«Το νερό ως πηγή έμπνεσζης, δημιοσργίας και επικοινωνίας ζηην αρταιόηηηα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Το νερό ως πηγή έμπνεσζης, δημιοσργίας και επικοινωνίας ζηην αρταιόηηηα»"

Transcript

1 «Το νερό ως πηγή έμπνεσζης, δημιοσργίας και επικοινωνίας ζηην αρταιόηηηα» Ομιλία Έλενας Κόρκα, Προϊζηαμένης ηης Εθορείας Αρταιοπωλείων και Ιδιωηικών Αρταιολογικών Σσλλογών Κπξίεο θαη θύξηνη Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη Καη αξράο ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ παξνπζία ζαο ζηελ απνςηλή καο εθδήισζε ζηε θηιόμελε θαη δξνζεξή απιή ηεο Δθνξείαο Αξραηνπσιείσλ θαη Ιδησηηθώλ Αξραηνινγηθώλ Σπιινγώλ ζηνπο πξόπνδεο ηνπ καγηθνύ βξάρνπ ηεο Αθξόπνιεο. Η Δθνξεία απηή απνηειεί κηα από ηηο παιαηόηεξεο Υπεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Τνπξηζκνύ θαη έρεη λα επηδείμεη πνιπζρηδέο έξγν ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πνιύηηκνπ πνιηηηζηηθνύ καο απνζέκαηνο κε : ηελ πξνζηαζία, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ησλ πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ πνπ θαηέρνληαη ή δηαθηλνύληαη ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό κε ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ αξραηνπσιείσλ θαη ησλ ηδησηηθώλ ζπιινγώλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα κε ηελ παξαθνινύζεζε ηεο δηαθίλεζεο πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγεηαη ε αξραηνθαπειία θαη ην παξάλνκν εκπόξην Ιδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ πξνζηαζία πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ απνηειεί ην πνιύηηκν ζεζαπξνθπιάθην γλώζεσλ θαη θαηαγξαθώλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ Δθνξεία θαη πεξηέρεη ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε όισλ ησλ αξραίσλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηδησηώλ. Η βάζε απηή απνηειεί έλα πνιύηηκν επηζηεκνληθό εξγαιείν, θαζώο θαη έλα αμηόπηζην αξσγό γηα ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ. Έρεη όκσο θαη κηα άιιε πηπρή: εθείλε ηεο επαθήο θαη ηεο ππνζηήξημεο ηνπ ηδηώηε πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηάζσζε θαη πξνζηαζία ηνπ πνιηηηζηηθνύ πινύηνπ ηεο ρώξαο καο. Η Δθνξεία έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ ηδηώηε, ηνλ ελζαξξύλεη, ηνλ επαηζζεηνπνηεί θαη ηνλ θαζηζηά θνηλσλό απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. Έκπξαθηε απόδεημε ηεο εμαηξεηηθήο ζρέζεο κεηαμύ ηεο Δθνξείαο θαη ησλ αξραηνιαηξώλ ζπιιεθηώλ απνηειεί ε απνςηλή εθδήισζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη

2 ράξε ζηηο επγεληθέο ρνξεγίεο ηνπ Ιδξύκαηνο Παύινπ θαη Αιεμάλδξαο Καλειινπνύινπ, αιιά θαη ηεο Alpha Bank. Τν Ίδξπκα Καλειινπνύινπ, κε ηελ παξαρώξεζε ηεο πινπζηόηαηεο ζπιινγήο ηνπ δεύγνπο απηνύ ησλ εππαηξίδσλ ζην ειιεληθό θξάηνο θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ Μνπζείνπ Καλειινπνύινπ, έξρεηαη λα θαηαδείμεη πεξίηξαλα ηε ζεκαζία ηεο αληδηνηεινύο πξνζθνξάο ησλ ηδησηώλ ζηελ επηζηήκε θαη ηελ παηξίδα. Τν κνπζείν βξίζθεηαη ιίγα ζθαιηά πην πάλσ από εκάο θαη έρεη αλνίμεη θαη πάιη πξόζθαηα ηηο πύιεο γηα ηα πνιύηηκα θαη μερσξηζηά ηνπ εθζέκαηα ζην επξύ θνηλό. Αμίδεη λα ην επηζθεθηεί θαλείο, λα πεξηεγεζεί, λα γλσξίζεη θαη λα ζαπκάζεη. Η πινπζηόηαηε, επίζεο, αξραηνινγηθή ζπιινγή, θπξίσο λνκηζκαηηθή, ηεο Alpha Bank, απνηειεί κηα επηπιένλ απόδεημε ηεο κεγάιεο πξνζθνξάο ησλ ηξαπεδηθώλ νξγαληζκώλ ζηελ πνιηηηζηηθή δσή ηεο ρώξαο, δεδνκέλνπ όηη ηίζεηαη ζηε γλώζε θαη ην όθεινο ηνπ θνηλνύ. Ιζρπξόο αξσγόο καο ζηάζεθε θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, όρη κόλν κε ηελ πινύζηα ζε πιηθνηερληθό εμνπιηζκό ππνζηήξημε πνπ ιάβακε από ηελ Τερλόπνιε θαη ηνλ Πνιηηηζκηθό Οξγαληζκό ηνπ Γήκνπ ηεο Αζήλαο, αιιά θπξίσο κε ην δεζηό αγθάιηαζκα απηήο ηεο εθδήισζεο. Η δηνξγάλσζε απηή ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ ειιεληθνύ ICOMOS, ην νπνίν έρεη εζηηάζεη ηδηαίηεξα ην επηζηεκνληθό ηνπ ελδηαθέξνλ ζηηο πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο, νη νπνίεο απνηεινύλ κηα λέα θαηεγνξία θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη πνιηηηζηηθνύ αγαζνύ θαη ρξήδνπλ εηδηθήο κειέηεο, πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο. Η γξαθηθή απιή καο πνπ ζα πιεκκπξίζεη ζε ιίγν από ηελ πδάηηλε κνπζηθή καγεία ησλ ήρσλ ηεο ύδξαπιηο, θηινμέλεζε ζε παιαηόηεξν ρξόλν κηα ελδηαθέξνπζα εθδήισζε αθηεξσκέλε ζηελ ηαηλία ζηαζκό ηνπ ειιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ ηνπ αείκλεζηνπ Μηράιε Καθνγηάλλε «Σηέιια», ε νπνία γπξίζηεθε ζην θηήξην πνπ ζηεγάδεη ηελ Δθνξεία καο θαη πνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό δείγκα ιατθήο αξρηηεθηνληθήο. Ο ρώξνο καο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ παξνπζία ηνπ λεξνύ. Άιισζηε, ιίγν πην θάησ, ζηελ πιαηεία Μνλαζηεξαθίνπ αθνύεη θαλείο θαη ζήκεξα ηε ξνή ηνπ Ηξηδαλνύ. Γελ είλαη ηπραίν πνπ ζηε γεηηνληά καο βξίζθεηαη ην ρακάκ ηνπ Ακπίλη εθέληε θαη πην ςειά, ζηε βόξεηα θιηηύ ηνπ ιόθνπ ηεο Αθξνπόιεσο ε κπθελατθή θξήλε πνπ εθνδίαδε κε πόζηκν λεξό ηε κπθελατθή αθξόπνιε. Γελ πξέπεη λα ιεζκνλνύκε βέβαηα θαη ηηο ππέξνρεο γιππηέο κνξθέο ηνπ Κεθηζνύ θαη ηνπ Ιιηζνύ, ησλ δπν πνηακώλ ηεο Αηηηθήο, πνπ έδηλαλ δσή ζηελ άλπδξε Αηηηθή θαη απεηθνλίδνληαη ζην δπηηθό αέησκα

3 ηνπ Παξζελώλα. Απηό ην πινύζην πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ απνηειεί αληηθείκελν κέξηκλαο θαη ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ηελ πνιύηηκε ππνζηήξημή ηνπ νπνίνπ είρακε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνύζαο εθδήισζεο. Η θηλεηήξηνο δύλακε πνπ καο έθεξε εδώ απόςε, όπσο πξνθύπηεη θαη από ηνλ ηίηιν ηεο εθδήισζεο καο είλαη ην λεξό, ε πεγή ηεο δσήο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ. Γίπια ζηηο ιίκλεο, ηα πνηάκηα θαη ηηο πεγέο ηδξύζεθαλ νη πξώηνη πνιηηηζκνί. Τν δσνγόλν πγξό ζηνηρείν έθαλε εύθαξπε ηε γε, θηιόμελν ηνλ ηόπν. Έηζη γελλήζεθαλ νη πξώηνη νηθηζκνί πνπ εμειίρζεθαλ ζε πόιεηο θαη άλζηζε ν πνιηηηζκόο. Ο αλζξώπηλνο λνπο κπήθε ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνπνίεζεο θαη ηηζάζεπζεο ηεο πδάηηλεο δύλακεο. Από ηελ αξραηόηεηαο θαηαζθεπάζηεθαλ θξάγκαηα θαη εγγεηνβειηησηηθά έξγα, γεθύξηα, πδξαγσγεία, θξήλεο θαη ζηέξλεο, πδξόκπινη. Οη παζαιόπεθηεο θαηαζθεπέο ηνπ νηθηζκνύ ηνπ Γηζπειηνύ, ε απνζηξάγγηζε ηεο Κσπαίδαο θαηά ηνπο Μπθελατθνύο ρξόλνπο, ην Δππαιίλεην όξπγκα ζηε Σάκν, ην Αδξηάλεην πδξαγσγείν ησλ Αζελώλ, ε πεξίθεκε ηεξή Καζηαιία πεγή ζηνπο Γειθνύο, είλαη κεξηθά ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ησλ έξγσλ πνιηηηζκνύ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε αθεηεξία ην λεξό. Ήηαλ ηόζν θαηαιπηηθή ε ζεκαζία ηνπ λεξνύ θαηά ηελ αξραηόηεηα πνπ ν αλζξώπηλνο λνπο έπιαζε πνηθίινπο κύζνπο θαη παξαδόζεηο γύξσ από απηό. Θενπνίεζε ηνπο πνηακνύο θαη ηηο πεγέο. Νεξάηδεο θξύβνληαλ ζηα γαιάδηα πέπια ησλ πνηακώλ, λατάδεο έπαηδαλ κε ην θειαξπζηό λεξό ησλ πεγώλ θαη ησλ ξεκάησλ θαη νη ίδηνη νη πνηακνί έγηλαλ κπζηθνί γελλήηνξεο ησλ αλζξώπσλ. Άγξηνη θαη νξκεηηθνί δέρνληαλ πξνζθνξέο εμεπκεληζκνύ γηα λα γίλνπλ αξσγνί ηνπ αλζξώπνπ ζηνλ αγώλα ηεο επηβίσζεο. Η εθεπξεηηθόηεηα θαη ε επηλνεηηθόηεηα ηνπ αλζξώπνπ είρε σο εθαιηήξην ην λεξό. Η ζάιαζζα έγηλε κηα κεγάιε πισηή γέθπξα πνπ έθεξε ζε επαθή αλζξώπνπο θαη πνιηηηζκνύο. Πάλσ ηεο, από ηελ απγή ηνπ πνιηηηζκνύ, δηαθηλήζεθαλ θάζε είδνπς αγαζά. Τν εκπόξην ζπλέβαιιε ζηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ηνπ αλζξώπνπ θαη ζπλάκα έγηλε θηλεηήξηνο δύλακε, θαζώο βνήζεζε ζηελ αληαιιαγή ηδεώλ θαη αληηιήςεσλ. Τν ζαιαζζηλό ζηνηρείν έγηλε ε πιαηθόξκα ηνπ λεσηεξηζκνύ, ε ζαιαζζηλή αύξα δεκηνύξγεζε λένπο, πην γόληκνπο πνιηηηζκό. Γλσζηνί είλαη νη ζαιάζζηνη δξόκνη επηθνηλσλίαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Αηγαίνπ, από ηνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο έσο ηελ ύζηεξε αξραηόηεηα, πνπ ηνπο έθεξαλ ζε επαθή κε όινπο ηνπο πνιηηηζκνύο ηνπ γλσζηνύ ηόηε θόζκνπ. Άιισζηε πνιπκήραλνο Οδπζζέαο απνηειεί

4 ην πξόηππν ηνπ αεηθίλεηνπ κπαινύ πνπ δάκαζε ην πδάηηλν ζηνηρείν γηα λα εθπιεξώζεη ηηο επηδηώμεηο ηνπ. Δπηπξόζζεηα, ην λεξό ζηελ αξραία Διιάδα ήηαλ ιπηξσηηθό θαη θαζαξηηθό. Δθηόο από ηε βαζηθή πγηεηλή θαη πεξηπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο, ην λεξό έπαηδε θαζνξηζηηθό ξόιν ζηηο ηειεηνπξγίεο, ζηηο κπεηηθέο ηειεηέο θαη ζηε καληηθή, ζηελ ίαζε, αιιά θαη ζηε κεηαθπζηθή αλαδήηεζε ηεο αησληόηεηαο. Οη δξόκνη ηεο ίαζεο κε ηα Αζθιεπηεία, νη δξόκνη ηεο καληηθήο κε ηα ηεξά ηνπ Απόιισλα, νη δξόκνη ησλ λπκθαίσλ κε ηε θπζηνιαηξία ηνπο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ζηε Μηθξά Αζία όπνπ εμαπιώζεθε ην δεκηνπξγηθό ειιεληθό ζηνηρείν κέζσ ηεο πισηήο γέθπξαο ηνπ Αηγαίνπ. Τν λεξό «είλαη ε αξρή ησλ πάλησλ» είπε ν Θαιήο ν Μηιήζηνο θαη ηα «πάληα ξε» ππνγξάκκηζε ν Ηξάθιεηηνο. Φαξαθηεξηζηηθέο ξήζεηο κεγάισλ Διιήλσλ θηινζόθσλ, πνπ ζθξάγηζαλ κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπο ζθέςε ηε θηινζνθηθή εμέιημε παγθνζκίσο, ζην πέξαζκα ησλ αηώλσλ. Τν λεξό ππήξμε θαηαιπηηθό θαη ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θηινζνθίαο. Τέρλε θαη πδάηηλν ζηνηρείν είλαη αιιειέλδεηα. Η αζηείξεπηε νκνξθηά ηνπ πγξνύ ζηνηρείνπ ππήξμε πεγή έκπλεπζεο θαη δεκηνπξγίαο γηα θάζε κνξθή ηέρλεο αλά ηνπο αηώλεο. Ο πδάηηλνο θόζκνο απεηθνλίζηεθε κε εμαηξεηηθή ηερλνηξνπία ηόζν ζε αγγεία όζν θαη ζε ηνηρνγξαθίεο ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηέρλεο. Φαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη ζαπκάζηεο κηλσηθέο ηνηρνγξαθίεο πνπ απνπλένπλ πεγαία ηελ ίδηα ηε ραξά ηεο δσήο. Αιιά θαη νη θσλέο ηνπ λεξνύ είλαη κπξηάδεο θαη νδήγεζαλ ζε πνιιέο δεκηνπξγίεο κίκεζεο ηνπ ήρνπ ηνπ πγξνύ ζηνηρείνπ. Μηα από απηέο ήηαλ ε ύδξαπιηο, δεκηνύξγεκα ηνπ 3 νπ αηώλα π.φ, ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο ζηεξίδεηαη ζηελ πίεζε ηνπ λεξνύ. Σαο αθήλσ ινηπόλ λα αθνύζεηε πεξηζζόηεξα θαη λα απνιαύζεηε ηελ πδάηηλε κνπζηθή παλδαηζία πνπ ζα καο πξνζθέξνπλ ν θ. Παξάζρνο θαη ε εθιεθηή θαιιηηερληθή ζπληξνθηά ηνπ. Κιείλνληαο ηελ απνςηλή καο εθδήισζε θαη ελόζσ αθόκα νη πγξνί ήρνη θαη νη κεισδίεο πιαλώληαη ζηελ απιή καο, έρνληαο πξνζθέξεη ηέξςε ζην λνπ θαη ηελ θαξδηά καο, ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηελ παξνπζία θαη ηε ζπκκεηνρή ζαο, ηνπο ρνξεγνύο καο γηα ηε γελλαηόδσξε ππνζηήξημή ηνπο θαη ηνπο κνπζηθνύο καο γηα ηε κνλαδηθή καγηθή βξαδηά πνπ καο ράξηζαλ. Σαο επραξηζηνύκε

