ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network»

2 Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου Γενικι Αρχιτεκτονικι SHMN Απαιτιςεισ Εκνικοφ Κόμβου SHMN Περιγραφι - Απαιτιςεισ Τποςυςτιματοσ Δορυφορικοφ Εξοπλιςμοφ Απαιτιςεισ Δομοςτοιχείου Κεραίασ Απαιτιςεισ Δομοςτοιχείου υχνότθτα Εκπομπισ Απαιτιςεισ Δομοςτοιχείου διαμόρφωςθσ και αποδιαμόρφωςθσ (modulation demodulation) του ςιματοσ Περιγραφι - Απαιτιςεισ Τποςυςτιματοσ Σοπικοφ Δικτφου Περιγραφι - Απαιτιςεισ Τποςυςτιματοσ Κονςόλων Χρθςτϊν Διαςφάλιςθ Καλισ Λειτουργίασ του υςτιματοσ Οριςμοί: Βλάβθ Μονάδα Εξοπλιςμοφ Διάκριςθ Μονάδων Εξοπλιςμοφ Βαςικόσ Εξοπλιςμόσ: Δευτερεφων Εξοπλιςμόσ είναι: Κ.Ω.Κ. (Κανονικζσ Ώρεσ Κάλυψθσ) Ε.Ω.Κ. (Επιπλζον Ώρεσ Κάλυψθσ) Κ.Μ.Ε Κ.Ε Χ.Ε.Λ Χ.Μ.Α Τποχρεϊςεισ του Αναδόχου αναφορικά με τθ διαςφάλιςθ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ Λοιπζσ Τποχρεϊςεισ Μζγιςτοσ χρόνοσ αποκατάςταςθσ προβλθμάτων Σιρθςθ των ορίων αναφορικά με το χρόνο αποκατάςταςθσ προβλθμάτων Ριτρεσ Διαδικαςία αναγγελίασ βλάβθσ - Αποκατάςταςθσ προβλθμάτων τοιχεία που κα περιλαμβάνονται ςτθν τεχνικι προςφορά του Αναδόχου Παραδοτζα Σεχνικά εγχειρίδια Τλικό τεκμθρίωςθσ Εκπαίδευςθ Ειδικοί Όροι... 21

3 8. Χρονοδιάγραμμα Ζργου Μελζτθ Εφαρμογισ Παράδοςθ του Εξοπλιςμοφ Παραμετροποίθςθ εξοπλιςμοφ και εκπαίδευςθ προςωπικοφ Δοκιμαςτικοί Ζλεγχοι Οριςτικι Παραλαβι Ζργου Μεκοδολογία - Κριτιρια Αξιολόγθςθσ Γενικά Πίνακεσ Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ... 24

4 1. Γενικι Ρεριγραφι Ζργου Σκοπόσ Σο SEAHORSE Mediterranean Network (εφεξισ SHMN) αφορά ςτθν υλοποίθςθ ενόσ δορυφορικοφ δικτφου το οποίο κα εξαςφαλίςει μία μόνιμθ, αςφαλι και οικονομικι πλατφόρμα ανταλλαγισ πλθροφορικϊν μεταξφ των χωρϊν τθσ Μεςογείου και τθσ Βορείου Αφρικισ. Βαςικόσ ςτόχοσ είναι θ καταπολζμθςθ του φαινομζνου τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ και γενικότερα του διαςυνοριακοφ εγκλιματοσ ζχοντασ ωσ κφριο άξονα τθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ςτθ κάλαςςα και τθν ζγκαιρθ παρεμπόδιςθ παράνομων ι φποπτων δραςτθριοτιτων. Η υλοποίθςθ τθσ εν λόγω δορυφορικισ πλατφόρμασ επικοινωνίασ κα δϊςει ςτισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ του Αρχθγείου Λιμενικοφ ϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (εφεξισ ΑΛ-ΕΛΑΚΣ) που αςχολοφνται με τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ του διαςυνοριακοφ εγκλιματοσ τθ δυνατότθτα ανταλλαγισ ςε πραγματικό χρόνο επιχειρθςιακϊν πλθροφοριϊν (πχ γεωγραφικά δεδομζνα, βίντεο, φωνι, θλεκτρονικά αρχεία, μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, φαξ κλπ) με τα επιχειρθςιακά κζντρα άλλων κρατϊν μελϊν τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Βορείου Αφρικισ. Η παροφςα τεχνικι περιγραφι αφορά ςτθν προμικεια, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ μθχανογραφικοφ, δικτυακοφ, τθλεπικοινωνιακοφ και δορυφορικοφ εξοπλιςμοφ. Ο εν λόγω εξοπλιςμόσ κα εγκαταςτακεί ςτθν κεντρικι Τπθρεςία του ΑΛ- ΕΛΑΚΣ ςτον Πειραιά. υνοπτικά, το ζργο περιλαμβάνει τα κάτωκι ςτοιχεία: Δορυφορικόσ Εξοπλιςμόσ Τποςφςτθμα δορυφορικισ κεραίασ Εξοπλιςμόσ RF (BUC, LNB, power amplifiers, RF converters κλπ) Δορυφορικά modems και αποδιαμορφωτζσ Λοιπόσ εξοπλιςμόσ (Καλϊδια, λογιςμικό διαχείριςθσ δυναμικοφ εφρουσ κλπ) Δικτυακόσ Εξοπλιςμόσ Δρομολογθτζσ, μεταγωγείσ κλπ Λοιπόσ εξοπλιςμόσ Επιχειρθςιακζσ κονςόλεσ τακεροί και φορθτοί υπολογιςτζσ ΙΡ Σθλεφωνικι υςκευι Εκτυπωτζσ Προβολικι υςκευι με πανί φςτθμα video conference φςτθμα Video Wall Ζπιπλα εξοπλιςμόσ γραφείου Λογιςμικά Λειτουργικά ςυςτιματα Λογιςμικό δυναμικισ διαχείριςθσ εφρουσ Λογιςμικό παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ δικτφου Τπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ, ενεργοποίθςθσ, εκπαίδευςθσ κλπ 2. Τεχνικι Ρεριγραφι του Ζργου 2.1. Γενικι Αρχιτεκτονικι SHMN Η δομι του SHMN είναι όμοια με αυτι του SEAHORSE Atlantic Network (εφεξισ SHAN) το οποίο λειτουργεί ιδθ από το ε κάκε χϊρα που ςυμμετζχει ςτο SHMN κα υλοποιθκεί ζνασ κόμβοσ ο οποίοσ κα ςυνδζεται με τον κεντρικό κόμβο. Ωσ κεντρικόσ κόμβοσ ζχει οριςτεί θ Ιταλία (εφεξισ ΜΕΒΟCC Mediterranean Border Cooperation Center) με εφεδρικό κεντρικό κόμβο τθν Μάλτα (εφεξισ backup-mebocc). Η γενικότερθ

5 αρχιτεκτονικι του SHMN απεικονίηεται ςτο ακόλουκο ςχιμα. Εικόνα 1 SΗΜΝ Architecture Satellite Scheme Η ανταλλαγι πλθροφοριϊν και θ επικοινωνία κα είναι δυνατι απευκείασ μεταξφ των κόμβων (διαμόρφωςθ τφπου MESH) όπωσ απεικονίηεται ςτο επόμενο ςχιμα. Εικόνα 2 SHMN Mesh configuration Η δορυφορικι επικοινωνία κα υλοποιθκεί ςτθ ηϊνθ ςυχνοτιτων X-Band, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ςυμβατότθτα με το SHAN. Σα τζλθ των δορυφορικϊν υπθρεςιϊν διαςφνδεςθσ δεν αποτελοφν αντικείμενο του παρόντοσ ζργου και κα παραςχεκοφν απευκείασ από τθν Ιςπανικι Πολιτοφυλακι (Guardia Civil) μζςω του SPAINSAT και του παρόχου HISDESAT. Λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθν δορυφορικι διαςφνδεςθ κα παραςχεκοφν από το ΑΛ-ΕΛΑΚΣ κατά τα το ςτάδιο υλοποίθςθσ του ζργου. Σο δίκτυο του SHMN κα βαςίηεται ςε ΙΡ αρχιτεκτονικι. Μζςω του εν λόγω δικτφου κα καταςτεί δυνατι θ ανταλλαγι τουλάχιςτον των κάτωκι πλθροφοριϊν: Δεδομζνα πραγματικοφ χρόνου (πρόςβαςθ ςε εφαρμογζσ που κα εγκαταςτακοφν ςτο MEBOCC, γεωγραφικά δεδομζνα, δεδομζνα AIS κλπ) Αρχεία δεδομζνων (data files)

6 Imagery information (αρχείο φωτογραφιϊν και βίντεο) Τπθρεςίεσ Φωνισ Fax Διευκρινίηεται ότι το παρόν τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν αφορά μόνο ςτθν υλοποίθςθ του κόμβου που κα εγκαταςτακεί ςτο ΑΛ-ΕΛΑΚΣ. Σονίηεται ιδιαιτζρωσ ότι το SHMN κα πρζπει να είναι πλιρωσ ςυμβατό με το SHAN και ωσ εκ τοφτου ο εξοπλιςμόσ (hardware και software) που κα παραςχεκεί από τουσ υποψθφίουσ αναδόχουσ κα πρζπει να είναι πλιρωσ ςυμβατόσ με τθν υφιςτάμενθ υποδομι του SHAN όπωσ περιγράφεται ςτισ ακόλουκεσ παραγράφουσ Απαιτιςεισ Εκνικοφ Κόμβου SHMN Ο εκνικόσ κόμβοσ του SHMN κα εγκαταςτακεί ςτο κτίριο του ΑΛ-ΕΛΑΚΣ επί τθσ Ακτισ Βαςιλειάδθ ςτον Πειραιά. Σο επόμενο ςχιμα απεικονίηει μία ενδεικτικι αναπαράςταςθ τθσ αρχιτεκτονικισ του εκνικοφ κόμβου SHMN. Εικόνα 3 - Schematic EU-NCC SHMN Node Architecture Ρεριγραφι - Απαιτιςεισ Υποςυςτιματοσ Δορυφορικοφ Εξοπλιςμοφ το υποςφςτθμα του δορυφορικοφ εξοπλιςμοφ ανικει ο εξοπλιςμόσ που απαιτείται για τθν αποςτολι και λιψθ δορυφορικοφ ςιματοσ. Μία ενδεικτικι διαμόρφωςθ του δορυφορικοφ εξοπλιςμοφ απεικονίηεται ςτο παρακάτω ςχιμα:

7 Εικόνα 4: SHMN Node Satellite Equipment Configuration Όπωσ απεικονίηεται ςτο ςχιμα, ο δορυφορικόσ εξοπλιςμόσ δφναται να ομαδοποιθκεί ςε τρία δομοςτοιχεία ωσ ακολοφκωσ: δομοςτοιχείο κεραίασ δομοςτοιχείο ςυχνότθτα εκπομπισ δομοςτοιχείο διαμόρφωςθσ και αποδιαμόρφωςθσ (modulation demodulation) του ςιματοσ Απαιτιςεισ Δομοςτοιχείου Κεραίασ Απαίτθςθ 1 Η κεραία κα ζχει παραβολικό κάτοπτρο κατάλλθλο ϊςτε να λειτουργεί ςε ηϊνθ ςυχνοτιτων X-Band. Οι ελάχιςτεσ επιμζρουσ απαιτιςεισ είναι οι ακόλουκεσ: Απαίτθςθ 1.1 υχνότθτα λειτουργία κεραίασ: X-Band Απαίτθςθ 1.2 Διάμετροσ κεραίασ: 2,4 μζτρα Απαίτθςθ 1.3 Ιςχφσ εκπομπισ (Station EIRP) 57 dbw (με 20 W BUC) Απαίτθςθ 1.4 υντελεςτισ απόδοςθσ G/T: 21dB/K Απαίτθςθ 2 Σο κάτοπτρο κα είναι ενιαίο δθλαδι δεν κα αποτελείται από επιμζρουσ τμιματα. Απαίτθςθ 3 Η κεραία κα εγκαταςτακεί ςε δϊμα επί τθσ ταράτςασ του κτιρίου του ΑΛ- ΕΛΑΚΣ ςτον Πειραιά, με τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ από πλευράσ αναδόχου εγκαταςτάτθ: α) Να γίνει ζλεγχοσ επάρκειασ ςτθρίξεων ςε ανεμοπίεςθ, β) Να γίνει ζλεγχοσ προςαρτιματοσ κατά ΕΑΚ (Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ) παρ και γ) Να γίνει πλιρθσ αποκατάςταςθ τθσ μόνωςθσ του δϊματοσ τθσ απόλθξθσ από φκορζσ που προκλθκοφν. Σο ακριβζσ ςθμείο εγκατάςταςθσ κα υποδειχκεί από τον Φορζα κατά το ςτάδιο υλοποίθςθσ. Ο εξοπλιςμόσ που απαιτείται για τθν ςτερζωςθ τθσ κεραίασ βαρφνει αποκλειςτικά τον Ανάδοχο και κα πρζπει να εγκρικεί από τον Φορζα. Λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθν ακριβι κατεφκυνςθ τθσ κεραίασ κα δοκοφν κατά το ςτάδιο υλοποίθςθσ του ζργου. Απαίτθςθ 4 Σα υλικά τθσ κεραίασ και του ςυςτιματοσ τθσ ςτερζωςθσ κα είναι μικροφ βάρουσ, ανοξείδωτα, παντόσ καιροφ, ανκεκτικά ςτθν βροχι και τον άνεμο. Απαίτθςθ 5 Οι καλωδιϊςεισ κα γίνουν με τρόπο ϊςτε να μθν υπάρχουν παρεμβολζσ μεταξφ των καλωδίων ρεφματοσ και ςιματοσ. Η διαςφνδεςθ τθσ κεραίασ με τον υπόλοιπο εξοπλιςμό κα γίνει μζςω ειδικϊν φρεατίων και καναλιϊν εντόσ του κτιρίου του ΑΛ-ΕΛΑΚΣ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Ανάδοχου. Σο ςφνολο των υλικϊν που κα απαιτθκοφν βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο. Ο τερματικόσ εξοπλιςμόσ όπωσ περιγράφεται ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ (modems, demodulators κλπ) κα εγκαταςτακεί εντόσ ειδικά διαμορφωμζνου χϊρου ςτο 2 ο όροφο του κτιρίου ΑΛ-ΕΛΑΚΣ (εφεξισ Data Center). Η κατακόρυφθ απόςταςθ μεταξφ του δϊματοσ και του 2 ου ορόφου υπολογίηεται περί τα 20 μζτρα. Σο καλϊδιο πρζπει να είναι ειδικοφ τφπου κατάλλθλο για να χρθςιμοποιθκεί ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τεκμθριϊςει ότι ςφμφωνα με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του καλωδίου δεν κα υπάρχουν προβλιματα απϊλειασ ςιματοσ. Ο

8 Ανάδοχοσ δφναται να χρθςιμοποιιςει αναμεταδότεσ-ενιςχυτζσ ςιματοσ. Σο ςυνολικό μικοσ του καλωδίου που κα απαιτθκεί εκτιμάται ότι ανζρχεται περίπου ςτα 80 μζτρα Απαιτιςεισ Δομοςτοιχείου Συχνότθτα Εκπομπισ Απαίτθςθ 6 Σο εν λόγω δομοςτοιχείο αποτελείται από τισ ακόλουκεσ ςυςκευζσ: Low Noise Block (LNB) Block Up Converter (BUC) Απαίτθςθ 7 Σο BUC κα είναι κατάλλθλου τφπου ϊςτε να μετατρζπει ζνα ςιμα ςυχνότθτασ L-Band ( MHz) προερχόμενο από το δορυφορικό μόντεμ ςε ςιμα ςυχνότθτασ X-band (7,9-8,4 GHz) ϊςτε να μεταδοκεί από τθν κεραία. Απαίτθςθ 8 Σο BUC κα διακζτει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: Απαίτθςθ 8.1 Integrated amplifier ιςχφοσ 20 W. Απαίτθςθ 8.2 Διεπαφι Monitor & Control Απαίτθςθ 8.3 Κάλυμμα κατάλλθλου τφπου (ςτεγανό περίβλθμα) ϊςτε να προςτατεφεται από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Απαίτθςθ 8.4 High linearity (low intermodulation products) Απαίτθςθ 9 Σο LNB κα λαμβάνει από τθν κεραία ςιμα ςτθ ςυχνότθτα X-band (7,25 7,75 GHz) και κα το μετατρζπει ςε ςιμα ςυχνότθτασ L-band για να το επεξεργαςτεί ακολοφκωσ το δορυφορικό modem. Απαίτθςθ 10 Σο LNB κα διακζτει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: Απαίτθςθ 10.1 Maximum noise figure: 0,8 db Απαίτθςθ 10.2 Phase locked oscillator to External Reference Απαίτθςθ 10.3 Conversion gain Range: db Απαίτθςθ 11 Ο ανάδοχοσ κα προςφζρει ςυνολικά δφο (02) BUC και δφο (02) LNB για λόγουσ εφεδρικότθτασ Απαιτιςεισ Δομοςτοιχείου διαμόρφωςθσ και αποδιαμόρφωςθσ (modulation demodulation) του ςιματοσ. Απαίτθςθ 12 Η λειτουργία τθσ διαμόρφωςθσ και τθσ αποδιαμόρφωςθσ κα πραγματοποιείται από L-band δορυφορικά modems και από L-band δορυφορικοφσ αποδιαμορφωτζσ (demodulator) που κα αποτελοφν τθ διεπαφι μεταξφ των δορυφορικϊν και των επίγειων (lan) ςτοιχείων τθσ υποδομισ. Απαίτθςθ 13 Ο εξοπλιςμόσ κα μπορεί να υποςτθρίξει τθν τεχνολογία dscpc (dynamic single channel per carrier) ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ δυναμικι διαχείριςθ του bandwidth (αν απαιτείται ξεχωριςτι άδεια χριςθσ για τθν τεχνολογία DSCPC, αυτι κα παραςχεκεί από τον Ανάδοχο). Δεδομζνου ότι το SHMN κα πρζπει να είναι πλιρωσ ςυμβατό με το SHAN, κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί ότι ο εξοπλιςμόσ κα μπορεί να ςυνεργαςτεί με το υφιςτάμενο λογιςμικό VIPERSAT Management System. Απαίτθςθ 14 Δεδομζνου ότι το SHMN κα πρζπει να είναι πλιρωσ ςυμβατό με το SHAN, κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί ότι τα δορυφορικά modem που κα παραςχεκοφν ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου κα είναι πλιρωσ ςυμβατά με τα αντίςτοιχα υφιςτάμενα του SHAN τα οποία είναι τα COMTECH CDM-570L-IPEN. ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ προςφζρει διαφορετικοφ καταςκευαςτι modem, κα πρζπει να αποδειχκεί θ πλιρθσ ςυμβατότθτα με τον εξοπλιςμό του SHAN. Απαίτθςθ 15 Για τα εν λόγω δορυφορικά modem ιςχφουν τα ακόλουκα: Απαίτθςθ 15.1 Θα παραςχεκοφν δφο (02) δορυφορικά modem τα οποία κα εγκαταςτακοφν ςε διάταξθ 1+1 για λόγουσ εφεδρείασ. Απαίτθςθ 15.2 Δυνατότθτα διαμόρφωςθσ: BPSK, QPSK / OQPSK, 8PSK, 8QAM, 16QAM Απαίτθςθ 15.3 Second Generation of Turbo Product Codec (TPC) to increase coding gain, lower decoding delay and bandwidth saving. Απαίτθςθ 15.4 Fast Acquisition Demodulation for near seamless switching

9 Απαίτθςθ 15.5 FEC rates 0,5 a 0,95 Απαίτθςθ 15.6 Interface IF: L-band ( MHz ) Απαίτθςθ 15.7 Base Band Interface: IP (Ethernet 10/100BaseT) Απαίτθςθ 15.8 Payload Compression Απαίτθςθ 15.9 Header Compression Απαίτθςθ Quality of Service Απαίτθςθ Data range from 2,4 Kbps to 10 Mbps Απαίτθςθ Security: 3xDES Encryption Απαίτθςθ Πλιρθσ υποςτιριξθ dscpc τεχνολογίασ. Απαίτθςθ 16 Δεδομζνου ότι το SHMN κα πρζπει να είναι πλιρωσ ςυμβατό με το SHAN, κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί ότι οι δορυφορικοί αποδιαμορφωτζσ που κα παραςχεκοφν ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου κα είναι πλιρωσ ςυμβατοί με τουσ αντίςτοιχουσ υφιςτάμενουσ του SHAN τα οποία είναι τα COMTECH CDD-562LEN. ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ προςφζρει διαφορετικοφ καταςκευαςτι αποδιαμορφωτζσ, κα πρζπει να αποδειχκεί θ πλιρθσ ςυμβατότθτα με τον εξοπλιςμό του SHAN. Απαίτθςθ 17 Για τουσ εν λόγω δορυφορικοφσ αποδιαμορφωτζσ ιςχφουν τα ακόλουκα: Απαίτθςθ 17.1 Θα παραςχεκοφν δφο (02) δορυφορικοί αποδιαμορφωτζσ που κα εγκαταςτακοφν ςε διάταξθ 1+1 για λόγουσ εφεδρείασ. Απαίτθςθ 17.2 Data Rates from 16 kbps to 10 Mbps Απαίτθςθ 17.3 QPSK, 8-PSK, 16-QAM Modulation Απαίτθςθ 17.4 Single 10/100 Mbps Ethernet port aggregates data & management traffic for all demodulators Απαίτθςθ 17.5 Each demodulator will allow 2 or 4 simultaneous meshed carriers (SCPC connections) Απαίτθςθ 17.6 Security: 3xDES Encryption Απαίτθςθ 18 Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ για εξαςφάλιςθ εφεδρικότθτασ ςτθν δορυφορικι υποδομι, ο ανάδοχοσ κα ςυμπεριλάβει και όλα τα απαραίτθτα modem redundancy switches (ςυμβατά με τα COMTECH CRS-170A που υφίςτανται ςτο SHAN) κακϊσ και τουσ διαχωριςτζσ (splitters) και μείκτεσ (combiners) που κα απαιτθκοφν για τθ διαςφνδεςθ των δορυφορικϊν ςυςκευϊν. Απαίτθςθ 19 Ο εξοπλιςμόσ που κα εγκαταςτακεί ςτο Data Center κα τοποκετθκεί ςε ικρίωμα που κα προςφζρει ο ανάδοχοσ. Για το ικρίωμα ιςχφουν τα εξισ: Απαίτθςθ 19.1 Καμπίνα μεταλλικι, δαπζδου με ροδάκια και φρζνα και πρόβλεψθ για αυξθμζνθ ανκεκτικότθτα, προςταςία από διάβρωςθ και αντοχι ςτα ςτατικά φορτία. Απαίτθςθ 19.2 Επαρκοφσ μεγζκουσ όχι ψθλότερο από 210 εκατοςτά. Απαίτθςθ 19.3 Εμπρόςκια αφαιροφμενθ πόρτα με οπζσ εξαεριςμοφ (διάτρθςθ). Απαίτθςθ 19.4 Οπίςκια αφαιροφμενθ πόρτα με οπζσ εξαεριςμοφ (διάτρθςθ). Απαίτθςθ 19.5 Πολφπριηο με προςταςία RF και υποδοχζσ επαρκείσ και κατάλλθλεσ για τθ διαςφνδεςθ του εξοπλιςμοφ (που κα εγκαταςτακεί ςτο εςωτερικό τθσ μονάδασ). Υπαρξθ δφο επιπλζον ελεφκερων υποδοχϊν. Απαίτθςθ 19.6 Επαρκισ αρικμόσ βραχιόνων διαχείριςθσ καλωδίων (Cable Management Arms). Απαίτθςθ 19.7 Επαρκισ αρικμόσ ραφιϊν ςτιριξθσ εξοπλιςμοφ που δεν είναι rack mounted. Απαίτθςθ 19.8 Κόμβοσ γείωςθσ ςφμφωνα με το ΕΝ Απαίτθςθ 19.9 Σα πλαϊνά μζρθ κα είναι αφαιροφμενα. Απαίτθςθ Δυνατότθτα προςπζλαςθσ ςυςκευϊν από εμπρόςκια & οπίςκια πλευρά. Απαίτθςθ Να προςφερκοφν όλα τα απαιτοφμενα καλϊδια για τθ διαςφνδεςθ όλων των ςυςκευϊν. Απαίτθςθ Να προςφερκεί όλοσ ο εξοπλιςμόσ που απαιτείται για τθ τοπικι

10 διαχείριςθ των ςυςκευϊν που κα εγκαταςτακοφν ςτο ικρίωμα (πχ ςφςτθμα KVM- Switch) Ρεριγραφι - Απαιτιςεισ Υποςυςτιματοσ Τοπικοφ Δικτφου Απαίτθςθ 20 Ο ανάδοχοσ ςτθ λφςθ που κα περιγράψει κα ςυμπεριλάβει όλο τον εξοπλιςμό που απαιτείται για τθ δθμιουργία ενόσ αςφαλοφσ δικτφου και τθν πλιρθ λειτουργία του κόμβου. Απαίτθςθ 21 Σο εςωτερικό δίκτυο (lan) του SHMN κα υλοποιθκεί με διεπαφζσ τφπου Ethernet ςτο οποίο κα διαςυνδεκοφν όλα τα επιμζρουσ ςτοιχεία του κόμβου (υπολογιςτζσ, εκτυπωτζσ, δορυφορικά modem, δικτυακόσ εξοπλιςμόσ κλπ) Απαίτθςθ 22 Ο εξοπλιςμόσ του εςωτερικοφ δικτφου κα αποτελείται από firewalls, δρομολογθτζσ, μεταγωγείσ το μζγεκοσ και οι δυνατότθτεσ των οποίων κα είναι κατάλλθλο για να υποςτθρίξει το ςφνολο ςτοιχείων του κόμβου. Η δομι του εςωτερικοφ δικτφου κα είναι αντίςτοιχθ τθσ lan δομισ του SHAN όπωσ ενδεικτικά απεικονίηεται ςτα επόμενα ςχιματα: Εικόνα 5

11 Εικόνα 6 Απαίτθςθ 23 Ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ κα πρζπει να υποςτθρίηει multicast services για οριςμζνεσ εφαρμογζσ όπωσ πχ τθν κίνθςθ ςκαφϊν AIS Automatic Identification System. Απαίτθςθ 24 Ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ κα πρζπει να υποςτθρίηει τον οριςμό και τθ διαχείριςθ εικονικϊν τοπικϊν δικτφων (VLAN) τουλάχιςτον 5. Κάκε VLAN κα προορίηεται για ςυγκεκριμζνθ χριςθ πχ (VOIP κινθςθ, δεδομζνα AIS, δεδομζνα management κλπ) Απαίτθςθ 25 Ο εξοπλιςμόσ LAN κα διακζτει μθχανιςμοφσ αςφαλείασ. Θα υποςτθρίηει τουλάχιςτον το Internet Protocol Security (IPsec). Απαίτθςθ 26 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν προμικεια ςυςτιματοσ accelatation platform (hardware και software) ςυμβατοφ με το RIVERBED STEELHEAD 250 series που χρθςιμοποιείται από το SHAN ϊςτε να βελτιςτοποιείται θ αποςτολι δεδομζνων ςτο δίκτυο και να επιτυγχάνεται καλφτερθ διαχείριςθ του δικτφου. τθν εν λόγω απαίτθςθ περιλαμβάνονται και οι άδειεσ χριςθσ. Απαίτθςθ 27 το πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου ο ανάδοχοσ δφναται, κατόπιν ζγκριςθσ από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ του ΑΛ-ΕΛΑΚΣ, να αξιοποιιςει τισ δικτυακζσ υποδομζσ του Φορζα. Απαίτθςθ 28 Ο ανάδοχοσ επίςθσ κα προςφζρει ζναν (01) εξυπθρετθτι με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: Απαίτθςθ 28.1 Αρικμόσ πυρινων: τουλάχιςτον 4 Απαίτθςθ 28.2 υχνότθτα λειτουργίασ κάκε πυρινα. (Διευκρινίηεται ότι θ εν λόγω ςυχνότθτα λειτουργίασ αναφζρεται ςε τεχνολογία FSB. ε περίπτωςθ που προςφερκεί εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιεί άλλου είδουσ τεχνολογία, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να παρζχει ανάλογθ τεκμθρίωςθ που κα αποδεικνφει τθν αντιςτοιχία με τθ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ.): τουλάχιςτον 3 GHz Απαίτθςθ 28.3 Μζγεκοσ εγκατεςτθμζνθσ μνιμθσ: τουλάχιςτον 24 GB DDR3 ι ανϊτερθσ Απαίτθςθ 28.4 Δυνατότθτα επζκταςθσ μνιμθσ: ζωσ 64 GB Απαίτθςθ 28.5 Η ςυνολικι προςφερόμενθ μνιμθ να αποτελείται από τουλάχιςτον δφο (2) τεμάχια *πχ 2GB -> 2x1GB]. Απαίτθςθ 28.6 Σφποσ και επιμζρουσ χωρθτικότθτα εςωτερικϊν δίςκων: τουλάχιςτον 600GB τφπου SAS 15Κ rpm Απαίτθςθ 28.7 Αρικμόσ εςωτερικϊν δίςκων: τουλάχιςτον 4 ςε διάταξθ RAID 1 Απαίτθςθ 28.8 Σουλάχιςτον δφο (02) εγκατεςτθμζνα τροφοδοτικά επαρκοφσ ιςχφοσ Hot Swap

12 Απαίτθςθ 28.9 Σουλάχιςτον δφο (02) ενςωματωμζνουσ Gigabit Ethernet Adapter (10/100/1000 Mbps), τφπου RJ 45 Απαίτθςθ Σουλάχιςτον δφο (02) ενςωματωμζνουσ Fiber Channel PCI Express Cards με ταχφτθτεσ τουλάχιςτον 4Gbps Απαίτθςθ Οπτικό μζςα: DVD±RW Double layer Απαίτθςθ Δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ςτο ικρίωμα. Απαίτθςθ Λειτουργικό ςφςτθμα ανοικτοφ κϊδικα Ρεριγραφι - Απαιτιςεισ Υποςυςτιματοσ Κονςόλων Χρθςτϊν Απαίτθςθ 29 το κόμβο του SHMN κα εγκαταςτακοφν δφο (02) κονςόλεσ χρθςτϊν με τισ ίδιεσ δυνατότθτεσ όςον αφορά ςτθν πρόςβαςθ και τθν λειτουργία του SHMN. Απαίτθςθ 30 Οι κονςόλεσ κα εγκαταςτακοφν ςε ξεχωριςτοφσ χϊρουσ εντόσ του κτιρίου του ΑΛ-ΕΛΑΚΣ. Σα ακριβι ςθμεία εγκατάςταςθσ κα υποδειχκοφν από τον Φορζα κατά το ςτάδιο υλοποίθςθσ. Για τθν διαςφνδεςθ κονςόλασ Data Center κα χρθςιμοποιθκοφν οι υφιςτάμενεσ δικτυακζσ υποδομζσ του Φορζα. Ο Φορζασ διακζτει δομθμζνθ καλωδίωςθ θ διαχείριςθ τθσ οποίασ γίνεται από ςυςκευζσ Nortel ERS8600. Απαίτθςθ 31 Κάκε κονςόλα κα ζχει πρόςβαςθ τόςο ςτα εργαλεία και τισ εφαρμογζσ του SHMN όςο και ςτα εργαλεία διαχείριςθσ και παραμετροποίθςθσ του εξοπλιςμοφ. Απαίτθςθ 32 Κάκε κονςόλα κα αποτελείται από τα ακόλουκα ςτοιχεία: Απαίτθςθ 32.1 Δφο (02) πλιρθ υςτιματα Τπολογιςτι Γραφείου (desktop PC) με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: Απαίτθςθ Αρικμόσ Επεξεργαςτϊν: 4 Απαίτθςθ Μνιμθ: 6 GB Απαίτθςθ Δίςκοσ: 500 GB SATA IIΙ Απαίτθςθ Κάρτα γραφικϊν με δυνατότθτα multi display installation και παρεχόμενθ ανάλυςθ τουλάχιςτον 1600x1200 (in true color 24 bits) Απαίτθςθ Δφο (02) οκόνεσ ζγχρωμεσ τεχνολογίασ TFT ι LCD/LED, 27 ιντςϊν με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: Native resolution 1920x1080 Full HD, Contrast 500:1, brightness 260 cd/cm2, response time 18 ms. Απαίτθςθ Web Camera HD Απαίτθςθ Πλθκτρολόγιο (QWERTY), ποντίκι, θχεία, αςφρματα ακουςτικά με μικρόφωνο κλπ Απαίτθςθ Λειτουργικό ςφςτθμα τφπου Windows με επαγγελματικι άδεια χριςθσ. Απαίτθςθ Λογιςμικό αυτοματιςμοφ γραφείου Απαίτθςθ Εγκατεςτθμζνο Λογιςμικό προςταςίασ από ιοφσ με δυνατότθτα αυτόματθσ ανανζωςθσ μζςω διαδικτφου ςυνοδευόμενο από άδεια χριςθσ (ι ανανεϊςεισ αδειϊν) για τουλάχιςτον 2 ζτθ. Απαίτθςθ Σο πρϊτο ςφςτθμα υπολογιςτι κα είναι γενικισ χριςθσ και κα αφορά ςτισ εφαρμογζσ του SHMN (πχ εφαρμογζσ, mail κλπ). Σο δεφτερο ςφςτθμα υπολογιςτι κα χρθςιμοποιείται για τθν παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ του δικτφου κακϊσ και τθ διαχείριςθ των ςυςκευϊν. το δεφτερο μθχάνθμα ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει και να παραμετροποιιςει ςφςτθμα NMS (ςυμβατό με το Dataminer IP Network Manager που χρθςιμοποιείται ιδθ ςτο SHAN ι ιςοδφναμο). Απαίτθςθ 32.2 υςκευι ΙΡ Σθλεφωνίασ θ οποία κα υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP. Δεδομζνου ότι το SHMN κα πρζπει να είναι πλιρωσ ςυμβατό με το SHAN, ςυςκευι

13 τθλεφωνίασ κα πρζπει να είναι ςυμβατι με υφιςτάμενθ πλατφόρμα CISCO Call Manager. Απαίτθςθ 32.3 Δικτυακό πολυμθχάνθμα (φαξ, εκτυπωτισ και ςαρωτισ) τεχνολογίασ laser με δυνατότθτα duplex ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ. Απαίτθςθ 32.4 Φορθτόσ υπολογιςτισ με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: Απαίτθςθ Σφποσ: Ultrabook Απαίτθςθ Αρικμόσ Πυρινων: 2 Απαίτθςθ Σαχφτθτα Επεξεργαςτι: 1,6 GHz Απαίτθςθ Μνιμθ RAM: 8 GB τφπου DDR3 SDRAM ι ανϊτερθ Απαίτθςθ κλθρόσ δίςκοσ: 256 GB τεχνολογίασ SSD Απαίτθςθ Διαγϊνιοσ Οκόνθσ: τουλάχιςτον 12,5 ίντςεσ Απαίτθςθ Σφποσ Οκόνθσ: LED αφισ Απαίτθςθ Ανάλυςθ οκόνθσ: 1920x1080 Απαίτθςθ Κάμερα web Απαίτθςθ Κάρτα δικτφου b/g/n Απαίτθςθ Κάρτα δικτφου Ethernet (ςε περίπτωςθ που δεν διακζτει ενςωματωμζνθ κάρτα δικτφου ethernet, κα παραςχεκεί μετατροπζασ USB ςε Ethernet) Απαίτθςθ Επικοινωνία με Bluetooth 4.0 Απαίτθςθ Μία (01) Ζξοδο USB 3.0 ι USB 2.0 Απαίτθςθ Μία (01) ζξοδο HDMI (micro ι κανονικι) Απαίτθςθ Ενςωματωμζνα θχεία και μικρόφωνο Απαίτθςθ Λειτουργικό ςφςτθμα για επαγγελματικι χριςθ ςυμβατό με WINDOWS Απαίτθςθ Λογιςμικό αυτοματιςμοφ γραφείου Απαίτθςθ Εγκατεςτθμζνο Λογιςμικό προςταςίασ από ιοφσ με δυνατότθτα αυτόματθσ ανανζωςθσ μζςω διαδικτφου ςυνοδευόμενο από άδεια χριςθσ (ι ανανεϊςεισ αδειϊν) για τουλάχιςτον 2 ζτθ. Απαίτθςθ Βάροσ ζωσ 2 kg Απαίτθςθ Μία (01) επιπλζον μπαταρία Απαίτθςθ Σςάντα μεταφοράσ Απαίτθςθ Εξωτερικό αςφρματο ποντίκι Απαίτθςθ USB memory stick τεχνολογίασ USB 3.0, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 64GB με ταχφτθτα εγγραφισ τουλάχιςτον 50 MB/s. Απαίτθςθ 32.5 Ζναν μεταγωγζα (switch) ο οποίοσ κα ςυνδζει τον επιμζρουσ εξοπλιςμό τθσ κονςόλασ με τθν υφιςτάμενθ δικτυακι δομι του Φορζα μζςω μίασ (01) trunk κφρασ. (Τπενκυμίηεται ότι ο φορζασ διακζτει δομθμζνθ καλωδίωςθ θ διαχείριςθ τθσ οποίασ γίνεται από ςυςκευζσ Nortel ERS8600, άρα ο μεταγωγζασ κα πρζπει να μπορεί να ςυνεργαςτεί με τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό). Ο μεταγωγζασ κα διακζτει τουλάχιςτον τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: Απαίτθςθ Δυνατότθτα αναγνϊριςθσ και διαχωριςμοφ VLAN tags (πρότυπο 802.1Q). Απαίτθςθ Δυνατότθτα να καλφψει τον αρικμό των VLANS τθσ κονςόλασ. Απαίτθςθ Επαρκισ αρικμόσ κυρϊν ικανόσ για να καλφψει τισ ανάγκεσ κάκε κονςόλασ. Απαίτθςθ Πζντε (05) επιπλζον ελεφκερεσ κζςεισ. Απαίτθςθ 33 Κάκε κονςόλα κα εγκαταςτακεί ςε εργονομικό και ςφγχρονο γραφείο ςτο

14 οποίο πζραν του εξοπλιςμοφ κα υπάρχει επαρκισ χϊροσ για τθν τοποκζτθςθ εγγράφων, φακζλων κλπ. Σο γραφείο κα ςυνοδεφεται από περιςτρεφόμενθ καρζκλα με ρόδεσ για τθν οποία κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι κα χρθςιμοποιείται από προςωπικό 24/7. Σο επόμενο ςχιμα αποτυπϊνει μία ενδεικτικι προςζγγιςθ για το γραφείο τθσ κονςόλασ: Εικόνα 7 - SHMN Centre Operator Console Απαίτθςθ 34 Οι κεντρικζσ μονάδεσ κα βρίςκονται ςτο κάτω μζροσ του γραφείου ςε ειδικοφσ ςτακεροφσ βραχίονεσ ι άλλου τφπου αντίςτοιχθ υποδομι και ςε καμία περίπτωςθ δεν κα ακουμπάνε ςτο δάπεδο. Οι οκόνεσ κα είναι εγκατεςτθμζνεσ ςε ειδικοφσ βραχίονεσ οι οποίοι κα μεταβάλλουν τθ κζςθ τουσ (κατακόρυφα, οριηόντια, περιςτροφικά, pan και tilt) και ανάλογα με τθν επικυμία του χειριςτι. το γραφείο επίςθσ κα τοποκετθκεί το πολυμθχάνθμα, θ VOIP τθλεφωνικι ςυςκευι και ο μεταγωγζασ. Ο Ανάδοχοσ μπορεί να προτείνει εναλλακτικι λφςθ από αυτό που περιγράφεται ςτθν εν λόγω απαίτθςθ. Απαίτθςθ 35 Προμικεια ενόσ (01) προβολικοφ ςυςτιματοσ με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: Απαίτθςθ 35.1 Φυςικι ανάλυςθ ςυςκευισ: 1920 x 1080 εικονοςτοιχεία Απαίτθςθ 35.2 Φωτεινότθτα: τουλάχιςτον 2500 lumens Απαίτθςθ 35.3 Είςοδοι: Σουλάχιςτον 1x VGA, και 1x HDMI Απαίτθςθ 35.4 Σςάντα μεταφοράσ προβολζα. Απαίτθςθ 35.5 Πανί προβολισ: διαςτάςεων τουλάχιςτον 180cm x 180 cm, χειροκίνθτο, εγκατεςτθμζνο ςε τρίποδα. Απαίτθςθ 35.6 Σο ακριβζσ ςθμείο εγκατάςταςθσ του προβολικοφ ςυςτιματοσ κα οριςτικοποιθκεί ςτο ςτάδιο τθσ μελζτθσ εφαρμογισ. Απαίτθςθ 36 Προμικεια εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ ςυςτιματοσ Video Conference Απαίτθςθ 36.1 Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προμθκεφςει, εγκαταςτιςει και παραμετροποιιςει ςφςτθμα Video Conference λαμβάνοντασ υπόψθ ότι κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί πλιρθ ςυμβατότθτα με το υφιςτάμενο αντίςτοιχο ςφςτθμα που υπάρχει ςτο πλαίςιο του SHAN μάρκασ TANDBERG. Απαίτθςθ 36.2 Σο ςφςτθμα Video Conference κα είναι ςυμβατό με διεκνι πρότυπα για ςυςτιματα telepresence και άλλα video systems.

15 Απαίτθςθ 36.3 Σο ςφςτθμα Video Conference κα υποςτθρίηει πρωτόκολλα Η.323 και SIP (ζωσ 6 Mbps point to point) κακϊσ και τα παρακάτω πρότυπα βίντεο: Η.263 και Η.264. Απαίτθςθ 36.4 Σο ςφςτθμα Video Conference κα αποτελείται από: Απαίτθςθ Μία (01) οκόνθ 55 ιντςϊν με αναλογία 16:9 και ανάλυςθ 1080 x Απαίτθςθ Μία (01) κάμερα ανάλυςθσ 1080p. Απαίτθςθ Σθλεχειριςτιριο Απαίτθςθ Δφο (02) LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbit Απαίτθςθ Δυνατότθτα για 4-way 720p30 High Definition SIP/H.323 MultiSite επικοινωνίεσ. Απαίτθςθ 36.5 Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει κάκε είδουσ άδεια λογιςμικοφ που απαιτείται για τθν πλιρθ ενεργοποίθςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ Video Conference. Απαίτθςθ 36.6 Σο ακριβζσ ςθμείο εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ video conference κα οριςτικοποιθκεί ςτο ςτάδιο τθσ μελζτθσ εφαρμογισ. Απαίτθςθ 37 Προμικεια, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ ςυςτιματοσ video wall με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: Απαίτθςθ 37.1 Θα αποτελείται από 6 οκόνεσ ςε διάταξθ 3x2. Απαίτθςθ 37.2 Σο διάκενο μεταξφ των οκονϊν κα είναι μικρότερο από 5,3mm. Απαίτθςθ 37.3 Κάκε οκόνθ: Απαίτθςθ Θα ανικει ςτθν κατθγορία των οκονϊν μεγζκουσ 55 ιντςϊν Απαίτθςθ Θα είναι τεχνολογίασ IPS LED με τουλάχιςτον 178 ο μοίρεσ γωνία κζαςθσ Απαίτθςθ Θα μπορεί να λειτουργεί 24/7. Απαίτθςθ Θα ζχει φωτεινότθτα τουλάχιςτον 500cd/m 2 και λόγο αντίκεςθσ τουλάχιςτον 1400:1. Απαίτθςθ Θα ζχει ανάλυςθ 1920x1080 Απαίτθςθ 37.4 Οι οκόνεσ κα εγκαταςτακοφν ςε επιδαπζδια βάςθ ςτιριξθσ που κα προςφζρει ο ανάδοχοσ (όχι επιτοίχια). Απαίτθςθ 37.5 Θα ςυνοδεφεται από ζναν (01) video wall controller με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: Απαίτθςθ Θα διακζτει δφο (02) κάρτεσ ςφνδεςθσ δφο (02) υπολογιςτϊν με τον controller. Απαίτθςθ Θα διακζτει τισ απαραίτθτεσ κάρτεσ ςφνδεςθσ του controller με τισ οκόνεσ. Απαίτθςθ Θα διακζτει ειδικό λογιςμικό διαχείριςθσ. Απαίτθςθ Θα είναι δυνατι θ απεικόνιςθ οποιαςδιποτε πθγισ ςε οποιοδιποτε ςθμείο του video wall ςε οποιοδιποτε μζγεκοσ ςε μία (01) ι ςε περιςςότερεσ οκόνεσ. Απαίτθςθ Θα ζχει δυνατότθτα προβολισ εικόνασ ςε εικόνα (ΡΙΡ). Απαίτθςθ Θα μπορεί να ςυνκζτει, να αποκθκεφει και να διαχειρίηεται ςενάρια «layouts» από ςιματα video, rgb κλπ. Απαίτθςθ 37.6 Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει κάκε είδουσ άδεια λογιςμικοφ που απαιτείται για τθν πλιρθ ενεργοποίθςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ Video Wall. Απαίτθςθ 37.7 Σο ακριβζσ ςθμείο εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ video conference κα οριςτικοποιθκεί ςτο ςτάδιο τθσ μελζτθσ εφαρμογισ. Απαίτθςθ 38 Άδειεσ Λογιςμικοφ: Απαίτθςθ 38.1 Κάκε είδουσ λογιςμικό (ςυμπεριλαμβανομζνου των αντίςτοιχων αδειϊν) κα παραςχεκοφν ςτο πλαίςιο του ζργου από τον ανάδοχο.

16 Απαίτθςθ 38.2 Σο λογιςμικό κα είναι πλιρωσ ςυμβατό με τον παρεχόμενο εξοπλιςμό. Απαίτθςθ 39 Σονίηεται ιδιαιτζρωσ ότι κάκε είδουσ εργαςία ι/και υλικό (software hardware) κακϊσ και άδειεσ χριςθσ που κα απαιτθκοφν για να καταςτεί το ςφςτθμα πλιρωσ λειτουργικά και ενδεχομζνωσ να μθν περιλαμβάνονται ςτισ ανωτζρω απαιτιςεισ κα παραςχεκοφν από τον Ανάδοχο αδαπάνωσ για τον Φορζα, προκειμζνου το ςφςτθμα να καταςτεί πλιρωσ λειτουργικό και κυρίωσ ςυμβατό με το SHAN. 3. Διαςφάλιςθ Καλισ Λειτουργίασ του Συςτιματοσ 3.1. Οριςμοί: Βλάβθ Είναι κάκε ςυμβάν το οποίο επιφζρει τθν αδυναμία πλιρουσ εκμετάλλευςθσ μίασ ι περιςςοτζρων από τισ δυνατότθτεσ του εξοπλιςμοφ (hardware & software), ο οποίοσ κα παραςχεκεί μζςω του ζργου Μονάδα Εξοπλιςμοφ Είναι κάκε υλικό (hardware) ι ςφνκεςθ υλικϊν που μπορεί να λειτουργεί ωσ αυτόνομθ μονάδα, παρζχοντασ τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ προορίηεται, μαηί με το λογιςμικό (software) που ζχει εγκαταςτακεί ς αυτό Διάκριςθ Μονάδων Εξοπλιςμοφ Με κριτιριο το μζγεκοσ των επιπτϊςεων που κα υπάρξουν λόγω βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ του, ο εξοπλιςμόσ διακρίνεται ςε βαςικό και δευτερεφοντα ωσ εξισ: Βαςικόσ Εξοπλιςμόσ: α) Ο εξοπλιςμόσ του υποςυςτιματοσ του δορυφορικοφ εξοπλιςμοφ όπωσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο (δορυφορικι κεραία, τα δορυφορικά modems και οι διαμορφωτζσ/αποδιαμορφωτζσ) όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο γ) Σο ςφνολο του εξοπλιςμοφ που κα εγκαταςτακεί ςτο Data Center ςτο πλαίςιο του ζργου όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 2.3. δ) Κάκε άλλοσ εξοπλιςμόσ που δεν κεωρείται δευτερεφων ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο Δευτερεφων Εξοπλιςμόσ είναι: Ο εξοπλιςμόσ που είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν κονςόλα του χειριςτι όπωσ οι ςτακεροί υπολογιςτζσ, οι ςυςκευζσ ΙΡ τθλεφωνίασ, το ςφςτθμα Video Conference, το προβολικό ςφςτθμα, το ςφςτθμα video wall κλπ Κ.Ω.Κ. (Κανονικζσ Ώρεσ Κάλυψθσ) Είναι το χρονικό διάςτθμα από ζωσ για τισ εργάςιμεσ θμζρεσ Ε.Ω.Κ. (Επιπλζον Ώρεσ Κάλυψθσ) Είναι το χρονικό διάςτθμα που δεν κεωρείται Κ.Ω.Κ Κ.Μ.Ε. Είναι το Κόςτοσ κάκε Μονάδασ Εξοπλιςμοφ όπωσ αναφζρεται ςτθν οικονομικι προςφορά του υποψιφιου Αναδόχου. το κόςτοσ αυτό περιλαμβάνονται τα επιμζρουσ κόςτθ του υλικοφ το οποίο ςυνκζτει τθν κάκε μονάδα, το κόςτοσ του λογιςμικοφ που προορίηεται να εγκαταςτακεί ς αυτιν κακϊσ και το κόςτοσ του πακθτικοφ εξοπλιςμοφ που απαιτείται για τθν κανονικι λειτουργία τθσ ςτο υπό προμικεια ςφςτθμα Σ.Κ.Ε. Είναι το Συνολικό Κόςτοσ Εξοπλιςμοφ για το ςφνολο του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ (Hardware, Software, πακθτικόσ εξοπλιςμόσ) όπωσ αναφζρεται ςτθν οικονομικι προςφορά του υποψιφιου Αναδόχου Χ.Ε.Λ.

17 Είναι ο Χρόνοσ Εκτόσ Λειτουργίασ μιασ μονάδασ εξοπλιςμοφ και αντιπροςωπεφει το χρονικό διάςτθμα από τθν αναγγελία τθσ βλάβθσ μζχρι τθ πλιρθ αποκατάςταςι τθσ και τθν παράδοςθ του εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ λειτουργία από τον Ανάδοχο Χ.Μ.Α. Είναι ο Χρόνοσ Μθ Απόκριςθσ του Αναδόχου ςτισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ για κάκε βλάβθ όπωσ υπολογίηεται από τθν παράγραφο Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου αναφορικά με τθ διαςφάλιςθ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ διαςφάλιςθσ τθσ καλισ λειτουργίασ του ςυνόλου του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ για χρονικι περίοδο που κα αναφζρεται ρθτά ςτθν τεχνικι προςφορά του. Κατά τθ χρονικι αυτι περίοδο, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δφο (02) ςυνεχϊν ετϊν (24 μθνϊν), θ διαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ κα προςφερκεί χωρίσ κανζνα κόςτοσ για το Λ-ΕΛ.ΑΚΣ με τθ μορφι εγγφθςθσ και δωρεάν ςυντιρθςθσ - τεχνικισ υποςτιριξθσ τόςο για το hardware όςο και για το software. Η ανωτζρω χρονικι περίοδοσ αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ οριςτικισ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβϊν. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, κατά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ, να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ για το ςφνολο τθσ προμικειασ που κα του ανατεκεί, ποςοςτοφ 10% επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ τιμισ με χρόνο ιςχφοσ κατά τρεισ (03) μινεσ μεγαλφτερο, από τον οριηόμενο ςτθ φμβαςθ χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Η διαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ καλφπτει τθν πλιρθ αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ ι/και ανωμαλίασ που δεν οφείλεται ςε κακι χριςθ του από το προςωπικό του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ ι ςε εξωτερικοφσ αςτάκμθτουσ παράγοντεσ (ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ κλπ). Σα απαραίτθτα για όλεσ τισ περιπτϊςεισ υλικά και ανταλλακτικά κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο. Σα μθχανικά και θλεκτρονικά μζρθ των μονάδων δεν κεωροφνται αναλϊςιμα υλικά. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςθ κάκε μονάδασ εξοπλιςμοφ ι τμιματοσ αυτισ όταν θ επιςκευι τουσ δεν είναι τεχνικά εφικτι. τθν περίπτωςθ αυτι, τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτθκοφν κα είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα ενϊ τα προσ αντικατάςταςθ εξαρτιματα κα επιςτρζφονται ςτον Ανάδοχο μετά τθν αντικατάςταςι τουσ. Η αποκατάςταςθ των προβλθμάτων του εξοπλιςμοφ γίνεται με μετάβαςθ τεχνικϊν του Αναδόχου ςτουσ χϊρουσ που είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εξοπλιςμόσ (on site). Συχόν ζξοδα μετακίνθςθσ και διαμονισ των τεχνικϊν βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο. Σο Λ- ΕΛ.ΑΚΣ μπορεί να αποδεχκεί ιςοδφναμεσ εναλλακτικζσ λφςεισ (π.χ. να υπάρχει ζνα ι περιςςότερα ςυςτιματα διακζςιμα ςτισ εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου και με μζριμνα του ιδίου, να εγκαταςτακοφν προςωρινά ςε αντικατάςταςθ αυτϊν που ζχουν υποςτεί βλάβθ) υπό τθν προχπόκεςθ ότι με τισ λφςεισ αυτζσ δεν κα υπάρξει καμιά επίπτωςθ ςτθν εξυπθρζτθςθ των τελικϊν χρθςτϊν. Οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου όςον αφορά τουσ χρόνουσ αποκατάςταςθσ προβλθμάτων περιγράφονται αναλυτικά ςε επόμενεσ παραγράφουσ. Διευκρινίηεται ότι δεν κεωρείται κακι χριςθ του εξοπλιςμοφ θ εγκατάςταςθ πρόςκετου λογιςμικοφ ι/και θ αλλαγι ςτισ αρχικζσ ρυκμίςεισ του λογιςμικοφ, το οποίο κα είναι εγκατεςτθμζνο (από τον Ανάδοχο) κατά τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του ζργου. Επίςθσ, δεν κεωρείται κακι χριςθ του εξοπλιςμοφ θ τυχόν προςβολι οποιαςδιποτε μονάδασ από ιοφσ ι άλλθσ μορφισ κακόβουλο λογιςμικό (worm, Trojan, κλπ). Ειδικά για το λογιςμικό των υπολογιςτϊν (ςτακεροί ι φορθτοί), θ αποκατάςταςθ προβλθμάτων ι/και δυςλειτουργιϊν ςυνίςταται ςτθν επαναφορά του ςυςτιματοσ ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία

18 ιταν κατά τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του (π.χ. μζςω recovery disk) ι/και τθν επαναφορά αρχείων από υφιςτάμενα αντίγραφα αςφαλείασ Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ Πζραν των ανωτζρω, ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ διαςφάλιςθσ τθσ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ υποχρεοφται επίςθσ: α) τθν πραγματοποίθςθ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ (υλικό και λογιςμικό), ςφμφωνα με ςχετικό πρόγραμμα το οποίο κα περιλαμβάνεται και κα περιγράφεται αναλυτικά ςτθν τεχνικι προςφορά του. Σο κόςτοσ των εργαςιϊν και των κάκε είδουσ υλικϊν που κα απαιτθκοφν για τθν πραγματοποίθςθ τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο. το πλαίςιο τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ εντάςςονται και οι ενθμερϊςεισ (updates) του λογιςμικοφ και οι διορκϊςεισ αδυναμιϊν (patches) του βαςικοφ εξοπλιςμοφ (παράγραφοσ ) κακϊσ και ζλεγχοι ςτο δομοςτοιχείο τθσ κεραίασ. Η πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ (ακριβισ θμερομθνία και ϊρα) κα κακορίηεται ςε ςυνεργαςία του Αναδόχου και των αρμόδιων ςτελεχϊν του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ, ϊςτε να πραγματοποιείται υπό τθν επίβλεψθ αρμόδιου προςωπικοφ του Φορζα και θ ςυχνότθτά τουσ δεν κα είναι μικρότερθ από μία (01) φορά κάκε τζςςερισ (06) μινεσ. Κατά τθν πραγματοποίθςθ αυτϊν των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ οφείλει να παρζχει πρακτικι εκπαίδευςθ (on-the-job training) κακϊσ και μεταφορά τεχνογνωςίασ ςτο εξειδικευμζνο προςωπικό του Φορζα, με ςτόχο τθν πλιρθ αξιοποίθςθ του υλικοφ και του λογιςμικοφ. Εφόςον ηθτείται από το Λ- ΕΛ.ΑΚΣ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να πραγματοποιεί τισ εργαςίεσ αυτζσ εκτόσ Κ.Ω.Κ. β) Να παρζχει τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ και οργανωτικζσ ςυμβουλζσ μζςω τθλεφϊνου ι ςτο αρμόδιο προςωπικό του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ ςχετικά με τισ τεχνολογίεσ και τισ ρυκμίςεισ-παραμετροποιιςεισ που ζχουν εφαρμοςτεί ςτο ςφςτθμα κακϊσ και να προτείνει ςτον Φορζα τρόπουσ επζκταςθσ ι αναβάκμιςθσ του εξοπλιςμοφ. Ο προαναφερόμενοσ τθλεφωνικόσ αρικμόσ, θ διεφκυνςθ κακϊσ και οι ϊρεσ λειτουργίασ κα αναφζρονται ςτθν τεχνικι προςφορά ενϊ για οποιαδιποτε τροποποίθςθ κατά τον χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα υπάρχει αντίςτοιχθ ενθμερωτικι επιςτολι από τον Ανάδοχο. γ) Να προβαίνει ςε αλλαγζσ ςτισ ρυκμίςεισ του εξοπλιςμοφ προκειμζνου να ενςωματωκεί νζοσ εξοπλιςμόσ που κα προμθκευτεί το Λ-ΕΛ.ΑΚΣ ι να εφαρμοςτοφν νζεσ παράμετροι λειτουργίασ. δ) Να προβαίνει ςτθν ενςωμάτωςθ και τθν κατάλλθλθ ρφκμιςθ νζου εξοπλιςμοφ (υλικοφ και λογιςμικοφ) που κα προμθκευτεί το Λ-ΕΛ.ΑΚΣ προκειμζνου να αυξιςει τισ δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα διαςφαλίηεται θ ςυμβατότθτα με τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό Μζγιςτοσ χρόνοσ αποκατάςταςθσ προβλθμάτων Ο μζγιςτοσ χρόνοσ αποκατάςταςθσ προβλθμάτων κα περιγράφεται αναλυτικά ςτθν τεχνικι προςφορά του υποψιφιου Αναδόχου, ςτθν οποία κα περιλαμβάνεται ςχετικόσ πίνακασ με τθ δομι και τθ γραμμογράφθςθ του Πίνακα 1 που ακολουκεί και δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ τιμζσ που αναφζρονται ςε αυτόν (Πίνακασ 1). Κατά τθν διάρκεια του χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ αν ο μζγιςτοσ χρόνοσ αποκατάςταςθσ προβλθμάτων είναι μεγαλφτεροσ

19 από τον αναγραφόμενο ςτον προαναφερκζν πίνακα κα υπάρξει ςχετικι ριτρα επί τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ (παράγραφοσ 3.5). Διακεςιμότθτα Εξοπλιςμοφ & Αποκατάςταςθ Ρροβλθμάτων ΑΑ Υπθρεςία Είδοσ Εξοπλιςμοφ Ρροβλιματα που αναγγζλλονται εντόσ Κ.Ω.Κ. Μζγιςτοσ Χρόνοσ Αποκατάςταςθσ Ρροβλθμάτων Ρροβλιματα που αναγγζλλονται εντόσ Ε.Ω.Κ. 1 Αρχθγείο Λ- ΕΛΑΚΣ Βαςικόσ Εξοπλιςμόσ 12 Ώρεσ ςε περίπτωςθ που ενεργοποιθκεί αυτόματα εφεδρικό ςφςτθμα 6 Ώρεσ ςε περίπτωςθ δεν ενεργοποιθκεί ι δεν υπάρχει εφεδρικό ςφςτθμα 24 Ώρεσ ςε περίπτωςθ που ενεργοποιθκεί αυτόματα εφεδρικό ςφςτθμα 12 Ώρεσ ςε περίπτωςθ που δεν ενεργοποιθκεί ι δεν υπάρχει εφεδρικό ςφςτθμα Δευτερεφων Εξοπλιςμόσ Επόμενθ εργάςιμθ (NBD) Ρίνακασ Τιρθςθ των ορίων αναφορικά με το χρόνο αποκατάςταςθσ προβλθμάτων ιτρεσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αποκατάςταςθ προβλθμάτων του εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με τουσ αντίςτοιχουσ χρόνουσ που κα αναφζρονται ςτθν τεχνικι προςφορά του κατ εφαρμογι των απαιτιςεων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 3.4. τισ περιπτϊςεισ απόκλιςθσ από τα αντίςτοιχα όρια, υπολογίηεται ο Χ.Μ.Α. ωσ εξισ: Χ.Μ.Α. = (Χ.Ε.Λ. - Μ.Χ.Α.Β.) * 36 * Κ.Μ.Ε. Σ.Κ.Ε. Χ.Ε.Λ. = Ο Χρόνοσ Εκτόσ Λειτουργίασ τθσ μονάδασ εξοπλιςμοφ (όπωσ ορίηεται ςτθν ανωτζρω παράγραφο 3.1.7) ςε ϊρεσ. Μ.Χ.Α.Β. = Ο Μζγιςτοσ προβλεπόμενοσ Χρόνοσ Αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ για Κ.Μ.Ε. Σ.Κ.Ε. τθ ςυγκεκριμζνθ μονάδα εξοπλιςμοφ ςε ϊρεσ. = Σο Κόςτοσ τθσ Μονάδασ Εξοπλιςμοφ (ςφμφωνα με τθν ανωτζρω παράγραφο 3.1.5). = Σο ςυνολικό Κόςτοσ του Εξοπλιςμοφ (ςφμφωνα με τθν ανωτζρω παράγραφο 3.1.6). Ο υπολογιςμόσ του Χ.Μ.Α. κα πραγματοποιείται από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ ςε ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτθν παράγραφο 3.6. Αμζςωσ μετά τθν λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ, κα υπολογιςτεί από τθν αρμόδια Τπθρεςία Προμθκειϊν του Φορζα θ αναλογικι ζκπτωςθ ποςοφ από τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ όπου

20 λειτουργίασ που κα ζχει κατακζςει ο Ανάδοχοσ ςε ποςοςτό που κα υπολογίηεται από τον παρακάτω τφπο: Ποςοςτό Ζκπτωςθσ (%) = 100 x (υνολικόσ Χ.Μ.Α.) / (υνολικι Διάρκεια Περιόδου Εγγφθςθσ ςε ϊρεσ) 3.6. Διαδικαςία αναγγελίασ βλάβθσ - Αποκατάςταςθσ προβλθμάτων Όταν το προςωπικό του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ αντιλαμβάνεται ζνα πρόβλθμα κα ενθμερϊνει (τθλεφωνικι επικοινωνία και ζγγραφθ αναγγελία βλάβθσ) άμεςα τον Ανάδοχο και τθν επιςπεφδουςα Τπθρεςία του Φορζα. Η αναγγελία βλαβϊν μπορεί να πραγματοποιείται κακθμερινϊσ κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ (24/7). Μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ κα ενθμερϊνεται εγγράφωσ θ επιςπεφδουςα Τπθρεςία του Φορζα από τον Ανάδοχο (ςφμφωνα με το Τπόδειγμα 1) κακϊσ και από τθν Τπθρεςία όπου ςθμειϊκθκε θ βλάβθ. Επιςθμαίνεται ότι δεν αποτελεί υποχρζωςθ του προςωπικοφ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ θ ακριβισ αναγνϊριςθ τθσ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ςτθν οποία εντοπίηεται βλάβθ οφτε θ πραγματοποίθςθ εξειδικευμζνων ενεργειϊν οι οποίεσ απαιτοφν ιδιαίτερεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ. Ο προαναφερόμενοσ τθλεφωνικόσ αρικμόσ κα αναφζρεται ςτθν τεχνικι προςφορά ενϊ για οποιαδιποτε τροποποίθςθ κατά τον χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα υπάρχει αντίςτοιχθ ενθμερωτικι επιςτολι από τον Ανάδοχο. 4. Στοιχεία που κα περιλαμβάνονται ςτθν τεχνικι προςφορά του Αναδόχου τισ προςφορζσ των υποψθφίων αναδόχων επί ποινι απόρριψθσ κα περιλαμβάνονται τουλάχιςτον τα ακόλουκα: α) Ρθτι δζςμευςθ αποδοχισ όλων των όρων του παρόντοσ τεφχουσ, οι οποίοι κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν φμβαςθ εκτζλεςθσ ζργου. β) Η χρονικι διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ανωτζρω παράγραφο 3.2 γ) Πίνακασ με το μζγιςτο χρόνο αποκατάςταςθσ προβλθμάτων, ςφμφωνα με τθν ανωτζρω παράγραφο 3.4 δ) Σο πρόγραμμα προλθπτικισ ςυντιρθςθσ (είδοσ εργαςιϊν, ςυχνότθτα κλπ) ςφμφωνα με τθν ανωτζρω παράγραφο 3.3. ε) τοιχεία επικοινωνίασ (παράγραφοι 3.3 και 3.6) ςτ) Ενδεικτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με το κεφάλαιο Ραραδοτζα 5.1. Τεχνικά εγχειρίδια Ο Ανάδοχοσ, με τθν παράδοςθ του εξοπλιςμοφ, κα πρζπει να εφοδιάςει το Λ-ΕΛ.ΑΚΣ με επαρκι εγχειρίδια λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ (manuals) ςτθν αγγλικι ι/και ςτθν ελλθνικι γλϊςςα που κα αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του εξοπλιςμοφ Υλικό τεκμθρίωςθσ Ο Ανάδοχοσ, πριν τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου, υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν αρμόδια Τπθρεςία του Φορζα: α. Πίνακα και ςχθματικι απεικόνιςθ τθσ δικτυακισ δομισ του παρόντοσ ζργου (τοπολογία και δομι δικτφου, IP διευκφνςεισ, δρομολογιςεισ και εφροσ, εξοπλιςμόσ, κλπ), β. Σεκμθρίωςθ, πλθροφορίεσ και ψθφιακό υλικό ςχετικά με τον προγραμματιςμό (ρυκμίςεισ και διαμόρφωςθ) του εξοπλιςμοφ (δορυφορικοφ και δικτυακοφ) που κα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Για την Προμήθεια Πζντε (05) υςτημάτων Θερμικών Καμερών

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Για την Προμήθεια Πζντε (05) υςτημάτων Θερμικών Καμερών ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Για την Προμήθεια Πζντε (05) υςτημάτων Θερμικών Καμερών Σελίδα 1 από 9 1. ΕΙΑΓΩΓΗ...3 2. ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ...3 2.1. ΚΑΜΕΑ ΘΕΜΙΚΗΣ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΗΣ... 3 2.2. ΚΑΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Δομή ηλεκτρονικού υπολογιςτή - Υλικό Μια γενικι διάκριςθ ςυςτατικϊν που ςυνκζτουν ζναν Η/Υ (πόροι *resources]) Μονάδα ειςόδου (Input unit)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ / Μυτιλήνη, 30/09/2011 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κηίριο Διοίκηζης, Λόθος Πανεπιζηημίοσ 81100 Μσηιλήνη ΠΡΟ: ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΠΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Οι Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ για ππομήθεια Εξοπλιζμού Πληποθοπικήρ ηίθενηαι ζε Δημόζια Διαβούλεςζη πποκειμένος να καηαηεθούν από ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΤΡΑΣΟ.Ι. ΑΝΣΩΝΙΟ. Alcatel PIMphony

ΑΡΓΤΡΑΣΟ.Ι. ΑΝΣΩΝΙΟ. Alcatel PIMphony Alcatel Ειςαγωγι Σο Alcatel είναι ζνα πρόγραµµα ιαχείριςθσ προςωπικϊν επικοινωνιϊν το οποίο ελζγχει τθν ειςερχόµενεσ και απερχόµενεσ επικοινωνία από το PC. Σο 4.2 είναι µια εφαρµογι CTI πλιρωσ ενςωµατωµζνθ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η Εφαρμογι «Επαφζσ 2012» είναι μια παρακυρικι ςουίτα γραφείου, ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να καλφψει πλιρωσ, οποιεςδιποτε ανάγκεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. Κυκλοφορεί ςε ζκδοςθ ενόσ χριςτθ (Single

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk.

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk. ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 -mail: tnikolaou@oadyk.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΘΕΜΑ: Αντικατάςταςη των όρων τησ Διακήρυξησ του Διεθνοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «TeensWire από το ΑΡΕ/ΜΡΕ»: Διαδραςτικι και πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν αναηιτθςθ, ςυλλογι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν για και από νζουσ 12-18 ετϊν» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ > Tηλ: > Fax: > e-mail: > URL:

Περιεχόμενα VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ > Tηλ: > Fax: > e-mail: > URL: Περιεχόμενα Εμπιςτευτικότθτα... 2 Ειςαγωγι... 2 Σκοπόσ... 2 Φυςικζσ Διεπαφζσ Δικτφου... 3 Διεπαφζσ Ζμμεςθσ Διαςφνδεςθσ... 3 Τερματικό ςθμείο δικτφου NTP... 3 Μιςκωμζνθσ Γραμμισ - Ethernet... 4 Τερματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου Άπειρεσ κροφςεισ Δακτφλιοσ ακτίνασ κυλάει ςε οριηόντιο δάπεδο προσ ζνα κατακόρυφο τοίχο όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Ο ςυντελεςτισ τριβισ ίςκθςθσ του δακτυλίου με το δάπεδο είναι, ενϊ ο τοίχοσ είναι λείοσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΗ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΩ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΠΕ) ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΑ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΤΝΟΛΟΤ

ΔΙΑΘΕΗ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΩ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΠΕ) ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΑ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΤΝΟΛΟΤ 1. Στθν παράγραωο Α4.4.1.1 του Μζρουσ Α, ςτθ ςελίδα 35, αναωζρει ότι ο Στακμόσ Βάςθσ (ΣΒ) κα πρζπει να διακζτει το ανάλογο λογιςμικό και τισ αντίςτοιχεσ ςυςκευζσ για τθ δθμιουργία αντιγράωων αςωαλείασ

Διαβάστε περισσότερα