Παρατηρήσεις σε δύο επιγραφές από «τα περίχωρα των Αβδήρων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρατηρήσεις σε δύο επιγραφές από «τα περίχωρα των Αβδήρων»"

Transcript

1 Παρατηρήσεις σε δύο επιγραφές από «τα περίχωρα των Αβδήρων» Σέ μελέτη, πού έφερε τον τίτλο "Inscriptions latines de Macédoine" και δημοσιεύθηκε στο Bulletin de Correspondance Hellénique (BCH) του 1884, ό Salomon Reinach παρουσίασε εννέα συνολικά επιγραφές, έκ των οποίων επτά είχε εντοπίσει δύο χρονιά ενωρίτερα κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Θάσο και τους Φιλίππους. 1 Στο τέλος του άρθρου προσέθεσε δύο ακόμη λατινικές επιγραφές ώς προερχόμενες από τη θέση Katzi-Davan «στα περίχωρα των Αβδήρων» (BCH 8,1884, 49: "aux environs d'abdère"), τίς όποιες, όπως σαφώς σημειώνει, γνώριζε μόνο άπό έκτυπα πού του είχε αποστείλει συνεργάτης των Γάλλων ονόματι Χατζηθωμάς. Άπό τη σύντομη αναφορά του Reinach σχετικά με το χρόνο και τον τόπο ευρέσεως τών δύο μνημείων καθίσταται προφανές πώς -τουλάχιστον μέχρι την εποχή δημοσιεύσεως του άρθρου- ό ϊδιος δεν είχε επιχειρήσει να εξετάσει τους λίθους* όσον άφορα στο τουρκικό τοπωνύμιο μάλιστα, μπορούμε νά υποθέσουμε πώς αυτό αναγραφόταν στο συνοδευτικό τών έκτοπων σημείωμα. Για τήν πρώτη άπό τό Katzi-Davan επιγραφή 2 ό Reinach αναφέρει μόνο τό υψος του μνημείου (0,30 μ.) και τών γραμμάτων (στίχ. 1: 0,09, στίχ. 2: 0,07 καί στίχ. 3: 0,04), χωρίς καμμία περαιτέρω πληροφορία για τή μορφή του λίθου, τις διαστάσεις ή τό υλικό* ώς προς τό περιεχόμενο ή επιγραφή εντάσσεται στην κατηγορία τών επιτύμβιων, αφού μνημονεύει τό θάνατο τού μικρού Άριστοκρίτου καί τή φροντίδα κατασκευής τού μνημείου άπό τή μητέρα του: Uttiedia Cleopatra Aristocrit(o) fil (io), m(ensium) V, d(ierum) V, h(ic) s (ito) /(aciendum) c(uravit). 1. Βλ. S. Reinach, BCH 8 (1884) Βλ. Reinach, δ.π. 49, άρ. 8. 9i

2 Το κείμενο επαναλήφθηκε ώς έχει και σε μεταγενέστερες δημοσιεύσεις, με μία μόνο μικρή απόκλιση στο τέλος του δευτέρου στίχου. 3 Οι δημοσιεύσεις αυτές στηρίχθηκαν στο έ'κτυπο καί τίς πληροφορίες του πρώτου έκδοτου και είναι σαφές από τίς σύντομες αναφορές τους πώς σέ καμμία περίπτωση δέν επιδιώχθηκε ό εντοπισμός και ό έλεγχος του λίθου* έκτοτε ή τύχη του αγνοείται. Ό δεύτερος προερχόμενος από τήν ϊδια θέση λίθος σώζει το κείμενο μιας δίγλωσσης αναθηματικής επιγραφής τών μελών ενός θιάσου και του ιερέα τους Ποπιλλίου Ζειπα προς τον Ήρωα Αύλωνείτη. Ό Reinach σημείωσε το υψος (0,22 μ.) καί το μήκος (0,97) του μνημείου, 4 καθώς καί το υψος τών γραμμάτων του δευτέρου (λατινικού) στίχου (0,04), ένώ επεσήμανε και τήν ύπαρξη συμπιλημάτων: Ήρωι Αυλωνείττ] θυσιασται περί ιερέα Ποπ(ί)λλιον Ζειπαν Heroi Aulonite cultores sub sacerdote) PopiKlio) Zip[a]. Οι μεταγενέστεροι σχολιαστές επανέλαβαν και πάλι το κείμενο ώς έχει, μέ βάση το υπάρχον έκτοπο, 5 ένώ σέ καμμία περίπτωση δέν φαίνεται να επιχειρήθηκε ή αναζήτηση καί ή έπί τόπου εξέταση του λίθου. Νέα δεδομένα προσέφερε στην έρευνα ή ανεύρεση το 1937 και δημοσίευση λίγους μήνες αργότερα μιας ακόμη λατινικής επιγραφής, το κείμενο τής οποίας εμφανίζεται πανομοιότυπο μέ το δεύτερο στίχο τής δίγλωσσης επιγραφής του Reinach. 6 Ό λίθος εντοπίσθηκε στην οικία του 'Αναστασίου Κεντουκιάδου τής 3. CIL III Suppl (βάσει του έκτύπου πού απεστάλη από τον Reinach)* Th. Mommsen, EphemEpigr 5 (1884) 1437* A. Dumont καί Th. Homolle, Mélanges d'archéologie et à'épigraphie (Παρίσι 1892) 442, αρ. 110(b2). Ή μόνη διαφοροποίηση τών δημοσιεύσεων αυτών από τήν αρχική έγκειται στη σημείωση τού τελευταίου γράμματος του ονόματος του παιδιού στο τέλος του δευτέρου στίχου έκτος παρενθέσεως, προφανώς κατόπιν εξετάσεως τοϋ υπάρχοντος έκτύπου. 4. Reinach, δ.π , αρ CIL III Suppl καί 14207(1) Th. Mommsen, EphemEpigr 5 (1884) 1436 Dumont καί Homolle, δ.π. (σημ. 3) 442, αρ. HO(bl) IGRR I 832 καί Dessau, ILS Πρβλ. Γ. Μπακαλάκης, «Παρανέστιοι Αρχαιότητες», Θρακικά 8 (1937) (BullÉpigr 1939, 188) για σύντομες αναφορές ώς προς το περιεχόμενο της ϊδιας επιγραφής. 'Όπως προκύπτει από το CIL, το cognomen στο στίχ. 1 χαράχθηκε καθέτως προς τον υπόλοιπο στίχο, επάνω από τήν τελευταία συλλαβή τού ονόματος γένους* στο τέλος τού επόμενου στίχου ό Cagnat δίνει τήν ανάγνωση Zep[a]. Σημειώνεται, τέλος, πώς σέ όλες τίς μέχρι τώρα δημοσιεύσεις το cognomen στον ελληνικό στίχο αποδίδεται μέ τονισμό στην παραλήγουσα (Ζείπαν). 6. Βλ. Γ. Μπακαλάκης, δ.π. (σημ. 5), 20-21, αρ. 3, είκ. 3 (BullÉpigr 1939, 188). 92

3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ «ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ» κοινότητας Παραδείσου (δήμος Χρυσουπόλεως του νομού Καβάλας, πρώην Indzes), δπου είχε χρησιμοποιηθεί ώς κατώφλι. Ό έκδοτης της επιγραφής Γεώργιος Μπακαλάκης, πού αμέσως επεσήμανε τήν απόλυτη ομοιότητα των δύο κειμένων, εξέφρασε τήν άποψη πώς και οι δύο επιγραφές προέρχονταν από κάποιο ιερό τού "Ηρωος Αύλωνείτου (βλ. σελ ) πού κατά πάσαν πιθανότητα θα έπρεπε να αναζητηθεί στην περιοχή τού Παραδείσου. Ό Μπακαλάκης έδωσε λεπτομερή περιγραφή τού λίθου, ένώ σημείωσε τις μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις του (0,06 Χ 1,00 Χ 0,69) καθώς και το υψος των γραμμάτων (0,04): Heroi Aulonite cultores sub sacerdote) PopiKlio) Zipa. Και τής τρίτης αυτής επιγραφής τα Ίχνη έχουν πλέον χαθεί. Οι εργασίες για τή δημοσίευση τού συντάγματος των ελληνικών και λατινικών επιγραφών τής Θράκης τού Αιγαίου, πού ολοκλήρωσε το 2005 το Κέντρο Ελληνικής καί Ρωμαϊκής 'Αρχαιότητας (Κ.Ε.Ρ.Α.) τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) σέ συνεργασία μέ τήν Ι Θ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Κομοτηνής, 7 έδωσαν τή δυνατότητα -πέρα από τήν αναζήτηση τών ίδιων τών λίθων, πού απέβη άκαρπη- για μία πιο προσεκτική εξέταση τών διαθέσιμων δεδομένων και κυρίως γιά μία συγκριτική θεώρηση μέ βάση το σύνολο τού σωζόμενου στην ευρύτερη περιοχή επιγραφικού υλικού. Στηριζόμενοι στις παρατηρήσεις αυτές μπορούμε σήμερα να προτείνουμε -μέ τήν επιφύλαξη πού επιβάλλει ή απώλεια τών μνημείων άλλα και οι περιορισμένες πληροφορίες πού διαθέτουμε γιά αυτά- πώς ή δεύτερη επιγραφή τού Reinach ταυτίζεται μέ τήν επιγραφή πού ένετόπισε λίγα χρόνια αργότερα ό Μπακαλάκης και πώς οι δύο επιγραφές πού δημοσίευσε ό Γάλλος αρχαιολόγος ώς προερχόμενες άπό τή θέση Katzi-Davan πρέπει να συσχετισθούν δχι μέ τήν αρχαία πόλη τών Αβδήρων ή τή χώρα τους, δπως πρότεινε ό ϊδιος και επανέλαβαν στή συνέχεια πολλοί μελετητές, άλλα εϊτε μέ τήν ευρισκόμενη λίγο βορειότερα στους πρόποδες τής Ροδόπης και κοντά στο Νέστο ποταμό ρωμαϊκή πόλη τής Τοπείρου ή -άποψη πού φαίνεται ακόμη πιο ισχυρή κατά τήν άποψη μας γιά τους λόγους πού αναλύονται αμέσως παρακάτω- μέ κάποια άπό τίς θέσεις τής χώρας τών Φιλίππων. Προς τήν κατεύθυνση αυτή όδίγγούν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: Ι. Ή απόλυτη ταύτιση τού λατινικού κειμένου τού Μπακαλάκη μέ το 7. Βλ. Λουΐζα Δ. Λουκοπούλου, 'Αντιγόνη Ζουρνατζή, Μαρία Γαβριέλλα Παρισάκη και Σελήνη Ψωμά, Επιγραφές τής Θράκης τον Αιγαίον μεταξύ τών ποταμών Νέστον καί "Εβρον (Νομοί Ξάνθης, Ροδόπης καί "Εβρον), (Αθήναι 2005), στο έξης IThrAeg. 93

4 δεύτερο στίχο της δίγλωσσης επιγραφής του Reinach, συνάδει με την ταύτιση των παραδιδύμένων διαστάσεων, τόσο για το υψος των γραμμάτων όσο και για το μήκος των δύο πλακών πράγματι, το υψος των γραμμάτων αναφέρεται και στις δύο περιπτώσεις ως 0,04 μ. για το λατινικό στίχο, ένώ το μήκος παραδίδεται ώς 0,97 από τον Reinach και 1 μ. από τον Μπακαλάκη. 8 Την ομοιότητα αύτη έρχεται να ενισχύσει και ή προσεκτική ανάγνωση τής περιγραφής πού δίνει ό Μπακαλάκης για την ευρεθείσα στον Παράδεισο επιγραφή* συγκεκριμένα, όπως σημειώνει ό ϊδιος, «τό πρόσθιον πάχος τής πλακός, έφ' ού ή επιγραφή, εις άπόστασιν 0,17 από των γωνιών της έλαττούται κατά 0,02 μ. εις τρόπον ώστε να σχηματίζωνται εις τα άκρα της δύο πόδια. Ή άνω επιφάνεια τής πλακός είναι τριμμένη έκ τής σημερινής χρήσεως της». 9 Ή διαμόρφωση αύτη οφείλεται ασφαλώς σε μεταγενέστερη, δεύτερη τουλάχιστον, χρήση του λίθου και δεν αποκλείεται να αποτελεί την αιτία τής αποκλίσεως ανάμεσα στο υψος του μνημείου πού αναφέρει ό Reinach (0,22) και αυτό του Μπακαλάκη (0,06). Στην περίπτωση αύτη πρέπει να δεχθούμε πώς στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1884 (έκτοπο του Χατζηθωμά) καί 1937 (εύρημα του Μπακαλάκη) ό λίθος όχι μόνο μεταφέρθηκε από το Katzi-Davan αλλά και διαμορφώθηκε καταλλήλως, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ώς οικοδομικό υλικό στην οικία Κεντουκιάδου* συγκεκριμένα, άποξέσθηκε ή άνω οριζόντια επιφάνεια του λίθου, με αποτέλεσμα να ελαττωθεί τό υψος του μνημείου καί να καταστραφεί ό χώρος όπου βρισκόταν χαραγμένος ό πρώτος, ελληνικός στίχος τής επιγραφής.,ν Αν ή υπόθεση αύτη αληθεύει, τότε ό τόπος ευρέσεως πού σημειώνει ό Μπακαλάκης οφείλεται σε νεώτερη του 1884 μετακίνηση του λίθου. II. Άλλα και ή θέση ανευρέσεως τών δύο επιγραφών του Reinach δημιουργεί ορισμένους προβληματισμούς. Κατά τό Γάλλο έκδοτη, ή θέση Katzi- Davan -παραδιδόμενη ώς Katzi-Daran από τους Mommsen και Dumont-Homo- 11e άλλα καί Katri-Daran από τον Μπακαλάκη- βρισκόταν στα περίχωρα τών Αβδήρων αλλά ό συσχετισμός του τοπωνυμίου με τα ευρισκόμενα κοντά στο ακρωτήριο Μπουλούστρα αρχαία κατάλοιπα ήταν, κατά την εποχή συγγραφής του άρθρου, αναπόδραστος, άφοϋ τα κατάλοιπα αυτά αντιπροσώπευαν τή μόνη γνωστή αρχαιολογική θέση τής ευρύτερης περιοχής. 10 Πράγματι, στο άρθρο του 8. Το βάθος (0,69 κατά τον Μπακαλάκη) δέν αναφέρεται από τον Reinach. 9. Βλ. Μπακαλάκης, ο.π. (σημ. 5), 20* βλ. και την είκ. 3, πού συνοδεύει το κείμενο. 10. Ή ταύτιση τών 'Αβδήρων προτάθηκε για πρώτη φορά σέ άρθρο του W. Regel περίπου στα χρόνια τής συγγραφής του άρθρου του Reinach (βλ. W. Regel, "Abdera", AM 94

5 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ «ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ» 1937 ό Μπακαλάκης -άριστος γνώστης της τοπογραφίας της Θράκης του Αιγαίου- σημείωνε πώς κατά τον Reinach οι επιγραφές είχαν βρεθεί «εν τινι τοποθεσία παρά τα "Αβδηρα», άλλα πώς το τουρκικό τοπωνύμιο Katri-Daran βρισκόταν σε μικρή απόσταση από τον Παράδεισο. Παρά τίς προσπάθειες μας, το τοπωνύμιο δε στάθηκε δυνατό να εντοπισθεί σε κανένα σημείο κατά μήκος του Νέστου ποταμού από τήν έ'ξοδο των Στενών έως τίς εκβολές του, γεγονός πού μας υποχρεώνει να υποθέσουμε πιθανή μετονομασία ή απώλεια κάθε σχετικής πληροφορίας. 11 Άλλα και χωρίς τον εντοπισμό του τουρκικού τοπωνυμίου και, επομένως, χωρίς τή γνώση τής ακριβούς θέσεως όπου άνευρεθησαν οι δύο επιγραφές τού Reinach -στην ανατολική ή ϊσως στή δυτική όχθη τού ποταμού;-, άκρως πιθανή εμφανίζεται κατά τήν άποψη μας ή υπόθεση πώς ή παρουσία τους και στο πρώτο αυτό σημείο ήταν αποτέλεσμα προγενέστερης μετακίνησης. Γιατί σήμερα πού ό αρχαιολογικός χάρτης της περιοχής είναι πληρέστερα γνωστός, δε φαίνεται να έχει εντοπισθεί αρχαία θέση στα περίχωρα τής Τοπείρου πού θα μπορούσε να ταυτισθεί με το τοπωνύμιο τού Reinach* αντιθέτως, είναι ευρύτερα αποδεκτό πώς επιγραφές προερχόμενες από τα γύρω χωριά -δπως τής Κοσμητής, τού Κύρνου καί τού Όλβιου- οφείλουν τήν παρουσία τους εκεί σε μετακίνηση από τον αρχαιολογικό χώρο τού Παραδείσου. 12 III. Σε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις οδηγεί και ή μελέτη τών όνοματο- 12, 1887, ), άν καί ή θέση ήταν γνωστή από παλαιότερα* αντιθέτως, ή ταύτιση της Τοπείρου -της δεύτερης αξιόλογης αρχαιολογικής θέσεως της περιοχής- μέ τα κατάλοιπα στην θέση Πετρωτά τής κοινότητας Παραδείσου προτάθηκε μόλις το 1955 από τον Δημήτριο Λαζαρίδη (βλ. Δ. Λαζαρίδης, «Κατάλογος στρατηγών Θράκης», ΑΕ [1955] 244). Για τήν σταδιακή αποκάλυψη τών αρχαίων καταλοίπων στις θέσεις αυτές καί τήν ιστορία τής ταυτίσεώς τους, βλ. συνοπτικά IThrAeg σελ. 175 ("Αβδηρα) καί 261 (Τόπειρος). 11. Βλ. Μπακαλάκης, δ.π. (σημ. 5), 21. Για τήν προσπάθεια εντοπισμού του τοπωνυμίου, αλλά καί για άλλα θέματα πού θίγονται στο άρθρο αυτό, ιδιαίτερα πολύτιμη υπήρξε ή βοήθεια τής Ντίνας Καλλιντζή (Εφορεία Προϊστορικών καί Κλασσικών 'Αρχαιοτήτων Ξάνθης) καί τής Χάιδως Κουκούλη-Χρυσανθάκη (πρ. 'Έφορος Προϊστορικών καί Κλασσικών 'Αρχαιοτήτων Καβάλας), τίς όποιες θερμά ευχαριστώ* ευχαριστίες οφείλονται καί στους Πηγή Καλογεράκου (Διεύθυνση Ιστορίας Στράτου) καί Δημήτρη Δημητρόπουλο ('Ινστιτούτο Νεοελληνικών 'Ερευνών/Ε.I.E.) πού μοιράστηκαν μαζί μου τίς γνώσεις τους στην αναζήτηση παλαιών μικροτοπωνυμίων. Για τίς μετονομασίες στην Θράκη τού Αιγαίου, βλ. το άρθρο τού Μ. Κοκολάκη, «Το γεράκι καί ό σκαντζόχοιρος: Ή διοικητική ονοματοθεσία τής ελληνικής Θράκης», Θράκη. Ιστορικές καί Γεωγραφικές Προσεγγίσεις (Ε.Ι.Ε.-'Αθήνα 2000) Βλ. IThrAeg, σελ

6 λογικών στοιχείων πού περιέχονται στις δύο επιγραφές. Το αναφερόμενο στην επιτύμβια επιγραφή ρωμαϊκό γένος των Uttiedii φαίνεται πώς παραδίδεται μία ακόμη φορά στην ελληνική 'Ανατολή, και συγκεκριμένα στην περιοχή τών Φιλίππων. 13 To gentilicium σχολίασε ό Ο. Salomies, ό οποίος επεσήμανε τη σύνδεση του με τις κεντρικές κυρίως περιοχές της ιταλικής χερσονήσου -και, συγκεκριμένα, με τήν Umbria- ενώ τήν παρουσία του στην ελληνική 'Ανατολή απέδωσε στην εγκατάσταση εκεί Ιταλικών έμπορων. 14 'Αντιθέτως, στην αναθηματική επιγραφή του Reinach αυτό πού εμφανίζει ξεχωριστό ενδιαφέρον δεν εΐναι τόσο το nomen του ιερέως (PopilOXus) -πού γνώρισε αξιόλογη εξάπλωση στην ελληνική 'Ανατολή και παραδίδεται κυρίως στή γειτονική Μακεδονία άλλα και στή Θράκη- 15 οσο το cognomen Ζειπάς, πού εμφανίζει μία πολύ χαρακτηριστική γεωγραφική κατανομή* πράγματι, ή σχεδόν αποκλειστική συγκέντρωση του στή Χαλκιδική, τήν ανατολική Μακεδονία και τή Θάσο έχει ήδη επισημανθεί και σχολιασθεί από τήν έρευνα, ή όποια θεωρεί το όνομα υποκοριστική μορφή τών επίσης διαδεδομένων στην 'ίδια περιοχή Ζε(ι)πύρων και Ζ(ε)ίπυρος Βλ. CIL III 7343 καΐ πιο πρόσφατα P. Pilhofer, Philippi. Band II: Katalog der Inschriften von Philippi (Τυβίγγη 2000) , αρ. 476 με προγενέστερη βιβλιογραφία. 14. Βλ. Ο. Salomies, "Contacts between Italy, Macedonia and Asia Minor during the Principate", Roman Onomastics in the Greek East. Social and Political aspects. Proceedings of the International Colloquium on Roman Onomastics, Athens 7-9 September 1993, ed. A.D. Rizakis («Μελετήματα» 21 'Αθήνα 1996) 121 βλ. και Argyro Tataki, The Roman Presence in Macedonia. Evidence from Personal Names («Μελετήματα» 46* 'Αθήνα 2006) Για τή Θράκη, βλ. Milena Minkova, The Personal Names of the Latin Inscriptions in Bulgaria, Studien zur klassischen Philologie Bd. 118 (Φρανκφούρτη 2000) 78-79, με τα παραδείγματα τών λατινικών επιγραφών. Για τή Μακεδονία, βλ. Tataki δ.π. (σημ. 14), άλλα και της ίδιας, Macedonian Edessa. Prosopography and Onomasticon («Μελετήματα» 18* 'Αθήνα 1994) 87, σημ. 41, Ancient Beroea. Prosopography and Society («Μελετήματα» 8* 'Αθήνα 1988) 444 και "The nomina of Macedonia", Roman Onomastics δ.π. (σημ. 14), 107 καθώς και Salomies, δ.π. (σημ. 14), Για ενα σύντομο σχολιασμό τού ονόματος και τή γεωγραφική του εξάπλωση, βλ. Fanoula Papazoglou, "Structures ethniques et sociales dans les régions centrales des Balkans à la lumière des études onomastiques", CongrÉpigr VII (Βουκουρέστι-Παρίσι 1979) 165 και Louisa D. Loukopoulou και M. Β. Hatzopoulos, Recherches sur les marches orientales des Téménides (Anthêmonte-Kalindoia), Ile Partie («Μελετήματα» 11 'Αθήνα 1996) Για τήν απόδοση του ονόματος ως Ζειπάς, βλ. ήδη Christiane Dunant και J. Pouilloux, Recherches sur l'histoire et les cultes de Thasos. II: De 196 avant J.-C. jusqu'à la fin de l'antiquité (Παρίσι 1958) και, κυρίως, Ο. Masson, "Notes d'onomastique chypriote: le nom ki-li-ka~se et les noms en -ας à Chypre", Sybaris. Festschrift Hans Krähe zum 60. Geburtstag am 7. Februar 1958, dargebracht von Freunden, Schülern und Kollegen 96

7 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ «ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ» IV. Προβληματισμούς δημιουργεί και ή σπάνια για τα "Αβδηρα -άλλα καί για ολόκληρη τη Θράκη του Αιγαίου- χρήση της λατινικής γλώσσας, και μάλιστα για πρόσωπα ελληνικής καταγωγής. Στο σύνολο των 500 περίπου επιγραφών, πού βρίσκονται συγκεντρωμένες στο IThrAeg, μόλις εννέα έχουν συνταχθεί στη λατινική, ένώ δύο είναι δίγλωσσες (ποσοστό 2,2% έπι του συνόλου). Με εξαίρεση ένα μιλιοδείκτη από την περιοχή τών Φερών του νομού Έ- βρου, πού χρονολογείται στα χρόνια τής βασιλείας του Νέρωνος και συγκεκριμένα στο διάστημα μ.χ., οι υπόλοιπες περιπτώσεις αφορούν σύντομες ή αποσπασματικά σωζόμενες επιγραφές επιτύμβιου ή άδιάγνωστου περιεχομένου. 17 Στις περιπτώσεις εκείνες οπού το κείμενο επιτρέπει έστω και κάποια γενικά συμπεράσματα για τα αναφερόμενα πρόσωπα, παρατηρείται πώς πρόκειται για φορείς τής ρωμαϊκής πολιτείας καί πώς σε καμμία περίπτωση το nomen gentilicium δε συνδυάζεται με cognomen ελληνικής ή θρακικής προελεύσεως* σε ορισμένες, μάλιστα, περιπτώσεις είναι προφανές πώς πρόκειται για Ιταλικούς (Ε72) ή Ίσως και για απελεύθερους. Ή παρατήρηση αύτη στηρίζει την υπόθεση πώς ή χρήση τής λατινικής γλώσσας δε διαδόθηκε στους γηγενείς πληθυσμούς τής Θράκης του Αιγαίου. Στίς επιγραφές του Reinach και του Μπακαλάκη, αντιθέτως, είναι σαφές πώς τά αναφερόμενα πρόσωπα, αν και φορείς τής ρωμαϊκής πολιτείας, ανήκουν στο προγενέστερο τής ρωμαϊκής παρουσίας πληθυσμιακό υπόστρωμα τής περιοχής (ελληνικό ή θρακικό/προ-ελληνικό). 18 (Wiesbaden 1958) 70, σημ. 18 =OGS Ι 16* το όνομα δεν τονίζεται από τον D. Detschew, Die thrakischen Sprachreste (Βιέννη ) , s.v. Ζιπας. 17. Βλ. IThrAeg Ε72 (επιτύμβιο τοϋ Ιταλικού L. Manneius L.f. Polito, βλ. και Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη, «Παλαιά και νέα επιγραφικά ευρήματα από τα Άβδηρα τών ρωμαϊκών χρόνων», Γ' Πανελλήνιο Συνέδριο 'Επιγραφικής, Θεσσαλονίκη Μαρτίου 2004 [ύπό εκτύπωση]), Ε (αποσπασματικά σωζόμενες και αβέβαιες ως προς το περιεχόμενο τους επιγραφές από τή Μαρώνεια), Ε432 (λατινικό επιτύμβιο από τή χώρα τής Ζώνης, ή αρχική προέλευση τοϋ όποιου παραμένει αβέβαιη), Ε453 (ό μιλιοδείκτηςτής εποχής του Νέρωνος, για τον οποίο βλ. καί F. Mottas, "Les voies de communication antiques de la Thrace Egéenne". Labor omnibus unum. Gerold Walser zum 70. Geburtstag dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern [Στουττγάρδη 1989] , είκ. 1-2* πρβλ. BullÉpigr 1991,1407) καί E493 (επιτύμβιο από την περιοχή της Κομοτηνής), καθώς καί τις δίγλωσσες Ε337 καί *Ε473 (ό αστερίσκος δηλώνει την έλλειψη κάθε πληροφορίας ως προς τήν προέλευση τής επιγραφής). Σημειώνεται πώς μία πρώτη μαρτυρία για τήν παρουσία Ιταλικών στα "Αβδηρα του πρώτου μισού του 2ου π.χ. αι. προσφέρουν τα περίφημα τρία ψηφίσματα τής Σόφιας, βλ. IThrAeg Ε8-10 μέ περαιτέρω βιβλιογραφία καί πιο πρόσφατα Π. Μ. Νίγδελης, Επιγραφικά Θεσσαλονίκεια. Συμβολή στην πολιτική καί κοινωνική ιστορία τής αρχαίας Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη 2006) , αρ. ΤΙ Τα ρωμαϊκά nomina πού απαντούν στη Θράκη τού Αιγαίου συνδυάζονται μέ 97

8 V. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζει και ή αναφορά της λατρείας του "Ηρωος Αύλωνείτου, πού μέχρι σήμερα μάς είναι με βεβαιότητα γνωστή μόνο στην ανατολική Μακεδονία. Το 1969 εντοπίσθηκε και στή συνέχεια ερευνήθηκε ανασκαφικά ιερό στή θέση Τσακιλ Μπαΐρ κοντά στον οικισμό Κηπιά της Έλευθερουπόλεως. 19 Ή θέση του ιερού συνδέθηκε με τήν παρουσία φυσικού αύλώνος, στενού δηλαδή περάσματος πού στή συγκεκριμένη περίπτωση ταυτίσθηκε με τή δίοδο πού διαμορφώνεται μεταξύ των νοτίων υπωρειών τού Παγγαίου και τών βορείων τού Συμβόλου. 20 Ή λατρεία αυτή φαίνεται πώς κατείχε ξεχωριστή θέση στο θρησκευτικό βίο τών Φιλίππων, στή χώρα τών όποιων άνηκε* ή μελέτη τών επιγραφών μαρτυρά πώς είχε απήχηση σε όλα τα πληθυσμιακά στρώματα της αποικίας, ανεξαρτήτου εθνολογικής προελεύσεως, ένώ άκρως πιθανή θεωρείται και ή ύπαρξη ιερών της ϊδιας λατρείας σε άλλες θέσεις τού territorium της αποικίας. 21 Ύπό το πρίσμα της έρμηcognomina ελληνικής, θρακικής καΐ ρωμαϊκής προελεύσεως, άλλα πάντα σε κείμενα τής ελληνικής γλώσσας* γιά μία συνθετική παρουσίαση τών ρωμαϊκών ονομάτων τής περιοχής, βλ. πρόσφατα Maria-Gabriella Parissaki, Prosopography and Onomasticon of Aegean Thrace («Μελετήματα» 49* 'Αθήνα 2007) Βλ. πιο πρόσφατα Γ. Ά. Πίκουλας, Ή χώρα τών Πιέρων. Συμβολή στην τοπογραφία της ('Αθήνα 2001) 58-59, άρ. 13 και ε'ικ. 5 και 9, οπού παρουσιάζεται συγκεντρωτικά ή σχετική μέ τις ανασκαφές βιβλιογραφία, και , άρ για τις επιγραφές. Βλ., επίσης, P. Pilhofer, Philippi. Bd. I: Die erste christliche Gemeinde Europas (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament; 87) (Τυβίγγη 1995) Tò ιερό λειτούργησε άπο τους υστέρους ελληνιστικούς χρόνους (άπό το 2ο π.χ. αι. κ.ε.) μέχρι και το τρίτο τέταρτο τοϋ 4ου μ.χ. αι., άλλα ή μέγιστη ανάπτυξη του τοποθετείται στον 2ο μ.χ. α'ι. (βλ. Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΑΔ 40, 1985 [1990], 264 και τής Ίδιας και Δήμητρας Μαλαμίδου, «Το ιερό του 'Ήρωα Αύλωνείτη στο Παγγαίο», ΑΕΜΘ 3 (1989) [Θεσσαλονίκη 1992] ). 20. Βλ. Πίκουλας, δ.π , οπού παρουσιάζονται και παλαιότερες, εσφαλμένες απόψεις γιά προέλευση τοϋ επιθέτου άπο πόλη γειτνιάζουσα ονόματι «Αυλών». Βλ. και Κουκούλη-Χρυσανθάκη και Μαλαμίδου, ΑΕΜΘ 3 (1989) Βλ. Pilhofer, δ.π. (σημ. 19), 94 και 96. Πλην τοϋ ίεροϋ τών Κηπιών, πού εκλαμβάνεται ως ό κύριος τόπος λατρείας, δύο ακόμη ιερά αφιερωμένα στον 'Ήρωα Αύλωνείτη εικάζονται εντός τής χώρας τών Φιλίππων: ενα στην Κρηνίδα (πρώην Βιτάστα) στα δυτικά όρια τής επικράτειας -άπο οπού προέρχεται αναθηματική επιγραφή τοϋ 3ου μ.χ. αι.- και ενα μεταξύ τών χωριών Έπτάμυλος, Ο'ινοϋσσα και Νέο Σούλι - όπου αναφέρεται αναθηματική επιγραφή εντοιχισμένη σέ νερόμυλο, βλ. Δ. Κ. Σαμσάρης, 'Έρευνες στην Ιστορία, τήν τοπογραφία και τις λατρείες τών ρωμαϊκών επαρχιών Μακεδονίας και Θράκης (Θεσσαλονίκη 1984) Τήν ξεχωριστή θέση τής συγκεκριμένης λατρείας στο θρησκευτικό βίο τών Φιλίππων φαίνεται πώς στηρίζει και νόμισμα τής ρωμαϊκής αποικίας, πού στην πρόσθια όψη απεικονίζει μεταθανάτιο πορτραίτο τού 98

9 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ «ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ» νείας του λατρευτικού επιθέτου, είναι σημαντικό να επισημανθεί πώς σε ολόκληρη την περιοχή των 'Αβδήρων καί της χώρας τους -όπως αυτή προσδιορίζεται σε όλες τίς νεώτερες μελέτες- δεν υπάρχουν αύλώνες, στενωποί ή διαβάσεις πού θα μπορούσαν να εξηγήσουν τήν παρουσία ενός τέτοιου ιερού. Περισσότερες πιθανότητες για τήν παρουσία μιας τοποθεσίας ανάλογης με αυτήν των Κηπιών εμφανίζει ή χώρα της Τοπείρου, αφού στα βόρεια της κοινότητας Παραδείσου καί της γειτονικής των Τοξοτών βρίσκεται ή νότια απόληξη των περίφημων «Στενών τού Νέστου», τα όποια διατρέχει σήμερα ή σιδηροδρομική γραμμή Κομοτηνής-Σταυρουπόλεως, ένώ στην ευρύτερη περιοχή τού Παραδείσου καί επί της Εγνατίας οδού τοποθετούνται ενίοτε και τα «Στενά τών Σαπαίων», μία φυσική διάβαση πού αναφέρεται από τον Άππιανό κατά τήν περιγραφή τών κινήσεων τών στρατευμάτων τού Κασσίου καί τού Βρούτου πριν από τή μάχη τών Φιλίππων το 42 π.χ. 22 Ή δημοσίευση από τον Reinach τών δύο επιγραφών σε άρθρο με κείμενα προερχόμενα από τα εδάφη δυτικά τού Νέστου, ή πιθανή σύνδεση τών προσώπων πού αναφέρονται σε αυτά με το ονομαστικό τών Φιλίππων και γενικότερα της ανατολικής Μακεδονίας, ή σχέση της συγκεκριμένης αποικίας με τή λατρεία τού "Ηρωος Αύλωνείτου καί, τέλος, ή σπάνια για τή Θράκη τού Αιγαίου χρήση της λατινικής καί μάλιστα για άτομα μή ρωμαϊκής προελεύσεως, όλα συνηγορούν -αν όχι άπό μόνα τους, πάντως συνδυαστικά- στην αποδυνάμωση της καθιερωμένης μέχρι σήμερα και συχνά επαναλαμβανόμενης απόδοσης τών δύο επιγραφών τού Reinach στα "Αβδηρα και καθιστούν πιθανότερη τή σύνδεση τους με τήν Τόπειρο καί τήν ευρύτερη περιοχή τους ή, ακόμη πε- Αύγούστου θεοποιημένου καί στην οπίσθια έφιππη μορφή με τήν επιγραφή HEROIAU- LONITE, βλ. Pilhofer ο.π. 97. Ή συνήθια "Ηρωος Αυλοονίτου, τέλος, αναφέρεται καί σε επιτύμβια επιγραφή τοϋ μ.χ. από τή Θεσσαλονίκη, βλ. ΑΛ 24 (1969) [1970] Χρονικά , πίν. 311γ καί BullÉpigr 1987, 680 καί G. Horsley (έκδ.), New Documents Illustrating Early Christianity. A Review of the Greek Inscriptions and Papyri published in 1979 (Macquire 1987), τόμ. IV Για τα στενά τοϋ Νέστου, βλ. St. Casson, Macedonia, Thrace and Ulyria. Their relations to Greece from the earliest times down to the time of Philip, son of Amyntas (Λονδίνο 1926) 9, είκ. 6. Για τα «Στενά τών Σαπαίων», βλ. Άππιαν., Ρωμαϊκών Εμφυλίων * κατά τήν αποψή μας, τα στενά αυτά θα πρέπει να αναζητηθούν δυτικότερα τοϋ Νέστου καί, επομένως, αρκετά πιο μακριά από τή θέση ανευρέσεως της επιγραφής τοϋ Μπακαλάκη, βλ. Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη, «Τα στενά τών Κορπίλων καί τών Σαπαίων. Ή επανεξέταση ενός τοπογραφικού προβλήματος», ΗΟΡΟΣ ( ) , όπου καί ή προγενέστερη βιβλιογραφία. 99

10 ρισσότερο κατά την άποψη μας, με κάποια από τις θέσεις της χώρας των Φιλίππων. 23 Το τοπωνύμιο Katzi-Davan θα πρέπει να αναζητηθεί είτε κοντά στον αρχαιολογικό χώρο του Παραδείσου -όποτε στην περίπτωση αυτή ή μετακίνηση του λίθου πού έλαβε χώρα ανάμεσα στην αναφορά του Reinach το 1884 και του Μπακαλάκη το 1937 υπήρξε μικρή- εϊτε δυτικότερα, σε κάποια περιοχή πέρα από τη δεξιά όχθη του ποταμού πού θα μπορούσε να σχετίζεται με το χώρο τής ρωμαϊκής αποικίας.,ν Αν ή απόδοση αυτή αληθεύει, τότε ή έρευνα θα πρέπει να επανεξετάσει όλες τις απόψεις πού εκφράστηκαν κατά καιρούς για τήν εξάπλωση τής συγκεκριμένης λατρείας σε περιοχές έκτος τής χώρας των Φιλίππων και τής Μακεδονίας, όταν αυτές στηρίζονται στην ανεύρεση μεμονομένων επιγραφών Για τήν αναθηματική επιγραφή θα μπορούσε να υποτεθεί προέλευση από το ιερό των Κηπιών ή κάποιο άλλο από τα ιερά τής συγκεκριμένης λατρείας, πού αναφέρθηκαν πιο πάνω (βλ. σημ. 21). Ή αναφορά των θυσιαστών στη δεύτερη επιγραφή του Reinach παραπέμπει στις τελετουργικές θυσίες και στα συμπόσια, ή παρουσία τών ό ποιων εικάζεται και στο ιερό τών Κηπιών, έξ αιτίας του σχήματος του άνευρεθέντος κτηρίου και τών κεραμεικών ευρημάτων, βλ. Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη και Δήμητρα Μαλαμίδου, «Το ιερό του 'Ήρωα Αύλωνείτη στο Παγγαίο (Π)», ΑΕΜΘ 4 (1990) [Θεσσαλονίκη 1993] Άπο τήν άλλη πλευρά σημειώνεται πώς στή συγκεκριμένη επιγραφή ό Ποπίλλιος Ζειπάς ρητώς αναφέρεται ως ιερεύς, λειτούργημα πού κατά τον Pilhofer δεν άπαντα στις προερχόμενες από το ιερό τών Κηπιών επιγραφές (Pilhofer, δ. π. [σημ. 19], 100: "Die weitaus häufigste Funktion im Kult des Thrakischen Reiters ist somit die des ιερεύς; diese ist in den bisher publizierten Inschriften aus Kipia nicht bezeugt"). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δεχθούμε προέλευση από κάποιο άλλο ιερό τής ϊδιας λατρείας ή επανεξέταση της άποψης αυτής. 24. Βλ. π.χ. Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΑΔ 38 (1983) [1989] Β' 2, σελ. 322 και Pilhofer, δ.π. (σημ. 19), 96, σημ.14. Πλην της επιγραφής 'Αβδήρων/Τοπείρου και όσων προέρχονται άπο τή χώρα τών Φιλίππων, ή λατρεία του Ήρωος Αύλωνείτου αναφέρεται και σε επιγραφή ανάγλυφου με παράσταση ήρωος ίππέως, πού βρέθηκε στή Νεάπολη τής Ιταλίας, άλλα πού κατά τον έκδοτη της είναι πιθανό να μεταφέρθηκε άπο τα θρακικά παράλια, βλ. ILS 4067: Heroi Avlonite I L. Modiarius Lucifer sacer. Ή λιθολόγηση, πού μαρτυρά ή διασπορά τών σχετικών επιγραφών, θα μπορούσε να οφείλεται στην εκτεταμένη καταστροφή του ίερου κατά το τέλος του 4ου μ.χ. αι., πού διαπίστωσαν οι ανασκαφές και απέδωσαν εϊτε σέ βαρβαρικές επιδρομές εϊτε στην προσπάθεια τών Χριστιανών να εξαλείψουν τα Ίχνη τής παλαιότερης και σημαντικής για τήν περιοχή αυτή λατρείας (βλ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη και Μαλαμίδου, ΑΕΜΘ 3 [1989] 560). ιοο

11 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ «ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ» ΠΡΟΣΘΗΚΗ Μετά τήν παράδοση του άρθρου, ή συγγραφεύς επεσήμανε πώς επί της οδικής αρτηρίας πού ενώνει τους Φιλίππους με τήν Καβάλα υπάρχει οικισμός με τήν ονομασία Πολύστυλο, πρώην Μπουλούχτσα ή Μπουλούτσκα. Στην περιοχή έχουν βρεθεί επιγραφές, για τίς όποιες εικάζεται πιθανή μετακίνηση από άλλο σημείο της χώρας των Φιλίππων (ϊσως και άπό τον ϊδιο τον αρχαιολογικό χώρο), ένώ τίς τελευταίες δεκαετίες έχουν επισημανθεί και αρχαιολογικά κατάλοιπα πού αποδίδονται σε ρωμαϊκή αγροικία, βλ. Δ. Κ. Σαμσάρης, Ιστορική Γεωγραφία της 'Ανατολικής Μακεδονίας κατά τήν 'Αρχαιότητα (Θεσσαλονίκη 1976) 83, 190, 194 και για τις επιγραφές, Pilhofer (δ.π. σημ. 19) άρ Σημειώνεται, μάλιστα, πώς οι δύο λατινικές επιγραφές της περιοχής δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά άπό τον Reinach στο ϊδιο άρθρο μέ τίς έπιγαφές άπό το Katzi-Daran (βλ. δ.π. [σημ. 1], σελ , άρ. 5-6), μέ τήν ένδειξη πώς προέρχονταν άπό το εγκαταλελειμμένο μουσουλμανικό νεκροταφείο στο "tchiflik de Bouloutchka". Ή τοπωνυμική συνάφεια μέ τή θέση Πολύστυλο, πρώην Μπουλούστρα, του νομού Ξάνθης είναι προφανής* μπορούμε, επομένως, να εικάσουμε πώς ή θέση Katzi-Daran βρισκόταν πλησίον τού πρώτου Πολυστύλου (τού νομού Καβάλας) καί πώς ή σύνδεση μέ το Πολύστυλο τού νομού Ξάνθης -καί, επομένως, μέ τα "Αβδηρα- προέκυψε συνειρμικά (εϊτε άπό τον Reinach εϊτε άπό τον Χατζή Θωμά) έξ αίτιας των άξιολογότερων αρχαιολογικών καταλοίπων της δεύτερης αυτής θέσης. Στην περίπτωση αυτή ενισχύεται ή προταθείσα καί στο άρθρο σύνδεση των επιγραφών μέ τους Φιλίππους. ιοί

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol. Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.gr Αθήνα 4/2/2015 Προς τον Πρόεδρο τους µη κερδοσκοπικού σωµατείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικές και κοινωνικές δράσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης για την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2016

Επιστημονικές και κοινωνικές δράσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης για την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, 67061 Άβδηρα Ξάνθης Τηλέφωνο: 25410-51003,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου...

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... Ας ξεκινήσουμε με το Ωδείο... Το ρωμαϊκό Ωδείο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της... που επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας στις... Το φυλλάδιο που κρατάς στα χέρια σου

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. Α.ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Β. ΑΠΟΤΗΡΩΜΗΣΤΟΒΥΖΑΝΤΙΟ 1 Τα ελληνιστικά βασίλεια Ελληνιστικός : από το ρήµα ελληνίζω, δηλ. µιµούµαι τους Έλληνες Ήταν τα βασίλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Το λήμμα αποτελείται από τα εξής μέρη: Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Τίτλος λήμματος Δελτίο λήμματος Κυρίως λήμμα Χρονολόγιο Προτεινόμενη βιβλιογραφία (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων) Γλωσσάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 132 27 30 30 30 15 893326710 3473

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 132 27 30 30 30 15 893326710 3473 21/2015/000010307345 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 132 27 30 30 30 15 893326710 3473 21/2015/000010337095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 127 36 36 30 25 0 893518807

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Οι Έλληνες και η ελληνική γλώσσα 3-4 Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου 5-7 Οι διάλεκτοι της Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε συνάρτηση, πρώτον, με την απόσταση επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 3. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 4. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 5. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8: ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγικά Σταμάτιος-Νικόλαος Μωραΐτης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας

ποδράσηη Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Θράκη 2006, Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου

Χρήστος Κηπουρός ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Θράκη 2006, Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Copyright 2006, Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Στο ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας στη Κρήτη, έχουν εντοπιστεί από τους αρχαιολόγους τέσσερις θεατρικοί χώροι διαφορετικών εποχών.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Βογιατζόπουλος Σταμάτης Ιστορικό - Αρχαιολογικό Ιωαννίνων Ζ' Εξάμηνο Υπ.Καθ : Αν. Βλαχόπουλος, Μάθημα: Κρητομυκηναϊκή Θρησκεία Δεκέμβριος 2013 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Σλαβικών Λαών

Ιστορία Σλαβικών Λαών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η :Μαυροβούνιο Αγγελική Δεληκάρη Λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8. Πανελλήνια Ιερά. Δελφοί και Ολυμπία Τα Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 20.000 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΘ' Εφορεία Πρ. Κομοτηνής Έργου 4916 ΙΘ' Εφορεία Πρ. Κομοτηνής Π.Τσατσοπούλου Τηλ:2531022411 FAX:2531021517

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ενότητα: Γεωγραφία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α Λυκείου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά ΜΕΡΟΣ Α (20 μονάδες) Να απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στις δύο (2) ερωτήσεις. 1. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ,,^ -^,;-,..:..,, : χ λ κ«:! «e.«?s"'h. ΗΗΗΜΗΗΒ ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΜΑΡΑ Τα καινούρια προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα αρχαία της Κατοχής

Τα αρχαία της Κατοχής Τα αρχαία της Κατοχής Σπερχειάδα 7 Απριλίου 2016 Σαράντος Θεοδωρόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΚΑΗΣ Ο ΠΟΘΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥΣ 1939 Ο Δρ. Γκαίμπελς επισκέπτεται την Αρχαιότητες στην Αθήνα 1940 ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Το ανάκτορο της Ζάκρου

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Το ανάκτορο της Ζάκρου ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Το ανάκτορο της Ζάκρου Ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου Το ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου βρίσκεται στο ΝΑ άκρο της Κρήτης στον ομώνυμο ευρύχωρο όρμο. Η θέση ήταν γνωστή από τον 19 ο αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΜΝΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Εφορεία Αρχαιοτήτων)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΜΝΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Εφορεία Αρχαιοτήτων) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Θέατρο Διονύσου, Ωδείο Περικλέους Αθηναίων Αθήνα Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών Ηρώδειο Αθηναίων Αθήνα Εφορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 13-17 Νοεμβρίου 2008 Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», Μπουμπουλίνας 30, Τ.Κ. 10682, Αθήνα www.diazoma.gr / info@diazoma.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των κάθετων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας www.nrso.ntua.gr/roadsafety2015 roadsafety2015@gmail.com Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Όνοµα Επίθετο 1, 1 Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διάρκεια Έκθεσης: 17. 12.2008-20. 03. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το αρχειακό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΤΦΡ.) ΗΡΟ ΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΤΦΡ.) ΗΡΟ ΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΤΦΡ.) ΗΡΟ ΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕΛ. 1 ΚΑΙ ΣΕΛ. 3: Μετάφραση: Ηλίας Σ. Σπυρόπουλος ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΛ. 2 1 η σειρά ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΑΣ ΠΛΕΥΡΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Όνομα Επίθετο 1, 1 Οργανισμός Email: Περίληψη Κάθε εισήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη, μέχρι 150 λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

3. Να αναφέρεις να μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε μια σχολική μονάδα πριν, κατά την διάρκεια και μετά από ένα σεισμό.

3. Να αναφέρεις να μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε μια σχολική μονάδα πριν, κατά την διάρκεια και μετά από ένα σεισμό. ΜΑΘΗΜΑ 10 1. Ποιες είναι οι επιπτώσεις των σεισμών και των ηφαιστειακών εκρήξεων. 2. Ποια είναι η κοινή προέλευση και των δύο παραπάνω φαινομένων; 3. Γιατί είναι μικρός ο αριθμός ο αριθμός των ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

18. ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

18. ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 18. ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 18. Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας Το 2009 ολοκληρώθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους οι εργασίες αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου της Μαρώνειας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

e-learning στην Αρχαιοαστρονομία (Επίδραση αστρονομίας στους πολιτισμούς και Εκμάθηση ψηφιακών τεχνικών)

e-learning στην Αρχαιοαστρονομία (Επίδραση αστρονομίας στους πολιτισμούς και Εκμάθηση ψηφιακών τεχνικών) (σύντομα δημοσιοποιούνται τα νέα Πιστοποιημένα Προγράμματα δια βίου του Παν/μιου Αιγαίου στο https://e-epimorfosi.aegean.gr. Σας προωθούμε εκ των προτέρων ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμά μας) e-learning

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ 1. Ιστορία της έρευνας 2. Ο Μελχισεδέκ στην Παλαιά Διαθήκη 3. Ο Μελχισεδέκ στην απόκρυφη γραμματεία 4. Ο Μελχισεδέκ στα χειρόγραφα του Κουμράν 5. Ο Μελχισεδέκ στους Φίλωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 13/01/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ. Αριθμ. Πρωτ.: 87/4086 ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 13/01/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ. Αριθμ. Πρωτ.: 87/4086 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13/01/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αριθμ. Πρωτ. 87/4086 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΙ: Η ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΙ: Η ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ιωάννης ηλιάδης Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΦΙΛΙΠΠΟΙ: Η ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Από ποιες πηγές αντλούσε το νερό με το οποίο υδρευόταν η ρωμαϊκή πόλη των Φιλίππων; Ταυτίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από:

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΙΚΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΦΗΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΥΛΗ ΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού.

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. 1 Περιεχόμενα: Εισαγωγή σελ.3 Ιστορική αναδρομή σελ.4 Περιγραφή του χώρου σελ.5-7 Βιβλιογραφία σελ.8 Παράρτημα σελ.9-10 2 Εισαγωγή. Στο κέντρο της Λεμεσού υπάρχει το Κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Με τον όρο Μυκηναϊκός Πολιτισμός χαρακτηρίζεται ο προϊστορικός πολιτισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που αναπτύχθηκε την περίοδο 1600-1100 π. Χ., κυρίως στην

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014 Σίνα 14 & Ακαδημίας, τηλ. 210 3642707, φαξ. 201-3642707 e-mail: info@cosmorama.gr Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες 18 22 Απριλίου 2014 Μόνο σε εμάς θα βρείτε: Πλούσιες πρωινές ξεναγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 3028/2002 ΦΕΚ: Α 153/28.06.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Στην προστασία που παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012 ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012 Περιεχόμενα Αρχαία Δωδώνη γεωγραφικά στοιχεία Κοίλον Ορχήστρα Σκηνή Ρωμαϊκά χρόνια Παραστάσεις που φιλοξενήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εμμανουέλα Ιακωβίδου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται ΜΑΘΗΜΑ 1 Π. Γ Κ Ι Ν Η Σ 1. Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται 2. Να μπορείς να δώσεις την σχετική γεωγραφική θέση ενός τόπου χρησιμοποιώντας τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ E ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αρ. 9/20.12.16 τακτικής συνεδρίασης της Επιτ 1 / 9 ΠΕΡΙ: ενεργειών του Δήμου Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αρχιτεκτονική μελέτη: Βασιλεία Μανιδάκη αρχιτέκτων ΥΠΠΟΤ-ΥΣΜΑ Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ KAI ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

4. ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ KAI ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 4. ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ KAI ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 4.6.1. «Κρυπτή στο στάδιο της Νεμέας» Δραστηριότητα 1 η : «Η σημασία της στοάς της Νεμέας» Σχεδιαστική αναπαράσταση αθλητή (πυγμάχου) που περιμένει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου

Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου Εργασία στο μάθημα: Το Νησιωτικό Αιγαίο κατά την 3 η Χιλιετία π.χ. Παναγιώτης Καπλάνης Επιβλέπων Καθηγητής: Βλαχόπουλος Ανδρέας Εαρινό Εξάμηνο 2015 Η Θέση Η Ίος βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον Στ. Δρούγου Ομάδα εργασίας: καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας ΑΠΘ Ν. Χατζηδάκης αρχιτέκτων ΔΠΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ιοργάνωση από τα τρία ανθρωπιστικά Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών:

ιοργάνωση από τα τρία ανθρωπιστικά Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών: «Η ανακάλυψη της Ελλάδας» Στα Βήµατα του Παυσανία Έκθεση πολυτίµων χειρογράφων, βιβλίων και εικαστικού υλικού ιεθνές Συµπόσιο Επιµορφωτικές ιαλέξεις Virtual Exhibition On line Το έργο του Παυσανία Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία (55 ΒΥ1) Διδάσκων: Andrew Farrington (eduserv@otenet.gr)

Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία (55 ΒΥ1) Διδάσκων: Andrew Farrington (eduserv@otenet.gr) Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία (55 ΒΥ1) Διδάσκων: Andrew Farrington (eduserv@otenet.gr) Ενότητα 2: H ρωμαϊκή αυτοκρατορία: Εξάπλωση της κυριαρχίας της Ρώμης μέχρι το τέλος της Δημοκρατίας 1.). Η γεωγραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ. Βουλευτής Β Αθηνών Νέας Δημοκρατίας ΕΡΩΤΗΣΗ. Προς τον ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ. Βουλευτής Β Αθηνών Νέας Δημοκρατίας ΕΡΩΤΗΣΗ. Προς τον ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Βουλευτής Β Αθηνών Νέας Δημοκρατίας ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θέμα : Πηγές του Ιλισσού στις υπώρειες του Υμηττού. 1 / 6 Στις 28-1-11 είχα υποβάλει ερώτηση προς το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα