ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) Στο Πικέρμι σήμερα την 27/6/2006 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΚΑΠΕ», που εδρεύει επί της Λεωφ. Μαραθώνος στο 19ο χλμ., τ.κ στο Πικέρμι Αττικής, οι υπογεγραμμένοι, αφενός ο Ιωάννης Αγαπητίδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νόμιμος εκπρόσωπος του ως άνω Ν.Π.Ι.Δ. δυνάμει της από 22/6/2006 αποφάσεως της 227/ συνεδριάσεως του Δ.Σ. και αφετέρου ο Σπύρος Τσιώλης, Πρόεδρος ως νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου των Εργαζομένων στο ΚΑΠΕ, με την Επωνυμία «ΣΕΚΑΠΕ», δυνάμει της από 20/6/2006 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης του «ΣΕΚΑΠΕ», απεφάσισαν την υπογραφή της ακόλουθης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, διάρκειας από 1/7/2005 έως 31/12/2006 και συμφώνησαν τα ακόλουθα : Οι διατάξεις της Σ.Σ.Ε., διαμορφώνονται ως ακολούθως: Άρθρο 1 - Πεδίο Ισχύος - Μισθολόγιο Στις διατάξεις της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) υπάγονται οι εργαζόμενοι με Σύμβαση ή Σχέση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο ΚΑΠΕ οι οποίοι διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού. 1. Κατηγορίες Προσωπικού: Το προσωπικό του Κέντρου διακρίνεται σε επιστημονικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό και κατατάσσεται στις ακόλουθες κατηγορίες: (α.) Επιστημονικό προσωπικό Ως επιστημονικό προσωπικό, προσλαμβάνονται πτυχιούχοι, που το Δ.Σ. κρίνει αναγκαίους για τη στελέχωση του επιστημονικού προσωπικού του Κέντρου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, των παρακάτω ειδικοτήτων της παραγράφου 2 του παρόντος: (1) διπλωματούχοι μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, (2) πτυχιούχοι Π.Ε. των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην ειδικότητα αυτή, (3) πτυχιούχοι ΤΕΙ όλων των ειδικοτήτων, (4) οικονομολόγοι, καθώς και (8) λοιποί επιστήμονες απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου. (β). Τεχνικό προσωπικό Το τεχνικό προσωπικό αποτελείται από το τεχνικό επιστημονικό προσωπικό αφενός και τους τεχνίτες αφετέρου. (β.1.) Ως τεχνικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνονται πτυχιούχοι, που το Δ.Σ. κρίνει αναγκαίους για τη στελέχωση του τεχνικού επιστημονικού

2 προσωπικού του Κέντρου, των παρακάτω ειδικοτήτων της παραγράφου 2 του παρόντος: (1) διπλωματούχοι μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, (2) πτυχιούχοι Π.Ε. των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή (3) πτυχιούχοι ΤΕΙ όλων των ειδικοτήτων,, τόσο για τις ανάγκες του στην υλοποίηση προγραμμάτων και έργων, όσο και για την τεχνική υποστήριξη των υποδομών του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. (β.2.) Ως τεχνίτες προσλαμβάνονται άτομα της ειδικότητας (7), της παραγράφου 2 του παρόντος, που το Δ.Σ. κρίνει αναγκαίους για τη στελέχωση του τεχνικού προσωπικού του Κέντρου, τόσο για τις ανάγκες του στην υλοποίηση προγραμμάτων και έργων, όσο και για την τεχνική υποστήριξη των υποδομών του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (γ.) Διοικητικό προσωπικό Το διοικητικό προσωπικό είναι το προσωπικό που καλύπτει τις ανάγκες του Κέντρου, κυρίως στις Διοικητικές, Οικονομικές και Τεχνικές υπηρεσίες του. Το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από επιστήμονες, λογιστές και βοηθούς λογιστές, από υπαλλήλους γραφείου, γραμματειακό προσωπικό, αποθηκάριους, κλητήρες και τεχνίτες. (γ.1.) Ως επιστήμονες διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης των υποδομών του Κέντρου, προσλαμβάνονται πτυχιούχοι των ειδικοτήτων προσωπικού που το Δ.Σ. κρίνει κατά περίπτωση αναγκαίους για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. (γ.2.) Ως λογιστές και βοηθοί λογιστές, προσλαμβάνονται άτομα των ειδικοτήτων προσωπικού (5) και (6) της παραγράφου 2 του παρόντος, που κάθε φορά το Δ.Σ. κρίνει αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. (γ.3.) Ως υπάλληλοι γραφείου, γραμματειακό προσωπικό και αποθηκάριοι προσλαμβάνονται άτομα της ειδικότητας (9) της παραγράφου 2 του παρόντος, που κάθε φορά το Δ.Σ. κρίνει αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. (γ.4.) Ως κλητήρες προσλαμβάνονται άτομα της ειδικότητας (10) της παραγράφου 2 του παρόντος, που κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο, κρίνει αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (γ.5.) Για τους τεχνίτες ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο (β.2) του παρόντος. (δ.) Βοηθητικό προσωπικό Το βοηθητικό προσωπικό αποτελείται από ανειδίκευτο προσωπικό, κυρίως, καθαριστές/στριες, κ.λ.π. Το Δ.Σ. εγκρίνει κάθε φορά, τον αριθμό και τα προσόντα που απαιτούνται για την απασχόληση του βοηθητικού προσωπικού. Σελίδα 2 από 19

3 2. Ειδικότητες Προσωπικού Οι ειδικότητες προσωπικού καθορίζονται ως ακολούθως: (1.)Διπλωματούχοι Μηχανικοί Π.Ε.. Περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες Μηχανικών, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένης Ανωτάτης Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με αναγνωρισμένη ισοτιμία του διπλώματος σχολής εξωτερικού από το ΔΙΚΑΤΣΑ. (2.) Πτυχιούχοι Π.Ε. Περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Γεωλόγων, Γεωπόνων, Φυσικών, Μαθηματικών, Χημικών, Βιολόγων, Περιβαλλοντολόγων και Πληροφορικής Π.Ε, οι οποίες είναι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένης Ανωτάτης Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με αναγνωρισμένη ισοτιμία του διπλώματος σχολής εξωτερικού από το ΔΙΚΑΤΣΑ. (3.)Πτυχιούχοι ΤΕΙ. Περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες, που είναι κάτοχοι πτυχίου ανωτέρων σχολών τριετούς τουλάχιστον φοίτησης εσωτερικού ή εξωτερικού με τίτλο ισοτιμίας. (4.)Οικονομολόγοι. Περιλαμβάνει κατόχους πτυχίου αναγνωρισμένης ανώτατης οικονομικής σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με αναγνωρισμένη ισοτιμία του διπλώματος σχολής εξωτερικού από το ΔΙΚΑΤΣΑ. (5.) Λογιστές. Περιλαμβάνει κατόχους πτυχίου αναγνωρισμένης ανώτατης οικονομικής σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με αναγνωρισμένη ισοτιμία του διπλώματος σχολής εξωτερικού από το ΔΙΚΑΤΣΑ, που απασχολούνται ως λογιστές. (6.) Βοηθοί λογιστές. Περιλαμβάνει απόφοιτους τουλάχιστον Λυκείου, με σχετική γνώση και εμπειρία σε εργασίες λογιστηρίου. (7.) Τεχνίτες. Περιλαμβάνει απόφοιτους τουλάχιστον Τεχνικού Λυκείου, ή άλλης ισοδύναμης τεχνικής σχολής και με τριετή εμπειρία. (8.) Λοιποί επιστήμονες. Περιλαμβάνει απόφοιτους ανώτατων ή ανώτερων σχολών, εκτός των ειδικοτήτων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος. (9.) Οι υπάλληλοι γραφείου, γραμματειακό προσωπικό και οι αποθηκάριοι, είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου, που διαθέτουν αποδεδειγμένα τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία στο χώρο αντικειμένου της εργασίας τους. (10.) Κλητήρες. Περιλαμβάνει απόφοιτους τουλάχιστον Γυμνασίου, που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. (11.) Βοηθητικό Προσωπικό. Περιλαμβάνει κυρίως καθαριστές/στριες. 3. Μισθολογικές κλίμακες - εντάξεις Οι μισθολογικές κλίμακες ορίζονται σε επτά (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Z). Οι κατηγορίες και οι ειδικότητες προσωπικού που εντάσσονται σε κάθε κλίμακα έχουν ως ακολούθως: Σελίδα 3 από 19

4 1.Α. Στην κλίμακα αυτή εντάσσεται η ειδικότητα προσωπικού (1) {παρ. 2 του παρόντος}, δηλαδή οι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων οι οποίοι πρέπει να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού της παραγράφου 1: (α.) Επιστημονικό προσωπικό, (β.1) Τεχνικό Επιστημονικό Προσωπικό, και (γ.1) Επιστήμονες Διοικ. και Τεχνικής Υποστήριξης. 2.Β. Στην κλίμακα αυτή εντάσσονται οι πτυχιούχοι των ειδικοτήτων που αναφέρονται στις ειδικότητες προσωπικού (2) της παραγράφου 2 του παρόντος οι οποίοι πρέπει να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού της παραγράφου (1): (α.) Επιστημονικό προσωπικό, (β.1) Τεχνικό Επιστημονικό Προσωπικό, και (γ.1) Επιστήμονες Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης. Επίσης στη κλίμακα αυτοί εντάσσονται και οι οικονομολόγοι ειδικότητα προσωπικού (4) που ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού (α) Επιστημονικό Προσωπικό. 3.Γ. Στην κλίμακα αυτή εντάσσονται οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. όλων των ειδικοτήτων (ειδικότητα προσωπικού παρ. 2 του παρόντος), οι οποίοι πρέπει να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού: (α.) Επιστημονικό προσωπικό, (β.1) Τεχνικό Επιστημονικό Προσωπικό, και (γ.1) Επιστήμονες Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης. 4.Δ. Στην κλίμακα αυτή εντάσσονται οι τεχνίτες (ειδικότητα προσωπικού (7) της παρ.2 του παρόντος) οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού τεχνίτες {(β.2) ή (γ.5) της παρ. 1 του παρόντος). 5.Ε. Στην κλίμακα αυτή εντάσσονται : Οι λογιστές και οι βοηθοί λογιστές (ειδικότητες προσωπικού (5) και (6) αντίστοιχα της παραγράφου 2 του παρόντος), οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού (γ.2), της παραγράφου 1 του παρόντος. 6.ΣΤ. Στην κλίμακα αυτή εντάσσονται: Οι διπλωματούχοι όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών προσωπικού που δεν εντάσσονται σε άλλη κλίμακα. Σελίδα 4 από 19

5 Το προσωπικό: υπάλληλοι γραφείου, γραμματείς και αποθηκάριοι (ειδ. (9) παρ.2 του παρόντος) οι οποίοι ανήκουν στην αντίστοιχη κατηγορία προσωπικού (γ.3), παρ. 1 του παρόντος. Το προσωπικό της ειδικότητας (10) κλητήρες της παραγράφου 2 του παρόντος, οι οποίοι ανήκουν στην αντίστοιχη κατηγορία προσωπικού (γ.4) παρ. 1 του παρόντος. 7. Z. Στην κλίμακα αυτή εντάσσεται το βοηθητικό προσωπικό. Σύνοψη σε Πίνακα Οι παραπάνω παράγραφοι 1, 2 και 3, συνοψίζονται στον ακόλουθο Πίνακα: Πίνακας σύνοψης των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 1 Στην Μισθολογική κλίμακα (Παρ.3) Εντάσσονται οι ειδικότητες προσωπικού (Παρ.2) Α. (1) Οι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων Β. (2) Οι πτυχιούχοι Π.Ε. των ειδικοτήτων : Γεωλόγοι, Φυσικοί, Χημικοί, Γεωπόνοι, Μαθηματικοί, Βιολόγοι, Περιβαντολόγοι, Πληροφορικοί (Π.Ε.) Που ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού (Παρ. 1) (α) Επιστημονικό (β.1) Τεχνικό Επιστημονικό (γ.1) Επιστήμονες Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης (α) Επιστημονικό (β.1) Τεχνικό Επιστημονικό (γ.1) Επιστήμονες Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης (4) Οικονομολόγοι (α) Επιστημονικό (α) Επιστημονικό Γ. (3) Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. όλων των ειδικοτήτων (β.1) Τεχνικό Επιστημονικό (γ.1) Επιστήμονες Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Δ. (7) Οι Τεχνίτες (β.2) και (γ.5) Τεχνικό - Τεχνίτες Ε. ΣΤ. (5) Οι Λογιστές (6) Οι Βοηθοί Λογιστές Διπλωματούχοι όλων των ειδικοτήτων, που δεν εντάσσονται σε άλλη κλίμακα (9) Υπάλληλοι Γραφείου, γραμματείς, αποθηκάριοι (γ.2) Λογιστές Βοηθοί λογιστές Όλες οι κατηγορίες (γ.3) Διοικητικό Υπάλληλοι γραφείου, γραμματείς, αποθηκάριοι (10) Οι Κλητήρες (γ.4) Διοικητικό Κλητήρες Z. (11) Βοηθητικό προσωπικό (δ) βοηθητικό προσωπικό καθαριστές-στριες Σελίδα 5 από 19

6 4. Μισθολογικά κλιμάκια. Ορίζονται 40 μισθολογικά κλιμάκια με ετήσια προαγωγή κατά ένα κλιμάκιο, την κάθε έτους. Βάση για τον υπολογισμό των κλιμακίων αποτελεί το πρώτο κλιμάκιο της κλίμακας Α, το οποίο στην πρώτη ένταξη καθορίζεται στο ποσό των Ευρώ. Στο ποσό αυτό έχουν ενσωματωθεί όλα τα επιδόματα, εκτός αυτών που αναφέρονται ρητά στην αντίστοιχη σχετική παράγραφο (παράγραφος 7). Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή που θα συμφωνείται. Οι βάσεις των αμοιβών των ειδικοτήτων προσωπικού της μισθολογικής κλίμακας με βάση αυτή των μηχανικών διαμορφώνονται ως ακολούθως: Α. = 100% Β. = 95% Γ. = 85% Δ. = 72% Ε. = 74% ΣΤ. = 70% Z. = 52% Οι μισθολογικές κατηγορίες, τα κλιμάκια, καθώς και οι βασικές αμοιβές που διαμορφώνονται, όπως και η ωρίμανση, ανά έτος δίδονται στον συνημμένο Πίνακα 1 (ισχύει έως ). 5. Προϋπηρεσία. Υπολογίζεται από την ημερομηνία άδειας άσκησης επαγγέλματος ή από την ημερομηνία έναρξης συναφούς επαγγέλματος (ασφαλιστικό ταμείο). 6. Κατάταξη προσωπικού σε μισθολογικά κλιμάκια Μισθολογική εξέλιξη προσωπικού Αρχική ένταξη Μεταβατική διάταξη. α. Κάθε εργαζόμενος που προσλαμβάνεται στο ΚΑΠΕ κατατάσσεται σε κατηγορία προσωπικού ανάλογα με το αντικείμενο του έργου του, σε ειδικότητα ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα, σε συνδυασμό με το αντικείμενο του έργου του, σε αντίστοιχη μισθολογική κλίμακα σύμφωνα με τα παραπάνω και σε μισθολογικό κλιμάκιο ανάλογα με την μισθολογική κλίμακα και την προϋπηρεσία του. β. Η μισθολογική εξέλιξη γίνεται με βάση τους μισθολογικούς πίνακες και τα αναφερόμενα στην παρούσα. γ. Μεταβατική διάταξη (ένταξη υπηρετούντος προσωπικού). Οι εργαζόμενοι στο Κέντρο εντάσσονται, στις κατηγορίες προσωπικού, στις ειδικότητες προσωπικού και στις μισθολογικές κλίμακες, καθώς και στα μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Κανένας εργαζόμενος δεν θα έχει τελική αμοιβή ένταξης (βασικός μισθός και επιδόματα που δικαιούται) μικρότερη από αυτήν που είχε κατά την κατάταξη. Σελίδα 6 από 19

7 γ.1. Για τις περιπτώσεις του προσωπικού που η σημερινή συνολική αμοιβή τους (βασικός μισθός και επιδόματα) είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αμοιβή που προβλέπεται στη μισθολογική κλίμακα, ο εργαζόμενος θα έχει ως αμοιβή την σημερινή αμοιβή του, θα ενταχθεί στο κλιμάκιο των τυπικών του προσόντων και τυχόν επιπλέον διαφορά θα δοθεί ως διαφορά ένταξης. Η διαφορά αυτή θα υπάγεται στην εκάστοτε τιμαριθμική αύξηση. γ.2. Για τις περιπτώσεις που η προβλεπόμενη συνολική αμοιβή με την νέα ένταξη, είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αμοιβή του εργαζόμενου στο ΚΑΠΕ, ο εργαζόμενος (ανάλογα και με τη διαφορά), θα έχει μέχρι 200 Ευρώ μηνιαίως κατ έτος έως ότου καλυφθεί η διαφορά. γ.3. Για κάθε εργαζόμενο γίνεται ατομική κατάταξη, σύμφωνα με την προϋπηρεσία του έως την ημερομηνία κατάταξης ( ). Ο εργαζόμενος θα προαχθεί στο επόμενο κλιμάκιο την και στη συνέχεια θα υπολογισθεί η τιμαριθμική αύξηση του έτους Επιδόματα. Τα επιδόματα που ισχύουν στην παρούσα Σ.Σ.Ε. είναι τα ακόλουθα: 7.1. Γάμου Στους έγγαμους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα γάμου 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού του κλιμακίου τους. Το επίδομα αυτό δικαιούνται και οι χήροι-ες, οι διαζευγμένοι -ες, καθώς και οι άγαμοι γονείς, εφόσον έχουν την επιμέλεια ενός τουλάχιστον παιδιού, νόμιμα αναγνωρισμένου Παιδιών Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα παιδιών σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί επί του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού του κλιμακίου τους και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφ' όσον τα παιδιά δεν εργάζονται, συντηρούνται από τον εργαζόμενο -η και είναι άγαμα. Σε περίπτωση που τα παιδιά σπουδάζουν σε σχολή που λειτουργεί με άδεια κρατικής αρχής ή σε αναγνωρισμένη σχολή του εξωτερικού, το επίδομα αυτό καταβάλλεται, εφ' όσον το παιδί είναι άγαμο και δεν εργάζεται, μέχρι και τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του Διδακτορικού Χορηγείται στους κατόχους αναγνωρισμένου διδακτορικού τίτλου σε ποσοστό 20% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του κλιμακίου τους, εφόσον το πτυχίο αυτό είναι σχετικό με τα καθήκοντά τους. Σελίδα 7 από 19

8 7.4. Μεταπτυχιακού Χορηγείται στους κατόχους αναγνωρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου (Masters) σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του κλιμακίου τους, εφόσον είναι σχετικό με τα καθήκοντά τους. Για τους κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου, δίδεται μόνο το επίδομα του διδακτορικού Πτυχίου ΑΕΙ Χορηγείται στους κατόχους αναγνωρισμένου πτυχίου ΑΕΙ στις μισθολογικές κλίμακες Ε και ΣΤ σε ποσοστό 18% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του κλιμακίου τους Πτυχίου ΤΕΙ Χορηγείται στους κατόχους αναγνωρισμένου πτυχίου ΤΕΙ στις μισθολογικές κλίμακες Ε και ΣΤ, σε ποσοστό 13% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του κλιμακίου τους Διαχειριστικών Λαθών Χορηγείται σε όλους τους λογιστές ή τους βοηθούς λογιστές που απασχολούνται και σαν ταμίες (δηλαδή με εισπράξεις πληρωμές χρηματικών ποσών) σε ποσοστό 5% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του κλιμακίου τους Επίδομα Ισολογισμού Χορηγείται στους λογιστές και βοηθούς λογιστές της μισθολογικής κλίμακας Ε, που απασχολούνται ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη του ισολογισμού, χορηγείται μια φορά το χρόνο και μέσα σε ένα μήνα από την περάτωση της σύνταξης του ισολογισμού επίδομα ισολογισμού ίσο με το 70% των νομίμων μηνιαίων αποδοχών που δικαιούται ο μισθωτός. Το επίδομα ισολογισμού καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών όταν το απασχολούμενο προσωπικό στο Λογιστήριο είναι από 5 άτομα Επίδομα προϋπηρεσίας ΚΑΠΕ Το επίδομα αυτό χορηγείται σε όλο το προσωπικό που υπηρετεί στο Κέντρο και υπολογίζεται ως ακολούθως: Επίδομα ΚΑΠΕ = Βασικός κλιμακίου x προϋπηρ. ΚΑΠΕ x 0,4 x 1/100. Ο χρόνος προϋπηρεσίας για το υπάρχον προσωπικό θα προσδιορισθεί στην αρχική ένταξή του Επιδόματα θέσης α. Προϊσταμένου Διεύθυνσης Στους εργαζόμενους διπλωματούχους Μηχανικούς ή απόφοιτους ΑΕΙ που τους ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η υπευθυνότητα προϊσταμένου Δ/νσης χορηγείται σχετικό επίδομα. Το ελάχιστο ύψος του επιδόματος αυτού προσδιορίζεται σε 400 Ευρώ και το ύψος καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου. Σελίδα 8 από 19

9 β. Προϊσταμένου Τμήματος Στους εργαζόμενους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που τους ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η υπευθυνότητα προϊσταμένου Τμήματος χορηγείται σχετικό επίδομα, το ελάχιστο ύψος του οποίου προσδιορίζεται σε 200 Ευρώ και το ύψος καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου. γ. Ευθύνης - έργου Στους εργαζόμενους που ανατίθεται η υπευθυνότητα υλοποίησης σημαντικού προϋπολογισμού έργων ή η ευθύνη λειτουργίας και ανάπτυξης εργαστηρίων ή ο συντονισμός των δραστηριοτήτων μίας θεματικής ενότητας, χορηγείται ελάχιστο επίδομα 150Ευρώ και το ύψος καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Τα επιδόματα των παραπάνω παραγράφων α, β και γ, χορηγούνται όσο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι κατέχουν την υπευθυνότητα της θέσης και διακόπτονται εάν αντικατασταθούν ή παύσουν να ασκούν τα ως άνω καθήκοντα. Ετησίως (το μήνα Δεκέμβριο) ελέγχεται από τη Διοίκηση η κάλυψη των προϋποθέσεων για τη συνέχιση ή όχι της χορήγησης των επιδομάτων αυτών. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος ασκεί πλέον του ενός επί των παραπάνω καθηκόντων, λαμβάνει μόνο ένα επίδομα, αυτό που αντιστοιχεί στο υψηλότερο ποσοστό. Για την πρώτη εφαρμογή του μισθολογίου θα ακολουθήσει απόφαση του Δ.Σ. που θα αναφέρει τους εργαζόμενους που ασκούν τα σχετικά καθήκοντα και θα προσδιορίσει το ύψος των επιδομάτων τους. Στον Πίνακα 2 δίνονται οι μισθολογικές κατηγορίες, τα κλιμάκια, καθώς και οι βασικοί μισθοί, όπως διαμορφώνονται με την ενσωμάτωση της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (3%) και θα ισχύει για το Σε περίπτωση που εργαζόμενοι προσκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικά μετά την αρχική ένταξη, τα οποία θα αφορούν σε χρονική περίοδο πριν την , θα γίνει εκ νέου αρχική διαδικασία ένταξης όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 1 Παρ. 6.γ. Σελίδα 9 από 19

10 Άρθρο 2 : Άδειες Οι άδειες που ισχύουν είναι οι ακόλουθες: 1. Ετήσια Κανονική Άδεια Οι δικαιούμενες ημέρες αδείας είναι : - Είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, κατ αναλογία με το χρόνο εργασίας που έχει συμπληρώσει στο ΚΑΠΕ. - Είκοσι μία (21) εργάσιμες ημέρες, κατά το 2 ο ημερολογιακό έτος. - Είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες, κατά το 3 ο ημερολογιακό έτος - Είκοσι πέντε (25) εργάσιμες ημέρες, για τους Εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει συνολική ασφαλισμένη υπηρεσία (σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κυρίας ασφάλισης, αποδεικνυόμενη με την επίδειξη των σχετικών βιβλιαρίων) με οποιαδήποτε νομική σχέση είτε δέκα (10) ετών στο ΚΑΠΕ είτε δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε Εργοδότη. Κατά τη διάρκεια της αδείας ο μισθωτός δικαιούται να λάβει από τον εργοδότη τις συνήθεις αποδοχές που θα ελάμβανε εάν πραγματικά απασχολούνταν και επίδομα αδείας, το οποίο είναι ίσο με το ήμισυ (1/2) του μηνιαίου μισθού. Ο προγραμματισμός για την χορήγηση της κανονικής άδειας γίνεται σε επίπεδο Οργανωτικής Μονάδας. Η άδεια εγκρίνεται μετά από σχετικό αίτημα του εργαζόμενου. Η ετήσια κανονική άδεια πρέπει να εξαντλείται στο ημερολογιακό έτος. Για περιπτώσεις υπηρεσιακών αναγκών, είναι δυνατόν με έγκριση της Διοίκησης, η ετήσια κανονική άδεια να μεταφερθεί στο επόμενο έτος και να εξαντληθεί στο πρώτο δίμηνο αυτού. Η ετήσια κανονική άδεια είναι δυνατόν να δίδεται και τμηματικά εφ όσον ζητείται από τον Εργαζόμενο και εγκρίνεται από τον Εργοδότη. 2. Άδεια Ασθενείας α) Μίας (1) ημέρας και συνολικά έως τρεις (3) ημέρες μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος (1/1-31/12) αρκεί η δήλωση του εργαζόμενου. Στις περιπτώσεις αυτές ο εργοδότης καταβάλει ολόκληρη την αμοιβή. β) Για τις άλλες περιπτώσεις (εκτός της παραγρ. α) εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 3. Άδεια Γάμου Οι εργαζόμενοι που συνάπτουν γάμο δικαιούνται να λάβουν άδεια γάμου με αποδοχές πέντε (5) εργασίμων ημερών, πριν ή μετά την ημερομηνία τέλεσης του γάμου. Επιστρέφοντες στην υπηρεσία, υποχρεούνται να προσκομίσουν Ληξιαρχική Πράξη Γάμου. Σελίδα 12 από 19

11 4. Άδεια λόγω γέννησης παιδιού Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται άδεια με αποδοχές δύο (2) εργασίμων ημερών για κάθε παιδί. Όταν επιστρέψει στην εργασία υποχρεούται να προσκομίσει Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης παιδιού. 5. Άδεια μητρότητας (κυοφορίας λοχείας) 5.1. Στις υπαγόμενες στην παρούσα εργαζόμενες οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια κυοφορίας τοκετού. Η διάρκεια της άδειας ανέρχεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες, δηλαδή (119) ημερολογιακές ημέρες. Απ αυτές οι 56 (δηλ. 8 εβδομάδες) πρέπει να χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημέρα του τοκετού και οι υπόλοιπες 63 (δηλ. 9 εβδομάδες) μετά τον τοκετό. Η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντα γιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου αδείας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί ο προαναφερόμενος στη παράγραφο 5.1. χρόνος αδείας Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, κατόπιν βεβαίωσης θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος Το Κ.Α.Π.Ε. καλύπτει τη διαφορά των συνολικών αποδοχών στην υπάλληλο, αφού αφαιρεθούν τα επιδόματα κύησης και λοχείας, που καταβλήθηκαν λόγω υποχρεωτικής ασφάλισης σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και τον ΟΑΕΔ, κατά τη διάρκεια της άδειας κυοφορίαςτοκετού και καταβάλλονται ως επιδόματα τοκετού Στις υπαγόμενες στην παρούσα εργαζόμενες χορηγείται επιπλέον άδεια τοκετού με πλήρεις αποδοχές έως ότου συμπληρωθούν πέντε (5) μήνες. 6. Άδεια φροντίδας παιδιού Άδεια θηλασμού Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα, κατ επιλογή τους. (Η επιλογή τους θα δηλωθεί εγγράφως στο Γραφείο Προσωπικού, μετά από Σελίδα 13 από 19

12 ενημέρωση του επικεφαλής της οργανωτικής μονάδας που υπάγονται, από όλες τις εργαζόμενες μητέρες). Εναλλακτικά, με σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης του Κέντρου, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων, μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και κατά μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες. Την υπόψη άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς. 7. Γονικές Άδειες 7.1 Άδεια απουσίας για επίσκεψη στο σχολείο των παιδιών με αποδοχές Οι εργαζόμενοι που έχουν παιδιά, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους ορισμένες ώρες ή ολόκληρη ημέρα, με άδεια με αποδοχές, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος (1/1-31/12), για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τη σχολική τους επίδοση, σε ημέρες και ώρες που το σχολείο λειτουργεί 7.2 Άδεια ανατροφής παιδιών χωρίς αποδοχές Ο εργαζόμενος γονέας, εφόσον έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και ο άλλος γονέας απασχολείται έξω από το σπίτι, δικαιούται γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, χωρίς αποδοχές, κατά το χρονικό διάστημα από τη λήξη της άδειας τοκετού της μητέρας και μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει την ηλικία των τριάμισι (3 1/2 ) ετών. Η συνολική διάρκεια αυτής της άδειας μπορεί να φθάσει στους τρεισήμισι (3 1/2 ) μήνες για κάθε γονέα και να πραγματοποιηθεί συνολικά ή τμηματικά, χορηγούμενη από τον εργοδότη με σειρά προτεραιότητας των σχετικών αιτήσεων των εργαζομένων μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουμένων στο ΚΑΠΕ, για κάθε ημερολογιακό έτος, μετά την προσκόμιση από τον εργαζόμενο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Το δικαίωμα στην άδεια αυτή το έχουν και οι εργαζόμενοι με υιοθετημένα παιδιά. Σελίδα 14 από 19

13 7.3 Άδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτώμενων μελών της οικογένειας χωρίς αποδοχές Οι εργαζόμενοι δικαιούνται να λαμβάνουν, έπειτα από αίτηση και έγκριση από την Διοίκηση του ΚΑΠΕ, άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) εργάσιμες ημέρες, κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτωμένων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας. Εξαρτώμενα πρόσωπα, για την εφαρμογή της κατά τα άνω άδειας, θεωρούνται : α) Τα μέχρι 16 ετών παιδιά, φυσικά ή υιοθετημένα. β) Τα πάνω από 16 ετών παιδιά, που έχουν ανάγκη από ειδικές φροντίδες, λόγω βαριάς ασθένειας ή αναπηρίας. γ) Ο σύζυγος ή η σύζυγος, που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. δ) Οι γονείς και τα άγαμα αδέλφια, που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει ο εργαζόμενος που θα ζητήσει την άδεια, να έχει την επιμέλεια ή τη φροντίδα των προαναφερόμενων εξαρτωμένων προσώπων. Η παραπάνω άδεια αυξάνεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο (2) παιδιά και σε δώδεκα (12) ημέρες, εάν προστατεύει περισσότερα από δύο (2) παιδιά. Η άδεια μπορεί να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά. 8. Άδεια μονογονεϊκών οικογενειών Στους εργαζόμενους που έχουν χηρέψει και στους άγαμους γονείς (μονογονεϊκές οικογένειες), που έχουν την επιμέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών το χρόνο. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. 9.Άδεια θανάτου συγγενούς Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών. Σελίδα 15 από 19

14 10.Άδεια χωρίς αποδοχές Κάθε εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι ένα χρόνο, η οποία εγκρίνεται ή απορρίπτεται από το Γενικό Δ/ντη, μετά από εισήγηση του Δ/ντη της Οργανωτικής μονάδας που υπάγεται. Ειδικά για Διευθυντές του Κέντρου η άδεια χωρίς αποδοχές εγκρίνεται ή απορρίπτεται από το Δ.Σ., μετά από εισήγηση του Γενικού Δ/ντη. Η υπόψη άδεια θα πρέπει να χορηγείται μετά την εξάντληση της κανονικής άδειας του ημερολογιακού έτους μέσα στο οποίο γίνεται η έναρξη της άδειας χωρίς αποδοχές και σε περίπτωση που λήγει μέσα στο επόμενο της έναρξης ημερολογιακό έτος, θα πρέπει να συμφωνείται η τύχη της κανονικής άδειας αυτού του έτους. 11.Άδεια Ονομαστική Εορτής Οι υπαγόμενοι σε αυτήν μισθωτοί δικαιούνται μια (1) ημέρα άδεια με πλήρεις αποδοχές. Η άδεια αυτή δεν μεταφέρεται, ούτε συμψηφίζεται με τυχόν άλλες άδειες που χορηγούνται στο ΚΑΠΕ βάσει της εργατικής νομοθεσίας, των ΕΓΣΣΕ, υφιστάμενων επιχειρησιακών ΣΣΕ ή βάσει εθίμου και επιχειρησιακής πρακτικής. 12. Δίωρη άδεια Για ολιγόωρη απουσία για προσωπικούς λόγους κατά τη διάρκεια του ημερήσιου ωραρίου (βραδεία προσέλευση, πρόωρη αποχώρηση, ενδιάμεση απουσία), απαιτείται έγγραφη άδεια από τον επικεφαλής της οργανωτικής μονάδας, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, μέχρι δύο (2) ώρες και αθροιστικά κατ ανώτερο τέσσερις (4) ώρες τον μήνα. 13. Σπουδαστική άδεια Στους εργαζόμενους σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων οποιουδήποτε τύπου και βαθμίδας που δεν έχουν συμπληρώσει το 28 ο έτος της ηλικίας τους, χορηγείται κατ έτος πρόσθετη άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ημερών χωρίς αποδοχές από τον εργοδότη για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς μέρες ή τμηματικά και οι αποδοχές της καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ. Η ανωτέρω άδεια είναι υποχρεωτική εφόσον την ζητήσει ο εργαζόμενος, με την προϋπόθεση ότι θα αποδείξει τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με βεβαίωση της οικίας σχολής, και χορηγείται ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησής του. Σελίδα 16 από 19

15 14. Άδεια υπηρεσίας Με αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου προϊστάμενου Διεύθυνσης και έγκριση της Διοίκησης δύναται να χορηγηθεί σε άδεια ή υπηρεσία που προσέφερε ο εργαζόμενος για τις παρακάτω περιπτώσεις: Για την απασχόληση εκτός ωραρίου εργασίας για υποβολή νέων προτάσεων Για την πραγματοποίηση υπηρεσιακών ταξιδιών σε ημέρες αργιών Σε απασχόληση για ανάγκες του Κέντρου (όπως π.χ. παρουσίαση του ΚΑΠΕ σε περίπτερα εκθέσεων) σε ημέρες αργιών ή εκτός ωραρίου εργασίας. Άρθρο 3 : Υπερωρίες 1. Η υπερωριακή απασχόληση εκτελείται και αμείβεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 2. Οι υπερωρίες θα πρέπει να έχουν προεγκριθεί από την Διοίκηση για να εκτελεσθούν από τον εργαζόμενο. Άρθρο 4: Ωράριο εργασίας Το ωράριο εργασίας, που ισχύει για όλο το προσωπικό του Κέντρου, όλες τις εργάσιμες ημέρες, είναι 7,30 ώρες ημερήσιας απασχόλησης (Δευτέρα έως και Παρασκευή). Το ημερήσιο ωράριο εργασίας αρχίζει στις 08:30 με δυνατότητα χρήσης ελαστικού ωραρίου κατά 1 ½ ώρα (08:30 10:00). Άρθρο 5 : Επιβράβευση εργαζομένων με βάση τη συμμετοχή στην υλοποίηση έργων. Ι. Για την ανταποδοτική επιβράβευση των εργαζομένων στο Κέντρο με βάση τη συμμετοχή τους σε υλοποίηση έργων, δίνεται ετησίως επιβράβευση σε όλο το προσωπικό που υλοποιεί χρηματοδοτούμενα έργα και χρεώνεται σε αυτά. Ποιο συγκεκριμένα, στην ομάδα εργαζομένων που συμμετείχε ουσιαστικά στην υλοποίηση έργων μοιράζεται έπειτα από αιτιολογημένη πρόταση του υπεύθυνου Διεύθυνσης: 1. Το ποσό του 3% των Ο.Η. που χρεώθηκαν στον προϋπολογισμό των έργων κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους (από έως 31.12). Για τις δύο πρώτες εφαρμογές του συστήματος επιβράβευσης και για τις περιπτώσεις έργων 100% χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, στα οποία δικαιολογούνται Ο.Η. μικρότερα από αυτά του Κέντρου, η επιβράβευση των εργαζομένων που υλοποιούν τα έργα, υπολογίζεται με βάση τα Ο.Η. του Κέντρου. Σελίδα 17 από 19

16 Η κάλυψη της διαφοράς που θα προκύψει, εφόσον υπάρχουν υπόλοιπα, θα προέλθει από την παράγραφο ΙΙΙ του παρόντος άρθρου, ή από τα γενικά έξοδα του Κέντρου. Μετά την πάροδο των δύο εφαρμογών θα εξετασθεί η δυνατότητα για την συνέχεια της διαδικασίας αυτής. Επίσης για τις περιπτώσεις έργων με Ο.Η. μικρότερα από αυτά του Κέντρου, τα οποία έργα συνεισφέρουν στα γενικά έξοδα του Κέντρου (εκτός Ο.Η.), η συνεισφορά αυτή θα λαμβάνεται υπόψη στην επιβράβευση των εργαζομένων που υλοποιούν τα έργα αυτά. 1. Το ποσό που προκύπτει από το 10% των καθαρών οικονομικών αποτελεσμάτων (έσοδα μείον έξοδα) που απομένουν μετά το κλείσιμο των συμβολαίων (υπεργολαβιών). 2. Το ποσό που προκύπτει από το 1% των παγίων ΙΙ. Το συνολικό ποσό αμοιβής για κάθε εργαζόμενο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από δύο μηνιαίες αμοιβές. ΙΙΙ. Σε περίπτωση που μεταξύ του συνολικού ποσού που έχει προκύψει για κατανομή και του ποσού που διενεμήθη υπάρχει υπόλοιπο, αυτό μπορεί να κατανέμεται σε όλους τους δικαιούχους της προηγούμενης παραγράφου, με τρόπο που θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με τη Διοίκηση. ΙV. Επίσης στο διοικητικό προσωπικό θα διανέμεται ποσόν ίσο με 5% του συνολικού ετήσιου ποσού που έχει προκύψει για κατανομή και θα δίνεται έπειτα από αξιολόγηση σύμφωνα με το Σύστημα Αξιολόγησης. Ο αριθμός των ατόμων που θα συμμετέχει στην κατανομή θα προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος του προς κατανομή ποσού. V. Η επιβράβευση δίνεται κατά την διάρκεια του έτους ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Κέντρου και τα ποσά υπολογίζονται σύμφωνα με τα έργα που υλοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος (από 1/1 έως και 31/12). Άρθρο 6 : Σύστημα Αξιολόγησης Θα γίνει τελική προσπάθεια διαπραγμάτευσης ώστε να διαμορφωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2006, κοινά αποδεκτό σύστημα αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος β της από Σ.Σ..Ε. Σε περίπτωση συμφωνίας το σύστημα αξιολόγησης θα αποτελεί μέρος αυτής της Σ.Σ.Ε. Άρθρο 7 : Χορήγηση Δανείων Δύναται να χορηγηθεί στους εργαζόμενους δάνειο για σοβαρούς προσωπικούς λόγους, ύστερα από αίτησή τους (όπου αναφέρονται οι λόγοι και τυχόν αποδεικτικά στοιχεία), ύψους έως το ¼ των ετήσιων αποδοχών τους. Το δάνειο θα είναι άτοκο και θα αποπληρώνεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και σε χρονικό διάστημα έως δύο χρόνια. Σελίδα 18 από 19

17 Το δάνειο χορηγείται με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ αφού ληφθούν υπόψη ο λόγος χορήγησης και η οικονομική δυνατότητα του Κέντρου. Άρθρο 8 : Καταβολή χρηματικής επιβράβευσης του έτους 2003 Αμέσως μετά την ολοκλήρωση υπογραφής της παρούσης Σ.Σ.Ε., θα καταβληθεί η χρηματική επιβράβευση του έτους 2003, σύμφωνα με την κατανομή που έχει ήδη αποφασιστεί. Άρθρο 9 : Πρόσθετη ασφάλιση Το Δ.Σ. του ΚΑΠΕ θα εξετάσει στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του Κέντρου, τη δυνατότητα πρόσθετης ασφάλισης υγείας των εργαζομένων. Άρθρο 10 : Διάρκεια Η διάρκεια της παρούσας Σ.Σ.Ε θα είναι έως Άρθρο 11 : Μεταβατική Διάταξη Η ισχύς της παρούσης Σ.Σ.Ε., θα αρχίσει μετά την ένταξη του προσωπικού, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Η ένταξη αυτή είναι οριστική, δύναται δε να τροποποιηθεί μόνο για τις περιπτώσεις του εδ. γ τις σελίδας 12 τις παρούσης. Άρθρο 12 : Τελική διάταξη 1. Από έναρξη ισχύος της παρούσης καταργούνται όλες οι διατάξεις των προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. 2. Οι διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΑΠΕ συνεχίζουν να ισχύουν κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή συμπληρώνονται από την παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η παρούσα ΕΣΣΕ συντάχθηκε σε τρία πρωτότυπα, κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα, το δε τρίτο θα κατατεθεί αρμοδίως στο Υπουργείο Εργασίας, στην αντίστοιχη Επιθεώρηση Εργασίας. Για το ΚΑΠΕ Για το ΣΕΚΑΠΕ Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος ΚΑΠΕ Σπύρος Τσιώλης Πρόεδρος ΣΕΚΑΠΕ Σελίδα 19 από 19

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 2011 ======================================================== Στην Αθήνα σήμερα την 6 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων σε Επιχειρήσεις Παρασκευής Τυποποιηµένων Πρόχειρων - Στιγµιαίας Παρασκευής Τροφίµων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Αρχιθερµαστών, Θερµαστών και Ψυκτικών Πτυχιούχων Τεχνικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Στην Αθήνα την 15 η Νοεµβρίου 2004, οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, εµπορικών κλπ πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας» Στην Αθήνα, σήµερα 26

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µελών των πρωτοβαθµίων σωµατείων της Οµοσπονδίας Μηχανικών και Θερµαστών Ελλάδος που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ 1. Η από 3.3.1971 ΣΣΕ 2. Η 28/1974 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 24 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Πρακτικών Μηχανικών Μηχανοδηγών, Θερµαστών Κλπ Και Των Ψυκτικών Μέσων Σχολών Όλης Της Χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηµοσιογράφων - µελών της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα περιοδικά των εκδοτικών επιχειρήσεων - µελών του ΣΕΠΤ (Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών ή βοηθών παιδαγωγών (πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχων) στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών όλης της χώρας Π.Κ. 49/21-6-2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα την 20 Ιουνίου 2004 στα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα, 7/9/2006, οι υπογράφοντες, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 2009 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 157/5-12-08) Σήµερα 23 Ιουλίου 2008 οι υπογράφοντες αφ' ενός: 1..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Πρακτορειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι Μέλη της ιεθνούς Ναυτικής Ένωσης (.Ν.Ε). (Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Αυξήσεις βασικών ηµεροµισθίων

ΑΡΘΡΟ 1 Αυξήσεις βασικών ηµεροµισθίων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ, ΦΑΓΕΝΤΙΑΝΩΝ ΕΙ ΩΝ, ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2006-2007 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και των Ρυµουλκών µετά των Ρυµουλκοµένων Αυτοκινήτων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

προηγήθηκαν της άδειας.»

προηγήθηκαν της άδειας.» Από την τηλεφωνική επικοινωνία που έχετε μαζί μας διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιάφερον για διευκρινήσεις σε νομικά ζητήματα. Γι αυτό και θα συνεχίσουμε να απαντούμε σε κάθε ερώτημα σας, ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Στην Αθήνα σήμερα, 30 Νοεμβρίου 2010, οι υπογράφοντες, αφ ενός ο κ. Κλεάνθης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1 Π.Κ. 57/4-7-2002 ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002 των εργαζομένων λιθογράφων στα λιθογραφεία και εργαστήρια γραφικών τεχνών όλης της χώρας. Στην Αθήνα την 27/6/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης) Στην Αθήνα σήµερα 21 Ιουνίου 2004 οι υπογράφοντες αφενός, Γ. αφερέρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ MONIMOY-ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. Α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. Α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιµεντοβιοµηχανίας ολόκληρης της χώρας». Στην Αθήνα σήµερα, την 3 η Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (Π.Ε.) ΜΕ ΕΠΑΡΚΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (Π.Ε.) ΜΕ ΕΠΑΡΚΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Έτσι τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των Γεωπόνων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), απασχολουμένων στις Α.Σ.Ο. κάθε βαθμού, διαμορφώνονται από 1.1.2007 σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

4. Σύνδεσµο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Γ. Αναστασόπουλο.

4. Σύνδεσµο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Γ. Αναστασόπουλο. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Μαΐου 2008 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνο: 213 1313335-336 337 338-340 Fax : 213 1313389 Προκειμένου για τους ΟΤΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα, σήµερα 2 Ιουνίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας Των εργαζομένων στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σήμερα την 15.../09/2008 στο Ηράκλειο, μεταξύ : 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. Βαθμός ΣΤ Βαθμός Ε Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 20/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 87 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάρνης 1 Τ.Κ 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) www.doe.gr ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. ΣΤ Ε Δ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Αυγούστου 2012, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Ι Α /Φ.53α/1667/οικ/22-12-2009 Υπ.Εσ. Άδεια Μητρότητας Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Με αφορµή ερωτήµατα υπηρεσιών σχετικά µε τη χορήγηση των διευκολύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα

Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα ΕΛΚΕ Πολυτεχνείο Κρήτης ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 [1] Πίνακας περιεχομένων 1. Περιγραφή της μεθοδολογίας υπολογισμού του ωρομισθίου των απασχολούμενων σε ερευνητικά προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ιδιωτικές κλινικές, οίκους ευγηρίας, ιατρικά εργαστήρια κ.λπ., όλης της χώρας» (Πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 80/17-7-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Γυναίκες με οργανωμένο αγώνα σπάμε τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Γυναίκες με οργανωμένο αγώνα σπάμε τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας Γυναίκες με οργανωμένο αγώνα σπάμε τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του έχει σταθερά στον προσανατολισμό

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 Στην Aθήνα, σήµερα την 12 η Απριλίου 2006, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2012, μεταξύ: αφ ενός της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» (στο εξής: η Τράπεζα), που αποτελεί υποκατάστημα στην Ελλάδα της Κυπριακής Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑ: «Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» ΘΕΜΑ: «Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» Σε συνέχεια της αρ. 35758/Δ2/29-3-2007 εγκυκλίου μας και μετά την έκδοση από το ΥΠΕΣΣΔΑ της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-5-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... ΠΡΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμαρουσίου (α επιλογή Π.Σ...) (β επιλογή Π.Σ...) ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΛΟΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ Με την οποία καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005 Στην Aθήνα, σήµερα την 24 η Μαΐου 2004, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19-11-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2293 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ.: 997887336 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Τπαλληλικού Κώδικα.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Τπαλληλικού Κώδικα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Αθήνα, 14 Μαΐου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι..

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣ : Αθήνα 29 Μαΐου 2003 Αριθ.Πρωτ.: 14765 Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 Αρ. Πρωτ. : 7147 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΌΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΌΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΌΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 29/4-4-2001) Στην Αθήνα την 3/4/2001 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 3 Α.1.1. Ενιαίο Μισθολόγιο 3

Διαβάστε περισσότερα