HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1595 Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 ôïò 6ï ôçë.: ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Απαντήσεις Ν. Μελετίου στην επιστολή αποχώρησης του Θ. Σερέπα Óåë. 4 ΠΥΡΕΤΩ ΩΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Ολοκληρώνεται η τοποθέτηση αγωγών Οµβρίων στο Κέντρο των Άνω Λιοσίων Óåë. 3-4 Καθολική απαγόρευση του καπνίσµατος από σήµερα Προβλέπονται αυστηρές ποινές για τους παραβάτες Φόβοι για µετατροπή της δηµοτικής αστυνοµίας σε ψηφοθηρικό µηχανισµό των δήµων λόγω των εκλογών... Óåë. 3-8 ΑΠΟ 7-10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑ «ΖΕΦΥΡΕΙΑ» Εορταστικές εκδηλώσεις µε τη συµµετοχή πολιτιστικών συλλόγων Συνεδριάζει σήµερα το. Σ. της ΚΕ ΚΕ Οικονοµικά των ΟΤΑ και ια βίου µάθηση στο επίκεντρο Óåë. 2 ÓÐÏÑ 6ο Ατοµικό Νεανικό Πρωτάθληµα υτικής Αττικής Καύσωνας και Ελευσίνα Του Ντίνου Ρούσση Óåë. 2 Óåë. 5 Óåë ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ WWW. THRIASSIO.GR

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ ÁôôéêÞ Τετάρτη 1/09/2010 Καιρός: Γενικά αίθριος µε αραιές νεφώσεις. Άνεµοι: δυτικών διευθύνσεων 4 µε 5 µποφόρ. Θερµοκρασία: Από 21 έως 32 βαθµούς κελσίου. ΑΠΟ 7-10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑ «ΖΕΦΥΡΕΙΑ» Εορταστικές εκδηλώσεις µε τη συµµετοχή πολιτιστικών συλλόγων - Ñ Ç Ó ÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÍÏÌÁÑ ÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Αδαµάντιος, Αδαµαντία, Αµάντα, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Γόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Φρέγια, Αδαµαντία, Αντα, ιαµάντω, ιώνη, ιόνη, ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá -Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò Íôßíïò Ñïýóóçò, ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò :20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Τετραήµερο εορταστικών εκδηλώσεων, µε αφορµή την πανήγυρη του Ιερού Ναού Παναγίας Γρηγορούσης, πραγµατοποιεί, στο Αίθριο της Αττικής Οδού, ο ήµος Ζεφυρίου. Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν από τις 7 έως τις 10 Σεπτεµβρίου, βρίσκεται το θρησκευτικό µέρος, που κορυφώνεται την Τετάρτη 8 Σεπτεµβρίου (19:00), µε τη λιτάνευση της ιερής εικόνας. Το πρόγραµµα των πολιτιστικών εκδηλώσεων περιλαµβάνει επίσης συναυλίες µε την Ορχήστρα του ήµου Ασπροπύργου και τα συγκροτήµατα «Λαλητάδες», «Ρω- µιοσύνη» και «Irrifez». Συνεδριάζει σήµερα το. Σ. της ΚΕ ΚΕ Οικονοµικά των ΟΤΑ και ια βίου µάθηση στο επίκεντρο Συνεδριάζει σήµερα, στις 5 µ. µ. το ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕ ΚΕ, στα γραφεία της Ένωσης (Γενναδίου 8 & Ακαδηµίας 65, 3ος όροφος). Μεταξύ των θεµάτων που θα συζητηθούν είναι τα εξής: 1. Ενηµέρωση Προέδρου. 2. Ενηµέρωση για τα Οικονοµικά των Ο.Τ.Α. Εισηγητές: κ. Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονοµικών ΚΕ ΚΕ κ. Ρ. Γκέκας, Σύµβουλος ΚΕ ΚΕ 3. Απόψεις της ΚΕ ΚΕ επί του σχεδίου Νόµου «Ανάπτυξη της δια Βίου Μάθησης» Εισηγητές: κ. Γ. Μαστοράκος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσµών κ. Π. Μα στρος, Σύµβουλος ΚΕ ΚΕ. Στις παράλληλες εκδηλώσεις περιλαµβάνονται έκθεση εικαστικών στο Πνευµατικό Κέντρο και αντικαπνιστική καµπάνια, στο πλαίσιο της οποίας οµάδα νέων θα φιλοτεχνήσει αντικαπνιστικό graffiti. Συµµετέχουν οι Σύλλογοι Ηπειρωτών, Κρητών, Πελοποννησίων, Κερκυραίων, Θεσσαλών και Γυναικών. Θα ε- µφανισθούν, τέλος, τα χορευτικά των ήµων Άνω Λιοσίων και Φυλής. Στο πρόγραµµα περιλαµβάνεται και η τελετή των επίσηµων εγκαινίων του κτιρίου για το ΚΑΠΗ, που θα πραγµατοποιηθούν την Πέµπτη, 9 Σεπτεµβρίου 2010 και ώρα 18:30.

3 Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Καθολική απαγόρευση του καπνίσµατος από σήµερα Προβλέπονται αυστηρές ποινές για τους παραβάτες Φόβοι για µετατροπή της δηµοτικής αστυνοµίας σε ψηφοθηρικό µηχανισµό των δήµων λόγω των εκλογών... Ακόµη και µε την απειλή του Αυτόφωρου, ενδέχεται να βρεθούν αντιµέτωποι τους προσεχείς µήνες οι καπνιστές που αρνούνται να συµµορφωθούν µε το νέο νόµο της καθολικής α- παγόρευσης καπνίσµατος, ο ο- ποίος τίθεται σε εφαρµογή από την ερχόµενη Τετάρτη. Οπως έγινε σαφές, από την υπουργό Υγείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο νόµος προβλέπει πλήρη απαγόρευση του καπνίσµατος σε όλους τους κλειστούς δηµόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους εργασίας. Ο πρώτος µήνας θα λειτουργήσει ως "περίοδος χάριτος", καθώς θα γίνονται µόνο συστάσεις, οι οποίες όµως, αξίζει να σηµειωθεί, ότι θα λαµβάνονται σοβαρά υπόψη, εφόσον µια επιχείρηση ή ένας καπνιστής "υποτροπιάσουν" αργότερα και το φαινόµενο επαναληφθεί. Τα πρόστιµα στους υπεύθυνους διαχείρισης για την εφαρµογή του νόµου, είτε αυτοί είναι καταστηµατάρχες, είτε υπεύθυνοι χώρων εργασίας, όπως οι διευθυντές ε- πιχειρήσεων και εταιρειών, ή άλλοι, θα κυµαίνονται από 500 ευρώ έως ευρώ. Εγινε, ωστόσο, ξεκάθαρο ότι µετά την τέταρτη υποτροπή, τα καταστήµατα θα «σφραγίζονται» προσωρινά για δέκα ηµέρες και µετά την πέµπτη, θα γίνεται οριστική α- νάκληση της άδειας λειτουργίας τους. Στους καπνιστές, θα επιβάλλεται πρόστιµο από 50 έως 500 ευρώ, ενώ όσοι έχουν να αναφέρουν πληροφορίες, αλλά και καταγγελίες που αφορούν την εφαρµογή του νέου νόµου, θα µπορούν να καλούν στο τετραψήφιο νούµερο «Πήγαµε στο ήµισυ τα πρόστιµα, γιατί αυτό είναι πιο λο γικό, καθώς πιο εύκολα επιβάλλονται και εισπράττονται», τόνισε χαρακτηριστικά η υπουργός Υγείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Οι καπνιστές που θα αρνηθούν να εφαρµόσουν το µέτρο, δεν αποκλείεται να έρθουν αντι- µέτωποι ακόµη και µε το Αυτόφωρο εκτιµούν οι υπεύθυνοι, καθώς οι ελεγκτικοί µηχανισµοί έχουν τη δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Η εφαρµογή των µέτρων θα εποπτεύεται από το Λιµενικό Σώµα, τη δηµοτική αστυνοµία, την α- στυνοµία, αλλά και τις κοινωνικές υπηρεσίες των νοµαρχιών και των δήµων. Ελπίζουµε λόγω και των εκλογών οι δηµοτικές αστυνοµίες να µην µετατραπούν σε ψηφοθηρικούς µηχανισµούς, κάνοντας τα στραβά µάτια... Ενηµέρωση πρωθυπουργού Τα συγχαρητήρια του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου απέσπασε η Αντικαπνιστική Επιτροπή για την έξοχη δουλειά της, όπως είπε, ο πρωθυπουργός. Συνέχεια σελ. 8 ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÍÄÑÁ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ -Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï ÆÅÖÕÑÉ Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 Åëåõóßíá Πέππα Ιωαννα - Ηρ. Πολυτεχνείου 63 Ôçë Áóðñüðõñãïò Γαβαθά Αργυρώ - Αχαρνών Μάνδρα Λουκόπουλος Σωτ- Νικ. Ρόκα íù Ëéüóéá - Æåöýñé Α. Ανδριοπούλου - Τσακάλωφ Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá ΠΥΡΕΤΩ ΩΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Ολοκληρώνεται η τοποθέτηση αγωγών Οµβρίων στο Κέντρο των Άνω Λιοσίων Σε εντατικούς ρυθ- µούς εργάζονται τα συνεργεία στην πλατεία Μητροπόλεως, για την τοποθέτηση α- γωγών οµβρίων, µε στόχο να λυθεί το χρόνιο πρόβληµα των πληµµυρών, στο Κέντρο του ή- µου Άνω Λιοσίων. Η τεχνική µελέτη του έργου πραγµατοποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου και κατατέθηκε στην αρµόδια υπηρεσία 10, που ενέκρινε τη µελέτη και ενέταξε το έργο, σε εργολαβία του ΥΠΕΧΩ Ε. Το έργο συνολικού µήκους περίπου, 300 µέτρων, είχε ξεκινήσει στα τέλη Ιουλίου σε τµήµα της οδού Πάρνηθος, συνεχίστηκε στην οδό Ελευθερίας και ε- πεκτάθηκε από τµήµα της Αχαρνών, µε στόχο να φτά σει ως τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. «Με την ολοκλήρωση του έργου της τοποθέτησης α- γωγών οµβρίων στο Κέντρο της πόλης, αναµένεται να ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

4 4 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 Ηεταιρεία CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. γνωστοποιεί τα κυριότερα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων του Α εξαµήνου Σε επίπεδο Οµίλου, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά χιλ. και ανήλθε στα χιλ. α- υξηµένος κατά 38% σε σχέση µε το Α εξάµηνο του Η αύξηση του κύκλου εργασιών ο- φείλεται κυρίως στην µεγάλη άνοδο των τιµών των προ όντων πετρελαίου ως και στην αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ενώ σε µικρότερο βαθµό συνέβαλε η αύξηση του όγκου πωλήσεων καυσίµων και λιπαντικών. Συγκεκριµένα, υπήρξε οριακή αύξηση του όγκου πωλήσεων στην αγορά καυσίµων κατά 1%, και αύξηση του µεριδίου αγοράς ως και στην αγορά των λιπαντικών κατά 2% επί του όγκου πωλήσεων. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 50% και προσδιορίσθηκαν στο ποσό των λυθεί το χρόνιο πρόβληµα των πληµµυρών, που εντάθηκε, µετά την καταστροφική πυρκαγιά της Πάρνηθας το 2007» δήλωσε σχετικά ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων Ανδρέας Ατζάµπος. Την προηγούµενη ε- βδοµάδα στο Αυξηµένος κατά 38% ο κύκλος εργασιών της CYCLON Για το Α 6µηνο του 2010 συνέχεια από σελ. 3 χιλ., έναντι χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε χιλ. έναντι 132 χιλ. σε σχέση µε το Α εξάµηνο του Τα καθαρά αποτελέσµατα του Οµίλου, µετά από φόρους, υπήρξαν κερδοφόρα κατά 976 χιλ. έναντι ζηµιών 163 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Σε επίπεδο Μητρικής, ο κύκλος εργασιών σηµείωσε αύξηση κατά χιλ. σε σχέση µε το αντίστοιχο Α εξάµηνο του Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και α- ποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 38% και προσδιορίσθηκαν στο ποσό των χιλ., έναντι χιλ. Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσµα της αύξησης των πωλήσεων λιπαντικών µε θετική επίδραση στα µεικτά κέρδη αυτών. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε χιλ. έναντι 564 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του Το αποτέλεσµα υπήρξε κερδοφόρο και ανήλθε σε χιλ. έ- ναντι 306 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η συνολική επενδυτική δαπάνη της εταιρείας κατά το Α εξάµηνο του 2010 ανήλθε στο ποσό των 989 χιλ. Η Εταιρεία, λαµβάνοντας υπ όψιν την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί µε την χρηµατοπιστωτική κρίση, διατηρεί την στρατηγική α- νάπτυξης και επέκτασης του δικτύου της, µαζί µε τις υποστηρικτικές στρατηγικές, εφαρµόζοντας ταυτόχρονα µεθόδους διασφάλισης των πωλήσεων και των πιστώσεων, στηρίζοντας την πελατεία της και ελαχιστοποιώντας τον πιστωτικό κίνδυνο. σηµείο του έργου, βρέθηκε ο ήµαρχος Άνω Λιοσίων Χρήστος Παππούς, ο οποίος ενηµερώθηκε για την εξέλιξή του και σηµείωσε πως οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το συντοµότερο δυνατό, ζητώντας παράλληλα την κατανόηση των διερχόµενων οδηγών, για τις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρ- υθµίσεις. Απαντήσεις Ν. Μελετίου στην επιστολή αποχώρησης Θ. Σερέπα Ο ήµος Ασπροπύργου, αναφορικά µε κάποια σηµεία, που περιλαµβάνονται σε επιστολή ηµοτικού Συµβούλου, µε την οποία γνωστοποίησε την απόφασή του να µην είναι υποψήφιος για το αξίωµα του ηµάρχου, και προς αποκατάσταση της αλήθειας, ενηµερώνει τους ηµότες της Πόλης: 1ον) Ουδεµία από τις µηνυτήριες αναφορές του εν λόγω Συµβούλου, κατέληξε σε απόδοση ε- υθυνών και σε απαγγελία κατηγορίας, «κατά συγκεκρι- µένων προσώπων της ηµοτικής Αρχής», όπως αυτός ισχυρίζεται. Και, ειδικά για το θέµα του τµήµατος αλλοδαπών, η αναφορά του, στο Σ.Ε.Ε..., απορρίφθηκε ως αστήρικτη και αβάσιµη. 2ον) Για την καταγγελία του, που αφορούσε στο ηµοτικό Στάδιο, ενηµερώνουµε ότι, η Επιτροπή του άρθρου 152, του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, στην οποία προσφύγαµε, µε οµόφωνη απόφαση, ακύρωσε την προσωρινή πράξη της Περιφέρειας Αττικής, και δικαίωσε το ή- µο Ασπροπύργου. 3ον)Τέλος, για το ζήτηµα του νεκροταφείου, είναι ψευδής και αβάσιµος ο ισχυρισµός του ότι, η ηµοτική Αρχή χορηγούσε πλαστές αποφάσεις. Όπως απέδειξε η Ένορκη ιοικητική Εξέταση, αυτές τις εξέδωσαν επίορκοι υπάλληλοι. Η ηµοτική Αρχή, έπραξε στο ακέραιο το καθήκον της, για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Ο ίδιος ο ήµαρχος, Νικόλαος Μελετίου, κατέθεσε στη ικαιοσύνη, τον πλήρη φάκελο, µε όλα τα στοιχεία. Την ακρίβεια, όλων των ανωτέρω, τη γνωρίζουν όλοι οι Ασπροπύργιοι, και ιδίως ο συντάκτης της επιστολής α- ποχώρησης. Σύσκεψη των διοικήσεων ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και του Ταµείου ΤΕΜΠΜΕ Την κάλυψη µ έ σ ω ΤΕΜΠΜΕ των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρηµατίες συζήτησαν εχθές απόγευµα οι διοικήσεις του Ταµείου, του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους. Αντικείµενο της σύσκεψης, µε τη συµµετοχή των διοικητών του ΙΚΑ Ροβέρτου Σπυρόπουλου και του ΟΑΕΕ, Γεράσιµου Βουδούρη, ήταν ο συντονισµός µεταξύ ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΤΕΜΠΜΕ για την αξιοποίηση εκ µέρους των επιχειρήσεων των δυνατοτήτων που τους παρέχονται για τη λήψη χαµηλότοκων δανείων, προκειµένου να καλύψουν τις οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές τους.

5 Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-5 Καύσωνας και Ελευσίνα Ι Του Ντίνου Ρούσση Ο καιρός τρελάθηκε ή τον τρελάναµε; Οι πόλεις που κατοικούµε γίνανε καµίνι ή τις κάναµε καµίνι; Οι απαντήσεις πλέον είναι γνωστές και τεκµηριωµένες. Τα ακραία καιρικά φαινόµενα οφείλονται σε ανθρωπογενείς δράσεις. Το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι αποτέλεσµα της αλόγιστης ανάπτυξης που δεν λαµβάνει υπ όψη το φυσικό ( και το ανθρώπινο) περιβάλλον, αλλά µόνο τα κέρδη. Η συνεχής ανάπτυξη δεν έφερε την καλυτέρευση της ζωής της ανθρωπότητας. Ο πλανήτης µας βρίσκεται σε εµφανή ανισορροπία. Είναι αναγκαίο να σχεδιάσουµε ένα άλλο µέλλον, µία άλλου τύπου κοινωνία που να έχει στο επίκεντρο τον ά- νθρωπο και το περιβάλλον. Καιρός να αλλάξουµε τον τρόπο ζωής µας. Η κατανάλωση (και µόνο η κατανάλωση ) δεν έφερε την ευτυχία στο ανθρώπινο γένος. Οι ιδιωτικοποιήσεις και το συνεχές κυνήγι του κέρδους ε- ξαντλούν τα υλικά και ενεργειακά αποθέµατα της γης και οδηγούν τον πλανήτη µας εκτός ισορροπίας µε α- πρόβλεπτες συνέπειες. Η φετινή χρονιά, το 2010, είναι µια σηµαδιακή χρονιά. Τα ακραία καιρικά φαινόµενα και οι φυσικές καταστροφές είναι συχνά, έντονα και σε παγκόσµια βάση. Οι επιπτώσεις βέβαια είναι πιο καταστροφικές στον τρίτο και τον αναπτυσσόµενο κόσµο παρά στον ανεπτυγµένο, τον δυτικό λεγόµενο κόσµο, γιατί οι υποδοµές εκεί είναι ανύπαρκτες. Όµως και ο ανεπτυγµένος κόσµος υπέστη την οργή της φύσης και τις επακόλουθες καταστροφές, αφού οι δυνάµεις της φύσης είναι απείρως µεγαλύτερες από τις όποιες ανθρώπινες κατασκευές. Οι πληµµύρες, οι κατολισθήσεις, οι µεγάλες πυρκαγιές έφεραν ανυπολόγιστες καταστροφές στην Ευρώπη και την Αµερική (και µε ανθρώπινα θύµατα). Να µην ξεχνάµε και τις άµεσες ανθρώπινες καταστροφές, όπως η τεράστια διαρροή πετρελαίου από την ΒΡ στον κόλπο του Μεξικού. Σύµφωνα µε τους µετεωρολόγους το πρώτο εξάµηνο του 2010 ήταν το θερµότερο στην α- νθρώπινη ιστορία, ενώ η δεκαετία επίσης η θερµότερη που έζησε ποτέ ο πλανήτης. Στην Ουκρανία την 1η Αυγούστου καταγράφηκε η µεγαλύτερη θερµοκρασία της ιστορίας της 41,3 βαθµούς Κελσίου. Την ίδια µέρα και στην Κύπρο καταγράφηκε θερµοκρασία ρεκόρ 46,4 βαθµούς. Στην Φιλανδία καταγράφηκε επίσης ρεκόρ θερµοκρασίας την 29η Ιουλίου 37, 2 ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούµενο που είχε καταγραφεί το 1914 και ήταν 35 βαθµοί Κελσίου. Στη Ρωσία που πρωταγωνίστησε στις ειδήσεις παραδοµένη στον πρωτοφανή καύσωνα και τις φλόγες, η θερµοκρασία κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ στις 11 Ιουλίου µε 44 βαθ- µούς. Και το πολύπαθο Ιράκ είχε την θερµότερη ηµέρα της ιστορίας του την 14η Ιουνίου µε 52 βαθµούς. Στην Ελλάδα η υψηλότερη θερµοκρασία έχει καταγραφεί στους µετεωρολογικούς σταθµούς Ελευσίνας και Τατο ου στις 10 Ιουλίου 1977 µε 48 βαθµούς Κελσίου. Η θερµοκρασία αυτή είναι επίσηµο καταγεγραµµένο ρ- εκόρ Ευρώπης όλων των εποχών, σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Μετεωρολογικό Οργανισµό WMO (World Meteorology Organization). Συγκριτικά λοιπόν εµείς εδώ στην Ελλάδα δεν είχαµε ένα ακραία θερµό καλοκαίρι. Γιατί όµως αυτή η αποπνικτική ατµόσφαιρα και η αβίωτη κατάσταση στις πόλεις; Η εξήγηση είναι απλή. Φταίνε οι πόλεις µας έτσι πως τις φτιάξαµε. Τσιµεντένια τερατουργήµατα, µε ελάχιστο πράσινο, τροµερή κυκλοφορία αυτοκινήτων, άσφαλτος και τσιµέντο παντού. Για να κάνουµε υποφερτή την κατάσταση µέσα στα σπίτια µας και τα κτίρια τοποθετούµε κλιµατιστικά τα οποία όµως απορρίπτουν τεράστιες ποσότητες θερµότητας στην ατµόσφαιρα, καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και επιδεινώνουν την ήδη βεβαρηµένη περιβαλλοντική κατάσταση. Όποιος θυµάται την Ελευσίνα πριν σαράντα (40) χρόνια µπορεί να κάνει εύκολα διάφορες συγκρίσεις και να καταλήξει σε ασφαλή συµπεράσµατα χωρίς ιδιαίτερες περιβαλλοντικές και επιστηµονικές γνώσεις. Όλος ο κάµπος ήταν κατάφυτος από ελιές και τα περιβόλια έφταναν µέχρι τις σιδηροδροµικές γραµµές και την οδό Μουρίκη (από ανατολικά). Η θάλασσα στο µεγαλύτερο τµήµα της ήταν ελεύθερη και προσβάσιµη. Από την πλατεία πηγαίναµε µε τα πόδια για µπάνιο στου Φονιά. Προσπαθώ να πείσω τους νεώτερους, να το πιστέψουνε, ότι αυτό δεν είναι παραµύθι, ήταν µια πραγµατικότητα. Πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο. Πώς να γίνουν πιστευτά τέτοια πράγµατα που σήµερα δεν τολµάµε ούτε βόλτα να πάµε στην παραλία. Που σήµερα τα πιο άσχηµα νέα, οι πιο δυσάρεστες εξελίξεις για την πόλη µας και το περιβάλλον της έρχονται από το παραλιακό µέτωπο. Πριν σαράντα χρόνια όλα τα σπίτια είχαν αυλές και κήπους, µε λουλούδια και φυτά. Οι αυλές των καταστηµάτων, των θερινών κινηµατογράφων, που βγαίνα- µε για φαγητό και διασκέδαση, ήταν στρωµένες µε γαρµπίλι και τις ζεστές µέρες του καλοκαιριού τις ποτίζανε ταχτικά. Η δροσιά του νερού, η µυρουδιά της βρεγ- µένης γης και οι ευωδιές των λουλουδιών κάνανε υποφερτές (και ευχάριστες) τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Βέβαια η ζωή εξελίσσεται, οι πόλεις αλλάζουν και µεγαλώνουν, οι νέες γενιές έχουν άλλες ανάγκες και α- παιτήσεις. εν µπορούµε να µείνουµε κολληµένοι στο παρελθόν. Στις ανεπτυγµένες χώρες της Ευρώπης έχουνε κατανοήσει (και έχουν εφαρµόσει) εδώ και πολλές δεκαετίες ότι οι σύγχρονες πόλεις για να έχουν µια φυσική ισορροπία και να είναι κατάλληλες για ανθρώπινη διαβίωση χρειάζονται να έχουν µεγάλα κοµµάτια πράσινου µέσα στους οικιστικούς ιστούς. Μόνο το πράσινο, το οργανωµένο αστικό πράσινο, οι µεγάλοι ε- λεύθεροι χώροι, τα πάρκα φέρνουν µια ισορροπία και κάνουν βιώσιµες τις σύγχρονες τσιµεντένιες και ασφαλτοστρωµένες µεγαλουπόλεις. Τα οικοδοµικά υλικά, τα τσιµέντα, ο άσφαλτος, οι πλάκες και τα κεραµικά υλικά των πεζοδροµίων και πλατειών δρουν σαν θερµοσυσσωρευτές και παγιδεύουν µεγάλες ποσότητες θερµικής ενέργειας από τον ήλιο. Η κίνηση των αυτοκινήτων καθώς και η λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών και µηχανηµάτων απορρίπτουν και αυτές µεγάλες ποσότητες θερµότητας. Έτσι οι πόλεις γίνονται «θερµικές νησίδες», και η θερµοκρασία τους είναι πάντοτε µεγαλύτερη κάποιους βαθµούς Κελσίου από τη θερµοκρασία του γύρω περιβάλλοντος. Επίσης η θερµοσυσσώρευση από τα δοµικά υλικά δεν επιτρέπει τον δροσισµό των πόλεων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όλα αυτά εξουδετερώνονται σε σηµαντικό βαθµό από τη δράση των φυτών και του πράσινου µέσα στις πόλεις. Επί πλέον το οργανωµένο πράσινο και τα πάρκα µέσα στις πόλεις επιδρούν θετικά στον ψυχισµό και την ηρεµία του σύγχρονου ανθρώπου των µεγαλουπόλεων. Μας ξεκουράζουν από την πίεση και την κούραση της καθηµερινότητας, µας ηρεµούν. Ένας βασικός δείκτης των ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης µιας πόλης είναι πόσα τετραγωνικά µέτρα πράσινου αναλογούν στον κάθε κάτοικο. Η Αθήνα έχει µόνο 2 τ.µ. πράσινο ανά κάτοικο. Σηµειώστε ότι στη Βόννη αναλογούν 35 τ.µ. ανά κάτοικο, ενώ στο Άµστερνταµ 27 και στο Ρότερνταµ 24 ( που είναι µεγαλουπόλεις της πιο πυκνοκατοικηµένης ευρωπα κής χώρας, της Ολλανδίας). Η Θεσσαλονίκη έχει 3 τ.µ. ανά κάτοικο, σε αντίθεση µε την Ζυρίχη µε τα 116 τ.µ. Σηµείωση: Ανοίγω παρένθεση. Θα αργήσουµε πολύ να γίνουµε Ευρώπη µε τέτοιους δείκτες ή µάλλον δεν θα γίνουµε ποτέ. Ούτε το ΝΤ και η τρόικα θα µας επιβάλουν να βελτιώσουµε το κατά κεφαλή πράσινο των πόλεών µας. εν τους ενδιαφέρουν αυτούς τέτοιοι ευτελείς δείκτες ( πράσινο, ανεργία κλπ). Αυτούς τους ενδιαφέρουν τα χρήµατα, το έλλειµµα, η δηµοσιονοµική πειθαρχεία, τα δάνεια και τα κέρδη. εν τους ενδιαφέρει το επίπεδο διαβίωσης των ανθρώπων. εν τους ενδιαφέρει να εναρµονιστούµε σε τέτοιους δείκτες µε τους άλλους ευρωπαίους. Για τα χρήµατα ήρθαν εδώ, πώς να µαζέψουµε χρήµατα. Και η κυβέρνησή µας για τα χρήµατα ενδιαφέρεται, πώς να µαζέψει τα δισεκατοµµύρια που της επιβάλει η τρόικα. Ούτε οι δήµαρχοί µας ασχολούνται µε το πράσινο και τα πράσινα άλογα. Κοιτάτε τα προγράµµατά τους. Για ασφαλτοστρώσεις, για πλατείες µε τσιµεντόπλακες, για πεζοδροµήσεις, για πάρκιν αυτοκινήτων µιλάνε. Αυτά θεωρούν δηµιουργία. Για πράσινο και πάρκα δεν µιλάνε καθόλου ή ό- ταν µιλάνε, µετά από λίγο το ξεχνάνε. Μερικοί πρωτοπόροι µιλάνε στις προεκλογικές περιόδους για πράσινες στέγες (και πράσινα άλογα), αλλά µόνο σε προεκλογικές περιόδους. Για πράσινο στο έδαφος δεν µιλάνε. Ίσως δεν αφήνει µεγάλο εργολαβικό κέρδος και θέλει πολλή συντήρηση. Κλείνει η παρένθεση. Και η Ελευσίνα µας, σύµφωνα µε µετρήσεις της σηµερινής δηµοτικής αρχής, που τις έχει ανακοινώσει η ίδια δηµοτική αρχή το 2010 χωρίς να κοκκινίζουν από ντροπή ούτε να το θέτουν σαν βασικό στόχο για βελτίωση, η Ελευσίνας έχει 1,39 τ.µ. πράσινο ανά κάτοικο. Το µέγεθος του αριθµού ( 1,39) είναι ανατριχιαστικό, απάνθρωπο. Πιο πολύ όµως µου έφερε ανατριχίλα η διαστροφική ακρίβεια του αριθµού. Ένα κόµα τριάντα εννέα ούτε καν ένα κόµα σαράντα ή έστω ενάµισι τετραγωνικό πράσινα ανά κάτοικο. Στην Ελευσίνα έχουµε ένα κόµα τριάντα εννέα τετραγωνικά µέτρα πράσινο ανά κάτοικο, που το έχουµε τόσο λίγο που µετράµε ακόµα και τα γραµµάρια. Νοµίζω ότι µόνο ο Πειραιάς πρέπει να έχει µικρότερο δείκτη από την Ελευσίνα. Θα συνεχίσουµε!

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καταγγέλλει τον ΕΣ ΚΝΑ Για τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική Με πολυσέλιδη ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) καταγγέλλει τη διοίκηση του Ενιαίου Συνδέσµου ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής (ΕΣ ΚΝΑ) πως έλαβε δεσµευτικές αποφάσεις για τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική και µάλιστα µε υπέρογκο κόστος και προς όφελος ιδιωτικών συµφερόντων. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, η διοίκηση του ΕΣ ΚΝΑ κατακύρωσε εσπευσµένα αποτελέσµατα διαγωνισµού για την ανάθεση της λειτουργίας του υφιστάµενου Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης Κοµποστοποίησης (ΕΜΑΚ). Επίσης, ενέκρινε προµελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δεύτερη µονάδα επεξεργασίας απορριµµάτων, τη χωροθέτηση της οποίας άλλαξε µε «πραξικοπηµατικό» τρόπο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Απαντώντας στην ανακοίνωση αυτή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, ο ΕΣ ΚΝΑ τονίζει πως οι απόψεις της Οµοσπονδίας ενδεχοµένως να οφείλονται σε λανθασµένη πληροφόρηση και για το λόγο αυτό η διοίκηση του ΕΣ ΚΝΑ είναι πρόθυµη να συναντηθεί µε τη ιοίκηση της ΠΟΕ-ΟΤΑ το ταχύτερο δυνατό, «αφού υπάρχει ταύτιση απόψεων στην αγωνία για το µέλλον των απορριµµάτων της Αττικής, στην εµµονή στο συγκεκριµένο περιφερειακό σχεδιασµό στη διατήρηση του δηµόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα, στη διαχείριση των απορριµµάτων, στην προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του πολίτη που θα κληθεί να πληρώσει έργα και υπηρεσίες». Εορτασµός της Παναγίας Σουµελά στις Αχαρνές Με ιδιαίτερη λαµπρότητα πραγµατοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό Παναγία Σουµελά στις Αχαρνές για τον εορτασµό της Κοίµησης Της Θεοτόκου, σύµφωνα µε το παλαιό ηµερολόγιο. Η Παναγία Σουµελά θεωρείται το σύµβολο της ποντιακής πίστης και πλήθος κόσµου συµµετείχε στις εκκλησιαστικές λειτουργίες που έγιναν στη ελληνική και ρώσικη διάλεκτο. Αποκορύφωµα των θρησκευτικών εκδηλώσεων ή- ταν η Παρασκευή 27 Αυγούστου, όπου τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός και η περιφορά του Επιταφίου και το Σάββατο 28 Αυγούστου µε την Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Σουµελά και του Επιταφίου της Παναγίας. Κατά την οµιλία του ο ήµαρχος Αχαρνών Παναγιώτης Φωτιάδης, ο οποίος παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις, τόνισε την ανάγκη να αναγνωριστεί διεθνώς η γενοκτονία των Ποντίων, ενώ στάθηκε ι- διαίτερα στο γεγονός του φετινού προσκυνήµατος στην Παναγία Σουµελά στην Τραπεζούντα. ιεργασίες για τα αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια Εντατικές συζητήσεις µε επίκεντρο την συγκρότηση των ψηφοδελτίων για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και την εκλογική τακτική βρίσκονται σε εξέλιξη στον ΣΥΡΙΖΑ και σύµφωνα µε πληροφορίες, α- ποφάσεις για υποψηφίους δεν πρόκειται να ανακοινωθούν, τουλάχιστον µέχρι την Κυριακή. Όσον αφορά την υποψηφιότητα του εργατολόγου κ. Α. Μητρόπουλου στην Περιφέρεια Αττικής, πηγές του ΣΥΝ τόνιζαν ότι παραµένει στο τραπέζι. Αύριο θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραµµατεία του Συνασπισµού για να συζητήσει όλη την εκλογική ατζέντα, δηλαδή υποψηφιότητες σε όλη τη χώρα και την εκλογική τακτική όµως σύµφωνα µε πληροφορίες στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι υποψηφιότητες για την Περιφέρεια Αττικής και τον ήµο Αθηναίων. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο ΣΥΝ ε- ξακολουθεί να αντιµετωπίζει αρνητικά πιθανή υποψηφιότητα του κ. Α. Αλαβάνου στην Περιφέρεια Αττικής, ωστόσο υπογραµµίζονταν η διάθεση να υπάρξει κοινή δράση και συνεργασία µε τον πρώην πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ σε άλλους τοµείς, που προς το παρόν δεν προσδιορίζονται. Αύριο Πέµπτη θα συνεδριάσει η Γραµµατεία του ΣΥΡΙΖΑ κατά την διάρκεια της οποίας είναι πιθανό να προταθεί εκ νέου η υποψηφιότητα του κ. Αλαβάνου και να συζητηθεί η συνολική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των εκλογών. Πηγές του ΣΥΝ τόνιζαν ότι σε κάθε περίπτωση δεν ανα- µένονται αποφάσεις µέχρι το τέλος της εβδοµάδας, γιατί πέραν των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα α- ναµένουν και την ανακοίνωση των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ. Τόσο στην αυριανή συνεδρίαση της ΠΓ του ΣΥΝ όσο και στην Γραµµατεία του ΣΥΡΙΖΑ την Πέµπτη θα συζητηθεί και η εµφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΕΘ στην οποία στελέχη του Συνασπισµού α- ποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να συνεδριάσει η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΣΥΝ στις 10 Σεπτεµβρίου στην Θεσσαλονίκη. Οι αλλαγές του υπουργείου Μεταφορών για την αναδιάρθρωση του ΟΣΕ Έτοιµο είναι το πλάνο δηµιουργίας ενός νέου σιδηροδρο- µου, καθώς το σχετικό νο- µοσχέδιο του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, βρίσκεται καθ οδόν προς το γραφείο του πρωθυπουργού. Στην νέα εταιρία -που θα δηµιουργηθεί υπό την ΤΡΑΙΝΟΣΕ- θα δοθούν και περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕ, ενώ προβλέπεται επιδότηση γραµ- µών στο µοντέλο των άγονων, αύξηση της τιµής των εισιτηρίων, µετατάξεις και συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων. Προβλέπεται, επίσης, να δηµιουργηθούν συνδιαστικές µεταφορές -µε πούλµαν- ενώ θα γίνει αναδιάρθρωση δροµολογίων µε βάση το µέσο όρο επιβατικής κίνησης. Τα επιδόµατα των υπαλλήλων δεν θα ξεπερνούν το 20% του βασικού µισθού. Το νέο νοµοσχέδιο αφήνει ανοιχτή πόρτα για τη συµµετοχή ιδιωτών. Σε αυτή την περιπτωση υπάρχουν δύο σενάρια: Εκχώρηση του 49% και του µάνατζµεντ της εταιρίας ή εκχώρηση σιδηροδρόµων για κάποιο χρονικό διάστηµα µε οικονοµικά ανταλλάγµατα, χωρίς να παραχωρηθεί δίκτυο η τρένα. Επίσης, το νοµοσχέδιο θα προβλέπει την εκχώρηση σταθµών σε ιδιώτες, προκειµένου να δηµιουργηθούν εµπορικά κέντρα τα οποία θα εκµεταλεύονται ιδιώτες έναντι ανταλλαγµάτων. Υπενθυµίζεται ότι τα συνδικάτα των εργαζοµένων στα µέσα µαζικής µεταφοράς και τον ΟΣΕ, έχουν αποφασίσει αγωνιστικές κινητοποιήσεις στις αρχές Σεπτεµβρίου. Σε σύσκεψη που είχε γίνει την περασµένη Πέµπτη, αποφασίστηκε η πραγµατοποίηση 5ωρης στάσης εργασίας το πρώτο 10ήµερο του Σεπτεµβρίου, και κοινή συνέντευξη Τύπου στη ΕΘ, που θα περιγράφει την κατάσταση στις µεταφορές και τις θέσεις των εργαζοµένων για δηµόσιες και µε κοινωνικό χαρακτήρα συγκοινωνίες.

7 Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Καλαθοφόρο και «σκούπα» απέκτησε ο ήµος Ζεφυρίου Κινητοποιήσεις ετοιµάζει η ΠΟΕ-ΟΤΑ Με δύο νέα αποκτήµατα ενίσχυσε το µηχανολογικό του εξοπλισµό ο ήµος Ζεφυρίου. Ειδικότερα, µέσα στον τελευταίο µήνα παρέλαβε έ- να ανυψωτικό- καλαθοφόρο όχηµα και ένα µηχανικό σάρωθρο(σκούπα). Τα δύο καινούργια, υπερσύγχρονα οχήµατα θα α- ναβαθµίσουν το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών στους τοµείς της καθαριότητας και του δηµοτικού φωτισµού. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ηµοτική Αρχή ξεκίνησε από την αρχή της θητείας της τις διαδικασίες για την απόκτηση των δύο µηχανηµάτων, όµως χρειάστηκε, να δείξει υποµονή και µαχητικότητα για την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας. «Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν µας επέτρεψαν να αποκτήσουµε νωρίτερα τα µηχανήµατα, ώστε να τα ρίξουµε στη µάχη για την εξυπηρέτηση του δηµότη. Παρά τις οικονοµικές δυσκολίες, χάρη στη συνετή διαχείριση και στον ορθολογικό προγραµµατισµό, αποκτήσα- µε, µέσω του προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ, το µηχανολογικό εξοπλισµό που θα κάνει ακόµα πιο αποτελεσµατικές τις υπηρεσίες, προς όφελος του δηµότη. Πιστεύω ότι και στον τοµέα αυτό, ο απολογισµός της σηµερινής διοίκησης του ήµου έχει θετικό πρόσηµο», δήλωσε η ήµαρχος Ζεφυρίου Φωτεινή Γιαννοπούλου. - Κρίσιµες ώρες για το µέλλον των ναυπηγείων Σκαραµαγκά ιαδοχικές συναντήσεις για το µέλλον των ναυπηγείων Σκαραµαγκά διεξάγονται το τελευταίο διάστηµα, δεδοµένου ότι η ThyssenKrupp απειλεί να καταθέσει αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς χρεοκοπίας µέχρι την επόµενη εβδοµάδα εάν δεν βρεθεί λύση µε την MAR Group του Αµπού Ντάµπι που ενδιαφέρεται για την εξαγορά των ναυπηγείων. Σύµφωνα µε την γερµανική εφηµερίδα Boersen Zeitung, οι τελικές συνοµιλίες ίσως να ολοκληρωθούν σήµερα. Η ThyssenKrupp φαίνεται πως έχει δηλώσει ότι αν δεν βρεθεί λύση, δεν θα µπορεί στο τέλος του µήνα να πληρώσει τους εργαζόµενους της εταιρείας. Τη λύση αναζητούν ο υπουργός Εθνικής Άµυνας και οι επενδυτές της MAR Group. ΗΠΟΕ-ΟΤΑ αποφάσισε τη συµµετοχή της στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που διοργανώνουν η Α Ε Υ και η ΓΣΕΕ στη ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 11 Σεπτεµβρίου, το απόγευµα, στο άγαλµα του Βενιζέλου. Εξάλλου, αποφασίστηκε στις 23 Σεπτεµβρίου, 4ωρη πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί µέχρι το τέλος του ωραρίου, όλου του προσωπικού των ΟΤΑ, για συµπαράσταση στους συµβασιούχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που κινδυνεύουν µε απόλυση. Την ίδια ηµέρα, σε συνεργασία µε άλλες κινήσεις συµβασιούχων του ηµοσίου θα πραγµατοποιηθεί συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω από τον Αρειο Πάγο, όπου θα συζητείται το θέµα των συµβασιούχων. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ήµαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίουκαι ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόµων µε Αναπηρία, του ήµου Ασπροπύργου, Κωνσταντίνος Χονδρογιάννης, σας προσκαλούν στα εγκαίνια των Γραφείων του Συλλόγου, και του Ενηµερωτικού Κέντρου των Ατόµων µε Αναπηρία, που θα πραγµατοποιηθούν την Παρασκευή 3 Σεπτεµβρίου 2010, στις 7.30µ.µ., στο δηµοτικό κτιριακό συγκρότηµα της οδού Φυλής (στάση Σχολείο), πλησίον του Εµπορικού Κέντρου West Plaza Ασπροπύργου. Με εξαιρετική τιµή, Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Α.Μ.Ε.Α. ήµου Ασπροπύργου ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΧΟΝ ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Τ. Κ , Ζεφύρι Τηλέφωνο: /801 Τηλεοµοιότυπο (Fax): Ηλ. Ταχυδροµείο: ov.gr Ζεφύρι, 30/8/2010 Αρ. πρωτ. : 47 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Πνευµατικό Κέντρο ήµου Ζεφυρίου Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/ Την υπ' αριθ. ΙΠΠ/Φ.2.9/20/οικ.31336/ εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, αναφορικά µε το «Προγραµµατισµός Προσλήψεων Έκτακτου προσωπικού και σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου έτους 2010». 3. Την υπ αριθ. οικ.18963/ έγκριση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, ύστερα από πρόταση του ΑΣΕΠ. 4. Την υπ αριθ. 1η/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ζεφυρίου, όπως επικυρώθηκε µε την 71η/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 5. Την αρ. πρωτ. 4038/ εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής. 6. Την αριθ. πρωτ. 34/ βεβαίωση του Πνευµατικού Κέντρου ήµου Ζεφυρίου για την εγγραφή σχετικών πιστώσεων στο προ πολογισµό του Π.Κ., έτους Ανακοινώνει Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά δύο (2) µουσικών για την κάλυψη αναγκών του Πνευµατικού Κέντρου ήµου Ζεφυρίου, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Κύκλο Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων- µαθήµατα µουσικής στα τµήµατα του Π.Κ.» συνολικής διάρκειας έως 12 µηνών. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα πρέπει, ειδικότερα να ασχοληθεί µε την Εξοικείωση και ενασχόληση µελών του Π.Κ., που στην πλειοψηφία τους είναι παιδιά, µε τη µουσική και τις βασικές δεξιότητες σε διάφορα όργανα και συγκεκριµένα : α) κύκλος εκπαιδευτικών προγραµµάτων εκµάθησης βασικών δεξιοτήτων στο πιάνοαρµόνιο, κιθάρα κλπ καθώς και βασικές νότες. Οι ασχολούµενοι µουσικοί θα πρέπει να κατέχουν ίπλωµα ή Πτυχίον τής αντιστοίχου ειδικότητος οργάνου αναγνωρισµένου ωδείου τής ηµεδαπής ή αλλοδαπής και εν ελλείψει υποψηφίων µε το προσόν τούτο επαρκείς µουσική γνώση, προσηκόντως αποδεικνυόµενη. Η αίτηση θα συνοδεύεται από : Ψ Βιογραφικό σηµείωµα (νόµιµα δικ/κά για όσα αναφέρονται στο βιογραφικό) Ψ Επικυρωµένες φωτοτυπίες πτυχίων Ψ Επικυρωµένο αντίγραφο ταυτότητας Ψ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Ψ Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα παραπάνω στοιχεία (αίτηση- βιογραφικό κλπ) είναι αληθή, στην υπεύθυνη δήλωση επίσης θα αναγράφεται και το αν είναι άνεργος-η. ή που αλλού εργάζεται ή αν θα εργάζεται ταυτόχρονα µε την πρόσληψη του-της, στο Π.Κ.. Το ανωτέρω έργο θα παραδοθεί και αντίστοιχα θα παραληφθεί τµηµατικά κατά την διάρκεια της σύµβασης από τον ανάδοχο. Η χρηµατική αποζηµίωση για την σύµβαση θα ανέλθει στο ποσό των συνολική µικτή αµοιβή, που θα δοθεί σε δόσεις µε ελτίο παροχής Υπηρεσιών, ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα του Νοµικού Προσώπου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ήµου Ζεφυρίου (Ταχ. ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Τ.Κ ) την επο- µένη της τελευταίας ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της προκήρυξης σε ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα και για χρονικό διάστηµα δέκα ηµερών. Η Πρόεδρος του Π.Κ. Βιργινία Γιολδάση Αναστολή της λειτουργίας του ελληνικού νηογνώµονα Έληξε την Τρίτη η προσωρινή παράταση λειτουργίας των 17 µηνών που είχε παραχωρήσει η Ευρωπα κή Ένωση για τον ελληνικό νηογνώµονα, ώστε να εναρµονιστεί µε τους κανόνες λειτουργίας των Ευρωπα κών Νηογνωµόνων. Από την 1η Σεπτεµβρίου η εταιρεία δεν θα δικαιούται να ε- πιθεωρεί ή να εκδίδει πιστοποιητικά για πλοία µε Κοινοτική σηµαία, ενώ όσα πιστοποιητικά εκδόθηκαν ή θεωρήθηκαν µέχρι χθες θα ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία λήξης ή θ- εώρησής τους και πάντως όχι αργότερα από την 28η Φεβρουαρίου Στις 30 Μαρτίου 2009 είχε παρασχεθεί παράταση στον ελληνικό νηογνώµονα προκειµένου να βελτιώσει τις υποδοµές και την απόδοσή του στα θέµατα µηχανογράφησης, εκπαίδευσης και κανονισµών, ωστόσο, στις επιθεωρήσεις που διεξήχθησαν ενδιάµεσα, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε ικανοποιητική εξέλιξη. Η διοίκηση του ελληνικού νηογνώµονα έχει ζητήσει από τις ευρωπα κές υπηρεσίες πρόσθετο χρόνο ώστε να εναρµονισθεί µε τις παρατηρήσεις της Ευρωπα κής Επιτροπής για τη Θαλάσσια Ασφάλεια. Όπως υποστηρίζουν, ήδη από τον Μάρτιο 2009 µέχρι σήµερα η εταιρεία έχει συµµορφωθεί µε τις 15 από τις 18 παρατηρήσεις που τις είχαν γίνει από τις κοινοτικές υπηρεσίες.η οριστική απόφαση για την πιστοποίηση ή µη του ελληνικού νηογνώµονα θα ληφθεί στις 14 Οκτωβρίου, όταν και θα συνεδριάσει η Ευρωπα κή Επιτροπή για τη Θαλάσσια Ασφάλεια. απάνες 1,6 δισ. ευρώ προβλέπει νοµοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας Καθιερώνεται Ηλεκτρονικό Μητρώο ια Βίου Μάθησης Συνἐχεια από σελ. 3 Τις διατάξεις του σχεδίου νόµου για τη διά βίου µάθηση παρουσίασε η υπουργός Παιδείας Άννα ιαµαντοπούλου. Η κ. ιαµαντοπούλου ανέφερε ότι µε το σχέδιο νόµου η κυβέρνηση δίνει «σάρκα και οστά» στην επιλογή του πρωθυπουργού να προχωρήσει στη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του υπουργείου, µε την ένταξη σε αυτό, πέραν της τυπικής εκπαίδευσης, άλλων τοµέων, όπως η έρευνα και η τεχνολογία, αλλά και η κάθε µορφή µη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπη µάθηση, στοιχεία που απαρτίζουν όλα µαζί τη δια βίου µάθηση. Πρόσθεσε ότι µπαίνει τάξη, αφού αξιοποιούνται αποδοτικά τα δισεκατοµµύρια ευρώ που διατίθενται στη µη τυπική εκπαίδευση. Για παράδειγµα, µέσω του Γ' ΚΠΣ διατέθηκαν περίπου 3,4 δισ. ευρώ για εκπαίδευση και κατάρτιση, χωρίς όµως µετρήσιµο αποτέλεσµα. Τώρα θα αναγνωρίζονται οι γνώσεις είτε πρόκειται για πτυχίο σχολής είτε παρακολούθηση σεµιναρίων, είτε αυτοµόρφωση, κλπ. Τα επόµενα τέσσερα χρόνια επενδύονται 1,6 δισ. ευρώ µέσω του εθνικού προγράµµατος δια βίου µάθησης σε δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης. ίνονται υποτροφίες για αρχική επαγγελµατική κατάρτιση σε σπουδαστές δηµοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ 40 εκατ. ευρώ, για την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηµατικότητας 25 εκατ. ευρώ, για εκπαίδευση µεταναστών στην ελληνική γλώσσα 10 εκατ. ευρώ, για προγράµµατα για την προσέλκυση µεταδιδακτορικών φοιτητών από το εξωτερικό 30 εκατ. ευρώ. Για πρώτη φορά επιχειρείται η δηµιουργία ενιαίου πλαισίου ανάπτυξης της δια βίου µάθησης. Καταργούνται ή συγχωνεύονται φορείς, αποκεντρώνονται το- µείς και δράσεις. ιευρύνεται ο ρόλος του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης οµών ια Βίου Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ), το οποίο αναλαµβάνει πλέον την πιστοποίηση δοµών, επαγγελµατικών περιγραµµάτων, προγραµµάτων, εκπαιδευτών καθώς και την αδειοδότηση γενικότερα των φορέων µη τυπικής εκπαίδευσης. Ειδική αναφορά γίνεται για την διαδικασία των περίπου Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών. Ιδρύεται Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόν των (ΕΟΠΠ), ο οποίος αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστοποίησης γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων που αποκτά ένα άτοµο µέσω της µη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης µάθησης. Με τη λειτουργία του, που θα εξυπηρετείται από 75 άτοµα προσωπικό, καταργείται ο Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ). Αναµορφώνεται το καθεστώς οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας των ΙΕΚ που υπάγονται πλέον στην Γενική Γραµµατεία ια βίου µάθησης. Θα διαµορφωθεί Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων µε την ά- µεση εποπτεία του υπουργείου Παιδείας. Με Προεδρικό ιάταγµα θα ορισθούν οι όροι και οι προ ποθέσεις διαµόρφωσης, αξιολόγησης, πιστοποίησης κλπ. Καθιερώνεται Ηλεκτρονικό Μητρώο ια Βίου Μάθησης, που θα εγγράφονται οι ενδιαφερόµενοι µε αίτησης τους, ενώ θεσπίζονται κίνητρα για την ανάπτυξη της δια βίου µάθησης, µε σηµαντικότερο τη νέα δυνατότητα που παρέχει ο νόµος αναγνώρισης, άθροισης και µεταφοράς πιστωτικών µονάδων µεταξύ συστηµάτων τυπικής και µη τυπικής εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του νοµοσχεδίου καθιερώνεται και το αποδεικτικό γλωσσοµάθειας για αλλοδαπούς, ενώ στις διατάξεις αυτές περιλαµβάνεται η οργάνωση και λειτουργία ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας που αφορά σε περιοχές µε χαµηλούς µορφωτικούς δείκτες. Η Αντικαπνιστική Επιτροπή µαζί µε την υπουργό και την υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Φώφη Γεννηµατά αντιστοίχως, επισκέφθηκαν τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίµου, καθώς αύριο, τίθεται σε εφαρµογή ο νόµος για την καθολική απαγόρευση του καπνίσµατος στους κλειστούς δηµόσιους χώρους. «Η προσπάθειά σας είναι ιδιαίτερα σηµαντική και συµβάλλει στη δουλειά που κάνουµε σήµερα στη χώρα µας, να αλλάξουµε αντιλήψεις, πρότυπα και συµπεριφορές, για να βελτιώσουµε την ποιότητα ζωής και να κάνουµε τη χώρα µας βιώσιµη, όχι µόνο στα οικονοµικά αλλά και στην καθηµερινή ζωή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου εκτιµώντας, ότι η καθολική απαγόρευση του καπνίσµατος στους κλειστούς δηµόσιους χώρους, θα έχει θετικές επιπτώσεις τόσο στη συµπεριφορά όπως είπε, όσο και στην προστασία της υγείας των παθητικών καπνιστών. Τέλος, η κ. Ξενογιαννακοπούλου επέδωσε στον πρωθυπουργό το φάκελο µε την υπουργική απόφαση, το πλαίσιο των ελέγχων, αλλά και το πλαίσιο της ενηµερωτικής εκστρατείας των πολιτών.

9 Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Πτώση 4,4% σηµείωσαν οι λιανικές πωλήσεις ΟΒουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόµου, ανακοίνωσε σε εκπροσώπους των εφηµερίδων της Βόρειας και της Ανατολικής Αττικής την απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα ως δήµαρχος του νεοσύστατου δήµου Ωρωπού, ε- πικεφαλής της ανεξάρτητης δηµοτικής παράταξης: «ηµοτική Συνεννόηση Ωρωπού». Στην οµιλία του προς τους δηµοσιογράφους τόνισε, ότι οι στόχοι της παράταξης του είναι ο νέος µεγάλος ήµος του Ωρωπού να αποτελέσει ένα πρότυπο ε- ναλλακτικής, ορθολογικής και πράσινης α- νάπτυξης, να σταµατήσει επιτέλους να συµπεριφέρεται και να λογίζεται απλώς ως προάστιο των Αθηνών αλλά να γίνει πλέον ένας µεγάλος και δυνατός δήµος της Αττικής. Ο Ωρωπός διαθέτει µια µοναδική συγκέντρωση φυσικών πλεονεκτηµάτων (θάλασσα, βουνό, λίµνη, λιµνοθάλασσα, ποτάµι), µε σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους (Αµφιάρειο, Αφίδναι) και µε την δυνατότητα ανάπτυξης πολιτιστικών δράσεων πανελλήνιας εµβέλειας. Κύριο χαρακτηριστικό της παράταξης «ηµοτική Συνεννόηση Ωρωπού» θα είναι οι δηµοκρατικές διαδικασίες και η σύνθεση των δηµιουργικών δυνάµεων που επιθυµούν να προσφέρουν, χωρίς προαπαιτούµενα και χωρίς κοµµατικές αγκυλώσεις. Τόνισε ότι όλοι οι συµµετέχοντες στο ψηφοδέλτιο της ηµοτικής Συνεννόησης γνωρίζουν τις δυσκολίες που συνεπάγεται ο νέος ήµος καθώς είναι πολλά τα λειτουργικά και διαχειριστικά ζητήµατα που πρέπει να επιλυθούν, πολλά και διαφορετικά τα προβλήµατα σε κάθε περιοχή. Είναι όµως ενθαρρυντική η συµµετοχή στο ψηφοδέλτιο πολλών στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης που µε την εµπειρία τους θα βοηθήσουν να οργανωθεί ο νέος ήµος το ταχύτερο δυνατό και θα µπορέσει να προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες στους πολίτες, σε µια εποχή που προοιωνίζεται εξαιρετικά δύσκολη και όπου κανείς δεν µπορεί πλέον να περιµένει τίποτα από την κεντρική διοίκηση και λόγω έλλειψης πόρων και λόγω µεταφοράς αρµοδιοτήτων στους νέους ήµους. Τα τρία κύρια χαρακτηριστικά της πολιτικής πρότασης της ηµοτικής Συνεννόησης προς τους πολίτες του Ωρωπού είναι: 1) Ο νέος ήµος να αναπτυχθεί ως θύλακας κοινωνικής συνοχής για τους πολίτες του Ωρωπού, καθώς είναι βέβαιο ότι το κοινωνικό κράτος θα περιοριστεί αισθητά τα προσεχή έτη και κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν αυτοδιοικητικές δοµές που θα µπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες. Παραδείγµατα τέτοιων δοµών είναι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθµοί, το Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι, τα δηµοτικά ιατρεία, οι δοµές δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών και νέων, το γραφείο Σταδιοδροµίας για τους νέους. 2) Ήπια, εναλλακτική τουριστική ανάπτυξη η οποία θα µπορεί να αποφέρει σηµαντικούς πόρους στον νέο δήµο. Σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητο να διανοιχτεί επιτέλους ο Βόρειος παραλιακός οδικός άξονας που θα συνδέει τον ήµο Ωρωπού µε το ήµο Μαραθώνα, θα µπορούν να ενοποιηθούν οι αρχαιολογικοί χώροι του Αµφιάρειου, των Αφιδνών, του Ραµνούντα και του Τύµβου του Μαραθώνα, ώστε να αποτελέσουν ένα ξεχωριστό προορισµό επίσκεψης και να επιτρέψουν την α- νάπτυξη ενός µεγάλου παραλιακού µετώπου που θα δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας µέσα από την ήπια τουριστική ανάπτυξη. Παράλληλα είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ο εναλλακτικός τουρισµός, το Αρχαίο θέατρο του Αµφιάρειου να µετατραπεί σε χώρο συνάντησης του παγκόσµιου ιατρικού κόσµου, να αναπτυχθεί ο αγροτοτουρισµός, ο χειµερινός τουρισµός στο βουνό, ο αθλητικός τουρισµός, ο περιβαλλοντικός τουρισµός κ.ά. 3) Πράσινος ήµος, δηλαδή να τεθούν οι όροι της αειφόρου ανάπτυξης, µε πρώτο βέβαια µέληµα τον Ασωπό ποταµό, η µόλυνση του οποίου προκαλεί πολλά προβλήµατα λόγω και της απροθυµίας του κράτους να πραγµατοποιήσει ελέγχους και να επιβάλλει ποινές. Η απορρύπανση του Ασωπού, ο τρόπος διάθεσης και επεξεργασίας των λυµάτων είναι πρώτα και κύρια, ζητήµατα δηµόσιας υγείας και δεν µπορεί να αντιµετωπίζονται µε ευκαιριακές ρητορείες αλλά µόνο µε πράξεις. Επίσης είναι ζωτικής σηµασίας η προστασία του δασικού πλούτου της περιοχής, η προστασία της Πάρνηθας, η ανάδειξη και προστασία της λιµνοθάλασσας, η αποφυγή της θαλάσσιας ρύπανσης. Σε αυτούς τους τρεις άξονες µπορούν να τεθούν τα θεµέλια για την πράσινη ανάπτυξη του Ωρωπού, µε ορθολογική οικονοµική διαχείριση, χωρίς απαίτηση παράλογων δηµοτικών φόρων από την τοπική κοινωνία, µε κοινωνική δικαιοσύνη, µε αξιοποίηση της περιουσίας του νέου δήµου και µε εκµετάλλευση των ανενεργών ελεύθερων χώρων, όπως για παράδειγµα αυτών των δύο στρατοπέδων, ζήτηµα το οποίο ήδη έχει θέσει ο Βουλευτής στην Βουλή υπόψη του Υπουργού Άµυνας. Ο υποψήφιος ήµαρχος αναφέρθηκε και στο ζήτηµα της εσωτερικής σύνδεσης των περιοχών του δήµου τονίζοντας ότι θα αναπτυχθεί ένα σύστηµα δηµοτικής συγκοινωνίας ώστε να είναι εύκολη και οικονοµικά συµφέρουσα για τους δηµότες η µετακίνηση, µε µέσα δηµοτικής συγκοινωνίας καθώς και η σύνδεση της δηµοτικής συγκοινωνίας µε το τρένο, ως το πλέον φιλικό προς το περιβάλλον µέσο για την συγκοινωνιακή σύνδεση του ήµου µε το κέντρο της Αθήνας και δεσµεύτηκε ότι δεν θα επιτρέψει την ύπαρξη διοδίων για τις µετακινήσεις των πολιτών εντός των περιοχών του δήµου. εσµεύτηκε επίσης ότι η εκτέλεση έργων δεν θα συνεπάγεται νέους φόρους, ότι θα τεθούν κόκκινες γραµµές πάνω στους ά- ξονες της κοινωνικής πολιτικής του δήµου, ότι ο δήµος θα έχει ως βασικό στόχο την προσπάθεια δηµιουργίας νέων θέσεων ε- ργασίας και θα υπάρξει κάθε δυνατή προσπάθεια για την µέγιστη κοινωνική συναίνεση στις µεγάλες παρεµβάσεις που σχεδιάζονται, προαναγγέλλοντας την πρόθεση του για την διενέργεια δηµοψηφισµάτων για τα κρίσιµα θέµατα του δήµου, ώστε να αποτυπώνεται η βούληση των κατοίκων. εσµεύτηκε για την στενή συνεργασία του µε τους συλλόγους και τους φορείς του ήµου, θεσµοθετώντας θέση ειδικού συνεργάτη που θα ασχολείται ειδικά µε τα µεγάλα θέµατα που η ενεργή κοινωνία των πολιτών θέτει. Τέλος τόνισε ότι απαιτείται µια µεγάλη καµπάνια για την απογραφή του Φεβρουαρίου του 2011, καθώς είναι αναγκαίο να α- πογραφούν οι περισσότεροι των πολιτών που µένουν στον ή- µο Ωρωπού, ώστε να υπάρξουν και τα ανάλογα έσοδα από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Ο Βουλευτής Αττικής και Υποψήφιος ήµαρχος, Βασίλης Οικονόµου, δήλωσε ότι είναι αισιόδοξος από τα πρώτα µηνύµατα που λαµβάνει, συζητώντας µε τους πολίτες του Ωρωπού, την ε- πιτυχία της υποψηφιότητάς του και του νέου εγχειρήµατος που αναλαµβάνει η νέα ανεξάρτητη δηµοτική παράταξη «ηµοτική Συνεννόηση Ωρωπού» και υποσχέθηκε ότι θα λειτουργήσει ε- νωτικά και δηµιουργικά σε σχέση µε τους ανθυποψηφίους του πριν αλλά και µετά τις εκλογές του Νοεµβρίου. Η αγορά εκτιµά ότι τα πράγµατα θα είναι ακόµα χειρότερα τους επόµενους µήνες, καθώς η ύφεση και η αύξηση της φορολογίας περιορίζει σηµαντικά την κατανάλωση. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2009 προς το 2008, είχε σηµειωθεί µείωση 14,2%. Χωρίς τα καύσιµα, όπως δηµοσιευόταν µέχρι το εκέµβριο του 2008, σηµείωσε µείωση 4,9%, έναντι µείωσης 14,5% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2009 προς το Ο τζίρος παρουσίασε αύξηση 1,2%, έναντι µείωσης 1,2% τον προηγούµενο µήνα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε την Τρίτη η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Χωρίς τα καύσιµα, ο δείκτης κύκλου εργασιών σηµείωσε µείωση 2,7%, έναντι µείωσης 11,7%, που είχε σηµειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2009 προς το Σε ό,τι αφορά την πορεία των πωλήσεων στις επιµέρους κατηγορίες, σηµείωσαν πτώση 11,5% σε ένδυσηυπόδηση και πολυκαταστήµατα και κατά 10,8% σε έ- πιπλα-ηλεκτρικά είδη και οικιακό εξοπλισµό. Πτώση σηµείωσαν ακόµα και οι πωλήσεις στα µεγάλα καταστήµατα τροφίµων, κατά 2,9%. Αύξηση σηµειώθηκε σε φαρµακευτικάκαλλυντικά (2,7%), καθώς και σε βιβλίαχαρτικά είδη (3,8%). «Έχουµε συνέχιση της µείωσης της ι- διωτικής κατανάλωσης µε ηπιότερο ρυθµό τον Ιούνιο, σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, εξαιτίας της µικρής κάµψης των πωλήσεων βασικών καταναλωτικών αγαθών, καθώς και τις αύξησης των πωλήσεων στους κλάδους φαρµακευτικών και καλλυντικών», σχολίασε στο Reuters ο οικονοµολόγος της Εθνικής Τράπεζας Ν.Μαγγίνας. «Η έναρξη της περιόδου των εκπτώσεων σε συνδυασµό µε την προσδοκώµενη αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ από την 1η Ιουλίου, συνέτειναν στη βελτίωση της εικόνας των πωλήσεων του Ιουνίου. Τους επόµενους µήνες η αύξηση της φορολογίας αναµένεται να επιδράσει πτωτικά στις λιανικές πωλήσεις, ενώ η τουριστική δραστηριότητα θα αποτελέσει το βασικό αντίβαρο στην αναµενόµενη κάµψη της ζήτησης», προσέθεσε.

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ Η ΕΠΟ Η ΕΠΟ µε επίσηµη ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως οι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές από τις 30/6 παίρνουν παράταση στις µεταγραφές, έτσι ώστε να βρουν οµάδα µέχρι τις 10/9. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρει τα εξής: "Επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές, Ελληνες ή αλλοδαποί, τα συµβόλαια των οποίων έληξαν ή λύθηκαν έως τις 30/6/2010 και δεν έχουν εγγραφεί σε ΠΑΕ ή ΤΑΠ µέχρι τη λήξη της τρέχουσας µετεγγραφικής περιόδου, µπορούν να εγγραφούν σε ΠΑΕ ή ΤΑΠ από την 1/09/2010 έως τις 10/9/2010". ΦΙΛΙΚΟ ΑΥΡΙΟ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ Στα πλαίσια της προετοιµασίας του ο Πανελευσινιακός θα δώσει αύριο Πέµπτη στο δηµοτικό στάδιο Ελευσίνας στις 19:00 φιλικό αγώνα µε την οµάδα του στρατού ξηράς. Ο προπονητής των σταχυοφόρων Γιάννης Ρόκκας θα χρησιµοποιήσει ολους τους παίκτες που έχει στην διάθεσή του και θα δοκιµάσει διάφορα σχήµατα και πρόσωπα. 6ο Ατοµικό Νεανικό Πρωτάθληµα υτικής Αττικής 1. ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Σκακιστική Πολιτιστική Κίνηση Φυλής 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Το Ατοµικό Νεανικό Πρωτάθληµα Σκάκι υτικής Αττικής θα διεξαχθεί σε πέντε κατηγορίες ηλικιών. Οι κατηγορίες σύµφωνα µε τα όρια ηλικίας (ηµεροµηνίες γέννησης) έχουν ως ε- ξής: Κατηγορία κάτω των 16 ετών (γεννηµένοι από 1/1/1994 και µετά), Κατηγορία κάτω των 14 ετών (γεννηµένοι από 1/1/1996 και µετά), Κατηγορία κάτω των 12 ετών (γεννηµένοι από 1/1/1998 και µετά), Κατηγορία κάτω των 10 ετών (γεννηµένοι από 1/1/2000 και µετά), Κατηγορία κάτω των 8 ετών (γεννηµένοι από 1/1/2002 και µετά). 3. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής έχουν σκακιστές και σκακίστριες µε έγκυρο αθλητικό δελτίο της ΕΣΟ. 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Το σύστηµα των αγώνων θα είναι ελβετικό εννέα (9) γύρων. Σε περίπτωση που σε κάποια κατηγορία οι σκακιστές είναι λιγότεροι από δεκαεπτά (17) το σύστηµα των αγώνων διαµορφώνεται ως εξής: Συµµετοχές Σύστηµα 1 εν θα διεξαχθεί πρωτάθληµα 2 Τουρνουά 4 παρτίδων 3-4 Κυκλικό σύστηµα (πουλ) διπλών συναντήσεων 5-10 Κυκλικό σύστηµα (πουλ) απλών συναντήσεων Ελβετικό επτά (7) γύρων εν θα υπάρξει συγχώνευση κατηγοριών πρωταθληµάτων. 5. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ Ο χρόνος σκέψης θα είναι 60 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση µέχρι την ολοκλήρωση της. Η καταγραφή όλων των κινήσεων είναι υποχρεωτική. 6. ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Γυµνάσιο Φυλής (Σοφοκλή Βενιζέλου 13). 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 1ος γύρος : Τρίτη 7 Σεπτεµβρίου :00 2ος γύρος : Τρίτη 7 Σεπτεµβρίου :30 3ος γύρος : Τετάρτη 8 Σεπτεµβρίου :00 4ος γύρος : Τετάρτη 8 Σεπτεµβρίου :30 5ος γύρος : Πέµπτη 9 Σεπτεµβρίου :00 6ος γύρος : Πέµπτη 9 Σεπτεµβρίου :30 7ος γύρος : Παρασκευή 10 Σεπτεµβρίου :00 8ος γύρος : Παρασκευή 10 Σεπτεµβρίου :30 9ος γύρος : Σάββατο 11 Σεπτεµβρίου :00 Η επιβεβαίωση των συµµετοχών θα γίνει µε φυσική παρουσία την πρώτη ηµέρα των αγώνων µέχρι τις 16:45. Η τελετή λήξης και οι απονοµές θα γίνουν στον χώρο των αγώνων µετά το τέλος του 9ου γύρου. 8. ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ Σε περιπτώσεις ισοβαθµίας η κατάταξη καθορίζεται µε τα ακόλουθα κριτήρια: Για ελβετικό σύστηµα: Το κριτήριο Μπούχολτζ και τα κριτήρια άρσης του, Άθροισµα προοδευτικής βαθµολογίας και τα κριτήρια άρσης της, Τουρνουά ισόβαθµων, Αριθµός νικών, Για κυκλικό σύστηµα: Το κριτήριο Σόννεµπορν- Μπέργκερ, Τουρνουά ισόβαθµων, Αριθµός ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΑΤΤΑΛΟ Ο ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ νικών, Αν µετά την εφαρµογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθµία δεν λύνεται, οι παίκτες ανακηρύσσονται ισόβαθµοι ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ! 9. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ Το πρώτο αγόρι και το πρώτο κορίτσι από κάθε κατηγορία, µέλος σωµατείου υτικής Αττικής, ανακηρύσσονται πρωταθλητές υτικής Αττικής για το Στο πρώτο αγόρι και το πρώτο κορίτσι από κάθε κατηγορία θα απονεµηθούν κύπελλα. Στο 2ο και 3ο αγόρι και κορίτσι από κάθε κατηγορά θα απονεµηθούν µετάλλια. Σε όλους τους συµµετέχοντες θα δοθούν αναµνηστικά διπλώµατα. 10. ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η δήλωση συµµετοχής των αθλητών θα γίνει µέσω των σωµατείων τους µέχρι την ευτέρα 8 Σεπτεµβρίου 2010 στον ιευθυντή Αγώνων ή στον Επικεφαλή ιαιτητή ή στο 11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενάντια σε απόφαση του ιαιτητή, ασκείται ένσταση σύµφωνα µε τον κανονισµό της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. που κατατίθεται στον ιευθυντή Αγώνων. Η ένσταση εκδικάζεται τελεσίδικα από την επιτροπή ενστάσεων του πρωταθλήµατος (η οποία θα οριστεί πριν την έναρξη του 1ου γύρου). 12. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ Οι αγώνες γίνονται σύµφωνα µε την Αθλητική νοµοθεσία, τους κανόνες της F.I.D.E., τους σχετικούς κανονισµούς της Ε.Σ.Ο. και της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και την προκήρυξη των αγώνων µαζί µε τα παραρτήµατά της. Ερµηνείες και διευκρινήσεις εκδίδει ο Επικεφαλής ιαιτητής, είναι ά- µεσα εκτελεστές και θεωρούνται παραρτήµατα της προκήρυξης. Όποιος ηττηθεί µία φορά χωρίς αγώνα θεωρείται ότι αποχώρησε, εκτός αν η απουσία του θεωρηθεί αιτιολογηµένη. Επιτρέπεται σε κάθε σκακιστή µία εξαίρεση απόλυτα αιτιολογηµένη. 13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ιευθυντής Αγώνων: Μαρίνα Μπέλλου ( ) Επικεφαλής ιαιτητής: Γιάννης Τσουκαράκης ( , 5-8µµ) web: spkfylis.blogspot.com Φιλικό αγώνα θα δώσει σήµερα στις 19:00 στη Νέα Πέραµο ο Αίας Παραλίας Ασπροπύργου µε αντίπαλο τον Ατταλο. Θα είναι ένα δυνατο τέστ για τον προπονητή Γιάννη Μπότση να δει σε τι κατάσταση βρίσκονται οι παίκτες του αλλά και να δοκιµάσει διαφορα σχήµατα και πρόσωπα. Ακόµα ο Αγιαξ της υτικής Αττικής θα αγωνιστεί στις 8/9 µε τη Ν.Ιωνία και στις 12/9 στον Κορυδαλλο µε την Προοδευτική. Ο ΜΠΟΤΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΒΑΣΟ Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ H ΠΑΕ Βύζας Μεγάρων ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου ποδοσφαιριστή, Κώστα Βάσου από τη Νέα Ιωνία. Ο παίκτης συµµετείχε στις προπονήσεις τις οµάδας τον τελευταίο καιρό και αποτελεί µέλος της οικογένειάς µας για τα επόµενα τρία χρόνια. Στο αγωνιστικό κοµµάτι, οι παίκτες συνεχίζουν τις προπονήσεις. Ο Μουράτ Σεροπιάν συνεχίζει να προετοιµάζει την οµάδα, χωρίς προβλή- µατα, για το µατς Κυπέλλου µε την Παναχα κή στις 5/9. ΚΑΛΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ Πολύ καλές εντυπώσεις έχει αφήσει στα πρώτα φιλικά της ο- µάδας ο αµυντικός Θανάσης Στάθης ( ) που ανανέωσε για δεύτερη φορά τη συνεργασία του µε τον Πανελευσινιακό. Ο προπονητής Γιάννης Ρόκας είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από την απόδοση του νεαρού ποδοσφαιριστή και δείχνει ότι τον υπολογίζει για το πρωτάθληµα. Ιδιαίτερα πάντως στον σύλλογο έχει εκτιµηθεί και το γεγονός ότι παρά το ότι ο παίκτης δεν αγωνίστηκε πολύ στο περσινό πρωτάθληµα στη Εθνική ωστόσο, συνέχιζε να τα δίνει όλα στην προπόνηση και ποτέ δεν προκάλεσε κανένα πρόβληµα στους προπονητές του.

Παράγκες και αυθαίρετα

Παράγκες και αυθαίρετα ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1596 Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

έχουν στοχεύσει την Ελευσίνα;

έχουν στοχεύσει την Ελευσίνα; ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1555 Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κραυγή

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1565 ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέα επιχείρηση, τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και ενοικίαση Βορεινού Σήµερα στο ηµοτικό Συµβούλιο Άνω Λιοσίων

Διαβάστε περισσότερα

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1590 Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1572 Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1916 Σάββατο 24 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1592 Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Απαξίωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιστρέφει ο εφιάλτης

Επιστρέφει ο εφιάλτης ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÔéìÞ: 0,10 åõñþ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1585 Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÔéìÞ: 0,10 åõñþ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1519 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Γκρέµισαν βενζινάδικο στο Μενίδι για να αρπάξουν το χρηµατοκιβώτιο Ένοπλη ληστεία

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα πολεοδόµησης για Στρίφι και «Μπλόκο»

Ώρα πολεοδόµησης για Στρίφι και «Μπλόκο» ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1558 Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Αυτόνοµο ψηφοδέλτιο και Γ. Αµπατζόγλου Αποφάσισε η Π. Κ. του ΣΥΝ Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1917 Tετάρτη 28 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2271 Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2271 Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2271 Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 «Είµαστε υποχρεωµένοι να διεκδικούµε και να αγωνιζόµαστε για όσα δικαιούµαστε»

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1898 Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1898 Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1898 Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1900 ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-8 Óåë. 7

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1900 ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-8 Óåë. 7 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1900 ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1562 Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1557 Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ανοίγουν το κεφάλαιο «ανταλλάξιµες περιουσίες» - ροµολογούν προσφυγή στο Ευρωπα κό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και σε διεθνή δικαιοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2083 Tετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2083 Tετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2-4 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2083 Tετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέο διήµερο «λουκέτο» στους ήµους από σήµερα Νίκος Μελετίου: «Αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2293 Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2293 Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2293 Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,01 åõñþ Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Συνεδριάζει. για τα στερεά απόβλητα HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

ÈÑÉÁÓÉÏ. Συνεδριάζει. για τα στερεά απόβλητα HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1782 Πέµπτη 2 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Μήνυµα δράσης για το Περιβάλλον Καθαρισµούς σε όλη την Ελλάδα διοργανώνουν ήµοι και Περιφέρειες στο

Διαβάστε περισσότερα

Óåë. 7. Για µισθούς προσωπικού µερικής απασχόλησης. Προς συµφωνία µε τις πιστώτριες τράπεζες ο Όµιλος

Óåë. 7. Για µισθούς προσωπικού µερικής απασχόλησης. Προς συµφωνία µε τις πιστώτριες τράπεζες ο Όµιλος ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Νέα δραµατική αύξηση της ανεργίας τον Απρίλιο Το 30% αγγίζει στις ηλικίες 24-35 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2051 Παρασκευή 13

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2304 Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2304 Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2304 Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ Με 15 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ. Στη σηµερινή συνεδρίαση Óåë. 3 ΥΠΕΣ

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ. Στη σηµερινή συνεδρίαση Óåë. 3 ΥΠΕΣ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2082 Tρίτη 11 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2297 ευτέρα 5 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2297 ευτέρα 5 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2297 ευτέρα 5 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 5 ηµοτικό Συµβούλιο... υψηλών θερµοκρασιών στο ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας Στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σύνταξη 4 µήνες µετά τη λήξη της εφεδρείας Στις εξαιρέσεις και οι ηµόσιες Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2089 Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2089 Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2089 Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Άλλοι στη Βουλή και άλλοι στην Καραµανλή

ÈÑÉÁÓÉÏ. Άλλοι στη Βουλή και άλλοι στην Καραµανλή ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1988 Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Στο

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1890 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 - Εντοπίζει ο Γιάννης Σγουρός

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1890 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 - Εντοπίζει ο Γιάννης Σγουρός ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1890 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

Το σήριαλ Επικίνδυνα απόβλητα

Το σήριαλ Επικίνδυνα απόβλητα ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1570 Τρίτη 13 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10

Διαβάστε περισσότερα