ΑνανεώσιµεςΠηγές Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑνανεώσιµεςΠηγές Ενέργειας"

Transcript

1 ΑνανεώσιµεςΠηγές Ενέργειας Αιολική Ενέργεια Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης

2 Αιολικήενέργεια

3 Ιστορικά Ίσως η αρχαιότερη µορφή Α.Π.Ε. που αξιοποιήθηκε.

4 Ιστορικά Ίσως η αρχαιότερη µορφή Α.Π.Ε. που αξιοποιήθηκε.

5 Περίανέµουγενικά

6 Άνεµος Άνεµος ονοµάζεται κάθε οριζόντια µετακίνηση µάζας ατµοσφαιρικούαέρα. Ο άνεµος είναι αποτέλεσµα των διαφορετικών πιέσεων πουεπικρατούναπότόποσετόπο. Οάνεµοςπροσδιορίζεταιαπόδύοστοιχεία, τηδιεύθυνση (direction) καιτηνένταση (speed), δηλαδή την ταχύτητα µετηνοποίακινείταιηαέριαµάζα. Ως διεύθυνση ορίζεται το σηµείο του ορίζοντα από το οποίο πνέει ο άνεµος.

7 υνάµειςανέµου υνάµεις που καθορίζουν την κίνηση µιας αέρια µάζας ύναµη βαροβαθµίδας: ονοµάζεται η δύναµη που ασκείται σε µια αέρια µάζα εξαιτίας των διαφορετικών πιέσεων που υπάρχουν σ αυτήνκαιηοποίαωθείτηναέριαµάζααπότιςψηλέςπιέσειςπρος τις χαµηλές. Η δύναµη Coriolis ασκείται σε κάθε σώµα που κινείται πάνω στη γη: F=m.u.ω.sin(φ). Η δύναµη τριβής αναπτύσσεται εξαιτίας της τραχύτητας που παρουσιάζει η επιφάνεια του εδάφους και της θάλασσας, πάνω στηνοποίαυποχρεώνεταινακινηθείηαέριαµάζα. Η φυγόκεντρη δύναµη είναι η δύναµη µε την οποία αντιδρά κάθε σώµα, το οποίο κινείται σε κυκλική τροχιά.

8 Τύποιανέµου Γεωστροφικός άνεµος (geostrophic wind): Ο άνεµος που δηµιουργείται από την ισορροπία των δυνάµεων βαροβαθµίδας και Coriolis, ονοµάζεται γεωστροφικός άνεµος. Όσο πιο πυκνές είναι οι ισοβαρείς καµπύλες σε ένα χάρτη επιφανείας, τόσο πιο µεγάλη είναι η δύναµη βαροβαθµίδας και άρα τόσο µεγαλύτερη και η ταχύτητα του ανέµου.

9 Κύριεςκατευθύνσειςπνοής γεωστροφικούανέµουστηνευρώπη Πηγή: Γ. Μπεργελές. Ανεµοκινητήρες. Εκδόσεις Συµεών. Αθήνα 1995.

10 Τύποιανέµου Άνεµος βαροβαθµίδας (gradient wind): Όταν οι ισοβαρείς είναι καµπύλες και η κίνηση του ανέµου εκτελείται σε περιοχές της ατµόσφαιρας που η δράση της τριβής είναι αµελητέα, τότε αυτή είναι αποτέλεσµα της δράσης τριών δυνάµεων, της δύναµηςβαροβαθµίδας (F P ), τηςδύναµης Coriolis (F c ) καιτης φυγόκεντρηςδύναµης (F Φ ).

11 Τύποιανέµου Άνεµος βαροβαθµίδας (gradient wind): Όταν οι ισοβαρείς είναι καµπύλες και η κίνηση γίνεται κοντά στο έδαφος, τότε έχουµε και πάλι τη δύναµη τριβής να παίζει ρόλο στη διαµόρφωση της έντασης και της διεύθυνσης του ανέµου. Τώρα πλέον η κίνηση του ανέµου είναιαποτέλεσµατηςισορροπίαςτωνδυνάµεωνβαροβαθµίδας, τριβής, φυγόκεντρης και Coriolis. Η δύναµη της τριβής έχει πάντα φοράαντίθετηαπόεκείνητηςταχύτηταςτουανέµου.

12 Τύποιανέµου Άνεµος βαροβαθµίδας (gradient wind): Στο κυκλωνικό σύστηµα των ισοβαρών (χαµηλό βαροµετρικό), εξαιτίας της συγκεκριµένης ισορροπίαςτωνδυνάµεων, παρατηρείταισύγκλιση (convergence) του ανέµου προς το κέντρο του συστήµατος, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται ανοδικές κινήσεις στο κέντρο. Αντίθετα στο αντικυκλωνικό σύστηµα (υψηλό βαροµετρικό), η ισορροπία των δυνάµεων δηµιουργεί απόκλιση (divergence) του ανέµου από το κέντρο του συστήµατος, µε συνέπεια τη δηµιουργία καθοδικών κινήσεων στο κέντρο.

13 Τύποιανέµου Άνεµος βαροβαθµίδας (gradient wind): Συνέπεια των ανοδικών κινήσεων στο κέντρο ενός κυκλωνικού συστήµατος είναι η δηµιουργία νεφών µε µεγάλη κατακόρυφη ανάπτυξη, ότανφυσικάυπάρχειαρκετήυγρασίαστηνατµόσφαιρα. Αντίθετα, οι καθοδικές κινήσεις σε ένα βαροµετρικό υψηλό τείνουν νακάνουντηνατµόσφαιραπιοευσταθή.

14 Τύποιανέµου Ηµερήσιοι άνεµοι: Στην κατηγορία αυτή των ανέµων, ανήκουν οι άνεµοι εκείνοι που δηµιουργούνται στη διάρκεια του 24ώρου, εξαιτίας της διαφοράς θερµοκρασίας που παρατηρείται τόσο κατά την ηµέρα όσοκαικατάτηνύχτα, ανάµεσαστηνξηράκαιστηθάλασσαή ανάµεσασεπεδινέςκαιορεινέςπεριοχές. α. Θαλάσσιααύρα (sea breeze): Εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της ηµέρας, λόγω της ταχύτερης θέρµανσης του αέρα πάνω από τηστεριά, απόότιπάνωαπότη θάλασσα. Έχει διεύθυνση από τη θάλασσα προς τη στεριά.

15 Τύποιανέµου β. Απόγειααύρα (land breeze): Εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, λόγω της ταχύτερης ψύξηςτουαέραπάνωαπότηστεριά, απόότιπάνωαπότη θάλασσα. Έχει διεύθυνση από τη στεριά προς τη θάλασσα.

16 Τύποιανέµου Τοπικοίάνεµοι: Η τοπογραφική διαµόρφωση διαφόρων περιοχών της γης, σε συνάρτηση και µε ορισµένες καιρικές συνθήκες, δηµιουργεί τοπικούς ανέµους µε χαρακτηριστικές πολλές φορές ονοµασίες. Οι άνεµοι αυτοί, πουχαρακτηρίζονταιτοπικοί, είναιµικρήςκλίµακας (Μελτέµια, Βαρδάρηςκλπ). Μελτέµια ηµιουργούνται από ένα µεγάλο σύστηµα υψηλών πιέσεων στα Βαλκάνια, βόρεια της Ελλάδας, και ένα µεγάλο σύστηµα χαµηλών πιέσεων στη Μικρά Ασία και ανατολικά στη Μεσόγειο. Το χαµηλό σύστηµα πιέσεων οφείλεται κυρίως στα µεγάλα θερµικά ανοδικά ρεύµατα πάνω από την Ινδία όπου καθιστούν ένα µεγάλο θερµικό ελάχιστο πίεσης που εκτείνεται στο µέσο του καλοκαιριού µέχρι και την ανατολική Μεσόγειο.

17 Μελτέµια: Τύποιανέµου

18 Τραχύτηταεδάφους

19 Τραχύτηταεδάφους Η τραχύτητα του εδάφους εκφράζει το είδος του εδάφους και ιδιαίτερα τη µορφολογία του (ορογραφία). Τα µεγέθη που εκφράζουν την τραχύτητα του εδάφους είναι το µήκοςτραχύτητας z o καιηκλάση (κατηγορία) τραχύτητας. Τοµήκοςτραχύτηταςµπορείνααλλάζειµετιςεποχέςκαιτις καιρικές συνθήκες (συγκοµιδή, κυµατισµός). Το µήκος τραχύτητας ορίζεται για επιφάνειες µε οµοιόµορφη κατανοµή στοιχείων τραχύτητας και επηρεάζεται από την πυκνότητα των εδαφικών χαρακτηριστικών.

20 Τραχύτηταεδάφους

21 Τραχύτηταεδάφους Τραχύτητα εδάφους Γιαεπίπεδηπεριοχήτο z o συνδέεταιµετοµέσούψος (h) τωνστοιχείωντραχύτηταςµετησχέση: z o =0,15h Αν z o <=0,03 Κλάση=1, ln(z o )/ln(150) Αν z o >0,03 Κλάση=3, ln(z o )/ln(3, )

22 Τραχύτηταεδάφους Κατηγορία Τραχύτητας Τύπος εδάφους Ζο(m) 0 Πηλώδες έδαφος, Πάγος * Ήρεµη θάλασσα 2* * Αµµώδες έδαφος Χιονοκαλυµµένο επίπεδο έδαφος 4.9* Χέρσο έδαφος Χλοερό έδαφος Επίπεδο ακαλλιέργητο έδαφος Χαµηλή βλάστηση, Στέπα Υψηλά χόρτα Σιτοβολώνες Καλλιέργειες Θαµνώδες έδαφος άση µε χαµηλά δένδρα άση µε υψηλά δένδρα Προαστιακές περιοχές Πόλεις 1-4

23 Τραχύτηταεδάφους Κλάσητραχύτητας 1: Ανοικτέςπεριοχέςχωρίςεµπόδια. Τοέδαφοςείναιεπίπεδοήµεπολύελαφριέςκλίσεις. Μπορεί να υπάρχουν µεµονωµένες αγροικίες και χαµηλοί θάµνοι. Κλάσητραχύτητας 2: Καλλιεργηµένη περιοχή µε ορισµένα εµπόδια σε απόσταση µεγαλύτερη των 1.000m µεταξύ τους και µερικά σπίτια. Το έδαφος είναι επίπεδο ή κυµατώδες µε δέντρα και σπίτια. Κλάσητραχύτητας 3: Συνδυασµός δάσους και καλλιεργηµένης περιοχής µε πολλά εµπόδια στα περίχωρα της πόλης. Τα εµπόδια είναι κοντά µεταξύ τους σε αποστάσεις µικρότερες από µερικές εκατοντάδες µέτρα.

24 Οριακόστρώµααέρα Πηγή: Γ. Μπεργελές. Ανεµοκινητήρες. Εκδόσεις Συµεών. Αθήνα 1995.

25 Οριακόστρώµααέρα Πηγή: Γ. Μπεργελές. Ανεµοκινητήρες. Εκδόσεις Συµεών. Αθήνα 1995.

26 Οριακόστρώµααέρα Πηγή: Γ. Μπεργελές. Ανεµοκινητήρες. Εκδόσεις Συµεών. Αθήνα 1995.

27 Μεταβολήταχύτηταςανέµου καθ ύψος Ευστάθεια της Ατµόσφαιρας Ορίζεται από την κατακόρυφη µε το ύψος µεταβολή της θερµοκρασίας του αέρα. Η ευστάθεια της ατµόσφαιρας µετριέται απότηντάσηπουέχειµίααέριαµάζα, πουέχειµετακινηθεί κατακόρυφα, να επιστρέψει ή όχι στην αρχική της θέση. Για παράδειγµα, σε ευσταθείς συνθήκες το πάχος του ατµοσφαιρικούοριακούστρώµατοςµπορείναφτάσειστα 10m ενώ συνήθως είναι µεταξύ 50m και 2km. Σε ουδέτερη ατµόσφαιρα η σχέση µεταβολής ανέµου καθ ύψος γίνεται (ύψηµεταξύ 3z o και 1.000z o, z o : µήκοςτραχύτητας): ( ) = * 0 V z u k ln z z + 0 z

28 Εκθετικός νόµος κατανοµής ανέµου καθ ύψος Ο εκθετικός νόµος δίνεται από την ακόλουθη σχέση: u u z z 1 2 z 1 = z2 Εφαρµόζεται σε µεγάλο πλήθος µετρήσεων και όχι σε ατοµικές µετρήσεις. Εµφανίζει καλή ακρίβεια σε περιπτώσεις που η διαφορά ύψους είναι περισσότερο από 30-50m. H ακρίβεια όµως ελαττώνεται πολύ για µεγάλες διαφορές υψών. εν χρειάζονται γνώσεις ευστάθειας της ατµόσφαιρας. Το n δίνεται από τη σχέση, όταν το ύψος αναφοράς (z 2 ) είναι διαφορετικό από τα 10m (z o : µήκος τραχύτητας): n= 0.04ln z ln z n ( ) 2 0 0

29 Κορυφογραµµέςεγκατάστασης αιολικώνπάρκων Πηγή: Γ. Μπεργελές. Ανεµοκινητήρες. Εκδόσεις Συµεών. Αθήνα 1995.

30 Αιολικόδυναµικό

31 Εκτίµησηαιολικούδυναµικού Παραµόρφωσηδέντρων Πηγή: Γ. Μπεργελές. Ανεµοκινητήρες. Εκδόσεις Συµεών. Αθήνα 1995.

32 Εκτίµησηαιολικούδυναµικού Παραµόρφωσηδέντρων

33 Χαρακτηριστικές παράµετροι του ανέµου Η γνώση των χαρακτηριστικών του ανέµου είναι απαραίτητη στις µελέτες εκτίµησης της ενέργειας του ανέµου. Για την επιλογή της κατάλληλης θέσης εγκατάστασης αιολικών συστηµάτων θα πρέπει να γνωρίζουµε: την ταχύτητα του ανέµου τη διεύθυνση του ανέµου την επικρατούσα στην περιοχή τύρβη το στροβιλισµό του ανέµου τη µεταβολή µε το ύψος της ταχύτητας του ανέµου (κατανοµή του ανέµου) τις ακραίες τιµές ταχύτητας ανέµου (ριπές). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνθέτουν το αιολικό δυναµικό µιας περιοχής και µπορεί να γίνουν γνωστά µόνο µε µετρήσεις.

34 Εκτίµησηαιολικούδυναµικού Μετεωρολογικόςιστός

35 ΑιολικόςχάρτηςνήσουΝτίας

36 Αιολικός χάρτης Νοµού Λασιθίου από Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας

37 ΑιολικόςχάρτηςΚρήτης απόεργαστήριοαιολικήςενέργειας

38 ΑιολικόςχάρτηςΕλλάδαςαπό Κ.Α.Π.Ε.

39 Ροδόγραµµαταχύτηταςανέµου

40 Αιολικόςχάρτηςπεριοχής εγκατάστασηςαιολικούπάρκου

41 Αιολικόςχάρτηςπεριοχής εγκατάστασηςαιολικούπάρκου

42 Xάρτηςροδογραµµάτωνστις θέσειςεγκατάστασηςα/γ

43 Αιολικόςχάρτηςπεριοχής υπεράκτιουαιολικούπάρκου

44 Αποτελέσµαταεκτίµησης αιολικούδυναµικού Μέση ετήσια τιµή της ταχύτητας του ανέµου: προσδιορίζει ενεργειακό περιεχόµενο. Επίπεδο τύρβης: για τον υπολογισµό των µεταβαλλόµενων φορτίων που µπορούν να οδηγήσουν σε γήρανση το υλικό. Μέγιστη τιµή της εµφανιζόµενης ταχύτητας ανέµου: για εκτίµηση της µηχανολογικής αστοχίας. Καµπύλη πυκνότητας πιθανότητας της ταχύτητας: για τον υπολογισµό του ενεργειακού οφέλους. Κατεύθυνση του ανέµου: ροδόγραµµα ανέµου.

45 Ταχύτηταανέµου Ιδιαίτερα µεταβλητό µέγεθος µε σηµαντικές µεταβολές µέσα στο χρονικό διάστηµα οι διακυµάνσεις µπορούν να θεωρηθούν τυχαίες σηµαντική εξάρτηση από τα χαρακτηριστικά του εδάφους η στιγµιαία ταχύτητα του ανέµου είναι το άθροισµα της µέσης ταχύτητας και της διακύµανσης γύρω από τη µέση τιµή: V ( t) V+ V '( t) =

46 Μέσηταχύτηταανέµου to+ T 1 V = T to V ( t) dt 50 Ταχύτητα Ανέµου T Ταχύτητα -10 Χρόνος

47 Ριπήανέµου Ορίζεται ως η ξαφνική και µικρής διάρκειας (~20sec) αύξηση της ταχύτητας του ανέµου. Η ταχύτητα του ανέµου µετά το πέρας της ριπής επανέρχεται στα προηγούµενα επίπεδα. Εµπειρικός κανόνας: Η ριπή συνήθως ξεπερνά τα 9m/sec και διαφέρει από τα συνήθη επίπεδα περίπου κατά 4-5 m/sec. Καθορίζει την κόπωση της πτερωτής της ανεµογεννήτριας. Ανοιριπέςδιαρκέσουνπερισσότεροαπό 30 sec θαπρέπεινα υπάρχει πρόβλεψη η αιολική µηχανή να τεθεί εκτός λειτουργίας.

48 Ριπήανέµου Ριπές Ανέµου Ριπή V (m/sec) sec

49 Τύρβη Τύρβη: Σηµασία: ταραχή, θόρυβος, αταξία, αναστάτωση. Προέλευση: από το αρχαίο τυρβάζω = ανακατεύω, ανακινώ Παράγωγα: λατινικά turba = δίνη, στρόβιλοςκαι turbo = ταράσσω, συγχέω. ΗΤύρβηήτανµίααρχαίαελληνικήτοπικήθρησκευτικήεορτή, πουγινότανστοόροςχάοντηςβόρειαςπελοποννήσου, δίπλα στον ποταµό Εράσινο, προς τιµή του ιονύσου. Κατά τη διάρκειατηςτύρβηςλάβαινεχώραέναςδιθυραµβικόςχορός, η «Τυρβασία», και µία µελωδική εκτέλεση µουσικής µε πνευστάόργανα (αυλούς), ηλεγόµενη «σικιννοτύρβη».

50 Τύρβηανέµου Τυπική απόκλιση ταχύτητας του αέρα γύρω από τη µέση τιµή: 2 2 [ V '( t)] = σν = 1 T to+ T to ΗέντασηΙτηςτύρβηςτουαέραορίζεταιως (σ v ητυπικήαπόκλιση): [ V ( t) V ] σ v I = V 2 dt

51 Τύρβηανέµου Η ένταση της τύρβης εξαρτάται από την τραχύτητα του εδάφους και µπορείναυπολογιστείµεβάσητοµήκοςτραχύτητας z o : I = 1 z ln z o Για z o <= 0.20m I = 0.14ln zo + z ln z o 0.78 Για z o > 0.20m

52 Τύρβηανέµου Η τύρβη προκαλείται από οποιοδήποτε στοιχείο µπορεί να εισάγει ανωµαλίες στη ροή, ιδιαίτερα δε λόγω της ύπαρξης των στοιχείων τραχύτητας της επιφάνειας του εδάφους. Επί της ουσίας, η τύρβη του ανέµου δηµιουργεί τυχαίους στροβιλισµούς του αέρα. Οι στρόβιλοι επηρεάζουν τόσο την παρεχόµενη ισχύ από τον άνεµο όσο και την αντοχή της αιολικής εγκατάστασης.

53 Μεταβολήτηςπυκνότηταςτουαέρα Μεταβολήτηςπυκνότηταςρµετούψοςαπότηνεπιφάνειατης θάλασσας: ρ = P T P: ατµοσφαιρική πίεση σε mb T: Θερµοκρασία του αέρα σε ο Κ Η µεταβολή του πυκνότητας του αέρα µεταξύ χειµώνα και καλοκαιριού είναιτηςτάξης του 10% (~1,225 kgr/m 3 )

54 Ετήσιαχρονοσειράταχύτητας ανέµου

55 Κατανοµήπυκνότητας πιθανότηταςταχύτηταςανέµου

56 Κατανοµήπυκνότητας πιθανότητας Weibull Η κατανοµή Weibull περιγράφει ικανοποιητικά τα ανεµολογικά χαρακτηριστικά στις περιοχές της εύκρατης ζώνης και για ύψος µέχρι 100m από το έδαφος. Εκφράζει την πιθανότητα η ταχύτητα του ανέµου V να βρίσκεται στην περιοχή V-dV/2 και V+dV/2 P( V ) = k C V C k 1 e V C k Οι παράµετροι C και k χαρακτηρίζουν την κατανοµή πιθανότητας του ανέµου, συνεπώς χαρακτηρίζουν το αιολικό δυναµικό, άρα καθορίζονται από τις παραµέτρους που καθορίζουν και το αιολικό δυναµικό.

57 Παράµετροι C και kπυκνότητας πιθανότητας Weibull Η παράµετρος C ονοµάζεται παράµετρος µεγέθους και καθορίζει τη θέση της καµπύλης σε σχέση µε τον οριζόντιο άξονα. Η παράµετρος k ονοµάζεται παράµετρος µορφής ή κλίση και καθορίζει τη διασπορά των τιµών.

58 Υπολογισµόςπαραµέτρων Weibull Στην περίπτωση που είναι διαθέσιµες οι µετρήσεις ταχύτητας ανέµου, υπολογίζουµετα k και Cµετηµέθοδοτωνελαχίστων τετραγώνων: X B A Y + = = ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( x x n y x x x y A = 2 2 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( x x n y x y x n B ( ) { } [ ] V x P V y = 1 ln ln x lnv x = x k c k y + = ln

59 Υπολογισµόςπαραµέτρων Weibull Στην περίπτωση που είναι διαθέσιµες οι µετρήσεις ταχύτητας ανέµου, υπολογίζουµετα k και Cµετηµέθοδοτωνελαχίστων τετραγώνων: c A B = e και k = B 3 Βέλτιστη Καµπύλη Weibull 2 1 Y X

60 Υπολογισµόςπαραµέτρων Weibull Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµες µετρήσεις ταχύτητας ανέµου, υπολογίζονται τα k και C µε αριθµητικές µεθόδου και µε µοντέλααναγωγήςσυναρτήσειτουαναγλύφουτηςπεριοχής. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός βασίζεται σε τουλάχιστον ένα σηµείο µε διαθέσιµες µετρήσεις και στην ανάπτυξη χάρτη αιολικού δυναµικού µε κατάλληλα λογισµικά.

61 Παράδειγµα κατανοµής Weibull Συνολική επιφάνεια κάτω από την καµπύλη=1. Ο µέσος της κατανοµής=6,6m/sec (ίσα εµβαδά), δηλαδή το µισό χρόνο η ταχύτητα του ανέµου έχει τιµή µικρότερη από 6,6m/sec και τον άλλο µισό µεγαλύτερη από 6,6m/sec. Η συχνότερη τιµή: 5,5m/sec. Η µορφή της κατανοµής διαφέρει από τόπο σε τόπο και εξαρτάται από τις τοπικές κλιµατολογικέςσυνθήκες, το ανάγλυφο του εδάφους.

62 Καµπύληισχύοςανεµογεννήτριας

63 Υπολογισµόςετήσιαςπαραγωγής ενέργειας

64 ΣυντελεστήςαπασχόλησηςΑ/Π Ο λόγος της πραγµατικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το Α/Π σε ένα χρονικό διάστηµα προς τη θεωρητική µέγιστη στο ίδιο χρονικό διάστηµα. Αν Επρ. είναι η πραγµατική ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από έναα/πκατάτοχρονικόδιάστηµα tκαι Pnείναιηονοµαστικήισχύς του Α/Π, τότε ο συντελεστής απασχόλησης Cf ισούται µε: Cf=Eπρ/(Pn.t)

65 Τύποιανεµογεννητριών

66 Ταξινόµησηανεµογεννητριών µετοµέγεθος Μικρές ( 20kW) Σπίτια Αγροκτήµατα Μικρές αποµονωµένες εφαρµογές Μεσσαίες (20-250kW) Οικισµοί Υβριδικά συστήµατα Αποκεντρωµένη παραγωγή Μεγάλες (250kW - 5MW) Αιολικά πάρκα µεγάλη ισχύος Αποκεντρωµένηπαραγωγή

67 ιαφορέςµεταξύµεγάλωνκαι µικρώνανεµογεννητριών Μεγάλες ανεµογεννήτριες ( kW) Συνθέτουν πάρκα ισχύος εκατοντάδων MW Το συνολικό αρχικό ειδικό κόστος είναι της τάξης των /kw Εγκαθίστανται σε περιοχές µε µέση ετήσια ταχύτητα ανέµου άνω των 6m/sec. Μικρές ανεµογεννήτριες (0,3-20kW) Τροφοδοτούν µικρές αποκεντρωµένες καταναλώσεις Το συνολικό αρχικό ειδικό κόστος είναι της τάξης των /kw Η αξιοπιστία και η χαµηλή συντήρηση είναι βασικές απαιτήσεις Εγκαθίστανται σε θέσεις µε µέση ετήσια ταχύτητα τουλάχιστον 4m/sec.

68 ιαφορέςµεταξύµεγάλωνκαι µικρώνανεµογεννητριών Large: 300 kw Turbine Small: 10 kw Turbine

69 Α/Γοριζοντίουάξονα

70 Α/Γκατακόρυφουάξονα - Darrieus

71 Α/Γκατακόρυφουάξονα - Darrieus

72 Α/Γκατακόρυφουάξονα - Savonius

73 Α/Γκατακόρυφουάξονα - Savonius

74 Α/Γκατακόρυφουάξονα - Savonius

75 Χαρακτηριστικά ανεµογεννητριώνοριζοντίου άξονα

76 Βασικάµέρηανεµογεννητριών

77 Βασικάµέρηανεµογεννήτριας οριζοντίουάξονα

78 Βασικάµέρηνασέλας ανεµογεννήτριαςοριζοντίουάξονα

79 ΠλήµνηΑ/Γοριζοντίουάξονα

80 Εξέλιξηµεγέθουςανεµογεννητριών

81 Μέγεθοςανεµογεννητριών Χαρακτηριστικές τιµές µιας µηχανής ισχύος 1.500kW Συνολικό βάρος: 150tn Βάρος πύργου: 100tn Βάρος πτερωτής: 20tn Βάρος κουβουκλίου µηχανισµών: 30tn Για την τοποθέτησή τους απαιτούνται γερανοί ανυψωτικής ικανότητας 1.200tn.

82 Χωροθέτηση ανεµογεννητριών

83 Χωροθέτησηανεµογεννητριών Πηγή: Γ. Μπεργελές. Ανεµοκινητήρες. Εκδόσεις Συµεών. Αθήνα 1995.

84 Χωροθέτησηανεµογεννητριών Πηγή: Γ. Μπεργελές. Ανεµοκινητήρες. Εκδόσεις Συµεών. Αθήνα 1995.

85 Βασικοίκανόνεςχωροθέτησης ανεµογεννητριών

86 Παράδειγµαχωροθέτησης ανεµογεννητριών Απώλειες σκίασης <1%

87 Παράδειγµαχωροθέτησης ανεµογεννητριών Απώλειες σκίασης για τη µηχανή S8: 12,32% Απώλειες σκίασης για τη µηχανή S9: 13,97%

88 Παράδειγµαχωροθέτησης ανεµογεννητριών Απώλειες σκίασης για τη µηχανή S8: 11,18% Απώλειες σκίασης για τη µηχανή S9: 10,30%

89 Παράδειγµαχωροθέτησης ανεµογεννητριώνσευπεράκτιοα/π Απώλειες σκίασης : 2,33 8,50%

90 Χωροθέτησηανεµογεννητριών συναρτήσειτουθορύβου Wind turbine S1 Settlement boundaries 43.5 db(a) 38.7 db(a) 0 db(a) 5 db(a) 10 db(a) 15 db(a) 20 db(a) 25 db(a) 30 db(a) 35 db(a) 40 db(a) 45 db(a) 50 db(a) 55 db(a) 60 db(a)

91 Χωροθέτησηανεµογεννητριών συναρτήσειτουθορύβου Settlement boundaries 41.8 db(a) 37.1 db(a) 0 db(a) 5 db(a) 10 db(a) 15 db(a) 20 db(a) 25 db(a) 30 db(a) 35 db(a) 40 db(a) 45 db(a) 50 db(a) 55 db(a) 60 db(a) m 2000m

92 Χωροθέτησηανεµογεννητριών συναρτήσειοπτικήςόχλησης

93 Θεωρητικήβάσηυπολογισµού αιολικήςισχύος

94 Κινητική ενέργεια ανέµου: Θεωρώντας ότι ο αέρας διαπερνά κάθετα την επιφάνεια Α µε στιγµιαία ταχύτητα V (V=S/t) Ηδύναµητουανέµου (ώση) θαείναι: Θεωρητικός υπολογισµός αιολικής ισχύος V m E k = t V A S A U m = = = ρ ρ ρ V A P t V A E k = = ρ ρ 2 δ k V Α ρ 2 1 T S T E = =

95 Θεωρητικήβάσηυπολογισµού ισχύος έσµευση ισχύος από Α/Γ: P C p οσυντελεστήςισχύος. Ασκούµενη δύναµη από τον αέρα στην πτερωτή: T = = C C P T ρ Α ρ Α C Τ οσυντελεστήςώσης. δ V δ 3 V 2 C P = C T 4a = ( 1 a) 2 4a ( 1 a) 16 C Pmax = = 27 59%

96 Θεωρητικήβάσηυπολογισµού ισχύος Για τους συντελεστές ισχύος και ώσης αποδεικνύεται από τη θεωρία δίσκου ενέργειας ότι: C P = 4a = 4a ( 1 a) ( 1 a) 2 Με παραγώγιση της σχέσης του συντελεστής ισχύος αποδεικνύεται ότι έχουµε µέγιστη δέσµευση ισχύος για a=1/3. Στην περίπτωση αυτή ο µέγιστος συντελεστής ισχύος προκύπτει: 16 C Pmax = = 27 59% C T και αποτελεί το µέγιστο θεωρητικό ποσοστό δέσµευσης αιολικής ισχύος από µία αιολική µηχανή. Ονοµάζεται όριο Betz.

97 Ποιότηταισχύοςκαι δυναµικήασφάλεια

98 Τύποιανεµογεννητριών Α/Γ σταθερών στροφών, µη ελεγχόµενου βήµατος πτερυγίων (fixed-speed, stall regulated wind turbines) επαγωγική γεννήτρια, απευθείας συνδεδεµένη στο δίκτυο πυκνωτής συνδεδεµένος στη γεννήτρια µε χωρητικότητα ίση µε την κατανάλωση άεργου ισχύος από την Α/Γ χρήση οµαλού εκκινητή για σύνδεση µε το δίκτυο.

99 Τύποιανεµογεννητριών Α/Γ ελεγχόµενου βήµατος, ηµι-µεταβλητών στροφών (semi-variable speed, pitch-regulated wind turbine) επαγωγική γεννήτρια, απευθείας συνδεδεµένη στο δίκτυο πυκνωτής συνδεδεµένος στη γεννήτρια χρήση οµαλού εκκινητή αλλαγή βήµατος πτερυγίων από την άτρακτο του δροµέα ρότορας µεταβλητής αντίστασης.

100 Τύποιανεµογεννητριών Α/Γ µεταβλητών στροφών, µε εναλλάκτη πλήρους ισχύος (variable-speed, full-power converter wind turbines) πολυπολική σύγχρονη γεννήτρια αποσυνδεδεµένη από το δίκτυο έλεγχος άεργου ισχύος µε µετασχηµατιστή πλήρους ισχύος.

101 Ανεµογεννήτριεςκαιποιότητα ισχύος Μεταβατικά φαινόµενα πτώσητάσηςκατάτηνεκκίνησηα/γ µεταβατικά φαινόµενα κατά την ηλέκτριση πυκνωτών.

102 Ανεµογεννήτριεςκαιποιότητα ισχύος Μεταβατικά φαινόµενα πτώσητάσηςκατάτηνεκκίνησηα/γ µεταβατικά φαινόµενα κατά την ηλέκτριση πυκνωτών.

103 Ανεµογεννήτριεςκαιποιότητα ισχύος

104 Ανεµογεννήτριεςκαιδυναµική ασφάλειααυτόνοµουσ.η.ε. Η διατήρηση δυναµικής ασφάλειας σε ένα σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας ανάγεται στην εξασφάλιση των απαιτούµενων από την κατανάλωση ροών ενεργού και άεργου ισχύος, µε ρυθµούς απόκρισης µεταβολών φορτίου τέτοιους, ώστε οι προκαλούµενες µεταβολές συχνότητας και τάσης να διατηρούνται πάντα εντός των ανεκτών ορίων λειτουργίας των γεννητριών.

105 Ανεµογεννήτριεςκαιδυναµική ασφάλειααυτόνοµουσ.η.ε. Η επίδραση διατήρηση Ανοχές τηςδυναµικής διαταραχών λειτουργίας ασφάλειας Α/Γ τάσης στη δυναµική και σε συχνότητας ένα σύστηµα ισορροπία ενός συστήµατος ηλεκτρικής εξαρτάται ενέργειας ανεµογεννητριών από: ανάγεται στην εξασφάλιση των τοαπαιτούµενων ποσοστό στιγµιαίας από την διείσδυσης κατανάλωση αιολικής ροών ισχύος ενεργού στηνκαι παραγωγή άεργου ισχύος, µε ρυθµούς απόκρισης µεταβολών φορτίου ταχαρακτηριστικάτωνδιαθέσιµωνθερµοηλεκτρικώνµηχανών, τέτοιους, ώστε οι προκαλούµενες µεταβολές συχνότητας και ειδικότερα τάσης ναδε, διατηρούνται τους ρυθµούς πάντα απόκρισής εντός των τους ανεκτών σε ταχείς ορίων µεταβολές λειτουργίαςτωνγεννητριών. φορτίου το ποσοστό επί της αιολικής διείσδυσης και το είδος της στρεφόµενης εφεδρείας τα όρια ανοχής σε διαταραχές τάσης και συχνότητας των εγκατεστηµένων ανεµογεννητριών.

106 Ανεµογεννήτριεςκαιδυναµική ασφάλειααυτόνοµουσ.η.ε. Ανοχές διαταραχών τάσης και συχνότητας ανεµογεννητριών ιαταραχή Υπόταση Μεταβολή (%) 90,0 Χρονοκαθυστέρηση (sec) 60,0 Υπέρταση 110,0 60,0 Υποσυχνότητα 94,0 (47 Hz) 0,2 Υπερσυχνότητα 102,0 (51 Hz) 0,2

107 Ανεµογεννήτριεςκαιδυναµική ασφάλειααυτόνοµουσ.η.ε.

108 Περιορισµοίεισαγωγήςαιολικών µηχανών ιαταραχές στο ηλεκτρικό δίκτυο ηµιουργία διαταραχών στο δίκτυο λόγω της στοχαστικής συµπεριφοράς του ανέµου. Μέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό διείσδυσης σε Α.Ε.Σ.: 30% του ετήσιου φορτίου αιχµής για µονάδες βάσης από ΜΕΚ.

109 Θεµελίωσηυπεράκτιου αιολικούπάρκου

110 Υπεράκτιααιολικάπάρκα Τεχνικές θεµελίωσης

111 Υπεράκτιααιολικάπάρκα Τεχνικές πάκτωσης

112 Υπεράκτιααιολικάπάρκα Τεχνικές πλωτών ανεµογεννητριών

113 Ανάπτυξηαιολικούπάρκου

114 Πλάνοανάπτυξηςαιολικού πάρκου

115 Κατασκευήαιολικούπάρκου

116 Κατασκευήαιολικούπάρκου

117 Κατασκευήαιολικούπάρκου

118 Κατασκευήαιολικούπάρκου

119 Κατασκευήαιολικούπάρκου

120 Κατασκευήαιολικούπάρκου

121 Κατασκευήαιολικούπάρκου

122 Κατασκευήαιολικούπάρκου

Κάραλης Γεώργιος, «Παράρτημα B. Βασικές γνώσεις Αιολικής Ενέργειας» Ακαδημία Ενέργειας, 2013

Κάραλης Γεώργιος, «Παράρτημα B. Βασικές γνώσεις Αιολικής Ενέργειας» Ακαδημία Ενέργειας, 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ B. ΒΑΣΙΚΈΣ ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ... 2 ΠΕΡΊΛΗΨΗ... 2 1 ΔΥΝΑΜΙΚΌ ΑΙΟΛΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ... 3 1.1 Ο ΆΝΕΜΟΣ... 3 1.2 ΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΌ ΟΡΙΑΚΌ ΣΤΡΏΜΑ... 5 1.3 ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης Ανεµογεννήτριες Γιάννης Κατσίγιαννης Ισχύςαέριαςδέσµης Ηισχύς P air µιαςαέριαςδέσµηςείναιίσηµε: P air 1 = ρ 2 A V 3 όπου: ρ: πυκνότητααέρα Α: επιφάνεια (για µια ανεµογεννήτρια αντιστοιχεί στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολογίας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολογίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 20 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 20 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 20 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Μ.: 23249 Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Άνεμος που δε μποδίζει, άφησε τον κι ας σφυρίζει Παροιμία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΣΧΟΛΗ Σ. Τ. Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με θέμα:

Α. Τ. Ε. Ι ΣΧΟΛΗ Σ. Τ. Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με θέμα: Α. Τ. Ε. Ι ΣΧΟΛΗ Σ. Τ. Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Χ ω ρ ο τ α ξ ι κ ή μ ε λ έ τ η Α ι ο λ ι κ ο ύ Π ά ρ κ ο υ» Όνομα Φοιτητή: ΛΙΛΙΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.:2387 Εισηγήτρια : ΚΑΡΓΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

http://ape.chania.teicrete.gr e-mail: karapidakis@chania.teicrete.gr

http://ape.chania.teicrete.gr e-mail: karapidakis@chania.teicrete.gr Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Σηµειώσεις εργαστηρίου Σχεδιασµός & ιαχείριση Συστηµάτων ΑΠΕ http://ape.chania.teicrete.gr e-mail: karapidakis@chania.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

σελ. Περίληψη...4 Πρόλογος...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-ΑΝΕΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

σελ. Περίληψη...4 Πρόλογος...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-ΑΝΕΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ σελ. Περίληψη...4 Πρόλογος...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-ΑΝΕΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1 Πώς δημιουργείται ο άνεμος;...6 1.2 Τι είναι η αιολική ανάπτυξη;...6 1.2.1 Γενικά για την αιολική ανάπτυξη...6 1.2.2 Ειδικά για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μελέτη της λειτουργίας Α/Γ κατακόρυφου άξονα και κατασκευή αντίστοιχου μοντέλου. Study of vertical axis wind turbine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΒΡΙ ΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SIMULINK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προσομοίωση και μελέτη υβριδικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ Α/Γ & Φ/Β ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ Α/Γ &

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ:ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: TAULANT SHEMBILLI ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΟΣΣΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "Συγκριτική μελέτη της ετήσιας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 3 ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 3 ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 3 ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΡΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επιβλέποντας καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΝΗΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΝΗΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Εργ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. και φωτοβολταϊκών πάνελ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. και φωτοβολταϊκών πάνελ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη µοντέλων για την αξιολόγηση ανεµογεννητριών ΚΕΧΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Μ. 3526 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΗΣΙ ΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ, επίσης, την ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Ε και ιδιαίτερα τον κ. Γιάννη Κούκη που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω στην συναρμολόγηση ανεμογεννητριών.

Ευχαριστώ, επίσης, την ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Ε και ιδιαίτερα τον κ. Γιάννη Κούκη που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω στην συναρμολόγηση ανεμογεννητριών. Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Σπουδαστής: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΗΝΑΣ Επιβλέπων: ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΚΑΡΛΗΣ Τριφασική πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόριος Γ. Αθανασιάδης

Γρηγόριος Γ. Αθανασιάδης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γρηγόριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μοντελοποίηση και κατασκευή συναρμολογήματος καλουπιού πτερυγίου ανεμογεννήτριας καθέτου άξονα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μοντελοποίηση και κατασκευή συναρμολογήματος καλουπιού πτερυγίου ανεμογεννήτριας καθέτου άξονα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - SMM ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ: ΨΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 1.1 Σύνθεση της γήινης ατμόσφαιρας Η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημιο Πειραιώς, Τμημα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα