Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: ,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: ,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια : 5 Μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01/04/2015 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (αποσφράγισης προσφορών): 02/04/2015 Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους... 7 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 8 Συντομογραφίες... 8 Συντομογραφίες γενικά... 8 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 9 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 9 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας... 9 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 11 Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή 19 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α3.4 Υλοποίηση Έργου Α3.4.1 Δημιουργία Υποδομών Α3.5 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.5.1 Λειτουργική Ενότητα «Ανάπτυξη υπηρεσιών αποθετηρίου» Διαχείριση συστήματος Α3.5.2 Λειτουργική Ενότητα «Τεκμηρίωση, εισαγωγή μεταδεδομένων» Α3.5.3 «Ψηφιοποίηση ειδικών συλλογών» Α3.5.4 Λειτουργική ενότητα «Ψηφιακή πύλη portal» (Δίγλωσση) Α3.5.5 Ψηφιακοί κατάλογοι Α3.5.6 «Ανάπτυξη πολυγλωσσικών ψηφιακών παραγώγων» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΘΩΝΙΚΑ ΨΗΦ/ΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ Α3.5.7 Λειτουργική ενότητα «Προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού»... 68

3 Α3.6 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Α3.7 Διαλειτουργικότητα Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α3.13 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιαγράμματος και Φάσεις Έργου Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων Α3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α4.5 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου Α5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου Α5.4 Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου Α5.6 Ειδικοί όροι... 85

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΡΑΞΗ ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ταξινόμηση κατά CPV: «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες» ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των επτά ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εκατομμυρίων επτακοσίων πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τους κωδικούς έργων: ΣΕ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Πέντε (5) μήνες Ημερομηνία αποστολής για Στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.: δημοσίευση Στο Εθνικό Τυπογραφείο: Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο Ημερομηνία ανάρτησης στο διαδίκτυο Στοιχεία Τεύχους Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης: 1/2015 Διάθεση Τεύχους Διαγωνισμού Α) Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους ΚΑΡΥΕΣ Δευτέρα Παρασκευή Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ώρα: Τόπος υποβολής προσφορών ΚΑΡΥΕΣ - ΑΘΩ

5 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών ώρα: 13.00

6 Αρ. Διακήρυξης 1/2015 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ημερομηνία αποστολής περίληψης της Προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Θέμα: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Έχοντας υπόψη: Τους όρους της παρούσας προκήρυξης. (Τεύχη μέρος Α, Β, Γ) Την υπ αριθ. Πρωτ /ΨΣ6174-Α2 Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ»» με κωδικό MIS της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ. Την υπ αριθ. Πρωτ Φ.2/40α /2798, 15/12/2014 απόφαση αποδοχής της πράξης από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους. Την με αριθμό πρωτ /ΨΣ317 Β , σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» σχετικά με την παρούσα προκήρυξη. Την υπ αριθ. Πρωτ Φ.2/40/281 16/02/2015 απόφαση δημοσίευσης των τευχών δημοπράτησης της πράξης από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Προκηρύσσουμε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της πράξης «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ»» με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα Τεύχη Προκήρυξης μέρος Α.Β.Γ και στα Παραρτήματα αυτής τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 1. Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η , και ώρα Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις Καρυές, Άθω. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται. 2. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών ώρα: Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 6 μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σελίδα 6 από 86

7 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων καθώς και Συνεταιρισμοί, που: είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών 4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από πενταμελή Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή πρακτικών με τα αποτελέσματα της τεχνικής και τελικής αξιολόγησής των. 5. Διευκρινίσεις και αντίγραφα της παρούσας προκήρυξης δίνονται από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, καθώς και από τους δικτυακούς τόπους: 6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» κωδικό ΟΠΣ και ΣΑΕ0388, στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» και «Αττική». με Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Ο Πρωτεπιστάτης Γέρων Συμεών Σελίδα 7 από 86

8 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες Συντομογραφίες γενικά Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΨΣ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΟΠΣ ΙΚΑΟ ΚΧΑΟ ΑΠΚ Α.Ο ΑΨΚ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κ.λπ., που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Ένταξης Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Καταστατικός Χάρτης Αγίου Όρους Αγιορείτικη Πολιτιστική Κληρονομιά Άγιον Όρος Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός Σελίδα 8 από 86

9 Α1. Περιβάλλον του Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Η διαχείριση της προτεινόμενης Πράξης θα γίνει μέσω του Υπευθύνου της Πράξης και της «Ομάδας Διαχειριστικής Υποστήριξης της Πράξης» που η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους θα διαθέσει για τις ιδιαίτερες ανάγκες του έργου και θα απαρτίζεται από άτομα με εμπειρία σε γραμματειακή και διεκπεραιωτική υποστήριξη αντίστοιχων προγραμμάτων και θα είναι υπεύθυνα για την επικοινωνία με τη ΕΥΔ και τη διαχειριστική παρακολούθηση της πράξης (π.χ. Προσυμβατικός Έλεγχος, Ενσωμάτωση σχολίων διαβούλευσης, Δελτίο Δήλωσης Δαπανών στο ΟΠΣ, κ.λπ.). Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Ο φορέας αποτελεί ένα εντελώς ιδιόμορφο νομικό πρόσωπο, που δεν ομοιάζει με κανένα άλλο παγκοσμίως, και διέπεται από αυτό το οποίο είναι γνωστό ως ειδικό ή εξαιρετικό καθεστώς του Αγίου Όρους και με το οποίο ασχολείται ξεχωριστός τομέας του διοικητικού και του εκκλησιαστικού δικαίου. Ονομασία νομικού προσώπου: Η «Ιερά Κοινότης των Είκοσι Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω», καλείται χάριν συντομίας και «Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω», το οποίο και αναγράφεται στο καθιερωμένο σήμερα λογότυπό της. Ο φορέας απαρτίζεται από όλες μαζί τις είκοσι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, εκλαμβανόμενες στην περίπτωση αυτή από κοινού ως ενιαίο νομικό πρόσωπο (διευκρινίζεται ότι παράλληλα και κάθε μία Ιερά Μονή αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο για τις δικές της δραστηριότητες). Ίδρυση: Δεν νοείται καταστατικό ίδρυσης του φορέα, γιατί το ελληνικό κράτος ανέλαβε την κυριαρχία του Αγίου Όρους το 1913 ως προϋφιστάμενου αυτοδιοίκητου μοναστικού κέντρου, με ήδη έκπαλαι ιδρυμένα νομικά πρόσωπα, το ειδικό καθεστώς των οποίων αναγνώρισε και κατοχύρωσε. Έτσι στο σχετικό άρθρο του Ελληνικού Συντάγματος του 1927, όπως μεταγλωττισμένο ισχύει σήμερα ως άρθρο 105 του ισχύοντος Συντάγματος, αναφέρεται ρητά ότι το «Άγιον Όρος διοικείται κατά το (ήδη υφιστάμενο) καθεστώς αυτού», ενώ παρακάτω αναφέρεται στα (υφιστάμενα ήδη) «αγιορειτικά καθεστώτα», «η ακριβής τήρησις» των οποίων μάλιστα «τελεί υπό την εποπτείαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ελληνικού Κράτους». Πέραν τούτου ο ΚΧΑΟ (άρθρο 188) ρητά αναφέρει ότι «απορρέει εκ των αυτοκρατορικών χρυσοβούλλων τε και τυπικών, Πατριαρχικών Σιγιλλίων, Σουλτανικών Φιρμανίων, ισχυόντων Γενικών Κανονισμών και αρχαιοτάτων μοναχικών Θεσμών και Καθεστώτων». Έτσι ως οιονεί ιδρυτική διάταξη, που αναφέρεται στη «σύσταση» της Κοινότητος των Είκοσιν Ιερών Μονών ως ενιαίου φορέως του γνωστού ως Άγιον Όρος, δύναται να θεωρηθεί το άρθρο 1 του ΚΧΑΟ: «Το αγιώνυμον Όρος του Άθω συνίσταται εξ είκοσιν Ιερών Μονών, τεταγμένων κατά τα ανέκαθεν κρατούντα κατά την ακόλουθον ιεραρχικήν τάξιν (έπεται η απαρίθμηση των Ιερών Μονών)». Το όργανο: Το εν λόγω νομικό πρόσωπο έχει ως οιονεί Διοικητικό Συμβούλιο ένα εικοσαμελές διοικητικό όργανο, το οποίο φέρει επίσης την ονομασία «Ιερά Κοινότης», πράγμα που κατά Σελίδα 9 από 86

10 καιρούς δημιουργεί συγχύσεις. Συγκεκριμένα κατά το Σύνταγμα (άρθρο 105, παρ. 2) «Η διοίκησις του Αγίου Όρους (το νομικό πρόσωπο) ασκείται δι αντιπροσώπων των Ιερών Μονών, αποτελούντων την Ιεράν Κοινότητα (το διοικητικό όργανο)». Έτσι έχουμε το νομικό πρόσωπο Ιερά Κοινότης των Είκοσι Ιερών Μονών και το διοικητικό όργανο Ιερά Κοινότης των Είκοσι Αντιπροσώπων των Ιερών Μονών. Η ιστορική ονομασία του οργάνου αυτού είναι και Μεγάλη Μέση (δηλαδή μεγάλη κεντρική συνάθροιση) ή Μεγάλη Σύναξις (που σημαίνει ό,τι και σήμερα) ή Πρωτάτον (που σημαίνει το όργανο και τις υπηρεσίες γύρω από τον Πρώτο) κλπ. Ολιγομελέστερο και πλέον ευέλικτο εκτελεστικό όργανο του παραπάνω οργάνου (Ιεράς Κοινότητος) είναι η τετραμελής Ιερά Επιστασία, η οποία ασκεί επιπρόσθετα και δημαρχιακά και δικαστικά καθήκοντα στις Καρυές (άρθρα 37 και 40 ΚΧΑΟ). Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Ο φορέας υλοποίησης ταυτίζεται με το φορέα λειτουργίας. Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Δεν απαιτείται η συμμετοχή άλλου φορέα για την επιτυχή έκβαση το έργου Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Ιεροκοινοτική Επιτροπή ειδικού σκοπού. Μονάδα διασφάλισης ελέγχου ποιότητας έργου Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Έχει ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΧΑΟ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Με απόφαση της Ιεράς Κοινότης Αγίου Όρους, έχει ορισθεί η «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)» με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου του έργου και την οριστική παραλαβή του. Η Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΕΠ), θα απαρτίζεται από μέλη που δεν συμμετέχουν στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και θα αποφαίνεται σε θέματα προσφυγών που ενδέχεται να υποβληθούν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος. Σελίδα 10 από 86

11 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Τα τελευταία χρόνια τρεις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους ανέπτυξαν αντίστοιχες δράσεις εισαγωγής των νέων τεχνολογιών πληροφορικής στην κατεύθυνση της προστασίας και ανάδειξης του κειμηλιακού πλούτου της Αγιορείτικης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εμπειρία που αποκτήθηκε υπήρξε σημαντική και αξιοποιήθηκε κατά τον σχεδιασμό της παρούσας πράξης. Ωστόσο, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει προηγούμενο η έκταση της παρέμβασης που επιχειρείται σε ένα περιορισμένο και ιδιαίτερο γεωγραφικά και πολιτισμικά θρησκευτικό χώρο. Ο σχεδιασμός απαιτεί προσεκτικά βήματα ψηφιακής παρέμβασης με βασικό κριτήριο την αύξηση του βαθμού αφομοίωσης κάθε σταδίου και ενσωμάτωσης αυτού οργανωτικά και λειτoυργικά σε μια Κοινότητα που ακρογωνιαίος λίθος αυτής είναι ο ησυχαστικός της χαρακτήρας. Το Άγιον όρος δεν είναι ένα μουσείο αλλά μια ζώσα λατρευτική και ησυχασική κοινότητα με υπερχιλιόχρονη αδειάλειπτη και συνεχή παρουσία. Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Η λειτουργία του φορέα διέπεται από το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους, όπως αυτό ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 105 του Συντάγματος, στον ΚΧΑΟ και στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ιεράς Κοινότητος. Αρμοδιότητες: Οι αρμοδιότητες του φορέα και του οργάνου ορίζονται στον ΚΧΑΟ και στο κυρωτικό του ΝΔ/γμα της 10/ και αφορούν, πέραν της μέσω της Ιεράς Επιστασίας απευθείας ευθύνης επί των «κοινών» χώρων και θεμάτων, κυρίως των Καρυών (άρθρο 37 ΚΧΑΟ), πρωτίστως στη γενικότερη εποπτεία επί του συνόλου της Αθωνικής Χερσονήσου και των είκοσι μονών της. Έτσι η Ι. Κοινότης εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό των Ιερών Μονών και εποπτεύει την τήρηση και ομαλή λειτουργία του (άρθρο 9 ΚΧΑΟ), ενώ κάθε απόφασή της, λαμβανόμενη μέσα στο πλαίσιο της κατά τον ΚΧΑΟ αρμοδιότητάς της, είναι σεβαστή και υποχρεωτική για τις Ιερές Μονές (άρθρο 10). Κυρίως: δικάζει πρωτοβάθμια διαφορές μεταξύ Μονών και δευτεροβάθμια εσωτερικές διαφορές Μονής ( 7, 9 & 10 ΝΔ και 46 ΚΧΑΟ), εκδικάζει ενστάσεις για εκλογές ηγουμένων και προϊσταμένων (114 ΚΧΑΟ), μεσολαβεί για την ενημέρωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για διοικητικές μεταβολές (36 ΝΔ), παρέχει άδεια για νέες οικοδομές ή προσαυξήσεις κτιρίων (129 ΚΧΑΟ), παρεμβαίνει για την ανόρθωση της οικονομικής κατάσταση της Μονής που διέρχεται κρίση (άρθρο 27 ΚΧΑΟ), έχει την άμεση εποπτεία επί των κειμηλίων των Ιερών Μονών (42 ΝΔ), τηρεί γενικό μοναχολόγιο όλων των αγιορειτών (95 ΚΧΑΟ), μεσολαβεί για προσκλήσεις αρχιερέων (173 ΚΧΑΟ), επιτιμά Μονή για κανονικές παραβάσεις (98 ΚΧΑΟ), δικαιούται ίδρυση τυπογραφείου (180 ΚΧΑΟ), δύναται να επιβάλλει φορολογική υποχρέωση υπέρ της Αθωνιάδος Σχολής και εκδίδει τον κανονισμό της (182 ΚΧΑΟ), ενεργεί επιτάξεις (168 ΚΧΑΟ), παρέχει άδεια διενέργειας εράνων (185 ΚΧΑΟ) κ.ο.κ. Η Ι. Κοινότης επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων κοινού αγιορειτικού ενδιαφέροντος ή χρηζόντων κοινό κεντρικό συντονισμό: προτείνει και παρέχει σύμφωνη γνώμη για την κατανομή της ετήσιας Σελίδα 11 από 86

12 οικονομικής χορηγίας του νόμου 1166/1981, αποστέλλει εκπροσώπους σε δημοπρασίες ακινήτων των Ιερών Μονών έχοντας και δικαίωμα παρέμβασης σε σχετικές δίκες (άρθ. 2 & 7 Ν 1198/1981), αλλά και άλλα σχετικά, όπως λ.χ. ορίζει εκπροσώπους σε Διοικητικά Συμβούλια οργάνων σχετικών με το Άγιον Όρος (ΚεΔΑΚ, Αγιορειτική Εστία, Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, Επιτροπή Πρωτάτου, διάφορες Οργανωτικές και Συντονιστικές Επιτροπές κλπ) οργανώνει κοινές δράσεις και κοινούς προγραμματισμούς (όπως το Πρόγραμμα «Άθως» και άλλα συναφή), όπου μάλιστα υποστηρίζει τεχνικά και βοηθεί τις Ιερές Μονές, προτείνει και παρέχει σύμφωνη γνώμη για την πρόσληψη προσωπικού στην Αθωνιάδα, παρέχει σύμφωνη γνώμη για τη δρομολόγηση σκάφους στις αγιορειτικές θαλάσσιες συγκοινωνίες, και πολυάριθμα άλλα. Η Ιερά Κοινότης επίσης έχει γενικά το τεκμήριο αρμοδιότητας για οποιοδήποτε αγιορειτικό ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα άλλου δημόσιου φορέα Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα 1) Ιερά Σύναξις της Κοινότητος. Απαρτίζεται από τους Αντιπροσώπους των είκοσι Ιερών Μονών, ένα από κάθε μία Μονή. Οι λειτουργίες της ορίζονται από τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους και του Εσωτερικού Κανονισμού της Ι. Κοινότητος (βλ. Παράρτημα ΙΙ). Η Ιερά Σύναξη αποφασίζει για τον ορισμό και την απασχόληση των στελεχών των μονάδων του συνόλου του παρόντος οργανογράμματος καθώς και για οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτού. 2) Γραμματεία Ιεράς Κοινότητος. Η στελέχωση και οι λειτουργίες της ορίζονται στα σχετικά άρθρα του Κ.Χ.Α.Ο. αρθ. 38 (βλ. Παράρτημα ΙΙ) και απαρτίζεται από το Αρχιγραμματέα της Ιεράς Κοινότητος και τους βοηθούς του. 3) Μονάδα Προγραμματισμού και σχεδιασμού έργων προμηθειών υπηρεσιών. Στελεχώνεται από δύο αγιορείτες μοναχούς, οριζόμενους Επιτρόπους έργων από την Ιερά Σύναξη, με μακρά εμπειρία στον προγραμματισμό και σχεδιασμό των έργων της Ιεράς Κοινότητος. Ένας εκ των δύο Επιτρόπων είναι υπεύθυνος μονάδας. 4) Τεχνική Υπηρεσία. Στελεχώνεται από τον Τεχνικό Προϊστάμενο (Μηχανικό ΠΕ), έναν Επιβλέποντα (Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ) και ένα στέλεχος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση της Ιεράς Συνάξεως. Οι ανωτέρω είτε είναι αγιορείτες μοναχοί ή μόνιμοι υπάλληλοι, είτε απασχολούνται με σύμβαση εργασίας. Σελίδα 12 από 86

13 5) Οικονομική Υπηρεσία. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Στελεχώνεται από τον Προϊστάμενό της και τον οριζόμενο ως ταμία της Ιεράς Κοινότητος. Ο Προϊστάμενος είτε είναι αγιορείτης μοναχός ή μόνιμος υπάλληλος, είτε απασχολείται με σύμβαση εργασίας. 6) Μονάδα Νομικής Υποστήριξης. Στελεχώνεται από ένα μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της Ι. Κοινότητος με 5ετή εμπειρία στη νομική υποστήριξη έργων στο Άγιο Όρος και επαρκή γνώση : α) της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας Δημοσίων Έργων παράλληλα με την εναρμόνιση προς αυτήν του ειδικού αγιορειτικού καθεστώτος. β) του θεσμικού πλαισίου που ισχύει στο Άγιον Όρος. Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Ιερά Σύναξις της Κοινότητος: Ασκεί τα καθήκοντά της κατά τα οριζόμενα στον ΚΧΑΟ, προβαίνοντας στις εγκρίσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα στις επιμέρους Μονάδες. Γραμματεία Ιεράς Κοινότητος. Πρωτοκολλεί και διεκπεραιώνει κάθε έγγραφο από και προς τους εξωτερικούς φορείς (Κε.Δ.Α.Κ., Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, Υπουργεία, Τράπεζες, ιδιώτες κ.λ.π.) καθώς και τις Ιερές Μονές. Μονάδα Προγραμματισμού και σχεδιασμού έργων προμηθειών - υπηρεσιών Επίτροποι : Συντάσσουν υπογράφουν και εισηγούνται από κοινού προς έγκριση στη Ιερά Σύναξη το ετήσιο σχέδιο προγράμματος έργων - προμηθειών - υπηρεσιών της Ιεράς Κοινότητος, πιθανές αναθεωρήσεις, τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό και το σχέδιο χρηματοδότησης. Επιλέγουν, σε συνεργασία με την Τ.Υ., τη μέθοδο εκτέλεσης των έργων - προμηθειών υπηρεσιών και εισηγούνται αυτή στην Ι.Σ. προς έγκριση. Εισηγούνται στη Ιερά Σύναξη τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής κάθε έργου προμήθειας - υπηρεσίας. Τεχνική Υπηρεσία. 4α) Έργα μελέτες (Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Α) Σελίδα 13 από 86

14 Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Τα ευρυζωνικά δίκτυα αποτελούν την υποδομή, το υπόβαθρο για την διασύνδεση και ροή της πληροφορίας στο Παγκόσμιο ιστό, δηλαδή την διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου της ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ. Στο Άγιον Όρος εγκαταστάθηκε και λειτουργεί το πρώτο πιλοτικό δίκτυο WiMAX. για ευρυζωνική πρόσβαση. Το πιλοτικό δίκτυο παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και ΙΡ τηλεφωνίας (VoIP). Η επίτευξη παροχής των υπηρεσιών αυτών πραγματοποιήθηκε σε μία περιοχή εξαιρετικά δυσπρόσιτη, με περιορισμένες υποδομές σε οδικά δίκτυα, μέσα μεταφοράς και μέσα επικοινωνιών, καθώς και με απουσία εγκατεστημένου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Συνολικά, εγκαταστάθηκαν 6 σταθμοί βάσης με την εμβέλεια του δικτύου να φτάνει τα 50 km, καλύπτοντας την πλειοψηφία των Μονών και Σκητών του Αγίου Όρους, σε σχεδόν όλη την έκταση της Χερσονήσου του Άθω. Τα συστήματα που εγκαθίστανται πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου IEEE , του προτύπου που δίνει τη δυνατότητα για παροχή ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης, ενώ ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι πιστοποιημένος από το WiMAX Forum, τον αποκλειστικό φορέα πιστοποίησης συστημάτων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης WiMAX. Επίσης, χρήστες στις Καρυές απολαμβάνουν υπηρεσιών ADSL μέσω του διασυνδεδεμένου στο WiMAX ειδικού εξοπλισμού (DSLAM). Μεταξύ των χρηστών των υπηρεσιών του δικτύου συγκαταλέγονται 6 μεγάλες Μονές, η Αθωνιάδα Σχολή, καθώς και η Ιερά Κοινότητα της Αθωνικής Πολιτείας. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεχής λειτουργία του δικτύου WiMAX στο Άγιον Όρος εξασφαλίζεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλιακής και αιολικής, που συνδυάζονται με καινοτόμες ενεργειακές διατάξεις. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί βάσης του δικτύου λειτουργούν με φωτοβολταϊκά συστήματα σε συνδυασμό και με μικρές ανεμογεννήτριες, προσφέροντας την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία του δικτύου χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον. Τα μέχρι στιγμής συμπεράσματα από τη λειτουργία του δικτύου WiMAX στο Άγιον Όρος είναι ενθαρρυντικά αφού το σύστημα έχει λειτουργήσει απρόσκοπτα ακόμα και σε εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Σελίδα 14 από 86

15 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Κεντρικό πυρήνα στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του παρόντος έργου αποτελεί η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής κιβωτού γνώσης και πολιτισμού, περιλαμβάνοντας το σύνολο των εκφάνσεων του πολιτιστικού αποθέματος των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, η οποία θα είναι ψηφιακά διαθέσιμη και ηλεκτρονικά προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου, με σεβασμό στον πνευματικό και ησυχαστικό χαρακτήρα του Αγίου όρους, από το σύνολο της παγκόσμιας κοινότητας. Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται η ψηφιοποίηση, συστηματική ηλεκτρονική τεκμηρίωση και παραγωγή ψηφιακών παραγώγων με την εφαρμογή και χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Τα αποτελέσματα του έργου θα αποτελέσουν ψηφιακό άλμα στην παραγωγικότητα, ψηφιακό άλμα στην ποιότητα ζωής. Το παρόν έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Δημιουργία Υποδομών απαραίτητων για τη λειτουργία του Έργου (εξοπλισμού Πληροφορικής και συνοδευτικού λογισμικού για τη ψηφιοποίηση, διαχείριση και προβολή του περιεχομένου). Υπηρεσίες ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του ιστορικού αρχείου, των χειρογράφων κωδίκων, των παλαιτύπων και των έργων τέχνης. Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών μέσω τς ψηφιακής πύλης -portal για την ανάδειξη και προβολή του Αγιορείτικου πολιτιστικού αποθέματος. Ανάπτυξη πολυγλωσικών ψηφιακών παραγώγων. Ανάπτυξη ψηφιακών καταλόγων γαι την αναζήτηση του υλικού και την προαγωγή της έρευνας και της εκπαίδευσης. Σκοπός: Η διαφύλαξη, ψηφιακή επιστημονική τεκμηρίωση και προβολή του Αγιορείτικου πολιτιστικού αποθέματος αποτελεί εθνική προτεραιότητα ύψιστης σημασίας με παγκόσμια διάσταση, καθιστώντας το Άγιον Όρος αξιόπιστο φορέα διαχείρισης και διάθεσης αυτού. Η συμμετοχή και συνεισφορά της ορθόδοξης χριστιανικής κληρονομιάς στην «Κοινωνία της γνώσης». Στόχοι: Η ψηφιακή επιστημονική τεκμηρίωση των πολιτιστικών θησαυρών του Αγίου Όρους Η ανάπτυξη και λειτουργία, ενιαίου δικτυακού κόμβου (portal) πρόσβασης και διάθεσης του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος του Αγίου Όρους. Σελίδα 15 από 86

16 Η ισότιμη συμμετοχή της χώρας στη Κοινωνία της γνώσης και της οικονομίας. Η επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ψηφιακής σύγκλισης. Η συνέργια και συμπληρωματικότητα στο πλαίσιο των στόχων των ΕΠ του ΕΣΠΑ (Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού) Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Σκοπιμότητα Το Άγιον Όρος, ως οργανικά και πολιτισμικά ενιαίο σύνολο, αποτελεί πλήρη κάτοχο και παραγωγό του πολιτισμικού αποθέματος για το οποίο κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα. Το παραπάνω συγκριτικό πλεονέκτημα σε συνδυασμό με την ποιοτική και ποσοτική διάσταση του πολιτιστικού αποθέματος που διαφυλάσσεται στην Αθωνική πολιτεία καθιστά την σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου: α) αναγκαιότητα για την ισότιμη συμμετοχή στη διαμόρφωση της Κοινωνίας της γνώσης, β) πρότυπο συνύπαρξης της τεχνολογίας με την παράδοση, γ) τεχνολογικό επίτευγμα, αφού προϋποθέτει την υιοθέτηση και αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, δ) μοχλό επίτευξης των στόχων της ψηφιακής σύγκλισης. Η ψηφιοποίηση, επεξεργασία και προβολή της αγιορείτικης πολιτιστικής κληρονομιάς θα δημιουργήσει προϊόντα και υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία συμβάλλοντας στην Κοινωνία της γνώσης. Η παγκόσμια ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα θα έχει την δυνατότητα εκτενούς πληροφόρησης όσον αφορά το πρωτογενές υλικό, αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία. Η υλοποίηση των στόχων του έργου θα έχει σαν αποτέλεσμα την καθιέρωση της Ελλάδας, ως έναν από τους σπουδαιότερους διαχειριστές και διαθέτες ψηφιακού πολιτιστικού ορθόδοξου αποθέματος στο κόσμο, και τούτο, διότι στο Άγιον Όρος διαφυλάσσεται μεγάλο μέρος των πολιτιστικών θησαυρών παγκοσμίως. Στο Άγιον Όρος (ως σύνολο) υπάρχει: - η μεγαλύτερη συλλογή ελληνικών χειρογράφων στον κόσμο - η μεγαλύτερη συλλογή ελληνικών (βυζαντινών και μεταβυζαντινών) εγγράφων στον κόσμο - η μεγαλύτερη συγκέντρωση φορητών εικόνων στον κόσμο - μια από τις μεγαλύτερες πυκνότητες τοιχογραφημένων συνόλων στον κόσμο ( τ.μ.) - ο μεγαλύτερος όγκος ιστορικών μνημείων στην Ελλάδα - η μεγαλύτερη συλλογή αντικειμένων μεταλλοτεχνίας και ξυλογλυπτικής στην Ελλάδα - η μεγαλύτερη συλλογή χαρακτικών στην Ελλάδα - η μεγαλύτερη συλλογή οθωμανικών εγγράφων εκτός Τουρκίας - η μεγαλύτερη συλλογή ρουμανικών εγγράφων εκτός Ρουμανίας - σημαντικότατη συλλογή ρωσικών εγγράφων εκτός Ρωσίας Σελίδα 16 από 86

17 - μια από τις σημαντικότερες συλλογές εκκλησιαστικών υφασμάτων της ορθόδοξης Εκκλησίας - μια από τις σημαντικότερες συλλογές παλαιών ελληνικών εντύπων στην Ελλάδα (αρχέτυπα, παλαίτυπα) - η μεγαλύτερη συλλογή κεραμικών (ιζνίκ Κιουτάχειας) στην Ελλάδα - μια από τις μεγαλύτερες συλλογές παλαιών φωτογραφικών πλακών στην Ελλάδα Ενδεικτικά αναφέρονται (κατά προσέγγιση) ορισμένες συγκριτικές τιμές: Ελληνικά χειρόγραφα: Άγιον Όρος , Μονή Αγ. Αικατερίνης Σινά 3.500, Εθνική Βιβλιοθήκη Παρίσι 3.500, Βατικανό Η διατήρηση του υλικού στη σημερινή του μορφή δημιουργεί προβλήματα όπως: α. Κίνδυνοι απώλειας ή / και φθοράς της πληροφορίας με ανυπολόγιστες συνέπειες από την αλλοίωση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, β. Δυσκολία στην εύρεση και επεξεργασία των στοιχείων, γ. Χωροταξικό πρόβλημα λόγω μεγάλου όγκου πληροφοριών σε έντυπη μορφή και ανεπάρκεια κατάλληλων χώρων φύλαξης τους, δ. Δέσμευση μεγάλων ποσοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού για τη συντήρηση των αρχείων, ε. Αδυναμία τήρησης αντιγράφων ασφαλείας. Ακόμη η συστηματική αποδελτίωση, καταγραφή και τεκμηρίωση των αντικειμένων αυτών, λειτουργεί αποτρεπτικά σε περιπτώσεις κλοπής, απώλειας κ.λ.π., καθώς γίνεται πλέον εύκολος ο εντοπισμός τους σε παγκόσμια κλίμακα και με τον τρόπο αυτό δυσχεραίνεται η διακίνησή τους. Η αναβάθμιση της υποδομής θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την ενεργητική συντήρηση των συλλογών και την προστασία τους από την φθορά της άμεσης χρήσης. Η ανάδειξη και προβολή της μακραίωνης παράδοσης και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Αθωνικής πολιτείας παρουσιάζει ιδιαίτερη επιστημονική, εκπαιδευτική και πολιτιστική σημασία και αξία, καθώς απευθύνεται τόσο σε ερευνητές της ιστορίας της τέχνης και της αρχιτεκτονικής όσο και σε προσκυνητές. Η ψηφιακή προβολή της Αγιορείτικης κληρονομιάς θα συμβάλει και στην γενικότερη πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Αναμενόμενα οφέλη Οι δράσεις του έργου αφορούν το σύνολο του πληθυσμού χωρίς διακρίσεις συμβάλλοντας στην ισότητα των ευκαιριών και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου. Πολλές εφαρμογές θα είναι πολυγλωσσικές διευρύνοντας τον αριθμό των χρηστών σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και η υιοθέτηση διεθνών προτύπων ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης αυξάνουν τις δυνατότητες αναζήτησης του περιεχομένου στον πολυγλωσσικό ιστότοπο της Αθωνικής Ψηφιακής Κιβωτού. Το έργο ακολουθεί τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής επιτροπής στα κράτη μέλη και της Εθνικής πολιτικής για την απασχόληση καθώς παρέχονται δυνατότητες για προώθηση της τηλε-εργασίας ειδικά για την διαχείριση του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης και για πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες (Web Accessibility Initiative) και Web Content Accessibility Guidelines ΑΑ (WCAG). Σελίδα 17 από 86

18 Η υλοποίηση και μετέπειτα λειτουργία του έργου ακολουθεί την Εθνική και Ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική για την απασχόληση καθώς συμβάλλει όχι μόνο στην διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας αλλά και στη δημιουργία επιπλέον θέσεων απασχόλησης.εκτός των ειδικοτήτων πληροφορικής επιστήμης που θα εμπλακούν στην υλοποίηση του έργου, για πρώτη φορά σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο θα δημιουργηθεί εργασιακή κινητικότητα σε ειδικότητες των ανθρωπιστικών σπουδών όπως φιλόλογοι, αρχειονόμοι, βιβλιοθηκονόμοι, εξειδικευμένοι reference Librarian, μουσειολόγοι, ιστορικοί τέχνης, συντηρητές χαρτιού, φωτογράφοι, εκπαιδευτικοί,, μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, πληροφορικοί κ.λ.π.. Θα απασχοληθούν νομικοί ειδικοί στην διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και οικονομολόγοι υπεύθυνοι διαχείρισης πολιτιστικών θησαυρών με σκοπό την βιωσιμότητα του έργου. Το πρωτογενές ψηφιακό περιεχόμενο θα επιτρέψει τη δημιουργία δευτερογενών ψηφιακών προϊόντων με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ερευνητική διάσταση, πράγμα που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Μέσα από την λειτουργία του έργου θα προκύψουν συνεργασίες πολλών επιστημόνων συμβάλλοντας στην διαμόρφωση εξειδικευμένων επαγγελματιών που θα προσδώσουν προστιθέμενη εργασιακή αξία στο δυναμικό της χώρας και της Ευρώπης στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης. Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Εκτιμάται ότι το έργο θα έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα στην έρευνα και στην εκπαίδευση και θα προσελκύσει το διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον. Η ψηφιοποίηση, επεξεργασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς θα δημιουργήσει προϊόντα και υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία συμβάλλοντας στην Κοινωνία της γνώσης. Η παγκόσμια ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα θα έχει την δυνατότητα εκτενούς πληροφόρησης όσον αφορά το πρωτογενές υλικό, αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία. Η υλοποίηση των στόχων του έργου θα έχει σαν αποτέλεσμα την καθιέρωση της Ελλάδας, ως έναν από τους σπουδαιότερους διαχειριστές και διαθέτες ψηφιακού πολιτιστικού, ιστορικού, κοινωνικού, ανθρωπολογικού αποθέματος στο κόσμο, και τούτο, διότι το δίκτυο (on-line κοινότητα) από μόνο του και πρωτοποριακό θα είναι αλλά κυρίως θα αποτελέσει την μεγαλύτερη πηγή πρωτογενούς αποθέματος της υλικής και αυλης πολιτιστικής κληρονομιάς Μετρήσιμος Στόχος Αριθμός εφαρμογών επιστημονικής πληροφόρησης που καθίστανται διαθέσιμες Αριθμός ψηφιακών τεκμηρίων που καθίστανται διαθέσιμα από το έργο Τιμή Σελίδα 18 από 86

19 Ποσοστό αύξησης χρηστών υπηρεσιών Αποθετηρίου Ποσοστό αύξησης χρηστών ψηφιακής κατάθεσης ερευνητικών δεδομένων Ποσοστό μείωσης του χρόνου από την κατάθεση αίτησης μέχρι την αποστολή της απάντησης 100% 100% 80% Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή Η πρόσφατη μετάβαση από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσμο, επιβάλλει την ενιαία θεώρηση και συνολική αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με την ψηφιακή τεκμηρίωση και πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο της άϋλης και υλικής θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα υιοθετηθούν τεχνολογικές λύσεις που να επιτρέπουν στη Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτό να εμπλουτίζει με νέο περιεχόμενο τις ψηφιακές εφαρμογές και μετά τη λήξη του έργου. Η υλοποίηση της παραπάνω δράσης είναι σημαντικότατο στάδιο για το σύνολο του έργου διότι πάνω σε αυτό θα στηριχθούν όλες οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες προς τους χρήστες. Κρίσιμος Επιτυχίας Παράγοντας Τύπος 1 Σχετικές Αντιμετώπισης Ενέργειες Η ψηφιακή τεκμηρίωση αποτελεί σημαντικότατο στάδιο επεξεργασίας των ψηφιακών αρχειακών τεκμηρίων, διότι θα λάβει χώρα η εισαγωγή των μεταδεδομένων τεκμηρίωσης κατά θεματικές περιοχές και ανά ψηφιακό τεκμήριο, ώστε να υπάρχει πλήρη ταύτιση της ψηφιακής εικόνας με τα επιστημονικά χαρακτηριστικά που το περιγράφουν και που ουσιαστικά αποτελούν την πηγή της ψηφιακής Τ Απαιτεί συνδυαστικά αφενός την επικαιροποίηση εργαλείων, μεθόδων και τεχνικών και αφετέρου τον σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων, καινοτόμων υπηρεσιών πρόσβασης και διάθεσης του ψηφιακού περιεχομένου σε απομακρυσμένους χρήστες μέσω του διαδικτύου. 1 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός Σελίδα 19 από 86

20 τεκμηρίωσης και αναζήτησης με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η ενιαία προβολή των εφαρμογών να γίνει μέσα από το Portal της ΑΨΚ Η Εκπαίδευση προσωπικού, η ανάπτυξη και η παράδοση των εγχειριδίων χρήσης Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Η φιλικότητα της εφαρμογής αποθετηρίου και ψηφιακής βιβλιοθήκης καθώς και η παραμετρικότητα και δυνατότητα προσαρμογής τους στις ειδικές απαιτήσεις του υλικού Διατύπωση και υλοποίηση κανόνων προσβασιμότητας και αξιοποίησης του συνόλου των εφαρμογών από όλες τις ομάδες δυνητικών χρηστών Τ Ο Τύπος 2 Τ Τ, Ο Ο ανάδοχος θα πρέπει να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε προκειμένου να δημιουργήσει ένα διαδραστικό περιβάλλον εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πλήρη, σφαιρική ενημέρωση από επιλεγμένες πηγές και συμβατότητα με τα ισχύοντα διεθνώς πρότυπα και πρωτόκολλα επικοινωνίας. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης Θα υιοθετηθούν τεχνολογικές λύσεις που να επιτρέπουν στους χρήστες του λογισμικού να εμπλουτίζουν με νέο περιεχόμενο τις ψηφιακές εφαρμογές και μετά τη λήξη του έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη κατά τη σχεδίαση των εφαρμογών, ειδικά στο επίπεδο που απευθύνεται στο ευρύ κοινό, όλα τα μέτρα που εξασφαλίζουν ισότιμη 2 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός Σελίδα 20 από 86

21 πρόσβαση και αξιοποίηση των καταχωρημένων πληροφοριών Σελίδα 21 από 86

22 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Στοιχεία Περιγραφή Απαιτούμενα στοιχεία αποτελέσματος Υπηρεσίας (δεδομένα εισόδου) (δεδομένα εξόδου) Παρατηρήσεις (π.χ. επίπεδο «ηλεκτρονικοποίησης», επίπεδο Υπηρεσίας κλπ.) Υπηρεσία διάθεσης υλικού του Ψηφιακό αποθετήριο αποθετηρίου της Τεκμηρίωση εισαγωγή καταγραφής, Διαδραστικό, Αγιορείτικης μεταδεδομένων επεξεργασίας και πληροφοριακό, πολιτιστικής προβολής της ΑΠΚ κληρονομιάς Διαδραστικό Portal θα παραμετροποιηθεί Συνεργατική κατάλληλα και θα πλατφόρμα προβολής με χαρακτηριστικά διαδραστικότητας, διαλειτουργικότητας, συνεχούς Υποσυστήματα λογισμικού υπηρεσιών εξασφάλισης διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικής πρόσβασης ενοποιήσει δεδομένα προσφέροντας ενοποιημένη πρόσβαση δυνατότητα τα και Διαδραστικό, πληροφοριακό εμπλουτισμού περιήγησης σε συναφείς διαδικτυακές υπηρεσίες Σελίδα 22 από 86

23 Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Βασικό στόχο του έργου αποτελεί η δημιουργία ενός ενιαίου περιβάλλοντος ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος της Αγιορείτικης πολιτιστικής κληρονομιάς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικής προσέγγισης. Η λογική αρχιτεκτονική του τελικού συστήματος που πρέπει να αναπτυχθεί παρουσιάζεται συνοπτικά στο ακόλουθο σχήμα: ΨΗΦΙΑΚΗ ΝΗΣΙΔΑ 1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΝΗΣΙΔΑ 15 ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 23 από 86

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 268/Φ30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χερσονήσου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 300.826,83 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 370.017,00

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: «ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα