ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ενώσεως Αγροτικών Συν/σµων Πεζών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ενώσεως Αγροτικών Συν/σµων Πεζών"

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ενώσεως Αγροτικών Συν/σµων Πεζών (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 12/ ) Στην Καλλονή σήµερα 14/9/2004 ηµέρα Τρίτη οι υπογραφόµενοι αφ' ενός Φραγκιαδουλάκης Γεώργιος, Πρόεδρος του.σ της Ενώσεως Αγροτικών Συν/σµων Πεζών Ν. Ηρακλείου Κρήτης, νόµιµα εξουσιοδοτηµένος µε την υπ' αριθ: 2164/ απόφαση του.σ. της Ενώσεως και αφ' ετέρου ο Ρέππας Ιωάννης Πρόεδρος και Παπαδάκη Σταυρούλα Γεν. Γραµµατέας αντίστοιχα του Συνδέσµου Εργαζοµένων Ενώσεως Πεζών ενεργώντας βάσει της απόφασης του.σ. του Συνδέσµου τους, για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Εργασίας, ύστερα από την κατάληξη των διαπραγµατεύσεων, τους όρους της οποίας συµφώνησαν, συναποδέχτηκαν και αποφάσισαν να συνυπογράψουν. Τα συµβαλλόµενα µέρη αφού έλαβαν υπόψη τους: α) Τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες που κρατούν σήµερα, β) Τις οικονοµικές δυνατότητες της Οργάνωσης, την παραγωγικότητα του προσωπικού της και γενικά το σηµερινό επίπεδο αµοιβών σε όλους τους τοµείς γ) Την ανάγκη να ρυθµιστούν ορισµένα θεσµικά θέµατα, που αφορούν τη σχέση εργασίας του προσωπικού της Οργάνωσης, αφού προηγουµένως έλαβαν υπόψη τους όρους προηγουµένων διµερών Συλλογικών Συµβάσεων και γενικά την προϋπάρχουσα κατάσταση από πλευράς αµοιβής εργασίας στο χώρο της Ένωσης, κατέληξαν στην υπογραφή της παρούσας διµερούς Συλλογικής Σύµβασης τους όρους της οποίας δέχτηκαν ανεπιφύλακτα αµφότερα τα µέρη. 2 Οι όροι που συµφώνησαν είναι: Κεφάλαιο Α Βασικοί Μισθοί Σηµείωση: Η παρούσα σύµβαση αφορά τα έτη 2004, Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών του υπαλληλικού προσωπικού της ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ, όπως έχουν διαµορφωθεί την µε βάση την ΣΣΕ του προσωπικού της Ένωσης Πεζών, αυξάνονται από σε ποσοστό 4,2%. 1

2 Επίσης από τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την , αυξάνονται οµοίως σε ποσοστό 2,3 %. Επίσης από έως τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την , αυξάνονται σε ποσοστό 2,2% και από έως αυξάνονται σε ποσοστό 3,3% το οποίο καταβάλλεται στους βασικούς µισθούς, όπως έχουν διαµορφωθεί στις Έτσι τα κατώτατα όρια βασικών µηνιαίων µισθών του προσωπικού της ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ διαµορφώνονται από και από καθώς και από και από , σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ 2004 ΕΤΗ ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1/1/2003-1/1/2004-1/9/ /12/ /8/ /12/2004 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1/1/2003-1/1/2004-1/9/ /12/ /8/ /12/2004 4,2% 2,3% 4,2% 2,3% ,34 689,12 704,97 620,46 646,52 661, ,27 707,80 724,08 641,85 668,81 684, ,14 727,46 744,19 662,21 690,02 705, ,26 746,34 763,51 682,20 710,85 727, ,54 767,47 785,12 701,56 731,03 747, ,67 786,37 804,46 720,50 750,76 768, ,28 806,80 825,36 738,98 770,02 787, ,47 827,84 846,88 756,47 788,24 806, ,43 849,68 869,22 773,69 806,18 824, ,89 872,04 892,10 790,59 823,79 842, ,79 894,86 915,44 807,27 841,18 860, ,14 918,15 939,27 819,18 853,59 873, ,79 941,75 963,41 839,98 875,26 895, ,92 965,85 988,06 855,73 891,67 912, ,78 990, ,50 871,30 907,89 928, , , ,39 886,46 923,69 944, , , ,16 901,23 939,08 960, , , ,96 915,81 954,27 976, , , ,39 930,62 969,71 992, , , ,58 945,66 985, , , , ,52 960, , ,35 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ 2005 ΕΤΗ ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1/9/2004-1/1/2005-1/9/ /12/ /8/ /12/2005 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1/1/2004-1/1/2005-1/9/ /12/ /8/ /12/2005 2,2% 3,3% 2,2% 3,3% ,97 720,48 744,26 661,39 675,94 698, ,08 740,01 764,43 684,19 699,24 722, ,19 760,56 785,66 705,89 721,42 745, ,51 780,31 806,06 727,20 743,20 767, ,12 802,39 828,87 747,84 764,29 789, ,46 822,16 849,29 768,03 784,93 810, ,36 843,52 871,36 787,73 805,06 831, ,88 865,51 894,07 806,37 824,11 851, ,22 888,34 917,66 824,72 842,86 870, ,10 911,73 941,82 842,74 861,28 889, ,44 935,58 966,45 860,53 879,46 908, ,27 959,93 991,61 873,22 892,43 921, ,41 984, ,10 895,39 915,09 945, , , ,12 912,18 932,25 963, , , ,98 928,77 949,20 980, , , ,31 944,93 965,72 997, , , ,58 960,68 981, , , , ,92 976,22 997, , , , ,93 992, , , , , , , , , , , , , , ,44 1. Οι παραπάνω βασικοί µισθοί προσδιορίζονται σύµφωνα µε τα αναγνωρισµένα χρόνια υπηρεσίας του µισθωτού στην Οργάνωση. 2. Οι πτυχιούχοι ανωτάτης εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισοτίµου της αλλοδαπής, κατά την πρόσληψή τους θα εντάσσονται στην µισθολογική κλίµακα του προσωπικού Μέσης (δευτεροβάθµιας) - Ανωτέρας και Ανωτάτης εκπαίδευσης και θα παίρνουν το βασικό µισθό του 7ου χρόνου. 3. Οι πτυχιούχοι Ανωτέρας εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ κ.λπ.) ή ισότιµης σχολής της αλλοδαπής θα εντάσσονται στη µισθολογική κλίµακα του προσωπικού Μέσης 3

4 (δευτεροβάθµιας) - Ανωτέρας - Ανωτάτης εκπαίδευσης και θα παίρνουν το βασικό µισθό του 4ου χρόνου. 4. Οι απόφοιτοι Μέσης (δευτεροβάθµιας) εκπαίδευσης ή άλλης ισότιµης ή αναγνωρισµένης σχολής, θα εντάσσονται στη µισθολογική κλίµακα του προσωπικού Μέσης (δευτεροβάθµιας) Ανωτέρας-Ανωτάτης εκπαίδευσης και θα παίρνουν το βασικό µισθό του 1ου χρόνου. 5. Κατ' εξαίρεση υπαλληλικό προσωπικό (διαχειριστές, αποθηκάριοι, υπάλληλοι γραφείου) που υπηρετεί στην Ένωση Πεζών και δεν έχει απολυτήριο Μέσης εκπαίδευσης υπάγεται στη κατηγορία αυτή (Μέσης εκπαίδευσης), εφ' όσον του έχει γίνει κατά το παρελθόν µισθολογική εξοµοίωση. 6. Στα µισθολογικά κλιµάκια του προσωπικού στοιχειώδους εκπαίδευσης υπάγονται οι κλητήρες, φύλακες, νυχτοφύλακες, πρακτικοί µηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, χειριστές µηχανηµάτων, οδηγοί, εµπειροτεχνίτες (όπως έχουν χαρακτηρισθεί αρµοδίως) όπως επίσης και όσες ειδικότητες εµπειροτεχνιτών προσδιορίζονται µε βάση τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας και το οργανόγραµµα της Ένωσης Πεζών. Κεφάλαιο Β Επιδόµατα 1. Επίδοµα Γάµου - Τέκνων Στους παραπάνω βασικούς µισθούς χορηγείται επίδοµα γάµου 10% και επίδοµα τέκνων 5% για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά, 7% για το τρίτο παιδί, 10% για το τέταρτο και 15% για καθένα από πέντε παιδιά και πάνω. Το επίδοµα τέκνων θα χορηγείται και στα δύο φύλα µέχρι τη συµπλήρωση των 22 χρόνων, εφόσον αυτά δεν εργάζονται και είναι άγαµα. Και για τα δύο φύλα το επίδοµα τέκνων θα δίνεται µέχρι τα 25 χρόνια συµπληρωµένα, εφόσον σπουδάζουν σε Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές ή άλλες ισότιµες Σχολές αυτών ηµεδαπής ή αλλοδαπής και µέχρις ηλικίας 28 ετών, εφόσον παρακολουθούν µεταπτυχιακές σπουδές στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. Επίσης στην περίπτωση που συνεχίζουν µεταγυµνασιακές σπουδές σε αναγνωρισµένες από το Κράτος Ανώτερες Ιδιωτικές Σχολές, εφόσον η φοίτηση σ' αυτές παρέχει δικαίωµα αναβολής κατάταξης στο στράτευµα. Το παραπάνω επίδοµα τέκνων χορηγείται και στα δύο φύλλα απεριόριστα σε χρόνο, εφόσον είναι αποδεδειγµένα απόλυτα ανίκανα για οποιαδήποτε εργασία, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τους κανονισµούς του ΙΚΑ, στερούνται δικών τους προσόδων για τη συντήρησή τους και η διατροφή τους βαρύνει το µισθωτό. 4

5 2. Επίδοµα Πολυετίας Στους βασικούς µισθούς χορηγείται επίδοµα πολυετίας (χρονοεπίδοµα) που καθορίζεται ως εξής: Με τη συµπλήρωση τριών (3) χρόνων πραγµατικής υπηρεσίας 5% στο βασικό µισθό, το οποίο προσαυξάνεται µε 1,2% για κάθε έτος πραγµατικής υπηρεσίας. Το ύψος του επιδόµατος ανέρχεται κατά ανώτατο όριο σε ποσοστό 40%. Στα πραγµατικά έτη υπηρεσίας για τη χορήγηση του χρονοεπιδόµατος υπολογίζονται όλα τα αναγνωρισµένα χρόνια της υπηρεσίας του µισθωτού, ανεξάρτητα από την ιδιότητά του (Υπάλληλος-Εργάτης) και για τα οποία υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη. 3. Επίδοµα Σπουδών α) Στους πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων ισοτίµων Σχολών της αλλοδαπής, χορηγείται επίδοµα σε ποσοστό 5% επί του βασικού µισθού, για κάθε ευδόκιµο έτος σπουδών, µε ελάχιστο ποσοστό επιδόµατος 20% επί του βασικού µισθού. β) Στους αποφοίτους Ανωτέρων Σχολών ηµεδαπής (ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ) ή αναγνωρισµένων ισοτίµων σχολών της αλλοδαπής, χορηγείται επίδοµα σε ποσοστό 15% επί του βασικού µισθού. γ) Στους κατέχοντες µεταπτυχιακά διπλώµατα χορηγείται επίδοµα 5% επί του βασικού µισθού για κάθε ευδόκιµο χρόνο µεταπτυχιακών σπουδών. Ανώτερο όριο για το MASTER 2 χρόνια και για το ιδακτορικό ίπλωµα 3 χρόνια. δ) Στους αποφοίτους Συνεταιριστικής Σχολής, ενός έτους φοίτησης, χορηγείται επίδοµα σε ποσοστό 5% επί του βασικού µισθού. 4. Επίδοµα Ξένης Γλώσσας Χορηγείται επίδοµα ξένης γλώσσας 10% στο βασικό µισθό µε την προϋπόθεση ότι ο εργαζόµενος κατέχει δικαιολογητικά και χρησιµοποιεί την ξένη γλώσσα για τις ανάγκες της Οργάνωσής του σε µόνιµη βάση. Τυχόν υφιστάµενες παροχές ή τυχόν προσµέτρηση του προσόντος αυτού κατά την πρόσληψη, συµψηφίζονται µε το 10%. Σε περίπτωση κατοχής διπλωµάτων σε περισσότερες από µία γλώσσες, το επίδοµα χορηγείται µόνο µια φορά. ιευκρινίζεται ότι ως ικαιολογητικό της Αγγλικής γλώσσας θεωρείται και το πτυχίο LOWER. 5

6 5. Επίδοµα Ταµειακό - ιαχειριστικό Χορηγείται επίδοµα ταµείου 5% και διαχειριστικό 5% σε όσους διεξάγουν αποδεδειγµένα ταµειακές ή διαχειριστικές εργασίες. Τα παραπάνω επιδόµατα υπολογίζονται στο βασικό µισθό. 6. Επίδοµα Μηχανογράφησης Χορηγείται στους αναλυτές προγραµµατιστές, βοηθούς αναλυτές προγραµµατιστές και στους χειριστές τερµατικών, επίδοµα µηχανογράφησης 7% επί του βασικού µισθού, µε την προϋπόθεση να παρέχουν την εργασία αυτή καθ' όλο το έτος και κατά πλήρες ωράριο απασχόλησης. Για τη χορήγησή του χρειάζεται εισήγηση του υπεύθυνου των µηχ/κών εργασιών προς την υπηρεσία προσωπικού και τη σύµφωνη γνώµη των προϊσταµένων των τµηµάτων τους, ότι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις. 7. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας Χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 10% πάνω στο βασικό µισθό και στο βασικό ηµεροµίσθιο σε όσους και για όσο χρόνο εργάζονται αποδεδειγµένα και µε πλήρες ωράριο απασχόλησης µέσα στους εξής χώρους: α) Αποθήκες και πρατήρια γεωργικών φαρµάκων, ψυκτικούς θαλάµους, σταύλους. β) Σε εγκαταστάσεις παρασκευής ή ανάµιξης ή ανασυσκευασίας ή αποθήκευσης γεωργικών φαρµάκων και ζωοτροφών. γ) Σε παρασκευή ή εφαρµογή ψεκαστικών υλικών, όπως και σε εργασίες µέσα σε περιοχές διενέργειας ψεκασµών ή πειραµατισµούς φυτοφαρµάκων. δ) Σε απολυµάνσεις και απεντοµώσεις χώρων. ε) Σε βιοµηχανίες επεξεργασίας, µεταποίησης, τυποποίησης της φυτικής και ζωικής παραγωγής στα παρακάτω εργοστάσια: Κονσερβοποιεία, εκκοκιστήρια, Επεξεργασίας γάλακτος, Καπνεργοστάσια και Καπνεργαστήρια, Ξηραντήρια Αραβοσίτου, Ελαιουργεία, Πυρηνελαιουργεία και Σπορελαιουργεία, Σαπωνοποιεία, Πτηνοσφαγεία, Εκκολαπτήρια, Κρεοσφαγεία και Εργοστάσια Επεξεργασίας ορύζης και σε παρόµοια εργαστήρια για πειραµατικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. στ) Σε χηµικά εργαστήρια ζ) Σε αποθήκες λιπασµάτων η) Σε οινοποιεία 6

7 θ) Εµφιαλωτήρια κρασιού λαδιού ι) Σε σταφιδεργοστάσια κ) Σε κέντρα Σποροπαραγωγής λ) Σε κέντρα συγκέντρωσης και φορτοεκφόρτωσης δηµητριακών µ) Σε συνεργεία επισκευής γεωργικών µηχανηµάτων, µηχανολογικού εξοπλισµού, κτιριακών εγκαταστάσεων ν) Οι αναλυτές προγραµµατιστές που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του Κεντρικού Η/Υ που εργάζονται µέσα στο χώρο εγκατάστασης του µηχ/τος του Κεντρικού Η/Υ και που επιµελούνται τη συντήρησή του, ως και οι βοηθοί αυτών δικαιούνται Ανθυγιεινού επιδόµατος χώρου µηχ/σης 10% επί του βασικού µισθού. Το προσωπικό αυτό δε δικαιούται προσθέτως και το επίδοµα ανθυγιεινής της επόµενης παραγράφου. ξ) Χειριστές κλαρκ ο) Πρατήριο Καυσίµων π) Καθαρίστριες Το επίδοµα αυτό που χορηγείται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στους εργατοτεχνίτες δεν επαυξάνεται σε όσους απασχολούνται ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερους ανθυγιεινούς χώρους. Ο εργαζόµενος που συγκεντρώνει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις να πάρει δυο επιδόµατα, δηλ. διαχειριστικό και ταµειακό, δικαιούται να λαµβάνει µόνο το ένα. Στην περίπτωση που δικαιούται να λαµβάνει το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας και ένα ή δύο από τα προαναφερόµενα (διαχειριστικό - ταµειακό), θα παίρνει υποχρεωτικά το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας και ένα από τ' άλλα δύο. Σ' όλες τις παραπάνω περιπτώσεις λαµβάνονται υπόψη οι πραγµατικές συνθήκες απασχόλησης. Στους µονίµους εργατοτεχνίτες χορηγούνται κάθε χρόνο 2 ζεύγη υποδηµάτων και δυο (2) στολές εργασίας. Το προσωπικό υποχρεούται να τις φορεί σ' όλη τη διάρκεια της καθηµερινής εργασίας του. 8. Επίδοµα Επικίνδυνης Εργασίας - Τεχνικό Επίδοµα Χορηγείται τεχνικό επίδοµα σε ποσοστό 5% επί του βασικού µισθού και επίδοµα επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 5% επί του βασικού µισθού επίσης στις εξής κατηγορίες εργαζοµένων, οι οποίοι κέκτηνται άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος: 7

8 Ηλεκτρολόγους, Υδραυλικούς, πρακτικούς Μηχανικούς, Θερµαστές και ψυκτικούς. Με την εφαρµογή του παρόντος άρθρου η απόφαση 1934/ του.σ. παύει να ισχύει. 9. Επίδοµα Ισολογισµού Η Ένωση Πεζών δύναται να χορηγεί επίδοµα Ισολογισµού σε όλο το προσωπικό της, που έχει συµπληρώσει ένα χρόνο υπηρεσίας στην Οργάνωση, ίσο τουλάχιστον προς τις αποδοχές ενός 15νθηµέρου και όχι κάτω από 88 ευρώ. Σε όσους από το προσωπικό δεν έχουν συµπληρώσει ένα χρόνο υπηρεσίας την 31 εκεµβρίου, χορηγείται αναλογικό κλάσµα µε το χρόνο υπηρεσίας τους. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται το πρώτο τετράµηνο κάθε χρόνου. 10. Επίδοµα θέσης Χορηγείται επίδοµα θέσης επί του βασικού µισθού στις παρακάτω περιπτώσεις και για όσο χρόνο ασκούνται τα αντίστοιχα καθήκοντα: α) Γενικός ιευθυντής 30% και όχι κάτω των 147 ευρώ β) Αναπληρωτής Γεν. ιευθυντής 25% και όχι κάτω των 103 ευρώ γ) Εµπορικός /ντής και Οικονοµικός /ντής 20% και όχι κάτω των 88 ευρώ δ) Προϊστάµενος Τµήµατος 15% και όχι κάτω των 74 ευρώ. Το επίδοµα 15% χορηγείται και στον υπεύθυνο µηχανογράφησης. ε) Αναπληρωτής Προϊσταµένου 5%. Το επίδοµα αναπληρωτή προϊσταµένου χορηγείται ανεξάρτητα της ύπαρξης θεσµοθέτησης θέσης (Άρθρο 20, παράγραφος 1β ΥΑ 27346/90) αρκεί µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Ένωσης να έχουν ανατεθεί και να εκτελούνται τα αντίστοιχα καθήκοντα. 11. Επίδοµα Κινήσεως Σ' όλο το προσωπικό που διέπεται από τους όρους της παρούσας Σύµβασης χορηγείται επίδοµα κινήσεως που αναπροσαρµόζεται σε 35,22 ευρώ από Με την παρούσα σύµβαση συνεχίζεται να καταβάλλεται το 1/2 ηµεροµισθίου ως αποζηµίωση εκτός έδρας στους οδηγούς και βοηθούς αυτοκινήτων που παρέχουν εργασία εκτός Νοµού Ηρακλείου. Κεφάλαιο Γ 1. Αναγνώριση Στρατιωτικής θητείας Αναγνωρίζεται η στρατιωτική θητεία που υπηρέτησε ο µισθωτός σαν χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας, τόσο του κληρωτού, όσο και η εφεδρική, ανεξάρτητα αν 8

9 έγινε πριν ή µετά την πρόσληψη του υπαλλήλου σε Συνεταιριστική Οργάνωση, ακόµα ανεξάρτητα αν εργαζόταν οπουδήποτε αλλού. 2. Πενθήµερη εβδοµαδιαία εργασία - θερινό ωράριο εργασίας Σε όλες τις εργασίες καθιερώνεται το µειωµένο ωράριο εργασίας κατά τους θερινούς µήνες (Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο) κατά µισή (1/2) ώρα την ηµέρα υποχρεωτικά. 3. Άδεια γάµου - µητρότητας - τοκετού, γονική µέριµνα α) Η άδεια γάµου καθορίζεται σε 5 εργάσιµες ηµέρες µε πλήρεις αποδοχές. β) Για τις µητέρες υπαλλήλους καθορίζεται µειωµένο ωράριο εργασίας κατά 2 ώρες την ηµέρα τα 3 πρώτα χρόνια και κατά 1 ώρα την ηµέρα τον 4ο χρόνο ηλικίας του παιδιού. Για τις µητέρες µε (2) δύο συµπεριλαµβανοµένων και πλέον παιδιά καθορίζονται 2 ώρες απουσίας την ηµέρα για τον 4ο χρόνο ηλικίας του παιδιού. Το ίδιο µειωµένο ωράριο ισχύει και για τον διαζευγµένο σύζυγο, όταν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου ότι δίδεται σ' αυτόν η επιµέλεια του παιδιού. γ) Το µειωµένο ωράριο («άδεια») θηλασµού και φροντίδας παιδιών δικαιούται ο/η εργαζόµενος/η µε αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για την φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά. δ) Την άδεια απουσίας, για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα προσκοµίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της µητέρας του παιδιού. ε) Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. στ) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς. ζ) Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις. 9

10 η) Μονογονεϊκές οικογένειες Στους εργαζόµενους ( -ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαµο (η) γονέα, που έχει την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής, που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε τρία παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά µετά από συνεννόηση µε τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. θ) Η συνολική διάρκεια της άδειας τοκετού ορίζεται στις δέκα επτά (17) εβδοµάδες συνολικά, από τις οποίες οι οκτώ (8) χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία του τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) µετά τον τοκετό. ι) Η Ένωση υποχρεούται να καταβάλλει στις εργαζόµενές της που βρίσκονται σε άδεια τοκετού τη διαφορά µεταξύ του καταβαλλοµένου από τον Ασφαλιστικό φορέα ποσού και των αποδοχών τους, ολόκληρο δε το ποσό των αποδοχών τους µέχρι τη συµπλήρωση του χρονικού διαστήµατος της άδειας που προβλέπει η παρούσα σύµβαση. (Θα παραδίδουν δηλαδή το συνολικό ποσό της επιχορήγησης του ΙΚΑ και θα παίρνουν στο ακέραιο το µισθό τους από την Ένωση.) κ) Χορηγείται γονική άδεια στον εργαζόµενο σύζυγο ή στη σύζυγο µέχρι και ένα (1) χρόνο χωρίς αποδοχές, εφόσον έχουν παιδιά, που παρουσιάζουν σοβαρή πνευµατική ή σωµατική αναπηρία διαπιστωµένη από την υγειονοµική επιτροπή του ΙΚΑ. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω άδειας όλες οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από τον εργοδότη. λ) Στον πατέρα χορηγείται άδεια γέννησης τέκνου δύο (2) ηµερών µε αποδοχές. 4. Εκτός έδρας εργασία Οι εργαζόµενοι στην Ένωση Πεζών όταν εξέρχονται εκτός της έδρας τους για εκτέλεση υπηρεσίας της Οργάνωσης και κατόπιν εντολής αυτής, δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα ηµερήσιας αποζηµίωσης ίσης προς το 1/25 του µισθού τους (βασικού και υποχρεωτικών προσαυξήσεων και επιδοµάτων) µετά διανυκτέρευση εκτός έδρας. Η αποζηµίωση αυτή σε καµιά περίπτωση δεν υπολείπεται των 60 ευρώ την ηµέρα, εφόσον οι εργαζόµενοι διανυκτερεύουν εκτός έδρας. 10

11 Η Οργάνωση καλύπτει τη δαπάνη ξενοδοχείου Β Κατηγορίας. Σε περίπτωση µη διανυκτέρευσης εκτός έδρας δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων και του µισού της παραπάνω αποζηµίωσης (1/50), εφόσον µεταβούν εκτός νοµού και καλύψουν κατά την κίνησή τους τουλάχιστον 30 χιλ. και 4 ωρών απασχόληση (συνυπολογιζοµένου του χρόνου µετάβασης και επιστροφής), πλην αν διεξάγουν 4ωρη εργασία σε αγρούς στην περιοχή άλλου ήµου, οπότε δεν απαιτείται η συνδροµή του παραπάνω ορίου των 30 χιλιοµέτρων (από αυτή τη διάταξη εξαιρούνται οι αποκλειστικά απασχολούµενοι ως οδηγοί αυτοκινήτων). Από την παραπάνω ρύθµιση εξαιρούνται τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης για τα οποία η εκτός έδρας αποζηµίωση καταβάλλεται για χιλιοµετρικές αποστάσεις που προβλέπονται από τους εσωτερικούς κανονισµούς της Ένωσης Πεζών. Στην εντολή µετακίνησης του εργοδότη προς τον εργαζόµενο, θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος µετάβασης και επιστροφής καθώς και το µέσον µεταφοράς. Η παρούσα διάταξη ισχύει από την ηµεροµηνία καταθέσεώς της στο Υπουργείο εργασίας. 5. Χιλιοµετρική αποζηµίωση Σ' αυτούς που κάνουν χρήση Ι.Χ αυτοκινήτου κατά τις µετακινήσεις τους για υπηρεσιακούς λόγους χορηγείται αποζηµίωση ίση προς το 20% της τιµής του λίτρου της βενζίνης SUPER κατά διανυόµενο χιλιόµετρο. 6. Φοιτητική - Σπουδαστική άδεια Χορηγείται φοιτητική άδεια δύο (2) εβδοµάδων το χρόνο στους φοιτητές που υπηρετούν στην Ένωση Πεζών µε πλήρεις αποδοχές. Η άδεια χορηγείται για φοίτηση µέχρι 6 χρόνια για την απόκτηση πτυχίου και επιπλέον 3 χρόνια για µεταπτυχιακές σπουδές. ε χορηγείται η ανωτέρω άδεια σε περιπτώσεις εξετάσεων για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας. Επίσης σε όσους εργαζόµενους φοιτούν σε νυκτερινά Γυµνάσια ή Λύκεια και η συνεχής παρακολούθηση αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση, χορηγείται σπουδαστική άδεια κατά τη διάρκεια των εξετάσεων δύο (2) εβδοµάδων το χρόνο µε πλήρεις αποδοχές. 7. Εκπαιδευτική άδεια Η Ένωση Πεζών χορηγεί στο προσωπικό της, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου, το οποίο δύναται να κρίνει κατά περίπτωση, εκπαιδευτική άδεια για µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας ο υπάλληλος καλύπτεται ασφαλιστικά 11

12 από την Ένωση Πεζών και του καταβάλλονται πλήρεις αποδοχές ή και µεγαλύτερες αν αυτό είναι αναγκαίο. Ο υπάλληλος υποχρεούται µετά την απόκτηση του µεταπτυχιακού τίτλου να εργαστεί στην ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ τουλάχιστο για πέντε χρόνια. Σε περίπτωση που ο εργαζόµενος δεν τηρήσει τον παραπάνω όρο υποχρεούται να επιστρέψει, άλλως η ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ να εισπράξει το συνολικό ποσό των παραπάνω αποδοχών, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων. Εάν οι σπουδές του εργαζόµενου δεν είναι επιτυχείς, η ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ υποχρεούται ν' ανακαλέσει την εκπαιδευτική άδεια. 8. Συνδικαλιστική άδεια Σ' αυτούς που κάνουν χρήση συνδικαλιστικών αδειών, που προβλέπονται από το Ν.1264/82, όπως σήµερα ισχύει, χορηγούνται πλήρεις αποδοχές. Ειδικά για τους αντιπροσώπους στην ΟΣΕΓΟ η συνδικαλιστική άδεια για τη συµµετοχή τους στα Συνέδρια αυξάνεται κατά δύο (2) ηµέρες πέρα από τη διάρκεια του Συνεδρίου, για µετάβαση και επιστροφή σ' αυτό. 9. Άδεια ασθενείας Οι εργαζόµενοι που κάνουν χρήση άδειας ασθενείας (για το διάστηµα µέχρι ένα µήνα, άρθρα 657, 658 Α.Κ.) θα επιστρέφουν το βοήθηµα, που τους χορηγεί το ΙΚΑ στην υπηρεσία τους και θα παίρνουν το µισθό τους. 10. Ειδική άδεια για την άσκηση των καθηκόντων των Αιρετών Οργάνων των Ο.Τ.Α : Στους Προέδρους Κοινοτήτων, στους ηµάρχους και Αντιδηµάρχους ήµων, Νοµάρχες, Προέδρους Νοµαρχιακών Επιτροπών και Προέδρους Νοµαρχιακών Συµβουλίων, χορηγείται άδεια 52 ηµερών το χρόνο χωρίς αποδοχές, προκειµένου να διευκολυνθούν στην άσκηση των καθηκόντων, που απορρέουν από το κοινωνικό αυτό αξίωµα. Η άδεια χορηγείται µε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (εργοδοτικές εισφορές και εισφορές εργαζοµένου) από τον εργοδότη. 11. άνεια στο προσωπικό Με απόφαση του.σ της Ενώσεως χορηγούνται δάνεια στο τακτικό προσωπικό της ύψους ενός ακαθαρίστου µισθού κατά το πρώτο έτος της συνεχούς υπηρεσίας του που θ' αυξάνεται κατά έτος κατά ένα µισθό και µέχρι 5 µισθούς µε συµβατικό επιτόκιο και µε υποχρέωση εξόφλησης µέσα σε 2 χρόνια. Κατ' εξαίρεση δε σε περιπτώσεις µεγάλης ανάγκης (σοβαρή ασθένεια κ.λπ.) το ποσό αυτό αυξάνεται και µέχρι 10 µισθούς. Στη περίπτωση αυτή εξετάζεται από το.σ. αν η χορήγηση θα έχει τη µορφή δανείου ή δωρεά ενίσχυσης και πρέπει να ισχύουν για όλο το προσωπικό ίδια κριτήρια. 12

13 12. Συµπληρωµατική ετήσια κανονική άδεια Η Ένωση Πεζών χορηγεί στο προσωπικό της που έχει συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στην Ένωση ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, άδεια τριών (3) εργασίµων ηµερών επί πλέον της νόµιµης, αν εργάζονται πενθήµερο και τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών, αν εργάζονται εξαήµερο. Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές (Α.Ν. 539/1945 όπως ισχύει) µειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) µήνες συµπληρωµένους. 13. Ασφάλιση έναντι θανάτου και ατυχηµάτων Με απόφαση του.σ. η ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ δύναται να ασφαλίζει το τακτικό προσωπικό της κατά των κινδύνων θανάτου και ατυχηµάτων. Η Ένωση Πεζών υποχρεούται να ασφαλίζει τον εκάστοτε εντεταλµένο να εκτελεί τις χρηµαταποστολές της. 14. Προώθηση αποφοίτων µέσης εκπαίδευσης Μετά από πέντε (5) χρόνια υπηρεσία στους αποφοίτους µέσης εκπαίδευσης χορηγείται µισθολογική και βαθµολογική προώθηση κατά ένα (1) χρόνο. Κεφάλαιο 1. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας α) Ο καθορισµός των βασικών µισθών του µονίµου και µη µονίµου προσωπικού γίνεται µε βάση την πραγµατική υπηρεσία του υπαλλήλου στην Συν/κή Οργάνωση που προσφέρει τις υπηρεσίες του, η οποία προσαυξάνεται µε την πραγµατική υπηρεσία σε καθήκοντα υπαλλήλου σε οποιαδήποτε άλλη αγροτική Συν/κή Οργάνωση κάθε βαθµού, σε Κοινοπραξίες αυτών, σε Κοινοπραξίες του Ν.3874/1958, σε Συνεταιριστικές Εταιρείες καθώς και στο ηµόσιο και στις Τράπεζες ανεξάρτητα αν η προϋπηρεσία ήταν µε σύµβαση ορισµένου ή αορίστου χρόνου. Στους αποφοίτους της συνεταιριστικής Σχολής ο χρόνος φοίτησής τους σ' αυτή αναγνωρίζεται σαν χρόνος προϋπηρεσίας, ανεξάρτητα αν πραγµατοποιήθηκε πριν ή µετά την πρόσληψη στη Συνεταιριστική Οργάνωση. Επίσης αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τοµέα µέχρι 5 χρόνια, σε καθήκοντα υπαλλήλου, εφόσον προκύπτει από στοιχεία του ΙΚΑ ή άλλου ταµείου ότι ήταν ασφαλισµένος. Αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία µέχρι 5 χρόνια σε καθήκοντα µόνο 13

14 υπαλλήλου, ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας που έχει υπηρετήσει ο εργαζόµενος στην αλλοδαπή. Τυχόν αναγνωρισθείσα µεγαλύτερη προϋπηρεσία εξακολουθεί να ισχύει. Επίσης αναγνωρίζεται σαν χρόνος προϋπηρεσίας και ο χρόνος φυλακής και εξορίας, που πραγµατοποιήθηκε για πολιτικούς λόγους και έχει αρµοδίως αναγνωρισθεί. Τέλος, στους οικονοµολόγους που συµµετείχαν και επεράτωσαν το πρόγραµµα που πραγµατοποιήθηκε σε υλοποίηση της υπ' αριθµ. 57/ εγκυκλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ σε συνδυασµό µε την υπ' αριθµ / απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, αναγνωρίζεται σαν χρόνος προϋπηρεσίας, ο χρόνος που διήρκησε αυτό το πρόγραµµα (δυο χρόνια). β) Ο υπάλληλος που κρίθηκε µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Οργάνωσής του στάσιµος, ο χρόνος της στασιµότητάς του δε θεωρείται σαν χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας, για τέσσερα (4) συνεχή χρόνια. Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει τα συντάξιµα χρόνια. γ) Μερίδα υπαλλήλων που έχει αναγνωριστεί η προϋπηρεσία τους µόνο για τη χορήγηση πολυετίας, θα παίρνει την παροχή που προκύπτει από την τελευταία αυτή, επί πλέον από τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Κεφάλαιο Ε Αποζηµίωση εξερχόµενων από την Υπηρεσία 1. Το προσωπικό της Ένωσης Πεζών οποιασδήποτε κατηγορίας και κλάδου, ανεξάρτητα από τον οργανισµό κύριας ασφάλισης, που είναι ασφαλισµένο δύναται εφόσον συµπληρώνει 25ετή συντάξιµη υπηρεσία και πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του συµφωνά µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ ή οποιουδήποτε Οργανισµού κύριας ασφάλισής του, να αποχωρεί από την Υπηρεσία του, λαµβάνοντας στην περίπτωση αυτή το 75% της από το Ν.2112/1920 οριζόµενης αποζηµίωσης. 2. Η ίδια όπως παραπάνω αποζηµίωση (75% Ν.2112/1920) καταβάλεται και στους αποχωρούντες από την υπηρεσία υπαλλήλους, λόγω συµπληρώσεως του ορίου ηλικίας τους, που έχει ορισθεί το 65ο, και πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τους. 3. Επίσης την ίδια αποζηµίωση (75% Ν.2112/1920) δικαιούνται και οι έγγαµες γυναίκες µε ανήλικο παιδί, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ. 14

15 4. Τριακονταπενταετία Οι Εργαζόµενοι στην ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ απολύονται αυτοδίκαια αµέσως µόλις συµπληρώσουν τριακονταπενταετή (35ετή) πραγµατική και πλήρη συντάξιµη υπηρεσία, όπως οι οικείες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ ορίζουν. Τρείς µήνες τουλάχιστον πρίν την συµπλήρωση των 35 ετών πραγµατικής υπηρεσίας του υπαλλήλου, εκδίδεται και κοινοποιείται σ' αυτόν από την Αγροτική Συν/κή Οργάνωση έγγραφο µε το οποίο βεβαιώνεται ο πραγµατικός χρόνος υπηρεσίας, που συµπληρώνει ο υπάλληλος µε τη λήξη του τριµήνου αυτού. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος αµφισβητεί τη βεβαιούµενη µε το πιο πάνω έγγραφο πραγµατική υπηρεσία, µπορεί για την άρση της αµφισβήτησης αυτής, να καταθέσει µέσα σε 10 ηµέρες από την κοινοποίηση του εγγράφου, αίτηση στο ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο εκδίδει υποχρεωτικά εντός διµήνου σχετική πράξη του µε την οποία καθορίζεται η συνολική πραγµατική υπηρεσία του υπαλλήλου. Για τις λοιπές περιπτώσεις πραγµατικής υπηρεσίας η προθεσµία του δεκαηµέρου αρχίζει από την ηµέρα της αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης. Στους εξερχόµενους λόγω 35ετίας χορηγείται το 75% της αποζηµίωσης του Ν.2112/20 5. Χορηγείται υποχρεωτικά το 100% της αποζηµίωσης του Ν.2112/20 σε περίπτωση συνταξιοδότησης του µισθωτού λόγω αναπηρίας σωµατικής ή πνευµατικής σε ποσοστό 50% που να είναι διαπιστωµένη από την Υγειονοµική Υπηρεσία του ΙΚΑ. 6. Επίσης το 100% της αποζηµίωσης του Ν.2112/20 χορηγείται υποχρεωτικά σε περίπτωση θανάτου του µισθωτού στους κληρονόµους του. 7. Για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης του Ν.2112/20 θα λαµβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία του µισθωτού και σαν έκτακτου (συνεχής), που διανύθηκε µε σύµβαση ορισµένου ή αορίστου χρόνου στην ίδια Οργάνωση. Κεφάλαιο ΣΤ Πεδίο εφαρµογής Στους όρους της Συλλογικής αυτής Σύµβασης υπάγεται το µόνιµο και έκτακτο µε σύµβαση αορίστου χρόνου πλέον του έτους προσωπικό της Ένωσης Αγροτικών Συν/σµών Πεζών που υπηρετεί σήµερα ή θα προσληφθεί κατά τη διάρκεια που θα ισχύει η παρούσα Σ.Σ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ακολουθεί τα κλιµάκια, που προβλέπονται από την Κλαδική Σ.Σ. Εργασίας ΟΣΕΓΟ -ΠΑΣΕΓΕΣ. Υπάγεται επίσης το υπαλληλικό προσωπικό ειδικότητας που ακολουθεί οµοιοεπαγγελµατικές συµβάσεις και το οποίο µε υπεύθυνη δήλωση -Αίτησή του και από την ηµεροµηνία υποβολής της εκφράζει την επιθυµία ν' ακολουθήσει τους όρους 15

16 της παρούσας. Της εφαρµογής της παρούσας εξαιρείται, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα, το εποχιακό προσωπικό µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ή έργου που έχει συνάψει ατοµική σύµβαση (ιδιωτικό συµφωνητικό) ή ακολουθεί τις Τοπικές Συµβάσεις που διέπουν τη φύση της εποχιακής του Εργασίας. Η παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας εφαρµόζεται µόνο στους εργαζόµενους υπαλλήλους στα super markets, οι οποίοι εντάσσονται στα µισθολογικά κλιµάκια ανάλογα µε τα τυπικά τους προσόντα. Ρητά εξαιρούνται της παρούσας διάταξης οι εργάτες που εργάζονται στα super markets, οι οποίοι αµείβονται σύµφωνα µε το άρθρο 32 της παρούσας. Οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, που αναφέρονται στο ωράριο εργασίας των εργαζοµένων στα super markets εφαρµόζονται και στο προσωπικό που διέπεται από την παρούσα σύµβαση και εργάζεται στα super markets (καταστήµατα) και στα σηµεία πώλησης γεωργικών εφοδίων. Η διάταξη του άρθρου 15 για το θερινό ωράριο εργασίας και ο ισχύων συµβατικός χρόνος των 39 ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας δε θίγεται. Κεφάλαιο Ζ 1. Τυχόν καταβαλλόµενες υψηλότερες αµοιβές ή πρόσθετες παροχές από άλλη αιτία διατηρούνται, εφόσον δεν τροποποιούνται ρητά µε την παρούσα σύµβαση, καθώς επίσης εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις των παλαιοτέρων συλλογικών συµβάσεων εργασίας ή των διαιτητικών αποφάσεων, που αφορούν θέµατα, που δε ρυθµίζονται διαφορετικά ή δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 2. Οι Μισθωτοί µέλη του Συµβαλλοµένου Συνδέσµου έχουν αργία καθ'ν όλες τις µέχρι σήµερα εξαιρέσιµες εορτές υποχρεωτικές και εθιµικές ως και την ηµέρα της Τοπικής Εορτής της Αγ. Μαρίνας που είναι καθιερωµένη γιορτή του Σωµατείου των εργαζοµένων της ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΕΖΩΝ. 3. Οι παραπάνω µισθωτοί έχουν ηµιαργία τις εργάσιµες παραµονές των εξής εορτών: Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Φώτων, Μ. Πέµπτης και 15ης Αυγούστου και ώρα λήξης της εργασίας ορίζεται η 12 µεσηµβρινή. Κεφάλαιο Η Ενίσχυση προγραµµάτων επιµόρφωσης και πολιτιστικών εκδηλώσεων Με απόφαση του.σ της ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ δύνανται να επιχορηγούνται επιµορφωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του προσωπικού µε σκοπό την πληροφόρηση και την αποκόµιση γνώσεων κυρίως γύρω από τις εξελίξεις στο 16

17 Αγροτοσυνεταιριστικό κίνηµα, την ανάπτυξη των Αγροτικών Συν/κών Οργανώσεων, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων. Κεφάλαιο Θ Εργατοτεχνίτες 1. Τα Ηµεροµίσθια του τακτικού εργατοτεχνικού προσωπικού που εργάζεται στην ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης (δεν περιλαµβάνονται οι εποχιακοί) αναπροσαρµόζονται από σε 27,13 ευρώ και από σε 27,75 ευρώ. Επίσης από αναπροσαρµόζονται σε 28,36 ευρώ και από σε 29,30 ευρώ. 2. Οι σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας απολυόµενοι εργατοτεχνίτες ή συνταξιοδοτούµενοι, εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία συνταξιοδότησής τους εργάζονται στην ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ λαµβάνουν αποζηµίωση: α) Με τη συµπλήρωση 10 χρόνων υπηρεσίας 120 ηµεροµίσθια β) Με τη συµπλήρωση 15 χρόνων υπηρεσίας 170 ηµεροµίσθια γ) Με τη συµπλήρωση 20 χρόνων υπηρεσίας 200 ηµεροµίσθια δ) Με τη συµπλήρωση 25 χρόνων υπηρεσίας 240 ηµεροµίσθια ε) Με τη συµπλήρωση 28 χρόνων υπηρεσίας 280 ηµεροµίσθια Για τα ενδιάµεσα συµπληρωµένα έτη µεταξύ των παραπάνω κλιµακίων όπως επίσης και για συµπληρωµένα από 1-10 χρόνια, η αποζηµίωση υπολογίζεται αναλογικά. 3. Επίδοµα πολυετίας και ανθυγιεινής εργασίας χορηγείται στους εργατοτεχνίτες σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα ΣΣΕ. 4. Για θέµατα που δε ρυθµίζονται µε την παρούσα διάταξη, εφαρµόζεται η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (συµπληρωµατικά). 5. Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται στους εργατοτεχνίτες, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. Κεφάλαιο Ι Μεταβατικές ιατάξεις 1. Όσοι από το προσωπικό της Ένωσης Αγροτικών Συν/σµών Πεζών συµπληρώνουν την χρόνια και 6 µήνες πλήρους συντάξιµης υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών ή 34 χρόνια πλήρους συντάξιµης και πραγµατικής υπηρεσίας και ηλικία 62 ετών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΤΑΥΣΟ, δύνανται εφόσον το επιθυµούν να 17

18 αποχωρήσουν πρόωρα από την υπηρεσία τους µε την συγκατάθεση του εργοδότη τους µέχρι την , λαµβάνοντας ολόκληρη την αποζηµίωση του Ν.2112/1920 όπως ισχύει. Η διάταξη αυτή εφαρµοζόµενη αναλόγως ειδικά όσον αφορά τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, θα ισχύει και για τους εργαζόµενους, οι οποίοι θα αποχωρούν πρόωρα την Για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης χρειάζεται αίτηση του µισθωτού, η οποία θα υποβληθεί στο.σ της Οργάνωσης µέχρι 31/10/04 και η αποδοχή της πρέπει να γίνει από το.σ. της Οργάνωσης µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την υποβολή της. Η έξοδος των εργαζοµένων από την Οργάνωση θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέχρι 31/12/2005 άλλως η παραπάνω ευνοϊκή διάταξη δεν έχει εφαρµογή. 2. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 3 του κεφαλαίου Ε της παρούσας, χορηγείται το 100% της αποζηµίωσης του Ν.2112/20 στις εργαζόµενες γυναίκες µε ανήλικο παιδί, που αποχωρούν πρόωρα σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ περί συνταξιοδοτήσεως των εργαζοµένων γυναικών µε ανήλικο παιδί λόγω πρόωρης αποχώρησής τους. 3. ικαιούνται αποζηµίωση 75% του Ν.2112/20 οι εργαζόµενες γυναίκες που έχουν παιδιά και πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το ΤΑΥΣΟ. Και για τις παραπάνω περιπτώσεις 2 και 3 του κεφαλαίου αυτού προκειµένου να αποχωρήσει η εργαζόµενη της υπηρεσίας της, απαιτείται αίτησή της η οποία απευθύνεται στο ιοικητικό Συµβούλιο της Οργάνωσης και αποδοχή της αίτησης από το ιοικητικό Συµβούλιο. Επειδή όλες οι παραπάνω µεταβατικές διατάξεις, τίθενται ως κίνητρο εξόδου των εργαζοµένων από την υπηρεσία τους, θα ισχύουν µέχρι , εκτός αν δοθεί παράταση µε απόφαση του.σ. της Ένωσης. Τελικές ιατάξεις 1. Στους εργαζόµενους (υπαλλήλους, εργατοτεχνίτες), που ακολουθούν τους όρους αµοιβής και εργασίας της παρούσας ΣΣΕ δεν µπορούν να έχουν εφαρµογή οι επί µέρους διατάξεις άλλων κλαδικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας. 2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από και λήγει την , µε εξαίρεση τις παραγράφους 1, 2 και 3 των µεταβατικών διατάξεων, η ισχύς των οποίων αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας σύµβασης. 18

19 3. Σε καµία περίπτωση το σύνολο των µικτών τακτικών αποδοχών και το ηµεροµίσθιο της παρούσας Σ.Σ.Ε, δεν µπορεί να είναι κατώτερα της Σ.Σ.Ε. που υπογράφει η ΟΣΕΓΟ - ΠΑΣΕΓΕΣ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Γ. ΦΡΑΓΚΙΑ ΟΥΛΑΚΗΣ Ι. ΡΕΠΠΑΣ Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ 19

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (Π.Ε.) ΜΕ ΕΠΑΡΚΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (Π.Ε.) ΜΕ ΕΠΑΡΚΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Έτσι τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των Γεωπόνων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), απασχολουμένων στις Α.Σ.Ο. κάθε βαθμού, διαμορφώνονται από 1.1.2007 σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ Με την οποία καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων σε Επιχειρήσεις Παρασκευής Τυποποιηµένων Πρόχειρων - Στιγµιαίας Παρασκευής Τροφίµων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Στην Αθήνα την 15 η Νοεµβρίου 2004, οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Αρχιθερµαστών, Θερµαστών και Ψυκτικών Πτυχιούχων Τεχνικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 2011 ======================================================== Στην Αθήνα σήμερα την 6 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ 1. Η από 3.3.1971 ΣΣΕ 2. Η 28/1974 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, εµπορικών κλπ πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας» Στην Αθήνα, σήµερα 26

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης) Στην Αθήνα σήµερα 21 Ιουνίου 2004 οι υπογράφοντες αφενός, Γ. αφερέρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα την 20 Ιουνίου 2004 στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Πρακτικών Μηχανικών Μηχανοδηγών, Θερµαστών Κλπ Και Των Ψυκτικών Μέσων Σχολών Όλης Της Χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µελών των πρωτοβαθµίων σωµατείων της Οµοσπονδίας Μηχανικών και Θερµαστών Ελλάδος που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα, σήµερα 2 Ιουνίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηµοσιογράφων - µελών της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα περιοδικά των εκδοτικών επιχειρήσεων - µελών του ΣΕΠΤ (Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών όλης της χώρας Π.Κ. 49/21-6-2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Αυξήσεις βασικών ηµεροµισθίων

ΑΡΘΡΟ 1 Αυξήσεις βασικών ηµεροµισθίων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ, ΦΑΓΕΝΤΙΑΝΩΝ ΕΙ ΩΝ, ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2006-2007 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ιδιωτικές κλινικές, οίκους ευγηρίας, ιατρικά εργαστήρια κ.λπ., όλης της χώρας» (Πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 80/17-7-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιµεντοβιοµηχανίας ολόκληρης της χώρας». Στην Αθήνα σήµερα, την 3 η Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 24 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και των Ρυµουλκών µετά των Ρυµουλκοµένων Αυτοκινήτων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα, 7/9/2006, οι υπογράφοντες, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

4. Σύνδεσµο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Γ. Αναστασόπουλο.

4. Σύνδεσµο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Γ. Αναστασόπουλο. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 2009 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 157/5-12-08) Σήµερα 23 Ιουλίου 2008 οι υπογράφοντες αφ' ενός: 1..

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. Α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. Α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1 Π.Κ. 57/4-7-2002 ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002 των εργαζομένων λιθογράφων στα λιθογραφεία και εργαστήρια γραφικών τεχνών όλης της χώρας. Στην Αθήνα την 27/6/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Πρακτορειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι Μέλη της ιεθνούς Ναυτικής Ένωσης (.Ν.Ε). (Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΛΟΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών ή βοηθών παιδαγωγών (πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχων) στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών)

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2007 & 2008. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι..

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣ : Αθήνα 29 Μαΐου 2003 Αριθ.Πρωτ.: 14765 Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας.

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας. Αθήνα 23/4/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : M. Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ)

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Τίτλος Υπηρεσίας Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Από τον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο του/της πιστοποιούνται τα παρακάτω: (Π.. 102/2004, ΦΕΚ 70Α ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 Στην Aθήνα, σήµερα την 12 η Απριλίου 2006, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Επιχειρησιακή σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε - Ε.Τ.Ε 2009 Συνάδελφοι, Μέσα σε ένα κλίμα ύφεσης και αμφισβήτησης των Συλλογικών Συμβάσεων και των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας Των εργαζομένων στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σήμερα την 15.../09/2008 στο Ηράκλειο, μεταξύ : 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ)

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Τίτλος Υπηρεσίας Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Από τον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο του/της πιστοποιούνται τα παρακάτω: (Π.. 102/2004, ΦΕΚ 70Α ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Στην Αθήνα σήμερα, 30 Νοεμβρίου 2010, οι υπογράφοντες, αφ ενός ο κ. Κλεάνθης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005 Στην Aθήνα, σήµερα την 24 η Μαΐου 2004, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. O.Ι.Υ.Ε,

Διαβάστε περισσότερα

προηγήθηκαν της άδειας.»

προηγήθηκαν της άδειας.» Από την τηλεφωνική επικοινωνία που έχετε μαζί μας διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιάφερον για διευκρινήσεις σε νομικά ζητήματα. Γι αυτό και θα συνεχίσουμε να απαντούμε σε κάθε ερώτημα σας, ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμπληρώνονται με ευκρινή, κεφαλαία γράμματα. Επώνυμο/όνομα συζύγου : Κωδ. 1.5 / 1.6 ΑΜΚΑ : Κωδ. 1.15 ΑΦΜ : Κωδ. 1.10

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη της:

Συγκριτική Μελέτη της: Συγκριτική Μελέτη της: «Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και Τμημάτων, Παραγωγής, Επεξεργασίας, Συναρμολόγησης, Συσκευασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού εβδοµήντα (70) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Αυγούστου 2012, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΌΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΌΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΌΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 29/4-4-2001) Στην Αθήνα την 3/4/2001 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων. Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011

Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων. Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011 Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011 Πεδίο Εφαρµογής Στις διατάξεις του ενιαίου µισθολογίου υπάγονται οι µόνιµοι & δόκιµοι πολιτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα