Το Επιχειρηματικό Προφίλ της Δωδεκανήσου Μία Ανάλυση της Οικονομίας του Νομού Δωδεκανήσου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Επιχειρηματικό Προφίλ της Δωδεκανήσου Μία Ανάλυση της Οικονομίας του Νομού Δωδεκανήσου"

Transcript

1 Το Επιχειρηματικό Προφίλ της Δωδεκανήσου Μία Ανάλυση της Οικονομίας του Νομού Δωδεκανήσου ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Business Profile of the Dodecanese An Analysis of the Economy of the Prefecture of the Dodecanese CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY of the DODECANESE 2015

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ / TABLE OF CONTENTS 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ / INTRODUCTION ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΉΣΟΥ / THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE DODECANESE (CCID) Δράσεις του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου / Activities of the CCID Οι επιχειρήσεις του Νομού Δωδεκανήσου / The Companies of the CCID Νέες Εγγραφές / New Entries Διαγραφές / Deletions Ο ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΤΗΕ PREFECTURE OF DODECANESE ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / STATISTICAL FIGURES OF THE PREFECTURE OF DODECANESE Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν / Gross Domestic Product Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία / Gross Value Added Πληθυσμός / Population Τουρισμός / Tourism Δυναμικότητα / Capacity Διανυκτερεύσεις / Nights Κίνηση Αερολιμένων / Airport Traffic Γεωργία / Agriculture Κτηνοτροφία / Farming Αλιεία-Υδατοκαλλιέργειες / Fishery-Aquaculture Οικοδομική Δραστηριότητα / Building Activity Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας / Electric Energy Consumption ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / CONTACT DETAILS

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ / INTRODUCTION H παρούσα εργασία υλοποιήθηκε από τη ΔΕΤΑΠ, για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Στόχος της είναι η σύντομη αλλά σαφής παρουσίαση των κύριων δράσεων του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και των βασικών χαρακτηριστικών τόσο των μελών του όσο και του Νομού Δωδεκανήσου εν γένει, στο τέλος του έτους Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι δράσεις του φορέα που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και στη συνέχεια στοιχεία του Μητρώου του Επιμελητηρίου σχετικά με το πλήθος, τη νομική μορφή και τον κλάδο στον οποίο ανήκουν τα μέλη του, οι νέες εγγραφές και οι διαγραφές των τελευταίων ετών. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται βασικά στατιστικά μεγέθη του Νομού Δωδεκανήσου, ώστε ο αναγνώστης να σχηματίσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τα νησιά και τη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα σε αυτά. Το περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα δύνανται να εμπλουτίζονται ή να τροποποιούνται κάθε φορά που προκύπτουν νέα δεδομένα ή διορθώσεις αυτών. This project was carried out by DETAP, for the Chamber of Commerce and Industry of Dodecanese (CCID). It aims to present in brief but clearly the main activities of the CCID and the basic characteristics of its members and the Prefecture of Dodecanese as well, by the end of the year In the first part are presented the activities of the CCID that have been implemented during the last years. Following, data from the Registry Department of the CCID about its members population, their legal form and the sector they belong to, new entries and deletions. In the second part the main statistical figures of the Prefecture of Dodecanese are presented, in order to provide the reader a comprehensive view about the islands and the activity that takes place on them. The content and the data included in this project may be enriched and modified when new data or corrections occur. 3

4 2. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE DODECANESE (CCID) Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ιδρύθηκε την 30η Ιουνίου 1949 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/ ) ως «Κεντρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου Ε.Β.Ε.Δ.», σε μία προσπάθεια της Ελληνικής Πολιτείας για εναρμόνιση του Κανονιστικού Δικαίου στην περιοχή των Δωδεκανήσων που είχαν επισήμως προσαρτηθεί ένα χρόνο νωρίτερα ( ). Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου διατήρησε την αυτόνομη δράση του μέχρι την 12η Απριλίου 1988 όταν και συγχωνεύθηκε με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Καλύμνου και Κω Ε.Β.Ε.Κ.Κ. (Φ.Ε.Κ. 67/ Π.Δ. 153). The Chamber of Commerce and Industry of the Dodecanese was found in 30 th June 1949 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/ ) as Central Chamber of Commerce and Industry of the Dodecanese - CCID, in an effort of the Greek state to harmonize the Regulatory Law in the region of the Dodecanese, which was officially integrated one year earlier ( ). The CCID kept its autonomous activity until the 12 th April 1988, when it was merged with the Chamber of Commerce and Industry of Kalymnos and Kos (Φ.Ε.Κ. 67/ Π.Δ. 153). Τέλος, με απόφαση του Νομάρχη Δωδεκανήσου ( ) ιδρύθηκαν παραρτήματα στην Κάλυμνο και την Κω. Με βάση τον Οργανισμό Λειτουργίας (Π.Δ. 278/ Φ.Ε.Κ. 197/Α/ ), οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου διαρθρώνονται σε επίπεδο μίας Διεύθυνσης που συγκροτείται από τρία τμήματα: Διοικητικού-Οικονομικού, Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών, Εμποροβιομηχανικών - Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων. Finally, with decision of the Prefect of the Dodecanese ( ) annexes of the CCID in Kalymnos and Kos were founded. According to the operation set up Π.Δ. 278/ Φ.Ε.Κ. 197/Α/ ), the services of the CCID are structured in one Directorate with three departments: Administrative & Financial, Registry & ICT and Industry & Commerce.

5 Αριθμεί περίπου μέλη, κατανεμημένα στα τέσσερα (4) Τμήματα του - Εμπορικό, Μεταποιητικό, Τουριστικό, Υπηρεσιών - ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας τους. Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (61 μέλη) και τη Διοικητική Επιτροπή (5 μέλη). The CCID has approximately members, registered in one of its four (4) departments - Trade, Manufacture, Touristic, Services according to the kind of activity they have. The administration of the CCID is carried out by the Board of Directors (61 members) and the Committee of Directors (5 members). Στα πλαίσια της θεσμικής του λειτουργίας το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο με παρεμβάσεις σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση επίλυση των προβλημάτων των παραγωγικών τάξεων και την τοπική οικονομία γενικότερα. Within its institutional operation, the CCID plays a key role intervening in local, national and European level for the promotion-solve of the problems of the productive actors and the local economy in general. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου διαρκώς αναθεωρεί τη στρατηγική του, ώστε να προσαρμόζεται στις αλλαγές του σύγχρονου κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και το παραγόμενο έργο, αλλά και την συνολική εξυπηρέτηση του πολίτη, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο επιχειρηματίας - μέλος του Επιμελητηρίου. The CCID is continuously revising its strategy, so that it s always adjusted to the changes of the modern socioeconomic environment, taking into consideration the effectiveness and the outputs, and the total service of the citizens as well, who are in this case the entrepreneurs-members of the CCID.

6 Το 2007 το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά με βάση το πρότυπο ISO 9001:2000 για τις διαδικασίες που απαρτίζουν τη λειτουργία του. In 2007 the CCID was certified for the first time according to the ISO 9001:2000 standard for its operations. Τέλος, η Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου - ΔΕΤΑΠ, η αναπτυξιακή εταιρεία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, βρίσκεται πάντα δίπλα του, υποστηρίζοντας τις λειτουργίες του και υλοποιώντας έργα, μελέτες και δράσεις που άπτονται του αναπτυξιακού της χαρακτήρα. Finally, the Association for the Development and Progress of the Dodecanese - DETAP, the development company of the CCID is always on its side, supporting its operations and carrying out projects, studies and actions according to its development character.

7 2.1 Δράσεις του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου / Activities of the CCID Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά οι κυριότερες από τις πιο πρόσφατες δράσεις του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Μόσχας με στόχο την ανάπτυξη των αμοιβαίων οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας (2011). The main of the most recent activities of the CCID are presented briefly below. The CCID has signed a Memorandum of Cooperation with the Chamber of Commerce and Industry of Moscow aiming at the development of mutual economic and cultural relations between Greece and the Russian Federation (2011). Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, στα πλαίσια της συμμετοχής του στην Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής διατηρεί τα τελευταία έτη περίπτερο στον χώρο της Έκθεσης καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της. Εκεί προβάλλονται οι δράσεις του Επιμελητηρίου και της ΔΕΤΑΠ και εκτίθενται τοπικά παραδοσιακά προϊόντα επιχειρήσεων-μελών του που εκδηλώνουν κάθε φορά ανάλογο ενδιαφέρον. The CCID, within its participation in the Panhellenic Exhibition of Handicraft and Agricultural Economy of Kremasti during the last years holds a kiosk in the area of the exhibition for the whole period the exhibition is open. There, actions of the CCID and DETAP are presented and local traditional products of members of the CCID as well. 7

8 Γιορτάσαμε την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού (26/09/2010) κατασκευάζοντας το μεγαλύτερο ΜΕΛΕΚΟΥΝΙ του κόσμου για μια θέση στο βιβλίο GUINNESS!!!...και τα καταφέραμε!!! (30μέτρα, επισκέπτες). We celebrated the World Tourism Day (26/09/2010) making the biggest MELEKOUNI of the world for a place in the GUINESS BOOK!...and we managed it!!!! (30meters long, visitors). Στα πλαίσια της προσπάθειας ανάδειξης των προοπτικών του κάθε νησιού της Δωδεκανήσου στον τομέα της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και της ΔΕΤΑΠ παράχθηκε έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό για την προώθηση: Καταδυτικού Τουρισμού στη Λέρο Αναρριχητικού Τουρισμού στην Κάλυμνο Θρησκευτικού Τουρισμού στην Πάτμο In its aim to highlight and promote the perspectives of every island of the Dodecanese in the field of developing alternative kinds of tourism, with initiative of the CCID and DETAP, hard copies and audiovisual material was produced for the promotion of: Scuba Diving Tourism in Leros Climbing Tourism in Kalymnos Religious Tourism in Patmos 8

9 Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος τμήμα Δωδεκανήσου διοργάνωσε σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Δωδεκανήσου διήμερο με θέμα «Η Βιομηχανική Κληρονομιά της Δωδεκανήσου» στις 12-13/09/2008. The Technical Chamber of Greece- Department of the Dodecanese organized, in cooperation with the CCID and the Local Union of Municipalities of the Dodecanese, weekend with subject The Industrial Heritage of the Dodecanese in 12-13/09/2008. Το 1 ο Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού της Ρόδου με τίτλο «Τάσεις και Καινοτομία στη Τουριστική Βιομηχανία» ολοκληρώθηκε το Σάββατο 26 Μαρτίου 2005 στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Rodos Palace με την συμμετοχή 350 συνέδρων. Το 2ο Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού της Ρόδου με θέμα: «Ανταγωνιστικότητα μέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς προορισμούς» πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2006 στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Rodos Palace με την συμμετοχή 500 συνέδρων. Το 3ο Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού της Ρόδου με θέμα: «Διαχείριση Αλλαγής στους Τουριστικούς Προορισμούς: Στρατηγικές & Δράσεις» πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2008 στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Rodos Palace με την συμμετοχή 650 συνέδρων. The 1 st International Rhodes Tourism Forum with subject Trends and Innovation in the Tourism Industry was closed in 26/03/2005 at the conventional center of Rodos Palace with 350 delegates. The 2 nd International Rhodes Tourism Forum with subject Competitiveness through Sustainability: Opportunities & Challenges for the Mediterranean Tourism Destinations was held on November 2006 at the conventional center of Rodos Palace with 500delegates. The 3 rd International Rhodes Tourism Forum with subject Managing Change in Tourism Destinations: Strategies and Actions was held on November 2006 at the conventional center of Rodos Palace with 650 delegates.

10 Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, μέσω της Δ.ΕΤ.Α.Π., αποτέλεσε για δύο (2) έτη μέλος του Enterprise Europe Network- Hellas, του μεγαλύτερου δικτύου ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα, αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας. Το Enterprise Europe Network-Hellas είναι μέλος του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network, το οποίο εντάσσεται στο νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP ). The CCID, through DETAP was for two (2) years member of the Enterprise Europe Network Hellas, the largest network of integrated business support in Greece since it comprises of industrial associations, research and technology organisations, chambers of commerce and industry, governmental SME Agencies and established Innovation players with long experience. The Enterprise Europe Network Hellas is member of the respective Enterprise Europe Network; which is part of the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP ). Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου συμμετείχε, με Επιχειρηματική Αποστολή, στην ARABIAN TRAVEL MARKET στο DUBAI (6-9 Μαΐου 2008). The CCID participated, with business mission at the ARABIAN TRAVEL MARKET in DUBAI (6-9 May 2008). Το 2008, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου στήριξε τη ΔΕΤΑΠ στην υλοποίηση του έργου «Αποτύπωση των Χαρακτηριστικών καθώς και των Λειτουργικών και Λοιπών Ποιοτικών Στοιχείων των Κυρίων και Συμπληρωματικών Τουριστικών Καταλυμάτων» του Νομού στα πλαίσια του ομώνυμου έργου του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. In 2008, the CCID supported DETAP to carry out the project with title, the Record of the Characteristics and the Functional as well as the Quality Features of the Touristic Accommodation Facilities of the Dodecanese, as part of the homonym project of the Ministry of Tourism. 10

11 Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, μέσω της ΔΕΤΑΠ διεξάγει από το 2004 πρωτογενή Έρευνα Τουρισμού (2004, 2006, 2008, 2011) στις πύλες εισόδου τουριστών/επισκεπτών στη Ρόδο και την Κω, ενώ το 2008 πραγματοποιήθηκε και στην Κάρπαθο. Η Έρευνα πραγματοποιείται κάθε περίπου δύο (2) έτη ώστε να υπάρχει συνεχής τροφοδότηση με ενημερωμένα στοιχεία και να μπορούν να πραγματοποιούνται συγκριτικές αναλύσεις των δεδομένων που συλλέγονται. Οι πληροφορίες που εξάγονται από τα δεδομένα της έρευνας αποτελούν χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους φορείς που αναπτύσσουν πολιτικές όσο και για όσους δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον κλάδο του τουρισμού. The CCID, through DETAP, has carried out since 2004 Tourism Surveys (2004, 2006, 2008, 2011) at the entrance gates of tourists/visitors in Rhodes and Kos. This survey was also carried out in Karpathos in The survey is carried out every almost two (2) years, so that there is a constant input of data to enable comparative analysis. The information extracted from this data is a very useful tool for policy makers as well as for tourism professionals. Μέσα από τη συνεργασία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου και του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου εκδόθηκε η πιστωτική κάρτα 12 Visa Classic, με βασικές προτεραιότητες το συμφέρον του Δωδεκανησιακού κοινού, την ασφάλεια των συναλλαγών και την ευκολία και άνεση στη χρήση. As a result of the cooperation between the Cooperative Bank of the Dodecanese and the CCID the 12 Visa Classic credit card was launched with priorities the security of transactions, the convenience and the comfort of the users. 11

12 Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, σε συνεργασία με τη EUROMEDICA εξέδωσε κάρτα υγείας για τα μέλη του, ώστε αυτά να απολαμβάνουν σχετικά οικονομικά οφέλη. The CCID, in cooperation with EUROMEDICA launched a health card, so that its members could have respective benefits. Στις 6 Μαρτίου 2010 γιορτάστηκαν τα 60 χρόνια από την ίδρυση του ΕΒΕΔ, σε μία εκδήλωση όπου τιμήθηκαν όσοι διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1949 έως και σήμερα. On March 6 th 2010 the 60 th anniversary of the foundation of the CCID was celebrated, where all those who have been members of the Board of Directors from 1949 until today were honored. Για τρεις (3) συνεχόμενες χρονιές διεξήχθη διαφημιστική καμπάνια με τίτλο «Παπούτσι από τον Τόπο σου» με σκοπό τη στροφή του αγοραστικού κοινού της Δωδεκανήσου στην ενίσχυση των τοπικών παραγωγών και εμπόρων. Στα πλαίσια της ίδιας προσπάθειας, διεξήχθη μαθητικός διαγωνισμός έκθεσης με τίτλο «Παπούτσι από τον Τόπο σου». The CCID carried out for three (3) years an advertising campaign with title Buy Local (in free translation from Greek) aiming at turning the purchasing public of the Dodecanese to the local producers and merchandisers. Within the same effort, a student essay competition was carried out with the same title. 12

13 To Επιμελητήριο Δωδεκανήσου φιλοξένησε τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) στις Απριλίου Εκτός της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, όμως, εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου συμμετέχουν πάντα σε κάθε άλλη Συνέλευση, συγκέντρωση ή συνάντηση εργασίας της ΚΕΕΕ προκειμένου να συζητήσουν θέματα που απασχολούν την ύπαρξη και λειτουργία των Επιμελητηρίων στην Ελλάδα αλλά και άλλα θέματα που απασχολούν τους φορείς. The CCID hosted the General Assembly of the Central Union of Chambers of Greece on April 3 rd -4 th -5 th. Apart from this General Assembly, representatives of the CCID always participate in every other Assembly, meeting or workshop of the Central Union in order to discuss issues related to the existence and operation of the Chambers of Commerce and Industry in Greece and other issues as well. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου πραγματοποιεί συχνά συναντήσεις με εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων, αξιωματούχους και εμπορικούς ακολούθους άλλων χωρών. Έτσι επιτυγχάνει την καλύτερη ενημέρωση του για τις διεθνείς εξελίξεις, αναζητά ευκαιρίες συνεργασίας και προώθησης της τοπικής επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό. The CCID often meets representatives of professional bodies, commercial attendants and consuls of other countries, aiming at the better information about international issues, looking for cooperation opportunities as well as opportunities to promote the local entrepreneurship abroad. 13

14 Tο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου μέσω της αναπτυξιακής του εταιρείας ΔΕΤΑΠ, στα πλαίσια της προσπάθειας του για τουριστική προβολή της Δωδεκανήσου με απώτερο σκοπό την προσέλκυση μεγάλου αριθμού επισκεπτών, το 2010 αρχικά και το 2012 μετέπειτα και για διάρκεια έως και το 2014, υπέγραψε συμβάσεις συνεργασίας με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών marketing με την επωνυμία Airport Marketing Services (AMS), για την προβολή της Δωδεκανήσου ως τουριστικό προορισμό, μέσω του διαδικτυακού τόπου της αεροπορικής εταιρείας Ryan Air (www.ryanair.com) την εμπορική εκμετάλλευση του οποίου έχει η εταιρεία AMS. Η πρωτοβουλία αυτή του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου έγινε προκειμένου να προσελκυθούν στην περιοχή αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, σε μία προσπάθεια να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος και τους χειμερινούς μήνες. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η καταγραφή σημαντικής αύξησης στις αφίξεις τουριστών στη Ρόδο και την Κω από διάφορες χώρες της Ευρώπης. The CCID, via its development company DETAP, within its efforts for touristic promotion of the Dodecanese, aiming to attract a large number of visitors, first in 2010 and then in 2012 with duration up to 2014, signed cooperation contracts with Airport Marketing Services (A.M.S.), a company that provides marketing services, for the promotion of the Dodecanese as tourist destination, through the website of Ryan Air (www.ryanair.com), the commercial exploitation of which belongs to A.M.S. This CCID s initiative was undertaken in order to attract to the area low cost airlines, aiming to extend the tourist season during the winter. Result of this effort was a significant increase of the tourist arrivals in Rhodes and Kos, from different European countries. 14

15 Επίσης, τα τελευταία χρόνια, αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και άλλων τοπικών φορέων υποδέχονται κάθε χρόνο με τιμές τις πρώτες αφίξεις charter και κρουαζιερόπλοιων στα νησιά μας καλωσορίζοντας τους επισκέπτες και προσφέροντας τους συμβολικά δώρα. Moreover, during the last years, representatives of the CCID and other local actors welcome - every year with honor the very first arrivals of charter flights and cruises offering the visitors symbolic gifts. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και η ΔΕΤΑΠ διοργανώνουν συχνά ημερίδες και ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη γνωστοποίηση επενδυτικών ευκαιριών, επιδοτούμενων προγραμμάτων, συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και άλλα θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται τόσο στη Ρόδο όσο και σε άλλα νησιά του Νομού. The CCID and DETAP often organize meetings and events for the better information of CCID s members about investment opportunities, funding programs, co-financed actions and other issues of entrepreneurial interest. These events take place in Rhodes and in other islands of the Prefecture as well. 15

16 Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου διοργανώνει συχνά, σε συνεργασία με τη ΔΕΤΑΠ και επιστημονικούς φορείς, εκπαιδευτικά σεμινάρια σε επίκαιρα θέματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο του Νομού, με σκοπό την εναρμόνιση τους με τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της αγοράς. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί στην επιμόρφωση επιχειρηματιών και εργαζομένων σύμφωνα με τις αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων και τα υποχρεωτικά εφόδια που πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι σε αυτές. Υλοποιήθηκαν και συνεχίζουν να υλοποιούνται προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα Τεχνικών Ασφαλείας, Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων, Επιχειρηματικότητας, Εξυπηρέτησης Πελατών, Marketing κα. Τα παραπάνω υλοποιούνται σε συνεργασία με τη ΔΕΤΑΠ, τα ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς Α.Ε., τη ΓΣΕΒΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος) και άλλους φορείς, κατά περίπτωση, και παρέχουν γνώσεις σε χιλιάδες μέλη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. The CCID often organizes, in cooperation with DETAP and scientific organizations, educational programs/seminars in contemporary issues that interest the entrepreneurs of the Dodecanese, aiming at keeping them updated with the continuously changing data of the market. During the last years, in particular, the CCID has focused to the training of entrepreneurs and employees according to the changes to the regulatory framework of the enterprises and the obligatory skills they must have. Continuously are implemented educational programs on Safety Technicians, Food Hygiene and Safety, Entrepreneurship, Customer Service, Marketing etc. These are carried out in cooperation with DETAP, Professional Training Center G.Gennimatas S.A., GSEVEE (Hellenic Confederation of Professionals, Craftsmen & Merchants) and other organizations, as appropriate, and offer knowledge to thousands members of the CCID. 16

17 Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου στηρίζει διαρκώς τους επιχειρηματίες του Νομού, έχει παρουσία σε διεθνείς διοργανώσεις και συμβάλλει στη δικτύωση, την εξωστρέφεια και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μελών του. Σε αυτήν την κατεύθυνση, μεγάλη επιτυχία σημείωσε η επιχειρηματική αποστολή που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου στο Ελληνο-Τουρκικό Επιχειρηματικό Φόρουμ 2014 που συνδιοργανώθηκε από το Enterprise Greece, την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και τον Τουρκικό Οργανισμό DEIK, στη Σμύρνη, στις 12 Νοεμβρίου Στο φόρουμ συμμετείχε το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου με δική του αποστολή αποτελούμενη από οκτώ Δωδεκανήσιους επιχειρηματίες από Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Λέρο και Κάρπαθο οι οποίοι πραγματοποίησαν επιχειρηματικές συναντήσεις υψηλού επιπέδου, προώθησαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε επιχειρήσεις της Τουρκίας και διερεύνησαν ευκαιρίες για πιθανές ελληνοτουρκικές συνεργασίες και την προώθηση του διμερούς εμπορίου. The CCID continuously supports the entrepreneurs of the Prefecture, is present to international and events and contributes to the networking, extroversion and reinforcement of the competitiveness of its members. Within this effort, very successful was the CCID s business delegation to the Greek-Turkish Business Forum 2014, which was co-organized by the Enterprise Greece, the Greek Embassy in Ankara, the General Assembly of the Central Union of Chambers of Greece and the Turkish Organization DEIK, in Izmir, on 12th November In this Forum, the CCID s delegation was comprised of eight Dodecanesian businessmen from Rhodes, Kos, Kalymnos, Leros and Karpathos, who held high level business meetings, promoted their products and services to Turkish companies and explored the opportunities for future greek-turkish cooperation and the promotion of bilateral trade. 17

18 ΣυνΠράττω: το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου συμμετέχει στο έργο «Δράσεις Εξωστρέφειας και προβολής των Νησιωτικών Επιχειρήσεων του Αιγαίου και της Κύπρου» με ακρωνύμιο ΣΥΝΠΡΑΤΤΩ, στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος Στα πλαίσια του έργου αυτού, επιχειρήσεις του Νομού Δωδεκανήσου, του Βορείου Αιγαίου και της Κύπρου έχουν δημιουργήσει clusters τροφίμων και ποτών και έχουν λάβει συμβουλευτική σε θέματα εξωστρέφειαςεξαγωγών, με εξειδίκευση στην αγορά της Ρωσίας. Πιο συγκεκριμένα για τα Δωδεκάνησα, συστήθηκε cluster 19 αρχικά επιχειρήσεων που παράγουν ή/και μεταποιούν τρόφιμα & ποτά, με επωνυμία «Επιλεγμένα Τρόφιμα και Ποτά Δωδεκανήσου». Οι επιχειρήσεις αυτές έλαβαν συμβουλευτική σχετικά με θέματα τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων τους καθώς και θέματα που αφορούν την αγορά της Ρωσίας. Στη συνέχεια, εκπονήθηκε και τους παραδόθηκε μελέτη logistics για την εξαγωγή των προϊόντων τους στη Ρωσική αγορά και ήρθαν σε επαφή με επιχειρηματίες που εισάγουν τρόφιμα & ποτά σε αυτήν, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. SinPratto: The Chamber of Commerce and Industry of the Dodecanese, in Rhodes, Greece, participates in the project Extroversion and Promotion Actions of the Insular Enterprises of the Aegean and Cyprus with acronym SINPRATTO within the Cross-Border Cooperation Program Greece-Cyprus As part of the project, enterprises of the Prefecture of Dodecanese, the North Aegean Region and Cyprus have established food & beverages clusters and have attended training on extroversion and exports, especially with regard to the Russian market. In the Dodecanese, in particular, a cluster of 19 initially enterprises that produce and/or manufacture food & beverages was created under the name Selected Food and Beverages of the Dodecanese. These enterprises have attended consulting on product standardization and certification and issues related to the Russian Market. Following, a Logistics study was carried out and delivered to them concerning the export procedures of food and beverages to Russia and they met businessmen/importers of such products to it after a relevant invitation of the CCID. 18

19 Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου υλοποιεί το Υποέργο 9: «Ανάδειξη της γαστρονομίας και της Αιγαιακής Κουζίνας (Aegean Cuisine) στα Δωδεκάνησα» της πράξης με τίτλο «Προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια του υποέργου αυτού το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου υλοποιεί μία σειρά από δράσεις που στόχο έχουν την προώθηση της Αιγαιοπελαγίτικης Οινογαστρονομίας μέσω της συμμετοχής του σε κλαδικές εκθέσεις και διοργανώσεις, με τη συνεργασία διεθνώς αναγνωρισμένων opinion leaders, με ενημερωτικές/διαφημιστικές καταχωρήσεις, με την ανανέωση και προώθηση του προτύπου/δικτύου Aegean Cuisine στις επιχειρήσεις του Νομού καθώς και με την πιστοποίηση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων προκειμένου να ενταχθούν στο δίκτυο αυτό. Το Υποέργο είναι σε εξέλιξη, αναμένεται να ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα και έως τότε θα έχουν υλοποιηθεί πλήθος άλλων δράσεων. The CCID implements the subproject 9: Promotion of the gastronomy and the Aegean Cuisine in the Dodecanese, within the Action Promotion of the Tourist Product of the South Aegean Region, of the Operational Program Crete and Aegean Islands, co-financed by Greece and the EU. Under this sub-project, the CCID implements a number of actions aiming to promote the Aegean Oeno-Gastronomy through the participation in exhibitions, trade shows, in cooperation with international opinion leaders, with advertisements, with the update and promotion of the Aegean Cuisine standard/network and the certification of the companies that are interested to participate in this network, as well. The project is still on-going, is expected to be completed within the next period of time and, until then, a number of other actions will be implemented. 19

20 Aegean Cuisine: Ένα έργο που ξεκίνησε από τα Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΚΕΤΑ Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για την Ανάδειξη Προβολή Προώθηση της Αιγαιοπελαγίτικης Κουζίνας & των Παραδοσιακών & Τοπικά Παραγόμενων Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. To Aegean Cuisine αποτελεί ένα δίκτυο επιχειρήσεων των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, οι οποίες επιθυμούν και υπόσχονται να προσφέρουν στους επισκέπτες αιγαιοπελαγίτικο συναίσθημα και εμπειρία. Γεννήθηκε με σκοπό την αξιοποίηση της ιδιαίτερα πλούσιας αιγαιοπελαγίτικης οινογαστρονομίας προς όφελος της ανάδειξης και προβολής των τοπικά παραγόμενων προϊόντων αλλά και της δημιουργίας και προώθησης του θεματικού τουρισμού των νησιών μας. Aegean Cuisine: A project initialy carried out by the Centers of Enterpreneurial and Technological Development of the South Aegean in cooperation with the Chambers of Commerce and Industry of the Dodecanese and Cyclades, in order to Highlight and Promote the Cuisine of the Aegean Sea and the Locally Produced Products of the South Aegean Region. Aegean Cuisine is a network of businesses in the South Aegean Islands, whose aim is to offer visitors the Aegean experience. It was founded to utilize and exploit the wealth of the Aegean oenogastronomy, highlight local products and wines and to promote thematic tourism in these islands as well. 20

21 2.2 Οι επιχειρήσεις του Νομού Δωδεκανήσου / The Companies of the CCID Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Μητρώο According to the records of the CCID, the του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ο number of the active enterprises of the αριθμός των ενεργών επιχειρήσεων του Νομού στο τέλος του έτους 2014 (31/12/2014) ανήλθε σε Το πλήθος αυτό κατανέμεται ανά νομική Dodecanese, at the end of the year 2014 (31/12/2014) was This number is distributed by legal status, department and island as in the following table: μορφή, τμήμα και νησί ως εξής: 31/12/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ SERVICES ΕΜΠΟΡΙΚΟ/ TRADE ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ/ MANUFACTURE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ/ TOURISTIC Α.Ε./SA ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS Ε.Π.Ε./LTD ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS Ε.Ε. / LP ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS Ο.Ε. / GP ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS ΚΟΙΝΩΝΙΑ / SOCIETY ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ / JOINT VENTURE ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS ΑΤΟΜΙΚΗ / PERSONAL COMPANY ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ/ OTHER TYPES ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΑ/TOTALS

22 Και η μεταβολή τους την τελευταία τετραετία έχει ως εξής: And the trend over the last four years is as follows: 31/12/ /12/ /12/ /12/2014 Α.Ε./SA ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS Ε.Π.Ε./LTD ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS Ε.Ε. / LP ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS Ο.Ε. / GP ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS ΚΟΙΝΩΝΙΑ / SOCIETY ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ / JOINT VENTURE ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS ΑΤΟΜΙΚΗ / PERSONAL COMPANY ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ/ OTHER TYPES ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΑ/TOTALS

23 2.2.1 Νέες Εγγραφές / New Entries Οι νέες εγγραφές επιχειρήσεων και εταιρειών στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ανήλθαν το έτος 2014 σε 726 έχοντας During the year 2014, 726 new enterprises were registered to the CCID, following a declining trend as below: ακολουθήσει μια φθίνουσα πορεία ως εξής: ΕΓΓΡΑΦΕΣ / NEW ENTRIES Α.Ε./SA ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS Ε.Π.Ε./LTD ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS Ε.Ε. / LP ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS Ο.Ε. / GP ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS ΚΟΙΝΩΝΙΑ / SOCIETY ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ / JOINT VENTURE ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS ΑΤΟΜΙΚΗ / PERSONAL COMPANY ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ/ OTHER TYPES ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΑ/TOTALS

24 2.2.2 Διαγραφές / Deletions Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 πραγματοποιήθηκαν διαγραφές από το Μητρώο του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, καταγράφοντας μία σχεδόν σταθερή πορεία During year 2014, companies were deleted from the records of the CCID/stopped their activity, with an almost constant trend in total- over the last four years: στο σύνολό τους- την τελευταία τετραετία: ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / DELETIONS Α.Ε./SA ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS Ε.Π.Ε./LTD ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS Ε.Ε. / LP ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS Ο.Ε. / GP ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS ΚΟΙΝΩΝΙΑ / SOCIETY ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ / JOINT VENTURE ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS ΑΤΟΜΙΚΗ / PERSONAL COMPANY ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ/ OTHER TYPES ΡΟΔΟΣ/RHODES ΚΩΣ/KOS ΚΑΛΥΜΝΟΣ/KALYMNOS ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΑ/TOTALS

25 3. Ο ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΤΗΕ PREFECTURE OF DODECANESE O Νομός Δωδεκανήσου αποτελεί νησιωτικό σύμπλεγμα στο νοτιοανατολικό άκρο της Ελλάδας με συνολική έκταση 2.714km2 και πληθυσμό μόνιμους κατοίκους. The Prefecture of Dodecanese is an insular complex at the south-east edge of Greece, covers an area of 2.714km2 and has permanent residents. Περιλαμβάνει δεκαοκτώ (18) κατοικημένα νησιά, πλήθος άλλων μικρότερων-ακατοίκητων νησιών και βραχονησίδες. It is composed of eighteen (18) inhabited islands, a number of smaller un-inhabited islands and rocky islets. Ο Νομός αποτελείται από τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Καρπάθου και Πρωτεύουσα έχει την πόλη της Ρόδου. The Prefecture is divided in the Regional Units of Rhodes, Kos, Kalymnos and Karpathos. Its capital city is Rhodes. Ο Νομός Δωδεκανήσου αποτελεί μια νησιωτική περιοχή όπου λόγω της πολυνησίας της, διαθέτει χαρακτηριστικά που συμβάλλουν θετικά στο να αναπτυχθούν πολλά είδη επιχειρηματικής δραστηριότητας. The Prefecture of Dodecanese is an insular area with significant characteristics, which contribute to the development of a wide variety of entrepreneurial activity. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου είναι θετικό σε κάθε νέο επιχειρηματικό/επενδυτικό εγχείρημα που θέτει σε τροχιά ανάπτυξης το Νομό και είναι αρωγός σε κάθε πρωτοβουλία που σκοπό έχει τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των νησιωτών και την ενίσχυση / ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. The CCID is receptive to any new entrepreneurial / business operation and supports any initiative that improves the residents living standards and the promotion / development of entrepreneurship. 25

26 PATMOS LIPSI TURKEY LEROS KALYMNOS KOS NISYROS SYMI ASTYPALEA TILOS CHALKI DODECANESE RHODES KARPATHOS KASTELLORIZO KASOS 26

27 4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / STATISTICAL FIGURES OF THE PREFECTURE OF DODECANESE Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω, με τη μορφή πινάκων, στοχεύουν να δείξουν κάποια βασικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν το Νομό Δωδεκανήσου. The statistical figures presented below, in tables, aim to show some of the main characteristics of the Prefecture of the Dodecanese. Χρησιμοποιήθηκαν μόνο επίσημα στοιχεία των τελευταίων ετών, ενώ όπου αυτά δεν ήταν διαθέσιμα χρησιμοποιήθηκαν οι ασφαλέστερες διαθέσιμες προβλέψεις. Only official data of the recent years were used and elaborated and when these were not available the safest predictions were used. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο οι πίνακες ενδέχεται να έχουν διαφορετική δομή ή ακόμα και να στερούνται κάποιων στοιχείων. Because of this, the tables may have different structure or even less data than expected. Επίσης, προκειμένου η παρούσα να είναι όσο γίνεται πιο ευανάγνωστη και φιλική στον αναγνώστη, σε αρκετά μεγέθη παρουσιάζονται μόνο οι τιμές του τελευταίου καταγεγραμμένου έτους. Οι τιμές προηγούμενων ετών είναι διαθέσιμες στα γραφεία της ΔΕΤΑΠ. Moreover, in order for this project to be reader friendly as much as possible- in many figures only the data registered for the last year are presented. Data regarding the previous years are available at the offices of DETAP. Η εργασία αυτή δύναται να επικαιροποιείται όταν νέα στοιχεία που αφορούν το Νομό Δωδεκανήσου καταχωρούνται επίσημα στις αρμόδιες υπηρεσίες. This project may be updated when new data concerning the Dodecanese is officially registered to the competent services/departments. 27

28 4.1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν / Gross Domestic Product Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά περιφέρεια και νομό,σε εκατομμύρια ευρώ, σε τρέχουσες τιμές / Gross domestic product by Nuts II, III, in million euro, at current prices Έτος / Year * 2012* Σύνολο Χώρας/ Greece Νότιο Αιγαίο / South Aegean Δωδεκάνησα/ Dodecanese * Προσωρινά στοιχεία, Σημείωση: Η κατανομή των φόρων και των επιδοτήσεων, έγινε με βάση τη διάρθρωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά περιφέρεια *Provisional data, Note: The distribution of taxes and subsidies is based on the structure of Gross Value Added by region Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. / Source: EL.STAT. Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά περιφέρεια και νομό,σε ευρώ,σε τρέχουσες τιμές / Per capita gross domestic product by Nuts II, IΙΙ, in euro, at current prices Έτος / * 2012* Year Σύνολο Χώρας / Greece Νότιο Αιγαίο / South Aegean Δωδεκάνησα / Dodecanese * Προσωρινά στοιχεία. 'Σημείωση: Χρησιμοποιήθηκε ο υπολογιζόμενος πληθυσμός στις 30/6 κάθε έτους, εκτιμημένος βάση της απογραφής πληθυσμού του *Provisional data. 'Note: The estimated population on the 30/6 of each year was used, calculated on the basis of the 2011 population census. Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. / Source: EL.STAT. 28

29 4.2 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία / Gross Value Added Συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά περιφέρεια, σε εκατομμύρια ευρώ, σε τρέχουσες τιμές / Total gross value added, in million euros, at current prices * 2012* Σύνολο Χώρας / Country Νότιο Αιγαίο/ South Aegean Δωδεκάνησα / Dodecanese *Προσωρινά στοιχεία / * Temporary data Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. / Source: EL.STAT. Συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά περιφέρεια, σε εκατομμύρια ευρώ, σε τρέχουσες τιμές, 2012 / Total gross value added, in million euros, at current prices, 2012 Σύνολο Νότιο Αιγαίο/ Δωδεκάνησα / Χώρας / South Aegean Dodecanese Κλάδοι / Sectors Country Γεωργία, δασοκομία και αλιεία / Agriculture, forestry and fishing Ορυχεία και λατομεία - Μεταποίηση - Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού / Mining and quarrying - Manufacturing - Electricity, gas, steam and air conditioning supply Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης / Water supply, sewerage, waste management and remediation activities Κατασκευές / Construction Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων / Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles Μεταφορές και αποθήκευση / Transportation and storage Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης / Accommodation and food service activities Ενημέρωση και επικοινωνία / Information and communication

30 Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες / Financial and insurance services Διαχείρηση ακίνητης περιουσίας / Real estate activities Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες / Professional, scientific and technical activities Διοικητικές και υποστηρικτές δραστηριότητες / Administrative and support service activities Δημόσια διοίκηση και άμυνα - Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση / Public administration and defence - Compulsory social securtiy Εκπαίδευση / Education Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα / Human health and social work activities Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία - Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών - Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών. Mη διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση / Arts,entertainment and recreation - Other service activities - Activities of households as employers; undifferentiated goods and services producing activities of households for own use Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. / Source: EL.STAT. 30

31 4.3 Πληθυσμός / Population Ο μόνιμος πληθυσμός του Νομού Δωδεκανήσου το 2011, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανήλθε σε , κατανεμημένος ανά περιφερειακή ενότητα ως ακολούθως: The permanent population of the Prefecture of the Dodecanese was in 2011, according to Hellenic Statistical Authority , distributed in the regional units as following: Μόνιμος Πληθυσμός του Νομού Δωδεκανήσου / Permanent Population of the Prefecture of the Dodecanese (2011) Πληθυσμός / Population Πυκνότητα Πληθυσμού ανά τετρ.χμ. / Population Density per sq.km Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου ,72 Δήμος Ρόδου / Municipality of Rhodes ,31 Δήμος Μεγίστης / Municipality of Megisti ,91 Δήμος Σύμης / Municipality of Symi ,24 Δήμος Τήλου / Municipality of Tilos ,24 Δήμος Χάλκης / Municipality of Chalki ,23 Περιφερειακή Ενότητα Κω ,71 Δήμος Κω / Municipality of Kos ,7 Δήμος Νισύρου / Muniipality of Nisyros ,58 Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου ,06 Δήμος Καλυμνίων / Municipality of Kalymnos ,96 Δήμος Αγαθονησίου / Municipality of Agathonisi ,1 Δήμος Αστυπάλαιας / Municipality of Astypalaia ,48 Δήμος Λειψών / Municipality of Lipsi ,53 Δήμος Λέρου / Municipality of Leros ,61 Δήμος Πάτμου / Municipality of Patmos ,5 Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου ,39 Δήμος Καρπάθου / Municipality of Karpathos ,97 Δήμος Κάσου / Municipality of Kasos ,69 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. / Source: EL.STAT. ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΤΑ ΦΥΛΑ) ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΤΩΝ / REVISED ESTIMATED POPULATION (BOTH SEXES) ON THE 1st JANUARY FOR THE YEARS ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ / COUNTRY ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / DODECANESE

32 4.4 Τουρισμός / Tourism Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους δυναμικότερα αναπτυσσόμενους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, κυρίαρχη δραστηριότητα σε πολλές χώρες, με αξιόλογες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στους άλλους τομείς, συμβάλλοντας στη συνολική οικονομική ανάπτυξη των χωρών, την άνοδο του επιπέδου διαβίωσης των τουριστικά ανεπτυγμένων περιοχών και, συνεπώς, στην ευημερία των πολιτών τους. Tourism is one of the most dynamically developing sectors of the world economy, main activity in many countries, with significant effects on other sectors, contributing to their total economic development, the improvement of the living standards and, therefore, the prosperity of their citizens. Ο τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους τομείς της εθνικής οικονομίας, ο οποίος παραμένει ανταγωνιστικός σε παγκόσμιο επίπεδο. Tourism in Greece is one of the country s economic sectors that remain competitive worldwide. Ο Νομός Δωδεκανήσου είναι από τις πιο τουριστικές περιοχές της χώρας, με πολύ ανεπτυγμένη υποδομή και με μεγάλη συμβολή στα συνολικά μεγέθη της χώρας (επιβατική κίνηση, διανυκτερεύσεις, ΑΕΠ κα). The Prefecture of Dodecanese is one of the most touristic regions in Greece, with major contribution to the total figures of the country (passengers traffic, nights, GDP etc). 32

33 4.4.1 Δυναμικότητα / Capacity Το ξενοδοχειακό δυναμικό του Νομού Δωδεκανήσου ανήλθε το 2013 σε συνολικά ξενοδοχεία με δωμάτια και κλίνες, τα οποία κατανέμονται ανά κατηγορία ως εξής: The hotel capacity of the Prefecture of Dodecanese was in hotels with rooms and beds, which are allocated by category- as follows: 5***** 4**** 3*** 2** 1* Ξενοδοχεία / Hotels Δωμάτια/ Rooms Κλίνες/ Beds Ξενοδοχεία / Hotels Δωμάτια/ Rooms Κλίνες/ Beds Ξενοδοχεία / Hotels Δωμάτια/ Rooms Κλίνες/ Beds Ξενοδοχεία / Hotels Δωμάτια/ Rooms Κλίνες/ Beds Ξενοδοχεία / Hotels Δωμάτια/ Rooms Κλίνες/ Beds Σύνολο Ελλάδος / Greece,Total ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / PREFECTURE OF DODECANESE Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. / Source: EL.STAT. 33

34 Δυναμικότητα καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ / Capacity of hotel type lodgings and camping ΕΤΟΣ/YEAR 2011 Αριθμός καταλυμάτων / Number of lodgings Ξενοδοχεία και ομοειδή καταλύματα / Hotels and similar lodgings Τουριστικά κάμπινγκ / campings Σύνολο / Total Αριθμός κλινών / Number of Beds Ξενοδοχεία και ομοειδή καταλύματα / Hotels and similar lodgings Τουριστικά κάμπινγκ / campings Σύνολο / Total ΕΛΛΑΔΑ / GREECE Νότιο Αιγαίο / South Aegean Δωδεκάνησος / Dodecanese ΕΤΟΣ/YEAR 2012 Αριθμός καταλυμάτων / Number of lodgings Αριθμός κλινών / Number of Beds Ξενοδοχεία και ομοειδή καταλύματα / Hotels and similar lodgings Τουριστικά κάμπινγκ / campings Σύνολο / Total Ξενοδοχεία και ομοειδή καταλύματα / Hotels and similar lodgings Τουριστικά κάμπινγκ / campings Σύνολο / Total ΕΛΛΑΔΑ / GREECE Νότιο Αιγαίο / South Aegean Δωδεκάνησος / Dodecanese ΕΤΟΣ/YEAR 2013 Αριθμός καταλυμάτων / Number of lodgings Αριθμός κλινών / Number of Beds Ξενοδοχεία και ομοειδή καταλύματα / Hotels and similar lodgings Τουριστικά κάμπινγκ / campings Σύνολο / Total Ξενοδοχεία και ομοειδή καταλύματα / Hotels and similar lodgings Τουριστικά κάμπινγκ / campings Σύνολο / Total ΕΛΛΑΔΑ / GREECE Νότιο Αιγαίο / South Aegean Δωδεκάνησος / Dodecanese Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. / Source: EL.STAT. 34

35 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / TOURISTIC ENTERPRISES AND PROFESSIONS IN THE PREFECTURE OF DODECANESE 2012 ΝΗΣΙ / ISLAND ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / TRAVEL AGENCIES ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΑΙΝΑ / TOURIST TRAINS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ROAD TRANSPORT TOURIST ENTERPRICES ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ / CAR RENTAL ENTERPRICES ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ / MOTORCYCLE RENTAL ENTERPRICES ΡΟΔΟΣ / RHODES ΚΩΣ / KOS ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ / ASTYPALEA ΚΑΛΥΜΝΟΣ / KALYMNOS ΚΑΡΠΑΘΟΣ / KARPATHOS ΚΑΣΟΣ / KASOS ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ / KASTELLORIZO ΛΕΙΨΟΙ / LIPSI ΛΕΡΟΣ / LEROS ΝΙΣΥΡΟΣ / NISYROS ΠΑΤΜΟΣ / PATMOS ΣΥΜΗ / SYMI ΤΗΛΟΣ / TILOS ΧΑΛΚΗ / CHALKI ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL Πηγή: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Διεύθυνση Τουρισμού Δωδεκανήσου / Source:Greek National Tourism Organisation,Tourism Directorate of Dodecanese 35

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Greek Tourism: Facts & Figures

Greek Tourism: Facts & Figures Greek Tourism: Facts & Figures ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES www.sete.gr Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2009

Διαβάστε περισσότερα

Greek Tourism: Facts & Figures

Greek Tourism: Facts & Figures Greek Tourism: Facts & Figures ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES www.sete.gr Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ BUSINESS CO-OPERATION DATABASE FORM Παρακαλούµε να συµπληρώσετε ΟΛΑ τα ζητούµενα πεδία έτσι ώστε να µπορέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014 Λευκωσία 14 Οκτωβρίου 2014 TO: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη του Κύπρο-Ισραηλίτικου Επιχειρηματικού Συνδέσμου Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ 25-27 Νοεμβρίου 2014 Το Κυπριακό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011 Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/211 Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications Hellenic Ministry of Culture & Tourism (HMCT) responsible for monitoring

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Έκδοση 2014 Εdition 2014 Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 02 1 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2013 Greek Tourism: Facts & Figures, 2013 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Προφίλ Δήμου Κορυδαλλού

Πολιτιστικό Προφίλ Δήμου Κορυδαλλού Πρόγραμμα «Είμαστε Όλοι Πολίτες» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2009-2014 για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) Πρόσκληση «Προαγωγή των Δημοκρατικών Αξιών, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης»

Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης» Σχολή: Τµήµα: ιοίκησης και Οικονοµίας ιοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή εργασία: «Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης» Αντωνίου Γαρυφαλλιά Μαρία Α.Μ 3133 Ζερβός

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini 18 Ιουλίου 2014, Βορόκληνη Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, την

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων 5 Οκτωβρίου 2015 Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (Executive Summary)

Περίληψη (Executive Summary) 1 Περίληψη (Executive Summary) Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την "Αγοραστική/ καταναλωτική συμπεριφορά. Η περίπτωση των Σπετσών" Κύριος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Σπουδαστές Μαραβελάκης Γρηγόριος Α.Μ. 3553 Μαυρομήτρος Δημήτριος Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Σπουδαστές Μαραβελάκης Γρηγόριος Α.Μ. 3553 Μαυρομήτρος Δημήτριος Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007. Be here, be everywhere!

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007. Be here, be everywhere! ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007 23 η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 1-4 Νοεμβρίου 2007 Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 23 nd International Tourism Exhibition 1-4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΧΙΛΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΧΙΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Τεχεράνη Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Του ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ

ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΓΚΟΓΚΗΓΟΤ ΗΧΑΝΝΑ Α.Μ:186/99 Δπηβιέπωλ θαζεγεηήο:παλασο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις που επιβάλλει το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα