Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ"

Transcript

1 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 50/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Έγκριση κανονισµού λειτουργίας προγράµµατος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Στα Μελίσσια και στο ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα 11 του µηνός Μαρτίου 2013 ηµέρα ευτέρα και ώρα 17.00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Πεντέλης ύστερα από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 5521/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου και στον ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. 2. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.Σ. 3. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 4. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 5. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 6. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 7. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 8. ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ «10. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «11. ΧΕΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «12. ΚΑΒΟΥΡΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ «13. ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «14. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «15. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «16. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ «17. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «18. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «19. ΣΑΦΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «20. ΦΕΙ ΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ «21. ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ «22. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «ΑΠΟΝΤΕΣ: Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. 2. ΓΚΑΤΖΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 3. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ «4. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ «5. ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ «6. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «7. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «8. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ «9. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 10. ΛΑΖΟΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ «1

2 11. ΛΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: ΟΥΚΑ ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΡΗΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης) ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Γκατζόλης Παναγιώτης, κα Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη και κος Βορέας Σεβαστός προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης των προ ηµερησίας διάταξης ανακοινώσεων ερωτήσεων. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Γραφάκος Εµµανουήλ προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Σιώµος Βλάσιος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Η ηµοτική Σύµβουλος κα Πολίτη Ελένη προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 20ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Η ηµοτική Σύµβουλος κα Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 16 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Γραφάκος Εµµανουήλ και κος Σταυρόπουλος ηµήτριος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Καρβουνάκης Γεώργιος και κος Καλαποθαράκος Χρήστος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 20 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Φειδοπιάστης Αντώνιος, κος Τζουµάκας Κων/νος, κος Κωστόπουλος Βασίλειος και κος Σαφλιάνης Ιωάννης αποχώρησαν µετά την ψηφοφορία του 18 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ψηφοφορία του 18ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης, µέχρι να ετοιµαστούν τα ψηφοδέλτια εκλογής στο σύνολο του σώµατος των υποψηφίων της µειοψηφίας, έγινε µετά τη συζήτηση του 20 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο ήµαρχος κος ηµήτρης Στεργίου Καψάλης και η δηµοτική υπάλληλος κα Φυλακτού Σοφία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Παρόντες ήταν επίσης ο Προϊστάµενος της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κος Παναγόπουλος, Αντώνιος, ο Προϊστάµενος της /νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης κος Ξανθάκος Ιωάννης και ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης έργων Υποστήριξης διαγωνισµών κος Πολυχρονόπουλος ιονύσιος, για τα θέµατα αρµοδιότητας των υπηρεσιών τους. Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 21o θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κο Μούστρη Παναγιώτη, ο οποίος εξέθεσε τα εξής: Με την υπ αριθµ.116/2012 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΚΠΑ καταρτίσθηκε ο Κανονισµός Λειτουργίας του προγράµµατος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, που λειτουργεί από το ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλλήλεγγύης. Από το άρθρο 240 παρ.2, εδάφιο β, του ν.3463/2006 (.Κ.Κ.) ορίζεται: «.. τα θέµατα τα σχετικά µε τη λειτουργία του ΝΠ ρυθµίζονται µε κανονισµούς που εγκρίνουν τα ηµοτικά Συµβούλια». Ο ΟΚΠΑ είναι ΝΠ, η δε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου αποτελεί εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο. Το σχέδιο του Κανονισµού έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των ν.3463/2006 και 3852/2010 και πληροί τις απαιτήσεις για την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του προγράµµατος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Εισηγούµαστε την έγκριση του Κανονισµού. Το ηµοτικό Συµβούλιο Αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιδηµάρχου. 2

3 Έλαβε υπόψη του: Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010 Την υπ αριθµ. 116/2012 απόφαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης». Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των µελών που περιέχονται αναλυτικά στα επίσηµα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. ιαφώνησαν και ψήφισαν ΚΑΤΑ ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Λαϊκή Συσπείρωση Πεντέλης» κος Καρατζής Αναστάσιος και ΠΑΡΩΝ οι ηµοτικοί Σύµβουλοι του Συνδυασµού «Πεντέλη στο Ύψος της» κα Κοσµοπούλου Αναστασία, κα Πολίτη Ελένη και κος Σιώµος Βλάσιος. Με ψήφους έκα πέντε (15) ΥΠΕΡ Μία (1) ΚΑΤΑ Τρεις (3) ΠΑΡΩΝ Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία Μειοψηφούντων των ηµοτικών Συµβούλων κου Καρατζή Αναστασίου, κας Κοσµοπούλου Αναστασίας, κας Πολίτη Ελένης και κου Σιώµου Βλάσιου Εγκρίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» όπως αυτός υποβλήθηκε µε την υπ αριθµ. 116/2012 απόφαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης» και έχει ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 4 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ... 4 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 4 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 4 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 5 Κύριες φάσεις ενεργειών... 5 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 6 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ... 7 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 7 Ενδεικτικός τρόπος πρακτικής λειτουργίας της µονάδας Εβδοµαδιαίο Πρόγραµµα Επαφή και συνεργασία µε άλλους φορείς Ανεύρεση-Καταγραφή ατόµων (περιπτώσεων) στα ηµοτικά ιαµερίσµατα Νοσηλεία Αρωγή Συνεδριάσεις της οµάδας για κάθε είδους προβληµάτων που προκύπτουν ιατήρηση- ανανέωση και έγκυρη προµήθεια του απαραίτητου νοσηλευτικού υλικού 8 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ Η ΜΟΝΑ Α... 8 Α) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ... 8 Β) ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ... 8 Γ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ... 9 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Το πρόγραµµα υλοποιείται από το ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην σχετική κοινή Υπουργική απόφαση, όπως συµπληρώθηκε µεταγενέστερα και ισχύει. Ο δικαιούχος φορέας υλοποιήσεις οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή πληροφόρηση για την πορεία και εξέλιξη της δράσης «Βοήθεια στο Σπίτι» στην Οµάδα ιοίκησης Έργου (Ο Ε). Επίσης Υποχρεούται να υποβάλει τα στοιχεία τα οποία θα συµβάλλουν στην επικαιροποίηση των καταχωρηµένων στοιχείων που υπάρχουν ήδη στο Χάρτη Πρόνοιας. Επίσης υποχρεούται να εξασφαλίσει χώρο στέγασης προσβάσιµο για όλους τους εξυπηρετούµενους, τον αναγκαίο εξοπλισµό του, τα απαραίτητα µέσα και κάθε διευκόλυνση 3

4 στην οµάδα των στελεχών του προγράµµατος, για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών προς τους εξυπηρετούµενους πολίτες. Υποχρέωση του δικαιούχου φορέα είναι η παροχή του απαραίτητου νοσηλευτικού και υλικού καθαριότητας για την χρήση στις παρεχόµενες υπηρεσίες, εφ όσον αυτά δεν εξασφαλίζονται από τον εξυπηρετούµενο. Ο χώρος που θα διατεθεί για τη στέγαση του προγράµµατος πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα χώρο για ατοµικές συναντήσεις (όπου να υπάρχει ένα γραφείο, καθίσµατα, µια βιβλιοθήκη ασφαλιζόµενη, ένα ερµάριο ασφαλιζόµενο. τηλεφωνική γραµµή, ηλεκτρονικός υπολογιστής (µε όλες τις περιφερειακές συσκευές και σύνδεση µε το δια δίκτυο) και ένα χώρο για οµαδικές συναντήσεις (όπου να υπάρχει ένα τραπέζι εργασίας και συναντήσεων, καθίσµατα και µια βιβλιοθήκη). ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παραµονή των ηλικιωµένων και των ατόµων µε αναπηρίες στο οικείο φυσικό και κοινωνικού τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυµατικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισµού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Παροχή οργανωµένης και συστηµατικής πρωτοβάθµιας κοινωνικής φροντίδας, από ειδικούς επιστήµονες και καταρτισµένα στελέχη όπως και από εθελοντές και φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας, σε µη αυτοεξυπηρετούµενους πολίτες, ηλικιωµένους, άτοµα µε αναπηρίες και άτοµα χρήζοντα βοηθείας, µε προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν µόνοι τους και το εισόδηµά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούµενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης, ώστε να διευκολυνθεί η καθηµερινή τους ζωή και µέσω της ενδυνάµωσης να αποκτήσουν τη µέγιστη δυνατή αυτονοµία και την κοινωνική ευηµερία. ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα διέπεται από τις αρχές που εµπεριέχονται στις γενικές διακηρύξεις και συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωµάτων όπως και στις ειδικές αρχές που αναφέρονται στους ηλικιωµένους και τα ΑΜΕΑ. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στη διασφάλιση των παρακάτω δικαιωµάτων τους όπως στο: Να επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους Να διαβιούν σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον Να διατηρούν την αυτονοµία, την κοινωνική συµµετοχή, την επικοινωνία και να αυξάνουν την αυτάρκειά τους Να έχουν ίσες ευκαιρίες και κατοχυρωµένα δικαιώµατα ώστε να µη γίνονται αποδέκτες προκαταλήψεων και αποκλεισµών Να απολαµβάνουν υπηρεσιών και παροχών που να τους εξασφαλίζουν υγεία και επιβίωση Να επιλέγουν, να διεκδικούν και να εξασφαλίζουν τους τρόπους και τα µέσα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβάθµιων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Με τη δράση αυτή διευρύνονται ποσοτικά και ποιοτικά υπηρεσίες πρωτοβάθµιας κοινωνικής φροντίδας που παρέχονται στους πολίτες. Παρέχονται υπηρεσίες Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής Φροντίδας και Οικογενειακής Οικιακής Βοήθειας και ανάπτυξη κοινωνικών και λειτουργικών δεξιοτήτων για την κάλυψη βασικών αναγκών µε δυνατότητα επέκτασης του είδους και του εύρους των υπηρεσιών αυτών. ίδεται προτεραιότητα στη φροντίδα των ηλικιωµένων που ζουν µόνοι τους µόνιµα ή ορισµένες ώρες της ηµέρας και δεν αυτοεξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθµό και των ΑΜΕΑ που ζουν µόνα τους ή µε την οικογένεια τους και αντιµετωπίζουν κινδύνους αποµόνωσης, αποκλεισµού επιβίωσης, υπερβολικής επιβάρυνσης και κρίσης της οικογένειάς τους και κινδυνεύουν να κάνουν χρήση ιδρυµατικής φροντίδας και να υποστούν επιδείνωση της ποιότητας ζωής τους. 4

5 Στους σκοπούς της δράσης για την κοινωνική φροντίδα των ηλικιωµένων και των ΑΜΕΑ περιέχονται: Η ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και µελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωµένων και ΑΜΕΑ κατά προτεραιότητα στο σπίτι, στο άµεσο τοπικό επίπεδο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους και την ενηµέρωση των φορέων σχεδιασµού της κοινωνικής πολιτικής όπως και των άλλων ενδιαφεροµένων οργανισµών Η δηµιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση τους και την κοινωνική τους ευηµερία. Η προάσπιση των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων τους και η προστασία τους από αρνητικές διακρίσεις και συµπεριφορές κοινωνικού στιγµατισµού, εκµετάλλευσης, κακοποίησης και παραµέλησης. Η παραµονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και αποφυγή της χρήσης ιδρυµατικής περίθαλψης. Η εξασφάλιση της µέγιστης ανεξαρτησίας και αυτονοµίας τους. Η διευκόλυνση της µετακίνησης, της επικοινωνίας και της κοινωνικής συµµετοχής τους. Η µελέτη και προώθηση των αναγκαίων αλλαγών στο εσωτερικό του σπιτιού, στον εξοπλισµό και στο περιβάλλοντα χώρο σύµφωνα µε τους κανόνες εξασφάλισης της µέγιστης χρήσης και προσπέλασης τους. Η στήριξη και ανακούφιση της οικογένειας τους και των προσώπων που έχουν εύθηνη φροντίδας τους, χωρίς να υποκατασταθούν από τις υπηρεσίες του προσωπικού του προγράµµατος αλλά αντιθέτως να ενισχυθούν η αλληλεγγύη και οι οικογενειακοί δεσµοί. Η εκπαίδευση των µελών της οικογένειας για συµµετοχή τους στην αντιµετώπιση των εξειδικευµένων αναγκών φροντίδας τους. Η ρύθµιση των νοσηλευτικών και υγειονοµικών αναγκών τους που είναι εφικτό να καλύπτονται στο σπίτι. Η διασύνδεση τους µε τις υπηρεσίες που ικανοποιούν ανάγκες και δικαιώµατα τους και ιδιαίτερα την συνεργασία τους και τον συντονισµό µε το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθµιας υγείας και κοινωνικής προστασίας της περιοχής και την συστηµατοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών Η παραποµπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευµένων αναγκών κυρίως για υπηρεσίες δευτεροβάθµιας υγείας και πρόνοιας και η εξασφάλιση υπηρεσιών αποκατάστασης. Η ενίσχυση των φιλικών δεσµών και κοινωνικών σχέσεων, όπως και συµπεριφορών κοινωνικού ενδιαφέροντος. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα στο στάδιο προετοιµασία και εκτέλεσης περιλαµβάνει: Εκπαίδευση προσωπικού, προσαρµογή του σχεδίου στις τοπικές ιδιαιτερότητες του προγράµµατος κατά φάση ανάπτυξης, καθορισµός χρονοδιαγράµµατος, επιλογή εργαλείων και τεχνικών, προµήθεια αναγκαίου υλικού και εξοπλισµού, επιλογή τρόπου εσωτερικής αξιολόγησης και στατική επεξεργασία για τις ανάγκες παρακολούθησης και εξωτερικής αξιολόγησης και υποβολή ενδιάµεσων και τελικών εκθέσεων εκτέλεσης του προγράµµατος. Κύριες φάσεις ενεργειών 1. Κοινωνική χαρτογράφιση της περιοχής ευθύνης και της ευρύτερης κοινότητας 2. ιερεύνηση καταγραφή- συστηµατική επεξεργασία των αναγκών των ηλικιωµένων που εξυπηρετούνται από το πρόγραµµα. Πηγές θα αποτελέσουν οι επιστηµονικές µελέτες, οι ανάγκες που έχουν εντοπίσει τα ΚΑΠΗ, οι συλλογικές οργανώσεις των ΑΜΕΑ, τα αιτήµατα που υποβάλλονται από τους πολίτες οι παραποµπές άλλων τοπικών φορέων, οι καταγραφές των στελεχών δράσης κ.α. 3. Ιεράρχηση αναγκών ηλικιωµένων και ΑΜΕΑ του πληθυσµού προς εξυπηρέτηση (καθορισµός προτεραιοτήτων) -ανάγκες εξασφάλισης ή βελτίωσης της αυτοεξυπηρέτησης -ανάγκες κάλυψης βασικών αναγκών καθηµερινής λειτουργίας (διαβίωσης) -αντιµετώπιση αναγκών πρόληψης, παρακολούθησης ή αποκατάστασης ψυχοσωµατικών και συναισθηµατικών προβληµάτων 5

6 -κάλυψη πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 4. Συνεργασία και συντονισµός µε το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΒ), µε τοπικούς φορείς ή δίκτυα, µε προτεραιότητα τις υγειονοµικές και προνοιακές υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα, των ιδιωτικών φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εθελοντικών οργανώσεων καθώς και των προγραµµάτων πρόνοιας της Εκκλησίας 5. Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και προετοιµασία της κοινότητας για τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των ηλικιωµένων και των ΑΜΕΑ καθώς και για το περιεχόµενο του προγράµµατος 6. Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθµιας κοινωνικής φροντίδας στους ηλικιωµένους και τα άτοµα µε αναπηρία, στους τοµείς: Συµβουλευτικής και ψυχοσυναισθηµατικής υποστήριξης στις οµάδες στόχο και στην οικογένεια Εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών και µέτρων κοινωνικής προστασίας Έµπρακτης υπεράσπισης και προώθησης των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων και ευαισθητοποίησης του άµεσου και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος Νοσηλευτικής πρωτοβάθµιας φροντίδας(όπως αυτή ορίζεται στο πρόγραµµα σπουδών σε συνδυασµό µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των στελεχών) Οικογενειακής - Οικιακής βοηθητικής φροντίδας και ικανοποίησης πρακτικών αναγκών διαβίωσης Φροντίδα της ατοµικής υγιεινής και καθαριότητας Αγωγή Υγείας και Πρόληψης Προσαρµογής και βελτίωσης της χρήσης του σπιτιού και προσπέλασης των χώρων καθώς και του εξοπλισµού του σπιτιού και του εξωτερικού περιβάλλοντος ιασυνδετικής µε άλλους φορείς, δίκτυα υπηρεσίες και προγράµµατα για την αξιοποίηση των υπηρεσιών, µέσων και παροχών τους για την κάλυψη των αναγκών αξιοπρεπούς και υγιούς διαµονής, διαβίωσης, υγειονοµικής περίθαλψης, σίτισης κλπ. ιευκόλυνσης των αναγκών µετακίνησης, ενηµέρωσης και επικοινωνίας ιευκόλυνσης της πολιτιστικής, θρησκευτικής και κοινωνικής συµµετοχής και δραστηριοποίησης 7. Ανάπτυξη ασφαλούς και απόρρητου συστήµατος καταγραφής και παρακολούθησης των εξυπηρετουµένων του προγράµµατος και συστήµατος συγκέντρωσης στατιστικών δεδοµένων, µε ευθύνη του υπεύθυνου του συντονισµού του προγράµµατος, για την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της δράσης και τις ανάγκες ενηµέρωσης των αρµοδίων εποπτικών αρχών, σχετικά µε την πορεία και την εξέλιξη αυτής. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η κάθε µονάδα παροχής υπηρεσιών του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»αποτελείται από τα παρακάτω στελέχη: Ένα κοινωνικό /ή λειτουργό, ο οποίος/ α είναι υπεύθυνος /η του συντονισµού του προγράµµατος Ένα έως δύο νοσηλευτές ή νοσηλεύτριες Ένα έως τρεις οικογενειακούς βοηθούς ή κοινωνικούς φροντιστές Η οµάδα των στελεχών του προγράµµατος εφαρµόζει τις αρχές και µεθόδους της οµαδικής εργασίας και του κοινωνικού σχεδιασµού. Στα πλαίσια αυτά µεταξύ άλλων, αφού έχουν προηγηθεί οι αναγκαίες αρχικές φάσεις των ενεργειών, ορίζεται σταθερή ηµέρα και ώρα για τον µηνιαίο και εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό και απολογισµό της οµάδας Τα µέλη της οµάδας υποχρεούνται να τηρούν αρχείο µε τα καθηµερινά στατιστικά στοιχεία των υπηρεσιών στις οποίες παρέχουν και σε εβδοµαδιαίο δελτίο θα τα παραδίδουν στον συντονιστή του προγράµµατος για τις ανάγκες ενηµέρωσης των αρµοδίων εποπτικών αρχών, σχετικά µε την πορεία και την εξέλιξη του προγράµµατος. Τα τηρούµενα προσωπικά στοιχεία των εξυπηρετούµενων, φυλάσσονται σε ασφαλισµένο µέρος µε ευθύνη του /της κοινωνικού λειτουργού υπευθύνου του προγράµµατος, είναι απόρρητα και αποκλειστική πρόσβαση έχουν µόνο τα στελέχη του προγράµµατος που δεσµεύονται για την τήρηση του απόρρήτου (µέσω των αδειών τους άσκησης επαγγέλµατος και οι εισαγγελικές αρχές). 6

7 Τα στελέχη του προγράµµατος διευκολύνονται στην παρακολούθηση σεµιναρίων και συνεδρίων σχετικά µε την ειδικότητά τους και το έργο που θα προσφέρουν. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ Ο συντονισµός, η υποστήριξη και η παρακολούθηση της πορείας και εξέλιξης της δράσης «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελεί ευθύνη της Οµάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) που έχει συσταθεί µε την αντίστοιχη Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στην Ο Ε, η οποία εδρεύει στο καθ ύλην αρµόδιο Υπουργείο συµµετέχουν υπηρεσιακά στελέχη, εκπρόσωποι των συναρµόδιων Υπουργείων, εκπρόσωποι της εκκλησίας της Ελλάδος, των κοινωνικών και επιστηµονικών φορέων όπως και ειδικοί εµπειρογνώµονες. Ειδικότερα το έργο της Ο Ε συνίσταται στην κατάρτιση των προδιαγραφών λειτουργίας του προγράµµατος, στην παρακολούθηση αυτού σχετικά µε την ποιότητα των παρεχόµένων υπηρεσιών, στην υποστήριξη των στελεχών και των φορέων υλοποίησης του προγράµµατος, στην αύξηση του ρυθµού εκτέλεσης του έργου και στην µεγιστοποίηση του αναµενόµενου αποτελέσµατος. Παράλληλα η Ο Ε στηρίζει την διαδικασία καταχώρησης των πληροφοριών που εισάγονται στο Χάρτη της Πρόνοιας. Η λειτουργία και οι δραστηριότητες της Ο Ε υποστηρίζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, των συναρµόδιων Υπουργείων και των Περιφερειών της Χώρας. Την άµεση διοικητική εποπτεία του προγράµµατος έχει το.σ. του Ν.Π..., το οποίο οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή πληροφόρηση στην Ο Ε για την πορεία και εξέλιξη της δράσης. Η Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης της οικείας Περιφέρειας ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια από την προετοιµασία µέχρι την ολοκλήρωση της πράξης όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σχετικό ΦΕΚ, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει. Ο δικαιούχος φορέας υλοποίησης της δράσης υποχρεούνται µέσω των εξουσιοδοτηµένων αρµοδίων προσώπων ν ακολουθεί τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης και να παρέχει κάθε στοιχείο και διευκόλυνση στην άσκηση του έργου της. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ενδεικτικός τρόπος πρακτικής λειτουργίας της μονάδας. Τα µέλη των µονάδων Βοήθεια στο σπίτι τηρούν τα παρακάτω στοιχεία: 1. Ηµερήσιο ηµερολόγιο επισκέψεων, στο οποίο καταγράφονται οι επισκέψεις που γίνονται κάθε µέρα. 2. Ατοµική καρτέλα κάθε ενός ατόµου ξεχωριστά 3. Αναλυτική κατάσταση όλων των ατόµων που ήρθε σε επαφή η οµάδα, για την καταγραφή των ατόµων που χρήζει βοήθειας. Επισηµαίνεται ότι στο τέλος κάθε ηµερολογιακού τριµήνου µπορεί να ζητάται αναλυτική έκθεση της µονάδας, µε ποσοτικά, στατιστικά και ποιοτικά στοιχεία, προς το.σ. του Ν.Π Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Α. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Το πρόγραµµα λειτουργεί καθηµερινά από ευτέρα έως και Παρασκευή εως και Β. Η κάθε οµάδα επισκέπτεται όλες τις περιπτώσεις, σε καθηµερινή ή εβδοµαδιαία βάση (ή σε µικρότερη ή µεγαλύτερη συχνότητα εάν απαιτείται) και αντιµετωπίζει τα περιστατικά µε την ανάλογη επιµέλεια και φροντίδα. Καταρτίζεται ένα εβδοµαδιαίο πρόγραµµα µε βάση το οποίο γίνονται οι επισκέψεις σε κάθε ηµοτικό ιαµέρισµα. 1.2 Επαφή και συνεργασία με άλλους φορείς Οι Μονάδες προκειµένου να παρέχουν το µεγαλύτερο δυνατό και αξιόπιστο αποτέλεσµα, µε µία σύγχρονη θεώρηση της Κοινωνικής Μέριµνας, συνεργάζονται και µε άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Στα πλαίσια αυτών των επαφών, πρέπει να δηµιουργηθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας µε τους παρακάτω φορείς και οργανισµούς: Α) Ασφαλιστικά Ταµεία. Β) Πρόνοια. Γ) Νοσοκοµεία και Κέντρα Ε.Σ.Υ της ευρύτερης περιοχής. 7

8 1.3 Ανεύρεση-Καταγραφή ατόμων (περιπτώσεων) στα Δημοτικά Διαμερίσματα Η ανεύρεση και καταγραφή των ατόµων στα ηµοτικά ιαµερίσµατα γίνεται ως εξής: Α) Συνεννόηση µε τους υπευθύνους των ΚΑΠΗ και λοιπών εµπλεκόµενων φορέων Β) Προέδρους Τοπικών Συµβουλίων Β) Επίσκεψη κατ οίκον κλπ Έπειτα από την πλήρη καταγραφή όλων των περιπτώσεων που συναντά η µονάδα, γίνεται καταγραφή των προβληµάτων και δηµιουργία αρχείου. 1.4 Νοσηλεία Το πρόγραµµα αυτό υλοποιείται από τις νοσηλεύτριες. 1.5 Αρωγή Το πρόγραµµα αυτό εκτελείται από την από την Οικογενειακή Βοηθό σε συνεργασία µε τον Κοινωνικό Λειτουργό και τις Νοσηλεύτριες. 1.6 Συνεδριάσεις της ομάδας για κάθε είδους προβλημάτων που προκύπτουν Η οµάδα συνεδριάζει κατά τακτά χρονικά διαστήµατα συζητώντας για τα θέµατα που προκύπτουν και παίρνοντας τις ανάλογες αποφάσεις. Υπάρχουν και οι έκτακτες συνεδριάσεις στις οποίες αναλύονται τα έκτακτα προβλήµατα που παρουσιάζονται. 1.7 Διατήρηση- ανανέωση και έγκυρη προμήθεια του απαραίτητου νοσηλευτικού υλικού Η οµάδα προβαίνει συχνά στους απαραίτητους ελέγχους για την διαπίστωση της κατάστασης του νοσηλευτικού υλικού. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα γίνονται και οι κινήσεις για την διατήρηση του υλικού ή ακόµα και την ανανέωσή του όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Η προµήθεια του απαραίτητου υλικού και εξοπλισµού γίνεται πάντα σε συνεννόηση µε τον υπεύθυνο του Ν.Π.... ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ Η ΜΟΝΑΔΑ Α) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Έχει την ευθύνη λειτουργίας του όλου προγράµµατος και συνοδεύει την οµάδα σε όλα τα περιστατικά. Ένας από τους κύριους τοµείς ευθύνης του είναι η ανεύρεση και επαφή των περιπτώσεων µε την Οµάδα Κοινωνικής Μέριµνας. Είναι υπεύθυνος για την διατήρηση αρχείου των περιπτώσεων και του εµπλουτισµού αυτού µε κάθε είδους στοιχεία που µπορούν να εξυπηρετήσουν την οµάδα. Το ενδιαφέρον του στρέφεται στην καταγραφή: α) Ατοµικών στοιχείων του κάθε εµπλεκόµενου στο πρόγραµµα της Κοινωνικής Πρόνοιας. β) Στην καταγραφή της οικογενειακής κατάστασης των περιπτώσεων. γ)στην καταγραφή-περιγραφή της κατάστασης υγείας των περιπτώσεων. δ) Στοιχεία της οικονοµικής τους κατάστασης. ε) Των συνθηκών διαβίωσης και διαµονής. στ) Στοιχείων που έχουν σχέση εµπλοκής των περιπτώσεων µε άλλους φορείς (Ασφαλιστικά Ταµεία, Ε.Σ.Υ, ηµοτική Αρχή κ.τ.λ) Β) ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ Το πρόγραµµα παροχής υπηρεσιών των νοσηλευτριών της οµάδας µπορεί να χωριστεί στους εξής τοµείς: 1. Κατ οίκον επισκέψεις. 2. Συνεργασία µε µονάδες του Ε.Σ.Υ περιοχή µας. 3. Συνεργασία µε λοιπούς κοινωνικούς και υγειονοµικούς φορείς Στις κατ οίκον επισκέψεις παρέχεται νοσηλεία Α βαθµού που περιλαµβάνει: α) Μέτρηση ζωτικών σηµείων Θερµοκρασία Αρτηριακή πίεση Μέτρηση σφίξεων β) Μέτρηση σακχάρου γ) Μέτρηση χοληστερόλης Σε συνεργασία µε µονάδες του Ε.Σ.Υ περιοχή µας πρέπει να γίνονται: Παρακληνικές εξετάσεις (βιοχηµικές, αιµατολογικές κ.τ.λ) 8

9 Παραπεµπτικά Σε συνεργασία µε λοιπούς κοινωνικούς και υγειονοµικούς φορείς πρέπει να γίνονται όπου είναι απαραίτητο ενδεικτικά τα εξής: Συνεργασία παροχής υπηρεσιών πρόνοιας Συνοδεία στις κατ οίκον επισκέψεις και παροχή υπηρεσιών για: 1. Αλλαγή τραυµάτων 2. Ενέσεις Τέλος είναι υπεύθυνες για την τήρηση του προγράµµατος φαρµακευτικής αγωγής (περιπτώσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα). Γ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ Η οικογενειακή βοηθός της οµάδας συµµετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του προγράµµατος σε συνεργασία µε τον Κοινωνικό Λειτουργό και τις Νοσηλεύτριες και η προσφορά της ποικίλει ανάλογα µε τις ανάγκες των περιπτώσεων, όπως αυτές καθορίζονται από τον υπεύθυνο του προγράµµατος. Κατά ειδικότητα µπορούµε να επικεντρώσουµε τις δραστηριότητές της στα εξής: Συνεργασία µε τις Νοσηλεύτριες της οµάδας για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Κατά περίπτωση των ατόµων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα για: 1. ιευκόλυνση είτε από τον Ιατρό ΕΣΥ είτε από ιδιώτη της συνταγογραφίας των φαρµάκων. 2. Αγορά φαρµάκων. 3. Αγορά προϊόντων σε όσους δεν έχουν την δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης. 4. Βοήθεια για την σωστή δοσολογία φαρµάκων και τις ώρες που πρέπει να γίνεται η λήψη σε άτοµα τα οποία εξαιτίας χρόνιων προβληµάτων δεν είναι ικανά να αυτοεξυπηρετηθούν. (Σ αυτές τις περιπτώσεις οι επισκέψεις επαναλαµβάνονται 2-3 φορές την ηµέρα) 5. Συντροφιά, οικιακές εργασίες και οτιδήποτε άλλο χρειαστούν µέσα στο σπίτι ή έξω από αυτό και δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. *** Συµπληρωµατικά ισχύουν όλα όσα αφορούν την Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθµιας κοινωνικής φροντίδας στους ηλικιωµένους και τα άτοµα µε αναπηρία, που αναφέρονται σε προηγούµενο άρθρο του παρόντος. Κάθε θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία της υπηρεσίας ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ και δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα Κανονισµό, ρυθµίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π. και τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και διαδικασίες λειτουργίας του Ν.Π.. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 50/2013 Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Η Πρόεδρος Μπουσίου-Μοσχοπούλου Ευαγγελία Ακριβές Απόσπασµα Ο ήµαρχος ηµήτριος Στεργίου-Καψάλης ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Τόλιος Νικόλαος 2. Μούστρης Παναγιώτης 3. Μπούσουλα Χάνου Αρχοντία 4. Μπούρας Βασίλειος 5. Αποστολόπουλος Θεόδωρος 6. Κοντουλάκος Ελευθέριος 7. Τσουχνικάς Ηλίας 8. Γκατζόλης Παναγιώτης 9. Βορέας Σεβαστός 10. Αποστολάκος ηµήτριος 11. Χειλάς Γεώργιος 12. Καβουρίδης Αντώνιος 13. Μωραΐτης Κωνσταντίνος 14. Ζώης Ιωάννης 15. Κοσµοπούλου Αναστασία 16. Πολίτη Ελένη 17. Σιώµος Βλάσιος 18. Καρατζής Αναστάσιος 9

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 18 ηµιουργία δικτύου/ων κοινωνικών φορέων, φορέων επιχειρηµατικότητας, µη κυβερνητικών οργανισµών και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κωδικός Παραδοτέου

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 317 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 281/2012 Θέμα 03 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Τ52 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 282/2012 Θέμα 04 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων». Αθήνα, 20.12.2013 Α.Π. 4459 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Πάρου 2011-2014» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ήµος Πάρου ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : A Στρατηγικός Σχεδιασµός ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 1 από 104 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 2 από 104 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα