HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1595 Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 ôïò 6ï ôçë.: ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Απαντήσεις Ν. Μελετίου στην επιστολή αποχώρησης του Θ. Σερέπα Óåë. 4 ΠΥΡΕΤΩ ΩΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Ολοκληρώνεται η τοποθέτηση αγωγών Οµβρίων στο Κέντρο των Άνω Λιοσίων Óåë. 3-4 Καθολική απαγόρευση του καπνίσµατος από σήµερα Προβλέπονται αυστηρές ποινές για τους παραβάτες Φόβοι για µετατροπή της δηµοτικής αστυνοµίας σε ψηφοθηρικό µηχανισµό των δήµων λόγω των εκλογών... Óåë. 3-8 ΑΠΟ 7-10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑ «ΖΕΦΥΡΕΙΑ» Εορταστικές εκδηλώσεις µε τη συµµετοχή πολιτιστικών συλλόγων Συνεδριάζει σήµερα το. Σ. της ΚΕ ΚΕ Οικονοµικά των ΟΤΑ και ια βίου µάθηση στο επίκεντρο Óåë. 2 ÓÐÏÑ 6ο Ατοµικό Νεανικό Πρωτάθληµα υτικής Αττικής Καύσωνας και Ελευσίνα Του Ντίνου Ρούσση Óåë. 2 Óåë. 5 Óåë ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ WWW. THRIASSIO.GR

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ ÁôôéêÞ Τετάρτη 1/09/2010 Καιρός: Γενικά αίθριος µε αραιές νεφώσεις. Άνεµοι: δυτικών διευθύνσεων 4 µε 5 µποφόρ. Θερµοκρασία: Από 21 έως 32 βαθµούς κελσίου. ΑΠΟ 7-10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑ «ΖΕΦΥΡΕΙΑ» Εορταστικές εκδηλώσεις µε τη συµµετοχή πολιτιστικών συλλόγων - Ñ Ç Ó ÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÍÏÌÁÑ ÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Αδαµάντιος, Αδαµαντία, Αµάντα, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Γόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Φρέγια, Αδαµαντία, Αντα, ιαµάντω, ιώνη, ιόνη, ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá -Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò Íôßíïò Ñïýóóçò, ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò :20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Τετραήµερο εορταστικών εκδηλώσεων, µε αφορµή την πανήγυρη του Ιερού Ναού Παναγίας Γρηγορούσης, πραγµατοποιεί, στο Αίθριο της Αττικής Οδού, ο ήµος Ζεφυρίου. Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν από τις 7 έως τις 10 Σεπτεµβρίου, βρίσκεται το θρησκευτικό µέρος, που κορυφώνεται την Τετάρτη 8 Σεπτεµβρίου (19:00), µε τη λιτάνευση της ιερής εικόνας. Το πρόγραµµα των πολιτιστικών εκδηλώσεων περιλαµβάνει επίσης συναυλίες µε την Ορχήστρα του ήµου Ασπροπύργου και τα συγκροτήµατα «Λαλητάδες», «Ρω- µιοσύνη» και «Irrifez». Συνεδριάζει σήµερα το. Σ. της ΚΕ ΚΕ Οικονοµικά των ΟΤΑ και ια βίου µάθηση στο επίκεντρο Συνεδριάζει σήµερα, στις 5 µ. µ. το ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕ ΚΕ, στα γραφεία της Ένωσης (Γενναδίου 8 & Ακαδηµίας 65, 3ος όροφος). Μεταξύ των θεµάτων που θα συζητηθούν είναι τα εξής: 1. Ενηµέρωση Προέδρου. 2. Ενηµέρωση για τα Οικονοµικά των Ο.Τ.Α. Εισηγητές: κ. Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονοµικών ΚΕ ΚΕ κ. Ρ. Γκέκας, Σύµβουλος ΚΕ ΚΕ 3. Απόψεις της ΚΕ ΚΕ επί του σχεδίου Νόµου «Ανάπτυξη της δια Βίου Μάθησης» Εισηγητές: κ. Γ. Μαστοράκος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσµών κ. Π. Μα στρος, Σύµβουλος ΚΕ ΚΕ. Στις παράλληλες εκδηλώσεις περιλαµβάνονται έκθεση εικαστικών στο Πνευµατικό Κέντρο και αντικαπνιστική καµπάνια, στο πλαίσιο της οποίας οµάδα νέων θα φιλοτεχνήσει αντικαπνιστικό graffiti. Συµµετέχουν οι Σύλλογοι Ηπειρωτών, Κρητών, Πελοποννησίων, Κερκυραίων, Θεσσαλών και Γυναικών. Θα ε- µφανισθούν, τέλος, τα χορευτικά των ήµων Άνω Λιοσίων και Φυλής. Στο πρόγραµµα περιλαµβάνεται και η τελετή των επίσηµων εγκαινίων του κτιρίου για το ΚΑΠΗ, που θα πραγµατοποιηθούν την Πέµπτη, 9 Σεπτεµβρίου 2010 και ώρα 18:30.

3 Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Καθολική απαγόρευση του καπνίσµατος από σήµερα Προβλέπονται αυστηρές ποινές για τους παραβάτες Φόβοι για µετατροπή της δηµοτικής αστυνοµίας σε ψηφοθηρικό µηχανισµό των δήµων λόγω των εκλογών... Ακόµη και µε την απειλή του Αυτόφωρου, ενδέχεται να βρεθούν αντιµέτωποι τους προσεχείς µήνες οι καπνιστές που αρνούνται να συµµορφωθούν µε το νέο νόµο της καθολικής α- παγόρευσης καπνίσµατος, ο ο- ποίος τίθεται σε εφαρµογή από την ερχόµενη Τετάρτη. Οπως έγινε σαφές, από την υπουργό Υγείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο νόµος προβλέπει πλήρη απαγόρευση του καπνίσµατος σε όλους τους κλειστούς δηµόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους εργασίας. Ο πρώτος µήνας θα λειτουργήσει ως "περίοδος χάριτος", καθώς θα γίνονται µόνο συστάσεις, οι οποίες όµως, αξίζει να σηµειωθεί, ότι θα λαµβάνονται σοβαρά υπόψη, εφόσον µια επιχείρηση ή ένας καπνιστής "υποτροπιάσουν" αργότερα και το φαινόµενο επαναληφθεί. Τα πρόστιµα στους υπεύθυνους διαχείρισης για την εφαρµογή του νόµου, είτε αυτοί είναι καταστηµατάρχες, είτε υπεύθυνοι χώρων εργασίας, όπως οι διευθυντές ε- πιχειρήσεων και εταιρειών, ή άλλοι, θα κυµαίνονται από 500 ευρώ έως ευρώ. Εγινε, ωστόσο, ξεκάθαρο ότι µετά την τέταρτη υποτροπή, τα καταστήµατα θα «σφραγίζονται» προσωρινά για δέκα ηµέρες και µετά την πέµπτη, θα γίνεται οριστική α- νάκληση της άδειας λειτουργίας τους. Στους καπνιστές, θα επιβάλλεται πρόστιµο από 50 έως 500 ευρώ, ενώ όσοι έχουν να αναφέρουν πληροφορίες, αλλά και καταγγελίες που αφορούν την εφαρµογή του νέου νόµου, θα µπορούν να καλούν στο τετραψήφιο νούµερο «Πήγαµε στο ήµισυ τα πρόστιµα, γιατί αυτό είναι πιο λο γικό, καθώς πιο εύκολα επιβάλλονται και εισπράττονται», τόνισε χαρακτηριστικά η υπουργός Υγείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Οι καπνιστές που θα αρνηθούν να εφαρµόσουν το µέτρο, δεν αποκλείεται να έρθουν αντι- µέτωποι ακόµη και µε το Αυτόφωρο εκτιµούν οι υπεύθυνοι, καθώς οι ελεγκτικοί µηχανισµοί έχουν τη δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Η εφαρµογή των µέτρων θα εποπτεύεται από το Λιµενικό Σώµα, τη δηµοτική αστυνοµία, την α- στυνοµία, αλλά και τις κοινωνικές υπηρεσίες των νοµαρχιών και των δήµων. Ελπίζουµε λόγω και των εκλογών οι δηµοτικές αστυνοµίες να µην µετατραπούν σε ψηφοθηρικούς µηχανισµούς, κάνοντας τα στραβά µάτια... Ενηµέρωση πρωθυπουργού Τα συγχαρητήρια του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου απέσπασε η Αντικαπνιστική Επιτροπή για την έξοχη δουλειά της, όπως είπε, ο πρωθυπουργός. Συνέχεια σελ. 8 ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÍÄÑÁ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ -Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï ÆÅÖÕÑÉ Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 Åëåõóßíá Πέππα Ιωαννα - Ηρ. Πολυτεχνείου 63 Ôçë Áóðñüðõñãïò Γαβαθά Αργυρώ - Αχαρνών Μάνδρα Λουκόπουλος Σωτ- Νικ. Ρόκα íù Ëéüóéá - Æåöýñé Α. Ανδριοπούλου - Τσακάλωφ Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá ΠΥΡΕΤΩ ΩΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Ολοκληρώνεται η τοποθέτηση αγωγών Οµβρίων στο Κέντρο των Άνω Λιοσίων Σε εντατικούς ρυθ- µούς εργάζονται τα συνεργεία στην πλατεία Μητροπόλεως, για την τοποθέτηση α- γωγών οµβρίων, µε στόχο να λυθεί το χρόνιο πρόβληµα των πληµµυρών, στο Κέντρο του ή- µου Άνω Λιοσίων. Η τεχνική µελέτη του έργου πραγµατοποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου και κατατέθηκε στην αρµόδια υπηρεσία 10, που ενέκρινε τη µελέτη και ενέταξε το έργο, σε εργολαβία του ΥΠΕΧΩ Ε. Το έργο συνολικού µήκους περίπου, 300 µέτρων, είχε ξεκινήσει στα τέλη Ιουλίου σε τµήµα της οδού Πάρνηθος, συνεχίστηκε στην οδό Ελευθερίας και ε- πεκτάθηκε από τµήµα της Αχαρνών, µε στόχο να φτά σει ως τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. «Με την ολοκλήρωση του έργου της τοποθέτησης α- γωγών οµβρίων στο Κέντρο της πόλης, αναµένεται να ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

4 4 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 Ηεταιρεία CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. γνωστοποιεί τα κυριότερα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων του Α εξαµήνου Σε επίπεδο Οµίλου, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά χιλ. και ανήλθε στα χιλ. α- υξηµένος κατά 38% σε σχέση µε το Α εξάµηνο του Η αύξηση του κύκλου εργασιών ο- φείλεται κυρίως στην µεγάλη άνοδο των τιµών των προ όντων πετρελαίου ως και στην αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ενώ σε µικρότερο βαθµό συνέβαλε η αύξηση του όγκου πωλήσεων καυσίµων και λιπαντικών. Συγκεκριµένα, υπήρξε οριακή αύξηση του όγκου πωλήσεων στην αγορά καυσίµων κατά 1%, και αύξηση του µεριδίου αγοράς ως και στην αγορά των λιπαντικών κατά 2% επί του όγκου πωλήσεων. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 50% και προσδιορίσθηκαν στο ποσό των λυθεί το χρόνιο πρόβληµα των πληµµυρών, που εντάθηκε, µετά την καταστροφική πυρκαγιά της Πάρνηθας το 2007» δήλωσε σχετικά ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων Ανδρέας Ατζάµπος. Την προηγούµενη ε- βδοµάδα στο Αυξηµένος κατά 38% ο κύκλος εργασιών της CYCLON Για το Α 6µηνο του 2010 συνέχεια από σελ. 3 χιλ., έναντι χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε χιλ. έναντι 132 χιλ. σε σχέση µε το Α εξάµηνο του Τα καθαρά αποτελέσµατα του Οµίλου, µετά από φόρους, υπήρξαν κερδοφόρα κατά 976 χιλ. έναντι ζηµιών 163 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Σε επίπεδο Μητρικής, ο κύκλος εργασιών σηµείωσε αύξηση κατά χιλ. σε σχέση µε το αντίστοιχο Α εξάµηνο του Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και α- ποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 38% και προσδιορίσθηκαν στο ποσό των χιλ., έναντι χιλ. Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσµα της αύξησης των πωλήσεων λιπαντικών µε θετική επίδραση στα µεικτά κέρδη αυτών. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε χιλ. έναντι 564 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του Το αποτέλεσµα υπήρξε κερδοφόρο και ανήλθε σε χιλ. έ- ναντι 306 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η συνολική επενδυτική δαπάνη της εταιρείας κατά το Α εξάµηνο του 2010 ανήλθε στο ποσό των 989 χιλ. Η Εταιρεία, λαµβάνοντας υπ όψιν την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί µε την χρηµατοπιστωτική κρίση, διατηρεί την στρατηγική α- νάπτυξης και επέκτασης του δικτύου της, µαζί µε τις υποστηρικτικές στρατηγικές, εφαρµόζοντας ταυτόχρονα µεθόδους διασφάλισης των πωλήσεων και των πιστώσεων, στηρίζοντας την πελατεία της και ελαχιστοποιώντας τον πιστωτικό κίνδυνο. σηµείο του έργου, βρέθηκε ο ήµαρχος Άνω Λιοσίων Χρήστος Παππούς, ο οποίος ενηµερώθηκε για την εξέλιξή του και σηµείωσε πως οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το συντοµότερο δυνατό, ζητώντας παράλληλα την κατανόηση των διερχόµενων οδηγών, για τις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρ- υθµίσεις. Απαντήσεις Ν. Μελετίου στην επιστολή αποχώρησης Θ. Σερέπα Ο ήµος Ασπροπύργου, αναφορικά µε κάποια σηµεία, που περιλαµβάνονται σε επιστολή ηµοτικού Συµβούλου, µε την οποία γνωστοποίησε την απόφασή του να µην είναι υποψήφιος για το αξίωµα του ηµάρχου, και προς αποκατάσταση της αλήθειας, ενηµερώνει τους ηµότες της Πόλης: 1ον) Ουδεµία από τις µηνυτήριες αναφορές του εν λόγω Συµβούλου, κατέληξε σε απόδοση ε- υθυνών και σε απαγγελία κατηγορίας, «κατά συγκεκρι- µένων προσώπων της ηµοτικής Αρχής», όπως αυτός ισχυρίζεται. Και, ειδικά για το θέµα του τµήµατος αλλοδαπών, η αναφορά του, στο Σ.Ε.Ε..., απορρίφθηκε ως αστήρικτη και αβάσιµη. 2ον) Για την καταγγελία του, που αφορούσε στο ηµοτικό Στάδιο, ενηµερώνουµε ότι, η Επιτροπή του άρθρου 152, του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, στην οποία προσφύγαµε, µε οµόφωνη απόφαση, ακύρωσε την προσωρινή πράξη της Περιφέρειας Αττικής, και δικαίωσε το ή- µο Ασπροπύργου. 3ον)Τέλος, για το ζήτηµα του νεκροταφείου, είναι ψευδής και αβάσιµος ο ισχυρισµός του ότι, η ηµοτική Αρχή χορηγούσε πλαστές αποφάσεις. Όπως απέδειξε η Ένορκη ιοικητική Εξέταση, αυτές τις εξέδωσαν επίορκοι υπάλληλοι. Η ηµοτική Αρχή, έπραξε στο ακέραιο το καθήκον της, για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Ο ίδιος ο ήµαρχος, Νικόλαος Μελετίου, κατέθεσε στη ικαιοσύνη, τον πλήρη φάκελο, µε όλα τα στοιχεία. Την ακρίβεια, όλων των ανωτέρω, τη γνωρίζουν όλοι οι Ασπροπύργιοι, και ιδίως ο συντάκτης της επιστολής α- ποχώρησης. Σύσκεψη των διοικήσεων ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και του Ταµείου ΤΕΜΠΜΕ Την κάλυψη µ έ σ ω ΤΕΜΠΜΕ των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρηµατίες συζήτησαν εχθές απόγευµα οι διοικήσεις του Ταµείου, του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους. Αντικείµενο της σύσκεψης, µε τη συµµετοχή των διοικητών του ΙΚΑ Ροβέρτου Σπυρόπουλου και του ΟΑΕΕ, Γεράσιµου Βουδούρη, ήταν ο συντονισµός µεταξύ ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΤΕΜΠΜΕ για την αξιοποίηση εκ µέρους των επιχειρήσεων των δυνατοτήτων που τους παρέχονται για τη λήψη χαµηλότοκων δανείων, προκειµένου να καλύψουν τις οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές τους.

5 Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-5 Καύσωνας και Ελευσίνα Ι Του Ντίνου Ρούσση Ο καιρός τρελάθηκε ή τον τρελάναµε; Οι πόλεις που κατοικούµε γίνανε καµίνι ή τις κάναµε καµίνι; Οι απαντήσεις πλέον είναι γνωστές και τεκµηριωµένες. Τα ακραία καιρικά φαινόµενα οφείλονται σε ανθρωπογενείς δράσεις. Το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι αποτέλεσµα της αλόγιστης ανάπτυξης που δεν λαµβάνει υπ όψη το φυσικό ( και το ανθρώπινο) περιβάλλον, αλλά µόνο τα κέρδη. Η συνεχής ανάπτυξη δεν έφερε την καλυτέρευση της ζωής της ανθρωπότητας. Ο πλανήτης µας βρίσκεται σε εµφανή ανισορροπία. Είναι αναγκαίο να σχεδιάσουµε ένα άλλο µέλλον, µία άλλου τύπου κοινωνία που να έχει στο επίκεντρο τον ά- νθρωπο και το περιβάλλον. Καιρός να αλλάξουµε τον τρόπο ζωής µας. Η κατανάλωση (και µόνο η κατανάλωση ) δεν έφερε την ευτυχία στο ανθρώπινο γένος. Οι ιδιωτικοποιήσεις και το συνεχές κυνήγι του κέρδους ε- ξαντλούν τα υλικά και ενεργειακά αποθέµατα της γης και οδηγούν τον πλανήτη µας εκτός ισορροπίας µε α- πρόβλεπτες συνέπειες. Η φετινή χρονιά, το 2010, είναι µια σηµαδιακή χρονιά. Τα ακραία καιρικά φαινόµενα και οι φυσικές καταστροφές είναι συχνά, έντονα και σε παγκόσµια βάση. Οι επιπτώσεις βέβαια είναι πιο καταστροφικές στον τρίτο και τον αναπτυσσόµενο κόσµο παρά στον ανεπτυγµένο, τον δυτικό λεγόµενο κόσµο, γιατί οι υποδοµές εκεί είναι ανύπαρκτες. Όµως και ο ανεπτυγµένος κόσµος υπέστη την οργή της φύσης και τις επακόλουθες καταστροφές, αφού οι δυνάµεις της φύσης είναι απείρως µεγαλύτερες από τις όποιες ανθρώπινες κατασκευές. Οι πληµµύρες, οι κατολισθήσεις, οι µεγάλες πυρκαγιές έφεραν ανυπολόγιστες καταστροφές στην Ευρώπη και την Αµερική (και µε ανθρώπινα θύµατα). Να µην ξεχνάµε και τις άµεσες ανθρώπινες καταστροφές, όπως η τεράστια διαρροή πετρελαίου από την ΒΡ στον κόλπο του Μεξικού. Σύµφωνα µε τους µετεωρολόγους το πρώτο εξάµηνο του 2010 ήταν το θερµότερο στην α- νθρώπινη ιστορία, ενώ η δεκαετία επίσης η θερµότερη που έζησε ποτέ ο πλανήτης. Στην Ουκρανία την 1η Αυγούστου καταγράφηκε η µεγαλύτερη θερµοκρασία της ιστορίας της 41,3 βαθµούς Κελσίου. Την ίδια µέρα και στην Κύπρο καταγράφηκε θερµοκρασία ρεκόρ 46,4 βαθµούς. Στην Φιλανδία καταγράφηκε επίσης ρεκόρ θερµοκρασίας την 29η Ιουλίου 37, 2 ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούµενο που είχε καταγραφεί το 1914 και ήταν 35 βαθµοί Κελσίου. Στη Ρωσία που πρωταγωνίστησε στις ειδήσεις παραδοµένη στον πρωτοφανή καύσωνα και τις φλόγες, η θερµοκρασία κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ στις 11 Ιουλίου µε 44 βαθ- µούς. Και το πολύπαθο Ιράκ είχε την θερµότερη ηµέρα της ιστορίας του την 14η Ιουνίου µε 52 βαθµούς. Στην Ελλάδα η υψηλότερη θερµοκρασία έχει καταγραφεί στους µετεωρολογικούς σταθµούς Ελευσίνας και Τατο ου στις 10 Ιουλίου 1977 µε 48 βαθµούς Κελσίου. Η θερµοκρασία αυτή είναι επίσηµο καταγεγραµµένο ρ- εκόρ Ευρώπης όλων των εποχών, σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Μετεωρολογικό Οργανισµό WMO (World Meteorology Organization). Συγκριτικά λοιπόν εµείς εδώ στην Ελλάδα δεν είχαµε ένα ακραία θερµό καλοκαίρι. Γιατί όµως αυτή η αποπνικτική ατµόσφαιρα και η αβίωτη κατάσταση στις πόλεις; Η εξήγηση είναι απλή. Φταίνε οι πόλεις µας έτσι πως τις φτιάξαµε. Τσιµεντένια τερατουργήµατα, µε ελάχιστο πράσινο, τροµερή κυκλοφορία αυτοκινήτων, άσφαλτος και τσιµέντο παντού. Για να κάνουµε υποφερτή την κατάσταση µέσα στα σπίτια µας και τα κτίρια τοποθετούµε κλιµατιστικά τα οποία όµως απορρίπτουν τεράστιες ποσότητες θερµότητας στην ατµόσφαιρα, καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και επιδεινώνουν την ήδη βεβαρηµένη περιβαλλοντική κατάσταση. Όποιος θυµάται την Ελευσίνα πριν σαράντα (40) χρόνια µπορεί να κάνει εύκολα διάφορες συγκρίσεις και να καταλήξει σε ασφαλή συµπεράσµατα χωρίς ιδιαίτερες περιβαλλοντικές και επιστηµονικές γνώσεις. Όλος ο κάµπος ήταν κατάφυτος από ελιές και τα περιβόλια έφταναν µέχρι τις σιδηροδροµικές γραµµές και την οδό Μουρίκη (από ανατολικά). Η θάλασσα στο µεγαλύτερο τµήµα της ήταν ελεύθερη και προσβάσιµη. Από την πλατεία πηγαίναµε µε τα πόδια για µπάνιο στου Φονιά. Προσπαθώ να πείσω τους νεώτερους, να το πιστέψουνε, ότι αυτό δεν είναι παραµύθι, ήταν µια πραγµατικότητα. Πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο. Πώς να γίνουν πιστευτά τέτοια πράγµατα που σήµερα δεν τολµάµε ούτε βόλτα να πάµε στην παραλία. Που σήµερα τα πιο άσχηµα νέα, οι πιο δυσάρεστες εξελίξεις για την πόλη µας και το περιβάλλον της έρχονται από το παραλιακό µέτωπο. Πριν σαράντα χρόνια όλα τα σπίτια είχαν αυλές και κήπους, µε λουλούδια και φυτά. Οι αυλές των καταστηµάτων, των θερινών κινηµατογράφων, που βγαίνα- µε για φαγητό και διασκέδαση, ήταν στρωµένες µε γαρµπίλι και τις ζεστές µέρες του καλοκαιριού τις ποτίζανε ταχτικά. Η δροσιά του νερού, η µυρουδιά της βρεγ- µένης γης και οι ευωδιές των λουλουδιών κάνανε υποφερτές (και ευχάριστες) τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Βέβαια η ζωή εξελίσσεται, οι πόλεις αλλάζουν και µεγαλώνουν, οι νέες γενιές έχουν άλλες ανάγκες και α- παιτήσεις. εν µπορούµε να µείνουµε κολληµένοι στο παρελθόν. Στις ανεπτυγµένες χώρες της Ευρώπης έχουνε κατανοήσει (και έχουν εφαρµόσει) εδώ και πολλές δεκαετίες ότι οι σύγχρονες πόλεις για να έχουν µια φυσική ισορροπία και να είναι κατάλληλες για ανθρώπινη διαβίωση χρειάζονται να έχουν µεγάλα κοµµάτια πράσινου µέσα στους οικιστικούς ιστούς. Μόνο το πράσινο, το οργανωµένο αστικό πράσινο, οι µεγάλοι ε- λεύθεροι χώροι, τα πάρκα φέρνουν µια ισορροπία και κάνουν βιώσιµες τις σύγχρονες τσιµεντένιες και ασφαλτοστρωµένες µεγαλουπόλεις. Τα οικοδοµικά υλικά, τα τσιµέντα, ο άσφαλτος, οι πλάκες και τα κεραµικά υλικά των πεζοδροµίων και πλατειών δρουν σαν θερµοσυσσωρευτές και παγιδεύουν µεγάλες ποσότητες θερµικής ενέργειας από τον ήλιο. Η κίνηση των αυτοκινήτων καθώς και η λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών και µηχανηµάτων απορρίπτουν και αυτές µεγάλες ποσότητες θερµότητας. Έτσι οι πόλεις γίνονται «θερµικές νησίδες», και η θερµοκρασία τους είναι πάντοτε µεγαλύτερη κάποιους βαθµούς Κελσίου από τη θερµοκρασία του γύρω περιβάλλοντος. Επίσης η θερµοσυσσώρευση από τα δοµικά υλικά δεν επιτρέπει τον δροσισµό των πόλεων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όλα αυτά εξουδετερώνονται σε σηµαντικό βαθµό από τη δράση των φυτών και του πράσινου µέσα στις πόλεις. Επί πλέον το οργανωµένο πράσινο και τα πάρκα µέσα στις πόλεις επιδρούν θετικά στον ψυχισµό και την ηρεµία του σύγχρονου ανθρώπου των µεγαλουπόλεων. Μας ξεκουράζουν από την πίεση και την κούραση της καθηµερινότητας, µας ηρεµούν. Ένας βασικός δείκτης των ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης µιας πόλης είναι πόσα τετραγωνικά µέτρα πράσινου αναλογούν στον κάθε κάτοικο. Η Αθήνα έχει µόνο 2 τ.µ. πράσινο ανά κάτοικο. Σηµειώστε ότι στη Βόννη αναλογούν 35 τ.µ. ανά κάτοικο, ενώ στο Άµστερνταµ 27 και στο Ρότερνταµ 24 ( που είναι µεγαλουπόλεις της πιο πυκνοκατοικηµένης ευρωπα κής χώρας, της Ολλανδίας). Η Θεσσαλονίκη έχει 3 τ.µ. ανά κάτοικο, σε αντίθεση µε την Ζυρίχη µε τα 116 τ.µ. Σηµείωση: Ανοίγω παρένθεση. Θα αργήσουµε πολύ να γίνουµε Ευρώπη µε τέτοιους δείκτες ή µάλλον δεν θα γίνουµε ποτέ. Ούτε το ΝΤ και η τρόικα θα µας επιβάλουν να βελτιώσουµε το κατά κεφαλή πράσινο των πόλεών µας. εν τους ενδιαφέρουν αυτούς τέτοιοι ευτελείς δείκτες ( πράσινο, ανεργία κλπ). Αυτούς τους ενδιαφέρουν τα χρήµατα, το έλλειµµα, η δηµοσιονοµική πειθαρχεία, τα δάνεια και τα κέρδη. εν τους ενδιαφέρει το επίπεδο διαβίωσης των ανθρώπων. εν τους ενδιαφέρει να εναρµονιστούµε σε τέτοιους δείκτες µε τους άλλους ευρωπαίους. Για τα χρήµατα ήρθαν εδώ, πώς να µαζέψουµε χρήµατα. Και η κυβέρνησή µας για τα χρήµατα ενδιαφέρεται, πώς να µαζέψει τα δισεκατοµµύρια που της επιβάλει η τρόικα. Ούτε οι δήµαρχοί µας ασχολούνται µε το πράσινο και τα πράσινα άλογα. Κοιτάτε τα προγράµµατά τους. Για ασφαλτοστρώσεις, για πλατείες µε τσιµεντόπλακες, για πεζοδροµήσεις, για πάρκιν αυτοκινήτων µιλάνε. Αυτά θεωρούν δηµιουργία. Για πράσινο και πάρκα δεν µιλάνε καθόλου ή ό- ταν µιλάνε, µετά από λίγο το ξεχνάνε. Μερικοί πρωτοπόροι µιλάνε στις προεκλογικές περιόδους για πράσινες στέγες (και πράσινα άλογα), αλλά µόνο σε προεκλογικές περιόδους. Για πράσινο στο έδαφος δεν µιλάνε. Ίσως δεν αφήνει µεγάλο εργολαβικό κέρδος και θέλει πολλή συντήρηση. Κλείνει η παρένθεση. Και η Ελευσίνα µας, σύµφωνα µε µετρήσεις της σηµερινής δηµοτικής αρχής, που τις έχει ανακοινώσει η ίδια δηµοτική αρχή το 2010 χωρίς να κοκκινίζουν από ντροπή ούτε να το θέτουν σαν βασικό στόχο για βελτίωση, η Ελευσίνας έχει 1,39 τ.µ. πράσινο ανά κάτοικο. Το µέγεθος του αριθµού ( 1,39) είναι ανατριχιαστικό, απάνθρωπο. Πιο πολύ όµως µου έφερε ανατριχίλα η διαστροφική ακρίβεια του αριθµού. Ένα κόµα τριάντα εννέα ούτε καν ένα κόµα σαράντα ή έστω ενάµισι τετραγωνικό πράσινα ανά κάτοικο. Στην Ελευσίνα έχουµε ένα κόµα τριάντα εννέα τετραγωνικά µέτρα πράσινο ανά κάτοικο, που το έχουµε τόσο λίγο που µετράµε ακόµα και τα γραµµάρια. Νοµίζω ότι µόνο ο Πειραιάς πρέπει να έχει µικρότερο δείκτη από την Ελευσίνα. Θα συνεχίσουµε!

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καταγγέλλει τον ΕΣ ΚΝΑ Για τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική Με πολυσέλιδη ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) καταγγέλλει τη διοίκηση του Ενιαίου Συνδέσµου ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής (ΕΣ ΚΝΑ) πως έλαβε δεσµευτικές αποφάσεις για τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική και µάλιστα µε υπέρογκο κόστος και προς όφελος ιδιωτικών συµφερόντων. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, η διοίκηση του ΕΣ ΚΝΑ κατακύρωσε εσπευσµένα αποτελέσµατα διαγωνισµού για την ανάθεση της λειτουργίας του υφιστάµενου Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης Κοµποστοποίησης (ΕΜΑΚ). Επίσης, ενέκρινε προµελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δεύτερη µονάδα επεξεργασίας απορριµµάτων, τη χωροθέτηση της οποίας άλλαξε µε «πραξικοπηµατικό» τρόπο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Απαντώντας στην ανακοίνωση αυτή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, ο ΕΣ ΚΝΑ τονίζει πως οι απόψεις της Οµοσπονδίας ενδεχοµένως να οφείλονται σε λανθασµένη πληροφόρηση και για το λόγο αυτό η διοίκηση του ΕΣ ΚΝΑ είναι πρόθυµη να συναντηθεί µε τη ιοίκηση της ΠΟΕ-ΟΤΑ το ταχύτερο δυνατό, «αφού υπάρχει ταύτιση απόψεων στην αγωνία για το µέλλον των απορριµµάτων της Αττικής, στην εµµονή στο συγκεκριµένο περιφερειακό σχεδιασµό στη διατήρηση του δηµόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα, στη διαχείριση των απορριµµάτων, στην προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του πολίτη που θα κληθεί να πληρώσει έργα και υπηρεσίες». Εορτασµός της Παναγίας Σουµελά στις Αχαρνές Με ιδιαίτερη λαµπρότητα πραγµατοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό Παναγία Σουµελά στις Αχαρνές για τον εορτασµό της Κοίµησης Της Θεοτόκου, σύµφωνα µε το παλαιό ηµερολόγιο. Η Παναγία Σουµελά θεωρείται το σύµβολο της ποντιακής πίστης και πλήθος κόσµου συµµετείχε στις εκκλησιαστικές λειτουργίες που έγιναν στη ελληνική και ρώσικη διάλεκτο. Αποκορύφωµα των θρησκευτικών εκδηλώσεων ή- ταν η Παρασκευή 27 Αυγούστου, όπου τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός και η περιφορά του Επιταφίου και το Σάββατο 28 Αυγούστου µε την Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Σουµελά και του Επιταφίου της Παναγίας. Κατά την οµιλία του ο ήµαρχος Αχαρνών Παναγιώτης Φωτιάδης, ο οποίος παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις, τόνισε την ανάγκη να αναγνωριστεί διεθνώς η γενοκτονία των Ποντίων, ενώ στάθηκε ι- διαίτερα στο γεγονός του φετινού προσκυνήµατος στην Παναγία Σουµελά στην Τραπεζούντα. ιεργασίες για τα αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια Εντατικές συζητήσεις µε επίκεντρο την συγκρότηση των ψηφοδελτίων για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και την εκλογική τακτική βρίσκονται σε εξέλιξη στον ΣΥΡΙΖΑ και σύµφωνα µε πληροφορίες, α- ποφάσεις για υποψηφίους δεν πρόκειται να ανακοινωθούν, τουλάχιστον µέχρι την Κυριακή. Όσον αφορά την υποψηφιότητα του εργατολόγου κ. Α. Μητρόπουλου στην Περιφέρεια Αττικής, πηγές του ΣΥΝ τόνιζαν ότι παραµένει στο τραπέζι. Αύριο θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραµµατεία του Συνασπισµού για να συζητήσει όλη την εκλογική ατζέντα, δηλαδή υποψηφιότητες σε όλη τη χώρα και την εκλογική τακτική όµως σύµφωνα µε πληροφορίες στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι υποψηφιότητες για την Περιφέρεια Αττικής και τον ήµο Αθηναίων. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο ΣΥΝ ε- ξακολουθεί να αντιµετωπίζει αρνητικά πιθανή υποψηφιότητα του κ. Α. Αλαβάνου στην Περιφέρεια Αττικής, ωστόσο υπογραµµίζονταν η διάθεση να υπάρξει κοινή δράση και συνεργασία µε τον πρώην πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ σε άλλους τοµείς, που προς το παρόν δεν προσδιορίζονται. Αύριο Πέµπτη θα συνεδριάσει η Γραµµατεία του ΣΥΡΙΖΑ κατά την διάρκεια της οποίας είναι πιθανό να προταθεί εκ νέου η υποψηφιότητα του κ. Αλαβάνου και να συζητηθεί η συνολική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των εκλογών. Πηγές του ΣΥΝ τόνιζαν ότι σε κάθε περίπτωση δεν ανα- µένονται αποφάσεις µέχρι το τέλος της εβδοµάδας, γιατί πέραν των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα α- ναµένουν και την ανακοίνωση των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ. Τόσο στην αυριανή συνεδρίαση της ΠΓ του ΣΥΝ όσο και στην Γραµµατεία του ΣΥΡΙΖΑ την Πέµπτη θα συζητηθεί και η εµφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΕΘ στην οποία στελέχη του Συνασπισµού α- ποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να συνεδριάσει η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΣΥΝ στις 10 Σεπτεµβρίου στην Θεσσαλονίκη. Οι αλλαγές του υπουργείου Μεταφορών για την αναδιάρθρωση του ΟΣΕ Έτοιµο είναι το πλάνο δηµιουργίας ενός νέου σιδηροδρο- µου, καθώς το σχετικό νο- µοσχέδιο του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, βρίσκεται καθ οδόν προς το γραφείο του πρωθυπουργού. Στην νέα εταιρία -που θα δηµιουργηθεί υπό την ΤΡΑΙΝΟΣΕ- θα δοθούν και περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕ, ενώ προβλέπεται επιδότηση γραµ- µών στο µοντέλο των άγονων, αύξηση της τιµής των εισιτηρίων, µετατάξεις και συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων. Προβλέπεται, επίσης, να δηµιουργηθούν συνδιαστικές µεταφορές -µε πούλµαν- ενώ θα γίνει αναδιάρθρωση δροµολογίων µε βάση το µέσο όρο επιβατικής κίνησης. Τα επιδόµατα των υπαλλήλων δεν θα ξεπερνούν το 20% του βασικού µισθού. Το νέο νοµοσχέδιο αφήνει ανοιχτή πόρτα για τη συµµετοχή ιδιωτών. Σε αυτή την περιπτωση υπάρχουν δύο σενάρια: Εκχώρηση του 49% και του µάνατζµεντ της εταιρίας ή εκχώρηση σιδηροδρόµων για κάποιο χρονικό διάστηµα µε οικονοµικά ανταλλάγµατα, χωρίς να παραχωρηθεί δίκτυο η τρένα. Επίσης, το νοµοσχέδιο θα προβλέπει την εκχώρηση σταθµών σε ιδιώτες, προκειµένου να δηµιουργηθούν εµπορικά κέντρα τα οποία θα εκµεταλεύονται ιδιώτες έναντι ανταλλαγµάτων. Υπενθυµίζεται ότι τα συνδικάτα των εργαζοµένων στα µέσα µαζικής µεταφοράς και τον ΟΣΕ, έχουν αποφασίσει αγωνιστικές κινητοποιήσεις στις αρχές Σεπτεµβρίου. Σε σύσκεψη που είχε γίνει την περασµένη Πέµπτη, αποφασίστηκε η πραγµατοποίηση 5ωρης στάσης εργασίας το πρώτο 10ήµερο του Σεπτεµβρίου, και κοινή συνέντευξη Τύπου στη ΕΘ, που θα περιγράφει την κατάσταση στις µεταφορές και τις θέσεις των εργαζοµένων για δηµόσιες και µε κοινωνικό χαρακτήρα συγκοινωνίες.

7 Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Καλαθοφόρο και «σκούπα» απέκτησε ο ήµος Ζεφυρίου Κινητοποιήσεις ετοιµάζει η ΠΟΕ-ΟΤΑ Με δύο νέα αποκτήµατα ενίσχυσε το µηχανολογικό του εξοπλισµό ο ήµος Ζεφυρίου. Ειδικότερα, µέσα στον τελευταίο µήνα παρέλαβε έ- να ανυψωτικό- καλαθοφόρο όχηµα και ένα µηχανικό σάρωθρο(σκούπα). Τα δύο καινούργια, υπερσύγχρονα οχήµατα θα α- ναβαθµίσουν το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών στους τοµείς της καθαριότητας και του δηµοτικού φωτισµού. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ηµοτική Αρχή ξεκίνησε από την αρχή της θητείας της τις διαδικασίες για την απόκτηση των δύο µηχανηµάτων, όµως χρειάστηκε, να δείξει υποµονή και µαχητικότητα για την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας. «Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν µας επέτρεψαν να αποκτήσουµε νωρίτερα τα µηχανήµατα, ώστε να τα ρίξουµε στη µάχη για την εξυπηρέτηση του δηµότη. Παρά τις οικονοµικές δυσκολίες, χάρη στη συνετή διαχείριση και στον ορθολογικό προγραµµατισµό, αποκτήσα- µε, µέσω του προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ, το µηχανολογικό εξοπλισµό που θα κάνει ακόµα πιο αποτελεσµατικές τις υπηρεσίες, προς όφελος του δηµότη. Πιστεύω ότι και στον τοµέα αυτό, ο απολογισµός της σηµερινής διοίκησης του ήµου έχει θετικό πρόσηµο», δήλωσε η ήµαρχος Ζεφυρίου Φωτεινή Γιαννοπούλου. - Κρίσιµες ώρες για το µέλλον των ναυπηγείων Σκαραµαγκά ιαδοχικές συναντήσεις για το µέλλον των ναυπηγείων Σκαραµαγκά διεξάγονται το τελευταίο διάστηµα, δεδοµένου ότι η ThyssenKrupp απειλεί να καταθέσει αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς χρεοκοπίας µέχρι την επόµενη εβδοµάδα εάν δεν βρεθεί λύση µε την MAR Group του Αµπού Ντάµπι που ενδιαφέρεται για την εξαγορά των ναυπηγείων. Σύµφωνα µε την γερµανική εφηµερίδα Boersen Zeitung, οι τελικές συνοµιλίες ίσως να ολοκληρωθούν σήµερα. Η ThyssenKrupp φαίνεται πως έχει δηλώσει ότι αν δεν βρεθεί λύση, δεν θα µπορεί στο τέλος του µήνα να πληρώσει τους εργαζόµενους της εταιρείας. Τη λύση αναζητούν ο υπουργός Εθνικής Άµυνας και οι επενδυτές της MAR Group. ΗΠΟΕ-ΟΤΑ αποφάσισε τη συµµετοχή της στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που διοργανώνουν η Α Ε Υ και η ΓΣΕΕ στη ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 11 Σεπτεµβρίου, το απόγευµα, στο άγαλµα του Βενιζέλου. Εξάλλου, αποφασίστηκε στις 23 Σεπτεµβρίου, 4ωρη πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί µέχρι το τέλος του ωραρίου, όλου του προσωπικού των ΟΤΑ, για συµπαράσταση στους συµβασιούχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που κινδυνεύουν µε απόλυση. Την ίδια ηµέρα, σε συνεργασία µε άλλες κινήσεις συµβασιούχων του ηµοσίου θα πραγµατοποιηθεί συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω από τον Αρειο Πάγο, όπου θα συζητείται το θέµα των συµβασιούχων. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ήµαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίουκαι ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόµων µε Αναπηρία, του ήµου Ασπροπύργου, Κωνσταντίνος Χονδρογιάννης, σας προσκαλούν στα εγκαίνια των Γραφείων του Συλλόγου, και του Ενηµερωτικού Κέντρου των Ατόµων µε Αναπηρία, που θα πραγµατοποιηθούν την Παρασκευή 3 Σεπτεµβρίου 2010, στις 7.30µ.µ., στο δηµοτικό κτιριακό συγκρότηµα της οδού Φυλής (στάση Σχολείο), πλησίον του Εµπορικού Κέντρου West Plaza Ασπροπύργου. Με εξαιρετική τιµή, Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Α.Μ.Ε.Α. ήµου Ασπροπύργου ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΧΟΝ ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Τ. Κ , Ζεφύρι Τηλέφωνο: /801 Τηλεοµοιότυπο (Fax): Ηλ. Ταχυδροµείο: ov.gr Ζεφύρι, 30/8/2010 Αρ. πρωτ. : 47 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Πνευµατικό Κέντρο ήµου Ζεφυρίου Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/ Την υπ' αριθ. ΙΠΠ/Φ.2.9/20/οικ.31336/ εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, αναφορικά µε το «Προγραµµατισµός Προσλήψεων Έκτακτου προσωπικού και σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου έτους 2010». 3. Την υπ αριθ. οικ.18963/ έγκριση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, ύστερα από πρόταση του ΑΣΕΠ. 4. Την υπ αριθ. 1η/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ζεφυρίου, όπως επικυρώθηκε µε την 71η/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 5. Την αρ. πρωτ. 4038/ εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής. 6. Την αριθ. πρωτ. 34/ βεβαίωση του Πνευµατικού Κέντρου ήµου Ζεφυρίου για την εγγραφή σχετικών πιστώσεων στο προ πολογισµό του Π.Κ., έτους Ανακοινώνει Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά δύο (2) µουσικών για την κάλυψη αναγκών του Πνευµατικού Κέντρου ήµου Ζεφυρίου, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Κύκλο Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων- µαθήµατα µουσικής στα τµήµατα του Π.Κ.» συνολικής διάρκειας έως 12 µηνών. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα πρέπει, ειδικότερα να ασχοληθεί µε την Εξοικείωση και ενασχόληση µελών του Π.Κ., που στην πλειοψηφία τους είναι παιδιά, µε τη µουσική και τις βασικές δεξιότητες σε διάφορα όργανα και συγκεκριµένα : α) κύκλος εκπαιδευτικών προγραµµάτων εκµάθησης βασικών δεξιοτήτων στο πιάνοαρµόνιο, κιθάρα κλπ καθώς και βασικές νότες. Οι ασχολούµενοι µουσικοί θα πρέπει να κατέχουν ίπλωµα ή Πτυχίον τής αντιστοίχου ειδικότητος οργάνου αναγνωρισµένου ωδείου τής ηµεδαπής ή αλλοδαπής και εν ελλείψει υποψηφίων µε το προσόν τούτο επαρκείς µουσική γνώση, προσηκόντως αποδεικνυόµενη. Η αίτηση θα συνοδεύεται από : Ψ Βιογραφικό σηµείωµα (νόµιµα δικ/κά για όσα αναφέρονται στο βιογραφικό) Ψ Επικυρωµένες φωτοτυπίες πτυχίων Ψ Επικυρωµένο αντίγραφο ταυτότητας Ψ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Ψ Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα παραπάνω στοιχεία (αίτηση- βιογραφικό κλπ) είναι αληθή, στην υπεύθυνη δήλωση επίσης θα αναγράφεται και το αν είναι άνεργος-η. ή που αλλού εργάζεται ή αν θα εργάζεται ταυτόχρονα µε την πρόσληψη του-της, στο Π.Κ.. Το ανωτέρω έργο θα παραδοθεί και αντίστοιχα θα παραληφθεί τµηµατικά κατά την διάρκεια της σύµβασης από τον ανάδοχο. Η χρηµατική αποζηµίωση για την σύµβαση θα ανέλθει στο ποσό των συνολική µικτή αµοιβή, που θα δοθεί σε δόσεις µε ελτίο παροχής Υπηρεσιών, ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα του Νοµικού Προσώπου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ήµου Ζεφυρίου (Ταχ. ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Τ.Κ ) την επο- µένη της τελευταίας ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της προκήρυξης σε ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα και για χρονικό διάστηµα δέκα ηµερών. Η Πρόεδρος του Π.Κ. Βιργινία Γιολδάση Αναστολή της λειτουργίας του ελληνικού νηογνώµονα Έληξε την Τρίτη η προσωρινή παράταση λειτουργίας των 17 µηνών που είχε παραχωρήσει η Ευρωπα κή Ένωση για τον ελληνικό νηογνώµονα, ώστε να εναρµονιστεί µε τους κανόνες λειτουργίας των Ευρωπα κών Νηογνωµόνων. Από την 1η Σεπτεµβρίου η εταιρεία δεν θα δικαιούται να ε- πιθεωρεί ή να εκδίδει πιστοποιητικά για πλοία µε Κοινοτική σηµαία, ενώ όσα πιστοποιητικά εκδόθηκαν ή θεωρήθηκαν µέχρι χθες θα ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία λήξης ή θ- εώρησής τους και πάντως όχι αργότερα από την 28η Φεβρουαρίου Στις 30 Μαρτίου 2009 είχε παρασχεθεί παράταση στον ελληνικό νηογνώµονα προκειµένου να βελτιώσει τις υποδοµές και την απόδοσή του στα θέµατα µηχανογράφησης, εκπαίδευσης και κανονισµών, ωστόσο, στις επιθεωρήσεις που διεξήχθησαν ενδιάµεσα, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε ικανοποιητική εξέλιξη. Η διοίκηση του ελληνικού νηογνώµονα έχει ζητήσει από τις ευρωπα κές υπηρεσίες πρόσθετο χρόνο ώστε να εναρµονισθεί µε τις παρατηρήσεις της Ευρωπα κής Επιτροπής για τη Θαλάσσια Ασφάλεια. Όπως υποστηρίζουν, ήδη από τον Μάρτιο 2009 µέχρι σήµερα η εταιρεία έχει συµµορφωθεί µε τις 15 από τις 18 παρατηρήσεις που τις είχαν γίνει από τις κοινοτικές υπηρεσίες.η οριστική απόφαση για την πιστοποίηση ή µη του ελληνικού νηογνώµονα θα ληφθεί στις 14 Οκτωβρίου, όταν και θα συνεδριάσει η Ευρωπα κή Επιτροπή για τη Θαλάσσια Ασφάλεια. απάνες 1,6 δισ. ευρώ προβλέπει νοµοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας Καθιερώνεται Ηλεκτρονικό Μητρώο ια Βίου Μάθησης Συνἐχεια από σελ. 3 Τις διατάξεις του σχεδίου νόµου για τη διά βίου µάθηση παρουσίασε η υπουργός Παιδείας Άννα ιαµαντοπούλου. Η κ. ιαµαντοπούλου ανέφερε ότι µε το σχέδιο νόµου η κυβέρνηση δίνει «σάρκα και οστά» στην επιλογή του πρωθυπουργού να προχωρήσει στη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του υπουργείου, µε την ένταξη σε αυτό, πέραν της τυπικής εκπαίδευσης, άλλων τοµέων, όπως η έρευνα και η τεχνολογία, αλλά και η κάθε µορφή µη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπη µάθηση, στοιχεία που απαρτίζουν όλα µαζί τη δια βίου µάθηση. Πρόσθεσε ότι µπαίνει τάξη, αφού αξιοποιούνται αποδοτικά τα δισεκατοµµύρια ευρώ που διατίθενται στη µη τυπική εκπαίδευση. Για παράδειγµα, µέσω του Γ' ΚΠΣ διατέθηκαν περίπου 3,4 δισ. ευρώ για εκπαίδευση και κατάρτιση, χωρίς όµως µετρήσιµο αποτέλεσµα. Τώρα θα αναγνωρίζονται οι γνώσεις είτε πρόκειται για πτυχίο σχολής είτε παρακολούθηση σεµιναρίων, είτε αυτοµόρφωση, κλπ. Τα επόµενα τέσσερα χρόνια επενδύονται 1,6 δισ. ευρώ µέσω του εθνικού προγράµµατος δια βίου µάθησης σε δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης. ίνονται υποτροφίες για αρχική επαγγελµατική κατάρτιση σε σπουδαστές δηµοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ 40 εκατ. ευρώ, για την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηµατικότητας 25 εκατ. ευρώ, για εκπαίδευση µεταναστών στην ελληνική γλώσσα 10 εκατ. ευρώ, για προγράµµατα για την προσέλκυση µεταδιδακτορικών φοιτητών από το εξωτερικό 30 εκατ. ευρώ. Για πρώτη φορά επιχειρείται η δηµιουργία ενιαίου πλαισίου ανάπτυξης της δια βίου µάθησης. Καταργούνται ή συγχωνεύονται φορείς, αποκεντρώνονται το- µείς και δράσεις. ιευρύνεται ο ρόλος του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης οµών ια Βίου Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ), το οποίο αναλαµβάνει πλέον την πιστοποίηση δοµών, επαγγελµατικών περιγραµµάτων, προγραµµάτων, εκπαιδευτών καθώς και την αδειοδότηση γενικότερα των φορέων µη τυπικής εκπαίδευσης. Ειδική αναφορά γίνεται για την διαδικασία των περίπου Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών. Ιδρύεται Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόν των (ΕΟΠΠ), ο οποίος αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστοποίησης γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων που αποκτά ένα άτοµο µέσω της µη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης µάθησης. Με τη λειτουργία του, που θα εξυπηρετείται από 75 άτοµα προσωπικό, καταργείται ο Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ). Αναµορφώνεται το καθεστώς οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας των ΙΕΚ που υπάγονται πλέον στην Γενική Γραµµατεία ια βίου µάθησης. Θα διαµορφωθεί Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων µε την ά- µεση εποπτεία του υπουργείου Παιδείας. Με Προεδρικό ιάταγµα θα ορισθούν οι όροι και οι προ ποθέσεις διαµόρφωσης, αξιολόγησης, πιστοποίησης κλπ. Καθιερώνεται Ηλεκτρονικό Μητρώο ια Βίου Μάθησης, που θα εγγράφονται οι ενδιαφερόµενοι µε αίτησης τους, ενώ θεσπίζονται κίνητρα για την ανάπτυξη της δια βίου µάθησης, µε σηµαντικότερο τη νέα δυνατότητα που παρέχει ο νόµος αναγνώρισης, άθροισης και µεταφοράς πιστωτικών µονάδων µεταξύ συστηµάτων τυπικής και µη τυπικής εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του νοµοσχεδίου καθιερώνεται και το αποδεικτικό γλωσσοµάθειας για αλλοδαπούς, ενώ στις διατάξεις αυτές περιλαµβάνεται η οργάνωση και λειτουργία ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας που αφορά σε περιοχές µε χαµηλούς µορφωτικούς δείκτες. Η Αντικαπνιστική Επιτροπή µαζί µε την υπουργό και την υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Φώφη Γεννηµατά αντιστοίχως, επισκέφθηκαν τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίµου, καθώς αύριο, τίθεται σε εφαρµογή ο νόµος για την καθολική απαγόρευση του καπνίσµατος στους κλειστούς δηµόσιους χώρους. «Η προσπάθειά σας είναι ιδιαίτερα σηµαντική και συµβάλλει στη δουλειά που κάνουµε σήµερα στη χώρα µας, να αλλάξουµε αντιλήψεις, πρότυπα και συµπεριφορές, για να βελτιώσουµε την ποιότητα ζωής και να κάνουµε τη χώρα µας βιώσιµη, όχι µόνο στα οικονοµικά αλλά και στην καθηµερινή ζωή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου εκτιµώντας, ότι η καθολική απαγόρευση του καπνίσµατος στους κλειστούς δηµόσιους χώρους, θα έχει θετικές επιπτώσεις τόσο στη συµπεριφορά όπως είπε, όσο και στην προστασία της υγείας των παθητικών καπνιστών. Τέλος, η κ. Ξενογιαννακοπούλου επέδωσε στον πρωθυπουργό το φάκελο µε την υπουργική απόφαση, το πλαίσιο των ελέγχων, αλλά και το πλαίσιο της ενηµερωτικής εκστρατείας των πολιτών.

9 Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Πτώση 4,4% σηµείωσαν οι λιανικές πωλήσεις ΟΒουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόµου, ανακοίνωσε σε εκπροσώπους των εφηµερίδων της Βόρειας και της Ανατολικής Αττικής την απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα ως δήµαρχος του νεοσύστατου δήµου Ωρωπού, ε- πικεφαλής της ανεξάρτητης δηµοτικής παράταξης: «ηµοτική Συνεννόηση Ωρωπού». Στην οµιλία του προς τους δηµοσιογράφους τόνισε, ότι οι στόχοι της παράταξης του είναι ο νέος µεγάλος ήµος του Ωρωπού να αποτελέσει ένα πρότυπο ε- ναλλακτικής, ορθολογικής και πράσινης α- νάπτυξης, να σταµατήσει επιτέλους να συµπεριφέρεται και να λογίζεται απλώς ως προάστιο των Αθηνών αλλά να γίνει πλέον ένας µεγάλος και δυνατός δήµος της Αττικής. Ο Ωρωπός διαθέτει µια µοναδική συγκέντρωση φυσικών πλεονεκτηµάτων (θάλασσα, βουνό, λίµνη, λιµνοθάλασσα, ποτάµι), µε σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους (Αµφιάρειο, Αφίδναι) και µε την δυνατότητα ανάπτυξης πολιτιστικών δράσεων πανελλήνιας εµβέλειας. Κύριο χαρακτηριστικό της παράταξης «ηµοτική Συνεννόηση Ωρωπού» θα είναι οι δηµοκρατικές διαδικασίες και η σύνθεση των δηµιουργικών δυνάµεων που επιθυµούν να προσφέρουν, χωρίς προαπαιτούµενα και χωρίς κοµµατικές αγκυλώσεις. Τόνισε ότι όλοι οι συµµετέχοντες στο ψηφοδέλτιο της ηµοτικής Συνεννόησης γνωρίζουν τις δυσκολίες που συνεπάγεται ο νέος ήµος καθώς είναι πολλά τα λειτουργικά και διαχειριστικά ζητήµατα που πρέπει να επιλυθούν, πολλά και διαφορετικά τα προβλήµατα σε κάθε περιοχή. Είναι όµως ενθαρρυντική η συµµετοχή στο ψηφοδέλτιο πολλών στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης που µε την εµπειρία τους θα βοηθήσουν να οργανωθεί ο νέος ήµος το ταχύτερο δυνατό και θα µπορέσει να προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες στους πολίτες, σε µια εποχή που προοιωνίζεται εξαιρετικά δύσκολη και όπου κανείς δεν µπορεί πλέον να περιµένει τίποτα από την κεντρική διοίκηση και λόγω έλλειψης πόρων και λόγω µεταφοράς αρµοδιοτήτων στους νέους ήµους. Τα τρία κύρια χαρακτηριστικά της πολιτικής πρότασης της ηµοτικής Συνεννόησης προς τους πολίτες του Ωρωπού είναι: 1) Ο νέος ήµος να αναπτυχθεί ως θύλακας κοινωνικής συνοχής για τους πολίτες του Ωρωπού, καθώς είναι βέβαιο ότι το κοινωνικό κράτος θα περιοριστεί αισθητά τα προσεχή έτη και κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν αυτοδιοικητικές δοµές που θα µπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες. Παραδείγµατα τέτοιων δοµών είναι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθµοί, το Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι, τα δηµοτικά ιατρεία, οι δοµές δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών και νέων, το γραφείο Σταδιοδροµίας για τους νέους. 2) Ήπια, εναλλακτική τουριστική ανάπτυξη η οποία θα µπορεί να αποφέρει σηµαντικούς πόρους στον νέο δήµο. Σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητο να διανοιχτεί επιτέλους ο Βόρειος παραλιακός οδικός άξονας που θα συνδέει τον ήµο Ωρωπού µε το ήµο Μαραθώνα, θα µπορούν να ενοποιηθούν οι αρχαιολογικοί χώροι του Αµφιάρειου, των Αφιδνών, του Ραµνούντα και του Τύµβου του Μαραθώνα, ώστε να αποτελέσουν ένα ξεχωριστό προορισµό επίσκεψης και να επιτρέψουν την α- νάπτυξη ενός µεγάλου παραλιακού µετώπου που θα δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας µέσα από την ήπια τουριστική ανάπτυξη. Παράλληλα είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ο εναλλακτικός τουρισµός, το Αρχαίο θέατρο του Αµφιάρειου να µετατραπεί σε χώρο συνάντησης του παγκόσµιου ιατρικού κόσµου, να αναπτυχθεί ο αγροτοτουρισµός, ο χειµερινός τουρισµός στο βουνό, ο αθλητικός τουρισµός, ο περιβαλλοντικός τουρισµός κ.ά. 3) Πράσινος ήµος, δηλαδή να τεθούν οι όροι της αειφόρου ανάπτυξης, µε πρώτο βέβαια µέληµα τον Ασωπό ποταµό, η µόλυνση του οποίου προκαλεί πολλά προβλήµατα λόγω και της απροθυµίας του κράτους να πραγµατοποιήσει ελέγχους και να επιβάλλει ποινές. Η απορρύπανση του Ασωπού, ο τρόπος διάθεσης και επεξεργασίας των λυµάτων είναι πρώτα και κύρια, ζητήµατα δηµόσιας υγείας και δεν µπορεί να αντιµετωπίζονται µε ευκαιριακές ρητορείες αλλά µόνο µε πράξεις. Επίσης είναι ζωτικής σηµασίας η προστασία του δασικού πλούτου της περιοχής, η προστασία της Πάρνηθας, η ανάδειξη και προστασία της λιµνοθάλασσας, η αποφυγή της θαλάσσιας ρύπανσης. Σε αυτούς τους τρεις άξονες µπορούν να τεθούν τα θεµέλια για την πράσινη ανάπτυξη του Ωρωπού, µε ορθολογική οικονοµική διαχείριση, χωρίς απαίτηση παράλογων δηµοτικών φόρων από την τοπική κοινωνία, µε κοινωνική δικαιοσύνη, µε αξιοποίηση της περιουσίας του νέου δήµου και µε εκµετάλλευση των ανενεργών ελεύθερων χώρων, όπως για παράδειγµα αυτών των δύο στρατοπέδων, ζήτηµα το οποίο ήδη έχει θέσει ο Βουλευτής στην Βουλή υπόψη του Υπουργού Άµυνας. Ο υποψήφιος ήµαρχος αναφέρθηκε και στο ζήτηµα της εσωτερικής σύνδεσης των περιοχών του δήµου τονίζοντας ότι θα αναπτυχθεί ένα σύστηµα δηµοτικής συγκοινωνίας ώστε να είναι εύκολη και οικονοµικά συµφέρουσα για τους δηµότες η µετακίνηση, µε µέσα δηµοτικής συγκοινωνίας καθώς και η σύνδεση της δηµοτικής συγκοινωνίας µε το τρένο, ως το πλέον φιλικό προς το περιβάλλον µέσο για την συγκοινωνιακή σύνδεση του ήµου µε το κέντρο της Αθήνας και δεσµεύτηκε ότι δεν θα επιτρέψει την ύπαρξη διοδίων για τις µετακινήσεις των πολιτών εντός των περιοχών του δήµου. εσµεύτηκε επίσης ότι η εκτέλεση έργων δεν θα συνεπάγεται νέους φόρους, ότι θα τεθούν κόκκινες γραµµές πάνω στους ά- ξονες της κοινωνικής πολιτικής του δήµου, ότι ο δήµος θα έχει ως βασικό στόχο την προσπάθεια δηµιουργίας νέων θέσεων ε- ργασίας και θα υπάρξει κάθε δυνατή προσπάθεια για την µέγιστη κοινωνική συναίνεση στις µεγάλες παρεµβάσεις που σχεδιάζονται, προαναγγέλλοντας την πρόθεση του για την διενέργεια δηµοψηφισµάτων για τα κρίσιµα θέµατα του δήµου, ώστε να αποτυπώνεται η βούληση των κατοίκων. εσµεύτηκε για την στενή συνεργασία του µε τους συλλόγους και τους φορείς του ήµου, θεσµοθετώντας θέση ειδικού συνεργάτη που θα ασχολείται ειδικά µε τα µεγάλα θέµατα που η ενεργή κοινωνία των πολιτών θέτει. Τέλος τόνισε ότι απαιτείται µια µεγάλη καµπάνια για την απογραφή του Φεβρουαρίου του 2011, καθώς είναι αναγκαίο να α- πογραφούν οι περισσότεροι των πολιτών που µένουν στον ή- µο Ωρωπού, ώστε να υπάρξουν και τα ανάλογα έσοδα από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Ο Βουλευτής Αττικής και Υποψήφιος ήµαρχος, Βασίλης Οικονόµου, δήλωσε ότι είναι αισιόδοξος από τα πρώτα µηνύµατα που λαµβάνει, συζητώντας µε τους πολίτες του Ωρωπού, την ε- πιτυχία της υποψηφιότητάς του και του νέου εγχειρήµατος που αναλαµβάνει η νέα ανεξάρτητη δηµοτική παράταξη «ηµοτική Συνεννόηση Ωρωπού» και υποσχέθηκε ότι θα λειτουργήσει ε- νωτικά και δηµιουργικά σε σχέση µε τους ανθυποψηφίους του πριν αλλά και µετά τις εκλογές του Νοεµβρίου. Η αγορά εκτιµά ότι τα πράγµατα θα είναι ακόµα χειρότερα τους επόµενους µήνες, καθώς η ύφεση και η αύξηση της φορολογίας περιορίζει σηµαντικά την κατανάλωση. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2009 προς το 2008, είχε σηµειωθεί µείωση 14,2%. Χωρίς τα καύσιµα, όπως δηµοσιευόταν µέχρι το εκέµβριο του 2008, σηµείωσε µείωση 4,9%, έναντι µείωσης 14,5% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2009 προς το Ο τζίρος παρουσίασε αύξηση 1,2%, έναντι µείωσης 1,2% τον προηγούµενο µήνα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε την Τρίτη η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Χωρίς τα καύσιµα, ο δείκτης κύκλου εργασιών σηµείωσε µείωση 2,7%, έναντι µείωσης 11,7%, που είχε σηµειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2009 προς το Σε ό,τι αφορά την πορεία των πωλήσεων στις επιµέρους κατηγορίες, σηµείωσαν πτώση 11,5% σε ένδυσηυπόδηση και πολυκαταστήµατα και κατά 10,8% σε έ- πιπλα-ηλεκτρικά είδη και οικιακό εξοπλισµό. Πτώση σηµείωσαν ακόµα και οι πωλήσεις στα µεγάλα καταστήµατα τροφίµων, κατά 2,9%. Αύξηση σηµειώθηκε σε φαρµακευτικάκαλλυντικά (2,7%), καθώς και σε βιβλίαχαρτικά είδη (3,8%). «Έχουµε συνέχιση της µείωσης της ι- διωτικής κατανάλωσης µε ηπιότερο ρυθµό τον Ιούνιο, σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, εξαιτίας της µικρής κάµψης των πωλήσεων βασικών καταναλωτικών αγαθών, καθώς και τις αύξησης των πωλήσεων στους κλάδους φαρµακευτικών και καλλυντικών», σχολίασε στο Reuters ο οικονοµολόγος της Εθνικής Τράπεζας Ν.Μαγγίνας. «Η έναρξη της περιόδου των εκπτώσεων σε συνδυασµό µε την προσδοκώµενη αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ από την 1η Ιουλίου, συνέτειναν στη βελτίωση της εικόνας των πωλήσεων του Ιουνίου. Τους επόµενους µήνες η αύξηση της φορολογίας αναµένεται να επιδράσει πτωτικά στις λιανικές πωλήσεις, ενώ η τουριστική δραστηριότητα θα αποτελέσει το βασικό αντίβαρο στην αναµενόµενη κάµψη της ζήτησης», προσέθεσε.

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ Η ΕΠΟ Η ΕΠΟ µε επίσηµη ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως οι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές από τις 30/6 παίρνουν παράταση στις µεταγραφές, έτσι ώστε να βρουν οµάδα µέχρι τις 10/9. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρει τα εξής: "Επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές, Ελληνες ή αλλοδαποί, τα συµβόλαια των οποίων έληξαν ή λύθηκαν έως τις 30/6/2010 και δεν έχουν εγγραφεί σε ΠΑΕ ή ΤΑΠ µέχρι τη λήξη της τρέχουσας µετεγγραφικής περιόδου, µπορούν να εγγραφούν σε ΠΑΕ ή ΤΑΠ από την 1/09/2010 έως τις 10/9/2010". ΦΙΛΙΚΟ ΑΥΡΙΟ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ Στα πλαίσια της προετοιµασίας του ο Πανελευσινιακός θα δώσει αύριο Πέµπτη στο δηµοτικό στάδιο Ελευσίνας στις 19:00 φιλικό αγώνα µε την οµάδα του στρατού ξηράς. Ο προπονητής των σταχυοφόρων Γιάννης Ρόκκας θα χρησιµοποιήσει ολους τους παίκτες που έχει στην διάθεσή του και θα δοκιµάσει διάφορα σχήµατα και πρόσωπα. 6ο Ατοµικό Νεανικό Πρωτάθληµα υτικής Αττικής 1. ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Σκακιστική Πολιτιστική Κίνηση Φυλής 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Το Ατοµικό Νεανικό Πρωτάθληµα Σκάκι υτικής Αττικής θα διεξαχθεί σε πέντε κατηγορίες ηλικιών. Οι κατηγορίες σύµφωνα µε τα όρια ηλικίας (ηµεροµηνίες γέννησης) έχουν ως ε- ξής: Κατηγορία κάτω των 16 ετών (γεννηµένοι από 1/1/1994 και µετά), Κατηγορία κάτω των 14 ετών (γεννηµένοι από 1/1/1996 και µετά), Κατηγορία κάτω των 12 ετών (γεννηµένοι από 1/1/1998 και µετά), Κατηγορία κάτω των 10 ετών (γεννηµένοι από 1/1/2000 και µετά), Κατηγορία κάτω των 8 ετών (γεννηµένοι από 1/1/2002 και µετά). 3. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής έχουν σκακιστές και σκακίστριες µε έγκυρο αθλητικό δελτίο της ΕΣΟ. 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Το σύστηµα των αγώνων θα είναι ελβετικό εννέα (9) γύρων. Σε περίπτωση που σε κάποια κατηγορία οι σκακιστές είναι λιγότεροι από δεκαεπτά (17) το σύστηµα των αγώνων διαµορφώνεται ως εξής: Συµµετοχές Σύστηµα 1 εν θα διεξαχθεί πρωτάθληµα 2 Τουρνουά 4 παρτίδων 3-4 Κυκλικό σύστηµα (πουλ) διπλών συναντήσεων 5-10 Κυκλικό σύστηµα (πουλ) απλών συναντήσεων Ελβετικό επτά (7) γύρων εν θα υπάρξει συγχώνευση κατηγοριών πρωταθληµάτων. 5. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ Ο χρόνος σκέψης θα είναι 60 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση µέχρι την ολοκλήρωση της. Η καταγραφή όλων των κινήσεων είναι υποχρεωτική. 6. ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Γυµνάσιο Φυλής (Σοφοκλή Βενιζέλου 13). 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 1ος γύρος : Τρίτη 7 Σεπτεµβρίου :00 2ος γύρος : Τρίτη 7 Σεπτεµβρίου :30 3ος γύρος : Τετάρτη 8 Σεπτεµβρίου :00 4ος γύρος : Τετάρτη 8 Σεπτεµβρίου :30 5ος γύρος : Πέµπτη 9 Σεπτεµβρίου :00 6ος γύρος : Πέµπτη 9 Σεπτεµβρίου :30 7ος γύρος : Παρασκευή 10 Σεπτεµβρίου :00 8ος γύρος : Παρασκευή 10 Σεπτεµβρίου :30 9ος γύρος : Σάββατο 11 Σεπτεµβρίου :00 Η επιβεβαίωση των συµµετοχών θα γίνει µε φυσική παρουσία την πρώτη ηµέρα των αγώνων µέχρι τις 16:45. Η τελετή λήξης και οι απονοµές θα γίνουν στον χώρο των αγώνων µετά το τέλος του 9ου γύρου. 8. ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ Σε περιπτώσεις ισοβαθµίας η κατάταξη καθορίζεται µε τα ακόλουθα κριτήρια: Για ελβετικό σύστηµα: Το κριτήριο Μπούχολτζ και τα κριτήρια άρσης του, Άθροισµα προοδευτικής βαθµολογίας και τα κριτήρια άρσης της, Τουρνουά ισόβαθµων, Αριθµός νικών, Για κυκλικό σύστηµα: Το κριτήριο Σόννεµπορν- Μπέργκερ, Τουρνουά ισόβαθµων, Αριθµός ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΑΤΤΑΛΟ Ο ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ νικών, Αν µετά την εφαρµογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθµία δεν λύνεται, οι παίκτες ανακηρύσσονται ισόβαθµοι ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ! 9. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ Το πρώτο αγόρι και το πρώτο κορίτσι από κάθε κατηγορία, µέλος σωµατείου υτικής Αττικής, ανακηρύσσονται πρωταθλητές υτικής Αττικής για το Στο πρώτο αγόρι και το πρώτο κορίτσι από κάθε κατηγορία θα απονεµηθούν κύπελλα. Στο 2ο και 3ο αγόρι και κορίτσι από κάθε κατηγορά θα απονεµηθούν µετάλλια. Σε όλους τους συµµετέχοντες θα δοθούν αναµνηστικά διπλώµατα. 10. ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η δήλωση συµµετοχής των αθλητών θα γίνει µέσω των σωµατείων τους µέχρι την ευτέρα 8 Σεπτεµβρίου 2010 στον ιευθυντή Αγώνων ή στον Επικεφαλή ιαιτητή ή στο 11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενάντια σε απόφαση του ιαιτητή, ασκείται ένσταση σύµφωνα µε τον κανονισµό της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. που κατατίθεται στον ιευθυντή Αγώνων. Η ένσταση εκδικάζεται τελεσίδικα από την επιτροπή ενστάσεων του πρωταθλήµατος (η οποία θα οριστεί πριν την έναρξη του 1ου γύρου). 12. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ Οι αγώνες γίνονται σύµφωνα µε την Αθλητική νοµοθεσία, τους κανόνες της F.I.D.E., τους σχετικούς κανονισµούς της Ε.Σ.Ο. και της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και την προκήρυξη των αγώνων µαζί µε τα παραρτήµατά της. Ερµηνείες και διευκρινήσεις εκδίδει ο Επικεφαλής ιαιτητής, είναι ά- µεσα εκτελεστές και θεωρούνται παραρτήµατα της προκήρυξης. Όποιος ηττηθεί µία φορά χωρίς αγώνα θεωρείται ότι αποχώρησε, εκτός αν η απουσία του θεωρηθεί αιτιολογηµένη. Επιτρέπεται σε κάθε σκακιστή µία εξαίρεση απόλυτα αιτιολογηµένη. 13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ιευθυντής Αγώνων: Μαρίνα Μπέλλου ( ) Επικεφαλής ιαιτητής: Γιάννης Τσουκαράκης ( , 5-8µµ) web: spkfylis.blogspot.com Φιλικό αγώνα θα δώσει σήµερα στις 19:00 στη Νέα Πέραµο ο Αίας Παραλίας Ασπροπύργου µε αντίπαλο τον Ατταλο. Θα είναι ένα δυνατο τέστ για τον προπονητή Γιάννη Μπότση να δει σε τι κατάσταση βρίσκονται οι παίκτες του αλλά και να δοκιµάσει διαφορα σχήµατα και πρόσωπα. Ακόµα ο Αγιαξ της υτικής Αττικής θα αγωνιστεί στις 8/9 µε τη Ν.Ιωνία και στις 12/9 στον Κορυδαλλο µε την Προοδευτική. Ο ΜΠΟΤΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΒΑΣΟ Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ H ΠΑΕ Βύζας Μεγάρων ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου ποδοσφαιριστή, Κώστα Βάσου από τη Νέα Ιωνία. Ο παίκτης συµµετείχε στις προπονήσεις τις οµάδας τον τελευταίο καιρό και αποτελεί µέλος της οικογένειάς µας για τα επόµενα τρία χρόνια. Στο αγωνιστικό κοµµάτι, οι παίκτες συνεχίζουν τις προπονήσεις. Ο Μουράτ Σεροπιάν συνεχίζει να προετοιµάζει την οµάδα, χωρίς προβλή- µατα, για το µατς Κυπέλλου µε την Παναχα κή στις 5/9. ΚΑΛΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ Πολύ καλές εντυπώσεις έχει αφήσει στα πρώτα φιλικά της ο- µάδας ο αµυντικός Θανάσης Στάθης ( ) που ανανέωσε για δεύτερη φορά τη συνεργασία του µε τον Πανελευσινιακό. Ο προπονητής Γιάννης Ρόκας είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από την απόδοση του νεαρού ποδοσφαιριστή και δείχνει ότι τον υπολογίζει για το πρωτάθληµα. Ιδιαίτερα πάντως στον σύλλογο έχει εκτιµηθεί και το γεγονός ότι παρά το ότι ο παίκτης δεν αγωνίστηκε πολύ στο περσινό πρωτάθληµα στη Εθνική ωστόσο, συνέχιζε να τα δίνει όλα στην προπόνηση και ποτέ δεν προκάλεσε κανένα πρόβληµα στους προπονητές του.

11 Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΠΑΠ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ Σ.Μ.Σ.Ε Με πούλµαν για το πρωτάθληµα υτ. Αττικής στη Φυλή Με πούλµαν, που µας διαθέτει για µια ακόµη φορά η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, θα γίνει η µεταφορά των µικρών σκακιστών µας στη Φυλή για το 6ο ατοµικό νεανικό πρωτάθληµα υτικής Αττικής. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από την Τρίτη 7 έως το Σάββατο 11 Σεπτέµβρη 2010, σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα : 1ος γύρος : Τρίτη 7 Σεπτεµβρίου :00 2ος γύρος : Τρίτη 7 Σεπτεµβρίου :30 3ος γύρος : Τετάρτη 8 Σεπτεµβρίου :00 4ος γύρος : Τετάρτη 8 Σεπτεµβρίου :30 5ος γύρος : Πέµπτη 9 Σεπτεµβρίου :00 6ος γύρος : Πέµπτη 9 Σεπτεµβρίου :30 7ος γύρος : Παρασκευή 10 Σεπτεµβρίου :00 8ος γύρος : Παρασκευή 10 Σεπτεµβρίου :30 9ος γύρος : Σάββατο 11 Σεπτεµβρίου :00 Το πρόγραµµα αναχώρησης του πούλµαν από την αίθουσα του Συλλόγου, Θειρών 45, θα γίνει σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα : Τρίτη 7/9/ :00 Τετάρτη 8/9/ :15 Πέµπτη 9/9/ Παρασκευή 10/9/ :15 Σάββατο 11/9/ :15. Η Αναγέννηση Γιαννιτσών, ο Εορδα κός και ο Ολυµπιακός Χερσονήσου πέρασαν στην επόµενη φάση άνευ αγώνος. Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν Από 1η Σεπτεµβρίου οι αιτήσεις στη ΕΗ για φωτοβολτα κά Από την 1η Σεπτεµβρίου η ΕΗ θα δέχεται αιτήσεις από αγρότες για την εγκατάσταση φωτοβολτα κών συστηµάτων, ενώ οι αιτήσεις που έχουν συσσωρευθεί στα γρφεία της ΕΗ από άλλες κατηγορίες ενδιαφερόµενων επενδυτών έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούµενο. Σύµφωνα µε σχετικό δηµοσίευµα της εφηµερίδας Ηµερησία, µόνο τους δύο τελευταίους µήνες έχουν κατατεθεί χιλιάδες αιτήµατα, συνολικής ισχύος MW περίπου. Σε αυτά δεν συµπεριλαµβάνονται τα αιτήµατα για άδειες που είχαν κατατεθεί παλαιότερα, ούτε τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια άνω του 1 MW, που συνολικά αντιπροσωπεύουν ισχύ 870 MW περίπου. H επενδυτική «φρενίτιδα» για την εγκατάσταση φωτοβολτα κών είναι αποτέλεσµα των υψηλών εγγυηµένων τιµών για τους παραγωγούς «ηλιακής ενέργειας» και των απλών διαδικασιών εγκατάστασης που προβλέπει ο νέος νόµος. Ωστόσο, κινδυνεύει να λήξει άδοξα, όταν το υπουργείο Περιβάλλοντος λάβει τις τελικές αποφάσεις για το µείγµα της πράσινης ενέργειας, δηλαδή πόση ισχύς από φωτοβολτα κά, πόση από αιολικά κ.λπ. πρέπει να εγκαθίσταται κάθε χρόνο στη χώρα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του (20% της κατανάλωσης ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ ως το 2020 και εξοικονόµηση ενέργειας 20%). Με τους ρυθµούς που κατατίθενται τα αιτήµατα υπάρχει κίνδυνος µέσα σε λίγους µήνες να καλυφθεί το «πλαφόν» για όλα τα χρόνια ως το Η απόφαση της κυρίας Τίνας Μπιρµπίλη για την "Πυρετώδεις" ρυθµοί στην ΕΠΣ Α Οργανωτικός πυρετός επικρατεί στα γραφεία της ΕΠΣ Α ενόψει της κλήρωσης των πρωταθληµάτων των δύο κατηγοριών. Ο πρόεδρος της Ένωσης Μιχάλης Τζανόπουλος, κατά την προσφιλή του τακτική, πηγαίνει από νωρίς στο γραφείο του προκει- µένου να ρυθµίσει όλες τις τελευταίες λεπτοµέρειες. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Σεπτεµβρίου στον "Ανεµο" στον Προφήτη Ηλία στη Μαγούλα. "Η ΕΠΣ Α τιµά τα σωµατεία και τους παράγοντες που αφιερώνουν πολύτιµο χρόνο και χρήµα για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και θα κάνει µια εκδήλωση µε κάθε µεγαλοπρέπεια", ο κ Τζανόπουλος που έχει "κακοµάθει" τους παράγοντες των σωµατείων σε εκδηλώσεις µε µεγάλη επιτυχία. ετήσια κατανοµή του «πράσινου µείγµατος» θα ανακοινωθεί µέσα στον Σεπτέµβριο και ήδη η ΕΗ προειδοποιεί ότι η πολύ µεγάλη δέσµευση ηλεκτρικού χώρου µπορεί να προσκρούσει στην επιδιωκόµενη αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος µεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ. Η ΕΗ στην ανακοίνωση της για τους αγρότες, δηλώνει ότι τα «νέα αιτή- µατα θα εξεταστούν, αφού ολοκληρωθεί η εξέταση των παλαιών αιτηµάτων κατόχων αδειών πραγωγής ή αποφάσεων εξαίρεσης, αλλά και των αιτηµάτων που περιλαµβάνονται στον ειδικό κατάλογο και όσων εκκρεµούσαν στη ΡΑΕ και περιέρχονται στην αρµοδιότητα της ΕΗ ως διαχειριστή δικτύου».

12 12 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς ΙΣΠΑΝΙΑ: Εξαρθρώθηκε δίκτυο που εξανάγκαζε άνδρες σε πορνεία Εγκληµατικό δίκτυο που εξανάγκαζε άνδρες σε πορνεία εξάρθρωσε η ισπανική αστυνοµία, εχθές. εκατέσσερα άτοµα συνελήφθησαν για µαστροπεία στη διάρκεια της επιχείρησης που διεξήχθη σε διάφορες περιοχές της χώρας. Είναι η πρώτη φορά εξαρθρώνεται στην Ισπανία δίκτυο σεξουαλικής εκµετάλλευσης ανδρών, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της αστυνοµίας. Η έρευνα που διεξήχθη αποκάλυψε ότι στους άνδρες αυτούς έδιναν Viagra, άλλα σεξουαλικά διεγερτικά και κοκα νη για να µπορούν να δουλεύουν σε 24ωρη βάση σε οίκους ανοχής. Έως και 80 άνδρες µεταξύ 20 και 30 ετών «στρατολογήθηκαν στη Βραζιλία από το δίκτυο αυτό, το οποίο για να τους πείσει τους έδινε ψεύτικες υποσχέσεις, αναφέρει η αστυνοµία. Πολλοί από αυτούς πίστευαν ότι θα πάνε στην Ισπανία να δουλέψουν ως χορευτές ή µοντέλα, αν και ορισµένοι ή- ξεραν ότι θα εργαστούν στον τοµέα της πορνείας, γράφει η ισπανική εφηµερίδα El Pais. Το δίκτυο τους έλεγε ότι θα χρειαζόταν να ξεπληρώσουν µόνον το αεροπορικό τους εισιτήριο. Ωστόσο, µόλις έφταναν στην Ισπανία τους µετέφεραν σε οίκους ανοχής σε διάφορα µέρη της χώρας και τους α- νάγκαζαν να δίνουν σε προαγωγούς τα µισά από τα κέρδη τους έως ότου ξεπληρώσουν οφειλές άνω των ευρώ.αυτοί που αρνούνταν να συνεργαστούν δέχονταν απειλές για τη ζωή τους. Οι προαγωγοί διαφή- µιζαν τους άνδρες που εξέδιδαν δηµοσιεύοντας φωτογραφίες στο ιαδίκτυο και τους µετακινούσαν συχνά από τον έναν στον άλλο οίκο ανοχής. Η πλειονότητα των πελατών ήταν άνδρες. Οι περισσότεροι από τους 14 που συνελήφθησαν είναι Βραζιλιάνοι, διευκρίνισε η α- στυνοµία, προσθέτοντας ότι οι συλλήψεις έγιναν στην Πάλµα ντε Μαγιόρκα, στη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη, την Αλικάντε και τη Λεόν. Τριγµοί στη γαλλική κυβέρνηση για τις µαζικές απελάσεις Ροµά Πληθαίνουν οι ενστάσεις στο εσωτερικό της γαλλικής κυβέρνησης σχετικά µε την αµφιλεγόµενη πολιτική καταστολής των Ροµά, η οποία επικρίνεται εν χορώ από την αντιπολίτευση, διεθνείς οργανισµούς και την Καθολική Εκκλησία. Ολοένα και περισσότερα κορυφαία στελέχη -ακόµα και ο πρωθυπουργός Φρανσουά Φιγιόν- αποστασιοποιούνται στο θέµα των απελάσεων από τη σκληρή γραµµή του Νικολά Σαρκοζι, ο οποίος παραµένει αµετακίνητος. Η ενδοκυβερνητική ένταση έρχεται εν µέσω φηµολογίας ότι ο Νικολά Σαρκοζί -η δηµοτικότητα του οποίου διαρκώς κατρακυλά- προσανατολίζεται σε ανασχηµατισµό τις προσεχείς εβδοµάδες µε το βλέµµα στις προεδρικές εκλογές του Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Φιγιόν αναγνώρισε ότι υπάρχει µία «δυσαρέσκεια» στο κεντροδεξιό πολιτικό «στρατόπεδο» σχετικά µε τις απελάσεις των Ροµά, επισηµαίνοντας ότι ο ίδιος αρκετές φορές διαφοροποιείται από τον πρόεδρο. Ο Φιγιόν υπεραµύνθηκε µεν της πολιτικής έναντι των Ρο- µά ως νόµιµης και απαραίτητης, ωστόσο αν και αρχικά θ- εωρείτο πιθανό να του δείξει ο Νικολά Σαρκοζί την «έξοδο» στον επικείµενο ανασχηµατισµό, τώρα πια φαίνεται βέβαιο. Εκτός κυβέρνησης θεωρείται βέβαιο πως θα βρεθούν και οι υπουργοί Εξωτερικών και Άµυνας, Μπερνάρ Κουσνέρ και Ερβέ Μορέν αντίστοιχα. Ο Μπερνάρ Κουσνέρ, ο οποίος άλλαξε στρατόπεδο το 2007 αποδεχόµενος πρόσκληση Σαρκοζί να µετάσχει στην κυβέρνηση, δήλωσε πως είχε σκεφτεί το ενδεχόµενο να παραιτηθεί µπροστά στο κύµα επικρίσεων, ωστόσο έκρινε ότι εάν αποχωρούσε θα ήταν σα να λιποτακτεί. Ο 70χρονος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η ενόχλησή του του δεν αφορά αυτή καθαυτή την πολιτική -την οποία λέει ότι στηρίζει- αλλά τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάστηκε από τους Γάλλους αξιωµατούχους µε α- ποτέλεσµα να βγει η κατάσταση εκτός ελέγχου. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη δήλωσε ότι είχε ενηµερώσει τον Νικολά Σαρκοζί για τις αµφιβολίες του, αλλά α- ποφάσισε τελικά να µην εγκαταλείψει τη θέση του. Οροθετικός κατέθεσε µήνυση στην Κίνα για διακρίσεις σε βάρος του Κινεζικό δικαστήριο έκανε δεκτή τη µήνυση που κατέθεσε απόφοιτος κολεγίου καταγγέλλοντας ότι δεν έγινε δεκτός σε θέση εκπαιδευτικού διότι είναι φορέας του ιού HIV. Τα κρατικά µέσα ενηµέρωσης στην Κίνα µετέδωσαν ότι πρόκειται για την πρώτη υπόθεση διακρίσεων σε βάρος οροθετικού στον εργασιακό τοµέα που φθάνει στη ικαιοσύνη. Ο ενάγων, του οποίου την ταυτότητα δεν δηµοσιοποιεί η εφηµερίδα, δεν έγινε δεκτός σε θέση εκπαιδευτικού από το υπουργείο Παιδείας της πόλης Ανκίνγκ, στην ανατολική επαρχία Ανχούι, µετά τα αποτελέσµατα ιατρικής εξέτασης που αποδείκνυαν ότι είναι οροθετικός. Ο νέος είχε περάσει µε επιτυχία τις γραπτές εξετάσεις και τη συνέντευξη. Ο νεαρός, ο οποίος πήρε πρόσφατα το δίπλωµά του, ζητεί µόνο να ασκήσει το επάγγελµά του και δεν διεκδικεί χρηµατική αποζηµίωση. Οι νοσούντες από AIDS στην Κίνα, χώρα µε οροθετικούς -σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία-, υφίστανται διακρίσεις µε αποτέλεσµα συχνά να αποκρύπτουν τη λοίµωξη από την οποία έχουν προσβληθεί. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση άρχισε να µιλά πιο ανοικτά για τη νόσο, κυρίως µέσω των εκστρατειών πρόληψης. Ο ακτιβιστής του ανεξάρτητου κινήµατος κατά του AIDS στην Κίνα Ουάν Γιανχάι κατέφυγε µε την οικογένειά του στις ΗΠΑ στις αρχές της χρονιάς, ύστερα από απειλές που δέχτηκε γιατί αποκάλυψε τη δεκαετία του 1990 το σκάνδαλο µε τη συλλογή αίµατος στην κεντρική επαρχία Χενάν. Συγκεκριµένα χιλιάδες χωρικοί µολύνθηκαν από τον ιό του AIDS πουλώντας το αίµα τους τη δεκαετία του 1990 σε «τράπεζες αίµατος» στη Χενάν, οι οποίες λειτουργούσαν παράνοµα αγοράζοντας αίµα από τους χωρικούς. Τα εργαστήρια αυτά αγόραζαν ποσότητες πλάσµατος αίµατος στις αρχές της δεκαετίας αυτής προκαλώντας την εξάπλωση του ιού HIV όχι µόνο σε αιµολήπτες αλλά και σε αιµοδότες που µολύνονταν µετά την αιµοληψία, λόγω των ανορθόδοξων µεθόδων που ακολουθούνταν. Οι οροθετικοί και οι νοσούντες δεν είναι οι µόνοι που υφίστανται διακρίσεις στην Κίνα. Οι φορείς του ιού της ηπατίτιδας Β, ο αριθµός των ο- ποίων ανέρχεται σε σχεδόν 130 εκατοµµύρια, µέχρι πρόσφατα ήταν αποκλεισµένοι από την αγορά εργασίας. Τον περασµένο Φεβρουάριο µια κυβερνητική οδηγία κατάργησε για την εισαγωγή στο πανεπιστήµιο ή την αγορά εργασίας, ειδική εξέταση για την ανίχνευση του ιού, ανέφερε ο κινεζικός Τύπος. ΓΑΜΟΣ Ο ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΥ ΜΤΣΙ ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΡΙΑΝΙ Η ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΓΑΜΟΣ Ο Τσιτλακίδης Αλέξιος του Γεωργίου και της Αικατερίνης, το γένος Σακίδου, κάτοικος Ασπροπύργου και η Φαντή Αθηνά του Χριστοφόρου και της Αικατερίνης, το γένος Κουλάκη, κάτοικος Νέας Περάµου, πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα τελεστεί στο δηµαρχείο Νέας Περάµου. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 115 τ.µ. ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΓΚΑΡΑΖ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (18.6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ NISSAN PRIMERA (µοντέλο 1997) 1600 κυβικών µε 116 χλιµ. σε άριστη κατάσταση µε καινούρια λάστιχα (15.7) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Μονοκατοικία στην Ελευσίνα 100 τµ, αυτόνοµη,µε αυλή επι της οδού Αγησιλάου 2 και Τριπτολέµου γωνία. Πληροφορίες : και ΓΑΜΟΣ Ο ΜΙΣΑΗΛΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΑΝΙΚΙ Η ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΕΛΑ ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙ ΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ.

13 Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á ÈÑÉÁÓÉÏ-13 Προειδοποιούν µε όπλο τον ανεφοδιασµό Πρατηριούχοι Εµπόρων Καυσίµων Προβλήµατα στη τροφοδοσία της αγοράς µε πετρέλαιο θέρµανσης αναµένονται στις 15 Οκτωβρίου αν δεν λυθεί το θέµα της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πρατηριούχων Εµπόρων Καυσίµων (ΠΟΠΕΚ) ζητεί αλλαγές στο σύστηµα «Ήφαιστος», µέσω του οποίου επιστρέφεται στους επαγγελµατίες η διαφορά του ΕΦΚ. Όπως τονίζει, η Πολιτεία είχε δεσµευθεί ότι η διαφορά του ΕΦΚ που προπληρώνουν οι βενζινοπώλες θα τους επιστρεφόταν εντός τριών ηµερών. Αυτό όπως καταγγέλλουν δεν έγινε ποτέ, αφού ο φόρος παρακρατείται ακόµη και για 15 ηµέρες. Υπενθυµίζεται ότι οι πρατηριούχοι, κατά τη χειµερινή περίοδο, αγοράζουν το πετρέλαιο θέρµανσης επιβαρυµένο µε τον υψηλό ΕΦΚ, που ισχύει για το πετρέλαιο κίνησης, στη συνέχεια δηλώνουν τον όγκο πωλήσεών τους, µέσω της ι- στοσελίδας του "Ήφαιστου" και εισπράττουν τη διαφορά του φόρου από το υπουργείο Οικονοµικών. Με επιστολή που έστειλε εχθές προς το υπουργείο Οικονοµικών η ΠΟΠΕΚ ζητά έγγραφη δέσµευση ότι η διαφορά του ΕΦΚ, µε την οποία πιστώνουν οι πρατηριούχοι το ηµόσιο για την άσκηση της κοινωνικής του πολιτικής, θα επιστρέφεται και θα αποδίδεται στους διακινητές πρατηριούχους χωρίς προ ποθέσεις, εντός δύο εργάσιµων ηµερών. Τονίζεται δε ότι µε την εφαρµογή του «Ήφαιστου» δεν επιτεύχθηκε κανένας από τους στόχος για τους οποίους δηµιουργήθηκε. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την Οµοσπονδία, ο στόχος πάταξης της λαθρεµπορίας και της απώλειας δηµοσίων εσόδων δεν επετεύχθη, αφού δεν γνωρίζουµε βασικά στοιχεία των ακινήτων και των χώρων που θερµαίνονται από τις διακινούµενες ποσότητες πετρελαίου θέρµανσης, πώς και από ποιους χρησιµοποιούνται. Επίσης, ο στόχος διάθεσης φθηνού πετρελαίου θέρµανσης, µε επιδοτούµενο µειωµένο ΕΦΚ σε κοινωνικές οµάδες χαµηλών εισοδηµάτων, δεν επετεύχθη, αφού η εξασφάλιση φθηνού πετρελαίου µε επιδοτούµενο ΕΦΚ αφορά όλους τους χρήστες ανεξαρτήτως εισοδηµάτων. «εν είναι δυνατόν να περικόπτονται µισθοί και συντάξεις ατόµων µε µεγάλα οικονοµικά προβλήµατα και να επιδοτούνται για τη χρήση πετρελαίου θέρµανσης άτοµα υψηλών εισοδηµάτων, όπως Βιοµήχανοι, Εφοπλιστές, Τραπεζίτες κ.λ.π., ιδιοκτήτες ακριβών και πολυτελών ακινήτων, σε περίοδο οικονοµικής κρίσης, λιτότητας και µεγάλων δηµόσιων ελλειµµάτων», αναφέρει στην επιστολή της η ΠΟΠΕΚ. Μισθολόγιο µε δύο επιδόµατα Κατάργηση δεκάδων επιδοµάτων µε ταυτόχρονη ενσωµάτωση άλλων στον βασικό µισθό και διατήρηση µόνο δύο βασικών επιδοµάτων προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο για το νέο ενιαίο µισθολόγιο που θα εφαρµοσθεί σταδιακά από το Επιπρόσθετα οι αποδοχές των δηµοσίων υπαλλήλων σταδιακά θα εξοµοιωθούν µε εκείνες του ιδιωτικού τοµέα, α- ρχής γενοµένης από τους νεοπροσλαµβανόµενους το Στόχος είναι η εξοικονόµηση 350 εκ. ευρώ ετησίως και συνολικά 1 δισ. ευρώ την επόµενη τριετία. Όπως ακούγεται, προς το παρόν, το νέο µισθολόγιο φέρνει περικοπές σε ειδικά επιδόµατα, αµοιβές επιτροπών και πλασµατικές υπερωρίες. Ειδικότερα προβλέπει την κατάργηση διαφόρων ειδικών και κλαδικών επιδοµάτων, τα ο- ποία χορηγούνται µέσω κρυφών λογαριασµών, εκτός κρατικού προ πολογισµού, σε περίπου υπαλλήλους, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται περίπου στα 460 εκ. ευρώ ετησίως. Επίσης θα καταργηθούν τα επιδόµατα που λαµβάνουν δηµόσιοι υπάλληλοι για τη συµµετοχή τους σε επιτροπές και θα υπάρχει έλεγχος στη σύνθεση των επιτροπών και εξορθολογισµός στις αµοιβές των συµµετεχόντων. Ταυτόχρονα µέρος ή σύνολο των επιδοµάτων που δίνονται σχεδόν σε όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους αναµένεται να ενσωµατωθούν στον βασικό µισθό ή και να περικοπούν, όπως είναι τα επιδόµατα έγκαιρης προσέλευσης, µεταφοράς φακέλου, ταχύτερης και αποτελεσµατικότερης διεκπεραίωσης, ανθυγιεινής εργασίας, που εισπράττουν οι υπάλληλοι που εργάζονται σε υπολογιστή καθώς και το επίδοµα αντιστάθµισης διαχειριστικών λαθών (για ταµίες, εισπράκτορες, διαχειριστές δηµοσίων υπηρεσιών) κ.ά. Συνελήφθη ο 29χρονος κρατούµενος των δικαστικών φυλακών Λάρισας Συνελήφθη τελικά ο 29χρονος κρατούµενος των δικαστικών φυλακών Λάρισας, που δραπέτευσε προχθες το βράδυ κατά την µεταγωγή του από το πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο της πόλης στις φυλακές. Ο 29χρονος, που κρατείται προσωρινά για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπών, συνελήφθη από δικυκλιστές της οµάδας «Ζ» στην περιοχή Αλκαζάρ της Λάρισας.Όπως έγινε γνωστό, επέβαινε σε µοτοσικλέτα, που είχε κλέψει λίγες ώρες νωρίτερα. Με τη σε βάρος του σχηµατισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στην εισαγγελία της Λάρισας. Συνελήφθησαν διακινητές λαθροµεταναστών ύο αλλοδαποί υπήκοοι, Βουλγαρίας και Τουρκίας, συνελήφθησαν στην Ηγουµενίτσα, να µεταφέρουν από κοινού µε ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο τρεις Τούρκους λαθροµετανάστες, έναντι χρηµατικής αµοιβής. Κατά τη διάρκεια του ε- λέγχου επέδειξαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Νέες επιβαρύνσεις για τα ακίνητα Εντός του Σεπτεµβρίου στο υπουργείο Οικονοµικών θα α- ποφασίσουν για το τελικό ύψος της αύξησης των αντικειµενικών αξιών, που σύµφωνα µε πληροφορίες θα φθάσει τουλάχιστον στο 30% κατά µέσο όρο.η αύξηση αυτή θα περιληφθεί στον προ πολογισµό του 2011 και οι νέες τιµές θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του ερχόµενου έτους, σύµφωνα και µε τις επιταγές του µνηµονίου. Οµως, η άνοδος των αντικειµενικών θα επιφέρει την αυτόµατη αύξηση εννέα φόρων και τελών που βαρύνουν τα ακίνητα, καθώς υπολογίζονται µε βάση τις εκάστοτε αντικειµενικές αξίες. Ειδικότερα, οι επιβαρύνσεις αφορούν: * Τον ΦΠΑ ο οποίος επιβάλλεται στις νεόδµητες οικοδο- µές. * Τον νέο Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (αντικατέστησε το ΕΤΑΚ). * Τον φόρο µεταβίβασης. * Τον φόρο κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών. * Τον φόρο εισοδήµατος µε την υπαγωγή των ακινήτων στα νέα τεκµήρια διαβίωσης. * Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). * Το τέλος και τα δικαιώµατα που καταβάλλονται σε δικηγόρους και συµβολαιογράφους. * Τα έξοδα του υποθηκοφυλακείου. * Τον φόρο εισοδήµατος επί των ενοικίων. Υ γ ε ί α Υ γ ε ί α Υ γ ε ί α Υ γ ε ί α Επαναστατική εξέταση δείχνει εάν χρειάζεται η καισαρική Ενα επαναστατικό τεστ, το οποίο «δείχνει» ποιες γυναίκες αδυνατούν να συντονιστούν µε το ρολόι της φύσης και θα πρέπει να καταφύγουν σε καισαρική, τελειοποιήθηκε στη Σουηδία. Η πρωτοποριακή εξέταση ήδη εφαρµόζεται σε ευρωπα κά µαιευτήρια (Σουηδία, Νορβηγία και Βέλγιο). Η ιατρική κοινότητα χαιρέτισε το επίτευγµα των επιστηµόνων (η σουηδική εταιρεία «Obstecare» ανέπτυξε το τεστ, τη χρηµατοδότηση του οποίου ανέλαβαν το βρετανικό Πανεπιστήµιο του Λίβερπουλ και η Μαιευτική Κλινική του Λίβερπουλ). Το τεστ επικεντρώνεται στη µέτρηση των επιπέδων του λακτικού οξέος στο αµνιακό υγρό. Η επαναστατική εξέταση που τελειοποίησαν Σουηδοί επιστήµονες «δείχνει» ποιες γυναίκες είναι απαραίτητο να γεννήσουν µε καισαρική Στην περίπτωση που τα επίπεδα είναι αυξηµένα, οι επιστήµονες υποστηρίζουν ότι η γυναίκα δεν θα πρέπει να γεννά µε φυσιολογικό τρόπο. Η έρευνα των επιστηµόνων έδειξε ότι η µήτρα παράγει λακτικό οξύ, όπως και άλλοι µύες όταν «καταπονούνται». Οπως εξηγεί ο εκπρόσωπος της σουηδικής εταιρείας «Obste care», Γιόχαν Αµπι, τα χαµηλά επίπεδα λακτικού οξέος «δείχνουν» στους γιατρούς φυσιολογική γέννα. Αυτό συµβαίνει διότι η µήτρα είναι σε θέση να παράγει συσπάσεις, κάτι που α- παιτείται για την «έξοδο» του παιδιού. «Αντιθέτως, υψηλά επίπεδα λακτικού οξέος στο αµνιακό υγρό σηµαίνουν ότι η µήτρα είναι εξαντληµένη», προσθέτει ο Σουηδός επιστήµονας, επισηµαίνοντας ότι µε αυτήν την εξέταση θα µειωθεί αισθητά ο αριθµός των γυναικών που φέρνουν στον κόσµο το παιδί τους µε καισαρική τοµή, υπό τον φόβο ότι θα έχουν επιπλοκές στη διάρκεια της γέννας. Ο φυσιολογικός τοκετός είναι µία αβίαστη, αλλά και πολύωρη - συνήθως - διαδικασία που απαιτεί υποµονή και εγκράτεια. Οµως, ο µύθος του πόνου και της επικινδυνότητας του τοκετού εξωθεί πολλές γυναίκες να προτιµούν την καισαρική. Αν και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) υποστηρίζει ότι λιγότερες γεννήσεις από το 15% χρειάζεται να γίνουν µε καισαρική τοµή, οι περισσότερες ευρωπα κές χώρες έχουν ξεπεράσει από καιρό αυτά τα επίπεδα, µε έναν µέσο όρο καισαρικών της τάξης του 20-25%. Στην Ελλάδα οι έρευνες αποκαλύπτουν ότι πάνω από το 50% των γυναικών γεννούν µε καισαρική τοµή.

14 14 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα δευτέρου ορόφου 60 τ.µ τριάρι, µε υπόγειο πάρκινγκ, θυροτηλεόραση, αυτόνοµη θέρµανση, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 25. Τηλ. επικοινωνίας (26.8) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο επαγγελµατικός χώρος (γραφεία κλπ.) 90 τ.µ. Καρα σκάκη 34α (έναντι Τεχνικού Λυκε ιου) Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (25.08.) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο νεόδµητο οροφοδιαµέρισµα 4ου ορόφου 90 τ.µ. µε 2 κρεβατοκάµαρες, σαλόνι, κουζίνα,µπάνιο, wc, τζάκι, ηλιακό, αποθήκη στο υπόγειο και θέση στάθµευσης, αυτόνοµη θέρµανση, στην οδό Καποδιστρίου & Αγ. Μαρίνης (έναντι 1ου Γυµνασίου). Τηλ ώρες από 4-8 µ.µ. (4.8) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο πολυτελής επαγγελµατικός χώρος για γραφε ίο-ιατρείο κ.λπ. 68 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, στον α όροφο, τιµή 350 ευρώ, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 8 (Νοτιοδυτικός Περιφερειακός) άνωθεν της ταβέρνας Ασπρόπυργος. Τηλ (4.8) Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα ήµητρος 101 διαµέρισµα α ορόφου πολυτελούς κατασκευής 100 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, ουτρό,κουζίνα, αποθήκη στο υπόγειο, θέση πάρκινγκ, αυτόνοµ θέρµανση. Τηλ (15.7) Ενοικιάζεται στην Ελευσίναδιαµέρισµα β ορόφου 5ετίας 100 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, boiler, τέντες, 2 air condition, wc, µπάνιο, τζάκιθωρακισµένη πόρτα, πολυτελούς κατασκευής. Τιµή 650 ευρώ (κλειστ ό πάρκινγκ και αποθηκευτικός χώρος) (1.9) Ενοικιάζονται στη Γκορυτσά Ασπροπύργου 5 µονοκατοικίες και γκαρσονιέρες διαφόρων τ.µ. Πληροφορίες στο και κα έσποινα (12.7) Ενοικιάζεται στο κέντρο Ασπροπύργου επαγγελµατικός χώρος 150 τ.µ. ύψους 5,20 µ. µε πατάρι 2wc και βιοµηχανικό ρεύµα. Τηλ , (12.7) Ενοικιάζεται κατάστηµα 85 τ. µ.. ισόγειο µε άδεια συνάθροισης κοινού επί της ΠΕΟΑΘ εντός Μάνδρας, ενοίκιο λογικό τηλ. επικοινωνίας (29.6) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στη Μάνδρα 85 τ.µ. ανεξάρτητη είσοδο, θέση πάρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, τι- µή λογική. Τη , (22.6) Ενοικιάζεται µονοκατοικία 100 τ.µ. στην Ελευσίνα Αγησιλάου και Τριπτολέµου γωνία. ιαθέτει µεγάλη αυλή και αποθηκευτικό χώρο, σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλέφωνο επικοινωνίας: & (10.6) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στον Ασπρόπυργο (δίπλα στο 1ο Γυµνάσιο) οδός Καποδιστρίου, 4ου ορόφου ρετιρέ µε 2 κρεβ., ηλιακό, υπόγειο πάρκινγκ. Τηλ (8.6) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο,διαµέρισµα τετάρτου ορόφου 60 τ.µ διαθέτει γκαράζ, ηλιακό και αυτόνοµη θέρµανση. Τηλέφωνο επικοινωνίας (2.6) Ενοικιάζονται γεώτρηση µε άφθονο νερό και 50 στρεµ. χωράφια στο δήµο Πλαταιών και γεώτρηση µε άφθονο νερό και 100 στρέµµατα χωράφια. Τηλ (31.5) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο πλησίον του Εµπορικού Κέντρου διαµέρισµα 54 τ.µ. νεόδµητο του 2009 ενός δωµατίου, επιπλωµένο µε γκαράζ, αυτόνοµη αποθήκη, ηλιακό τριπλής ε νέργειας, τριπλή θωρακισµένη πόρτα, κήπο µε γκαζον, µπόιλερ, τζάκι, πολλά extra. Eνδιαφέροµαι για ιατρούς νοσηλευτές, καθηγητές, σπουδαστές, δηµοσίους υπαλλήλους. Ενοικιάζεται στην τιµή των 450 ευρώ (όµορφο περιβάλλον). Τηλ (31.5) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα πρώτου ορόφου 70 τ.µ. οδός Κολοκοτρώνη 2. Τηλέφωνο επικοινωνίας (27.5) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου, γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών µέτρων επιπλωµένη. Τιµή 280 ευρώ τηλ: , (11.5) Ενοικιάζεται γωνιακό κτίριο στην Ελευσίνα120 τ.µ. µε αυλή πρασίνου 100 τ.µ. σε απόσταση 50 µέτρων από τη θάλασσα. Οδός Μιαούλη 1 και Κανελλοπούλου 23. Επίσης διατίθεται ε- ξοπλισµός εστιατορίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας (11.5) Ενοικιάζεται κατάστηµα 50 τετραγωνικών τετραγωνικών µέτρων περίπου επι της οδού Γεωργίου Παύλου και Παγκάλου γωνία (πλακόστρωτο) στην Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: (30.4) Ενοικιάζεται 1ος όροφος µονοκατοικίας στην Αγία Σωτήρα Μάνδρας, 95 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, Τηλ ( 29.4) ÐÙËÇÓÅÉÓ Πωλείται αυτοκινούµενη Καντίνα σε άριστη κατάσταση, τηλεφωνο επικοινωνίας: /07 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Βιοτεχνικός χώρος 514 τετραγωνικών µέτρων µε ά- δεια λειτουργίας και πατάρια 300 τετραγωνικών µέτρων, εντός σχεδίου πόλεως (Γενική Κατοικία). Τηλ και (22.7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφε-µπαρ (πρώην Πλάτωνας) στην Ελευσίνα µε 30χρονη συνεχή λειτουργία. Τηλέφωνα επικοινωνίας: & (15.6) Πωλείται Οικόπεδο, 1200 τ.µ άρτιο οικοδοµήσιµο, στην περιοχή Σκούρτα ερβενοχωρίων. Τιµή ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας (10/6) Ðùëïýíôáé στον Ασπρόπυργο θέση Άγιος Λουκάς 2 αγροτε- µάχια τ.µ. και 400 τ.µ.. Τηλ (1.6) Πωλείται αυτοκινούµενη καντίνα σε άριστη κατάσταση. Πληροφορίες στο (27.5) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Αγ. Τριάδα: πωλείται αγροτεµάχιο τ.µ ολόκληρο ή τµηµατικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ðùëåßôáé διαµέρισµα 90 τ.µ. στον Ασπρόπυργο στην οδό Αγ. Σοφίας και Θρασυβούλου. Τηλ (21.5) Πωλείται οικόπεδο (εκτός σχεδίου) 396 τ.µ. στους Αγίους Θεοδώρους, πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης και στη θάλασσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας , τιµή ευρώ. (3.5) ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνίδα µητέρα µη καπνίστρια πεπειραµένη µε συστάσεις, α- ναλαµβάνει υπεύθυνα φύλαξη και φροντίδα παιδιών. Πρω νό απογευµατινό ή βραδυνό. Τηλέφωνο επικοινωνίας ( 25.8) Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá Φιλόλογος µε εξαετή εµπειρία παραδίδει µαθήµατα δηµοτικούγυµνασίου-λυκείου. Παρέχονται σηµειώσεις και φωτοτυπίες. Τι- µές λογικές. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (1.9) Πτυχιούχος του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών παραδίδει ιδιαίτερα για το µάθηµα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας. Τηλ (27.8) Κάτοχος Proficiency µε πολυετή εµπειρία παραδίδει µαθήµατα αγγλικών σε όλα τα επίπεδα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: και Πτυχιούχος µαθηµατικός παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα τηλ. ε- πικοινωνίας Παραδίδονται µαθήµατα σε παιδιά δηµοτικού. Τιµές χαµηλές. Τηλέφωνο επικοινωνίας (25.8) Ôå íéêü Ãñáöåßá ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: Êéíçôü ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: FAX: ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ TÇË. ÃÑÁÖ ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: Fax: Êéíçôü: Ãñáöåßï: íèç - öõôü Ðñùôüôõðåò áíèïóõíèýóåéò, åíôõðùóéáêïß óôïëéóìïß, ìïíáäéêü äþñá. ÃéÜííçò - Íüôá ÌáõñÜêç. Åõáããåëéóôñßáò 38 Áóðñüðõñãïò Ôçë: ÌÁÑÉÁ ÄÉÁÌÁÍÔÇ ÊÕÑÉÁÊÏÓ ËÁÔÁÓ ÕËÉÊÁ ÏÉÊÏÄÏÌÙÍ ÔéìÝò ëïãéêýò Ôçë.: Êéí.: ÔÏÐÏÃÑÁÖÉÊÅÓ ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Ð. ÐÇËÉ ÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 5-7 2ïò üñïöïò - Íßêáéá ÔÇË: ÊÉÍ

15 Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010 ÈÑÉÁÓÉÏ-15 ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ ANÄÑÅÁÓ ÔÓÅÊÏÕÑÁÓ M.D. ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÌÉLANO ÅÉÄÉÊ. ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁKÇ ÊËÉÍÉÊÇ ÐÁÍÅÐ. PARMA ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ÐÏËÕÅÔÇ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÇ ÅÉÑÏYÑÃÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÓÅ ÁÃÃËÉÁ, ÉÔÁËÉÁ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ô. ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ - ÍÏÓ, ÔÑÉÐÏËÅÙÓ, - GREWE LEIGHTON HOSPITAL ÁÃÃËÉÁ - ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ - «ÈÑÉÁÓÉÏ» ÅËÅÕÓÉÍÁÓ Êéíçôü: Ïéêßá: Éóéäþñïõ ÔñéâÝëëá 4 ΗΛΙΑΣ Ν. ΑΤΑΛΛΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τ. Ιατρός Νοσοκοµείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ιατρός Τ.Μ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (πρω νό ωράριο) Συµβάσεις µε ταµεία ηµοσίου, Τ.Υ..Κ., ΝΑΤ, ιπλώµατα Οδηγών. Ωράριο ιατρείου: κάθε µέρα (κατόπιν ραντεβού) εκτός Πέµπτης Σ/κ 6:00 8:30 µ.µ. Τηλ. : , Κιν gmail Nέα διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 16β Ασπρόπυργος 3.5 ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ ÌÅ ÁÊÔÉÍÅÓ LASER 4.9 ÐÁÍÔÁÆÇ ÅÕÇ ØÕ ÏËÏÃÏÓ Áðüöïéôïò ÖéëïóïöéêÞò Ó ïëþò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ÁÔÏÌÉÊÇ - ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÊÇ ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 23, Áóðñüðõñãïò (1ïò üñïöïò) Ôçë Êéí ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë:

16 16 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ

ΝΕΑ ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ Πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Γυµνασίου Λιβαδίου, παρουσία του Νοµάρχη Λάρισας κ. Λουκά Κατσαρού, πλήθους κόσµου και µαθητών. Παρευρέθηκαν επίσης η Έπαρχος Ελασσόνας

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Πληροφορίες: Ιωάννα Ζεϊµπέκη Τηλ.: 2310 798790 e-mail: dir.lri@nagref.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σίνδος, ευτέρα, 23 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 07/09/206 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. οικ.:23583 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ /νση Ανθρώπινου υναµικού & ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Καραϊσκάκη 38, Τ.Κ. 24 6 Τηλ.:23 2047

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 3. «Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευµένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 2

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 3. «Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευµένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ 1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Πραγµατοποιήθηκε χθες 6 Σεπτεµβρίου η δηµοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και αναµένεται η έγκριση δηµοπράτησης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαµάτας».

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχάνες, 22/1/2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.:47 ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 75 Τ.Κ.70100 ΤΗΛ.:2813404026 FAX: 2810752956 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 Πωλήσεις: 2,289.8 εκ. Ευρώ έναντι 1,709.0 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2005 (αύξηση 34.0%) Κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

14ο ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 13ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2015)

14ο ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 13ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2015) ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΣΣΘΧ: 26/10.11.2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Site: http://theschess.wordpress.com e-mail: saeakeam@hotmail.com Β. ΌΛΓΑΣ 285-546 55 ΤΗΛ : 2310-419 269, ΦΑΞ: 2310-417

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο.

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 79

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ου ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Artemis Cup Λέρος 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ου ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Artemis Cup Λέρος 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ου ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Artemis Cup Λέρος 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Δήµος Λέρου, Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης, Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Λέρου «Αρτεµις». ΣΤΗΡΙΞΗ: Δήµος Λέρου, Μορφωτικός Πολιτιστικός

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8826464, Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α. Το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τροποποίηση της υπ αριθµ / απόφασης «Κατανοµή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τροποποίηση της υπ αριθµ / απόφασης «Κατανοµή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011». ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Άρθρο 1: ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 06-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρώτ: 5550 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρχαίου Θεάτρου 42 & Λιοσίων 3 ος Όροφος Τ.Κ. 13673. Αχαρνές Τηλ.: 210 2477900

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Η έρευνα αφορά στις στάσεις των φοιτητών απέναντι σε θέµατα σχετικά όχι µόνο µε τη φοιτητική αλλά και την κοινωνικοπολιτική τους ιδιότητα. Η έρευνα διεξήχθη το Μάιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤ.Α. Κρέστενα: 12/07/2010 Κρέστενα Ηλείας, 270 55 Αριθµ. Πρωτ. : 239 Τηλ. 2625024990,24965 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 9 Νοεµβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ: 1915 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν.

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Κυρίες και κύριοι, Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Όπως όλοι ξέρουµε ο κύριος Χαν, ως Προϊστάµενος στη Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδοµικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 167/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1 ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη, 27/6/2014 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24571 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη Τ.Κ.: 164 52 Πληρ.: Ε. Γεροντή Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: 12206 ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Πρόσληψης εικοσιπέντε (25) ) ατόµων µε

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια 24 Φεβρουαρίου 2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2546 ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ Το ήμαρχο Βριλησσίων και τα Μέλη του ημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785 ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 04-10-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2559 ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2016 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Κα Ηλέκτρα Φράϊ, 2385055004 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Προκήρυξη Υποτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη πρόσληψης δεκατριών (13)Καθηγητών στο Δημοτικό Ωδείο Αλμωπίας (26/08/2015)

Προκήρυξη πρόσληψης δεκατριών (13)Καθηγητών στο Δημοτικό Ωδείο Αλμωπίας (26/08/2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑ: 26/08/20 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Aριθ.Πρωτ.: 792 Ταχ. Δ/νση: ΚΥΠΡΟΥ 32 (ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) Ταχ. Κώδικας: 58400 ΑΡΙΔΑΙΑ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) Η Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να επιλέξει ως συνεργάτες δύο (2) Ειδικούς Επιστήµονες µε ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ Θεσσαλονίκη 23-8-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 23696 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 11 του παρόντος αρχείου) 2. Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 12 του παρόντος αρχείου) 3. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002609937 2015-03-03

15REQ002609937 2015-03-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ============================ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρακτ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατερίνη, 13/1/2014 Αριθ. Πρωτ. 353/Φ.130 Συνήλθε στην Κατερίνη σήµερα Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Α: ---- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π. ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου µ.µ.

Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π. ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου µ.µ. Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου 2011 6µ.µ. Φίλες και φίλοι, Όταν πριν από εννέα µήνες αναλάβαµε τη ιοίκηση του Συνδέσµου ήµων για την Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 19.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 28477 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Αριθ.Απόφ. 2101 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τηλ.23733 50 241 Fax:23730-65792 Email:stavroyla.iliopoyloy@nea-propontida.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: /

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Πληρ. Αθανασόπουλος Νέλσων Ταχ..νση : Πλ.Οικ. Νικολίτσα Ταχ. Κώδ. : 300-08 ΘΕΡΜΟ Τηλέφωνο : 2644360100 F. A. X. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 9/0/206 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ.Πρωτ.3890/ Α2208 «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/3/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Αρ.Πρωτ.: 8577/374 Τµήµα Σχεδιασµού-Εποπτείας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κουντουριώτου 100, Πειραιάς, ΤΚ 18532 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

4 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη ΙΕΚ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ

4 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη ΙΕΚ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ 4 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη ΙΕΚ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2757360271 Fax: 2757360214 e-mail: alkamvisi@notiakynouria.gov.gr

Τηλ.: 2757360271 Fax: 2757360214 e-mail: alkamvisi@notiakynouria.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Λεωνίδιo 04-01-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Αριθµ. πρωτ.: ( 5 ) ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ταχ. /νση: 22300 Λεωνίδιο Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Χρ. Καµβύση Τηλ.: 2757360271 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία : 21-06- 2011 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:Π.Βαρθολοµαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Αριθµ. Πρωτ.: 3038 Τηλ.:283340543,501 FAX : 2843024584 E-mail : info@sitia.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ Πολλά και από πολλούς, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15 / 09 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 37964 / 3847 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΟΚ6Ξ-5Φ1. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διδακτικού προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΟΚ6Ξ-5Φ1. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διδακτικού προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµ.Αποφ. 126/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 13/ 2013 της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση για τις Νέες ράσεις Ενίσχυσης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και Επιστηµόνων Ελευθέρων Επαγγελµατιών. Αθήνα, 20 Μαΐου 2009

Ενηµέρωση για τις Νέες ράσεις Ενίσχυσης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και Επιστηµόνων Ελευθέρων Επαγγελµατιών. Αθήνα, 20 Μαΐου 2009 Ενηµέρωση για τις Νέες ράσεις Ενίσχυσης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και Επιστηµόνων Ελευθέρων Επαγγελµατιών Καλό µεσηµέρι, Αθήνα, 20 Μαΐου 2009 Σας καλέσαµε σήµερα για να ανακοινώσουµε ένα νέο πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Κα Ηλέκτρα Φράϊ, 2385055004 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Κοζάνη, 01/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 621 Προκήρυξη Υποτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ISBN 978-960-02-3056-7, Σχήµα 17x24, Σελίδες 350, Τιµή: 25,00 (δεν συµπερ. 6,5% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα, εκέµβριος 2014, Κωδικός στον Εύδοξο: 41986851

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟ ΟΠΗΣ Κοµοτηνή 28/8/2009 Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Αριθ. Πρωτ. 2905 Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ & Κ.ΑΝΤΩΝΙΑ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69 100 ΤHΛ. 25310 34071 & 34072 FAX 25310 34073 ΕΜAIL anro@anro.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011»

«ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» «ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ Με το ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηµατικότητας των Νέων ενισχύονται

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης.

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Πεδιάδας Τηλέφωνο: 2891340108 & 2891340138 Τηλεοµοιότυπο: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 23 03-2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 29-08-2012: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το µη Κερδοσκοπικό Σωµατείο «Γιατροί του Κόσµου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Κοινωνικές οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

αποδεδειγμένη: διδασκαλία σεμιναρίων, συμμετοχή σε συνέδρια ή φεστιβάλ παραδοσιακών χορών.

αποδεδειγμένη: διδασκαλία σεμιναρίων, συμμετοχή σε συνέδρια ή φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 3-10-2013 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 858

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 858 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 01-04-2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. πρωτ.:2/29174 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με εκπαιδευτή ενηλίκων για την παροχή εκπαιδευτικού έργου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με εκπαιδευτή ενηλίκων για την παροχή εκπαιδευτικού έργου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 13/06/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.)

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 6-12 - 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η /νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου

Η /νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου /ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα 18 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 2159 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πληρ.: Β. Κρουστάλη Τηλ.: 2610-390.975 Φαξ: 2610390.975 Πάτρα, 24/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 2108 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Δ11. Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού

Δ11. Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού Δ11 Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού 113 Λογότυπο & στοιχεία φορέα υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. ΔΗΜΟΥ.. Διεύθυνση: Τηλ:. Fax:. E- mail: /../ Αρ.Πρωτ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Ανακοινώνει

Το Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Ανακοινώνει Ελληνική ηµοκρατία Τρίλοφος, 23/08/2016 Νοµός Θεσσαλονίκης Αρ. Πρωτ: 4497 ήµος Θέρµης Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ

Διαβάστε περισσότερα