Παρατηρήσεις σε δύο επιγραφές από «τα περίχωρα των Αβδήρων»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρατηρήσεις σε δύο επιγραφές από «τα περίχωρα των Αβδήρων»"

Transcript

1 Παρατηρήσεις σε δύο επιγραφές από «τα περίχωρα των Αβδήρων» Σέ μελέτη, πού έφερε τον τίτλο "Inscriptions latines de Macédoine" και δημοσιεύθηκε στο Bulletin de Correspondance Hellénique (BCH) του 1884, ό Salomon Reinach παρουσίασε εννέα συνολικά επιγραφές, έκ των οποίων επτά είχε εντοπίσει δύο χρονιά ενωρίτερα κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Θάσο και τους Φιλίππους. 1 Στο τέλος του άρθρου προσέθεσε δύο ακόμη λατινικές επιγραφές ώς προερχόμενες από τη θέση Katzi-Davan «στα περίχωρα των Αβδήρων» (BCH 8,1884, 49: "aux environs d'abdère"), τίς όποιες, όπως σαφώς σημειώνει, γνώριζε μόνο άπό έκτυπα πού του είχε αποστείλει συνεργάτης των Γάλλων ονόματι Χατζηθωμάς. Άπό τη σύντομη αναφορά του Reinach σχετικά με το χρόνο και τον τόπο ευρέσεως τών δύο μνημείων καθίσταται προφανές πώς -τουλάχιστον μέχρι την εποχή δημοσιεύσεως του άρθρου- ό ϊδιος δεν είχε επιχειρήσει να εξετάσει τους λίθους* όσον άφορα στο τουρκικό τοπωνύμιο μάλιστα, μπορούμε νά υποθέσουμε πώς αυτό αναγραφόταν στο συνοδευτικό τών έκτοπων σημείωμα. Για τήν πρώτη άπό τό Katzi-Davan επιγραφή 2 ό Reinach αναφέρει μόνο τό υψος του μνημείου (0,30 μ.) και τών γραμμάτων (στίχ. 1: 0,09, στίχ. 2: 0,07 καί στίχ. 3: 0,04), χωρίς καμμία περαιτέρω πληροφορία για τή μορφή του λίθου, τις διαστάσεις ή τό υλικό* ώς προς τό περιεχόμενο ή επιγραφή εντάσσεται στην κατηγορία τών επιτύμβιων, αφού μνημονεύει τό θάνατο τού μικρού Άριστοκρίτου καί τή φροντίδα κατασκευής τού μνημείου άπό τή μητέρα του: Uttiedia Cleopatra Aristocrit(o) fil (io), m(ensium) V, d(ierum) V, h(ic) s (ito) /(aciendum) c(uravit). 1. Βλ. S. Reinach, BCH 8 (1884) Βλ. Reinach, δ.π. 49, άρ. 8. 9i

2 Το κείμενο επαναλήφθηκε ώς έχει και σε μεταγενέστερες δημοσιεύσεις, με μία μόνο μικρή απόκλιση στο τέλος του δευτέρου στίχου. 3 Οι δημοσιεύσεις αυτές στηρίχθηκαν στο έ'κτυπο καί τίς πληροφορίες του πρώτου έκδοτου και είναι σαφές από τίς σύντομες αναφορές τους πώς σέ καμμία περίπτωση δέν επιδιώχθηκε ό εντοπισμός και ό έλεγχος του λίθου* έκτοτε ή τύχη του αγνοείται. Ό δεύτερος προερχόμενος από τήν ϊδια θέση λίθος σώζει το κείμενο μιας δίγλωσσης αναθηματικής επιγραφής τών μελών ενός θιάσου και του ιερέα τους Ποπιλλίου Ζειπα προς τον Ήρωα Αύλωνείτη. Ό Reinach σημείωσε το υψος (0,22 μ.) καί το μήκος (0,97) του μνημείου, 4 καθώς καί το υψος τών γραμμάτων του δευτέρου (λατινικού) στίχου (0,04), ένώ επεσήμανε και τήν ύπαρξη συμπιλημάτων: Ήρωι Αυλωνείττ] θυσιασται περί ιερέα Ποπ(ί)λλιον Ζειπαν Heroi Aulonite cultores sub sacerdote) PopiKlio) Zip[a]. Οι μεταγενέστεροι σχολιαστές επανέλαβαν και πάλι το κείμενο ώς έχει, μέ βάση το υπάρχον έκτοπο, 5 ένώ σέ καμμία περίπτωση δέν φαίνεται να επιχειρήθηκε ή αναζήτηση καί ή έπί τόπου εξέταση του λίθου. Νέα δεδομένα προσέφερε στην έρευνα ή ανεύρεση το 1937 και δημοσίευση λίγους μήνες αργότερα μιας ακόμη λατινικής επιγραφής, το κείμενο τής οποίας εμφανίζεται πανομοιότυπο μέ το δεύτερο στίχο τής δίγλωσσης επιγραφής του Reinach. 6 Ό λίθος εντοπίσθηκε στην οικία του 'Αναστασίου Κεντουκιάδου τής 3. CIL III Suppl (βάσει του έκτύπου πού απεστάλη από τον Reinach)* Th. Mommsen, EphemEpigr 5 (1884) 1437* A. Dumont καί Th. Homolle, Mélanges d'archéologie et à'épigraphie (Παρίσι 1892) 442, αρ. 110(b2). Ή μόνη διαφοροποίηση τών δημοσιεύσεων αυτών από τήν αρχική έγκειται στη σημείωση τού τελευταίου γράμματος του ονόματος του παιδιού στο τέλος του δευτέρου στίχου έκτος παρενθέσεως, προφανώς κατόπιν εξετάσεως τοϋ υπάρχοντος έκτύπου. 4. Reinach, δ.π , αρ CIL III Suppl καί 14207(1) Th. Mommsen, EphemEpigr 5 (1884) 1436 Dumont καί Homolle, δ.π. (σημ. 3) 442, αρ. HO(bl) IGRR I 832 καί Dessau, ILS Πρβλ. Γ. Μπακαλάκης, «Παρανέστιοι Αρχαιότητες», Θρακικά 8 (1937) (BullÉpigr 1939, 188) για σύντομες αναφορές ώς προς το περιεχόμενο της ϊδιας επιγραφής. 'Όπως προκύπτει από το CIL, το cognomen στο στίχ. 1 χαράχθηκε καθέτως προς τον υπόλοιπο στίχο, επάνω από τήν τελευταία συλλαβή τού ονόματος γένους* στο τέλος τού επόμενου στίχου ό Cagnat δίνει τήν ανάγνωση Zep[a]. Σημειώνεται, τέλος, πώς σέ όλες τίς μέχρι τώρα δημοσιεύσεις το cognomen στον ελληνικό στίχο αποδίδεται μέ τονισμό στην παραλήγουσα (Ζείπαν). 6. Βλ. Γ. Μπακαλάκης, δ.π. (σημ. 5), 20-21, αρ. 3, είκ. 3 (BullÉpigr 1939, 188). 92

3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ «ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ» κοινότητας Παραδείσου (δήμος Χρυσουπόλεως του νομού Καβάλας, πρώην Indzes), δπου είχε χρησιμοποιηθεί ώς κατώφλι. Ό έκδοτης της επιγραφής Γεώργιος Μπακαλάκης, πού αμέσως επεσήμανε τήν απόλυτη ομοιότητα των δύο κειμένων, εξέφρασε τήν άποψη πώς και οι δύο επιγραφές προέρχονταν από κάποιο ιερό τού "Ηρωος Αύλωνείτου (βλ. σελ ) πού κατά πάσαν πιθανότητα θα έπρεπε να αναζητηθεί στην περιοχή τού Παραδείσου. Ό Μπακαλάκης έδωσε λεπτομερή περιγραφή τού λίθου, ένώ σημείωσε τις μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις του (0,06 Χ 1,00 Χ 0,69) καθώς και το υψος των γραμμάτων (0,04): Heroi Aulonite cultores sub sacerdote) PopiKlio) Zipa. Και τής τρίτης αυτής επιγραφής τα Ίχνη έχουν πλέον χαθεί. Οι εργασίες για τή δημοσίευση τού συντάγματος των ελληνικών και λατινικών επιγραφών τής Θράκης τού Αιγαίου, πού ολοκλήρωσε το 2005 το Κέντρο Ελληνικής καί Ρωμαϊκής 'Αρχαιότητας (Κ.Ε.Ρ.Α.) τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) σέ συνεργασία μέ τήν Ι Θ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Κομοτηνής, 7 έδωσαν τή δυνατότητα -πέρα από τήν αναζήτηση τών ίδιων τών λίθων, πού απέβη άκαρπη- για μία πιο προσεκτική εξέταση τών διαθέσιμων δεδομένων και κυρίως γιά μία συγκριτική θεώρηση μέ βάση το σύνολο τού σωζόμενου στην ευρύτερη περιοχή επιγραφικού υλικού. Στηριζόμενοι στις παρατηρήσεις αυτές μπορούμε σήμερα να προτείνουμε -μέ τήν επιφύλαξη πού επιβάλλει ή απώλεια τών μνημείων άλλα και οι περιορισμένες πληροφορίες πού διαθέτουμε γιά αυτά- πώς ή δεύτερη επιγραφή τού Reinach ταυτίζεται μέ τήν επιγραφή πού ένετόπισε λίγα χρόνια αργότερα ό Μπακαλάκης και πώς οι δύο επιγραφές πού δημοσίευσε ό Γάλλος αρχαιολόγος ώς προερχόμενες άπό τή θέση Katzi-Davan πρέπει να συσχετισθούν δχι μέ τήν αρχαία πόλη τών Αβδήρων ή τή χώρα τους, δπως πρότεινε ό ϊδιος και επανέλαβαν στή συνέχεια πολλοί μελετητές, άλλα εϊτε μέ τήν ευρισκόμενη λίγο βορειότερα στους πρόποδες τής Ροδόπης και κοντά στο Νέστο ποταμό ρωμαϊκή πόλη τής Τοπείρου ή -άποψη πού φαίνεται ακόμη πιο ισχυρή κατά τήν άποψη μας γιά τους λόγους πού αναλύονται αμέσως παρακάτω- μέ κάποια άπό τίς θέσεις τής χώρας τών Φιλίππων. Προς τήν κατεύθυνση αυτή όδίγγούν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: Ι. Ή απόλυτη ταύτιση τού λατινικού κειμένου τού Μπακαλάκη μέ το 7. Βλ. Λουΐζα Δ. Λουκοπούλου, 'Αντιγόνη Ζουρνατζή, Μαρία Γαβριέλλα Παρισάκη και Σελήνη Ψωμά, Επιγραφές τής Θράκης τον Αιγαίον μεταξύ τών ποταμών Νέστον καί "Εβρον (Νομοί Ξάνθης, Ροδόπης καί "Εβρον), (Αθήναι 2005), στο έξης IThrAeg. 93

4 δεύτερο στίχο της δίγλωσσης επιγραφής του Reinach, συνάδει με την ταύτιση των παραδιδύμένων διαστάσεων, τόσο για το υψος των γραμμάτων όσο και για το μήκος των δύο πλακών πράγματι, το υψος των γραμμάτων αναφέρεται και στις δύο περιπτώσεις ως 0,04 μ. για το λατινικό στίχο, ένώ το μήκος παραδίδεται ώς 0,97 από τον Reinach και 1 μ. από τον Μπακαλάκη. 8 Την ομοιότητα αύτη έρχεται να ενισχύσει και ή προσεκτική ανάγνωση τής περιγραφής πού δίνει ό Μπακαλάκης για την ευρεθείσα στον Παράδεισο επιγραφή* συγκεκριμένα, όπως σημειώνει ό ϊδιος, «τό πρόσθιον πάχος τής πλακός, έφ' ού ή επιγραφή, εις άπόστασιν 0,17 από των γωνιών της έλαττούται κατά 0,02 μ. εις τρόπον ώστε να σχηματίζωνται εις τα άκρα της δύο πόδια. Ή άνω επιφάνεια τής πλακός είναι τριμμένη έκ τής σημερινής χρήσεως της». 9 Ή διαμόρφωση αύτη οφείλεται ασφαλώς σε μεταγενέστερη, δεύτερη τουλάχιστον, χρήση του λίθου και δεν αποκλείεται να αποτελεί την αιτία τής αποκλίσεως ανάμεσα στο υψος του μνημείου πού αναφέρει ό Reinach (0,22) και αυτό του Μπακαλάκη (0,06). Στην περίπτωση αύτη πρέπει να δεχθούμε πώς στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1884 (έκτοπο του Χατζηθωμά) καί 1937 (εύρημα του Μπακαλάκη) ό λίθος όχι μόνο μεταφέρθηκε από το Katzi-Davan αλλά και διαμορφώθηκε καταλλήλως, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ώς οικοδομικό υλικό στην οικία Κεντουκιάδου* συγκεκριμένα, άποξέσθηκε ή άνω οριζόντια επιφάνεια του λίθου, με αποτέλεσμα να ελαττωθεί τό υψος του μνημείου καί να καταστραφεί ό χώρος όπου βρισκόταν χαραγμένος ό πρώτος, ελληνικός στίχος τής επιγραφής.,ν Αν ή υπόθεση αύτη αληθεύει, τότε ό τόπος ευρέσεως πού σημειώνει ό Μπακαλάκης οφείλεται σε νεώτερη του 1884 μετακίνηση του λίθου. II. Άλλα και ή θέση ανευρέσεως τών δύο επιγραφών του Reinach δημιουργεί ορισμένους προβληματισμούς. Κατά τό Γάλλο έκδοτη, ή θέση Katzi- Davan -παραδιδόμενη ώς Katzi-Daran από τους Mommsen και Dumont-Homo- 11e άλλα καί Katri-Daran από τον Μπακαλάκη- βρισκόταν στα περίχωρα τών Αβδήρων αλλά ό συσχετισμός του τοπωνυμίου με τα ευρισκόμενα κοντά στο ακρωτήριο Μπουλούστρα αρχαία κατάλοιπα ήταν, κατά την εποχή συγγραφής του άρθρου, αναπόδραστος, άφοϋ τα κατάλοιπα αυτά αντιπροσώπευαν τή μόνη γνωστή αρχαιολογική θέση τής ευρύτερης περιοχής. 10 Πράγματι, στο άρθρο του 8. Το βάθος (0,69 κατά τον Μπακαλάκη) δέν αναφέρεται από τον Reinach. 9. Βλ. Μπακαλάκης, ο.π. (σημ. 5), 20* βλ. και την είκ. 3, πού συνοδεύει το κείμενο. 10. Ή ταύτιση τών 'Αβδήρων προτάθηκε για πρώτη φορά σέ άρθρο του W. Regel περίπου στα χρόνια τής συγγραφής του άρθρου του Reinach (βλ. W. Regel, "Abdera", AM 94

5 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ «ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ» 1937 ό Μπακαλάκης -άριστος γνώστης της τοπογραφίας της Θράκης του Αιγαίου- σημείωνε πώς κατά τον Reinach οι επιγραφές είχαν βρεθεί «εν τινι τοποθεσία παρά τα "Αβδηρα», άλλα πώς το τουρκικό τοπωνύμιο Katri-Daran βρισκόταν σε μικρή απόσταση από τον Παράδεισο. Παρά τίς προσπάθειες μας, το τοπωνύμιο δε στάθηκε δυνατό να εντοπισθεί σε κανένα σημείο κατά μήκος του Νέστου ποταμού από τήν έ'ξοδο των Στενών έως τίς εκβολές του, γεγονός πού μας υποχρεώνει να υποθέσουμε πιθανή μετονομασία ή απώλεια κάθε σχετικής πληροφορίας. 11 Άλλα και χωρίς τον εντοπισμό του τουρκικού τοπωνυμίου και, επομένως, χωρίς τή γνώση τής ακριβούς θέσεως όπου άνευρεθησαν οι δύο επιγραφές τού Reinach -στην ανατολική ή ϊσως στή δυτική όχθη τού ποταμού;-, άκρως πιθανή εμφανίζεται κατά τήν άποψη μας ή υπόθεση πώς ή παρουσία τους και στο πρώτο αυτό σημείο ήταν αποτέλεσμα προγενέστερης μετακίνησης. Γιατί σήμερα πού ό αρχαιολογικός χάρτης της περιοχής είναι πληρέστερα γνωστός, δε φαίνεται να έχει εντοπισθεί αρχαία θέση στα περίχωρα τής Τοπείρου πού θα μπορούσε να ταυτισθεί με το τοπωνύμιο τού Reinach* αντιθέτως, είναι ευρύτερα αποδεκτό πώς επιγραφές προερχόμενες από τα γύρω χωριά -δπως τής Κοσμητής, τού Κύρνου καί τού Όλβιου- οφείλουν τήν παρουσία τους εκεί σε μετακίνηση από τον αρχαιολογικό χώρο τού Παραδείσου. 12 III. Σε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις οδηγεί και ή μελέτη τών όνοματο- 12, 1887, ), άν καί ή θέση ήταν γνωστή από παλαιότερα* αντιθέτως, ή ταύτιση της Τοπείρου -της δεύτερης αξιόλογης αρχαιολογικής θέσεως της περιοχής- μέ τα κατάλοιπα στην θέση Πετρωτά τής κοινότητας Παραδείσου προτάθηκε μόλις το 1955 από τον Δημήτριο Λαζαρίδη (βλ. Δ. Λαζαρίδης, «Κατάλογος στρατηγών Θράκης», ΑΕ [1955] 244). Για τήν σταδιακή αποκάλυψη τών αρχαίων καταλοίπων στις θέσεις αυτές καί τήν ιστορία τής ταυτίσεώς τους, βλ. συνοπτικά IThrAeg σελ. 175 ("Αβδηρα) καί 261 (Τόπειρος). 11. Βλ. Μπακαλάκης, δ.π. (σημ. 5), 21. Για τήν προσπάθεια εντοπισμού του τοπωνυμίου, αλλά καί για άλλα θέματα πού θίγονται στο άρθρο αυτό, ιδιαίτερα πολύτιμη υπήρξε ή βοήθεια τής Ντίνας Καλλιντζή (Εφορεία Προϊστορικών καί Κλασσικών 'Αρχαιοτήτων Ξάνθης) καί τής Χάιδως Κουκούλη-Χρυσανθάκη (πρ. 'Έφορος Προϊστορικών καί Κλασσικών 'Αρχαιοτήτων Καβάλας), τίς όποιες θερμά ευχαριστώ* ευχαριστίες οφείλονται καί στους Πηγή Καλογεράκου (Διεύθυνση Ιστορίας Στράτου) καί Δημήτρη Δημητρόπουλο ('Ινστιτούτο Νεοελληνικών 'Ερευνών/Ε.I.E.) πού μοιράστηκαν μαζί μου τίς γνώσεις τους στην αναζήτηση παλαιών μικροτοπωνυμίων. Για τίς μετονομασίες στην Θράκη τού Αιγαίου, βλ. το άρθρο τού Μ. Κοκολάκη, «Το γεράκι καί ό σκαντζόχοιρος: Ή διοικητική ονοματοθεσία τής ελληνικής Θράκης», Θράκη. Ιστορικές καί Γεωγραφικές Προσεγγίσεις (Ε.Ι.Ε.-'Αθήνα 2000) Βλ. IThrAeg, σελ

6 λογικών στοιχείων πού περιέχονται στις δύο επιγραφές. Το αναφερόμενο στην επιτύμβια επιγραφή ρωμαϊκό γένος των Uttiedii φαίνεται πώς παραδίδεται μία ακόμη φορά στην ελληνική 'Ανατολή, και συγκεκριμένα στην περιοχή τών Φιλίππων. 13 To gentilicium σχολίασε ό Ο. Salomies, ό οποίος επεσήμανε τη σύνδεση του με τις κεντρικές κυρίως περιοχές της ιταλικής χερσονήσου -και, συγκεκριμένα, με τήν Umbria- ενώ τήν παρουσία του στην ελληνική 'Ανατολή απέδωσε στην εγκατάσταση εκεί Ιταλικών έμπορων. 14 'Αντιθέτως, στην αναθηματική επιγραφή του Reinach αυτό πού εμφανίζει ξεχωριστό ενδιαφέρον δεν εΐναι τόσο το nomen του ιερέως (PopilOXus) -πού γνώρισε αξιόλογη εξάπλωση στην ελληνική 'Ανατολή και παραδίδεται κυρίως στή γειτονική Μακεδονία άλλα και στή Θράκη- 15 οσο το cognomen Ζειπάς, πού εμφανίζει μία πολύ χαρακτηριστική γεωγραφική κατανομή* πράγματι, ή σχεδόν αποκλειστική συγκέντρωση του στή Χαλκιδική, τήν ανατολική Μακεδονία και τή Θάσο έχει ήδη επισημανθεί και σχολιασθεί από τήν έρευνα, ή όποια θεωρεί το όνομα υποκοριστική μορφή τών επίσης διαδεδομένων στην 'ίδια περιοχή Ζε(ι)πύρων και Ζ(ε)ίπυρος Βλ. CIL III 7343 καΐ πιο πρόσφατα P. Pilhofer, Philippi. Band II: Katalog der Inschriften von Philippi (Τυβίγγη 2000) , αρ. 476 με προγενέστερη βιβλιογραφία. 14. Βλ. Ο. Salomies, "Contacts between Italy, Macedonia and Asia Minor during the Principate", Roman Onomastics in the Greek East. Social and Political aspects. Proceedings of the International Colloquium on Roman Onomastics, Athens 7-9 September 1993, ed. A.D. Rizakis («Μελετήματα» 21 'Αθήνα 1996) 121 βλ. και Argyro Tataki, The Roman Presence in Macedonia. Evidence from Personal Names («Μελετήματα» 46* 'Αθήνα 2006) Για τή Θράκη, βλ. Milena Minkova, The Personal Names of the Latin Inscriptions in Bulgaria, Studien zur klassischen Philologie Bd. 118 (Φρανκφούρτη 2000) 78-79, με τα παραδείγματα τών λατινικών επιγραφών. Για τή Μακεδονία, βλ. Tataki δ.π. (σημ. 14), άλλα και της ίδιας, Macedonian Edessa. Prosopography and Onomasticon («Μελετήματα» 18* 'Αθήνα 1994) 87, σημ. 41, Ancient Beroea. Prosopography and Society («Μελετήματα» 8* 'Αθήνα 1988) 444 και "The nomina of Macedonia", Roman Onomastics δ.π. (σημ. 14), 107 καθώς και Salomies, δ.π. (σημ. 14), Για ενα σύντομο σχολιασμό τού ονόματος και τή γεωγραφική του εξάπλωση, βλ. Fanoula Papazoglou, "Structures ethniques et sociales dans les régions centrales des Balkans à la lumière des études onomastiques", CongrÉpigr VII (Βουκουρέστι-Παρίσι 1979) 165 και Louisa D. Loukopoulou και M. Β. Hatzopoulos, Recherches sur les marches orientales des Téménides (Anthêmonte-Kalindoia), Ile Partie («Μελετήματα» 11 'Αθήνα 1996) Για τήν απόδοση του ονόματος ως Ζειπάς, βλ. ήδη Christiane Dunant και J. Pouilloux, Recherches sur l'histoire et les cultes de Thasos. II: De 196 avant J.-C. jusqu'à la fin de l'antiquité (Παρίσι 1958) και, κυρίως, Ο. Masson, "Notes d'onomastique chypriote: le nom ki-li-ka~se et les noms en -ας à Chypre", Sybaris. Festschrift Hans Krähe zum 60. Geburtstag am 7. Februar 1958, dargebracht von Freunden, Schülern und Kollegen 96

7 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ «ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ» IV. Προβληματισμούς δημιουργεί και ή σπάνια για τα "Αβδηρα -άλλα καί για ολόκληρη τη Θράκη του Αιγαίου- χρήση της λατινικής γλώσσας, και μάλιστα για πρόσωπα ελληνικής καταγωγής. Στο σύνολο των 500 περίπου επιγραφών, πού βρίσκονται συγκεντρωμένες στο IThrAeg, μόλις εννέα έχουν συνταχθεί στη λατινική, ένώ δύο είναι δίγλωσσες (ποσοστό 2,2% έπι του συνόλου). Με εξαίρεση ένα μιλιοδείκτη από την περιοχή τών Φερών του νομού Έ- βρου, πού χρονολογείται στα χρόνια τής βασιλείας του Νέρωνος και συγκεκριμένα στο διάστημα μ.χ., οι υπόλοιπες περιπτώσεις αφορούν σύντομες ή αποσπασματικά σωζόμενες επιγραφές επιτύμβιου ή άδιάγνωστου περιεχομένου. 17 Στις περιπτώσεις εκείνες οπού το κείμενο επιτρέπει έστω και κάποια γενικά συμπεράσματα για τα αναφερόμενα πρόσωπα, παρατηρείται πώς πρόκειται για φορείς τής ρωμαϊκής πολιτείας καί πώς σε καμμία περίπτωση το nomen gentilicium δε συνδυάζεται με cognomen ελληνικής ή θρακικής προελεύσεως* σε ορισμένες, μάλιστα, περιπτώσεις είναι προφανές πώς πρόκειται για Ιταλικούς (Ε72) ή Ίσως και για απελεύθερους. Ή παρατήρηση αύτη στηρίζει την υπόθεση πώς ή χρήση τής λατινικής γλώσσας δε διαδόθηκε στους γηγενείς πληθυσμούς τής Θράκης του Αιγαίου. Στίς επιγραφές του Reinach και του Μπακαλάκη, αντιθέτως, είναι σαφές πώς τά αναφερόμενα πρόσωπα, αν και φορείς τής ρωμαϊκής πολιτείας, ανήκουν στο προγενέστερο τής ρωμαϊκής παρουσίας πληθυσμιακό υπόστρωμα τής περιοχής (ελληνικό ή θρακικό/προ-ελληνικό). 18 (Wiesbaden 1958) 70, σημ. 18 =OGS Ι 16* το όνομα δεν τονίζεται από τον D. Detschew, Die thrakischen Sprachreste (Βιέννη ) , s.v. Ζιπας. 17. Βλ. IThrAeg Ε72 (επιτύμβιο τοϋ Ιταλικού L. Manneius L.f. Polito, βλ. και Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη, «Παλαιά και νέα επιγραφικά ευρήματα από τα Άβδηρα τών ρωμαϊκών χρόνων», Γ' Πανελλήνιο Συνέδριο 'Επιγραφικής, Θεσσαλονίκη Μαρτίου 2004 [ύπό εκτύπωση]), Ε (αποσπασματικά σωζόμενες και αβέβαιες ως προς το περιεχόμενο τους επιγραφές από τή Μαρώνεια), Ε432 (λατινικό επιτύμβιο από τή χώρα τής Ζώνης, ή αρχική προέλευση τοϋ όποιου παραμένει αβέβαιη), Ε453 (ό μιλιοδείκτηςτής εποχής του Νέρωνος, για τον οποίο βλ. καί F. Mottas, "Les voies de communication antiques de la Thrace Egéenne". Labor omnibus unum. Gerold Walser zum 70. Geburtstag dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern [Στουττγάρδη 1989] , είκ. 1-2* πρβλ. BullÉpigr 1991,1407) καί E493 (επιτύμβιο από την περιοχή της Κομοτηνής), καθώς καί τις δίγλωσσες Ε337 καί *Ε473 (ό αστερίσκος δηλώνει την έλλειψη κάθε πληροφορίας ως προς τήν προέλευση τής επιγραφής). Σημειώνεται πώς μία πρώτη μαρτυρία για τήν παρουσία Ιταλικών στα "Αβδηρα του πρώτου μισού του 2ου π.χ. αι. προσφέρουν τα περίφημα τρία ψηφίσματα τής Σόφιας, βλ. IThrAeg Ε8-10 μέ περαιτέρω βιβλιογραφία καί πιο πρόσφατα Π. Μ. Νίγδελης, Επιγραφικά Θεσσαλονίκεια. Συμβολή στην πολιτική καί κοινωνική ιστορία τής αρχαίας Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη 2006) , αρ. ΤΙ Τα ρωμαϊκά nomina πού απαντούν στη Θράκη τού Αιγαίου συνδυάζονται μέ 97

8 V. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζει και ή αναφορά της λατρείας του "Ηρωος Αύλωνείτου, πού μέχρι σήμερα μάς είναι με βεβαιότητα γνωστή μόνο στην ανατολική Μακεδονία. Το 1969 εντοπίσθηκε και στή συνέχεια ερευνήθηκε ανασκαφικά ιερό στή θέση Τσακιλ Μπαΐρ κοντά στον οικισμό Κηπιά της Έλευθερουπόλεως. 19 Ή θέση του ιερού συνδέθηκε με τήν παρουσία φυσικού αύλώνος, στενού δηλαδή περάσματος πού στή συγκεκριμένη περίπτωση ταυτίσθηκε με τή δίοδο πού διαμορφώνεται μεταξύ των νοτίων υπωρειών τού Παγγαίου και τών βορείων τού Συμβόλου. 20 Ή λατρεία αυτή φαίνεται πώς κατείχε ξεχωριστή θέση στο θρησκευτικό βίο τών Φιλίππων, στή χώρα τών όποιων άνηκε* ή μελέτη τών επιγραφών μαρτυρά πώς είχε απήχηση σε όλα τα πληθυσμιακά στρώματα της αποικίας, ανεξαρτήτου εθνολογικής προελεύσεως, ένώ άκρως πιθανή θεωρείται και ή ύπαρξη ιερών της ϊδιας λατρείας σε άλλες θέσεις τού territorium της αποικίας. 21 Ύπό το πρίσμα της έρμηcognomina ελληνικής, θρακικής καΐ ρωμαϊκής προελεύσεως, άλλα πάντα σε κείμενα τής ελληνικής γλώσσας* γιά μία συνθετική παρουσίαση τών ρωμαϊκών ονομάτων τής περιοχής, βλ. πρόσφατα Maria-Gabriella Parissaki, Prosopography and Onomasticon of Aegean Thrace («Μελετήματα» 49* 'Αθήνα 2007) Βλ. πιο πρόσφατα Γ. Ά. Πίκουλας, Ή χώρα τών Πιέρων. Συμβολή στην τοπογραφία της ('Αθήνα 2001) 58-59, άρ. 13 και ε'ικ. 5 και 9, οπού παρουσιάζεται συγκεντρωτικά ή σχετική μέ τις ανασκαφές βιβλιογραφία, και , άρ για τις επιγραφές. Βλ., επίσης, P. Pilhofer, Philippi. Bd. I: Die erste christliche Gemeinde Europas (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament; 87) (Τυβίγγη 1995) Tò ιερό λειτούργησε άπο τους υστέρους ελληνιστικούς χρόνους (άπό το 2ο π.χ. αι. κ.ε.) μέχρι και το τρίτο τέταρτο τοϋ 4ου μ.χ. αι., άλλα ή μέγιστη ανάπτυξη του τοποθετείται στον 2ο μ.χ. α'ι. (βλ. Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΑΔ 40, 1985 [1990], 264 και τής Ίδιας και Δήμητρας Μαλαμίδου, «Το ιερό του 'Ήρωα Αύλωνείτη στο Παγγαίο», ΑΕΜΘ 3 (1989) [Θεσσαλονίκη 1992] ). 20. Βλ. Πίκουλας, δ.π , οπού παρουσιάζονται και παλαιότερες, εσφαλμένες απόψεις γιά προέλευση τοϋ επιθέτου άπο πόλη γειτνιάζουσα ονόματι «Αυλών». Βλ. και Κουκούλη-Χρυσανθάκη και Μαλαμίδου, ΑΕΜΘ 3 (1989) Βλ. Pilhofer, δ.π. (σημ. 19), 94 και 96. Πλην τοϋ ίεροϋ τών Κηπιών, πού εκλαμβάνεται ως ό κύριος τόπος λατρείας, δύο ακόμη ιερά αφιερωμένα στον 'Ήρωα Αύλωνείτη εικάζονται εντός τής χώρας τών Φιλίππων: ενα στην Κρηνίδα (πρώην Βιτάστα) στα δυτικά όρια τής επικράτειας -άπο οπού προέρχεται αναθηματική επιγραφή τοϋ 3ου μ.χ. αι.- και ενα μεταξύ τών χωριών Έπτάμυλος, Ο'ινοϋσσα και Νέο Σούλι - όπου αναφέρεται αναθηματική επιγραφή εντοιχισμένη σέ νερόμυλο, βλ. Δ. Κ. Σαμσάρης, 'Έρευνες στην Ιστορία, τήν τοπογραφία και τις λατρείες τών ρωμαϊκών επαρχιών Μακεδονίας και Θράκης (Θεσσαλονίκη 1984) Τήν ξεχωριστή θέση τής συγκεκριμένης λατρείας στο θρησκευτικό βίο τών Φιλίππων φαίνεται πώς στηρίζει και νόμισμα τής ρωμαϊκής αποικίας, πού στην πρόσθια όψη απεικονίζει μεταθανάτιο πορτραίτο τού 98

9 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ «ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ» νείας του λατρευτικού επιθέτου, είναι σημαντικό να επισημανθεί πώς σε ολόκληρη την περιοχή των 'Αβδήρων καί της χώρας τους -όπως αυτή προσδιορίζεται σε όλες τίς νεώτερες μελέτες- δεν υπάρχουν αύλώνες, στενωποί ή διαβάσεις πού θα μπορούσαν να εξηγήσουν τήν παρουσία ενός τέτοιου ιερού. Περισσότερες πιθανότητες για τήν παρουσία μιας τοποθεσίας ανάλογης με αυτήν των Κηπιών εμφανίζει ή χώρα της Τοπείρου, αφού στα βόρεια της κοινότητας Παραδείσου καί της γειτονικής των Τοξοτών βρίσκεται ή νότια απόληξη των περίφημων «Στενών τού Νέστου», τα όποια διατρέχει σήμερα ή σιδηροδρομική γραμμή Κομοτηνής-Σταυρουπόλεως, ένώ στην ευρύτερη περιοχή τού Παραδείσου καί επί της Εγνατίας οδού τοποθετούνται ενίοτε και τα «Στενά τών Σαπαίων», μία φυσική διάβαση πού αναφέρεται από τον Άππιανό κατά τήν περιγραφή τών κινήσεων τών στρατευμάτων τού Κασσίου καί τού Βρούτου πριν από τή μάχη τών Φιλίππων το 42 π.χ. 22 Ή δημοσίευση από τον Reinach τών δύο επιγραφών σε άρθρο με κείμενα προερχόμενα από τα εδάφη δυτικά τού Νέστου, ή πιθανή σύνδεση τών προσώπων πού αναφέρονται σε αυτά με το ονομαστικό τών Φιλίππων και γενικότερα της ανατολικής Μακεδονίας, ή σχέση της συγκεκριμένης αποικίας με τή λατρεία τού "Ηρωος Αύλωνείτου καί, τέλος, ή σπάνια για τή Θράκη τού Αιγαίου χρήση της λατινικής καί μάλιστα για άτομα μή ρωμαϊκής προελεύσεως, όλα συνηγορούν -αν όχι άπό μόνα τους, πάντως συνδυαστικά- στην αποδυνάμωση της καθιερωμένης μέχρι σήμερα και συχνά επαναλαμβανόμενης απόδοσης τών δύο επιγραφών τού Reinach στα "Αβδηρα και καθιστούν πιθανότερη τή σύνδεση τους με τήν Τόπειρο καί τήν ευρύτερη περιοχή τους ή, ακόμη πε- Αύγούστου θεοποιημένου καί στην οπίσθια έφιππη μορφή με τήν επιγραφή HEROIAU- LONITE, βλ. Pilhofer ο.π. 97. Ή συνήθια "Ηρωος Αυλοονίτου, τέλος, αναφέρεται καί σε επιτύμβια επιγραφή τοϋ μ.χ. από τή Θεσσαλονίκη, βλ. ΑΛ 24 (1969) [1970] Χρονικά , πίν. 311γ καί BullÉpigr 1987, 680 καί G. Horsley (έκδ.), New Documents Illustrating Early Christianity. A Review of the Greek Inscriptions and Papyri published in 1979 (Macquire 1987), τόμ. IV Για τα στενά τοϋ Νέστου, βλ. St. Casson, Macedonia, Thrace and Ulyria. Their relations to Greece from the earliest times down to the time of Philip, son of Amyntas (Λονδίνο 1926) 9, είκ. 6. Για τα «Στενά τών Σαπαίων», βλ. Άππιαν., Ρωμαϊκών Εμφυλίων * κατά τήν αποψή μας, τα στενά αυτά θα πρέπει να αναζητηθούν δυτικότερα τοϋ Νέστου καί, επομένως, αρκετά πιο μακριά από τή θέση ανευρέσεως της επιγραφής τοϋ Μπακαλάκη, βλ. Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη, «Τα στενά τών Κορπίλων καί τών Σαπαίων. Ή επανεξέταση ενός τοπογραφικού προβλήματος», ΗΟΡΟΣ ( ) , όπου καί ή προγενέστερη βιβλιογραφία. 99

10 ρισσότερο κατά την άποψη μας, με κάποια από τις θέσεις της χώρας των Φιλίππων. 23 Το τοπωνύμιο Katzi-Davan θα πρέπει να αναζητηθεί είτε κοντά στον αρχαιολογικό χώρο του Παραδείσου -όποτε στην περίπτωση αυτή ή μετακίνηση του λίθου πού έλαβε χώρα ανάμεσα στην αναφορά του Reinach το 1884 και του Μπακαλάκη το 1937 υπήρξε μικρή- εϊτε δυτικότερα, σε κάποια περιοχή πέρα από τη δεξιά όχθη του ποταμού πού θα μπορούσε να σχετίζεται με το χώρο τής ρωμαϊκής αποικίας.,ν Αν ή απόδοση αυτή αληθεύει, τότε ή έρευνα θα πρέπει να επανεξετάσει όλες τις απόψεις πού εκφράστηκαν κατά καιρούς για τήν εξάπλωση τής συγκεκριμένης λατρείας σε περιοχές έκτος τής χώρας των Φιλίππων και τής Μακεδονίας, όταν αυτές στηρίζονται στην ανεύρεση μεμονομένων επιγραφών Για τήν αναθηματική επιγραφή θα μπορούσε να υποτεθεί προέλευση από το ιερό των Κηπιών ή κάποιο άλλο από τα ιερά τής συγκεκριμένης λατρείας, πού αναφέρθηκαν πιο πάνω (βλ. σημ. 21). Ή αναφορά των θυσιαστών στη δεύτερη επιγραφή του Reinach παραπέμπει στις τελετουργικές θυσίες και στα συμπόσια, ή παρουσία τών ό ποιων εικάζεται και στο ιερό τών Κηπιών, έξ αιτίας του σχήματος του άνευρεθέντος κτηρίου και τών κεραμεικών ευρημάτων, βλ. Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη και Δήμητρα Μαλαμίδου, «Το ιερό του 'Ήρωα Αύλωνείτη στο Παγγαίο (Π)», ΑΕΜΘ 4 (1990) [Θεσσαλονίκη 1993] Άπο τήν άλλη πλευρά σημειώνεται πώς στή συγκεκριμένη επιγραφή ό Ποπίλλιος Ζειπάς ρητώς αναφέρεται ως ιερεύς, λειτούργημα πού κατά τον Pilhofer δεν άπαντα στις προερχόμενες από το ιερό τών Κηπιών επιγραφές (Pilhofer, δ. π. [σημ. 19], 100: "Die weitaus häufigste Funktion im Kult des Thrakischen Reiters ist somit die des ιερεύς; diese ist in den bisher publizierten Inschriften aus Kipia nicht bezeugt"). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δεχθούμε προέλευση από κάποιο άλλο ιερό τής ϊδιας λατρείας ή επανεξέταση της άποψης αυτής. 24. Βλ. π.χ. Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΑΔ 38 (1983) [1989] Β' 2, σελ. 322 και Pilhofer, δ.π. (σημ. 19), 96, σημ.14. Πλην της επιγραφής 'Αβδήρων/Τοπείρου και όσων προέρχονται άπο τή χώρα τών Φιλίππων, ή λατρεία του Ήρωος Αύλωνείτου αναφέρεται και σε επιγραφή ανάγλυφου με παράσταση ήρωος ίππέως, πού βρέθηκε στή Νεάπολη τής Ιταλίας, άλλα πού κατά τον έκδοτη της είναι πιθανό να μεταφέρθηκε άπο τα θρακικά παράλια, βλ. ILS 4067: Heroi Avlonite I L. Modiarius Lucifer sacer. Ή λιθολόγηση, πού μαρτυρά ή διασπορά τών σχετικών επιγραφών, θα μπορούσε να οφείλεται στην εκτεταμένη καταστροφή του ίερου κατά το τέλος του 4ου μ.χ. αι., πού διαπίστωσαν οι ανασκαφές και απέδωσαν εϊτε σέ βαρβαρικές επιδρομές εϊτε στην προσπάθεια τών Χριστιανών να εξαλείψουν τα Ίχνη τής παλαιότερης και σημαντικής για τήν περιοχή αυτή λατρείας (βλ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη και Μαλαμίδου, ΑΕΜΘ 3 [1989] 560). ιοο

11 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ «ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ» ΠΡΟΣΘΗΚΗ Μετά τήν παράδοση του άρθρου, ή συγγραφεύς επεσήμανε πώς επί της οδικής αρτηρίας πού ενώνει τους Φιλίππους με τήν Καβάλα υπάρχει οικισμός με τήν ονομασία Πολύστυλο, πρώην Μπουλούχτσα ή Μπουλούτσκα. Στην περιοχή έχουν βρεθεί επιγραφές, για τίς όποιες εικάζεται πιθανή μετακίνηση από άλλο σημείο της χώρας των Φιλίππων (ϊσως και άπό τον ϊδιο τον αρχαιολογικό χώρο), ένώ τίς τελευταίες δεκαετίες έχουν επισημανθεί και αρχαιολογικά κατάλοιπα πού αποδίδονται σε ρωμαϊκή αγροικία, βλ. Δ. Κ. Σαμσάρης, Ιστορική Γεωγραφία της 'Ανατολικής Μακεδονίας κατά τήν 'Αρχαιότητα (Θεσσαλονίκη 1976) 83, 190, 194 και για τις επιγραφές, Pilhofer (δ.π. σημ. 19) άρ Σημειώνεται, μάλιστα, πώς οι δύο λατινικές επιγραφές της περιοχής δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά άπό τον Reinach στο ϊδιο άρθρο μέ τίς έπιγαφές άπό το Katzi-Daran (βλ. δ.π. [σημ. 1], σελ , άρ. 5-6), μέ τήν ένδειξη πώς προέρχονταν άπό το εγκαταλελειμμένο μουσουλμανικό νεκροταφείο στο "tchiflik de Bouloutchka". Ή τοπωνυμική συνάφεια μέ τή θέση Πολύστυλο, πρώην Μπουλούστρα, του νομού Ξάνθης είναι προφανής* μπορούμε, επομένως, να εικάσουμε πώς ή θέση Katzi-Daran βρισκόταν πλησίον τού πρώτου Πολυστύλου (τού νομού Καβάλας) καί πώς ή σύνδεση μέ το Πολύστυλο τού νομού Ξάνθης -καί, επομένως, μέ τα "Αβδηρα- προέκυψε συνειρμικά (εϊτε άπό τον Reinach εϊτε άπό τον Χατζή Θωμά) έξ αίτιας των άξιολογότερων αρχαιολογικών καταλοίπων της δεύτερης αυτής θέσης. Στην περίπτωση αυτή ενισχύεται ή προταθείσα καί στο άρθρο σύνδεση των επιγραφών μέ τους Φιλίππους. ιοί

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ιερό Αφροδίτης Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ε ο φ ύ τ ο υ Β 2 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Χατζημιχαήλ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Εισαγωγή..σελ.3 Ιστορική αναδρομή..σελ.3 Περιγραφή του χώρου.σελ.4

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης. Γιώργος Πρίμπας

Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης. Γιώργος Πρίμπας Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης Γιώργος Πρίμπας Το παρόν φωτογραφικό άλμπουμ είναι ένα αφιέρωμα για τους τρεις μεγάλης αρχαιολογικής αξίας χώρους στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση - Περιγραφή Μνημείου: Ναός του Ηφαίστου

Ανάγνωση - Περιγραφή Μνημείου: Ναός του Ηφαίστου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών Τομές Τοπογραφίας Αποτυπώσεις Μνημείων Υπεύθυνος Διδάσκων: Γεωργόπουλος Ανδρέας Ανάγνωση - Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέατρο ιονύσου Ελευθερέως. Λίλιαν Παπαγιαννίδη Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο

Θέατρο ιονύσου Ελευθερέως. Λίλιαν Παπαγιαννίδη Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θέατρο ιονύσου Ελευθερέως Λίλιαν Παπαγιαννίδη Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 2013-2014 Λίγα λόγια για τον ιόνυσο Ήταν ο πιο πρόσχαρος από τους θεούς και από τους πιο αγαπητούς στους ανθρώπους,

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ

Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ Στην αρχαϊκή εποχή εικάζεται ότι υπήρχε κάποιο είδος θεατρικής κατασκευής στο χώρο που βρίσκονται τα σημερινά ευρήματα του θεάτρου, ενώ στα κλασσικά χρόνια υπήρχε σίγουρα κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol. Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.gr Αθήνα 4/2/2015 Προς τον Πρόεδρο τους µη κερδοσκοπικού σωµατείου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικές και κοινωνικές δράσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης για την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2016

Επιστημονικές και κοινωνικές δράσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης για την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, 67061 Άβδηρα Ξάνθης Τηλέφωνο: 25410-51003,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου...

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... Ας ξεκινήσουμε με το Ωδείο... Το ρωμαϊκό Ωδείο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος και η Γόρτυνα

Κυριότερες πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος και η Γόρτυνα Ηφαίστειο της Θήρας Η Μινωική Κρήτη λόγω της εμπορικής αλλά και στρατηγικής θέσης της έγινε γρήγορα μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμη. Οι Μινωίτες πωλούσαν τα προϊόντα τους σε όλη τη Μεσόγειο με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΥ ΔΥΟ Ε Π Ι Τ Υ Μ Β Ι Ε! ΣΤΗΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ

ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΥ ΔΥΟ Ε Π Ι Τ Υ Μ Β Ι Ε! ΣΤΗΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ Κ. ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΥ ΔΥΟ Ε Π Ι Τ Υ Μ Β Ι Ε! ΣΤΗΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ Ι Κατά τη διάρκεια εργασιών για την κατασκευή νέου ύδροδοτικοΰ δικτύ ου στον οικισμό της Νέας Ποτίδαιας αποκαλύφθηκε τμήμα μαρμάρινης στή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ. Μετά τα Μηδικά κατακευάστηκε το 478 π.χ το Θεμιστόκλειο τείχος που χώρισε την κατοικημένη περιοχή από το νεκροταφείο.

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ. Μετά τα Μηδικά κατακευάστηκε το 478 π.χ το Θεμιστόκλειο τείχος που χώρισε την κατοικημένη περιοχή από το νεκροταφείο. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Η περιοχή ΒΔ της Αγοράς μέχρι το τείχος της πόλης, όπου το Δίπυλο, αλλά και πέρα από το τείχος, όπου και το σημαντικότερο νεκροταφείο της Αθήνας. Η ονομασία της οφείλεται στις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΛΑ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΗΡΩΟΣ ΙΠΠΕΑ Α Π Ο ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΛΛΑ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΗΡΩΟΣ ΙΠΠΕΑ Α Π Ο ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Μ. ΒΑΛΛΑ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΗΡΩΟΣ ΙΠΠΕΑ Α Π Ο ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Στη διάρκεια εργασιών κατά μήκος αγροτικού δρόμου στην περιοχή τής κοινότητας Μετοχίου Σερρών στη θέση «Λευκή Κορυφή» αποκαλύφθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 15 / 01 / 13. Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ) Φορέας Χρηματοδότησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 15 / 01 / 13. Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ) Φορέας Χρηματοδότησης Αρχαία Θέατρα 1. Αρχαίο θέατρο Αβδήρων 2. Αρχαίο θέατρο Αμφιαραείου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 15 / 01 / 13 Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ) Ύψος Φορέας Χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Οι Έλληνες και η ελληνική γλώσσα 3-4 Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου 5-7 Οι διάλεκτοι της Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 3. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 4. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 5. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 6.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της... που επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας στις... Το φυλλάδιο που κρατάς στα χέρια σου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. Α.ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Β. ΑΠΟΤΗΡΩΜΗΣΤΟΒΥΖΑΝΤΙΟ 1 Τα ελληνιστικά βασίλεια Ελληνιστικός : από το ρήµα ελληνίζω, δηλ. µιµούµαι τους Έλληνες Ήταν τα βασίλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας

ποδράσηη Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Το λήμμα αποτελείται από τα εξής μέρη: Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Τίτλος λήμματος Δελτίο λήμματος Κυρίως λήμμα Χρονολόγιο Προτεινόμενη βιβλιογραφία (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων) Γλωσσάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 132 27 30 30 30 15 893326710 3473

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 132 27 30 30 30 15 893326710 3473 21/2015/000010307345 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 132 27 30 30 30 15 893326710 3473 21/2015/000010337095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 127 36 36 30 25 0 893518807

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ιαν. 2016 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική διάρθρωση και εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2004-2014 ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε., Σύμβαση: Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ενότητα 2 : Αποτυπώσεις Μνημείων Τοκμακίδης Κωνσταντίνος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα θέατρα της Αμβρακίας. Ανδρέας Μαυρίκος, ΒΠΠΓ

Τα θέατρα της Αμβρακίας. Ανδρέας Μαυρίκος, ΒΠΠΓ Τα θέατρα της Αμβρακίας Ανδρέας Μαυρίκος, ΒΠΠΓ Αμβρακία Η Αμβρακία, μία από τις αξιολογότερες κορινθιακές αποικίες, ήταν χτισμένη στην περιοχή του Αμβρακικού κόλπου κοντά στην όχθη του ποταμού Άραχθου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8: ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγικά Σταμάτιος-Νικόλαος Μωραΐτης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΙΝΙΑΔΩΝ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & Αριθμ. Πρωτ.: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/55265/2765 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε συνάρτηση, πρώτον, με την απόσταση επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού

Θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού Ενότητα 1: Αρχαιολογικοί τόποι, Ευρήματα, Μνήμη και Ιστορία Αν. Καθηγήτρια: Ι. Βαμβακίδου e-mail: ibambak@uowm.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Πηγές και μέθοδοι (συνέχεια) Ο κλασικός αρχαιολόγος ταξινομεί το υλικό του: Κατά χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Θράκη 2006, Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου

Χρήστος Κηπουρός ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Θράκη 2006, Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Copyright 2006, Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Το Ιερό του Διονύσου υπό το Σπήλαιο του Ευριπίδη

Το Ιερό του Διονύσου υπό το Σπήλαιο του Ευριπίδη Το Ιερό του Διονύσου υπό το Σπήλαιο του Ευριπίδη Η ανασκαφή των ετών 1998-2000 πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με την εποπτεία της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας και της τότε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Α.#Οι#μικροί#αρχαιολόγοι#της#Θράκης# Β.#Αναλυτική#παρουσίαση# Βασικά'στοιχεία..2' Πίνακας.3' Εκπαιδευτικά+προγράμματα+

Περιεχόµενα. Α.#Οι#μικροί#αρχαιολόγοι#της#Θράκης# Β.#Αναλυτική#παρουσίαση# Βασικά'στοιχεία..2' Πίνακας.3' Εκπαιδευτικά+προγράμματα+ Περιεχόµενα Α.#Οι#μικροί#αρχαιολόγοι#της#Θράκης# Βασικά'στοιχεία..2' Πίνακας.3' Β.#Αναλυτική#παρουσίαση# Εκπαιδευτικά+προγράμματα+ 1. Η'ανασκαφή'των'μικρών'αρχαιολόγων..4' 2. Τα'παραμύθια'του'Καραγκιόζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση

Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση - Με την βοήθεια της τεχνολογίας αρχαιολόγοι κατάφεραν να απεικονίσουν την Θεσσαλονίκη της αρχαιότητας - Μια ζηλευτή πόλη με Ιππόδρομο,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Στο ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας στη Κρήτη, έχουν εντοπιστεί από τους αρχαιολόγους τέσσερις θεατρικοί χώροι διαφορετικών εποχών.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή;

Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Ευαγγελία Λάμπρου Ερευνήτρια Στατιστικολόγος Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημογραφία Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση Μιχάλης Αγοραστάκης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΑΠΤΗ. Γενική άποψη του οικισμού. Το άνοιγμα στη θέα. Η περιοχή μελέτης

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΑΠΤΗ. Γενική άποψη του οικισμού. Το άνοιγμα στη θέα. Η περιοχή μελέτης ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΑΠΤΗ Το Ράπτη είναι ένα τυπικό παράδειγμα οικισμού στα ορεινά του νομού Ηλείας :δε χαρακτηρίζεται για τον παραδοσιακό του χαρακτήρα αλλά κυρίως για το πλούσιο φυσικό του περιβάλλον, που όμως

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8. Πανελλήνια Ιερά. Δελφοί και Ολυμπία Τα Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 20.000 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΘ' Εφορεία Πρ. Κομοτηνής Έργου 4916 ΙΘ' Εφορεία Πρ. Κομοτηνής Π.Τσατσοπούλου Τηλ:2531022411 FAX:2531021517

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Σλαβικών Λαών

Ιστορία Σλαβικών Λαών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η :Μαυροβούνιο Αγγελική Δεληκάρη Λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-1: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-1: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται, καταρχήν, σε συνάρτηση με την απόσταση επί

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου ( ) στην Γ' Λυκείου (το )

Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου ( ) στην Γ' Λυκείου (το ) Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου (1998-99) στην Γ' Λυκείου (το 1999-2000) Σε μια προσπάθεια συστηματικότερου προσδιορισμού του φαινομένου της "κίνησης" των μαθητών εξετάζουμε την διαφορά η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ της Σταυρούλας Σδρόλια Το κρασί έπαιζε τεράστιο ρόλο στην οικονομία της περιοχής του Δήμου Μελιβοίας από την αρχαιότητα μέχρι το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Οι αρχαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των κάθετων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Σύνοψη Ευαγγελία Λάμπρου Ερευνήτρια Στατιστικολόγος Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΑΣ ΠΛΕΥΡΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες σκέψεις για την χωροθέτηση των πιθανών δρόμων της θέσης Εννέα Οδοί (Αμφίπολη) με εργαλεία γεωπληροφορικής

Πρώτες σκέψεις για την χωροθέτηση των πιθανών δρόμων της θέσης Εννέα Οδοί (Αμφίπολη) με εργαλεία γεωπληροφορικής Πρώτες σκέψεις για την χωροθέτηση των πιθανών δρόμων της θέσης Εννέα Οδοί (Αμφίπολη) με εργαλεία γεωπληροφορικής Δημήτριος Καϊμάρης 1, Πέτρος Πατιάς 2, Όλγα Γεωργούλα 2, Γιώργος Καραδέδος 3 1 Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τον καιρό των επόμενων ημερών δίνει ο Μετεωρολόγος κ. Γιάννης Καλλιάνος

Στοιχεία για τον καιρό των επόμενων ημερών δίνει ο Μετεωρολόγος κ. Γιάννης Καλλιάνος Στοιχεία για τον καιρό των επόμενων ημερών δίνει ο Μετεωρολόγος κ. Γιάννης Καλλιάνος 1 / 5 από την σελίδα του στο facebook και αναφέρει χαρακτηριστικά: Το ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό είναι καθ'οδόν προς

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ενότητα: Γεωγραφία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Το ανάκτορο της Ζάκρου

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Το ανάκτορο της Ζάκρου ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Το ανάκτορο της Ζάκρου Ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου Το ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου βρίσκεται στο ΝΑ άκρο της Κρήτης στον ομώνυμο ευρύχωρο όρμο. Η θέση ήταν γνωστή από τον 19 ο αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΜΝΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Εφορεία Αρχαιοτήτων)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΜΝΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Εφορεία Αρχαιοτήτων) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Θέατρο Διονύσου, Ωδείο Περικλέους Αθηναίων Αθήνα Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών Ηρώδειο Αθηναίων Αθήνα Εφορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET01: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET01: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε συνάρτηση, πρώτον, με την απόσταση επί του

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο Τα όρια του βυζαντινού κράτους από τα μέσα του 7ου ως τον 9ο αιώνα. Επεξεργασία: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. ΙΜΕ http://www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery/main/others/o2p 2.html I. Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ Αστ. Λιώλιος Καθηγητής ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Πρώιμοι και Γεωμετρικοί χρόνοι (1100-700 π.χ.) Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής τέχνης:

Διαβάστε περισσότερα

Τα αρχαία της Κατοχής

Τα αρχαία της Κατοχής Τα αρχαία της Κατοχής Σπερχειάδα 7 Απριλίου 2016 Σαράντος Θεοδωρόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΚΑΗΣ Ο ΠΟΘΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥΣ 1939 Ο Δρ. Γκαίμπελς επισκέπτεται την Αρχαιότητες στην Αθήνα 1940 ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΒΕΡΚΟΣ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΟ ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ Α Π Ο ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΒΕΡΚΟΣ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΟ ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ Α Π Ο ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ HA ΣΒΕΡΚΟΣ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΟ ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ Α Π Ο ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Τον 'Οκτώβριο του 2000 παραδόθηκε στο 'Αρχαιολογικό Μουσείο Σερ ρών τμήμα ορθογωνίου ανάγλυφου από λευκό χονδρόκοκκο μάρμαρο μέ ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΦΟΣ-ΙΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΙΝΩΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ

ΤΑΦΟΣ-ΙΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΙΝΩΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΤΑΦΟΣ-ΙΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΙΝΩΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Διώροφο οικοδόμημα Θαλαμωτός τάφος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών Όνομα Επίθετο 1, 1 Οργανισμός E-mail: Περίληψη Κάθε εισήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη, μέχρι 150 λέξεις το

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Βογιατζόπουλος Σταμάτης Ιστορικό - Αρχαιολογικό Ιωαννίνων Ζ' Εξάμηνο Υπ.Καθ : Αν. Βλαχόπουλος, Μάθημα: Κρητομυκηναϊκή Θρησκεία Δεκέμβριος 2013 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 13-17 Νοεμβρίου 2008 Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», Μπουμπουλίνας 30, Τ.Κ. 10682, Αθήνα www.diazoma.gr / info@diazoma.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ,,^ -^,;-,..:..,, : χ λ κ«:! «e.«?s"'h. ΗΗΗΜΗΗΒ ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΜΑΡΑ Τα καινούρια προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΜΑΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΡΩΜΑΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΙΣΤ Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας ΡΩΜΑΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Επιλογή σύγχρονης Ελληνικής Βιβλιογραφίας αναφορικά με την Αρχαία Ελληνική Μουσική ANNEMARIE JEANETT NEUBECKER, Η Μουσική στην Αρχαία Ελλάδα, Εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1986.

Διαβάστε περισσότερα