ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΚΑΙ 01ΟΜΙΠΠΙΚΕΕ EEM2EER TSR 3ESPISH Μ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΚΑΙ 01ΟΜΙΠΠΙΚΕΕ EEM2EER TSR 3ESPISH Μ"

Transcript

1 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΚΑΙ 01ΟΜΙΠΠΙΚΕΕ EEM2EER TSR 3ESPISH Μ Κ α τ ά τη δ ι ά ρ κ ε ι α του καλοκαιριού έγιναν σ' όλα τα γύρω χ ω ρ ι ά πανη γύρια κ α ι πολιτιστικές εκ δηλώσεις έτσι αρχίζοντας α π ό : το Μαυροβούνι τη Ρουψιά το Γεροπλάτανο την Κ λ ε ι δ ω ν ι ά το Κ ε φ α λόβρυσο τ' Α ν ω Ραβένια τη Β ή σ σ α ν η Μεσοβούνι Αγιο Κ ο σ μ ά Αγιο Μ η ν ά Β α σ ι λ ι κ ό θ α κλείσουμε τον κύκλο των γύρω χω ριών μας με το πανηγύρι στην Κάτω Μερόπη (Φραστανά) και του Ω ρ α ι ο κ ά σ τ ρ ο υ Ο λ α αυ τά τα γύρω με μας χ ω ρ ι ά έκαναν τα πανηγύρια τους κ α ι τις πολιτιστικές τους εκδηλώσεις με χο ρούς τραγούδια και συνε- Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ Η εφημερίδα μας από τότε που βγήκε αγκαλιάστηκε κι αγαπήθηκε απ' όλους παρ' όλες τις παραλήψεις και τα μικρολάθη της άλλωστε ανθρώπινα είναι όλα αυτά - και πάντοτε ζητάμε συγγνώμη και σ' επόμενη έκδοση τα διορθώνουμε Γράφτηκαν πάρα πολλά θετικά σχόλια γι αυτή τη μικρή εφημερίδα ως εκ τούτου η συντακτική επιτροπή αισθάνεται εξαιρετικά ευχαριστημένη και στο μέλλον θα προσπα θήσει να βελτιώσει την έκδοση της Πάντα προσεκτική στα γραφόμενά της μακριά από μικροσκοπιμότητες και προσω πικές ή πολιτικές αντιδικίες πληροφορεί όλους και για όλα χωρίς προσωπικές προ βολές και υπερτονισμό ορισμένων γεγονό των ή κοινωνικών συμβάντων Παρά ταύτα όμως λέγονται και γράφονται και ορισμένα αρνητικά σχόλια Μα φυσικό δεν είναι; Είναι ποτέ δυνατόν μια εφημερίδα V αρέσει σ' όλους; Σε δημο κρατία δε ζούμε; Καθένας έχει τις απόψεις του και δικαίωμα του Εμείς απευθυνόμαστε σ' όλους τους κα λούμε για μια ακόμη φορά σε συνεργασία με αρθρογράφηση με δημοσίευση παλαιών φωτογραφιών με αναμνήσεις διηγήσεις κλπ ώστε οι εκατοντάδες φίλοι μας ανα γνώστες να θυμούνται κάτι από τα περα σμένα να βιώνουν τη σημερινή πραγματικό τητα και να οραματίζονται το μέλλον Πόσο θ' αντέξουμε; Δε γνωρίζουμε ο χρό νος και η αγάπη ΟΛΩΝ μας θα το δείξει ι Η EEJ στιασεις Το κάθε χ ω ρ ι ό είναι πλούσιο σε στοιχεία αξίες που συνθέτουν τον Ελληνικό μας πολιτισμό με τον ανθρωποκεντρικό και ανθρωποπλαστικό του χαρακτήρα που προ σφέρεται κατά τρόπο πο λύ ικανοποιητικό γιατί αποπνέει πνευματικότη τα πολιτιστική δημιουρ γία και παρουσιάζει ζ ω η ρά τα ίχνη ενός λαμπρού ιστορικού παρελθόντος Τ α πανηγύρια αυτά κ α ι οι εκδηλώσεις του κάθε χωριού είναι ο ι ρίζες μας είναι η γνωριμία μας με τα υλικά κ α ι πνευματι κά επιτεύγματα του πολι τισμού μας κ α ι η εκτίμη ση των στοιχείων που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα της ιστορικής πορείας κ α ι της ζωής pasείναι ο ι πολιτιστικές αυτές εκδηλώσεις τα πα νηγύρια μας ή όπως τις θέλουν πολλοί ΠΟΛΙΤΙ ΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ " Μ ι α καινούργια δ ο ξ α ρ ι ά σε παλιό βιολί που όσο κι αν είναι παλιό παραμέ νει πάντα νέο" Ετσι στο καλοκαιριάτι κο αντάμωμα με τις πολι τιστικές μας εκδηλώσεις τους χορούς μας που εκ φράζουν τη χ ά ρ η κ α ι τη λεβεντιά του Νεοέλληνα τα πανηγύρια μας έστω και λίγο διώχνουμε το άγ χος την αγωνία τις προ σ ω π ι κ έ ς μας ανησυχίες και κακίες τους μικροεγωϊσμούς μας κ ι όλα εκεί να τα στοιχεία που κάνουν δύσκολη τη ζ ω ή μας παίρνουμε δύναμη κ α ι θ ά ρ ρ ο ς για συνέχιση της πορείας στο χ ώ ρ ο κ α ι στο χρόνο Α κ ό μ η διακηρύσσουμε την πίστη μας στην α ξ ί α άνθρωπος κ α ι στην ομα δική κ α ι χωριανική κοι νωνία -καθώς κ α ι στην α ξ ί α της ίδιας της ζ ω ή ς του ανθρώπου που είναι κατά τον ποιητή "μέγα κ α λό κ α ι πρώτο" ΑΥΓΟΥΣΤΙΆΤΙΚΑ - ΧΡΟΝΟΪΡΑΦΙΚΑ Η Παναγιά μας Βοηθός μας Το Δεκαπενταύγουστο γιορτάζεται η Κοίμηση της Θεοτόκου της Παναγίας μας μ' όλη την λαμπρότη τα τη μεγαλοπρέπεια κ α ι τη θρησκευτική κατάνυ- ξ* Η παράδοση λέει ότι στην κηδεία της ήταν πα ρόντες όλοι οι Απόστολοι Το λέει και το τροπάριο: "Απόστολοι εκ περάτων συναθροισθέντες ενταύθα Γεσθημανή το χωρίον κ η δευσατέ μου το σώμα κ α ι Σ Υ υιέ κ α ι Θεέ μου παρά λαβε μου το πνεύμα" Εμεινε τρείς ημέρες στον τάφο κ α ι ότι "μετέστη" ύστερα στον ουρανό γ ι αυ τό λέγεται Μετάσταση της Θεοτόκου κ α ι η γιορτή Κοίμηση της Θεοτόκου Ε ί ν α ι βοηθός κ α ι στήριγ μα όλων των θλιβομένων Υπέρμαχος Στρατηγός του Εθνους μας Α υ τ ή (η Πανα γία μας) βοηθάει κάθε άν θρωπο γ ι α το πιο μεγάλο το πιο σπουδαίο κ α ι το πιο σπάνιο αγαθό που είναι η Ε ι ρ ή ν η της ψυχής Ε τ σ ι όπως οι απόστολοι συγκεντρώθηκαν στο χω ριό της Γεσθημανής όλοι οι ορθόδοξοι όλοι οι χρι στιανοί Ελληνες συγκε ντρώνονται στον τόπο τους στο χωριό τους στην εκκλησία του χωριού τους στην Π α ν α γ ι ά τους Ωστόσο ο σύγχρονος άν θρωπος παρά τις πολλές ευκολίες της ζωής κ α ι τ' άφθονα αγαθά δεν είναι ήρεμος δεν έχει ειρήνη Κυρίως δεν έχει ψ υ χ ι κ ή ει ρ ή ν η ψ υ χ ι κ ή γαλήνη ψυ χ ι κ ή ανάταση κ α ι πνευμα τ ι κ ή ολοκλήρωση Η πολυδιάστατη ζωή δεν του χαρίζει ειρήνη Ο κα θημερινός του αγώνας γ ι α μια καλύτερη ζωή α ν τ ί να γεμίσει τα κενά της ζωής του τον φόρτωνε* με άγχη Συνέχεια στην 6η σελίδα

2 ΣΕΛΙΔΑ 2 Το πανηγύρι του χωριού Στις 2 7 Ιουλίου έγινε το π α ρ α δ ο σ ι α κ ό μας πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονος με συμμετοχή πολλών πανηγυρι στών συγγενών φίλων και κοντοχωριανών Το πρωΐ κατά τα κ α θ ι ε ρ ω μένα έγινε η θ ε ί α λειτουργία στο εξωκκλήσι μας σ τ ο γ ρ α φικό Παντελεήμονα ε π α κ ο λ ο ύ θ η σ α ν ευχές κ ε ρ ά σ μ α τ α με ρ α κ ί και λουκούμι και κρύο ν ε ρ ό Π ά ν τ α με τάξη όπως τ' απαιτεί η π α ρ ά δ ο σ η και τα ήθη και έ θ ι μ α του χ ω ρ ι ο ύ Το β ρ ά δ υ έγινε στην κε ντρική πλατεία του χωριού στα π λ α ί σ ι α α ν τ α λ λ α γ ή ς επι σ κ έ ψ ε ω ν ηλικιωμένων των Κ Ε Φ Ο Λογγάδων και Καλπακίου με κ ε ρ ά σ μ α τ α φαγητό τ ρ α γ ο ύ δ ι α και χ ο ρ ο ύ ς α π ό τους ξένους φίλους κ α ι πανη γυριστές Στην αρχή έγινε η π α ρ ο υ σ ί α σ η των χορευτικών του χωριού μας (του μικρού και του μεγάλου Δημοτικό Γυ μνάσιο Λύκειο) Ο λ ο ι μας κα μ α ρ ώ σ α μ ε τα παιδιά μας και πιο πολύ τα μικρά με τις θ α υ μάσιες φιγούρες Θ α μπο ρ ο ύ σ α μ ε ν α παραξηγηθούμε α ν α φ έ ρ ο ν τ α ς ονόματα Συγ χαρητήρια σ ' ό λ α τα παιδιά και στις υπεύθυνες της δ ι ο ρ γάνωσης αυτής Η ατμόσφαι ρ α ήταν πανηγυρική Κάτω α π ό το γ έ ρ ο πλάτανο στο μισοχώρι οι στολές τα χρώμα τα η κίνηση ο ρ υ θ μ ό ς και η μ ε λ ω δ ί α α π ό τη μια η συγκί νηση κ α ι τα " μ π ρ ά β ο " α π ' την ά λ λ η ήταν η θ α υ μ ά σ ι α ει κ ό ν α του χωριού που ό λ ο ι οι πανηγυριστές ό ρ θ ι ο ι χειρο κροτούσαν Την ά λ λ η μ έ ρ α πάλι χ ο ρ ό ς στην κεντρική πλατεία του χωριού Επεκρά τησε κέφι χ α ρ ά ε ν θ ο υ σ ι α σμός χ ο ρ ό ς τρικούβερτος α π ' όλους τους χωριανούς με χορούς Πωγωνήσιους και Ζ α γορίσιους με τραγούδια και κ λ α ψ ά ρ ι κ α μοιρολόγια Ενα ξ έ σ π α σ μ α ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ο ύ μια α ν ά σ α αναπνοής δ ρ ο σ ι ά ς και χ α ρ ά ς στη δ ύ σ κ ο λ η ζ ω ή μας όπως έλεγαν και οι Α ρ χαίοι " Β ί ο ς ανεόρταστος μ α κρά οδός απανδόκευτος" (δηλαδή: βίος χωρίς γιορτές είναι σαν μακρύς δ ρ ό μ ο ς χω ρίς πανδοχεία Δημόκριτος) Περαστικοί ακούγοντας τα κ λ α ρ ί ν α και βλέποντας τους χ ο ρ ο ύ ς έλεγαν: " Ο ι Γεροπλατανίτες ξέρουν ν α γλεντούν και ν α δ ι α σ κ ε δ ά ζ ο υ ν " Ο χο ρ ό ς κράτησε μέχρι τις πρωι νές ώρες της άλλης ημέρας Χ ρ ό ν ι α π ο λ λ ά αγαπητοί μου και του χρόνου Ζ ΟΙ Κ ktviwtmuftovkftoi q\afcojupofttm Εκεί πρωτάνοιίκ το φως τα μάτια ρου και την καρδιά κι ήμουν σαν νάρουν αδεϋφός με τ' άααα του χωριού παιδιά Δεκαπέντε Αυγούστου Π ό σ α χ ρ ό ν ι α μας γύρι σε πίσω αυτό το πανέμορφο φετεινό πανηγύρι Μ ' αυτήν την π ο λ υ κ ο σ μ ί α! Γέμισε η πλατεία των Α ν ω ΡαΒενίων α π ό κόσμο Ο ρ γ α νωμένο το πανηγύρι α π ό τους Ραβενιώτες και την α δ ε λ φ ό τητα Ηλικίες δ ι ά φ ο ρ ε ς ταξιδε μένοι και ντόπιοι οι επισκέ πτες του /7 Ν ο σ τ α λ γ ο ί των Α ν ω ΡαΒε νίων νοσταλγοί της ιδιαίτε ρης πατρίδας μας μιας μι κρής πατρίδας μιας ζ ω γ ρ α φιάς του Πωγωνίου Χτισμένο το χ ω ρ ι ο υ δ ά κ ι μας ριζωμένο εκεί αιώνες τώ ρ α σ α ν μια νησιώτικη φιγού ρ α Μ ε τον κάμπο του που τε λειωμό δεν έχει Τον κάμπο του όπου την Α ν ο ι ξ η μοιάζει με τετραγωνισμένο π ε ρ σ ι κ ό χ α λ ί με χίλια χρώματα και σχήματα μενταγιόν της Α ν α τολής Απλώνεται ω ς τα περί φημα πηγάδια περίφημα γ ι α τότε με το δ ρ ο σ ε ρ ό τους νε- "" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΊΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΧ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΚ ΤΗΛ (0653) ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΒΗΣ - ΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν ΠΛΝΟΥΣΗ 22 - ΤΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ (0653) tcot Γ 1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΙΑλ ΣΗ; ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν ΜΟ» Λΐ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΠΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ (0653)41466 και (0651)26645 ΕΛΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΚ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα wot) δημοσιεύονται ιί όχι δεν εηιστρέφονται Οι εννηόγραφες σννεαγαοιες εκφράζουν u<f «Βάφεις εκείνων not) υπογράψουν ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ*" IIή Αρχική Σπυρίδωνος 8 Τηλ: FAX: ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ ^ta ρ ό και την τέχνη τους ξ α κ ο υ στή σ α λ α μ ο υ ρ ι ά Μ ε το δ ά σ ο ς της Α γ ί α ς Π α ρ α σ κ ε υ ή ς μπροστά του και δ ί π λ α του τα π α λ ι ά α μ π έ λ ι α οι αμπελώνες όπου πριν πολ λ ά χρόνια όλοι ξ έ ρ α μ ε ότι αυτό ήταν η οικονομία του χωριού μας είχε κόπο και μό χθο βέβαια Μ ε τον τρύγο των σταφυ λιών αντηχούσε η π λ ά σ η εκεί α π ό τα τραγούδια φορτωμέ ν α κοφίνια με σ ο δ ι ά γυναί κες με ο υ ρ α ν ό (οι γνωστές μας ά σ π ρ ε ς μαντήλες) πηγαινοερχόντουσαν Και τώρα εν έτει αντικρύζω α π ό τα π α ρ ά θ υ ρ α του Ν ι κ ο λ έ ϊ κ ο υ νοντά σαν αετό τον ο ρ ί ζ ο ν τ α της γενέτειρας μου Κ α ι βλέ πω έ ν α δεύτερο δ ά σ ο ς αντ' αυτών με τροπική βλάστηση μια θ ά λ α σ σ α α π ό πράσινο Π ό σ α έχουν α λ λ ά ξ ε ι στο πέ ρ α σ μ α των χρόνων! Κ α μ ά ρ ω σ α όμως σε τούτο το πανηγύρι τα Ραβενιωτόπουλα της Αδελφότητας τα π ρ ο κ ο μ έ ν α για τη δ ρ ο σ ι ά το κέφι και την α ι σ ι ο δ ο ξ ί α τους για τη ζ ω ή Κ α μ ά ρ ω σ α τις γυ ναίκες ντυμένες με πωγωνίσια και ζ α γ ο ρ ί σ ι α στολή κι έ κ λ α ψ α κ α θ ώ ς εικόνες α ν α στήθηκαν μ έ σ α μου α π ό έ θ ι μα α π ό παλιές φωτογραφίες ό λ ε ς θύμισες του τόπου μας Κατάμεστη κι η ε κ κ λ η σ ί α μας α π ό κόσμο Ευλαβικοί προσκυνητές ό λ ο ι εμείς Κ α μ ά ρ ω σ α στο τραπέζι με τα νόστιμα α ι δ έ σ μ α τ α τους ν ε ο λ α ί ο υ ς για ά λ λ η μια φ ο ρ ά χέρι το χέρι ν α σερβίρουν ν α φροντίσουν για ό λ α ό λ ο υ ς Συνέχεια στην 5 η σ ε λ ί δ α Α π ό την κυρία Ν α υ σ ι κ ά Ν ά σ σ η - Ο ι κ ο ν ό μ ο υ υπεύθυνη περιοχής Ηπείρου Αιτ/νι'ας κ α ι Κερ κ ύ ρ α ς της Εταιρείας T U P P E R W A R E λ ά β α μ ε την παρακάτω επιστολή κ α ι ευχαρίστως τη δημο σιεύουμε: ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ Στη σ υ ζ ή τ η σ η γ ι α τη δ ι α μ ά χ η των σ κ ο υ π ι δ ι ώ ν θ έ λ ω ν α π α ρ έ μ β ω κι ε γ ώ σ α ν γ υ ν α ί κ α όχι σ α ν ο ι κ ο λ ό γ ο ς γ ι α ν α τ ο ν ί σ ω τη μ ε γ ά λ η σ η μ α σ ί α πούχει η κ α θ α ρ ι ό τ η τα Α λ λ ω σ τ ε εμείς ο ι γ υ ν α ί κ ε ς α π ό τη φύση μ α ς ε ί μ α στε κ α θ α ρ έ ς θ έ λ ο υ μ ε την κ α θ α ρ ι ό τ η τ α κ α ι φ ρ ο ν τ ί ζ ο υ με τ ό σ ο γ ι α το σπίτι μ α ς ό σ ο κ α ι γ ι α την κ α θ α ρ ι ό τ η τ α της α υ λ ή ς μ α ς α λ λ ά κ α ι των γ ύ ρ ω χώρων Σ ή μ ε ρ α το π ρ ό β λ η μ α π α ί ρ ν ε ι τ ε ρ ά σ τ ι ε ς δ ι α σ τ ά σ ε ι ς παντού α τ σ α λ ι ά κ α ι σ κ ο υ π ί δ ι α κ α ι α π ο ρ ρ ί μ μ α τ α κι ό λ α τα φ ο ρ τ ώ ν ο υ μ ε στην Τοπική Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η σ τ ο υ ς Δ ή μους κ α ι στις Κοινότητες χ ω ρ ί ς εμείς ο ι ίδιοι ν α φροντί ζ ο υ μ ε γ ι α τα σ κ ο υ π ί δ ι α κ α ι ν α π ρ ο σ έ χ ο υ μ ε τον π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ α χ ώ ρ ο π ο υ π ρ ώ τ α π ρ ώ τ α π έ ρ α α π ' την α σ χ ή μια κ α ι την α η δ ί α που μ α ς π ρ ο κ α λ ε ί είναι Β λ α β ε ρ ό κ α ι για την υγεία μ α ς Ο ι ανεξέλεγκτες χωματερές οι πρόχειροι σκουπιδό τοποι είναι " β ό μ β ε ς " γ ι α τη δ η μ ό σ ι α υ γ ε ί α β α σ ι κ ο ί ρ υ παντές του π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς εστίες π ρ ό κ λ η σ η ς π υ ρ κ α γιών κλπ Επιτέλους έ ν α ς α ρ μ ό δ ι ο ς ή έ ν α ς ε ι σ α γ γ ε λ έ ας δεν υπάρχει; Α ν ο ι τοπικοί ά ρ χ ο ν τ ε ς κ α ι ο ι κ ά θ ε λ ο γ ή ς π α ρ ά γ ο ντες δ ε ν έχουν π ο υ ν α πάνε τα σ κ ο υ π ί δ ι α τους τότε πρέπει ν α κ α τ α ν ο ή σ ο υ μ ε ό λ ο ι μ α ς ότι το π ρ ό β λ η μ α δ ε ν λύνεται με α ν ε ύ θ υ ν ο υ ς τοπικισμούς π ρ ο σ ω π ι κ έ ς δ ι α μ ά χες και μικροεγωϊσμούς και μικροπολιτικές Πρέπει ν α κ α τ α λ ά β ο υ μ ε ό λ ο ι μ α ς ότι το π ρ ό β λ η μ α της κ α θ α ρ ι ό τητας κ α ι των σ κ ο υ π ι δ ι ώ ν των α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν γ ε ν ι κ ά χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι σ υ λ λ ο γ ι κ ή - κοινωνική δ ι α χ ε ί ρ ι σ η κ α ι δ ε ν ε ί ν α ι σωστή λ ύ σ η η συνταγή " π ά ρ τ ε τα α π ό μ έ ν α κ α ι π ε τάξτε τ α στην α υ λ ή του γ ε ί τ ο ν α " Τ α σ κ ο υ π ί δ ι α π ο υ εμείς τα π α ρ ά γ ο υ μ ε π ρ έ π ε ι ν α β ρ ο ύ μ ε τ ρ ό π ο ν α τα δ ι α χειριστούμε χ ω ρ ί ς ν α υ π ο θ η κ ε ύ σ ο υ μ ε τη δ η μ ό σ ι α υ γ ε ί α και το π ε ρ ι β ά λ λ ο ν π ο υ ζ ο ύ μ ε Για ό λ α υ π ά ρ χ ο υ ν λ ύ σ ε ι ς Ειδικοί επιστήμονες Υ γ ι ε ι ν ο λ ό γ ο ι Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ο λ ό γ ο ι Χ η μ ι κ ο ί Μ η χ α ν ι κ ο ί - Γ ε ω λ ό γ ο ι ό λ ο ι πρέπει ν α β ο η θ ή σ ο υ ν κ α ι πρώτοι εμείς ο ι ίδιοι ο ι πολίτες με υ π ε υ θ υ νότητα σ ο β α ρ ό τ η τ α κ α ι κοινωνική σ υ ν α ί ν ε σ η Η ρ θ ε η ώ ρ α ό λ ο ι ο ι πολίτες ν α π ά ρ ο υ μ ε τις ε υ θ ύ ν ε ς μ α ς κ α ι ο ι τοπικές κοινωνίες ο ι α ρ μ ό δ ι ο ι κ α ι η π ο λ ι τ ε ί α α π ό κοινού ν α β ρ ο ύ μ ε τις σ ω σ τ έ ς δ ί κ α ι ε ς κ α ι υγιεινές λ ύ σ ε ι ς σ ε ε π ί π ε δ ο κοινωνικής ε υ θ ύ ν η ς κ α ι ατομικής ε υ θ ύ ν η ς γ ι α το κ α λ ό ό λ ω ν μ α ς Ευχαριστώ γ ι α τη φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ε τ ά τιμής Ναυσικά Νάσση - Οικονόμου Υ π ε ύ θ υ ν η π ε ρ ι ο χ ή ς TW ΕΙΟΧΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο ΒΟΪΔΟΜΑΤΗ! ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΟΥΚΑΙ ΤΗΛ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Hi-Fi T V V I D E O ΟΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Δ α γ κ λ ή 5 τηλ: F A X ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ Α Μ Ο Ν Α Σ - Ο Ω Μ Α Σ Δ Ι Α Ν Ο Μ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ AVIN ΥΦΑΝΤΗΣ ΟΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝΗΤΟ ο ΧΙΛ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν - Κ Ο Ν Ι Τ Σ Α Σ

3 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 1997 ΣΕΛΙΔΑ 3 0 Πφ^οζ τη; Κοινόιφαζ εψψμ Πολύς δόρυβος για το τί ποτα Πριν δούμε κάτι πριν ακούσουμε κάτι και με εμ φανή την προκατάληψη που απορρέει από μικροπρέπεια και από του ότι δεν μπορούν αυτοί που υποκινούν να εί ναι δημιουργικοί και κοινω νικώς ωφέλιμοι για το χωριό Εμφανή τα σημάδια της αντι δικίας και της πίκρας γιατί είναι μικροί και δεν μπόρε σαν να αναρριχδηδούν στα προεδρικά καδήκοντα και με ποια προσόντα άλλωστε; αφού ουδέποτε ενδιαφέρδηκαν για το καλό του χω ριού Απεναντίας μάλιστα βλέποντας να παίρνει σάρ κα και οστά και να δείχνει ότι το χωριό νοικοκυρεύεται και ωραιοποιείται προσπαδούν να το γκρεμίσουν (Εδώ παρεμπιπτόντως ανα φέρω ότι λίαν προσφάτως σπάσανε τα τζάμια στο οίκη μα της Βίγλας αλήδεια για τί; και μάλιστα τώρα τους ξέρουμε καλά όλοι μας αλ λά αυτό στη λήδη) Α λ λ ά ας έρδουμε στην ουσία του πράγματος Και για να καταλάβει ο αναγνώ στης κι όλοι οι χωριανοί περί τίνος πρόκειται: Η κοινότητα με την υπ' αρ 1 5 / 9 6 από φαση της ύστερα από αίτη μα του 4ου Συμβουλίου Πε ριοχής που υπάγεται και το χωριό μας ενέκρινε τη δη μιουργία ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορ ριμμάτων) κάτι πρωτοπο ριακό για τον τόπο μας αφού τέτοιο πράγμα σήμε ρα που μιλάμε δεν υπάρχει πέρα των τριών σ' όλη την Ελλάδα και γίνονται με την χρηματοδότηση της Ευρω παϊκής Ενωσης και την επί βλεψη αυτής Ο ΧΥΤΑ αυτός δ α εξυ πηρετούσε 1 8 χωριά όσα και το ΣΠ Ο ΧΥΤΑ αυτός εν ολίγοις είναι μια μεγάλη δε ξαμενή 10 περίπου στρεμ μάτων πλαστικοποιημένη κυρίως ο πυδμένας για να μη εξάγονται τα υγρά τα οποία δ α συγκεντρώνονται στον πυδμένα και δ α πηγαί νουν σε βιολογικό καδαρισμό τα δε απορρίμματα οι κιακής χρήσεως και μόνο δα ενταφιάζονται καδημερινώς Για τον έλεγχο των συμφωνηδέντων και την λειτουργία αυτού του ΧΥΤΑ πρόεδρος δα ήταν ο εκάστοτε πρόε δρος της κοινότητας μας (Γεροπλατάνου) Τα οφέλη που δ α προέρχονταν απ' αυ τή την κατάσταση εν περιλήψει είναι: Ο ι εργαζόμενοι πρώτα δ α επροσλαμβάνονταν α π ' το χωριό εάν δεν εκαλύπτονταν οι δέσεις δ α προσλαμβάνονταν απ' οπουδήποτε Θ α υπήρχε μό νιμο έσοδο χρημάτων στην κοινότητα από το ενοίκιο του χώρου Θ α εδημιουργείτο κίνηση στο χωριό Το χω ριό μας δεν δ α πλήρωνε φό ρο για την αποκομιδή των σκουπιδιών κλπ κλπ Κα νένας δεν μπορεί ν' αμφι σβητήσει την καλή μας πρό δεση ακόμη κι αυτοί για τους οποίους δ ' αναφερδούμε παρακάτω Το Κοινοτικό Συμβούλιο σ' αυτά τα 2 1 / 2 χρόνια που δητεύει έχει αποδείξει πόσο πασχίζει για το χωριό και τι έχει κάνει γι αυτό στο τέλος της τετραετίας δ α γράψου με με αναλυτικό τρόπο για τα έργα και αν συγκρίνονται με τίποτα και πόσος αγώνας χρειάστηκε να γίνουν Λοιπόν με την απόφαση 1 5 / 9 6 δέχτηκε και προχω ρούσε την διαδικασία για την δημιουργία του ΧΥΤΑ για το 4 ο ΣΠ και μόνο και αφού υπέβαλε αίτημα το συμβούλιο περιοχής άλλως πως δ α προχωρούσαμε; Στην ουσία δεν υπήρχε αντί δραση αν εξαιρέσεις δυο τρείς χωριανούς τους μονί μως γκρινιάζοντες αφού εί ναι στην αντιπολίτευση απλά για να έχουν αντίδεση Ομως στην πορεία ανέκυ ψαν προβλήματα από πλευ ράς Νομαρχίας και ΥΠΕΧΩΔΕ και εν ολίγοις μας ΑΠΕΡ ΡΙΨΑΝ την πρόταση για την δημιουργία αυτού του ΧΥΤΑ που αναφέρουμε λόγος της απόρριψης μη συμφέροντος οικονομικώς λόγω του υψη λού κόστους κατασκευής και έτσι το πράγμα παίρνει τέλος γι αυτό που αναφέρα με και το ΚΣ (Κοινοτικό Συμβούλιο) με την νέα του απόφαση καδιστά ανενεργό τη δημιουργία ΧΥΤΑ και ήρε την απόφαση αυτή Σε προηγούμενο φύλλο γράψαμε για την επίσκεψη του κ Περιφερειάρχη και του Νομάρχη στο χωριό μας και στο χαιρετισμό μου ως πρόεδρος αναφέρδηκα και στην πρόδεση γι αυτά ως όφειλα ως πρόεδρος διότι είχα πληροφορηδεί προη γουμένως από το Νομαρχια κό Συμβούλιο ότι η Νομαρ χία προσανατολίζεται στη δημιουργία τεσσάρων ΧΥΤΑ για όλο το Νομό Ιωαννίνων εκτός της πόλεως Ιωαννί νων και των περιχώρων Η πρόδεση του προέδρου μέχρι την απόφαση του ΚΣ απέχει παρασάγγας διότι για ν' αποφασίσει η κοινότη τα πρέπει πρωτίστως να έχει αίτημα γι αυτό που δ α απο φασίσει Τέτοιο πράγμα μέ χρι σήμερα δεν έγινε άρα η κοινότητα δεν είδε τη νέα πραγματικότητα καδόλου στην ουσία και μάλιστα για το δέμα που έδεσε Κοινοτι κός Σύμβουλος απεφάσισε (το ΚΣ) δεν τίδεται δέμα για συζήτηση αφού δεν έχει από κανέναν μέχρι σήμερα υποβληδεί αίτημα για τη δη μιουργία ΧΥΤΑ άλλωστε τι παραπάνω δ α μπορούσε να είπη Τώρα κάποιοι κύριοι που όλοι μας τους γνωρίζουμε πολύ καλά και που θέλουν να καλύπτονται πίσω από την λεγόμενη ΕΑ (Επιτροπή Αγώνα) ενάντια σε κάτι ανύ παρκτο προσπαδούν να δι χάσουν το χωριό μάλιστα με επιχειρήματα τρελά (δε μι λάμε γι αυτούς που ακολουδούν την άποψη της μη δη μιουργίας ΧΥΤΑ) αλλά για τους πρωτεργάτες που κίνη σαν το δέμα μετά από συ γκεκριμένα πράγματα όπως η λήξη της σύμβασης του κοινοτικού καφενείου και το προχώρημα της κατάργη σης της κοινότητας νομίζο ντας ότι δ α οικειοποιηδούν πράγματα και καταστάσεις για να αναρριχηδούν σε κά ποια δέση λόγω της εξέλι ξης που δ α πάρει η συνένω ση του χωριού μ' άλλα χω ριά Μιλάμε για το άτομο αυτό που καδημερινά σκέ πτεται κάτι κακό για όλους μας Δεν χρειάζεται να πω τίποτε το ξέρουμε καλά Ο κύριος αυτός βρίσκοντας έδαφος στο Βασιλικό -γιατί δήδεν δα εμολύνετο το χω ριό τους με τον ΧΥΤΑ (λυ πούμαι εδώ και για τον πρό εδρο του Βασιλικού- που εί ναι και γιατρός και δάπρεπε να δει το δέμα κάτω από διαφορετικό μάτι) Προχώρησαν σε μια συ γκέντρωση πρώτοι ποιοί άραγε; από το χωριό μας με τρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού μαζί με πολ λούς Βασιλικιώτες Η συγκέ ντρωση έγινε στο χωριό μας Ηδελαν να μας βάλουν σε τάξη Αυτοί οι κύριοι μαζί με τους Βασιλικιώτες τι δου λειά έχουν οι ξένοι στο σπίτι μας Ποιος αλήδεια δ ' άφη νε στο σπίτι του να κάνει κουμάντο ένας ξένος; Ομως γι αυτούς που μιλάμε το δεχτήκανε να γίνει κουμάντο στο σπίτι τους Καλώς ή κα κώς έγινε αυτή η συγκέντρω ση και όφειλα να λάβω μέ ρος και τους εξήγησα μερι κά πράγματα που όλοι τους αγνοούσαν και αγνοούν ακόμη μέχρι και σήμερα Εδώ είναι ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ και κουμάντο να κάνουν στο σπίτι τους Εδώ δεν είναι ΒΑ ΣΙΛΙΚΟ γιατί πρώτον όφει λαν να ενημερωδούν για κά τι που δέλουν να εναντιωδούν και χωρίς να το γνωρί ζουν να μη εναντιώνονται (Αναφερόμαστε στα άτομα που παραβρέδηκαν στη συ γκέντρωση και είχαν προ κλητική συμπεριφορά και όχι σε αυτούς που παραβρέ δηκαν με καλές προδέσεις) Αυτό το τονίζω ακόμη και σήμερα ύστερα από τρείς συγκεντρώσεις -δεν γνωρί ζουν τι είναι ΧΥΤΑ και ότι σή μερα το δέμα είναι ανύπαρ κτο Αλλωστε δεν κάλεσαν έναν αρμόδιο να τους ενη μερώσει Εν συνεχεία οι κύριοι της ΕΑ έκαναν συγκέντρωση και στο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ δέλοντας να βρουν και άλ λους συμπαραστάτες για ανύπαρκτο δέμα και συγ χρόνως να εναντιώσουν και άλλους προς το χωριό μας πράγμα ευτυχώς που δεν έγινε στο Κεφαλόβρυσο Εκεί τα πράγματα ήταν πιο σοβαρά Ισως και από την παρουσία κάποιων κομμά των Αυτά τα πληροφορήδηκα δεν ήμουν παρών Τα κόμματα π α ρ ' όλο που δέ λουν ψήφους έχουν και μια σοβαρότητα και πιστεύω ότι την είχαν διότι δεν ακολούδησαν την λογική του συρ φετού και την ανευδυνότητα και επιπολαιότητα της ΕΑ Τέλος κάνουν και συγκέ ντρωση στο χωριό Τρίτη φο ρά τώρα Δεν ξέρω από ποιους έγινε Ομως πάλι τα ίδια και μάλιστα μάζεψαν και υπογραφές ενάντια σε κάτι ανύπαρκτο και χωρίς να καλέσουν ούτε τον πρόε δρο ούτε κάποια αρχή πάλι το τονίζω ν' ακούσουν κάτι βρε παιδί μου αυτοί όμως στο βιολί βιολάκι τους Μας είπαν τόσα πολλά ψευδολογήματα και τερα τουργήματα ότι δάρδουν 130 χωριά ότι δ α πέσουν πατσιάδες ότι δ α πέσουν απόβλητα Νοσοκομείων ότι δα πέσουν λύματα Βόδρων και άλλα πολλά Που τα βρήκαν αυτά; Εκαναν τρεις συγκεντρώσεις δεν κάλε σαν το ξανατονίζω -και γίνο μαι κουραστικός και μακρυγορώ- μια φορά κάποιον αρ μόδιο για σωστή ενημέρω ση Ο λ α αυτά λοιπόν έχουν άλλους σκοπούς Ξεκίνησαν από την προκατάληψη μερι κών που στην πορεία χρό νων τώρα την έχουμε δει Α λ λ ά σιγά - σιγά δ α ξεφτί σουν και δ α ξεδοντιαστούν Εδώ μια και το φέρνει ο λό γος αλήδεια μήπως μπορεί να μας πει κανείς μερικά δρομάκια που δεν μπορεί να περάσει κανείς λόγω βρω μιάς ποιος τα βρωμίζει; αλήδεια ποιος βρωμίζει το μονοπάτι στα Μαρίνια; στη Βίγλα στη Σκάλα στη Σαλαμπουργιά στου Τζέρμπου το πηγάδι κα Παρ' όλο που η κοινότητα έχει τοποδετήσει κάδους για να γίνεται η αποκομιδή των σκουπιδιών Πότε άλλοτε έγινε τέτοιο πράγμα στο χωριό; Εμείς το Κοινοτικό Συμβούλιο προσπαδούμε για την καδαριότητα του χωριού Τελειώνοντας εμείς το ΚΣ κάνουμε γνωστό με σα φήνεια και ειλικρίνεια ότι σε καμιά περίπτωση δεν δ α εναντιωδούμε με το χωριό δα αφουγκραστούμε τους κατοίκους και ότι πάντοτε δα γίνει αυτό που δέλουν οι χωριανοί και όταν δεν το δέ λουν δεν δ α γίνει κι έτσι 8άχουμε τη σύμπνοια την αγά πη όλων των χωριανών και δ α ικανοποιήσουμε όλους ακόμη και τους κυρίους της ΕΑ (Επιτροπή Αγώνα) Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ

4 ΣΕΛΙΔΑ 4 Η ΠΟΙΗ2Η Φτώχεια αφθονία κι αχαριστία μια πραγματική ιστορία ίσως σε μερικούς φανεί αστεία μα είν' ααήθεια με ουσία Τα χρόνια εκείνα τα παλιά εμείς τότες μικρά παιδιά Βλέπαμε την γερουσία δεν είχε δεκάρα για την εκκλησία Ναι τότες κάνανε πολλά παιδιά και δεν είχανε δουλειά ούτε ασφαλώς συντάξεις δυστυχία της κατώτερης της τάξης Ερχότανε οι ταξιδεμένοι κάπως πιο καζαντισμένοι πέρα εκεί στο καφενείο βρε καλώς τόνε το θείο Πίνανε καφέ ρακή κι ο γέρος πέρα στην άκρη εκεί τον κερνούσανε τσιγάρο το ρουφούσε σαν φουγάρο Τώρα όλοι μας καλοπερνούμε μερικοί ευημερούνε και μην νομίσουν μερικοί πως κάνω δα πολιτική Ου από αυτούς έχω χορτάσει διότι όλοι μας έχουνε γελάσει επαγγελματίες κατεργαραίοι μα για τους αγαθούς είν' σπουδαίοι Τώρα Βλέπεις τους γερόντους χαίρονται τους απογόνους πούρχονται τα καλοκαίρια γεμάτοι καλούδια εις τα χέρια Μα και την σύνταξη που παίρνει ξέρει και τα καταφέρνει το αλεύρι ένα τσουβάλι μα και τον τενεκέ το λάδι ή ποιος έκανε τα λάθη Οι περισσότεροι νέοι δυστυχώς ετούτοι σκέφτονται αλλιώς από δικονομία δεν καταλαβαίνουν κι όλο πιο πολλά γυρεύουν Οι ντουλάπες ρούχα δεν χωράνε τρείς πέντε τα φόρεσαν ύστερα τα πετάνε τα μαγειρικά τα σκεύη με τον παλιατζή τα παζαρεύει Ειδικά στα παιδικά εδώ σπατάλη τα λεφτά πρόοδος ΒέΒεια θα πείτε ναι εμένα να με συγχωρείτε Ισως η δικιά μας η γενιά τα Βλέπει όλα διαφορετικά διότι περάσαμε δύσκολες εποχές πολέμους κατοχή καταστροφές Ολοι τώρα τα έπιπλα αλλάζουνε κι όταν πάνε στα μπουζούκια να δείτε τι πιάτα όπου σπάζουνε και λένε πως διασκεδάζουνε Σαν πας σε χορούς ή εκδηλώσεις φίλους γνωστούς θανταμώσεις θα σου πούνε δύσκολες στιγμές περνούνε Η ζωή έγινε δράμα μόνον που δεν αρχίζουν κλάμα τα παιδιά τους μορφωθήκανε μα δεν ταχτοποιηθήκανε Εχουνε δίκιο τι να πω αυτό είναι βλέπω γενικό Βέβαια υπάρχουνε περιουσίες που γενικές γραμμές είναι αστείες ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Σπίτια και αυτοκίνητα οικόπεδα κι άλλα ακίνητα κι ορισμένες καταθέσεις εσύ μπορείς να υποθέσεις Γραφείο: Αριστοτέλους 16 τηλ: Οικία: Φιλελλήνων 26 τηλ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τι θέλουν άλλο οι αφορεσμένοι και δεν είναι ευχαριστημένοι ας θυμηθούνε τα παλιά που ξεκίνησαν με ναύλα δανεικά Τους δίνω μία συμβουλή και μην τους έρθει προσβολή πως η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η πλεονεξία και η αχαριστία Και στα δικά μας τα κλαρίνα ου εδώ είναι πιο φίνα πεντοχίλιαρα πετούμε χορεύομε και τραγουδούμε Βράδυ να πας σε πιτσαρία σε κέντρο ή καφετερία άδικα θα τριγυρνάς δεν Βρίσκεις καρέκλα ούτε μία Τι είναι τώρα ίσως να πείτε εμένα να με συγχωρείτε ξέρετε η αλήθεια μου αρέσει κι αν κάνω λάθος η αστραπή να με Βαρέσει Αχ Μ Μάρης Ρωμπάτινο Μεροπαίος Κι όλοι διαμαρτυρόμαστε κιάλληλοτσακωνόμαστε τα πολιτικά τα πάθη Ιούνιος 97 ΠΥΡΣΟΙ ΟΕ Μ&Α ΚΟΛΕΜΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Δ Ο Μ Π Ο Λ Η Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α ΤΗΛ: (0651) FAX (0651) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΠΗΣ Καυσόξυλα -Κάρβουνα Ηπείρου ΤΗΛ: Κινητό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΩΛΗΣΗ Α Υ Γ Ω Ν ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ: ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΚΡΕΤΣΗ - ΣΚΟΝΤΡΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΡΩΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ: ΜΕΖΕΔΟΠΟΙΕΙΟ - ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΒΑΚΧΟΣ BABY HOUSE Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES - ΒΕΝΖ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΓΟΥΣ 151 ΤΗΛ: FAX ΑΟΗΝΑ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΚΥΡΛΙΓΚΙΤΣΗΣ - ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 69 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΗΛ: ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΙΕΝΩΝΑΣ Α' ΤΑΙΕΩΣ ΚΑΦΕ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ - ΤΑΒΕ ι "ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ" ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ: (0657) ΕΜΠΟΡΙΑ Π Ο Τ Ω Ν - Α Ν Α Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν ΓΚΙΚΑΣ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΚΑΤΣΑΡΗ 11 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια και εκδηλώσεις Θ Ε Ο Δ Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ 12 ΤΗΛ: ειδικές τιμές Ι Η Ρ Ο Κ Ρ Η Ν Η - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ο Ι Α Σ ΠΩΛΗΣΙΣ Χ Ο Ν Τ Ρ Ι Κ Η - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι Κ Α Τ Σ Α Ν Ο Σ KEY HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΥΙΌΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛ ΚΙΝΗΤΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5 Η Κ Ρ Ι Ν Ο Ν ΙΑ Κοιτώ δεξιά κοιτώ ζερβιά κοιτώ επάνω κάτω ψάχνω να Βρω την ανθρωπιά και βρίσκομαι στον πάτο r< Ψάχνω να βρω το σεβασμό το φίπο την αγάπη βρίσκω μπροστά τον κουρνιαχτό τα ψεύδη την απάτη Ψάχνω να βρω τα 8έμεπα σ' αυτήν μου την Πατρίδα γύρω φουντώνει ο μαρασμός και σβήνει κα8' εππίδα Ψάχνω τα ήβη τους βεσμούς τους άγραφους τους νόμους βρίσκω κακίες εμπαιγμούς δολίους υπονόμους Μην πεις το δίκιο σου θα βρης μάταιος είναι κόπος είναι ψιλά τα γράμματα που τάχει αυτός ο τόπος Οι κλέφτες που δικάστηκαν φέρουν γύρα στην πόλη αυτό δεν είναι μυστικό συχνά το Βλέπουν όλοι Από τον Ayiacuo κάτω rag Πηνανιά στο Βοϊδομάτη Διακρίνεται ο Δήμαρχος Κηφισιάς κ Taoouflnc Παντού υπάρχει κλέψιμο απάτη κοροϊδία οι απατεώνες πλήθυναν σ' αυτή την κοινωνία Η εμπιστοσύνη πέταζε στον αδελφό ακόμη κι όταν υπάρχει λάδωμα δεν λειτουργούν οι Νόμοι Το λάδωμα είναι θεός με δύναμη μεγάλη μην αμφιβάλετε ποσώς αυτό παντού προβάλει * Χαμός τριγύρω γίνεται απ' όσα ακούν τ' αυτιά μας αλλοίμονο που φθάσαμε τι βλέπουν τα παιδιά μας Συχνά πυκνά το βλέπομε την σήμερον ημέρα ο γιος τη μάνα ξέχασε κι η κόρη τον πατέρα Κοιτώ δεξιά κοιτώ ζερβιά κοιτώ επάνω κάτω ψάχνω να Βρώ την ανθρωπιά και βρίσκομαι στον πάτο Τυφλώθηκε ο άνθρωπος απ' την πλουτομανία θεό ντροπή και ανθρωπιά τάβαλε στη γωνία Αφρων άφρων άνθρωπε Αλλοι στη λίρα κολυμπούν και στη χλιδή βουλιάζουν κι άλλοι στο μεροκάματο Βογγούν κι αναστενάζουν αρρώστειες ήρθαν φοβερές Αίιτζ καρδιά καρκίνοι ο άνθρωπος τα πλούτη του τώρα σε ποιόν τ' αφήνει; Κοιτώ δεξιά κοιτώ ζερβιά τον κόσμο δεν γνωρίζω μάλλον στη ζούγκλα Βρίσκομαι τίποτε δεν ορίζω Αλλοι μετρούν τονγκόπο μου και άλλοι τη σοδιά μου κι αφού σταθούν στον ώμο μου τρίματα στην ποδιά μου Τι τρώμε και τι πίνομε κανείς δεν το γνωρίζει Ε Uamm σιο Mcpnj Νοθείες βρίσκονται παντού στο λάδι στο τυρί στο μέλι κι αν κάνεις και παράπονο σου λένε τι σε μέλει Φυλάξου από το φίλο σου μαζί με τον εχθρό σου γιατί αυτός ευρίσκεται μέσα στο σπιτικό σου Κάποιοι τον πεν ποπιτισμό ππάνη πολύ μεγάλη ευχές μονάχα στο θεό το χέρι του να Βάπη Καυγάδες διαζύγια γάμοι χωρίς αξία ταξίδια διασκέδαση χρήμα πλεονεξία γι αυτό τώρα τον άνθρωπο η αρρώστεια τον θερίζει Τροχαία δυστυχήματα να τ' αποφύγεις δεν μπορείς στον ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ τι θα πης γι αυτά τα πλούτη της ντροπής; Αδελφοσύνη σεβασμός αγάπη στην Πατρίδα είναι τα μόνα που μπορούν να δώσουν μιαν ελπίδα Βασιλικό Ιωαννίνων Παναγιώτης Κύρκος M M k ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Εξελέγη νέος Πρόεδρος στο Σύνδεσμο Υδρευσης Πηγών Μερόπης ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ωραιοκάστρου ο κ Αθανάσιος Τσάλης Εμείς οι Γεροπλατανίτες που υδρευόμαστε από τις πηγές Μερόπης - Νεμέρτσικας του ευχόμαστε ολό ψυχα καλή επιτυχία στο πράγματι δύσκολο έργο του Ενα έργο που είναι για όλους μας έργο ζωής Μ ε την εργατικότητα του και τις δραστηριότητες του κ Προέδρου πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλή ύδρευση Οπως γράψαμε κι άλλες φορές το χωριό μας πρώτα ήταν στο παληοχώρι κάτω στο Βοϊδομάτη λείψανα του οποίου υπάρχουν και σήμερα χτισμένο από ποι μένες - κτηνοτρόφους πριν το 1600 μχ με κεντρική μι κρή εκκλησούλα κατά πλη ροφορίες του Αϊ Βασίλη με πρόχειρες γύρω καλύβες και πέτρινους αγροτικούς οικισμούς με φράχτες και στρούγγες Επειδή όμως ο Αϊ Βασίλης γιορτάζεται το χειμώνα με ρικοί κτηνοτρόφοι - ζευγί τες λίγο πιο πέρα το 1650 έκτισαν κι άλλη μικρή εκκλησίτσα την Παναγιά κι εκεί γινόταν πανηγύρι κάθε Δεκαπενταύγουστο με ψη τά κλαρίνα και πίτες Η εκκλησία αυτή κράτησε μέχρι το 1866 οπότε όπως AcKoncviQugouaios στο Ανω ΡοΒενιο Συνέχεια από την 2η σελίδα να τους ευχαριστήσουν Μα και οι μεγάλοι της αδελφότητας αεικίνητοι μπριόζοι πρόσχαροι κι ο πρόεδρος χαρά μου έδωσε με το συμβολικό του λόγο Προσπαθεί η Αδελφότητα και προσφέρει έργο στο χω ριό Της αξίζουν συγχαρητή ρια Αναφέρω μέσα σε άλλα το τσιμεντόστρωμα που φέ τος ήταν κάτι το διαφορετι κό κι ομόρφηνε το χωριό Ηθελα ν' αναφέρω ονόμα τα πολλών σε τούτο το γιορ ταστικό σημείωμα μου αλλά φοβούμενη μη ξεχάσω κά ποιον και παρεξηγηθώ φτά νει μονάχα τούτο για το τέ λος Τους ευχαριστούμε όλους για το τώρα αλλά και για το τότε που μας γύρισαν Παρασκευή Νικολού - Μάρκου ι -»- ΣΕΛΙΔΑ 5 ι» φαίνεται και απο την επιγρα φή κτίστηκε άλλη πιο μεγά λη όπως έλεγε ο Παπά Τσιάβος και επιβεβαίωνε ο Παπα - Θανάσης Οικονό μου σωζόμενη δε επιγραφή πλάκας γράφει: Ανηγέρθη του 1866 ανεκαινίσθη δε το 1969 υπό της οικογενείας Ι Μούκα Εκεί λοιπόν από τα παλιά χρόνια το Αντίπασχα και το Δεκαπενταύγουστο κάναμε κοινό τραπέζι και γλέντι μέ χρι περίπου το οπότε το έθιμο αυτό ατόνη σε Εφέτος λοιπόν με πρωτο βουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου μας και ιδίως με προσωπικές ενέργειες του κ Χ Κούτα έγινε παραδο σιακό πανηγύρι με ψητά φα γητά κλαρίνα τραγούδια και χορούς με συμμετοχή όλων των χωριανών σαν τα παλιά τα χρόνια Αόγω των πρόσφατων όμως σεισμών της Κόνιτσας η εκκλησία η Παναγιά μας υπέστη ρωγμές και χάρις στη δραστηριότητα της Εκ κλησιαστικής Επιτροπής και με δωρεές ευσεβών χωρια νών και άλλων προσκυνη τών που τους ευχαριστούμε πολύ επισκευάστηκε και αρμολογήθηκε και είναι ένα στολίδι μέσα στο δάσος το δε νερό του πηγαδούλι ξεδι ψάει κάθε στρατοκόπο προσκυνητή Μετά τη θ ε ί α Αειτουργία την αρτοκλασία και τον αγιασμό επακολούθησαν κεράσματα με λουκούμι και ρακί ευχές παλιοτικά τρα γούδια φαγητό γλέντι και χορός -χωρίς μεγάφωνακάτω από τον χοντρό ίσκιο στα πουρνάρια μέσα στην αγκαλιά της φύσης Ολοι οι χωριανοί αγαπη μένοι αδελφωμένοι χώρια απ' τις "έγνοιες της ζωής" χόρεψαν και γλέντησαν Με ταξύ των παρευρεθέντων ήταν: ο κ Κων/νος Τασού λας Δήμαρχος Κηφισιάς ο Πρόεδρος της Αδελφότη τας Γεροπλατανιτών θ ε σ / νίκης κ Φίλιππος Κούγκλης οικογενειακώς ο ανταπο κριτής της εφημερίδας μας Αθηνών κ Α Αιάπης ο Αντι πρόεδρος του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Καστοριάς κ Β Νικολάου ο Προϊστάμε νος ΥΠΕΔΑ Α ' Δ Ο Υ Ιωαννί νων κ Παναγιώτης Γκούντας πολλοί προσκυνητές από Κλειδωνιά Κόνιτσα ξε νιτεμένοι χωριανοί μας α π ' όλα τα μέρη που η ονομαστι κή τους καταχώρηση θ α μά κρυνε πάρα πολύ τον κατά λογο και πάρα πολλοί άλλοι ξένοι προσκυνητές φίλοι γνωστοί και άγνωστοι κα θώς και ο Πρόεδρος του Φι λεκπαιδευτικού Συλλόγου Πωγωνιανής κ Γ Παράσχος Ετσι επιστρέφοντας στις ρίζες μας ριζώνομε ξανά στις πανάρχαιες παραδό σεις μας οδηγώντας εκεί τα παιδιά μας τους γαμπρούς μας τις νύφες μας τα εγγό νια μας συνεχιστές της ζω ής των προπαππούδων μας παππούδων και πατεράδων μας Ολους τους προσκυνητές τους ευχαριστούμε καθώς επίσης και τα μέλη του Συλ λόγου που πράγματι προσέ φεραν πολλά και κουράστη καν για το παραδοσιακό αυ τό πανηγύρι ευχόμενοι πά ντα η χάρις και η ευλογία της Παναγίας να μας Βοη θάει όλους με υγεία και χα ρά να συνεχίσουμε να γιορ τάζουμε πάντα έτσι και του χρόνου Ζ ΟΙΚ

6 ΣΕΛΙΔΑ 6 Το χρονικό και η πραγματικότητα χωρίς προκατάληψη Η κοινότητα το 1993 και στις 16 Μαίου είχε εκμισθώ σει το κοινοτικό καφενείο στην κ Ευτυχία Παπαχρήστου συζ Χρυσοστόμου σύμ φωνα με τις υπ' αριθμ 11 και 12 αποφάσεις του 1993 του Κοινοτικού Συμβουλίου Η εκμίσθωση έγινε κατόπιν φανερός δημοπρασίας με πο σό δρχ μηνιαίως που πρόσφερε η μοναδική συμμετάσχουσα στην δημοπρασία κ Ευτυχία Χ Παπαχρήστου Το ανωτέρω ποσό δέ χτηκε το Κ Σ αν και μικρό διότι στις προθέσεις του ήταν να υπάρχει ανοικτό το κοινοτικό καφενείο αφού ο ρόλος του ήταν και είναι κοι νωνικός και όχι καθαρά οι κονομικός Ετσι συμφωνάμε υπογραφέν συμφωνητικό η μίσθωση του καφενείο έληγε στις 16 Μαΐου έτους 1997 Ομως η μισθώτρια του καφε νείου κ Ευτυχία Παπαχρήστου θεώρησε καλό να μην παραδώσει στην κοινότητα το κοινοτικό καφενείο όπως όφειλε στην ανωτέρω ημερο μηνία Πράγμα που ποτέ δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα Πο τέ όποιος κ α ι αν πέρασε σαν μισθωτής από αυτό το καφε νείο (κοινοτικό) αφού κανέ νας δεν θέλησε να δημιουρ γήσει πρόβλημα στην κοινό τητα και παρέδιναν το καφε νείο κανονικά στην ημερο μηνία λήξης Στην κοινότη τα που ο σύζυγος της κυρίας Παπαχρήστου ήθελε να άρ χει είχε θέσει υποψηφιότητα ως πρόεδρος και ως σύμβου λος (ο καθένας ας αναλύσει αυτό) Η κοινότητα δια του προέδρου είχε μάλιστα ειδο ποιήσει την κ Παπαχρή στου έγκαιρα με την από εξώδικη πρόσκληση που της κοινοποιήθηκε με δικαστικό επιμελητή να απο δώσει την χρήση του καφε νείου στην προβλεπόμενη από την σύμβαση ημερομη νία ( ) Ο κύριος λό γος της παραπάνω ενέργειας ήταν το ότι η κοινότητα έχει εξασφαλίσει τα απαραίτητα κονδύλια για την ανακαίνι ση και τελειοποίηση όλου του συγκροτήματος ώστε να γίνει πιο λειτουργικό προς όφελος όλων των κατοίκων αρχίζοντας τις εργασίες αυ τές αμέσως μετά από την λή ξη του συμβατικού χρόνου μίσθωσης του ακινήτου Το Κοινοτικό Συμβούλιο ανέμε νε λοιπόν την παράδοση του καφενείου όπως είχε δεσμευ τεί η μισθώτρια με το συμ φωνητικό που είχε υπογρά ψει Η μισθώτρια όμως θεώ- Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής κατά του ΧΥΤΑ Κατόπιν προσκλήσεως της Ι τντονιστικής Επιτροπής αγώνα κατά του Χ Υ Τ Α σε ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων αποφασίζουμε: 1) Καταδικάζει τη μέχρι τώρα στάση των Συμβούλων της πλειοψηφίας ως προς τα Χ Υ Τ Α 2) Εξουσιοδοτεί τη Συντονιστική Επιτροπή για κάθε μορφή αγώνα (Παραστάσεις στη Νομαρχία και σε φο ρείς κλπ) Ο ι εξουσιοδοτούντες: Παπαχρήστος Σπύρος Νίκου Βασίλειος Νίκου Κλε άνθης Πάνος Νικόλαος Χρυσοβαλάντης Πάνος Βακόλας Νικόλαος Καλαντζής Αθανάσιος Ρούσσης Μιχά λης Ρούσσης Νίκος Κούτας Χρήστος Γκέγκας Ευάγ γελος Τζέρμπος Πέτρος Κ α λ ^ ' 'ης Παναγιώτης Καλτσούνης Γιώργος Μαλισόβας μητριός Σιούτης Λεωνίδας Σιαπατόρης Χρήστος Ιωάννου Αφροδίτη Μελισόβα Βασιλική Παπαχρήστου Ευτυχία Παπαχρή στου Χρήστος Καλαντζή Σταματία Παπαχρήστου Μάργαρη Γεωργιάδης Παύλος Τσουμάνης Θωμάς Γκέγκας Τάσος Παπαχρήστου Χρυσόστομος Σ Γ Π ί ε Γ ο Χ Γ Γ Ι Σ Ε : Δημοσιεύουμε από δημοσιο γραφική δεοντολογία το παραπάνω κείμενο που μας έστειλε ο κ Χ Κούτας Εχουμε όμως τη γνώμη ότι κα λόν είναι η εφημερίδα μας να μην εμπλακεί σε τέτοιες διαμάχες κ α ι αντιπαραθέσεις ευχόμενοι να μην επανέλ θουμε με θέματα που θάπρεπε ν α λύνονται στο Κοινο τικό μας Γραφείο ρήσε καλό να μην πράξει αυ τό αναγκάζοντας την κοινό τητα να προσφύγει στα δικα στήρια με σχετική αγωγή Βέβαια η μισθώτρια υπό μορφή εκβιασμού και πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης για την τύχη του καφενείου ενώπιον όλου του Κοινοτικού Συμβουλίου αλ λά και ενώπιον δικαστηρίου (στην δίκη για την παροχή νερού που θα σας αναφέρω παρακάτω) ζήτησε για ν α αποχωρήσει από το καφενείο με θράσος και παραλογισμό το ποσό των δρχ από την κοινότητα στην οποία το ξαναλέω ήθελαν να άρχουν για το καλό της Το χρηματικό αυτό ποσό δεν κατέβαλαν ως ενοίκιο για τα τέσσερα χρόνια που είχαν μι σθώσει το καφενείο (σύνολο ενοικίων που κατέβαλαν δρχ και ζητούσαν δρχ για αέρα τ ι παραλογισμός αλήθεια;) Ομως ο παραλογισμός δεν εί ναι μόνον εδώ Η παρούσα κοινοτική αρχή με την ανά ληψη των καθηκόντων της το έτος 1995 και ειδικότερα όταν τους θερινούς μήνες προέβη σε καταμέτρηση κα τανάλωσης νερού των κα τοίκων (όπως όλοι γνωρίζε τε τότε γίνεται η καταμέτρη ση) διαπίστωσε ότι το κοινο τικό καφενείο δεν είχε υδρομετρητή (ρολόι ύδρευ σης) καθώς επίσης το ίδιο συνέβη και σε άλλες τρείς περιπτώσεις σε όλο το χωριό Αμέσως με το υπ' αριθμ 386/ έγγραφο της κοι νοποίησε προς την μισθώ τρια παράκληση να τοποθε τήσει υδρομετρητή στο κοι νοτικό καφενείο διότι διαφο ρετικά θα της υποβάλλοντο κυρώσεις Εδώ υπενθυμίζε ται ότι η τοποθέτηση υδρο μετρητή είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις εγκυκλίους και του υπουργείου Εσωτε ρικών της Νομαρχίας αλλά και με τον ισχύοντα κανονι σμό ύδρευσης της κοινότη τας Η μισθώτρια όμως δεν τοποθέτησε υδρομετρητή και έτσι η κοινότητα δια του προέδρου της εξαντλώντας κάθε είδους ανοχής κ α ι εφαρμόζοντας τον κανονι σμό ύδρευσης διέκοψε την παροχή νερού στο κοινοτικό καφενείο όπως όφειλε να κά νει Η μισθώτρια τότε προσέ φυγε στο μονομελές στις Πρωτοδικείο Ιωαννί νων καταθέτοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της κοινότητας για να επα νασυνδέσει το νερό και έτσι έγινε εκδόθηκε απόφαση επανασύνδεσης του νερού Η απόφαση αυτή όμως αναιρέ θηκε αμέσως άρα και τελεσί δικα μόλις η κοινότητα έκα νε παράσταση στην πρόεδρο Πρωτοδικών Ιωαννίνων πα ραπέμποντας την όλη υπόθε ση σε τακτική δικάσιμο στην οποία αποφάνθηκε ότι το Πρωτοδικείο είναι αναρμό διο κ α ι παρέπεμψε την υπό θεση στο Ειρηνοδικείο Κόνι τσας Στο Ειρηνοδικείο η μι σθώτρια ζήτησε εκ νέου την σύνδεση της παροχής λέγο ντας ότι ζητά νερό για μερι κές μέρες για το πανηγύρι λες και η κοινότητα δεν θα το έκανε αυτό αν το ζητούσε από την ίδια (εδώ πρέπει να τονίσω την ύπαρξη δόλου διότι η μισθώτρια δεν ανέφε ρε στην Ειρηνοδίκη τις απο φάσεις του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων παραπλανώντας την) Η κοινότητα και σε αυ τή την περίπτωση υπέβαλε αίτηση ανάκλησης και ορί στηκε τακτική δικάσιμος την Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η κοινότητα δια του προέδρου της και συμβούλων αυτής προσπά θησε καθ' όλη την διάρκεια των δικαστηρίων επιδει κνύοντας καλή θέληση να βρεθεί συμβιβαστική λύση αλλά από την πλευρά της μι σθώτριας συνάντησε προ κλητική και αδιάλλακτη θέ ση που έρχεται σε αντίθεση με τις υπ' αριθμ 20/97 31/ 97 32/97 και 33/97 αποφά σεις του Κ Σ με τις οποίες στηρίζεται το νόμιμο των ενεργειών του Κοινοτικού Συμβουλίου δια του προσώ που του προέδρου της κοινό τητας Παρ' όλα αυτά που έγιναν η κοινότητα δια του προέδρου καλεί την κ Ευτυ χία Παπαχρήστου να αποδώ σει την χρήση του καφε νείου και σε αυτή την χρονι κή στιγμή και ας ξεχαστούν όλα διότι σε αντίθετη περί πτωση είναι υποχρεωμένη αφού δεν έρχεται σε συνενόηση με το Κ Σ να προβεί σε άλλες λύσεις και κυρώσεις που δεν θα έχουν καλό για το γενικότερο συμφέρον αλλά ας επικρατήσει καλή θέλη ση ΧΩΡΙΣ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Λ Η Ψ Η ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Η Παναγία μας βοηθάς μας Συνέχεια από την 1η σελίδα καταθλίψεις ανησυχίες διαβολές διαστρεβλώσεις και φόβους γ ι α το παρόν και το μέλλον Ζει κάτω από πιέσεις που κάνουν τ η ζωή του δυστυχισμένη κ α ι άχαρη Ξανά κ α ι ξανά ρωτάει τον εαυτό του: " Τ ι συμβαίνει με μένα; Γ ι α τ ί δεν έχω ει ρήνη χαρά; Γ ι α τ ί δεν είναι ευτυχισμένος κ α ι χαρού μενος; Η αφθονία των υ λ ι κ ώ ν αγαθών η αδιαφορία η απάθεια η τυπολατρεία και η ρηχή συμβιβασμένη χριστιανική ζωή μας έχει απομακρύνει από τον Π α ντοδύναμο κ α ι Πανάγαθο Θεό από τη ζωή των " Χ ρ ι στιανών" Κ α ι αλήθεια δεν υπάρχει σωτηρία; Μ α ασφαλώς κ α ι υπάρχει Η λύση είναι απλή Επιστρο φή στην εκκλησία με π ί στη στο Χριστό κ α ι με τη βοήθεια κ α ι συμπαράστα ση της Παναγίας μας ο άν θρωπος γίνεται ξανά "άν θρωπος" κ α ι βρίσκει την πραγματική ειρήνη κ α ι την ειρήνη της ψυχής Η Π α ν α γ ί α μας που η χάρη της γιορτάζεται σή μερα αυτές τις ημέρες της υλικής ευημερίας του φα ρισαϊσμού κ α ι της ηθικής κ α ι πνευματικής διαφθο ράς μας κ α λ ε ί όλους μας ν α επιστρέψουμε σ' αυτή με συντριβή κ α ι μετάνοια Α υ τ ή πρεσβεύει στον Κ ύ ριο ν ' αλλάξει ρ ι ζ ι κ ά η ζωή μας ν α μας σώσει να - μας θεραπεύσει κ α ι ν α μας δώ σει την ψ υ χ ι κ ή ειρήνη κ α ι να βρούμε την ηρεμία μας Α υ τ ή θα μας βοηθήσει ν α γεμίσουμε τα κενά της ζω ής μας θα βοηθήσει τον κ α θένα μας ν ' αναπτυχθεί πνευματικά ώστε ν α γίνει σωστός άνθρωπος Η χάρις και η βοήθεια της πάντα μαζί μας Σ

7 ΣΕΛΙΔΑ 7 * -«^ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) τον περίφημο Επιτάφια του μας στέλνει τον κεραυνό AM^IXtlL Οι διαμαρτυρίες αυτές έγιναν σε συνεννόηση του ενάντια στην Πολιτική μας αδιαφορία: "Τον δε μη CJ \ με τις κοινότητεςs Βασιλικού και άλλων χωριών Οι των τοιούτων μετέχοντα ουκ απράγμονα αλλά Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο χωρίο r ' ' c r αχρείον ηγούμεθα είναι" δηλαδή στη γλώσσα μας: Ι ιν r κινητοποιήσεις αυτές cδείχνουν το ενδιαφέρον T r των μας άλλα και στα γύρω χωρία της περιοχής αφι- πολιτών \ για τα κοινά Καταγράφουμε u» Οποιος δείχνει αδιαφορία για τα κοινά δεν είναι φιλή και σχολιάχθησαν πολλοί ταξιδεμένοι χωριανοί α π ' όλα τα Λ ' π -ο 7 ι Λ ζούμε αυτή την κίνηση και καλούμαστε όλοι οι φο συχος αλλά αχρείος (άχρηστος) πολίτης" Ολοι λοι-1 μέρη Πανάρχαιο έθιμο και ζωηρή επιθυμία να γυ- ρείς ' r να πάρουμε» θέση πόν πρέπει να'χουμε γνώμη για τα κοινά και να'μαστέ ι ρίζουμε όλοι στο πάτριο έδαφος στη γενέθλια γη Αλλοίμονο αν αδιαφορούμε για την καθαριότη- υπεύθυνοι πολίτες με λόγο σοβαρό μας στις πατρογονικές μας εστες στα πατρικά τ α κ α τ ο ^ β α λ λ ο ν ^ r μας σπίτια Ετσι ηρσαν απο το εξωτερικό:» < / «c Γ c t * _ "1 Aw c Επειδή όμως σ αυτό τον τόπο και ςερειο r a ζούμε 3 Γ c n\ Απο Γερμανία Σουηδία Βέλγιο Ολλανδία Αμε a ν Q ^ι" ' ι < ι ι Μ καθείς τα μάτια τ άλλου να διαβάζει καθώς λει Πάντοτε υπάρχει κίνδυνος για τα δάση μας και το Ρ""'' Λ _ και ο ποιητής μήπως σεβόμαστε όλοι το περιβάλ- περιβάλλον από τις πυρκαγιές Ενα σπίρτο ένα τσιγά και απο το εσωτερικό: Απο Αθήνα Θεσσαλονι- χ Μή Q ^ Sew JQ κ α έ e; Μ ή ρο μια σελίδα μια απροσεξία μας μπορεί να προξε κη Ασπρα Σπτα Θήβα Καστοριά Περαα Κερ- π ω ς g e v π ε τ ά μ ε ο π ο υ γ α ν α τ α σ κ ο υ π ί δ α κ α γ έ μ νήσει μεγάλες καταστροφές Ολοι μας πρέπει κυρα Βέροια Αγρίνιο και από αλλού σαν οι λάκοι οι ράχες και οι πλαγιές από νάϋλον να'μαστε προσεκτικοί και φυσικά απ' τα γύρω μέρη: από Γιάννινα Κόνι σακκούλες και σκουπίδια; Δείχνουμε την ευαισθη Σε κάθε περίπτωση να ειδοποιούμε την Επιτροπή τσα κι άλλα χωριά σία στην καθαριότητα στην αυλή μας στους δρό Προστασίας των Δασών στην Κοινότητα στις Αστυνο Ενα σωστό μελισσολόι στο χωριό και οι χαρού μους στα σοκάκια στους χώρους εργασίας μας μικές Δασικές και Στρατιωτικές αρχές μενες φωνές των μικρών παιδιών γέμισαν τους κλπ κλπ Κινητοποίηση - εθελοντική δράση όλων μας μέσω δρόμους τις ρούγες και τα σοκάκια Φιλικές συζη Ας ρίξουμε όλοι μας μια ματιά γύρω μας και θ' των κοινωνικών οργανώσεων είναι η καλύτερη δυνα τήσεις αναμνήσεις διηγήσεις περίπατοι και νέοι α ν τ ι λ η φ θ ο ύ μ ε τι κακό κάνουμε τή συνεργασία φορέων - πολιτών και υπηρεσιών και τροποι και νεα μονοπάτια επικοινωνίας θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα αυτά να τα εκτι- έτσι προστατευόμαστε από τις πυρκαγιές προφυλάσκαλή διαμονή φίλοι μας κ όσο έφυγαν γιατον μ ήόουμ καΐνα σ ι σομε όλα τα δάση μας και προπαντός το "ΜΑΡΙΝΟ τόπο της εργασίας τους καλό κατευόδιο Πάντα με κάνουμε κινήσεις για εντυπωσιασμό και μονό ΜΑΣ" τη φυσική ομορφιά του χωριού μας υγεία και χαρά Με τη συζήτηση και τη σωστή τοποθέτηση όλα λύονται στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα Τέλος η στήλη αυτή καλόπιστα τάσσεται υπέρ Τον τελευταίο καιρό γίνεται πολύς μα πολύς θόρυ του διαλόγου για τη σωστή διαχείριση των απορ βος με την εφαρμογή του σχεδίου "Καποδίστριας"Ί ριμμάτων (αναγκαστική συνένωση των "μικρών" και "μη βιώσι- [ Η ομάδα γυναικών του ΚΕΦΟ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ μων" δήμων και κοινοτήτων Ετσι παρατηρούμε δια και μερικές γυναίκες από το Μαυροβούνι - Βασιλι μαρτυρίες: ανακοινώσεις συρράξεις παράδοση κλει Στη Νομαρχία μας λειτουργεί Κέντρο Επαγγελ διών και εκλογικών βιβλιαρίων Πιστεύουμε ότι αυτή η κό και Καλπάκι κατά το μήνα Ιούλιο πραγματο ματικής Στήριξης ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΚΕΣΓΎ) αυταρχικότητα αυτό το πνεύμα συγκεντρωτισμού η ποίησαν εκδρομή στο Πήλιο Ολες οι γυναίκες θαύμασαν τα ωραία τοπία του (Διεύθυνση: Διοικητήριο - είσοδος Μ Αγγέλου περιφρόνηση της Ιστορίας και της γεωγραφικής ιδιαι Πηλίου και γύρισαν στο χωριό πολύ ευχαριστημέ γραφείο 9 τηλ (0651) Fax: τερότητας έχεται σ' αντίθεση με τη θέληση των πο/\;1 (0651) 77047): Είναι ένα Κέντρο που παρέχει νες τών επαγγελματική στήριξη υπό μορφή πληροφόρη Αυτό το πείραμα έγινε και στη Γαλλία και απέτυχε σης και υπηρεσιών προσανατολισμού Σχεδιάζει οικτρά και εγκαταλείφθηκε Καλούμε κι εμείς οι αδύ προγράμματα προκατάρτισης και εκπονεί μελέ νατοι και μικροί τον δικό μας εισηγητή Υπουργό να τες για μικρές επιχειρηματικές μονάδες όπως πχ επισκεφθεί τα χωριό μας να συζητήσει και εφ'όσον εί αγροτουρισμός εμπορία και μεταποίηση αγροτι Στις γιορτές της γυναίκας της Πίνδου έλαβαν μέ κών προϊόντων αναζήτηση νέων επαγγελματικών ναι καιρός ας το ξανασκεφτεί και ας το ματαιώσει αυ τό το Νομοσχέδιο Ο "Καποδίστριας" πρέπει να νική ρος και μερικές γυναίκες του χωριού με την υπεύ δραστηριοτήτων κλπ Κάθε ενδιαφερόμενος θυνη του ΚΕΦΟ κι έκαναν την αναπαράσταση της μπορεί να πάρει περισσότερες πληροφορίες από σει και όχι να νικηθεί Γ μάχης της Πίνδου όπου ως γνωστόν οι γυναίκες τοκεσγυ του 40 ζαλωμένες κουβαλούσαν φυσίγγια και πυ ρομαχικά για τους στρατιώτες μας (οι γυναίκες κα τά πληροφορίες ήταν: οι κυρίες: Ολγα Πασχάλη Από το Κέντρο Επαγγελματικής Στήριξης Νέων Νίκη Κουφάλα Δήμητρα Τσουμάνη και Αλεξάνδρα Αγροτών (ΚΕΣΝΑ) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη Σουλβέγκα και η υπεύθυνη του ΚΕΦΟ Ε Κοντοσης Ιωαννίνων Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς γιάννη 29 Δήμοι στο Νομό Ιωαννίνων πρότεινε η ΓΓΠΗ εξεδόθη "Οδηγός του Νέου Αγρότη" ένα βιβλια Η αναπαράσταση της μάχης έγινε στον Προφήτη ράκι σε καλαίσθητη εμφάνιση που αποσκοπεί στο Υπουργείο Εσωτερικών με τη σύμφωνη γνώμη της Ηλία της Φούρκας Μετά έγινε μεγάλη δεξίωση στην ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση των νέ ΤΕΔΚ Ιωαννίνων Το χωριό μας συνενώνεται με το Καλ στην πλατεία της κοινότητας Φούρκας και ο πρόε ων αγροτών μας Είναι ένα ενημερωτικό βιβλίο πάκι δρος της κοινότητας Φ ύρκας ευχαρίστησε αρχές Δ Η Μ Ο Σ ΚΑΑΠΑΚΙΟΥ: που πρέπει να διαβαστεί απ' όλους τους νέους γε και όλο τον κόσμο Εδρα: Καλπάκι ωργούς μας γιατί σχεδιάζει πληροφορεί και ενη Συνενωμένοι ΟΤΑ: Γεροπλάτανος Μαυροβούνι μερώνει σε γλώσσα απλή όλα τα θέματα και ζη τήματα των αγροτών μας Μακάρι να γίνει κτήμα Αγιος Μηνάς ΜεσοΒούνι Ανω Ραβένια Κάτω Ραβένια Δολιανά Καλπάκι Νεγράδες Βλαχάτανο Βαταόλων μας (Πληροφορίες - διάθεση: ΚΕΣΝΑ Διοικητήριο τάδες Χρυσόραχη Πληθυσμός (3127) Τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια έντονη αντίθε Τθ 1165 τηλ -FAX: (0651) ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ση μεταξύ του προέδρου του Κοινοτικού Συμβου λίου και της μισθώτριας του κοινοτικού καφενείου Εκατέρωθεν προσπάθειες προς εξεύρεση μεσαίας λύσης απέβησαν άκαρπες και τον λόγο πλέον έχει Κατ' άλλες πληροφορίες που πρόσφατα είδαν το η δικαιοσύνη Η στήλη αυτή δεν μπορεί πλέον να Πολλές φορές ακούμε στις συζητήσεις μας -τι φως της δημοσιότητας στον Αθηναϊκό και τοπικό τύπο πάρει το λόγο τα θέλεις αυτό τι ανακατεύεσαι Πήρες την σύ ιδρύεται Δήμος Δολιανών και ότι το χωριό υπάγεται Ευχόμαστε αυτή η αντίθεση νόχει ταχεία λύση νταξη σου κάθισε στ' αυγά σου πλέον εκεί Δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΔΟΛΙΑΝΩΝ Κοινότη- \ για το καλό ΟΛΩΝ ΜΑΣ Αυτό δεν είναι σωστό Ολοι μας πρέπει τες: Αγίου Μηνά Μεσοβουνίου Μαυροβουνίου Γερονα'χουμε γνώμη για τα κοινά του τόπου μας του πλατάνου Δολιανών Κάτω Ραβενίων και Ανω ΡαΒεχωριού μας Μάλιστα σήμερα που γίνονται μεγά νίων Εδρα: Δολιανά Να δούμε μέχρι τέλος που θα πάμε σαν το φούρνο Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών στο χω λες διοικητικές αλλαγές (ενώσεις και συνενώσεις του ΝαστραδίνΧότζια πότε απ' εδώ και πότε απ' εκεί ριό έγιναν πολλές συζητήσεις και κινητοποιήσεις κοινοτήτων ενωμένη Ευρώπη κλπ) ορισμένων κατοίκων κατά της δημιουργίας ΧΥΤΑ Ο Μεγάλος Πολιτικός ο Περικλής μέσα απ' ΟΙΧΟΛιΐΤΗΣ ΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Ο "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" ΕΚΔΡΟΜΗ τουκεφο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΕΣΓΥ Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ 29 ΑΗΜΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΑΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕ Η ΓΓΠΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΧΥΤΑ II :

8 Η ΦΩΝΗ Τ Ο Υ Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ ΙΟΥΛΙΟΣ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 1997 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Α π ό τους παρακάτω συμπατριώτες κ α ι φί λους λάβαμε τις ακόλουθες οικονομικές ενι σχύσεις γ ι α την έκδοση της εφημερίδας: Κούτα - Δήμου Β α σ ι λ ι κ ή Καραμπότσιος Απόστολος 1000 Α ν ώ ν υ μ ο ς αριθ αποδ 348 Κ ο κ ά λ α ς Χρήστος Μονέδα Φρειδερίκη Κέντρος Μάνθος Νάσσης Δημήτριος Αέτσιος Θρασύβουλος Κέντρος Ιωάννης Ψαράκη Μαγδαλινή Κολλιός Αχιλλέας Νίκου Κων/νος Νικολάου Βασίλειος Τζόβας Γεώργιος 2000 Καλύβας Βασίλειος Τσιατσιά Β α σ ι λ ι κ ή Μονέδα Σταματία Τσουνάκας Κ ω ν / ν ο ς 600 Σιουλβέγκας Θωμάς Μπουκουβάλας Α χ ι λ λ έ α ς 2000 Μπούσιας Κ ω ν / ν ο ς Βασδέκη Μιράντα Βασδέκης Παύλος Οικονόμου Αθανάσιος Ιερέας Γκόντας Κ ω ν /νος Τσιάβαλος Χαρίλαος Τους ευχαριστούμε θερμά Ολες ο ι οικονομικές ενισχύσεις εκτός της αποδεί ξεως θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα α ν α λ υ τ ι κ ά Γ ι α όσους δεν θέλουν ν α δημοσιευτεί το όνομα τους θα γράφεται η λέξη ανώνυμος κ α ι δ ί π λ α ο αύξων αριθμός της απόδειξης γ ι α πλήρη διαφάνεια Η διεύθυνση του υπευθύνου των οικονομικών ε ί ν α ι γραμμένη στη δεύτερη σελίδα στην ταυτότητα της εφημερίδας Η διεύθυνση του ανταποκριτή Θεσσαλονίκης είναι : Κ ο ύ γ κ λ η ς Φίλιππος: Π Σ ι ν δ ί κ α 45 - τηλ: Η διεύθυνση του ανταποκριτή της Αθήνας είναι Λ ι ά π η ς Ανδρέας: Π α π α δ ι α μ ά ν τ η 39 Τ Κ Ν έ α Φιλαδέλφεια τηλ: Η Παναγιά στο Βοϊδομάτη Οσοι παρευρέθηκαν φέ τος το Δεκαπενταύγουστο στην Π α ν α γ ι ά στο Βοϊδο μάτη είδαν την εκκλησία διαφορετική από πρώτα Ο παλιός εξωτερικός σοφάς έφυγε Κ α ι ο πέτρινος τοί χος αρμολογήθηκε Το εκ κλησάκι άλλαξε όψη Ε γ ι νε πανέμορφο Ο λ α αυτά έγιναν χάρη στις φιλότιμες προσπά θειες του ιερέα παπα - Τ η λέμαχου Μ ά ν τ ζ ι ο υ κ α ι των ε π ι τ ρ φ ω ν κ Χ ρ ή στου Κ ο ύ τ α κ α ι κ Πέτρου Κουφάλα Ιδιαίτερα του κ Χ Κούτα που καθημερινά μετέφερε με το αυτοκίνητο του με δύο κ α ι τρία δρομο λόγια όσους εργαζόταν εκεί Α λ λ ά κ α ι γ ι α το γενι κότερο ενδιαφέρον του Η Π α ν α γ ι ά ν α τους βοηθάει Τ ο υτανηγυςμ Γερο:ττλατάνου 27 Ιουλίου γιορτή του Αγίου Παντε λεήμονος στην μικρή κοινότητα Γεροπλατάνου Πωγωνίου γιορτάστηκε το καθιερωμένο πανηγύρι του χωριού φέτος πέρα από τα συνηθισμένα και καθιερωμένα Στα πλαίσια των ανταλ λαγών επισκέψεων των ομάδων δρα στηριοτήτων του ΕΟΠ ο Πρόεδρος και το κοινοτικό συμβούλιο σε συνερ γασία με την υπεύθυνη του ΚΕΦΟ Γεροπλατάνου και την ομάδα Γυναικών προσκάλεσαν τους ηλικιωμένους των ΚΕΦΟ Λογγάδων και Καλπακίου οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τη ic ο ι iffey νάκα ριασμένο ζευγάρι η εφημερίδα μας εύχεται να ζήσουν ευ ΔΙΟΡΘΩΣΗ τυχισμένοι Στο προηγούμενο φύλλο σε αυτή εδώ την στήλη με τίτλο ΘΑΝΑΤΟΙ ευχαριστήριο από τυπογραφικό λάθος παραλήφθηκε ένα Απεβίωσε η Μπίμπου Αικατερίνη (πεθερά Πανωρέας όνομα Διορθώνουμε και γράφουμε το κανονικό που είναι: Στέργιου) Στους οικείους της η εφημερίδα μας στέλνει τα ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Η Κοινότητα ευχαριστεί τις γυναίκες του χωριού που συλλυπητήρια της Σε τροχαίο που έγινε στην Ελεούσα Ιωαννίνων έχασαν φρόντισαν για την καθαριότητα της Εκκλησίας Καθώς και τις κ Βάγια Κούτα Ευτυχία Ταλιούρη και Γ\ευθερία Καλύ την ζωή τους η Κλεονίκη Αρβανίτη (πεθερά Δημητρίου Κα λύβα 57 ετών και η αδελφή της Γεωργία Μπόνια 56 ετών βα για την καθαριότητα του δρόμου που ο-ηγεί σ' αυτήν Ηεφημερίδα μας συλλυπείται τους συγγενείς ΓΕΝΝΗΣΕΙ! ΕΙ! Μ Ν Η Μ Η Ν Ο κ Γεώργιος και η κ Κασσιανή Νόνα στο Ανόβερο της Η Αναστασία Μούκα εις μνήμην του συζύγου της Ιωάν Γερμανίας απέκτησαν αγοράκι στις Να τους ζή νη έστειλε στην εφημερίδα μας δραχμές σει (Κασσιανή Νόνα κόρη Λάκη Λυκουμάνη) Ο Δημήτριος Γιαννόπουλος από Θεσσαλονίκη εις μνή Ο κ Θωμάς και η κ Ειρήνη Τσουμάνη απέκτησαν το δεύ μη της συζύγου του Λίτσας έστειλε στην εφημερίδα μας τερο κορίτσι τους Να τους ζήσει δραχμές 0 Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΤΡΙΑ Στις ο Αποστόλης και η Αμαλία Λιάπη βάπτι Το γαμπρό μας ( γαμπρός οικογένειας Καρακίτσου) κ σαν το αγοράκι τους στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Κώστα Βράνο Αρχιτέκτονα που ανέλαβε Πρόεδρος του στο χωριό μας Και το όνομα αυτού Σπυρίδων Ευχόμαστε Νοσοκομείου Ιωαννίνων ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ συγχαίρουμε να ζήσει ο νεοφώτιστος θερμώς ευχόμενοι καλή επιτυχία στο πράγματι δύσκολο Στις στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου στα έργο του Καμίνια ο κ Δημήτριος και η κ Βάσω Πατακιούτη (Βάσω κό ΗΦτΓ ρη Χρήστου Γκέγκα) Βάπτισαν το κοριτσάκι τους Το όνομα ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ αυτής Χριστίνα Να τους ζήσει Η κ Βούλα Νταλαούτη - Οικονόμου δασκάλα (σύζυ Στις ο Τάκης και η Γιάννα Λάκκο ιτισαν γος του Γιάννη Οικονόμου) πέτυχε στη μετεκπαίδευση στο το αγοράκι τους στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Θερμά συγχαρητήρια καλή χωριό μας Και το όνομα αυτού Βασίλειος Να τους ζήσει πρόοδο και σ' ανώτερα Εγινε στις στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Διορισμοί - Μεταθέσεις - Αποσπάσεις Περιστερίου η βάπτιση του γυιού του Αλέξανδρου και της Εκπαιδευτικών Δέσποινας Μισαηλίδη (Δέσποινα εγγονή Πανάγιως Μονέ Ο κ Γιάννης Οικονόμου καθηγητής Μαθηματικών με δα από την κόρη της Νιόβη) Νονός ήταν ο κ Βασίλης Ευ- τατέθηκε από το Γυμνάσιο Λευκίμης στο Γυμνάσιο Παρα ρυσθένης και το όνομα του μικρού Χαράλαμπος Να τους μυθιάς Καλή διαμονή στην ωραία Παραμυθιά Η κ Λιάρου ζήσει Ελένη - Ανάγνου καθηγήτρια Αγγλικών αποσπάσθηκε και ΓΑΜΟΙ πάλι στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Συγχαρητήρια Η δεσποι Το Σάββατο 19 Ιουλίου 1997 και ώρα 8 μμ στον Ιερό νίς Μαρία Χ Οικονόμου δασκάλα αποσπάστηκε στο Νο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων έγινε ο μό Ιωαννίνων Συγχαρητήρια Διορίστηκε στην Πάτρα η δα γάμος του Χάρη Ι Δάφλου μετά της δεσποινίδας Τζένης Σ σκάλα Δήμητρα Χατζηγεωργίου Θερμά συγχαρητήρια Λιάπη Την προηγούμενη ημέρα την Παρασκευή το βράδυ (Δήμητρα Χατζηγεωργίου εγγονονύφη Ολγας Ε Πασχάέγινε δείπνο με χορό στο Γεροπλάτανο Ιωαννίνων Στο ται Η Η Παναγιά στο Βοϊδομάτη με την νέα tqc όψη Γιορτή του Αγ Παντελεήμονα Ο πρόεδρος της κοινότητας απευ θυνόμενος προς τους ηλικιωμένους τόνισε με ιδιαίτερη ευαισθησία πως όλοι μας έχουμε ανάγκη από αγάπη στοργή και αναγνώριση του έργου μας αλλά περισσότερο οι ηλικιωμένοι Η προϊσταμένη του τομέα ΚΕΦΟ Ιωαννίνων που παρευρέθηκε σ' αυτή την εκδήλωση αφού ευχαρίστησε όλους τους συνδιοργανωτές της εκ δήλωσης τους φιλόξενους κατοίκους και τους παρευρισκόμενους τόνισε μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει συχνότε ρα με ποικίλους τρόπους να δείχνου με το σεβασμό μας και την αγάπη μας στα άτομα της Γ'ηλικίας Οι ηλικιωμένοι των ΚΕΦΟ Λογγά δων και Καλπακίου ευχαριστούν τον πρόεδρο της κοινότητας το Κοινοτικό Συμβούλιο την υπάλληλο του ΕΟΠ Γεροπλατάνου τις Γυναίκες τους κατοί κους του Γεροπλατάνου και τον ΕΟΠ γενικότερα Η καλοσύνη τους ο σεβασμός τους και η φιλοξενία τους θα μείνει αξέχαστη Οι ηλικιωμένοι των ΚΕΦΟ Λογγάδων και Καλπακίου ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Την Κυριακή 17 Αυγούστου έγιναν τα εγκαίνια περικαλλούς λιθόκτιστου Ιερού Ν α ο ύ της Αγίας Μαρίνης στην είσο δο της Κοινότητας Βασιλικού Πωγωνίου σε μια περίοπτη το ποθεσία που αγναντεύει ό λ α τα Πωγωνοχώρια Ο Ιερός ού τος Ν α ό ς πραγματικό κόσμημα κτίστηκε εξ ολοκλήρου με δαπάνες του γνωστού και δραστήριου επιχειρηματία κ Κ ω ν / νου Γκούμα Βασιλικιώτη εις μνήμη της μητρός του Περιχα ρής ο κ Κ Γκούμας εδέχετο τα συγχαρητήρια όλων Προ σθέτουμε κι εμείς τα δικά μας ευχόμενοι όπως η Αγία Μ α ρ ί να ευλογεί το θεάρεστο έργο του χαρίζοντας εις αυτόν και την οικογένεια του υγεία και μακροημέρευσιν για να χαρού με κι ά λ λ ε ς δωρεές του ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ευχαριστούμ τον Δήμαρχο Κηφισιάς κ Κωνσταντίνο Τασούλα για την πολύτιμη προσφορά του στο χόριο μας ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ Η ε φ η μ ε ρ ί δ α σ υ γ χ α ί ρ ε ι τ ο ν κ Γ ε ώ ρ γ ι ο Ιωάννου τ ο υ Α ν α σ τ α σ ί ο υ γ ι α την π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α του ν α φυτέψει σ τ ο Μ ν η μ ε ί ο των 18 πεσόντων της Β ί γ λ α ς κ υ π α ρ ί σ ι α κ α θ ώ ς και γ ι α την συνεχή τους φ ρ ο ν τ ί δ α μ ε τ α φ έ ρ ο ν τ α ς ό λ ο τ ο κ α λ ο κ α ί ρ ι ν ε ρ ό με το αυτοκίνητο του γ ι α ν α τα ποτίσει ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πλήρης σειρά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Μπαταρίες Οργανα Φανάρια Μίζες Δυναμοί ΜΙΧΑΗΛ Α ΜΑΡΚΟΥ Γκραμπάλας 1 και Αγίας Μαρίνης τηλ και Ιωάννινα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α Αθήνα 31-7-2012 Αρ. πρωτ. 12 Προς την Επιτροπή Ανταλλαγών Νέων Αγαπητέ Πρόεδρε Τάσο Γρηγορίου, Με την Παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εγκάρδια φιλοξενία των 4 παιδιών του Θέματός μας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Επόμενη είναι η έβδομη. με αριθμό 709/ επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Επόμενη είναι η έβδομη. με αριθμό 709/ επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Επόμενη είναι η έβδομη με αριθμό 709/28-3-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου - Έλα - πέρασες μια φορά ε; Σε είδα σε μια στιγμή αλλά δεν ήμουν βέβαιος, δεν με είδες; - πέρασα με το αμάξι και έκανα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΧΩΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ - 3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΨΗΦΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ!

ΑΜΕΣΑ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΧΩΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ - 3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΨΗΦΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ! ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΑ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΧΩΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ - 3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΨΗΦΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ! ΒΉΜΑ 1ο - ΠΡΟΑΧΘΕΙΤΕ ΣΕ TEAM COORDINATOR

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

I Δημοτικό Πάφου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» Σχολική χρονιά: 2013-2014. Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα

I Δημοτικό Πάφου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» Σχολική χρονιά: 2013-2014. Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα I Δημοτικό Πάφου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» Σχολική χρονιά: 2013-2014 Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα Είμαστε μικροί εθελοντές Είμαστε μικροί εθελοντές τον κόσμο βοηθάμε, πολύ τον αγαπάμε και αντάλλαγμα ποτέ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Εργασία από τα παιδιά της Στ 1 2014-2015 Να που φτάσαμε πάλι στο τέλος μιας ακόμα χρονιάς. Μιας χρονιάς που καθορίζει πολλές στιγμές που θα γίνουν στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Από νωρίς συναντηθήκαμε όλοι μαζί στο αεροδρόμιο. Πετάξαμε με το αεροπλάνο από Λάρνακα προς Αθήνα και από Αθήνα προς Φραγκφούρτη. Για όλους μας, ήταν

Από νωρίς συναντηθήκαμε όλοι μαζί στο αεροδρόμιο. Πετάξαμε με το αεροπλάνο από Λάρνακα προς Αθήνα και από Αθήνα προς Φραγκφούρτη. Για όλους μας, ήταν Από νωρίς συναντηθήκαμε όλοι μαζί στο αεροδρόμιο. Πετάξαμε με το αεροπλάνο από Λάρνακα προς Αθήνα και από Αθήνα προς Φραγκφούρτη. Για όλους μας, ήταν η πρώτη φορά στη Γερμάνια και νιώσαμε ενθουσιασμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 112 Πουλάτε αέρα Θα τύχει ενδεχομένως, ενώ συζητάμε με τον υποψήφιο πελάτη, να μας πει. ΠΕΛΑΤΗΣ: Απ ό,τι καταλαβαίνω κύριε, μάλλον πουλάτε αέρα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Γεια σου, Πέδρο! Με χαρά θα σε φιλοξενήσω στο σπίτι μου στη Ρόδο. Μου είπε η Πιλάρ πως θα έρθετε με την

Διαβάστε περισσότερα

Μέλισσες και Κηφήνες

Μέλισσες και Κηφήνες Μέλισσες και Κηφήνες 21.01.2016 Σήμερα είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα στο γραφείο. Ανοίγοντας την αλληλογραφία, ανάμεσα στις επιστολές από δικαστήρια και δημόσιες υπηρεσίες, ήταν και το ετήσιο φιρμάνι.

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Καραγκιόζης: Καλημέρα Πασά μου. Πασάς: Καλημέρα Καραγκιόζη. Πού πας και είσαι τόσο βιαστικός; Καραγκιόζης: Πάω να βρω δουλειά. Πασάς: Τι δουλεία ξέρεις να κάνεις εσύ; Καραγκιόζης:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε;

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε; ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Πώς σε λένε; A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πώς σε λένε; Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος γνωρίζουν καινούργιους φίλους.

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού!

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του Ορχομενού δεν στολίζει για τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ένα πραγματικά εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα