ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 24 η Ιουνίου ΘΕΜΑ 5: Έγκριση Πρακτικού Οικονομικών Προσφορών του διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 10/2014 για την ανάδειξη Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων για τις ανάγκες των Παραρτημάτων: ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας, Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων και Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 με το ΦΠΑ, για το έτος Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου έχοντας υπόψη την εισήγηση του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου: ΣΧΕΤ. : 1. Τις Δ/ξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» και τις Δ/ξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.» (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (Α.141). 2. Τις Δ/ξεις του 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει µε τον Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α /9-2-07) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των Μ.Κ.Φ. 3. Τις Δ/ξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 4. Την αρ. Π1/2100/ εγκύκλιο κατάρτισης του Ε.Π.Π. έτους 2014, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρέσεις ένταξης: προμήθειες που η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του προγράμματος (CPV), δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των ευρώ άνευ ΦΠΑ, όπως καθορίζεται στην αριθμ.π1/3306/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 1789/Β/ ), όπως και η προμήθεια τροφίμων. 5. Τις Δ/ξεις του ν.4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων κ.α. διατάξεις» σύμφωνα με τον οποίο οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας υπόκειται πλέον στον έλεγχο και εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας. 6. Οι διατάξεις του Ν.4109/2013 (τ.α 16) άρθ. 9 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.α.», σύμφωνα με τον οποίο συστήνεται, κατόπιν συγχώνευσης Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας Ηπείρου, νέο ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. 7. Την αρ. οικ/δ30/31966/953/ (ΦΕΚ 481/ Τ. Υ.Ε.Θ.Ο.Δ) απόφαση Υπουργού Εργασίας περί ορισμού μελών στο ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Η. και το αρ.3173/ έγγραφο της Γεν. Γραμ. Πρόνοιας. 8. Η αρ. 4672/387/ (ΑΔΑ:ΒΙΚΥΛ-7ΕΛ) απόφαση του Υπ. Εργασίας περί έγκρισης του ενιαίου προϋπολογισμού του ΚΚΠΠΗ έτους Η αρ. 13/2014 (θ.4ο) απόφαση του ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου περί έγκρισης του Πρακτικού 1

2 Διενέργειας και αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 10/2014 για την ανάδειξη Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων για τις ανάγκες των Παραρτημάτων: Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων, ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας και Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας του Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 με το ΦΠΑ, για το έτος Το από Πρακτικό αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών του ανοικτού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 10/2014 περί ανάδειξης Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ. Με την (9) σχετική πράξη του Δ.Σ. εγκρίθηκε το Πρακτικό Διενέργειας και αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 10/2014 για την ανάδειξη Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες των Παραρτημάτων: Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων, ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας και Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας του Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 με το ΦΠΑ, για το έτος Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίστηκε η 12η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη. Σύμφωνα με το (10) παραπάνω σχετικό, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού συνήλθε προκειμένου για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για εκείνες τις προσφορές καθώς και για τα είδη εκείνα τα οποία έγιναν αποδεκτά σε αυτή τη φάση και κατέθεσε σχετικό Πρακτικό με πίνακες ανά δομή Παραρτήματος και με στοιχεία που περιλαμβάνουν, στην περίπτωση που κατατέθηκε μία προσφορά, προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία καθώς τον αριθμό του Υποψηφίου και τις προσφερόμενες τιμές άνευ ΦΠΑ ή, ανάλογα, ποσοστό έκπτωσης: 1) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Α/Α 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ- ΕΙΔΟΣ Άρτος, αρτοσκευάσματα και λοιπά συναφή είδη. ΕΙΔΟΣ Άρτος τύπου 70 % (κιλά) Ψωμάκια για σαντουιτς (τεμάχια) 5 Αυγά Γάλα φρέσκο και ξυνόγαλο Προηγ. Συμβατική τιμή Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ Αυγά (τεμάχια) 0,27 (Νο.3) - 0, Γάλα φρέσκο (λίτρα) 10 Γιαούρτι Τυρί φέτα και Τυρί τρίμμα φέτας Γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα αγελάδας (τεμάχια) 0,55 (Νο.3) - 0, τυρί φέτα (κιλά) 7,11 (Νο.3) - 7,568 τυρί τρίμμα (κιλά) 4,95 (Νο.3) - 4, Αλλαντικά Γραβιέρα αγελάδος (κιλά) 7,6 (Νο.3) - 7,992 2

3 16 Τυροκομικά προϊόντα λουκάνικα (κιλά) - (Νο.3) - 3,42 παριζα (κιλά) 4,42 (Νο.3) - 4,81 ζαμπόν (κιλά) - (Νο.3) - 6,188 τυρί ισοδύναμου γκούντα μπαστούνι (κιλά) 9,52 τυρί ισοδύναμου γκούντα σε φέτες (κιλά) 9,52 18 Κρέας νωπό Λαχανικά κατεψυγμένα (Νο.3) - 8,55 (Νο.3) - 8,55 Μοσχάρι σπάλα (κιλά) (Νο.8) - 22% - 31% Μοσχάρι ποντίκι (κιλά) (Νο.8) - 22% - 31% Μπριζόλα χοιρινή (κιλά) (Νο.8) - 29% - 33% Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά Πουλερικά παρασκευάσματα πουλερικών Αρακάς κατ/νος 10 kgr (κιλά) 20% (Νο.3) - 20% Φασολάκια κατ/να 10 kgr (κιλά) 20% (Νο.3) - 20% Αγγούρι (τεμάχια) Ακτινίδια (κιλά) Αχλάδια (κιλά) Βερύκοκα (κιλά) Καρότα (κιλά) Καρπούζι (κιλά) Κρεμμύδια ξερά (κιλά) Λάχανο άσπρο (κιλά) Μαϊντανός (τεμάχια) Μανταρίνια (κιλά) Μήλα (κιλά) Μπανάνες (κιλά) Νεκταρίνια (κιλά) Ντομάτες σαλάτα (κιλά) Πατάτες (κιλά) Πεπόνι (κιλά) Πιπεριές καβάτες (κιλά) Πορτοκάλια (κιλά) Ροδάκινα (κιλά) Σέλινο (κιλά) Σκόρδα (τεμάχια) Σπανάκι (κιλά) Σταφύλι σταφίδα (κιλά) Χόρτα διάφορα (κιλά) Στήθος κοτόπουλο σνίτσελ (κιλά) (Νο.3) - 10% (Νο.8) - 18% Κοτόπουλα φρέσκα ημέρας (κιλά) (Νο.3) - 25% (Νο.8) - 21% Κοτόπουλο κατεψυγμένο (κιλά) (Νο.3) - 25% (Νο.8) - 14% 3

4 23 Ψάρια φρέσκα Πέστροφα (κιλά) Για τα ζητούμενα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία, τα οποία και προστέθηκαν στον παραπάνω πίνακα για καλύτερη σύγκριση. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τελικός μειοδότης αναδεικνύεται: - Για το είδος «Αυγά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,255 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Τυρί τρίμμα» η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,922 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «τυρί ισοδύναμου γκούντα μπαστούνι» η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 8,55 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «τυρί ισοδύναμου γκούντα σε φέτες» η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 8,55 άνευ ΦΠΑ. - Για την κατηγορία «Λαχανικά κατεψυγμένα» τόσο για το είδος «αρακάς» όσο και για το είδος «φασολάκια» η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με ποσοστό έκπτωσης 20%. Για τα είδη για τα οποία κατατέθηκαν δύο προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται: - για όλα τα είδη της κατηγορίας (18) «Κρέας νωπό» στον υποψήφιο με την Προσφορά Νο.9 «ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» με ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων για τα προϊόντα «μοσχάρι σπάλα» και «μοσχάρι ποντίκι» 31% και για το είδος «μπριζόλα χοιρινή 33%. - για το είδος «Στήθος κοτόπουλο σνίτσελ» της κατηγορίας (21) στον υποψήφιο με την Προσφορά Νο.8 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ-ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ» με ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων 25% και για τα υπόλοιπα είδη της κατηγορίας στον υποψήφιο με την Προσφορά Νο.3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE» για το «κοτόπουλο φρέσκο ημέρας» ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων 25% και για το «κοτόπουλο κατεψυγμένο» ποσοστό έκπτωσης 25%. 2) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. Α/Α 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ- ΕΙΔΟΣ Άρτος, αρτοσκευάσματα κ.λ.π. συναφή είδη. ΕΙΔΟΣ Αυγά Γάλα φρέσκο και ξυνόγαλο Τυρί φέτα και Τυρί τρίμμα φέτας Προηγ. Συμβατική τιμή Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ Άρτος τύπου 70 % (κιλά) 1,4 (Νο.5) - 1,4 Αυγά (τεμάχια) 0,34 (Νο.3) - 0, Γάλα φρέσκο (λίτρα) Κρέας νωπό τυρί φέτα (κιλά) 7,11 (Νο.3) - 7,86 4

5 20 21 Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά Πουλερικά παρασκευάσματα πουλερικών Μοσχάρι σπάλα (κιλά) 4% (Νο.8) - 22% Μοσχάρι ποντίκι (κιλά) 4% (Νο.8) - 22% Αγγούρι (τεμάχια) Καρότα (κιλά) Κρεμμύδια ξερά (κιλά) Λάχανο άσπρο (κιλά) Μαϊντανός (τεμάχια) Μανταρίνια (κιλά) Μήλα (κιλά) Ντομάτες σαλάτα (κιλά) Πατάτες (κιλά) Πορτοκάλια (κιλά) Σέλινο (κιλά) Σκόρδα (τεμάχια) Σπανάκι (κιλά) Κοτόπουλα φρέσκα ημέρας (κιλά) (Νο.3) - 25% 23 Ψάρια φρέσκα Πέστροφα (κιλά) (Νο.8) - 21% Για τα ζητούμενα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία, τα οποία και προστέθηκαν στον παραπάνω πίνακα για καλύτερη σύγκριση. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τελικός μειοδότης αναδεικνύεται: - Για το είδος «Άρτος» η εταιρεία με την Προσφορά Νο5. «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΗΛΙΑ» με τιμή 1,4 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Αυγά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με τιμή 0,258 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «μοσχάρι σπάλα» και «μοσχάρι ποντίκι» η εταιρεία με την Προσφορά Νο8. «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» με ποσοστό έκπτωσης 22% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. - Για το είδος «κοτόπουλα φρέσκα ημέρας» η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με ποσοστό έκπτωσης 25% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. 3) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Π Α Ι Δ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν Μ Ο Ν Α Δ Α Π Ω Γ Ω Ν Ι Α Ν Η Σ Προηγ. Νο Υποψηφίου και Οικ. Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ Συμβατική Προσφορά άνευ ΦΠΑ τιμή 4 Άρτος, αρτοσκευάσματα κ.λ.π συναφή είδη Άρτος τύπου 70 % (κιλά) Ψωμάκια για σαντουιτς (τμχ) 5 Αυγά Αυγά (τεμάχια) 5

6 9 Γάλα φρέσκο και ξυνόγαλο Γάλα φρέσκο (λίτρα) 10 Γιαούρτι Τυρί φέτα και Τυρί τρίμμα φέτας Γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα αγελάδας (τεμάχια) τυρί φέτα (κιλά) τυρί τρίμμα (κιλά) Γραβιέρα αγελάδος (κιλά) 15 Αλλαντικά λουκάνικα (κιλά) παριζα (κιλά) ζαμπόν (κιλά) ζαμπόν (κιλά) 16 Τυροκομικά προϊόντα τυρί ισοδύναμου γκούντα (κλ) τυρί ισοδύναμου γκούντα (κλ) 18 Κρέας νωπό Λαχανικά κατεψυγμένα Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά Πουλερικά παρασκευάσματα πουλερικών Μοσχάρι σπάλα (κιλά) 15% (Νο.8) - 22% Μοσχάρι ποντίκι (κιλά) 15% (Νο.8) - 22% Μπριζόλα χοιρινή (κιλά) 15% (Νο.8) - 29% Αρακάς κατ/νος 10 kgr (κιλά) Φασολάκια κατ/να 10 kgr (κιλά) Αγγούρι (τεμάχια) Αχλάδια (κιλά) Καρότα (κιλά) Κρεμμύδια ξερά (κιλά) Μανταρίνια (κιλά) Μήλα (κιλά) Ντομάτες σαλάτα (κιλά) Πατάτες (κιλά) Πορτοκάλια (κιλά) Σέλινο (κιλά) Σκόρδα (τεμάχια) Στήθος κοτόπουλο σνίτσελ (κιλά) Κοτόπουλο κατεψυγμένο (κιλά) 10% (Νο.8) - 18% 10% (Νο.8) - 14% 22 Ψάρια κατ/να

7 Παγγάσιους (κιλά) Για τα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία, τα οποία και προστέθηκαν στον παραπάνω πίνακα για καλύτερη σύγκριση, από τα οποία προέκυψε ότι τελικός μειοδότης αναδεικνύεται: - Για το είδος «μοσχάρι σπάλα» και «μοσχάρι ποντίκι» η εταιρεία με την Προσφορά Νο8. «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» με ποσοστό έκπτωσης 22% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. - Για το είδος «μπριζόλα χοιρινή» η εταιρεία με την Προσφορά Νο8. «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» με ποσοστό έκπτωσης 29% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. - για το είδος «Στήθος κοτόπουλο σνίτσελ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο8 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» με ποσοστό έκπτωσης 18% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. - Για το είδος «κοτόπουλο κατεψυγμένο» η εταιρεία με την Προσφορά Νο8. «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» με ποσοστό έκπτωσης 14% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. 4) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Π Α Ι Δ Ι Ο Υ Θ Ε Σ Π Ρ Ω Τ Ι Α Σ Φ Ι Λ Ι Α Τ Ε Σ Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ 1 Αναψυκτικά - χυμοί / Νερό Άρτος, αρτοσκευάσματα κλπ συναφή είδη. Προηγ. Συμβατική τιμή Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ Κόκα-κόλα 1,5 lit - (Νο.2) - 1,26 Πορτοκαλάδα 1,5 lit - (Νο.2) - 1,21 Χυμοί ατομικοί πορτοκάλι 250ml 0,64 Νερό εμφιαλωμένο φιάλη 500 ml 0, Άρτος τύπου 70 % Ψωμάκια για σαντουιτς (Νο.2) - 0,51 (Νο.2) - 0,26 5 Αυγά ,21 (Νο.2) - 0,19 6 Είδη παντοπωλείου Όσπρια - Ζυμαρικά Φακές (κιλά) 2,3 (Νο.2) - 2,04 Φασόλια ξηρά (κιλα) 2,48 (Νο.2) - 2,2 Φασόλια γίγαντες (κιλά) 6,2 (Νο.2) - 5,49 Μακαρόνια Νο 6 500gr (κιλα) - (Νο.2) - 2,11 Κριθαράκι μέτριο 1 kgr (κιλά) 2,38 (Νο.2) - 2,11 Μακαρόνια Νο gr (κιλά) 1,08 (Νο.2) - 1,05 Μακαρονάκι κοφτό 1 kgr (κιλά) 2,11 (Νο.2) - 2,11 Ρύζι νυχάκι 500gr 1,8 (Νο.2) - 1,59 συσκ. 1 κιλού Ρύζι μπλού μπόνετ (κίτρινο) 500gr 1,8 (Νο.2) - 1,59 συσκ. 1 κιλού Άλευρα Αλεύρι (μπλε) 1kgr (κιλά) 1,55 (Νο.2) - 1,32 Eλιές Σε συσκευασία 6 kgr (κιλά) 5,58 (Νο.2) - 4,94 7

8 Λοιπά είδη γενικού εμπορίου: τσαι βουνου κιλα 24,5 (Νο.2) - 21,68 Τοματοπολτός συσκ των 400 gr 1,65 (Νο.2) - 1,29 συσκ. 410 γραμ. Ξύδι σε φιάλες 400gr (Να προέρχεται αποκλειστικά από κρασί.) 0,45 Άρτυμα λεμονιού Σε φιάλη 360 γραμ 0,35 Πιπέρι κόκκινο συσκ των 100 γραμ 1,8 Πιπέρι μαύρο συσκ των 100 γραμ 2,62 (Νο.2) - 0,45 (Νο.2) - 0,31 (Νο.2) - 1,59 συσκ 200 γραμ. (Νο.2) - 2,32 συσκ 200 γραμ. Ρίγανη σε συσκ των 50 γραμ - (Νο.2) - 2,17 συσκ. 70 γραμ. Κανέλλα σκόνη συσκ των 50 γραμ σε συσκ 1,2 (Νο.2) - 1,06 συσκ 25 γραμ. Αλάτι μαγειρικό 0,72 (Νο.2) - 0,64 συσκ. 500 γραμ. Σόδα μαγειρική συσκ των 350 γραμ - (Νο.2) - 1,28 συσκ. 200 γραμ. Ζάχαρη 1 kgr 1,35 (Νο.2) - 0,88 Καφές ελληνικός συσκ 200 gr 10,4 (Νο.2) - 9,2 συσκ γραμ. Κακάο συσκ 1 kgr σε συσκ. 19,95 Γάλα εβαπορέ ισοδυναμου νουνου 1,09 (Νο.2) - 17,66 συσκ γραμ. (Νο.2) - 0,89 κετσαπ 500γρ. 2,75 (Νο.2) - 2,44 μαγιονεζα 500γρ. 3,08 (Νο.2) - 2,52 μερεντα 400γρ 2,96 (Νο.2) - 2,47 Μαρμελάδα μερίδες 20 γραμ 0,16 (Νο.2) - 0,14 μελακια 20 γρ 0,31 (Νο.2) - 0,27 8 Πατάτες κατεψυγμένες Γάλα φρέσκο και ξυνόγαλο Γάλα φρέσκο Γιαούρτι πρόβειο 11 Γαλοτύρι Τυρί φέτα και Τυρί τρίμμα φέτας Γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα τυρί φέτα Κεφαλογραβιέρα (κιλά) 15 Αλλαντικά Τυροκομικά προϊόντα Παριζα τιμή κιλού 8 (Νο.2) - 7,52 Γαλοπούλα τιμή κιλού 11,88 (Νο.2) - 10,51 ζαμπόν τιμή κιλού 10,68 (Νο.2) - 9,45 τυρί ισοδύναμου ένταμ τιμή κιλού 7,28 17 Έλαια / (Νο.2) - 6,44 8

9 Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο συσκ των 5lit, 18 Κρέας νωπό Λαχανικά κατεψυγμένα Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά Πουλερικά παρασκευάσματα πουλερικών (Νο.1) - 23,15% Αραβοσιτέλαιο συσκ των 5lit (Νο.1) - 27,10% μοσχαρι μηρος α.ο. (κιλά) (Νο.8) - 18,00% Μπριζόλα χοιρινή (κιλά) (Νο.8) - 22,00% Αρνί νωπό (κιλά) (Νο.8) - 16,50% Αρακάς κατ/νος 10 kgr (κιλά) Φασολάκια κατ/να 10 kgr (κιλά) (Νο.2) - 5,00% (Νο.2) - 10,00% - 31,00% - 33,00% - 21,00% Αγγούρι 9% (Νο.11) 30% Άνιθος τμχ 9% (Νο.11) 30% Αχλάδια (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Βερύκοκα (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Καρότα 9% (Νο.11) 30% Καρπούζι (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Κολοκυθάκια (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Κουνουπίδι 9% (Νο.11) 30% Κρεμμύδια ξερά (κιλά) 9% (Νο.11) 31% Κρεμμύδι φρέσκο χρέωση τμχ 9% (Νο.11) 30% Λάχανο άσπρο 9% (Νο.11) 30% Λεμόνια (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Μαϊντανός τμχ 9% (Νο.11) 30% Μανταρίνια (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Μαρούλια τμχ 9% (Νο.11) 30% Μελιτζάνες (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Μήλα (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Μπανάνες (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Νεκταρίνια (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Ντομάτες σαλάτα (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Ντομάτες γεμιστά (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Πατάτες (κιλά) 9% (Νο.11) 31% Πεπόνι (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Πορτοκάλια (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Ροδάκινα (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Σέλινο 9% (Νο.11) 30% Σκόρδα (τμχ) 9% (Νο.11) 30% Σπανάκι (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Σταφύλι σταφίδα (κιλά) 9% (Νο.11) 30% Χόρτα διάφορα (κιλά) 9% (Νο.11) 30%

10 Μπούτι κοτόπουλο (κιλά) 4,65 (Νο.8) -23% Κοτόπουλο κατεψυγμένο (κιλά) (Νο.8) -7% 22 Ψάρια κατ/να ψαρι φετα-βακαλαος (κιλά) Για τα ζητούμενα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία, τα οποία και προστέθηκαν στον παραπάνω πίνακα για καλύτερη σύγκριση. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τελικός μειοδότης αναδεικνύεται: - Για το είδος «Χυμοί ατομικοί πορτοκάλι 250ml» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,51 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Νερό εμφιαλωμένο φιάλη 500 ml» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,26 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Αυγά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,19 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Φακές» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 2,04 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Φασόλια ξηρά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 2,2 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Φασόλια γίγαντες» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 5,49 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Κριθαράκι μέτριο» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 2,11 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μακαρόνια Νο2-3» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 1,05 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μακαρονάκι κοφτό 1 kgr» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 2,11 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ρύζι νυχάκι ενός κιλού» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 1,59 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ρύζι μπλού μπόνετ ενός κιλού» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 1,59 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Αλεύρι (μπλε) 1kgr» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 1,32 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Eλιές» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 4,94 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «τσαι βουνου» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 21,68 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Τοματοπολτός συσκ των 410 gr» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 1,29 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Ξύδι σε φιάλες 400gr» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,45 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Άρτυμα λεμονιού 360 γραμ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,31 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Πιπέρι κόκκινο 200 γραμ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 1,59 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Πιπέρι μαύρο 200 γραμ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 2,32 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Κανέλλα σκόνη 25 γραμ.» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 1,06 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Αλάτι μαγειρικό 500 γραμ.» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,64 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «ζάχαρη» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,88 άνευ ΦΠΑ. 10

11 - Για το είδος «Καφές ελληνικός κιλού» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 9,2 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Κακάο δύο κιλών» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 17,66 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Γάλα εβαπορέ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,89 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «κετσαπ 500γρ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 2,44 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «μαγιονεζα 500γρ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 2,52 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «μερεντα 400γρ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 2,47 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Μαρμελάδα μερίδες 20 γραμ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,14 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «μελακια 20 γρ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,27 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Παριζα» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 7,52 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «Γαλοπούλα» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 10,51 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «ζαμπόν» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 9,45 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «τυρί ένταμ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 6,44 άνευ ΦΠΑ. - Για την κατηγορία «Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο11. «ΛΑΖΟΥ ΙΟΥΛΙΑ» με ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας 31% για τα είδη «κρεμμύδια ξηρά» και «πατάτες» και 30% για όλα τα υπόλοιπα είδη της κατηγορίας. - Για το είδος «κοτόπουλο μπούτι» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 4,65 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά της εταιρείας με την Προσφορά Νο.8 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», όπως ζητήθηκε από τη διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 23% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους με το ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 4,23. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 3,26. Συνεπώς συγκριτικά κρίνεται συμφέρουσα και γίνεται αποδεκτή. Για τις κατηγορίες-είδη όπου κατατέθηκαν δύο προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται, όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα, εκείνος που έδωσε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Δηλαδή - Για την κατηγορία «Έλαια» κρίνεται συμφέρουσα η προσφορά του υποψηφίου Νο. 1 «ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ ΑΕ» διότι και για τα δύο ζητούμενα είδη προσέφερε μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, ήτοι για το ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο ποσοστό 23,15% και για το αραβοσιτέλαιο ποσοστό 27,10%. - Για την κατηγορία «Κρέας νωπό» κρίνεται συμφέρουσα η προσφορά του υποψηφίου Νο. 9 «ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» διότι προσέφερε για όλα τα είδη της κατηγορίας μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, ήτοι για το είδος «μοσχάρι μηρός α.ο.» 31%, για το είδος «μπριζόλα χοιρινή» 33% και για το είδος «αρνί νωπό» 21%. 5) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α Μ Ε Α Θ Ε Σ Π Ρ Ω Τ Ι Α Σ Μ Ο Ν Α Δ Α Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Κ Α Ι Μ Ο Ν Α Δ Α Φ Ι Λ Ι Α Τ Ω Ν. Προηγ. Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ Συμβατική άνευ ΦΠΑ 11

12 1 Αναψυκτικά - χυμοί - ποτά Κόκα-κόλα 330ml Γκαζόζα 330 ml Λεμονάδα 330 ml Πορτοκαλάδα 330 ml Χυμοί πορτοκάλι 1 lit Xυμοί Ανάμικτοι 1 lit τιμή ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΦΙΛΙΑΤΕΣ 2 Νερό Ποτά-κρασί / Νερό εμφιαλωμένο φιάλη 18,9 lit Νερό εμφιαλωμένο φιάλη 500 ml Μπύρα σε κουτί Οίνος λευκός - ερυθρός 1 λίτρου 4 Άρτος Άρτος τύπου μικτού kg 1,55 (Νο.6) 1,58 5 Αυγά Είδη παντοπωλείου Άρτος τύπου σικάλεως kg 1,55 (Νο.6) 1,58 Λοιπά αρτοποιήματα: Λαγάνα, κουλούρια, βουτήματα, σταφιδόψωμα, τσουρέκια, βασιλόπιτα, αρτοκλασία, πρόσφορα. 10,00 (Νο.6) 3,10 Αυγά 0,14 (Νο.3) 0,158 Όσπρια - Ζυμαρικά Φακές των 500gr 1,2 (Νο.3) 1,2 Άλευρα Φασόλια ξηρά 500gr 1,15 (Νο.3) 1,275 Φασόλια γίγαντες kg 3,18 (Νο.3) 4,90 Κριθαράκι μέτριο 500gr 0,44 (Νο.3) 0,712 Μακαρόνια Νο2 500gr 0,44 (Νο.3) 0,75 Μακαρονάκι κοφτό 500 gr 0,44 (Νο.3) 0,63 Πεπονάκι 500gr 0,44 (Νο.3) 0,792 Ρύζι τύπου καρολίνα kg 1,59 (Νο.3) 1,688 Ρύζι τύπου νυχάκι kg - (Νο.3) 1,688 Ρύζι barboiled (κίτρινο) kg 1,41 (Νο.3) 1,688 Τραχανάς 500gr 3,92 (Νο.3) 1,98 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1kgr 0,87 (Νο.3) 0,90 Φαρίνα 500gr 0,7/500 γρ (Νο.3) 1,35 Σιμιγδάλι 500 gr 0,78 (Νο.3) 0,97 Κρέμα αραβοσίτου τμχ 60 γραμ. 0,7 (Νο.3) 2,1 το κιλό Eλιές Ελιές kg 4,28 (Νο.3) 4,75 Λοιπά είδη γενικού Χαμομήλι κουτί 10 τμχ 0,85/10 τμχ (Νο.3) 1,6 συσκ 12

13 εμπορίου.: 25τμχ Τσάι βουνού kgr 18,58 (Νο.3) 19,80 Τοματοπολτός συσκ των 410 gr 0,88 (Νο.3) 0,99 συσκ 420 γραμ Ξύδι σε φιάλες 5 lit 3,55 (Νο.3) 3,8 Άρτυμα λεμονιού σε φιάλες 360 gr 0,26 (Νο.3) 0,45 Αλάτι μαγειρικό 1 kgr 0,47 (Νο.3) 0,612 Πιπέρι κόκκινο συσκ των 500 γραμ 3,66/500 γρ Πιπέρι μαύρο συσκ των 500 γραμ 5,74/500 γρ. (Νο.3) 5,95 το κιλό (Νο.3) 11,55 Ρίγανη σε συσκ 1 kg 3,18/500 γρ (Νο.3) 6,86 Κανέλλα σκόνη συσκ των 50 γραμ 7,5/500 γρ Γαρύφαλλο - Κίμινο - (Νο.3) 2,45 συσκ. 500 γραμ. (Νο.3) 7,7 συσκ 500 γραμ. (Νο.3) 3,00 συσκ. 500 γραμ. Μαγιά ξερή 10 gr 0,92 (Νο.3) 0,98 Κορν φλάουερ τμχ. 200 gr 0,92/200 γρ Μοσχοκάρυδο σκόνη συσκ 30 γραμ - (Νο.3) 4,5 συσκ. 1 κιλού (Νο.3) 1,96 Βανίλια, συσκ 30 τμχ - (Νο.3) 9,8 Ζελέ Φρούτων τμχ. 200 gr 1,09/200 γρ (Νο.3) 4,5 συσκ. 1 κιλού Ζωμός Κότας συσκ. 1 kg 7,06 (Νο.3) 9,9 Γάλα εβαπορέ 500 γρ 0,64 (Νο.3) 0,95 Φύλλο κρούστας συσκ. 1 kg Κομπόστα 820 gr 1,48/500 γρ. 1,05/820γρ (Νο.3) 1,9 συσκ. 400 γραμ. (Νο.3) 3,53 συσκ. 2,5 κιλά Ζάχαρη 1 kg 1,12 (Νο.3) 1,02 Καφές ελληνικός συσκ 200 gr Στιγμιαίος καφές συσκ. 750 gr 1,45/200 γρ 18,29/750 γρ (Νο.3) 8,91 συσκ 1 κιλού (Νο.3) 19,8 συσκ. 1 κιλού Γαλλικός Καφές συσκ. 500 gr 6,73/500 γρ (Νο.3) 8,10 Φίλτρα καφέ Νο 2 - (Νο.3) 2,00 Χαλβάς μπαστούνι 2,5 κιλών 14,78 (Νο.3) 9,95 Τουρσί kg - (Νο.3) 1,94 Ταραμοσαλάτα kg - (Νο.3) 4,75 Φρυγανιά τριμμένη τμχ 7 Μαγειρικά λίπη ,69/ 250γρ (Νο.3) 1,65 συσκ 1 κιλού Μαργαρίνη συσκ 500 γραμ 1,39/500 γρ (Νο.3) 2,375 Φυτίνη συσκ των 2 kg - (Νο.3) 11,59 9 Γάλα

14 Γάλα αγελάδας φρέσκο παστεριωμένο χύμα λίτρο Ξυνόγαλο 500 ml 10 Γιαούρτι Γαλοτύρι Βούτυρο Γιαούρτι αγελάδας 200 gr 0,5 (Νο.3) 0,561 Γαλοτύρι kg 3,35 (Νο.3) 3,96 Βούτυρο αγελαδινό 500 gr 13 Τυρί Γραβιέρα- Κεφαλογραβιέρα Τυρί φέτα kg 6,23 (Νο.3) 6,65 Τυρί τρίμμα φέτα kg - (Νο.3) 5, Αλλαντικά Κεφαλογραβιέρα αγελάδας kg 8,21 Πάριζα,Ζαμπόν, Γαλοπούλα, kg - 16 Τυροκομικά προιόντα (Νο.3) 9,5 (Νο.3) 9,00 Λουκάνικα kg - (Νο.3) 4,5 Φέτες κίτρινου τυριού (Gouda,Edam) kg - 17 Έλαια / Κρέας νωπό Λαχανικά κατεψυγμένα Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο lt 14,95 Αραβοσιτέλαιο lt 10,17 Μοσχάρι kg Αρνί kg Χοιρινό kg Μπριζόλα χοιρινή kg Κατσίκι kg Κιμάς Μοσχαρίσιος kg Κιμάς χοιρινός kg (Νο.3) 9,00 (Νο.1) - 23,15% (Νο.1) 27,10% 18% 16,5% 18% 22% 13,5% 10,5% 18% (Νο.3) 5% (Νο.1) 23,15% (Νο.3) 5% (Νο.1) 27,10% 31% 21% 33% 33% 21% 31% 33% Αρακάς κατ/νος 1 kg 1,76 (Νο.3) 10% Μπάμιες κατ/νες 1 Κg 3,78 (Νο.3) 10% 18% 16,5% 18% 22% 13,5% 10,5% 31% 21% 33% 33% 21% 31%

15 20 Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά 21 Πουλερικά παρασκευάσματα πουλερικών Σπανάκι κατ/νο 1 kg 1,68 (Νο.3) 3% Φασολάκια κατ/να 1 kg 1,76 (Νο.3) 8% Ανάμικτα λαχανικά κατ/να 1 kg 1,76 Αγγούρι τμχ (Νο.3) 10% Κολοκυθάκια κιλό (Νο.10) - 30% Κουνουπίδι κιλό (Νο.10) - 30% Κρεμμύδια ξερά κιλό (Νο.10) - 31% Λάχανο άσπρο κιλό 43% (Νο.10) - 30% Λεμόνια κιλό (Νο.10) - 30% (Νο.10) - 30% Ακτινίδια κιλό (Νο.10) - 30% Άνιθος τμχ (Νο.10) - 30% Αχλάδια κιλό (Νο.10) - 30% Δυόσμος τμχ (Νο.10) - 30% Καρότα κιλό (Νο.10) - 30% Καρπούζι κιλό (Νο.10) - 30% Κρεμμύδι φρέσκο χρέωση τεμάχιο (Νο.10) - 30% Μαϊντανός τμχ (Νο.10) - 30% Μανταρίνια κιλό (Νο.10) - 30% Μαρούλια κιλό (Νο.10) - 30% Μελιτζάνες κιλό (Νο.10) - 30% Μήλα κιλό (Νο.10) - 30% Μπανάνες κιλό (Νο.10) - 30% Μπρόκολο κιλό (Νο.10) - 30% Νεκταρίνια κιλό (Νο.10) - 30% Ντομάτες για σαλάτα κιλό (Νο.10) - 30% Ντομάτες για γεμιστά κιλό (Νο.10) - 30% Πράσσα κιλό (Νο.10) - 30% Παντζάρια κιλό (Νο.10) - 30% Πατάτες κιλό (Νο.10) - 31% Πεπόνι κιλό (Νο.10) - 30% Πιπεριές καβάτες για γεμιστά κιλό Πιπεριές ψιλές για σαλάτα κιλό (Νο.10) - 30% (Νο.10) - 30% Πορτοκάλια κιλό (Νο.10) - 30% Ροδάκινα κιλό (Νο.10) - 30% Σέλινο κιλό (Νο.10) - 30% Σκόρδα τμχ (Νο.10) - 30% Σταφύλι σταφίδα κιλό (Νο.10) - 30% Φασολάκια φρέσκα κιλό (Νο.10) - 30% 43% Χόρτα διάφορα (αντίδια, (Νο.10) - 30% βλήτα)κιλό Μπούτι κοτόπουλο κιλό (Νο.3) - (Νο.8) - (Νο.8) - 23% 15

16 Κοτόπουλα φρέσκα κιλό 22 Ψάρια κατ/να Ψάρια φρέσκα % 23% (Νο.3) - 25% (Νο.8) - 17% Σουπιές κιλό 8,41 (Νο.3) - 12% Χταπόδι κιλό 8,41 (Νο.3) - 5% Βακαλάος φιλέτο κιλό 4,5 (Νο.3) - 5% Πέρκα κιλό 6,89 (Νο.3) - 2% Τσιπούρα κιλό Μπακαλιαράκι κιλό Λαβράκι κιλό Γαύρος κιλό Σαρδέλα (Νο.8) - 17% Για την Μονάδα Ηγουμενίτσας του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας: Για τις κατηγορίες-είδη όπου κατατέθηκαν δύο προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται, όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα, εκείνος που έδωσε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Δηλαδή - Για την κατηγορία «Έλαια» η προσφορά του υποψηφίου Νο. 1 «ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ ΑΕ» διότι προσέφερε μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ήτοι για το είδος «Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο» ποσοστό 23,15% και για το είδος «Αραβοσιτέλαιο» ποσοστό 27,10%. - Για την κατηγορία «Κρέας νωπό» η προσφορά του υποψηφίου Νο. 9 «ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» διότι προσέφερε μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ήτοι για το είδος «μοσχάρι» 31%, για το είδος «αρνί» 21%, για το είδος «χοιρινό» 33%, για το είδος «μπριζόλα χοιρινή» 33%, για το είδος «κατσίκι» 21%, για το είδος «κιμάς μοσχαρίσιος» 31%, για το είδος κιμάς χοιρινός 33%. - Για την κατηγορία «Πουλερικά-παρασκευάσματα πουλερικών» η προσφορά του υποψηφίου Νο. 3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE» διότι προσέφερε μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ήτοι για το είδος «μπούτι κοτόπουλο» 25% και για το είδος «κοτόπουλο φρέσκο» 25%. Για τα είδη για τα οποία κατατέθηκε ή έγινε αποδεκτή στην παρούσα φάση μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία που αποτυπώθηκαν στον παραπάνω πίνακα, από τα οποία προέκυψαν τα εξής: - Για την κατηγορία «Άρτος» και για τα είδη «λοιπά αρτοποιήματα» η προσφερόμενη τιμή είναι χαμηλότερη από την προηγούμενη συμβατική και η προσφορά του υποψηφίου Νο 6 «ΑΗΔΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» γίνεται αποδεκτή με τιμή 3,10 με το ΦΠΑ το κιλό. - Για την κατηγορία «Είδη παντοπωλείου» γίνεται αποδεκτή η οικονομική προσφορά του υποψηφίου Νο.3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE»για τα κάτωθι είδη η οποία είναι είτε ίδια τιμή με την προηγούμενη συμβατική είτε λόγω προσφοράς μεγαλύτερης συσκευασίας από τον προμηθευτή, αναλογικά χαμηλότερη και ως εκ τούτου συμφέρουσα από την προηγούμενη συμβατική: «Φακές των 500 γραμ.» στην τιμή 1,2 άνευ ΦΠΑ, «Τραχανάς των 500 γραμ.» στην τιμή 1,98 άνευ ΦΠΑ, «Φαρίνα κιλό» στην τιμή 1,35 άνευ ΦΠΑ, «Κρέμα αραβοσίτου κιλό» στην τιμή 2,1 άνευ ΦΠΑ, «χαμομήλι κουτί 25τμχ» στην τιμή 1,6 άνευ ΦΠΑ, «πιπέρι κόκκινο συσκ. κιλού» στην τιμή 5,95 άνευ ΦΠΑ, «κανέλλα σκόνη 16

17 500 γραμ.» στην τιμή 2,45 άνευ ΦΠΑ, «κορν φλάουερ συσκ. κιλού» στην τιμή 4,5 άνευ ΦΠΑ, «ζελέ φρούτων συσκ. κιλού» στην τιμή 4,5 άνευ ΦΠΑ, «ζάχαρη συσκ. κιλού» στην τιμή 1,02 άνευ ΦΠΑ, στιγμιαίος καφές συσκ. κιλού» στην τιμή 19,8 άνευ ΦΠΑ, «χαλβάς μπαστούνι 2,5 κιλών» στην τιμή 9,95 άνευ ΦΠΑ, «φρυγανιά τριμμένη συσκ. κιλού» στην τιμή 1,65 άνευ ΦΠΑ. Η προσφορά του υποψηφίου για τα υπόλοιπα είδη της κατηγορίας, εξαιρουμένων των προαναφερθέντων, κρίνεται μη αποδεκτή, διότι οι προηγούμενες συμβατικές τιμές, ή κατά περίπτωση επειδή δεν υπάρχουν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία και δεν αναπτύχθηκε ανταγωνισμός, ήταν χαμηλότερες από τις προσφέρουσες και άρα είναι μη συμφέρουσες. - Για την κατηγορία «Λαχανικά κατεψυγμένα» για το είδος «αρακάς» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 1,76 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά του υποψηφίου Νο3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE», όπως ζητήθηκε από τη διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή λαχανικών χύμα μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους άνευ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 1,7. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 1,53. Συνεπώς συγκριτικά κρίνεται συμφέρουσα και γίνεται αποδεκτή. Για το είδος «μπάμιες» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 3,78 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά του υποψηφίου Νο3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE», όπως ζητήθηκε από τη διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή συσκευασίας κιλού μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους άνευ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 4,28. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 3,85. Συνεπώς συγκριτικά δεν είναι συμφέρουσα και άρα μη αποδεκτή. Για το είδος «Σπανάκι κατεψυγμένο» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 1,68 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά του υποψηφίου Νο3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE», όπως ζητήθηκε από τη διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 3% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή συσκευασίας κιλού μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους άνευ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 2,9. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 2,81. Συνεπώς συγκριτικά δεν είναι συμφέρουσα και άρα μη αποδεκτή. Για το είδος «Φασολάκι» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 1,76 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά του υποψηφίου Νο3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE», όπως ζητήθηκε από τη διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 8% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή συσκευασίας κιλού μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους άνευ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 3,45. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 3,1. Συνεπώς συγκριτικά δεν είναι συμφέρουσα και άρα μη αποδεκτή. Για το είδος «ανάμικτα λαχανικά» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 1,76 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά του υποψηφίου Νο3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE», όπως ζητήθηκε από τη διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή λαχανικών χύμα μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους άνευ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 1,77. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 1,59. Συνεπώς συγκριτικά κρίνεται συμφέρουσα και γίνεται αποδεκτή. - Για την κατηγορία «ψάρια κατεψυγμένα» για το είδος «σουπιές» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 8,41 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά του υποψηφίου Νο3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE», όπως ζητήθηκε από τη διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 12% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους άνευ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 7,43. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 6,54. Συνεπώς συγκριτικά κρίνεται συμφέρουσα και γίνεται αποδεκτή. Για το είδος «χταπόδι» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 8,41 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά του υποψηφίου Νο3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE», όπως ζητήθηκε από τη 17

18 διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 5% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους άνευ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 9,4. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 8,93. Συνεπώς συγκριτικά δεν είναι συμφέρουσα και άρα μη αποδεκτή. Για το είδος «βακαλάος φιλέτο» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 4,5 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά του υποψηφίου Νο3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE», όπως ζητήθηκε από τη διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 5% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους άνευ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 5,52. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 5,24. Συνεπώς συγκριτικά δεν είναι συμφέρουσα και άρα μη αποδεκτή. Για το είδος «πέρκα» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 6,89 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά του υποψηφίου Νο3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE», όπως ζητήθηκε από τη διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 2% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους άνευ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 8,08. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 7,92. Συνεπώς συγκριτικά δεν είναι συμφέρουσα και άρα μη αποδεκτή. Για την Μονάδα Φιλιατών του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας: Για τα είδη για τα οποία κατατέθηκε ή έγινε αποδεκτή στην παρούσα φάση μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία, από τα οποία προέκυψαν τα εξής: - Για την κατηγορία «Έλαια» για το είδος «ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 14,95 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά του υποψηφίου με την προσφορά Νο. 1 «ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ ΑΕ», όπως ζητήθηκε από τη διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 23,15% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους άνευ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 18,96. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 14,571. Συνεπώς συγκριτικά κρίνεται συμφέρουσα και γίνεται αποδεκτή. Για το είδος «αραβοσιτέλαιο» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 10,17 ενώ η παρούσα οικονομική προσφορά του υποψηφίου με την προσφορά Νο. 1 «ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ ΑΕ», όπως ζητήθηκε από τη διακήρυξη, αφορά ποσοστό έκπτωσης 27,10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με βάση το δελτίο τιμών του προαναφερθέντος Τμήματος η μέση λιανική τιμή μηνός Μαΐου του εν λόγω είδους άνευ ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 7,85. Δεδομένου και του ποσοστού έκπτωσης η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 5,723. Συνεπώς συγκριτικά κρίνεται συμφέρουσα και γίνεται αποδεκτή. - Για την κατηγορία «Οπωροπωλείου Φρέσκα Φρούτα Λαχανικά», το προηγούμενο συμβατικό ποσοστό έκπτωσης ήταν 43% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώ το προσφερόμενο είναι 31% για πατάτες και κρεμμύδια ξερά και 30% για όλα τα υπόλοιπα είδη. Συνεπώς συγκριτικά η προσφορά δεν είναι συμφέρουσα και άρα μη αποδεκτή. - Για την κατηγορία «Πουλερικά-παρασκευάσματα πουλερικών» και για το είδος «μπούτι κοτόπουλο» το προηγούμενο συμβατικό ποσοστό έκπτωσης ήταν 31% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώ το προσφερόμενο είναι 23%. Συνεπώς συγκριτικά η προσφορά δεν είναι συμφέρουσα και άρα μη αποδεκτή. Για το είδος «κοτόπουλα φρέσκα» το προηγούμενο συμβατικό ποσοστό έκπτωσης ήταν 31% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώ το προσφερόμενο είναι 17%. Συνεπώς συγκριτικά η προσφορά δεν είναι συμφέρουσα και άρα μη αποδεκτή 18

19 Για τις κατηγορίες-είδη όπου κατατέθηκαν δύο προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται, όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα, εκείνος που έδωσε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Δηλαδή: - Για την κατηγορία «Κρέας νωπό» η προσφορά του υποψηφίου Νο. 9 «ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» διότι προσέφερε μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ήτοι για το είδος «μοσχάρι» 31%, για το είδος «αρνί» 21%, για το είδος «χοιρινό» 33%, για το είδος «μπριζόλα χοιρινή» 33%, για το είδος «κατσίκι» 21% και για το είδος «κιμάς μοσχαρίσιος» 31%. - Για την κατηγορία «Πουλερικά-παρασκευάσματα πουλερικών» και για το είδος «μπούτι κοτόπουλο» το προηγούμενο συμβατικό ποσοστό έκπτωσης ήταν 31% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώ το προσφερόμενο είναι 23%. Συνεπώς συγκριτικά η προσφορά δεν είναι συμφέρουσα και άρα μη αποδεκτή. Για το είδος «κοτόπουλα φρέσκα» το προηγούμενο συμβατικό ποσοστό έκπτωσης ήταν 31% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώ το προσφερόμενο είναι 17%. Συνεπώς συγκριτικά η προσφορά δεν είναι συμφέρουσα και άρα μη αποδεκτή. Για τα είδη στα οποία αναδεικνύεται τελικός μειοδότης προτείνεται η συνέχεια του διαγωνισμού, ενώ για τα είδη για τα οποία οι προσφορές που κατατέθηκαν δεν κρίθηκαν συμφέρουσες είτε επειδή οι προσφερόμενες τιμές ήταν μεγαλύτερες από τις προηγούμενες συμβατικές είτε λόγω έλλειψης ανταγωνισμού, προτείνεται επανάληψη διαγωνισμού. Δεδομένου ότι η τελική κρίση και έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού έγκειται στην δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου Εισηγούμαι I. Την έγκριση του από Πρακτικού αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών του διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 10/2014 για την ανάδειξη Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων για τις ανάγκες των Παραρτημάτων: Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων, ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας και Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας του Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 με το ΦΠΑ, για το έτος 2014, σύμφωνα με το οποίο τελικοί μειοδότες αναδεικνύονται οι : 1) Για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού - Μονάδα Ιωαννίνων: 1.1 Για το είδος «Αυγά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με σταθερή τιμή 0,255 άνευ ΦΠΑ. 1.2 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» για τα κάτωθι είδη με σταθερές τιμές: «Τυρί τρίμμα» με τιμή 0,922 άνευ ΦΠΑ, «τυρί ισοδύναμου γκούντα μπαστούνι» με τιμή 8,55 άνευ ΦΠΑ, «τυρί ισοδύναμου γκούντα σε φέτες» με τιμή 8,55 άνευ ΦΠΑ, 1.3 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» για το είδος «αρακάς κατεψυγμένος» με ποσοστό έκπτωσης 20% και για το είδος «φασολάκια κατεψυγμένα» με ποσοστό έκπτωσης 20%, όλα επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. 1.4 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο.9 «ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» για το είδος «μοσχάρι σπάλα» με ποσοστό έκπτωσης 31%, «μοσχάρι ποντίκι» ποσοστό έκπτωσης 31% και «μπριζόλα χοιρινή» με ποσοστό έκπτωσης 33%, όλα επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. 1.5 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο.8 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ-ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ» για το είδος «Στήθος κοτόπουλο σνίτσελ» με ποσοστό έκπτωσης 18% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων 1.6 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο.3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE» για το είδος «κοτόπουλο φρέσκο ημέρας» με ποσοστό έκπτωσης 25% και για το είδος «κοτόπουλο κατεψυγμένο» με ποσοστό έκπτωσης 25%, όλα επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. 19

20 2) Για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού - Μονάδα Κόνιτσας: 2.1 Για το είδος «Άρτος» η εταιρεία με την Προσφορά Νο5. «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΗΛΙΑ» με σταθερή τιμή 1,4 άνευ ΦΠΑ. 2.2 Για το είδος «Αυγά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» με σταθερή τιμή 0,258 άνευ ΦΠΑ. 2.3 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο8. «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» για το είδος «μοσχάρι σπάλα» με ποσοστό έκπτωσης 22% και για το είδος «μοσχάρι ποντίκι» με ποσοστό έκπτωσης 22%, όλα επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. 2.4 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο3. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» για το είδος «κοτόπουλα φρέσκα ημέρας» με ποσοστό έκπτωσης 25% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. 3) Για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Μονάδα Πωγωνιανής: 3.1 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο8. «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» για το είδος «μοσχάρι σπάλα» με ποσοστό έκπτωσης 22%, για το είδος «μοσχάρι ποντίκι» με ποσοστό έκπτωσης 22%, για το είδος «μπριζόλα χοιρινή» με ποσοστό έκπτωσης 29%, για το είδος «Στήθος κοτόπουλο σνίτσελ» με ποσοστό έκπτωσης 18% και για το είδος «κοτόπουλο κατεψυγμένο» με ποσοστό έκπτωσης 14%, όλα επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων.. 4) Για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας Φιλιάτες: 4.1 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» για τα κάτωθι είδη με σταθερές τιμές: «Χυμοί ατομικοί πορτοκάλι 250ml» με τιμή 0,51 άνευ ΦΠΑ, «Νερό εμφιαλωμένο φιάλη 500 ml» με τιμή 0,26 άνευ ΦΠΑ, «Αυγά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο2. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 0,19 άνευ ΦΠΑ, «Φακές» με τιμή 2,04 άνευ ΦΠΑ, «Φασόλια ξηρά» με τιμή 2,2 άνευ ΦΠΑ, «Φασόλια γίγαντες» με τιμή 5,49 άνευ ΦΠΑ, «Κριθαράκι μέτριο» με τιμή 2,11 άνευ ΦΠΑ, «Μακαρόνια Νο2-3» με τιμή 1,05 άνευ ΦΠΑ, «Μακαρονάκι κοφτό 1 kgr» με τιμή 2,11 άνευ ΦΠΑ, «Ρύζι νυχάκι ενός κιλού» με τιμή 1,59 άνευ ΦΠΑ, «Ρύζι μπλού μπόνετ ενός κιλού» με τιμή 1,59 άνευ ΦΠΑ, «Αλεύρι (μπλε) 1kgr» με τιμή 1,32 άνευ ΦΠΑ, «Eλιές» με τιμή 4,94 άνευ ΦΠΑ, «τσαι βουνου» με τιμή 21,68 άνευ ΦΠΑ, «Τοματοπολτός συσκ των 410 gr» με τιμή 1,29 άνευ ΦΠΑ, «Ξύδι σε φιάλες 400gr» με τιμή 0,45 άνευ ΦΠΑ, «Άρτυμα λεμονιού 360 γραμ» με τιμή 0,31 άνευ ΦΠΑ, «Πιπέρι κόκκινο 200 γραμ» με τιμή 1,59 άνευ ΦΠΑ, «Πιπέρι μαύρο 200 γραμ» με τιμή 2,32 άνευ ΦΠΑ, «Κανέλλα σκόνη 25 γραμ.» με τιμή 1,06 άνευ ΦΠΑ, «Αλάτι μαγειρικό 500 γραμ.» με τιμή 0,64 άνευ ΦΠΑ, «ζάχαρη» με τιμή 0,88 άνευ ΦΠΑ, «Καφές ελληνικός κιλού» με τιμή 9,2 άνευ ΦΠΑ, «Κακάο δύο κιλών» με τιμή 17,66 άνευ ΦΠΑ, «Γάλα εβαπορέ» με τιμή 0,89 άνευ ΦΠΑ, «κετσαπ 500γρ» με τιμή 2,44 άνευ ΦΠΑ, «μαγιονεζα 500γρ» με τιμή 2,52 άνευ ΦΠΑ, «μερεντα 400γρ» με τιμή 2,47 άνευ ΦΠΑ, «Μαρμελάδα μερίδες 20 γραμ» με τιμή 0,14 άνευ ΦΠΑ, «μελακια 20 γρ» με τιμή 0,27 άνευ ΦΠΑ, «Παριζα» με τιμή 7,52 άνευ ΦΠΑ, «Γαλοπούλα» με τιμή 10,51 άνευ ΦΠΑ, «ζαμπόν» με τιμή 9,45 άνευ ΦΠΑ, «τυρί ένταμ» με τιμή 6,44 άνευ ΦΠΑ. 4.2 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο.1 «ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ ΑΕ» για το είδος «ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο» με ποσοστό έκπτωσης 23,15% και για το είδος «αραβοσιτέλαιο» με ποσοστό έκπτωσης 27,10%, όλα επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. 4.3 Η εταιρεία με την προσφορά Νο. 9 «ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» για το είδος «μοσχάρι μηρός α.ο.» με ποσοστό έκπτωσης 31%, για το είδος «μπριζόλα χοιρινή» με ποσοστό έκπτωσης 33% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας και για το είδος «αρνί νωπό» με 20

21 ποσοστό έκπτωσης 21%, όλα επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. 4.4 Για την κατηγορία «Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο11. «ΛΑΖΟΥ ΙΟΥΛΙΑ» για τα είδη «κρεμμύδια ξηρά» και «πατάτες» με ποσοστό έκπτωσης 31% και για όλα τα υπόλοιπα είδη της κατηγορίας με ποσοστό έκπτωσης 30% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. 4.5 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο.8 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» για το είδος «κοτόπουλο μπούτι» με ποσοστό έκπτωσης 23% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. 5) Για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας Μονάδα Ηγουμενίτσας: 5.1 Η εταιρεία με την προσφορά Νο 6 «ΑΗΔΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» για το είδος «λοιπά αρτοποιήματα» με σταθερή τιμή 3,10 με το ΦΠΑ το κιλό. 5.2 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο.3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE» για τα εξής είδη με σταθερή τιμή: «Φακές των 500 γραμ.» στην τιμή 1,2 άνευ ΦΠΑ, «Τραχανάς των 500 γραμ.» στην τιμή 1,98 άνευ ΦΠΑ, «Φαρίνα κιλό» στην τιμή 1,35 άνευ ΦΠΑ, «Κρέμα αραβοσίτου κιλό» στην τιμή 2,1 άνευ ΦΠΑ, «χαμομήλι κουτί 25τμχ» στην τιμή 1,6 άνευ ΦΠΑ, «πιπέρι κόκκινο συσκ. κιλού» στην τιμή 5,95 άνευ ΦΠΑ, «κανέλλα σκόνη 500 γραμ.» στην τιμή 2,45 άνευ ΦΠΑ, «κορν φλάουερ συσκ. κιλού» στην τιμή 4,5 άνευ ΦΠΑ, «ζελέ φρούτων συσκ. κιλού» στην τιμή 4,5 άνευ ΦΠΑ, «ζάχαρη συσκ. κιλού» στην τιμή 1,02 άνευ ΦΠΑ, στιγμιαίος καφές συσκ. κιλού» στην τιμή 19,8 άνευ ΦΠΑ, «χαλβάς μπαστούνι 2,5 κιλών» στην τιμή 9,95 άνευ ΦΠΑ, «φρυγανιά τριμμένη συσκ. κιλού» στην τιμή 1,65 άνευ ΦΠΑ. 5.3 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο. 1 «ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ ΑΕ» για το είδος «Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο» με ποσοστό έκπτωσης 23,15% και για το είδος «Αραβοσιτέλαιο» με ποσοστό έκπτωσης 27,10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 5.4 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο. 9 «ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» για το είδος «μοσχάρι» με ποσοστό έκπτωσης 31%, για το είδος «αρνί» με ποσοστό έκπτωσης 21%, για το είδος «χοιρινό» με ποσοστό έκπτωσης 33%, για το είδος «μπριζόλα χοιρινή» με ποσοστό έκπτωσης 33%, για το είδος «κατσίκι» με ποσοστό έκπτωσης 21%, για το είδος «κιμάς μοσχαρίσιος» με ποσοστό έκπτωσης 31%, για το είδος «κιμάς χοιρινός» με ποσοστό έκπτωσης 33%, όλα επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 5.5 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο.3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE» για το είδος «αρακάς κατεψυγμένος» με ποσοστό έκπτωσης 10% και το είδος «ανάμικτα λαχανικά κατεψυγμένα» με ποσοστό έκπτωσης 10%, όλα επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. 5.6 Η εταιρεία με την προσφορά Νο.3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE» για το είδος «μπούτι κοτόπουλο» με ποσοστό έκπτωσης 25% και για το είδος «κοτόπουλο φρέσκο» με ποσοστό έκπτωσης 25%, όλα επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 5.7 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο.3 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE» για το είδος «σουπιές» με ποσοστό έκπτωσης 12% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. 6) Για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας Μονάδα Φιλιατών: 6.1 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο. 1 «ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ ΑΕ» για το είδος «Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο» με ποσοστό έκπτωσης 23,15% και για το είδος «Αραβοσιτέλαιο» με ποσοστό έκπτωσης 27,10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 6.2 Η εταιρεία με την Προσφορά Νο. 9 «ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» για το είδος «μοσχάρι» με ποσοστό έκπτωσης 31%, για το είδος «αρνί» με ποσοστό έκπτωσης 21%, για το είδος «χοιρινό» με ποσοστό έκπτωσης 33%, για το είδος «μπριζόλα χοιρινή» με ποσοστό έκπτωσης 33%, για το είδος 21

22 «κατσίκι» με ποσοστό έκπτωσης 21% και για το είδος «κιμάς μοσχαρίσιος» με ποσοστό έκπτωσης 31%, όλα επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. II. Την αναζήτηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των τελικών μειοδοτών. III. Την προκήρυξη επαναληπτικού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για όλα τα είδη για τα οποία είτε δεν κατατέθηκε προσφορά είτε κατατέθηκε αλλά κρίθηκε μη συμφέρουσα, προϋπολογισμού δαπάνης #78.698,50# με το ΦΠΑ με τους ίδιους όρους της αρχικής αρ. 10/2014 Διακήρυξης ανάδειξης Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων. Ο επαναληπτικός διαγωνισμός να διενεργηθεί με σύντμηση ημερομηνίας διενέργειας στις 15 ημέρες, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία, λόγω του κατεπείγοντος ολοκλήρωσης των διαδικασιών, δεδομένου ότι η τροφοδοσία των Παραρτημάτων και των δομών αυτών επί του παρόντος πραγματοποιείται από παρατάσεις συμβάσεων. Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα: Εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση όπως έχει. Α Αντιπρόεδρος Ιωάννης Σούρλας Τα μέλη: Κων/νος Καραμάνης Μαρία Σκανδάλη Τσιόμπος Χρήστος Χρήστος Δήμου Ακριβές Αντίγραφο του αποσπάσματος Ο Γραμματέας Δημήτριος Πραμαντιώτης 22

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ,

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Της επιχείρησης, έδρα..., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο., fax... Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH/ΜΟΝΑΔΟΣ 1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 2080 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 3100

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ././201 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:. / /..-201 Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:....

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 4 ΒΛΗΤΑ 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 6 ΚΑΡΟΤΑ 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 8 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ 11 ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 12 ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006 του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. 15568 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ >> τρεχουσων αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας και του ξενώνα: Α/Α ΕΙΔΟΣ 1 ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Μελιδονίου 27 ΧΑΝΙΑ 73141 Τηλ.: 28210-23392 Fax: 28210-23361 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Μ/Μ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΤΥΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΚΙΛΑ 00 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 629 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ 25/09/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους 2013 1 ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.356,91 1. ΜΕΛΕΤΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» K. Μ. : Π118 /2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου Πύδνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 1930/03-12-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 1930/03-12-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 930/03-2-204 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 47 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

από 05/12 έως 12/12/2013

από 05/12 έως 12/12/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αναλήψεως

Διαβάστε περισσότερα

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 B.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΔΗ : Σε περίπτωση προσφορών των προϊόντων από τις εταιρείες, ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 Αρ. πρωτ. 8667 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 7/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 7/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 7/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αριθ. Αποφ. 131/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων, γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 21/11/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 2535 (ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: 49 Ο χλμ Λεωφ.Σουνίου Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 26/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6875 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόµενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την συµµετοχή σας στο διαγωνισµό «ιάφορα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία 10 /07/2013 Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/8504

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002570044 2015-02-11

15REQ002570044 2015-02-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 10-02-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/1741

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 28 /01/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2041 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ/νση: Κίρκης & Μίνωος 8 Τηλ.-Φαξ: 210-6083826 Email: prosxolag@gmail.com Προς: Δ/νση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας!

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας! 1. Βρέστε την άσχετη λέξη 2. Μήλο/ κιμά/ αχλάδι/ σταφύλι/ καρπούζι 3. Μουσακάς/ γεμιστά/ τζατζίκι/ γάλα/ φασολάδα 4. Μοσχάρι/ χοιρινό/ ψάρι/ κοτόπουλο/ μπριζόλα 5. Αλάτι/ λάχανο/ μαρούλι/ κρεμμύδι/ σκόρδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:3803 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΨΑΡΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Αριθμ. Απόφ. 347/2012 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανήκει στη Διακήρυξη 2015. 1-19 - προσφορές στους προϋπολογισμούς φορέων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανήκει στη Διακήρυξη 2015. 1-19 - προσφορές στους προϋπολογισμούς φορέων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανήκει στη Διακήρυξη 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΧΕΔΙΑ) 1-19 - προσφορές στους προϋπολογισμούς φορέων Σημειώνεται ότι συντάσσεται ενδεικτικός προϋπολογισμός για την κατά προσέγγιση εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 14/02/2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 81/2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΑΤΕΣ. * Σε όλες τις σαλάτες χρησιµοποιούµε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 0-0,8% και τυρί φέτα

ΣΑΛΑΤΕΣ. * Σε όλες τις σαλάτες χρησιµοποιούµε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 0-0,8% και τυρί φέτα ΜΕΝΟΥ Το µενού αποτελείται κατά βάση από υπέροχους θαλασσινούς µεζέδες, ορεκτικά, σαλάτες και πάνω απ όλα φρέσκα ψάρια. Επιπλέον, υπάρχουν προτάσεις και για τους «ορκισµένους» κρεατοφάγους, ώστε να µην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. Διακήρυξη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων CPV 15000000-8 CPV 03000000-1

Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων CPV 15000000-8 CPV 03000000-1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πολύγυρος 08/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Μελέτης: 10/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ α.

ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ α. ΠΡΟΣ : 110 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την περιοδική προµήθεια Eιδών SUPER MARKET, ως η συνηµµένη κατάσταση, προς κάλυψη των αναγκών της 110 ΠΜ (της Λέσχης και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4.

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 3 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΗΣ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 29 / 08 /2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ηράκλειο 29 / 08 /2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: 2813409185 Fax:2810229207 Ηράκλειο 29 / 08 /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308 Πληροφορίες: ΣΤΟΓΙΟΥ ΒΑΙΑ ΤΗΛ.: 26510 61308 FAX : 26510 62794 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου Έκφραση πολιτισμού, ιστορίας και τρόπου ζωής, η Μεσογειακή δίαιτα κατάφερε περίτρανα να αποδείξει ότι το συγκεκριμένο μοντέλο διατροφής προάγει την καλή υγεία, δηλαδή τη μακροζωία! Τι είναι όμως η Μεσογειακή

Διαβάστε περισσότερα

6η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ. Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ. 5 Σαλάμι (τμχ: 1) Αγ. Ι. Ρέντης 1 kg 3.

6η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ. Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ. 5 Σαλάμι (τμχ: 1) Αγ. Ι. Ρέντης 1 kg 3. 6η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΑΛΕΥΡΙ 1 Αλεύρι χωριάτικο (σταρένιο) Ωρωπός 10 kg 6.00 2 Αλεύρι γενικής χρήσης (μαλακό) Ωρωπός 10 kg

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Γαρίδες* σαγανάκι σε πήλινο 9,50 Ελαιόλαδο, κρεµµύδι, σκόρδο,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Κληματαριά. (Λεωφόρος Καραμανλή 103, Μπότσαρη, Θεσσαλονίκη) Μενού

Νέα Κληματαριά. (Λεωφόρος Καραμανλή 103, Μπότσαρη, Θεσσαλονίκη) Μενού Νέα Κληματαριά (Λεωφόρος Καραμανλή 103, Μπότσαρη, Θεσσαλονίκη) Μενού Ορεκτικά Γιαπράκια αυγολέμονο (Με νωπό κιμά, ρύζι, άνηθο, μαϊντανό, κρεμμυδάκι φρέσκο και δυόσμο, τυλιγμένα σε αμπελόφυλλα) 5,50 Γιαλαντζί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΟΙ : 24/12/2014 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 11114 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την γλυκόζη στο αίμα. Ανάλογα με το αν είναι απλοί υδατάνθρακες (ζάχαρη, χυμοί φρούτων, μέλι κλπ) ή σύνθετοι υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή της παρουσίασης «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Διαφάνεια 1: Η παρουσίαση έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Τυριά Φέτα Φέτα ψητή Μπουγιουρντί (με τυριά, ντομάτα και καυτερή πιπεριά) Κεφαλοτύρι σαχανάκι Κεφαλοτύρι σχάρας Χαλούμι ψητό Ταλαγάνι Μανούρι

Τυριά Φέτα Φέτα ψητή Μπουγιουρντί (με τυριά, ντομάτα και καυτερή πιπεριά) Κεφαλοτύρι σαχανάκι Κεφαλοτύρι σχάρας Χαλούμι ψητό Ταλαγάνι Μανούρι Ορεκτικά Τσιροσαλάτα (με λαδόξυδο και άνιθο) Αντζούγιες Αντζούγιες Ισπανίας Λακέρδα (Παλαμίδα) Σκουμπρί καπνιστό Ποικιλία από αλμυρά (για 2 άτομα) Χέλι καπνιστό Παστουρμάς ψαριών ΜΕΝΟΥ Ταραμοσαλάτα λευκή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νο 1

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νο 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νο 1 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Νόμο, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την

Διαβάστε περισσότερα

B ΠΡΩΙΝΟ: 1η ΗΜΕΡΑ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ: Ένα άπαχο γιαούρτι με γεύση φρούτων. ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ SLIMMER

B ΠΡΩΙΝΟ: 1η ΗΜΕΡΑ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ: Ένα άπαχο γιαούρτι με γεύση φρούτων. ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ SLIMMER SLIMMER ΧΑΣΤΕ ΒΑΡΟΣ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1η ΗΜΕΡΑ B ΠΡΩΙΝΟ: Καφές ή πράσινο τσάι ή ρόφημα από βότανα. Ένα πορτοκάλι ή δύο μέτρια ακτινίδια ή τρία ξερά δαμάσκηνα. Ένα φλιτζάνι άπαχο φρέσκο γάλα (1,5% λιπαρά) με

Διαβάστε περισσότερα

ορεκτικά ντάκος 4,80 γαύρος μαρινάτος με αγουρίδα και σαλάτα από κρίταμο 4,90 καρπάτσιο 9,80 φέτα 5,80 ψητά μανιτάρια

ορεκτικά ντάκος 4,80 γαύρος μαρινάτος με αγουρίδα και σαλάτα από κρίταμο 4,90 καρπάτσιο 9,80 φέτα 5,80 ψητά μανιτάρια ορεκτικά ντάκος κρίθινο παξιμάδι με τριμμένη φρέσκια ντομάτα, πηχτόγαλο χανίων, ελαιόλαδο και ελιές 4,80 γαύρος μαρινάτος με αγουρίδα και σαλάτα από κρίταμο 4,90 καρπάτσιο μοσχαρίσιο φιλέτο, άγριες αγκινάρες

Διαβάστε περισσότερα

12 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

12 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 04-04-2014 1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 21274/04-04-2014 12 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK 74052 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Πενήντα χρόνια παρουσίας στο εμπόριο τυροκομικών προϊόντων

Πενήντα χρόνια παρουσίας στο εμπόριο τυροκομικών προϊόντων Πενήντα χρόνια παρουσίας στο εμπόριο τυροκομικών προϊόντων Η εταιρεία Τυροκομικά Κακναβάτου εδώ και σχεδόν πενήντα χρόνια πρωτοπορεί στο εμπόριο τυροκομικών προϊόντων. Συνεργάζεται με πολλά πιστοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5140/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Πρόγραμμα Σίτισης

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Πρόγραμμα Σίτισης 4-8 Μαΐου 2015 Φαρφάλες µε σάλτσα ντοµάτας και βασιλικό Κεφαλογραβιέρα τριµµένη Σαλάτα µαρούλι µε άνιθο και κρεµµυδάκι και σως µπαλσάµικο, Μπέργκερ µε τυρί, ψωµί ολικής αλέσεως, κέτσαπ- µουστάρδα, Σαλάτα

Διαβάστε περισσότερα

DELIVERY MENU. Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50. Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο!

DELIVERY MENU. Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50. Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο! Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο! DELIVERY MENU Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 13:00 MM - 02.30 ΠΜ WIND: 6992 266 942 WHAT S UP: 6982 374

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 Ο ΕΤΟΣ ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 2011 2012

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 Ο ΕΤΟΣ ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 2011 2012 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 Ο ΕΤΟΣ ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 2011 2012 ΜΑΘΗΜΑ : Γνωρίζοντας τις Τροφές Οι συμμετέχουσες Μαθήτριες και συμμετέχοντες Μαθητές ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΒΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ,ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Καλύβια. (Λεωφόρος τρατού και Ζαλοκώστα 3 (Πεζόδρομος), Θεσσαλονίκη ) Μενού

Τα Καλύβια. (Λεωφόρος τρατού και Ζαλοκώστα 3 (Πεζόδρομος), Θεσσαλονίκη ) Μενού Τα Καλύβια (Λεωφόρος τρατού και Ζαλοκώστα 3 (Πεζόδρομος), Θεσσαλονίκη ) Μενού Ορεκτικά Σζατζίκι 2,20 Ρώσικη 2,20 Μελιτζάνα 2,20 Μελιτζάνα στη σχάρα με φέτα και ντομάτα 4,00 Χτυπητή 2,50 Φέτα τυρί 2,00

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002170656 2014-07-16

14PROC002170656 2014-07-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Καβάλα, 15/07 /2014 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 4025 Δ/νση: Τέρμα Ιοκάστης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014-2015

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014-2015 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 03 Αλλαντικά 04 Αλλαντικά - Food Service 05 Τυροκομικά 06 Γάλατα - Κρέμες - Βούτυρα 07 Σάλτσες - Κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 : Είδη κρεοπωλείου CPV: 15111200-1, 15112130-6, 15113000-3, 15115100-8 Γενικά:

ΟΜΑ Α 1 : Είδη κρεοπωλείου CPV: 15111200-1, 15112130-6, 15113000-3, 15115100-8 Γενικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 3/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 38275 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες :Μαρία Χριστοδούλου ΤΗΛ.: 2221355173

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγές της Άνοιξης

Συνταγές της Άνοιξης Μύρισε Άνοιξη και η ΓΙΩΤΗΣ σάς προτείνει µοναδικές συνταγές για το τραπέζι σας! Χρησιµοποιήστε αγαπηµένα προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ που σας δίνουν µαγειρικές και ζαχαροπλαστικές λύσεις για τις καθηµερινές απολαύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5127/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015» 60100 Κατερίνη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ημερ/νια Γεννήσεως: Διεύθυνση: Τηλ. οικίας: Email: Οικογενειακή κατάσταση: Τ.Κ.: Κινητό: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Βάρος: Ύψος: Περίμετρος καρπού: Περίμετρος μέσης: Περίμετρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 6.617,82

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 6.617,82 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο προμήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια της σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρίθ. Μελέτης: 3/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του Δ.Ο.Θ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του Δ.Ο.Θ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του Δ.Ο.Θ. Θήβα Τ.Κ.32 200 του Δήμου Θηβαίων Τηλ: 2262 350 618 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ K.Α.15.6481.0001,15.6481.0002, 15.6481.0003,30.7341.0022, 15.6473.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ93-13Π. ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ93-13Π. ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..19η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 27ης-9-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..291/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς στεγάζουμε το κίνημα των Ελλήνων παραγωγών. Σας προσφέρουμε χωρίς μεσάζοντες ελληνικά, συνεταιριστικά, ποιοτικά και φθηνά προϊόντα.

Εμείς στεγάζουμε το κίνημα των Ελλήνων παραγωγών. Σας προσφέρουμε χωρίς μεσάζοντες ελληνικά, συνεταιριστικά, ποιοτικά και φθηνά προϊόντα. Από 21/3-24/4 Εμείς στεγάζουμε το κίνημα των Ελλήνων παραγωγών. Σας προσφέρουμε χωρίς μεσάζοντες ελληνικά, συνεταιριστικά, ποιοτικά και φθηνά προϊόντα. Χωριάτικο Δομοκού αλεύρι 3 κιλ ΟΛΥΜΠΙΑ εξαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

κοτόπουλο με πατάτες φούρνου

κοτόπουλο με πατάτες φούρνου 6 κοτόπουλο με πατάτες φούρνου ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 1000 gr πατάτες 10 gr σκόρδο 30 gr λεμόνι χυμός 30 gr ελαιόλαδο (6 κουταλάκια) Ποσότητα μαγειρεμένου φαγητού 600 gr 1. Πλένετε το κοτόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ α) Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και β) Ειδών Τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.

ΘΕΜΑ: Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Τμήμα Γ, Τμήμα ΣΤ Αθήνα 31/7/2006 Αρ. Πρωτ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 ΘΕΜΑ: Υγειονομική Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Agios Stefanos 49081 Corfu Greece Tel +30 26630 51629 www.delfinoblu.gr info@delfinoblu.gr

Agios Stefanos 49081 Corfu Greece Tel +30 26630 51629 www.delfinoblu.gr info@delfinoblu.gr Agios Stefanos 49081 Corfu Greece Tel +30 26630 51629 www.delfinoblu.gr info@delfinoblu.gr ορεκτικά τζατζίκι δροσερή γεύση με στραγγιστό γιαούρτι, αγγουράκι & σκόρδο μελιτζανοσαλάτα παραδοσιακή σαλάτα

Διαβάστε περισσότερα

www.tonfronimontapedia.com

www.tonfronimontapedia.com www.tonfronimontapedia.com η αιθουσα διaτiθεται για εκδηλωσεις οπως βαφτίσια, γαμουσ και γενeθλια δωρεαν διανομη κατ οικον: κυριακη- πεμπτη 12.00-0.00 παρασκευη- σαββατο 12.00-01.00 δευτερα κλειστα φιλολαου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 21/11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αρ. Πρωτ.: 4333 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Καθολικός Διάδοχος του τ. Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 17/09/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 29105 ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προμήθεια : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2014 α) Ειδών τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού β)

Διαβάστε περισσότερα

α) Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και β) Ειδών Τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας έτους 2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

α) Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και β) Ειδών Τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας έτους 2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 23/5/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 14438 ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προμήθεια : ΤΡΟΦΙΜΩΝ α) Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και β) Ειδών Τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ορεκτικά 4,50 4,50 4,00 7,50 4,00 2,80 3,10 3,40 2,60 4,50 3,50 3,50 3,40 2,00 0,30 0,50. Στο Κυρ Αρίστο όλα είναι Αρίστης ποιότητας!

Ορεκτικά 4,50 4,50 4,00 7,50 4,00 2,80 3,10 3,40 2,60 4,50 3,50 3,50 3,40 2,00 0,30 0,50. Στο Κυρ Αρίστο όλα είναι Αρίστης ποιότητας! Ορεκτικά Παστουρμάς με πίτα, ντομάτα & μαϊντανό Παστουρμαλί χειροποίητο Σουτζούκι με πίτα, ντομάτα & μαϊντανό Σουτζούκι - Παστουρμάς με πίτα, ντομάτα & μαϊντανό Λουκάνικο μοσχαρίσιο χειροποίητο με χωριάτικο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Απόφ. Δημάρχου: 230 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19329 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2014 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Απόφ. Δημάρχου: 230 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19329 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2014 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Απόφ. Δημάρχου: 230 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19329 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2014 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

17/7/2015 & & 2.960 74 3,90 / 11.544,00 11.544,00 23% 2.655,12 14.199,12 & &

17/7/2015 & &    2.960  74 3,90 / 11.544,00 11.544,00 23% 2.655,12 14.199,12 & & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (επί ποινή αποκλεισµού) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρείας παρασκευής γευµάτων µε δυναµικότητα παραγωγής τουλάχιστον 1.000 µερίδων ηµερησίως. Άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Οι εποχές των Φρούτων

Οι εποχές των Φρούτων Οι εποχές των Φρούτων Φρούτα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Αβοκάντο Ακτινίδιο Αχλάδι Βερίκοκο Βύσσινο Γκρέιπ φρουτ Δαμάσκηνο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών Menu 16-Ιουνίου έως 4-Ιουλίου 2014 1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών Συσκευασμένο κοκτέιλ Φρούτων σε χυμό. Ροδάκινο, Αχλάδι, Σταφύλι, Ανανάς,Κεράσι, Παπάγια σε χυμό φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΟΥ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ»

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΟΥ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ» «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΟΥ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ» Για την καλύτερη οργάνωση του αναλυτικού προγράμματος ΜΕΝΟΥ 4 εβδομάδων που δίνεται παρακάτω και προς αποφυγή επαναλήψεως κοινών χαρακτηριστικών αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 27 ης ΜΑΪΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 27 ης ΜΑΪΟΥ 2013 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΗΡ-ΓΓ Αριθμ. απόφ. 0/0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 0/0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 7 ης ΜΑΪΟΥ 0 ΘΕΜΑ: ο «Έγκριση πρακτικών ανοιχτού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286 093 Fax :210 5202918

Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286 093 Fax :210 5202918 ΔΙΑΚHΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Β.Ν.Σ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αριθμός Διακήρυξης : 4/2012 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα