ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 24 η Ιουνίου ΘΕΜΑ 5: Έγκριση Πρακτικού Οικονομικών Προσφορών του διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 10/2014 για την ανάδειξη Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων για τις ανάγκες των Παραρτημάτων: ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας, Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων και Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 με το ΦΠΑ, για το έτος Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου έχοντας υπόψη την εισήγηση του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου: ΣΧΕΤ. : 1. Τις Δ/ξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» και τις Δ/ξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.» (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (Α.141). 2. Τις Δ/ξεις του 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει µε τον Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α /9-2-07) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των Μ.Κ.Φ. 3. Τις Δ/ξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 4. Την αρ. Π1/2100/ εγκύκλιο κατάρτισης του Ε.Π.Π. έτους 2014, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρέσεις ένταξης: προμήθειες που η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του προγράμματος (CPV), δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των ευρώ άνευ ΦΠΑ, όπως καθορίζεται στην αριθμ.π1/3306/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 1789/Β/ ), όπως και η προμήθεια τροφίμων. 5. Τις Δ/ξεις του ν.4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων κ.α. διατάξεις» σύμφωνα με τον οποίο οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας υπόκειται πλέον στον έλεγχο και εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας. 6. Οι διατάξεις του Ν.4109/2013 (τ.α 16) άρθ. 9 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.α.», σύμφωνα με τον οποίο συστήνεται, κατόπιν συγχώνευσης Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας Ηπείρου, νέο ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. 7. Την αρ. οικ/δ30/31966/953/ (ΦΕΚ 481/ Τ. Υ.Ε.Θ.Ο.Δ) απόφαση Υπουργού Εργασίας περί ορισμού μελών στο ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Η. και το αρ.3173/ έγγραφο της Γεν. Γραμ. Πρόνοιας. 8. Η αρ. 4672/387/ (ΑΔΑ:ΒΙΚΥΛ-7ΕΛ) απόφαση του Υπ. Εργασίας περί έγκρισης του ενιαίου προϋπολογισμού του ΚΚΠΠΗ έτους Η αρ. 13/2014 (θ.4ο) απόφαση του ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου περί έγκρισης του Πρακτικού 1

2 Διενέργειας και αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 10/2014 για την ανάδειξη Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων για τις ανάγκες των Παραρτημάτων: Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων, ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας και Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας του Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 με το ΦΠΑ, για το έτος Το από Πρακτικό αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών του ανοικτού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 10/2014 περί ανάδειξης Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ. Με την (9) σχετική πράξη του Δ.Σ. εγκρίθηκε το Πρακτικό Διενέργειας και αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 10/2014 για την ανάδειξη Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες των Παραρτημάτων: Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων, ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας και Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας του Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 με το ΦΠΑ, για το έτος Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίστηκε η 12η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη. Σύμφωνα με το (10) παραπάνω σχετικό, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού συνήλθε προκειμένου για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για εκείνες τις προσφορές καθώς και για τα είδη εκείνα τα οποία έγιναν αποδεκτά σε αυτή τη φάση και κατέθεσε σχετικό Πρακτικό με πίνακες ανά δομή Παραρτήματος και με στοιχεία που περιλαμβάνουν, στην περίπτωση που κατατέθηκε μία προσφορά, προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία καθώς τον αριθμό του Υποψηφίου και τις προσφερόμενες τιμές άνευ ΦΠΑ ή, ανάλογα, ποσοστό έκπτωσης: 1) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Α/Α 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ- ΕΙΔΟΣ Άρτος, αρτοσκευάσματα και λοιπά συναφή είδη. ΕΙΔΟΣ Άρτος τύπου 70 % (κιλά) Ψωμάκια για σαντουιτς (τεμάχια) 5 Αυγά Γάλα φρέσκο και ξυνόγαλο Προηγ. Συμβατική τιμή Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ Αυγά (τεμάχια) 0,27 (Νο.3) - 0, Γάλα φρέσκο (λίτρα) 10 Γιαούρτι Τυρί φέτα και Τυρί τρίμμα φέτας Γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα αγελάδας (τεμάχια) 0,55 (Νο.3) - 0, τυρί φέτα (κιλά) 7,11 (Νο.3) - 7,568 τυρί τρίμμα (κιλά) 4,95 (Νο.3) - 4, Αλλαντικά Γραβιέρα αγελάδος (κιλά) 7,6 (Νο.3) - 7,992 2

3 16 Τυροκομικά προϊόντα λουκάνικα (κιλά) - (Νο.3) - 3,42 παριζα (κιλά) 4,42 (Νο.3) - 4,81 ζαμπόν (κιλά) - (Νο.3) - 6,188 τυρί ισοδύναμου γκούντα μπαστούνι (κιλά) 9,52 τυρί ισοδύναμου γκούντα σε φέτες (κιλά) 9,52 18 Κρέας νωπό Λαχανικά κατεψυγμένα (Νο.3) - 8,55 (Νο.3) - 8,55 Μοσχάρι σπάλα (κιλά) (Νο.8) - 22% - 31% Μοσχάρι ποντίκι (κιλά) (Νο.8) - 22% - 31% Μπριζόλα χοιρινή (κιλά) (Νο.8) - 29% - 33% Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά Πουλερικά παρασκευάσματα πουλερικών Αρακάς κατ/νος 10 kgr (κιλά) 20% (Νο.3) - 20% Φασολάκια κατ/να 10 kgr (κιλά) 20% (Νο.3) - 20% Αγγούρι (τεμάχια) Ακτινίδια (κιλά) Αχλάδια (κιλά) Βερύκοκα (κιλά) Καρότα (κιλά) Καρπούζι (κιλά) Κρεμμύδια ξερά (κιλά) Λάχανο άσπρο (κιλά) Μαϊντανός (τεμάχια) Μανταρίνια (κιλά) Μήλα (κιλά) Μπανάνες (κιλά) Νεκταρίνια (κιλά) Ντομάτες σαλάτα (κιλά) Πατάτες (κιλά) Πεπόνι (κιλά) Πιπεριές καβάτες (κιλά) Πορτοκάλια (κιλά) Ροδάκινα (κιλά) Σέλινο (κιλά) Σκόρδα (τεμάχια) Σπανάκι (κιλά) Σταφύλι σταφίδα (κιλά) Χόρτα διάφορα (κιλά) Στήθος κοτόπουλο σνίτσελ (κιλά) (Νο.3) - 10% (Νο.8) - 18% Κοτόπουλα φρέσκα ημέρας (κιλά) (Νο.3) - 25% (Νο.8) - 21% Κοτόπουλο κατεψυγμένο (κιλά) (Νο.3) - 25% (Νο.8) - 14% 3

4 23 Ψάρια φρέσκα Πέστροφα (κιλά) Για τα ζητούμενα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία, τα οποία και προστέθηκαν στον παραπάνω πίνακα για καλύτερη σύγκριση. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τελικός μειοδότης αναδεικνύεται: - Για το είδος «Αυγά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,255 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Τυρί τρίμμα» η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,922 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «τυρί ισοδύναμου γκούντα μπαστούνι» η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 8,55 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «τυρί ισοδύναμου γκούντα σε φέτες» η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 8,55 άνευ ΦΠΑ. - Για την κατηγορία «Λαχανικά κατεψυγμένα» τόσο για το είδος «αρακάς» όσο και για το είδος «φασολάκια» η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με ποσοστό έκπτωσης 20%. Για τα είδη για τα οποία κατατέθηκαν δύο προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται: - για όλα τα είδη της κατηγορίας (18) «Κρέας νωπό» στον υποψήφιο με την Προσφορά Νο.9 «ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» με ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων για τα προϊόντα «μοσχάρι σπάλα» και «μοσχάρι ποντίκι» 31% και για το είδος «μπριζόλα χοιρινή 33%. - για το είδος «Στήθος κοτόπουλο σνίτσελ» της κατηγορίας (21) στον υποψήφιο με την Προσφορά Νο.8 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ-ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ» με ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων 25% και για τα υπόλοιπα είδη της κατηγορίας στον υποψήφιο με την Προσφορά Νο.3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE» για το «κοτόπουλο φρέσκο ημέρας» ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων 25% και για το «κοτόπουλο κατεψυγμένο» ποσοστό έκπτωσης 25%. 2) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. Α/Α 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ- ΕΙΔΟΣ Άρτος, αρτοσκευάσματα κ.λ.π. συναφή είδη. ΕΙΔΟΣ Αυγά Γάλα φρέσκο και ξυνόγαλο Τυρί φέτα και Τυρί τρίμμα φέτας Προηγ. Συμβατική τιμή Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ Άρτος τύπου 70 % (κιλά) 1,4 (Νο.5) - 1,4 Αυγά (τεμάχια) 0,34 (Νο.3) - 0, Γάλα φρέσκο (λίτρα) Κρέας νωπό τυρί φέτα (κιλά) 7,11 (Νο.3) - 7,86 4

5 20 21 Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά Πουλερικά παρασκευάσματα πουλερικών Μοσχάρι σπάλα (κιλά) 4% (Νο.8) - 22% Μοσχάρι ποντίκι (κιλά) 4% (Νο.8) - 22% Αγγούρι (τεμάχια) Καρότα (κιλά) Κρεμμύδια ξερά (κιλά) Λάχανο άσπρο (κιλά) Μαϊντανός (τεμάχια) Μανταρίνια (κιλά) Μήλα (κιλά) Ντομάτες σαλάτα (κιλά) Πατάτες (κιλά) Πορτοκάλια (κιλά) Σέλινο (κιλά) Σκόρδα (τεμάχια) Σπανάκι (κιλά) Κοτόπουλα φρέσκα ημέρας (κιλά) (Νο.3) - 25% 23 Ψάρια φρέσκα Πέστροφα (κιλά) (Νο.8) - 21% Για τα ζητούμενα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία, τα οποία και προστέθηκαν στον παραπάνω πίνακα για καλύτερη σύγκριση. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τελικός μειοδότης αναδεικνύεται: - Για το είδος «Άρτος» η εταιρεία με την Προσφορά Νο5. «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΗΛΙΑ» με τιμή 1,4 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Αυγά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,258 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «μοσχάρι σπάλα» και «μοσχάρι ποντίκι» η εταιρεία με την Προσφορά Νο8. «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» με ποσοστό έκπτωσης 22% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. - Για το είδος «κοτόπουλα φρέσκα ημέρας» η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με ποσοστό έκπτωσης 25% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. 3) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Π Α Ι Δ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν Μ Ο Ν Α Δ Α Π Ω Γ Ω Ν Ι Α Ν Η Σ Προηγ. Νο Υποψηφίου και Οικ. Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ Συμβατική Προσφορά άνευ ΦΠΑ τιμή 4 Άρτος, αρτοσκευάσματα κ.λ.π συναφή είδη Άρτος τύπου 70 % (κιλά) Ψωμάκια για σαντουιτς (τμχ) 5 Αυγά Αυγά (τεμάχια) 5

6 9 Γάλα φρέσκο και ξυνόγαλο Γάλα φρέσκο (λίτρα) 10 Γιαούρτι Τυρί φέτα και Τυρί τρίμμα φέτας Γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα αγελάδας (τεμάχια) τυρί φέτα (κιλά) τυρί τρίμμα (κιλά) Γραβιέρα αγελάδος (κιλά) 15 Αλλαντικά λουκάνικα (κιλά) παριζα (κιλά) ζαμπόν (κιλά) ζαμπόν (κιλά) 16 Τυροκομικά προϊόντα τυρί ισοδύναμου γκούντα (κλ) τυρί ισοδύναμου γκούντα (κλ) 18 Κρέας νωπό Λαχανικά κατεψυγμένα Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά Πουλερικά παρασκευάσματα πουλερικών Μοσχάρι σπάλα (κιλά) 15% (Νο.8) - 22% Μοσχάρι ποντίκι (κιλά) 15% (Νο.8) - 22% Μπριζόλα χοιρινή (κιλά) 15% (Νο.8) - 29% Αρακάς κατ/νος 10 kgr (κιλά) Φασολάκια κατ/να 10 kgr (κιλά) Αγγούρι (τεμάχια) Αχλάδια (κιλά) Καρότα (κιλά) Κρεμμύδια ξερά (κιλά) Μανταρίνια (κιλά) Μήλα (κιλά) Ντομάτες σαλάτα (κιλά) Πατάτες (κιλά) Πορτοκάλια (κιλά) Σέλινο (κιλά) Σκόρδα (τεμάχια) Στήθος κοτόπουλο σνίτσελ (κιλά) Κοτόπουλο κατεψυγμένο (κιλά) 10% (Νο.8) - 18% 10% (Νο.8) - 14% 22 Ψάρια κατ/να

7 Παγγάσιους (κιλά) Για τα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία, τα οποία και προστέθηκαν στον παραπάνω πίνακα για καλύτερη σύγκριση, από τα οποία προέκυψε ότι τελικός μειοδότης αναδεικνύεται: - Για το είδος «μοσχάρι σπάλα» και «μοσχάρι ποντίκι» η εταιρεία με την Προσφορά Νο8. «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» με ποσοστό έκπτωσης 22% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. - Για το είδος «μπριζόλα χοιρινή» η εταιρεία με την Προσφορά Νο8. «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» με ποσοστό έκπτωσης 29% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. - για το είδος «Στήθος κοτόπουλο σνίτσελ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο8 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» με ποσοστό έκπτωσης 18% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. - Για το είδος «κοτόπουλο κατεψυγμένο» η εταιρεία με την Προσφορά Νο8. «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» με ποσοστό έκπτωσης 14% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. 4) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Π Α Ι Δ Ι Ο Υ Θ Ε Σ Π Ρ Ω Τ Ι Α Σ Φ Ι Λ Ι Α Τ Ε Σ Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ 1 Αναψυκτικά - χυμοί / Νερό Άρτος, αρτοσκευάσματα κλπ συναφή είδη. Προηγ. Συμβατική τιμή Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ Κόκα-κόλα 1,5 lit - (Νο.2) - 1,26 Πορτοκαλάδα 1,5 lit - (Νο.2) - 1,21 Χυμοί ατομικοί πορτοκάλι 250ml 0,64 Νερό εμφιαλωμένο φιάλη 500 ml 0, Άρτος τύπου 70 % Ψωμάκια για σαντουιτς (Νο.2) - 0,51 (Νο.2) - 0,26 5 Αυγά ,21 (Νο.2) - 0,19 6 Είδη παντοπωλείου Όσπρια - Ζυμαρικά Φακές (κιλά) 2,3 (Νο.2) - 2,04 Φασόλια ξηρά (κιλα) 2,48 (Νο.2) - 2,2 Φασόλια γίγαντες (κιλά) 6,2 (Νο.2) - 5,49 Μακαρόνια Νο 6 500gr (κιλα) - (Νο.2) - 2,11 Κριθαράκι μέτριο 1 kgr (κιλά) 2,38 (Νο.2) - 2,11 Μακαρόνια Νο gr (κιλά) 1,08 (Νο.2) - 1,05 Μακαρονάκι κοφτό 1 kgr (κιλά) 2,11 (Νο.2) - 2,11 Ρύζι νυχάκι 500gr 1,8 (Νο.2) - 1,59 συσκ. 1 κιλού Ρύζι μπλού μπόνετ (κίτρινο) 500gr 1,8 (Νο.2) - 1,59 συσκ. 1 κιλού Άλευρα Αλεύρι (μπλε) 1kgr (κιλά) 1,55 (Νο.2) - 1,32 Eλιές Σε συσκευασία 6 kgr (κιλά) 5,58 (Νο.2) - 4,94 7

8 Λοιπά είδη γενικού εμπορίου: τσαι βουνου κιλα 24,5 (Νο.2) - 21,68 Τοματοπολτός συσκ των 400 gr 1,65 (Νο.2) - 1,29 συσκ. 410 γραμ. Ξύδι σε φιάλες 400gr (Να προέρχεται αποκλειστικά από κρασί.) 0,45 Άρτυμα λεμονιού Σε φιάλη 360 γραμ 0,35 Πιπέρι κόκκινο συσκ των 100 γραμ 1,8 Πιπέρι μαύρο συσκ των 100 γραμ 2,62 (Νο.2) - 0,45 (Νο.2) - 0,31 (Νο.2) - 1,59 συσκ 200 γραμ. (Νο.2) - 2,32 συσκ 200 γραμ. Ρίγανη σε συσκ των 50 γραμ - (Νο.2) - 2,17 συσκ. 70 γραμ. Κανέλλα σκόνη συσκ των 50 γραμ σε συσκ 1,2 (Νο.2) - 1,06 συσκ 25 γραμ. Αλάτι μαγειρικό 0,72 (Νο.2) - 0,64 συσκ. 500 γραμ. Σόδα μαγειρική συσκ των 350 γραμ - (Νο.2) - 1,28 συσκ. 200 γραμ. Ζάχαρη 1 kgr 1,35 (Νο.2) - 0,88 Καφές ελληνικός συσκ 200 gr 10,4 (Νο.2) - 9,2 συσκ γραμ. Κακάο συσκ 1 kgr σε συσκ. 19,95 Γάλα εβαπορέ ισοδυναμου νουνου 1,09 (Νο.2) - 17,66 συσκ γραμ. (Νο.2) - 0,89 κετσαπ 500γρ. 2,75 (Νο.2) - 2,44 μαγιονεζα 500γρ. 3,08 (Νο.2) - 2,52 μερεντα 400γρ 2,96 (Νο.2) - 2,47 Μαρμελάδα μερίδες 20 γραμ 0,16 (Νο.2) - 0,14 μελακια 20 γρ 0,31 (Νο.2) - 0,27 8 Πατάτες κατεψυγμένες Γάλα φρέσκο και ξυνόγαλο Γάλα φρέσκο Γιαούρτι πρόβειο 11 Γαλοτύρι Τυρί φέτα και Τυρί τρίμμα φέτας Γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα τυρί φέτα Κεφαλογραβιέρα (κιλά) 15 Αλλαντικά Τυροκομικά προϊόντα Παριζα τιμή κιλού 8 (Νο.2) - 7,52 Γαλοπούλα τιμή κιλού 11,88 (Νο.2) - 10,51 ζαμπόν τιμή κιλού 10,68 (Νο.2) - 9,45 τυρί ισοδύναμου ένταμ τιμή κιλού 7,28 17 Έλαια / (Νο.2) - 6,44 8

9 Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο συσκ των 5lit, 18 Κρέας νωπό Λαχανικά κατεψυγμένα Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά Πουλερικά παρασκευάσματα πουλερικών (Νο.1) - 23,15% Αραβοσιτέλαιο συσκ των 5lit (Νο.1) - 27,10% μοσχαρι μηρος α.ο. (κιλά) (Νο.8) - 18,00% Μπριζόλα χοιρινή (κιλά) (Νο.8) - 22,00% Αρνί νωπό (κιλά) (Νο.8) - 16,50% Αρακάς κατ/νος 10 kgr (κιλά) Φασολάκια κατ/να 10 kgr (κιλά) (Νο.2) - 5,00% (Νο.2) - 10,00% - 31,00% - 33,00% - 21,00% Αγγούρι 9% (Νο.11) 30% Άνιθος τμχ 9% (Νο.11) 30% Αχλάδια (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Βερύκοκα (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Καρότα 9% (Νο.11) 30% Καρπούζι (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Κολοκυθάκια (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Κουνουπίδι 9% (Νο.11) 30% Κρεμμύδια ξερά (κιλά) 9% (Νο.11) 31% Κρεμμύδι φρέσκο χρέωση τμχ 9% (Νο.11) 30% Λάχανο άσπρο 9% (Νο.11) 30% Λεμόνια (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Μαϊντανός τμχ 9% (Νο.11) 30% Μανταρίνια (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Μαρούλια τμχ 9% (Νο.11) 30% Μελιτζάνες (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Μήλα (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Μπανάνες (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Νεκταρίνια (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Ντομάτες σαλάτα (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Ντομάτες γεμιστά (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Πατάτες (κιλά) 9% (Νο.11) 31% Πεπόνι (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Πορτοκάλια (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Ροδάκινα (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Σέλινο 9% (Νο.11) 30% Σκόρδα (τμχ) 9% (Νο.11) 30% Σπανάκι (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Σταφύλι σταφίδα (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Χόρτα διάφορα (κιλά) 9% (Νο.11) 30%

10 Μπούτι κοτόπουλο (κιλά) 4,65 (Νο.8) -23% Κοτόπουλο κατεψυγμένο (κιλά) (Νο.8) -7% 22 Ψάρια κατ/να ψαρι φετα-βακαλαος (κιλά) Για τα ζητούμενα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία, τα οποία και προστέθηκαν στον παραπάνω πίνακα για καλύτερη σύγκριση. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τελικός μειοδότης αναδεικνύεται: - Για το είδος «Χυμοί ατομικοί πορτοκάλι 250ml» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,51 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Νερό εμφιαλωμένο φιάλη 500 ml» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,26 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Αυγά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,19 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Φακές» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 2,04 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Φασόλια ξηρά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 2,2 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Φασόλια γίγαντες» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 5,49 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Κριθαράκι μέτριο» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 2,11 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μακαρόνια Νο2-3» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 1,05 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μακαρονάκι κοφτό 1 kgr» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 2,11 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ρύζι νυχάκι ενός κιλού» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 1,59 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ρύζι μπλού μπόνετ ενός κιλού» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 1,59 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Αλεύρι (μπλε) 1kgr» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 1,32 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Eλιές» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 4,94 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «τσαι βουνου» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 21,68 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Τοματοπολτός συσκ των 410 gr» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 1,29 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ξύδι σε φιάλες 400gr» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,45 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Άρτυμα λεμονιού 360 γραμ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,31 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Πιπέρι κόκκινο 200 γραμ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 1,59 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Πιπέρι μαύρο 200 γραμ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 2,32 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Κανέλλα σκόνη 25 γραμ.» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 1,06 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Αλάτι μαγειρικό 500 γραμ.» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,64 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «ζάχαρη» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,88 άνευ ΦΠΑ. 10

11 - Για το είδος «Καφές ελληνικός κιλού» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 9,2 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Κακάο δύο κιλών» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 17,66 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Γάλα εβαπορέ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,89 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «κετσαπ 500γρ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 2,44 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «μαγιονεζα 500γρ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 2,52 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «μερεντα 400γρ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 2,47 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μαρμελάδα μερίδες 20 γραμ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,14 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «μελακια 20 γρ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,27 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Παριζα» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 7,52 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Γαλοπούλα» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 10,51 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «ζαμπόν» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 9,45 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «τυρί ένταμ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 6,44 άνευ ΦΠΑ. - Για την κατηγορία «Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο11. «ΛΑΖΟΥ ΙΟΥΛΙΑ» με ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας 31% για τα είδη «κρεμμύδια ξηρά» και «πατάτες» και 30% για όλα τα υπόλοιπα είδη της κατηγορίας. - Για το είδος «κοτόπουλο μπούτι» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 4,65 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά της εταιρείας με την Προσφορά Νο.8 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», όπως ζητήθηκε από τη διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 23% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους με το ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 4,23. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 3,26. Συνεπώς συγκριτικά κρίνεται συμφέρουσα και γίνεται αποδεκτή. Για τις κατηγορίες-είδη όπου κατατέθηκαν δύο προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται, όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα, εκείνος που έδωσε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Δηλαδή - Για την κατηγορία «Έλαια» κρίνεται συμφέρουσα η προσφορά του υποψηφίου Νο. 1 «ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ ΑΕ» διότι και για τα δύο ζητούμενα είδη προσέφερε μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, ήτοι για το ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο ποσοστό 23,15% και για το αραβοσιτέλαιο ποσοστό 27,10%. - Για την κατηγορία «Κρέας νωπό» κρίνεται συμφέρουσα η προσφορά του υποψηφίου Νο. 9 «ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» διότι προσέφερε για όλα τα είδη της κατηγορίας μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, ήτοι για το είδος «μοσχάρι μηρός α.ο.» 31%, για το είδος «μπριζόλα χοιρινή» 33% και για το είδος «αρνί νωπό» 21%. 5) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α Μ Ε Α Θ Ε Σ Π Ρ Ω Τ Ι Α Σ Μ Ο Ν Α Δ Α Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Κ Α Ι Μ Ο Ν Α Δ Α Φ Ι Λ Ι Α Τ Ω Ν. Προηγ. Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ Συμβατική άνευ ΦΠΑ 11

12 1 Αναψυκτικά - χυμοί - ποτά Κόκα-κόλα 330ml Γκαζόζα 330 ml Λεμονάδα 330 ml Πορτοκαλάδα 330 ml Χυμοί πορτοκάλι 1 lit Xυμοί Ανάμικτοι 1 lit τιμή ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΦΙΛΙΑΤΕΣ 2 Νερό Ποτά-κρασί / Νερό εμφιαλωμένο φιάλη 18,9 lit Νερό εμφιαλωμένο φιάλη 500 ml Μπύρα σε κουτί Οίνος λευκός - ερυθρός 1 λίτρου 4 Άρτος Άρτος τύπου μικτού kg 1,55 (Νο.6) 1,58 5 Αυγά Είδη παντοπωλείου Άρτος τύπου σικάλεως kg 1,55 (Νο.6) 1,58 Λοιπά αρτοποιήματα: Λαγάνα, κουλούρια, βουτήματα, σταφιδόψωμα, τσουρέκια, βασιλόπιτα, αρτοκλασία, πρόσφορα. 10,00 (Νο.6) 3,10 Αυγά 0,14 (Νο.3) 0,158 Όσπρια - Ζυμαρικά Φακές των 500gr 1,2 (Νο.3) 1,2 Άλευρα Φασόλια ξηρά 500gr 1,15 (Νο.3) 1,275 Φασόλια γίγαντες kg 3,18 (Νο.3) 4,90 Κριθαράκι μέτριο 500gr 0,44 (Νο.3) 0,712 Μακαρόνια Νο2 500gr 0,44 (Νο.3) 0,75 Μακαρονάκι κοφτό 500 gr 0,44 (Νο.3) 0,63 Πεπονάκι 500gr 0,44 (Νο.3) 0,792 Ρύζι τύπου καρολίνα kg 1,59 (Νο.3) 1,688 Ρύζι τύπου νυχάκι kg - (Νο.3) 1,688 Ρύζι barboiled (κίτρινο) kg 1,41 (Νο.3) 1,688 Τραχανάς 500gr 3,92 (Νο.3) 1,98 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1kgr 0,87 (Νο.3) 0,90 Φαρίνα 500gr 0,7/500 γρ (Νο.3) 1,35 Σιμιγδάλι 500 gr 0,78 (Νο.3) 0,97 Κρέμα αραβοσίτου τμχ 60 γραμ. 0,7 (Νο.3) 2,1 το κιλό Eλιές Ελιές kg 4,28 (Νο.3) 4,75 Λοιπά είδη γενικού Χαμομήλι κουτί 10 τμχ 0,85/10 τμχ (Νο.3) 1,6 συσκ 12

13 εμπορίου.: 25τμχ Τσάι βουνού kgr 18,58 (Νο.3) 19,80 Τοματοπολτός συσκ των 410 gr 0,88 (Νο.3) 0,99 συσκ 420 γραμ Ξύδι σε φιάλες 5 lit 3,55 (Νο.3) 3,8 Άρτυμα λεμονιού σε φιάλες 360 gr 0,26 (Νο.3) 0,45 Αλάτι μαγειρικό 1 kgr 0,47 (Νο.3) 0,612 Πιπέρι κόκκινο συσκ των 500 γραμ 3,66/500 γρ Πιπέρι μαύρο συσκ των 500 γραμ 5,74/500 γρ. (Νο.3) 5,95 το κιλό (Νο.3) 11,55 Ρίγανη σε συσκ 1 kg 3,18/500 γρ (Νο.3) 6,86 Κανέλλα σκόνη συσκ των 50 γραμ 7,5/500 γρ Γαρύφαλλο - Κίμινο - (Νο.3) 2,45 συσκ. 500 γραμ. (Νο.3) 7,7 συσκ 500 γραμ. (Νο.3) 3,00 συσκ. 500 γραμ. Μαγιά ξερή 10 gr 0,92 (Νο.3) 0,98 Κορν φλάουερ τμχ. 200 gr 0,92/200 γρ Μοσχοκάρυδο σκόνη συσκ 30 γραμ - (Νο.3) 4,5 συσκ. 1 κιλού (Νο.3) 1,96 Βανίλια, συσκ 30 τμχ - (Νο.3) 9,8 Ζελέ Φρούτων τμχ. 200 gr 1,09/200 γρ (Νο.3) 4,5 συσκ. 1 κιλού Ζωμός Κότας συσκ. 1 kg 7,06 (Νο.3) 9,9 Γάλα εβαπορέ 500 γρ 0,64 (Νο.3) 0,95 Φύλλο κρούστας συσκ. 1 kg Κομπόστα 820 gr 1,48/500 γρ. 1,05/820γρ (Νο.3) 1,9 συσκ. 400 γραμ. (Νο.3) 3,53 συσκ. 2,5 κιλά Ζάχαρη 1 kg 1,12 (Νο.3) 1,02 Καφές ελληνικός συσκ 200 gr Στιγμιαίος καφές συσκ. 750 gr 1,45/200 γρ 18,29/750 γρ (Νο.3) 8,91 συσκ 1 κιλού (Νο.3) 19,8 συσκ. 1 κιλού Γαλλικός Καφές συσκ. 500 gr 6,73/500 γρ (Νο.3) 8,10 Φίλτρα καφέ Νο 2 - (Νο.3) 2,00 Χαλβάς μπαστούνι 2,5 κιλών 14,78 (Νο.3) 9,95 Τουρσί kg - (Νο.3) 1,94 Ταραμοσαλάτα kg - (Νο.3) 4,75 Φρυγανιά τριμμένη τμχ 7 Μαγειρικά λίπη ,69/ 250γρ (Νο.3) 1,65 συσκ 1 κιλού Μαργαρίνη συσκ 500 γραμ 1,39/500 γρ (Νο.3) 2,375 Φυτίνη συσκ των 2 kg - (Νο.3) 11,59 9 Γάλα

14 Γάλα αγελάδας φρέσκο παστεριωμένο χύμα λίτρο Ξυνόγαλο 500 ml 10 Γιαούρτι Γαλοτύρι Βούτυρο Γιαούρτι αγελάδας 200 gr 0,5 (Νο.3) 0,561 Γαλοτύρι kg 3,35 (Νο.3) 3,96 Βούτυρο αγελαδινό 500 gr 13 Τυρί Γραβιέρα- Κεφαλογραβιέρα Τυρί φέτα kg 6,23 (Νο.3) 6,65 Τυρί τρίμμα φέτα kg - (Νο.3) 5, Αλλαντικά Κεφαλογραβιέρα αγελάδας kg 8,21 Πάριζα,Ζαμπόν, Γαλοπούλα, kg - 16 Τυροκομικά προιόντα (Νο.3) 9,5 (Νο.3) 9,00 Λουκάνικα kg - (Νο.3) 4,5 Φέτες κίτρινου τυριού (Gouda,Edam) kg - 17 Έλαια / Κρέας νωπό Λαχανικά κατεψυγμένα Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο lt 14,95 Αραβοσιτέλαιο lt 10,17 Μοσχάρι kg Αρνί kg Χοιρινό kg Μπριζόλα χοιρινή kg Κατσίκι kg Κιμάς Μοσχαρίσιος kg Κιμάς χοιρινός kg (Νο.3) 9,00 (Νο.1) - 23,15% (Νο.1) 27,10% 18% 16,5% 18% 22% 13,5% 10,5% 18% (Νο.3) 5% (Νο.1) 23,15% (Νο.3) 5% (Νο.1) 27,10% 31% 21% 33% 33% 21% 31% 33% Αρακάς κατ/νος 1 kg 1,76 (Νο.3) 10% Μπάμιες κατ/νες 1 Κg 3,78 (Νο.3) 10% 18% 16,5% 18% 22% 13,5% 10,5% 31% 21% 33% 33% 21% 31%

15 20 Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά 21 Πουλερικά παρασκευάσματα πουλερικών Σπανάκι κατ/νο 1 kg 1,68 (Νο.3) 3% Φασολάκια κατ/να 1 kg 1,76 (Νο.3) 8% Ανάμικτα λαχανικά κατ/να 1 kg 1,76 Αγγούρι τμχ (Νο.3) 10% Κολοκυθάκια κιλό (Νο.10) - 30% Κουνουπίδι κιλό (Νο.10) - 30% Κρεμμύδια ξερά κιλό (Νο.10) - 31% Λάχανο άσπρο κιλό 43% (Νο.10) - 30% Λεμόνια κιλό (Νο.10) - 30% (Νο.10) - 30% Ακτινίδια κιλό (Νο.10) - 30% Άνιθος τμχ (Νο.10) - 30% Αχλάδια κιλό (Νο.10) - 30% Δυόσμος τμχ (Νο.10) - 30% Καρότα κιλό (Νο.10) - 30% Καρπούζι κιλό (Νο.10) - 30% Κρεμμύδι φρέσκο χρέωση τεμάχιο (Νο.10) - 30% Μαϊντανός τμχ (Νο.10) - 30% Μανταρίνια κιλό (Νο.10) - 30% Μαρούλια κιλό (Νο.10) - 30% Μελιτζάνες κιλό (Νο.10) - 30% Μήλα κιλό (Νο.10) - 30% Μπανάνες κιλό (Νο.10) - 30% Μπρόκολο κιλό (Νο.10) - 30% Νεκταρίνια κιλό (Νο.10) - 30% Ντομάτες για σαλάτα κιλό (Νο.10) - 30% Ντομάτες για γεμιστά κιλό (Νο.10) - 30% Πράσσα κιλό (Νο.10) - 30% Παντζάρια κιλό (Νο.10) - 30% Πατάτες κιλό (Νο.10) - 31% Πεπόνι κιλό (Νο.10) - 30% Πιπεριές καβάτες για γεμιστά κιλό Πιπεριές ψιλές για σαλάτα κιλό (Νο.10) - 30% (Νο.10) - 30% Πορτοκάλια κιλό (Νο.10) - 30% Ροδάκινα κιλό (Νο.10) - 30% Σέλινο κιλό (Νο.10) - 30% Σκόρδα τμχ (Νο.10) - 30% Σταφύλι σταφίδα κιλό (Νο.10) - 30% Φασολάκια φρέσκα κιλό (Νο.10) - 30% 43% Χόρτα διάφορα (αντίδια, (Νο.10) - 30% βλήτα)κιλό Μπούτι κοτόπουλο κιλό (Νο.3) - (Νο.8) - (Νο.8) - 23% 15

16 Κοτόπουλα φρέσκα κιλό 22 Ψάρια κατ/να Ψάρια φρέσκα % 23% (Νο.3) - 25% (Νο.8) - 17% Σουπιές κιλό 8,41 (Νο.3) - 12% Χταπόδι κιλό 8,41 (Νο.3) - 5% Βακαλάος φιλέτο κιλό 4,5 (Νο.3) - 5% Πέρκα κιλό 6,89 (Νο.3) - 2% Τσιπούρα κιλό Μπακαλιαράκι κιλό Λαβράκι κιλό Γαύρος κιλό Σαρδέλα (Νο.8) - 17% Για την Μονάδα Ηγουμενίτσας του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας: Για τις κατηγορίες-είδη όπου κατατέθηκαν δύο προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται, όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα, εκείνος που έδωσε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Δηλαδή - Για την κατηγορία «Έλαια» η προσφορά του υποψηφίου Νο. 1 «ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ ΑΕ» διότι προσέφερε μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ήτοι για το είδος «Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο» ποσοστό 23,15% και για το είδος «Αραβοσιτέλαιο» ποσοστό 27,10%. - Για την κατηγορία «Κρέας νωπό» η προσφορά του υποψηφίου Νο. 9 «ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» διότι προσέφερε μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ήτοι για το είδος «μοσχάρι» 31%, για το είδος «αρνί» 21%, για το είδος «χοιρινό» 33%, για το είδος «μπριζόλα χοιρινή» 33%, για το είδος «κατσίκι» 21%, για το είδος «κιμάς μοσχαρίσιος» 31%, για το είδος κιμάς χοιρινός 33%. - Για την κατηγορία «Πουλερικά-παρασκευάσματα πουλερικών» η προσφορά του υποψηφίου Νο. 3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE» διότι προσέφερε μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ήτοι για το είδος «μπούτι κοτόπουλο» 25% και για το είδος «κοτόπουλο φρέσκο» 25%. Για τα είδη για τα οποία κατατέθηκε ή έγινε αποδεκτή στην παρούσα φάση μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία που αποτυπώθηκαν στον παραπάνω πίνακα, από τα οποία προέκυψαν τα εξής: - Για την κατηγορία «Άρτος» και για τα είδη «λοιπά αρτοποιήματα» η προσφερόμενη τιμή είναι χαμηλότερη από την προηγούμενη συμβατική και η προσφορά του υποψηφίου Νο 6 «ΑΗΔΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» γίνεται αποδεκτή με τιμή 3,10 με το ΦΠΑ το κιλό. - Για την κατηγορία «Είδη παντοπωλείου» γίνεται αποδεκτή η οικονομική προσφορά του υποψηφίου Νο.3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE»για τα κάτωθι είδη η οποία είναι είτε ίδια τιμή με την προηγούμενη συμβατική είτε λόγω προσφοράς μεγαλύτερης συσκευασίας από τον προμηθευτή, αναλογικά χαμηλότερη και ως εκ τούτου συμφέρουσα από την προηγούμενη συμβατική: «Φακές των 500 γραμ.» στην τιμή 1,2 άνευ ΦΠΑ, «Τραχανάς των 500 γραμ.» στην τιμή 1,98 άνευ ΦΠΑ, «Φαρίνα κιλό» στην τιμή 1,35 άνευ ΦΠΑ, «Κρέμα αραβοσίτου κιλό» στην τιμή 2,1 άνευ ΦΠΑ, «χαμομήλι κουτί 25τμχ» στην τιμή 1,6 άνευ ΦΠΑ, «πιπέρι κόκκινο συσκ. κιλού» στην τιμή 5,95 άνευ ΦΠΑ, «κανέλλα σκόνη 16

17 500 γραμ.» στην τιμή 2,45 άνευ ΦΠΑ, «κορν φλάουερ συσκ. κιλού» στην τιμή 4,5 άνευ ΦΠΑ, «ζελέ φρούτων συσκ. κιλού» στην τιμή 4,5 άνευ ΦΠΑ, «ζάχαρη συσκ. κιλού» στην τιμή 1,02 άνευ ΦΠΑ, στιγμιαίος καφές συσκ. κιλού» στην τιμή 19,8 άνευ ΦΠΑ, «χαλβάς μπαστούνι 2,5 κιλών» στην τιμή 9,95 άνευ ΦΠΑ, «φρυγανιά τριμμένη συσκ. κιλού» στην τιμή 1,65 άνευ ΦΠΑ. Η προσφορά του υποψηφίου για τα υπόλοιπα είδη της κατηγορίας, εξαιρουμένων των προαναφερθέντων, κρίνεται μη αποδεκτή, διότι οι προηγούμενες συμβατικές τιμές, ή κατά περίπτωση επειδή δεν υπάρχουν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία και δεν αναπτύχθηκε ανταγωνισμός, ήταν χαμηλότερες από τις προσφέρουσες και άρα είναι μη συμφέρουσες. - Για την κατηγορία «Λαχανικά κατεψυγμένα» για το είδος «αρακάς» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 1,76 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά του υποψηφίου Νο3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE», όπως ζητήθηκε από τη διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή λαχανικών χύμα μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους άνευ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 1,7. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 1,53. Συνεπώς συγκριτικά κρίνεται συμφέρουσα και γίνεται αποδεκτή. Για το είδος «μπάμιες» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 3,78 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά του υποψηφίου Νο3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE», όπως ζητήθηκε από τη διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή συσκευασίας κιλού μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους άνευ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 4,28. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 3,85. Συνεπώς συγκριτικά δεν είναι συμφέρουσα και άρα μη αποδεκτή. Για το είδος «Σπανάκι κατεψυγμένο» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 1,68 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά του υποψηφίου Νο3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE», όπως ζητήθηκε από τη διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 3% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή συσκευασίας κιλού μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους άνευ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 2,9. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 2,81. Συνεπώς συγκριτικά δεν είναι συμφέρουσα και άρα μη αποδεκτή. Για το είδος «Φασολάκι» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 1,76 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά του υποψηφίου Νο3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE», όπως ζητήθηκε από τη διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 8% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή συσκευασίας κιλού μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους άνευ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 3,45. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 3,1. Συνεπώς συγκριτικά δεν είναι συμφέρουσα και άρα μη αποδεκτή. Για το είδος «ανάμικτα λαχανικά» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 1,76 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά του υποψηφίου Νο3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE», όπως ζητήθηκε από τη διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή λαχανικών χύμα μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους άνευ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 1,77. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 1,59. Συνεπώς συγκριτικά κρίνεται συμφέρουσα και γίνεται αποδεκτή. - Για την κατηγορία «ψάρια κατεψυγμένα» για το είδος «σουπιές» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 8,41 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά του υποψηφίου Νο3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE», όπως ζητήθηκε από τη διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 12% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους άνευ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 7,43. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 6,54. Συνεπώς συγκριτικά κρίνεται συμφέρουσα και γίνεται αποδεκτή. Για το είδος «χταπόδι» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 8,41 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά του υποψηφίου Νο3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE», όπως ζητήθηκε από τη 17

18 διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 5% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους άνευ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 9,4. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 8,93. Συνεπώς συγκριτικά δεν είναι συμφέρουσα και άρα μη αποδεκτή. Για το είδος «βακαλάος φιλέτο» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 4,5 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά του υποψηφίου Νο3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE», όπως ζητήθηκε από τη διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 5% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους άνευ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 5,52. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 5,24. Συνεπώς συγκριτικά δεν είναι συμφέρουσα και άρα μη αποδεκτή. Για το είδος «πέρκα» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 6,89 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά του υποψηφίου Νο3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE», όπως ζητήθηκε από τη διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 2% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους άνευ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 8,08. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 7,92. Συνεπώς συγκριτικά δεν είναι συμφέρουσα και άρα μη αποδεκτή. Για την Μονάδα Φιλιατών του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας: Για τα είδη για τα οποία κατατέθηκε ή έγινε αποδεκτή στην παρούσα φάση μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία, από τα οποία προέκυψαν τα εξής: - Για την κατηγορία «Έλαια» για το είδος «ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 14,95 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά του υποψηφίου με την προσφορά Νο. 1 «ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ ΑΕ», όπως ζητήθηκε από τη διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 23,15% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους άνευ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 18,96. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 14,571. Συνεπώς συγκριτικά κρίνεται συμφέρουσα και γίνεται αποδεκτή. Για το είδος «αραβοσιτέλαιο» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 10,17 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά του υποψηφίου με την προσφορά Νο. 1 «ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ ΑΕ», όπως ζητήθηκε από τη διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 27,10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους άνευ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 7,85. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 5,723. Συνεπώς συγκριτικά κρίνεται συμφέρουσα και γίνεται αποδεκτή. - Για την κατηγορία «Οπωροπωλείου Φρέσκα Φρούτα Λαχανικά», το προηγούμενο συμβατικό ποσοστό έκπτωσης ήταν 43% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώ το προσφερόμενο είναι 31% για πατάτες και κρεμμύδια ξερά και 30% για όλα τα υπόλοιπα είδη. Συνεπώς συγκριτικά η προσφορά δεν είναι συμφέρουσα και άρα μη αποδεκτή. - Για την κατηγορία «Πουλερικά-παρασκευάσματα πουλερικών» και για το είδος «μπούτι κοτόπουλο» το προηγούμενο συμβατικό ποσοστό έκπτωσης ήταν 31% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώ το προσφερόμενο είναι 23%. Συνεπώς συγκριτικά η προσφορά δεν είναι συμφέρουσα και άρα μη αποδεκτή. Για το είδος «κοτόπουλα φρέσκα» το προηγούμενο συμβατικό ποσοστό έκπτωσης ήταν 31% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώ το προσφερόμενο είναι 17%. Συνεπώς συγκριτικά η προσφορά δεν είναι συμφέρουσα και άρα μη αποδεκτή 18

19 Για τις κατηγορίες-είδη όπου κατατέθηκαν δύο προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται, όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα, εκείνος που έδωσε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Δηλαδή: - Για την κατηγορία «Κρέας νωπό» η προσφορά του υποψηφίου Νο. 9 «ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» διότι προσέφερε μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ήτοι για το είδος «μοσχάρι» 31%, για το είδος «αρνί» 21%, για το είδος «χοιρινό» 33%, για το είδος «μπριζόλα χοιρινή» 33%, για το είδος «κατσίκι» 21% και για το είδος «κιμάς μοσχαρίσιος» 31%. - Για την κατηγορία «Πουλερικά-παρασκευάσματα πουλερικών» και για το είδος «μπούτι κοτόπουλο» το προηγούμενο συμβατικό ποσοστό έκπτωσης ήταν 31% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώ το προσφερόμενο είναι 23%. Συνεπώς συγκριτικά η προσφορά δεν είναι συμφέρουσα και άρα μη αποδεκτή. Για το είδος «κοτόπουλα φρέσκα» το προηγούμενο συμβατικό ποσοστό έκπτωσης ήταν 31% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώ το προσφερόμενο είναι 17%. Συνεπώς συγκριτικά η προσφορά δεν είναι συμφέρουσα και άρα μη αποδεκτή. Για τα είδη στα οποία αναδεικνύεται τελικός μειοδότης προτείνεται η συνέχεια του διαγωνισμού, ενώ για τα είδη για τα οποία οι προσφορές που κατατέθηκαν δεν κρίθηκαν συμφέρουσες είτε επειδή οι προσφερόμενες τιμές ήταν μεγαλύτερες από τις προηγούμενες συμβατικές είτε λόγω έλλειψης ανταγωνισμού, προτείνεται επανάληψη διαγωνισμού. Δεδομένου ότι η τελική κρίση και έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού έγκειται στην δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου Εισηγούμαι I. Την έγκριση του από Πρακτικού αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών του διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 10/2014 για την ανάδειξη Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων για τις ανάγκες των Παραρτημάτων: Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων, ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας και Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας του Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 με το ΦΠΑ, για το έτος 2014, σύμφωνα με το οποίο τελικοί μειοδότες αναδεικνύονται οι : 1) Για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού - Μονάδα Ιωαννίνων: 1.1 Για το είδος «Αυγά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με σταθερή τιμή 0,255 άνευ ΦΠΑ. 1.2 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» για τα κάτωθι είδη με σταθερές τιμές: «Τυρί τρίμμα» με τιμή 0,922 άνευ ΦΠΑ, «τυρί ισοδύναμου γκούντα μπαστούνι» με τιμή 8,55 άνευ ΦΠΑ, «τυρί ισοδύναμου γκούντα σε φέτες» με τιμή 8,55 άνευ ΦΠΑ, 1.3 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» για το είδος «αρακάς κατεψυγμένος» με ποσοστό έκπτωσης 20% και για το είδος «φασολάκια κατεψυγμένα» με ποσοστό έκπτωσης 20%, όλα επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. 1.4 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο.9 «ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» για το είδος «μοσχάρι σπάλα» με ποσοστό έκπτωσης 31%, «μοσχάρι ποντίκι» ποσοστό έκπτωσης 31% και «μπριζόλα χοιρινή» με ποσοστό έκπτωσης 33%, όλα επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. 1.5 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο.8 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ-ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ» για το είδος «Στήθος κοτόπουλο σνίτσελ» με ποσοστό έκπτωσης 18% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων 1.6 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο.3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE» για το είδος «κοτόπουλο φρέσκο ημέρας» με ποσοστό έκπτωσης 25% και για το είδος «κοτόπουλο κατεψυγμένο» με ποσοστό έκπτωσης 25%, όλα επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. 19

20 2) Για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού - Μονάδα Κόνιτσας: 2.1 Για το είδος «Άρτος» η εταιρεία με την Προσφορά Νο5. «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΗΛΙΑ» με σταθερή τιμή 1,4 άνευ ΦΠΑ. 2.2 Για το είδος «Αυγά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με σταθερή τιμή 0,258 άνευ ΦΠΑ. 2.3 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο8. «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» για το είδος «μοσχάρι σπάλα» με ποσοστό έκπτωσης 22% και για το είδος «μοσχάρι ποντίκι» με ποσοστό έκπτωσης 22%, όλα επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. 2.4 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» για το είδος «κοτόπουλα φρέσκα ημέρας» με ποσοστό έκπτωσης 25% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. 3) Για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Μονάδα Πωγωνιανής: 3.1 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο8. «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» για το είδος «μοσχάρι σπάλα» με ποσοστό έκπτωσης 22%, για το είδος «μοσχάρι ποντίκι» με ποσοστό έκπτωσης 22%, για το είδος «μπριζόλα χοιρινή» με ποσοστό έκπτωσης 29%, για το είδος «Στήθος κοτόπουλο σνίτσελ» με ποσοστό έκπτωσης 18% και για το είδος «κοτόπουλο κατεψυγμένο» με ποσοστό έκπτωσης 14%, όλα επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων.. 4) Για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας Φιλιάτες: 4.1 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» για τα κάτωθι είδη με σταθερές τιμές: «Χυμοί ατομικοί πορτοκάλι 250ml» με τιμή 0,51 άνευ ΦΠΑ, «Νερό εμφιαλωμένο φιάλη 500 ml» με τιμή 0,26 άνευ ΦΠΑ, «Αυγά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,19 άνευ ΦΠΑ, «Φακές» με τιμή 2,04 άνευ ΦΠΑ, «Φασόλια ξηρά» με τιμή 2,2 άνευ ΦΠΑ, «Φασόλια γίγαντες» με τιμή 5,49 άνευ ΦΠΑ, «Κριθαράκι μέτριο» με τιμή 2,11 άνευ ΦΠΑ, «Μακαρόνια Νο2-3» με τιμή 1,05 άνευ ΦΠΑ, «Μακαρονάκι κοφτό 1 kgr» με τιμή 2,11 άνευ ΦΠΑ, «Ρύζι νυχάκι ενός κιλού» με τιμή 1,59 άνευ ΦΠΑ, «Ρύζι μπλού μπόνετ ενός κιλού» με τιμή 1,59 άνευ ΦΠΑ, «Αλεύρι (μπλε) 1kgr» με τιμή 1,32 άνευ ΦΠΑ, «Eλιές» με τιμή 4,94 άνευ ΦΠΑ, «τσαι βουνου» με τιμή 21,68 άνευ ΦΠΑ, «Τοματοπολτός συσκ των 410 gr» με τιμή 1,29 άνευ ΦΠΑ, «Ξύδι σε φιάλες 400gr» με τιμή 0,45 άνευ ΦΠΑ, «Άρτυμα λεμονιού 360 γραμ» με τιμή 0,31 άνευ ΦΠΑ, «Πιπέρι κόκκινο 200 γραμ» με τιμή 1,59 άνευ ΦΠΑ, «Πιπέρι μαύρο 200 γραμ» με τιμή 2,32 άνευ ΦΠΑ, «Κανέλλα σκόνη 25 γραμ.» με τιμή 1,06 άνευ ΦΠΑ, «Αλάτι μαγειρικό 500 γραμ.» με τιμή 0,64 άνευ ΦΠΑ, «ζάχαρη» με τιμή 0,88 άνευ ΦΠΑ, «Καφές ελληνικός κιλού» με τιμή 9,2 άνευ ΦΠΑ, «Κακάο δύο κιλών» με τιμή 17,66 άνευ ΦΠΑ, «Γάλα εβαπορέ» με τιμή 0,89 άνευ ΦΠΑ, «κετσαπ 500γρ» με τιμή 2,44 άνευ ΦΠΑ, «μαγιονεζα 500γρ» με τιμή 2,52 άνευ ΦΠΑ, «μερεντα 400γρ» με τιμή 2,47 άνευ ΦΠΑ, «Μαρμελάδα μερίδες 20 γραμ» με τιμή 0,14 άνευ ΦΠΑ, «μελακια 20 γρ» με τιμή 0,27 άνευ ΦΠΑ, «Παριζα» με τιμή 7,52 άνευ ΦΠΑ, «Γαλοπούλα» με τιμή 10,51 άνευ ΦΠΑ, «ζαμπόν» με τιμή 9,45 άνευ ΦΠΑ, «τυρί ένταμ» με τιμή 6,44 άνευ ΦΠΑ. 4.2 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο.1 «ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ ΑΕ» για το είδος «ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο» με ποσοστό έκπτωσης 23,15% και για το είδος «αραβοσιτέλαιο» με ποσοστό έκπτωσης 27,10%, όλα επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. 4.3 Η εταιρεία με την προσφορά Νο. 9 «ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» για το είδος «μοσχάρι μηρός α.ο.» με ποσοστό έκπτωσης 31%, για το είδος «μπριζόλα χοιρινή» με ποσοστό έκπτωσης 33% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας και για το είδος «αρνί νωπό» με 20

21 ποσοστό έκπτωσης 21%, όλα επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. 4.4 Για την κατηγορία «Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο11. «ΛΑΖΟΥ ΙΟΥΛΙΑ» για τα είδη «κρεμμύδια ξηρά» και «πατάτες» με ποσοστό έκπτωσης 31% και για όλα τα υπόλοιπα είδη της κατηγορίας με ποσοστό έκπτωσης 30% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. 4.5 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο.8 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» για το είδος «κοτόπουλο μπούτι» με ποσοστό έκπτωσης 23% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. 5) Για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας Μονάδα Ηγουμενίτσας: 5.1 Η εταιρεία με την προσφορά Νο 6 «ΑΗΔΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» για το είδος «λοιπά αρτοποιήματα» με σταθερή τιμή 3,10 με το ΦΠΑ το κιλό. 5.2 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο.3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE» για τα εξής είδη με σταθερή τιμή: «Φακές των 500 γραμ.» στην τιμή 1,2 άνευ ΦΠΑ, «Τραχανάς των 500 γραμ.» στην τιμή 1,98 άνευ ΦΠΑ, «Φαρίνα κιλό» στην τιμή 1,35 άνευ ΦΠΑ, «Κρέμα αραβοσίτου κιλό» στην τιμή 2,1 άνευ ΦΠΑ, «χαμομήλι κουτί 25τμχ» στην τιμή 1,6 άνευ ΦΠΑ, «πιπέρι κόκκινο συσκ. κιλού» στην τιμή 5,95 άνευ ΦΠΑ, «κανέλλα σκόνη 500 γραμ.» στην τιμή 2,45 άνευ ΦΠΑ, «κορν φλάουερ συσκ. κιλού» στην τιμή 4,5 άνευ ΦΠΑ, «ζελέ φρούτων συσκ. κιλού» στην τιμή 4,5 άνευ ΦΠΑ, «ζάχαρη συσκ. κιλού» στην τιμή 1,02 άνευ ΦΠΑ, στιγμιαίος καφές συσκ. κιλού» στην τιμή 19,8 άνευ ΦΠΑ, «χαλβάς μπαστούνι 2,5 κιλών» στην τιμή 9,95 άνευ ΦΠΑ, «φρυγανιά τριμμένη συσκ. κιλού» στην τιμή 1,65 άνευ ΦΠΑ. 5.3 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο. 1 «ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ ΑΕ» για το είδος «Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο» με ποσοστό έκπτωσης 23,15% και για το είδος «Αραβοσιτέλαιο» με ποσοστό έκπτωσης 27,10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 5.4 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο. 9 «ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» για το είδος «μοσχάρι» με ποσοστό έκπτωσης 31%, για το είδος «αρνί» με ποσοστό έκπτωσης 21%, για το είδος «χοιρινό» με ποσοστό έκπτωσης 33%, για το είδος «μπριζόλα χοιρινή» με ποσοστό έκπτωσης 33%, για το είδος «κατσίκι» με ποσοστό έκπτωσης 21%, για το είδος «κιμάς μοσχαρίσιος» με ποσοστό έκπτωσης 31%, για το είδος «κιμάς χοιρινός» με ποσοστό έκπτωσης 33%, όλα επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 5.5 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο.3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE» για το είδος «αρακάς κατεψυγμένος» με ποσοστό έκπτωσης 10% και το είδος «ανάμικτα λαχανικά κατεψυγμένα» με ποσοστό έκπτωσης 10%, όλα επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. 5.6 Η εταιρεία με την προσφορά Νο.3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE» για το είδος «μπούτι κοτόπουλο» με ποσοστό έκπτωσης 25% και για το είδος «κοτόπουλο φρέσκο» με ποσοστό έκπτωσης 25%, όλα επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 5.7 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο.3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE» για το είδος «σουπιές» με ποσοστό έκπτωσης 12% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. 6) Για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας Μονάδα Φιλιατών: 6.1 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο. 1 «ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ ΑΕ» για το είδος «Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο» με ποσοστό έκπτωσης 23,15% και για το είδος «Αραβοσιτέλαιο» με ποσοστό έκπτωσης 27,10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 6.2 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο. 9 «ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» για το είδος «μοσχάρι» με ποσοστό έκπτωσης 31%, για το είδος «αρνί» με ποσοστό έκπτωσης 21%, για το είδος «χοιρινό» με ποσοστό έκπτωσης 33%, για το είδος «μπριζόλα χοιρινή» με ποσοστό έκπτωσης 33%, για το είδος 21

22 «κατσίκι» με ποσοστό έκπτωσης 21% και για το είδος «κιμάς μοσχαρίσιος» με ποσοστό έκπτωσης 31%, όλα επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. II. Την αναζήτηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των τελικών μειοδοτών. III. Την προκήρυξη επαναληπτικού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για όλα τα είδη για τα οποία είτε δεν κατατέθηκε προσφορά είτε κατατέθηκε αλλά κρίθηκε μη συμφέρουσα, προϋπολογισμού δαπάνης #78.698,50# με το ΦΠΑ με τους ίδιους όρους της αρχικής αρ. 10/2014 Διακήρυξης ανάδειξης Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων. Ο επαναληπτικός διαγωνισμός να διενεργηθεί με σύντμηση ημερομηνίας διενέργειας στις 15 ημέρες, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία, λόγω του κατεπείγοντος ολοκλήρωσης των διαδικασιών, δεδομένου ότι η τροφοδοσία των Παραρτημάτων και των δομών αυτών επί του παρόντος πραγματοποιείται από παρατάσεις συμβάσεων. Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα: Εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση όπως έχει. Α Αντιπρόεδρος Ιωάννης Σούρλας Τα μέλη: Κων/νος Καραμάνης Μαρία Σκανδάλη Τσιόμπος Χρήστος Χρήστος Δήμου Ακριβές Αντίγραφο του αποσπάσματος Ο Γραμματέας Δημήτριος Πραμαντιώτης 22

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 16/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 16/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 16/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 30 η Ιανουαρίου 2015.

Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 30 η Ιανουαρίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 15 η Ιανουαρίου 2015.

Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 15 η Ιανουαρίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 01/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομάδα Α: Είδη Κρεοπωλείου: Τμήμα 1 : Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ- ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Άμφισσα, 09.07.2012 Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 600 2 Κριθαράκι Κιλά 250 3 Ρύζι τύπου Κίτρινο Κιλά 1000 Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 4 Γάλα Φρέσκο Τεμάχιο 1,5 480 6 Γάλα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ΤΟ ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΗ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός. Τηλέφωνο Fax : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. ΜΕΛ.:19/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ, ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών)

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α. ANTIKEIMENO: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Στοιχεία Προσφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ././201 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:. / /..-201 Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:....

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ,

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Της επιχείρησης, έδρα..., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο., fax... Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH/ΜΟΝΑΔΟΣ 1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 2080 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 3100

Διαβάστε περισσότερα

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25. ΥΠΟΟΜΑ Α 1 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.960 ΦΠΑ 13% ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑ ΑΣ Α1,,.... 1.. ΤΜΗΜΑ Β1.1- ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 Αλάτι Κιλό 25 2 Αλάτι θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 27-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 4 ΒΛΗΤΑ 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 6 ΚΑΡΟΤΑ 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 8 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ 11 ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 12 ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 1,20 1,20 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 0,65 0,40 0,53 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 0,50 0,50 0,50 4 ΒΛΗΤΑ 1,60 1,60 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 0,70 1,00 0,85 6 ΚΑΡΟΤΑ 1,50 1,00 1,25 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 1,10 1,00

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΝΩΠΑ ) ( ) ) ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΝΩΠΑ ) ( ) ) ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. 15568 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ >> τρεχουσων αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας και του ξενώνα: Α/Α ΕΙΔΟΣ 1 ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τίτλος προσφέροντος: ιεύθυνση προσφέροντος: Τηλέφωνο: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-03-2014, για τις λειτουργικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 78/05 CPV 5800000-6 Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 5.6699.00-5.648.000-0.606.0007-0.606.0007-5.606.0007-45.606.0006

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ τεμάχιο 12500 0,8 10.000,00

4 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ τεμάχιο 12500 0,8 10.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 78/05 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@platanias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Μελιδονίου 27 ΧΑΝΙΑ 73141 Τηλ.: 28210-23392 Fax: 28210-23361 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Μ/Μ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΤΥΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΚΙΛΑ 00 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-mail: info@dimosaristoteli.gr Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 630 74 ΑΡΝΑΙΑ 2372 3 50108, 50115, 50209 & 2372 0 22632 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βουλιαγμένη 4/2/2015 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αρ.πρωτ.:93 «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡAΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ταχ. /νση: ηµαρχείου 2 Ταχ. Κωδ.: 24500 Κυπαρισσία Τηλέφωνο: 2761360739 Tηλ/πία: 2761360773 Email: billi1geo@yahoo.gr Πληροφορίες: Γεωργοπούλου Βασιλική ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 10/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 4-4-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ.: 534 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 629 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) Ο υπογράφων.. με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ.. αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και όλων των τευχών της μελέτης για την προμήθεια τροφίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 18/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 18/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 27-6-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ.: 1094 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της/του έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.. τηλέφωνο..., fax..., ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της/του έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.. τηλέφωνο..., fax..., ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός, μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΟΛΟΥ Προς: ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ελεούσα 3-12-2014. Αριθ.πρωτ: 23647 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ελεούσα 3-12-2014. Αριθ.πρωτ: 23647 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ 25/09/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους 2013 1 ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.356,91 1. ΜΕΛΕΤΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» K. Μ. : Π118 /2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με

Διαβάστε περισσότερα

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης».

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 109/2013 Αριθμ.Πρωτ:35543 Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013 Αριθ. Πρωτ: 11610/5-3-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΦΑΚΕΣ & ΜΑΚΑΡΟΝ ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥ ΣΟΥΠΑ ΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΦΑΚΕΣ & ΜΑΚΑΡΟΝ ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥ ΣΟΥΠΑ ΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 03 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ.Πρωτ: 102900 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τίτλος Διαγωνισμού : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου Πύδνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /0/0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αρ Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑΣ /νση ιοικητικού-οικονοµικού Ταχ. /νση: Γ. Γεννηµατά 1 Φαρκαδόνα Τ.Κ. 42031 Πληροφορίες: Ευαν. Τσιτοπούλου Τηλ. 2433350025 Fax. 2433350018 ΦΑΡΚΑ ΟΝΑ 07/10/2015

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 24/10/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 12757 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό - Οικονομικό ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ταχ. Διευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 156

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 156 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β445ΩΛΞ-9Γ9 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 156 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικoύ Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 1930/03-12-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 1930/03-12-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 930/03-2-204 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 47 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23287 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 21/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23287 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 21/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23287 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 21/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 13572 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΔΑ: Γραφείο : Προμηθειών ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 Αρ. πρωτ. 8667 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΨΑΡΙΑ)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΨΑΡΙΑ) ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΩΗΓ-6ΡΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Φιλαδέλφεια: 25-9- 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12946 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

από 05/12 έως 12/12/2013

από 05/12 έως 12/12/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αναλήψεως

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να προμηθευτεί: ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1000 ΛΙΤΡΑ 4,388 4.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να προμηθευτεί: ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1000 ΛΙΤΡΑ 4,388 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκης: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2011/S 53-086852 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Θεσσαλονίκης: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2011/S 53-086852 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86852-2011:text:el:html GR-Θεσσαλονίκης: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2011/S 53-086852 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο Αριθμός νοικοκυριών με ιδιοκατοίκηση, δωρεάν χρήση ή με μειωμένο ενοίκιο

Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο Αριθμός νοικοκυριών με ιδιοκατοίκηση, δωρεάν χρήση ή με μειωμένο ενοίκιο Γ.Γ. ΕΣΥΕ Πίνακας 2.11: Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών (τροφίμων και καυσίμων) που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά Συνολικός αριθμός νοικοκυριών 3992964 - Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο

Διαβάστε περισσότερα

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 B.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΔΗ : Σε περίπτωση προσφορών των προϊόντων από τις εταιρείες, ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 7/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 7/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 7/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αριθ. Αποφ. 131/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων, γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :... Οδός : Αριθµός... Τηλέφωνο:... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :... Οδός : Αριθµός... Τηλέφωνο:... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 «για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:.... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση ζητούμενων τροφίμων και τεχνικές προδιαγραφές για το έτος 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ) μονάδα Ποσότη Παρατη μέτρηση τα ρήσεις ς

Κατάσταση ζητούμενων τροφίμων και τεχνικές προδιαγραφές για το έτος 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ) μονάδα Ποσότη Παρατη μέτρηση τα ρήσεις ς ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 2 Α. ΣΚΟΠΟΣ Οι προδιγρφέ κλύπτουν την προμήθει Τροφίμων γι τι νάγκε του Γενικού Νοσοκομείου Κρπενησίου. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 03/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 76710 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόµενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την συµµετοχή σας στο διαγωνισµό «ιάφορα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης51

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης51 70,00 1 Αραβασιτέλαιο, συσκ. 5 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΑ 10 70,00 2 Ελαιόλαδο εξαιρετικό Παρθένο, οξύτ. 0.1-0.8, συσκ. 5 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΑ 3 Ηλιέλαιο, συσκ. 5 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΑ 16 Τυροκομικά προϊόντα 15540000-5 2.270,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 21/11/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 2535 (ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: 49 Ο χλμ Λεωφ.Σουνίου Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 26/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6875 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 22/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 22/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 12-9-2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) Αρ. Πρωτ.: 1484 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2016» K. Μ.

«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2016» K. Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου,

Διαβάστε περισσότερα

15. Η αρ.17/01-10-2015 (θ ΕΗΔ 7 ο ) Απόφαση του ΔΣ. σχετικά με διενέργεια των πρόχειρων διαγωνισμών σύμφωνα με την υπάρχουσα διαδικασία.

15. Η αρ.17/01-10-2015 (θ ΕΗΔ 7 ο ) Απόφαση του ΔΣ. σχετικά με διενέργεια των πρόχειρων διαγωνισμών σύμφωνα με την υπάρχουσα διαδικασία. Αγρίνιο, 16 Noεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aριθμ. Πρωτ. 15732 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Τμήμα : Οικονομικό ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός προµήθειας : Ηµεροµηνία : 13/ 10/2015

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός προµήθειας : Ηµεροµηνία : 13/ 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 06-08-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 06-08-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 06-08-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 28 /01/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2041 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ/νση: Κίρκης & Μίνωος 8 Τηλ.-Φαξ: 210-6083826 Email: prosxolag@gmail.com Προς: Δ/νση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία 10 /07/2013 Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/8504

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 31/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 31/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 2-12-2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) Αρ. Πρωτ.: 2209 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α/Α ΟΜΑΔΑ ΜΟΝ. ΠΟΣΟT. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΡ. ΔΑΠ. ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 0/0/0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αρ Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (ΝΠΔΔ) Καθολικός Διάδοχος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 16/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 16/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 16/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου Πύδνας

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και αλλαντικών από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας».

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και αλλαντικών από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας». Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 2821341760, Fax: 28210 93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:3803 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΨΑΡΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΣ: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 17/2/2016 Αριθμ.πρωτ.: 4891

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002569854 2015-02-11

15REQ002569854 2015-02-11 15REQ002569854 2015-02-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 10-02-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Αριθμ. Απόφ. 347/2012 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2016

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2016 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.867,10 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002570044 2015-02-11

15REQ002570044 2015-02-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 10-02-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/1741

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV(15800000-6) Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 494.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV(15800000-6) Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 494. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV(5800000-6) Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 494.994,40 ) Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ν.Μ.ΕΔΕΣΣΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας!

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας! 1. Βρέστε την άσχετη λέξη 2. Μήλο/ κιμά/ αχλάδι/ σταφύλι/ καρπούζι 3. Μουσακάς/ γεμιστά/ τζατζίκι/ γάλα/ φασολάδα 4. Μοσχάρι/ χοιρινό/ ψάρι/ κοτόπουλο/ μπριζόλα 5. Αλάτι/ λάχανο/ μαρούλι/ κρεμμύδι/ σκόρδο

Διαβάστε περισσότερα

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 8/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: FAX:.: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 8/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: FAX:.: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60348 FAX:.: 2655 0 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 8/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου, Οπωροπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 14/02/2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ "Α" ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΌΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΌΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ Βύρωνας, 16 Σεπ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ "Α" ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα