ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΛ 1135 /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΛ 1135 /04.10.2010"

Transcript

1 ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΛ 1135 / Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ πξνζηέζεθε ζηελ πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΦΔ, εδάθην κε βάζε ην νπνίν, νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΔ (πξνζσπηθέο εηαηξίεο, θνηλσλίεο, θνηλνπξαμίεο θιπ) πνπ ππεθκηζζώλνπλ αθίλεην, γηα ην νπνίν έρνπλ ζπλάςεη ζύκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, κπνξνύλ λα εθπίπηνπλ από ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο κόλν ην κέξνο ησλ κηζζσκάησλ πνπ θαηαβάιινπλ ζηελ εηαηξία leasing, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ θηηξίνπ, όπσο πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ηζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 θαη ην άξζξν 105 ηνπ ίδηνπ λόκνπ θαη γηα ηα ινηπά λνκηθά πξόζσπα (αλώλπκεο εηαηξίεο, Δ.Π.Δ., ζπλεηαηξηζκνί, αιινδαπέο, δεκόζηεο θαη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο). Η ξύζκηζε απηή θξίζεθε αλαγθαία γηαηί νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ηζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ ΚΦΔ δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θαζαξνύ εηζνδήκαηνο πνπ απνθηνύλ νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα πξόζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΔ, θαζόζνλ ην εηζόδεκά ηνπο από ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ δελ ζπληζηά εηζόδεκα από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο αιιά εηζόδεκα από αθίλεηα (Γλσκ. 678/2000 ηνπ Ν.Σ.Κ). Μεηά ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, όιεο νη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν γηα ηα κηζζώκαηα αθηλήησλ πνπ θαηαβάιινπλ ζηηο εηαηξίεο leasing. Δίλαη απηνλόεην όηη θαη όηαλ νη επηρεηξήζεηο δελ ππεθκηζζώλνπλ ην αθίλεην αιιά ην ρξεζηκνπνηνύλ γηα δηθέο ηνπο αλάγθεο, ζα ηζρύεη ν πην πάλσ πεξηνξηζκόο σο πξνο ην ύςνο ησλ κηζζσκάησλ πνπ εθπίπηνπλ, αιιά ζηελ πεξίπησζε απηή ε έθπησζε ελεξγείηαη ζε εθαξκνγή ηεο πεξίπησζεο ηζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ ΚΦΔ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ηκήκαηνο ηνπ κηζζώκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηα θηίξηα ζα ιακβάλεηαη από ηα ζπλνιηθά θαηαβιεζέληα κέζα ζηε ρξήζε κηζζώκαηα, πνζνζηό ίζν κε απηό κε ην νπνίν ζπκκεηέρεη ην θηίξην ζηε ζπλνιηθή αμία νηθνπέδνπ - θηηξίνπ κε βάζε ηα νξηδόκελα ζηε θνξνινγία θεθαιαίνπ. Δπνκέλσο, ζηηο πεξηνρέο πνπ ηζρύνπλ αληηθεηκεληθέο αμίεο, απηέο ζα ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ ελ ιόγσ πξνζδηνξηζκό. Πεξαηηέξσ, δηεπθξηλίδεηαη όηη, εθόζνλ αλαγλσξίδεηαη πξνο έθπησζε κόλν ην κέξνο ησλ κηζζσκάησλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ησλ θηηξίσλ θαη δεδνκέλνπ όηη νη επηρεηξήζεηο ππνρξενύληαη λα θαηαρσξνύλ ζηα βηβιία ηνπο ην ζύλνιν ησλ δαπαλώλ ηνπο, δειαδή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην ζύλνιν ησλ θαηαβιεζέλησλ κέζα ζηε ρξήζε κηζζσκάησλ, ππνρξενύληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λα αλακνξθώλνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο κε ηελ πξνζζήθε σο ινγηζηηθήο δηαθνξάο, ηνπ κέξνπο ησλ θαηαβιεζέλησλ κηζζσκάησλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ νηθνπέδνπ. Τα αλσηέξσ ηζρύνπλ γηα κηζζώκαηα πνπ θαηαβάιινληαη πξνο ηηο εηαηξίεο leasing από ηελ 1/1/2009 θαη κεηά. Δπεηδή έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηνπο ππόρξενπο ηνπ άξζξνπ απηνύ, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηηο ππαγόκελεο ζην λόκν επηρεηξήζεηο λα ππνβάιινπλ ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε κε ηελ νπνία λα δειώλνπλ ηα αλσηέξσ σο ινγηζηηθέο δηαθνξέο, κέζα ζε έλα κήλα από ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ. 2. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνύ πξνζηέζεθε ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ΚΦΔ λέα πεξίπησζε κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη, όηη ζηειέρε (πξόεδξνο ή κέινο

2 ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, δηεπζύλνληαο ή εληεηαικέλνο ζύκβνπινο, δηαρεηξηζηήο, δηεπζπληήο, πξντζηάκελνο θ.ιπ. ζηειέρε) ζηα νπνία παξέρεηαη ε ρξήζε απηνθηλήηνπ από ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο απαζρνινύληαη, αλεμάξηεηα από ην αλ ηα απηνθίλεηα απηά αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε ή είλαη κηζζσκέλα κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, θνξνινγνύληαη επηπιένλ γηα έλα πνζνζηό ηεο Δξγνζηαζηαθήο Τηκνινγηαθήο Αμίαο ηνπ έηνπο πξώηεο θπθινθνξίαο, σο εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο, θαζόζνλ πξόθεηηαη γηα ππεξεζία πνπ παξέρνπλ νη επηρεηξήζεηο πξνο ηα ελ ιόγσ ζηειέρε σο πξόζζεηε ακνηβή έλαληη ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνπλ ζηελ επηρείξεζε (εηζεγεηηθή έθζεζε). Λόγσ ηεο κε δηαθξίζεσο ηνπ λόκνπ, ηα αλσηέξσ ηζρύνπλ γηα ηα ζηειέρε όισλ ησλ επηρεηξήζεσλ, αλεμάξηεηα από ηε λνκηθή κνξθή πνπ ιεηηνπξγνύλ. Τν επηπιένλ απηό εηήζην εηζόδεκα ππνινγίδεηαη σο πνζνζηό ηεο Δξγνζηαζηαθήο Τηκνινγηαθήο Αμίαο (ΔΤΑ) ηνπ έηνπο πξώηεο θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ σο εμήο: α) γηα εξγνζηαζηαθή ηηκνινγηαθή αμία από επξώ κε πνζνζηό 15%, β) γηα εξγνζηαζηαθή ηηκνινγηαθή αμία από επξώ κε πνζνζηό 25% θαη γ) γηα εξγνζηαζηαθή ηηκνινγηαθή αμία πιένλ ησλ επξώ κε πνζνζηό 30%. Δπνκέλσο, αλ γηα παξάδεηγκα ν δηεπζπληήο πσιήζεσλ αλώλπκεο εηαηξίαο ρξεζηκνπνηεί επηβαηηθό ΙΦ ηεο εηαηξίαο κε εξγνζηαζηαθή ηηκνινγηαθή αμία επξώ, πξνθύπηεη γη απηόλ εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο επξώ πέξαλ ησλ απνδνρώλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζε απηόλ. Όκσο, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηηο βεβαηώζεηο απνδνρώλ πνπ ρνξεγνύλ ζε εθείλα ηα ζηειέρε ηνπο ζηα νπνία ηνπο παξέρνπλ απηνθίλεην θαη ην επηπιένλ απηό ηεθκαξηό εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο πνπ πξνθύπηεη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ. Η αλαγξαθή ηνπ επηπιένλ απηνύ εηζνδήκαηνο γίλεηαη ζε μερσξηζηή ζεηξά ηεο βεβαίσζεο απνδνρώλ κε αλαθνξά ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ΚΦΔ, θαζώο θαη ζηνλ αξηζκό θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ, ζηελ εξγνζηαζηαθή ηηκνινγηαθή αμία ηνπ, θαζώο θαη ζην ρξνληθό δηάζηεκα ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ. Αλ από ηνλ ππόρξεν έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πεξηζζόηεξα από έλα επηβαηηθά απηνθίλεηα κέζα ζηε δηαξξεύζαζα ρξήζε, ζα ζπκπιεξώλεηαη αλάινγνο αξηζκόο ζεηξώλ ηεο βεβαίσζεο απνδνρώλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ απηνθίλεηα ζε ζηειέρε ηνπο ζα δεηνύλ βεβαίσζε γηα ηελ εξγνζηαζηαθή ηηκνινγηαθή αμία ησλ ππόςε απηνθηλήησλ από ηηο αληηπξνζσπείεο πνπ έρνπλ εηζάγεη ηα απηνθίλεηα απηά. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε εξγνζηαζηαθή ηηκνινγηαθή αμία ησλ απηνθηλήησλ απηώλ είλαη θάησ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ επξώ (15.000) ηόηε νη ελ ιόγσ βεβαηώζεηο ζα πηζηνπνηνύλ ην γεγνλόο απηό (όηη δειαδή ε εξγνζηαζηαθή ηηκνινγηαθή αμία είλαη θάησ ησλ επξώ), ρσξίο λα αλαθέξνπλ ην αθξηβέο πνζό απηήο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη, κε βάζε ην άξζξν 126 ηνπ Ν.2960/2001 (ΦΔΚ 265Α) (ηεισλεηαθόο θώδηθαο), ε ηηκή ρνλδξηθήο πώιεζεο ηνπ επηβαηηθνύ απηνθηλήηνπ ηνπ έηνπο πξώηεο θπθινθνξίαο, κεηώλεηαη ιόγσ παιαηόηεηαο κε βάζε ηελ θιίκαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ. Σπλεπώο, κε βάζε ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο ηνπ ηεισλεηαθνύ θώδηθα, ζα πξέπεη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θνηλνπνηνύκελσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνύ, ε εξγνζηαζηαθή αμία ηνπ έηνπο

3 πξώηεο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ, λα κεηώλεηαη ιόγσ παιαηόηεηαο κε βάζε ηελ θιίκαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ ηεισλεηαθνύ θώδηθα πνπ είλαη ε εμήο: Μείωση λόγω παλαιότητας Ποσοστό (%) μείωσης ανά μήνα κσκλουορίας Γηα ηνλ πξώην ρξόλν θπθινθνξίαο 1,30 Γηα ην δεύηεξν ρξόλν θπθινθνξίαο 0,70 Γηα ηνλ ηξίην ρξόλν θπθινθνξίαο 0,50 Γηα ηα πέληε επόκελα ρξόληα (4ν-8ν) 0,40 Γηα ηα ηξία επόκελα ρξόληα (9ν-11ν) 0,30 Γηα ηα δύν επόκελα ρξόληα (12ν-13ν) 0,20 Γηα ηα επόκελα ρξόληα 0,10 Σην ζπληειεζηή παιαηόηεηαο πνπ πξνθύπηεη κε βάζε ηα πνζνζηά ηεο πην πάλσ θιίκαθαο απηήο, ζα πξνζηίζεηαη θαη πνζνζηό 5% επί ησλ δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ δηα Ο ηειηθά δηακνξθνύκελνο ζπληειεζηήο απνκείσζεο δελ δύλαηαη λα είλαη αλώηεξνο ηνπ 81%. Γηα ηε κείσζε ιόγσ παιαηόηεηαο ηεο εξγνζηαζηαθήο αμίαο ησλ απηνθηλήησλ ιακβάλνληαη νη κήλεο πνπ κεζνιαβνύλ από ηελ εκεξνκελία πνπ ην απηνθίλεην ηίζεηαη γηα πξώηε θνξά ζε θπθινθνξία κέρξη ην ηέινο ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο. Γειαδή, γηα επηβαηηθά ΙΦ απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ζηειέρε εηαηξίαο κέζα ζην έηνο 2010, ν ζπληειεζηήο κείσζεο ιόγσ παιαηόηεηαο ζα ππνινγίδεηαη από ηελ εκεξνκελία πξώηεο θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ απηώλ κέρξη 31/12/2009. Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε παξαζέηνπκε ην αθόινπζν παξάδεηγκα: Γηεπζύλσλ ζύκβνπινο αλώλπκεο εηαηξίαο ρξεζηκνπνίεζε ζε νιόθιεξν ην έηνο 2010 επηβαηηθό ΙΦ απηνθίλεην ηεο εηαηξίαο κε εξγνζηαζηαθή ηηκνινγηαθή αμία επξώ πνπ ηέζεθε γηα πξώηε θνξά ζε θπθινθνξία ζηηο 6/7/2008 θαη κε δηαλπζέληα ρηιηόκεηξα κέρξη 31/12/2009. Σπληειεζηήο κείσζεο ιόγσ παιαηόηεηαο (κέρξη 31/12/2009) = (1,30 Φ 12)+ (0,70Φ6)+ (0,05Φ / 1.500)= 15,6+4,2+1,5= 21,3%. Σπλεπώο, ε Δξγνζηαζηαθή Τηκνινγηαθή Αμία πνπ ζα ιεθζεί ππόςε πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ επηπιένλ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο (πέξαλ ησλ απνδνρώλ) πνπ απνθηά ν δηεπζύλσλ ζύκβνπινο εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηνπ αλσηέξσ απηνθηλήηνπ ζα είλαη, 78,7% Φ = επξώ θαη πεξαηηέξσ, ηεθκαξηό εηήζην εηζόδεκα Φ 30% =9.444 επξώ, πέξαλ ησλ πξαγκαηηθώλ απνδνρώλ ηνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ζηε δηάξθεηα ελόο έηνπο ε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ δνζεί ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ζηειέρε, θάζε ζηέιερνο ζα επηβαξπλζεί κε ην απηνθίλεην γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα ην ρξεζηκνπνίεζε (αλαγξαθή θαη ζηε βεβαίσζε απνδνρώλ). Τα παξαπάλσ έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηνπο εθπξνζώπνπο ή δηαρεηξηζηέο ζηελ Διιάδα αιινδαπώλ ή εκεδαπώλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 89/1967 (Φ.Δ.Κ. 132Α ) ή ηνπ Ν.27/1975 (Φ.Δ.Κ. 77Α ), όηαλ ηα πξόζσπα απηά είλαη Έιιελεο ππήθννη ή έρνπλ ειιεληθό δηαβαηήξην.

4 Με απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ζα ξπζκηζηνύλ νη ιεπηνκέξεηεο θαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο από ηηο επηρεηξήζεηο ησλ ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηε δηαζηαύξσζε ησλ δειώζεσλ από ηνπο δηθαηνύρνπο ησλ εηζνδεκάησλ απηώλ. Οη επίκαρεο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ΚΦΔ δελ εθαξκόδνληαη: α) γηα απηνθίλεηα ηα νπνία παξέρνπλ νη επηρεηξήζεηο ζε πσιεηέο πνπ εξγάδνληαη ζε απηέο β) γηα απηνθίλεηα δνθηκώλ (test-drive), πνπ δηαζέηνπλ νη επηρεηξήζεηο εκπνξίαο απηνθηλήησλ, γ) γηα απηνθίλεηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ (π.ρ. mini-bus), δ) γηα απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ επηρεηξήζεηο (π.ρ. μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο) γηα κεηαθνξά θαιεζκέλσλ ή πειαηώλ ηνπο, ε) γηα απηνθίλεηα ηα νπνία δηαζέηνπλ νη επηρεηξήζεηο service πξνζσξηλά ζε αληηθαηάζηαζε ησλ επηζθεπαδόκελσλ, ζη) γηα απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηηο επηρεηξήζεηο δηαρείξηζεο αεξνδξνκίσλ (π.ρ. Δι. Βεληδέινπ) γηα ηε κεηαθνξά VIPS ή πξνζσπηθνύ. Οη δηαηάμεηο απηέο ηζρύνπλ γηα δαπάλεο απηνθηλήησλ από θαη κεηά. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ΚΦΔ., όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ απηνύ, άιιαμε ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο σθέιεηαο πνπ απνθηνύλ ηα κέιε δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ζηειέρε, δηεπζπληέο ή ην πξνζσπηθό εκεδαπήο αλώλπκεο εηαηξίαο ή ππνθαηαζηήκαηνο αιινδαπήο εηαηξίαο θαηά ηελ άζθεζε δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ ηεο ίδηαο εκεδαπήο ή αιινδαπήο εηαηξίαο, πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζε Φξεκαηηζηήξην (stock options). Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο σθέιεηαο πνπ ππόθεηηαη ζε θνξνινγία, ιακβάλεηαη ππόςε ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ζην Φξεκαηηζηήξην θαηά ηελ εκέξα πνπ αζθείηαη ην δηθαίσκα θαη ηεο ηηκήο πνπ θαηαβάιιεη ν δηθαηνύρνο βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε αληίζεζε κε ην πξνεγνύκελν θαζεζηώο, κε ην νπνίν ιακβαλόηαλ ππόςε ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο θαηά ην ρξόλν ιήςεο ηεο απόθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο από ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Η κεηαβνιή απηή γίλεηαη γηα ιόγνπο θνξνινγηθήο δηθαηνζύλεο, αθνύ ζην εμήο ζα θνξνινγείηαη ην πξαγκαηηθό εηζόδεκα ηνπ δηθαηνύρνπ θαη όρη πιαζκαηηθό εηζόδεκα. Τα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή γηα δηθαηώκαηα πνπ αζθνύληαη από ηε δεκνζίεπζε ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ λόκνπ (23/4/2010) θαη κεηά, αλεμάξηεηα εάλ ε απόθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ελ ιόγσ δηθαηώκαηνο έρεη ιεθζεί ζε πξνγελέζηεξν ρξόλν. 4. Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ απηνύ, αλαξηζκήζεθε ε παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ ΚΦΔ ζε 7 θαη πξνζηέζεθε λέα παξάγξαθνο 6 ζην ίδην άξζξν ηνπ ΚΦΔ, κε βάζε ηελ νπνία θνξνινγείηαη, σο εηζόδεκα από ειεπζέξηα επαγγέικαηα, ε σθέιεηα πνπ απνθηνύλ νη δηθαηνύρνη θαηά ηελ άζθεζε δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο

5 απόθηεζεο κεηνρώλ, όηαλ έρνπλ απνρσξήζεη από ηελ εηαηξία πνπ ηνπο ρνξήγεζε ην ελ ιόγσ δηθαίσκα γηα νπνηνδήπνηε ιόγν (π.ρ. ζπληαμηνδόηεζε ή αιιαγή εξγαζίαο).

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

- 4 - ηεο, από έλα νξληζνηξνθείν ηεο ίδηα επηθαλείαο ),όπσο θαη από ηελ ύπαξμε εηδηθώλ ρώξσλ, πνπ από ηελ θύζε ηνπο είλαη απιέο θαηαζθεπέο (π.ρ.

- 4 - ηεο, από έλα νξληζνηξνθείν ηεο ίδηα επηθαλείαο ),όπσο θαη από ηελ ύπαξμε εηδηθώλ ρώξσλ, πνπ από ηελ θύζε ηνπο είλαη απιέο θαηαζθεπέο (π.ρ. ΘΔΜΑ: ''Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζκνύ ησλ θαη'ειάρηζηα ππνρξεσηηθά θαηαβιεηέσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζηα ηδησηηθά νηθνδνκηθνηερληθά έξγα, αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ ππνινγηζκνύ ηεο εξγαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ θαη ηνπ ΔΒΔΑ, κ. Κυνζηανηίνορ Μίσαλορ, απέζηεηιε ζήκεξα επηζηνιή πξνο ηνλ λέν ππνπξγό Οηθνλνκηθώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 7 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 7 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 7 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε επηρνξήγεζεο πνπ εηζπξάηηεη επηρείξεζε από ηνλ ΔΟΜΜΔΧ γηα πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεσλ θαη θαηαρώξεζή ηεο ζηα ηεξνύκελα

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 10 July-September 2013

Newsletter 10 July-September 2013 Αγαπεηνί/εο πειάηεο, ζπλάδειθνη θαη θίινη. Σε απηό ην newsletter καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά α) ηηο λέεο ξπζκίζεηο ηνπ Νόκνπ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ απζαίξεησλ θηηζκάησλ, n πνπ πξόζθαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Βήκα - βήκα θαη θσδηθό θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. Ση ηζρύεη γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 113. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗOΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΣΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΘΑ ΕΣΑΘΡΘΑ ΛΘΜΘΣΕΔ

ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 113. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗOΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΣΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΘΑ ΕΣΑΘΡΘΑ ΛΘΜΘΣΕΔ ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 113. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗOΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΣΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΘΑ ΕΣΑΘΡΘΑ ΛΘΜΘΣΕΔ ΔΞΑΗΡΔΖ ΠΗΝΑΚΑ Α 1. Οη θαλνληζκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα Α ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού σκβοσιίοσ

ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού σκβοσιίοσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγιος τέυανος 2/12/2011 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αρ. Πρωτ. 38009 ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Σατ.Δ/νση :Λ. Μαραθώνος & Αθ. Διάκοσ 1 Πληρ.: ερασκέρης Μαν. Σηλ:2132030629 ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

(Σξάπεδα πξνέιεπζεο αίηεζεο)

(Σξάπεδα πξνέιεπζεο αίηεζεο) ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΚΓΟΖ ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ VISA MASTERCARD Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηελ θάξηα πνπ επηζπκείηε ΚΩΓ.ΑΗΣΖΖ (Σξάπεδα πξνέιεπζεο αίηεζεο) ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΩΓ.ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΚΩΓ.ΠΔΛΑΣΖ ΟΝΟΜΑ....ΔΠΩΝΤΜΟ....... πκπιεξώζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ)

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Έθζεζε- πξόηαζε άξ. 77 παξ. 5 λ. 3852/2010 Αξ. 1/2014 Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Αιεμαλδξνύπνιε 24.3.2014 Πξνο : α) Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο θ.

Διαβάστε περισσότερα