχει ή να το αναφέρει στο επιχειρησιακό κέντρο του Αναδόχου για να σπεύσει προς αντικατάστασή του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μείνει φυλακτικό σημείο ακάλυπτο Τη φύλαξη των εκθέσεων και εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τη ΔΕΘ- HELEXPO ή τρίτους Οργανωτές στο Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης και του Αμαρουσίου καθώς και των Εκθέσεων-Εκδηλώσεων που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει η ΔΕΘ-HELEXPO στην Αθήνα, σε Εκθεσιακά - Συνεδριακά Κέντρα της Αττικής ή άλλα Εκθεσιακά - Συνεδριακά Κέντρα της Ελληνικής Περιφέρειας.

3 Ο αριθμός των φυλάκων που θα καλύπτουν εκθέσεις - εκδηλώσεις θα είναι κυμαινόμενος και θα καθορίζεται από τις εκάστοτε ανάγκες της ΔΕΘ-HELEXPO και σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο. Ο ανάδοχος υποχρεούται 15 ημέρες πριν την έναρξη κάθε έκθεσης ή άλλης εκδήλωσης σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-HELEXPO να συντάσσει και να καταθέτει επιχειρησιακό σχέδιο της εκδήλωσης, στο οποίο θα αναφέρονται: η οριστική ημερομηνία εγκατάστασης και αποχώρησης στους προς φύλαξη χώρους της κάθε έκθεσης ή εκδήλωσης ο αριθμός των ατόμων που θα χρησιμοποιηθούν για τη φύλαξη εσωτερικώνεξωτερικών χώρων (ανά ημέρα και βάρδια). Έκτακτες περιπτώσεις που θα προκύψουν μετά τη σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου της εκδήλωσης καλύπτονται από τον ανάδοχο όταν ειδοποιηθεί 12 ώρες νωρίτερα για περιορισμένο αριθμό φυλάκων. Οι φύλακες έχουν την υποχρέωση: του ελέγχου των εισερχομένων και εξερχομένων (ατόμων και αντικειμένων) στους εκθεσιακούς χώρους, καθ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας-λειτουργίας και αποξήλωσης των εκθέσεων. του ελέγχου της εισόδου και διακίνησης εμπορευμάτων από επαγγελματίες (εξοπλισμό, λουλούδια, κλπ) καθώς και της παροχής υπηρεσιών απ αυτούς. Δικαίωμα εισόδου έχουν μόνο οι αποδεδειγμένοι συνεργάτες της ΔΕΘ - HELEXPO. της επίβλεψης των εργασιών εκθετών και συνεργατών μέσα στον τομέα ευθύνης τους και αναφέρουν τυχόν ζημιές στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ- HELEXPO ή στους χώρους των εκθετών, στον Αρχιφύλακα. της ευθύνης τήρησης του ωραρίου προετοιμασίας-λειτουργίας και αποξήλωσης των εκθέσεων όπως αυτό θα του δίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία. της διαρκούς φύλαξης των αντικειμένων των εκθετών (διάκοσμο και εκθέματα) από τη στιγμή που αυτά τοποθετούνται στα περίπτερα και μέχρι την απομάκρυνσή τους κατά τη διάρκεια της αποξήλωσης των εκθέσεων. της διανομής στους εκθέτες οπουδήποτε έντυπου υλικού αφορά στην εκθεσιακή εκδήλωση ή έχει σχέση με άλλες εκθεσιακές εκδηλώσεις της ΔΕΘ- HELEXPO. της συλλογής όλων των αδειών εξαγωγής εκθεμάτων των εσωτερικών stands κάθε έκθεσης ή άλλης εκδήλωσης στις εξόδους των περιπτέρων και των εξωτερικών stands, όπως θα ορίζει το επιχειρησιακό σχέδιο. Το προσωπικό θα περιφέρεται στον τομέα που θα καθορίζεται από τη ΔΕΘ - HELEXPO για το κάθε φυλακτικό σημείο. Σε όλα τα φυλάκια και μέσα στα περίπτερα στα γραφεία των υπευθύνων περιπτέρων θα υπάρχει βιβλίο (ημερολόγιο έργου) όπου οι φύλακες εκεί θα καταγράφουν όλες τις παρατηρήσεις τους. Το βιβλίο αυτό θα παραμένει στο φυλάκιο. Τα στοιχεία των παρατηρήσεων θα μεταφέρονται και στο κυρίως ημερολόγιο έργου το οποίο θα συντάσσεται εις διπλούν και θα υπογράφεται από τον αρμόδιο που θα ορίσει η εταιρία (επόπτη) και τον αρμόδιο της ΔΕΘ - HELEXPO, αντίγραφο του οποίου θα κρατά έκαστος. Σε ειδικές περιπτώσεις, που θα ζητηθεί, ο ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να διαθέσει φύλακα ή φύλακες με ωριαία εργασία λιγότερη του 8ώρου.

4 1.3.Ιδιαίτερη φύλαξη εκθετηρίων χώρων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει ιδιαίτερη φύλαξη σε stand εκθετών, εφόσον αυτό ζητηθεί. Η Υπηρεσία αυτή θα προσφέρεται μέσω της ΔΕΘ - HELEXPO και θα περιλαμβάνει φωτογράφηση του stand, καταγραφή αντικειμένων που υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο καθώς και παραλαβή - παράδοση του φυλασσόμενου χώρου στον εκθέτη και ασφάλεια από ασφαλιστική εταιρεία. ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος και το προσωπικό του θα ενεργεί πάντοτε στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και των κανονισμών της ΔΕΘ - HELEXPO. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενεργεί άμεσα και κατασταλτικά με συντονισμό και συνεργασία του επιχειρησιακού του κέντρου και του Αρχιφύλακα βάρδιας. Εν γένει η παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο φύλαξης θα εκτελείται με την άμεση εποπτεία και παρακολούθηση των εντεταλμένων οργάνων της ΔΕΘ - HELEXPO με τις οδηγίες και τις υποδείξεις των οποίων είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται απόλυτα, όπως και το παρεχόμενο προσωπικό του αναδόχου. Η ΔΕΘ - HELEXPO πάντοτε θα έχει το δικαίωμα κατά την κρίση της να απομακρύνει το προσωπικό που θεωρεί ακατάλληλο για την εκτέλεση της εργασίας με υποχρέωση του αναδόχου φύλαξης να το αντικαθιστά. Ο ανάδοχος θα διαθέτει όχημα 4θέσεων ιδιοκτησίας του σε άριστη κατάσταση εξοπλισμένο με ασύρματο για όλες τις ημέρες του χρόνου (εργάσιμες και αργίες) κινούμενο συνεχώς σε διαδρομές που θα καθορίζονται μηνιαίως από τη ΔΕΘ- HELEXPO. Ο εξοπλισμός που θα φέρει το όχημα θα είναι: ασύρματος, ένας προβολέας κινητός, σειρήνα, φάρο στην οροφή, εργαλεία πυρόσβεσης μαζί με πυροσβεστήρα κόνεως 12 kgr και φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο. Το όχημα θα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση βλάβης, αυτό θα αντικαθίσταται άμεσα. Όλες οι δαπάνες συντήρησης του οχήματος θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Στο όχημα δύναται να επιβαίνουν και τα αρμόδια όργανα της ΔΕΘ - HELEXPO τα οποία έχουν το δικαίωμα να δώσουν εντολή να κινηθεί το όχημα σύμφωνα με τις υποδείξεις τους. Ο οδηγός φύλακας, ο οποίος θα είναι ένας εκ των φυλάκων της περιμετρικής φύλαξης της ΔΕΘ - HELEXPO, θα έχει επίσης συνεχή επαφή μέσω του ασύρματου με τον κεντρικό σταθμό καθώς και με το επιχειρησιακό κέντρο της αναδόχου εταιρίας και θα ενημερώνει συνεχώς για κάθε συμβάν που πέφτει στην αντίληψή του. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει κέντρο λήψης σημάτων για άμεση επέμβαση και άλλα μέσα και τρόπους που βρίσκονται εκτός ΔΕΘ - HELEXPO. Φύλαξη εκθέσεων ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ Ειδικά για τη φύλαξη των εκθέσεων ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ απαιτούνται: 1. Τουλάχιστον δυο μαγνητικές πύλες-ανιχνευτές μετάλλων για τις εισόδους των εκθέσεων ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ.

5 2. Δύο θωρακισμένα οχήματα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται ως θησαυροφυλάκια, με τεχνικές προδιαγραφές, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση που θα ζητηθούν από τη ΔΕΘ - HELEXPO περισσότερα θωρακισμένα οχήματα λόγω ανάπτυξης της έκθεσης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα διαθέσει αφού ειδοποιηθεί 3 μήνες νωρίτερα από την εποπτεύουσα αρχή. 3. Σύστημα συναγερμού άμεσης δράσης από έσω για άμεση ενεργοποίηση της εταιρίας και περιπολικών αυτής σε περίπτωση ανάγκης ή κινδύνου και έξω (Αστυνομία). 4. Όλα τα μέσα-συστήματα ασφαλείας να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία καθ'ολο το 24ωρο. 5. Ένα περιφερόμενο, καθ' όλο το 24ωρο, ασυρματοφόρο περιπολικό όχημα εντός της ευρύτερης περιοχής των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ - HELEXPO AE. 6. Τοποθέτηση επαρκούς αριθμού από κάμερες και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης το οποίο θα καλύπτει απολύτως τους προς φύλαξη χώρους των εκθέσεων ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ. Παραλαβή-Παράδοση εκθεμάτων των εκθέσεων ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ 1. Οι διαδικασίες παραλαβής και παράδοσης των εκθεμάτων των εκθέσεων ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ θα πραγματοποιούνται πάντοτε και μόνο με την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας των εκθετών. Οι εκθέτες θα πρέπει να παραδώσουν υπεύθυνη δήλωση ή δελτίο αποστολής στην ανάδοχο εταιρία, όπου θα καταχωρούνται λεπτομερώς τα εκθέματα και η κατά δήλωση αξία τους. Η ανάδοχος εταιρία έχει το δικαίωμα να προβεί σε πραγματογνωμοσύνη, από στελέχη των ασφαλιστικών φορέων που θα καλύπτουν την εταιρία. 2. Οι παραλαβές των εκθεμάτων που δεν θα μεταφερθούν μερίμνη της αναδόχου εταιρίας, θα πραγματοποιηθούν την παραμονή της έκθεσης. 3. Η ομάδα παραλαβής της αναδόχου εταιρίας θα εκδίδει αποδείξεις παραλαβής, μετά την υπογραφή των οποίων τα εκθέματα θα περιέρχονται στη φυσική κατοχή τους. Η όλη ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται στα εκθέματα των σφραγισμένων βιτρινών, που σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία παρελήφθησαν. Εκθέματα που θα διακινούνται ερήμην της αναδόχου εταιρίας είναι ευνόητο πως κινούνται με προσωπική ευθύνη των εκθετών και απαλλάσσουν την εταιρία από οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση απώλειας. Ευθύνη επίσης δεν φέρει η εταιρία για εκθέματα που εκτίθενται εκτός βιτρινών. Διάφορα αντικείμενα και αξεσουάρ τα οποία δεν θα τοποθετηθούν σε βιτρίνες, θα πρέπει να παραδίδονται προς φύλαξη-και εκτός των ωρών λειτουργίας των εκθέσεων ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ στα θωρακισμένα οχήματα που θα υποκαθιστούν τα χρηματοκιβώτια. Τα οχήματα αυτά θα αποχωρούν από τα περίπτερα ταυτόχρονα με το άνοιγμα των πυλών τους για τους επισκέπτες. 4. Καθοριστικό σημείο ευθύνης της εταιρίας αποτελεί η παραβίαση των κλειδαριών, η αλλοίωση ή καταστροφή των πλαστικών ταινιών ασφαλείας μίας χρήσεως και η ολική ή μερική θραύση των υαλοπινάκων των βιτρινών.

6 Σε οποιαδήποτε περίπτωση πρωταρχική ενέργεια και του προσωπικού της ΔΕΘ - HELEXPO είναι η ειδοποίηση των υπευθύνων της αναδόχου εταιρίας. Οι εντολές του προσωπικού της εταιρίας προς το προσωπικό της ΔΕΘ - HELEXPO και τους εκθέτες θα περιορίζονται μόνο στην ασφάλεια και φύλαξη των εκθέσεων ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ. 5. Η ευθύνη της αναδόχου εταιρίας είναι καθ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας, λειτουργίας και αποχώρησης της έκθεσης. Ακόμη, οφείλει να φροντίζει για την πυρασφάλεια-πυρόσβεση των περιπτέρων των εκθέσεων ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ καθώς και για την απομάκρυνση του κοινού από τα περίπτερα σε περίπτωση ανωτέρας βίας, πανικού κ.λ.π. 6. Τα πάσης φύσεως υλικά εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει η ανάδοχος εταιρία κατά τη διάρκεια των εκθέσεων ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ αποτελούν περιουσιακά στοιχεία αυτής και είναι υποχρεωμένη να τα διαθέτει στη ΔΕΘ - HELEXPO χωρίς κόστος. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ- ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει τα είδη, τη θέση, και τον τρόπο λειτουργίας των πυροσβεστικών μέσων που διαθέτει το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και Αμαρουσίου, να συνδράμει στην πυρόσβεση σε περίπτωση πυρκαγιάς στους χώρους της ΔΕΘ - HELEXPO, ενώ καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης είναι υπεύθυνος να ελέγχει την άρτια κατάσταση των πυροσβεστικών μέσων που διαθέτει η ΔΕΘ - HELEXPO και να υποβάλλει στην Τεχνική Υπηρεσία αναφορά για τυχόν επιδιορθώσεις, αντικαταστάσεις κλπ. Στο επιχειρησιακό σχέδιο του αναδόχου θα υπάρχει αναλυτική καταγραφή των ενεργειών του προσωπικού του για την αντιμετώπιση ( σε συνεργασία με τη ΔΕΘ - HELEXPO AE) φωτιάς-πυρκαγιάς καθώς και για την περίπτωση εκκένωσης κτιρίου λόγω: σεισμού, έκρηξης, απειλής κλπ. ΑΡΘΡΟ 4 ΘΥΡΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΛΟΥΚΕΤΑ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί 3 σειρές κλειδιών είτε από τις κλειδαριές είτε από τα λουκέτα όλων των θυρών που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ - HELEXPO. Μια σειρά κλειδιών θα βρίσκεται πάντοτε στο γραφείο του προϊσταμένου Υποστήριξης εκδηλώσεων της Τεχνικής Διεύθυνσης. Μετά την αναδοχή με πρωτόκολλο παραλαβής θα παραδοθούν στον ανάδοχο όλα τα κλειδιά των θυρών στην κατάσταση και τον αριθμό που βρίσκονται σήμερα. Αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου η αλλαγή ή συμπλήρωση λουκέτων, κλειδαριών και κλειδιών και η παράδοση 1 (μιας) ολοκληρωμένης σειράς στην υπηρεσία με την παρέλευση τριμήνου από την αναδοχή. Μετά τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος θα επιστρέψει 3 σειρές κλειδιών από όλες τις θύρες των εγκαταστάσεων. Το κόστος διατήρησης του αριθμού των κλειδιών για τη λειτουργία των θυρών επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) κινητές μαγνητικές θύρες με το ανάλογο εξειδικευμένο προσωπικό, την εγκατάσταση των οποίων θα αποφασίζουν τα εντεταλμένα όργανα της ΔΕΘ - HELEXPO. Επίσης, υπάρχει η υποχρέωση διάθεσης τουλάχιστον τεσσάρων ανιχνευτών μετάλλων χειρός εάν αυτό ζητηθεί.

7 ΑΡΘΡΟ 5 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Όλο το προσωπικό που θα στελεχώσει την ομάδα φύλαξης και ελέγχου των εκθέσεων και εκδηλώσεων, θα πρέπει να είναι έμπειρο (τουλάχιστον διετής προϋπηρεσία) και ειδικά εκπαιδευμένο, αποδεδειγμένα νόμιμα και ένστολο καθ όλη τη διάρκεια παραμονής του στους χώρους της ΔΕΘ - HELEXPO. O ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει το προσωπικό του με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας του, όπως παρακάτω: Φύλακας Στολή με τα διακριτικά της Εταιρείας και γραβάτα. Φορητό πομποδέκτη με hands free ή κινητό τηλέφωνο. Φακό Σφυρίχτρα Επόπτης Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει έναν επόπτη ασφαλείας μόνιμα εγκατεστημένο στο χώρο της ΔΕΘ- HELEXPO κατά τη διάρκεια προετοιμασίας, λειτουργίας και εκκαθάρισης των εκδηλώσεων. Στα διαστήματα που δεν λειτουργούν εκδηλώσεις, καθήκοντα επόπτη θα αναλαμβάνει ένας εκ των φυλάκων της Πύλης Εμπορευμάτων. Θα φέρει τον εξοπλισμό του φύλακα, ως ανωτέρω, επιπλέον δε και κινητό τηλέφωνο. Ο επόπτης ασφαλείας θα είναι ο άμεσος σύνδεσμος με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΘ-HELEXPO, (υπεύθυνοι περιπτέρων) στην οποία θα παραδίδει καθημερινά δελτίο συμβάντων (μέσω του ημερολογίου έργου). Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει δύο (2) τηλεβόες μοιρασμένους στα κάθε περίπτερα που λειτουργούν καθώς και δύο (2) αντιασφυξιογόνες μάσκες, τύπου και προδιαγραφών αποδεκτών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ειδικούς φύλακες παρκαδόρους προκειμένου να διευθετούν τα αυτοκίνητα στους ειδικούς χώρους στάθμευσης. Μετά την αναδοχή αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου η παράδοση επτά (7) πομποδεκτών με hands free με τον ανάλογο εξοπλισμό στα εντεταλμένα όργανα ελέγχου της ΔΕΘ - HELEXPO προκειμένου να υπάρχει άμεση επικοινωνία με τον επόπτη και τους φύλακες. Ο ανάδοχος φύλαξης υποχρεούται πριν την έναρξη της εργασίας του προσωπικού του, να παραδώσει στη ΔΕΘ - HELEXPO κατάσταση συμπληρωμένη με τα στοιχεία που αφορούν στο προσωπικό που πρόκειται να εργασθεί στις εγκαταστάσεις της καθώς και δύο φωτογραφίες για τον καθένα και να εκδώσει δελτίο εισόδου ταυτότητας. Χωρίς το προαναφερόμενο δελτίο δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα εργαζόμενο στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ - HELEXPO. Προσωπικό χωρίς δελτίο θα απομακρύνεται και δεν θα λογίζεται σε υπηρεσία αν βρεθεί εντός της ΔΕΘ - HELEXPO. Επίσης θα προσκομίζονται για κάθε άτομο τα παρακάτω στοιχεία όπως: Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου και Βεβαίωση μη διώξεως από Εισαγγελική αρχή για κάθε μόνιμο άτομο των ετησίων φυλάξεων, εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

8 - Σε καμιά περίπτωση το παραχωρούμενο προσωπικό από την εταιρεία φύλαξης δεν μπορεί να έχει με οποιοδήποτε τρόπο και έννοια, σύμβαση εργασίας με τη ΔΕΘ - HELEXPO, έστω και αν το προσωπικό αυτό κατά την εκτέλεση της εργασίας του θα υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία των οργάνων της ΔΕΘ - HELEXPO. - H ΔΕΘ - ΗΕLEXPO AE δεν διατηρεί καμιά εργασιακή ή άλλη σχέση με το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος, ούτε υπέχει οποιαδήποτε ποινική ή αστική ευθύνη για ζημιές ή βλάβες που θα προκληθούν σε οποιονδήποτε από πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού τούτου ή από οποιονδήποτε προς το προσωπικό αυτό. - Υποχρεωτική αλλαγή βάρδιας ανά 8ωρο για τις μόνιμες περιμετρικές φυλάξεις. Για τις φυλάξεις εκδηλώσεων υπάρχει το ενδεχόμενο παράτασής του, που δε θα υπερβαίνει όμως τις 11 ώρες και θα ορίζεται σαφώς στο επιχειρησιακό σχέδιο. Σε περίπτωση ματαίωσης έκθεσης ή εκδήλωσης ο ανάδοχος ουδεμία απαίτηση έχει. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει φύλακα ή φύλακες μετά από αίτημα της ΔΕΘ - HELEXPO εντός 24ωρου. Το σύνολο του προσωπικού και η επιχείρηση που θα απασχοληθεί στο έργο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ.1 ν.2518/97,να κατέχει την προβλεπόμενη από το άρθρο 3 του ιδίου νομοθετήματος άδεια εργασίας και να ασφαλίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Η συνδρομή της τελευταίας αυτής προϋπόθεσης θα αποδεικνύεται με την επίδειξη κάθε μήνα όλων των παραστατικών από τους ασφαλιστικούς φορείς για κάθε εργαζόμενο στο έργο ξεχωριστά. Όλο το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να είναι το ίδιο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, να είναι άνω των 25 ετών και να έχουν διετή προϋπηρεσία. Επίσης, όλοι οι φύλακες που θα απασχοληθούν στο έργο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με την άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλες τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΘ-HELEXPO - Η ΔΕΘ - HELEXPO έχει την ευθύνη της συντήρησης με προσωπικό της του πάγιου και βοηθητικού εξοπλισμού ασφαλείας των περιπτέρων, όπως φωτισμός ασφαλείας. - Η ΔΕΘ - HELEXPO θα παραχωρήσει στον ανάδοχο ένα γραφείο για την εγκατάσταση των μηχανημάτων με πρόβλεψη τηλεφωνικής παροχής. Το γραφείο και η τηλεφωνική παροχή θα παραχωρηθούν δωρεάν στον ανάδοχο και μόνον οι μονάδες των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων θα χρεωθούν σ αυτόν. - Η ΔΕΘ - HELEXPO θα παραδώσει στον ανάδοχο λίστες με τους αριθμούς κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που θα επιτρέπεται η μόνιμη είσοδος τους στο χώρο ( και κατά τα διαστήματα που δεν υπάρχουν εκδηλώσεις). - Ο σχεδιασμός για τα αυτοκίνητα που θα σταθμεύουν στο χώρο της ΔΕΘ- HELEXPO κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων θα εμπεριέχεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της κάθε εκδήλωσης ξεχωριστά.

9 - Κατά το στάδιο εγκατάστασης των διαφόρων συστημάτων ασφαλείας στους χώρους, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΕΘ - HELEXPO θα παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια στο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας. - Η ΔΕΘ - HELEXPO διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα πραγματοποίησης νέων εκθέσεων ή εκδηλώσεων ή ματαίωσης κάποιων των υφισταμένων χωρίς να δημιουργεί στον ανάδοχο καμία καινούργια απαίτηση αλλά έχει την υποχρέωση κάλυψης της οποιασδήποτε ανάγκης που θα του ζητηθεί από τη ΔΕΘ - HELEXPO. ΑΡΘΡΟ 7 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η αμοιβή και η συνολική αποζημίωση του αναδόχου θα υπολογίζεται με βάση το ποσόν της οικονομικής προσφοράς του ανά φύλακα σε 8ωρη βάρδια, και τον αριθμό των φυλάκων που θα απαιτηθούν. Σε κάθε περίπτωση, αμοιβή οφείλεται μόνο για το προσωπικό που θα απασχολείται ολικά ή μερικά και όχι για εκείνο που θα υπολογίζεται στο Επιχειρησιακό σχέδιο και δεν θα χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα για οποιοδήποτε λόγο. Ο επόπτης ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων δε χρεώνεται από τον ανάδοχο προς τη ΔΕΘ - HELEXPO και δεν περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο. Η επιμέτρηση θα γίνεται ανάλογα με τον αριθμό και τις βάρδιες των ατόμων που χρησιμοποιήθηκαν. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες οι σχετικές με την εργασία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι δαπάνες: εργατικά εν γένει (ημερομίσθια με κάθε μορφής προσαύξηση, εργοδοτικές εισφορές, ειδικά επιδόματα αδειών, δώρα, αποζημιώσεις, κλπ.), εξοπλισμός σε άριστη κατάσταση, ασφαλιστικές καλύψεις και εισφορές, εργολαβικό όφελος και γενικά κάθε δαπάνη που έχει απαιτηθεί για το σκοπό αυτό. Σε ειδικές περιπτώσεις που θα ζητηθεί, ο Ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να διαθέσει προσωπικό ασφαλείας με ωριαία εργασία (λιγότερη ή περισσότερη του 8ώρου). Το κόστος της ανωτέρω εργασίας θα υπολογίζεται κλασματικά από το 8ωρο κόστος του φύλακα σύμφωνα με την τιμή της προσφοράς (π.χ. 1 ώρα εργασίας = 1/8 του συνολικού κόστους ενός φύλακα 8ώρου βάρδιας, 9 ώρες εργασίας = 9/8 του συνολικού κόστους ενός φύλακα φύλακας 8ώρου βάρδιας). Μετά το πέρας έκαστου μήνα στο οποίο ο ανάδοχος έχει παράσχει τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες, ο ανάδοχος θα προβαίνει στην έκδοση του σχετικού παραστατικού που θα αφορά σε αυτές. Η πληρωμή του ως άνω παραστατικού θα πραγματοποιείται μετά από δύο (2) μήνες από την προσκόμιση από τον ανάδοχο των ως άνω νόμιμων παραστατικών στοιχείων και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών φύλαξης από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΘ HELEXPO AE, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει το τμήμα Λογιστηρίου ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα πριν από κάθε πληρωμή καθώς επίσης και πιστοποίηση καταβολής μισθοδοσίας (μέσω τραπέζης ) των εργαζομένων της εταιρείας του που θα αφορά στην προηγούμενο μήνα από τον μήνα της πληρωμής.( Παράδειγμα: όταν ο ανάδοχος θα καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά για τη πληρωμή του μηνός Ιουλίου θα πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις πληρωμής του προσωπικού που απασχολεί στο παραπάνω έργο,για το μήνα Μάιο.) Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

10 Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την παραλαβή του έργου υπεύθυνη είναι η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΘ HELEXPO. ΑΡΘΡΟ 9 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Στη σύμβαση ανάθεσης που θα υπογραφεί μεταξύ ΔΕΘ- HELEXPO και του αναδόχου θα ισχύσουν οι παρακάτω όροι, ακόμη και αν δεν περιληφθούν στο κείμενο της σύμβασης: 1) Μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες ο ανάδοχος θα καταθέσει σχέδιο εργασιών για το κάθε φυλακτικό σημείο το οποίο θα αποτελέσει τον εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος θα υπογραφεί αφού εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΘ-HELEXPO με τον ανάδοχο. Για την καλύτερη φύλαξη της ΔΕΘ - HELEXPO ο ανάδοχος, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλλει στη ΔΕΘ - HELEXPO πλήρη μελέτη για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων με ηλεκτρονικά συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ΔΕΘ - HELEXPO δεσμεύεται με οποιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση αυτής της μελέτης με την ανάδοχο εταιρεία. Η μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη τεχνική περιγραφή των υποσυστημάτων καθώς και τον τρόπο διασύνδεσης (ανθρώπου-μηχανής). Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να είναι συμβατά με τα υπάρχοντα στη ΔΕΘ - HELEXPO και να τα συμπληρώνουν. Επίσης, θα μπορεί να υποβάλει εισηγήσεις εάν κριθεί σκόπιμο να ενσωματωθούν στον εσωτερικό κανονισμό ασφάλειας εγκαταστάσεων για να είναι δυνατή η εφαρμογή τους. 2) Ο ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια και την επάρκεια των τιμών του και αποδέχεται ότι το παραπάνω τίμημα θα αποτελεί πλήρη αποζημίωσή του και ότι αυτό καλύπτει, εκτός αν άλλως ορίζεται στο Συμφωνητικό, όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκτέλεση του έργου και στις οποίες περιλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό και όλως ενδεικτικώς, οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, οι δαπάνες για μετακινήσεις του προσωπικού του, η αξία του εξοπλισμού και όλων των υλικών και εφοδίων τα οποία θα ενσωματωθούν στο έργο, οι δαπάνες χρησιμοποίησης μηχανημάτων, οι δαπάνες μεταφοράς, ασφάλισης, οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι κάθε είδους επιβαρύνσεις σε σχέση με το κάθε κατηγορίας προσωπικό του στις οποίες περιλαμβάνονται ιδίως οι εισφορές του εργοδότη σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, οι δασμοί που επιβάλλονται σε όλα τα εισαγόμενα από το εξωτερικό υλικά, εφόδια και εξοπλισμούς, το κέρδος του αναδόχου, οι δαπάνες συντήρησης σε ολόκληρη τη χρονική διάρκεια που καθορίζεται στη σύμβαση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που συνεπάγεται η συμμόρφωσή του στις προβλέψεις της σύμβασης. 3) Η αμοιβή και η συνολική αποζημίωση του αναδόχου για το συμφωνούμενο με το παρόν έργο θα υπολογίζεται με βάση το ποσόν της οικονομικής προσφοράς του ανά φύλακα σε 8ωρη βάρδια, και τον αριθμό των φυλάκων που θα απαιτηθούν. Σε κάθε περίπτωση, αμοιβή οφείλεται μόνο για το προσωπικό που θα απασχολείται ολικά ή μερικά και όχι για εκείνο που θα υπολογίζεται στο Επιχειρησιακό σχέδιο και δεν θα χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα για οποιοδήποτε λόγο.

11 Ο επόπτης ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων δε χρεώνεται από τον ανάδοχο προς τη ΔΕΘ - HELEXPO και δεν περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο. 4) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των αρμοδίων Υπηρεσιών της ΔΕΘ - HELEXPO Α.Ε. 5) Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι της ΔΕΘ - HELEXPO για την άρτια εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, και με την παροχή του οφείλει να εξασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και τη νομιμότητά τους, άλλως, μπορεί να καταπέσει υπέρ της ΔΕΘ - HELEXPO η εγγύηση της καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα υπέρ της ΔΕΘ - HELEXPO και σε βάρος του αναδόχου, ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον σε πλήρη αποζημίωση της ΔΕΘ - HELEXPO για οποιοδήποτε είδος ζημίας ήθελε υποστεί. 6) Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τους τρίτους που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης με τη ΔΕΘ - HELEXPO, ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει η ΔΕΘ - HELEXPO έναντι των τρίτων αυτών, του αναδόχου βαρυνόμενου αποκλειστικά με κάθε φύσεως αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις και γενικά με κάθε φύσεως συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα, δαπάνη δική του ή τρίτων που θα αφορά με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της συμβάσεως με τη ΔΕΘ - HELEXPO και τις οποίες δαπάνες, απαιτήσεις τρίτων κ.λ.π υποχρεούται να καταβάλει ο ανάδοχος. Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο ανάδοχος υπέχει έναντι της ΔΕΘ - HELEXPO υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία της ΔΕΘ - HELEXPO, αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά της ΔΕΘ - HELEXPO και να επιτύχει δικαστικώς την ικανοποίηση των απαιτήσεών του από τη ΔΕΘ - HELEXPO, παράλληλα δε ο ανάδοχος, προσεπικαλούμενος από τη ΔΕΘ - HELEXPO, υποχρεούται να ασκήσει κύρια, άλλως πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ΔΕΘ - HELEXPO σε οποιαδήποτε σχετική δίκη και να καταβάλει στη ΔΕΘ - HELEXPO όλες τις δαπάνες για τη δίκη της ΔΕΘ - HELEXPO στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι της ΔΕΘ - HELEXPO και για οποιαδήποτε ζημία, σε πρόσωπα ή πράγματα, ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά την εκτέλεση της συμβάσεως του με τη ΔΕΘ - HELEXPO ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης σε βάρος οιουδήποτε τρίτου. Παράβαση οιασδήποτε των ανωτέρω υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι της ΔΕΘ -HELEXPO θα επιφέρει σε βάρος του την καταγγελία της σύμβασης από τη ΔΕΘ - HELEXPO, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε ζημίας. 7) Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με την προσφορά του, όπως αυτή θα γίνει δεκτή με την κατακυρωτική απόφαση της ΔΕΘ - HELEXPO, με τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί, κατά τρόπο που να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της ΔΕΘ - HELEXPO και να εκπληρώνεται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 8) Η ΔΕΘ - HELEXPO δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του αναδόχου πέραν αυτών που θα καθοριστούν με τη σύμβαση. 9) ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

12 Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης να συμβληθεί με ασφαλιστική εταιρία και να καταθέσει θεωρημένο αντίγραφο συμβολαίου κάλυψης αστικής ευθύνης για το Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Aντικείμενο της ασφάλισης αυτής είναι η κάλυψη της αστικής ευθύνης του αναδόχου έναντι τρίτων και η ασφαλιστική εταιρία υποχρεούται να καταβάλει αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα ακίνητα ή κινητά που προξενούνται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης εξ αιτίας ή εξ αφορμής αυτής. Τα ελάχιστα παραδεκτά όρια αποζημίωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι τρίτων είναι κατά περίπτωση τα εξής; Α) Για υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων ποσό τριακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ) Β) Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων, κατ άτομο και ατύχημα εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ) Γ) Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων ποσό τριακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ) Δ) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο επαγγελματικής και αστικής ευθύνης για κάθε απώλεια ή ζημία που προέρχεται από ολιγωρία ή πλημμελή εκτέλεση εργασιών για ποσό τουλάχιστον ,00 ανά περιστατικό και ,00 στο σύνολο. Ε) Για την κάλυψη φύλαξης των εκθέσεων ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων για τυχόν ζημία που θα υποστούν οι εκθέτες ή η HELEXPO από δόλο ή αμέλεια του προσωπικού της εταιρίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του, είτε από ένοπλη ληστεία και τρομοκρατική επίθεση κατά περίπτωση θα πρέπει να εξικνείται τουλάχιστον μέχρι του ποσού των ευρώ. ΣΤ) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Εργοδοτικής ευθύνης ,00 Θα πρέπει να κατατεθεί στη ΔΕΘ - HELEXPO θεωρημένο αντίγραφο του συμβολαίου κάλυψης αστικής ευθύνης. 10) ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της προκήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η ΔΕΘ - HELEXPO δικαιούται να κηρύξει με απόφασή της τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για τη ΔΕΘ - HELEXPO. Στην περίπτωση αυτή θα επέρχονται σε βάρος του αναδόχου οι συνέπειες της κατάπτωσης λόγω ποινής της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και επιπλέον θα ευθύνεται αυτός για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας της ΔΕΘ - HELEXPO από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση κ.λ.π. 11) ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη για την ερμηνεία, την εφαρμογή και εκτέλεση της σύμβασης καθώς και κάθε αναφυόμενη από αυτήν μεταξύ των συμβαλλομένων αξίωση ή απαίτηση, θα επιλύεται από τα καθ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, τα οποία οι συμβαλλόμενοι θα αναγνωρίζουν και θα δέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την εκδίκαση των παραπάνω διαφορών και ενώπιον των οποίων η ΔΕΘ - HELEXPO θα ενάγει ή θα ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζόμενου σε κάθε περίπτωση του ουσιαστικού και δικονομικού Ελληνικού Δικαίου. 12) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη της εργασίας του προσωπικού να παραδώσει στη ΔΕΘ - HELEXPO κατάσταση συμπληρωμένη με τα στοιχεία που αφορούν το προσωπικό που πρόκειται να εργασθεί στις εγκαταστάσεις της, και να

13 εκδώσει δελτία εισόδου - ταυτότητας. Χωρίς το προαναφερόμενο δελτίο δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα εργαζόμενο στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ - HELEXPO. Προσωπικό χωρίς δελτίο θα απομακρύνεται και δεν θα λογίζεται σε υπηρεσία, αν βρεθεί εντός των χώρων της ΔΕΘ - HELEXPO. Ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση της σύμβασης ανέρχεται σε. Εξ αυτών,.εργαζόμενοι, θα απασχολούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (Δευτέρα-Παρασκευή) με ωράριο εργασίας από..έως..,.εργαζόμενοι θα απασχολούνται κατά τις ίδιες ημέρες με ωράριο εργασίας από..έως.(ώρες εργασίας εργασίμων ημερών εν συνόλω). εργαζόμενοι θα απασχολούνται κατά ημέρα Σάββατο με ωράριο εργασίας από..έως.,. εργαζόμενοι θα απασχολούνται κατά την ίδια ημέρα με ωράριο εργασίας από..έως..(ώρες εργασίες ημέρας Σαββάτου.εν συνόλω).εργαζόμενοι θα απασχολούνται κατά ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες αργίας με ωράριο εργασίας από..έως και εργαζόμενοι θα απασχολούνται κατά τις ίδιες ημέρες με ωράριο εργασίας από έως (ώρες εργασίας ημέρας Κυριακής και ημερών αργιών εν συνόλω). Συνολικές ώρες εβδομαδιαίας εργασίας..ώρες. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι υπάγονται στο κανονιστικό πεδίο της, και το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού, που αφορά στις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών, ανέρχεται σε.ευρώ, ενώ το ύψος των αντίστοιχων εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται..ευρώ. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ρητώς να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο θα ασφαλίζεται με βάση τις κείμενες εργατικές διατάξεις και αυτό θα αποδεικνύεται με την επίδειξη όλων των παραστατικών από τους ασφαλιστικούς φορείς για κάθε εργαζόμενο στο έργο ξεχωριστά. 13) ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, βαρυνόμενος αποκλειστικά και μόνο αυτός με τη δαπάνη μισθοδοσίας αυτού και τυχόν άλλες δαπάνες του προσωπικού τούτου (ασφαλιστικά ταμεία, αποζημιώσεις, απολύσεις, ατυχήματα, δώρα κλπ), υποχρεούται δε να τηρεί απαρέγκλιτα όλες τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, μεταξύ δε αυτών για την καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από την οικεία συλλογική Σ.Σ.Ε., τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ και της νομοθεσίας περί υγεία και σφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο. Η ΔΕΘ - HELEXPO δεν έχει καμία εργασιακή ή άλλη σχέση με το προσωπικό του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 10 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Επιτρέπεται στον ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών του που θα προκύπτουν από τη σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία ή ατομική

14 επιχείρηση με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη απέναντι στον Αναθέτοντα για την ορθή εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες αναφέρουν με Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία κατατίθεται με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο ε τα τμήματα του έργου που ενδεχομένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους, καθώς και στοιχεία που αφορούν στο προφίλ των τυχόν υπεργολάβων. Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, σε περίπτωση ανάθεσης υλοποίησης μέρους υπηρεσιών σε τρίτους, ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει στον ανάδοχο τον τρόπο επιλογής των τρίτων (Υπεργολάβους). Η ανάθεση σε τρίτους θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη του Αναθέτοντος. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΥΘΥΝΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, της απόφασης κατακύρωσης, της προσφοράς του και της Προκήρυξης, αλλιώς υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο τον Αναθέτοντα. ΑΡΘΡΟ 12 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη, θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά/διένεξη επί των όρων της παρούσας προκήρυξης και της εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθ.... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, της Τράπεζας..., ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ ( ), το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει κατατεθειμένη στη ΔΕΘ- HELEXPO μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Η πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης του έργου, θα διενεργείται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΘ-HELEXPO. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο από την ΔΕΘ-HELEXPO μετά την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. ΑΡΘΡΟ 14 ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης που θα συναφθεί καθώς και σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του αναδόχου, η ΔΕΘ- HELEXPO διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και να λύσει τη

15 σύμβαση και να προβεί σε αντικατάσταση του αναδόχου ενώ θα δύναται να απαιτήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία της. Στην παραπάνω περίπτωση, η εγγυητική καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της ΔΕΘ- HELEXPO, λόγω ποινικής ρήτρας. Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τρία όμοια αντίτυπα και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, ο καθένας από τους οποίους παίρνει από ένα, και ένα κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΘ-HELEXPO ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Αυτή η παράγραφος πρέπει να υφίσταται στην εγγυητική επιστολή μας;

Αυτή η παράγραφος πρέπει να υφίσταται στην εγγυητική επιστολή μας; ΔΕΘ- HELEXPO AE ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ. :3160 Θεσσαλονίκη, 21.11.2014 Θ Ε Μ Α: AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας 2 ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας, 351 00 Λαμία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 ΕΡΓΟ : «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/11/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/11/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Εθνικής Αμύνης 9 Α, Θεσσαλονίκη 546 21 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/11/2015 ΕΡΓΟ : «ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΠΜ-Θ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41763 www.chania.gr,e-mail: dimos@chania.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΟΑΕΣΜ/. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΟΑΕΣΜ/. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Διεύθυνση Οργάνωσης, Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας Διαμαντοπούλου 10, 117 43, Αθήνα ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΟΑΕΣΜ/. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας 2 ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας, 351 00 Λαμία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 ΕΡΓΟ : «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήμερα 04/03/2011 μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλόμενων: του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα Μάρνη 22,με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ-41518 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την δημοσίευση όλων των ανακοινώσεων του Ο.Α.Ε.Ε. (προκηρύξεις διαγωνισμών κ.λ.π.) στις εφημερίδες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα σήμερα την 12 μηνός Ιανουαρίου έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κηφισιά, 23/11/2016 Αρ. Πρωτ. 7808 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπ όψη, 1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΕΡΓΟ : " Μεταλλικά προβολικά στέγαστρα στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ." ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 24 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΦΚΦ469Β7Θ-96Ο Πάτρα: 10/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 315/1493/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 88 /2016 ΕΡΓΑΣΙΑ: «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας έτους 2017» ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ 2 ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Στην Αθήνα σήμερα 11/12/2012, μεταξύ των πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κύθνος, 08 / 11 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ- ΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήµερα 28/02/2013 µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων:

Στην Αθήνα σήµερα 28/02/2013 µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/03/2013 ΕΩΣ 31/03/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ:«ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 4 ου & 50 ου ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Εθ.Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών Χανιά, 23.3.2017 Αρ. Πρωτ: 3148 Στοιχεία Υπηρεσίας Σχολή/ Διεύθυνση/ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Τμήμα: Προμηθειών Στοιχεία Υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr 14PROC001934447 2014-03-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 120/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ CISA & GETINGE ΠΟΣΟΥ 10500 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ NO 217 Στη Φλώρινα, σήμερα, 01-03-2013μεταξύ αφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Αποφασίζουμε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Αποφασίζουμε Τμήμα: Οικονομικού Πληροφορίες: X. Λούκουτου Κ. Χανιωτάκη Κηφισιά, 19.1.2017 Αρ. Πρωτ. 312 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπ όψη, 1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Θ Ρ Ο Αντικείμενο Σύμβασης

Α Ρ Θ Ρ Ο Αντικείμενο Σύμβασης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 -ΤΚ 26222 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2610311111 FAX:2610329835 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίλιον, 28/05 / 2014 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ Αριθμ. πρωτ: 566 14SYMV002097007 2014-06-10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, cctv,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

MEGA SPRINT GUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.

MEGA SPRINT GUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΠΙΔΟΣ 10 ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/979/19-01-2015 ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 Στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ σήμερα την 00.00.2015 μεταξύ του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά, 26 /11/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 27997 ΔΗΜΟΣ «ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά Τηλ: 2813401148 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

(Ε.Τ.Α.Α.), ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ MEGA SPRINT GUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.

(Ε.Τ.Α.Α.), ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ MEGA SPRINT GUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. - 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα 8-10-2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων : Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ. 103 33, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,22-1-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Εθ.Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : Αριθ. Ημ. : ΔΑΠΜ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : Εργασίες Ανακαίνισης των Χώρων Υγιεινής (WC) του Κτιρίου των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΡ. ΚΑΤΣΑΡΗ 4-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΗΛ. 2651026486 -FAX2651025668 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Υπ αριθμ. 1/2016 Στα Ιωάννινα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού Αρ. Πρωτ.: 6/157

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού Αρ. Πρωτ.: 6/157 Μαρούσι, 13/01/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού Αρ. Πρωτ.: 6/157 ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Βασίλειος Καρασούλης ΤΗΛ.: 210-6834569 Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους, Κοιν: Τμήμα Μηχανογράφησης Aνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση του Πρόχειρου Διαγωνισμού και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ : Διοικ/κό Οικ/κό Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000 πλέον ΦΠΑ 23%

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000 πλέον ΦΠΑ 23% ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 1, ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ 997475133 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 124936201000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Στη Ζάκυνθο σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήμερα την 23 η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 37 54632 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σχεδίαση μελετών και ενημέρωση αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την./../2016 μεταξύ: Αφενός της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που εδρεύει στο Ν. Κόσμο, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΑΦΜ 997889618,

Διαβάστε περισσότερα