5 όινπο. Καζώο ζα εμέξρεζζε ζα ιάβεηε σο έλα κηθξό δώξν ηελ έθδνζε ηεο Δθνξείαο καο «Βάζθαλνο Οθζαικόο», έξγν ησλ αξραηνιόγσλ ηεο Υπεξεζίαο καο. 18 Σεπηεκβξίνπ 2011

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε:

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε: ΕΙΑΓΩΓΗ ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο απηνύ ηνπ ηεηξακήλνπ, κε γεληθό ζέκα Νεξό: από ηνπο σθεαλνύο ζηα κόξηα, απνθαζίζακε όιεο νη νκάδεο λα ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη λα δηεξεπλήζνπκε έλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080)

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΤΛΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΖΛΔΚΣΡΑ (Α.Μ.: 28429) ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΒΑΡΔΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΟΤΗΑ ΜΑΡΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Παξνπζίαζε θαη ζεωξεηηθή γλωξηκία ηωλ αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ρώξωλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Αξγνζαξωληθνύ (Ύδξα, πέηζεο, Αίγηλα, Αγθίζηξη, Πόξνο, αιακίλα) Οη αξραηνινγηθνί

Διαβάστε περισσότερα

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα»

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ, ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 «Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» Τπεύθυνη Καθηγήτρια: Οικονόμου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βυζαντινές ανασκαυές στην Ελλάδα. Από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα

Οι Βυζαντινές ανασκαυές στην Ελλάδα. Από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα Δπγελία Φαιθηά Δπίηηκε Γηεπζύληξηα Βπδαληηλνύ θαη Φξηζηηαληθνύ Μνπζείνπ Οι Βυζαντινές ανασκαυές στην Ελλάδα. Από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα Όπσο είλαη γλσζηό ηα βπδαληηλά κλεκεία ζηελ Διιάδα άξγεζαλ αξθεηά

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ

ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπητέ Κύριε α Συνάδελφε Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στην Διοίκηση Υποστήριξης Βάσεως. Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας, όσο και της οικογενείας σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης. Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne

Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης. Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne Σα Φαληαζηηθά ηαμίδηα 1 ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ (1828-1905)

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο.

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. 1 Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. Α. Αγγελάκηρ Σπλ. Εξεπλεηήο ηνπ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. θαη Τερληθόο Σύκβνπινο ηεο Έλωζεο ηωλ ΔΕΥΑ, Παπαθπξηαδή 37-43, 41222Λάξηζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ. Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα

ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ. Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ Σίτλος: Ρα κέηαιια ζηνλ αξραίν θόζκν ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ: Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα (Γθνύκαο Λαπνιέσλ, Κεηζηώλε Λαηαιία, Κπαλάθνπ Ξαλαγηώηα, Εηόγθα

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας ERKET e-journal Εηήζιο Επιζηημονικό Ηλεκηρονικό Περιοδικό Εκδοηική Επιμέλεια: Ερεσνηηικό Κένηρο Ελληνικού Τραγοσδήμαηος An Annual Scholarly Electronic Journal Published by the Research Centre for Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο ΑΡΥΙΔΠΙΚΟΠΟ ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑΣΟ Γηα λα γλσξίζεη θαλείο ηηο ζξεζθείεο θαη ηα ζξεζθεύκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ.

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΟΙ ΠΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΩΣΙΗ. ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν από ην Βπδάληην ζην λεόηεξν Διιεληζκό, ζηελ Ήπεηξν, έιαβε ηδηάδνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρολογία και Θστορία

Θεατρολογία και Θστορία Θεατρολογία και Θστορία Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Δώζηε κνπ ηελ άδεηα, θπξίεο θαη θύξηνη, λα εθθξάζσ αξρηθά πξνο όινπο ζαο ηελ επγλσκνζύλε κνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη ζήκεξα. Επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ απ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ. Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006

ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ. Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006 ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006 Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ Νίθνο άββαο Μαζεκαηηθόο nasav@geitonas-school.gr 2 Κάπνηα παξακαζεκαηηθά ζέκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 1 Δημήτρης Βλάτος Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 ε κηα θνξπθαία γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο, όπσο ε ζεκεξηλή γηνξηή ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα πεξηκέλαηε θάπνηνλ ζενιόγν λα ζαο αλαπηύμεη

Διαβάστε περισσότερα