ΤΝΗΘΗ ΑΙΣΙΑ ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΗΘΗ ΑΙΣΙΑ ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟΤ"

Transcript

1

2 ΤΝΗΘΗ ΑΙΣΙΑ ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟΤ Γηάρπηε ηνμηθή βξνγρνθήιε (νόζορ Graves) Πνιπνδψδεο ηνμηθή βξνγρνθήιε Σνμηθφ αδέλσκα ηνπ ζπξενεηδή αδέλα Θπξενηνμίθσζε απφ ζπξενεηδίηηδα ππνμεία ινρείαο ζησπειή-αλψδπλε

3 ΑΛΛΔ ΜΟΡΦΔ ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟΤ Αζπλήζεηο Δμσγελήο ζπξενηνμίθσζε Τπεξζπξενεηδηζκφο απφ ακηνδαξφλε Απαζεηηθφο ππεξζπξενεηδηζκφο Θπξενεηδίηηδα απφ αθηηλνβνιία (I131) Θπξενηνμηθή πεξηνδηθή παξάιπζε παληφηεξεο Αληίζηαζε ζηηο ζπξενεηδηθέο νξκφλεο Τπεξβνιηθή παξαγσγή ρνξηνληθήο γνλαδνηξνπίλεο Τπεξζπξενεηδηζκφο απφ αδέλσκα ηεο ππφθπζεο Τπεξζπξενεηδηζκφο απφ κεηαζηαηηθφ θαξθίλν ζπξενεηδή Έθηνπνο ζπξενεηδηθφο ηζηφο χλδξνκν McCune-Albright

4 ΔΞΩΓΔΝΗ ΘΤΡΔΟΣΟΞΙΚΩΗ thyrotoxicosis factitia Λήςε κεγάισλ πνζνηήησλ ζπξενεηδηθψλ νξκνλψλ Αηηηνινγία ζπρλφηεξε αηηία ε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο (ςποθςπεοειδιζμόρ) ή θαηαζηνιήο (κακοήθεια) κε ζπξνμίλε ζθφπηκε ιήςε γηα απψιεηα βάξνπο ηπραία ιήςε, θπξίσο απφ παηδηά ςπρηαηξηθνί αζζελείο hamburger toxicosis (κιμάρ με θςπεοειδείρ αδένερ βοδιών) Κιηληθή εηθφλα παξφκνηα κε ηε δηάρπηε ή ηελ πνιπνδψδε ηνμηθή βξνγρνθήιε απνπζία εμφθζαικνπ θαη βξνγρνθήιεο

5 ΔΞΩΓΔΝΗ ΘΤΡΔΟΣΟΞΙΚΩΗ thyrotoxicosis factitia Γηάγλσζε ηζηνξηθφ ρακειή TSH θαη επί ιήςεο Σ4 : FT4 θαη θθ FT3 επί ιήςεο Σ3 : FT4 θαη FT3 Γηαθνξηθή δηάγλσζε απφ άιιεο θαηαζηάζεηο κε ρακειή πξφζιεςε ζην ζπηλζεξνγξάθεκα ζπξενεηδίηηδα ππνμεία ή ζησπειή ππεξζπξενεηδηζκφο απφ ησδηνχρα έθηνπνο ζπξενεηδηθφο ηζηφο (struma ovarii ή λειηοςπγικέρ μεηαζηάζειρ) Σε εξωγενή θςπεοηοξίκωζη σαπακηηπιζηικά σαμηλά ηα επίπεδα ηηρ θςπεοζθαιπίνηρ οπού

6 Θεξαπεία ΔΞΩΓΔΝΗ ΘΤΡΔΟΣΟΞΙΚΩΗ thyrotoxicosis factitia δηαθνπή πξνζιακβαλφκελεο νξκφλεο κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο Σ4 θαηά 50% ζε 7 εκέξεο ζε παηδηά (αλ θαηά ιάζνο ήπηαλ ράπηα ζπξνμίλεο) πξφθιεζε εκέηνπ πιχζε ζηνκάρνπ ρνξήγεζε δσηθνχ άλζξαθα β-απνθιεηζηέο αθηηλνινγηθά ζθηαγξαθηθά πιηθά αλαζηνιή κεηαηξνπήο ηεο Σ4 ζε Σ3 ρνιεζηπξακίλε πιαζκαθαίξεζε

7 ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟ ΑΠΟ ΑΜΙΟΓΑΡΟΝΗ Η ιήςε ακηνδαξφλεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππεξζπξενεηδηζκφ ή ππνζπξενεηδηζκφ Τπεξζπξενεηδηζκφο απφ ακηνδαξφλε ζπρλφηεξνο ζε ησδηνπεληθέο πεξηνρέο ζπρλά ππνθείκελε νδψδεο βξνγρνθήιε ζπλήζσο κεηά ηνπο 3 πξψηνπο κήλεο ή αθφκε θαη κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαξκάθνπ Τπνζπξενεηδηζκφο απφ ακηνδαξφλε ζπρλφηεξνο ζε πεξηνρέο πινχζηεο ζε ηψδην ππνθείκελε απηνάλνζε ζπξενεηδηθή λφζνο ζπλήζσο ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο αγσγήο

8 ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟ ΑΠΟ ΑΜΙΟΓΑΡΟΝΗ Παζνγέλεηα ηχπνπ Ι : ππεξζπξενεηδηζκφο απφ ηψδην (ζπρλφηεξε) ην ηψδην απνηειεί ην 37% ηνπ κνξηαθνχ βάξνπο ηεο ακηνδαξφλεο ηχπνπ IΙ : ζπξενηνμίθσζε ιφγσ ζπξενεηδίηηδαο (ζπαληφηεξε) θαηαζηξνθηθή θιεγκνλή ηνπ ζπξενεηδηθνχ ηζηνχ Κιηληθή εηθφλα ζπρλά απνπζηάδεη ε ηαρπθαξδία πξνέρεη ε απψιεηα βάξνπο θαη ε θαηαβνιή δπλάκεσλ Πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρνξήγεζε ακηνδαξφλεο πξέπεη λα απνθεχγεηαη ζε αζζελείο κε ηζηνξηθφ ζπξενεηδνπάζεηαο πεξηνδηθή κέηξεζε ησλ νξκνλψλ πξηλ ηε ρνξήγεζε, ζε ηξεηο κήλεο θαη κεηά αλά εμάκελν

9 ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟ ΑΠΟ ΑΜΙΟΓΑΡΟΝΗ Θεξαπεία ε ππεξζπξενεηδηζκφ απφ ηψδην αληηζπξενεηδηθά θάξκαθα γηα κεγάιν δηάζηεκα (μήνερ) ± β-απνθιεηζηέο ε ζπξενεηδίηηδα θνξηηθνεηδή ± β-απνθιεηζηέο Διαθοπική διάγνωζη με έγσπωμο ςπεπησογπάθημα Δεν μποπεί να γίνει ζπινθηπογπάθημα λόγω ηος θοπηίος ιωδίος θέςε γηα ζπξενεηδεθηνκή φηαλ θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε ζπλέρηζε ηεο ακηνδαξφλεο εάλ απνηχρεη ε θαξκαθεπηηθή αγσγή φηαλ είλαη αλαγθαία ε ηαρεία επίηεπμε επζπξενεηδηζκνχ

10 ΑΠΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟ Ηιηθησκέλα άηνκα Κιηληθή εηθφλα θαηάζιηςε, απάζεηα ζπρλά εζθαικέλε δηάγλσζε κπμνηδήκαηνο ζπλήζσο εθδειψζεηο απφ ην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα κέηξεζε ζπξενεηδηθψλ νξκνλψλ ζε ειηθησκέλα άηνκα κε θιεβνθνκβηθή ηαρπθαξδία ή θνιπηθή καξκαξπγή Γηαθνξηθή δηάγλσζε θαθνήζεηα (απώλεια βάποςρ) κπνπάζεηα

11 ΘΤΡΔΟΔΙΓΙΣΙΓΑ ΑΠΟ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ Δπηπινθή ρνξήγεζεο Ι 131 γηα ζεξαπεία θαξθίλνπ ή ηνμηθήο βξνγρνθήιεο Κιηληθή εηθφλα έμαξζε ή πξψηε εκθάληζε ππεξζπξενεηδηζκνχ ζπάληα νμέα θιεγκνλψδε θαηλφκελα κε πφλν θαη επαηζζεζία εθδήισζε 1-2 εβδνκάδεο κεηά ηε ιήςε ηνπ Ι 131 δηάξθεηα 3-4 εβδνκάδεο Θεξαπεπηηθά θνξηηδφλε (κπνξεί λα δνζεί θαη πξνιεπηηθά) κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε β-απνθιεηζηέο

12 ΘΤΡΔΟΣΟΞΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΛΤΗ πάληα επηπινθή ηνπ ππεξζπξενεηδηζκνχ ζπρλφηεξα ζε άλδξεο αζηαηηθήο θαηαγσγήο Κιηληθή εηθφλα νμεία ραιαξή παξάιπζε θπξίσο ησλ θάησ άθξσλ δηαξθεί ψξεο έσο εκέξεο ππνθαιηαηκία θαη ζπρλά αξξπζκία Οηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ζπρλά απηνάλνζε λφζνο ηνπ ζπξενεηδή Δθιπηηθνί παξάγνληεο έληνλε άζθεζε γεχκα κε πνιινχο πδαηάλζξαθεο ή αιάηη

13 ΘΤΡΔΟΣΟΞΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΛΤΗ Γηάγλσζε ππεξζπξενεηδηζκφο ζπλήζσο λφζνο Graves ζπαληφηεξα νδψδεο βξνγρνθήιε ραξαθηεξηζηηθή εηζβνιή ηεο κπτθήο αδπλακίαο ηε λχρηα ή ην πξσί ππνθαιηαηκία ± αξξπζκία δξαζηεξηφηεηα ηεο αληιίαο Na-K είζνδνο Κ ζηα θχηηαξα Γηαθνξηθή δηάγλσζε απφ πεξηνδηθή ππνθαιηαηκηθή παξάιπζε ε ζπξενηνμηθή παξάιπζε δελ ππνηξνπηάδεη φηαλ ειεγρζεί ν ππεξζπξενεηδηζκφο ε πεξηνδηθή παξάιπζε είλαη νηθνγελήο λφζνο

14 ΘΤΡΔΟΣΟΞΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΛΤΗ Θεξαπεία ΚCl 2g αλά 2 ψξεο απφ ην ζηφκα πξνπαλνιφιε mg αλά 6 ψξεο απφ ην ζηφκα αληηζπξενεηδηθά θάξκαθα Καιφ είλαη λα απνθεχγεηαη ε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε δηαιπκάησλ θαιίνπ γιπθφδεο Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ζηελή παξαθνινχζεζε ησλ ειεθηξνιπηψλ θαη ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο

15 ΑΝΣΙΣΑΗ ΣΙ ΘΤΡΔΟΔΙΓΙΚΔ ΟΡΜΟΝΔ Οκάδα απφ δηαθνξεηηθέο θιηληθέο νληφηεηεο ζπλήζσο νηθνγελήο λφζνο Παζνγέλεηα κεησκέλε αληαπφθξηζε ησλ ηζηψλ ζηηο ζπξενεηδηθέο νξκφλεο Σξεηο παξαιιαγέο κεκνλσκέλε ππνθπζηαθή αληίζηαζε κεκνλσκέλε αληίζηαζε ησλ πεξηθεξηθψλ ηζηψλ γεληθεπκέλε αληίζηαζε ζπλήζσο νη πεξηθεξηθνί ηζηνί παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε αληίζηαζε απφ ηελ ππφθπζε

16 ΑΝΣΙΣΑΗ ΣΙ ΘΤΡΔΟΔΙΓΙΚΔ ΟΡΜΟΝΔ Κιηληθή εηθφλα δηάρπηε βξνγρνθήιε ζε φινπο ηνπο αζζελείο θαηά πεξίπησζε ππεξζπξενεηδηζκφο ζε ππνθπζηαθή αληίζηαζε ππνζπξενεηδηζκφο ζε πεξηθεξηθή αληίζηαζε επζπξενεηδηζκφο ή ππνζπξενεηδηζκφο ζε γεληθεπκέλε αληίζηαζε ζε παηδηά ππεξθηλεηηθφηεηα, καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θαζπζηέξεζε νκηιίαο λνεηηθή θαη ζσκαηηθή πζηέξεζε Γηάγλσζε TSH θαη ηαπηφρξνλα FΣ4 θαη FΣ3 Γηαθνξηθή δηάγλσζε αδέλσκα ππφθπζεο πνπ παξάγεη TSH

17 ΑΝΣΙΣΑΗ ΣΙ ΘΤΡΔΟΔΙΓΙΚΔ ΟΡΜΟΝΔ Θεξαπεία κε εηδηθή ζπλήζσο θακία ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ε κεξηθή αληίζηαζε, αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο ελδνγελνχο παξαγσγήο ζπξενεηδηθψλ νξκνλψλ επί ζπκπησκάησλ ππνζπξενεηδηζκνχ ρνξήγεζε ζπξνμίλεο ε ζεξαπεία εμαηνκηθεχεηαη αλάινγα κε ηελ απάληεζε ησλ ηζηψλ ζηε ζπξνμίλε ζπρλά απαηηείηαη ρνξήγεζε κεγάισλ δφζεσλ ζπξενεηδηθψλ νξκνλψλ παξαθνινχζεζε θπξίσο κε θιηληθά θξηηήξηα

18 ΤΠΔΡΒΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΟΡΙΟΝΙΚΗ ΓΟΝΑΓΟΣΡΟΠΙΝΗ Τπεξζπξενεηδηζκφο ζε 10-20% ησλ αζζελψλ κε ηξνθνβιαζηηθνχο φγθνπο θαινήζεο κχιε θχεζε θαθφεζεο ρνξηνθαξθίλσκα ή εκβξπηθφ θαξθίλσκα φξρεσλ Κιηληθή εηθφλα ζπλήζσο ήπηα ζπρλά κφλν βηνρεκηθφο ππεξζπξενεηδηζκφο Γηέγεξζε ηνπ ζπξενεηδή απφ ηελ HCG νκνηφηεηα κε ην κφξην ηεο TS αιιά βηνινγηθή δξάζε 1/1000 αζζελείο κε ζπξενηνμίθσζε έρνπλ επίπεδα >300 IU/ml Θεξαπεία ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε πξσηνπαζνχο φγθνπ / ρεκεηνζεξαπεία αληηζπξενεηδηθά θάξκαθα θαη β-απνθιεηζηέο

19 ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟ ΑΠΟ ΑΓΔΝΩΜΑ ΣΗ ΤΠΟΦΤΗ ρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε ελήιηθεο Μαθξναδέλσκα (> 1 cm) πνπ εθθξίλεη TSH ηα κηθξά αδελψκαηα δελ πξνθαινχλ ζπκπηψκαηα ψζηε λα εληνπηζηνχλ έγθαηξα Κιηληθή εηθφλα δηάρπηε βξνγρνθήιε ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα ππεξζπξενεηδηζκνχ ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα ππνυπνθπζηζκνχ ρσξνθαηαθηεηηθά ζπκπηψκαηα θεθαιαιγίεο δηαηαξαρέο φξαζεο-νπηηθψλ πεδίσλ

20 Γηάγλσζε FT4 θαη FT3 κε TSH δηαθνξηθή δηάγλσζε απφ αληίζηαζε ζηηο ζπξενεηδηθέο νξκφλεο ρσξνθαηαθηεηηθά ζπκπηψκαηα ραξαθηεξηζηηθή αχμεζε ηεο α-ππνκνλάδαο ηνπ κνξίνπ ηεο TSH Θεξαπεία ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟ ΑΠΟ ΑΓΔΝΩΜΑ ΣΗ ΤΠΟΦΤΗ α-ππνκνλάδα TSH / TSH >1 αληηζπξενεηδηθά θάξκαθα ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε δηαζθελνεηδηθά ± εμσηεξηθή αθηηλνζεξαπεία ± αλάινγα ζσκαηνζηαηίλεο εάλ έρνπλ ππνδνρείο ζσκαηνζηαηίλεο ± ληνπακηλεξγηθνί αγσληζηέο

21 ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟ ΑΠΟ ΜΔΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΘΤΡΔΟΔΙΓΗ πάληεο πεξηπηψζεηο ζπιαθηψδνπο θαξθηλψκαηνο εθηεηακέλεο κεηαζηάζεηο κεηά νιηθή ζπξενεηδεθηνκή ιεηηνπξγηθή απηνλνκία κεγάισλ κεηαζηάζεσλ Γηάγλσζε ζεξκέο εζηίεο πξφζιεςεο Ι 131 ζε πεξηνρέο έμσ απφ ηελ θνίηε ηνπ αδέλα απμεκέλε Σ3 θαη ζπξενζθαηξίλε νξνχ Θεξαπεία αληηζπξενεηδηθά θάξκαθα β-απνθιεηζηέο Ι 131

22 ΔΚΣΟΠΟ ΘΤΡΔΟΔΙΓΙΚΟ ΙΣΟ Σεξάησκα σνζήθεο (struma ovarii) ζπαληφηεξα ζε άιιε ζέζε Γηάγλσζε ππεξζπξενεηδηζκφο ρακειή πξφζιεςε ζην ζπηλζεξνγξάθεκα ηνπ ζπξενεηδή θπζηνινγηθή ή απμεκέλε ζπξενζθαηξίλε νξνχ απαηηείηαη νινζσκαηηθφ ζπηλζεξνγξάθεκα κε Ι131 Γηαθνξηθή δηάγλσζε ζπξενεηδίηηδα ππεξζπξενεηδηζκφο απφ ησδηνχρα

23 ΤΝΓΡΟΜΟ McCUNE-ALBRIGHT Κιηληθή εηθφλα πνιπνζηηθή ηλψδεο δπζπιαζία ραξαθηεξηζηηθφ ζπηλζεξνγξάθεκα νζηψλ θαθεγαιαθηφρξσεο θειίδεο κε αλψκαια φξηα πξψηκε ήβε θαη άιιεο ελδνθξηληθέο δηαηαξαρέο Παζνγέλεηα ππεξζπξενεηδηζκνχ απηφλνκνη ππεξιεηηνπξγνχληεο φδνη ηνπ ζπξενεηδή Θεξαπεία ππεξζπξενεηδηζκνχ παξφκνηα κε ηελ νδψδε ηνμηθή βξνγρνθήιε

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β.

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β. ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΔΠΔΙΓΟΤΔ ΘΤΡΔΟΔΙΓΙΚΔ 1. Θπξενηνμηθή θξίζε ΚΑΣΑΣΑΔΙ 2. Μπμνηδεκαηηθό θώκα 3. Θπξενηνμηθή πεξηνδηθή παξάιπζε ΘΤΡΔΟΣΟΞΙΚΗ ΚΡΙΗ Βαξηά θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκνύ πλήζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA : ΟΘ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΘ ΣΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΕΘΑ, ΥΡΗΣΕ ΚΑΘ ΜΗ ΥΡΗΣΕ ΘΩΔΘΟΤΥΩΝ ΑΝΣΘΗΠΣΘΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΑΡΟΤΘΑΖΟΤΝ ΑΤΞΗΜΕΝΗ ΑΠΕΚΚΡΘΗ ΘΩΔΘΟΤ ΣΑ ΟΤΡΑ

ΘEMA : ΟΘ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΘ ΣΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΕΘΑ, ΥΡΗΣΕ ΚΑΘ ΜΗ ΥΡΗΣΕ ΘΩΔΘΟΤΥΩΝ ΑΝΣΘΗΠΣΘΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΑΡΟΤΘΑΖΟΤΝ ΑΤΞΗΜΕΝΗ ΑΠΕΚΚΡΘΗ ΘΩΔΘΟΤ ΣΑ ΟΤΡΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ Ι. ΛΟΤΣΑ ΘEMA : ΟΘ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΘ ΣΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΕΘΑ, ΥΡΗΣΕ ΚΑΘ ΜΗ ΥΡΗΣΕ ΘΩΔΘΟΤΥΩΝ ΑΝΣΘΗΠΣΘΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΑΡΟΤΘΑΖΟΤΝ ΑΤΞΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ Γξ. Νηθφιανο Πνληηθίδεο Δλδνθξηλνιφγνο Σκήκα Δλδνθξηλνινγίαο, αθραξψδε δηαβήηε θαη Μεηαβνιηζκνχ, Ννζνζθνκείν «ΠΑΝΑΓΙΑ», Θεζζαινλίθε 10νο θχθινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21.

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΔ 1 ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3 χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4 Κιηληθή εηθφλα 4-10 Μνξηαθή γελεηηθφο έιεγρνο 11-15 ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή 16-20 γελεηηθνχ ειέγρνπ Ιδηνπαζήο Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα ΓΗΜΗΣΡΗ Θ. ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Οη κεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε αχμεζε θαη ν ξπζκφο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δεπηεξνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

KΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΛΟΗΜΧΞΖ ΜΔ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β

KΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΛΟΗΜΧΞΖ ΜΔ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β KΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΛΟΗΜΧΞΖ ΜΔ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β Ππόηαζη Ομάδαρ Δπγαζίαρ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (Γ. Παπαζενδσξίδεο, Γ. Γεξκαλίδεο, Γ.Ν. Νηαιέθνο) Noέμβπιορ 2012 Σποποποίηζη με

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΜΔ ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΧΝ ΑΔΡΟΦΟΡΧΝ ΟΓΧΝ» ΕΑΡΟΓΟΤΛΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ΗΑΣΡΟ

«ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΜΔ ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΧΝ ΑΔΡΟΦΟΡΧΝ ΟΓΧΝ» ΕΑΡΟΓΟΤΛΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ΗΑΣΡΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξ.Γηαηξηβ.2947 ΥΟΛΖ ΗΑΣΡΗΚΖ - ΣΟΜΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΚΖ ΦΤΜΑΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΛΑΕΑΡΟ ΗΥΛΔΣΗΓΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΔΣΟ 2010-2011 «ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NutropinAq 10 mg/2ml (30 IU), ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Έλα ml πεξηέρεη 5 mg ζσκαηξνπίλεο* Έλα θπζίγγην

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΠΙΝΕΥΡΙΔΙΩΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΠΙΝΕΥΡΙΔΙΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΠΙΝΕΥΡΙΔΙΩΝ Επάγγεινο Υαξηακπίιαο Αθηηλνιφγνο ΥΑΡΣΑΜΠΙΛΑ Ε. Αματομία Υυσιολογία 1. Ππξακνεηδνχο ζρήκαηνο φξγαλα ζηνλ νπηζζνπεξηηνλατθφ ρψξν θεθαιηθά (δεμηά) θαη θεθαιηθά-πξνζζίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Dr ΘΩΜΑΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ- ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Α-ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αιιειεπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 80 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΦΤΜΑΣΙΩΗ. Απ. Παπαβαζηιείνπ Πλεπκνλνιφγνο Φπκαηηνιφγνο Γηεπζπληήο ΔΤ Αληηθπκαηηθφ Σκήκα Μνλάδα Αλζεθηηθήο Φπκαηίσζεο ΓΠΝΝΘΑ «Ζ σηεξία»

ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΦΤΜΑΣΙΩΗ. Απ. Παπαβαζηιείνπ Πλεπκνλνιφγνο Φπκαηηνιφγνο Γηεπζπληήο ΔΤ Αληηθπκαηηθφ Σκήκα Μνλάδα Αλζεθηηθήο Φπκαηίσζεο ΓΠΝΝΘΑ «Ζ σηεξία» ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΦΤΜΑΣΙΩΗ Απ. Παπαβαζηιείνπ Πλεπκνλνιφγνο Φπκαηηνιφγνο Γηεπζπληήο ΔΤ Αληηθπκαηηθφ Σκήκα Μνλάδα Αλζεθηηθήο Φπκαηίσζεο ΓΠΝΝΘΑ «Ζ σηεξία» Σξηπιόο ζηόρνο αληηθπκαηηθήο ζεξαπείαο 1. Ίαζε ηνπ αζζελή

Διαβάστε περισσότερα

Θέκαηα. Δηδηθήο Φπζηθήο αγσγήο & Θεξαπεπηηθήο Γπκλαζηηθήο. γηα ην εαξηλφ εμάκελν

Θέκαηα. Δηδηθήο Φπζηθήο αγσγήο & Θεξαπεπηηθήο Γπκλαζηηθήο. γηα ην εαξηλφ εμάκελν ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Τκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ Eξγαζηήξην Αλαπηπμηαθήο Ιαηξηθήο & Δηδηθήο Αγσγήο Γηδαθηηθέο εκεηψζεηο ζηελ Δηδηθφηεηα Δηδηθή Φπζηθή Aγσγή & Θεξαπεπηηθή Γπκλαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΔΝΣΟΠΗΔΗ ΤΣΖΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ. Φψηηνο Γξαθνπαλαγησηάθεο Β Κιηληθή Δληαηηθήο Θεξαπείαο ΑΣΣΗΚΟΝ ΠΓΝΑ

ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΔΝΣΟΠΗΔΗ ΤΣΖΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ. Φψηηνο Γξαθνπαλαγησηάθεο Β Κιηληθή Δληαηηθήο Θεξαπείαο ΑΣΣΗΚΟΝ ΠΓΝΑ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΔΝΣΟΠΗΔΗ ΤΣΖΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ Φψηηνο Γξαθνπαλαγησηάθεο Β Κιηληθή Δληαηηθήο Θεξαπείαο ΑΣΣΗΚΟΝ ΠΓΝΑ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΣΑ ΑΤΣΟΑΝΟΑ ΡΔΤΜΑΣΗΚΑ ΝΟΖΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΣΗ ΑΓΓΔΗΗΣΗΓΔ θιεξφδεξκα

Διαβάστε περισσότερα

14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341

14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341 ΟΞΕΙΑ ΕΜΠΤΡΕΣΗ ΚΕΥΑΛΑΛΓΙΑ 14 ο Πεξηερόκελα 14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341 14.2 ΜΖΝΗΓΓOΚΟΚΚΗΚΖ ΝΟΟ... 342 14.2.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΜΖΝΗΓΓΗΣΗΓΟΚΟΚΚΟΤ... 343

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: Lidaprim Δπηθαιπκκέλo κε ιεπηφ πκέλην δηζθίo 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΠΟΝΟ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΠΟΝΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΠΟΝΟ ΑΜΔΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ (ΕΧΣΗΚΧΝ ΖΜΔΗΧΝ) 1. Δκηέλεζη ζύνηομηρ εξέηαζηρ. Σπκπιεξψλνπκε πιήξσο ηα δσηηθά ζεκεία φπσο ΑΠ, ζθχμεηο, κε ηνλ άξξσζην ζε θαηαθεθιεκέλε θαη φξζηα ζέζε,

Διαβάστε περισσότερα

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 11 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε Ξεξηερόκελα 11.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 300 11.1.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 300 11.1.2 ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ... 300 11.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

The Endocrine Society s CLINICAL GUIDELINES Diagnosis and Treatment of Hyperprolactinemia

The Endocrine Society s CLINICAL GUIDELINES Diagnosis and Treatment of Hyperprolactinemia The Endocrine Society s CLINICAL GUIDELINES Diagnosis and Treatment of Hyperprolactinemia JCEM 2011(96); 273-288 Dr. Νικόλαος Δ. Πονηικίδης Δνδοκρινολόγος / Σσνηονιζηής Γνηής Κλινική Δνδοκρινολογίας, Γιαβήηη

Διαβάστε περισσότερα