ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: / ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» 1

2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκμίσθωση των Δημοτικών Αφοδευτηρίων (WC) του Δήμου Ρεθύμνου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ διακηρύσσει Τη διεξαγωγή στις 30 Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Άδελε, της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης (στο εξής «Επιτροπή Δημοπρασίας») [άρθρο 72 παρ. 1 ε Ν. 3852/2010] φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΚΚ και του π.δ.270/1981 για την «Εκμίσθωση των Δημοτικών Αφοδευτηρίων (WC) του Δήμου Ρεθύμνου». Εάν η παραπάνω δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, θα επαναληφθεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 192 του ΔΚΚ με τους ίδιους όρους, που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Μίσθωσης Η μίσθωση περιλαμβάνει κτίρια Αφοδευτηρίων ως εξής: 1. Πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων συνολικού εμβαδού 38,53m 2 : α)γυναικών: προθάλαμος με 3(τρεις) νιπτήρες για πλύσιμο χεριών και 4(τέσσερα) αποχωρητήρια με λεκάνες ευρωπαϊκού τύπου. β)ανδρών: προθάλαμος με 2(δύο) νιπτήρες για πλύσιμο χεριών,2 (δύο) αποχωρητήρια με λεκάνες ευρωπαϊκού τύπου και 6(έξι) ουρητήρια υγιεινού τύπου. γ) ΑΜΕΑ: 1(ένα) νιπτήρα και 1(ένα) αποχωρητήριο ΑΜΕΑ. 2. Πλατείας Μικρασιατών συνολικού εμβαδού 15,37 m 2 : α)γυναικών: προθάλαμος με 2(δύο) νιπτήρες για πλύσιμο χεριών και 2(δύο) αποχωρητήρια με λεκάνες ευρωπαϊκού τύπου. β)ανδρών: προθάλαμος με 2(δύο) νιπτήρες για πλύσιμο χεριών και 2(δύο) αποχωρητήρια με λεκάνες ευρωπαϊκού τύπου. 3. Οδού Ιουλίας Πετυχάκη συνολικού εμβαδού 10,57 m 2 : Προθάλαμος με 2(δύο) νιπτήρες για πλύσιμο χεριών. α)γυναικών: 2(δύο) αποχωρητήρια με λεκάνες ευρωπαϊκού τύπου και 2(δύο) νιπτήρες για πλύσιμο χεριών. β)ανδρών: 2 (δύο) αποχωρητήρια με λεκάνες ευρωπαϊκού τύπου, 2(δύο) ουρητήρια υγιεινού τύπου και 1(ένα) νιπτήρα για πλύσιμο χεριών. γ) ΑΜΕΑ: 1(ένα) αποχωρητήριο ΑΜΕΑ. 4. Φρουρίου Φορτέτζας συνολικού εμβαδού 26,45 m 2 : α)γυναικών: προθάλαμος με 2(δύο) νιπτήρες για πλύσιμο χεριών και 2(δύο) αποχωρητήρια με λεκάνες ευρωπαϊκού τύπου. β)ανδρών: προθάλαμος με 2(δύο) νιπτήρες για πλύσιμο χεριών και 2 (δύο) αποχωρητήρια με λεκάνες ευρωπαϊκού τύπου. γ) ΑΜΕΑ: 1(ένα) νιπτήρα και 1(ένα) αποχωρητήριο ΑΜΕΑ. Όλα τα παραπάνω 1,2,3,4 αποτελούν αντικείμενο της μίσθωσης και θα αναφέρονται στο εξής ως μίσθια. 2

3 Άρθρο 2 ο Όριο πρώτης προσφοράς Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ ( 10,00 ) και για τα τέσσερα μαζί. Άρθρο 3 ο Όροι συμμετοχής στη δημοπρασία 3.1. Στη Δημοπρασία δύνανται να συμμετέχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία, που έχει συσταθεί ή θα συσταθεί Για τη συμμετοχή του στη Δημοπρασία κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Δημοπρασίας: (α) υπεύθυνη έγγραφη δήλωση, ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και έχει λάβει πλήρη γνώση τους. β) δημοτική ενημερότητα. (γ) ενημερότητα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης (δ) φορολογική ενημερότητα. (ε) ασφαλιστική ενημερότητα από τον ασφαλιστικό οργανισμό, στον οποίο είναι ασφαλισμένος, και ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ. (στ) ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) για την παρακατάθεση στο ΤΠΔ από το διαγωνιζόμενο ή άλλο πρόσωπο, το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10 ) του 36πλασίου του ποσού, το οποίο ορίζεται στη διακήρυξη ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος, δηλαδή ποσού ευρώ τριάντα έξι (36,00 ), διάρκειας έξι (6) μηνών τουλάχιστον, από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας. Τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία θα αναγράφονται στην παραπάνω εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συμφωνούν απολύτως με τα προσωπικά στοιχεία του διαγωνιζόμενου. Οι εγγυήσεις συμμετοχής, οι οποίες θα κατατεθούν, θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής του τελευταίου πλειοδότη, η οποία θα παραμείνει στα χέρια του Δήμου Ρεθύμνης μέχρι την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον τελευταίο πλειοδότη και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης, οπότε η παραπάνω εγγύηση συμμετοχής θα αντικατασταθεί με άλλη εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης μίσθωσης και ιδίως του όρου της έγκαιρης καταβολής του μισθώματος (σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω στο άρθρο 9), ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του 36πλασίου του μηνιαίου μισθώματος το οποίο θα έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοπρασία Επιπλέον για τη συμμετοχή του στη Δημοπρασία κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να παρουσιάσει στην Επιτροπή Δημοπρασίας αξιόχρεο εγγυητή. Για τη συμμετοχή του διαγωνιζόμενου στη Δημοπρασία πρέπει να κατατεθούν από τον εγγυητή του στην Επιτροπή Δημοπρασίας: (α) υπεύθυνη έγγραφη δήλωση, ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και έχει λάβει πλήρη γνώση τους. β) δημοτική ενημερότητα. (γ) ενημερότητα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης (δ) φορολογική ενημερότητα. 3

4 (ε) ασφαλιστική ενημερότητα από τον ασφαλιστικό οργανισμό, στον οποίο είναι ασφαλισμένος, και ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ. Ο εγγυητής θα συνυπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας και τη σύμβαση μίσθωσης, ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το μισθωτή για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης μίσθωσης και ιδίως του όρου της έγκαιρης καταβολής του μισθώματος, παραιτούμενος της ένστασης της διζήσεως (άρθρο 855 Αστικού Κώδικα) και των δικαιωμάτων και ενστάσεων των άρθρων 853, 855, 858, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του Αστικού Κώδικα Αν κάποιο πρόσωπο πλειοδοτεί στο όνομα και για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει πριν από την έναρξη της δημοπρασίας στην Επιτροπή Δημοπρασίας, καταθέτοντας το σχετικό νόμιμο ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι συμμετέχει για δικό του λογαριασμό Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η σχετική δέσμευση μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους πλειοδότες και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Άρθρο 4 ο Δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης στον τύπο Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες και μια εβδομαδιαία τοπικές εφημερίδες και σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης. Άρθρο 5 ο Διαδικασία της δημοπρασίας Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική. Η δημοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας, η οποία ορίζεται στη διακήρυξη, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Δημοπρασίας και η απόφασή της καταχωρείται στα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά τη σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η σχετική δέσμευση μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους πλειοδότες και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο 1,2,3,4 των αφοδευτηρίων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας, σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές. Η απόφαση της Επιτροπής Δημοπρασίας για τον αποκλεισμό οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου να συμμετέχει στη δημοπρασία με την αιτιολογία, ότι δεν πληροί κάποιον από τους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της Δημοπρασίας συντάσσονται επί απλού χάρτου. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή Δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Άρθρο 6 ο Έγκριση των πρακτικών και του αποτελέσματος της δημοπρασίας Τα πρακτικά και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Σε περίπτωση, κατά την οποία τα πρακτικά και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας δεν εγκριθούν, ο τελευταίος πλειοδότης δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα αποζημίωσης. 4

5 Άρθρο 7 ο Υπογραφή της σύμβασης Η σύμβαση μίσθωσης θεωρείται ότι καταρτίστηκε, αφού το αποτέλεσμά της εγκριθεί από τα παραπάνω αρμόδια όργανα. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, η οποία πραγματοποιείται με αποδεικτικό παραλαβής, της αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση και την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει στο Δήμο Ρεθύμνης μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου Ρεθύμνης άνευ οποιασδήποτε δικαστικής παρεμβάσεως και διενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, ευθυνόμενων εις ολόκληρον για την επί έλαττον διαφορά του αποτελέσματος της νέας δημοπρασίας σε σχέση με την προηγούμενη. Από τη λήξη της παραπάνω 10ήμερης προθεσμίας η σύμβαση μίσθωσης θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα. Άρθρο 8 ο Διάρκεια της μισθώσεως Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία ( 3) έτη και αρχίζει από την ως άνω υπογραφή της σύμβασης. Ο μισθωτής υποχρεούται να παραμείνει τουλάχιστον για ένα χρόνο. Αν μετά τον ένα χρόνο θελήσει να απομακρυνθεί από τα μισθία, η σύμβαση θα λυθεί αζημίως για το μισθωτή, αρκεί να έχει ειδοποιήσει εγγράφως τη Διεύθυνση Καθαριότητας τουλάχιστον 4 μήνες νωρίτερα. Κατά τη λήξη της διάρκειάς της η μίσθωση λύεται αυτοδικαίως και ο μισθωτής υποχρεούται χωρίς οποιαδήποτε όχληση να αποδώσει ελεύθερα τα μίσθια στον εκμισθωτή, την κατάσταση, στην οποία τα παρέλαβε, διαφορετικά υποχρεούται σε αποζημίωση για την αποκατάσταση κάθε ζημίας του εκμισθωτή. Άρθρο 9 ο Καταβολή του μισθώματος 9.1. Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μισθωτικού μήνα στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης. Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής του μισθώματος ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει επιπλέον τις νόμιμες προσαυξήσεις Ο μισθωτής επιβαρύνεται επιπλέον και υποχρεούται να πληρώνει στο σύνολό τους: -τα τέλη χαρτοσήμου -τα πάσης φύσεως τέλη που αφορούν το ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων φωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης και γενικά τους λογαριασμούς ΔΕΗ και ΔΕΥΑΡ -κάθε φόρο, τέλος, εισφορά και βάρος, που επιβάλλεται ή θα επιβληθεί στον εκμισθωτή για το μίσθιο, εκτός του φόρου ακίνητης περιουσίας -οποιοδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά και βάρος επιβαρύνει το μίσθωμα σύμφωνα με το νόμο Τα λειτουργικά έξοδα του μισθίου βαρύνουν εξ ολοκλήρου το μισθωτή. 9.4.Η καθυστέρηση καταβολής ακόμη και ενός μηνιαίου μισθώματος (εν όλω ή εν μέρει) συνεπάγεται την επέλευση σε βάρος του όλων των εννόμων συνεπειών, οι οποίες προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και στο νόμο. Άρθρο 10 ο Μείωση του μισθώματος Η μείωση του μισθώματος για οποιοδήποτε λόγο αποκλείεται ρητώς. 5

6 Άρθρο 11 ο Πραγματικά και νομικά ελαττώματα Ο εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του μισθωτή για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των μισθίων, ανεξαρτήτως του χρόνου εμφανίσεώς του. Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση, στην οποία βρίσκονται τα μίσθια ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας σε βάρος των μισθίων και τεκμαίρεται ότι ο μισθωτής έχει λάβει πλήρη γνώση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των μισθίων, κατά συνέπεια ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή στη μείωση του μισθώματος ή στη λύση της μίσθωσης Ο μισθωτής έχει ελέγξει, γνωρίζει πλήρως και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την πραγματική κατάσταση και τη νομική κατάσταση των μισθίων και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι τα μίσθια είναι της απόλυτης αρεσκείας του Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή των μισθίων, τις δουλείες υπέρ των μισθίων, τα όρια τους και εν γένει τα μίσθια σε καλή κατάσταση και να προστατεύει τα μίσθια από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Άρθρο 12 ο Χρήση του μίσθιου Τα μίσθια επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από το μισθωτή αποκλειστικά και μόνο ως Δημόσια Αφοδευτήρια (Τουαλέτες) απαγορευμένης ρητώς οποιασδήποτε άλλης χρήσεώς τους. Άρθρο 13 ο Συντήρηση των μισθίων Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και ευθύνεται για κάθε ζημία, βλάβη ή φθορά στα μίσθια, είτε προκαλείται από τον ίδιο, είτε από τρίτα πρόσωπα (π.χ. βοηθούς εκπλήρωσης και προστηθέντες του μισθωτή, συναλλασσόμενους με το μισθωτή κλπ.), είτε από οποιαδήποτε άλλα τυχαία γεγονότα (βανδαλισμούς κλπ.) Ο μισθωτής δεν δικαιούται να πραγματοποιήσει στα μίσθια οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη, βελτίωση ή άλλη μεταβολή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκμισθωτή. Για κάθε αναγκαία μεταβολή των μισθίων ο μισθωτής υποχρεούται να ζητήσει και να λάβει προηγουμένως έγγραφη άδεια από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνης. Οι σχετικές εργασίες θα τελούν υποχρεωτικά υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης, η οποία έχει το δικαίωμα να εμποδίσει κάθε κακότεχνη ή επιβλαβή εργασία. Η παράβαση των παραπάνω όρων εκ μέρους του μισθωτή συνιστά λόγο έξωσής του Οι τυχόν βελτιώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από το μισθωτή, βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή και παραμένουν προς όφελος των μισθίων. Ο μισθωτής δεν έχει καμία αξίωση από οποιαδήποτε αιτία κατά του εκμισθωτή για την απόδοση των κάθε είδους (αναγκαίων, επωφελών ή πολυτελών) δαπανών, που τυχόν πραγματοποιήσει στα μίσθια. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αφαίρεσης ή αξίωση απόδοσης των κατασκευών του (ή της αξίας τους), τα οποία παραμένουν προς όφελος των μισθίων. Σε κάθε περίπτωση ο εκμισθωτής δικαιούται να ζητήσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάστασή τους με δαπάνες του μισθωτή Κάθε ζημία (εξαιτίας της φυσιολογικής ή μη φθοράς) των κτιρίων και του εξοπλισμού των μισθίων βαρύνει τον μισθωτή, ο οποίος υποχρεούται (με επιμέλεια και δαπάνες του) στην 6

7 άμεση αποκατάστασή της. Ο μισθωτής δηλώνει ρητά ότι έχει ελέγξει και γνωρίζει πλήρως την κατάσταση των κτιρίων και του εξοπλισμού των μισθίων, τα οποία παραλαμβάνει στην κατάσταση, στην οποία βρίσκονται, και ότι έχει συνυπολογίσει τις σχετικές δαπάνες (συντήρησης, επισκευών, αντικατάστασης κλπ.) στην προσφορά του. Άρθρο 14 ο Απαγορεύσεις Απαγορεύεται απολύτως στο μισθωτή να παραχωρήσει με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία τη χρήση των μισθίων (εν όλω ή εν μέρει) σε οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο και ιδίως απαγορεύονται η υπεκμίσθωση του μίσθιου, η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης, η πρόσληψη συνεταίρου κλπ Η σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση της μίσθωσης απαγορεύεται απολύτως. Άρθρο 15 ο Επιθεώρηση του μισθίου Ο εκμισθωτής δικαιούται να επισκέπτεται, να επιθεωρεί και να ελέγχει τα μίσθια ανά πάσα στιγμή. Άρθρο 16 ο Υποχρεώσεις του μισθωτή ως προς τη λειτουργία των Αφοδευτηρίων Κατά τη λειτουργία των παραπάνω μισθίων ως Δημοτικών Αφοδευτηρίων ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να τηρεί ιδίως όλα τα μέτρα ασφάλειας και τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Ο εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τις σχετικές πράξεις ή παραλείψεις του μισθωτή. Ιδίως ο εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα, για οποιαδήποτε ρύπανση του περιβάλλοντος κλπ Ο μισθωτής υποχρεούται (με επιμέλεια και δαπάνες του) και έχει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για την εκτέλεση στα μίσθια όποιων εργασιών (τροποποιήσεων προσθηκών, βελτιώσεων ή άλλων μεταβολών κλπ.) απαιτούνται για τη λειτουργία των Αφοδευτηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και τις οδηγίες και υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών τελεί υπό τους όρους, οι οποίοι προβλέπονται παραπάνω στο άρθρο Ο μισθωτής ευθύνεται αποκλειστικά για την τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής, αγορανομικής νομοθεσίας, των αστυνομικών διατάξεων καθώς και κάθε άλλης σχετικής νομοθεσίας Ο μισθωτής υποχρεούται με την επιφύλαξη του άρθρου 17 της παρούσας να εξασφαλίζει ελεύθερη, απρόσκοπτη, ασφαλή και σύμφωνη με τους κανόνες δημόσιας υγιεινής πρόσβαση στους χώρους των αφοδευτηρίων για οποιοδήποτε επιθυμήσει τη χρησιμοποίησή τους κατά το ωράριο λειτουργίας που περιγράφεται παρακάτω: a. Πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων: από 7:30π.μ. έως 11:30μ.μ. καθημερινά, εκτός τις περιπτώσεις που υπάρχουν εκδηλώσεις στο Δημοτικό Κήπο οπότε το ωράριο θα προσαρμόζεται έως 1 ώρα μετά τη λήξη των εκδηλώσεων. b. Πλατείας Μικρασιατών : 9π.μ. έως 1 μ.μ. c. Οδού Ιουλίας Πετυχάκη : 9 π.μ. έως 1 μ.μ. 7

8 d. Φρουρίου Φορτέτζας : θα ακολουθείται το ωράριο λειτουργίας του Φρουρίου. Όταν θα υπάρχουν εκδηλώσεις οι τουαλέτες θα παραμένουν ανοικτές έως τη λήξη αυτών και το κλείσιμο του Φρουρίου Ο μισθωτής υποχρεούται να προβαίνει σε : Σκούπισμα, σφουγγάρισμα στο χώρο των τουαλετών, με κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα. Καθαρισμό τουαλετών: λεκάνες, νιπτήρες, βρύσες και καθρέπτες με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά μέσα. Πλύσιμο πλακιδίων τοίχων και πορτών τουαλετών. Οι παραπάνω εργασίες ιδιαίτερα κατά την περίοδο από 1 Απριλίου έως 30 Οκτωβρίου πρέπει να εκτελούνται διαρκώς ώστε οι τουαλέτες να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση υγιεινής και καθαριότητας Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος για την προμήθεια όλων των αναλωσίμων ειδών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των αφοδευτηρίων, ιδιαίτερα δε κατά την περίοδο από 1 Απριλίου έως 30 Οκτωβρίου Ο μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί ικανό αριθμό εργαζομένων ως προσωπικό καθημερινά για την επίβλεψη και την καθαριότητα των μισθίων. Υποχρεούται ο μισθωτής στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας και αποφυγής ατυχημάτων των παραπάνω εργαζομένων και στην απόλυτη συμμόρφωσή του με τους όρους της διακήρυξης. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο μισθωτής κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου δεν θα τελεί σε σχέση ή σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή εξάρτηση από το Δήμο, παρά μόνο από τον μισθωτή, που είναι ο μοναδικός εργοδότης του. Ο μισθωτής υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και σε κάθε άλλο κατά το νόμο αρμόδιο ασφαλιστικό Οργανισμό το προσωπικό που χρησιμοποιείται από αυτόν για την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου της παρούσας ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να τηρεί τους κείμενους νόμους, διατάξεις κ.λ.π. και γενικά αυτούς που αφορούν την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού που χρησιμοποιείται από αυτόν, ευθυνόμενος για κάθε παράβασή τους. Η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου έχει το δικαίωμα να ελέγχει όποτε κρίνει σκόπιμο την άρτια και σύμφωνη με τα παραπάνω εκτέλεση της λειτουργίας των μισθίων. Σε περίπτωση επανειλημμένης πλημμελούς διεξαγωγής οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους της μίσθωσης, και μη συμμόρφωσης του μισθωτή μετά από έγγραφη σύσταση, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την εφαρμογή του άρθρου 19 της παρούσας διακήρυξης. Άρθρο 17 ο Δικαίωμα του μισθωτή από την χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων των μισθίων Ο μισθωτής δικαιούται να εισπράττει αντάλλαγμα από κάθε άτομο που εισέρχεται στα μίσθια προκειμένου να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις τους, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,50 Ευρώ ανά χρήση. Για το σκοπό αυτό επιτρέπεται να τοποθετήσει αυτόματα μηχανήματα (κερματοδέκτες) για την είσπραξη του αναλογούντος ποσού από τους εισερχόμενους στα μίσθια. Το κόστος για την αγορά και τοποθέτηση των μηχανημάτων αυτών επιβαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή. 8

9 Άρθρο 18 ο Λήξη της μίσθωσης Κατά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει τα μίσθια υπογράφοντας το σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο θα συνταχθεί από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνης. Η απόδοση του μισθίου θα θεωρείται ότι έγινε μετά την υπογραφή του παραπάνω πρωτοκόλλου Ο μισθωτής υποχρεούται -πριν αποδώσει το μίσθιο- να αποκαταστήσει με δαπάνες του όλες τις ζημίες και τις φθορές, για τις οποίες ευθύνεται κατά τους όρους της σύμβασης μίσθωσης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης. Ο εκμισθωτής θα παραλάβει το μίσθιο μετά από την αποκατάσταση των παραπάνω ζημιών και φθορών Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης των παραπάνω ζημιών και φθορών θα θεωρείται ότι ο μισθωτής εξακολουθεί να κατέχει το μίσθιο και θα ευθύνεται για κάθε ζημιά του εκμισθωτή εξαιτίας οποιασδήποτε καθυστέρησης. Άρθρο 19 ο Παράβαση των όρων της μίσθωσης Όλοι οι όροι της σύμβασης μίσθωσης είναι ουσιώδεις και αναγκαίοι. Η μη καταβολή του μισθώματος, η μη καταβολή κάθε άλλης σχετικής με τη μίσθωση οφειλής του μισθωτή ή η παράβαση οποιουδήποτε άλλου όρου της σύμβασης μίσθωσης εκ μέρους του μισθωτή παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει τη μίσθωση και συνεπάγεται την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ως ποινικής ρήτρας σε βάρος του μισθωτή, διατηρούμενου του δικαιώματος του εκμισθωτή να αξιώσει αποζημίωση για κάθε επιπλέον ζημία του από την αθέτηση της σύμβασης μίσθωσης. Άρθρο 20 ο Πληροφόρηση ενδιαφερόμενων και τρόπος παραλαβής της αναλυτικής διακήρυξης. Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης για τη δημοπρασία χορηγούνται από τη Δ/νση Καθαριότητας(Μισσίρια Ρεθύμνου, θέση Παπούρα - Πληροφορίες: Σ.Χριστοφοράκη ) μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας της Δημοπρασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 έως 15:00). Ρέθυμνο, Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης 9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Πληρ. Καραγιαννίδου Κυριακή Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 26-10- 2015

Διαβάστε περισσότερα

Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 07/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1794 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 17/02/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Ο Δήμαρχος Πέλλας. Διακηρύσσει ότι:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Ο Δήμαρχος Πέλλας. Διακηρύσσει ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ.Ε. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Αρ. Πρωτ. :36373/11-6-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Πέλλας Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε φανερό προφορικό και πλειοδοτικό διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας,

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ομονοίας 117, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 83 13 88 (εσωτ.1) Τηλεομοιότυπο: 2510 83 13 78 Ηλ. Δ/νση: account@kavalagreece.gr Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 10/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 5059 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 10 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 10 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ.2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 10 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΚΑ, 84800 ΜΗΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΡΗ ΚΩΝ / ΝΑ ΤΗΛ.: 2287360120 FAX: 2287023374 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άμφισσα 10 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 17.243 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κεχαγιά- Άμφισσα Πληροφορ. : Νικ. Τούμπας Τηλέφ. : 2265350914 FAX. : 22650 91128 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άμφισσα 10 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 17.243 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κεχαγιά- Άμφισσα Πληροφορ. : Νικ. Τούμπας Τηλέφ. : 2265350914 FAX. : 22650 91128

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩ0Ο-ΣΦ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩ0Ο-ΣΦ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 805 (Αριθµός πρακτικού 26) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα τακτικά µέλη της κ.κ. Ν. ηµόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Ν.ΠΑΓΑΣΩΝ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Ν.ΠΑΓΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΟ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΕΝΤΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης Αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ 44045 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ 44045 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι 30-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ 44045 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62 Ταχ.Κωδικας : 121 35 Πληροφορίες : Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 4/12/2013 Αρ. πρωτ. 22044

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 4/12/2013 Αρ. πρωτ. 22044 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 4/12/2013 Αρ. πρωτ. 22044 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 04-07-2014 Αριθμ.πρωτ.: 12440 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (Αριθµοί τεµαχίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 32 ου 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 32 ου 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά 31-03-2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 24599 ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Παραμυθιά 17-04-2015 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Άρθρο 1 ο : Προσδιορισμός του νομικού πλαισίου που διέπει τον διαγωνισμό και την σύμβαση Άρθρο 2 ο : Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 27/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 58 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ταχ. /νση: Κύθηρα Ταχ. Κώδικας: 80100 Τηλ: 27360 31338 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα