ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ό Κοραής δημοσιεύοντας την Προκήρυξη της Ελληνικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ό Κοραής δημοσιεύοντας την Προκήρυξη της Ελληνικής"

Transcript

1 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΥΘΟΓΡΑΦΟΙ ΔΥΟ ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΑ ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ό Κοραής δημοσιεύοντας την Προκήρυξη της Ελληνικής Βιβλιοθήκης (Πρόδρομος Ε.Β., 1805) δεν προσδιόρισε ονομαστικά τους συγγραφείς τους όποιους θα εξέδιδε στην πολύτομη αυτή συλλογή έκτος άπο τον 'Όμηρο: «θέλει περιέχει το περισσότερον μέρος άπο τους 8οχίμους ποιητάς και συγγραφείς. Τοιούτους ονομάζω, όσοι έγραψαν εις τήν άκμήν της γλώσσης, άρχινών άπο τον Όμηρον και τελευτών εις τους γράψαντας κατά τους χρόνους των Πτολεμαίων, και ολίγον κατωτέρω». 1 Τελικά, με εξαίρεση τον 'Όμηρο, πού πάντως τον αύτονόμησε άπο τή σειρά της Ε.Β., δεν εξέδωσε άλλους σημαντικούς ποιητές, π.χ. τραγικούς, Πίνδαρο κ.λπ., και άπο τους πεζογράφους άφησε εξω άπο τή συλλογή τους επιφανέστερους ιστορικούς Ηρόδοτο και Θουκυδίδη και τους ρήτορες Δημοσθένη και Λυσία, παρότι άνηκαν στους αγαπημένους του συγγραφείς. Αυτό ενισχύει τήν άποψη δτι τις επιλογές του Κοραή τις υπαγόρευαν δχι τόσο οι προσωπικές προτιμήσεις δσο τα στηρίγματα πού του παρείχαν τα κείμενα τών εκδιδόμενων κάθε φορά συγγραφέων προκειμένου να μπορεί να παρεμβαίνει στα νεοελληνικά πράγματα μέσα άπο τα προλεγόμενα τών εκδόσεων. Χαρακτηριστική ως προς αυτό είναι ή απάντηση πού έδωσε στον Ιάκωβο Ρώτα τον 'Οκτώβριο του 1822, δταν ό δεύτερος του διαβίβαζε μια πληροφορία πού είχε φτάσει στ αυτιά του (αν δεν ήταν έκφραση επιθυμίας του ίδιου του Ρώτα) δτι ετοιμαζόταν να εκδώσει Θουκυδίδη: «Θουκυδίδην με λέγεις! Τις σε το είπε; Δεν είναι τώρα καιρός ιστορίας, διδασκαλίας καλής, άλλ' άπο τήν οποίαν βλέπεις, δτι ουδέ τα φωτισμένα έθνη δεν ωφελούνται πολύ. 'Αμφιβάλλω αν ώφεληθώσιν οι ημέτεροι και άπο τα σοφώτατα 'Ηθικά του 'Αριστοτέλους, ως και άπο τα Πολιτικά του». 2 Πάνω στον 'Αγώνα για τήν ελευθερία, πού διάνυε ήδη τον δεύτερο χρόνο του και ενόψει τών αναμενόμενων ευνοϊκών εξελίξεων για τήν όλοκλήρω- 1. Χρησιμοποιώ τήν άναστατική έκδοση τών προλεγομένων: Ά8. Κοραή Προλεγόμενα στους αρχαίους "Ελληνες συγγραφείς, 'Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1986, τ. Α', σ Άδ. Κοραής, Αλληλογραφία, Αθήνα, ΟΜΕΔ, 1982, τ. Δ', σ

2 162 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 24 (2003) ση της εθνικής αποκατάστασης των Ελλήνων ό Θουκυδίδης ήταν για τον Κοραή ανεπίκαιρος. Τώρα προείχε να αντιμετωπιστεί το πολιτικό πρόβλημα και σ' αυτή τήν επιτακτική ανάγκη οι συγγραφές του 'Αριστοτέλη θα μπορούσαν, δπως πίστευε, να αναχθούν σέ κώδικα πολιτικής και ηθικής θεωρίας, ικανό να διαμορφώσει συνειδήσεις και συμπεριφορές και να επηρεάσει χειρισμούς, πολιτικές αποφάσεις και λύσεις και μέ τή δική του διαμεσολάβηση χάρις στην ανάδειξη τής αριστοτελικής σκέψης στα προλεγόμενα των δύο εκδόσεων. Ωστόσο άπό τήν ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου θα αντλούσε εκείνες τις παραδειγματικές αναφορές πού επικύρωναν δσα τον απασχολούσαν στα παραπάνω έργα. 'Έτσι ό διάλογος 'Αθηναίων και Μηλιών άλλα και ό 'Επιτάφιος του Περικλή θα μπολιάσουν τις αναλύσεις του για τις έννοιες τής δικαιοσύνης, τής ισοτιμίας και αξιοκρατίας σέ μια ευνομούμενη πολιτεία. 3 Τα μέχρι τώρα γνωστά μας στοιχεία για τή σχέση του Κοραή μέ τή «Θουκυδίδου ξυγγραφή» δέν αφήνουν καν να διαφανεί τυχόν πρόθεση του να εκδώσει τό κείμενο του ιστορικού. Μας πληροφορούν για πολλά άλλα: π.χ. τήν κριτική ενασχόληση του μέ αυτό ήδη άπό τις αρχές τής δεκαετίας του 1790, 4 τήν παραχώρηση σημειώσεων του στον γάλλο ελληνιστή P. Lévesque για να τις καταχωρίσει στην έκδοση τής γαλλικής μετάφρασης του Θουκυδίδη (1795), τήν ικανοποίηση πού δοκίμασε άπό τή δημοσίευση τους άλλα και κάποια ενόχληση εξαιτίας μιας άδιακρισίας του εκδότη, 5 τις κρίσεις του για τή φράση και τό υφός του ιστορικού 6 και προπάντων τις θε- 3. Άδ. Κοραή Προλεγόμενα, δ.π., τ. Β', 1988, σ. 674 και τ. Γ', 1990, σ Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, «Ή φιλία Κοραή-Villoison και τα προβλήματα της», Ό Ερανιστής 1 (1963), 84" Γεώργιος Χ. Χριστοδούλου, ((Ό 'Αδαμάντιος Κοραής ώς διορθωτής των κλασικών κειμένων. Το χειρόγραφο Χίου 490», Σύμμικτα κριτικά, 'Αθήνα 1986, σ. 242 [Πρώτη δημοσίευση στα Πρακτικά Συνεδρίου «Κοραής και Χίος)), τ. Α', 'Αθήνα 1984, σ ] Ελένη Κοντιάδη-Τσιτσώνη, «Ό Θουκυδίδης κατά τον αιώνα του Ελληνικού Διαφωτισμού», ΕΕΦΣΠΑ, περίοδος Β', τ. Α' ( ), 209 [πρώτη μορφή στα γερμανικά στο π. Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft 14 (1984), ]. 5. Δίον. Θερειανός, 'Αδαμάντιος Κοραής, Τεργέστη 1889, τ. Α', σ ' Ελένη Κοντιάδη-Τσιτσώνη, δ.π., σ Να προστεθεί ακόμη ή πληροφορία του Κοραή δτι στο προσωπικό του αντίτυπο του Θουκυδίδη είχε αυξήσει τον πίνακα των λέξεων, γι' αυτό και τό εξαίρεσε από τήν πώληση ορισμένων βιβλίων τής βιβλιοθήκης του τό 1796, 'Αλληλογραφία, ο.π., τ. Α', σ Αλληλογραφία, ο.π., τ. Α', σ. 504 τ. Β', σ. 131,194 τ. Γ, 33,105. Πβ. Ελένη Κοντιάδη-Τσιτσώνη, ο.π., σ. 214.

3 Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΥΘΟΓΡΑΦΟΙ 163 τικές αντιδράσεις του όταν το 1804 πληροφορήθηκε για την παρασκευαζόμενη άπό τον Νεόφυτο Δούκα έκδοση του θουκυδίδειου κειμένου και τη μετάφραση πού θα το συνόδευε, άλλα και τη μεταβολή της στάσης του άπό το 1806 απέναντι στο εκδοτικό εγχείρημα του λόγιου ιερωμένου, όταν διαπίστωσε ορισμένα ανεπίτρεπτα για σύγχρονη έκδοση ελαττώματα. 7 Τέλος, ή διάψευση του το 1822 σχετικά με τή φήμη ότι ασχολούνταν να εκδώσει Θουκυδίδη, και ή θέση του για το άκαιρο μιας τέτοιας έκδοσης περιλαμβάνονται επίσης στή μέχρι τώρα συγκομιδή των γνώσεων μας. 8 Παρουσιάζω εδώ μια αθησαύριστη μαρτυρία πού μας αποκαλύπτει πλέον δτι ό αρχαίος ιστορικός βρισκόταν μέσα στα εκδοτικά σχέδια του Κοραή άπό πολύ νωρίς. Πρόκειται για μια δημόσια δήλωση του στα 1807 με τήν ευκαιρία κάποιων σχολίων στον Θουκυδίδη, εκτοπισμένη Ομως στο μέρος εκείνο των εκδόσεων του πού σπάνια αποτελεί πεδίο των αναζητήσεων μας, τις κριτικές καί ερμηνευτικές σημειώσεις των εκδιδόμενων κειμένων. Ή δήλωση αυτή μερικά χρόνια αργότερα πήρε, όπως θα δούμε, ευρύτερη δημοσιότητα στό πλαίσιο τής φιλολογικής διαμάχης πού ακολούθησε. Λοιπόν, στον τόμο των σημειώσεων τής έκδοσης του Ισοκράτη (1807) ό Κοραής σχολιάζοντας τή σημασία του ρήματος προχόπτω φέρνει ως παράδειγμα μεταβατικής χρήσης του ενα χωρίο του Θουκυδίδη (Δ, ξ), του όποιου επιχειρεί συντακτική ανάλυση για χάρη, όπως γράφει, των μαθητών, καί μετά τήν ερμηνευτική αυτή διασάφηση επιλέγει: «Άλλα περί μεν των Θουκυδίδου, όταν σύν θεω κατ' εκείνον γενώμεθα τον συγγραφέα». 9 Τό «σύν θεω» τής διατύπωσης υποδήλωνε βέβαια ότι ό καιρός τής έκδοσης δεν ήταν 7. Βλ. τα σχετικά στα δημοσιεύματα της Ελένης Κοντιάδη-Τσιτσώνη, 6.π., καί στα νεώτερα του Νεόφυτου Χαριλάου, «Ή πορεία του Θουκυδίδη στή νεοελληνική σκέψη. Ή έκδοση του Νεόφυτου Δούκα », Μνήμων20 (1998), καί VΝεόφυτος Δούκας και ή συμβολή του στο νεοελληνικό Διαφωτισμό, 'Αθήνα 2002 (διδ. διατριβή), σ Μια παρατήρηση: ή προτροπή του Κοραή στον Άλέξ. Βασιλείου τον 'Ιούλιο 1805 να πείσει τον Ν. Δούκα ((να άναβάλη τήν εκδοσιν εως ου να ανάγνωση τήν εις τον Αιλ[ιανον] προδιοίκησιν» δεν αφορούσε, πιστεύω, τήν έκδοση του Θουκυδίδη (Ν. Χαριλάου, Ό Νεόφυτος Δούκας, δ.π., σ ), άλλα προφανώς τή σχεδιαζόμενη επανέκδοση τής Γραμματικής Τερφιθεας (α' εκδ. 1804). Σ' αυτήν ακριβώς (1808) ό Δούκας θα αμφισβητήσει τήν ορθότητα τών γραμματικών απόψεων του Κοραή πού είχαν εκτεθεί στα προλεγόμενα του Αιλιανού (Πρό8ρομος Ελληνικής Βιβλιοθήκης, 1805). 8. Ελένη Κοντιάδη-Τσιτσώνη, ο.π., σ. 214 (ή επιστολή δεν απευθύνεται στον Άλ. Βασιλείου άλλα στον Ίάκ. Ρώτα), Ά8. Κοραή Προλεγόμενα, ό.π., τ. Γ', 1990, εισαγωγή Λουκίας Δρούλια, σ. Χ. 9. Ισοκράτους Λόγοι και Έπιστολαί, Παρίσι 1807, τ. Β', σ. 122.

4 164 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 24 (2003) επικείμενος, ό Θουκυδίδης δεν εντασσόταν στις άμεσες συγγραφικές προτεραιότητες του Κοραή. 'Όμως ό καιρός αυτός δεν έφτασε ποτέ. Τι άραγε έκανε τον 'Έλληνα σοφό να παραιτηθεί άπό τό προαναγγελμένο έστω και ευκαιριακά σχέδιο του; Μήπως τρόμαξε στή σκέψη Οτι θα αναγκαζόταν να καταπονηθεί σ' έναν εκδοτικό άθλο πού απαιτούσε ((ώμους ατλαντικούς», όπως ό ίδιος είχε προειδοποιήσει άπό τό 1804, 10 προκειμένου δηλαδή να εκδοθεί σύμφωνα με τους κανόνες τής κριτικής επιστήμης και να σχολιαστεί ένας ((στρυφνός» συγγραφέας, ((ό πιό σκοτεινός άπό τους αρχαίους συγγραφείς», 11 εις βάρος μάλιστα του Ολου εκδοτικού του προγράμματος; "Αλλωστε τό χρέος του προς τή φιλολογία τό είχε ήδη επιτελέσει με τή δημοσίευση των κριτικών του σημειώσεων άπό τόν Lévesque. Μήπως πάλι συμβιβάστηκε με τήν ιδέα ότι ή δεκάτομη έκδοση τού Δούκα (Βιέννη ), στην όποια θα αντιπαρατασσόταν ή δική του με τήν αίγλη τού φιλολογικού της κύρους, παρά τις αδυναμίες της εκπλήρωνε τήν αποστολή της μέσα στην ένδεια τού γένους σε παρόμοια δημοσιεύματα, όπως πίστευε αρχικά, και έκρινε ότι θα ήταν περιττή πολυτέλεια να σπαταληθούν δυνάμεις, χρόνος και χρήματα πάνω στό ίδιο αντικείμενο; 'Ή, αντίθετα, ή παραίτηση έδειχνε απροθυμία, ίσως και φόβο για τό ενδεχόμενο έκτράχυνσης τών πραγμάτων, να αντιπαρατεθεί ανοικτά σε διάλογο με έναν λόγιο αποφασισμένο να υπερασπιστεί μέχρι τέλους τις αντιλήψεις και τόν τρόπο εργασίας του Οσον άφορα τήν έκδοση τών αρχαίων συγγραφέων άλλα και τα γλωσσικά και γραμματικά ζητήματα; Είναι άλλωστε γνωστό ότι ό ίδιος μόνο πλαγίως έλεγξε στα προλεγόμενα τών βιβλίων του τόν εκδότη τού Θουκυδίδη και τό σύγγραμμα του τα υπονοούμενα δεν διέφυγαν ούτε έμειναν αναπάντητα άπό τόν θιγόμενο και άφησε τήν απευθείας δημόσια αναμέτρηση εφ' Ολης τής ύλης να τήν επωμιστεί άπό τό 1809 ό έμπιστος φίλος του 'Αλέξανδρος Βασιλείου (και εν μέρει ό Κων. Κούμας) στή Βιέννη με τή δική του καθοδήγηση άπό τό Παρίσι. 12 Ό Ν. Δούκας άπό τή μεριά του επιζητώντας να ανταγωνιστεί φιλολογικά τόν Κοραή, παρότι αναγνώριζε τήν επιστημονική του ανωτερότητα, 10. 'Όταν έμαθε ότι ό Νεόφυτος Δούκας καταγινόταν με τήν έκδοση και τή μετάφραση του ιστορικού, 'Αλληλογραφία, δ.π., τ. Β', σ Κρίσεις του Κοραή. Γι' αυτές και για άλλες βλ. εδώ σημ Νεόφ. Χαριλάου, «Ή πορεία του Θουκυδίδη», ο.πι, σ και διεξοδικότερα στοΰ ίδιου, Ό Νεόφυτος Δούκας, ό.π., σ. 305 κ.ε., όπου και ή προηγούμενη βιβλιογραφία. Ειδικά για τον Θουκυδίδη ώς ενα από τα αντικείμενα τής φιλολογικής έριδας βλ. τις σ , 327, , 348, , ,

5 Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΥΘΟΓΡΑΦΟΙ 165 δεν έχανε ευκαιρία να αμφισβητεί τις ερμηνευτικές του προσεγγίσεις των κειμένων, μία από τις όποιες ήταν αύτη ακριβώς πού προκάλεσε στις σημειώσεις του Ισοκράτη την προαγγελία της μελλοντικής έκδοσης του Θουκυδίδη, τα σημασιολογικά του ρήματος προκόπτω. 'Έξι λοιπόν χρόνια αργότερα, το 1813, στην «Αργώ», τα προλεγόμενα δηλαδή τής έκδοσης του Ήρωδιανού και κορύφωση τής φιλολογικής διαμάχης, ό Δούκας δεν θα περιοριστεί στην παράθεση των προσωπικών του απόψεων γύρω άπό το ερμηνευτικό πρόβλημα άλλα θα σταθεί (και πώς μπορούσε να κάνει αλλιώς) και στή δήλωση του Κοραή. 'Αναπαράγοντας την έτσι πού να είναι άμεσα αναγνώσιμη, θα τήν ερμηνεύσει ως κίνηση εναντίον του με σύντομο σχόλιο χρωματισμένο με μεταφορές, Οχι χωρίς κάποια δόση ειρωνείας διατυπωμένο: «,λ Α α! δάδα μή μοι πρόσφερε* φανεράς γάρ μου τάς ρυτίδας ποιήσεις* και εκ τοσαύτης παρασκευής μάλισθ' ορμώμενος». 13 Ήταν σαν να του έλεγε: «Κατάλαβα, με τα φώτα τής φιλολογικής σου προετοιμασίας θέλεις να δείξεις πώς ή εκδοσή μου είναι απαρχαιωμένη, ξεπερασμένη». Και αν αυτός ό στόχος υπήρχε στή σκέψη του Κοραή δταν προέβαινε στή δήλωση του 1807, θα πείστηκε στή συνέχεια για άλλη μια φορά πώς ή προσπάθεια να εκδοθεί εκ νέου ό αρχαίος ιστορικός κινδύνευε να εξελιχθεί σε πρόσωπο με πρόσωπο πλέον αντιπαράθεση με τόν Δούκα, στην όποια θα θυσιαζόταν τελικά ή όποια συμβολή του εκδότη στην αποκατάσταση και κατανόηση του θουκυδίδειου κειμένου. Συνεκτιμώντας και όλους τους άλλους παράγοντες, όπως εκτέθηκαν παραπάνω, ό Κοραής πήρε προφανώς τήν απόφαση να ματαιώσει το εκδοτικό του σχέδιο. 'Αργότερα οι καινούργιες συνθήκες του έθνους, κατά τήν κρίση του, δεν ευνοούσαν και πάλι ενα παρόμοιο εγχείρημα.,χ Αν στην προηγούμενη περίπτωση τα κενά τής πληροφόρησης μας αναπληρώνονται άπό βάσιμες εικοτολογίες, στην περίπτωση τής έκδοσης τών παλαιών Μυθογράφων Οχι μόνο γνωρίζουμε τόν λόγο τής ματαίωσης της άλλα και πολλές άλλες λεπτομέρειες αντλημένες άπό τήν αλληλογραφία του Κοραή. 'Όπως π.χ. ότι ό τελευταίος δεν σκεπτόταν απλώς να εκδώσει τη συλλογή, άλλα είχε προχωρήσει στην επεξεργασία του υλικού με σημειώσεις και διορθώσεις τών κειμένων* ότι στα περιεχόμενα της είχε περιλάβει το σύνολο τών εκπροσώπων τής μυθογραφίας και Οχι μόνο τους έπιφανέστε- 13. *Ηρω$ιανοΌ της μετά Μαρκον βασιλείας ιστοριών βιβλία οκτώ, Βιέννη 1813, σ. ξς'-ξζ'. Στή συνέχεια συμβουλεύει τον Κοραή να υιοθετήσει στην έκδοση τις δικές του απόψεις για τα ερμηνευτικά του ρ. προκόπτω.

6 166 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 24 (2003) ρους ('Απολλόδωρο κ.λπ.)* δτι σκόπευε να την εντάξει, στα Πάρεργα της Ε.Β. αμέσως μετά τον τόμο των Αίσώπειων μύθων (1810)* δτι κατά την προετοιμασία της έκδοσης τον είχε βοηθήσει ό ευρισκόμενος τότε στο Παρίσι Νεόφυτος Βάμβας, στα χέρια του όποιου, δπως του το ανακοίνωνε στα 1829, ήθελε να παραδοθεί μετά θάνατον το «χάρτινον μέγα χουτίον)) με το αδημοσίευτο υλικό. 14 Τι μεσολάβησε λοιπόν και δεν πήγαν τελικά τα κοραϊκά χειρόγραφα στό τυπογραφείο; Αυτή τή φορά αποδεδειγμένα καθοριστικό ρόλο έπαιξε ή έκδοση άπό τόν Νεόφυτο Δούκα τής Βιβλιοθήκης η περί Θεών του Απολλόδωρου, Βιέννη Ό Κοραής άπό τό 1802, πριν ακόμη ξεκινήσει τό δικό του εκδοτικό πρόγραμμα, παρείχε πρόθυμα τις φιλολογικές του έκδουλεύσεις μεταξύ άλλων και στον γάλλο ελληνιστή Στέφανο Clavier, στενό του φίλο και πρώην μαθητή του, πού εκείνη τήν εποχή ετοίμαζε να εκδώσει με γαλλική μετάφραση τόν 'Απολλόδωρο. 'Επιθεωρούσε τα τυπογραφικά δοκίμια και μετά τή δημοσίευση φρόντισε επί πολλά χρόνια για τή διάδοση του βιβλίου στό ελληνικό κοινό. 'Ίσως στην απόφαση του να ασχοληθεί και ό ίδιος με τους Μυθογράφους δέχτηκε ερεθίσματα άπό τήν πρώιμη αυτή συνεργασία του με τόν Clavier. 'Όταν, λοιπόν, πληροφορήθηκε τόν 'Ιούνιο του 1811 οτι κυκλοφόρησε ή έκδοση του Δούκα δυσανασχέτησε έντονα: «'Ό,τι μ' έκακοφάνη περισσότερον είναι, δτι μετά τόν Αισωπον, έμελέτων εγώ να εκδώσω (άκολουθίαν των Πάρεργων) τους Μυθογράφους τούτους». 15 Φορτισμένος και άπό τό βαρύ κλίμα πού είχε στό μεταξύ δημιουργηθεί εξαιτίας τής σφοδρής φιλολογικής διαμάχης ένας άπό τους πόλους τής όποιας ήταν ό ίδιος ανάμεσα στον Δούκα και τόν 'Αλέξανδρο Βασιλείου, θα προβεί σε άπαξιωτικές κρίσεις για τήν έκδοση και τόν εκδότη άπό τή στιγμή πού πήρε στα χέρια του τό βιβλίο: «Δεν είναι σχεδόν σελίς εις τήν οποίαν δεν αποδείχνει φανερά, δτι ήτον έπιτηδειότερος να κόπτη ξύλα άπό τους λόγγους, παρά να έκδίδη Ελληνικούς συγγραφείς», 16 έγραφε στον Βασιλείου τόν Δεκέμβριο 14. 'Όλες οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται άπό δύο επιστολές του Κοραή, τήν άπό 8 'Ιουνίου 1811 προς Άλέξ. Βασιλείου και τήν άπό 5 Νοεμβρίου 1829 προς Νεόφ. Βάμβα, 'Αλληλογραφία, δ.π., τ. Γ', σ. 111 και τ. ζ', σ. 163 αντίστοιχα. 15. 'Επιστολή προς Άλέξ. Βασιλείου, , 'Αλληλογραφία, δ.π., τ. Γ', σ Σ' αυτή τήν αιτία αποδίδει και ό Νεόφ. Χαριλάου τήν απόρριψη τής έκδοσης του Ν. Δούκα, Ό Νεόφυτος Δούκας, δ.π., σ Τώρα πλέον γνωρίζουμε δτι ή δυσαρέσκεια του Κοραή ξεκινούσε άπό πραγματική βάση, από τό γεγονός δηλ. δτι ένιωσε ξαφνικά να ακυρώνονται οι δικοί του κόποι πάνω στα κείμενα των Μυθογράφων. 16. 'Επιστολή , ο.π., σ. 166.

7 Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΥΘΟΓΡΑΦΟΙ 167 του Στο ίδιο αυτό γράμμα φαίνεται καθαρά οτι ανακόπηκε ή διάθεση του να συνεχίσει να ασχολείται με την έκδοση των Μυθογράφων. (('Ανάγκη ήτο να φανερωθώσι τα τοιαύτα εις το γένος. Άλλα τι να κάμω ό ταλαίπωρος; πρώτον δεν εχω καιρόν, έπειτα φοβούμαι μην ή άγανάκτησίς μου με εξώθηση εις την άμετρίαν και τελευταίο ν (να σ' ζζ,ομολογτι^ώ και τούτο) δεν καταδέχομαι να παλαίω με τοιούτον αίσχρόν πίθηκον». 17 Προτίμησε να αφήσει ατελείωτο το έργο, για να ξαναθυμηθεί την ύπαρξη του δεκαοκτώ χρόνια αργότερα στο τέλος πια της ζωής του και να σκεφθεί να κληροδοτήσει τα χειρόγραφα του στον συνεργάτη του σ' εκείνη τήν προσπάθεια Νεόφυτο Βάμβα. Δεν γνωρίζουμε αν πραγματοποιήθηκε ή επιθυμία του. Στους καταλόγους πάντως τών φιλολογικών καταλοίπων του Κοραή δεν έχει καταγραφεί ή παρουσία υλικού σχετικού με Μυθογράφους σε τόσο τουλάχιστο προχωρημένη μορφή δπως αυτή πού περιγράφεται στο γράμμα του ΕΜΜ. Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 17. 'Ό.π. Ί σ Βλ. π.χ. τήν πρώτη δημοσιευμένη καταγραφή τών χειρογράφων του, δπου καμιά σχετική ένδειξη, Ίάκ. Ρώτας, 'Απάνθισμα επιστολών 'Αδαμαντίου Κοραή, τ. Α', 'Αθήνα 1839, σ. ιε'-ις'. Στον κατάλογο τών κοραϊκών χειρογράφων, Στεφ. Δ. Καββάδας, Ή ζν Χίω Βιβλιοθήκη Koparj, 'Αθήνα 1933, το χφ 423 σύγκειται άπο 4 φύλλα και περιλαμβάνει κυρίως αποδελτιώσεις μυθολογικών θεμάτων άπο τήν έκδοση του Villoison τών σχολίων της Ίλιάδας, Βενετία 1788, δπως σημειώνει άγνωστο χέρι στο φ. 1 του χειρογράφου.

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ*

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ* Α. Πολίτης. 'Υποσημειώσεις καί παραπομπές 183 πέμπουμε γενικώς και αόριστα στην εργασία απ' όπου αντλούμε, κι όχι στο σημείο που βρίσκεται η πληροφορία: τερτίπια μικροτεμπελιάς που συνήθως φανερώνουν περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ Από τον Κύκλο της Βιέννης στον Davidson Κείμενα των Hahn Neurath Carnap Schlick Quine Davidson Επιστημονική επιμέλεια Γιώργος Ρουσόπουλος E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Iδρυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 99-100

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 99-100 Μια φιλολογική ματιά σε δυο έργα του Νίκου Ψημμένου (ένα κείμενο ποιητικό, αλλά και με έντονο φιλοσοφικό και πολιτικό στην ευρύτερη έννοιά του χαρακτήρα, και δυο σχετικά με αυτό δοκίμια) Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΑ χαρακτηριστικά του νεοελληνικού διαφωτισμού

ΕΧΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΑ χαρακτηριστικά του νεοελληνικού διαφωτισμού ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΕΧΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΑ χαρακτηριστικά του νεοελληνικού διαφωτισμού στα χρόνια της ακμής του αποτελεί ή έκδοση μεταφράσεων νεωτερικών δυτικών έργων.

Διαβάστε περισσότερα

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΒιβΑίο δασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης ΚοΑιόπουιϊος Ομόημοδ Καθηγηιή$ Ιάκωβος Μιχαηίϊίδη$ Επίκουροδ Καθηγητήδ, ΑΠΘ Αθανάσιος ΚαΛΛιανιωχηδ ΣχοήΙικόδ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών. Οδηγός για το Πρώτο Υπερεθνικό Εργαλείο Άμεσης Δημοκρατίας στον Κόσμο

Εγχειρίδιο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών. Οδηγός για το Πρώτο Υπερεθνικό Εργαλείο Άμεσης Δημοκρατίας στον Κόσμο Εγχειρίδιο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών Οδηγός για το Πρώτο Υπερεθνικό Εργαλείο Άμεσης Δημοκρατίας στον Κόσμο Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ίδρυμα (ΕΠΙ) είναι ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα που έχει ως αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΓΚΡΟΤΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΜΤΡΝΗ το 1819 και οι ανατροπές

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΓΚΡΟΤΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΜΤΡΝΗ το 1819 και οι ανατροπές ΔΥΟ ΣΤΙΧΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΤΟ 1819 ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΓΚΡΟΤΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΜΤΡΝΗ το 1819 και οι ανατροπές πού προκάλεσαν στην κοινοτική και εκπαιδευτική ζωή της πόλης μας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α' Άπό τους πολλούς Λόγους τού γνωστού λόγιου και εκκλησιαστικού ρήτορα Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ εξ Οικονόμων 1

Α' Άπό τους πολλούς Λόγους τού γνωστού λόγιου και εκκλησιαστικού ρήτορα Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ εξ Οικονόμων 1 ΟΙ «ΛΟΓΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο «ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ» ΤΟΥ ΑΙΟΝ. ΣΟΛΩΜΟΥ (Σημεία επαφής και στοιχεία παράλληλα) Μια πνευματική ενασχόληση μου με υποχρέωσε να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΟΜΟ στην ιστορία του νεοελληνικού

ΠΡΩΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΟΜΟ στην ιστορία του νεοελληνικού ((ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ» ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ (1820-1821) ΠΡΩΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΟΜΟ στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου την περίοδο του ελληνικού Διαφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π3.1.2 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!»

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας Συγκριτικός της Εκπαίδευσης Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα» Προλογικές διασαφηνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΣΤΟ «ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ» (1898-1902)

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΣΤΟ «ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ» (1898-1902) ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΛΤΤΖΟΤΡΗΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΣΤΟ «ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ» (1898-1902) Η ιστορία του σκηνοθέτη στο νεοελληνικό θέατρο δεν έχει γίνει ακόμη αντικείμενο ιστορικής μελέτης οι περισσότερες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Για τη στιγμή και την πολυφωνία στον Καβάφη με αφορμή το ποίημα Εν Σπάρτη

Για τη στιγμή και την πολυφωνία στον Καβάφη με αφορμή το ποίημα Εν Σπάρτη ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΕΝ ΣΠΑΡΤΗ Για τη στιγμή και την πολυφωνία στον Καβάφη με αφορμή το ποίημα Εν Σπάρτη Αντώνης Δρακόπουλος Things fall apart; the center cannot

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Τζαβάρας* Οι Σημειώσεις του Νίτσε για τον Ζαρατούστρα (Ιούλιος 1882 Φεβρουάριος 1883)

Γιάννης Τζαβάρας* Οι Σημειώσεις του Νίτσε για τον Ζαρατούστρα (Ιούλιος 1882 Φεβρουάριος 1883) 1 Γιάννης Τζαβάρας* Οι Σημειώσεις του Νίτσε για τον Ζαρατούστρα (Ιούλιος 1882 Φεβρουάριος 1883) Zusammenfassung Nietzsches Notizen zum Zarathustra (Juli 1882 Februar 1883) Nietzsches Werk Also sprach Zarathustra

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ Αλέξης Κόκκος «Ο απώτερος στόχος, ο βασικός σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι να βοηθάει τους ανθρώπους να συνειδητοποιούν τις δυνατότητές τους, να γίνονται πιο

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική Δεν ανεχόμαστε τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ, ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Δεν είσαι η μόνη Δεν είσαι μόνη Το «Εγχειρίδιο συμβουλευτικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» Κ. Κουνενού, Επικ. Καθηγήτρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Β. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΒΟΛΟΣ 2010 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ &

Διαβάστε περισσότερα