Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν"

Transcript

1 韓 國 敎 育 ABSTRACT

2 Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε παστ φουρ δεχαδεσ ωεντ βανκρυπτ, ωηιχη φορχεδ τηεµ το ρεστρυχτυρε φροµ ωιτηιν ανδ ωιτηουτ. Ιτ ισ τρυε τηατ Κορεα ηασ αχηιεϖεδ ηιγηερ εχονοµιχ γροωτη ρατε σινχε τηε 1960 σ, βυτ ιτ αλσο σοωεδ τηε σεεδ οφ ϖυλνεραβιλιτψ το εξτερναλ χψχλιχαλ χηανγεσ. Ασ Αλαν Γρεενσπαν ποιντεδ ουτ, Κορεαν εχονοµψ περµιττεδ λεϖεραγε το ρισε το λεϖελσ τηατ χουλδ ονλψ βε συσταινεδ ωιτη χοντινυεδ ϖερψ ραπιδ γροωτη. Γροωτη, ηοωεϖερ, ωασ δεστινεδ το σλοω(φεδεραλ Ρεσερϖε Βοαρδ, 1998). Λικεωισε, αν ινχρεασινγ ποολ οφ 18 ψεαρ ολδ εντραντσ, αλονγ ωιτη τραδιτιοναλ ϖαλυε οφ τηε δεγρεε, ηασ λεδ το ραπιδ εξπανσιον οφ ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ. Τηε ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ αρε αλσο συβϕεχτ το τηε σιζε οφ τηατ βασιχ ποολ. Τηισ χρεατεσ γρεατ διφφιχυλτιεσ φορ τηεµ δυε το τηε φαχτ τηατ τηε ποολ ηασ βεγυν το δεχρεασε. Τηε προϕεχτιον ιλλυστρατεσ τηατ εξχεσσιϖε δεµανδ µαψ χοµε το α χλοσε βψ Μορεοϖερ, τηε τρενδ οφ µαρκετιζατιον ανδ γλοβαλιζατιον οφ ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ ισ συρε το τηρεατεν τηειρ συρϖιϖαλσ τηεµσελϖεσ (Ογαωαµασατο, ). Ιτ ρεθυιρεσ τηεµ το ρεστρυχτυρε φορ µορε χοµπετιτιϖενεσσ ιν ρεσπονσε το τηεσε χηανγεσ. Τηε χηανγε συρρουνδινγ ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ φορχεσ τηεµ το ρεινϖεντ τηεµσελϖεσ. Τηισ στυδψ ισ λοοκινγ φορ τηε βεστ αππροαχη το ρεστρυχτυρινγ οφ ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ ιν τερµσ οφ µετηοδ ανδ λεαδερσηιπ. Σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ, µανψ ιδεασ ωερε ρεϖεαλεδ ιν τηε ρεστρυχτυρινγ ρεαλµ διϖισιον οφ τηε ρολε βετωεεν πριϖατε ανδ νατιοναλ υνιϖερσιτιεσ, χοµπετιτιον βασεδ ον τηε πρινχιπλε οφ τηε µαρκετ, ανδ νυρτυρινγ οφ ρεσεαρχη χεντερεδ υνιϖερσιτιεσ(ινστιτυτε οφ Εδυχατιον οφ Σεουλ Νατιοναλ Υνιϖερσιτψ, 1998; Ηαν Ψουνγ Ωηαν, 1998; Λεε Μαν Ηεε, Νοϖεµβερ 1998). Ρεχεντλψ, τηε Μινιστρψ οφ Εδυχατιον ηασ προποσεδ α ρεστρυχτυρινγ

3 µετηοδ οφ υνιϖερσιτιεσ λψινγ ουτσιδε οφ Σεουλ ανδ ιτσ συβυρβσ ον τηε πρινχιπλε οφ σπεχιαλιζατιον ανδ ιννοϖατιον. Εαχη ηασ αδϖανταγεσ ασ ωελλ ασ δισαδϖανταγεσ δεπενδινγ ον εαχη ινδιϖιδυαλ χασε. Πρεϖιουσ στυδιεσ διδ νοτ συγγεστ ωηο σηουλδ τακε ρεσπονσιβιλιτψ το ιµπλεµεντ τηεσε ιδεασ. Ωηατ ισ µορε νεεδεδ ισ τηε λεαδερσηιπ το βε αβλε το χοορδινατε τηε προχεσσ οφ ρεστρυχτυρινγ ασ ωε ωιτνεσσεδ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ, δυε το τηε φαχτ τηατ ρεστρυχτυρινγ ισ συρε το λεαδ το τηε ινεϖιταβλε ιντερεστ χονφλιχτ. Ιτ ισ σαιδ τηατ σπεεδψ ανδ στρονγ λεαδερσηιπ λεαδσ το τηε συχχεσσφυλ ρεστρυχτυρινγ. Τηε δραστιχ ρεφορµ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ ηασ σηοων τηατ τηερε αρε τηρεε µαινστρεαµσ ιν λεαδερσηιπ γοϖερνµεντ λεδ(ϖισιβλε ηανδ), µαρκετ λεδ(ινϖισιβλε ηανδ), ανδ γοϖερνµεντ/µαρκετ χοοπερατιον λεδ(µιξεδ ηανδ). Σοµε χλαιµ τηατ γοϖερνµεντ λεδ ρεστρυχτυρινγ µαψ βε εφφεχτιϖε ιν τακινγ ιντο χονσιδερατιον οφ Κορεαν ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ γοϖερνεδ βψ γοϖερνµεντ. Μεανωηιλε, οτηερσ αργυε τηατ µαρκετ λεδ ρεστρυχτυρινγ χουλδ βε εφφεχτιϖε. Ιν αδδιτιον, τηε τηιρδ οπτιον µαψ βε µοστ οπτιµαλ. Μαρκετ λεδ ρεστρυχτυρινγ σεεµσ το βε µορε ρισκψ τηαν τηε οτηερ τωο ιν χονσιδερατιον οφ τηε χυρρεντ σιτυατιον, ρεγαρδλεσσ οφ πρεϖαιλινγ νεο λιβεραλισµ. Τηισ στυδψ ισ λικελψ το πλαχε αν εµπηασισ ον τηε τηιρδ οπτιον. Ασ τηε ταβλε 1 σηοωσ, Κορεα ηασ εξπεριενχεδ τηε ραπιδ εξπανσιον οφ ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ φροµ 142 ιν 1970 το 372 ιν 2000 δυρινγ τηε παστ τηρεε δεχαδεσ, ανδ τηε νυµβερ οφ στυδεντ ενρολλµεντσ ηασ σκψροχκετεδ φροµ 201,436 ιν 1970 το 3,363,549 ιν Τηε ενρολλµεντ ρατε οφ 18 ψεαρ ολδ ηιγη σχηοολ στυδεντσ ραπιδλψ εξπανδεδ βψ τωο τιµεσ φροµ 40.2% ιν 1970 το 83.9% ιν Τηε ηιγηερ εδυχατιον ηασ βεχοµε σο υνιϖερσαλιζεδ τηατ ιτ ισ αχχεσσιβλε το ανψονε ασ ωελλ.

4 Ωηατ στιµυλατεδ τηε ραπιδ εξπανσιον? Πρεϖιουσ στυδιεσ ηαϖε σηοων τηατ βοτη εχονοµιχ ανδ νον εχονοµιχ φαχτορσ χοντριβυτεδ το τηε ραπιδ εξπανσιον οφ ηιγηερ εδυχατιον. Ιν Κορεα, τραδιτιοναλ εδυχατιοναλ ϖαλυε φροµ τηε Χονφυχιαν Χυλτυρε πλαψεδ α πιϖοταλ ρολε ιν ιτσ εξπανσιον. Υπ το τηε πρεσεντ, τηε νοµιναλ ϖαλυε οφ α δεγρεε ωηιχη ηασ βεεν τραδιτιοναλλψ εφφεχτιϖε ιν σπονσορινγ σοχιαλ µοβιλιτψ πρεϖαιλσ οϖερ τηε εχονοµιχ εξχηανγε ϖαλυε, ανδ τηε φινανχιαλ βενεφιτ φροµ α δεγρεε ηασ βεεν γρεατερ τηαν α λαχκ τηερεοφ. Τηε δεγρεε ωασ λικε χυλτυραλ χαπιταλ(μασον ετ. αλ., ; Κορεαν Εδυχατιοναλ εϖελοπµεντ Ινστιτυτε, ). Τηισ τανγιβλε ανδ ιντανγιβλε ϖαλυε φροµ τηε δεγρεε µαδε α γρεατ χοντριβυτιον το εξτρεµελψ ινελαστιχ δεµανδ χυρϖε δυρινγ τηε παστ τηρεε δεχαδεσ. Μορεοϖερ, τηε ινχρεασινγ ποολ οφ 18 ψεαρ ολδ στυδεντσ ωασ αλσο εσσεντιαλ φορ ραπιδ εξπανσιον ον τηε παρτ οφ ηιγηερ εδυχατιονσ, σπεχιφιχαλλψ πριϖατε ονεσ. Βυτ θυαντιτατιϖε γροωτη ηασ σοωεδ τηε σεεδ οφ µισαλλοχατιον οφ ηυµαν ρεσουρχεσ. Φορ ινστανχε, τηερε ηασ βεεν αν ινχρεασινγ νυµβερ οφ δεπαρτµεντσ οφ ηυµανιτιεσ & λιβεραλ αρτ ωηιχη βεαρ λεσσ φινανχιαλ βυρδεν. Ιν χοντραστ, δεπαρτµεντσ οφ ενγινεερινγ ηαϖε βεεν σλοω το γροω. Ιν τηε φορµερ, ιτ βεχαµε υσυαλ τηατ φεω γραδυατεσ υσεδ το γεττινγ ϕοβ ωηιχη ωασ χονσιστεντ ωιτη τηειρ µαϕορσ ον τηε παρτ οφ στυδεντσ. Τηισ υνβαλανχε ωιτηουτ τακινγ ιντο χονσιδερατιον οφ σοχιαλ δεµανδ γαϖε βιρτη το α γρεατ δεαλ οφ σοχιαλ λοσσ. Νονετηελεσσ ασ λονγ ασ τηε ποολ οφ 18 ψεαρ ολδ στυδεντσ ινχρεασεσ, ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ ηαϖε νο διφφιχυλτψ ιν κεεπινγ υπ ωιτη τηειρ ενρολλµεντ χαπαχιτιεσ. Μοστ ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ διδ νοτ ηαϖε το µακε σπεχιφιχ εφφορτ το συρϖιϖε. Μεανωηιλε, µοραλ ηαζαρδ βεχαµε υνιϖερσαλιζεδ αµονγ ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ φορ α λονγ τιµε. Ιτ υνδερµινεδ

5 τηε θυαλιτψ οφ ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ, ωηιχη χουλδ νοτ χοντριβυτε το νατιοναλ χοµπετιτιϖενεσσ ιν ιντερνατιοναλ χοµπαρισον ασ τηε ταβλε 2 σηοωσ. Ρεχεντλψ, τηερε αρε τωο σεριουσ χηανγεσ ωηιχη αρε το τηρεατεν τηε συρϖιϖαλ οφ λεσσ χοµπετιτιϖε ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ. Φιρστ, τηερε ισ αν ινχρεµενταλ δεχρεασε οφ τραδιτιοναλ ποολ οφ 18 ψεαρ ολδ στυδεντσ σινχε 1997 ασ σηοων ιν φιγυρε 1, ανδ τηερε ισ νο ποσσιβιλιτψ τηατ τηισ τρενδ ωιλλ τυρν βαχκ βψ ιτσελφ. Number of Students 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , Yea r

6 Τακινγ ιντο χονσιδερατιον οφ τηε ραπιδ εξπανσιον οφ ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ αττριβυτεδ το τηε ινχρεασινγ ποολ δυρινγ τηε παστ τηρεε δεχαδεσ, ιτ συγγεστσ εξχεσσιϖε συππλψ ον τηε παρτ οφ ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ. Ρουγηλψ σπεακινγ, ιτ ισ τρανσπαρεντ τηατ τηε χυρϖε ωιλλ µοϖε το εθυιλιβριυµ(συππλψ=δεµανδ) βψ Ιτ ιλλυστρατεσ τηε ποσσιβιλιτψ οφ βανκρυπτχψ οφ λεσσ χοµπετιτιϖε ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ. Σεχονδλψ, τηε δεγρεε βεγαν το λοσε ιτσ οων νοµιναλ ϖαλυε σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ. Ιτ ωασ υσυαλ τηατ τηε γραδυατεσ φροµ πρεστιγιουσ υνιϖερσιτψ χουλδ εασιλψ γετ α ϕοβ, δυε το τηε ονλψ φαχτ τηατ τηε δεγρεε ηασ α νοµιναλ ϖαλυε ιρρεσπεχτιϖε οφ τηειρ αβιλιτιεσ(εξχηανγε ϖαλυε). Τηε χυρρενχψ χρισισ ηασ βρουγητ χηανγεσ το τηισ τενδενχψ. Ιτ ρεθυιρεδ ωορλδ χλασσ χοµπετιτιϖενεσσ φορ ηιµ το γετ α βεττερ ϕοβ ιρρεσπεχτιϖε οφ τηε νοµιναλ ϖαλυε οφ α δεγρεε. Τηε 18 ψεαρ ολδ στυδεντσ ωερε στυννεδ βψ τηισ σιγνιφιχαντ µαρκετ σιγναλ. Σινχε τηεν, τηεψ βεγαν το λοοκ φορ τηε πραχτιχαλ ανδ χοµπετιτιϖε υνιϖερσιτψ ωηιχη ωασ εξπεχτεδ το µακε τηειρ φυτυρεσ µορε προσπερουσ. Ιτ ωασ τηερεφορε νατυραλ φορ λεσσ χοµπετιτιϖε ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ το φαιλ ιν αττραχτινγ 18 ψεαρ ολδ στυδεντσ ασ γρεατ ασ ενρολλµεντ χαπαχιτψ. Τηισ σεντιµεντ σηιφτ ηασ τρανσπαρεντλψ ρεϖεαλεδ λεσσ χοµπετιτιϖε ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ ιν τερµσ οφ νον ενρολλµεντ ρατε ασ τηε ταβλε 3 σηοωσ.

7 Τηε ταβλε 3 ρεφλεχτσ ριγιδ σεντιµεντ ωηιχη υνδερλιεσ αµονγ 18 ψεαρ ολδ στυδεντσ ασ φολλοωσ. Φιρστ, ιν τραδιτιον, µοστ στυδεντσ ηοπε το γο το τηε ινστιτυτιον ιν Σεουλ ορ ιτσ συβυρβσ, δυε το τηε φαχτ τηατ ιτ προϖιδεσ τηεµ ϖισιβλε ανδ ινϖισιβλε εµπλοψµεντ αδϖανταγεσ φορ τηειρ φυτυρεσ ασ ωελλ ασ ινχρεασε ιν σοχιαλ µοβιλιτψ. Τηισ τρενδ λεδ το ποορ ενρολλµεντ φορ ουτλψινγ ινστιτυτιονσ ιν προϖινχεσ ορ σµαλλερ χιτιεσ. Σεχονδλψ, µοστ στυδεντσ πρεφερ σπεχιαλιζεδ ινστιτυτιονσ ωηιχη αππεαρ µορε προµισινγ φορ εµπλοψµεντ. Νον ενρολλµεντ ρατε αβοϖε 5% ρεϖεαλσ τηισ σεντιµεντ. Τηε δεχρεασινγ ποολ οφ 18 ψεαρ ολδ στυδεντσ ισ συρε το εξτενδ τηισ τρενδ το µοστ ινστιτυτιονσ εξχεπτ µαϕορ πρεστιγιουσ ονεσ. Ιτ ιµπλιεσ τηατ νον σπεχιαλιζεδ ινστιτυτιονσ ωηιχη λιε ιν τηε ουτλψινγ αρεα φινδ ιτ ιµποσσιβλε το ιµπροϖε τηε ενρολλµεντ ρατε ωιτηουτ τακινγ δραστιχ σελφ ρεσχυε µεασυρεσ. Ασ σεεν ιν τηε ταβλε 3, ιτ ισ νο αχχιδεντ τηατ τηερε αρε α γρεατ δεαλ οφ λεσσ χοµπετιτιϖε πριϖατε ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ ουτσιδε οφ Σεουλ ασ εξπεχτεδ. Τηεψ ηαϖε τωο χηοιχεσ ρεστρυχτυρινγ φορ συρϖιϖαλ, ορ βανκρυπτχψ. Ον α νατιον ωιδε βασισ, τηε βανκρυπτχψ γιϖεσ βιρτη το α γρεατ δεαλ οφ λοσσ οφ βραινποωερ. Ηοωεϖερ, σοµε οφ τηεµ σηουλδ βε χλοσεδ φορ οτηερσ. Ιν ρεαλιτψ, τηε Μινιστρψ οφ Εδυχατιον ηασ µαδε α ρεσολυτε δεχισιον το ωεεδ ουτ τηε εξτρεµελψ λεσσ χοµπετιτιϖε υνιϖερσιτψ ιν Τηισ ισ ωηψ ρεστρυχτυρινγ ισ νεεδεδ. Ιν εχονοµιχ τερµσ, βψ ρεστρυχτυρινγ, ιτ µεανσ ρεαλλοχατιον οφ τηε λιµιτεδ ρεσουρχεσ το ατταιν γοαλσ αχχορδινγ το µαρκετ σιγναλσ, ανδ το λεαπ φορωαρδ το κεεπ ιν τουχη ωιτη τηε οππορτυνιτψ το µαξιµιζε µαρκετ προφιτ. Ιν οτηερ ωορδσ, ιτ στιµυλατεσ ρατιοναλ σηιφτ οφ ρεσουρχεσ βασεδ ον µαρκετ φορχεσ. Σοµε χουλδ ηαϖε δουβτ αβουτ ρεστρυχτυρινγ οφ ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ ιν

8 τηατ τηεψ δο νοτ χαρε αβουτ προφιτ µαξιµιζατιον. Νονετηελεσσ βασιχαλλψ βοτη βυσινεσσ ανδ ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ ηαϖε σιµιλαριτιεσ. Ιν ρεσπονσε το α δεχρεασινγ ποολ οφ 18 ψεαρ ολδ στυδεντσ ανδ ιτσ σεντιµεντ σηιφτ λικε µαρκετ σιγναλσ, τηεψ ηαϖε νο χηοιχε βυτ το λοοκ φορ α συρϖιϖαλ στρατεγψ τηρουγη ρεστρυχτυρινγ. Σπεχιφιχαλλψ, ιτ ρεθυιρεσ ρεστρυχτυρινγ ον τηε παρτ οφ λεσσ χοµπετιτιϖε πριϖατε ινστιτυτιονσ ωηιχη λιε ιν ουτσιδε οφ Σεουλ ανδ ιτσ συβυρβσ. Ιν Κορεα, πριϖατε ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ ηαϖε α γοοδ δεαλ οφ ρεσπονσιβιλιτψ ιν τηε νυρτυρινγ οφ βραινποωερ. Ιν 2000, 95.9% οφ ϕυνιορ χολλεγε στυδεντσ ανδ 77.7% οφ υνιϖερσιτψ στυδεντσ ηασ ενρολλεδ ιν πριϖατε ινστιτυτιονσ. Ιτ ιλλυστρατεσ τηατ ηιγηερ εδυχατιον ηασ σηιφτεδ φροµ νατιοναλ το πριϖατε ινστιτυτιονσ δυρινγ τηε παστ τηρεε δεχαδεσ. Μεανωηιλε, ιτ ισ τρυε τηατ τηε ραπιδ εξπανσιον οφ πριϖατε ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ γαϖε βιρτη το λεσσ χοµπετιτιϖε ονεσ. Τηε διϖισιον οφ ρολε βετωεεν πριϖατε ανδ νατιοναλ(πυβλιχ) ινστιτυτιονσ µαψ βε τηε βεστ ωαψ το ιµπροϖε τηε λεϖελ οφ χοµπετιτιϖενεσσ οφ τηε εντιρε ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ. Βψ νοω, ιτ ισ ιµποσσιβλε το ποιντ ουτ τηε διφφερενχεσ αµονγ Κορεαν ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ. Μοστ ινστιτυτιονσ ηαϖε σιµιλαρ δεπαρτµεντσ λικε α δεπαρτµεντ στορε, βυτ νονε ωιτηουτ σπεχιαλιζατιον. Ιτ χοντριβυτεδ το τηειρ εξπανσιον ανδ λεδ το εξχεσσιϖε, οϖερλαππινγ ινϖεστµεντ ον α νατιον ωιδε βασισ. Ασ α ρεσυλτ, τηε φινανχιαλ βυρδεν ηασ πλαχεδ µυχη στραιν ον µοστ πριϖατε ινστιτυτιονσ εξχεπτ µαϕορ πρεστιγιουσ πριϖατε ονεσ. Μοστ Κορεανσ χαµε το ρεαλιζε τηε ινεϖιταβιλιτψ οφ σπεχιαλιζατιον ιν ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ ασ ωελλ ασ ιν βυσινεσσ τηρουγη τηε εξπεριενχε οφ βανκρυπτχψ οφ βιγ χοµπανιεσ ανδ βανκσ δυρινγ τηε χυρρενχψ χρισισ. Ιτ ρεθυιρεσ τηε σπεχιαλιζατιον βψ διϖισιον οφ τηε ρολεσ ανδ βψ σωαππινγ. Πριϖατε ινστιτυτιονσ ηαϖε το πλαχε αν εµπηασισ ον σπεχιαλιζατιον οφ σοµε πραχτιχαλ δεπαρτµεντσ συχη ασ αχχουντινγ ανδ βυσινεσσ αδµινιστρατιον ωηιχη βεαρ λεσσ φινανχιαλ βυρδεν, ανδ αππεαρ προµισινγ φορ τηε γραδυατεσ. Ιν χοντραστ, νατιοναλ(πυβλιχ) ινστιτυτιονσ αλσο ηαϖε το πλαχε αν εµπηασισ ον σπεχιαλιζατιον οφ

9 κεψ δεπαρτµεντσ ωηιχη βεαρ µορε φινανχιαλ βυρδεν ανδ αρε εξπεχτεδ το βε εσσεντιαλ ιν τηε λονγ ρανγε περσπεχτιϖε ον τηε παρτ οφ γοϖερνµεντ, λικε βασιχ σχιενχε, µεδιχινε, ηυµανιτιεσ & αρτ(ηιστορψ, Κορεαν λιτερατυρε, πηιλοσοπηψ). Ωηατ ισ µορε νεεδεδ ισ το µακε τηε πριϖατε ινστιτυτιονσ σπεχιαλιζεδ βψ σωαππινγ ορ βψ Μ&Α οφ οϖερλαππινγ δεπαρτµεντσ αµονγ τηεµ. Φυρτηερµορε, ιτ ρεθυιρεσ α φυνχτιοναλ διϖισιον οφ ρολε αµονγ ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ τηεµσελϖεσ. Γενεραλλψ σπεακινγ, τηε φυνχτιον οφ ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιον µαψ βε διϖιδεδ ιντο τηρεε ρεσεαρχη οριεντεδ, ϕοβ οριεντεδ, µιξεδ οριεντεδ εδυχατιον. Ιν Κορεα, τηε ϕυνιορ χολλεγε ηασ λονγ βεεν ρεχογνιζεδ ασ ϕοβ τραινινγ χεντερ, βυτ τηε υνιϖερσιτψ ηασ νοτ λονγ βεεν σπεχιαλιζεδ ιν τερµσ οφ ιτσ φυνχτιον. Μοστ υνιϖερσιτιεσ τενδ το πλαχε αν εµπηασισ ον τηε µιξεδ οριεντεδ εδυχατιον. Μαϕορ πρεστιγιουσ υνιϖερσιτιεσ σηουλδ βε σπεχιαλιζεδ ιντο ρεσεαρχη οριεντεδ ορ µιξεδ οριεντεδ εδυχατιον, ηοωεϖερ, λεσσ χοµπετιτιϖε ινστιτυτιονσ σηουλδ βε σπεχιαλιζεδ ιντο ϕοβ οριεντεδ ϖοχατιοναλ εδυχατιον. Τηισ διϖισιον οφ ρολε χαν βε χλασσιφιεδ ασ τηε φολλοωινγ ταβλε 4. Ρεχεντλψ, τηε Μινιστρψ οφ Εδυχατιον ηασ προποσεδ α σιµιλαρ πλαν φορ ρεστρυχτυρινγ νατιοναλ υνιϖερσιτιεσ Μ&Α ανδ σωαππινγ οφ οϖερλαππινγ ανδ σιµιλαρ δεπαρτµεντσ, α δεχρεασε οφ οϖερλαππινγ ανδ εξχεσσιϖε ινϖεστµεντ βψ φοστερινγ χοοπερατιον αµονγ τηεµ, εσταβλισηµεντ οφ ϕοιντ υνιϖερσιτψ σψστεµ βψ προϖινχεσ ανδ φυνχτιονσ βετωεεν νατιοναλ ινστιτυτιονσ(τηε Μινιστρψ οφ Εδυχατιον, ). Τηισ πλαν πλαχεσ αν εµπηασισ ον τηε θυαλιτψ χοντρολ βψ σπεχιαλιζατιον οφ νατιοναλ υνιϖερσιτιεσ.

10 Αλσο, τηε Μινιστρψ οφ Εδυχατιον ηασ προποσεδ α πλαν φορ φοστερινγ υνιϖερσιτιεσ ωηιχη λιε ουτσιδε οφ Σεουλ ανδ ιτσ συβυρβσ ιν ρεσπονσε το τηε δεχρεασε οφ 18 ψεαρ ολδ στυδεντσ, τηειρ υνπλαννεδ εξτενσιονσ οφ ενρολλµεντ χαπαχιτψ, ανδ τηειρ φαλλινγ χοµπετιτιϖενεσσ. Τηε κεψ πολιχψ ισ ασ φολλοωσ στιµυλατινγ τηειρ ιννοϖατιον ανδ σελφ ρεσχυε µεασυρε, εσταβλισηµεντ οφ α στρονγ παρτνερσηιπ βετωεεν υνιϖερσιτψ, βυσινεσσ, ανδ ρεσεαρχη ινστιτυτε, νυρτυρινγ οφ υνιϖερσιτψ λψινγ ουτσιδε οφ Σεουλ ανδ ιτσ συβυρβσ ασ λιφελονγ λεαρνινγ χεντερσ, εξτενσιον οφ ϕοβ οππορτυνιτψ φορ τηε γραδυατεσ, θυαλιτψ χοντρολ βψ στιµυλατινγ ιννοϖατιον φροµ ωιτηιν, α δεχρεασε οφ ενρολλµεντ χαπαχιτψ, ανδ εϖεντυαλ λιθυιδατιον οφ σταγναντ υνιϖερσιτιεσ(τηε Μινιστρψ οφ Εδυχατιον, ). Τηεσε πλανσ αρε βασεδ υπον διϖισιον οφ τηε ρολε βψ σπεχιαλιζατιον οφ νατιοναλ ινστιτυτιονσ, αλονγ ωιτη νυρτυρινγ τηε φυνδαµενταλσ οφ τηε εντιρε ινστιτυτιονσ ιν προϖινχεσ ανδ σµαλλερ χιτιεσ. Ιτ ισ φορτυνατε φορ τηε Μινιστρψ οφ Εδυχατιον το ρεχογνιζε τηε νεχεσσιτψ οφ δραστιχ ρεφορµ ιν ηιγηερ εδυχατιον. Ωηο δαρεσ το ιµπλεµεντ συχη διϖισιον οφ τηε ρολε? Ασ Ι ποιντεδ ουτ εαρλιερ, τηερε αρε σιµιλαριτιεσ βετωεεν τηε εχονοµψ ανδ ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ ιν τερµσ οφ τηε γροωτη ηιστορψ οφ εαχη. Το αϖοιδ τριαλ ανδ ερρορ, ωε νεεδ το χλοσελψ ρεϖιεω τηε εξπεριενχεσ οφ ρεστρυχτυρινγ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ βεφορε δεχιδινγ ον τηε βεστ αππροαχη το ρεστρυχτυρινγ οφ ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ. Αχχορδινγ το πρεϖιουσ στυδιεσ, ωηατ ισ νεεδεδ ιν τηε συχχεσσφυλ ρεστρυχτυρινγ ισ στρονγ ανδ σπεεδψ λεαδερσηιπ ισολατινγ ιτ φροµ τηε πρεσσυρε οφ διϖερσε ιντερεστ

11 γρουπσ. Σλοω ανδ δελαψεδ ρεστρυχτυρινγ µαψ προϖιδε τηε οππονεντ τηε οππορτυνιτψ το γρασπ µοστ βενεφιτσ φροµ πυβλιχ εξπενδιτυρε(στρεετεν, Απριλ ). Ωηατ ισ µορε νεεδεδ, ασ Κορεα ηασ αλσο εξπεριενχεδ ιν τηε δραστιχ ρεφορµ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ, ισ τηε γοϖερνµεντ εφφορτ το παψ µορε αττεντιον το σοχιαλ αχτορσ ρεσπονσε σο τηατ µαψ λεαδ ανδ µαινταιν ιντερδεπενδεντ ρελατιονσηιπ ωιτη τηεµ ιν τηε µαρκετ πλαχε, ανδ τηε µαρκετ σηουλδ βε αβλε το χοορδινατε τηε ιντερεστ χονφλιχτ βψ ιτσελφ(κακικαωα, 1992; Ηιωαταρι, 1991). Τηε φορµερ ρεφερσ το ϖισιβλε ηανδ, γοϖερνµεντ λεδ λεαδερσηιπ. Ωηεν τηε µαρκετ φορχεσ χαν νοτ αχηιεϖε σοχιαλλψ οπτιµαλ στατε, τηε γοϖερνµεντ πλαψσ α µαϕορ ρολε ινστεαδ οφ τηατ. Τηεν τηερε µαψ βε χονφλιχτ, δυε το τηε φαχτ τηατ τηε µαρκετ ισ ινηερεντλψ αγαινστ γοϖερνµεντ ιντερϖεντιον. Τηε λαττερ ρεφερσ το µιξεδ ηανδ, γοϖερνµεντ µαρκετ ιντερδεπενδεντ λεαδερσηιπ. Βοτη µαρκετ ανδ γοϖερνµεντ λαψ δελιβερατε ταργετσ βασεδ ον τηε σπιριτ οφ ιντερδεπενδενχε. Τηε µαρκετ µακεσ γρεατ εφφορτ το αχηιεϖε τηε γοαλσ, ανδ τηε γοϖερνµεντ ηελπσ τηεµ το αχηιεϖε τηε γοαλσ βψ προϖιδινγ πριµε αδϖανταγεσ λικε ταξ βυρδεν ρελιεφ ορ φινανχιαλ ρεωαρδσ. Ιν αδδιτιον, τηε τηιρδ οπτιον ρεφερσ το ινϖισιβλε ηανδ, µαρκετ φορχεσ. Τηε µαρκετ λεαδσ τηε ρεστρυχτυρινγ προχεσσ, ανδ τηε γοϖερνµεντ µακεσ γρεατ εφφορτ το χρεατε τηε βεστ χλιµατε φορ τηε µαρκετ, λικε δερεγυλατιον ανδ αντι µονοπολψ µεασυρε(μιψαζαωακενιχηι, ; Τσυρυτα, ). Κορεα ηασ εξπεριενχεδ τηεσε τηρεε τψπεσ οφ λεαδερσηιπ ιν τηε προχεσσ οφ δραστιχ ρεστρυχτυρινγ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ. Ωηεν Κορεα ωασ ιν νεεδ οφ στρυχτυραλ αδϕυστµεντ λοαν, βοτη Ιντερνατιοναλ Μονεταρψ Φυνδ(ΙΜΦ) ανδ Ωορλδ Βανκ(ΙΒΡ ) ηαϖε προποσεδ δονορ χονδιτιοναλιτψ πριχισµ ανδ στατε µινιµαλισµ, ιν οτηερ ωορδσ, νεο λιβεραλισµ βασεδ ον τηε ινϖισιβλε ηανδ. Κορεα ηαδ νο χηοιχε βυτ το αχχεπτ τηειρ ρεφορµ προγραµσ βασεδ ον λιβεραλιζατιον, δεχεντραλιζατιον, πριϖατιζατιον, ανδ δερεγυλατιον(στρεετεν, Απριλ ). Βυτ τηειρ προγραµσ χαυσεδ α γρεατ δεαλ οφ σοχιαλ λοσσ. Φορ ινστανχε, ιτ ινχλυδεσ αν ινχρεασινγ νυµβερ οφ υνεµπλοψµεντ φροµ βανκρυπτχιεσ, φαµιλψ δισλοχατιον, βραιν δραιν, ρεντ σεεκινγ αχτιϖιτιεσ, ιµποϖερισηµεντ, ανδ βι πολαριζεδ ινχοµε

12 διστριβυτιον. Βοτη ΙΜΦ ανδ Κορεα χαµε το τηε χονχλυσιον τηατ τηε ϖισιβλε ηανδ µιγητ βε τηε νεχεσσαρψ λεσσερ εϖιλ το ρεσχυε τηε χουντρψ. Τηε γοϖερνµεντ λεδ λεαδερσηιπ χαµε ουτ αγαιν. Ιν τυρν, σοχιαλ αχτορσ ιν τηε µαρκετ πλαχε διδ νοτ συππορτ γοϖερνµεντ λεδ λεαδερσηιπ ωηιχη ωασ τηουγητ το υνδερµινε τηειρ αυτονοµψ. Τηε γοϖερνµεντ ηαδ νο χηοιχε βυτ το ρεσχινδ τηε ϖισιβλε ηανδ πολιχψ, ανδ εξπεχτεδ γοϖερνµεντ/µαρκετ λεδ λεαδερσηιπ ινστεαδ οφ ιτ. Τηισ λεαδερσηιπ ρεθυιρεσ τηε χαπαχιτψ τηατ χαν λεαδ το χονσενσυσ αβουτ γοαλσ ανδ µεανσ αµονγ σοχιαλ αχτορσ βψ τηεµσελϖεσ. Ιν ρεαλιτψ, τηε µιξεδ ηανδ πολιχψ ηασ λεδ το σιγνιφιχαντ συχχεσσφυλ ρεστρυχτυρινγ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ. Τηε ινϖισιβλε ηανδ βεγαν το βε ρεγαρδεδ ασ εφφιχιεντ ιν εδυχατιοναλ ρεστρυχτυρινγ σινχε τηε 1980 σ ιν τηε Ωεστ. Αν εδυχατιοναλ µαρκετ βασεδ ον δεχεντραλιζατιον, χοµπετιτιον, διϖερσιτψ, ανδ χηοιχε ισ λικελψ το χρεατε τηε γρεατεστ ουτπυτ. Ηοωεϖερ, τηε ϖισιβλε ηανδ ωηιχη πλαχεσ αν εµπηασισ ον εθυαλιτψ οφ εδυχατιοναλ οππορτυνιτψ ωιλλ χονστραιν τηε χοµπετιτιϖενεσσ οφ ινστιτυτιονσ ασ ωελλ ασ ινδιϖιδυαλ φρεεδοµ οφ χηοιχε. Βυτ τηε εξπεριενχε ιν τηε Ωεστ τελλσ τηε διφφερενχεσ βετωεεν τηε εδυχατιοναλ µαρκετ ανδ γοοδσ & σερϖιχεσ µαρκετ. Τηε λαττερ ισ φουνδ το βε τοο σηορτ σιγητεδ ωιτηουτ πλαννινγ φορ τηε λονγ τερµ φυτυρε. Ηοωεϖερ, ιτ τακεσ α λονγ τιµε φορ τηε χονσυµερ το εξχηανγε ϖαλυεσ ιν τηε φορµερ. Νο παρεντσ ωηο δεϖοτε τηεµσελϖεσ το τηε πρινχιπλε οφ χαπιταλισµ ηαϖε α ωιλλινγνεσσ το ινϖεστ ιν εδυχατιον φορ 16( ) ψεαρσ. Τηισ ισ ωηψ µοστ παρεντσ ηοπε τηειρ χηιλδρεν το γο το α τραδιτιοναλλψ πρεστιγιουσ υνιϖερσιτψ φορ τηειρ φυτυρεσ, δυε το τηε φαχτ τηατ µοστ χοµπανιεσ τενδ το λοοκ φορ τηε γραδυατεσ φροµ τηε ρεπυτατιοναλ ονε ιρρεσπεχτιϖε οφ τηειρ αβιλιτιεσ ανδ µαϕορσ(εδυχατιοναλ Χεντερ οφ Τοκψο Υνιϖερσιτψ, ). Ιτ συγγεστσ τηατ το χονσυµε τηε τραδιτιον ανδ ρεπυτατιον ισ τηε βεστ ωαψ το αϖοιδ τηε ρισκ οφ χηοιχε

13 ον τηε παρτ οφ παρεντσ ανδ στυδεντσ. Παρεντσ αρε νοτ ονλψ παψινγ το ρεδυχε τηε ρισκ οφ τηειρ χηιλδρεν φαιλινγ, βυτ αλσο αρε παψινγ φορ τηε χλασσ βαδγε ορ στατυσ τηατ στυδεντσ χαν τηεν χαση ιν ωηεν εντερινγ τηε λαβουρ µαρκετ. Ανδ ινχρεασεδ εφφιχιενχιεσ ανδ γαινσ ιν εδυχατιον στανδαρδσ δο νοτ φολλοω φροµ τηε µαρκετιζατιον οφ εδυχατιον(γραχε, ). Νον µαρκετ χηοιχε ισ µορε ποωερφυλ τηαν µαρκετ σιγναλσ ιν εδυχατιον. Τηερε ισ α γροωινγ βοδψ οφ εµπιριχαλ εϖιδενχε τηατ, ρατηερ τηαν βενεφιτινγ τηε δισαδϖανταγεδ, τηε εµπηασισ ον παρενταλ(στυδεντσ) ανδ ινστιτυτιοναλ αυτονοµψ ισ φυρτηερ δισαδϖανταγινγ τηοσε λεαστ αβλε το χοµπετε ιν τηε µαρκετ. Ατ τηε σαµε τιµε, ιτ ισ ινχρεασινγ τηε διφφερενχεσ βετωεεν ποπυλαρ ανδ λεσσ ποπυλαρ ινστιτυτιονσ ον α λινεαρ σχαλε, ρεινφορχινγ α ϖερτιχαλ ηιεραρχηψ οφ σχηοολινγ τψπεσ ρατηερ τηαν προδυχινγ τηε προµισεδ ηοριζονταλ διϖερσιτψ(ωηιττψ, ). Μορεοϖερ, ασ τηε σκιλλ οφ ινδιϖιδυαλ εµπλοψεε βεχοµεσ χολλεχτιϖε γοοδσ, µαρκετ εξποσεσ φαλλαχιεσ. Υνδερ α φρεε λαβουρ χοντραχτ οφ τηε κινδ φουνδ ιν λιβεραλ χαπιταλιστ σοχιετιεσ, ωηιχη γιϖεσ ωορκερσ τηε ριγητ το µοϖε φροµ ονε φιρµ το ανοτηερ, σκιλλσ βεχοµε α χολλεχτιϖε γοοδ ιν τηε εψεσ οφ εµπλοψερσ. Τηισ ισ βεχαυσε τηε ρεωαρδσ οφ τραινινγ ινδιϖιδυαλσ χαν εασιλψ βε σοχιαλιζεδ βψ τηε εξπεδιεντ οφ τραινεδ ωορκερσ µοϖινγ το ανοτηερ ϕοβ ωηιλε τηε χοστσ οφ τραινινγ ρεµαιν ωιτη τηε οριγιναλ εµπλοψερ. Τηεψ αρε υνλικελψ το ινϖεστ ηεαϖιλψ ιν τραινινγ. Ασ α ρεσυλτ, ωεστερν εχονοµιεσ αρε λικελψ το φαχε α χηρονιχ σκιλλ σηορταγε υνλεσσ τηε γοϖερνµεντ ιντερϖενεσ το ενσυρε τηατ αδεθυατε τραινινγ οχχυρσ. Ωιτηουτ γοϖερνµεντ ιντερϖεντιον, εµπλοψερσ ωιλλ ρεδυχε τηε τραινινγ προγραµµεσ τηεψ δο ηαϖε ωηεν πλαχεδ υνδερ ιντενσε χοµπετιτιϖε πρεσσυρε ανδ/ορ δυρινγ α ρεχεσσιον(βροων ανδ Λαυδερ, ). Τηισ ισ ωηψ τηε γοϖερνµεντ, σιττινγ ον τηε δριϖερ σ σεατ, ηασ τηε ρεσπονσιβιλιτψ φορ ιντερϖενινγ ιν ρεστρυχτυρινγ οφ ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ ασ α στρατεγιχ τραδερ. Συχη εξπεριενχεσ ιν τηε Ωεστ ανδ Κορεα πρεφερ τηε µιξεδ ηανδσ. Ασ Ι ποιντεδ

14 ουτ εαρλιερ, ιν ρεσπονσε το τηε σηιφτ οφ µαρκετ σεντιµεντ, βοτη µορε ανδ λεσσ χοµπετιτιϖε ινστιτυτιονσ ηαϖε νο χηοιχε βυτ το ρεινϖεντ τηεµσελϖεσ τοωαρδ σπεχιαλιζατιον βασεδ ον τηε τενετ οφ διϖισιον οφ ρολε βψ φυνχτιον. Τηεν, ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ σηουλδ βε ρεστρυχτυρεδ ασ σηοων ιν ταβλε 4 ρεσεαρχη οριεντεδ, ϕοβ οριεντεδ, ανδ µιξεδ οριεντεδ. Τηε γοϖερνµεντ ηασ το τακε συχη ρολεσ ασ φολλοωσ µυτυαλ αγρεεµεντ ον τηε γοαλσ βψ µιξεδ χοοπερατιον, ινδυχινγ ινστιτυτιονσ το αχηιεϖε τηειρ γοαλσ βψ προϖιδινγ τηεµ περσυασιονσ ανδ αδϖανταγεσ, συπερϖισινγ τηε ρεστρυχτυρινγ προχεσσ, φορχινγ τηεµ το ρεστρυχτυρε ιν τηε χασε οφ χονφλιχτ αµονγ τηεµ(οοψαµα, ). Ιν οτηερ ωορδσ, τηε ιντερδεπενδεντ ρελατιονσηιπ βετωεεν γοϖερνµεντ ανδ ινστιτυτιονσ ισ εσσεντιαλ ιν συχχεσσφυλ ανδ εφφιχιεντ µιξεδ ηανδσ. Ιν ρεσπονσε το τηε διρεχτιον οφ µιξεδ ηανδσ λικε Μ&Α ανδ σωαππινγ, τηερε µαψ βε φουρ τψπεσ οφ ινστιτυτιονσ ιν τερµσ οφ τηειρ ωιλλινγνεσσ ανδ χοµπετιτιϖενεσσ ασ σηοων ιν τηε φιγυρε 2.

15 Τψπε Ι βασεδ ον ωιλλινγνεσσ ανδ χοµπετιτιϖενεσσ χουλδ βε τηε οπτιµαλ στατε οφ ινστιτυτιονσ. Τηε γοϖερνµεντ δοεσ νοτ ηαϖε το ιντερϖενε. Τψπε ΙΙ βασεδ ον λεσσ χοµπετιτιϖενεσσ ανδ στρονγ ωιλλινγνεσσ νεεδσ συππορτ φροµ τηε γοϖερνµεντ. Τψπε ΙΙΙ βασεδ ον στρονγ χοµπετιτιϖενεσσ ανδ λεσσ ωιλλινγνεσσ αλσο νεεδσ στιµυλυσ φροµ τηε γοϖερνµεντ. Τψπε Ις βασεδ ον λεσσ χοµπετιτιϖενεσσ ανδ λεσσ ωιλλινγνεσσ νεεδσ πεναλτψ ορ νεγατιϖε ρεωαρδσ φροµ τηε µιξεδ ηανδσ. Ιν Κορεα, τηερε ηασ βεεν αν εϖαλυατιον σψστεµ οφ ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ υνδερ τηε αυσπιχε οφ τηε Μινιστρψ οφ Εδυχατιον, διρεχτλψ ορ ινδιρεχτλψ. Τηρουγηουτ τηισ σψστεµ, ινστιτυτιονσ οφ εαχη τψπε χαν βε χλασσιφιεδ. Ρεχεντλψ, τηε γοϖερνµεντ τενδσ το ρελεασε τηε ηανδ οφ χοντρολ ιν ηιγηερ εδυχατιον. Βυτ αδµινιστρατιϖε ανδ φινανχιαλ χαρροτ ανδ στιχκ ισ στιλλ ποωερφυλ ενουγη το στιµυλατε τηεµ το ρεστρυχτυρε λικε Μ&Α ανδ σωαππινγ. Τηε γοϖερνµεντ πλαχεσ αδµινιστρατιϖε ανδ φινανχιαλ συππορτ ον Τψπε ΙΙ ανδ ΙΙΙ ιν νεεδ, τηρουγη τηε πολιχψ οφ λοπ σιδεδ ινϖεστµεντ, ωηιχη στιµυλατεσ σπεχιαλιζατιον φορ τηεµ το µοϖε το Τψπε Ι. Ιφ τηεψ λοσε ενουγη ωιλλινγνεσσ ανδ χοµπετιτιϖενεσσ το µοϖε το Τψπε Ι ωιτηιν σοµε ψεαρσ, τηεψ ωιλλ αλσο φαλλ ιντο Τψπε Ις. Ηοωεϖερ, ιτ νεεδσ στρονγ ϖισιβλε ηανδσ, ωαρνινγ τηατ Τψπε Ις ωιλλ βε δεστινεδ το λιθυιδατε σοονερ τηαν εξπεχτεδ βψ µιξεδ ηανδσ ορ ινϖισιβλε ηανδσ ωιτηουτ ιτσ δραστιχ σελφ ρεσχυε µεασυρε. Βψ ινστινχτ, µεν δο νοτ λικε χηανγεσ. Υνφορτυνατελψ, Κορεα ηασ βεεν ρελυχταντ το χηανγεσ υντιλ τηε εξτερναλ σηοχκ πυτ γρεατ πρεσσυρε ον ιτ δυρινγ τηε παστ. Λικεωισε, ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ διδ νοτ εξπεριενχε δραστιχ ρεφορµ εϖεν υνδερ τηε χυρρενχψ χρισισ. Ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ αρε φαχινγ εξτερναλ σηοχκ ασ φολλοωσ, ωηιχη

16 φορχεσ τηεµ το εξπεριενχε δραστιχ ρεφορµ φιρστ, α δεχρεασινγ ποολ οφ 18 ψεαρ ολδ στυδεντσ, ανδ σεχονδλψ, ιτσ σεντιµεντ σηιφτ ιν χηοιχε οφ ινστιτυτιονσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ. Τηισ ισ λικε α ωαϖε ωιτη ωηιχη µοστ ινστιτυτιονσ ηαϖε το χονφροντ. Ιν ρεσπονσε το τηε χηανγε, τηισ στυδψ ηασ προποσεδ α συρϖιϖαλ στρατεγψ βασεδ ον τηε σπεχιαλιζατιον βψ διϖισιον οφ ρολε βετωεεν πριϖατε ανδ νατιοναλ ινστιτυτιονσ, ανδ αµονγ πριϖατε ινστιτυτιονσ. Εαχη ινστιτυτιον νεεδσ το πλαψ α σπεχιαλιζεδ φυνχτιον συχη ασ ρεσεαρχη οριεντεδ, ϕοβ οριεντεδ, ανδ µιξεδ οριεντεδ εδυχατιον. Ιτ ισ ινεϖιταβλε το βρινγ ον δραστιχ ρεφορµ λικε Μ&Α, σωαππινγ. Τηε λεαδερσηιπ ισ εσσεντιαλ ιν συχχεσσφυλ ρεστρυχτυρινγ, δυε το τηε φαχτ τηατ ιτ ηασ τηε ρεσπονσιβιλιτψ το χοορδινατε τηε ιντερεστ χονφλιχτ. Εξπεριενχε ιν Κορεα ανδ Ωεστερν χουντριεσ ηασ σηοων τηατ τηε µιξεδ ηανδ µοδελ χουλδ βε υσεφυλ. Μιξεδ ηανδσ αρε το συππορτ τηε ρεστρυχτυρινγ προχεσσ οφ ινστιτυτιονσ δεπενδινγ ον τηειρ ρεσπονσεσ. Τηισ στυδψ σηοωσ φουρ τψπεσ οφ ρεσπονσε βασεδ ον τηειρ ωιλλινγνεσσ το ρεστρυχτυρινγ ανδ ον τηειρ λεϖελσ οφ χοµπετιτιϖενεσσ. Τηε χψχλιχαλ εϖαλυατινγ σψστεµ ιν πυβλιχ ισ λικελψ το βε υσεφυλ ιν συχη χλασσιφιχατιον. Ανδ ιτ προποσεσ τηε λοπ σιδεδ ινϖεστµεντ πολιχψ πλαχινγ αν εµπηασισ ον τηε Τψπε ΙΙ ανδ ΙΙΙ, αλονγ ωιτη τηειρ οων δραστιχ σελφ ρεσχυε µεασυρεσ. Ηοωεϖερ, Τψπε Ις ωιλλ βε δεστινεδ το δεατη εαρλιερ τηαν εξπεχτεδ ιν ρεσπονσε το τηε δεχρεασινγ ποολ οφ 18 ψεαρ ολδ στυδεντσ, ϕυστ λικε ηεαϖιλψ ινδεβτεδ χοµπανιεσ ηαδ εξπεριενχεδ. Μιξεδ ηανδσ αρε δεπενδεντ ον τηε σπιριτ οφ παρτνερσηιπ ινστιτυτιονσ λεαδ ανδ γοϖερνµεντ φολλοωσ ορ συππορτσ βετωεεν ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ ανδ γοϖερνµεντ. Υνφορτυνατελψ, τηερε αρε φεω ϖολυνταρψ ασσοχιατιονσ ιν τηε ηιγηερ εδυχατιον ρεαλµ, ανδ ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ αρε νοτ εασψ το χοµε το τηε χονσενσυσ. Ωηατ ισ νεεδεδ φορ τηισ ρεστρυχτυρινγ το ωορκ ισ τηερεφορε α ωιλλινγνεσσ ον τηε παρτ οφ γοϖερνµεντ, δυε το τηε φαχτ τηατ ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ δο νοτ ηαϖε ωελλ χοορδινατεδ σψστεµ ψετ, ασ ωελλ ασ τηε γοϖερνµεντ ηασ τηε πριµαρψ ρεσπονσιβιλιτψ φορ φοστερινγ τηε θυαλιτψ οφ ηιγηερ εδυχατιον ιν Κορεα. Ιτ σεεµσ

17 ινεϖιταβλε φορ τηε γοϖερνµεντ το λεαδ τηε ηιγηερ εδυχατιον φορ τηε τιµε βεινγ. Ιν τηε λονγ τερµ περσπεχτιϖε, ηοωεϖερ, ιτ ρεθυιρεσ λοτσ οφ ϖολυνταρψ ασσοχιατιονσ ανδ τηειρ σελφ χοορδινατινγ χαπαχιτψ ιν ηιγηερ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ ρεαλµ ωηιχη αρε το εξχλυδε τηε διστορτεδ ιντερϖεντιον οφ ϖισιβλε ηανδσ. Τηε εξχεσσιϖε ιντερϖεντιον ωιτηουτ τηε σπιριτ οφ ιντερδεπενδενχε ισ το χροωδ ουτ µαρκετ αυτονοµψ. Ασ ωελλ ιτ ισ το δισρυπτ χοντινυιτψ οφ εδυχατιοναλ πολιχψ.

18 Bibliography

19

20

21

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&, ! # % & (()% +& (( #,,,(.)&, Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε Χυρριχυλυµ ελιϖερψ Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ Σουτηαµπτον

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Σψφο Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Ωιχη γε αναρχηο σψνδικαλισ σχηε Ματε ριαλιεν ιν δερ Βιβλιοτηεκ δερ Φρειεν Ειν Ιντερϖιεω (Σ. 6) Ιµπορταντ αναρχηο σψνδιχαλιστ µατεριαλσ ιν τηε Λιβραρψ οφ τηε

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1410 Week ending 30th October 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data * Johannes Berger ** Petra Nieken * University of Cologne

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ ? 4 4 Σωινγ 200 n δµ βα δ δν δ δ Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γρϖε Φορ Τηουγητ. n n δτ βα δ δν Ωριττεν βψ Σαρα Αλλεν, αρψλ Ηαλλ, ανδ ϑν Οατεσ Αρρανγεδ βψ Κελλψ Κυνζ δµ δµ δ βα δ δν. n δτ δ. n δτ δ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1441 Week ending 11th June 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS... 22

COMMUNICATIONS... 22 ΠΟΛΙΧΨ ΜΑΝΥΑΛ ΤΑ ΒΛΕ ΟΦ ΧΟΝΤΕΝΤΣ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.1 ιστριβυτιον οφ Ιν Χοµινγ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.2 Χουρτεσψ Χοπιεσ... 3 Α1.3 Φιρστ Νατιονσ Χορρεσπονδενχε... 3 Α1.4 Νεωλψ Ελεχτεδ Φιρστ Νατιονσ

Διαβάστε περισσότερα

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy.

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. T.L. Arsuffi, Llano River Field Station, TTU@Junction, Jenny Strovas, Department of Biological Sciences, TTU,, Christine

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change in the Mediterranean

Climate Change in the Mediterranean Climate Change in the Mediterranean INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Global Challenge, Local Solutions Antonio Navarra INGV CMCC - Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS home information pack contents Index Property Information Questionnaire Energy Performance Certificate/ Predicted Energy Assessment/ Sustainability

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΤΑ 3 & ΤΑ 3ΕΑ ΦΟΡ ΧΟΜΠ 3 & ΧΟΜΠ 3ΕΑ ΣΨΣΤΕΜΣ Μανυαλ Νο. ΤΑ3001 (Ρεϖ 2 ϑανυαρψ 2001) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution The Basics of Water Pollution Cooperative Extension Bringing the University to You Audiovisual 05-11 S. Donaldson The Basics of Water Pollution Susan Donaldson Melody Hefner University of Nevada Cooperative

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

Redakcja: Urszula Danilczuk

Redakcja: Urszula Danilczuk Pozycja cytowania: B. Nowak, Wewnêtrzny rynek energii w UE, Warszawa 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Διαβάστε περισσότερα

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN By Aladdin Habib Abd Alla Ali B. Sc. Faculty of science University of Khartoum 2001 Supervisor: Dr. Suliman Mohammed Elhassan Department of Microbiology

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ!

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΦΟΡ ΤΗΕ ΦΙΣΧΑΛ ΨΕΑΡ ΕΝ Ε ϑυνε 30, 2004 ΠΑΓΕ 1 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region

Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region Choukr-Allah R. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV La sfida della scienza del clima Antonio Navarra Centro eurometerraneo per i Cambiamenti Climatici INGV Aristotele Raffello, la Scuola Atene De De ε ε Meteorologica Μετεορολογιχα Ηοωεϖερ, However, Ηοωεϖερ,

Διαβάστε περισσότερα

The Challenge of Climate Science

The Challenge of Climate Science The Challenge of Climate Science Antonio Navarra Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk.

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk. Parameters and Disclaimer Statement Choice of any emergency medicine E/M code level is dependent upon proper documentation of the History, Exam, and MDM Provider documentation must include the correct

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα.,

Διαβάστε περισσότερα

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο 33 ΡΙΣΧΗΙΟ Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 34 Ι φαττορι δι ρισχηιο θυαλιφιχανο ι ποσσιβιλι ϖαλορι δελ προδοττο νελ τεµπο ε α σχαδενζα (ε θυινδι ι ρενδιµεντι ποτενζιαλι) Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Firefly Synchronization of adhoc networks Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Synchronizing using pulse-coupled oscillators: Fireflies, Heart, and Wireless Networks FIREFLIES SYNCHRONIZATION Simple

Διαβάστε περισσότερα

The Zen and the art of coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV. INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy

The Zen and the art of coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV. INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Zen art coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV INGV - Istituto Nazionale di Geisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di Atene De De Δε Δε Meteorologica Μετεορολογιχα

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Article ID: 51107 - Last Review: July 29, 2011 Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Version 5.8 introduces a new Simplified Licensing model for Contact Center Enterprise and Business Edition,

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

12 Aug 671 Sasserine is really getting on my nerves now. I need to escape this filthy place. I need to find a more quiet place for my studies.

12 Aug 671 Sasserine is really getting on my nerves now. I need to escape this filthy place. I need to find a more quiet place for my studies. 12 Aug 671 Sasserine is really getting on my nerves now. I need to escape this filthy place. I need to find a more quiet place for my studies. I have been thinking to get on board a ship and leave this

Διαβάστε περισσότερα

PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN

PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN BEFORE THE STATE OF WASHINGTON ENERGY FACILITY SITE EVALUATION COUNCIL In the Matter of Application No. 96-1 Olympic Pipe Line Company Cross Cascade Pipeline Project PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN

Διαβάστε περισσότερα

Notice Inviting Applications for Pre-qualification

Notice Inviting Applications for Pre-qualification Name of the work RAJIV GANDHI CENTRE FOR AQUACULTURE (MPEDA, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, GOVT. OF INDIA) TECHNOLOGY TRANSFER TRAINING & ADMINISTRATIVE COMPLEX 3/197, POOMPUHAR ROAD, KARAIMEDU, SATTANATHAPURAM

Διαβάστε περισσότερα

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Environmental Monitoring Report Project Number: 41627 June 2013. Reporting Period: 1 January 2013 to 31 March 2013. IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Quarterly environmental

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Διαμάχη Μέρος Πρώτο

Η Μεγάλη Διαμάχη Μέρος Πρώτο Η Μεγάλη Διαμάχη Μέρος Πρώτο Ελλεν Γ. Ωηιτε ὃπψριγητ c 2012 Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε, Ινς. Ινφορματιον αβουτ τηις Βοοκ Ο ερ ιεω Τηις εβοοκ ις προ ιδεδ βψ τηε Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε. Ιτ ις ινςλυδεδ ιν τηε

Διαβάστε περισσότερα

Previously Published Works UCLA

Previously Published Works UCLA Previously Published Works UCLA A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored scholarly

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα

FLIGHT GRIPENS ON GUARD AT NATO S EDGE. How Czechs met challenge of nation s fi rst overseas air policing mission over Baltic

FLIGHT GRIPENS ON GUARD AT NATO S EDGE. How Czechs met challenge of nation s fi rst overseas air policing mission over Baltic FLIGHT INTERNATIONAL 2-8 JUNE 2009 MISSING LINK THE ELECTRONIC BAG OF TRICKS IN THE COCKPIT FEATURE P26 FREIGHTER FEES Cargo carriers face new Boeing technical support charges for passenger jet conversions

Διαβάστε περισσότερα

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM)

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) PROJECT REPORT ON PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) Submitted in partial fulfillment of the requirements for qualifying. UNDER SUPERVISION OF: SUBMITTED BY. 1 Baluja Labs

Διαβάστε περισσότερα

ΠΦΛΑΓ: Παρεντσ, φαµιλιεσ, ανδ φριενδσ οφ λεσβιανσ ανδ γαψσ

ΠΦΛΑΓ: Παρεντσ, φαµιλιεσ, ανδ φριενδσ οφ λεσβιανσ ανδ γαψσ ΠΦΛΑΓ: Παρεντσ, φαµιλιεσ, ανδ φριενδσ οφ λεσβιανσ ανδ γαψσ εφινιτιονσ οφ Φαµιλιεσ: Λεγαλ: Ρελατεσ το χυστοδψ, µαιντενανχε, χοµµον λαω, ανδ χοηαβιτατιον. Εαχη προϖινγ ηασ διφφερεντ λαωσ αβουτ φαµιλιεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Les couleurs en beauté Colours in beauty

Les couleurs en beauté Colours in beauty Les couleurs en beauté Colours in beauty La marque de l innovation Innovative brand Λα µαρθυε δε λ ιννοϖ Ιννοϖατιϖε βρανδ Φορ οϖερ 40 ψεαρσ, ΟΝΙΠ χρεατεσ ανδ ιννοϖατεσ στατε οφ τηε αρτσπρδυχτ σ ιν τηε

Διαβάστε περισσότερα

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε 1 2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση

Διαβάστε περισσότερα

PMTurkeyCOLNPEm Resource

PMTurkeyCOLNPEm Resource PMTurkeyCOLNPEm Resource From: Sent: To: Cc: Subject: Attachments: Thorne, Paul D [paul.thorne@pnl.gov] Wednesday, February 02, 2011 3:56 PM 'Melinda Lohmann' ^PNNL NRC Turkey Point COL RE: Information

Διαβάστε περισσότερα

Entanglement of embedded graphs. Toen Castle with Myf Evans, Vanessa Robins AND Stephen Hyde

Entanglement of embedded graphs. Toen Castle with Myf Evans, Vanessa Robins AND Stephen Hyde Entanglement of embedded graphs Toen Castle with Myf Evans, Vanessa Robins AND Stephen Hyde Workshop on Topology: Identifying Order in Complex Systems Saturday, 18 April 2015 The Institute for Advanced

Διαβάστε περισσότερα

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ Λεχτυρε 6: ελινεατιον ωορδ πιχτυρε Προπερτιεσ οφ Ωετλανδ (Ηψδριχ) Σοιλσ) Αρεασ/ζονεσ οφ βιογεοχηεµιχαλ αχτιϖιτψ ωηερε πλαντσ, ανιµαλ ανδ µιχρο οργανισµσ ιντεραχτ ωιτη τηε ωατερ χψχλε Χονταιν βοτη µινεραλ

Διαβάστε περισσότερα

EFFECT OF SOME SOIL APPLIED HERBICIDES ON WEED CONTROL, GROWTH AND YIELD OF BANANA. (Musa acuminata,aaa)

EFFECT OF SOME SOIL APPLIED HERBICIDES ON WEED CONTROL, GROWTH AND YIELD OF BANANA. (Musa acuminata,aaa) EFFECT OF SOME SOIL APPLIED HERBICIDES ON WEED CONTROL, GROWTH AND YIELD OF BANANA (Musa acuminata,aaa) By Ahmed Hassan Abdel aziz B.Sc. (Agric.)) 1981 University of Alexandria (Egypt) Supervisor: Dr.

Διαβάστε περισσότερα

BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED

BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED Page 1 of 5 BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED (A Government of India Enterprise) NOTICE INVITING TENDER S.I N o 1.0 Sealed Item rate tenders are invited on behalf of the BHARAT SANCHARNIGAM LIMITED (A Government

Διαβάστε περισσότερα

ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 4 9 10 50 ΣΧ

ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 4 9 10 50 ΣΧ σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 1 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ Εϖεντ 1 Βοψσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 ϑιµ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED

BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED Page 1 of 5 BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED (A Government of India Enterprise) NOTICE INVITING TENDER S.I N o 1.0 Sealed Item rate tenders are invited on behalf of the BHARAT SANCHARNIGAM LIMITED (A Government

Διαβάστε περισσότερα

Introduction. Today, modern agriculture uses chemical fertilizers & pesticides.

Introduction. Today, modern agriculture uses chemical fertilizers & pesticides. Nature Farming Resilient to Climate Change Risk and Nutrientional Problem Central Hotel, Yangon 22.8.20015 Introduction Today, modern agriculture uses chemical fertilizers & pesticides. Excessive use of

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

List of minor amendments to plans approved under delegated powers

List of minor amendments to plans approved under delegated powers ΠΛΑΝΝΙΝΓ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΩΕΕΚΛΨ ΡΕΠΟΡΤ Νο. 1398 Ωεεκ ενδινγ 7τη Αυγυστ Τηε ατταχηεδ Ωεεκλψ Ρεπορτ ινχορπορατεσ τηε φολλοωινγ σεχτιονσ: ΧΟΝΤΕΝΤΣ ΠΑΓΕ ΣΕΧΤΙΟΝ 1 Reports on applications ΣΕΧΤΙΟΝ 2 Reports on enforcement

Διαβάστε περισσότερα

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ Ε ο ζ δ μ ΝΝ λ Α σ λ Π Ι Λ Ρ υ λ δ ο Ρ β ε Δ Ο υ Π ο π λ ρ υ Ι ξ ρ ρ Ν μ υ β γ α ρ δ ψ λ ε Δ υ λ Π Κ Ο υ ξ δ Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ

Διαβάστε περισσότερα

!,!! :( ) ; / 0 ;( ), 3.1,, 0, (Πβ) Βρουγ ητον Πεδερσον :,, / (Μολεχυλαρστραωσ) 0, , Πβ ΜΩΝΤ,Αϕαψαν [ ] :,!!, !!,! : ; ;

!,!! :( ) ; / 0 ;( ), 3.1,, 0, (Πβ) Βρουγ ητον Πεδερσον :,, / (Μολεχυλαρστραωσ) 0, , Πβ ΜΩΝΤ,Αϕαψαν [ ] :,!!, !!,! : ; ; : 2 ( ) 2 2,,,, (. ( ), ;., ;., ) :!!,!!,! : ; ; : ΤΒ Τ Θ : Α [ ] [ ] :( ) ; ( ), / 0 ;( ),,,, Ηεατη [ ],, Βρουγ ητον Πεδερσον [ ] : / (Μολεχυλαρστραωσ) 0, Αϕαψαν Ιιϕιµα [ ],,!,!! 3.1,,.. Αϕαψαν Ιιϕιµα

Διαβάστε περισσότερα

A neurobiological theory of meaning in perception.

A neurobiological theory of meaning in perception. Global episodic beta/gamma synchrony 1 Freeman & Rogers A neurobiological theory of meaning in perception. Part 5. Multicortical patterns of phase modulation in gamma EEG International Journal of Bifurcation

Διαβάστε περισσότερα

Previously Published Works UC Berkeley

Previously Published Works UC Berkeley Previously Published Works UC Berkeley A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΝΤΙΑ ΧΥΠ ρ.ϑοσεφ Σχηµιδτ Μεµοριαλ 2013

ΛΕΝΤΙΑ ΧΥΠ ρ.ϑοσεφ Σχηµιδτ Μεµοριαλ 2013 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 1 (ΧΗΙΧΚΣ) Μ ΧΗΕΝ ΕισΑρενα Λινζ Κ ρ Σιζε οφ Σκατινγ Αρεα Ιχε Χονδιτιονσ οφ Εντριεσ οφ Παρτιχιπαντσ : 11 : : : 30µ 60µ ϖερψ γοοδ 11 Εντρψ Ωιτηδραων : Παολα ϑυρισιχ ΣΑΚ Κ ρ υρατιον : 2:00 +

Διαβάστε περισσότερα

KAVOURIΝT.C.,Ν1oΝOPENΝSERIES,ΝΓ ΣΟΤΡΝΟΤ,Ν8-24ΝΜαϊου

KAVOURIΝT.C.,Ν1oΝOPENΝSERIES,ΝΓ ΣΟΤΡΝΟΤ,Ν8-24ΝΜαϊου 1 1 10 1 Μ ΓΚΛ Ρ ΝΠ ΝΣ Λ 1 Μ ΓΚΛ Ρ 3 11 8 ΣΑΓΚΑΡΑΚ ΝΜΑΡΙΟ 4 13 10 ΠΑΣΑΝΘ ΜΙ 5 14 19 ΑΡ ΑΝΙΣΙ ΝΝΙΚΟΛΑ 1 ΑΡ ΑΝΙΣΙ 6 - bye 7 - bye 2 Σ ΡΓΙΟΠΟΤΛΟ 8 7 14 Σ ΡΓΙΟΠΟΤΛΟΝΣ ΟΝ 9 3 9 3 Σ Μ Σ Ν ΙΛ 1 Σ Μ Σ 11 19 16

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Ασκήσεων στην Αντοχή των Υλικών

Σειρά Ασκήσεων στην Αντοχή των Υλικών Σιρά Ακήων ην Ανοχή ων Υλικών Άκηη η Σο ημίο Α μιας πίπδης μαλλικής πιφάνιας μ μέρο λαικόηας 00 GP και λόγο Pissn 0.5 μρήθηκαν οι πιμηκύνις ις καυθύνις, και μ η διάαξη ων πιμηκυνιομέρων ου χήμαος, ως 900,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) BY BERHANU AZAZH TUMEBO A DISSERTATION SUBMITTED TO ADDIS ABABA UNIVERSITY IN PARTIAL

Διαβάστε περισσότερα

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 98. Assessment Dates: 25th June - 20th July 2012

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 98. Assessment Dates: 25th June - 20th July 2012 Run 98 Short Report IN THIS ISSUE UK NEQAS ICC & ISH User Survey 212 Page 4-9 Immunocytochemistry Modules Immunocytochemistry Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images Assessment

Διαβάστε περισσότερα