Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Κοινωνία Της Πληροφορίας. Μέτρο 2.6: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια» ΔΡΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Κοινωνία Της Πληροφορίας. Μέτρο 2.6: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια» ΔΡΑΣΗ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία Της Πληροφορίας Μέτρο 2.6: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια» ΔΡΑΣΗ «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων του Ιατρικού Κλάδου για την Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξειδικευμένων Εφαρμογών Πληροφορικής» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ιούλιος 2006

2 Περιεχόμενα 1. Γενικά για τη Δράση Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Η Δράση «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων του Ιατρικού Κλάδου για την Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξειδικευμένων Εφαρμογών Πληροφορικής» Καθεστώς Ενίσχυσης Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Ειδικά Χαρακτηριστικά Προτάσεων Προδιαγραφές Έργων Προϋπολογισμός Διάρκεια υλοποίησης των έργων Προσδιορισμός των επιλέξιμων Ενεργειών...11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 η «Δικτύωση των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε Δίκτυα δεδομένων» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 η «Ανάπτυξη Εφαρμογών Τηλε-Ιατρικής και Παροχή Τηλεματικών Υπηρεσιών Υγείας» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 η «Διάθεση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 η «Ανάπτυξη Συστημάτων εξυπηρέτησης αναγκών για Ηλικιωμένους και ΑμΕΑ.» Προσδιορισμός των επιλέξιμων δαπανών...13 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» «ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων Ηλεκτρονική Υποβολή Προτάσεων Αποστολή δικαιολογητικών Παράρτημα...23 Σελίδα 2

3 1. Γενικά για τη Δράση 1.1. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Ε.Π. Κ.τ.Π.) είναι ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του 3 ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, που έχει θέσει ως βασικό του στόχο την προώθηση, με συνεκτικό και ολοκληρωμένο τρόπο, της Πληροφορικής στην Ελλάδα. Το Ε.Π. Κ.τ.Π. είναι καινοτόμο, έχει οριζόντιο χαρακτήρα και διαπερνά διαφορετικά πεδία της Δημόσιας Διοίκησης και του Ιδιωτικού τομέα. Αποτελεί επίσης, ένα σύνολο ολοκληρωμένων και συμπληρωματικών παρεμβάσεων σε διάφορους τομείς με άμεσο στόχο την προώθηση και ανάπτυξη της πληροφορικής σε ένα ευρύ φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Ελλάδας. Στόχος του Ε.Π. είναι να εφαρμοστούν τα σημαντικότερα σημεία της Λευκής Βίβλου της ελληνικής κυβέρνησης με τίτλο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και Δράσεις» του 1999 και παράλληλα, να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στα πλαίσια της πρωτοβουλίας eeurope καθώς και του Σχεδίου Δράσης eeurope 2002 το οποίο εγκρίθηκε στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Φέιρε τον Ιούνιο του Στο Ε.Π. Κ.τ.Π. εντάσσεται και η Δράση «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων του Ιατρικού Κλάδου για την, η οποία απευθύνεται σε ιδιωτικούς φορείς που λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια και οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Η Δράση «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων του Ιατρικού Κλάδου για την Η Δράση «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων του Ιατρικού Κλάδου για την Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξειδικευμένων Εφαρμογών Πληροφορικής», αποσκοπεί στην ενίσχυση επιχειρήσεων ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σελίδα 3

4 Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν με την μορφή ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων, θα πρέπει να αποσκοπούν στη δικτύωση των φορέων παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε δίκτυα δεδομένων καθώς και στην ενίσχυση και ευρεία διάδοση των Τηλεματικών Υπηρεσιών Υγείας. Θα μπορούν επίσης να υποβληθούν προτάσεις οι οποίες στοχεύουν στην εξωστρεφή διάθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών Υγείας σε επαγγελματίες υγείας, σε άλλους οργανισμούς, σε επιχειρήσεις και στον πολίτη καθώς και στην ανάπτυξη συστημάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Ηλικιωμένων και των ΑμΕΑ. Οι προτάσεις που θα επιδοτηθούν θα πρέπει να στοχεύουν σε ολοκληρωμένες επιχειρηματικές ιδέες- πρωτοβουλίες με αντικείμενο συναφές προς τους στόχους της Δράσης. Τα υποβαλλόμενα επιχειρηματικά σχέδια θα σχετίζονται με την παροχή Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα εμπεριέχουν το στοιχείο της βιωσιμότητας, της επεκτασιμότητας και της οικονομικής αξιοποίησης. Τα οικονομικά οφέλη για τις ενισχυόμενες επιχειρήσεις αναμένεται να προκύψουν είτε άμεσα με την απευθείας επιχειρηματική αξιοποίηση των βελτιωμένων και εκσυγχρονισμένων διαδικασιών παροχής των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είτε έμμεσα από τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση συνεργιών και την επίτευξη συνεργασίας και διάδρασης με επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα σε διαφορετικούς τομείς (π.χ. ασφαλιστικούς φορείς) Καθεστώς Ενίσχυσης Η Δράση «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων του Ιατρικού Κλάδου για την Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξειδικευμένων Εφαρμογών Πληροφορικής», υλοποιείται βάσει του κανονισμού Ε.Ε. 69/2001 (Κανόνας de minimis). Σύμφωνα με τον εν λόγω κανόνα, μια επιχείρηση δεν μπορεί μέσα σε μία τριετία να λάβει - στο πλαίσιο δράσεων που διέπονται από τον παραπάνω κανονισμό - δημόσια χρηματοδότηση άνω των ευρώ. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του κανόνα de minimis (κανόνας ενισχύσεων ήσσονος σημασίας), καταγράφονται οι χορηγούμενες ενισχύσεις ανά επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια της παρούσας Δράσης, θα δηλώσει εγγράφως όλες τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις στις οποίες συμμετείχε κατά την τελευταία τριετία καθώς και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων που είχε λάβει σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση της συγκεκριμένης απαίτησης. Σελίδα 4

5 Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που υπάγονται σε όλους τους τομείς εκτός από τον τομέα των μεταφορών και τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την παραγωγή, την επεξεργασία η την εμπορία ορισμένων αγροτικών προϊόντων. Αναλυτικά, αναφέρονται οι επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες στα πλαίσια της Δράσης στο σχετικό παράρτημα του παρόντος Οδηγού. 2. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις (μεμονωμένες και ενώσεις αυτών), ιδιωτικού δικαίου, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια. Για τους σκοπούς της παρούσας Δράσης, ως «Επιχείρηση» νοείται κάθε Φορέας κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ο οποίος ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Ως «Ένωση Επιχειρήσεων» νοείται η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων για την υποβολή μιας πρότασης, στα πλαίσια της εν λόγω Δράσης. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις (είτε μεμονωμένες, είτε ως μέλη ενώσεων), για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Η Επιχείρηση δραστηριοποιείται είτε στον τομέα της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας ή δευτεροβάθμιας Περίθαλψης, είτε στον τομέα της παροχής πρωτοβάθμιων ή δευτεροβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας σε Ηλικιωμένους και ΑμΕΑ, είτε σε τομέα που λειτουργεί και δρα υποστηρικτικά ή συμπληρωματικά σε αυτούς. Ο έλεγχος της κάλυψης της παρούσας προϋπόθεσης γίνεται με βάση τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του φορέα, οι οποίοι καταγράφονται στο έντυπο Ε3 της πλέον πρόσφατης φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης. Ο ΚΑΔ της επιχείρησης (και κάθε επιχείρησης- μέλους ένωσης), θα πρέπει υποχρεωτικά να συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ΚΑΔ που εμπεριέχονται στο Παράρτημα (επιλέξιμοι ΚΑΔ) του παρόντος Οδηγού. Στην περίπτωση ενώσεων επιχειρήσεων, πρέπει απαραιτήτως όλα τα συμβαλλόμενα μέλη- επιχειρήσεις να πληρούν την παρούσα προϋπόθεση. Πιο αναλυτικά, ο έλεγχος των επιλέξιμων ή εξαιρούμενων Δραστηριοτήτων γίνεται με βάση τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του φορέα (ΚΑΔ) του εντύπου Ε3 της πλέον πρόσφατης φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης. Συγκεκριμένα: Οι Κ.Α.Δ. με τις δραστηριότητες που ασκεί κάθε επιχείρηση αποτυπώνονται στο έντυπο «Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών» (Έντυπο Ε3), το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά στην οικεία ΔΟΥ για κάθε διαχειριστική χρήση. Σελίδα 5

6 Για τον έλεγχο κάλυψης του παρόντος κριτηρίου εξετάζονται οι Κ.Α.Δ. των πεδίων «Κωδικός Αριθμός Κύριας Δραστηριότητας Έδρας» (κωδ. 705) και «Κ.Α.Δ. που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα» (κωδ. 761), του εντύπου Ε3. Και οι δύο αυτοί αριθμοί πρέπει απαραιτήτως να ανήκουν στον πίνακα με τις επιλέξιμες δραστηριότητες που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα του παρόντος Οδηγού. Σε περίπτωση που έστω και ένας μόνο από τους δύο αυτούς αριθμούς δεν ανήκει στον πίνακα των επιλέξιμων δραστηριοτήτων, τότε η επιχείρηση θεωρείται ότι δεν καλύπτει το συγκεκριμένο κριτήριο. 2. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, η επιχείρηση/ κάθε μέλος της ένωσης έχει ολοκληρώσει (κλείσει) τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση. Παρατήρηση: Το συγκεκριμένο κριτήριο αφορά διαχειριστική χρήση και όχι κατ ανάγκη ημερολογιακό έτος (για παράδειγμα, στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις εμφανίζουν υπερδωδεκάμηνες χρήσεις η απαίτηση μεταφράζεται σε λειτουργία άνω του ενός ημερολογιακού έτους). Το συγκεκριμένο κριτήριο επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη υποβληθέντων εντύπων Ε3 (μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών), για μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση. 3. Η επιχείρηση/ κάθε μέλος ένωσης, κατά την τελευταία τριετία, δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση να υπερβαίνουν τα Ευρώ. Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση για ένταξη στη Δράση, θα δηλώσει απαραίτητα στη σχετική Αίτηση Συμμετοχής, ότι είναι ενήμερη για τους περιορισμούς που επιβάλει ο κανόνας De minimis, αναφέροντας παράλληλα και τα συγκεκριμένα προγράμματα στα οποία συμμετείχε κατά την τελευταία τριετία καθώς και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων που είχε λάβει σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να γίνει έλεγχος της συγκεκριμένης απαίτησης. Ως ημερομηνία λήψης της επιχορήγησης νοείται η ημερομηνία απονομής στην επιχείρηση του νόμιμου δικαιώματος να λάβει την επιχορήγηση (δηλ. η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής στη Δράση ή η ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης ή άλλη πράξη απονομής του δικαιώματος λήψης της επιχορήγησης). Για παράδειγμα, σε περίπτωση που η επιχείρηση εντάχθηκε σε μία Δράση με Απόφαση που εκδόθηκε εντός του 2004 αλλά δεν έχει ακόμη εισπράξει την επιχορήγηση, θα πρέπει να αναφέρει στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση το σύνολο της Σελίδα 6

7 εγκεκριμένης επιχορήγησης. Αντίθετα, σε περίπτωση που η Απόφαση ένταξης σε μία Δράση εκδόθηκε εντός του 2002 και η επιχορήγηση εισπράχθηκε μετά την , τότε η επιχείρηση δεν υποχρεούται να αναφέρει το ποσό της επιχορήγησης που εισπράχθηκε στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 4. Η επιχείρηση/ κάθε μέλος ένωσης λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας. 3. Ειδικά Χαρακτηριστικά Προτάσεων Προδιαγραφές Έργων 3.1 Επιχειρηματικές απαιτήσεις Κάθε επιχείρηση/ ένωση που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δράση έχει δικαίωμα να υποβάλει/ υλοποιήσει μία (1) το πολύ, πρόταση έργου. Η επιχείρηση/ ένωση οφείλει να υποβάλει ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο στοχεύοντας στην παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δίνοντας παράλληλα έμφαση σε παρεμβάσεις που στοχεύουν σε επαύξηση των αποτελεσμάτων που δημιουργούνται από συνέργιες ή συνδυασμένες ενέργειες σε εθνικό- περιφερειακό- τοπικό επίπεδο, καθώς και στην αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών- συστημάτων. Σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση, οι αιτούμενες προς επιχορήγηση ενέργειες θα μπορούν να περιλαμβάνουν: 1. τη δικτύωση των φορέων παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε δίκτυα δεδομένων, 2. την ανάπτυξη εφαρμογών Τηλε-Ιατρικής και την παροχή Τηλεματικών Υπηρεσιών Υγείας, 3. την διάθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών Υγείας σε επαγγελματίες υγείας, σε άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις και στον πολίτη, 4. την ανάπτυξη συστημάτων εξυπηρέτησης αναγκών για Ηλικιωμένους και ΑμΕΑ, 5. το συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων από τα άνωθεν (βλ. Παρ. 6). Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση/ ένωση θα πρέπει να περιγράφει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, στο οποίο θα τεκμηριώνεται ο τρόπος κάλυψης της ενέργειας (ή των ενεργειών), που θα συμπεριλάβει στην πρότασή της. Στην περίπτωση ενώσεων επιχειρήσεων, στο επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνεται η ανάλυση και τεκμηρίωση του τρόπου κάλυψης των ενεργειών από την μεριά κάθε επιχείρησης/ μέλους. Σελίδα 7

8 3.2. Λειτουργικές - Τεχνολογικές απαιτήσεις Οι προτάσεις που δύνανται να υποβληθούν για ενίσχυση από τη Δράση πρέπει να αξιοποιούν συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών και υπηρεσίες πληροφορικής ώστε να επιτυγχάνεται: α) η ασφαλής διαχείριση των ηλεκτρονικά διαθέσιμων ιατρικών δεδομένων του ασθενούς. Θα πρέπει δηλαδή, να διασφαλίζεται το ιατρικό απόρρητο των δεδομένων του ασθενούς μέσω της προμήθειας αντίστοιχου εξοπλισμού/ λογισμικού και υπηρεσιών που αφορούν στην υιοθέτηση ανοικτών και διεθνώς αναγνωρισμένων- καθιερωμένων προτύπων και πρωτοκόλλων διαλειτουργικότητας, ασφάλειας και εμπιστευτικής πρόσβασης. Θα πρέπει επίσης, κάθε επεξεργασία και διακίνηση των εν λόγω ιατρικών δεδομένων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει η ελληνική νομοθεσία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, β) η υποστήριξη διαφανών προς τον χρήστη διαδικασιών εξυπηρέτησης (πχ ηλεκτρονικά παραπεμπτικά), γ) η παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στο δημόσιο σύστημα υγείας, στον πολίτη, στον επαγγελματία υγείας, δ) η μείωση λαθών βάσει συστημάτων στήριξης των κλινικών αποφάσεων (ομοιογενής ηλεκτρονική συνταγογράφηση, κτλ), ε) η ακριβής και «σε πραγματικό χρόνο» (real-time) μετάδοση των ιατρικών δεδομένων, στην μορφή και με την ακρίβεια που αυτές ελήφθησαν, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων του ασθενή (σε περιπτώσεις παροχής Τηλεματικών Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Ειδικότερα: Στις περιπτώσεις της διακίνησης πληροφοριών αυτές θα πρέπει να συντελούνται με την χρήση ανοικτών προτύπων, διεθνώς αναγνωρισμένων και ευρέως χρησιμοποιούμενων, είτε στο επίπεδο της μεταφοράς, είτε στο επίπεδο της μορφοποίησης και του ορισμού των δεδομένων. Ειδικότερα για την μεταφορά ιατρικών δεδομένων, κρίνεται σκόπιμη η χρήση των διεθνώς αναγνωρισμένων και ευρέως χρησιμοποιούμενων πρωτοκόλλων HL7 και DICOM, κτλ. Στο επίπεδο του ορισμού των προς μεταφορά δεδομένων, είναι σημαντικό να υιοθετούνται τεχνολογικά σύγχρονες πρακτικές και πρότυπα, κυρίως με τη χρήση προτύπων οργάνωσης της πληροφορίας όπως XML schemas, IHE (Integrating the Healthcare Enterprise), SOA, κτλ. Σελίδα 8

9 Στο επίπεδο της μεταφοράς ιατρικών δεδομένων και πληροφοριών, είναι απαραίτητη η χρήση τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται με ασφαλή τρόπο τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου (Internet). Η μεταφορά θα αφορά ισχυρά (strong) κωδικοποιημένη πληροφορία, με διεθνώς αναγνωρισμένους, αλγόριθμους κωδικοποίησης. Κρίνεται επίσης αναγκαία, η χρήση ενδιάμεσων συστημάτων, τα οποία θα εξασφαλίζουν κεντρική παρακολούθηση της ασφαλούς και εγγυημένης «παράδοσης» της πληροφορίας. Η λειτουργία των συστημάτων ανταλλαγής δεδομένων θα πρέπει να είναι «διαφανής» για τον τελικό χρήστη, με ταυτόχρονη απόκρυψη της πολυπλοκότητάς της. Κύριο χαρακτηριστικό των υλοποιήσεων (πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες επικοινωνιών, υπηρεσίες πληροφορικής και νέα επιχειρηματικά μοντέλα) πρέπει να είναι η επεκτασιμότητα και η εύκολη προσαρμογή τους στις υπάρχουσες και μελλοντικές συνθήκες. Επιπλέον, στόχος των υλοποιήσεων που αφορούν στη διασυνδεσιμότητα πρέπει να είναι η αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών (διατηρησιμότητα), με τη χρήση ανοικτών προτύπων. Σε αυτά τα πλαίσια, σημαντική κρίνεται και η αξιοποίηση ή η μεταφορά και χρήση παλαιοτέρων δεδομένων Απαιτήσεις Δημοσιότητας Αναλυτικές οδηγίες/ προδιαγραφές αναφορικά με τη δημοσιότητα σήμανση που απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα παρασχεθούν από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ στους δικαιούχους των ενισχύσεων κατά το στάδιο υλοποίησης των έργων. 4. Προϋπολογισμός Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω της παρούσας Δράσης ανέρχεται στα ,00. Το 50% (ήτοι ευρώ) του εν λόγω ποσού προέρχεται από Δημόσια Δαπάνη, ενώ το υπόλοιπο 50% (ήτοι ευρώ) αυτού θα καλυφθεί με ιδιωτική συμμετοχή. Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά επιχείρηση, ανέρχεται στα ευρώ και το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ευρώ (ήτοι το 50% του μέγιστου προϋπολογισμού). Σελίδα 9

10 Στην περίπτωση ενώσεων επιχειρήσεων, ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά πρόταση δύναται να ανέλθει στα ευρώ, εφόσον τηρείται το παραπάνω όριο ανά συμμετέχουσα επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, ο ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά πρόταση, ανέρχεται στα ευρώ. Το ύψος του προτεινόμενου προϋπολογισμού ανά υποβαλλόμενη πρόταση, μπορεί να κυμαίνεται αναλόγως της λύσης και των υπηρεσιών που παρέχονται. Ο εν λόγω προϋπολογισμός, ως απόλυτο μέγεθος, δεν αποτελεί σημείο συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των υποβαλλόμενων προτάσεων. Αντίθετα, θα ληφθεί υπ όψιν η ρεαλιστική εκτίμηση του κόστους της επένδυσης. Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός για κάθε επιχείρηση/ μέλος ένωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του κύκλου εργασιών της τελευταίας ολοκληρωμένης διαχειριστικής χρήσης της επιχείρησης/ μέλους ένωσης. 5. Διάρκεια υλοποίησης των έργων Η διάρκεια των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης δεν είναι δυνατό να ξεπεράσει το χρονικό διάστημα των 12 μηνών από την επίσημη έναρξη του έργου. Δεδομένου ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εάν έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης, είναι δυνατή η έναρξη του έργου ακόμη και πριν από την έγκριση της πρότασης και την υπαγωγή της επιχείρησης στη Δράση. Η επιχείρηση/ ένωση δηλώνει στην πρότασή της τις επιθυμητές ημερομηνίες έναρξης και λήξης του έργου, λαμβάνοντας υπ όψιν τα εξής: Η ημερομηνία έναρξης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας προκήρυξης της Δράσης Η ημερομηνία λήξης δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη των 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης που θα δηλώσει η επιχείρηση. Η επιχείρηση/ ένωση δεσμεύεται να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει στην πρότασή της και να μεριμνήσει, σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση προμηθευτές της, ώστε στην πρότασή της να αναφέρει ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα έναρξης και λήξης του έργου, σύμφωνα με τις δυνατότητες των προμηθευτών της και των εμπλεκόμενων κατά περίπτωση στελεχών της στο έργο. Σελίδα 10

11 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η εγκεκριμένη επένδυση δε δύναται να ολοκληρωθεί εντός του καθοριζόμενου χρόνου (12 μήνες), μπορεί με απόφαση της ΚτΠ Α.Ε., να παρέχεται η δυνατότητα παράτασης στην ολοκλήρωση του έργου. Σε περίπτωση που η επιχείρηση πραγματοποιήσει δαπάνες πριν την έγκριση της πρότασής της, είναι προφανές ότι αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη υλοποίησης των εν λόγω δαπανών και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η έγερση τυχόν απαίτησης για επιχορήγηση, σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 6. Προσδιορισμός των επιλέξιμων Ενεργειών Κάθε ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο που θα προταθεί για ένταξη στη Δράση «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων του Ιατρικού Κλάδου για την Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξειδικευμένων Εφαρμογών Πληροφορικής», θα πρέπει να εντάσσεται σε μια ή περισσότερες από τις κάτωθι κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 η «Δικτύωση των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε Δίκτυα δεδομένων» Η παρούσα κατηγορία, περιλαμβάνει ενέργειες που αποσκοπούν στη δικτύωση των φορέων παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε δίκτυα δεδομένων και στη συνακόλουθη επαύξηση των αποτελεσμάτων που δημιουργούνται από συνέργιες ή συνδυασμένες ενέργειες σε εθνικό περιφερειακό - τοπικό επίπεδο. Πιο αναλυτικά, η κατηγορία αναφέρεται στη Δικτύωση των φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε δίκτυα δεδομένων και περιλαμβάνει υποδομές (εξοπλισμό/ λογισμικό) και υπηρεσίες που αφορούν στη διασύνδεση των εν λόγω Φορέων με άλλους αντίστοιχους (ή συναφούς με τους στόχους της Δράσης αντικειμένου) φορείς και επιχειρήσεις. Σελίδα 11

12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 η «Ανάπτυξη Εφαρμογών Τηλε-Ιατρικής και Παροχή Τηλεματικών Υπηρεσιών Υγείας» Περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού, λογισμικού και ολοκληρωμένων συστημάτων καθώς και υπηρεσιών που αφορούν στην υλοποίηση των ακόλουθων υπηρεσιών υγείας: ιατρική τηλεμετρία, τηλεφωνική υπηρεσία υγείας, κατ οίκον νοσηλεία, ημερήσια νοσηλεία και μετα-νοσοκομειακή φροντίδα, μονάδες φυσικής αποκατάστασης, περίθαλψη σε αυτοτελείς μονάδες προληπτικής ιατρικής, περίθαλψη σε κινητές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας- φορείς παροχής υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας ή μεταφοράς (πχ ασθενοφόρα) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 η «Διάθεση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας» Περιλαμβάνεται η προμήθεια αντίστοιχου εξοπλισμού/ λογισμικού και υπηρεσίες που αφορούν: είτε στην προμήθεια νέων συστημάτων, είτε στην αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών- συστημάτων, με σκοπό την εξωστρεφή διάθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε επαγγελματίες υγείας, σε άλλους οργανισμούς, σε επιχειρήσεις και στον πολίτη Σελίδα 12

13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 η «Ανάπτυξη Συστημάτων εξυπηρέτησης αναγκών για Ηλικιωμένους και ΑμΕΑ.» Περιλαμβάνεται η προμήθεια αντίστοιχου εξοπλισμού/ λογισμικού πληροφορικής και υπηρεσίες που αφορούν: είτε στην ανάπτυξη Συστημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών των Ηλικιωμένων και των ΑμΕΑ είτε στη βελτίωση των ήδη παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Ηλικιωμένους και ΑμΕΑ 7. Προσδιορισμός των επιλέξιμων δαπανών Στα πλαίσια της παρούσας Δράσης, στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται τα κόστη των σημαντικότερων συστατικών στοιχείων που απαρτίζουν μια ολοκληρωμένη και λειτουργική λύση. Οι επιλέξιμες δαπάνες ανά κατηγορία, τα επιμέρους όρια και οι σχετικές ειδικές προϋποθέσεις περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν. Ανεξαρτήτως της Κατηγορίας Δαπάνης ισχύουν οι ακόλουθοι, γενικοί περιορισμοί: Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο και βαρύνει εξολοκλήρου την επιχείρηση/ ένωση. Οι προτεινόμενες δαπάνες στις υποβαλλόμενες προτάσεις θα αφορούν δαπάνες χωρίς ΦΠΑ. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που το φυσικό (εκτελούμενες ενέργειες) και οικονομικό (παραστατικά/ πληρωμές) αντικείμενο, έχει πραγματοποιηθεί: - μετά την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης - και πριν τη λήξη του έργου Σελίδα 13

14 (εκτός των περιπτώσεων που ισχύουν αυστηρότεροι περιορισμοί και αναλύονται στη συγκεκριμένη Κατηγορία Δαπάνης). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού οι οποίες σχετίζονται με την υλοποίηση των επιλέξιμων ενεργειών που παρατίθενται και αναλύονται στην παράγραφο 6 του παρόντος Οδηγού. Στον επιλέξιμο εξοπλισμό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - H/Y Εξυπηρετητές (Servers) Συστήματα/ Μέσα αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων (disk storage, CD/DVD -RW) Βιοϊατρικός εξοπλισμός Περιγραφή Ειδικός Εξοπλισμός Τηλεϊατρικής όπως: α. Ψηφιοποιητής ιατρικού φιλμ για την ψηφιοποίηση και μεταφορά ιατρικών εικόνων σύμφωνα με το πρότυπο DICOM, β. Ψηφιακός ηλεκτροκαρδιογράφος για την καταγραφή και μεταφορά ηλεκτροκαρδιογραφημάτων σύμφωνα με το πρότυπο SCP-ECG, γ. Κάμερα για υποστήριξη εικονοδιάσκεψης (videoconference), δ. Ιατρικό μόνιτορ για την παρακολούθηση των κρίσιμων βιοσημάτων (vital signs) ασθενών, ε. Ψηφιοποιητής εγγράφων και slides, στ. Δερματοσκόπιο για εφαρμογές τηλεδερματολογίας, ζ. Ηλεκτρονικό σπιρόμετρο για την παρακολούθηση ασθενών που πάσχουν από άσθμα ή άλλες πνευμονολογικές παθήσεις, η. Ηλεκτρονικό στηθοσκόπιο (για την από απόσταση ακρόαση). Οι δαπάνες εξοπλισμού, μπορεί να περιλαμβάνουν: Κόστος προμήθειας του καινούργιου εξοπλισμού Επιλέξιμα Κόστη Κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και παραμετροποίησης/ ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού Το κόστος ενημέρωσης/ εκπαίδευσης της επιχείρησης για τη χρήση διαχείριση του εξοπλισμού. Εγγύηση καλής λειτουργίας Σελίδα 14

15 Όρια Δαπάνης Τα όρια της συγκεκριμένης δαπάνης εμφανίζονται αναλυτικά στον Συγκεντρωτικό Πίνακα επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού οι οποίες σχετίζονται με την υλοποίηση των επιλέξιμων ενεργειών που παρατίθενται και αναλύονται στην παράγραφο 6 του παρόντος Οδηγού. Το λογισμικό μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνει: εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού για την υλοποίηση των υπηρεσιών που περιγράφονται στο επιχειρησιακό σχέδιο εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού Τηλεϊατρικής (πχ telemonitoring) Περιγραφή Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι σχετικά παραδείγματα: Ηλεκτρονικές Παραπομπές (referrals) Ηλεκτρονική διενέργεια παραπομπών από φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών όπως οι Ιατροί προς άλλους φορείς με ασφαλή, εμπιστευτικό και αυτοματοποιημένο τρόπο. Ηλεκτρονικές Εξουσιοδοτήσεις (authorization) Ειδικές ηλεκτρονικές εξουσιοδοτήσεις που αφορούν την διενέργεια ιατρικών υπηρεσιών προς ασθενείς από τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Υποβολή Παραστατικών οικονομικές συναλλαγές (electronics claims - transactions) Ηλεκτρονικοποίηση των οικονομικών συναλλαγών μεταξύ φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και φορέων ασφάλισης με τρόπο προσανατολισμένο στην χρήση προτύπων. Δημιουργία και αποστολή κλινικών αναφορών (clinical reporting) Ηλεκτρονική αποστολή και διανομή κλινικών αναφορών σε παραπέμποντες Ιατρούς από φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Ηλεκτρονική υποβολή συμβουλευτικών αναφορών (consult reporting) Ηλεκτρονική αποστολή και διάθεση συμβουλευτικών αναφορών αλλά και υπηρεσιών από ειδικευμένους τρίτους ιατρούς ή ειδικευμένα κέντρα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Έλεγχος ασφαλιστικής κάλυψης των ασθενών Αυτοματοποιημένος ηλεκτρονικά έλεγχος της ασφαλιστικής κάλυψης ασθενών για την παροχή υπηρεσιών υγείας από φορείς. Ελεγκτικές υπηρεσίες για επικύρωση υπηρεσιών σε ασθενείς (Insurance Σελίδα Review) 15 Αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικά υπηρεσίες διάθεσης

16 πληροφοριών προς ελεγκτικούς μηχανισμούς (όπως ασφαλιστικές εταιρίες) για την επικύρωση εκτέλεσης ή κάλυψη υπηρεσιών υγείας. Ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων (document distribution) Υλοποίηση γενικών σεναρίων ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας η ασφαλιστικών προϊόντων για ασθενείς και διαχείριση τους. Ηλεκτρονικές εντολές εργαστηριακών εξετάσεων - Ηλεκτρονικές αναφορές αποτελεσμάτων (lab orders result reports) Ηλεκτρονικά αυτοματοποιημένη αποστολή εντολών και αναφορών που σχετίζονται με εργαστηριακές ή παρακλινικές εξετάσεις. στα πλαίσια παροχής τέτοιων υπηρεσιών μεταξύ παρόχων ιατρικών υπηρεσιών όπως ιατρών και ειδικευμένων εργαστηρίων αναφοράς. Λογισμικό υποστήριξης επαγγελματιών Υγείας κατά την Παροχή ιατρικής περίθαλψης (πχ Nurse call System). Επιλέξιμα Κόστη Οι δαπάνες προμήθειας λογισμικού μπορεί να περιλαμβάνουν: κόστη αρχικοποίησης και θέσης σε λειτουργία έτοιμου λογισμικού (π.χ. παραμετροποίηση, προσαρμογή, διαμόρφωση, εγκατάσταση κλπ.). το κόστος ενημέρωσης/ εκπαίδευσης της επιχείρησης για την χρήση διαχείριση του λογισμικού και λογισμικό υλοποίησης υπηρεσιών διάθεσης όπως ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα και συστήματα συλλογής και ενοποίησης δεδομένων κόστη αδειών χρήσης λογισμικού. Στην προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής των αδειών χρήσης π.χ ανά χρήστη/ ταυτόχρονο χρήστη ή ανά Server κτλ. Το κόστος αρχικής προμήθειας μπορεί να καλύπτει και τη δωρεάν συντήρηση για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τη λήξη του έργου. Όρια Δαπάνης Τα όρια της συγκεκριμένης δαπάνης εμφανίζονται αναλυτικά στον Συγκεντρωτικό Πίνακα επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών Παρατήρηση Η ανάπτυξη λογισμικού με χρήση πόρων της επιχείρησης (Inhouse Development) δεν είναι επιλέξιμη Σελίδα 16

17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Περιλαμβάνονται δαπάνες υπηρεσιών οι οποίες σχετίζονται με την υλοποίηση των επιλέξιμων ενεργειών που παρατίθενται και αναλύονται στην παράγραφο 6 του παρόντος Οδηγού, και ειδικότερα: Περιγραφή δαπάνες Υπηρεσιών Συμβούλων Διαχείρισης του Έργου που αφορούν: α. στη σύνταξη της πρότασης και στην κατάρτιση του φακέλου υπαγωγής στη Δράση β. στη διαχείριση και παρακολούθηση του έργου. Συνδρομές ευρυζωνικής πρόσβασης (πχ συνδρομές ADSL) Συνδρομές παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο Παροχή Υπηρεσιών Outsourcing (πχ Υπηρεσίες call-centers) Υπηρεσίες ASP, VPN Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης Υλοποίηση σχετικών δικτυακών τόπων και φιλοξενία (hosting) Επιλέξιμα Κόστη Κόστος Υλοποίησης των ανωτέρω υπηρεσιών Όρια Δαπάνης Τα όρια της συγκεκριμένης δαπάνης που αφορά στις κατηγορίες των επιλέξιμων ενεργειών εμφανίζονται αναλυτικά στον Συγκεντρωτικό Πίνακα επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών Το όριο της δαπάνης Υπηρεσιών Συμβούλων για τη διαχείριση του έργου δεν μπορεί να ξεπεράσει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης Παρατηρήσεις Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες, πλην εκείνων που αφορούν σε Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης του Έργου, είναι απαραίτητη η ύπαρξη Συμβάσεων Παροχής Εγγυημένων Υπηρεσιών (Service level Agreement). Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών (πλην εκείνων που σχετίζονται με Υπηρεσίες Συμβούλων Διαχείρισης του Έργου), θα χρηματοδοτούνται για χρονική διάρκεια που θα εκτείνεται χρονικά εώς και 24 μήνες μετά τη δηλωθείσα ημερομηνία Σελίδα 17

18 έναρξης του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά τιμολόγια έχουν εκδοθεί πριν τη λήξη του έργου και η έναρξη της υπηρεσίας βρίσκεται εντός του διαστήματος υλοποίησης αυτού Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιλέξιμων Ενεργειών και Δαπανών ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες ΔΑΠΑΝΩΝ Προμήθειας Προμήθειας Παροχής Εξοπλισμού Λογισμικού Υπηρεσιών ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Κατηγορία 1 Δικτύωση των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε Δίκτυα Δεδομένων Κατηγορία 2 Ανάπτυξη εφαρμογών Τηλε-ιατρικής και Παροχή τηλεματικών Υπηρεσιών Υγείας Κατηγορία 3 Διάθεση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας Κατηγορία 4 Ανάπτυξη Συστημάτων εξυπηρέτησης αναγκών για Ηλικιωμένους και ΑμΕΑ Όρια Δαπανών ανά κατηγορία επιλέξιμης ενέργειας και δαπάνης 60% 100% 50% Σελίδα 18

19 Βασικές Προϋποθέσεις Τα παραπάνω όρια δαπανών ανά κατηγορία ενέργειας αναφέρονται στον συνολικό προϋπολογισμό της πρότασης. Στην περίπτωση ενώσεων, κάθε μέλος της ένωσης μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνες που ανήκουν σε οποιαδήποτε κατηγορία, υπό την προϋπόθεση ότι στο σύνολο της πρότασης τα παραπάνω όρια τηρούνται για κάθε κατηγορίας δαπάνης. Στην υποβαλλόμενη πρόταση θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην κάθε κατηγορία δαπανών. Σε περίπτωση που κάποια πρόταση περιλαμβάνει περισσότερες από μια κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών, το ύψος των δαπανών Παροχής Υπηρεσιών (αφορά στο αθροιζόμενο για όλες τις επιλεχθείσες κατηγορίες ενεργειών που απαρτίζουν την υποβαλλόμενη πρόταση, ύψος-ποσοστό δαπανών Παροχής Υπηρεσιών) δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 50% του συνολικού επενδυτικού κόστους. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως η αναγκαιότητα κάλυψης των εν λόγω δαπανών για τη βιωσιμότητα του συνολικού επενδυτικού σχεδίου. Σημειώνεται ότι: Η μισθοδοσία του προσωπικού δεν εμπίπτει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες δαπανών. Για όλες τις δαπάνες θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχα παραστατικά από τρίτους. Σε περίπτωση ενώσεων επιχειρήσεων δε γίνονται αποδεκτά παραστατικά που έχουν εκδοθεί από οποιοδήποτε μέλος της ένωσης. Το σύνολο των επιχορηγούμενων ενεργειών- δαπανών θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχες προσφορές προμηθευτών, όπου θα τεκμηριώνονται οι ενέργειες/ εργασίες και θα δικαιολογείται το προσφερόμενο κόστος. Σελίδα 19

20 8. Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων 8.1. Ηλεκτρονική Υποβολή Προτάσεων Η υποβολή προτάσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε επιχείρηση/ ένωση θα πρέπει να επισκεφθεί το δικτυακό τόπο της Δράσης (www.e-health.gov.gr) και να λάβει αναλυτική ενημέρωση και οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Πρότασής της. Σημειώνεται ότι: Μετά την ορθή και εμπρόθεσμη ηλεκτρονική παραλαβή της Πρότασης, θα δημιουργείται αυτόματα και θα αποθηκεύεται στην προσωπική σελίδα του χρήστη μονοσέλιδη Αίτηση Συμμετοχής, στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής, ο κωδικός της πρότασης και τα στοιχεία της επιχείρησης. Η Αίτηση Συμμετοχής θα είναι δυνατό να ανακτηθεί μέσω της πρόσβασης στη σελίδα του χρήστη και να εκτυπωθεί. Ως χρόνος ηλεκτρονικής παραλαβής προτάσεων, λογίζεται η χρονική στιγμή κατά την οποία ολοκληρώνεται επιτυχώς η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής την εν λόγω Πρότασης. Τα ηλεκτρονικά Αρχεία Πρότασης θα διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου της Δράσης Οι Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Υποβολής θα παραλαμβάνονται έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων, που ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση προκήρυξης της Δράσης 8.2. Αποστολή δικαιολογητικών Για τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την αξιολόγηση των προτάσεων θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραλαβής των προτάσεων, να υποβληθούν εντύπως τα κάτωθι Δικαιολογητικά Συμμετοχής: Τα έντυπα Ε3 (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ) της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης κάθε επιχείρησης/ μέλους της ένωσης, κατά τη χρονική στιγμή προκήρυξης της Δράσης (σε απλές φωτοτυπίες που να φέρουν τη σφραγίδα της επιχείρησης). Σελίδα 20

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (25% έως 70%) για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων των χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Το Πρόγραμμα για τη «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών».

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών». ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 20/02/2012 ΜΕΧΡΙ 18/05/2012 Προκηρύχτηκε στις 21/12/2011 το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα