ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδηθαο : Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Υαηδεραξαιάκπνπο Δι. Νεζηψηε Σειέθσλν : /1617 FAX : ΔΓΚΤΚΛΗΟ Θέκα: «Οξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη εληαίνο θαζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ ησλ Σκεκάησλ ή Τπεξεζηψλ Καη Οίθνλ Ννζειείαο». Ζ Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξφιεςεο (Γ. ΠΦΤ & Π), Σκήκα Γ Αγσγήο Τγείαο θαη Πξφιεςεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3δ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Π.Γ. 106 (ΦΔΚ 173/Α / ) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο», έρεη αξκνδηφηεηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη ζην πιαίζην απηφ, ελεκεξψλεη γηα ηα αθφινπζα: Α) πγθξφηεζε Πηινηηθνχ Γηθηχνπ Καη Οίθνλ Ννζειείαο. Με ην ππ αξ. πξση.: Γ3δ/Γ.Φ.14/Γ.Π./νηθ.26847/ , ΑΓΑ:6Γ7Β465ΦΤΟ- 225, «πγθξφηεζε ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ Σκεκάησλ ή Τπεξεζηψλ Καη Οίθνλ Ννζειείαο θαη θαζνξηζκφο έξγνπ» έγγξαθν, νινθιεξψζεθαλ νη δηαδηθαζίεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ελ ιφγσ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ δεθαπέληε (15) θνξείο: έληεθα (11) Ννζνθνκεία, ηξία (3) Κέληξα Τγείαο θαη έλα (1) Πνιπδχλακν Πεξηθεξεηαθφ Ηαηξείν κε θαηάηαμε ζε ηξεηο ηχπνπο : (Α) Μνλάδεο Τγείαο πνπ έρνπλ 1

2 αλαπηχμεη πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο ΚΟΝ, (Β) Μνλάδεο Τγείαο φπνπ πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε Γηαηνκεαθνχ Σκήκαηνο ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπο θαη (Γ) Μνλάδεο Τγείαο πνπ αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο άηππνπ ραξαθηήξα. Σν ελ ιφγσ Πηινηηθφ Γίθηπν, νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη κε επζχλε ηεο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο & Πξφιεςεο, Σκήκα Γ Αγσγήο Τγείαο & Πξφιεςεο, ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, κε ζθνπφ θαη έξγν: Σνλ ζρεδηαζκφ, ζπληνληζκφ, νξγάλσζε θαη πινπνίεζε δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο Καη Οίθνλ Ννζειείαο. Σελ αλάπηπμε δηαιφγνπ δηαβνχιεπζεο ζε επηζηεκνληθφ θαη νξγαλσηηθφ επίπεδν γηα ηελ αλακφξθσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (δηαηάμεηο άξζξσλ, ζρέδηα Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο θιπ). Σελ κειέηε θαη δηακφξθσζε ησλ εληχπσλ, ησλ θαθέισλ αζζελψλ (ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή), ηνπ πιαηζίνπ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, δηακφξθσζεο δεηθηψλ, θαζψο θαη δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ. Σε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ (ηαηξνλνζειεπηηθψλ, ζπκβνπιεπηηθψλ, ελεκεξσηηθψλ, θιπ), θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ παξαπνκπήο. Σελ επηζηεκνληθή θαη ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ησλ ηκεκάησλ θαη ππεξεζηψλ ή πξνγξακκάησλ Καη Οίθνλ Ννζειείαο, κε άιιεο δνκέο - Μνλάδεο Τγείαο ζην πιαίζην ηνπ Δ..Τ. θαη ηνπ Π.Δ.Γ.Τ., αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θνξείο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν παξνρήο θξνληίδσλ πγείαο ζηελ θνηλφηεηα (Ο.Σ.Α., εθθιεζία, πιιφγνπο θιπ). Σελ αλάπηπμε θαη επηκφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ είλαη αλαγθαίν λα ζηειερψζεη ή ζηειερψλεη ήδε ηα ελ ιφγσ ηκήκαηα ή ππεξεζίεο. Σε δηακφξθσζε θαηάιιεινπ πιηθνχ αγσγήο πγείαο, επηκφξθσζεο, ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ησλ πνιηηψλ, ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαηεγνξηψλ πιεζπζκνχ, ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ησλ πιιφγσλ θιπ, κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ηνπ ζεζκνχ ηεο Καη Οίθνλ Ννζειείαο. Σελ νξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ γηα θαηάξηηζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζεζκνχ. 2

3 Σελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηεο Καη Οίθνλ Ννζειείαο, γηα ρξεκαηνδφηεζε απηψλ ζην πιαίζην Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ. Σν έξγν ζα νινθιεξσζεί σο εμήο : 1. Α Πεξίνδνο: Έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, θαηάζεζε ζρεηηθήο έθζεζεο κε πξνηάζεηο επί ησλ ζεκάησλ ηνπ έξγνπ κε ζέκα: «ρεδηαζκφο ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο Καη Οίθνλ Ννζειείαο» γηα έγθξηζε απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνψζεζεο πξνο ην Κ.Δ..Τ. θαζψο θαη ζε ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ζεζκηθέο, νξγαλσηηθέο θαη ινηπέο δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο. 2. Β Πεξίνδνο: Έσο 30 επηεκβξίνπ 2016, εθαξκνγή θαηά εληαίν ηξφπν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ξπζκίζεσλ απφ φιεο ηηο Μνλάδεο Τγείαο ηνπ Δ..Τ. θαη ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. (ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ), κε παξάιιειε πξνψζεζε ελεξγεηψλ γηα αλάπηπμε αληίζηνηρσλ δνκψλ (ηκεκάησλ - ππεξεζηψλ πξνγξακκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ) ζε φιεο ηηο Τ.ΠΔ. ηεο ρψξαο. Β) Καη Οίθνλ Ννζειεία (Κ.Ο.Ν.) 1. Θεζκηθφ Πιαίζην Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ Καη Οίθνλ Ννζειεία θαη ηζρχεη έσο ζήκεξα είλαη ην εμήο : 1. Ν.1397/1983 (ΦΔΚ 143 η. Α ) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο»,παξ. 1(β), άξζξν 15, «θνπφο ησλ Κέληξσλ Τγείαο». 2. Ν.2071/1992 (ΦΔΚ 123 η. Α ) «Δθζπγρξνληζκφο θαη Οξγάλσζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο», α) παξ. 2, άξζξν 16 «θνπφο ησλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη πξφιεςεο», β) παξ. 2, άξζξν 28 «Καη νίθνλ λνζειεία», γ) παξ. 1,2,3,4, άξζξν 29 «Μνλάδεο θαη νίθνλ λνζειείαο», δ) άξζξν 30 «χζηαζε Τπεξεζίαο θαη νίθνλ λνζειείαο». 3. Ν. 2519/1997 (ΦΔΚ 165 η. Α ) «Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, νξγάλσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ξπζκίζεηο γηα ην θάξκαθν θαη άιιεο δηαηάμεηο», παξ. 2, άξζξν 21 «Παξνρή κεηαλνζνθνκεηαθήο θαη εηδηθήο θξνληίδαο». 3

4 4. Ν.3106/2003 (ΦΔΚ 30 η.α ) «Αλαδηνξγάλσζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν 17 «Ξελψλεο Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο θαη Αλαθνπθηζηηθήο Αγσγήο Αζζελψλ». 5. Ν /2004 (ΦΔΚ 53 η. Α ) «Πξσηνβάζκηα Φξνληίδαο Τγείαο», α) παξ. 3, άξζξν 3 «Δηδηθέο πξφζζεηεο ππεξεζίεο ζηα Κέληξα Τγείαο», β) παξ. 4, άξζξν 8 «Έξγν Ννζειεπηή Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο» 6. Ν. 4199/2013 (ΦΔΚ 216 η.α ) «Γεκφζηεο ππεξαζηηθέο νδηθέο κεηαθνξάο επηβαηψλ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δπηβαηηθψλ Μεηαθνξψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν127 ελφηεηα Γ,.Ε (Καη νίθνλ Ννζειεία ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη»). 7. Ν. 4238/ (ΦΔΚ 38 η. Α ) «Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ.), αιιαγή ζθνπνχ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ινηπέο δηαηάμεηο», άξζξν 1 «Γεληθέο Αξρέο». 8. Ν. 4272/2014 (ΦΔΚ145 η. Α ) «Πξνζαξκνγή ζην εζληθφ δίθαην ηεο Δθηειεζηηθήο Οδεγίαο 2012/25/ΔΔ»,παξ.1,άξζξν 35 Καη Οίθνλ λνζειεία ζε Μνλάδεο θαη Φνξείο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, Μνλάδεο Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Μνλάδεο Φξνληίδαο Μεηέξαο Παηδηνχ». 9. Κ Τ.Α ΓΤ8/Β/νηθ (ΦΔΚ Α 1534/ ) κε ζέκα: «Καζνξηζκφο φξσλ, πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία «Ξελψλσλ Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο θαη Αλαθνπθηζηηθήο Αγσγήο Αζζελψλ» θαη θάζε άιιεο ιεπηνκέξεηαο ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ θηηξίσλ, ησλ κεραλνινγηθψλ, ειεθηξνινγηθψλ, πδξαπιηθψλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ, ηνπ αλαγθαίνπ αξηζκνχ ηαηξηθνχ θαη ινηπνχ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θ.ι.π. απφ θνηλσθειή ηδξχκαηα, θαζψο θαη ινηπά λνκηθά πξφζσπα θαη ελψζεηο πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα». ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αιιά θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζεζκνχ, εθδφζεθαλ ηα αθφινπζα έγγξαθα: 1) Τ3γ/ΓΦ12,14,25,27/Γ.Π./νηθ.44499/ , κε ζέκα «πγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία Μνλάδσλ ή Σκεκάησλ ή Τπεξεζηψλ Καη Οίθνλ Ννζειείαο, Κέληξσλ Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηαζκψλ Πξνζηαζίαο Μάλαο, Παηδηνχ θαη Δθήβνπ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην Δ..Τ. θαη ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.». 2) Τ3γ/ΓΦ12,14,25,27/Γ.Π./νηθ.9395/ κε ζέκα ρεδηαζκφο ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζεζκψλ ηεο Καη Οίθνλ Ννζειείαο θαη ηνπ 4

5 Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ νξγάλσζε πηινηηθψλ δηθηχσλ : α) «Πηινηηθφ Γίθηπν Σκεκάησλ ή Τπεξεζηψλ Καη Οίθνλ Ννζειείαο» θαη β) «Πηινηηθφ Γίθηπν Μνλάδσλ ή Τπεξεζηψλ Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Μνλάδσλ Φξνληίδαο Μεηέξαο-Παηδηνχ». 2. ηειέρσζε - Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ε ζπλέρεηα ηνπ Τ3γ/ΓΦ12,14,25,27/Γ.Π./νηθ.9395/ εγγξάθνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ απαληήζεσλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηε Γηεχζπλζε Π.Φ.Τ.&Π. απφ ηηο Μνλάδεο Τγείαο πνπ εληάζζνληαη ζην Πηινηηθφ Γίθηπν, κέζσ ησλ νηθείσλ Γηνηθήζεσλ θαη ησλ Τ.ΠΔ., αλαθνξηθά κε ηε ζηειέρσζε θαη ηε ιεηηνπξγία Σκεκάησλ ή Τπεξεζηψλ Καη Οίθνλ Ννζειείαο (Σ/Τ.ΚΟΝ), παξαθαινχληαη φιεο νη Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ελ ιφγσ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ λα απνζηείινπλ ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ σο πξνο ηελ ζηειέρσζε αλζξψπηλν δπλακηθφ κε ηελ εθ λένπ ζχλζεζε απηνχ φπσο έρεη πηζαλφλ πξνθχςεη κεηά απφ ζρεηηθέο κεηαβνιέο, κε ξεηή αλαθνξά: ζηα ζηνηρεία ηνπ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνπ Ηαηξνχ (νξίδεηαη κε εηζήγεζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο θαη απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο), θαζψο θαη άιισλ ηαηξψλ πνπ παξέρνπλ ζε κφληκν επίπεδν ηηο ππεξεζίεο ηνπο ή ζπλεξγάδνληαη (νλνκαηεπψλπκν, εηδηθφηεηα, βαζκφο, θιηληθή). ζηα ζηνηρεία ηνπ ππεχζπλνπ επαγγεικαηία πγείαο (νξίδεηαη Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο ή ππεχζπλνο Τπεξεζίαο κε εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο Γ/λζεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο θαη απφθαζε Γηνίθεζεο), Ννζειεπηήο/ηξηα, Δπηζθέπηεο/ηξηα Τγείαο, ην ηκήκα ή ηελ ππεξεζία πνπ ππάγνληαη, θαζψο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ έρνπλ νξηζζεί λα απαζρνινχληαη ζηα ελ ιφγσ ηκήκαηα ή ππεξεζίεο ή πξνγξάκκαηα. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζε ζπλέρεηα ησλ δηαπηζηψζεσλ απφ ηελ πθηζηάκελε ιεηηνπξγία ησλ Σ/Τ.ΚΟΝ θαη ζρεηηθήο ζπδήηεζεο θαη νξηζηηθνπνίεζεο ζέζεσλ ζην πιαίζην ησλ ζπλαληήζεσλ δηαιφγνπ δηαβνχιεπζεο ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ, ε πξνηεηλφκελε ειάρηζηε ζηειέρσζε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία απηψλ, απαηηεί ηε κφληκε θαη ζπλερή απαζρφιεζε ελφο ηαηξνχ εηδηθφηεηαο (Παζνιφγνο, Αλαηζζεζηνιφγνο, Υεηξνπξγφο, Γεληθφο ηαηξφο, θ.ι.π.), δχν Ννζειεπηξηψλ Ννζειεπηψλ θαη κίαο Δπηζθέπηξηαο/Δπηζθέπηε Yγείαο. 5

6 ηηο πεξηπηψζεηο Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ., αληίζηνηρα πξνηείλεηαη έλαο Γεληθφο Ηαηξφο, ή Ηαηξφο εηδηθφηεηαο, κίαο Ννζειεχηξηαο/Ννζειεπηή θαη κίαο Δπηζθέπηξηαο/Δπηζθέπηε Τγείαο. Απαξαίηεηε είλαη ε δηαζχλδεζε ηεο Μνλάδαο ή Τπεξεζίαο κε Φπρνιφγν θαη Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ. εκεηψλεηαη, φηη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ΔΠΑ θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΑΚΔΧ 2 «Δθπφλεζε ηεχρνπο δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε, νξγάλσζε θαη αμηνιφγεζε ππεξεζηψλ θαη νίθνλ λνζειείαο- εθπαίδεπζε λνζειεπηψλ ζηελ θαη νίθνλ θξνληίδα πγείαο θαη αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα ζηελ Κνηλφηεηα» θαη ηνπ έξγνπ «Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε,δηνξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ππεξεζηψλ θαη νίθνλ θξνληίδαο πγείαο» πνπ πινπνηήζεθε απφ ην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, επηκνξθψζεθαλ 120 Ννζειεπηέο ΠΔ θαη ΣΔ πνπ εξγάδνληαη ζην ΔΤ. Οη ελ ιφγσ επαγγεικαηίεο πγείαο, δεδνκέλνπ φηη έρνπλ ιάβεη εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη εκπεηξία ζην πεδίν ηεο ΚΟΝ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα αμηνπνηεζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν είηε ζε επίπεδν ζηειέρσζεο ησλ ζρεηηθψλ ηκεκάησλ θαη ππεξεζηψλ, είηε ζε επίπεδν δηαζχλδεζεο θαη ζπλεξγαζίαο αλάινγα κε ηελ ππεξεζία πνπ ππεξεηνχλ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ησλ δνκψλ, ηεο Π.Φ.Τ.. Οη Γηνηθήζεηο ησλ Τ.ΠΔ. θαη ησλ Φνξέσλ πνπ εληάζζεηαη ζην Πηινηηθφ Γίθηπν θαινχληαη λα πξνβνχλ ζε ζρεηηθή δηεξεχλεζε θαη ελέξγεηεο. 3. Οξγάλσζε Λεηηνπξγία Υψξνη Όζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ ρψξσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνλ εμνπιηζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ Σ/Τ.ΚΟΝ, ζην πιαίζην ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ησλ Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ., ηζρχνπλ σο γεληθφ πιαίζην νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ ησλ Ννζνθνκείσλ, θαζψο θαη νη εγθχθιηνη γηα ην ΠΔΓΤ, α)τ3/γ.π./νηθ.23726/ ΑΓΑ:ΒΗΞΠΘ-7ΓΤ θαη β) Τ3α/Γ.Π./νηθ.34408/ ΑΓΑ:ΒΗΖΥΘ-Ξ97 θαη ζε ζπλέρεηα απηψλ, νη θνξείο θαινχληαη λα πξνβνχλ ζε ζρεηηθέο ελέξγεηεο σο αθνινχζσο: 6

7 α) Υψξνη Δγθαηαζηάζεηο Δμνπιηζκφο Σα Σκήκαηα θαη νη Τπεξεζίεο ηεο Καη Οίθνλ Ννζειείαο θαινχληαη λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρεηηθψο θαηαηεζεί, σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε αλαθνξά ζε ρψξνπο γξαθείσλ, απηφλνκε ή θνηλή αμηνπνίεζε ρψξσλ κε άιιεο ππεξεζίεο, θαηαγξαθή ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ θ.ν.θ. ε ζπλεκκέλν πίλαθα, παξαηίζεληαη ελδεηθηηθέο απαηηήζεηο ζε ρψξνπο, εμνπιηζκφ, αλαιψζηκα πιηθά φπσο έρνπλ θαηαηεζεί ζηηο ζπλαληήζεηο δηαιφγνπ - δηαβνχιεπζεο ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ. β) Ζκέξεο θαη Ώξεο ιεηηνπξγίαο Όζνλ αθνξά ζην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηζρχνπλ ηα φζα εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο εγθπθιίνπο (γηα ηηο Μ.Τ. ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. παξ. 3, ησλ αλσηέξσ ζρεηηθψλ (α) θαη (β) εγθπθιίσλ) θαη ζπγθεθξηκέλα πελζήκεξε ιεηηνπξγία κε πξσηλφ σξάξην ιεηηνπξγίαο. Πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα νη πνιίηεο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, πξνηείλεηαη λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ γηα 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα ζε απνγεπκαηηλφ σξάξην κε αληίζηνηρα θιηκάθηα επαγγεικαηηψλ πγείαο. γ) Γηαδηθαζία ξαληεβνχ Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ξαληεβνχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηα Σ/Τ.ΚΟΝ, είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη: Με απεπζείαο επηθνηλσλία κε ην γξαθείν γξακκαηεία ησλ Σ/Τ.ΚΟΝ. Με ηελ αμηνπνίεζε ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο θαη δηαδηθαζίαο φπσο απηή πξνβιέπεηαη κε ηελ εγθχθιην Γ3α/ΓΠ/νηθ / ΑΓΑ: ΧΑ2465ΦΤΟ-ΦΘ6 κε ζέκα «Αλάπηπμε εληαίαο πιαηθφξκαο πξνγξακκαηηζκνχ ξαληεβνχ ζε εζληθφ επίπεδν», κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ελ ιφγσ θνξείο ζα κεξηκλήζνπλ ψζηε λα εκθαληζηνχλ ζην ζχζηεκα δηαθξηηά ηα Σ/Τ.ΚΟΝ Ζ Γ/λζε Π.Φ.Τ.& Π., ζην πιαίζην ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ πξνσζεί ελέξγεηεο κε ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ξαληεβνχ γηα ηα Σ/Τ.ΚΟΝ, σο μερσξηζηέο ππεξεζίεο κέζνπ ησλ πθηζηάκελσλ πεληαςήθησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ ξαληεβνχ. 7

8 δ) Σήξεζε Μεηξψνπ εληαίνο ηξφπνο αξίζκεζεο ηα Σ/Τ.ΚΟΝ., πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί έλαο εληαίνο ηξφπνο αξίζκεζεο γηα θάζε λέν πξνζεξρφκελν πξνο ηηο ππεξεζίεο πνιίηε, θαζψο θαη ηήξεζεο ζρεηηθνχ Μεηξψνπ, θαινχληαη απηά λα δηακνξθψζνπλ: I. Δληαία αξίζκεζε γηα θάζε λέν πξνζεξρφκελν πξνο ηηο ππεξεζίεο πνιίηε απφ , δίδνληαο αχμνληα αξηζκφ Μεηξψνπ πνπ ζα αλαγξάθεηαη σο : Αξηζκφο Μεηξψνπ Καη Οίθνλ Ννζειείαο (Α.Μ.ΚΟΝ) 0001/15, 0002/15 θ.ν.θ.. Πνιίηεο πνπ έρνπλ εμππεξεηεζεί ζε πξνεγνχκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο απφ ηα Σ/Τ.ΚΟΝ, ζα ιάβνπλ απφ ην 2015, λέα αξίζκεζε κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία (αλεμαξηήησο αλ γηα ιφγνπο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηαηήξεζε παιαηφηεξνπ Α.Μ.). II. Δληαία δηαδηθαζία ηήξεζεο βηβιίνπ Μεηξψνπ Καη Οίθνλ Ννζειείαο, ζην νπνίν ζα θαηαγξάθεηαη γηα θάζε λέν πξνζεξρφκελν πξνο ηηο ππεξεζίεο πνιίηε, ν πξναλαθεξφκελνο Α.Μ.ΚΟΝ, ν αξηζκφο θαθέινπ αζζελνχο (εθ φζνλ εμππεξεηείηαη γηα άιιν ζθνπφ απφ ηνλ θνξέα), ή ν παιαηφηεξνο αξηζκφο Μεηξψνπ, ηελ αξρηθή θαη θάζε επφκελε εκεξνκελία επίζθεςεο, ην έηνο γέλλεζεο, ην θχιν, ηχπν/θαηεγνξία παξνρήο ππεξεζηψλ, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε έθθξαζε αηηήκαηνο γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαη παξερφκελεο ππεξεζίεο (αδξή θαηαγξαθή). εκεηψλεηαη, φηη ε ελ ιφγσ ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή αξρείνπ- κεηξψνπ. III. Δληαία ηήξεζε βηβιίνπ εκεξνινγίνπ θίλεζεο- ινγνδνζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη αλά εκέξα νη δηελεξγνχκελεο επηζθέςεηο Καη Οίθνλ Ννζειείαο κε ην φλνκα ηνπ επαγγεικαηία πγείαο πνπ ηηο πινπνηεί, ε παξερφκελε ππεξεζία, θαζψο θαη νη άιιεο δξάζεηο ή ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ε αξίζκεζε γηα ηε ρνξήγεζε Α.Μ.Κ.Ο.Ν, ιήγεη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ απηνχ ζην ηέινο ηνπ έηνπο θαη μεθηλά λέα αξίζκεζε γηα ην θάζε επφκελν έηνο (π.ρ. Α.Μ.Κ.Ο.Ν. 0543/15 θαη Α.Μ.Κ.Ο.Ν. 0001/16). ε) θξαγίδα Σα Σκήκαηα ηεο Καη Οίθνλ Ννζειείαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο Οξγαληζκνχο ησλ Φνξέσλ ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ (αλεμαξηήησο εάλ αλαπηχζζνπλ ή φρη ζρεηηθέο ππεξεζίεο), δηαζέηνπλ ηηο εμήο ζθξαγίδεο: 8

9 α) θξαγίδα Δπηζηεκνληθά Τπεπζχλνπ Ηαηξνχ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο ηίηινο ηνπ ηκήκαηνο (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ νξγαληζκφ) θαη ν φξνο «Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο Ηαηξφο», θαζψο θαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη εηδηθφηεηα απηνχ (π.ρ. ΓΗΑΣΟΜΔΑΚΟ ΣΜΖΜΑ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΝΟΖΛΔΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΗΑΣΡΟ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΔΝΗΚΟ ΗΑΣΡΟ ). β) θξαγίδα Πξντζηακέλνπ/εο Σκήκαηνο Καη Οίθνλ Ννζειείαο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο ηίηινο ηνπ ηκήκαηνο (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ νξγαληζκφ) θαη ν φξνο «Πξντζηάκελνο/ε Σκήκαηνο» θαη θιάδνο απηνχ (π.ρ. ΓΗΑΣΟΜΔΑΚΟ ΣΜΖΜΑ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΝΟΖΛΔΗΑ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ/Ζ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΣΔ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ) ε πεξηπηψζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη Τπεξεζίεο ΚΟΝ (ρσξίο πξφβιεςε Σκήκαηνο ζηνλ Οξγαληζκφ), ζρεηηθή ζθξαγίδα δηαηίζεηαη κφλν ζηνλ νξηζζέληα απφ ηελ Γηνίθεζε Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν Ηαηξφ. Οη ελ ιφγσ ζθξαγίδεο ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηα Σκήκαηα ή ηηο Τπεξεζίεο ηεο Καη Οίθνλ Ννζειείαο γηα ηελ δηαθίλεζε εγγξάθσλ θαη εληχπσλ εζσηεξηθά ζηνλ Φνξέα.(π.ρ. παξαγγειία αλαιψζηκνπ πιηθνχ, θαξκάθσλ, θ.α.). ζη)τγεηνλνκηθφ πιηθφ Όζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη ηε δηάζεζε πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ πξάμεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ παξερφκελσλ θξνληίδσλ πγείαο απφ ηα Σ/Τ.Κ.Ο.Ν., ζα δηελεξγνχληαη σο αθνινχζσο: Η. Γηα Γηθαηνχρνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ: ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ ππ αξηζκ /2013(ΦΔΚ1561/ Β / ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα: «Τξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ. ΕΜΠ5/ (Β 3054) απόθαζεο «Τξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β / ) θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο «Εληαίνο Καλνληζκόο Παξνρώλ Υγείαο(Ε.Κ.Π.Υ.) ηνπ Εζληθνύ Οξγαληζκνύ Παξνρώλ Υπεξεζηώλ Υγείαο (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β / ) θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε θαη ηζρύεη», κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε ελφηεηα ΑΝΑΛΧΗΜΟ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ηνπ άξζξνπ 9 φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη θάζε θνξά. Όζεο πεξηπηψζεηο πνιηηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηα Σ/Τ ΚΟΝ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο (ελφηεηα 4 α, β), δελ εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ πξναλαθεξφκελε ΚΤΑ γηα ηελ παξνρή αλαιψζηκνπ 9

10 πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζρεηηθφ πιηθφ γηα ηελ Καη Οίθνλ Ννζειεία ηνπο ζα γίλεηαη απφ ην νηθείν Ννζνθνκείν. ΗΗ. Γηα αλαζθάιηζηνπο πνιίηεο: ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζηελ αξηζκ /2006 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 1747/η.Β ), κε ζέκα: «Καζνξηζκόο πξνϋπνζέζεσλ, θξηηεξίσλ θαη δηαδηθαζηώλ πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα λνζειεπηηθήο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο αλαζθάιηζησλ θαη νηθνλνκηθά αδπλάησλ πνιηηώλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ αξηζκ Τ4α/Γ.Π.νηθ.48985/ (ΦΔΚ 1465/Β / ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε, φπνπ ζηελ ηειεπηαία αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 10 α «Η δσξεάλ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε απηώλ αθνξά εμνινθιήξνπ ζε όηη έρεη ζρέζε κε ηε πάζεζή ηνπο θαη παξέρεηαη κόλν από ην Ννζνθνκείν πνπ ηνπο παξαθνινπζεί θαη γηα όζν δηάζηεκα ρξεηάδεηαη». Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη: Όιεο νη παξερφκελεο πξάμεηο θαη ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ζπληαγνγξάθεζε ή ζχληαμε παξαπεκπηηθνχ κέζσ ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. είλαη ππνρξεσηηθφ λα ζπληαγνγξαθνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θάησζη ζρεηηθέο εγθπθιίνπο α) Ζ ππ αξηζκ. Α3(γ)/νηθ.5640/ ΑΓΑ:ΦΟ9ΚΘ-Α78 εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ζέκα «Δθαξκνγή e-syntagografisi γηα θαηφρνπο Βηβιηαξίνπ Οηθνλνκηθήο Αδπλακίαο» β) Ζ ππ αξηζκ / , εγθχθιηνο ηνπ ΔΟΠΤΤ κε ζέκα: «Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηα Υεηξφγξαθα Παξαπεκπηηθά». Σν απαηηνχκελν αλαιψζηκν πγεηνλνκηθφ πιηθφ ζπληαγνγξαθείηαη απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ή ηνλ επηζηεκνληθά ππεχζπλν ηαηξφ ηνπ ηκήκαηνο ή ηεο ππεξεζίαο ΚΟΝ. Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε αλαιψζηκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείεο ησλ Σ/Τ.ΚΟΝ γηα ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ Καη Οίθνλ επηζθέςεσλ, ε πξνκήζεηα απηνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη κεραληζκνχο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ηεο Μνλάδαο Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ. δ) Υξήζε νρεκάησλ Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ησλ Σ/Τ.ΚΟΝ σο πξνο ηελ αλάπηπμε ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ ζηελ θνηλφηεηα θαη ζε ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο, είλαη 10

11 απαξαίηεηε ε ρξήζε νρεκάησλ πνπ δηαζέηεη ε Μνλάδα Τγείαο πνπ εληάζζεηαη ζην Πηινηηθφ Γίθηπν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΔΤ δελ πθίζηαηαη ν θιάδνο ΓΔ Οδεγψλ, ιφγσ ηεο θαηάξγεζήο ηνπ απφ ηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΤ θαη κεηαθνξάο ηνπ ζηνλ θιάδν ΓΔ Πιεξσκάησλ Αζζελνθφξσλ ηνπ Δ.Κ.Α.Β.(άξζξν πξψην, ππνπαξάγξαθνο Η.2, Ν. 4254/2014, ΦΔΚ 85 η. Α ). Σν γεγνλφο απηφ δπζρεξαίλεη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ θνηλφηεηα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ελ ιφγσ δεηήκαηνο, δχλαηαη λα αμηνπνηεζνχλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 2 (ε), 3, ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν.4250/2014(ΦΔΚ 74 η. Α ) φπνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα απνθεληξσκέλα Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Η.Γ. ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε θαη εμαίξεζε παξνρή έγθξηζεο νδήγεζεο απηνθηλήησλ απφ ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζ απηά (Ννζνθνκεία θαη Τ.Πε.). ε πεξηπηψζεηο αλαδήηεζεο ελαιιαθηηθψλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θξαηηθψλ απηνθηλήησλ, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, δχλαηαη λα γίλεη ρξήζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο αξηζκ. 129/2534/ ΚΤΑ (ΦΔΚ 108 η. Β ), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζηελ παξ. 1 (γ) πξνβιέπεηαη ε δηάζεζε γηα ρξήζε ππεξεζηαθψλ απηνθηλήησλ απφ «νομαρχιακή αυηοδιοίκηζη, ζε άλλη δημόζια υπηρεζία ή δήμο ή κοινόηηηα ή νομικό πρόζωπο δημοζίου δικαίου ηου ίδιου νομού». Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαινχληαη ηα Σ/Τ.ΚΟΝ λα πξνβνχλ ζε ζρεηηθέο ελέξγεηεο ψζηε νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ππεξεηνχλ ζε απηά λα έρνπλ ηελ θαη εμαίξεζε δπλαηφηεηα νδήγεζεο νρήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ηεο Μνλάδαο Τγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. ή ηεο νηθείαο Τ.ΠΔ. ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη (ζρεηηθή εηζήγεζε κε πξφηαζε πξνο ηελ Γηνίθεζε ηνπ θνξέα θαη αθνινχζσο έθδνζε απφθαζεο ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο), γηα ηα φιε ηελ εβδνκάδα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο κεηαθίλεζεο. Δπίζεο ζε πεξηπηψζεηο δξάζεσλ νκηιηψλ πνπ γίλνληαη χζηεξα απφ αίηεκα άιινπ θνξέα ηεο πεξηνρήο, λα εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο κε νρήκαηα ηνπ ελ ιφγσ θνξέα. ε) Αμηνπνίεζε κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ Αλαγλσξίδνληαο ηελ έιιεηςε αιιά θαη ηελ παιαηφηεηα ηνπ πθηζηάκελνπ ειεθηξνληθνχ κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ Σ/Τ.ΚΟΝ, ην Τπνπξγείν Τγείαο έρεη ζρεδηάζεη ελέξγεηεο ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε 11

12 δπλαηφηεηα δηάζεζεο ειεθηξνληθνχ θαη κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ (Ζ/Τ, εθηππσηέο, νζφλεο), ν νπνίνο δχλαηαη λα ππνζηεξίδεη πξνγξάκκαηα WINDOWS 7. Ο ζρεηηθφο εμνπιηζκφο πξνηείλεηαη λα δηαηεζεί κέζσ ησλ νηθείσλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο θαη χζηεξα απφ ζρεδηαζκφ ηεο ππεξεζίαο ζαο, αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα απηνχ. 4. Δμππεξεηνχκελνη πνιίηεο -Παξερφκελεο Τπεξεζίεο α) Δμππεξεηνχκελνη πνιίηεο θαηεγνξηνπνίεζε Σα Σ/Τ.ΚΟΝ, παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε πνιίηεο, πνπ έρνπλ λνζειεπηεί θαη εμέξρνληαη απφ θιηληθέο Ννζνθνκείσλ θαη ρξήδνπλ κεηαλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο πγείαο, πνιίηεο πνπ ρξήδνπλ ζρεηηθήο αξσγήο αλεμαξηήησο εάλ έρνπλ λνζειεπηεί ζην λνζνθνκείν θαη πνπ δχλαληαη λα παξαθνινπζνχληαη σο εμσηεξηθνί αζζελείο δηαθφξσλ Μνλάδσλ Τγείαο, θαζψο θαη άηνκα κε κε κεηαδνηηθά λνζήκαηα (ρξφληα), βιάβεο θαη αλαπεξίεο πνπ ρξήδνπλ βξαρείαο ή καθξνρξφληαο θξνληίδαο πγείαο. Οη ελ ιφγσ πνιίηεο απαξαίηεην είλαη λα δηαβηνχλ κφληκα ζηνλ Γήκν πνπ εδξεχεη ην Ννζνθνκείν ή ε Μνλάδα Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ ή ζε φκνξνπο κε απηφλ Γήκνπο. Οη πνιίηεο αζζελείο πνπ δχλαληαη λα εληαρζνχλ ζηα Σ/Τ.ΚΟΝ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο φπνπ ηαμηλνκνχληαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ αλάγθε Καη Οίθνλ Ννζειείαο: Η. Γηα πεξίνδν έσο 1 κήλα ή έσο10 επηζθέςεηο ΗΗ. Γηα πεξίνδν έσο 3 κήλεο ή γηα εηο 30 επηζθέςεηο ΗΗΗ. Γηα πεξίνδν έσο 6 κήλεο ή γηα έσο 60 επηζθέςεηο Ζ αλσηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε, πξνηείλεηαη πξνθεηκέλνπ ηα Σ/Τ.ΚΟΝ λα δηεπθνιπλζνχλ σο πξνο ηελ εθηίκεζε ηεο ζνβαξφηεηαο θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ πξνζεξρφκελσλ πεξηζηαηηθψλ, θαζψο θαη γηα ηελ θαιχηεξε ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (κε πξννπηηθή ε θαηεγνξηνπνίεζε απηή λα ζπκβάιιεη ζηελ δηακφξθσζε απνδεκίσζεο ησλ Καη Οίθνλ επηζθέςεσλ απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ). β) Γηαδηθαζία Παξαπνκπήο θαη έληαμεο ζηα Σ/Τ.ΚΟΝ Η. Οη ελδηαθεξφκελνη πνιίηεο - αζζελείο πνπ επηζπκνχλ λα δερζνχλ ηηο ππεξεζίεο ηεο Καη Οίθνλ Ννζειείαο απφ ηα Σ/Τ.ΚΟΝ, δχλαληαη λα παξαπέκπνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε απηά απφ ηαηξνχο : Μνλάδσλ ή Σκεκάησλ ή Κιηληθψλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ 12

13 Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ. Δπίζεο, αλάινγα κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο επηπιένλ πεξηζηαηηθψλ απφ ηα Σ/Τ ΚΟΝ, δχλαηαη λα παξαπέκπνληαη ζε απηά πεξηζηαηηθά απφ ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνχο κε ηνλ ΔΟΠΤΤ, θαζψο θαη απφ ηαηξνχο πνπ ππεξεηνχλ ή επίζεκα ζπλεξγάδνληαη (κε ζχκβαζε) ζε ζεζκηθά αλαγλσξηζκέλεο δνκέο πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ησλ ΟΣΑ (π.ρ. Γεκνηηθά Ηαηξεία. ΚΑΠΖ, ΚΖΦΖ, θ.α.), ζχκθσλα κε ηνπο γεσγξαθηθνχο πξνζδηνξηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 4 α. Έηζη, γηα παξάδεηγκα εάλ ε ζηειέρσζε, ε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο - απνζηάζεηο, ην γεσγξαθηθφ εχξνο θάιπςεο θ.ι.π. ησλ Σ/Τ.ΚΟΝ ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο, επηηξέπνπλ ηελ εμππεξέηεζε 15 αζζελψλ ή ηε δηελέξγεηα 30 επηζθέςεσλ εβδνκαδηαίσο θαη ηα 2/3 απηψλ θαιχπηνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ παξαπνκπέο ηαηξψλ ησλ δνκψλ πγείαο ηνπ ΔΤ ΠΔΓΤ, ηφηε αλαιφγσο ν επηπιένλ αξηζκφο κέρξη ην φξην αζζελψλ ή επηζθέςεσλ, δχλαηαη λα θαιπθζεί απφ παξαπνκπέο ηαηξψλ ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα. ΗΗ. Οη ελ ιφγσ ηαηξνί ζπκπιεξψλνπλ ην «Έληππν παξαπνκπήο ζην Σκήκα /Τπεξεζία Καη Οίθνλ Ννζειείαο» (ζρέδην εληχπνπ ΚΟΝ 2), ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αζζελή, ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ε λνζειεία ηνπ, ε πξνηεηλφκελε πεξίνδνο, νη αλάγθεο γηα παξέκβαζε (ζην πεδίν ησλ παξαηεξήζεσλ) θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην έληππν. Αθνινχζσο, ν ελδηαθεξφκελνο πνιίηεο ζπληάζζεη ηελ «Αίηεζε» (ζρέδην εληχπνπ ΚΟΝ 1), δηαηππψλνληαο ην ζρεηηθφ αίηεκα, επηζπλάπηνληαο ην έληππν παξαπνκπήο (ΚΟΝ 2). Ζ αίηεζε θαηαηίζεηαη ζην νηθείν Σ/ΤΚΟΝ ηεο πεξηνρήο, πξσηνθνιιείηαη, αμηνινγείηαη απφ ηνλ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν Ηαηξφ θαη ηελ νκάδα επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ζην θάησ κέξνο απηήο ζεκεηψλεηαη ε έγθξηζε ή κε, έληαμεο ζηηο ππεξεζίεο ηεο ΚΟΝ, ε εκεξνκελία, κε ηνπνζέηεζε ππνγξαθήο θαη ζθξαγίδαο. (π.ρ. «ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ», «ΓΔΝ ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ», θ.ι.π.). Όιεο νη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνιηηψλ πνπ γίλνληαη δεθηέο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Σ/Τ.ΚΟΝ, αξρηθψο εγθξίλνληαη γηα ρξνληθή πεξίνδν έσο έλα (1) κήλα ή έσο δέθα (10) επηζθέςεηο (πεξίπη. Η), απφ ηνλ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν Ηαηξφ. Δθφζνλ, ην έληππν παξαπνκπήο ηνπ ηαηξνχ θαη ε αίηεζε, αλαθέξνληαη ζε ρξνληθή πεξίνδν έσο 1 κήλα ή έσο 10 επηζθέςεηο θαη κφλν, αξθεί απνθιεηζηηθά ε έθθξηζε ηνπ Δπηζηεκνληθά Τπεπζχλνπ Ηαηξνχ. ε πεξηπηψζεηο φπνπ γίλεηαη αλαθνξά γηα ρξνληθή πεξίνδν έσο ηξεηο (3) κήλεο ή έσο ηξηάληα (30) επηζθέςεηο 13

14 (πεξηπη. ΗΗ) θαζψο θαη έσο έμη (6) κήλεο ή έσο εμήληα (60) επηζθέςεηο(πεξηπη. ΗΗΗ), ν Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο Ηαηξφο (χζηεξα απφ ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ησλ Σ/Τ. ΚΟΝ) ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην κήλα ζπληάζζεη πίλαθα ησλ αηηνπκέλσλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ πξνυπνζέζεηο λα εληαρζνχλ ζηηο ππεξεζίεο ΚΟΝ ( κε ξεηή αλαθνξά ζηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο - έλαξμεο ησλ ππεξεζηψλ κέρξη ηε ιήμε απηψλ) κε ζπλεκκέλα ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά θαη εηζεγείηαη ζηελ Πξντζηακέλε ηεο Γ λζεο ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, ε νπνία ηα πξνσζεί πξνο ην Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ Φνξέα γηα ηειηθή έγθξηζε. ε πεξηπηψζεηο φπνπ αλαπηχζζνληαη ππεξεζίεο ΚΟΝ ζε Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ, ε ηειηθή έγθξηζε γίλεηαη απφ ηνλ νηθείν Γ/ληή. ε πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε κε κεηαδνηηθά λνζήκαηα, βιάβεο θαη αλαπεξίεο πνπ ρξήδνπλ Καη Οίθνλ Ννζειείαο πέξαλ ηνπ εμακήλνπ ή ησλ 60 επηζθέςεσλ θαη γηα θάζε επηπιένλ αλάινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα εληάζζνληαη σο εμσηεξηθνί αζζελείο ζηα Σ/Τ.ΚΟΝ αξρηθψο γηα έλα εμάκελν κε δπλαηφηεηα επηπιένλ αλαλέσζεο πεξηφδνπ εμππεξέηεζεο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα θάζε εμάκελν (κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε). Οη εμππεξεηνχκελνη πνιίηεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηα Σ/Τ ΚΟΝ θαη έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο απηνχο, εθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε εθ λένπ εμππεξέηεζήο ηνπο, (αλεμαξηήησο εάλ απνηειεί ζπλέρεηα πξνεγνχκελεο λνζειείαο ηνπο), αθνινπζείηαη εθ λένπ παξαπνκπή θαη ζχληαμε ζρεηηθήο αηηήζεσο (φκνηα δηαδηθαζία) θαη πξνζκεηξνχληαη σο λέα πεξηζηαηηθά (αλεμαξηήησο εάλ εμππεξεηήζεθαλ γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά ζην ίδην εμάκελν/ έηνο ). Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία πξνηείλεηαη σο απνηέιεζκα ζπδήηεζεο ζην πιαίζην ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ, είλαη ελδεηθηηθή, είλαη ππφ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζεο θαηφπηλ δηαηχπσζεο παξαηεξήζεσλ θαη πξνηάζεσλ απφ ηνπο θνξείο ηνπ ελ ιφγσ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ θαη θαηαηίζεηαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηηο νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ Σ/Τ. ΚΟΝ. γ) Παξερφκελεο Τπεξεζίεο Πξάμεηο Οη επαγγεικαηίεο Τγείαο πνπ ζηειερψλνπλ ηα Σ/Τ.ΚΟΝ ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο θαη πξάμεηο φπσο απηέο δηελεξγνχληαη ζην πιαίζην ηεο επί καθξφλ λνζειεπηηθήο πξαθηηθήο θαη εκπεηξίαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο. Οη ηαηξνί πνπ ζηειερψλνπλ ή ζπλεξγάδνληαη κε ηα Σ/Τ.ΚΟΝ παξέρνπλ ππεξεζίεο ηαηξηθήο θξνληίδαο/πεξίζαιςεο θαη δηελεξγνχλ πξάμεηο ζχκθσλα 14

15 κε ηα φζα θαηά πεξίπησζε πεξηιακβάλνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ησλ εηδηθνηήησλ ηνπο θαη ζχκθσλα πάληνηε κε ηνπο ζθνπνχο θαη ην επηηεινχκελν έξγν ησλ Σ/Τ.ΚΟΝ. Δλ φςεη δηακφξθσζεο θαη πξνψζεζεο γηα ζεζκνζέηεζε ησλ ζρεηηθψλ Καζεθνληνινγίσλ γηα ηνπο Ννζειεπηέο/ηξηεο θαη ηνπο Δπηζθέπηεο/ηξηεο Τγείαο, ζα θαηνρπξσζεί πεξαηηέξσ ην ζχλνιν ησλ δηελεξγνχκελσλ πξάμεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο ΚΟΝ. Σα Σ/Τ.ΚΟΝ ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ αλαπηχζζνληαη ζε δνκέο θαηά θχξην ιφγν ζηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΤ, σο Σκήκαηα εληαγκέλα ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπο ή σο Τπεξεζίεο ζην πιαίζην ησλ Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ, νη ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο θαη πξάμεηο ησλ νπνίσλ παξέρνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε επίπεδν Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο δειαδή ζηελ θνηλφηεηα θαη ζηελ θαηνηθία ηνπ αζζελή, απνηεινχλ εμσλνζνθνκεηαθή θξνληίδα, ε νξγάλσζε θαη ε δηαρείξηζε ηεο νπνίαο γίλεηαη απφ ηα Σ/Τ ΚΟΝ. δ) Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο θαη Ννζειεπηηθά Πξσηφθνιια ζηελ Π.Φ.Τ. ην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε » αλαπηχρζεθε ην έξγν «Αλάπηπμε 13 Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ Γεληθήο Ηαηξηθήο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πην ζπρλψλ λνζεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ πγείαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο» κε δηακφξθσζε ζρεηηθψλ ηεπρψλ θαη θαηάζεζε ζην ΚΔΤ γηα πεξαηηέξσ έγθξηζε. ην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε » αλαπηχρζεθε ην έξγν «Λεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε Φνξέσλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ) ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, κε ηελ αλάπηπμε Γψδεθα (12) Ννζειεπηηθψλ Πξσηνθφιισλ», θαζψο θαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξσπηλνί Γπλακηθνχ», ΔΠΑ , αλαπηχρζεθε ην έξγν «Αλάπηπμε ρεδίσλ Καη Οίθνλ Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο βαζηδνκέλσλ ζε νζειεπηηθέο Γηαγλψζεηο» (36 ρέδηα Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο), φπνπ εθδφζεθαλ ζρεηηθά ηεχρε πνπ ζα πξνσζεζνχλ γηα έγθξηζε απφ ην ΔΑΝ θαη ην ΚΔΤ. Σα ελ ιφγσ παξαδνηέα, ζην πιαίζην ησλ πξναλαθεξνκέλσλ έξγσλ, δχλαληαη λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο θαη δηελέξγεηαο πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο Καη Οίθνλ Ννζειείαο, εληζρχνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα απηήο. 15

16 ε) Γηαθίλεζε Ναξθσηηθψλ νπζηψλ Φαξκάθσλ ην πιαίζην ησλ ζπλαληήζεσλ δηαιφγνπ δηαβνχιεπζεο ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ ΚΟΝ ηέζεθαλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ- θαξκάθσλ απφ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ππεξεηνχλ θαη παξέρνπλ θξνληίδα πγείαο ζην πιαίζην ησλ ηκεκάησλ ή ππεξεζηψλ ηεο ΚΟΝ. Ζ Γ/λζε Π.Φ.Τ.& Π. απέζηεηιε ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ Δπηηξνπή Ναξθσηηθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε απφ ην Σκήκα ηεο Καη Οίθνλ Ννζειείαο ηνπ ΓΟΝΚ «Οη Άγηνη Αλάξγπξνη» θαη έρεη ζπληαρζεί απφ επηζηήκνλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο εξγαζίαο ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ, πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη θαη λα εηζεγεζεί ζρεηηθά γηα δηακφξθσζε ζεζκηθήο ξχζκηζεο. 5. Πξνηππνπνηεκέλα ρέδηα Δληχπσλ ην πιαίζην ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ, νκάδα εξγαζίαο επαγγεικαηηψλ πγείαο κε ην ζπληνληζκφ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κνηλνηηθήο Ννζειεπηηθήο ηνπ ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. θαη ζπκκεηνρήο ησλ Σκεκάησλ ΚΟΝ ηνπ ΓΟΝΚ «Άγηνη Αλάξγπξνη» θαη ηνπ Γ.Α.Ν.Π. «Μεηαμά», αμηνιφγεζε πθηζηάκελα έληππα πνπ θαηά πεξηφδνπο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα Σ/Τ.ΚΟΝ θαη δηακνξθψζεθαλ επηά (7) πξνηππνπνηεκέλα ζρέδηα εληχπσλ (ζπλ. 2) πνπ είλαη ηα αθφινπζα: 1. Αίηεζε (ΚΟΝ 1) 2. Έληππν παξαπνκπήο ζην Σκήκα/Τπεξεζία Καη Οίθνλ Ννζειείαο (ΚΟΝ 2). 3.Γεκνγξαθηθά ηνηρεία & Ηζηνξηθφ (ΚΟΝ 3α) - Έληππν ελεκέξσζεο & ζπλαίλεζεο ηνπ αζζελνχο θαη Φξνληηζηή (ΚΟΝ 3β). 4. Γειηίν Καη Οίθνλ επίζθεςεο (ΚΟΝ 4). 5. Γειηίν παξαπνκπήο ζε άιιεο Τπεξεζίεο/Φνξείο (ΚΟΝ 5). 6. Γειηίν Απνινγηζκνχ Αζζελνχο (ΚΟΝ 6). 7. ηαηηζηηθφ Γειηίν εμακήλνπ απνινγηζκνχ (ΚΟΝ 7). Σν ζρέδην εληχπνπ ΚΟΝ3α ζπκπιεξψλεηαη θαηά ηελ πξψηε επίζθεςε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ θαηνηθία ηνπ εμππεξεηνχκελνπ πνιίηε θαη θαηαγξάθνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ε θαηάζηαζε πγείαο, νη λνζειεπηηθέο θαη άιιεο αλάγθεο θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο παξεκβάζεηο. Δπίζεο, θαηά ηελ ίδηα επίζθεςε ζπκπιεξψλεηαη ην έληππν ΚΟΝ 3β «Έληππν ελεκέξσζεο & ζπλαίλεζεο ηνπ αζζελνχο θαη Φξνληηζηή», ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε επαγγεικαηία πγείαο θαη ηνλ εμππεξεηνχκελν πνιίηε ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ θαη ην νπνίν ζηφρν έρεη 16

17 ηελ δηαζθάιηζε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ αζθαινχο πνηνηηθήο θαη απνδνηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ Καη Οίθνλ Ννζειείαο. Σν ζρέδην Δληχπνπ ΚΟΝ 4 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε επαγγεικαηία πγείαο, θάζε θνξά πνπ απηφο επηζθέπηεηαη ηελ θαηνηθία ηνπ εμππεξεηνχκελνπ πνιίηε, απνηειεί απνδεηθηηθφ ηεο ζπλερνχο θαη νινθιεξσκέλεο παξνρήο θξνληίδαο θαη ζπκβάιιεη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη θαηαγξαθή ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ. ην ζρέδην Δληχπνπ ΚΟΝ 5 θαηαγξάθνληαη νη παξαπνκπέο πνπ ζπζηήλνληαη πξνο άιιεο ππεξεζίεο ή θνξείο εληφο ή εθηφο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ηεο Μνλάδαο Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ πνπ αλαπηχζζνληαη ηα Σ/Τ.ΚΟΝ. Ο πνιίηεο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά γηα ηελ παξαπνκπή είηε κε απιφ ζεκείσκα ηνπ θαηά πεξίπησζε επαγγεικαηία πγείαο, είηε κε ηε ζχληαμε πξνβιεπφκελνπ παξαπεκπηηθνχ ( π.ρ. εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο), ελψ παξάιιεια ζεκεηψλνληαη ζην ελ ιφγσ έληππν πιεξνθνξίεο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξαπνκπήο. Σν ζρέδην εληχπνπ ΚΟΝ 6 ζπκπιεξψλεηαη, εθφζνλ νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηα Σ/Τ ΚΟΝ γηα ηελ πξνβιεπφκελε εγθεθξηκέλε θάζε θνξά ρξνληθή πεξίνδν, απνηππψλνληαη φια ηα ζηνηρεία απφ ηελ αξρηθή αίηεζε έσο θαη ηελ ηειηθή επίζθεςε. Σν ελ ιφγσ έληππν δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ζρεηηθψλ βεβαηψζεσλ /πηζηνπνηεηηθψλ ζηνλ πνιίηε ή ζηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ηνπ εθηφο ηνπ θνξέα ή λα δηαβηβάδεηαη αληίγξαθν ηνπ ηδίνπ ζηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ εληφο ηνπ θνξέα θαη θαηαηίζεηαη ζηνλ γεληθφ αηνκηθφ θάθειν ηνπ αζζελή πνπ ηεξείηαη ζηνλ νηθείν θνξέα. Σν ζρέδην εληχπνπ ΚΟΝ 7, ζπκπιεξψλεηαη αλά εμάκελν κε ηελ αξηζκεηηθή θαηαγξαθή φισλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο εμππεξεηνχκελνπο πνιίηεο, ηηο δηελεξγνχκελεο επηζθέςεηο, παξεκβάζεηο θαη παξαπνκπέο. Σν ελ ιφγσ έληππν απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Φνξέα πνπ αλαπηχζζνληαη ηα Σ/Τ ΚΟΝ θαζψο θαη ζηελ νηθεία ΤΠΔ. Όια ηα αλσηέξσ ζρεηηθά έληππα θπιάζζνληαη ζηα Σ/Τ ΚΟΝ ζε θαθέινπο αλά εμππεξεηνχκελν πνιίηε ζε ζρεηηθφ αξρείν, ηεξψληαο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηαηξηθψλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, δχλαληαη λα αμηνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή γηα έξεπλα. Σεξνχληαη επίζεο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 17

18 Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξναλαθεξφκελα έληππα είλαη ελδεηθηηθά, ζηφρν έρνπλ ηελ θαηά εληαίν ηξφπν νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, ηελ ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη ηίζεληαη ζην πιαίζην ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα δνθηκαζηνχλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ψζηε λα θαηαηεζνχλ παξαηεξήζεηο γηα ηε βειηίσζή ηνπο, έσο φηνπ ιάβνπλ ηελ νξηζηηθή ηνπο κνξθή. 6. Αλάπηπμε θαη Οξγάλσζε Γξάζεσλ πλεξγαζηψλ θαη Γηακφξθσζε Τιηθνχ Δλεκέξσζεο. α) Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο άμνλεο παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ Σ/Τ.ΚΟΝ, είλαη ν ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε, ε νξγάλσζε θαη ε πινπνίεζε ελεξγεηψλ, δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δηαδξακαηίδεη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε θνξείο θαη ππεξεζίεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ θαη λα πιεξνθνξεζνχλ ππεχζπλα νη πνιίηεο, νη νηθνγέλεηεο, νη ηνπηθνί ζχιινγνη αζζελψλ θαη αλαπήξσλ, θαζψο θαη νη ηνπηθνί θνξείο (π.ρ. ΟΣΑ, Δθθιεζία, ελψζεηο ζπληαμηνχρσλ, Δξγαηηθά Κέληξα, θ.α.), γηα ην έξγν θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ησλ Σ/Τ.ΚΟΝ. β) Σα Σ/Τ ΚΟΝ θαινχληαη λα δηακνξθψζνπλ θαηάιιειν έληππν ελεκέξσζεο γηα ηνπο πνιίηεο ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ην έξγν ηνπο, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο, ε θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ εμππεξεηνπκέλσλ, ε δηαδηθαζία παξαπνκπήο θαη έληαμεο, ε πεξηγξαθή δηαδηθαζηψλ παξνρήο θξνληίδαο ηεο Καη Οίθνλ Ννζειείαο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο Τπεξεζίαο. (άληιεζε ζηνηρείσλ απφ ηελ παξνχζα εγθχθιην θαζψο θαη απφ ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ θαηά πεξίπησζε θνξέα). ην πιαίζην ελδπλάκσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο Καη Οίθνλ Ννζειείαο θαη πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ζπλεξγαζία απηψλ κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο αιιά θαη λα εληζρπζνχλ νη παξεκβάζεηο απηνθξνληίδαο θαη απηνβνήζεηαο ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ηα Σ/Τ ΚΟΝ θαινχληαη λα ζπιιέμνπλ ηπρφλ πθηζηάκελν ζρεηηθφ πιηθφ ή λα δηακνξθψζνπλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο αληίζηνηρν πιηθφ. Όιεο νη πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ ή πιηθνχ πνπ ζα δηακνξθψζνπλ θαη ζα αμηνπνηήζνπλ ηα Σ/Τ ΚΟΝ, απαξαίηεην είλαη λα δηαβηβαζηνχλ ζην Τπνπξγείν Τγείαο πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζηηο ζπλαληήζεηο δηαιφγνπ δηαβνχιεπζεο ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ, ψζηε νκάδα εξγαζίαο λα δηακνξθψζεη έλα εληαίν ηξφπν ζρεκαηνπνίεζεο σο πξνο ηελ δνκή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. 18

19 7. Γεληθέο επηζεκάλζεηο α) ην πιαίζην ησλ ζπλαληήζεσλ δηαιφγνπ δηαβνχιεπζεο ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ γηα ηα Σ/Τ. ΚΟΝ, έρεη πξνηαζεί θαη έρεη γίλεη θαηά αξρήλ γεληθψο απνδεθηή ε ζέζε φηη ηα Σκήκαηα Καη Οίθνλ Ννζειείαο ζα έρνπλ δηαηνκεαθφ ραξαθηήξα (αλεμαξηεζία ιεηηνπξγίαο θαη ηζνηηκία ζπλεξγαζίαο) θαη ζα εληάζζνληαη ζηνλ Σνκέα Γεκφζηαο Τγείαο φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 21 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ 176/Α / ), δεδνκέλνπ φηη ην έξγν θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο απηψλ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο, ζηελ πξφιεςε λνζεκάησλ θαη ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ. Οη Γηνηθήζεηο ησλ Ννζνθνκείσλ ζηα νπνία πξνβιέπεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπο ε ζχζηαζε Σκεκάησλ Καη Οίθνλ Ννζειείαο (κε νπνηαδήπνηε κνξθή) ή αλαπηχζζνπλ ππεξεζίεο Καη Οίθνλ Ννζειείαο, θαινχληαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπο γηα ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Οξγαληζκψλ ηνπο, λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ Σκεκάησλ κε αληίζηνηρε έληαμε ζηνλ Σνκέα Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηε ζπγθξφηεζε Σκεκάησλ ΚΟΝ (ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ππεξεζίεο). Κάζε ζρεηηθή ελέξγεηα ζην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, γηα ιφγνπο ζπληνληζκνχ λα γλσζηνπνηείηαη ζηε Γ/λζε Π.Φ.Τ. & Π. ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο πνπ ζπληνλίδεη ην ζρεηηθφ Πηινηηθφ Γίθηπν. β) Οη Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ πνπ εληάζζνληαη ζην Πηινηηθφ Γίθηπν θαη αλαπηχζζνπλ ππεξεζίεο Καη Οίθνλ Ννζειείαο, θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ πεξηζηαηηθά πνπ πξνθχπηνπλ είηε απφ παξαπνκπή απφ ηα Σ/Τ. ΚΟΝ ησλ Ννζνθνκείσλ Αλαθνξάο πνπ επηζηεκνληθά δηαζπλδένληαη, θαζψο θαη πεξηζηαηηθά ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο. ην πιαίζην απηφ αληίζηνηρα ηα Σ/Τ ΚΟΝ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα Ννζνθνκεία, θαινχληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ πνπ επηζηεκνληθά δηαζπλδένληαη, λα δηαρεηξίδνληαη απφ θνηλνχ πεξηζηαηηθά ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο, ηδηαίηεξα φηαλ ν ηφπνο θαηνηθίαο ησλ πνιηηψλ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηηο Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ. γ) ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, θαινχληαη ηα Σ/Τ.ΚΟΝ λα απνζηείινπλ ζηε Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξφιεςεο, ηκήκα Γ Αγσγήο Τγείαο θαη Πξφιεςεο, έγγξαθν πνπ λα αλαθέξεη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηηο αθνξνχλ, φπσο εηδηθφηεξα πεξηγξάθνληαη ζηηο ελφηεηεο 2, 3 α, δ θαη 6β έσο ηηο 20 επηεκβξίνπ Απαξαίηεην είλαη λα γίλνπλ νη ζρεηηθέο ελέξγεηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηνηθήζεηο ησλ θνξέσλ πνπ ππάγνληαη ηα Σ/Τ.ΚΟΝ 19

20 θαζψο θαη κε άιινπο ηνπηθνχο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα επηκέξνπο ζέκαηα θαη λα ζρεδηαζηνχλ παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηνπο. δ) Όζνλ αθνξά ζηελ αλακφξθσζε, ζηελ πξνηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ έξγνπ θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Σκεκάησλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο Καη Οίθνλ Ννζειείαο, πνπ εληάζζνληαη ζην Πηινηηθφ Γίθηπν, ζρεηηθέο νκάδεο εξγαζίαο επεμεξγάδνληαη θαη έρνπλ εηζεγεζεί αλάινγα ζέκαηα ηα νπνία ζα ζπδεηεζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ ζε επφκελεο ζπλαληήζεηο δηαιφγνπ - δηαβνχιεπζεο θαη αθνινχζσο ζα εληαρζνχλ ζε λέα εγθχθιην. ε) Ζ παξνχζα εγθχθιηνο αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζηελ ελφηεηα «Γηα ηνλ Πνιίηε» θαη ζηελ ελφηεηα «Τγεία» - «Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, Πξνγξάκκαηα Π.Φ.Τ., Γξάζεηο» - Πηινηηθά Γίθηπα, γηα ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ θαη ησλ πνιηηψλ. Ζ πξνηππνπνίεζε ηεο νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ηνπ εληαίνπ θαζνξηζκνχ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ Μνλάδσλ ή Τπεξεζηψλ Καη Οίθνλ Ννζειείαο, ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ αλάπηπμεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ησλ Σ/Τ.ΚΟΝ. Παξαθαινχληαη φινη νη εκπιεθφκελνη, ζπλεξγαδφκελνη θνξείο, απνδέθηεο ηεο ελ ιφγσ εγθπθιίνπ γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνηππνπνηνχληαη θαη θαζνξίδνληαη γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ ζεζκνχ ηεο Καη Οίθνλ Ννζειείαο. Ζ Γ/λζε Π.Φ.Τ.& Π. είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίλεζε θαη ζπλεξγαζία. πλεκκέλα: πλ. 1 (Πίλαθαο Τιηθνηερληθή Τπνδνκή ΚΟΝ) έλα (1) θχιιν πλ. 2 (Δπηά ρέδηα εληχπσλ) νθηψ(8) θχιια Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΗΧΑΝΝΖ ΜΠΑΚΟΕΟ 20

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αρ. πρφη.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.οικ.45035 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

: Αξηζηνηέινπο 17 : 101 87 : ηξ.υαηδεραξαιάκπνπο : Δι. Νεζηψηε : 213-2161623,1617 : 210-5230577 : pfy@moh.gov.gr

: Αξηζηνηέινπο 17 : 101 87 : ηξ.υαηδεραξαιάκπνπο : Δι. Νεζηψηε : 213-2161623,1617 : 210-5230577 : pfy@moh.gov.gr ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 9.10.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. πξση.:γ3δ/γ/φατ9/2015/γ.π.νηθ. 77540 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΓ-Ξ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ 8.4.2011. Αξ. Πξση. ΔΓΚΤΚΛΙΟ Γ32/ 369 αξηζ. 26

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΓ-Ξ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ 8.4.2011. Αξ. Πξση. ΔΓΚΤΚΛΙΟ Γ32/ 369 αξηζ. 26 ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΓ-Ξ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΔΙ: ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Σαρ. Γ/λζε: Αγ. Κσλ/λνπ 8, 10241 Σειέθσλν : Γ/λζε Τγεηνλ.Τπεξεζηψλ - 2103. 5215220-222-223 Fax: 2105228509

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν.

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν. ANΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γλζε : Αξηζηνηέινπο 19, Αζήλα Σαρ. Κψδ. : 101 87 Σειέθσλν : 210 8251834 Fax : 210 82

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Δηζαγσγή 1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο ζήκεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπάξηζκεο δπζρέξεηεο ζε φια ηα επίπεδα πεξίζαιςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 52- Αναδιάρθρωζη ηης Γενικής Διεύθσνζης Δημόζιας Υγείας 1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ Α 176) ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ

Άρθρο 52- Αναδιάρθρωζη ηης Γενικής Διεύθσνζης Δημόζιας Υγείας 1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ Α 176) ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ Άρθρο 52- Αναδιάρθρωζη ηης Γενικής Διεύθσνζης Δημόζιας Υγείας 1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ Α 176) ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ νλνκαζία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Υγείαο, ε νπνία εθεμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ- ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απαιιαγή νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο

Θέμα: Απαιιαγή νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο Αθήνα, 15/10/2010 ΠΟΛ. 1142 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παροτή Τπηρεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ Σνλ Ηνχλε ηνπ 1993 δηνξγαλψζεθε ζηελ Πάηξα, απφ ηελ Κίλεζε «ΠΡΟΣΑΖ», ε 1 ε Παλειιαδηθή πλάληεζε Φνξέσλ γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Δμαξηεζηνγφλσλ Οπζηψλ. Καηά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79)

ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79) ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79) 2. ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΝΔΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟ 4 Ο ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ (11 & 12 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2011) (ει. 80 82) 1 3. ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα