ΑνανεώσιµεςΠηγές Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑνανεώσιµεςΠηγές Ενέργειας"

Transcript

1 ΑνανεώσιµεςΠηγές Ενέργειας Αιολική Ενέργεια Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης

2 Αιολικήενέργεια

3 Ιστορικά Ίσως η αρχαιότερη µορφή Α.Π.Ε. που αξιοποιήθηκε.

4 Ιστορικά Ίσως η αρχαιότερη µορφή Α.Π.Ε. που αξιοποιήθηκε.

5 Περίανέµουγενικά

6 Άνεµος Άνεµος ονοµάζεται κάθε οριζόντια µετακίνηση µάζας ατµοσφαιρικούαέρα. Ο άνεµος είναι αποτέλεσµα των διαφορετικών πιέσεων πουεπικρατούναπότόποσετόπο. Οάνεµοςπροσδιορίζεταιαπόδύοστοιχεία, τηδιεύθυνση (direction) καιτηνένταση (speed), δηλαδή την ταχύτητα µετηνοποίακινείταιηαέριαµάζα. Ως διεύθυνση ορίζεται το σηµείο του ορίζοντα από το οποίο πνέει ο άνεµος.

7 υνάµειςανέµου υνάµεις που καθορίζουν την κίνηση µιας αέρια µάζας ύναµη βαροβαθµίδας: ονοµάζεται η δύναµη που ασκείται σε µια αέρια µάζα εξαιτίας των διαφορετικών πιέσεων που υπάρχουν σ αυτήνκαιηοποίαωθείτηναέριαµάζααπότιςψηλέςπιέσειςπρος τις χαµηλές. Η δύναµη Coriolis ασκείται σε κάθε σώµα που κινείται πάνω στη γη: F=m.u.ω.sin(φ). Η δύναµη τριβής αναπτύσσεται εξαιτίας της τραχύτητας που παρουσιάζει η επιφάνεια του εδάφους και της θάλασσας, πάνω στηνοποίαυποχρεώνεταινακινηθείηαέριαµάζα. Η φυγόκεντρη δύναµη είναι η δύναµη µε την οποία αντιδρά κάθε σώµα, το οποίο κινείται σε κυκλική τροχιά.

8 Τύποιανέµου Γεωστροφικός άνεµος (geostrophic wind): Ο άνεµος που δηµιουργείται από την ισορροπία των δυνάµεων βαροβαθµίδας και Coriolis, ονοµάζεται γεωστροφικός άνεµος. Όσο πιο πυκνές είναι οι ισοβαρείς καµπύλες σε ένα χάρτη επιφανείας, τόσο πιο µεγάλη είναι η δύναµη βαροβαθµίδας και άρα τόσο µεγαλύτερη και η ταχύτητα του ανέµου.

9 Κύριεςκατευθύνσειςπνοής γεωστροφικούανέµουστηνευρώπη Πηγή: Γ. Μπεργελές. Ανεµοκινητήρες. Εκδόσεις Συµεών. Αθήνα 1995.

10 Τύποιανέµου Άνεµος βαροβαθµίδας (gradient wind): Όταν οι ισοβαρείς είναι καµπύλες και η κίνηση του ανέµου εκτελείται σε περιοχές της ατµόσφαιρας που η δράση της τριβής είναι αµελητέα, τότε αυτή είναι αποτέλεσµα της δράσης τριών δυνάµεων, της δύναµηςβαροβαθµίδας (F P ), τηςδύναµης Coriolis (F c ) καιτης φυγόκεντρηςδύναµης (F Φ ).

11 Τύποιανέµου Άνεµος βαροβαθµίδας (gradient wind): Όταν οι ισοβαρείς είναι καµπύλες και η κίνηση γίνεται κοντά στο έδαφος, τότε έχουµε και πάλι τη δύναµη τριβής να παίζει ρόλο στη διαµόρφωση της έντασης και της διεύθυνσης του ανέµου. Τώρα πλέον η κίνηση του ανέµου είναιαποτέλεσµατηςισορροπίαςτωνδυνάµεωνβαροβαθµίδας, τριβής, φυγόκεντρης και Coriolis. Η δύναµη της τριβής έχει πάντα φοράαντίθετηαπόεκείνητηςταχύτηταςτουανέµου.

12 Τύποιανέµου Άνεµος βαροβαθµίδας (gradient wind): Στο κυκλωνικό σύστηµα των ισοβαρών (χαµηλό βαροµετρικό), εξαιτίας της συγκεκριµένης ισορροπίαςτωνδυνάµεων, παρατηρείταισύγκλιση (convergence) του ανέµου προς το κέντρο του συστήµατος, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται ανοδικές κινήσεις στο κέντρο. Αντίθετα στο αντικυκλωνικό σύστηµα (υψηλό βαροµετρικό), η ισορροπία των δυνάµεων δηµιουργεί απόκλιση (divergence) του ανέµου από το κέντρο του συστήµατος, µε συνέπεια τη δηµιουργία καθοδικών κινήσεων στο κέντρο.

13 Τύποιανέµου Άνεµος βαροβαθµίδας (gradient wind): Συνέπεια των ανοδικών κινήσεων στο κέντρο ενός κυκλωνικού συστήµατος είναι η δηµιουργία νεφών µε µεγάλη κατακόρυφη ανάπτυξη, ότανφυσικάυπάρχειαρκετήυγρασίαστηνατµόσφαιρα. Αντίθετα, οι καθοδικές κινήσεις σε ένα βαροµετρικό υψηλό τείνουν νακάνουντηνατµόσφαιραπιοευσταθή.

14 Τύποιανέµου Ηµερήσιοι άνεµοι: Στην κατηγορία αυτή των ανέµων, ανήκουν οι άνεµοι εκείνοι που δηµιουργούνται στη διάρκεια του 24ώρου, εξαιτίας της διαφοράς θερµοκρασίας που παρατηρείται τόσο κατά την ηµέρα όσοκαικατάτηνύχτα, ανάµεσαστηνξηράκαιστηθάλασσαή ανάµεσασεπεδινέςκαιορεινέςπεριοχές. α. Θαλάσσιααύρα (sea breeze): Εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της ηµέρας, λόγω της ταχύτερης θέρµανσης του αέρα πάνω από τηστεριά, απόότιπάνωαπότη θάλασσα. Έχει διεύθυνση από τη θάλασσα προς τη στεριά.

15 Τύποιανέµου β. Απόγειααύρα (land breeze): Εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, λόγω της ταχύτερης ψύξηςτουαέραπάνωαπότηστεριά, απόότιπάνωαπότη θάλασσα. Έχει διεύθυνση από τη στεριά προς τη θάλασσα.

16 Τύποιανέµου Τοπικοίάνεµοι: Η τοπογραφική διαµόρφωση διαφόρων περιοχών της γης, σε συνάρτηση και µε ορισµένες καιρικές συνθήκες, δηµιουργεί τοπικούς ανέµους µε χαρακτηριστικές πολλές φορές ονοµασίες. Οι άνεµοι αυτοί, πουχαρακτηρίζονταιτοπικοί, είναιµικρήςκλίµακας (Μελτέµια, Βαρδάρηςκλπ). Μελτέµια ηµιουργούνται από ένα µεγάλο σύστηµα υψηλών πιέσεων στα Βαλκάνια, βόρεια της Ελλάδας, και ένα µεγάλο σύστηµα χαµηλών πιέσεων στη Μικρά Ασία και ανατολικά στη Μεσόγειο. Το χαµηλό σύστηµα πιέσεων οφείλεται κυρίως στα µεγάλα θερµικά ανοδικά ρεύµατα πάνω από την Ινδία όπου καθιστούν ένα µεγάλο θερµικό ελάχιστο πίεσης που εκτείνεται στο µέσο του καλοκαιριού µέχρι και την ανατολική Μεσόγειο.

17 Μελτέµια: Τύποιανέµου

18 Τραχύτηταεδάφους

19 Τραχύτηταεδάφους Η τραχύτητα του εδάφους εκφράζει το είδος του εδάφους και ιδιαίτερα τη µορφολογία του (ορογραφία). Τα µεγέθη που εκφράζουν την τραχύτητα του εδάφους είναι το µήκοςτραχύτητας z o καιηκλάση (κατηγορία) τραχύτητας. Τοµήκοςτραχύτηταςµπορείνααλλάζειµετιςεποχέςκαιτις καιρικές συνθήκες (συγκοµιδή, κυµατισµός). Το µήκος τραχύτητας ορίζεται για επιφάνειες µε οµοιόµορφη κατανοµή στοιχείων τραχύτητας και επηρεάζεται από την πυκνότητα των εδαφικών χαρακτηριστικών.

20 Τραχύτηταεδάφους

21 Τραχύτηταεδάφους Τραχύτητα εδάφους Γιαεπίπεδηπεριοχήτο z o συνδέεταιµετοµέσούψος (h) τωνστοιχείωντραχύτηταςµετησχέση: z o =0,15h Αν z o <=0,03 Κλάση=1, ln(z o )/ln(150) Αν z o >0,03 Κλάση=3, ln(z o )/ln(3, )

22 Τραχύτηταεδάφους Κατηγορία Τραχύτητας Τύπος εδάφους Ζο(m) 0 Πηλώδες έδαφος, Πάγος * Ήρεµη θάλασσα 2* * Αµµώδες έδαφος Χιονοκαλυµµένο επίπεδο έδαφος 4.9* Χέρσο έδαφος Χλοερό έδαφος Επίπεδο ακαλλιέργητο έδαφος Χαµηλή βλάστηση, Στέπα Υψηλά χόρτα Σιτοβολώνες Καλλιέργειες Θαµνώδες έδαφος άση µε χαµηλά δένδρα άση µε υψηλά δένδρα Προαστιακές περιοχές Πόλεις 1-4

23 Τραχύτηταεδάφους Κλάσητραχύτητας 1: Ανοικτέςπεριοχέςχωρίςεµπόδια. Τοέδαφοςείναιεπίπεδοήµεπολύελαφριέςκλίσεις. Μπορεί να υπάρχουν µεµονωµένες αγροικίες και χαµηλοί θάµνοι. Κλάσητραχύτητας 2: Καλλιεργηµένη περιοχή µε ορισµένα εµπόδια σε απόσταση µεγαλύτερη των 1.000m µεταξύ τους και µερικά σπίτια. Το έδαφος είναι επίπεδο ή κυµατώδες µε δέντρα και σπίτια. Κλάσητραχύτητας 3: Συνδυασµός δάσους και καλλιεργηµένης περιοχής µε πολλά εµπόδια στα περίχωρα της πόλης. Τα εµπόδια είναι κοντά µεταξύ τους σε αποστάσεις µικρότερες από µερικές εκατοντάδες µέτρα.

24 Οριακόστρώµααέρα Πηγή: Γ. Μπεργελές. Ανεµοκινητήρες. Εκδόσεις Συµεών. Αθήνα 1995.

25 Οριακόστρώµααέρα Πηγή: Γ. Μπεργελές. Ανεµοκινητήρες. Εκδόσεις Συµεών. Αθήνα 1995.

26 Οριακόστρώµααέρα Πηγή: Γ. Μπεργελές. Ανεµοκινητήρες. Εκδόσεις Συµεών. Αθήνα 1995.

27 Μεταβολήταχύτηταςανέµου καθ ύψος Ευστάθεια της Ατµόσφαιρας Ορίζεται από την κατακόρυφη µε το ύψος µεταβολή της θερµοκρασίας του αέρα. Η ευστάθεια της ατµόσφαιρας µετριέται απότηντάσηπουέχειµίααέριαµάζα, πουέχειµετακινηθεί κατακόρυφα, να επιστρέψει ή όχι στην αρχική της θέση. Για παράδειγµα, σε ευσταθείς συνθήκες το πάχος του ατµοσφαιρικούοριακούστρώµατοςµπορείναφτάσειστα 10m ενώ συνήθως είναι µεταξύ 50m και 2km. Σε ουδέτερη ατµόσφαιρα η σχέση µεταβολής ανέµου καθ ύψος γίνεται (ύψηµεταξύ 3z o και 1.000z o, z o : µήκοςτραχύτητας): ( ) = * 0 V z u k ln z z + 0 z

28 Εκθετικός νόµος κατανοµής ανέµου καθ ύψος Ο εκθετικός νόµος δίνεται από την ακόλουθη σχέση: u u z z 1 2 z 1 = z2 Εφαρµόζεται σε µεγάλο πλήθος µετρήσεων και όχι σε ατοµικές µετρήσεις. Εµφανίζει καλή ακρίβεια σε περιπτώσεις που η διαφορά ύψους είναι περισσότερο από 30-50m. H ακρίβεια όµως ελαττώνεται πολύ για µεγάλες διαφορές υψών. εν χρειάζονται γνώσεις ευστάθειας της ατµόσφαιρας. Το n δίνεται από τη σχέση, όταν το ύψος αναφοράς (z 2 ) είναι διαφορετικό από τα 10m (z o : µήκος τραχύτητας): n= 0.04ln z ln z n ( ) 2 0 0

29 Κορυφογραµµέςεγκατάστασης αιολικώνπάρκων Πηγή: Γ. Μπεργελές. Ανεµοκινητήρες. Εκδόσεις Συµεών. Αθήνα 1995.

30 Αιολικόδυναµικό

31 Εκτίµησηαιολικούδυναµικού Παραµόρφωσηδέντρων Πηγή: Γ. Μπεργελές. Ανεµοκινητήρες. Εκδόσεις Συµεών. Αθήνα 1995.

32 Εκτίµησηαιολικούδυναµικού Παραµόρφωσηδέντρων

33 Χαρακτηριστικές παράµετροι του ανέµου Η γνώση των χαρακτηριστικών του ανέµου είναι απαραίτητη στις µελέτες εκτίµησης της ενέργειας του ανέµου. Για την επιλογή της κατάλληλης θέσης εγκατάστασης αιολικών συστηµάτων θα πρέπει να γνωρίζουµε: την ταχύτητα του ανέµου τη διεύθυνση του ανέµου την επικρατούσα στην περιοχή τύρβη το στροβιλισµό του ανέµου τη µεταβολή µε το ύψος της ταχύτητας του ανέµου (κατανοµή του ανέµου) τις ακραίες τιµές ταχύτητας ανέµου (ριπές). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνθέτουν το αιολικό δυναµικό µιας περιοχής και µπορεί να γίνουν γνωστά µόνο µε µετρήσεις.

34 Εκτίµησηαιολικούδυναµικού Μετεωρολογικόςιστός

35 ΑιολικόςχάρτηςνήσουΝτίας

36 Αιολικός χάρτης Νοµού Λασιθίου από Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας

37 ΑιολικόςχάρτηςΚρήτης απόεργαστήριοαιολικήςενέργειας

38 ΑιολικόςχάρτηςΕλλάδαςαπό Κ.Α.Π.Ε.

39 Ροδόγραµµαταχύτηταςανέµου

40 Αιολικόςχάρτηςπεριοχής εγκατάστασηςαιολικούπάρκου

41 Αιολικόςχάρτηςπεριοχής εγκατάστασηςαιολικούπάρκου

42 Xάρτηςροδογραµµάτωνστις θέσειςεγκατάστασηςα/γ

43 Αιολικόςχάρτηςπεριοχής υπεράκτιουαιολικούπάρκου

44 Αποτελέσµαταεκτίµησης αιολικούδυναµικού Μέση ετήσια τιµή της ταχύτητας του ανέµου: προσδιορίζει ενεργειακό περιεχόµενο. Επίπεδο τύρβης: για τον υπολογισµό των µεταβαλλόµενων φορτίων που µπορούν να οδηγήσουν σε γήρανση το υλικό. Μέγιστη τιµή της εµφανιζόµενης ταχύτητας ανέµου: για εκτίµηση της µηχανολογικής αστοχίας. Καµπύλη πυκνότητας πιθανότητας της ταχύτητας: για τον υπολογισµό του ενεργειακού οφέλους. Κατεύθυνση του ανέµου: ροδόγραµµα ανέµου.

45 Ταχύτηταανέµου Ιδιαίτερα µεταβλητό µέγεθος µε σηµαντικές µεταβολές µέσα στο χρονικό διάστηµα οι διακυµάνσεις µπορούν να θεωρηθούν τυχαίες σηµαντική εξάρτηση από τα χαρακτηριστικά του εδάφους η στιγµιαία ταχύτητα του ανέµου είναι το άθροισµα της µέσης ταχύτητας και της διακύµανσης γύρω από τη µέση τιµή: V ( t) V+ V '( t) =

46 Μέσηταχύτηταανέµου to+ T 1 V = T to V ( t) dt 50 Ταχύτητα Ανέµου T Ταχύτητα -10 Χρόνος

47 Ριπήανέµου Ορίζεται ως η ξαφνική και µικρής διάρκειας (~20sec) αύξηση της ταχύτητας του ανέµου. Η ταχύτητα του ανέµου µετά το πέρας της ριπής επανέρχεται στα προηγούµενα επίπεδα. Εµπειρικός κανόνας: Η ριπή συνήθως ξεπερνά τα 9m/sec και διαφέρει από τα συνήθη επίπεδα περίπου κατά 4-5 m/sec. Καθορίζει την κόπωση της πτερωτής της ανεµογεννήτριας. Ανοιριπέςδιαρκέσουνπερισσότεροαπό 30 sec θαπρέπεινα υπάρχει πρόβλεψη η αιολική µηχανή να τεθεί εκτός λειτουργίας.

48 Ριπήανέµου Ριπές Ανέµου Ριπή V (m/sec) sec

49 Τύρβη Τύρβη: Σηµασία: ταραχή, θόρυβος, αταξία, αναστάτωση. Προέλευση: από το αρχαίο τυρβάζω = ανακατεύω, ανακινώ Παράγωγα: λατινικά turba = δίνη, στρόβιλοςκαι turbo = ταράσσω, συγχέω. ΗΤύρβηήτανµίααρχαίαελληνικήτοπικήθρησκευτικήεορτή, πουγινότανστοόροςχάοντηςβόρειαςπελοποννήσου, δίπλα στον ποταµό Εράσινο, προς τιµή του ιονύσου. Κατά τη διάρκειατηςτύρβηςλάβαινεχώραέναςδιθυραµβικόςχορός, η «Τυρβασία», και µία µελωδική εκτέλεση µουσικής µε πνευστάόργανα (αυλούς), ηλεγόµενη «σικιννοτύρβη».

50 Τύρβηανέµου Τυπική απόκλιση ταχύτητας του αέρα γύρω από τη µέση τιµή: 2 2 [ V '( t)] = σν = 1 T to+ T to ΗέντασηΙτηςτύρβηςτουαέραορίζεταιως (σ v ητυπικήαπόκλιση): [ V ( t) V ] σ v I = V 2 dt

51 Τύρβηανέµου Η ένταση της τύρβης εξαρτάται από την τραχύτητα του εδάφους και µπορείναυπολογιστείµεβάσητοµήκοςτραχύτητας z o : I = 1 z ln z o Για z o <= 0.20m I = 0.14ln zo + z ln z o 0.78 Για z o > 0.20m

52 Τύρβηανέµου Η τύρβη προκαλείται από οποιοδήποτε στοιχείο µπορεί να εισάγει ανωµαλίες στη ροή, ιδιαίτερα δε λόγω της ύπαρξης των στοιχείων τραχύτητας της επιφάνειας του εδάφους. Επί της ουσίας, η τύρβη του ανέµου δηµιουργεί τυχαίους στροβιλισµούς του αέρα. Οι στρόβιλοι επηρεάζουν τόσο την παρεχόµενη ισχύ από τον άνεµο όσο και την αντοχή της αιολικής εγκατάστασης.

53 Μεταβολήτηςπυκνότηταςτουαέρα Μεταβολήτηςπυκνότηταςρµετούψοςαπότηνεπιφάνειατης θάλασσας: ρ = P T P: ατµοσφαιρική πίεση σε mb T: Θερµοκρασία του αέρα σε ο Κ Η µεταβολή του πυκνότητας του αέρα µεταξύ χειµώνα και καλοκαιριού είναιτηςτάξης του 10% (~1,225 kgr/m 3 )

54 Ετήσιαχρονοσειράταχύτητας ανέµου

55 Κατανοµήπυκνότητας πιθανότηταςταχύτηταςανέµου

56 Κατανοµήπυκνότητας πιθανότητας Weibull Η κατανοµή Weibull περιγράφει ικανοποιητικά τα ανεµολογικά χαρακτηριστικά στις περιοχές της εύκρατης ζώνης και για ύψος µέχρι 100m από το έδαφος. Εκφράζει την πιθανότητα η ταχύτητα του ανέµου V να βρίσκεται στην περιοχή V-dV/2 και V+dV/2 P( V ) = k C V C k 1 e V C k Οι παράµετροι C και k χαρακτηρίζουν την κατανοµή πιθανότητας του ανέµου, συνεπώς χαρακτηρίζουν το αιολικό δυναµικό, άρα καθορίζονται από τις παραµέτρους που καθορίζουν και το αιολικό δυναµικό.

57 Παράµετροι C και kπυκνότητας πιθανότητας Weibull Η παράµετρος C ονοµάζεται παράµετρος µεγέθους και καθορίζει τη θέση της καµπύλης σε σχέση µε τον οριζόντιο άξονα. Η παράµετρος k ονοµάζεται παράµετρος µορφής ή κλίση και καθορίζει τη διασπορά των τιµών.

58 Υπολογισµόςπαραµέτρων Weibull Στην περίπτωση που είναι διαθέσιµες οι µετρήσεις ταχύτητας ανέµου, υπολογίζουµετα k και Cµετηµέθοδοτωνελαχίστων τετραγώνων: X B A Y + = = ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( x x n y x x x y A = 2 2 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( x x n y x y x n B ( ) { } [ ] V x P V y = 1 ln ln x lnv x = x k c k y + = ln

59 Υπολογισµόςπαραµέτρων Weibull Στην περίπτωση που είναι διαθέσιµες οι µετρήσεις ταχύτητας ανέµου, υπολογίζουµετα k και Cµετηµέθοδοτωνελαχίστων τετραγώνων: c A B = e και k = B 3 Βέλτιστη Καµπύλη Weibull 2 1 Y X

60 Υπολογισµόςπαραµέτρων Weibull Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµες µετρήσεις ταχύτητας ανέµου, υπολογίζονται τα k και C µε αριθµητικές µεθόδου και µε µοντέλααναγωγήςσυναρτήσειτουαναγλύφουτηςπεριοχής. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός βασίζεται σε τουλάχιστον ένα σηµείο µε διαθέσιµες µετρήσεις και στην ανάπτυξη χάρτη αιολικού δυναµικού µε κατάλληλα λογισµικά.

61 Παράδειγµα κατανοµής Weibull Συνολική επιφάνεια κάτω από την καµπύλη=1. Ο µέσος της κατανοµής=6,6m/sec (ίσα εµβαδά), δηλαδή το µισό χρόνο η ταχύτητα του ανέµου έχει τιµή µικρότερη από 6,6m/sec και τον άλλο µισό µεγαλύτερη από 6,6m/sec. Η συχνότερη τιµή: 5,5m/sec. Η µορφή της κατανοµής διαφέρει από τόπο σε τόπο και εξαρτάται από τις τοπικές κλιµατολογικέςσυνθήκες, το ανάγλυφο του εδάφους.

62 Καµπύληισχύοςανεµογεννήτριας

63 Υπολογισµόςετήσιαςπαραγωγής ενέργειας

64 ΣυντελεστήςαπασχόλησηςΑ/Π Ο λόγος της πραγµατικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το Α/Π σε ένα χρονικό διάστηµα προς τη θεωρητική µέγιστη στο ίδιο χρονικό διάστηµα. Αν Επρ. είναι η πραγµατική ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από έναα/πκατάτοχρονικόδιάστηµα tκαι Pnείναιηονοµαστικήισχύς του Α/Π, τότε ο συντελεστής απασχόλησης Cf ισούται µε: Cf=Eπρ/(Pn.t)

65 Τύποιανεµογεννητριών

66 Ταξινόµησηανεµογεννητριών µετοµέγεθος Μικρές ( 20kW) Σπίτια Αγροκτήµατα Μικρές αποµονωµένες εφαρµογές Μεσσαίες (20-250kW) Οικισµοί Υβριδικά συστήµατα Αποκεντρωµένη παραγωγή Μεγάλες (250kW - 5MW) Αιολικά πάρκα µεγάλη ισχύος Αποκεντρωµένηπαραγωγή

67 ιαφορέςµεταξύµεγάλωνκαι µικρώνανεµογεννητριών Μεγάλες ανεµογεννήτριες ( kW) Συνθέτουν πάρκα ισχύος εκατοντάδων MW Το συνολικό αρχικό ειδικό κόστος είναι της τάξης των /kw Εγκαθίστανται σε περιοχές µε µέση ετήσια ταχύτητα ανέµου άνω των 6m/sec. Μικρές ανεµογεννήτριες (0,3-20kW) Τροφοδοτούν µικρές αποκεντρωµένες καταναλώσεις Το συνολικό αρχικό ειδικό κόστος είναι της τάξης των /kw Η αξιοπιστία και η χαµηλή συντήρηση είναι βασικές απαιτήσεις Εγκαθίστανται σε θέσεις µε µέση ετήσια ταχύτητα τουλάχιστον 4m/sec.

68 ιαφορέςµεταξύµεγάλωνκαι µικρώνανεµογεννητριών Large: 300 kw Turbine Small: 10 kw Turbine

69 Α/Γοριζοντίουάξονα

70 Α/Γκατακόρυφουάξονα - Darrieus

71 Α/Γκατακόρυφουάξονα - Darrieus

72 Α/Γκατακόρυφουάξονα - Savonius

73 Α/Γκατακόρυφουάξονα - Savonius

74 Α/Γκατακόρυφουάξονα - Savonius

75 Χαρακτηριστικά ανεµογεννητριώνοριζοντίου άξονα

76 Βασικάµέρηανεµογεννητριών

77 Βασικάµέρηανεµογεννήτριας οριζοντίουάξονα

78 Βασικάµέρηνασέλας ανεµογεννήτριαςοριζοντίουάξονα

79 ΠλήµνηΑ/Γοριζοντίουάξονα

80 Εξέλιξηµεγέθουςανεµογεννητριών

81 Μέγεθοςανεµογεννητριών Χαρακτηριστικές τιµές µιας µηχανής ισχύος 1.500kW Συνολικό βάρος: 150tn Βάρος πύργου: 100tn Βάρος πτερωτής: 20tn Βάρος κουβουκλίου µηχανισµών: 30tn Για την τοποθέτησή τους απαιτούνται γερανοί ανυψωτικής ικανότητας 1.200tn.

82 Χωροθέτηση ανεµογεννητριών

83 Χωροθέτησηανεµογεννητριών Πηγή: Γ. Μπεργελές. Ανεµοκινητήρες. Εκδόσεις Συµεών. Αθήνα 1995.

84 Χωροθέτησηανεµογεννητριών Πηγή: Γ. Μπεργελές. Ανεµοκινητήρες. Εκδόσεις Συµεών. Αθήνα 1995.

85 Βασικοίκανόνεςχωροθέτησης ανεµογεννητριών

86 Παράδειγµαχωροθέτησης ανεµογεννητριών Απώλειες σκίασης <1%

87 Παράδειγµαχωροθέτησης ανεµογεννητριών Απώλειες σκίασης για τη µηχανή S8: 12,32% Απώλειες σκίασης για τη µηχανή S9: 13,97%

88 Παράδειγµαχωροθέτησης ανεµογεννητριών Απώλειες σκίασης για τη µηχανή S8: 11,18% Απώλειες σκίασης για τη µηχανή S9: 10,30%

89 Παράδειγµαχωροθέτησης ανεµογεννητριώνσευπεράκτιοα/π Απώλειες σκίασης : 2,33 8,50%

90 Χωροθέτησηανεµογεννητριών συναρτήσειτουθορύβου Wind turbine S1 Settlement boundaries 43.5 db(a) 38.7 db(a) 0 db(a) 5 db(a) 10 db(a) 15 db(a) 20 db(a) 25 db(a) 30 db(a) 35 db(a) 40 db(a) 45 db(a) 50 db(a) 55 db(a) 60 db(a)

91 Χωροθέτησηανεµογεννητριών συναρτήσειτουθορύβου Settlement boundaries 41.8 db(a) 37.1 db(a) 0 db(a) 5 db(a) 10 db(a) 15 db(a) 20 db(a) 25 db(a) 30 db(a) 35 db(a) 40 db(a) 45 db(a) 50 db(a) 55 db(a) 60 db(a) m 2000m

92 Χωροθέτησηανεµογεννητριών συναρτήσειοπτικήςόχλησης

93 Θεωρητικήβάσηυπολογισµού αιολικήςισχύος

94 Κινητική ενέργεια ανέµου: Θεωρώντας ότι ο αέρας διαπερνά κάθετα την επιφάνεια Α µε στιγµιαία ταχύτητα V (V=S/t) Ηδύναµητουανέµου (ώση) θαείναι: Θεωρητικός υπολογισµός αιολικής ισχύος V m E k = t V A S A U m = = = ρ ρ ρ V A P t V A E k = = ρ ρ 2 δ k V Α ρ 2 1 T S T E = =

95 Θεωρητικήβάσηυπολογισµού ισχύος έσµευση ισχύος από Α/Γ: P C p οσυντελεστήςισχύος. Ασκούµενη δύναµη από τον αέρα στην πτερωτή: T = = C C P T ρ Α ρ Α C Τ οσυντελεστήςώσης. δ V δ 3 V 2 C P = C T 4a = ( 1 a) 2 4a ( 1 a) 16 C Pmax = = 27 59%

96 Θεωρητικήβάσηυπολογισµού ισχύος Για τους συντελεστές ισχύος και ώσης αποδεικνύεται από τη θεωρία δίσκου ενέργειας ότι: C P = 4a = 4a ( 1 a) ( 1 a) 2 Με παραγώγιση της σχέσης του συντελεστής ισχύος αποδεικνύεται ότι έχουµε µέγιστη δέσµευση ισχύος για a=1/3. Στην περίπτωση αυτή ο µέγιστος συντελεστής ισχύος προκύπτει: 16 C Pmax = = 27 59% C T και αποτελεί το µέγιστο θεωρητικό ποσοστό δέσµευσης αιολικής ισχύος από µία αιολική µηχανή. Ονοµάζεται όριο Betz.

97 Ποιότηταισχύοςκαι δυναµικήασφάλεια

98 Τύποιανεµογεννητριών Α/Γ σταθερών στροφών, µη ελεγχόµενου βήµατος πτερυγίων (fixed-speed, stall regulated wind turbines) επαγωγική γεννήτρια, απευθείας συνδεδεµένη στο δίκτυο πυκνωτής συνδεδεµένος στη γεννήτρια µε χωρητικότητα ίση µε την κατανάλωση άεργου ισχύος από την Α/Γ χρήση οµαλού εκκινητή για σύνδεση µε το δίκτυο.

99 Τύποιανεµογεννητριών Α/Γ ελεγχόµενου βήµατος, ηµι-µεταβλητών στροφών (semi-variable speed, pitch-regulated wind turbine) επαγωγική γεννήτρια, απευθείας συνδεδεµένη στο δίκτυο πυκνωτής συνδεδεµένος στη γεννήτρια χρήση οµαλού εκκινητή αλλαγή βήµατος πτερυγίων από την άτρακτο του δροµέα ρότορας µεταβλητής αντίστασης.

100 Τύποιανεµογεννητριών Α/Γ µεταβλητών στροφών, µε εναλλάκτη πλήρους ισχύος (variable-speed, full-power converter wind turbines) πολυπολική σύγχρονη γεννήτρια αποσυνδεδεµένη από το δίκτυο έλεγχος άεργου ισχύος µε µετασχηµατιστή πλήρους ισχύος.

101 Ανεµογεννήτριεςκαιποιότητα ισχύος Μεταβατικά φαινόµενα πτώσητάσηςκατάτηνεκκίνησηα/γ µεταβατικά φαινόµενα κατά την ηλέκτριση πυκνωτών.

102 Ανεµογεννήτριεςκαιποιότητα ισχύος Μεταβατικά φαινόµενα πτώσητάσηςκατάτηνεκκίνησηα/γ µεταβατικά φαινόµενα κατά την ηλέκτριση πυκνωτών.

103 Ανεµογεννήτριεςκαιποιότητα ισχύος

104 Ανεµογεννήτριεςκαιδυναµική ασφάλειααυτόνοµουσ.η.ε. Η διατήρηση δυναµικής ασφάλειας σε ένα σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας ανάγεται στην εξασφάλιση των απαιτούµενων από την κατανάλωση ροών ενεργού και άεργου ισχύος, µε ρυθµούς απόκρισης µεταβολών φορτίου τέτοιους, ώστε οι προκαλούµενες µεταβολές συχνότητας και τάσης να διατηρούνται πάντα εντός των ανεκτών ορίων λειτουργίας των γεννητριών.

105 Ανεµογεννήτριεςκαιδυναµική ασφάλειααυτόνοµουσ.η.ε. Η επίδραση διατήρηση Ανοχές τηςδυναµικής διαταραχών λειτουργίας ασφάλειας Α/Γ τάσης στη δυναµική και σε συχνότητας ένα σύστηµα ισορροπία ενός συστήµατος ηλεκτρικής εξαρτάται ενέργειας ανεµογεννητριών από: ανάγεται στην εξασφάλιση των τοαπαιτούµενων ποσοστό στιγµιαίας από την διείσδυσης κατανάλωση αιολικής ροών ισχύος ενεργού στηνκαι παραγωγή άεργου ισχύος, µε ρυθµούς απόκρισης µεταβολών φορτίου ταχαρακτηριστικάτωνδιαθέσιµωνθερµοηλεκτρικώνµηχανών, τέτοιους, ώστε οι προκαλούµενες µεταβολές συχνότητας και ειδικότερα τάσης ναδε, διατηρούνται τους ρυθµούς πάντα απόκρισής εντός των τους ανεκτών σε ταχείς ορίων µεταβολές λειτουργίαςτωνγεννητριών. φορτίου το ποσοστό επί της αιολικής διείσδυσης και το είδος της στρεφόµενης εφεδρείας τα όρια ανοχής σε διαταραχές τάσης και συχνότητας των εγκατεστηµένων ανεµογεννητριών.

106 Ανεµογεννήτριεςκαιδυναµική ασφάλειααυτόνοµουσ.η.ε. Ανοχές διαταραχών τάσης και συχνότητας ανεµογεννητριών ιαταραχή Υπόταση Μεταβολή (%) 90,0 Χρονοκαθυστέρηση (sec) 60,0 Υπέρταση 110,0 60,0 Υποσυχνότητα 94,0 (47 Hz) 0,2 Υπερσυχνότητα 102,0 (51 Hz) 0,2

107 Ανεµογεννήτριεςκαιδυναµική ασφάλειααυτόνοµουσ.η.ε.

108 Περιορισµοίεισαγωγήςαιολικών µηχανών ιαταραχές στο ηλεκτρικό δίκτυο ηµιουργία διαταραχών στο δίκτυο λόγω της στοχαστικής συµπεριφοράς του ανέµου. Μέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό διείσδυσης σε Α.Ε.Σ.: 30% του ετήσιου φορτίου αιχµής για µονάδες βάσης από ΜΕΚ.

109 Θεµελίωσηυπεράκτιου αιολικούπάρκου

110 Υπεράκτιααιολικάπάρκα Τεχνικές θεµελίωσης

111 Υπεράκτιααιολικάπάρκα Τεχνικές πάκτωσης

112 Υπεράκτιααιολικάπάρκα Τεχνικές πλωτών ανεµογεννητριών

113 Ανάπτυξηαιολικούπάρκου

114 Πλάνοανάπτυξηςαιολικού πάρκου

115 Κατασκευήαιολικούπάρκου

116 Κατασκευήαιολικούπάρκου

117 Κατασκευήαιολικούπάρκου

118 Κατασκευήαιολικούπάρκου

119 Κατασκευήαιολικούπάρκου

120 Κατασκευήαιολικούπάρκου

121 Κατασκευήαιολικούπάρκου

122 Κατασκευήαιολικούπάρκου

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ταχύτητα ανέμου Παράγοντες που την καθορίζουν Μεταβολή ταχύτητας ανέμου με το ύψος από το έδαφος Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 6: Αιολικό Δυναμικό Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Άνεμος και Ατμοσφαιρική Κυκλοφορία Παράμετροι Ανέμου Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Στατιστική Ανάλυση και Χαρακτηριστικά Ανέμου

4.1 Στατιστική Ανάλυση και Χαρακτηριστικά Ανέμου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 5: Αιολικά Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης Ισχύς κινητικής ενέργειας φλέβας ανέμου P αν de dt, 1 2 ρdvυ dt P όπου, S, το εμβαδόν του κύκλου της φτερωτής και ρ, η πυκνότητα του αέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης Ανεµογεννήτριες Γιάννης Κατσίγιαννης Ισχύςαέριαςδέσµης Ηισχύς P air µιαςαέριαςδέσµηςείναιίσηµε: P air 1 = ρ 2 A V 3 όπου: ρ: πυκνότητααέρα Α: επιφάνεια (για µια ανεµογεννήτρια αντιστοιχεί στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΑΝΕΜΟΣ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΑΝΕΜΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Δρ. Κονταξάκης Κώστας Επικ. καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Εργαστήρι Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων, ΤΕΙ Κρήτης, 71004 Εσταυρωμένος, Ηράκλειο, www.wel.gr, Tel, Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διδάσκων: Δρ. Ριζιώτης Βασίλης Αιολικό Δυναμικό Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας- Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων E3310

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας- Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων E3310 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας- Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων E3310 Επ. Καθηγήτρια Μ. Ασημακοπούλου Γραφείο Γ3 masim@phys.uoa.gr Βιβλία: Ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Λιώκη- Λειβαδά, Ασημακοπούλου)

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 4: Ενεργειακή Απόδοση Αιολικών Εγκαταστάσεων Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Ταχύτητα έναρξης λειτουργίας: Παραγόμενη ισχύς = 0 Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Ενότητα 7. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ.

Μετεωρολογία. Ενότητα 7. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Μετεωρολογία Ενότητα 7 Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Ενότητα 7: Η κίνηση των αέριων μαζών Οι δυνάμεις που ρυθμίζουν την κίνηση των αέριων μαζών (δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η AIR-SUN A.E.B.E δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό και Ηλιακό δυναμικό και επεκτείνεται στο χώρο των ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών γενικότερα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 2: Αιολική Ενέργεια - Αιολικές Μηχανές Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις που καθορίζουν την κίνηση των αέριων μαζών

Δυνάμεις που καθορίζουν την κίνηση των αέριων μαζών Κίνηση αερίων μαζών Πηγές: Fleae and Businer, An introduction to Atmosheric Physics Πρ. Ζάνης, Σημειώσεις, ΑΠΘ Π. Κατσαφάδος και Ηλ. Μαυροματίδης, Αρχές Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Χαροκόπειο Παν/μιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ: 210 3727400, FAX: 210-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Ενότητα : Αιολική Ενέργεια Ι Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Οι χάρτες των 850 Hpa είναι ένα από τα βασικά προγνωστικά επίπεδα για τη παράµετρο της θερµοκρασίας. Την πίεση των 850 Hpa τη συναντάµε στην ατµόσφαιρα σε ένα µέσο ύψος περί

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογενείς Κυματισμοί

Ανεμογενείς Κυματισμοί Ανεμογενείς Κυματισμοί Γένεση Ανεμογενών Κυματισμών: Μεταφορά ενέργειας από τα κινούμενα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα στις επιφανειακές θαλάσσιες μάζες. Η ενέργεια αρχικά περνά από την ατμόσφαιρα στην

Διαβάστε περισσότερα

Υδροµετεωρολογία Αιολική ενέργεια

Υδροµετεωρολογία Αιολική ενέργεια Υδροµετεωρολογία Αιολική ενέργεια Νίκος Μαµάσης και ηµήτρης Κουτσογιάννης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 6 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΑΙΟΛΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Ενότητα 7. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ.

Μετεωρολογία. Ενότητα 7. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Μετεωρολογία Ενότητα 7 Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Ενότητα 7: Η κίνηση των αέριων μαζών Οι δυνάμεις που ρυθμίζουν την κίνηση των αέριων μαζών (δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4. Μελέτη εξάρτησης της ηλεκτρικής ισχύος ανεμογεννήτριας από την ταχύτητα ανέμου.

ΑΣΚΗΣΗ 4. Μελέτη εξάρτησης της ηλεκτρικής ισχύος ανεμογεννήτριας από την ταχύτητα ανέμου. ΑΣΚΗΣΗ 4. Μελέτη εξάρτησης της ηλεκτρικής ισχύος ανεμογεννήτριας από την ταχύτητα ανέμου. ΜΑ ΑΓ Τροφοδοτικό V Σχήμα 1. Η πειραματική διάταξη. Σκοπός: Πειραματικός προσδιορισμός της χαρακτηριστικής καμπύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Χαρακτηριστικές καµπύλες υδροστροβίλων Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θεωρητικήχαρακτηριστική υδροστροβίλου Θεωρητική χαρακτηριστική υδροστροβίλου

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας E306

Ήπιες Μορφές Ενέργειας E306 Ήπιες Μορφές Ενέργειας E06 Διδάσκοντες: Καθηγητής Μ. Σανταμούρης Λέκτορας Μ. Ασημακοπούλου Βιβλία: Αιολική και άλλες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (Λιώκη-Λειβαδά, Ασημακοπούλου) ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Συμβατικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ E ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ E ΕΞΑΜΗΝΟ Θαλάσσια ρεύματα και Ωκεάνια κυκλοφορία Οι θαλάσσιες μάζες δεν είναι σταθερές ΑΙΤΙΑ: Υπάρχει (αλληλ)επίδραση με την ατμόσφαιρα (π.χ., ο άνεμος ασκεί τριβή στην επιφάνεια της θάλασσας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργό Ύψος Εκποµπής. Επίδραση. Ανύψωση. του θυσάνου Θερµική. Ανύψωση. ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης.

Ενεργό Ύψος Εκποµπής. Επίδραση. Ανύψωση. του θυσάνου Θερµική. Ανύψωση. ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης. Ενεργό Ύψος Εκποµπής Επίδραση κτιρίου και κατώρευµα καµινάδας Ανύψωση του θυσάνου Θερµική ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης Θερµική ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες ευστάθειας Ανύψωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης Β Περίοδος 1. Σύμφωνα με το χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα

Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα Ενότητα 1: Εισαγωγή Καθηγητής Αντώνιος Αλεξανδρίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός της Έντασης του Αιολικού υναµικού και της Παραγόµενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α/Γ

Υπολογισµός της Έντασης του Αιολικού υναµικού και της Παραγόµενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α/Γ Υπολογισµός της Έντασης του Αιολικού υναµικού και της Παραγόµενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α/Γ Η ένταση της αιολικής ισχύος εξαρτάται από την ταχύτητα του ανέµου και δίνεται από την ακόλουθη έκφραση: P

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις ενότητας: «Αιολική Ενέργεια»

Ασκήσεις ενότητας: «Αιολική Ενέργεια» Ασκήσεις ενότητας: «Αιολική Ενέργεια» «Εισαγωγή στην Αεροδυναμική» 1. Αν S 2 =2 S 1 πόσο αλλάζουν οι V και P; P 2 P 1 S 1 V 1 S 2 V 2 L 1 = V 1 t L 2 = V 2 t 2. Αν Re critical = 680.000, V=10m/s, ποιό

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 7: Εκμετάλλευση Αιολικού Δυναμικού, Αιολικές Μηχανές και Ανεμογεννήτριες Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (Equations of Motion)

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (Equations of Motion) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (Equations of Motion) Με τις Εξισώσεις Κίνησης αναλύουμε την απόκριση ενός ρευστού υπό την επίδραση εσωτερικών και εξωτερικών δυνάμεων. Οι εξισώσεις αυτές προκύπτουν από τη

Διαβάστε περισσότερα

I.2. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΣΗΡΑΓΚΑ. I.2.a Εισαγωγή

I.2. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΣΗΡΑΓΚΑ. I.2.a Εισαγωγή I.2. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΣΗΡΑΓΚΑ I.2.a Εισαγωγή Οι αεροσήραγγες (wind tunnels) εμφανίστηκαν στα τέλη του 19 ου αιώνα και έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς το 1903 από τους αδελφούς Wright. Η χρήση τους εξαπλώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 5. ΑΝΕΜΟΙ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 5. ΑΝΕΜΟΙ Αέριες μάζες κινούνται από περιοχές υψηλότερης προς περιοχές χαμηλότερης

Διαβάστε περισσότερα

Εξισώσεις Κίνησης (Equations of Motion)

Εξισώσεις Κίνησης (Equations of Motion) Εξισώσεις Κίνησης (Equations of Motion) Αναλύουμε την απόκριση ενός ρευστού υπό την επίδραση εσωτερικών και εξωτερικών δυνάμεων. Η εφαρμογή της ρευστομηχανικής στην ωκεανογραφία βασίζεται στη Νευτώνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Υπεράκτιων Αιολικών Σταθμών και οι Προοπτικές τους

Τεχνολογίες Υπεράκτιων Αιολικών Σταθμών και οι Προοπτικές τους «Εκπόνηση Μελετών για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων», MIS 375406. Τεχνολογίες Υπεράκτιων Αιολικών Σταθμών και οι Προοπτικές τους Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση

1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση 1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση Όπως είναι γνωστό, οι ρύποι µιας καπνοδόχου αποµακρύνονται ακολουθώντας υποχρεωτικά την κατεύθυνση πνοής του ανέµου. Η ταχύτητα του ανέµου δεν είναι σταθερή.

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ. ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών

ΚΛΙΜΑ. ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών ΚΛΙΜΑ ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Κλίµα Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γνώση του κλίµατος που επικρατεί σε κάθε περιοχή, για τη ζωή του ανθρώπου και τις καλλιέργειες. Εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές.

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές. ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θέµα 1 ο α) Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί µεταβολή AB από την κατάσταση A (p, V, T ) στην κατάσταση B (p, V 1, T ). i) Ισχύει V 1 = V. ii) Η µεταβολή παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αιολική ενέργεια

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αιολική ενέργεια ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αιολική ενέργεια Ο άνεμος είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που μπορεί να αξιοποιηθεί στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Οι άνθρωποι έχουν ανακαλύψει την αιολική ενέργεια εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Αντλίες Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Αντλίες Ορισµός Είναι οι µηχανές που χρησιµοποιούνται για να µετακινούν υγρά. Βασική ενεργειακή µετατροπή:

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Δυναμική της Ατμόσφαιρας Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού

Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού Ενότητα 4: Αιολικές Μηχανές Γεώργιος Λευθεριώτης, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Σκοποί ενότητας Κατηγοριοποίηση αιολικών μηχανών Κινητήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια ιασυνδεδεµένου Συστήµατος µε µεγάλη Αιολική ιείσδυση: Προβλήµατα και λύσεις

Ευστάθεια ιασυνδεδεµένου Συστήµατος µε µεγάλη Αιολική ιείσδυση: Προβλήµατα και λύσεις Ευστάθεια ιασυνδεδεµένου Συστήµατος µε µεγάλη Αιολική ιείσδυση: Προβλήµατα και λύσεις Κ. Βουρνάς Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνοψη Μελέτες Ορίων Αιολικής ιείσδυσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κεφάλαιο M6 Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κυκλική κίνηση Αναπτύξαµε δύο µοντέλα ανάλυσης στα οποία χρησιµοποιούνται οι νόµοι της κίνησης του Νεύτωνα. Εφαρµόσαµε τα µοντέλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς υποψηφίους ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Οδηγίες προς υποψηφίους ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς αϖό τις ϖαρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίϖλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού

Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού Ενότητα 7: Λειτουργία α/γ για ηλεκτροπαραγωγή Γεώργιος Λευθεριώτης, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Σκοποί ενότητας Συντελεστής ισχύος C

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ήπιων μορφών ενέργειας

Εργαστήριο ήπιων μορφών ενέργειας Εργαστήριο ήπιων μορφών ενέργειας Ενότητα: Επεξεργασία & αξιολόγηση αιολικού δυναμικού Τσαουσανίδης Νίκος Τμήμα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Yδρολογικός κύκλος. Κατηγορίες ΥΗΕ. Υδροδαμική (υδροηλεκτρική) ενέργεια: Η ενέργεια που προέρχεται από την πτώση του νερού από κάποιο ύψος

Yδρολογικός κύκλος. Κατηγορίες ΥΗΕ. Υδροδαμική (υδροηλεκτρική) ενέργεια: Η ενέργεια που προέρχεται από την πτώση του νερού από κάποιο ύψος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υδροδαμική (υδροηλεκτρική) ενέργεια: Η ενέργεια που προέρχεται από την πτώση του νερού από κάποιο ύψος Πηγή της ενέργειας: η βαρύτητα Καθώς πέφτει το νερό από κάποιο ύψος Η,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 B ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 B ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Απριλίου 016 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα. Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Περι-Φυσικής. Θέµα Α. Θετικής & Τεχν. Κατεύθυνσης - Επαναληπτικό ΙΙ. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % (α) η ϑερµοκρασία του παραµένει σταθερή.

Περι-Φυσικής. Θέµα Α. Θετικής & Τεχν. Κατεύθυνσης - Επαναληπτικό ΙΙ. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % (α) η ϑερµοκρασία του παραµένει σταθερή. Θετικής & Τεχν. Κατεύθυνσης - Επαναληπτικό ΙΙ Ηµεροµηνία : Μάης 2013 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α.1 Α.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση [4 5 = 20 µονάδες] Α.1. Στην

Διαβάστε περισσότερα

39th International Physics Olympiad - Hanoi - Vietnam Theoretical Problem No. 3

39th International Physics Olympiad - Hanoi - Vietnam Theoretical Problem No. 3 ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ KAI ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Στην κατακόρυφη κίνηση του αέρα οφείλονται πολλές ατμοσφαιρικές διαδικασίες, όπως ο σχηματισμός των νεφών και

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ.

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2.21. Έργο και µέγιστη Κινητική Ενέργεια. Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή περνά από την θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ 0 =8m/s,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499 ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499 ΣΤΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ (S) ρ Ανρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέµατα Βαθµίες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωστροφική Εξίσωση. Στην εξίσωση κίνησης θεωρούμε την απλούστερη λύση της. Έστω ότι το ρευστό βρίσκεται σε ακινησία. Και παραμένει σε ακινησία

Γεωστροφική Εξίσωση. Στην εξίσωση κίνησης θεωρούμε την απλούστερη λύση της. Έστω ότι το ρευστό βρίσκεται σε ακινησία. Και παραμένει σε ακινησία Γεωστροφική Εξίσωση Στο εσωτερικό του ωκεανού, η οριζόντια πιεσοβαθμίδα προκαλεί την εμφάνιση οριζόντιων ρευμάτων αλλά στη συνέχεια αντισταθμίζεται από τη δύναμη Coriolis, η οποία προκύπτει από τα οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 00 Ζήτηµα ο. Η εξίσωση της αποµάκρυνσης σε έναν απλό αρµονικό ταλαντωτή, πλάτους χ 0 και κυκλικής συχνότητας ω, δίνεται από τη σχέση: χ χ 0 ηµωt. Η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα ο. Η εξίσωση της αποµάκρυνσης σε έναν απλό αρµονικό ταλαντωτή, πλάτους χ 0 και κυκλικής συχνότητας ω, δίνεται από τη σχέση: χ χ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεράκτιοι Αιολικοί Σταθμοί IENE 2009 Αθήνα

Υπεράκτιοι Αιολικοί Σταθμοί IENE 2009 Αθήνα Υπεράκτιοι Αιολικοί Σταθμοί IENE 2009 Αθήνα Παναγιώτης Χαβιαρόπουλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός tchaviar@cres.gr Κυριάκος Ρώσσης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός kros@cres.gr Η ομιλία περιλαμβάνει: Η κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

16. Να γίνει µετατροπή µονάδων και να συµπληρωθούν τα κενά των προτάσεων: α. οι τρεις ώρες είναι... λεπτά β. τα 400cm είναι...

16. Να γίνει µετατροπή µονάδων και να συµπληρωθούν τα κενά των προτάσεων: α. οι τρεις ώρες είναι... λεπτά β. τα 400cm είναι... 1. Ο νόµος του Hooke υποστηρίζει ότι οι ελαστικές παραµορφώσεις είναι.των...που τις προκαλούν. 2. Ο τρίτος νόµος του Νεύτωνα υποστηρίζει ότι οι δυνάµεις που αναφέρονται στο νόµο αυτό έχουν... µέτρα,......

Διαβάστε περισσότερα

Αιολικά πάρκα Επιδράσεις Ομόρρου

Αιολικά πάρκα Επιδράσεις Ομόρρου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διδάσκων: Δρ. Ριζιώτης Βασίλης Αιολικά πάρκα Επιδράσεις Ομόρρου Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Για την απόρριψη της υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-01490/10.5.2006 αίτησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ?

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ? ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ? Αντώνης Θ. Αλεξανδρίδης Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Τεχνική περιγραφή Μια ανεμογεννήτρια (Α/Γ) 50kW παράγει ενέργεια για να τροφοδοτηθούν αρκετές κατοικίες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτηθούν με ρεύμα απομονωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Χωρητικότητα Εικόνα: Όλες οι παραπάνω συσκευές είναι πυκνωτές, οι οποίοι αποθηκεύουν ηλεκτρικό φορτίο και ενέργεια. Ο πυκνωτής είναι ένα είδος κυκλώματος που μπορούμε να συνδυάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 166 Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 1. Να αναφέρεται παραδείγματα φαινομένων που μπορούν να ερμηνευτούν με την μελέτη των ρευστών σε ισορροπία. 2. Ποια σώματα ονομάζονται ρευστά;

Διαβάστε περισσότερα

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Στις προτάσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Μάθημα Ισχύς Διατήρηση της ενέργειας. Ισχύς Δυναμική ενέργεια Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας Διατήρηση της ενέργειας

6 ο Μάθημα Ισχύς Διατήρηση της ενέργειας. Ισχύς Δυναμική ενέργεια Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας Διατήρηση της ενέργειας 6 ο Μάθημα Ισχύς Διατήρηση της ενέργειας Ισχύς Δυναμική ενέργεια Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας Διατήρηση της ενέργειας Μια δύναμη F δρα σε σώμα στη x-κατεύθυνση και έχει μέτρο που εξαρτάται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης ΘΕΜΑ 1 ο : Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Μια ποσότητα ιδανικού αέριου εκτονώνεται ισόθερμα μέχρι τετραπλασιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1, 2 και3 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ

Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ Ι. Αναγνωστόπουλος, Επ. Καθ. Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Σ. Βουτσινάς, Αν. Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

Β. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων

Β. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1 έως 3 επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Δυο δακτύλιοι µε διαφορετικές ακτίνες αλλά ίδια µάζα κυλάνε χωρίς ολίσθηση σε οριζόντιο έδαφος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στάθης Παπαχριστόπουλος Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΜSc MBA Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων ΠΤΑ/ΠΔΕ Αναπληρωτής Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

«ΠλωτήΠλωτή μονάδα αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ»

«ΠλωτήΠλωτή μονάδα αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ» «ΠλωτήΠλωτή μονάδα αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ» Νικητάκος Νικήτας, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου, nnik@aegean.gr Λίλας Θεόδωρος, Π.Δ.. 407 Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο : Εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τράπεζα θεμάτων Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ 16111 Ένα παιδί κρατάει στο χέρι του ένα μπαλόνι γεμάτο ήλιο που καταλαμβάνει όγκο 4 L (σε πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β. Θέµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β. Θέµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Ένα πρωτόνιο και ένας πυρήνας ηλίου εισέρχονται σε οµογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΑΣΚΗΣΗ 7 Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Πηγή συνεχούς 0-50 Volts, πηγή 6V/2A, βολτόµετρο συνεχούς, αµπερόµετρο συνεχούς, βολτόµετρο, ροοστάτης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η θερµοκρασία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

Αγωγιμότητα στα μέταλλα Η κίνηση των ατόμων σε κρυσταλλικό στερεό Θερμοκρασία 0 Θερμοκρασία 0 Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity credit) & Περικοπές Αιολικής Ενέργειας

Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity credit) & Περικοπές Αιολικής Ενέργειας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ AIOΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διδάσκων: Δρ. Κάραλης Γεώργιος Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογενείς Κυματισμοί

Ανεμογενείς Κυματισμοί Ανεμογενείς Κυματισμοί Γένεση Ανεμογενών Κυματισμών: Μεταφορά ενέργειας από τα κινούμενα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα στις επιφανειακές θαλάσσιες μάζες. Η ενέργεια αρχικά περνά από την ατμόσφαιρα στην

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: , Τηλ: Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Τηλ./Fax: , Τηλ: Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3, ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΙΟΥ Σε κάθε µια από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε την σωστή απάντηση Όταν ένα σώµα εκτεί απλή αρµονική ταλάντωση τότε η κίνηση του σώµατος είναι α ευθύγραµµη οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 7 Μάη 2017 Οριζόντια Βολή-Κυκλική Κίνηση-Ορµή Ηλεκτρικό& Βαρυτικό Πεδίο

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 7 Μάη 2017 Οριζόντια Βολή-Κυκλική Κίνηση-Ορµή Ηλεκτρικό& Βαρυτικό Πεδίο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 7 Μάη 2017 Οριζόντια Βολή-Κυκλική Κίνηση-Ορµή Ηλεκτρικό& Βαρυτικό Πεδίο Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9: Διασπορά και διάχυση ατμοσφαιρικών ρύπων. Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα