Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο"

Transcript

1 Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ

2 Ηιεθηξνληθή Τγεία Η ειεθηξνληθή πγεία πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο κε ειεθηξνληθά κέζα. Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη δίθηπα πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πγεία, ειεθηξνληθά κεηξψα πγείαο, ππεξεζίεο ηειεταηξηθήο θαη παγθφζκηνπ ηζηνχ 2.0,ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ρξφλησλ παζρφλησλ θαη ζπζηήκαηα ηειε-πξφλνηαο θαη ηειεθξνληίδαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ζηήξημε αζζελψλ αηφκσλ ζε αλάγθε θαη ησλ νηθείσλ ηνπο. Οη ηερλνινγίεο ειεθηξνληθήο πγείαο απνηεινχλ ην βαζηθφ εξγαιείν αλάπηπμεο πνιπθεληξηθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη αζζελνθεληξηθψλ δηαδηθαζηψλ πεξίζαιςεο ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη βησζηκφηεηα ηνπο. 2/72

3 Πιεξνθνξηθή & Τγεία Δλνπνίεζε ππεξεζηψλ πγείαο: Κέληξα Τγείαο Ιαηξεία Ννζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε Τπεξεζίεο Σειεκαηηθήο Καη νίθνλ λνζειεία Σήξεζε Ηιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Αζζελνχο ζε θαηαλεκεκέλν πεξηβάιινλ Πξνζπέιαζε ζηνηρείσλ αζζελνχο απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία Δμππεξέηεζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ - Ηιεθηξνληθή Κάξηα Πνιίηε/Τγείαο Αζθάιεηα - Πξνζηαζία Απνξξήηνπ 3/72

4 Ο επξχηεξνο ρψξνο ηεο πγείαο Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο Δκπιέθεη κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ Ιαηξηθφ πξνζσπηθφ Ννζειεπηηθφ Γηνηθεηηθφ Σερλνινγηθφ Δπηζηεκνληθφ Αζθαιηζηηθνχο θνξείο Γηαθηλεί κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ 4/72

5 Δθαξκνγέο ζην ρψξν ηεο Τγείαο Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζην ρψξν ηεο πγείαο Ιαηξηθφο θάθεινο πζηήκαηα παξαθνινχζεζεο Ιαηξηθψλ πξσηνθφιισλ Κιηληθά δεδνκέλα πζηήκαηα επηθνηλσληψλ ζηελ πγεία Laboratory Information System Σειεταηξηθή Home care (Καη νίθνλ Ννζειεία) πζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ 5/72

6 Δθαξκνγέο ζην ρψξν ηεο Τγείαο πζηήκαηα ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο βηνινγηθψλ ζεκάησλ Ψεθηαθή επεμεξγαζία ηαηξηθψλ εηθφλσλ Έκπεηξα ζπζηήκαηα, Νεπξσληθά δίθηπα, Σερλνινγίεο γλψζεο Οληνινγίεο Γνληδηαθή Σερλνινγία Αλαγλψξηζε θσλήο πζηήκαηα πξνζσκνίσζεο θαη ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο Evidence based medicine Βάζεηο δεδνκέλσλ 6/72

7 Δηζαγσγή-Σειεηαηξηθή Οη πξόζθαηεο εμειίμεηο ζην ρώξν ησλ επηθνηλσληώλ θαη πιεξνθνξηθήο δηακνξθώλνπλ κηα λέα πξαγκαηηθόηεηα ζηηο ππεξεζίεο ηειεταηξηθήο Οη αλάγθεο γηα παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο θάζε ζηηγκή, νπνπδήπνηε πινπνηνύληαη δηαθαλώο κέζσ δηθηύσλ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ 7/72

8 Ση είλαη ΣΗΛΔΪΑΣΡΙΚΗ Είλαη ε έξεπλα, ε παξαθνινύζεζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ αζζελώλ, θαζώο θαη ε εθπαίδεπζε ησλ αζζελώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ θάλνληαο ρξήζε ζπζηεκάησλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ άκεζε πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο αζζελώλ θαη ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο εηδηθώλ, νπνπδήπνηε θαη λα βξίζθνληαη απηνί (Norwegian Center of Telemedicine) Είλαη ην ζύζηεκα πνπ επηηξέπεη ζηνπο θνξείο πγείαο ηε ρξήζε εηδηθεπκέλσλ δηαζπλδεδεκέλσλ ηαηξηθώλ ζπζθεπώλ, νύησο ώζηε λα αλαιύζνπλ, λα δηαγλώζνπλ θαη λα ζεξαπεύζνπλ πνιίηεο πνπ είλαη ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο (Υπνπξγείν Υγείαο) 8/72

9 Πιενλεθηήκαηα ηεο Σειε-Ιαηξηθήο Άκεζε επηθνηλσλία ηαηξψλ πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο θπξίσο πεξηνρέο γηα αληαιιαγή απφςεσλ θαη αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ Γξαζηηθή κείσζε ηνπ ρξφλν επηθνηλσλίαο κεηαμχ λνζνθνκείσλ θαη ηαηξψλ Διαρηζηνπνίεζε ηεο άζθνπεο κεηαθίλεζεο ησλ αζζελψλ πνπ ζπλεπάγεηαη κείσζε θφζηνπο Αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Δπξεία θάιπςε ηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ Δθζπγρξνληζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ κε ρξήζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ππεξεζηψλ βάζεη δηεζλψλ πξνηχπσλ Γηεπθφιπλζε θαη αλαβάζκηζε ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ησλ ηαηξψλ 9/72

10 Τπεξεζίεο Σειεκαηηθήο ζηελ Τγεία Καη νίθνλ λνζειεία Φξόληεο Παζήζεηο Επείγνληα Πεξηζηαηηθά Τειερεηξνπξγηθή Τειε-θαξδηνινγία Τειε-δεξκαηνινγία Τειε-νδνληηαηξηθή Τειε-νθζαικνινγία Τειε- ςπρηαηξηθή Τειε-αθηηλνινγία Ιαηξηθόο Φάθεινο Αζζελώλ 10/72

11 Αξρηηεθηνληθή Καη νίθνλ Ννζειείαο Eyesite 400 Βηληεν-ηειέθσλα Οηθνγέλεηα, Ννζειεπηήο Κιηληθή, Ιαηξφο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ISDN Video Server IP-PSTN DSL Πξνζσπηθφο Βνεζφο Τγείαο Γηθηπαθή Σειεφξαζε Κιηληθέο πζθεπέο Βηληεν-ηειεθσληθφ Κέληξν Ννζειείαο Παξνρέαο Καη νίθνλ Ννζειείαο Πξνζσπηθφο Τπνινγηζηήο 11/72

12 Η Λχζε - Γεληθή Ιδέα 1 νο ηαζκφο 2 νο ηαζκφο Αζζελνθφξν Γίθηπν Σειεπηθνηλσληψλ GSM, Γνξπθφξνο, POTS, ISDN Πινίν ελ πισ ΜνλάδαΣειεηαηξηθήο Γίθηπν Πιεξνθνξηψλ Ννζνθνκείνπ Ννζνθνκείν/Κιηληθή Δπαξρηαθφ Ιαηξηθφ Κέληξν πκβνπιεπηηθή κνλάδα Ννζνθνκείνπ 12/72

13 Σειεταηξηθή ζην Hollywood 13/72

14 Η Λχζε Μεηάδνζε Γεδνκέλσλ Δηαζέζηκεο Τειεπηθνηλσληαθέο Σπλδέζεηο: Ethernet 10/100 Mbit Modem V.92 GSM modem GPRS modem. 3G modem Δνξπθνξηθέο ζπλδέζεηο (HellasSAT) 14/72

15 Πξφηππα θαη Πξσηφθνιια Σηελ αλάπηπμε αθνινπζνύληαη επξέσο δηαδεδνκέλα πξόηππα Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Windows 2000 Windows API γηα ηελ αλάπηπμε Windows MFC O.O. class framework Επηθνηλσλίεο: TCP/IP απνθπγή low-level πξνγξακκαηηζκνύ - WINSOCK API TCP/IP over modem δηαζέζηκν Wnin95 Κώδηθαο θνξεηόο πάλσ από πιήζνο επηθνηλσληαθά δίθηπα πνπ ππνζηεξίδνπλ TCP/IP (satellite, LAN, POTS, ATM) 15/72

16 Σερλνινγηθέο Δμειίμεηο - Σειεκαηηθή πζηήκαηα ηζρπξφηεξα, κηθξφηεξα ζε κέγεζνο, ρακειφηεξα ζε θφζηνο Πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο (PDAs) Γίθηπα επξείαο δψλεο, πςειψλ επηδφζεσλ Αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο (π.ρ. Wireless LAN) Internet πζηήκαηα αλαγλψξηζεο θσλήο 16/72

17 Σερλνινγίεο Σειεπηθνηλσληώλ o Γίθηπα ADSL Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη: Πξφζβαζε ζην Internet Video θαηά παξαγγειία Πξφζβαζε απφ απφζηαζε ζε ηνπηθφ δίθηπν LAN Τπεξεζίεο Πνιπκέζσλ o Γίθηπα ΑΣΜ 17/72

18 Αζύξκαηεο Δπηθνηλσλίεο GSM GPRS 3G Οη αζύξκαηεο ηερλνινγίεο δε πεξηνξίδνληαη ζηα θπςεισηά δίθηπα αιιά πεξηιακβάλνπλ θαη ηερλνινγίεο αζύξκαηεο ηνπηθήο δηθηύσζεο (WLAN) πνπ βαζίδνληαη ζην πξσηόθνιιν Wi-Fi. Δπηπιένλ έρνπκε θαη ηηο δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο όπσο ηα δνξπθνξηθά δίθηπα VSAT ηα νπνία απνηεινύληαη από πνιινύο ζηαζκνύο εδάθνπο ηθαλνύο γηα εθπνκπή θαη ιήςε νη νπνίνη δηαζπλδένληαη κε έλα hub κέζσ δνξπθόξνπ. 18/72

19 Αζύξκαηα Πξνζσπηθά δίθηπα Σα αζύξκαηα πξνζσπηθά δίθηπα παξέρνπλ εύθνιε δηαζύλδεζε εηεξνγελώλ, θνξεηώλ ςεθηαθώλ ζπζθεπώλ ηνπνζεηεκέλσλ ζε κηθξή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο. Αλ θαη είλαη δίθηπα ππνινγηζηώλ, δελ ζρεδηάδνληαη γηα ελζσκάησζε ζε κεγαιύηεξα δίθηπα θαζώο ζηνρεύνπλ ζε θαηαλαισηηθέο θνξεηέο ζπζθεπέο πεξηνξηζκέλσλ πόξσλ (θηλεηά ηειέθσλα, ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο πνιπκέζσλ θιπ). Τπέξπζξε αθηηλνβνιία Γελ δηαπεξλνύλ θπζηθά εκπόδηα, όπσο π.ρ. ηνίρνπο Μεγάιε ζπρλόηεηα, άξα κεγάιν εύξνο δώλεο θαη πςειό ξπζκό κεηάδνζεο δεδνκέλσλ Μέζα ζε έλα δσκάηην ππάξρεη θάιπςε παληνύ ιόγσ αλάθιαζεο ζηελ νξνθή ηνπ Λόγσ πςειήο θαηεπζπληηθόηεηαο είλαη απαξαίηεηε ε νπηηθή επαθή κε έλα ζεκείν πξόζβαζεο ζηελ νξνθή Μηθξή ππνζηήξημε θηλεηηθόηεηαο ιόγσ ηνπ πξνεγνύκελνπ πεξηνξηζκνύ Διεύζεξε εθπνκπή ρσξίο αλάγθε άδεηαο Φζελό εμνπιηζκό, ρσξίο θεξαία, πςειή αζθάιεηα ιόγσ πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο 19/72

20 Αζύξκαηα Πξνζσπηθά δίθηπα IEEE (Bluetooth) ηε κηθξφηεξε ηάμε κεγέζνπο αζχξκαησλ δηθηχσλ ζπλαληψληαη ηα WPAN, ηνπηθά δίθηπα πνιχ κηθξήο εκβέιεηαο κε ζθνπφ ηελ αζχξκαηε θαη ad hoc δηθηχσζε εηεξνγελψλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ. Σν ζπνπδαηφηεξν πξφηππν ζηνλ ρψξν απηφλ είλαη ε νηθνγέλεηα πξσηνθφιισλ Bluetooth πνπ ζρεδηάζηεθε απφ κία νκάδα εηαηξεηψλ θαη πηνζεηήζεθε ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ IEEE σο ην πξφηππν γηα WPAN. Οη βαζηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ην θπζηθφ επίπεδν θαη ην ππνεπίπεδν MAC, φπνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί δηαθνξεηηθά πξσηφθνιια γηα δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο θαη ηα νπνία νλνκάδνληαη πξνθίι (π.ρ. πξνθίι αζχξκαηνπ ηειεθψλνπ, πξνθίι πξφζβαζεο ζε LAN θιπ). Κάζε πξνθίι πεξηιακβάλεη πξφηππα γηα φια ηα επίπεδα θαη πξνζθέξεη ιχζεηο γηα ηε δηαζχλδεζε κε δηαθνξεηηθά δίθηπα κεγαιχηεξεο θιίκαθαο. Απφ θπζηθή άπνςε ην Bluetooth ιεηηνπξγεί πεξίπνπ ζηα 2,4 GHz, θάλεη ρξήζε ηεο κεζφδνπ δηαζπνξάο θάζκαηνο FHSS κε ηελ ηαθηηθή ελαιιαγή ηεο ζπρλφηεηαο λα θαζνξίδεηαη ςεπδνηπραία απφ έλαλ θεληξηθφ θφκβν, ηνλ θφκβν Master, θαη πξνδηαγξάθεη ηξία επίπεδα ηζρχνο ηεο εθπνκπήο απφ ηα νπνία εμαξηάηαη θαη ε εκβέιεηα επηθνηλσλίαο (πάληα κηθξφηεξε ησλ 10 κέηξσλ ζε PAN). Έλα πξφβιεκα ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ Bluetooth είλαη φηη, ιφγσ ηεο κεηάδνζεο ζηελ ειεχζεξε δψλε ζπρλνηήησλ ησλ 2,4 GHz, νη ζπζθεπέο πνπ ην ππνζηεξίδνπλ αδπλαηνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηαπηφρξνλα ηα πεξηζζφηεξα πξσηφθνιια ηεο νηθνγέλεηαο IEEE , θαζψο ηφηε ζα εκθαλίδνληαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα παξεκβνιψλ. 20/72

21 Αζύξκαηα Πξνζσπηθά δίθηπα IEEE (Zigbee) Σν πξσηφθνιιν IEEE πξνζδηνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ επηπέδνπ (PHY) θαη ηνπ ππφ-επηπέδνπ ειέγρνπ Πξνζπέιαζεο ζην Μέζν Μεηάδνζεο MAC (Media Access Control) γηα αζχξκαηε ρακειήο ξνήο θαη πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο κεηαμχ ζρεηηθά απιψλ ζπζθεπψλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ειάρηζηε ελέξγεηα θαη ηππηθά ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πξνζσπηθφ ρψξν ιεηηνπξγίαο (Personal Operating Space,POS). Δίλαη ζρεδηαζκέλν ζπλεπψο γηα Low Rate Wireless Personal Area Networks (LR- WPAN) πιενλέθηεκα ησλ νπνίσλ ζπληζηά ε επθνιία ζηελ εγθαηάζηαζε, ε αμηφπηζηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ, ε ιεηηνπξγία πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο, ην ρακειφ θφζηνο θαη ε ινγηθή δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο, ελψ δηαηεξνχλ παξάιιεια κηα απιή θαη επέιηθηε ζηνίβα πξσηνθφιισλ. Οη αζχξκαηεο δεχμεηο ππφ ην πξφηππν κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε ηξεηο ISM (Industrial Scientific Medical) bands. 21/72

22 Zigbee Σνπνινγία δηθηχνπ Zigbee 22/72

23 Αζύξκαηα Γίθηπα Αηζζεηήξσλ Η πξόνδνο ζηηο αζύξκαηεο επηθνηλσλίεο, ζηα VLSI θπθιώκαηα ρακειήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ζηνλ ελζσκαησκέλν ππνινγηζκό θαη θπξίσο ζηελ ηερλνινγία ησλ MEMS (Micro-Electro- Mechanical Systems) ζπλέβαιε ζηελ πινπνίεζε κηθξνύ κεγέζνπο, ελεξγεηαθά απηόλνκσλ, πνιύ-δηεξγαζηαθώλ θόκβσλ-αηζζεηήξσλ (smart sensors), ρακειήο ηζρύνο θαη θόζηνπο, ηθαλώλ λα παξαηεξνύλ θαη λα αληηδξνύλ ζε κεηαβνιέο θπζηθώλ θαηλνκέλσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη θόκβνη απηνί δηαζέηνπλ παξάιιεια ηε δπλαηόηεηα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο. Έλα αζύξκαην δίθηπν αηζζεηήξσλ (WSN) απνηειείηαη από έλα κεγάιν αξηζκό ηέηνησλ ελεξγεηαθά απηόλνκσλ θόκβσλ, ππθλά ηνπνζεηεκέλσλ ζηελ πξνο παξαηήξεζε πεξηνρή (sensing field), δηαζέηνληαο ηθαλόηεηεο αίζζεζεο θαη ελεξγνπνίεζεο (sensing and actuation) θαζώο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ. Οη βαζηθέο ηδηόηεηεο ησλ WSN είλαη: δπλαηόηεηα απηό-νξγάλσζεο επηθνηλσλία πεξηνξηζκέλνπ βειελεθνύο θαη multi-hop δξνκνιόγεζε ππθλή ηνπνζέηεζε ησλ θόκβσλ θαη ζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα ζπρλά κεηαβαιιόκελε ηνπνινγία ιόγσ εμαζζέλεζεο ηνπ ζήκαηνο θαη απνηπρίαο ησλ θόκβσλ πεξηνξηζκνί ζηελ ελέξγεηα, ηελ ηζρύ εθπνκπήο, ηελ κλήκε θαη ηελ ππνινγηζηηθή δπλαηόηεηα πηζαλόηαηα έιιεηςε γεληθνύ identification ησλ θόκβσλ ιόγσ πςεινύ overhead θαη κεγάινπ αξηζκνύ θόκβσλ 23/72

24 Wimax WiMAX, απνθαιείηαη ε ηερλνινγία αζχξκαηεο δηθηχσζεο ε νπνία ιεηηνπξγεί κε παξεκθεξή ηξφπν κε ην Wi- Fi, σζηφζν κε πνιχ κεγαιχηεξε εκβέιεηα. πγθεθξηκέλα, ελψ ην Wi-Fi εμαζθαιίδεη εκβέιεηα επηθνηλσλίαο κέρξη 100 κέηξα, ην WiMax θζάλεη ηα 35 ρηιηφκεηξα ή θαη παξαπάλσ. Μέρξη ζήκεξα ην Wi-Fi επέηξεπε ηελ πξφζβαζε ζην Ιληεξλέη ζε πνιχ κηθξή εκβέιεηα γχξσ απφ ηα ζεκεία πξφζβαζεο (hotspots), φπσο ζε αεξνδξφκηα, ζπλεδξηαθνχο ρψξνπο ή μελνδνρεία. Σν WiMAX ζα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη ην ίδην ζε εκβέιεηα νιφθιεξεο πφιεο, ηα θηήξηα ηεο νπνίαο ζα θαιχπηνπλ κε ην ζήκα ηνπο νη εηηαξίεο παξνρήο Ιληεξλέη (ISP). Σν WiMAX έρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ ζεκεξηλσλ αζχξκαησλ θαη ελζχξκαησλ ζπλδέζεσλ: Ιδησηηθέο εηαηξείεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ αλεμάξηεηα αζχξκαηα δίθηπα ηειεπηθνηλσληψλ θαη ππεξεζηψλ Internet, κε πνιχ κεγάιε επθνιία, θαζψο δελ απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε θαισδίσλ ζε θάζε ζεκείν ηεο ρψξαο, απμάλνληαο ηνλ αληαγσληζκφ. Ο ζπλδξνκεηήο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζχλδεζή ηνπ απφ νπνπδήπνηε αθφκε θαη ελ θηλήζεη κέζα ζηελ πφιε ή θαη νιφθιεξε ηε ρψξα. Κάηη πνπ δελ είλαη εθηθηφ κε ηηο ζεκεξηλέο ζπλδέζεηο ADSL, νχηε θαη κε ηελ ηερλνινγία Wi-Fi, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ηεο εκβέιεηαο. Έλα δίθηπν WiMAX πνπ ζα θαιχπηεη κηα κεγαινχπνιε κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε ιίγεο κέξεο, ζε αληίζεζε κε έλα αληίζηνηρν ελζχξκαην δίθηπν πνπ ζα ρξεηαδφηαλ πνιινχο κήλεο ή θαη ρξφληα. Μεηαθνκίδνληαο ζε άιιε πεξηνρή, ν ζπλδξνκεηήο δελ ζα ρξεηαζηεί λα θάλεη ελεξγνπνίεζε επξπδσληθήο ζχλδεζεο ζηνλ λέν ηνπ ρψξν, φπσο ηζρχεη γηα ηηο γξακκέο ADSL. Αθνχ ζα θαιχπηεηαη απφ ην αζχξκαην ζήκα ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ WiMAX, κπνξεί λα αξρίζεη άκεζα λα ρξεζηκνπνηεί ηε ζχλδεζή ηνπ. 24/72

25 Wimax 25/72

26 Τπνινγηζηηθά Μνληέια ηνπ Αλζξσπίλνπ ώκαηνο nano ATP micro sarcomeres meso fibers macro organ INRIA in silico electromechanical cardiac model Αλαπαξηζηά αλαηνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θπζηνινγηθώλ ζπζηεκάησλ ζε δηάθνξα επίπεδα μόρια, πρωηεΐνες, κύηηαρα, ιζηοί, όργανα, ζσζηήμαηα, ζώμα, κηλ. Δλζσκαηώλεη Γεσκεηξία, Φπζηθή, Υεκεία, Φπζηνινγία, Αλαηνκία Βνεζά ζηελ θαηαλόεζε θπζηνινγηθώλ θαη παζνινγηθώλ κεραληζκώλ: ζσζηήμαηα: Καρδιο-αγγειακό, Κενηρικό Νεσρικό, Γαζηρενηερικό, Αναπαραγωγικό, κηλ. 26/72

27 Νέεο ηερλνινγίεο ζηε Υεηξνπξγηθή Η Υεηξνπξγηθή είλαη από ηνπο θαηαιιειόηεξνπο θαη πην πξόζθνξνπο ηνκείο γηα ηελ ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηώλ Πνηθηιία θαη πιεζώξα ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγώλ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί θαη εθαξκόδνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε 27/72

28 Νέεο ηερλνινγίεο ζηε Υεηξνπξγηθή Αιιάδεη ν ηξόπνο πνπ ε ρεηξνπξγηθή 28/72

29 Δζληθά & Σνπηθά Τγεηνλνκηθά Γίθηπα Health Center Pharmacy Hospital Emergency Clients LAN Firewall Region 2 Region 3 mobile PC Home ISDN analog ADSL Server 29/72

30 ICT ζηελ Υγεία Παξαδείγκαηα Εξεπλεηηθώλ Δξαζηεξηνηήησλ Πξόιεςε π.ρ. ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο Δμαηνκίθεπζε πιεξνθόξεζε, παξνρέο πγείαο, ζεξαπείεο π.ρ. γνληδηαθή ζεξαπεία 30/72

31 Μεγάιεο Δπξσπατθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ N. Fox P. Thompson Brain atrophy detection in Alzheimer s Disease Φπζηνινγηθνί θαη αζζελείο απεηθνλίζεηο-εηθόλεο (longitudinal/multiscale) γελεηηθέο πιεξνθνξίεο modeling of brain tumor evolution In vivo cellular imaging of brain tissues Ρύζκηζε θαη επηθύξσζε κνληέισλ Αλαθάιπςε παξαγόλησλ πνπ ζρεηίδνληαη ηζρπξά κε παζνινγία (Φαηλόηππνπ/Γνλόηππνπ) ρεδηαζκόο λέσλ δεηθηώλ γηα γξεγνξόηεξε δηάγλσζε ρεδηαζκόο θαη έιεγρνο θαξκάθσλ 31/72

32 Δηθνληθόο (Φεθηαθόο) Φπζηνινγηθόο Άλζξσπνο Η Μεγάιε Πξόθιεζε Βαζίδεηαη ζην physiome project: Πνιιά έξγα ζε θπηηαξνινγηθφ επίπεδν (eθχηηαξα) θαη ζε επίπεδν νξγάλσλ (θαξδηά, λεθξά, πλεχκνλεο, κπνζθειεηηθφ) Παξαδείγκαηα ζηηο ΗΠΑ: εηθνληθφο ζηξαηηψηεο 32/72

33 Τπνινγηζηηθά Μνληέια Σξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ηεο αλαηνκίαο ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο Γεκηνπξγνύληαη κε βάζε γεληθά δεδνκέλα αλζξώπηλεο αλαηνκηθήο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο 33/72

34 Δμαηνκηθεπκέλα Τπνινγηζηηθά Μνληέια Αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αλαηνκία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζζελή ζρεδηαζκό επέκβαζεο πξόβιεςε ηνπ απνηειέζκαηνο επέκβαζεο άζθεζε ζε ζπγθεθξηκέλε επεκβαηηθή ηερληθή γηα ηελ αληηκεηώπηζε δεδνκέλνπ πξνβιήκαηνο 34/72

35 Λεηηνπξγηθά Μνληέια Μνληέια πνπ απεηθνλίδνπλ ηε θπζηνινγία θαη ηε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ 35/72

36 Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα Δπηηξέπεη ε πιεξνθνξία λα πξνβιεζεί ζε έλα πξνζνκνησκέλν πεξηβάιινλ πνπ δίλεη όκσο ηελ αίζζεζε ηνπ πξαγκαηηθνύ 36/72

37 Πξνζνκνίσζε ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ Δθπαίδεπζε θαη άζθεζε ηνπ ρεηξνπξγνύ Αμηνιόγεζε ησλ ρεηξνπξγώλ ρεδηαζκό ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο Λεηηνπξγηθό έιεγρν θαη πξόβιεςε ηνπ απνηειέζκαηνο Έξεπλα θαη βειηίσζε ρεηξνπξγηθώλ ηερληθώλ θαη εξγαιείσλ 37/72

38 Πξν-εγρεηξεηηθόο ζρεδηαζκόο Λεπηνκεξήο ζρεδηαζκόο ηεο επέκβαζεο - αμηόπηζηε πξόβιεςε ηνπ απνηειέζκαηνο Mείσζε ηνπ θόζηνπο Mείσζε ηνπ θηλδύλνπ ηεο επέκβαζεο Bειηίσζε ηνπ ζεξαπεπηηθνύ απνηειέζκαηνο 38/72

39 Δληζρπκέλε Πξαγκαηηθόηεηα πλδπάδεη ην πξαγκαηηθό πεξηβάιινλ κε επηπιένλ πιεξνθνξία Βνεζά ζηνλ πξνεγρεηξεηηθό ζρεδηαζκό ηεο επέκβαζεο Απνηειεί έλαλ ελαιιαθηηθό ηξόπν παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ πξνεγρεηξεηηθά θαη δηεγρεηξεηηθά Πεξηιακβάλεη απεηθνληζηηθή θαζνδήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο 39/72

40 Υεηξνπξγηθή κε απεηθνληζηηθή θαζνδήγεζε Σερλνινγίεο πνπ επηηξέπνπλ ζην ρεηξνπξγό λα «βιέπεη» κέζα θαη πίζσ από ζπκπαγή όξγαλα θαη ηζηνύο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο 40/72

41 Ρνκπνηηθή Υεηξνπξγηθή Ρνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή νλνκάδεηαη ε ρεηξνπξγηθή κε ηε ρξήζε ξνκπφη. Καηά ηε ξνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή, ν ρεηξνπξγφο βξίζθεηαη κπξνζηά ζε κηα ρεηξνπξγηθή θνλζφια-η/τ, φπνπ βιέπεη ζε κηα νζφλε ην ρεηξνπξγηθφ πεδίν, ηξηζδηάζηαην θαη κεγεζπζκέλν, θαη πξαγκαηνπνηεί ηελ επέκβαζε θηλψληαο εηδηθνχο κνρινχο, πνπ κνηάδνπλ κε joysticks. Οη εληνιέο πνπ δίλεη ν ρεηξνπξγφο κέζσ ηνλ κνριψλ απηψλ κεηαθέξνληαη ςεθηαθά, ηαπηφρξνλα θαη κε ζαπκαζηή αθξίβεηα, ζηνπο αξζξσηνχο ρεηξνπξγηθνχο βξαρίνλεο ελφο ξνκπφη, νη νπνίνη εθηεινχλ ηηο θηλήζεηο ζην ρεηξνπξγηθφ πεδίν. Οη θηλήζεηο ησλ βξαρηφλσλ ηνπ ξνκπφη ειέγρνληαη 100% απφ ηνλ ρεηξνπξγφ, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη εηδηθά εθπαηδεπκέλνο ζηε ρξήζε ηνπ ξνκπνηηθνχ ζπζηήκαηνο. Η ξνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή είλαη εμέιημε ηεο ελδνζθνπηθήο ρεηξνπξγηθήο. Δίλαη κηα ειάρηζηα επεκβαηηθή θαη ειάρηζηα ηξαπκαηηθή ρεηξνπξγηθή κέζνδνο πνπ ζέηεη ζηελ δηάζεζε ηνπ ρεηξνπξγνχ εμαηξεηηθά ιεπηά θαη εχθακπηα εξγαιεία πνπ εθηεινχλ ηηο ρεηξνπξγηθέο θηλήζεηο κε πξσηνπνξηαθή αθξίβεηα, κέζα απφ κηθξνζθνπηθέο ηνκέο ζην δέξκα ηνπ αζζελνχο. Σν ρεηξνπξγηθφ ζχζηεκα davinci είλαη ην πξψην ζχζηεκα ξνκπνηηθήο ρεηξνπξγηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηνλ Ακεξηθαληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ θαη Τιηθψλ (FDA) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επεκβάζεσλ Ρνκπνηηθή δηάηαμε Da Vinci 41/72

42 Ρνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή Η επέκβαζε γίλεηαη απνθιεηζηηθά από ην ρεηξνπξγό Πξέπεη λα είλαη πνιύ έκπεηξνο θαη λα έρεη εθπαηδεπηεί ζηε ρξήζε ησλ ξνκπνηηθώλ ζπζηεκάησλ Παξέρνληαη ιεπηνκεξή εξγαιεία Βειηηώλνπλ ην ηαιέλην ηνπ θαη ηελ αθξίβεηα ησλ θηλήζεώλ ηνπ Intuitive Surgical, Inc. 42/72

43 Μίθξν-ξνκπόη Δμέιημε ηεο ξνκπνηηθήο θαη ησλ κίθξνήιεθηξν-κεραληθώλ ζπζηεκάησλ (Micro Electro Mechanical Systems ή MEMS) ξνκπόη κε κέγεζνο κηθξόηεξν από 1 cm ρεηηθά θηελά Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε κεγάιν αξηζκό (ξνκπνηηθά ζκήλε-swarm robotics) 43/72

44 Μίθξν-ξνκπόη ζηε ρεηξνπξγηθή Υξήζε ζηε ιαπαξνζθνπηθή θαη ζηε ρεηξνπξγηθή δηα κέζνπ θπζηθώλ νπώλ (NOTES) 44/72

45 πλεξγαδόκελα Μίθξν-ξνκπόη Κάλνπλ ρξήζε κηαο θνηλήο κνλάδαο πνπ κπνξεί λα ελαιιάζζεη ηα δηαθνξεηηθά εξγαιεία, ελώ ε θάζε ζπζθεπή ειέγρεηαη αλεμάξηεηα κε καγλήηεο, εμσηεξηθά 45/72

46 Αξζξσηά κίθξν-ξνκπόη Μίθξν-ξνκπνηηθέο ππνκνλάδεο πνπ ζπλδπάδνληαη κεηαμύ ηνπο ώζηε λα ζπλαξκνινγήζνπλ έλα κεγαιύηεξν αξζξσηό κίθξν-ξνκπόη κε όιεο ηηο επηζπκεηέο ιεηηνπξγίεο (Modular Robot) 46/72

47 47/72

48 Ιαηξηθφο Φάθεινο: ε πξνυπφζεζε πλδέεη κνλαδηθά ηνλ αζζελή κε ηαηξηθά ρξήζηκε πιεξνθνξία Πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: Βαζηθφ Ιαηξηθφ + Κιεξνλνκηθφ Ιζηνξηθφ ηνηρεία λνζειεηψλ Δμεηάζεηο - δηαγλψζεηο πνξίζκαηα Απεηθνληζηηθά - εξγαζηεξηαθά Φαξκαθεπηηθή Αγσγή Δκπινπηίδεηαη κε δεδνκέλα απφ ηνπο ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 48/72

49 ΙΑΣΡΙΚΟ ΦΑΚΔΛΟ ΑΘΔΝΗ EHR 49/72

50 Ιδεαηφο Ιαηξηθφο Φάθεινο Απνθεληξσκέλε κνξθή ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ Η πιεξνθνξία είλαη θαηαλεκεκέλε ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα Δίλαη απνηέιεζκα ηεο ελνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο & ηειεπηθνηλσληψλ Γηαζχλδεζε κε δηαθαλή ζην ρξήζηε ηξφπν κηθξψλ, εηεξνγελψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ Ο Ιδεαηφο (Virtual) Ιαηξηθφο Φάθεινο είλαη ε ηδαληθφηεξε κνξθή Ηιεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ. 50/72

51 Ιαηξηθνί θάθεινη ρσξίο πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ λα δηαιεηηνπξγνχλ... 51/72

52 Έλλνηα Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ Ηιεθηξνληθή Τγεία Ωο δηαιεηηνπξγηθφηεηα γεληθά νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα πνπ έρνπλ 2 ή πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ή ππνζπζηήκαηα λα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξία θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιεξνθνξία απηή. Σν πξψην ζθέινο ηνπ νξηζκνχ ( αληαιιάζνπλ ) αθνξά ζηε ζπληαθηηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα Σν δεχηεξν ζθέινο ( ρξεζηκνπνηνχλ ) ζηε ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα 52/72

53 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζην ρψξν ηεο Τγείαο Οκνηφκνξθε κεηαθνξά δεδνκέλσλ Οκνηφκνξθε παξνπζίαζε δεδνκέλσλ Οκνηφκνξθνη έιεγρνη ρξήζηε Οκνηφκνξθε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ Οκνηφκνξθε πξνζηαζία ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ηνπ αζζελνχο Οκνηφκνξθε δηαζθάιηζε ελφο θνηλνχ βαζκνχ πνηφηεηαο ππεξεζίαο 53/72

54 HL7 HL7: Έλαο από ηνπο πην ελεξγνύο νξγαληζκνύο ζηελ αλάπηπμε ηέηνησλ πξνηύπσλ (ANSI-accredited) Κύξηα απνζηνιή ηνπ: "ε παξνρή πξνηύπσλ γηα ηελ αληαιιαγή, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ θιηληθή πξαθηηθή θαη ηε δηαρείξηζε, ηελ παξάδνζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο". Με άιια ιόγηα, "ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα κεηαμύ ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο" 54/72

55 HL7 v.2 Η έθδνζε 2 ηνπ πξνηύπνπ HL7 πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο γηα ηελ αληαιιαγή ειεθηξνληθώλ ζηνηρείσλ ζεσξείηαη νξόζεκν ζηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη είλαη επξύηαηα εθαξκνζκέλν ζε όιν ηνλ θόζκν. 55/72

56 HL7 v.3 Η έθδνζε 3 ηνπ πξνηύπνπ HL7 ρξεζηκνπνηεί αληηθεηκελνζηξαθή κεζνδνινγία αλάπηπμεο θαη νξίδεη έλα θαηαλνεηό θαη θνηλό γηα όινπο κνληέιν πιεξνθνξίαο (Reference Information Model - RIM) πνπ εθθξάδεηαη ζε UML θαη είλαη ε ζαθήο αλαπαξάζηαζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα δεδνκέλα πνπ αληαιιάζζνπλ ηα κελύκαηα. Επίζεο παξέρεη κεζόδνπο γηα ηε ρξήζε, κέζα ζε κελύκαηα θσδηθώλ θαη ηαηξηθώλ ιεμηθώλ, από δηάθνξεο εμσηεξηθέο πεγέο θαη γεληθά πξνζθέξεη έλαλ αμηόπηζην ηξόπν αμηνιόγεζεο ηεο ζπκκόξθσζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πινπνίεζεο κε ην πξόηππν HL7. 56/72

57 Ηιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε o o o Σν 1998 ν Shiff θαη o Rucker δηαηχπσζαλ, ζην πεξηνδηθφ ηνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ ηεο Ακεξηθήο, ηελ άπνςε Οη γηαηξνί δελ πξέπεη πνηέ μαλά λα γξάςνπλ ζπληαγή κε ην ρέξη Σν 2003 ην Ιλζηηηνχην γηα Αζθαιείο Ιαηξηθέο πξάμεηο βεβαίσζε φηη Η αλάγθε γηα ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε είλαη επείγνπζα θαη ν ζηφρνο είλαη λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηηο ρεηξφγξαθεο ζπληαγέο κέρξη ην Σν 2011 νη ρεηξφγξαθεο ζπληαγέο παξακέλνπλ ν θαλφλαο παξά ε εμαίξεζε. 57/72

58 Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε Ηιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε; Όηαλ oσν 2000 νη Ακεξηθάλνη έθαλαλ πεξηζζφηεξεο απφ 823 εθαηνκκχξηα επηζθέςεηο ζε γξαθεία ηαηξψλ. oοη ηέζζεξηο ζηνπο πέληε αζζελείο πνπ επηζθέπηνληαη έλα ηαηξφ θεχγνπλ κε ηνπιάρηζηνλ κία ζπληαγή. oηελ Ακεξηθή ζπληάζζνληαη πεξηζζφηεξεο απφ 3 δηζεθαηνκκχξηα ζπληαγέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην 65% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Η βειηίσζε ηεο ζπληαγνγξάθεζεο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ηεο κνξθήο, ζα είλαη έλα ζεκαληηθφ θέξδνο ζην ρψξν ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. 58/72

59 Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε Ηιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε; o Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαξκάθσλ πξνθαινχλ εηεζίσο (κειέηε ΙΟΜ): o o o 200,000 ζαλάηνπο 28% λνζνθνκεηαθέο εηζαγσγέο 200 Γηζ. θφζηνο ζην χζηεκα Τγείαο o 30-50% ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ είλαη δπλαηφλ λα πξνιεθζνχλ κε κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε 59/72

60 Τπάξρεη ιχζε; Απνθπγή πξνβιεκάησλ εζθαικέλεο ζπληαγνγξάθεζεο - έιεγρνο 5 ζεκείσλ o σζηφ θάξκαθν o σζηή δφζε o σζηφο αζζελήο o σζηφο ρξφλνο o σζηή νδφο ρνξήγεζεο 60/72

61 Οθέιε o o o o o πκκφξθσζε ηνπ αζζελή ζηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή Μείσζε θφζηνπο ζηνλ αζζελή Καιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ θαξκάθσλ ζχκθσλα κε ην θφζηνο/απφδνζε. Μείσζε ηεο αλακνλήο θαξκάθσλ Καιχηεξε αίζζεζε ιήςεο αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο 61/72

62 Οθέιε o o o o Μείσζε ηεο θαηεπζπλφκελεο ζπληαγνγξάθεζεο Έγθαηξε αληηκεηψπηζε επηπινθψλ Απνζπκθφξεζε ησλ θέληξσλ παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ Οπζηαζηηθή αμηνπνίεζε εμεηδηθεπκέλνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 62/72

63 πληαγνγξάθεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 63/72

64 Personal Medical Digital Assistant PMDA o Πξφζβαζε ζηνλ Ηιεθηξνληθφ θάθειν αζζελνχο θάζε ζηηγκή θαη απφ θάζε ζεκείν o πληαγνγξάθεζε - παξαγγειηνδνζία 64/72

65 πκπεξάζκαηα o o o o Η ηερλνινγία ππάξρεη ιείπεη ε εθαξκνγή ηεο Η λέα πξφθιεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ δελ είλαη πιένλ ε απφθηεζε ηεο ηερλνινγίαο αιιά ε δπλαηφηεηα αθνκνίσζήο ηεο Σν θέληξν βάξνπο ηεο επζχλεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο κεηαθέξεηαη έηζη ζε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ δηαρείξηζε νξγαλσηηθψλ ππνδνκψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα ππνδερζνχλ ηηο λέεο απηέο ηερλνινγίεο εκαληηθφ ξφιν ζην ζηφρν απηφ ζα δηαηειέζεη ε εθπαίδεπζε ησλ γηαηξψλ θαη ηνπ ππφινηπνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε ζπλερήο ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ απηέο παξέρνπλ 65/72

66 πκπεξάζκαηα Γίλνληαη πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία εθαξκφζηκσλ ηδεαηψλ ηαηξηθψλ θαθέισλ Ο ρψξνο ηεο πγείαο επλνείηαη απφ ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ Internet κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ Τπάξρεη βνχιεζε ζε παγθφζκην επίπεδν γηα ηε ρξήζε ηδεαηψλ ηαηξηθψλ θαθέισλ 88% ησλ δηεπζπληψλ λνζνθνκείσλ ησλ ΗΠΑ βιέπνπλ λα εθαξκφδεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ην 2010 Η XML ζα ιχζεη ζεκαληηθά ζέκαηα ηφζν ζηε κνληεινπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ φζν θαη ζηε παξνπζίαζε ηνπο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε Αζθάιεηα πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απαηηεί ζπλερήο ελεκέξσζε θαη επαγξχπλεζε 66/72

67 Σν φξακα γηα ηνλ 21ν αηψλα Αλζξσπνθεληξηθφ χζηεκα Τγείαο κε επίθεληξν ηνλ πνιίηε Γλψζε θαη πιεξνθνξίεο ειεχζεξεο κε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ησλ απνθάζεσλ Γηαζπλδεζηκφηεηα, δηαλνκή θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ ζε ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν Τπεξεζίεο ηειεκαηηθήο ζηελ πγεία 67/72

68 Ο αζζελήο ην 20xx... o o o o o Ο νηθνγελεηαθφο (πξνζσπηθφο) ηαηξφο κνπ κπνξεί λα εμεηάζεη ηελ ηζηνξία ησλ εκβνιηαζκψλ κνπ, ηε ζπληαγνγξαθία νκνηνπαζεηηθψλ θαξκάθσλ ην checkup πνπ έθαλα πέξζη ζηελ Αγγιία Ο θάθειφο κνπ εδψ θαη 5 ρξφληα βξίζθεηαη ζε έλα server (ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ φπνπ δσ ηψξα) Ο ηαηξφο κνπ, κνπ δίλεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε βηληεν-ζπλδηάζθεςε θαη ηαπηφρξνλα θαη νη 2 βιέπνπκε ζηελ νζφλε ην θάθειφ κνπ Πξνζζέησ (εγθεθξηκκέλα;) ζηνηρεία απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ρξφληνπ δηαβήηε κνπ Όηαλ κεηαθνκίζσ ιφγσ δνπιεηάο ζηε ηνπηγάξδε φια κνπ ηα δεδνκέλα είλαη θαηαλνεηά γισζζηθά απφ ηνπο ηαηξνχο θαη ζεκαζηνινγηθά απφ ηα ζπζηήκαηά ηνπο... 68/72

69 Ο ηαηξφο ην 20xx o o o o Ο («πξνζσπηθφο» / «νηθνγελεηαθφο») ηαηξφο κνπ έρεη ζην ΗΦΑ κνπ φια ηα δσηηθά κνπ δεδνκέλα (γηα παξάδεηγκα νηθνγελεηαθή θιεξνλνκηθφηεηα, ζπληαγνγξαθία, αιιεξγηθέο επηδξάζεηο...) Μπνξεί λα αλαδεηήζεη ηα απνηειέζκαηα ζε νπνηνδήπνηε βάζνο ρξφλνπ, λα παξαθνινπζήζεη ηελ εμέιημε ελφο επεηζνδίνπ, λα ελεκεξσζεί γηα ηελ πνξεία εμεηάζεσλ θαη λα πξνγξακκαηίζεη πεξηνδηθά εκβφιηα, εμεηάζεηο, θιπ Ο θάθεινο ελεκεξψλεηαη απηφκαηα γηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ζε άιια ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο Δπθπή ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε εθηεηακέλεο γλσζηαθέο δνκέο δεδνκέλσλ, αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ ΗΦΑ, επηηξέπνπλ ζηνλ ηαηξφ κνπ λα ιάβεη ηε βέιηηζηε ελεκεξσκέλε απφθαζε 69/72

70 Τν παξόλ δειαδή ην ρζεο Σηόρνο Τν κέιινλ δειαδή ην ζήκεξα 70/72

71 Έλαο Μαθξχο Γξφκνο ήκεξα: Νεζίδεο Πιεξνθνξηθήο Αχξην: Γίθηπα Τγείαο ΟΠΤ - IASYS Τπεξεζίεο ζηνλ Πνιίηε εβαζκφο ζηνλ Δπαγγεικαηία Τγείαο Δίκαζηε αθφκα εδψ.γηα ηελ επηηπρία ησλ έξγσλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν έρνπλ νη ηειηθνί ρξήζηεο : ηαηξνί, λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, θιπ. 71/72

72 Γηα λα κελ πξνζπαζνχκε γηα ην αδχλαην 72/72

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΕΜ: 3772 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΕΜ: 3772 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γρ ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΙΝΙΓΗ ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Επιβλϋπων: Καπόπουλοσ Δημότριοσ Σπουδαςτόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ»

Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ» ΣΔΗ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΔΦ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ(ΠΡΧΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΟΗΚΗΝΧΝΗΧΝ) Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ» Στατιρθ ειρινθ 1/1/2014 ΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα ζύκθσλα κε ηε

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο «Ανίτνεσση Δικτύων Υπό Κακόβοσλο Έλεγτο Κάνοντας Φρήση Της

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηυιακών Σσστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ «Διδακηικής ηης Σεχνολογίας & Φηθιακών υζηημάηων» Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία Δπηζέζεηο Distributed Denial of Service

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ βαζηδόκελνπ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ζηόρν ηελ πξνζσπνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

Focus on Quality and Customer

Focus on Quality and Customer Δηαηξηθή Παξνπζίαζε Focus on Quality and Customer A P O L L O A. E. Μάρτιος 2009 Apollo A.E. Ε η α ι π ι κ ή Π α π ο ς ζ ί α ζ η Περιεχόμενα: Ποίοι Είμαστε 1 Ιστορικό 2 Προϊόντα 3 Υπηρεσίες 9 Οι Πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα