Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h"

Transcript

1 Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Α. ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση Ατυχήµατος ή Ασθενείας του Ασφαλισµένου η Εταιρία θα καταβάλλει στον ίδιο, τα αναγκαία, λογικά και συνήθη έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας για θεραπεία που είναι τεκµηριωµένη και ιατρικά απαραίτητη να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος, µε βάση τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω. Η καταβολή των εξόδων θα γίνεται βάσει πρωτοτύπων παραστατικών ή στην περίπτωση που έχει προηγηθεί χρήση άλλου φορέα για την κάλυψη δαπανών, βάσει φωτοαντιγράφων των παραστατικών και πρωτότυπης βεβαίωσης του φορέα για το ποσό που κατέβαλε. ιευκρινίζεται ότι έξοδα που καταβάλλονται από άλλους ασφαλιστικούς ή κρατικούς φορείς δεν αποζηµιώνονται. II. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΟΧΕΣ 1. Νοσηλευτικό Ίδρυµα Η επιλογή του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος από τον Ασφαλισµένο είναι ελεύθερη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ως Νοσηλευτικό Ίδρυµα, θεωρείται κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα (δηµόσιο ή ιδιωτικό) που λειτουργεί νόµιµα για την περίθαλψη ασθενών ή τραυµατιών όλο το 24ωρο, διαθέτει πλήρη νοσοκοµειακό εξοπλισµό και µόνιµο ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό και παρέχει χειρουργική ή συντηρητική θεραπεία/περίθαλψη. εν θεωρούνται Νοσοκοµεία τα ιδρύµατα αποκατάστασης και επανένταξης για τοξικοµανείς ή αλκοολικούς, οι ψυχιατρικές / νευρολογικές κλινικές, τα γενικά αναπαυτήρια κάθε µορφής, αναρρωτήρια, σανατόρια, φυσιοθεραπευτήρια, κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, οίκοι ευγηρίας, καθώς και κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα ή χώρος στον οποίο ασκείται µη επιστηµονικά αποδεκτή ιατρική π.χ. βελονισµός, γιόγκα, οµοιοπαθητική κ.λ.π..

2 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου εντός αυτού για µία (1) τουλάχιστον διανυκτέρευση και µέχρι 365 ηµέρες κατ ανώτατο όριο. εν θεωρείται νοσηλεία η παραµονή του Ασφαλισµένου εντός νοσηλευτικού ιδρύµατος για χρονικό διάστηµα πέραν του ιατρικώς απαραίτητου ή για να υποβληθεί σε διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς να έχει διαγνωσθεί πάθηση. ύο ή περισσότερες νοσηλείες εφόσον δεν απέχουν η µία από την άλλη περισσότερο από ενενήντα (90) ηµέρες και οφείλονται στην ίδια αιτία ή σε επιπλοκές της θεωρούνται σαν µία νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό Θεωρείται η αιφνίδια διαταραχή της υγείας του Ασφαλισµένου συνεπεία ατυχήµατος ή ασθενείας η οποία εκδηλώνεται µε οξέα σοβαρά συµπτώµατα, τα οποία δύναται να επιφέρουν απώλεια της ζωής του Ασφαλισµένου ή µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να επιδεινώσουν σηµαντικά την κατάσταση της υγείας του και απαιτεί την παροχή άµεσης και χωρίς καθυστέρηση ιατρικής ή χειρουργικής θεραπείας σε Νοσοκοµείο. Η αξιολόγηση του περιστατικού γίνεται αποκλειστικά και µόνο µε βάση ιατρικά κριτήρια και όχι µε βάση την συµπτωµατολογία για την οποία ζητήθηκε ιατρική αντιµετώπιση. 4. Ατύχηµα Κάθε γεγονός βίαιο, εξωτερικό, ορατό, τυχαίο, αιφνίδιο και απόλυτα ανεξάρτητο από τη θέληση του Ασφαλισµένου, που συνέβη κατά το χρονικό διάστηµα που ο Ασφαλισµένος καλύπτεται από το Συµβόλαιο και επιφέρει Σωµατική Βλάβη του Ασφαλισµένου. 5. Ασθένεια Κάθε βλάβη της υγείας που εκδηλώνεται για πρώτη φορά τριάντα (30) ηµέρες µετά την ηµεροµηνία έναρξης της Ασφάλισης ή τριάντα (30) ηµέρες από την επαναφορά του Ασφαλιστηρίου σε ισχύ και που οφείλεται σε παθολογικά αίτια (ασθένεια), που προέρχεται από αιτίες οι οποίες δεν υπήρχαν κατά τη σύναψη της Ασφαλιστικής Σύµβασης ή την επαναφορά της σε ισχύ και δεν οφείλεται σε ατύχηµα, καταλήγει σε διάγνωση πάθησης και απαιτεί θεραπεία. Ειδικά για τις περιπτώσεις µυοσκελετικών παθήσεων ακόµα και εάν προέρχονται από Ατύχηµα, πλην των περιπτώσεων καταγµάτων των οστών, ορίζεται χρονική περίοδος αναµονής για την κάλυψή τους, δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ της ασφάλισης. 2

3 Σε περίπτωση που επιλεγεί εκπιπτόµενο πόσο µικρότερο από τότε επιπλέον του ανωτέρω και οι ακόλουθες αναµονές: δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ του Ασφαλιστηρίου για νοσηλεία ή θεραπεία για κήλες πάσης φύσεως, αιµορροΐδες, αµυγδαλές, σκολίωση ρινικού διαφράγµατος, ινοµυώµατα της µήτρας, καρδιαγγειακά νοσήµατα εννιά (9) µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ του Ασφαλιστηρίου για νοσηλεία ή θεραπεία για κακοήθειες ή κακοήθεις όγκους/κύστεις έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ του Ασφαλιστηρίου για νοσηλεία ή θεραπεία για καλοήθεις όγκους/κύστεις 6. Ιατρός Θεωρείται ο επιστήµονας διπλωµατούχος ιατρός, οποίος είναι µέλος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ή ανάλογου Ιατρικού Συλλόγου της χώρας όπου εξασκεί το επάγγελµα. Σε καµιά περίπτωση, το πρόσωπο αυτό δεν µπορεί να είναι ο Ασφαλισµένος ή µέλος του άµεσου οικογενειακού του περιβάλλοντος. 7. Λογικά και συνήθη έξοδα Θεωρούνται εκείνα που είναι σύµφωνα µε το γενικό επίπεδο τιµών και δεν υπερβαίνουν την αντίστοιχη χρέωση από άλλους παρόχους του ιδίου επιπέδου στην περιοχή που πραγµατοποιήθηκε η θεραπεία, για παρόµοια ή συγκρίσιµη θεραπεία ή υπηρεσίες σε άτοµα του ιδίου φύλου και συγκρίσιµης ηλικίας και για παρόµοια ασθένεια ή ατύχηµα. 8. Ιατρικά αναγκαίες υπηρεσίες Όλες οι προβλεπόµενες από το προϊόν παροχές οι οποίες σύµφωνα µε την εκτίµηση της Εταιρίας και την ιατρική επιστήµη και δεοντολογία, είναι ενδεδειγµένες και αναγκαίες ως προς τον αριθµό και το είδος για τη θεραπεία της ασθένειας ή του ατυχήµατος του ασφαλισµένου. 9. Θέση νοσηλείας α. Σε νοσηλευτικά ιδρύµατα της Ελλάδας Το προϊόν καλύπτει δαπάνες παραµονής σε µονόκλινο (Α Θέση) ή δίκλινο (Β Θέση) ή τρίκλινο (Γ Θέση) δωµάτιο (η θέση νοσηλείας επιλέγεται από τον πελάτη κατά την υποβολή της αίτησης ασφάλισης). Σε περίπτωση νοσηλείας σε ανώτερη θέση από αυτή που έχει επιλεγεί, ο ασφαλισµένος θα καταβάλλει εξ ιδίων τη διαφορά των δαπανών. Στην περίπτωση νοσηλείας παιδιού κάτω των 12 ετών, καλύπτονται και οι δαπάνες διαµονής ενός από τους γονείς του, στο Νοσηλευτικό Ίδρυµα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα καταβληθούν έξοδα αποκλειστικής νοσοκόµας. 3

4 β. Σε νοσηλευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού Στην περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό, το προϊόν καλύπτει τις δαπάνες παραµονής του Ασφαλισµένου σε δωµάτιο, µε ανώτατο όριο το ποσό των 500 ηµερησίως. ιευκρινίζεται ότι στο ανώτατο όριο συµπεριλαµβάνονται και οι τυχόν δαπάνες διαµονής ενός γονέα, στο Νοσηλευτικό Ίδρυµα του εξωτερικού, στην περίπτωση νοσηλείας παιδιού κάτω των 12 ετών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα καταβληθούν έξοδα αποκλειστικής νοσοκόµας. 10. Ποσοστό κάλυψης λοιπών νοσηλευτικών δαπανών Το ποσοστό κάλυψης των λοιπών αναγνωριζοµένων νοσοκοµειακών και ιατροφαρµακευτικών εξόδων κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, δηλαδή εκτός των δαπανών για δωµάτιο και τροφή, ορίζεται ως ακολούθως: α) Σε νοσηλευτικά ιδρύµατα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέρχεται σε ποσοστό 100% εφόσον η Εταιρία έχει αποδεδειγµένα ενηµερωθεί πριν ή το αργότερο µε την εισαγωγή του Ασφαλισµένου στο Νοσοκοµείο, διαφορετικά ανέρχεται σε ποσοστό 90%. β) Σε νοσηλευτικά ιδρύµατα άλλων χωρών συµπεριλαµβανοµένης της Αµερικής και του Καναδά, ανέρχεται στο ποσοστό 80%. 11. Κάλυψη δαπανών α. Συµβεβληµένα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα Σε περίπτωση νοσηλείας σε συµβεβληµένο Νοσηλευτικό Ίδρυµα, παρέχεται η δυνατότητα της απευθείας κάλυψης των αναγνωριζοµένων δαπανών και για ποσά που υπερβαίνουν το εκπιπτόµενο ποσό, από τη CNP ΖΩΗΣ Α.Α.Ε. στο συµβεβληµένο Νοσηλευτικό Ίδρυµα. β. Μη συµβεβληµένα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα Σε περίπτωση νοσηλείας σε µη συµβεβληµένο Νοσηλευτικό ίδρυµα, ο Ασφαλισµένος καταβάλλει το σύνολο των εξόδων της νοσηλείας στο Νοσηλευτικό Ίδρυµα και ακολούθως αφού υποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Εταιρία, η Εταιρία του επιστρέφει απολογιστικά, το ποσό που αντιστοιχεί στα αναγνωριζόµενα από αυτήν έξοδα. 12. Αµοιβές ιατρών, χειρουργών και αναισθησιολόγων Οι αµοιβές των ιατρών, των χειρουργών και των αναισθησιολόγων διέπονται από τον ορισµό της λογικής και συνήθους χρέωσης όπως περιγράφεται στην περίπτωση 7 ανωτέρω και καταβάλλονται ως ακολούθως: 4

5 α. Συµβεβληµένα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα Σύµφωνα µε τα ποσοστά της ενότητας 10, τη βαρύτητα του περιστατικού και τις ιδιαίτερες συµφωνίες µεταξύ της Εταιρίας και του Συµβεβληµένου Νοσηλευτικού Ιδρύµατος. β. Μη συµβεβληµένα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα Με βάση τα ποσοστά της ενότητας 10 ανωτέρω και µέχρι το ανώτατο όριο που αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα i. Αµοιβές Χειρουργού και Αναισθησιολόγου Ανώτατα όρια αµοιβών ανά κατηγορία χειρουργικής επέµβασης Κατηγορία Επέµβασης Ανώτατη Αµοιβή Χειρουργού Ανώτατη Αµοιβή Αναισθησιολόγου 1. Πολύ Μικρή Μικρή Μεσαία Μεγάλη Βαρεία Εξαιρετικά Βαρεία Ειδική Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση όπου η χειρουργική επέµβαση πραγµατοποιείται µε την συνδροµή βοηθών το συνολικό ποσό αποζηµίωσης ανά ειδικότητα δεν δύναται να υπερβεί τα ανώτατα όρια αµοιβών όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω. iι. Αµοιβές Ιατρών άλλων ειδικοτήτων (πλην Χειρουργού και Αναισθησιολόγου) Για νοσηλεία µέχρι και δύο (2) ηµέρες 200 Από την τρίτη (3 η ) µέχρι και την πέµπτη (5 η ) ηµέρα νοσηλείας 105 Από την έκτη (6 η ) µέχρι και την εικοστή (20 η ) ηµέρα 75 νοσηλείας Από την εικοστή πρώτη (21 η ) ηµέρα νοσηλείας και µετά Αµοιβή αποκλειστικής νοσοκόµας Τα έξοδα για υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόµας, διέπονται από τον ορισµό της λογικής και συνήθους χρέωσης όπως περιγράφεται στην περίπτωση 7 ανωτέρω και καταβάλλονται εφόσον αυτές κρίνονται ιατρικά επιβεβληµένες και παρέχονται από επαγγελµατία νοσηλευτή/νοσηλεύτρια, µε µέγιστο όριο τις τριάντα (30) ηµέρες και µε βάση τα ποσοστά της ενότητας 10 ανωτέρω. 14. Νοσηλεία µιας ηµέρας Το προϊόν καλύπτει δαπάνες νοσηλείας για θεραπεία ή χειρουργικές επεµβάσεις, οι οποίες σύµφωνα µε τα ιατρικά πρωτόκολλα δεν απαιτούν τη διανυκτέρευση του Ασφαλισµένου στο Νοσοκοµείο και συνεπεία αυτού ο Ασφαλισµένος θα λάβει εξιτήριο από το Νοσοκοµείο, την ίδια ηµέρα κατά την οποία εισήλθε σε αυτό. 15. Αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών στα εξωτερικά ιατρεία Νοσοκοµείου Το προϊόν καλύπτει δαπάνες αντιµετώπισης επειγόντων περιστατικών υγείας στα εξωτερικά ιατρεία Νοσοκοµείου, αποκλειστικά και µόνον εφόσον η ιατρική 5

6 αντιµετώπιση ή ο διαγνωστικός έλεγχος που έγινε, αποδεικνύουν την ύπαρξη επείγοντος περιστατικού, ως ορίστηκε ανωτέρω. 16. Προ και µετά νοσοκοµειακά έξοδα α. Προ Νοσοκοµειακά έξοδα Τα έξοδα για τις σχετικές διαγνωστικές και παρακλινικές εξετάσεις που έγιναν και που είχαν σαν αποτέλεσµα την εισαγωγή του Ασφαλισµένου για νοσηλεία για χειρουργική επέµβαση σε Νοσοκοµείο, εντός εξήντα (60) ηµερών από τη διεξαγωγή τους. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι απαραίτητο να έχουν γίνει εντός Νοσοκοµείου. β. Μετά Νοσοκοµειακά έξοδα Η χρέωση για τα σχετικά έξοδα απαραίτητων µετανοσοκοµειακών υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν σαν συνέχεια της νοσηλείας για χειρουργική επέµβαση. Τα έξοδα αυτά αφορούν την επίσκεψη ιατρών, θεραπεία, φυσιοθεραπεία και περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις που πραγµατοποιήθηκαν εντός περιόδου 60 ηµερών από την έξοδο από το Νοσοκοµείο. Ως ανώτατο όριο ανά ασφαλιστικό έτος για το σύνολο των ανωτέρω υπό στοιχεία (α) και (β) δαπανών, ορίζεται το ποσό των Χηµειοθεραπείες Ακτινοθεραπείες Καλύπτονται οι δαπάνες Χηµειοθεραπείας και Ακτινοθεραπείας αποκλειστικά και µόνο κατά τη διάρκεια νοσηλείας του Ασφαλισµένου σε Νοσηλευτικό ίδρυµα. 18. Μεταµόσχευση σηµαντικών οργάνων Καλύπτονται οι δαπάνες νοσηλείας για τη µεταµόσχευση σηµαντικών οργάνων από άλλο δότη προς τον Ασφαλισµένο. Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση καλύπτεται µόνο ο Ασφαλισµένος λήπτης του µοσχεύµατος και όχι ο δότης (ακόµα και εάν τυγχάνει να είναι Ασφαλισµένος), καθώς επίσης δεν καλύπτεται το κόστος του µοσχεύµατος. 19. Πλαστική χειρουργική µαστού συνεπεία καρκίνου Καλύπτονται οι δαπάνες νοσηλείας σε περίπτωση πλαστικής χειρουργικής µαστού συνεπεία καρκίνου, µε ανώτατο όριο το ποσό των Εκπιπτόµενο ποσό Το εκπιπτόµενο ποσό επιλέγεται από τον πελάτη κατά τη σύναψη του συµβολαίου µεταξύ των ποσών: Περίπτωση 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η

7 21. Χειρουργικό επίδοµα Σε περίπτωση χειρουργικής επέµβασης, της οποίας το 100% των δαπανών της αποζηµιώθηκε από άλλο κρατικό ή ασφαλιστικό φορέα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει καταβληθεί από την Εταιρία αποζηµίωση οποιουδήποτε ποσού για την ίδια περίπτωση, καταβάλλεται χειρουργικό επίδοµα χωρίς να εφαρµόζεται για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης το εκπιπτόµενο ποσό, ως ακολούθως: Επεµβάσεις Πολύ Μικρή Μικρή Μεσαία Μεγάλη Βαρεία Εξαιρετικά Βαρεία Ειδική Αγγειοχειρουργικές 308, , , , , , Γενική Χειρουργική 256,80 856, , , , , ,60 Γυναικολογικές , , , , , Επεµβατική ερµατολογία Ενδαγγειακή Χειρουργική 273,60 942, , , , , , , Θωρακοχειρουργικές 308,40 685, , , , , ,40 Καρδιοχειρουργικές , ,00 Καρδιολογικές Επεµβατικές Πράξεις , , , , , Νευροχειρουργικές , , , , ,20 Ορθοπεδικές 256, , , , , , ,60 Ουρολογικές 291,60 942, , , , , ,60 Οφθαλµολογικές 308, , , , , Επανορθωτικής/ Πλαστικής χειρουργικής Ωτορινολαρυγγολογικές 256, , , , , , ,40 256,80 856, , , , , , Ανώτατο ετήσιο όριο Το ανώτατο ετήσιο όριο ανά ασφαλισµένο και για το σύνολο των προβλεποµένων παροχών, συµπεριλαµβανοµένου του χειρουργικού επιδόµατος, ανέρχεται: α) στο ποσό του ανά ασφαλιστικό έτος στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση β) στο ποσό του ανά ασφαλιστικό έτος στις υπόλοιπες χώρες (συµπεριλαµβανοµένων ΗΠΑ και Καναδά) 7

8 Β. ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» 2. ΠΑΙ ΩΝ ΜΗΤΕΡΑ (Παιδιατρική Κλινική) 3. Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ 4. Πρωτοβάθµια Ιατρική - Πολυϊατρείο υτικής Αθήνας 5. Biocheck - Πολυϊατρείο Αθηνών καθώς και µέσω συµβεβληµένου, µε τον Όµιλο ΥΓΕΙΑ, δικτύου διαγνωστικών κέντρων και ιατρών, προσφέρεται στον Ασφαλισµένο πρόσβαση σε παροχή υπηρεσιών ως ακολούθως: 1. ωρεάν απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις στο.θ.κ.α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» και στη Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, στην Αθήνα, στις ακόλουθες βασικές ειδικότητες: παθολόγος, καρδιολόγος, χειρουργός, ορθοπεδικός και αναλόγως της διαθεσιµότητας των δύο προαναφεροµένων ιδρυµάτων και στις βασικές ειδικότητες, γυναικολόγος και ΩΡΛ. 2.1 Απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς µέλη του Συµβεβληµένου ικτύου µε συµµετοχή του ασφαλισµένου στο κόστος, που ανέρχεται σε ποσό είκοσι Ευρώ ( 20) 2.2. Απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις σε ειδικότητες που διαθέτουν τα εξωτερικά ιατρεία του.θ.κ.α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» και στη Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και όπως αυτές αναφέρονται ακολούθως, µε συµµετοχή του ασφαλισµένου στο κόστος, ίση µε το 50% της προβλεπόµενης συµµετοχής των ασφαλισµένων, δηλαδή µε συµµετοχή δέκα Ευρώ ( 10) ανά επίσκεψη. Ειδικότητες εξωτερικών ιατρείων.θ.κ.α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» & Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ: Αγγειοχειρουργική, Αιµατολογία, Ακτινοθεραπευτική, Αλλεργιολογία, Ανδρολογία, Γαστρεντερολογία, Γενική Ιατρική, Οδοντικά Εµφυτεύµατα, Γναθοχειρουργική, ερµατολογία, ιαβητολογία, Ενδοκρινολογία, Ηπατολογία, Θωρακοχειρουργική, Καρδιοχειρουργική, Ιατρείο Λοιµώξεων, Ιατρείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής, Νευρολογία, Νευροχειρουργική, Ογκολογία, Ουρολογική, Οφθαλµολογία, Πνευµονολογία, Στοµατολογία, Φυσιατρική ωρεάν Απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες Παιδιατρική & Παιδοχειρουργική του ΠΑΙ ΩΝ ΜΗΤΕΡΑ (Παιδιατρική Κλινική). Στις λοιπές ειδικότητες των εξωτερικών ιατρείων του ΠΑΙ ΩΝ ΜΗΤΕΡΑ (Παιδιατρική Κλινική) και όπως αυτές αναφέρονται ακολούθως, παρέχεται έκπτωση 20% επί των εκάστοτε τιµοκαταλόγων που ισχύουν για τους ιδιώτες πελάτες. Ειδικότητες εξωτερικών ιατρείων «ΠΑΙ ΩΝ ΜΗΤΕΡΑ»: Παιδοκαρδιολογία, Αλλεργιολογία, Παιδονεφρολογία, Γαστρεντερολογία, Ενδοκρινολογία, Ορθοπεδική, Οφθαλµολογία, ερµατολογία, Ω.Ρ.Λ Απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες των δύο Πολυϊατρείων του Οµίλου ΥΓΕΙΑ Πρωτοβάθµια Ιατρική - Πολυϊατρείο υτικής Αθήνας & Biocheck - Πολυϊατρείο Αθηνών και όπως αυτές αναφέρονται ακολούθως, µε 8

9 συµµετοχή του Ασφαλισµένου στο κόστος, µε το 50% της προβλεπόµενης συµµετοχής των ασφαλισµένων, δηλαδή µε συµµετοχή δέκα Ευρώ ( 10) ανά επίσκεψη. Ειδικότητες πολυϊατρείου υτικής Αθήνας «Πρωτοβάθµια Ιατρική»: Παθολογία, Καρδιολογία, Ενδοκρινολογία, ΩΡΛ, Χειρουργική, Οφθαλµολογία, Ορθοπεδική, ερµατολογία. Ειδικότητες πολυϊατρείου Αθηνών «Biocheck»: Παθολογία, Καρδιολογία, Οφθαλµολογία, Ορθοπεδική, Ενδοκρινολογία, Ω.Ρ.Λ.. Στην περίπτωση επείγοντος περιστατικού, η συµµετοχή του Ασφαλισµένου στο κόστος για επίσκεψη στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών των ιδιόκτητων Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων του Συµβεβληµένου Οµίλου Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών, ανέρχεται σε ποσό τριάντα Ευρώ ( 30) ανά επείγον περιστατικό. 3. Απεριόριστες κατ οίκον επισκέψεις, σε περίπτωση αντιµετώπισης επείγοντος περιστατικού και αντικειµενικής αδυναµίας µετακίνησης του Ασφαλισµένου, µε συµµετοχή του Ασφαλισµένου στο κόστος ως ακολούθως: Επίσκεψη κατ οίκον: Πενήντα Ευρώ ( 50) ανά επίσκεψη Επίσκεψη κατ οίκον εκτός ωραρίου και κατά τις αργίες: Εξήντα πέντε Ευρώ ( 65) ανά επίσκεψη ιευκρινίζεται ότι η υπηρεσία των κατ οίκον ιατρικών επισκέψεων, παρέχεται µόνο στο λεκανοπέδιο Αττικής και, κατόπιν συνεννόησης µε το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο για την υπόλοιπη χώρα και τη Θεσσαλονίκη εφόσον υπάρχει διαθέσιµος ιατρός. 4. ιαγνωστικές εξετάσεις διενεργούµενες: (α) στο.θ.κ.α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», στη Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και στο ΠΑΙ ΩΝ ΜΗΤΕΡΑ (Παιδιατρική κλινική), µε έκπτωση ογδόντα πέντε τοις εκατό (-85%), επί του εκάστοτε ισχύοντος ιδιωτικού τιµοκαταλόγου του (β) στα λοιπά από τα ανωτέρω αναφερόµενα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ, καθώς και σε µέλη του συµβεβληµένου δικτύου του Συµβεβληµένου Οµίλου Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών, µε έκπτωση ογδόντα τοις εκατό (-80%), επί του εκάστοτε ισχύοντος ιδιωτικού τιµοκαταλόγου τους. Το ετήσιο όριο διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων είναι δύο χιλιάδες ευρώ ( 2.000). Με την υπερκάλυψη του ετήσιου ορίου διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, παρέχεται έκπτωση 35% στις ιδιωτικές τιµές των διαγνωστικών κέντρων µελών του Συµβεβληµένου ικτύου. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, µε χρήση παραπεµπτικού σηµειώµατος του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και µόνον εφόσον αυτές διενεργούνται αποκλειστικά και περιoριστικά στα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα,.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ καθώς και στα δύο Πολυϊατρεία του Οµίλου ΥΓΕΙΑ, Πρωτοβάθµια Ιατρική - Πολυϊατρείο υτικής Αθήνας & Biocheck - Πολυϊατρείο Αθηνών, ο Ασφαλισµένος δεν θα επιβαρύνεται µε το ποσό που αντιστοιχεί στην προβλεπόµενη από τον κοινωνικό του φορέα ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ) συµµετοχή του στο κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων. 5. ωρεάν προληπτικό έλεγχο «check up» (νοούνται αποκλειστικά και περιοριστικά οι ακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις: γενική αίµατος, γενική ούρων, ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιµοσφαιρίων, σάκχαρο, χοληστερίνη ολική, ουρία και ουρικό οξύ) διενεργούµενο µια φορά ανά ασφαλιστικό έτος, στα ιδρύµατα του 9

10 Συµβεβληµένου Οµίλου Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών καθώς και στα διαγνωστικά κέντρα µέλη του Συµβεβληµένου ικτύου. 6. Ειδικά προγράµµατα προληπτικού ελέγχου (check-up) διενεργούµενα αποκλειστικά στο.θ.κ.α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», και τα δύο Πολυϊατρεία του Οµίλου ΥΓΕΙΑ µε συµµετοχή του Ασφαλισµένου στο κόστος ως ακολούθως: i. προληπτικός έλεγχος (check up) παχυσαρκίας: γενική αίµατος, γενική ούρων, ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιµοσφαιρίων, σάκχαρο, TSH, κρεατινίνη, χοληστερόλη ολική, τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, σίδηρος, ηλεκτροκαρδιογράφηµα και καρδιολογική εξέταση, στην ειδική τιµή των πενήντα εννέα ευρώ ( 59). ii. προληπτικός έλεγχος για εφήβους (15-18 ετών): γενική αίµατος, γενική ούρων, ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιµοσφαιρίων, σάκχαρο, ουρία, ουρικό οξύ χοληστερόλη ολική, τριγλυκερίδια, χοληστερόλη HDL, χοληστερόλη LDL, SGOT, SGPT, γ-gt, ALP, σίδηρος, φερριτίνη, οφθαλµολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφηµα και καρδιολογική εξέταση, στην ειδική τιµή των ογδόντα έξι ευρώ ( 86). iii. προληπτικός έλεγχος ενηλίκων: γενική αίµατος, γενική ούρων, ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιµοσφαιρίων, σάκχαρο, ουρία, ουρικό οξύ, SGOT, SGPT, χοληστερόλη ολική, χοληστερόλη HDL, χοληστερόλη LDL, τριγλυκερίδια, τεστ κοπώσεως, α/α θώρακος στην ειδική τιµή των εβδοµήντα εννέα ευρώ ( 79). 7. Αιµοληψία κατ οίκον, µόνο εντός λεκανοπεδίου Αττικής, µε συµµετοχή του Ασφαλισµένου στο κόστος που ανέρχεται σε ποσό δέκα ευρώ ( 10). 8. Οδοντιατρικές πράξεις, παιδοοδοντία και ορθοδοντική, σε οδοντιάτρους µέλη του Συµβεβληµένου ικτύου µε ειδικό ποσοστό έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί του εκάστοτε ιδιωτικού τιµοκαταλόγου τους. 9. Φυσικοθεραπείες, διενεργούµενες σε φυσικοθεραπευτές µέλη του Συµβεβληµένου ικτύου µε συµµετοχή του ασφαλισµένου στο κόστος, που ανέρχεται σε ποσό είκοσι Ευρώ ( 20) ανά συνεδρία. 10. Χρήση Τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου για το συντονισµό του υπηρεσιών που παρέχονται µε αυτή την ασφαλιστική κάλυψη καθώς και την παροχή χρήσιµων ιατρικών πληροφοριών. 11. Σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής του Ασφαλισµένου ως εσωτερικός ασθενής στα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα,.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και ΠΑΙ ΩΝ ΜΗΤΕΡΑ (Παιδιατρική Κλινική) παρέχεται στον Ασφαλισµένο δυνατότητα δωρεάν χρήσης ασθενοφόρου του Οµίλου ΥΓΕΙΑ, εντός των ορίων του λεκανοπεδίου της Αττικής, για τη µεταφορά του προς το Νοσηλευτικό ίδρυµα. 12. υνατότητα διενέργειας γαστροσκόπησης ή/και κολονοσκόπησης, σε επιλεγµένους ιατρούς κατόπιν προηγούµενης επικοινωνίας του Ασφαλισµένου µε το τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο του προγράµµατος (δεν παρέχεται δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ιατρού) και µε χρέωση προνοµιακού τιµοκαταλόγου από τον οποίο εξαιρούνται και συνεπώς δεν καλύπτονται οι τυχόν βιοψίες. 10

11 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Συµµετοχή στην ασφάλιση Υποβάλλεται υποχρεωτικά αίτηση ασφάλισης, µέσω καταχώρησης σε ηλεκτρονική εφαρµογή. 2. Συµβαλλόµενος Το φυσικό πρόσωπο ο οποίος είναι µόνιµος κάτοικος Ελλάδος και υποβάλλει αίτηση ασφάλισης η οποία γίνεται αποδεκτή από την Εταιρία. Ως Συµβαλλόµενος δύναται να οριστεί και Νοµικό πρόσωπο, το οποίο έχει την έδρα του στην Ελλάδα. 3. Ασφαλιζόµενος Το πρόσωπο επί της υγείας του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση. Σηµειώνεται ότι ο Ασφαλιζόµενος µπορεί να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Συµβαλλόµενο. ιευκρινίζεται ότι ανεξαρτήτως του εάν ο Ασφαλισµένος, διατηρεί πολλαπλές ασφαλίσεις στην Εταιρεία µε αντίστοιχο πρόγραµµα πρωτοβάθµιας περίθαλψης µέσω οµαδικού ή ατοµικού συµβολαίου, η πρόσβαση στις προσφερόµενες υπηρεσίες / παροχές είναι δυνατή, µέσω µίας και µόνο ασφάλισης. εν παρέχεται η δυνατότητα συνδυασµού παροχών ή η υπέρβαση ανωτάτων ορίων ανά Ασφαλισµένο πρόσωπο όπου προβλέπονται τέτοια. 4. Υπόχρεος καταβολής ασφαλίστρων O Συµβαλλόµενος. 5. Ελάχιστη ηλικία εισόδου Ασφαλισµένου στο πρόγραµµα 3 µήνες 6. Μέγιστη ηλικία εισόδου Ασφαλισµένου στο πρόγραµµα 60 ο έτος 7. Μέγιστη ηλικία λήξης της ασφάλισης Ασφαλισµένου 70 ο έτος, εκτός εάν η ασφάλισή του, έχει ανανεωθεί συνεχώς και αδιαλείπτως για δέκα (10) συνεχείς ετήσιες ασφαλιστικές περιόδους, η τελευταία των οποίων συµπίπτει µε το εβδοµηκοστό (70 ο ) έτος της ηλικίας του οπότε δεν ισχύει ο περιορισµός του εβδοµηκοστού (70 ου ) έτους. 11

12 8. Ασφάλιση εξαρτωµένων µελών του Ασφαλισµένου 8.1 ικαίωµα ασφάλισης Παρέχεται δυνατότητα ασφάλισης και των εξαρτωµένων µελών του Ασφαλισµένου. Ως εξαρτώµενα µέλη νοούνται ο / η σύζυγος και τα τέκνα του Ασφαλισµένου ηλικίας µικρότερης των δέκα οκτώ (18) ετών. 8.2 ιακοπή ασφάλισης εξαρτωµένων µελών Η ασφάλιση εξαρτωµένων µελών διακόπτεται: (α) µε τη συµπλήρωση του εβδοµηκοστού (70 ου ) έτους της ηλικίας του/της συζύγου του Ασφαλισµένου εκτός εάν η ασφάλισή του, έχει ανανεωθεί συνεχώς και αδιαλείπτως για δέκα (10) συνεχείς ετήσιες ασφαλιστικές περιόδους, η τελευταία των οποίων συµπίπτει µε το εβδοµηκοστό (70 ο ) έτος της ηλικίας του, ενώ για τα τέκνα του Ασφαλισµένου µε τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου (18 ου ) έτους της ηλικίας τους ή του εικοστού πέµπτου (25 ου ) έτους της ηλικίας τους εφόσον σπουδάζουν και υπό την προϋπόθεση ότι ο Συµβαλλόµενος έχει προηγουµένως ενηµερώσει εγγράφως την Εταιρία. (β) µε το Θάνατο του Ασφαλισµένου. 8.3 ικαίωµα συνέχισης της ασφάλισης χωρίς έλεγχο ασφαλισιµότητας Σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης εξαρτωµένων µελών, παρέχεται στα εξαρτώµενα µέλη το δικαίωµα να ασφαλιστούν µε ατοµικό ασφαλιστήριο µε την πλησιέστερη στο παρόν πρόγραµµα κάλυψη και µε το ισχύον τιµολόγιο που θα εφαρµόζει τότε η Εταιρία, χωρίς έλεγχο ασφαλισιµότητας, αποκλειστικά και µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) στα τέκνα του ασφαλισµένου µε την διακοπή της ασφάλισης λόγω συµπλήρωσης του δέκατου όγδοου (18 ου ) έτους της ηλικίας τους ή του εικοστού πέµπτου (25 ου ) έτους της ηλικίας τους εφόσον σπούδαζαν και υπό την προϋπόθεση ότι θα αιτηθούν εγγράφως την ασφάλισή τους εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία διακοπής της, λόγω συµπληρώσεως των προαναφερόµενων ορίων ηλικίας. (β) σε περίπτωση αποβίωσης του Ασφαλισµένου, υπό την προϋπόθεση ότι θα αιτηθούν εγγράφως την ασφάλισή τους εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία διακοπής της, λόγω θανάτου του Ασφαλισµένου. 9. Ανάληψη των κινδύνων Η αξιολόγηση του κινδύνου θα γίνεται µε βάση ερωτηµατολόγιο υγείας στο οποίο θα κληθεί να απαντήσει ο υποψήφιος προς ασφάλιση, σχετικά µε την κατάσταση της υγείας του. Εάν δεν προκύψει ανάγκη για περαιτέρω αξιολόγηση της προτεινόµενης προς ασφάλιση περίπτωσης, τότε η Εταιρία θα προβαίνει στην έκδοση του ασφαλιστηρίου συµβολαίου το οποίο θα αποστέλλεται στον συνεργάτη προκειµένου να παραδοθεί στον πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση θα ακολουθεί περαιτέρω έλεγχος µε πιθανή τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, επιβολή επασφαλίστρων, ειδικών όρων (εξαιρέσεις) ή/και της απόρριψης. 10. Προϋπάρχουσες ή αδήλωτες ασθένειες εν καλύπτονται. 12

13 11. Έναρξη της ασφάλισης Η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης ορίζεται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο που έχει εκδοθεί και έχει παραληφθεί από τον πελάτη, µε την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ολόκληρο το πρώτο ετήσιο Ασφάλιστρο ή ολόκληρη η πρώτη δόση του, εάν η πληρωµή έχει συµφωνηθεί σε δόσεις και ότι µέχρι την ηµεροµηνία εξόφλησης του Ασφαλίστρου, δεν έχει επέλθει µεταβολή της υγείας του Ασφαλισµένου. 12. ιάρκεια και λήξη ισχύος της ασφάλισης Η διάρκεια της ασφάλισης είναι ένα έτος. Η ασφάλιση λήγει στο τέλος του ασφαλιστικού έτους. 13. υνατότητα ανανέωσης Πριν από την εκάστοτε λήξη ισχύος της ασφάλισης, η Εταιρία, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να διαθέτει το συγκεκριµένο προϊόν, θα αποστέλλει στον πελάτη τα ασφάλιστρα που θα ισχύουν για την επόµενο ασφαλιστικό έτος καθώς και την ηµεροµηνία που θα πρέπει να καταβληθούν. Η έγκαιρη καταβολή των ασφαλίστρων θα συνεπάγεται την ανανέωση της ασφάλισης µε το συγκεκριµένο προϊόν για ακόµα ένα έτος, χωρίς καµία άλλη διατύπωση. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής των ασφαλίστρων, η Εταιρία δικαιούται να ζητήσει απόδειξη της ασφαλισιµότητας του ασφαλιζοµένου ή και να αρνηθεί την ασφάλιση. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της διάθεσης του συγκεκριµένου προϊόντος για το σύνολο των ασφαλισµένων της µε αυτό το προϊόν και όχι ατοµικά. Στην περίπτωση αυτή και µόνον εφόσον η Εταιρία διαθέτει παρεµφερείς ασφαλιστικές παροχές, θα προτείνει εγκαίρως στον πελάτη, νέους όρους ασφάλισης και παροχές και θα τον ενηµερώνει για το ύψος των Ασφαλίστρων που απαιτούνται και την ηµεροµηνία κατά την οποία αυτά θα οφείλονται, ώστε αυτός να αποφασίσει για τη συνέχιση της ασφάλισής του µε τους προτεινόµενους νέους όρους και παροχές. 14. Εξόφληση ασφαλίστρων α. Μέσω κατάθεσης µετρητών σε Τραπεζικό λογαριασµό της Εταιρίας. β. Μέσω ταχυπληρωµής των ΕΛΤΑ. 15. Συχνότητα καταβολής ασφαλίστρων Τα ασφάλιστρα είναι ετήσια. Παρέχεται επιπλέον στον πελάτη, η δυνατότητα να καταβάλλει τα ασφάλιστρα σε εξαµηνιαίες ή τριµηνιαίες δόσεις, µε επιβάρυνση 3% και 4% αντίστοιχα. 13

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών)

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

A. Ο Όμιλος της CNP Assurances. B. Τα προϊόντα της CNP ΖΩΗΣ

A. Ο Όμιλος της CNP Assurances. B. Τα προϊόντα της CNP ΖΩΗΣ A. Ο Όμιλος της CNP Assurances B. Τα προϊόντα της CNP ΖΩΗΣ Ο Όμιλος της CNP Assurances A Βασικά Στοιχεία No. 1 στις ασφαλίσεις προσώπων στη Γαλλία 27.7δις κύκλος εργασιών το 2013 160 έτη εμπειρία στη παροχή

Διαβάστε περισσότερα

συνδρομητικο προγραμμα εξωτερικων ιατρειων

συνδρομητικο προγραμμα εξωτερικων ιατρειων συνδρομητικο προγραμμα εξωτερικων ιατρειων για ενήλικες Ονοματεπώνυμο συνδρομητή Ημερομηνία έναρξης προγράμματος Ημερομηνία λήξης προγράμματος Υπογραφή συνδρομητή Σφραγίδα παρόχου για παιδιά Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νοσοκομεία Ιατρικά Κέντρα Αθήνας METROPOLITAL HOSPITAL Επικοινωνία Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου & Ελ. Βενιζέλου 1, 18547 Ν. Φάληρο - Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2 Όμιλος Υγεία Metropolitan Επείγοντα Περιστατικά (επισκέψεις & διαγνωστικές) Υγεία Γενική Κλινική Μητέρα (επισκέψεις) Παίδων Μητέρα Επείγοντα Περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο.

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Ενισχυµένο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» Κωδικός κάλυψης 30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30415/ 09.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Ένας δισεπίλυτος γρίφος 2 Υγεία Οι σηµερινές συνθήκες στον τοµέα υγείας χαρακτηρίζονται από: Αβεβαιότητα παροχών των κοινωνικών φορέων. Περιορισµένη ρευστότητα νοικοκυριών.

Διαβάστε περισσότερα

[ Privilege Club ] Privilege Club

[ Privilege Club ] Privilege Club [ ] Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με εν ισχύ συμβόλαιο των Γενικών Κλάδων.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Συνοπτική παρουσίαση Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Κωδ:30410, 30411, 30412 Ετησίως Ανανεούµενης ιάρκειας Πρόγραµµα ιαγνωστικών Εξετάσεων κωδ:30410 Προγραµµατα Εξωνοσοκοµεια κωδ:30412, 30413 Ειδικά θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ. 30252) Η Εταιρία καλύπτει τα Αναγνωρισμένα Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, με ανώτατο ετήσιο όριο, ανά Περιστατικό Νοσηλείας και

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Κωδ. Όρ. ΓΟ )

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Κωδ. Όρ. ΓΟ ) Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Κωδ. Όρ. ΓΟ-4002-1-4) Άρθρο 1 ο : ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι, οποτεδήποτε χρησιµοποιούνται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, θα ερµηνεύονται και θα έχουν τις έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FIRSTHEALTH ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CHECK UP ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης ..με μια ματιά 3 Νέο Νοσοκομειακό πρόγραμμα Ετήσιας Διάρκειας Κάλυψη Ετησίως ανανεούμενη Κεφάλαιο 500.000 Απαλλαγές 0 ή 1.500 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Η απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Παίδων

Privilege Club. Αθηνών Παίδων Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ Χαρίστε στο µωρό σας την αφοσίωσή σας χωρίς καµία έγνοια! Καλωσορίζουµε το νέο µέλος της οικογένειάς σας, προσφέροντάς

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

διαφόρων ειδικοτήτων, 1.6 Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων,

διαφόρων ειδικοτήτων, 1.6 Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, διαφόρων ειδικοτήτων, µε συμμετοχή του Ασφαλισμένου. Πληροφόρηση για το δίκτυο των Πολυιατρείων, τις διαθέσιμες ιατρικές ειδικότητες ανά Πολυιατρείο και το ύψος της συμμετοχής του Ασφαλισμένου, παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΘΕΜΑ : Safe Family, Safe Life Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2007 Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 132/23-10-2007 σας αποστέλλουµε προς ενηµέρωσής σας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών Good.. newsletter Αγαπητοί πελάτες, Η δέσµευσή µου την στιγµή που επιλέξαµε παρέα το συµβόλαιο της νοσοκοµειακής σας περίθαλψης ήταν να είµαι παρόν σε κάθε συµβουλή αλλά και ενηµέρωση. Συγκεντρώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life»

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ UNDERWRITING & ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132 ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2007 Η εταιρία στα πλαίσια της αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Με κάθε πρόγραμμα υγείας της Ατλαντικής Ένωσης, έχετε στη διάθεσή σας επιπλέον παροχές μέσω συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Διαγνωστικών Κέντρων ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Τι είναι Το 360Care είναι το νέο, Συνδροµητικό Πρόγραµµα Υγείας από τον Όµιλο της Ευρωκλινικής. Με µόνο µια πληρωµή στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ. Με την συνεργασία της New Health System

«ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ. Με την συνεργασία της New Health System «ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Με την συνεργασία της New Health System «ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ» Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σε συνεργασία µε την NEW HEALTH SYSTEM (Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Υγείας),

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.. Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστικά προγράμματα MICRO

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ είναι ο μεγαλύτερος ΟΜΙΛΟΣ στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα, και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους

Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους Άρθρο 1ο: Ορισµοί Εταιρεία: Η AΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε., Μιχαλακοπούλου 48, 115 28 Αθήνα. Τράπεζα: Η ALPHA BANK Α.Ε., Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα, η οποία είναι και ο Συµβαλλόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 Ενηµέρωση: 27.12.2010 Είδος Παροχής Ανώτατο ετήσιο όριο για όλες τις περιπτώσεις παροχών του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ικαιούχοι παροχών ιατήρηση παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 10197 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Υποκαταστήματα, Περιφερειακούς Τομείς. Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ MEDICAL SAFETY ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισµένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FIRSTHEALTH plus ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next;

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next; 2014 + ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) Τι είναι το Medicare Generation Next; Το Medicare Generation Next είναι πρόγραμμα κάλυψης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

200 ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 200 ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 25%

200 ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 200 ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 25% ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ Ο ΩΡΕΑΝ CHECK UP ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γενική Αίµατος Γενική Ούρων Ολική Χοληστερίνη ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business ... Το περιβάλλον σήμερα Η σημερινή πραγματικότητα στην Υγεία... Αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρούς Αναμονή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ BE HAPPY

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ BE HAPPY ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ BE HAPPY 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη Συµπληρωµατική Ασφάλιση Υγείας, η Εταιρία καλύπτει τον Ασφαλισµένο και τα προστατευόµενα µέλη της οικογενείας του,

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101)

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης Α. Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας.

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Αγαπητοί συνεργάτες, Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

DOCTORS HOSPITAL (Πατησίων & Κεφαλληνίας 26, Αθήνα)

DOCTORS HOSPITAL (Πατησίων & Κεφαλληνίας 26, Αθήνα) ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Με ιδιαίτερη χαρά σας γνωρίζουμε ότι, εξασφαλίσαμε σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, το Νοσηλευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

στους εφηµερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό)

στους εφηµερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό) ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (Σ.Ε.Π.) ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (Α ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ, ΓΟΝΕΙΣ & Α ΕΛΦΙΑ) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΩΡΕΑΝ απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις,

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Συµβεβληµένα ιαγνωστικά Κέντρα: Είναι οι Κλινικές του Οµίλου «ΥΓΕΙΑ», τα ιδιόκτητα αυτού Πολυϊατρεία και τα ιαγνωστικά Κέντρα που ανήκουν στο

2.3. Συµβεβληµένα ιαγνωστικά Κέντρα: Είναι οι Κλινικές του Οµίλου «ΥΓΕΙΑ», τα ιδιόκτητα αυτού Πολυϊατρεία και τα ιαγνωστικά Κέντρα που ανήκουν στο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Βασικό - Υγεία Κωδικός κάλυψης 30416 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30416/ 10.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Τα 3 επίπεδα προγραμμάτων FREEDOM OPTIMUM Ο πελάτης έχει πλήρη ελευθερία στην ασφάλιση υγείας To υψηλότερο επίπεδο παροχών Ασφάλιστρο αντίστοιχο των παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη!

Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη! Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη! Περιεχόμενα 1. Οι προκλήσεις στο χώρο της Υγείας Απεικόνιση της πραγματικότητας Αναγνώριση ευκαιριών & κινδύνων Διαμόρφωση στρατηγικής κερδοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιεχόμενα Groupama Φοίνιξ.. 3 Ποιοι Συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης 4 Πίνακας Παροχών. 5 Γενικές Οδηγίες για τη Λειτουργία του Προγράμματος.. 8 Συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια»

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016 Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» Αγαπητοί Συνεργάτες, Πριν από ενάμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής :

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής : Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα Ασφαλίζονται ομάδες προσώπων με ελάχιστο αριθμό ασφαλιζομένων δέκα (10) άτομα. Για ασφάλιση ομάδας πάνω από πενήντα (50) άτομα, ειδικά για το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504053 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα