ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ ΔΠΙΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ -DOT-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ ΔΠΙΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ -DOT-"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Α ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΝΟΗΜΑΣΩΝ ΘΩΡΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΩΣΗΡΙΑ» ΜΔΟΓΔΙΩΝ 152 Σ.Κ Ανηιθςμαηικό Σμήμα, Καη' οίκον Νοζηλεία ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ ΔΠΙΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ -DOT- Κσζηαληίλνπ Κ., Γ/ληεο Αληηθπκαηηθνχ Σκήκαηνο Γηάγθνπ Π., Πξντζηακέλε Καη' νίθνλ Ννζειείαο σηεξνπνχινπ Π., Δπηζθέπηξηα Τγείαο Αζήλα

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Διζαγωγή....3 Η θςμαηίωζη ζήμεπα... 4 Δπιδημιολογικά ζηοισεία Η θςμαηίωζη ζηην Δςπωπαϊκή πεπιοσή καηά ηον ΠΟΤ Η ελληνική ππαγμαηικόηηηα Σι είναι ηα DOTS Ομάδα ηόσορ Δννοιολογικά ζηοισεία και πποβλημαηική ηων DOTS Κόζηορ Όθελορ...18 ηελέσωζη και Τποδομή. 19 σεδιαζμόρ και οπγάνωζη ηος Ππογπάμμαηορ..20 Αξιολόγηζη..21 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 22 2

3 Διζαγωγή Η θπκαηίσζε δελ απνηειεί, ζπληζηά ηαηξηθή θξίζε. Δίλαη έλα πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα έρεη αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο γηα ηηο επφκελεο γεληέο. Η θπκαηίσζε είλαη ινηκψδεο λφζνο πνπ κεηαδίδεηαη κε ζηαγνλίδηα. Κάζε αζζελήο κε ελεξγφ θπκαηίσζε κνιχλεη θαηά κέζν φξν άηνκα θάζε κέξα. Έρεη ραξαθηεξηζηεί σο αζζέλεηα ησλ θησρψλ θαη κνιχλεη θπξίσο ηνπο λένπο ζηηο πην παξαγσγηθέο ειηθίεο. πλνιηθά ππνινγίδεηαη φηη έλαο ζηνπο δέθα αζζελείο κε ιαλζάλνπζα θπκαηίσζε ζα αλαπηχμεη ελεξγφ λφζν θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπ ελψ απμεκέλα είλαη ηα πνζνζηά γηα ηα άηνκα κε HIV πνπ ζεσξνχληαη νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ. (1) Η κείσζε ηεο επίπησζεο ηεο αζζέλεηαο παγθνζκίσο πέηπρε κε ηελ εληαηηθή θαη νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ησλ ηειεπηαίσλ 14 ρξφλσλ θαη ηδηαίηεξα κε ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ DOTs ( ) θαη ηεο ζηξαηεγηθήο Stop TB (2006-). Μεηαμχ 1995 θαη 2008, πεξίπνπ 36 εθαηνκκχξηα αζζελείο ζεξαπεχζεθαλ κέζσ ησλ πξνγξακάησλ DOTs ελψ απνθεχρζεθαλ 8 εθαηνκκχξηα ζάλαηνη απφ ηε λφζν. (2). ηελ Διιάδα ππάξρεη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θξνπζκάησλ -επαίζζεησλ θαη αλζεθηηθψλ- πνπ παξαηεξνχληαη θαηά έηνο, βάζεη ησλ επίζεκσλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη ζην ΚΔΔΛΠΝΟ (3), θαη θαηά ζπλέπεηα παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ παξαθνινπζνχληαη ζην Αληηθπκαηηθφ Σκήκα ηνπ ΓΝΝΘΑ Η σηεξία, ην νπνίν θαιχπηεη ηα 2/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηζηαηηθψλ παλειιαδηθά. Η αχμεζε ηεο επίπησζεο έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηελ αζξψα είζνδν κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα καο -πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο έξρνληαη απφ ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο κε αλζεθηηθά ζηειέρε- νη νπνίνη πάζρνπλ απφ θπκαηίσζε θαη ζπρλά δελ ζπκκνξθψλνληαη ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή. Με ηελ ζεκεξηλή κεγάιε κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ "θαλέλαο δελ κπνξεί λα είλαη αζθαιήο αλ φινη δελ είλαη αζθαιείο", δηαθεξχζζεη ν Π.Ο.Τ. 3

4 Η θςμαηίωζη ζήμεπα Δίλαη γλσζηφ φηη ε Παγθφζκηα έμαξζε ηεο Φπκαηίσζεο νθείιεηαη ζε έλα ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ, νη θπξηφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη: α) Η αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ρψξεο ππφ αλάπηπμε β) Η κεηαλάζηεπζε γ) Η αζηηθνπνίεζε δ) Η απμαλφκελε θηψρεηα ε) Η εμάπισζε ηνπ ηνχ ηνπ HIV δ) Σα απνηπρεκέλα πξνγξάκκαηα θαηά ηεο θπκαηίσζεο (ιφγσ θαηάξξεπζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ νξηζκέλσλ ρσξψλ), πνπ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία αλζεθηηθψλ ζηειερψλ.(4) ηνπο ράξηεο πνπ αθνινπζνχλ θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο θπκαηίσζεο, επαίζζεησλ θαη αλζεθηηθψλ κνξθψλ, παγθνζκίσο. 4

5 Α. Καηανομή νέων πεπιπηώζεων θςμαηίωζηρ καηά σώπα για ηο έηορ 2006, βάζει ΠΟΤ. Πεγή: WHO, Global TB Report, 2008 (5) Η Διιάδα δέρεηαη αλεμέιεγθηα κεηαλάζηεο απφ ρψξεο πνπ φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ ράξηε έρνπλ κεγάιε επίπησζε θπκαηίσζεο. 5

6 Β. Καηανομή % ηων ανθεκηικών μοπθών θςμαηίωζηρ MDR-TB μεηαξύ ηων νέων πεπιπηώζεων θςμαηίωζηρ από ηο 1994 μέσπι ζήμεπα. Πεγή:WHO, M/XDR-TB 2010 report fact sheet (6) Δπίζεκα δεινχκελα ζηνηρεία απφ 114 ρψξεο απφ ην 1994 Μφλν 22 απφ ηηο 46 ρψξεο ηεο Αθξηθήο δηαζέηνπλ επίζεκα ζηνηρεία Σα πεξηζηαηηθά MDR-TB απνηεινχλ ην 3.6% ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηζηαηηθψλ TB πνπ θαηαγξάθεθαλ ην 2008 (6) 6

7 Ποζοζηιαία αναλογία MDR TB μεηαξύ ηων νέων πεπιπηώζεων από ηο Nationwide Data Sub-national Data 1. Moldova (19.4%) 2. Estonia (15.4%) 3. Kazakhstan (14.2%) 4. Latvia (12.1%) 5. Armenia (9.4%) 6. Lithuania (9.0%) 7. Georgia (6.8%) 8. China (5.7%) 9. Jordan (5.4%) 10.Peru (5.3%) 1. Murmansk Oblast, Russia (28.3%) 2. Pskov Oblast, Russia (27.3%) 3. Arkhangelsk Oblast, Russia (23.8%) 4. Baku City, Azerbaijan (22.3%) 5. Ivanovo Oblast, Russia (20.0%) 6. Kaliningrad Oblast, Russia (19.3%) 7. Belgorod Oblast, Russia (19.2%) 8. Dushanbe City & Rudaki District,Tajikistan (16.5%) 9. Mary El Republic, Russia (16.1%) 10.Donetsk Oblast, Ukraine (16.0%) (6) 7

8 Γ. Υώπερ πος δηλώνοςν πεπιζηαηικά XDR-TB, όπωρ αςηά καηαγπάθηκαν ηο Μάπηιο ηος 2010 Πεγή:WHO, M/XDR-TB 2010 report fact sheet (6) Η Διιάδα δέρεηαη αλεμέιεγθηα κεηαλάζηεο απφ ρψξεο πνπ φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ ράξηε ζπγθεληξψλνπλ αζζελείο κε πνιπαλζεθηηθέο κνξθέο. Δπιδημιολογικά ζηοισεία Σα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ επίζεκα θαηαγξαθεί απφ ηνλ ΠΟΤ θαίλεηαη φηη πξνζεγγίδνπλ ζε νξηζκέλα ζεκεία ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λφζνπ. Οη ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην MDG Millennium Development Goal θαη επηδνθηκάδνληαη απφ ηε ζηξαηεγηθή Stop TB είλαη νη εμήο: 8

9 κέρξη ην 2005: αλίρλεπζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 70% ησλ λέσλ πεξηζηαηηθψλ κε ζεηηθά πηχεια θαη ζεξαπεία ηνπ 85% ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 2015: κείσζε ηεο επίπησζεο θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο ζην 50% ζε ζρέζε κε ην 1990 θαη κέρξη ην 2050: ε θπκαηίσζε δελ πξέπεη λα απνηειεί πιένλ πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο (έλα πεξηζηαηηθφ αλά εθαηνκκχξην πιεζπζκνχ) Ο αξηζκφο ησλ επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ θπκαηίσζεο ην 2008 ήηαλ 5,7 εθαηνκκχξηα. Πεξίπνπ πεξηπηψζεηο πνιπαλζεθηηθψλ αζζελψλ εληνπίζηεθαλ ην 2008 θαη απηφ θαίλεηαη φηη είλαη ην 11% ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ πνιπαλζεθηηθψλ πνπ ππνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ. (2) Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ΠΟΤ, ζε 58 ρψξεο εληνπίζηεθε ηνπιάρηζηνλ έλα πεξηζηαηηθφ XDR TB θαη 5,4% απφ ηα πεξηζηαηηθά κε MDR TB απνδείρζεθε φηη ήηαλ XDR TB. Τπνινγίδεηαη φηη θάζε ρξφλν πξνθχπηνπλ λέα πεξηζηαηηθά XDR TB. (6) Ο εληνπηζκφο, ε άκεζε δηάγλσζε θαη ε απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία ησλ πνιπαλζεθηηθψλ κνξθψλ πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί παγθνζκίσο. (2) To Μάξηην 2010 θαηαγξάθεθαλ ζηνλ ΠΟΤ ην πςειφηεξν πνζνζηφ πνπ ππήξμε πνηέ, φπνπ γηα θάζε 4 λέα πεξηζηαηηθά θπκαηίσζεο, ην 1 ήηαλ MDR TB ζηελ πεξηνρή ηεο βνξεηνδπηηθήο Ρσζίαο, επίζεο ζε απφιπηνπο αξηζκνχο νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο MDR TB εληνπίδνληαη ζηελ Κίλα θαη ζηελ Ιλδία θαη απνηεινχλ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ, θαζψο αθφκε εθηηκάηαη φηη ην 2008 ηα πεξηζηαηηθά απηά αλήιζαλ ζε θαη νη ζάλαηνη ζε (6) Πέληε επηδεκηνινγηθέο πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ Κεληξηθή Δπξψπε, ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, ηηο ρψξεο κε πςειφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ην Γπηηθφ Δηξεληθφ Χθεαλφ θαίλεηαη λα πεηπραίλνπλ ην ζηφρν ηεο ζηξαηεγηθήο Stop TB θαη λα κεηψλνπλ ζην κηζφ ηελ επίπησζε ηνπ 1990 θαη ηέζζεξηο επηδεκηνινγηθέο πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ Κεληξηθή Δπξψπε, ηηο ρψξεο κε πςειφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ην Γπηηθφ Δηξεληθφ Χθεαλφ θαίλεηαη λα πεηπραίλνπλ επηπιένλ ηε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ζην κηζφ λσξίηεξα απφ ην ζηφρν πνπ είρε ηεζεί γηα ην Η επίπησζε θαη ε ζλεζηκφηεηα κεηψλνληαη παληνχ κε εμαίξεζε ηηο πεξηνρέο ηεο Αθξηθήο κε ρακειή επίπησζε HIV. (2) Σν Παγθφζκην ρέδην γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θπκαηίσζεο πξνθαιεί ηελ πεξηνρή ηεο ππν - αράξηαο Αθξηθήο θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ην Η πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο πεξηιακβάλεη ηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο 9

10 θαη θάπνηεο απφ ηελ Κεληξηθή Δπξψπε, φπσο ε Αξκελία, ην Αδεξκπατηδάλ, ε Λεπθνξσζία, ε Βνπιγαξία, ε Δζζνλία, ε Γεσξγία, ην Καδαθζηάλ, ην Κνπξδηζηάλ, ε Λαηβία, ε Ληζνπαλία, ε Μνιδαβία, ε Ρνπκαλία, ε νβηεηηθή Έλσζε, Σαηδηθηζηάλ, ε Σνπξθία, ην Σνπξθκεληζηάλ, ε Οπθξαλία θαη ην Οπδκπεθηζηάλ. (7) Η θςμαηίωζη ζηην Δςπωπαϊκή πεπιοσή καηά ηον ΠΟΤ Αλαθνξηθά κε ηελ εηθφλα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θπκαηίσζεο ζηελ Δπξψπε, ηα ζηνηρεία έρνπλ σο εμήο: ηελ Δπξσπατθή πεξηνρή ηνπ ΠΟΤ εθηηκάηαη φηη ππήξμαλ λέεο πεξηπηψζεηο TB, ζεξαπεχζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ζάλαηνη ην 2006, δειαδή 49 λέεο πεξηπηψζεηο, 32 ζεξαπεπκέλνη θαη 7 ζάλαηνη θάζε ψξα. Σν 2006 δηαγλψζηεθαλ λέεο πεξηπηψζεηο TB ζε ελήιηθεο κε AIDS Η θπκαηίσζε έρεη ελδεκηθφ ραξαθηήξα. Σν 2006 ε Δπξψπε θαηέγξαςε πεξηζηαηηθά TB, ην 72% ησλ νπνίσλ εληνπίζηεθε ζην Καδαθζηάλ, ηε Ρνπκαλία, ηε Ρσζία, ηελ Σνπξθία, ηελ Οπθξαλία θαη ην Οπδκπεθηζηάλ. Η Ρσζία έξρεηαη 11ε παγθνζκίσο ζε φηη αθνξά ηνλ επηπνιαζκφ ηεο TB. ρεηηθά κε ηελ αλζεθηηθφηεηα, ν ΠΟΤ εθηηκά φηη παγθνζκίσο εκθαλίδνληαη πεξηπηψζεηο πνιπαλζεθηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθψλ θάζε κέξα. ηελ πνιπαλζεθηηθή κνξθή θπκαηίσζεο ππάξρεη αλζεθηηθφηεηα ζηα πεξηζζφηεξα θάξκαθα πξψηεο γξακκήο θαη ζηελ εμαηξεηηθά αλζεθηηθή ππάξρεη αλζεθηηθφηεηα ζηα θάξκαθα πξψηεο θαη δεχηεξεο γξακκήο. Οη 12 απφ ηηο 14 ρψξεο πνπ εκθαλίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά πνιπαλζεθηηθήο θπκαηίσζεο βξίζθνληαη ζηελ Δπξσπατθή πεξηνρή ηνπ ΠΟΤ. (1) Με βάζε ηε δηαθήξπμε ηνπ Γηππνπξγηθνχ Δπξσπατθνχ FORUM γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θπκαηίσζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2007 ζην Βεξνιίλν, ππάξρνπλ πξνηεξαηφηεηεο θαη θελά πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί πιήξεο εθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο Δμάιεηςεο ηεο Φπκαηίσζεο (Stop TB Strategy). Οη πξνηάζεηο γηα ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο θπκαηίσζεο, θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ ππνπξγψλ ηεο Δπξψπεο θαη ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΠΟΤ, ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: Η παγθφζκηα πξφζβαζε ζηελ ηξαηεγηθή Δμάιεηςεο ηεο Φπκαηίσζεο, Stop TB Strategy, απαηηεί ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνκέα πγείαο θαη ηελ εκπινθή φινπ ηνπ θάζκαηνο ηνπ ηδησηηθνχ θαη 10

11 δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηψλ ηαηξψλ θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο ζσθξνληζηηθψλ ηδξπκάησλ, νη νπνίνη πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα δηεζλή πξφηππα γηα ηελ κέξηκλα ηεο θπκαηίσζεο θαη λα πξνσζνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ. Η θνηλσλία θαη νη πξνζβεβιεκέλεο θνηλφηεηεο πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο ζεκαληηθνί ζπλεξγάηεο θαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Φπκαηίσζεο Υξεηάδνληαη εηδηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα εμαζθαιηζζεί πξφζβαζε ησλ εππαζψλ νκάδσλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη άιισλ πιεζπζκψλ ζε ρψξνπο παξνρήο πνηνηηθήο θξνληίδαο θπκαηίσζεο φπνπ γίλνληαη θαιιηέξγεηεο κε πςειή επαηζζεζία. Δίλαη απαξαίηεην λα απμεζεί ε ζπλεξγαζία θαη ν δηαηνκεαθφο ζπληνληζκφο κεηαμχ θνξέσλ πγείαο, ζσθξνληζηηθψλ ηδξπκάησλ, θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαζψο επίζεο θαη ησλ Κξαηψλ Μειψλ κεηαμχ ηνπο. Χο Δπξψπε ζα πηνζεηήζνπκε ηελ ηξαηεγηθή Δμάιεηςεο ηεο Φπκαηίσζεο κε ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο: Γηαζθαιίδνληαο ηελ επέθηαζε θαη ελίζρπζε ηεο εθαξκνγήο πςειήο πνηφηεηαο DOTS Αλαιακβάλνληαο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ MDR-TB, XDR-TB, HIV-TB ηχπσλ θπκαηίσζεο θαζψο θαη άιισλ πξνβιεκάησλ, ηδηαίηεξα ζε πιεζπζκνχο πςεινχ θηλδχλνπ Δλζσκαηψλνληαο ηε θξνληίδα ηεο Φπκαηίσζεο ζηε γεληθή θξνληίδα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη εληζρχνληαο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο Δκπιέθνληαο φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο Δλδπλακψλνληαο ηνπο αζζελείο κε θπκαηίσζε θαη ηηο θνηλφηεηέο ηνπο θαη εμαιείθνληαο ην ζηίγκα πνπ ηνπο ζπλνδεχεη (8) Η ελληνική ππαγμαηικόηηηα Καηά ηελ νθηαεηία δειψζεθαλ ζπλνιηθά 5398 θξνχζκαηα θπκαηίσζεο. Δμ απηψλ θαη θαηά κέζν φξν, ην 24% (10-33%) αθνξνχζε ζε αιινδαπνχο. Ο αξηζκφο ησλ θξνπζκάησλ φπσο απηά δειψζεθαλ ζην ΚΔΔΛΠΝΟ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 11

12 Έιιελεο Αιινδαπνί χλνιν Έηνο Αξηζκφο % Αξηζκφο % Αξηζκφο Σα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία γηα ηε θπκαηίσζε ζηε ρψξα καο είλαη αλαμηφπηζηα, θπξίσο γηαηί δελ δειψλνληαη φιεο νη πεξηπηψζεηο ηεο λφζνπ. Η επίζεκα δεινχκελε επίπησζε ηεο θπκαηίσζεο ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ζηαζεξνπνίεζε ή θαη πησηηθή πνξεία. Παξά ηαχηα ππάξρεη πξφβιεκα θπκαηίσζεο πνπ απνδίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα αζξφα είζνδν ζηε ρψξα καο κεηαλαζηψλ, ιαζξνκεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ απφ ρψξεο κε πςειή επίπησζε θπκαηίσζεο. Οη ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ αλσηέξσ παξνπζηάδνπλ επίζεο θαη πςειά πνζνζηά πνιπαλζεθηηθήο θπκαηίσζεο. (3) ε φηη αθνξά ην Αληηθπκαηηθφ Σκήκα ηνπ ΓΝΝΘΑ ε σηεξία, απφ ηα Γηαγξάκκαηα 1 θαη 2 πνπ αθνινπζνχλ θαίλεηαη φηη εδψ θαιχπηνληαη πεξίπνπ ηα 2/5 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ δεισκέλσλ θξνπζκάησλ. 12

13 ασθενείς ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. ΝΔΔ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ TBC ΣΟΤ ΑΝΣΙΦΤΜΑΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ 2007, 2008, 2009 ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. ΔΠΙΠΣΩΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ TB ΣΟΤ ΑΝΣΙΦΤΜΑΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΜΗΝΑ, ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ 2007, 2008, Φεβροσάριος Απ ρίλιος Ιανοσάριος Μάρτιος Μάϊος Ιούνιος Αύγοσστος Οκτώβριος Δεκέμβριος Ιούλιος Σεπ τέμβριος Νοέμβριος Νέες TBC 2007 Νέες TBC 2008 Νέες TBC

14 Αριθμός ασθενών Σν 2007 ην ζχλνιν ησλ πεξηζηαηηθψλ κε θπκαηίσζε πνπ θάιπςε ην Αληηθπκαηηθφ Σκήκα ήηαλ 284 θαη ην 2009 έθηαζε ηα 414. Δίλαη εκθαλήο ε απμεηηθή πνξεία ησλ πεξηζηαηηθψλ θαηά έηνο θαη απηφ είλαη αλακελφκελν δηφηη ζηε ρψξα καο ππάξρεη αζξφα είζνδνο κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη πάζρνπλ απφ θπκαηίσζε, δνπλ θάησ απφ θαθέο ζπλζήθεο, κεηαδίδνπλ ην κηθξφβην κεηαμχ ηνπο θαη ζπρλά φηαλ πξφθεηηαη γηα κεηαλάζηεο απφ ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, ιφγσ θαηάξξεπζεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, έρνπλ αλαπηχμεη αλζεθηηθά ζηειέρε. ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 3. Αλζεθηηθνί θαη Πνιπαλζεθηηθνί Αζζελείο ηνπ Αληηθπκαηηθνχ Σκήκαηνο, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν Με εμαίξεζε ίζσο ην έηνο 2003 θαη 2006, θαίλεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα ε ζηαζεξή απμεηηθή ηάζε ησλ πεξηζηαηηθψλ κε αλζεθηηθή θαη πνιπαλζεθηηθή θπκαηίσζε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, ηα νπνία παξαθνινπζήζεθαλ ζηε ρψξα καο απφ ην Αληηθπκαηηθφ Σκήκα ηνπ ΓΝΝΘΑ Η σηεξία. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, ην έηνο 2009 εμππεξεηήζεθε αθξηβψο ν δηπιάζηνο αξηζκφο ηέηνησλ αζζελψλ ζε ζρέζε κε ην

15 ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4. Καηαλνκή ησλ Αζζελψλ ηνπ Αληηθπκαηηθνχ Σκήκαηνο, βάζεη αλζεθηηθφηεηαο θαη θαηαγσγήο γηα ην έηνο 2008 Απφ ην δηάγξακκα 4 πξνθχπηεη φηη, κε βάζε ηελ θαηαγσγή, νη αιινδαπνί αζζελείο πνπ παξαθνινπζνχληαη ζην Σκήκα καο θαη είλαη επαίζζεηνη ζηελ αληηθπκαηηθή ζεξαπεία κε πξσηεχνληα θάξκαθα είλαη αθξηβψο δηπιάζηνη απφ ηνπο Έιιελεο. Απηφ είλαη ίζσο αλακελφκελν κε δεδνκέλν φηη ε ρψξα καο, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, δέρεηαη κεηαλάζηεο πνπ εηζέξρνληαη ιαζξαία απφ ρψξεο κε αλχπαξθην ζχζηεκα πγείαο θαη δηαβηνχλ θάησ απφ θαθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζε ζπλππνινγηζκφ κε ην φηη ε θπκαηίσζε είλαη λφζνο ησλ θησρψλ. Γηα ηνπο αλζεθηηθνχο θαη πνιπαλζεθηηθνχο αζζελείο ε αλαινγία είλαη πεξίπνπ ίδηα. ε φηη αθνξά ηηο θαη νίθνλ επηζθέςεηο, γηα ηα έηε 2007, 2008 θαη 2009 αξηζκνχζαλ αληίζηνηρα 414, 87 θαη 121. Αμίδεη ηέινο λα ζεκεησζεί φηη γηα ην έηνο 2009, απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αξρείνπ ηεο ππεξεζίαο καο, ζην ζχλνιν ησλ 414 λέσλ αζζελψλ πνπ πξνζήιζαλ κε δηάγλσζε θπκαηίσζεο, 101 θαίλεηαη φηη δηέθνςαλ απηνβνχισο ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο ζην Αληηθπκαηηθφ Σκήκα. (9) 15

16 Σι είναι ηα DOTS ηην απσή ηηρ αζθένειαρ είναι εύκολο να ηη θεπαπεύζοςμε και δύζκολο να ηη διαγνώζοςμε, αλλά με ηην πάποδο ηος σπόνος, γίνεηαι εύκολο να ηη διαγνώζοςμε και δύζκολο να ηη θεπαπεύζοςμε. Νικολό Μακιαβέλι, «Ο ηγεμόναρ» Απφ ην 1995 πνπ ν ΠΟΤ αλαγλψξηζε ηελ έμαξζε ηεο θπκαηίσζεο σο κείδνλ παγθφζκην πξφβιεκα πγείαο πξφηεηλε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ DOTS directly observed therapy, άκεζα επηηεξνχκελε ζεξαπεία- σο παγθφζκηα ζηξαηεγηθή γηα ηνλ έιεγρν ηεο λφζνπ, αξρίδνληαο απφ ηηο ρψξεο κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά θπκαηίσζεο. (10) Σν 2006 ν ΠΟΤ ππνζηήξημε ηελ λέα ζηξαηεγηθή γηα ηελ εθζηξαηεία ειέγρνπ ηεο θπκαηίσζεο. Ο ππξήλαο απηήο ηεο εθζηξαηείαο είλαη ηα πξνγξάκκαηα DOTS, ηα νπνία πξνηάζεθαλ ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ΠΟΤ ην Η εθαξκνγή θαη εμάπισζε πςειήο πνηφηεηαο πξνγξακκάησλ DOTS απνηεινχζε κία απφ ηηο έμη βαζηθέο γξακκέο ηεο ζηξαηεγηθήο. (7) Σν πξφγξακκα DOT απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Αληηθπκαηηθψλ Σκεκάησλ θαη είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε νινθιήξσζε ηεο αληηθπκαηηθήο ζεξαπείαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη ζε θάζε ρνξήγεζε θαξκάθσλ έλαο εμεηδηθεπκέλνο επαγγεικαηίαο πγείαο πνπ ζα επηβιέπεη άκεζα ηε δνζνινγία θαη ηε ζπζηεκαηηθφηεηα γηα θάζε αζζελή. Η ρνξήγεζε κπνξεί λα γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ή 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα, αλάινγα κε ηηο ζεξαπεπηηθέο νδεγίεο. Πξνυπφζεζε απνηειεί ε πξνζέιεπζε ηνπ αζζελνχο ζηα Ιαηξεία ή ε επίζθεςε ησλ επαγγεικαηηψλ ζηνλ ηφπν δηακνλήο ησλ αζζελψλ θαη ε επηηφπηα ρνξήγεζε. (11) Σα πέληε δνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ ελίζρπζε θαη αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ DOTS θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ ΠΟΤ είλαη: πνιηηηθή δέζκεπζε θαη ρξεκαηνδφηεζε αλίρλεπζε θαη εληνπηζκφο κε βαθηεξηνινγηθή δηάγλσζε ζε ηερληθά θαη πνηνηηθά άξηηα εξγαζηήξηα ειέγρνπ θαζφιε ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο ζπζηεκαηνπνηεκέλε ζεξαπεία δηάξθεηαο 6-8 κελψλ ζε φινπο ηνπο αζζελείο κε ζεηηθά πηχεια κε επίβιεςε θαη ππνζηήξημε ηνπ πάζρνληνο απνηειεζκαηηθή θαη δσξεάλ ρνξήγεζε ζεξαπείαο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζχζηεκα θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο θαη κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ (12) 16

17 Ομάδα ηόσορ Η νκάδα ζηφρνο ζα απνηειείηαη απφ ηηο εμήο ππννκάδεο αζζελψλ: Αζζελείο κε ζπκκνξθνχκελνη κε ηηο ζεξαπεπηηθέο νδεγίεο ηνπ Αληηθπκαηηθνχ Ιαηξείνπ Αζζελείο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απέηπραλ λα ζεξαπεπηνχλ ζε πξνεγνχκελε πξνζπάζεηα. Αζζελείο κε δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζην Αληηθπκαηηθφ Ιαηξείν εμαηηίαο νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο, θαθήο επηθνηλσλίαο (αιινδαπνί), αλαπεξηψλ, ζπλππαξρφλησλ ηαηξηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο AIDS, αλνζνθαηεζηαικέλνη θ.α. (13) Αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ άξλεζε, φπσο ρξήζηεο νπζηψλ, ςπρηαηξηθνί αζζελείο Αζζελείο κε κεγάιε κεηαδνηηθφηεηα γηα ηελ απνθπγή κεηαθηλήζεσλ κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο έσο φηνπ δελ κεηαδίδνπλ. Πνιπαλζεθηηθνί αζζελείο Οη πξνζπάζεηεο θαη ηα κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ηεο λφζνπ πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηηο νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ θαη ζε άιιεο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο.(11,13) Δννοιολογικά ζηοισεία και πποβλημαηική ηων DOTS Η ρψξα καο δέρεηαη ηθαλφ αξηζκφ κεηαλαζηψλ θάζε ρξφλν. Πεξηζζφηεξν απφ ην 85% ησλ πξνζθχγσλ-κεηαλαζηψλ -ράξε ζπληνκίαο ζα αλαθεξφκαζηε ζην εμήο θαη ζηηο δχν νκάδεο κε ηε ιέμε «κεηαλάζηεο»- ζε παγθφζκην επίπεδν, πξνέξρνληαη απφ πεξηνρέο ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, φπνπ ελδεκεί ε θπκαηίσζε. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ κεγάιν θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ ηε λφζν. (4) Ο πιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη ζην Αληηθπκαηηθφ Σκήκα είλαη ζηελ πιεηνςεθία αιινδαπνί κε αλαινγία Διιήλσλ πξνο Αιινδαπνχο 1:2 θαη πξνέξρεηαη απφ ρψξεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ,(9) ιφγσ άιισζηε θαη ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο καο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη θαθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ ζε απηνχο ηνπο αζζελείο λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξφλν θαη ρξήκαηα γηα ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαζψο επίζεο θαη ην πεξηζψξην γηα λα αληηιεθζνχλ ηε ζνβαξφηεηα ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ζπζηεκαηηθή θαη 17

18 νινθιεξσκέλε ζεξαπεία. Δίλαη επίζεο γλσζηφ φηη ν θφβνο ηεο ζχιιεςεο είλαη απηφο πνπ απνκαθξχλεη ηνπο κεηαλάζηεο απφ ηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο.(4) Παξάιιεια ην ζέκα ησλ θαθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο επηηείλεη ην πξφβιεκα, ιφγσ ηεο εμαζζέληζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ έληνλνπ ζπγρξσηηζκνχ, ελψ ε δηάξθεηα θαη ε πνιππινθφηεηα απηήο ηεο ζεξαπείαο πνπ δηαξθεί 6-8 κήλεο, έρνπλ σο απνηέιεζκα πνιινί αζζελείο λα δηαθφπηνπλ ή λα εγθαηαιείπνπλ ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή πξηλ απφ ην ηέινο ηεο. Έηζη, θηλδπλεχνπλ λα αλαπηχμνπλ ανθεκηική, πολςανθεκηική και εξαιπεηικά ανθεκηική θςμαηίωζη, ε αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο είλαη δπζθνιφηεξε θαη δηαξθεί πεξηζζφηεξν κήλεο- κε ζνβαξή επίπησζε ζηε δεκφζηα πγεία, θαζψο νη αζζελείο απηνί, κε ιακβάλνληαο ζεξαπεία, δηαζπείξνπλ ηηο επηθίλδπλεο απηέο κνξθέο θαη ην πξφβιεκα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπλέπεηεο θνηλσληθέο, κεγάιν νηθνλνκηθφ θφζηνο, θφζηνο ζηε δεκφζηα πγεία θαη δπζρέξεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θπκαηίσζεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο Stop TB. (14, 15, 16, 17) ην Αληηθπκαηηθφ Σκήκα, ην ζέκα ηεο κε ζπκκφξθσζεο είλαη ππαξθηφ γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο. Παξάιιεια θαη γηα απηφ ην ιφγν πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπκε άκεζα πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε εμέιημε ηεο λφζνπ ζε αλζεθηηθέο θαη πνιπαλζεθηηθέο κνξθέο. ηελ πεξίπησζε απηή απμάλεη ν ρξφλνο, ην θφζηνο ζεξαπείαο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη κεησκέλε θαη επίζεο ππάξρεη επίπησζε ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Έηζη ηεθκεξηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα γηα ηελ νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ηεο θπκαηίσζεο πέξα απφ ην επίπεδν ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ θαη ζε εθαξκνγή ησλ θαη' νίθνλ πξνγξακκάησλ, φπσο νξίδεη ν ΠΟΤ θαη εθαξκφδεηαη αλά ηνλ θφζκν πξνγξάκκαηα DOTS-. Κόζηορ Όθελορ ε φηη αθνξά ην θφζηνο ηεο λφζνπ, ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θπκαηίσζε είλαη πεξίπνπ 2,1 δηο. επξψ εηεζίσο ζηελ Δπξψπε. Παγθνζκίσο, εθηηκάηαη φηη κφλν ην 5% απφ ηα 16 εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ πνπ πάζρνπλ απηή ηε ζηηγκή απφ θπκαηίσζε κπνξεί λα πιεξψζεη ηε ζεξαπεία. Κ. Κσλζηαληίλνπ, Διεπζεξνηππία, Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηνλ έιεγρν ηεο θπκαηίσζεο απμήζεθε απφ ην 2002 θαη ππνινγίδεηαη λα θηάζεη ηα 4.1 δηο δνιάξηα ην (2) πλνιηθά ππνινγίδεηαη φηη ην θφζηνο γηα ην γηα ηηο αλζεθηηθέο θαη πνιπαλζεθηηθέο κνξθέο θπκαηίσζεο, αλέξρεηαη ζε 2,15 δηζ. δνιάξηα. (18). Μέρξη ην 2015 ζα ρξεηαζηνχλ ζεξαπεία 1,3 εθ αζζελείο M/XDR TB κε ζπλνιηθφ θφζηνο 16 δηο δνιιάξηα. Σν 2010 ζα δηαηεζνχλ 280 εθ 18

19 δνιιάξηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο MDR TB φηαλ νη αλάγθεο ζε 1,3 δηο. Δπίζεο, ην 2015 γηα ηνλ έιεγρν ηεο MDR TB ζα ρξεηαζηνχλ 16 θνξέο πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ απηά πνπ δηαηέζεθαλ ηειεπηαία. (6) Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Αληηθπκαηηθνχ Σκήκαηνο ππνινγίδεηαη φηη ην κεληαίν θφζηνο γηα ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή ελφο αζζελή κε επαηζζεζία ζηα αληηθπκαηηθά, πνπ ιακβάλεη ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο δελ μεπεξλά ηα 50 επξψ, φηαλ ν ίδηνο αζζελήο, εάλ γίλεη αλζεθηηθφο, ζα ιακβάλεη θάξκαθα πνπ ζε κεληαία πάιη βάζε ζα έρνπλ κέζν θφζηνο επξψ. Δπνκέλσο, έρεη κεγάιε ζεκαζία ε απνθπγή ηεο εκθάληζεο πνιπαλζεθηηθψλ κνξθψλ κε ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε θαη ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε αγσγήο θαη θπζηθά κε πξφγξακκα DOT φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν. Με βάζε ζηνηρεία ηνπ ΠΟΤ, ε θπκαηίσζε έρεη άκεζν θφζηνο γηα ην ζχζηεκα πγείαο δηάγλσζε, ζεξαπεία, επαλέιεγρνο-, ηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θάξκαθα, κεηαθνξέο-. Δπίζεο έρεη έκκεζν θφζηνο γηα ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλφηεηα. ην πξφγξακκα DOT, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ην 2005 φπνπ ζα επηδησθφηαλ δηάγλσζε ηνπ 70% ησλ λέσλ πεξηζηαηηθψλ θαη 85% επηηπρήο ζεξαπεία, είρε ππνινγηζηεί ην πνζφ ηνπ 1,8 δηο εθ. επξψ αλά ρξφλν. (19) Μεηαμχ 1995 θαη 2008, πεξίπνπ 36 εθαηνκκχξηα αζζελείο ζεξαπεχζεθαλ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ DOTs ελψ απνθεχρζεθαλ 8 εθαηνκκχξηα ζάλαηνη απφ ηε λφζν. Πξνθεηκέλνπ λα παγησζεί ε πξφνδνο. (2) ηελέσωζη και Τποδομή Λφγσ ηεο καθξνρξνληφηεηαο ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εμππεξεηνχκε, ηα πξνγξάκκαηα DOTs ρξεηάδεηαη λα ζηειερσζνχλ απφ νκάδα επαγγεικαηηψλ πνπ ζα ζπληνλίζνπλ ηηο δξάζεηο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην ζρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε πξνγξάκκαηνο. Η θάζε νκάδα εξγαζίαο γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά θαη κε δεδνκέλεο ηηο παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδνπλ ην πξνθίι ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ, ρξεηάδεηαη λα ζηειερσζεί απφ ηνπο εμήο επαγγεικαηίεο: Θεξάπσλ Ιαηξφο, Δπηζθέπηεο Τγείαο, Ννζειεπηήο, Παξαζθεπαζηήο Ιαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ, Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο, Φπρνιφγνο, 19

20 Γηνηθεηηθφο, κε ζθνπφ ε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε, νινθιεξσκέλε, ειεγρφκελε θαη απνηειεζκαηηθή. Η νξγάλσζε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο νκάδαο ησλ παξαπάλσ εηδηθνηήησλ ζα απνηειεί επζχλε ηνπ πξντζηάκελνπ ησλ DOTs θαη νίθνλ λνζειείαο. Η παξαπάλσ νκάδα ρξεηάδεηαη λα ζηειερσζεί κε επαγγεικαηίεο πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ επαγγεικαηηθή επάξθεηα, γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ θαη αθνζίσζε ζηελ εξγαζία ηνπο, θαιή ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο θαη ηθαλφηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Δπίζεο, γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, απαξαίηεην είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε απαηηνχκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηε ρξήζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ δνκψλ ηνπ Αληηθπκαηηθνχ Σκήκαηνο κε ηελ δηακφξθσζε ηδηαίηεξνπ ρψξνπ κέζα ζε απηφ, πνπ ζα ζηεγαζηεί ην πξνζσπηθφ. Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζα ρξεηαζηεί κεηαθνξηθφ κέζν, ιακβάλνληαο ππφςηλ φηη ν πιεζπζκφο αλαθνξάο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ άηνκα πνπ ζπρλά δηαβηνχλ εθηφο ησλ νξίσλ Αηηηθήο, ζε θαηαπιηζκνχο θαη γεληθφηεξα ζε πεξηνρέο δχζθνια πξνζεγγίζηκεο. Δπίζεο, ζε φηη αθνξά ζηα αλαιψζηκα πιηθά, είλαη απηά πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Ννζνθνκείν. σεδιαζμόρ και οπγάνωζη ηος Ππογπάμμαηορ... δεν ξεθεύγει κανέναρ από ηη θεπαπεία! Με βάζε ηελ πξφηαζε ηνπ ΔΠΔΦ,(4) φηαλ ηεζεί ε δηάγλσζε ελεξγνχ θπκαηίσζεο, ηα βήκαηα πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ θαη νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη είλαη ηα εμήο: 1) Δλεκέξσζε ησλ κεηαλαζηψλ γηα ηνπο θηλδχλνπο ηεο θπκαηίσζεο πνπ απεηινχλ ηελ πγεία θαη ηε δσή ησλ ηδίσλ θαη ησλ νηθείσλ ηνπο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε απφ κέξνπο ηνπο ζπλεξγαζία. 2) Γήισζε θξνχζκαηνο 3) Έλαξμε άκεζα αληηθπκαηηθήο αγσγήο 4) Απνκφλσζε αηφκνπ κε ελεξγφ θπκαηίσζε έσο φηνπ θαηαζηεί κε κνιπζκαηηθφ (ηνχην επηηπγράλεηαη κε ηε ζσζηή ζεξαπεία ζπλήζσο ζε 3 εβδνκάδεο) θαη επηβεβαίσζε κε αξλεηηθνπνίεζε απιήο εμέηαζεο πηπέισλ, αλ δελ ππάξρεη αληνρή ζηα θάξκαθα. 5) πλέρηζε ηεο αληηθπκαηηθήο ζεξαπείαο ζηα πιαίζηα ηεο επηηεξνχκελεο ζεξαπείαο (DOT) 20

21 6) Πξφιεςε δεκηνπξγίαο θαη επέθηαζεο αλζεθηηθήο ζηα αληηθπκαηηθά θάξκαθα θπκαηίσζεο 7) Πεξηνξηζκφο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ αηφκσλ κε ελεξγφ λφζν, ηα νπνία δε ζέινπλ ή δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ αληηθπκαηηθή αγσγή θαη ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο εθαξκνγήο ηεο αληίζηνηρεο πγεηνλνκηθήο δηάηαμεο. Κχξην κέιεκα επνκέλσο γηα ηελ νκάδα επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θπκαηίσζεο είλαη ν αζζελήο πνπ ζα δηαγλσζηεί κε θπκαηίσζε θαη ζα πξνζέιζεη ζην Σκήκα λα ζπκκνξθσζεί θαη λα νινθιεξψζεη ηε ζεξαπεία ηνπ. Έηζη, ζε πεξηπηψζεηο κε ζπκκνξθνχκελεο ζηηο ζεξαπεπηηθέο νδεγίεο, ρξεηάδεηαη αλαδήηεζε θαη εληνπηζκφο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηελ θνηλφηεηα, ζηνλ ηφπν δηακνλήο θαη εθφζνλ δελ παξακέλεη πεξηζψξην ζπλεξγαζίαο, ηφηε θξίλεηαη απαξαίηεην λα εληαρζεί ν αζζελήο ζε πξφγξακκα DOT. Πξνθεηκέλνπ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο DOT, απαηηείηαη έλα κεραλνγξαθεκέλν αξρείν κε ηε δεκηνπξγία παξάιιεια «θάξηαο αζζελνχο», ε νπνία ζα έρεη αληηζηνηρία κε ην θάθειν ηνπ αζζελνχο πνπ ηεξείηαη ήδε γηα ηνπο αζζελείο πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηνλ Σνκέα Θεξαπείαο ηνπ Αληηθπκαηηθνχ Σκήκαηνο. Γηα ηε ζηειέρσζε ρξεηάδεηαη επαξθέο θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. ην Αληηθπκαηηθφ Σκήκα νη θαη νίθνλ επηζθέςεηο γηλφληνπζαλ ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ, ζπλήζσο γηα εληνπηζκφ κε ζπκκνξθνχκελσλ αζζελψλ ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο θαη παξφηξπλζε γηα ζπλέρηζε ζεξαπείαο ζην Σκήκα. Μέρξη ζήκεξα έρεη δνζεί επηιεθηηθά θαη απνζπαζκαηηθά ζε ηξεηο αζζελείο ζεξαπεία DOT θαη νινθιεξψζεθε κε επηηπρία, ρσξίο λα πξνζεγγηζηεί ε θνηλσληθννηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. ηα πξνγξάκκαηα DOT, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη νινθιήξσζή ηνπο, ρξεηάδεηαη γηα θάζε έλαλ αζζελή κία δηεπηζηεκνληθή νκάδα πνπ ζα ζρεδηάζεη εμαηνκηθεπκέλα θαη ζα νξγαλψζεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, ελψ αληίζηνηρα ε θάζε νκάδα ζα ζρεδηάδεη θαη ζα πινπνηεί πξφγξακκα DOT γηα ηθαλφ αξηζκφ αζζελψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν θάζε αζζελήο ζα παξαθνινπζείηαη απφ επαγγεικαηίεο πνπ ζα ρνξεγνχλ ηε ζεξαπεία θαη ζα νξγαλψλνπλ αληίζηνηρα ζε ζπζηεκαηηθή βάζε ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ αξρηθά ζρεδηαζηεί. Καηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ην ζηάδην ζεξαπείαο, ην πιάλν απηφ ζα ηξνπνπνηείηαη θαη ζα ζπκβάιινπλ άιιεο εηδηθφηεηεο. Βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ θξηηεξίσλ, γηα ηνπο αζζελείο πνπ θαίλεηαη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην πξφγξακκα DOT ζα γίλεηαη ζπλάληεζε ηεο νκάδαο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πιάλνπ παξέκβαζεο. Οη δξάζεηο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην πιάλν παξέκβαζεο ζα ζπλίζηαληαη ζηα εμήο: επηηεξνχκελε ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαη'νίθνλ εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο αηκαηνινγηθφο (γελ. αίκαηνο, βηνρεκηθφο), βαθηεξηνινγηθφο (ζπιινγή πηπέισλ) 21

22 απεηθνληζηηθφο έιεγρνο παξαθνινχζεζε ζσκαηηθνχ βάξνπο παξαθνινχζεζε ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο έιεγρνο νπηηθήο νμχηεηαο έιεγρνο αθνπζηηθήο ηθαλφηεηαο θαηά πεξίπησζε ζπληνληζκφο κε επαγγεικαηίεο πγείαο άιιεο εηδηθφηεηαο γηα θάιπςε αλαγθψλ, φπσο π.ρ. αθνφγξακκα. αμηνιφγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, έκςπρνπ θαη άςπρνπ κε θνηλσληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα αλαδήηεζε θαη πξνζαλαηνιηζκφο ζε θνξείο θαη επαγγεικαηίεο ζρεηηθνχο κε ηε ζηήξημε θαη αληηκεηψπηζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιεκάησλ. ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, ελζάξξπλζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεξαπείαο. εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ θαη ηνπ ζηελνχ πεξηβάιινληνο πξψηα θαη θχξηα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κεηαδνηηθφηεηαο ζηηο πεξηπηψζεηο ελεξγνχ λφζνπ. εληνπηζκφο κνιπλζέλησλ -ιαλζάλνπζα θπκαηίσζε- ζην ζηελφ πεξηβάιινλ. Η νκάδα ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζα ζρεδηάδεη ην πιάλν παξαθνινχζεζεο θαη ζα εθαξκφδεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο δξάζεηο βάζεη ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Υξήζηκν είλαη λα γίλεηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε ηεο νκάδαο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα κεηαμχ ηνπο ελεκέξσζε, αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηνπ πεξηζηαηηθνχ, πηζαλή αλαπξνζαξκνγή ή ζπλέρηζε ηνπ πιάλνπ παξέκβαζεο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε απνηειεί ε πξνεγνχκελε θαηαγξαθή θαη εμαθξίβσζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνχο θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο, φπσο επίζεο θαη ε χπαξμε νηθνγελεηαθνχ θαη θηιηθνχ πεξηβάιινληνο. Δδψ πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ε δπζθνιία πνπ ππάξρεη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο αζζελείο κεηαλάζηεο, νη νπνίνη δελ γλσξίδνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα γηα λα ππάξμεη ζπλελλφεζε, θαζψο επίζεο απφ θφβν γηα ηπρφλ απέιαζή ηνπο απνθξχπηνπλ ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία. Απφ ηελ αξρή ηεο ζεξαπείαο, ηα άηνκα πνπ ζπγρξσηίδνληαη κε ηνλ αζζελή θαη εθφζνλ ππάξρεη έλδεημε γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν πξέπεη λα επαηζζεηνπνηνχληαη θαη λα ελεκεξψλνληαη γηα λα πξνζέιζνπλ ζηνλ Σνκέα Πξφιεςεο. Παξαιιήισο, γηα ηνπο αζζελείο πνπ δελ επηζπκνχλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ην πξφγξακκα DOT ή δηακέλνπλ εθηφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ δξάζεο ηνπ Αληηθπκαηηθνχ Σκήκαηνο ζα ππάξρεη επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο γηα ζπλεξγαζία ή ελδερφκελε ιήςε δξαζηηθφηεξσλ κέηξσλ κε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο, κε ζηφρν απαξαίηεηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αληηθπκαηηθήο ζεξαπείαο. εκαληηθή θαη θαηλνηφκα ζα ήηαλ επίζεο ε ιεηηνπξγία κίαο «Κηλεηήο Μνλάδαο» πνπ ζα 22

23 πξνζέγγηδε ηηο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο πνπ δηακέλνπλ θαηά θαλφλα νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο. Με ηε Μνλάδα απηή ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηεζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο αζζελψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη κεηαθίλεζε κε Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο κε δηαζπνξά ηνπ κηθξνβίνπ θαη εμαζθάιηζε ηνπ θφζηνπο κεηάβαζεο, ελψ παξάιιεια ιφγσ ηεο καθξνρξνληφηεηαο ηεο ζεξαπείαο κε ηελ εχθνιε πξφζβαζε θαη δσξεάλ ρνξήγεζε ζα ήηαλ θαιχηεξε ε ζπκκφξθσζε. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ηφπνπ δηακνλήο, ελδερνκέλσο λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ε πξνζέγγηζε θαη εληφπηζε λέσλ πεξηζηαηηθψλ ιαλζάλνπζαο ή ελεξγνχ θπκαηίσζεο πνπ πηζαλψο πνηέ δελ θηάλνπλ ζε έλα Αληηθπκαηηθφ Ιαηξείν. Δίλαη γλσζηφ φηη ν θφβνο ηεο ζχιιεςεο είλαη απηφο πνπ απνκαθξχλεη ηνπο κεηαλάζηεο απφ ηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο. Όπσο ζπζηήλεηαη ζηελ πξφηαζε ηνπ ΔΠΔΦ,(4) γηα ηελ παξάθακςε ηνπ θφβνπ απηνχ πξνηείλεηαη επηθνηλσλία κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη επαθή κε ηνπο νξγαλσκέλνπο θνξείο, ζπιιφγνπο θαη αδειθφηεηεο ησλ κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη κε νξαηέο ή αζέαηεο ζρέζεηο ζπλδένληαη κε ηνπο «ιαζξνκεηαλάζηεο» νκνεζλείο ηνπο. ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ απηψλ αλαιχεηαη ε αλάγθε εθαξκνγήο αληηθπκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηελ πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ αλαιακβάλνπλ αμηφπηζηνη κε θπβεξλεηηθνί θνξείο (π.ρ. γηαηξνί ρσξίο ζχλνξα δηεζλήο ακλεζηία) κε θαηάιιειεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα ηηο ζηεξίδεη ην ειιεληθφ θξάηνο. Η αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο DOT ζηελ Διιάδα ζήκεξα θξίλεηαη επείγνπζα ιφγσ ηεο απμεηηθήο ηάζεο ησλ αλζεθηηθψλ θαη πνιπαλζεθηηθψλ κνξθψλ θπκαηίσζεο θαη ηεο αζξφαο εηζφδνπ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα, νη νπνίνη θαί πάζρνπλ απφ αλζεθηηθέο κνξθέο θπκαηίσζεο θαί είλαη δχζθνια ζπκκνξθνχκελνη ζε πνιχκελα ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα. 23

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα