ΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ. ΘΔΚΑ : «Σξνλνκίζζσζε Leasing: Ζ θνξνινγηθή αλάιπζε ηεο ρξνλνκίζζσζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζηε ζχγρξνλε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ. ΘΔΚΑ : «Σξνλνκίζζσζε Leasing: Ζ θνξνινγηθή αλάιπζε ηεο ρξνλνκίζζσζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζηε ζχγρξνλε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο»"

Transcript

1 Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΘΔΚΑ : «Σξνλνκίζζσζε Leasing: Ζ θνξνινγηθή αλάιπζε ηεο ρξνλνκίζζσζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζηε ζχγρξνλε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο» Δηζεγεηήο : ΠΚΟΙΝΓΙΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ Ππνπδάζηξηα: ΡΠΔΛΡΕΗΘΑ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΘΑΒΑΙΑ

2 Αλαζηαζία Γ. Ρζέληδηθα ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 ΚΔΟΝΠ ΞΟΩΡΝ... 4 Έλλνηα Γαπαλψλ Απηνθηλήησλ Νρεκάησλ Άξζξν 31 Λ.2238/ Ινγηζηηθφο Ξξνζδηνξηζκφο ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο Άξζξν Αθαζάξηζην θαη θαζαξφ εηζφδεκα ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο Άξζξν 8 ηνπ Λ. 2238/ Έθπησζε Γαπαλψλ απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα Άξζξν 9 ηνπ Λ. 3296/ Απνζβέζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Φνξνινγηθή θιίκαθα Κηζζσηψλ Ππληαμηνχρσλ θαη Κε Κηζζσηψλ Δπαγγεικαηηψλ Ππληειεζηέο Φνξνιφγεζεο Δηαηξηψλ...19 ΚΔΟΝΠ ΓΔΡΔΟΝ Δπηινγή Γαπαλψλ κε βάζε ηε Κνξθή Δπηρείξεζεο Ππκθσλεηηθά Κίζζσζεο Απηνθηλήηνπ...23 ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑΡΑ Ξαξάδεηγκα 1 Αηνκηθή Δπηρείξεζε, Θέξδε ,00 επξψ, Απηνθίλεην 1.200cc Ξαξάδεηγκα 2 Αηνκηθή Δπηρείξεζε, Θέξδε ,00 επξψ, Απηνθίλεην 2.000cc Ξαξάδεηγκα 3 Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο, Θέξδε επξψ, Απηνθίλεην 1.200cc, Ρδίξνο επξψ Ξαξάδεηγκα 4 Δ.Ξ.Δ., Θέξδε ,00 επξσ, Απηνθίλεην 1.200cc Ξαξάδεηγκα 5 O.E. κε δχν εηαίξνπο, Θέξδε ,00 επξψ, Απηνθίλεην 1.200cc Γεληθφ Ππκπέξαζκα Ρειηθφ Ππκπέξαζκα ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ...53 ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖ LEASING: Ζ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ ΡΖΠ ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΩΛ ΚΔΠΩΛ ΠΡΖ ΠΓΣΟΝΛΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ. 2

3 ΔΗΠΑΓΩΓΖ Ζ εξγαζία απηή έγηλε γηα λα απνηειέζεη βνήζεκα, γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, πνπ ελδηαθέξνληαη λα κάζνπλ ζρεηηθά κε ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ζηελ Διιάδα φζνλ αθνξά ζηε καθξνρξφληα κίζζσζε απηνθηλήησλ (operating leasing). Νπζηαζηηθά είλαη ε ελνηθίαζε ηνπ απηνθηλήηνπ ηεο επηινγήο ηνπ πειάηε (ειέζεπξνπ επαγγεικαηία ή εηαηξείαο), γηα δηάζηεκα ην νπνίν απηφο επηιέγεη. Όπσο μέξνπκε ην απηνθίλεην ζήκεξα ηείλεη λα απνηειεί είδνο πξψηεο αλάγθεο θαη φρη είδνο πνιπηειείαο. Γη απηφ θαη γίλεηαη ρξήζε ζήκεξα απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο. Κε ην ζθεπηηθφ απηφ φινη καο αλαξσηηφκαζηε απφ κηζζσηνί, επηρεηξεκαηίεο, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, εηαίξνη θ.α. πώο ζα κπνξνύζακε λα σθειεζνύκε ηε δαπάλε ρξήζεο απηνθηλήηνπ γηα θνξναπαιιαγή θαη αλ καο ζπκθέξεη απηφ. Κε ην βηβιίν απηφ ζα αλαιχζνπκε ηηο Γαπάλεο Απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη ζα εμεηάζνπκε κε βάζε ην Φνξνινγηθφ Θαζεζηψο αλ ζπκθέξεη λα επηιέμεη κηα επηρείξεζε κε βάζε ηε κνξθή ηεο, απηνχ ηνπ είδνπο δαπαλψλ. Έηζη ζην κέξνο πξψην ζα παξνπζηάζνπκε ηα είδε Γαπαλψλ Απηνθηλήησλ νρεκάησλ κε ηελ επξχηεξε έλλνηα. Πην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα κειεηήζνπκε ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο γηα ην πψο αληηκεησπίδεη απηέο ηηο δαπάλεο ζηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη σο έθπησζε απφ ην αηνκηθφ εηζφδεκα. Ρηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο θιίκαθεο θαη ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο ησλ εηαηξηψλ, αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηδησηψλ γηα λα έρνπκε κηα πιήξε εηθφλα ηνπ θνξνινγηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Γλσξίδνληαο ηα παξαπάλσ ζην δεχηεξν κέξνο ζα εμεηάζνπκε παξαδείγκαηα δηαθφξσλ κνξθψλ επηρεηξήζεσλ θαηαιήγνληαο ζε ζπκπέξαζκα γηα θάζε παξάδεηγκα κε ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο θαη ζην ηέινο ζα δψζνπκε ζεκαληηθέο ζπκβνπιέο γηα ην ηη ζπκθέξεη γεληθά. 3

4 Αλαζηαζία Γ. Ρζέληδηθα ΚΔΟΝΠ ΞΟΩΡΝ Έλλνηα Γαπαλψλ Απηνθηλήησλ Νρεκάησλ Νη δαπάλεο απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαηλνχξγησλ ή κεηαρεηξηζκέλσλ φπσο ηηο νξίδεη ε λνκνζεζία είλαη νη εμήο: 1. Γαπάλεο Ππληήξεζεο: Δίλαη νη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη ζηα ζπλεξγεία απηνθηλήησλ γηα ηε πξνθαζνξηζκέλε, απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ηερλνινγηθή επέκβαζε πνπ γίλεηαη ζ απηά κε ζθνπφ λα δηαηεξείηαη ζηελ αξρηθή ηνπ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα γηα φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ξ.ρ. Ρν πξνγξακκαηηζκέλν service ηνπ απηνθηλήηνπ απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία φπσο αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ ιαδηνχ, βελδίλεο, αέξνο, ε αιιαγή ιαδηψλ ζηνλ θηλεηήξα, ε αληηθαηάζηαζε ησλ κπνπδί, ε αληηθαηάζηαζε ησλ ηκάλησλ ρξνληζκνχ, air condition, δπλακνχ θ.α. 2. Γαπάλεο Ιεηηνπξγίαο: Δίλαη νη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη ψζηε ην απηνθίλεην λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα ηεζεί ζηελ θπθινθνξία πνπ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηίζεηαη ζε αθηλεζία απφ ην λόκν. Ρέηνηεο δαπάλεο είλαη ην θαηαβαιιφκελν πνζφ γηα ρνξήγεζε Αδείαο Θπθινθνξίαο Απηνθηλήηνπ (Ξηλαθίδεο Απηνθηλήηνπ), ηα θαηαβαιιφκελα εηήζηα Ρέιε Θπθινθνξίαο ζπλαξηήζεη ηνπ θπβηζκνχ απηνθηλήηνπ θαη θνξνινγήζηκσλ ίππσλ (βιέπε παξαθάησ ηνλ Ξίλαθα 1 Ρέιε Θπθινθνξίαο Σξήζεο 2006), ηα εηήζηα θαηαβαιιφκελα Αζθάιηζηξα γηα ηελ ππνρξεσηηθή απφ ην λφκν αζθάιηζε ηνπ απηνθηλήηνπ ή ε θαη επηινγή κηθηήο ρξήζεο αζθάιηζεο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ε θαη επηινγή θαηαβνιήο εηήζηαο ζπλδξνκήο γηα νδηθή βνήζεηα πνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο ην απηνθίλεην ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο λα κπνξεί λα θαηεπζπλζεί πξνο θάπνην ζπλεξγείν γηα επηζθεπή. ΞΗΛΑΘΑΠ 1 Ρέιε Θπθινθνξίαο Δ.Η.Σ. Σξήζεο 2008 ΦΝΟΝΙ. ΗΞΞΝΗ ΘΒΗΠΚΝΠ ΡΔΙΖ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ ( ) Έσο θαη άλσ 2358 θαη άλσ >27 > ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖ LEASING: Ζ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ ΡΖΠ ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΩΛ ΚΔΠΩΛ ΠΡΖ ΠΓΣΟΝΛΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ. 4

5 3. Γαπάλεο Δπηζθεπήο: Δίλαη ε αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε κεξψλ ηνπ απηνθηλήηνπ, πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί ή ππνζηεί βιάβε, κε ζθνπφ ηελ επαλαθνξά ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην επίπεδν πνπ ήηαλ πξηλ απφ ηελ θαηαζηξνθή ή ηε βιάβε. Ξ.ρ. Δπηζθεπή ηνπ νρήκαηνο ιφγσ αηπρήκαηνο, νη εξγαζίεο ηνπ ιακαξηλά-θαλνπνηνχ απηνθηλήηνπ, νη εξγαζίεο ηνπ βαθέα θαη ηα αληαιιαθηηθά αληηθαηάζηαζεο ησλ θαηεζηξακκέλσλ. 4. Γαπάλεο Θπθινθνξίαο: Δίλαη νη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα λα κπνξεί ην απηνθίλεην λα θπθινθνξήζεη φπσο ε βελδίλε, ην πεηξέιαην ή ην πγξαέξην. 5. Γαπάλεο Απνζβέζεσλ: Δίλαη νη δαπάλεο ηεο βαζκηαίαο κείσζεο ηεο αμίαο απφθηεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ κε ηελ αγνξά ηνπ φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ θαζαξή αμία, ηνπ εηδηθνχ θφξνπ ηειψλ ηαμηλφκεζεο (βιέπε Ξίλαθα 2 πνζνζηψλ θφξνπ ηειψλ ηαμηλφκεζεο), εμφδσλ κεηαθνξάο, ηπρφλησλ ηφθσλ ηηκνινγίνπ θαη Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο γηα ηδηψηεο ή επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ ΦΞΑ. ΞΗΛΑΘΑΠ 2 Ππληειεζηήο Φόξνπ Ρειώλ Ραμηλόκεζεο Δπηβαηηθώλ Η.Σ. & Jeep επάλσ ζηελ εηζαγσγηθή αμία ζηελ Διιεληθή Αγνξά. Σξνλνινγία Θαηαζθεπήο Θπβηζκφο απφ & πξίλ % 14% 24% 37% % 27% 49% 66% % 45% 95% 128% % 56% 129% 148% % 83% 216% 266% & πάλσ 50% 142% 334% 346% Κε ππφςε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γλσξίδνληαο ηελ αμία ηνπ θφξνπ ηειψλ ηαμηλφκεζεο πνπ έρνπκε επηβαξπλζεί απφ έλα ηηκνιφγην αγνξάο απηνθηλήηνπ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε κε απιή κέζνδν ησλ ηξηψλ ηελ εηζαγσγηθή αμία θαη λα δηαπηζηψζνπκε ηελ κηθηή θεξδνθνξία ησλ εηζαγσγηθψλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ξαξάδεηγκα Απηνθίλεην θαηλνχξην ηχπνπ Ford Focus cc 5p Sport Plus αμία ηηκήο ιηαληθήο Ξψιεζεο ,00, κε βάζε ηα πεξηνδηθά απηνθηλήηνπ ε νπνία απνηειείηαη: 1. Απφ 1.935,77 επξψ αμία θφξνπ ηειψλ ηαμηλφκεζεο 2. Απφ ,39 θαζαξή αμία πξφ ΦΞΑ 19% θαη 3. Απφ 2.580,84 αμία ΦΞΑ 19% Ξνηα είλαη ε ειάρηζηε εηζαγσγηθή αμία ηνπ απηνθηλήηνπ; 5

6 Αλαζηαζία Γ. Ρζέληδηθα Ρν απηνθίλεην είλαη θπβηθά θαη ν ζπληειεζηήο θφξνπ ηειψλ ηαμηλφκεζεο είλαη 20%. Άξα εθφζνλ ζην Ρεισλείν έρεη θαηαβιεζεί ην πνζφ ηνπ θφξνπ ησλ 1.935,77 ε εηζαγσγηθή αμία ηζνχηαη ζην πνζφ, κε βάζε ην ηχπν 1.935,77 / 20 Σ 100 = 9.678,85. Πηελ αμία απηή πξνζζέηνπκε ην ηέινο ηαμηλφκεζεο θαη ηνλ αλαινγνχληα ΦΞΑ 19% θαηαιήγνληαο ζηελ αμία ,60 επξψ σο εμήο 9.678,85 Σ 1, ,77 = ,60. Δδψ δηαπηζηψλνπκε ηελ πςειή κηθηή θεξδνθνξία ησλ εηζαγσγηθψλ εηαηξηψλ κε πνζνζηά έσο 26% πνπ αλάινγα κε ην πξντφλ πνπ εκπνξεχνληαη πξνζζέηνπλ θαη ην αλάινγν κεηθηφ θέξδνο. Δλψ γλσξίδνπκε πιένλ φηη ηα πεξηζζφηεξα απηνθίλεηα έρνπλ θνηλνχο πξνκεζεπηέο κε θνηλά θφζηε νη ηηκέο δηαθνξνπνηνχληαη αλά κάξθα. Αληίζηνηρα παξαηεξνχκε ηελ κεησκέλε θεξδνθνξία ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ εηζαγσγέσλ κε πνζνζηά θαζαξνχ θέξδνπο έσο θαη 4% φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ηελ Δγθχθιην 1004/2006 ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ κε ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ Κνλαδηθψλ Ππληειεζηψλ Θαζαξνχ Θέξδνπο. Πχκθσλα κε ηειεπηαίεο πιεξνθνξίεο ζε ζηαδηαθή κείσζε ηεο θνξνινγίαο ηνπ ζπληειεζηή θφξνπ ηειψλ ηαμηλφκεζεο ζηα επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδίσο ζηα εηζαγφκελα κεηαρεηξηζκέλα πξνρσξά ην πνπξγείν Νηθνλνκίαο κε βάζε ησλ Νδεγηψλ γηα κεησκέλνπο ξχπνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ν πνπξγφο θ. Γεψξγηνο Αινγνζθνχθεο κε πθππνπξγφ ηνλ θ. Αληψλην Κπέδα έδσζε έγθξηζε γηα αιιαγέο ηνπ Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα κε επηηξνπή πνπ ζπλεζηήζε εληφο Φεβξνπαξίνπ Κε ηε ζηαδηαθή κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζεο νπζηαζηηθή κείσζε ηδηαίηεξα ζα δηαπηζηψζνπκε κφλν ζε απηνθίλεηα πςεινχ θπβηζκνχ πνπ νη ζπληειεζηέο θφξνπ μεθηλνχλ απφ ην 50% θαη πιένλ. 6. Γαπάλεο Κηζζσκάησλ πξνο επηρεηξήζεηο Leasing Δίλαη νη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη κε ηε κνξθή κηζζσκάησλ ζε εηαηξίεο ή επηρεηξήζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ απφ ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ παξέρνπλ δηθαίσκα ρξήζεο ή θπξηφηεηαο κε παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο απφ ηελ εηαηξία πνπ κε ηε ιήμε ησλ κηζζσκάησλ κεηαβηβάδεη νξηζηηθά θαη ηελ θπξηφηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ. 7. Γαπάλεο Κηζζσκάησλ πξνο επηρεηξήζεηο Δλνηθίαζεο Απηνθηλήησλ Δίλαη νη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη κε ηε κνξθή κηζζσκάησλ ελνηθίνπ ζε εηαηξίεο ή επηρεηξήζεηο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ απφ ζπκβάζεηο κίζζσζεο απηνθηλήηνπ (βιέπε Θεθάιαην 2 Κέξνο Β Ππκθσλεηηθφ Κίζζσζεο Απηνθηλήηνπ ζειίδεο 31-41) πνπ παξέρνπλ δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ απηνθηλήηνπ. ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖ LEASING: Ζ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ ΡΖΠ ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΩΛ ΚΔΠΩΛ ΠΡΖ ΠΓΣΟΝΛΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ. 6

7 2.1 Άξζξν 31 Λ.2238/1994 Ινγηζηηθφο Ξξνζδηνξηζκφο ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο Ρν θαζαξφ εηζφδεκα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ επαξθή θαη αθξηβή βηβιία θαη ζηνηρεία δεχηεξεο θαη ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Θ.Β.Π. εμεπξίζθεηαη ινγηζηηθψο κε έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, φπσο απηά νξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν, ησλ αθφινπζσλ εμφδσλ: Ρσλ δαπαλώλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ επαγγεικαηηθψλ γεληθά εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη απηνθηλήησλ νρεκάησλ. Δηδηθά, νη δαπάλεο ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο, επηζθεπήο, θπθινθνξίαο, απνζβέζεσλ θαη κηζζσκάησλ, πνπ θαηαβάιινληαη ζε εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο κε θπιηλδξηζκφ θηλεηήξα κέρξη ρίιηα ηεηξαθφζηα (1.400) θπβηθά εθαηνζηά, πνπ έρνπλ ζηελ θπξηφηεηά ηνπο νη επηρεηξήζεηο ή πνπ έρνπλ κηζζσκέλα απφ ηξίηνπο, εθπίπηνπλ κέρξη εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο απηψλ, εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Γηα απηνθίλεηα κεγαιύηεξνπ θπβηζκνχ εθπίπηεη, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, πνζνζηφ κέρξη είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ησλ πην πάλσ δαπαλψλ. Κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ.3296/2004 απμήζεθε απφ ζε από 1/1/2005 ην σο άλσ αλψηαην φξην ησλ θπβηθψλ εθαηνζηψλ ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο. Ν πεξηνξηζκφο απηφο δελ εθαξκφδεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθκίζζσζε επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο, θαζψο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα απηνθίλεηά ηνπο απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε ππνςήθησλ νδεγψλ. Ξνζνζηά αλαγλώξηζεο δαπαλώλ απηνθηλήησλ γηα ζπληήξεζε, επηζθεπή, θπθινθνξία θαη απόζβεζε από ρξήζεηο πνπ θιείλνπλ κε θαη κεηά. Νη δαπάλεο ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο, επηζθεπήο, θπθινθνξίαο, απνζβέζεσλ θαη κηζζσκάησλ πξνο επηρεηξήζεηο Leasing γηα Δ.Η.Σ. απηνθίλεηα αλαγλσξίδνληαη θαηά έλα κέξνο : α. Απηνθίλεηα επηβαηηθά θαη κηθηήο ρξήζεο έσο θπβηθά εθαηνζηά αλαγλσξίδεηαη ην 60% θαη πξέπεη λα δεισζεί σο ινγηζηηθή δηαθνξά ην 40% θαηά ηελ αλακφξθσζε ησλ ινγηζηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. β. Απηνθίλεηα επηβαηηθά θαη κηθηήο ρξήζεο κεγαιχηεξνπ θπβηζκνχ ησλ θπβηθψλ εθαηνζηψλ αλαγλσξίδεηαη ην 25% ησλ πην πάλσ δαπαλψλ θαη πξέπεη λα δεισζεί σο ινγηζηηθή δηαθνξά ην 75% απηψλ. Ν πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη γηα επηβαηηθά Η.Σ. θαη κηθηήο ρξήζεο ηα νπνία είλαη: i. Πηελ ηδηνθηεζία ηεο επηρείξεζεο ii. Κηζζσκέλα κε ην ζχζηεκα Leasing (δελ ηζρχεη, πεξηνξηζκφο γηα ηα κηζζσκέλα απφ ηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ). Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα αλαγλσξηζηνχλ ηα επί κέξνπο πξναλαθεξφκελα πνζά είλαη, ηα απηνθίλεηα λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θαη φρη γηα πξνζσπηθέο αλάγθεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ ή ησλ εηαίξσλ ή ηξίησλ πξνζψπσλ, δειαδή ζε κε επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο. Δάλ έλα απηνθίλεην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο, αιιά ζπγρξφλσο θαη γηα πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ επηρεηξεκαηία θ.ι.π., ηφηε σο δήηεκα πξαγκαηηθφ θξίλεηαη απφ ηνλ έιεγρν θαηά πνην πνζνζηφ ζπκβαίλεη απηφ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην αλαγλσξηδφκελν σο θαη αξρήλ έμνδν ηεο επηρείξεζεο εθαξκφδνληαη νη νξηδφκελνη ζπληειεζηέο. (Πρεη. εγθ /189 ΞΝΙ. 1042/1993). 7

8 Αλαζηαζία Γ. Ρζέληδηθα Ξ.ρ. Γαπάλεο απηνθηλήηνπ 2.000cc, 1.500,00. