ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ της Εταιρίας και του Ασφαλισμένου. ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και έκταση της ασφάλισης Οι Ασφαλιστές παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη για τις συνέπειες από ατύχημα, τις οποίες υφίσταται ο ασφαλισμένος κατά την διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης, σύμφωνα με τις αναφερόμενες παροχές και σχετικούς πίνακες παροχών. ΑΡΘΡΟ 2 Ορισμοί Όπου εμφανίζονται ή αναγράφονται οι ακόλουθες λέξεις στην παρούσα ασφάλιση, θα έχουν την παρακάτω έννοια : 2.1. Ασφαλιστές Οι Ασφαλιστές των Λλόϋδς του Λονδίνου (Lloyd s of London) όπως αυτοί πλήρως αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του παρόντος Ασφαλιστηρίου και τους οποίους δεσμεύει η Εταιρία Εταιρία Η ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. που ενεργεί κατόπιν εξουσιοδότησης και ως ανταποκριτής των Ασφαλιστών. 2.3 Γεωγραφικά Ορια Το παρόν ασφαλιστήριο καλύπτει τον Ασφαλιζόμενο για όλα τα μέρη του κόσμου. Η εταιρία, ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάλυψη για συγκεκριμένες χώρες ή να την αποδεχτεί με χρέωση επιπρόσθετου ασφαλίστρου. 2.4 Λήπτης της ασφάλισης (ή Συμβαλλόμενος) Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) με το οποίο η Εταιρία κατάρτισε το παρόν Ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να συμβληθεί στην ασφαλιστική σύμβαση για λογαριασμό δικό του ή τρίτου. Τον Λήπτη της ασφάλισης βαραίνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση εκτός από εκείνες που από την φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλιζόμενο. 2.5 Ασφαλιζόμενος Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που κατονομάζεται στο Ασφαλιστήριο, όταν είναι διαφορετικό από τον Λήπτη της Ασφάλισης, το οποίο θα ζημιωθεί όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, και για χάρη και όφελος του οποίου συνάπτεται η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση. Ασφαλίζονται άτομα ηλικίας από 3 μηνών έως 18 ετών ως εξαρτώμενα μέλη και από 18 έως 65 ετών ως κυρίως ασφαλισμένοι, τα οποία είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. 2.6 Ηλικία Ορίζεται ως αυτή που έχει ο ασφαλισμένος στα τελευταία του γενέθλια 2.7 Δικαιούχος του ασφαλίσματος Ο ασφαλισμένος ή σε περίπτωση θανάτου του οι νόμιμοι κληρονόμοι του ή αυτός που ορίζεται ως δικαιούχος στην ασφαλιστική σύμβαση. 2.8 Ασφαλιστήριο ή Πιστοποιητικό ασφάλισης Το έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει την Ασφαλιστική Σύμβαση. Στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης / Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αναγράφονται ως ελάχιστο τα στοιχεία των Συμβαλλομένων και του δικαιούχου (αν είναι διαφορετικό πρόσωπο), η διάρκεια της παρεχόμενης κάλυψης, το είδος του κινδύνου για τον οποίο παρέχεται η κάλυψη, οι τυχόν συμφωνηθείσες μεταξύ των συμβαλλομένων εξαιρέσεις (εκτός των προβλεπόμενων από τον νόμο), τα ανώτατα όρια ευθύνης των Ασφαλιστών / τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια, τα ασφάλιστρα, το δίκαιο που διέπει την σύμβαση (αν αυτό δεν είναι το Ελληνικό) και ο τόπος και χρόνος έκδοσής του. Επίσης αναφέρονται οι περιγραφές των ασφαλιζόμενων αντικειμένων, τυχόν ειδικές συμφωνίες/ προϋποθέσεις, και γενικά οτιδήποτε προσδιορίζει την ασφάλιση που παρέχεται με αυτό. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, ειδικοί όροι, συμφωνίες και άλλα που αναγράφονται στο πιστοποιητικό ασφάλισης, υπερισχύουν των παρόντων Γενικών ή / και των Ειδικών όρων στο μέτρο που τους τροποποιούν. Το πιστοποιητικό ασφάλισης δεν έχει καμία ισχύ εάν δεν φέρει την υπογραφή του Γενικού Αντιπροσώπου των Lloyd s of London στην Ελλάδα και του αντιπροσώπου της Εταιρίας. 2.9 Πρόσθετες Πράξεις Τα έγγραφα που αποδεικνύουν μια μεταβολή στους όρους της ασφάλισης κατά την διάρκεια της ασφάλισης Περίοδος ασφάλισης Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύει η ασφάλιση, αναφέρεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης, και για το οποίο ο Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της ασφάλισης έχει καταβάλλει το ανάλογο ασφάλιστρο. 1

2 2.11 Ασφάλισμα (ή αποζημίωση) Το χρηματικό ποσό (ως ανώτατο όριο) σύμφωνα με τις αναφερόμενες παροχές και σχετικούς πίνακες παροχών ή άλλη συμφωνηθείσα παροχή, που έχει υποχρέωση η Εταιρία να καταβάλει στον Ασφαλιζόμενο ή στους Δικαιούχους του όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Ορίζεται ότι σε περίπτωση επέλευσης περισσοτέρων του ενός ασφαλισμένων κινδύνων της βασικής κάλυψης του προσωπικού ατυχήματος, το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας αθροιστικά δεν μπορεί να υπερβεί το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο Θανάτου από Ατύχημα που αναφέρεται στον πίνακα παροχών, μετά την αφαίρεση των ποσών που τυχόν έχουν ήδη καταβληθεί για Μόνιμη Μερική Ανικανότητα. Τα επιμέρους όρια ευθύνης των προαιρετικών καλύψεων / παροχών περιλαμβάνονται στα όρια της βασικής κάλυψης Απαλλαγή Το μέρος της αποζημίωσης (ή το χρονικό διάστημα αναμονής το οποίο επιφέρει αντίστοιχη μείωση της αποζημίωσης) με το οποίο επιβαρύνεται ο Ασφαλιζόμενος και το οποίο αφαιρείται κατά την καταβολή του ασφαλίσματος Ασφάλιστρο Το χρηματικό ποσόν που υποχρεούται να καταβάλει ο Λήπτης της Ασφάλισης στην Εταιρία για να έχει ισχύ η ασφαλιστική κάλυψη Ατύχημα Θεωρείται κάθε περιστατικό που οφείλεται σε αιτία εξωτερική, αιφνίδια, ορατή, βίαιη, τυχαία και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση του ασφαλιζομένου, η οποία προκαλεί σε αυτόν σωματική βλάβη ή θάνατο. Ο θάνατος ή η σωματική βλάβη πρέπει να προσδιορισθούν αντικειμενικά και να οφείλονται αποκλειστικά στο περιστατικό αυτό Σωματική βλάβη Ο ιατρικά τεκμηριωμένος τραυματισμός που: α) συμβαίνει στον ασφαλισμένο κατά την διάρκεια της ασφάλισης β) προκαλείται από ατύχημα ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από ασθένεια η οποία είναι άμεση συνέπεια, η φαρμακευτική θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση που ήταν αναγκαία μετά από τέτοιο τραυματισμό, επιφέρει τον θάνατο ή την ανικανότητα του ασφαλισμένου μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία του Ατυχήματος. ΑΡΘΡΟ 3 Έναρξη Διάρκεια Λήξη της Ασφάλισης Η ασφαλιστική κάλυψη διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης τίθεται σε ισχύ κατά το χρονικό σημείο που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης με την με την έκδοση του ασφαλιστηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη ισχύος της κάλυψης είναι η εφάπαξ καταβολή των ασφαλίστρων περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων έκδοσης, τελών, φόρων κλπ που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο), ή της πρώτης δόσης τμηματικής καταβολής, αν αυτή έχει συμφωνηθεί. Σε περίπτωση καθυστερήσεως καταβολής ή μη καταβολής του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης η ασφαλιστική κάλυψη δεν τίθεται σε ισχύ και η Εταιρία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για αποζημίωση ζημίας, αν αυτή συμβεί πριν την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλίστρων, ούτε θα υφίσταται συμψηφισμός του ποσού της ζημιάς με τα οφειλόμενα ασφάλιστρα. Η καταβολή του ασφαλίστρου αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με (έγγραφη) απόδειξη, που εκδίδεται αρμοδίως από την Εταιρία. Εάν η ασφαλιστική σύμβαση λήξει νομίμως πριν από την αρχικώς συμφωνηθείσα διάρκεια αυτής, ο ασφαλιστής δικαιούται των δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Αν όμως ο ασφαλισμένος/λήπτης της ασφάλισης ή ο δικαιούχος του ασφαλίσματος, γνώριζε κατά τη σύναψη της σύμβασης, ότι η ασφαλιστική περίπτωση είχε ήδη επέλθει, ο ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε παροχή και εφόσον δεν γνώριζε την επέλευση του κινδύνου, δικαιούται το ασφάλιστρο μέχρι το τέλος της διάρκειας ασφάλισης. Στην εταιρία οφείλονται τα ασφάλιστρα του τρέχοντος ασφαλιστικού έτους εάν η ασφάλιση λήξει πρόωρα για έναν από τους κάτωθι λόγους: 1. Με την απώλεια ζωής ή μόνιμη ολική ανικανότητα του ασφαλισμένου. 2. Με καταγγελία του ασφαλισμένου εφόσον οι Ασφαλιστές ή η Εταιρία έχουν καταβάλει ή οφείλουν να καταβάλουν αποζημίωση. 3. Με καταγγελία της Εταιρίας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης για οποιονδήποτε λόγο του Συμβαλλομένου ή/ και του Ασφαλιζόμενου με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους και συμφωνίες που διέπουν την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση. 4. Με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70 ου ) έτους της ηλικίας του Ασφαλισμένου. Για όλες τις περιπτώσεις πρόωρης λήξης της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης από αμφότερους τους συμβαλλόμενους ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου 2496/97. Εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες προβλέπει ο νόμος ή η ασφαλιστική σύμβαση η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση για λόγους που σχετίζονται με την εν γένει πολιτική της αναφορικά με τους υπό κάλυψη ασφαλιστικούς κινδύνους ή τεχνικές της ανάγκες ή άλλους σημαντικούς λόγους. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης της Εταιρίας από τον Συμβαλλόμενο ή τον Ασφαλιζόμενο για μη ανανέωση της παρούσας σύμβασης τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν την λήξη της, η σύμβαση θα ανανεώνεται αυτόματα. 2

3 ΑΡΘΡΟ 4 - Παροχές 1.ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (Βασική Παροχή) Σε περίπτωση ατυχήματος του Ασφαλισμένου που θα προκαλέσει σωματικές βλάβες οι οποίες αποκλειστικά και αποδεδειγμένα αποτελούν την αιτία απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία του ατυχήματος, η Εταιρία θα καταβάλλει στους δικαιούχους, ή αν δεν υπάρχουν στους νόμιμους κληρονόμους, το αντίστοιχο ποσό που αναφέρεται στον πίνακα παροχών του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η παρούσα ασφάλιση θεωρείται άκυρη και σαν να μην έγινε ποτέ ως προς τον ή τους οποιουσδήποτε δικαιούχους αποζημίωσης, οι οποίοι εκ προθέσεως θα συντελέσουν με οποιονδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα στην συντόμευση της ζωής των ασφαλισμένων ή την οποιαδήποτε επέλευση της ασφαλιστικής περιπτώσεως. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιώματα των ανωτέρω ενδιαφερομένων εκπίπτουν υπέρ των ασφαλιστών. 2.ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (Βασική Παροχή) Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος καταστεί μόνιμα και δίχως ελπίδα βελτίωσης ανίκανος από ατύχημα που καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση προς εργασία μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία του ατυχήματος, οι ασφαλιστές θα καταβάλλουν το ποσό που καταγράφεται στον πίνακα παροχών. Η ανικανότητα θεωρείται μόνιμη και ολική, μόνον εφόσον αυτή προκαλεί εφεξής ολοσχερή αδυναμία στον ασφαλιζόμενο προς εξάσκηση εργασίας και θα επέλθει μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία του ατυχήματος, και θα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε αυτό. Η Μόνιμη Ανικανότητα διακρίνεται σε: α) ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η οποία προσδιορίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις : α) Ολική και Μόνιμη απώλεια χρήσης δύο άκρων, δύο οφθαλμών ή ενός άκρου και ενός οφθαλμού, ή ενός οφθαλμού ή ενός άκρου στην περίπτωση που η εν λόγω απώλεια κριθεί ότι έχει καταστήσει τον ασφαλισμένο Μόνιμα Ολικά ανίκανο προς εργασία. -Απώλεια χρήσης χεριού θεωρείται η απώλεια χρήσης τουλάχιστον από το ύψος του καρπού ή πάνω από αυτόν και περιλαμβάνει την ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια της χρήσης του χεριού ή βραχίονα. -Απώλεια χρήσης ποδιού θεωρείται η απώλεια χρήσης του τουλάχιστον από το από το ύψος του αστραγάλου ή πάνω από αυτόν και περιλαμβάνει την ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια της χρήσης του ποδιού -Απώλεια χρήσης οφθαλμού θεωρείται η ολική τύφλωση β) Μόνιμη και Ολική παράλυση ή εγκεφαλική βλάβη, δηλαδή μόνιμη και ολική έκπτωση των πνευματικών λειτουργιών ή αισθητικοκινητική τετραπληγία. γ) Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου επιβεβαιώνεται Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Σε περίπτωση που καταβάλλεται ή / και έχει καταβληθεί Απώλεια Εισοδήματος από Πρόσκαιρη Ανικανότητα, τότε ρητά θα παύσει να καταβάλλεται και τα ήδη καταβληθέντα ποσά θα αφαιρεθούν από το τελικό ποσόν της αποζημίωσης για Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Η ανατομική ή λειτουργική απώλεια ή βλάβη οργάνου ή μέλους πριν την έναρξη ισχύος της κάλυψης δεν παρέχει στον Ασφαλισμένο δικαίωμα για αποζημίωση μόνιμης ολικής ανικανότητας από αυτό το όργανο ή άκρο. β) ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Οποιαδήποτε άλλη μόνιμη ανικανότητα αποκλειστικά και μόνο από ατύχημα, εκτός τις παραπάνω περιοριστικά αναφερόμενες, θεωρείται Μόνιμη Μερική Ανικανότητα. Πρόκειται για την Μόνιμη Ανικανότητα η οποία από τη φύση της και σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις του σχετικού ορισμού δεν συνιστά Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Σε περίπτωση που μετά από ατύχημα επέλθει Μόνιμη Μερική ανικανότητα προς εργασία εντός διαστήματος 12 μηνών από την επέλευση του ατυχήματος, και αυτή οφείλεται αποκλειστικά και άμεσα στο εν λόγω ατύχημα, ο ασφαλιστής καταβάλει ποσοστό επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου που αναφέρεται στον πίνακα παροχών του ασφαλιστηρίου σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας: ΔΕΞΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ Ολική απώλεια άνω άκρου 70% 60% Απώλεια όλου του βραχίονα ή του χεριού 60% 50% Απώλεια της κίνησης όλου του ώμου 60% 50% Ολική απώλεια της κίνησης όλου του αγκώνα ή του καρπού 40% 30% Ολική απώλεια του αντίχειρα και του δείκτη 30% 25% Ολική απώλεια των τριών δακτύλων εκτός από τον αντίχειρα και τον δείκτη 25% 20% Ολική απώλεια του αντίχειρα και ενός δακτύλου εκτός από τον δείκτη 25% 20% Ολική απώλεια του δείκτη και ενός δακτύλου εκτός του αντίχειρα 20% 15% Ολική απώλεια του αντίχειρα 20% 15% Ολική απώλεια του δείκτη 20% 15% Ολική απώλεια του μέσου ή του παράμεσου ή του μικρού δακτύλου 10% 8% Μερικός ακρωτηριασμός ποδιού και όλων των δακτύλων 30% 3

4 Ολική απώλεια κάτω άκρου 60% Απώλεια όλης της κνήμης και όλου του ποδιού 60% Κάταγμα κνήμης ή ποδιού που δεν έκλεισε (όχι πωρωμένο) 25% Κάταγμα της επιγονατίδας που δεν έκλεισε (όχι πωρωμένο) 20% Κάταγμα του ταρσού που δεν έκλεισε (όχι πωρωμένο) 15% Ολική απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού 5% Ολική απώλεια δακτύλου του ποδιού 3% Βράχυνση του ποδιού τουλάχιστο κατά 5 εκ. (0,05) του μέτρου 15% Απώλεια της όρασης ενός ματιού ή μείωση στο μισό της όρασης και των δύο ματιών 60% Ολική και αθεράπευτη κώφωση στο ένα αυτί 50% Ολική και αθεράπευτη κώφωση και στα δύο αυτιά 80% Κάταγμα στο κάτω σαγόνι που δεν έκλεισε (όχι πωρωμένο) 25% Αγκύλωση μέρους σπονδυλικής στήλης με παραμόρφωση 70% Κάταγμα πλευρών με παραμόρφωση θώρακα και οργανικές ανωμαλίες 50% Ολική και αθεράπευτη απώλεια της φωνής 80% Αν ο ασφαλισμένος δηλώσει στην πρόταση ασφάλισης ότι είναι αριστερόχειρας, τα παραπάνω ποσοστά αντιστρέφονται. Ειδικά στις περιπτώσεις απώλειας χρήσεως της σπονδυλικής στήλης με κήλη κάποιου μεσοσπονδύλιου δίσκου που θα οφείλεται αποκλειστικά σε ατύχημα το ποσοστό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από σαράντα τοις εκατό (40%). Το ποσοστό ανικανότητας που δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα θα καθορίζεται σε σύγκριση με το ποσοστό της πλησιέστερης αναπηρίας του πίνακα. Αντίστοιχα, σε περίπτωση γνωμάτευσης μόνιμης μερικής ανικανότητας που δεν αναφέρεται ειδικά στον Πίνακα, το ποσοστό αποζημίωσης θα ορίζεται με βάση την φυσική αναπηρία του ασφαλισμένου, σε σχέση με κάθε αποδοτική εργασία που μπορεί να εκτελεί λαμβάνοντας υπόψη την μόρφωση, την εξειδίκευση και εμπειρία που διαθέτει. Για ανατομική ή λειτουργική βλάβη σε περισσότερα όργανα ή άκρα όπου θα ανακύψουν αντίστοιχα περισσότερα από ένα ποσοστά μόνιμης μερικής ανικανότητας, η αποζημίωση καθορίζεται με την προσθήκη των ποσοστών που αντιστοιχούν σε κάθε ζημιά, με ανώτατο όριο ποσοστό 100%. Η ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια της λειτουργικής χρήσης ενός οργάνου ή άκρου θεωρείται σαν ανατομική απώλεια, επομένως σαν μόνιμη ανικανότητα. Αν πρόκειται για μείωση της λειτουργικότητας τα ποσοστά που αναφέρονται ποιο πάνω θα μειώνονται ανάλογα με την μείωση της λειτουργικότητας. Η αποζημίωση για ανατομική ή λειτουργική βλάβη της φάλαγγας του αντίχειρα είναι ίση με το μισό του ποσοστού που ορίστηκε για την ολική απώλεια του αντίστοιχου δακτύλου. Το ίδιο ισχύει και για την ανατομική βλάβη της φάλαγγας του μεγάλου δακτύλου του ποδιού. Για την βλάβη της φάλαγγας κάθε άλλου δακτύλου χεριού ή ποδιού η αποζημίωση είναι ίση με το ένα τρίτο (1/3) του αντίστοιχου ποσοστού. Η απώλεια κάθε ονυχοφόρας φάλαγγας εκτός από αυτή του αντίχειρα θεωρείται μόνιμη ανικανότητα μόνο εάν γίνει πλήρης αποκοπή της. Για ολική ή μερική ανικανότητα η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση, παρά αφού κριθεί η ανικανότητα αυτή σαν μόνιμη δηλαδή μετά την αποθεραπεία ή την οριστικοποίηση της. Για ανατομική ή λειτουργική απώλεια (μείωση λειτουργικότητας) ή βλάβη οργάνου ή άκρου που παρουσίασε βλάβη πριν από την ημερομηνία που άρχισε η ασφάλιση, τα ποιο πάνω ποσοστά μειώνονται ανάλογα με τον βαθμό της αναπηρίας που προϋπήρξε. Εάν ο ασφαλισμένος αποβιώσει και ο Εταιρία δεν έχει αποδεχθεί ή καθορίσει αποζημίωση για μόνιμη ή ολική ή μερική ανικανότητα δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση που αφορά την κάλυψη αυτή. 3. ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος σύμφωνα με την επιβεβαίωση των διαιτητών/ επιδιαιτητή καταστεί πρόσκαιρα ανίκανος εξ αιτίας ατυχήματος, η ανικανότητα θεωρείται πρόσκαιρη και ολική, μόνον εφόσον αυτή προκαλεί εφεξής πρόσκαιρη αδυναμία στον ασφαλιζόμενο προς εργασία, και θα επέλθει μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος και θα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο εν λόγω ατύχημα. Στην περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας ο Ασφαλιστής θα καταβάλει την αντίστοιχη αποζημίωση που αναφέρεται στον πίνακα παροχών του παρόντος ασφαλιστηρίου με βάση τις ημέρες αναμονής (χρονική απαλλαγή) που αναφέρονται στον πίνακα παροχών και έως τον αναφερόμενο αριθμό ημερών, αλλά όχι για περισσότερο από ένα (1) ημερολογιακό έτος. Η χρονική απαλλαγή εφαρμόζεται εκ νέου: α) στην περίπτωση που η ανάρρωση της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας διαρκέσει περισσότερο από εξήντα (60) συνεχόμενες ημέρες και επέλθει υποτροπή οφειλόμενη στα αυτά αίτια που προκάλεσαν την αρχική ανικανότητα. β) στην περίπτωση που επέλθει εκ νέου πρόσκαιρη ολική ανικανότητα οφειλόμενης σε διαφορετικά αίτια από τυχόν προηγούμενη καλυπτόμενη, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα ανάρρωσης από αυτήν. 4

5 Σε κάθε περίπτωση, σε ενδεχόμενο υποτροπιάζουσας πρόσκαιρης ανικανότητας, η εβδομαδιαία αποζημίωση αθροιστικά για την αρχική και την υποτροπιάζουσα πρόσκαιρη ανικανότητα δεν θα καταβάλλεται για συνολικό αριθμό εβδομάδων μεγαλύτερο από αυτόν που προβλέπεται για την αρχική ανικανότητα 4.ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εισαχθεί αποκλειστικά από ατύχημα στο νοσοκομείο ή του παρασχεθούν πρώτες βοήθειες σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου, ο Ασφαλιστής θα του καταβάλει τα έξοδα που έκανε και έως του ανώτατου ορίου παροχής για κάθε ατύχημα, όπως αναγράφεται στον πίνακα παροχών του ασφαλιστηρίου και συγκεκριμένα για: Δωμάτιο και τροφή, αμοιβές ιατρών, (χειρούργου, αναισθησιολόγου κλπ) χειρουργείο, φάρμακα, μικροβιολογικές αναλύσεις, ακτινολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, αμοιβές νοσοκόμων, μεταφορά με νοσοκομειακό αυτοκίνητο στο νοσοκομείο, μεταγγίσεις αίματος, απλοί ή γύψινοι επίδεσμοι, νάρθηκες, και έξοδα φυσικοθεραπείας (μόνο μετά από χειρουργική αποκατάσταση). Τα καταβαλλόμενα έξοδα αποζημιώνονται με την προσκόμιση επίσημων πρωτοτύπων παραστατικών για κάθε περιστατικό. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος εισπράξει τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα από άλλη ασφάλιση, τότε οι Ασφαλιστές ή η Εταιρία θα καταβάλουν τη διαφορά μεταξύ του ποσού που εισπράχθηκε και του συνολικού κόστους των Ιατροφαρμακευτικών εξόδων που έγιναν, μέχρι του ποσού που προβλέπεται από τη συγκεκριμένη παροχή. 5.ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (Προαιρετική Παροχή) Σε περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος εισαχθεί συνεπεία ατυχήματος σε νοσοκομείο ή κλινική και για όσες ημέρες χρήζει νοσηλείας, η Εταιρία θα του καταβάλλει, βάσει εισιτηρίου-εξιτηρίου το ποσό της παροχής του νοσοκομειακού επιδόματος, από την πρώτη ημέρα εισαγωγής του και μέχρι 1 έτος από την ημερομηνία του ατυχήματος κατά ανώτατο όριο. Το χρονικό διάστημα του ασφαλισμένου εντός του Νοσοκομείου πιστοποιείται από το επίσημο εισιτήριο/ εξιτήριο του Νοσοκομείου ή Κλινικής. Το Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα καταβάλλεται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχουν καταβληθεί Νοσοκομειακές Δαπάνες για το ίδιο γεγονός, από την κάλυψη των Ιατροφαρμακευτικών Εξόδων Ατυχήματος. 6. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (Προαιρετική Παροχή) Αν σαν συνέπεια ατυχήματος απαιτείται ο Ασφαλισμένος εντός 365 ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος να υποβληθεί σε εγχείρηση, η εταιρία θα καταβάλει έως το ποσοστό του ποσού κάλυψης που έχει οριστεί στον πίνακα ασφάλισης σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα Χειρουργικού Επιδόματος. Το Xειρουργικό επίδομα συνεπεία Ατυχήματος καταβάλλεται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχουν καταβληθεί Νοσοκομειακές Δαπάνες για το ίδιο γεγονός, από την κάλυψη των Ιατροφαρμακευτικών Εξόδων Ατυχήματος. 7.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ & ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣΩΡΟΥ (Προαιρετική Παροχή) Οι Ασφαλιστές κατά τη διάρκεια ισχύος της κάλυψης, σε περίπτωση θανάτου ή σοβαρού ατυχήματος και κατόπιν έγκρισης από νόμιμη υπηρεσία περίθαλψης ή από ιατρό που θα πιστοποιούν ότι η σοβαρότητα και φύση του ατυχήματος επιτάσσει την έκτακτη διακομιδή του Ασφαλιζόμενου, θα παρέχουν στον ασφαλιζόμενο επείγουσα υγειονομική μεταφορά για νοσηλεία και καλύπτονται τα ακόλουθα έξοδα : Επείγουσα μεταφορά του Ασφαλισμένου για νοσηλεία από ατύχημα με ασθενοφόρα οχήματα, αεροπλάνα, και ελικόπτερα εφόσον υφίσταται έκτακτη και σοβαρή ανάγκη για επείγουσα ιατρική βοήθεια λόγω άμεσου κινδύνου της ζωής του. Η επιλογή του μέσου μεταφοράς γίνεται με γνώμονα την διαθεσιμότητά του, την ταχύτερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη μεταφορά του Ασφαλισμένου σε κατάλληλη για την περίθαλψή του νοσηλευτική μονάδα. Ιατρική βοήθεια ή αμοιβή και έξοδα ιατρού κατά τη διάρκεια της μεταφοράς Μεταφορά συνοδού του Ασφαλισμένου Επαναπατρισμός τυχόν ανηλίκων τέκνων του Ασφαλισμένου Επιπλέον, παρέχεται κάλυψη των εξόδων για επαναπατρισμό της σωρού του Ασφαλισμένου σε περίπτωση Απώλειας ζωής από Ατύχημα Όριο ευθύνης: Τo όριο ευθύνης των Ασφαλιστών ή της Εταιρίας για την συγκεκριμένη παροχή αναγράφεται στον πίνακα παροχών του ασφαλιστηρίου ανά συμβάν και ασφαλιστικό έτος, περιλαμβάνεται και δεν προσαυξάνει το ανώτατο όριο ευθύνης του συμβολαίου. ΑΡΘΡΟ 5 Εξαιρέσεις 1 Πόλεμο, κηρυγμένο ή ακήρυκτο, πολεμικά γεγονότα, εμφύλιο πόλεμο, εξέγερση, επανάσταση ή κατάσταση πολιορκίας, λαϊκές ή και πολιτικές ταραχές. 1.2 Ιπτάμενοι της Πολιτικής ή Πολεμικής Αεροπορίας 1.3 Συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε παράνομες, δόλιες, εγκληματικές πράξεις ή τρομοκρατικές ενέργειες. 1.4 Άμεσες ή έμμεσες συνέπειες από ιονίζουσες ακτινοβολίες, ατομική ή πυρηνική ενέργεια, χημική μόλυνση ή / και δηλητηριώδη αέρια. 1.5 Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή εκούσιος αυτοτραυματισμός του Ασφαλισμένου. 1.6 Βλάβες της υγείας του Ασφαλισμένου από θεραπευτικά μέτρα ή επεμβάσεις που επιχειρούνται είτε από τον ίδιο τον ασφαλιζόμενο, είτε από τρίτο πρόσωπο, εφόσον τα θεραπευτικά αυτά μέτρα ή οι επεμβάσεις δεν επιβάλλονται για το ατύχημα που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο. 5

6 1.7Οδήγηση ή χρήση αεροπλάνων ή άλλων εναέριων μέσων εκτός εάν ο Ασφαλισμένος είναι επιβάτης αεροσκάφους αεροπορικής Εταιρίας που λειτουργεί νόμιμα και εκτελεί τακτικές γραμμές εναέριων συγκοινωνιών ή charters καθώς και οδήγηση οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου χωρίς να έχει νόμιμη άδεια ικανότητας οδήγησης. 1.8 Προϋπάρχουσες καταστάσεις, αναπηρίες, σωματικές ή διανοητικές βλάβες, ασθένειες καθώς και τυχόν επιπλοκές τους που προϋπήρχαν της ημερομηνίας έναρξης της κάλυψης και ήταν γνωστές στον Ασφαλισμένο. Δεν θεωρείται προϋπάρχουσα κατάσταση οποιαδήποτε σωματική βλάβη, αναπηρία ή ασθένεια για τις οποίες δεν έχει γίνει θεραπεία ή δεν συστήθηκε θεραπευτική αγωγή κατά τη χρονική περίοδο των προηγούμενων της ασφάλισης 3 ετών. Στις περιπτώσεις αναπηριών ή φυσικών ελαττωμάτων που προϋπήρχαν, η αποζημίωση για μόνιμη ανικανότητα καταβάλλεται μόνο για τις άμεσες συνέπειες που προκαλούνται από το ατύχημα, σαν να είχε προσβληθεί άτομο σωματικά ακέραιο, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιδείνωση των βλαβών που προέρχονται από τις καταστάσεις που προϋπήρχαν. 1.9Αφροδίσια νοσήματα, εγκυμοσύνη, τοκετός, αποβολή, άμβλωση, νεύρωση, ψυχονεύρωση, ψυχοπάθεια, ψύχωση, διανοητικές ασθένειες και πνευματικές διαταραχές εν γένει, αποπληξία, επιπληξία, παράλυση, τρομώδες παραλήρημα, τύφλωση, κώφωση ή εν γένει άλλη σοβαρή και χρόνια αναπηρία ή πάθηση. 1.10Ατυχήματα που συμβαίνουν όταν ο Ασφαλισμένος βρίσκεται υπό την επήρεια τοξικών ή ναρκωτικών ουσιών, αλκοολούχων ποτών (μέθη) ή παραισθησιογόνων ψυχοφαρμάκων. Ως μέθη ορίζεται η επίδραση αλκοόλ σε ποσοστό 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος. 1.11Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (ΑΙDS) ή επιπλοκές του, γρίπη των πουλερικών και λοιπές πανδημίες και επιδημίες εν γένει Αισθητικές ή πλαστικές επεμβάσεις ή θεραπείες εκτός εάν αυτές είναι αναγκαίες για την αποκατάσταση τραυματικής βλάβης από ατύχημα που συνέβη κατά το χρόνο που η ασφάλεια βρισκόταν σε ισχύ Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις (check-up) Οδοντιατρικές εξετάσεις ή θεραπείες (περιλαμβανομένων ασθενειών που σχετίζονται με τα δόντια ή ούλα) εκτός των περιπτώσεων που είναι συνέπεια ατυχήματος Εξετάσεις ή θεραπεία για τη μέτρηση της οφθαλμικής διαθλάσεως, αγορά και προσαρμογή υαλιών και φακών επαφής, βοηθητικά όργανα βαρηκοΐας Πειραματικές θεραπείες ή θεραπείες με μη εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ φάρμακα ή μεθόδους ή φάρμακα ή μέθοδοι που έχουν λιγότερο από 6 μήνες σε κυκλοφορία από την έναρξη της ασφάλισης Εμβολιασμοί κάθε είδους Δεν θεωρούνται ατύχημα οι κήλες, οσφυαλγίες, ισχιαλγίες, χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις των οστών, θλάση ινών και εξαρθρώσεις που οφείλονται σε υπερβολική προσπάθεια η οποία γίνεται με τη θέληση του ασφαλισμένου. 1.19Χρήση από τον ασφαλισμένο εκρηκτικών υλών και όπλων 1.20 Δόλος. Εξαιρούνται επίσης από την ασφαλιστική κάλυψη, εκτός εάν κατόπιν αιτήματος του ασφαλισμένου γίνει αποδεκτή από την Εταιρία με ειδική συμφωνία και με την χρέωση σχετικού επασφαλίστρου (ως σχετικός πίνακας εφαρμογής επασφαλίστρων), η κάλυψη για καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις. Η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αρνηθεί την κάλυψη αν το κρίνει σκόπιμο για τεχνικούς ή άλλους λόγους. 1.1 Οδήγηση μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου (καλύπτεται η τυχαία επιβίβαση ως συνεπιβάτης). 1.2 Επαγγελματίες οδηγοί 1.3 Ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν χειρωνακτική εργασία με ή δίχως χρήση μηχανημάτων 1.4 Συμμετοχή σε κάθε είδους αγώνα ταχύτητας με μηχανικά ή μη μέσα, καθώς και στις σχετικές προπονήσεις και δοκιμές, είτε ως οδηγός είτε ως συνοδηγός. 1.5 Συμμετοχή στις ένοπλες δυνάμεις είτε ως κύριο επάγγελμα είτε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, εθελοντικής κατάταξής του, της επιστράτευσής του καθώς και συμμετοχή του σε εν γένει στρατιωτικά γυμνάσια και ασκήσεις, εκτός από Ιπτάμενους της Πολιτικής ή Πολεμικής Αεροπορίας. 1.6 Συμμετοχή σε προπονήσεις ή αγώνες επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών σωματείων. 1.7Συμμετοχή σε καταδύσεις με τη χρήση αναπνευστικής συσκευής, αναρριχήσεις οποιασδήποτε φύσης, πτώσεις με σχοινιά, αεροπτερισμό / ανεμοπτερισμό, πτήσεις με αερόστατο, πτώση με αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία, ορειβασία, ανάβαση αλόγου, πυγμαχία, πάλη, ποδόσφαιρο και άλλα επικίνδυνα και /ή βαρέα αθλήματα, καθώς και την εν γένει εκούσια έκθεση σε κίνδυνο (εκτός κατά την προσπάθεια διάσωσης ανθρώπινης ζωής). 1.8 Περιστατικά που μπορεί να χαρακτηρίζονται από την Εργατική Νομοθεσία και τους Ασφαλιστικούς Φορείς ως εργατικά και δεν πληρούν τον ορισμό του ατυχήματος όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.14 του & 2 (ορισμοί). 1.9 Κάλυψη για συγκεκριμένες χώρες διαμονής η προορισμού 1.10 Τρομοκρατικές ενέργειες 1.11 Φυσικά φαινόμενα που έχουν σαν συνέπεια μεγάλης έκτασης καταστροφές (π.χ. σεισμός, πλημμύρα). ΑΡΘΡΟ 6 Τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου Το ασφαλιστήριο μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του μετά από γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Τροποποιήσεις ισχύουν μόνο όταν γίνουν αποδεκτές από τους Ασφαλιστές ή την Εταιρία με την έκδοση σχετικής πρόσθετης πράξης, αρμοδίως υπογεγραμμένης. Τροποποιήσεις όρων ή διατάξεων του ασφαλιστηρίου, καθώς και παραιτήσεις από αυτούς που γίνονται από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ή και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, είναι άκυρες και δεν δεσμεύουν την Εταιρία. ΑΡΘΡΟ 7 Μεταβολή / Επίταση του Κινδύνου Ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην Εταιρία δίχως υπαίτια καθυστέρηση το συντομότερο δυνατόν και εντός 14 ημερών από τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που μπορεί να επιφέρει μεταβολή του κινδύνου (όπως, ενδεικτικά η 6

7 αλλαγή του επαγγέλματος ή ειδικότητας του Ασφαλισμένου κατά την διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης) σε βαθμό που αν οι Ασφαλιστές ή η Εταιρία το γνώριζαν, δεν θα είχαν συνάψει το ασφαλιστήριο ή θα το είχαν συνάψει με διαφορετικούς όρους. Στην περίπτωση αυτή, έγκειται στην κρίση των Ασφαλιστών να: καταγγείλουν γραπτά το ασφαλιστήριο ή απορρίψουν ή να αποδεχτούν τις μεταβολές και να εκδώσουν σχετική τροποποιητική πρόσθετη πράξη καθώς και επιπρόσθετη χρέωση ασφαλίστρου κατά την κρίση του ασφαλιστή. Μεταβολή του κινδύνου θεωρείται εν γένει όταν ο ασφαλισμένος αλλάζει επάγγελμα ή ειδικότητα ή ενασχολείται σε τακτική βάση με οποιαδήποτε εργασία, ψυχαγωγία, αθλητισμό ή εν γένει δραστηριότητα που συνιστά άμεσα ή έμμεσα αύξηση του κινδύνου που έχει αναληφθεί από τον ασφαλιστή βάσει της πρότασης ασφάλισης. Οι ασφαλιστές απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση, εάν ο ασφαλισμένος δεν ειδοποιήσει την Εταιρία για οποιαδήποτε αλλαγή που μεταβάλει τους κινδύνους που διατρέχει. ΑΡΘΡΟ 8 Ιατρική διαιτησία Σε περίπτωση που προκύψει διαφωνία για τον βαθμό ανικανότητας ή τις συνέπειες της σωματικής βλάβης, τις αιτίες της, την έκτασή της και την αποκατάστασή της, τα μέρη συμφωνούν για την επίλυση της διαφωνίας τους αυτής να δώσουν εντολή με ιδιωτικό έγγραφο σε μια διαιτητική επιτροπή αποτελούμενη από τρεις γιατρούς που επιλέγονται ένας από κάθε μέρος και ο τρίτος από κοινού, ή σε περίπτωση διαφωνίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η επιτροπή αυτή θα αποφασίσει μόνον αν και κατά πόσο σύμφωνα με τους περιορισμούς του Ασφαλιστηρίου έχει συμβεί το περιστατικό για το οποίο παρέχεται η ασφάλιση, καθώς και για την έκταση των συνεπειών του και όχι για το ποσό της οφειλόμενης αποζημιώσεως, η διεκδίκηση του οποίου πρέπει να γίνει στα τακτικά δικαστήρια. Η επιτροπή των γιατρών συνέρχεται στον τόπο που εκλέγει κατά περίπτωση ο εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής. Το κάθε μέλος καταβάλλει τα δικά του έξοδα και την αμοιβή του γιατρού που ορίζει και προκαταβάλει από κοινού τα μισά έξοδα και την αμοιβή του τρίτου γιατρού. Οι αποφάσεις της ιατρικής επιτροπής παίρνονται κατά πλειοψηφία χωρίς δικονομικές διατυπώσεις, συντάσσονται εγγράφως και είναι δεσμευτικές για τα μέρη, ακόμα και εάν ένας από τους γιατρούς αρνηθεί να υπογράψει το σχετικό πρακτικό, στο οποίο πρέπει να βεβαιώνεται η άρνησή του από τους άλλους δυο γιατρούς. ΑΡΘΡΟ 9 Αναγγελία Ατυχήματος Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου / Δικαιούχου α) Σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα η Εταιρία πρέπει να ενημερώνεται με γραπτή αναγγελία δίχως υπαίτια καθυστέρηση το συντομότερο δυνατόν και εντός 8 ημερών. Στην αναγγελία θα πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία, ή ώρα και ο τόπος του θανάτου, καθώς και τα αίτια που προκάλεσαν το συμβάν. Ο όρος αυτός κρίνεται ουσιώδης, μετά την παρέλευση των οκτώ (8) πρώτων ημερών ο ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα να μην καταβάλει το αντίστοιχο ασφάλισμα. Σε περίπτωση περιστατικού (ατυχήματος ή ασθένειας) που προκάλεσε ή είναι πιθανό να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής ανικανότητα, η Εταιρία θα πρέπει να ενημερωθεί το συντομότερο δυνατόν αλλά όχι αργότερα από 48 ώρες, σε κάθε όμως περίπτωση οπωσδήποτε πριν από την έξοδο από το νοσοκομείο ή την αποθεραπεία της τυχόν σωματικής βλάβης ή ανικανότητας. Ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση, όσο συχνά κριθεί αναγκαίο και του ζητηθεί να υποβληθεί σε εξετάσεις ή/ και θεραπεία όσο συχνά του ζητηθεί από γιατρό που ασκεί νόμιμα το ιατρικό επάγγελμα και διορίστηκε από την Εταιρία ή ενεργεί για λογαριασμό της, καθώς και να ακολουθήσει τις σχετικές εντολές του. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος αρνηθεί να εξεταστεί από ιατρό επιλογής της Εταιρίας ή από επιδιαιτητή που τυχόν ορισθεί από τον ιατρό της εταιρίας και τον ιατρό του ασφαλισμένου, η εταιρία απαλλάσσεται ρητά από την υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης. Σε κάθε περίπτωση ο ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος του ασφαλίσματος οφείλει να προσκομίσει στην Εταιρία όλα τα δικαιολογητικά, απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που έχει στη διάθεσή τους σχετικά με τις συνθήκες και τις συνέπειες του συμβάντος που θα ζητήσει η Εταιρία ή οι διαιτητές, καθώς και τα νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία άσκησης του επαγγέλματος που έχει δηλώσει γραπτά σε αυτούς. β) Ο ασφαλισμένος ή οι δικαιούχοι της αποζημιώσεως εξουσιοδοτούν με το παρόν ασφαλιστήριο την Εταιρία καθώς και τον ιατρό που αυτή έχει ή τον επιδιαιτητή να λαμβάνει κάθε πληροφορία ή ιστορικό από τους γιατρούς και τα νοσηλευτικά ιδρύματα που απασχολήθηκαν με το ατύχημα ή την ασθένεια και να διενεργεί κάθε απαραίτητη έρευνα. Επίσης εξουσιοδοτούν αντίστοιχα τους παραπάνω γιατρούς και νοσηλευτικά ιδρύματα ή άλλον οργανισμό ή ίδρυμα ή πρόσωπο φυσικό ή νομικό που ασχολήθηκαν με το ατύχημα ή την ασθένεια να δίνουν γραπτά ή προφορικά τα στοιχεία που θα ζητήσει η Εταιρία ή ο ιατρός που έχει ορίσει ή ο επιδιαιτητής, απαλλάσσοντας τους έτσι από το ιατρικό απόρρητο. Τέλος αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφοδιάσουν την Εταιρία, τον ιατρό που έχει ορίσει ή τον επιδιαιτητή και με κάθε τυχόν άλλο απαραίτητο έγγραφο, το οποίο κατά την κρίση της συμβάλλει στην αντικειμενική εκτίμηση της υποχρεώσεως για την καταβολή της αποζημιώσεως και για το ποσό αυτής. Σε κάθε περίπτωση τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται στην Εταιρία το αργότερο εντός 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης τους γ) Η αθέτηση των παραπάνω υποχρεώσεων ενημέρωσης της Εταιρίας και / ή παροχής των ζητούμενων πληροφοριών, ανάλογα με την αιτία στην οποία οφείλεται, επιφέρει την ισχύ των αντίστοιχων διατάξεων του νόμου 2496/97. δ) Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων καταβολής αποζημίωσης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή. ε) Εάν πραγματοποιήθηκαν έξοδα στο εξωτερικό, η αποζημίωση καταβάλλεται στην Ελλάδα σε Ευρώ με βάση την ισχύουσα μέση τιμή 7

8 fixing του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία καταβολής της αποζημίωσης. Όλα τα δικαιολογητικά (αποδείξεις, γνωματεύσεις, τιμολόγια κ.λπ.) που αφορούν έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό, υποβάλλονται στην Εταιρία επικυρωμένα από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου έκδοσής τους και σε νόμιμη μετάφραση. ΑΡΘΡΟ 10 Κριτήρια πληρωμής και αποζημίωσης Οι Ασφαλιστές καταβάλλουν την αποζημίωση για τις άμεσες και αποκλειστικές συνέπειες του ατυχήματος που είναι ανεξάρτητες από σωματικές ή παθολογικές καταστάσεις που προϋπήρχαν. Στις περιπτώσεις αναπηριών ή φυσικών ελαττωμάτων που προϋπήρχαν, η οποιαδήποτε αιτούμενη αποζημίωση καταβάλλεται μόνο για τις άμεσες συνέπειες που προκαλούνται από το ατύχημα σαν να επρόκειτο για άτομο σωματικά ακέραιο, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιδείνωση των βλαβών που προέρχονται από τις καταστάσεις που προϋπήρχαν. Ο Ασφαλισμένος θα θεωρείται ότι έχει αναρρώσει όταν θα είναι ικανό σύμφωνα με τεκμηριωμένη ιατρική γνώμη πρός εργασία. ΑΡΘΡΟ 12 Αρμόδια δικαστήρια Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά με την ασφαλιστική σύμβαση, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και ισχύει το Ελληνικό Δίκαιο. ΑΡΘΡΟ 13 Άθροιση αποζημιώσεων Aν από το ίδιο ατύχημα και σύμφωνα πάντοτε με τους όρους του Συμβολαίου προκύψει συρροή αξιώσεων για περισσότερες από μια αποζημιώσεις ασφαλιστικών περιπτώσεων,οι ασφαλιστές υποχρεώνονται να πληρώσουν αποζημίωση μόνο για τη μια ασφαλιστική περίπτωση ως εξής : Αν προκύψει Μόνιμη Ανικανότητα και στη συνέχεια επέλθει Θάνατος, την διαφορά αν υπάρχει μεταξύ του εφάπαξ ποσού της αποζημίωσης που έχει εισπράξει ο ασφαλισμένος για Μόνιμη Ανικανότητα και του εφάπαξ που αναγράφεται στον πίνακα παροχών του παρόντος συμβολαίου για την περίπτωση θανάτου, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο του εισπραχθέντος. ΑΡΘΡΟ 14 Λύση της Ασφαλιστικής σύμβασης με καταγγελία Η ασφαλιστική αυτή σύμβαση λύεται με έγγραφη καταγγελία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ προς τον λήπτη της ασφάλισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ασφαλιστικό νόμο 2496/97. Επίσης η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να λύσει ελεύθερα με καταγγελία προς τον λήπτη της ασφάλισης την ασφαλιστική αυτή σύμβαση για λόγους που ενδεικτικά αφορούν την πολιτική της σε σχέση με τον συγκεκριμένο κίνδυνο, ή τις τεχνικές ανάγκες της. ΑΡΘΡΟ 15 Παραγραφή Αξιώσεις που απορρέουν από το ασφαλιστήριο παραγράφονται μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται από τον Νόμο. 8

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει αναφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Σεπτέμβριος 2013 Σεπτέμβριος 2013 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή σας να ενταχθείτε στη μεγάλη οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1ο: ΕΞΑΓΟΡΑ Το ασφαλιστήριο μπορεί να εξαγορασθεί : α. όταν πρόκειται για συμβόλαια διάρκειας πληρωμής ασφαλίστρων μέχρι και δέκα (10) χρόνων, μετά την πληρωμή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Γενικών Εξαιρέσεων Παρεχομένων Καλύψεων

Πίνακας Γενικών Εξαιρέσεων Παρεχομένων Καλύψεων Πίνακας Γενικών Εξαιρέσεων Παρεχομένων Καλύψεων Της ασφαλιστικής καλύψεως εξαιρούνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προέρχονται ή οφείλονται άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή εν' μέρει στις παρακάτω περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Ιούλιος 2016 Σεπτέμβριος 2013 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή σας να ενταχθείτε στη μεγάλη οικογένεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Επειδή ο Ασφαλισμένος με Πρόταση και Δήλωση που αποτελούν τη βάση της σύμβασης αυτής, έχει αποταθεί στην TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD (που στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101)

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης Α. Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΡΘΡΟ 4. ΑΡΘΡΟ 5. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΡΘΡΟ 8. ΑΡΘΡΟ 9. ΑΡΘΡΟ 10. ΑΡΘΡΟ 11. ΑΡΘΡΟ 12. ΑΡΘΡΟ 13. ΑΡΘΡΟ 14. ΑΡΘΡΟ 15.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Εγκύκλιος Υπηρεσιακή. ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Εγκύκλιος Υπηρεσιακή. ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Αθήνα, 13 Ιουνίου 2007 Αριθ. :119 ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών Η εταιρία αξιολογώντας την ανάγκη κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ 4 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι ΚΩΔ. ΚΑΛ. 218/01/01/0708 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank

Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank Το παρόν ενημερωτικό έντυπο περιέχει χρήσιμες πληροφορίες και ορισμούς για το πρόγραμμα ασφαλίσεως των πιστωτικών καρτών της

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέες καλύψεις ατυχημάτων

Θέμα: Νέες καλύψεις ατυχημάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο :307 Αθήνα,13 Ιουλίου.2012 Θέμα: Νέες καλύψεις ατυχημάτων Η εταιρία δημιούργησε νέες καλύψεις για: Θάνατο από ατύχημα (ΘΑ - κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύμφωνα με: Την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. Τους παρόντες Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής. Τους Ειδικούς Όρους

Διαβάστε περισσότερα

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής :

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής : Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα Ασφαλίζονται ομάδες προσώπων με ελάχιστο αριθμό ασφαλιζομένων δέκα (10) άτομα. Για ασφάλιση ομάδας πάνω από πενήντα (50) άτομα, ειδικά για το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδων ζημιών έτους 2010 (Ποσά σε ευρώ) Ασφάλιστρα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Το ανθρώπινο δυναμικό σε πρώτο πλάνο! Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ :

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ : Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ιδιότητα του οφειλέτη ή εγγυητή στεγαστικού δανείου επί της ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι «Σύνταξης Αυτονομίας»

Όροι «Σύνταξης Αυτονομίας» Ασφάλιση Ζωής (Προστασία Μηνιαίου Εισοδήματος) με «Σύνταξη Αυτονομίας» Κωδικός Όρων 145/01/01/0313 Η παρούσα ασφάλιση υπόκειται στoυς Ορισμούς και Γεvικoύς Όρους τoυ Ασφαλιστηρίου Συμβoλαίoυ Ζωής, εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο Ερωτήσεων: 3. Μπορώ να ασφαλίσω τον/την Σύζυγο και τα παιδιά μου που βρίσκονται μαζί μου στο Εξωτερικό και αν ναι με πιο κόστος?

Περιεχόμενο Ερωτήσεων: 3. Μπορώ να ασφαλίσω τον/την Σύζυγο και τα παιδιά μου που βρίσκονται μαζί μου στο Εξωτερικό και αν ναι με πιο κόστος? Q & A 1. Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα ασφάλισης? Περιεχόμενο Ερωτήσεων: 2. Ποια είναι η διάρκεια του προγράμματος ασφάλισης? 3. Μπορώ να ασφαλίσω τον/την Σύζυγο και τα παιδιά μου που βρίσκονται μαζί μου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.&ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΙΟΙΚ. & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2132143145 ΑΘΗΝΑ 10-04-2012 Α.Π ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 Α. ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθμός Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, Συμβαλλόμενος, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά. Καλύψεις. Διευκρινίσεις. Ασφαλίσεις Προσώπων

Χαρακτηριστικά. Καλύψεις. Διευκρινίσεις. Ασφαλίσεις Προσώπων Ασφαλίσεις Προσώπων Το πρόγραμμα New ΥΓΕΙΑ Maximum είναι ένα νέο πρωτοποριακό πλήρες Νοσοκομειακό Πρόγραμμα. Στόχος του είναι να προσφέρει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την οικονομική στήριξη σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 483 Αθήνα, 20 Μαϊου 2016 ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Επισυνάπτονται οι νέοι πίνακες παροχών και ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

Personal Freedom. Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο. Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης

Personal Freedom. Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο. Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης Personal Freedom Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης Εξασφάλιση σταθερού και εγγυημένου μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος 2 Personal Freedom Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091)

AKYPO F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091) F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091) 2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 Μία ακόµη µεγάλη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Travel Assistance

www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Travel Assistance www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Travel Assistance Έκδοση 03.2013 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Ταξιδιωτική Ασφάλιση INTERAMERICAN. Οι καλύψεις που περιλαμβάνει έχουν σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business ... Το περιβάλλον σήμερα Η σημερινή πραγματικότητα στην Υγεία... Αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρούς Αναμονή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ

Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ 1 Η ομαδική Ασφάλιση: Είναι ένα σύνολο παροχών Προστασίας, Υγείας και Εξασφάλισης για τον εργαζόμενο & την οικογένειά του. Δίνεται πέραν και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

FLY WAY. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΟΡΙΣΜΟΙ

FLY WAY. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΟΡΙΣΜΟΙ FLY WAY ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΘΟΡΑ Η σταδιακή επιδείνωση (χειροτέρευση) της κατάστασης ενός αντικειμένου, που οφείλεται στη φθορά από την κανονική χρήση του με την πάροδο του χρόνου. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Τo Ασφαλιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.. Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστικά προγράμματα MICRO

Διαβάστε περισσότερα