ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αριθ. Πρωτ. : 992/ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΛΙΔΙΑ Γ/ΝΗ ΘΑΛ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 3-2-2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αριθ. Πρωτ. : 992/ 14768 ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΛΙΔΙΑ Γ/ΝΗ ΘΑΛ."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αριθ. Πρωτ. : 992/ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΛΙΔΙΑ Γ/ΝΗ ΘΑΛ. ΑΛΙΔΙΑ ΣΜΗΜΑ 3 ο Σ. Γ/νση : Λ. ΤΓΓΡΟΤ 150 Σ.Κ. : Καιιηζέα Πληρουορίες : Π.Σζαραγέαο Σηλέυωνο : ΠΡΟ: Π.Γ ΘΔΜΑ: Γεκνζίεπζε Απόθαζεο Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ηελ εθαξκνγή «ρεδίνπ Γηαρείξηζεο γηα ηελ δηελέξγεηα αιηείαο κε ην αιηεπηηθό εξγαιείν δίρηπ ηξάηαο βπζνύ (κεραλόηξαηα ζύκθσλα κε ην β.δ. 666/66)» (ΦΔΚ Β 58/ ). Με ηελ αξηζκ.271/2576/ Απόθαζε Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή «ρέδην Γηαρείξηζεο γηα ηελ δηελέξγεηα αιηείαο κε ην αιηεπηηθό εξγαιείν δίρηπ ηξάηαο βπζνύ (κεραλόηξαηα ζύκθσλα κε ην β.δ. 666/66)» (ΦΔΚ Β 58/ ) από ην ζύλνιν ησλ επαγγεικαηηθώλ ζθαθώλ ειιεληθήο ζεκαίαο πνπ θέξνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή άδεηα αιηείαο ην εξγαιείν δίρηπ ηξάηαο βπζνύ, ζε νιόθιεξε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο γηα ην ελ ιόγσ εξγαιείν πξνβιέπνληαη ηα εμήο: Α. Η δηελέξγεηα αιηείαο κε ην εξγαιείν δίρηπ ηξάηαο βπζνύ πξαγκαηνπνηείηαη εθηόο ησλ ηξηώλ (3) λαπηηθώλ κηιίσλ από ηελ επεηξσηηθή θαη λεζησηηθή αθηή ή πέξαλ ηεο ηζνβαζνύο ησλ πελήληα (50) κέηξσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην βάζνο απηό ζπλαληάηαη ζε κηθξόηεξε απόζηαζε από ηελ αθηή. ε θάζε πεξίπησζε ε αιηεία κε ην αιηεπηηθό εξγαιείν δίρηπ ηξάηαο βπζνύ δηελεξγείηαη πέξαλ ηνπ νξίνπ ηνπ ελόο θαη εκίζεσο (1,5) λαπηηθνύ κηιίνπ από ηελ επεηξσηηθή θαη λεζησηηθή αθηή (Παξάγξαθνο 1 ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο). Β. ην πιαίζην ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο γηα ηελ δηελέξγεηα αιηείαο κε ην αιηεπηηθό εξγαιείν δίρηπ ηξάηαο βπζνύ ζεζπίδνληαη ηα θάησζη κέηξα:

2 α. Πξόζζεηε απαγόξεπζε ηεο αιηείαο γηα ηα επαγγεικαηηθά ζθάθε πνπ αιηεύνπλ κε δίρηπ ηξάηαο βπζνύ ζε νιόθιεξε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα από 24 έσο θαη 31 Γεθεκβξίνπ θαη από 24 έσο θαη 31 Μαΐνπ θάζε έηνπο. β. Απαγόξεπζε ηεο αιηείαο γηα ηα επαγγεικαηηθά ζθάθε παξάθηηαο αιηείαο πνπ αιηεύνπλ κε ζηαηηθά δίρηπα θαη παξαγάδηα ζηνρεύνληαο άηνκα ηνπ είδνπο ηνπ είδνπο Merluccius merluccius (κπαθαιηάξνο), θαζόιν ην κήλα Φεβξνπάξην θάζε έηνπο. ηνρεπόκελε ζεσξείηαη ε αιηεία εθόζνλ ζηηο πξαγκαηνπνηνύκελεο εθθνξηώζεηο ηα άηνκα ηνπ είδνπο Merluccius merluccius, αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 20% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ αηόκσλ πνπ εθθνξηώλνληαη. Η αιηεία κε ην αιηεπηηθό εξγαιείν δίρηπ ηξάηαο βπζνύ (κεραλόηξαηα ζύκθσλα κε ην β.δ. 666/66) δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θάζε θνξά γεληθέο θνηλνηηθέο θαη εζληθέο δηαηάμεηο, θαζώο θαη ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ αιηεία κε ην αιηεπηηθό εξγαιείν δίρηπ ηξάηαο βπζνύ πνπ έρνπλ ιεθζεί θαη εμνπζηνδόηεζε ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.δ.420/70 «Αιηεπηηθόο Κώδημ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζ. 3 παξ.2 ηνπ λ.1740/87, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο. Δπίζεο εμαθνινπζνύλ θαη ηζρύνπλ απαγνξεύζεηο αιηείαο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε άιιν ζεζκηθό πιαίζην (π.ρ. πξνζηαζία αξραηνινγηθώλ ρώξσλ, απαγνξεύζεηο από Καλνληζκό Ληκέλσλ θιπ). Γ. Σν ζρέδην δηαρείξηζεο πεξηιακβάλεη ζεκεία αλαθνξάο βάζεη ησλ νπνίσλ αμηνινγείηαη ε δηαηήξεζε εληόο αζθαιώλ βηνινγηθώλ νξίσλ θαη παξαθνινπζείηαη επηζηεκνληθά ζε εηήζηα βάζε κε ζρέδην επηζηεκνληθήο παξαθνινύζεζεο. ε εηήζηα βάζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη εθηίκεζε ησλ απνζεκάησλ βάζεη πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο, ησλ θύξησλ ζηνρεπόκελσλ εηδώλ ηεο αιηείαο κε δίρηπ ηξάηαο, δειαδή ησλ εηδώλ κπαθαιηάξνπ (Merluccius merluccius), κπαξκπνπληνύ (Mullus surmuletus), θνπηζνκνύξαο (Mullus barbatus), καξίδαο (Spicara smaris) θαη γάκπαξεο (Parapaeneus longirostris) ζην Αηγαίν (GSA 22), Κξεηηθό (GSA 23) θαη Ιόλην πέιαγνο (GSA 20), πνπ θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, γηα λα δηαπηζηώλεηαη ε θαηάζηαζε ησλ απνζεκάησλ κε βάζε θαζνξηζκέλα ζεκεία αλαθνξάο γηα θάζε είδνο. Η ππέξβαζε ησλ θαζνξηζκέλσλ ζεκείσλ αλαθνξάο γηα νπνηνδήπνηε από ηα πξναλαθεξζέληα είδε νδεγεί ζηελ αλαζηνιή έθδνζεο ή ζηελ αλάθιεζε από ηελ εθδνύζα αξρή ησλ «αδεηώλ αιίεπζεο κε δίρηπ ηξάηαο βπζνύ», ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί, κέρξη ηε ιήμε ηζρύνο απηώλ, εθηόο αλ άιισο απνθαζηζηεί. Δπηπιένλ, ε αλαζηνιή έθδνζεο ησλ «αδεηώλ αιίεπζεο κε δίρηπ ηξάηαο βπζνύ» εμαθνινπζεί λα ηζρύεη θαζόζνλ δηάζηεκα ζπληξέρνπλ ιόγνη (Παξάγξαθνο 1 ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο).

3 Γ. Η αιηεία κε ην αιηεπηηθό εξγαιείν δίρηπ ηξάηαο βπζνύ (κεραλόηξαηα ζύκθσλα κε ην β.δ. 666/66) δηελεξγείηαη από αιηεπηηθά ζθάθε ηα νπνία πέξαλ ηεο αιηεπηηθήο ηνπο άδεηαο κε ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν δηαζέηνπλ θαη «άδεηα αιίεπζεο κε ην εξγαιείν δίρηπ ηξάηαο βπζνύ» (Παξάγξαθνο 2 ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο). ρεηηθό ππόδεηγκα γηα ηελ έθδνζε «άδεηαο αιίεπζεο κε ην εξγαιείν δίρηπ ηξάηαο βπζνύ» πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο. Δ. Δηδηθόηεξα γηα ηελ έθδνζε ησλ «αδεηώλ αιίεπζεο κε δίρηπ ηξάηαο βπζνύ» ηνπ έηνπο 2014 (Παξάγξαθνο 3 ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο), ηζρύνπλ ηα εμήο: Μέρξη ηελ 21 η Φεβροσαρίοσ νη ελδηαθεξόκελνη πινηνθηήηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνβάιεη ζρεηηθό αίηεκα ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο αιηείαο ησλ πεξηθεξεηαθώλ ελνηήησλ ζηηο νπνίεο ηεξείηαη ν θάθεινο ησλ ππόρξεσλ αιηεπηηθώλ ζθαθώλ. Μέρξη ηελ 28 η Φεβροσαρίοσ νη ππεξεζίεο αιηείαο ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαβηβάζεη ηηο αηηήζεηο ζηελ ππεξεζία καο. Γηα ιόγνπο απινύζηεπζεο ησλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηήζεσλ, πξνηείλεηαη ε δηαβίβαζε λα γίλεηαη κε έλα δηαβηβαζηηθό έγγξαθν θαη έλαλ ζπγθεληξσηηθό πίλαθα κε ην ζύλνιν ησλ ζθαθώλ αλά ππεξεζία αιηείαο θαη όρη γηα θάζε ζθάθνο μερσξηζηά. Μέρξη ηελ 28 η Μαρτίοσ ε ππεξεζία καο ζα εθδώζεη ηηο ζύκθσλεο γλώκεο γηα ηηο αηηήζεηο πνπ ζα έρνπλ θαηαηεζεί εκπξόζεζκα. Μέρξη ηελ 15 η Απριλίοσ ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί από ηηο ππεξεζίεο αιηείαο ησλ πεξηθεξεηαθώλ ελνηήησλ όιεο νη απνθάζεηο ρνξήγεζεο ησλ αδεηώλ αιίεπζεο, ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηεο ζρεηηθήο ππνπξγηθήο απόθαζεο. Οη ελδηαθεξόκελνη πινηνθηήηεο ή νη λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ ηνπο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ επηθαηξνπνηεκέλα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ παξαθάησ εγγξάθσλ: 1. Άδεηα Αιηεπηηθνύ θάθνπο Δπαγγεικαηηθήο Αιηείαο 2. Πηζηνπνηεηηθό Καηακέηξεζεο ή Αλαθαηακέηξεζεο 3. Έγγξαθν Δζληθόηεηαο 4. Πξσηόθνιιν Γεληθήο Δπηζεώξεζεο 5. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, κε ηελ νπνία ν πινηνθηήηεο ή νη πινηνθηήηεο γηα πεξηπηώζεηο ζπκπινηνθηεζίαο, ζα πξέπεη λα δειώλνπλ ηα εμήο: «αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε λα παξέρσ ζηε δηνίθεζε όια ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε απαηηνύκελε παξαθνινύζεζε ηεο αιηεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δώλεο πνπ ζα επηηξέςεη ηελ αληίζηνηρε επηζηεκνληθή αμηνιόγεζε ηεο δηελεξγνύκελεο αιηείαο».

4 Η άδεηα αιίεπζεο κε δίρηπ ηξάηαο βπζνύ ζπλνδεύεη ππνρξεσηηθά ηελ επαγγεικαηηθή άδεηα αιηείαο ησλ ζθαθώλ πνπ δηαζέηνπλ ην εξγαιείν δίρηπ ηξάηαο βπζνύ, είηε σο θύξην είηε σο δεπηεξεύνλ, θαη απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε δηελέξγεηα αιηείαο κε ην ππόςε εξγαιείν. Παξαθαινύκε γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ εγθαίξσο ηα αηηήκαηά ηνπο. Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Δ.Γ. Γ/λζε Θαι. Αιηείαο Σκ.2 ν, Σκ. 3 ν ΜΑΡΙΝΑ ΠΔΣΡΟΤ

5 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Α. ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο / Τπεξεζίεο Αιηείαο - Έδξεο ηνπο 2. Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο ηεο ρώξαο / Τπεξεζίεο Αιηείαο - Έδξεο ηνπο Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Τπ. Ναπηηιίαο & Αηγαίνπ, Γ/λζε Διέγρνπ Αιηείαο Αθηή Βαζηιεηάδε Δ1-Δ4, Πεηξαηάο 2. ΠΑΔΓΔ Αξθαδίαο 26 & Μεζνγείσλ, 11526, Αζήλα. 3. ΓΔΑΔ, Κεθηζίαο 16/ Αζήλα. 4. Παλειιήληα Έλσζε Πινηνθηεηώλ Παξάθηησλ Δπαγγεικαηηθώλ Αιηεπηηθώλ θαθώλ, θηίξην Ιρζπόζθαιαο Μεζνινγγίνπ, (Σ.Θ 153) / Μεζνιόγγη. 5. ΠΔΠΜΑ, Πνιπηερλείνπ 25 /57004 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ. 6. Δπαγγεικαηηθόο Αιηεπηηθόο ύιινγνο «ΣΟ ΑΙΓΑΙΟ», Ιρζπόζθαια Κεξαηζηλίνπ, Γξ. 61 Κεξαηζίλη. 7. Αιηεπηηθόο πλεηαηξηζκόο Γξη Γξί Βόινπ Ο ΠΑΓΑΗΣΙΚΟ Ιρζπόζθαια Βόινπ. 8. Αιηεπηηθόο Αγξνη. πλ/ζκόο Ιδηνθηεηώλ Γξη-Γξη αιακίλαο Ο ΑΓΙΟ ΑΝΓΡΔΑ Λεσθ. Φαλεξσκέλεο 21 ΣΚ αιακίλα. 9. Αγξνηηθόο Αιηεπηηθόο Παξαγσγηθόο πλεηαηξηζκόο Ιδηνθηεηώλ Γξη-Γξί Ηκέξαο Νπρηαο Ο ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, Κνπληνπξηώηε 4/ Ν. Κξήλε. 10. σκαηείν Αιηέσλ Γξη Γξη Ν. Αξηάθεο / Ν. Αξηάθε Δύβνηα. 11. ύλδεζκνο Πινηνθηεηώλ Μέζεο Αιηείαο Αλ. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Ιρζπόζθαια Αιεμαλδξνύπνιεο. 12. Οκνζπνλδία Αγξνηηθώλ Αιηεπηηθώλ πιιόγσλ ησλ Παξακεζόξησλ Νεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ, Κάιπκλνο. 13. ΠΑΝ.Δ.Μ.Ι. Κηήξην ΟΠΔ, Μαξίλνπ Αληύπα 86-88, Ηιηνύπνιε 14. Αιηεπηηθόο πλεηαηξηζκόο «ΔΙΛΙΚΡΙΝΔΙΑ» 15. Αιηεπηηθόο πλεηαηξηζκόο «ΥΑΛΑΣΡΑ» 16. Αιηεπηηθόο πλεηαηξηζκόο Κπκίλσλ-Μαιγάξσλ

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κώδ. : 101 76 FAX : 210 5235814 ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ. ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ (ΚΔΝΑΚ)

ΔΓΚΤΚΛΙΟ. ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ (ΚΔΝΑΚ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Σαρ. Γ/λζε: Λ. Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Κώδηθαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002565676 2015-02-09

15PROC002565676 2015-02-09 PROC002565676 20-02-09 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ Γ/ΝΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ Γ/ΝΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ Γ/ΝΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛ. 1009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ/ΓΔΖ 1/2014. γηα ηε ζύλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ. ζε Πηαζκό Ξαξαγσγήο (ΑΖΠ) ηεο ΓΔΖ ΑΔ

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ/ΓΔΖ 1/2014. γηα ηε ζύλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ. ζε Πηαζκό Ξαξαγσγήο (ΑΖΠ) ηεο ΓΔΖ ΑΔ Παραγωγή Θ/ ΑΖΠ ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑΠ - ΙΗΞΡΝΙ 6 ν ρηι Ξηνι/δαο - Θνδάλεο Ρόπνο, Ζκεξνκελία : ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑ/ 06-02-14 Αξηζκ. Ξξση.: 594 ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ/Ζ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα, 27 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αξ. Πξση. : 481 Σαρ. Γηεχζπλζε Σαρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν FAΥ E-mail :

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο:

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: Νομοζσέδιο «Γιασείπιζη ακινήηων απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων Δπίλςζη ιδιοκηηζιακών ζηηημάηων Αγποηικέρ Μιζθώζειρ» Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΝΟΜΗΣ Πληροθορίες: Α. Παπαδοπούλοσ Σηλέθωνο: 210 3803063 FAX: 210 3809340

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΝΟΜΗΣ Πληροθορίες: Α. Παπαδοπούλοσ Σηλέθωνο: 210 3803063 FAX: 210 3809340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Αθήνα, 13 Ιανοσαρίοσ 2012 Αρ. Πρωη: ΠΟΛ. 1016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘ/Η Δ/ΝΗ ΕΠΙΘ/Η Δ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παξνρή πξόζζεησλ νδεγηώλ γηα ηε δηαδηθαζία απόδνζεο δαπάλεο αγνξάο

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παξνρή πξόζζεησλ νδεγηώλ γηα ηε δηαδηθαζία απόδνζεο δαπάλεο αγνξάο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Τπηρεσιών Τγείας www.eopyy.gov.gr αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαη ζθεπαζκάησλ εηδηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σιρ διαηάξειρ ηυν παπαγπάθυν 1, 2 και 4 ηος άπθπος 4 ηος ν.1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α /5.10.1988).

1. Σιρ διαηάξειρ ηυν παπαγπάθυν 1, 2 και 4 ηος άπθπος 4 ηος ν.1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α /5.10.1988). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ A) ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑ Γ Β) ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΛΔΓ ΣΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62)

ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) Καζνξηζκόο ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηαζκώλ ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ θαη ηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ γηα θνξηνεθθόξησζε εκπνξεπκάησλ (εκπνξεπκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο,

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα