Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2014) Αριθμός Μελέτης : 1/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη Α\ γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη Α\ γαιώδη-ημιβραχώδη 3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων Α\20.30 εκσκαφών με μηχανικά μέσα 4 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων Α\20.40 εκσκαφών και κατεδαφίσεων 5 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό Α\20.20 υλικό λατομείου Α\ ΟΙΚ 2122 ΟΙΚ 2124 ΟΙΚ 2171 ΟΙΚ 2177 ΟΙΚ 2162 tonx10 m 4,5 20,25 91,13 1 4,50 4, ,90 27, ,60 240, ,70 62,80 6 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 6 ΟΙΚ ,2 15,70 128,74 7 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 8 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων Α\ ΟΙΚ 2226 ΟΙΚ ,00 392, ,00 140,00 κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, Α\ με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 9 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων 9 ΟΙΚ ,90 632,00 παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Α\ χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 10 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων 10 ΟΙΚ ,50 4,50 παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται Α\ προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 11 Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να 11 ΟΙΚ ,70 6,70 καταβάλλεται προσοχή για την Α\ εξαγωγή ακεραίων κεράμων 12 Καθαίρεση επιχρισμάτων Α\ ΟΙΚ ,60 5,60 13 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή 13 ΟΙΚ 2261B 1 9,00 9,00 ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές Α\ επιφανείας άνω των 0,05 και έως 0,12 14 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών Α\22.45Ν 14 ΟΙΚ ,00 690,00 κουφωμάτων 15 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και Α\22.60 λοιπών λεπτών επιστρώσεων 15 ΟΙΚ ,20 22,00 16 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από Α\ ΟΙΚ ,70 27,00 μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες 17 Καθαίρεση ειδών υγιεινής Ν 17 ΟΙΚ ,00 120,00 18 Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, 19 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας 20 Γαρμπιλοδέματα των 200 τσιμέντου ανά 21 Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/ Α Α\ Α\ Α\ ΟΙΚ 2275 ΟΙΚ 3207 ΟΙΚ 3212 Μ2 7 15,00 105,00 1 5,00 5, , , ,00 950,00 Σε μεταφορά 6.875,77

2 Από μεταφορά 6.875,77 22 Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Α\ ΟΙΚ ,00 318,00 23 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών Α\ ΟΙΚ ,50 450,00 24 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 25 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 26 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C 27 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους Α\38.03 Α\ Α\ Α\ x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 28 Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με Α\ τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 τσιμέντου και 0,08 ασβέστου ΟΙΚ 3816 ΟΙΚ 3873 ΟΙΚ 3873 ΟΙΚ ΟΙΚ ,5 15,70 180, ,07 197, ,01 673, ,50 33,50 5,6 20,00 112,00 29 Χωρίσματα αλουμινίου Ν\ ΟΙΚ ,2 100,00 220,00 30 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από Α\ ΟΙΚ ,30 14,60 ξυλεία τύπου δρυός 31 Επισκευή παντός τύπου κουφωμάτων Α\54.46Ν ,00 625,00 32 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με 32 ΟΙΚ , ,00 κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm Α\ Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με 33 ΟΙΚ ,2 123,00 270,60 κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm Α\ Είδη κιγκαλερίας Ν\ ΟΙΚ ,00 300,00 35 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα Α\ ΟΙΚ ,6 28,00 184,80 ενδεικτικού τύπου DUROPAL 36 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή Α\ ΟΙΚ ,4 225,00 540,00 τυποποιημένα 37 Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί Α\ ΟΙΚ ,4 180,00 432,00 τοίχου, μή τυποποιημένα 38 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα Α\ ΟΙΚ ,50 100,50 επιφάνειας έως 0,20 39 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή Α\61.05 κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm 39 ΟΙΚ , ,80 40 Μεταλλικός σκελετός Α\ ΟΙΚ , ,80 τοιχοπετάσματος 41 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από Α\ ΟΙΚ ,00 50,00 ευθύγραες ράβδους 42 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες Α\ ΟΙΚ ,60 470,40 43 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης 44 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min 45 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραες ράβδους Α\62.50Ν Α\ Α\ ΟΙΚ 6236 ΟΙΚ 6236 ΟΙΚ , , , , , ,00 46 Πάσσαλοι περιφραγμάτων από Α\ ΟΙΚ ,70 108,00 μορφοσίδηρο διατομής ''L'' ή ''T'' 47 Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή Α\ ΟΙΚ ,80 70,00 48 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. Α\ ΟΙΚ ,13 175, ,75 49 Θυραι πολυφυλλοι εξ αλουμινίου ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ ,5 272, ,72 Σελίδα 2 Σε μεταφορά ,41

3 Από μεταφορά ,41 50 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, Α\ ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα 51 Προστατευτικές επενδύσεις Α\65.32 θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου 52 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με Α\71.21 τσιμεντοκονίαμα 53 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού Α\72.16 τύπου 54 Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm 55 Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 50 mm 56 Επισκευή εξωτερικού μεταλλικού στεγάστρου με πολυκαρβονικά φύλλα 57 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς cm 58 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm 59 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 60 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 61 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων 62 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) πάχους 6,0 mm Α\ Α\ Α\72.70Ν Α\ Α\ Α\ Α\73.35 Α\73.76 Ν\ ΟΙΚ 6522 ΟΙΚ 6532 ΟΙΚ 7121 ΟΙΚ 7211 ΟΙΚ 7231 ΟΙΚ 7246 ΟΙΚ 7231 ΟΙΚ 7317 ΟΙΚ 7331 ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ 7396 ΟΙΚ , , ,00 900, , , ,50 23, ,70 15, ,00 390, ,00 700, , , , ,00 7,4 33,50 247,90 1 4,50 4, ,60 168, ,00 280,00 63 Επίστρωση με πλαστικά πλακίδια. Ν\ ΟΙΚ ,00 43,00 64 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια 64 ΟΙΚ ,30 196,80 με τσιμεντοκονίαμα ή με Α\ τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm 65 Περιθώρια τσιμεντοκονίας Α\73.47Ν 65 ΟΙΚ ,00 50,00 66 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους Α\ cm, σε αναλογία έως 5 άχια ανά τετραγωνικό μέτρο 67 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm Α\ Πλαστικά φύλλα διαφανή επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού Α\ Ν 69 Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m Α\ Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, Α\ συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) 71 Προετοιμασία επιχρισμένων Α\77.15 επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 72 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων Α\77.54 επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 73 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών Α\77.55 επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου ΟΙΚ 7431 ΟΙΚ 7511 ΟΙΚ 7621 ΟΙΚ ΟΙΚ 7735 ΟΙΚ 7754 ΟΙΚ 7755 μ2 4 85,50 342,00 1 9,50 9, ,00 30, ,90 544, , , ,70 190, , , , ,80 Σε μεταφορά ,21 Σελίδα 3

4 Από μεταφορά ,21 74 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 75 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 76 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 77 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 78 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 79 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες 80 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 155 gr/ Α\ Α\ Α\ Α\ Α\79.08 Α\ Α\ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ 7809 ΟΙΚ 7903 ΟΙΚ 7912 ΟΙΚ , , , , , , , ,00 1 5,60 5, ,50 675, ,70 588,60 81 Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης Α\79.17 με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα 81 ΟΙΚ ,80 207,20 82 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή Α\ ΟΙΚ , ,80 σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) 83 Ηχομόνωση με φύλλα εξηλασμένης Α\ ΟΙΚ ,4 16,80 796,32 πολυστυρόλης (EPS) πάχους 50 mm 84 Ανύψωση ή κατέβασμα ΑΤΗΕ Ο\ ΑΤΗΕ ,91 50,73 (προσαρμογή) φρεατίων 85 Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές) ΑΤΗΕ ΗΛΜ ,00 25,00 86 Υδρορρόη από γαλβανισμένη ΑΤΗΕ ΗΛΜ ,50 149,50 λαμαρίνα 87 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και ΝΑΟΔΟ Α\Α ΟΔΟΝ 1123.Α 10 1,60 16,00 στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών 88 Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με ΝΑΠΡΣ Β ΟΙΚ ,00 760,00 πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου 89 Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, ΝΑΠΡΣ Ζ ΠΡΣ ,00 60,00 εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m 90 Επισκευή ρηγματώσεων με ενέσεις ΑΤΕΚ ΟΙΚ 3611 m 1 66,80 66,80 εποξειδικής ρητίνης 91 Πρόχυτα διακοσμητικά κράσπεδα ΝΑΟΔΟ Α\ΑΒ51 91 ΟΔΟΝ 2921 m 20 9,00 180,00 από σκυρόδεμα με τη βάση τους 92 Προμήθεια τύρφης ΝΑΠΡΣ Δ10 92 ΠΡΣ ,00 640,00 Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2. Η/Μ Σελίδα , ,86 Σε μεταφορά ,86

5 Σελίδα 5 Από μεταφορά ,86 1 Χυτοσιδηρά σχάρα ή καλύατα ΟΔΟΝ 1\ ΝΑΤΕΟ ,53 22,95 φρεατίων 2 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων ΑΤΗΕ Ν\ ΗΛΜ ,00 225,00 αποχετεύσεως 3 Ρελέ διαφυγής εντάσεως τριπολικό ΑΤΗΕ Ν\ ΗΛΜ ,71 36,71 4 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος ΑΤΗΕ ΗΛΜ 44 m 25 1,28 32,00 διατομής 1,5 m 5 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος ΑΤΗΕ ΗΛΜ 44 m 20 1,38 27,60 διατομής 2,5m 6 Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής ΑΤΗΕ Ν\ ΗΛΜ ,72 40,72 W.C. 7 Πλαστικό κανάλι διανομής 30x15 mm ΑΤΗΕ Ν\ ΗΛΜ 47 m 25 90, ,00 8 Αποξήλωση ηλεκτρικης ΑΤΗΕ Ν\ ΗΛΜ ,00 140,00 εγκατάστασης 9 Γενικός Ηλεκτρικός πίνακας κτιρίου ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ ,00 300,00 επιτοιχος 10 Αποξήλωση εγκαταστάσεων ΑΤΗΕ Ν\ ΗΛΜ ,00 90,00 θέρμανσης 11 Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ ΑΤΗΕ Ν\ ΗΛΜ 26 Κcal/h , ,00 12 Πλήρης εξοπλισμός W.C. ατόμων με ΑΤΗΕ Ν ειδικές ανάγκες (Α.μ.Ε.Α.), λεκάνη WC, νιπτήρας, καθρέπτης, καταιονητήρας, κλπ. 104 ΗΛΜ ,00 960,00 13 Τοποθέτηση W.C. ΑΜΕΑ ΑΤΗΕ Ν\ ΗΛΜ 110 m 1 180,00 180,00 14 Νιπτήρας νηπίων πορσελάνης ΑΤΗΕ Ν\ ΗΛΜ ,00 135,00 15 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ΑΤΗΕ ΗΛΜ ,00 65,00 ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins 16 Σιφώνι νιπτήρα ΑΤΗΕ ΗΛΜ ,00 38,00 17 Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από ΑΤΗΕ πορσελάνη ύψους 35 cm 109 ΗΛΜ ,00 320,00 18 Διακόπτης τύπου ΒΑLL-VALVE ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ ,17 111,70 διαμέτρου 1/2 in 19 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ΑΤΗΕ Ν\ ΗΛΜ 8 m 12 9,20 110,40 από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm διαμέτρου Φ40 mm 20 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ΑΤΗΕ Ν\ ΗΛΜ 8 m 15 10,50 157,50 από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm διαμέτρου Φ50 mm 21 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ΑΤΗΕ Ν\ ΗΛΜ 8 m 10 15,70 157,00 από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm διαμέτρου Φ100 mm 22 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, ΑΤΗΕ Ν διαμέτρου Φ 100 mm 114 ΗΛΜ ,17 4,34 23 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ΑΤΗΕ ΗΛΜ 5 m 7 14,59 102,13 ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins 24 Πλαστικός σωλήνας προπυλενίου ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 8 m 7 17,20 120,40 ευθύς εξωτ. διαμέτρου 20 mm και πάχους 2,8 mm θερμικά αυτοσυγκολλούμενος 25 Ρευματοδότης 16Α ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ ,70 80,40 26 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος ΑΤΗΕ Επιχρωμιωμένος με περιστρεφόμενο ράμφος επί νιπτήρα 118 ΗΛΜ ,00 520,00 27 Νιπτήρας πορσελάνης 40Χ50 ΑΤΗΕ Ν\ ΗΛΜ ,00 316,00 28 Αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων γυμναστηρίου ΑΤΗΕ Ν\ ΗΛΜ ,00 600,00 Σε μεταφορά , ,86

6 Σελίδα 6 Από μεταφορά , ,86 29 Προβολέας λυχνίας ατμών μετάλλου 400W συετρικός Σύνολο 2. Η/Μ ΑΤΗΕ Ν\ ΗΛΜ , , , ,85 Αθροισμα ,71 Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % ,65 Αθροισμα Απρόβλεπτα 15,00 % Αθροισμα ΦΠΑ Γενικό Σύνολο 23,00 % , , , , ,09 Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/ ,00 31/3/2014 Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 31/3/2014 Οι ελεγκτές ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 31/3/2014 Η Διευθύντρια ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΣΟΛΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 399.996,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργο : ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 4/1-2-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελέτης : ΑΚ 10/2-5-2014 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α, Ε, ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : Μετασκευή Δημοτικού Κτιρίου (αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθμός Μελέτης : ΑΚ 43/2012 Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ α/α Περιγραφή εργασιών ΑΤ Αναλυτική προμέτρηση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Θέση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ Ημερομηνία: 21.10.2013 Α/Α 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 5/2013 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευής όψεων και αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 42/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

Διαβάστε περισσότερα