Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ"

Transcript

1 Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Σα φοιτθτικά χρόνια είναι ίςωσ τα καλφτερα χρόνια ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου. Όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοιτθτικισ ηωισ, οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν ζνα ςοβαρό πολλζσ φορζσ πρόβλθμα. ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΑΣΑΝΟΗΗ Σι είναι άγχοσ; Ποια παραδείγματα φζρνει; Πόςοι τφποι ανκρϊπων υπάρχουν; Ποιοι είναι αυτοί; Σι κάνουν οι αρνθτικζσ ςκζψεισ ςτο εγκζφαλο, ςφμφωνα με μία πανεπιςτθμιακι ζρευνα; Ποια προβλιματα εντιμετωπίηουν οι ανκρϊποι αυτοί; Σι είναι ο πόλεμοσ ορμονϊν; Ποιο είναι το αποτζλεςμα; Πωσ πρζπει να διαχειριςτοφμε το άγχοσ; Γιατί αναφζρει ο κακθγθτισ τθν ιςτορία ςτο τζλοσ; Εντοπίςτε τισ παροιμίεσ και τισ μεταφορικζσ εκφράςεισ που υπάρχουν ςτο βιντεάκι!

2 ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ Φυςικι Δραςτθριότθτα: Σο "φάρμακο" κατά του άγχουσ και υπζρ τθσ υγείασ τθσ καρδιάσ ΣΡΙΣΗ, 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ :11 ιμερα, οι περιςςότεροι άνκρωποι είναι αναγκαςμζνοι να ηουν κακθμερινά με το άγχοσ λόγω των πολλϊν επαγγελματικϊν αλλά και άλλων υποχρεϊςεων που επιβάλλει ο ςφγχρονοσ απαιτθτικόσ τρόποσ ηωισ Σο άγχοσ είναι θ πιο διαδεδομζνθ αςκζνεια τθσ κοινωνίασ μασ, μποροφμε να το διακρίνουμε ςε χρόνιο και οξφ και ζχει ςυνδεκεί με το 50-70% περίπου του ςυνόλου των αςκενειϊν και, κυρίωσ, με καρδιοπάκειεσ και υπζρταςθ. Δυςτυχϊσ αφορά όλεσ τισ θλικίεσ, ςε μικρότερο ι μεγαλφτερο βακμό. Άγχοσ: Ο εχκρόσ τθσ υγείασ Αυτό που πρζπει να γνωρίηουμε για το άγχοσ είναι ότι μζχρισ ενόσ ςθμείου είναι φυςιολογικό και δθμιουργικό. Σο ελεγχόμενο άγχοσ μασ παροτρφνει να εργαςτοφμε ςκλθρότερα και να καταβάλλουμε το μζγιςτο των προςπακειϊν μασ προκειμζνου να επιτφχουμε το ςκοπό μασ. Από τθν άλλθ, το άγχοσ αρχίηει να γίνεται επικίνδυνο και βλαβερό όταν ξεφεφγει από τον ζλεγχό μασ. Σότε μπορεί να μασ δθμιουργιςει ζντονα ςυμπτϊματα όπωσ ζλλειψθ ςυγκζντρωςθσ, διανοθτικό μπλοκάριςμα, ζλλειψθ φπνου, ευςυγκινθςία, αλλά και ψυχοςωματικά ςυμπτϊματα όπωσ πονοκζφαλο, ταχυκαρδία, εφίδρωςθ, ςυχνοουρία, ναυτία και πολλά άλλα.

3 Σο άγχοσ ωσ «αναγκαίο κακό» ςτθν κακθμερινι μασ ηωι πρζπει να μάκουμε να το ελζγχουμε και να το αντιμετωπίηουμε. Ωσ «φάρμακο» για τθν αντιμετϊπιςθ του ςφγχρονου άγχουσ κεωρείται ςε μεγάλο βακμό θ φυςικι δραςτθριότθτα, θ άςκθςθ. ιμερα οι περιςςότεροι από μασ αποφεφγουμε να ακλοφμαςτε είτε λόγω ζλλειψθσ χρόνου, είτε γιατί το ξεχνάμε, είτε γιατί δεν αποτελεί προτεραιότθτά μασ, είτε γιατί το κεωροφμε περιττό. Ωςτόςο, αυτό που δεν γνωρίηουμε είναι ότι θ φυςικι δραςτθριότθτα μπορεί να βοθκιςει ςθμαντικά τον οργανιςμό μασ. Σα άμεςα οφζλθ τθσ ςε ςχζςθ με τθν υγεία τθσ καρδιάσ ζχουν γίνει γνωςτά και ζχουν τεκμθριωκεί εδϊ και πολλά χρόνια. Σα τελευταία επιςτθμονικά δεδομζνα όμωσ δείχνουν ότι θ τακτικι άςκθςθ μπορεί να είναι ζνασ αποτελεςματικόσ τρόποσ ανακοφφιςθσ από το άγχοσ τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, αφοφ μπορεί να ελαχιςτοποιιςει αποτελεςματικά τισ ςυναιςκθματικζσ και ςωματικζσ επιπτϊςεισ του. φμφωνα με τον κ. Κάλφογλου Θεόδωρο, διδάκτωρ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και αναπλθρωτι διευκυντι τθσ Καρδιολογικισ Κλινικισ του Κρατικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν το άγχοσ επθρεάηει δυςμενϊσ τον οργανιςμό μασ, επιδεινϊνει τθν καρδιά και ευκφνεται για τθν εκδιλωςθ ςτεφανιαίασ νόςου. Φυςικι Δραςτθριότθτα: Ο εχκρόσ του άγχουσ Η φυςικι δραςτθριότθτα ςυντελεί, όπωσ είδαμε, ςε μεγάλο βακμό ςτθν καταπολζμθςθ του άγχουσ και λειτουργεί ωσ αςπίδα για τθν καρδιά μασ. «Η φυςικι δραςτθριότθτα μασ βοθκάει να αυξιςουμε τθν αερόβια ικανότθτά μασ δθλαδι τθν αντοχι μασ. Όςο καλφτερθ αντοχι ζχουμε τόςο μικρότερθ καρδιακι ςυχνότθτα ζχουμε όχι μόνο ςτθν θρεμία αλλά ολόκλθρο το 24ωρο ςε όλεσ μασ τισ δραςτθριότθτεσο κ. Κάλφογλου υποςτθρίηει ότι θ φυςικι δραςτθριότθτα ελαττϊνει το άγχοσ, ζχει πολλαπλζσ επιδράςεισ ςτο μεταβολικό προφίλ και επιδρά ευνοϊκά ςτθ λειτουργία τθσ καρδιάσ. Ωςτόςο, θ φυςικι δραςτθριότθτα αποτελεί τθν αςπίδα του οργανιςμοφ ενάντια ςε πολλζσ επικίνδυνεσ αςκζνειεσ. «Η άςκθςθ προςτατεφει το άτομο, από

4 νοςιματα καρδιάσ, εγκεφαλικά επειςόδια, υπζρταςθ, ςακχαρϊδθ διαβιτθ, οςτεοπόρωςθ, υπερχολθςτερολαιμία, οριςμζνα είδθ καρκίνου, ψυχικζσ πακιςεισ», αναφζρει θ ειδικι πακολόγοσ, κ. Αναςταςία Μοςχοβάκθ. Φυςικι Δραςτθριότθτα και ςωςτι διατροφι: Ο ςυνδυαςμόσ για υγιι καρδιά Όπωσ είδαμε παραπάνω, θ φυςικι δραςτθριότθτα βοθκά ςθμαντικά τον οργανιςμό μασ ςτθ χαλάρωςθ, τθν αντιμετϊπιςθ του άγχουσ και τθ διατιρθςθ τθσ υγείασ τθσ καρδιάσ. Ωςτόςο, όταν το άγχοσ είναι ζντονο, ςυνεχζσ και επαναλαμβανόμενο, τότε μπορεί να επθρεάςει ακόμα και τθ διατροφικι ςυμπεριφορά. Σο άτομο που αντιμετωπίηει κακθμερινά καταςτάςεισ ζντονου άγχουσ πολφ ςυχνά ςτρζφεται ςε μια ανκυγιεινι και χωρίσ κακοριςμζνο ωράριο διατροφι. Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι οι περιςςότεροι εργαηόμενοι ςε όλον τον κόςμο, υπό τθν επίδραςθ του ςτρεσ, ζχουν αντικαταςτιςει τα παραδοςιακά γεφματα (πρωινό, μεςθμεριανό, βραδινό) με γριγορα, προμαγειρεμζνα φαγθτά ςτο γραφείο ι ςτο ςπίτι, τα οποία είναι πλοφςια ςε λίποσ και φτωχά ςε βιταμίνεσ, μζταλλα και ιχνοςτοιχεία, με αποτζλεςμα να καταπονοφν τον οργανιςμό τουσ και κυρίωσ τθν καρδιά τουσ, ακόμα και αν ακλοφνται κακθμερινά. Γι αυτό είναι ςθμαντικό να ςυνδυάηεται θ φυςικι δραςτθριότθτα με τθ ςωςτι διατροφι προκειμζνου να ζχει τα καλφτερα αποτελζςματα. φμφωνα με τον κ. Κάλφογλου, θ μεςογειακι δίαιτα είναι το κλειδί για μια υγιι καρδιά κακϊσ εμποδίηει τθν ακθρωμάτωςθ. Σροφζσ όπωσ τα όςπρια, τα φροφτα, τα λαχανικά, τα ψάρια και το ελαιόλαδο πρζπει να προτιμοφνται ενϊ το βοφτυρο και τα λίπθ πρζπει να αποφεφγονται. Ωςτόςο, ο κ. Κάλφογλου τονίηει ότι το λάδι πρζπει να αποφεφγεται ι να χρθςιμοποιείται ςε μικρζσ ποςότθτεσ από τουσ παχφςαρκουσ. «Για τθν υγεία τθσ καρδιάσ μασ πρζπει να προςζξουμε τθν κατανάλωςθ των λιπϊν.επίςθσ όχι διεγερτικά αφεψιματα όπωσ ο καφζσ, τςάι, μζντα, δυόςμοσ.

5 Όςον αφορά τθν άςκθςθ πρζπει να αξιολογθκεί θ κατάςταςι τουσ από επιςτιμονα γυμναςτι για να δοκεί το κατάλλθλο προπονθτικό πρόγραμμα ακόμα και εάν είναι απλό περπάτθμα». Ρεπορτάζ: Ξένια Κουςινιώρη Ερωτιςεισ 1)Ποφ οφείλεται το άγχοσ ςτθ ςθμερινι εποχι;.. 2) Ποια είναι τα ςυμπτϊματα του άγχουσ;.. 3)Πϊσ μποροφμε να το αντιμετωπίςουμε; 4) Πϊσ βοθκάει θ φυςικι άςκθςθ ςτθν καταπολζμθςθ του άγχουσ;

6 5) Σι προτείνει να ζχουμε ςτθ διατροφι μασ ο Κ. Καλφόγλου για μια υγιι καρδιά;

7

8

9

10 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πξνζπαζήζηε, όζεο ιέμεηο έρνπλ ζεκαδάθη πάλω από ην δ ή ζ (, ὠ), λα βξεηο πώο πξνθέξνληαη ζηα λέα ειιεληθά.

11 Εληνπίζηε ζην θείκελν όια ηα ππνθνξηζηηθά:.. Περ ηο ζηα κςππιακά! Α. Ανάπηςξη κ από ηο ημιθωνηενηικό ι (πιθάρκα < πιθάρια) Ψάξηα = Μνιύβηα = Β. Έκπηωζη ηων μεζοθωνηενηικών β, γ, δ (θαούρα < θαγούρα), Παγνύξη = Κάβνπξαο = Γ. Ανάπηςξη ι και ε μεηαξύ ηελικού ν ή ζ και ηος ακόλοςθος ζςμθωνικού ζςμπλέγμαηορ: αν ηης ι-ππεζει Δελ βιέπεη = Δελ κπαίλεη = Γ.Τποπέρ ηων ζςμθωνικών ζςμπλεγμάηων ργ και ρτ: μαργαριηάριν > μαργκαριηάριν, αρτή > αρκή,

12 Αξγώ= Δ. Σηην πημαηική καηάληξη εσω > εύγω και εύκω: γσρεύω > γσρεύγω και γσρεύκω Δνπιεύω= Μαγεηξεύω= Ση. Έκπηωζη ηων μεζοθωνηενηικών β, γ, δ: άθοος (άθοβορ), λόος (λόγορ) Αδεξθόο= Αγάπε: Λίγνο: Σηξαβόο= Γάδαξνο= Μεδέλ: Ε. Γιπλαζιαζμόρ ζςμθώνος και δάζςνζη: ππ, ηη, κκ ανηιζηοισούν π.σ ππίνηηρ, ο θιλάπγςπορ < pinti Πζφτω= Κεφτζσ= Η. Εμφατικόσ αναδιπλαςιαςμόσ ςυμφϊνου

13 Αλλά: Άννα: Παπποφσ: Θάλαςςα:

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 ΕΙΑΓΩΓΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 τθν παρακάτω εργαςία κα προςπακιςουμε μεταξφ άλλων να δϊςουμε απαντιςεισ ςτα παρακάτω ερωτιματα: 1. Σί είναι οι πρωτεΐνεσ και ποιόσ ο ρόλοσ τουσ ςτο ςϊμα μασ; 2. Σί είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν.

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν. Μία ἀπὸ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των βιταμινϊν είναι θ ςυμμετοχι τουσ ςε εκείνεσ τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ που μετατρζπουν τα ςυςτατικά των τροφϊν (πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ) ςε ενζργεια.

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΦΤΣΟΧΗΜΙΚΑ. Καροτενοειδι. Χλωροφφλλθ και χλωροφυλλίνθ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΦΤΣΟΧΗΜΙΚΑ. Καροτενοειδι. Χλωροφφλλθ και χλωροφυλλίνθ Με τον όρο φυτοχθμικά ορίηονται οι χθμικζσ ουςίεσ που παράγονται ςτα φυτά και μποροφν να επθρεάςουν τθν υγεία, αλλά δεν είναι απαραίτθτα κρεπτικά ςυςτατικά. Τπάρχουν πολλά επιςτθμονικά δεδομζνα για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ

Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ Όλα όςα χρειάηεται να γνωρίηετε ςχετικά με: Θ ενζργεια και το ςϊμα ςασ - Πόςθ ενζργεια χρειάηεςτε θμερθςίωσ - Πόςθ ενζργεια χρθςιμοποιείτε θμερθςίωσ - Πϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.) Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ (Ε.Ρ.ΡΑΙ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.) Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ (Ε.Ρ.ΡΑΙ.Κ. ΑΝΩΤΑΤΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.) Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ (Ε.Ρ.ΡΑΙ.Κ.) ΤΓΙΕΙΝΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ: ΧΕΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ Ρτυχιακι εργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 30% των αντρϊν θλικίασ 30 ετϊν πάςχει από αλωπεκία χεδόν ζνα 60% του πλθκυςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Μείωςθ του βάρουσ των καρκινοπακϊν ζςτω και κατά 5% ςυςχετίηεται με μειωμζνθ ανταπόκριςθ ςτθ χθμειοκεραπεία.

Μείωςθ του βάρουσ των καρκινοπακϊν ζςτω και κατά 5% ςυςχετίηεται με μειωμζνθ ανταπόκριςθ ςτθ χθμειοκεραπεία. Χημειοθεραπεία Ο ςτόχοσ τθσ διατροφικισ κεραπείασ κατά τθ διάρκεια τθσ Χθμειοκεραπείασ μπορεί να είναι κεραπευτικόσ αλλά και ανακουφιςτικόσ. Θεραπευτικόσ γιατί ο αςκενισ πρζπει να είναι ςε καλι διατροφικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ ΓΕ.Λ ΕΤΔΗΛΟΤ ΙΚΑΡΙΑ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 \ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ ΙΓΙΟΤΗΤΔΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΔΙΣ ΜΑΘΘΤΕΣ ΚΑΡΝΑΒΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΑΡΙΑΝΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΙΓΚΟΤ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!!

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Ο Δρ Dwight Lundell ςτο PreventDisease Εμείσ οι γιατροί με όλθ μασ τθν εκπαίδευςθ, τθ γνϊςθ και τθν εξουςία, αποκτοφμε ςυχνά ζνα αρκετά μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΟΝΙΜΟΤ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΟΝΙΜΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΟΝΙΜΟΤ Πωσ μπορεί να περιγραφεί απλά ο Βελονιςμόσ; Η δφναμθ του βελονιςμοφ για τθν αποκατάςταςθ τθσ υγείασ του ςϊματοσ και του μυαλοφ αναγνωρίηεται όλο και περιςςότερο ςε όλο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα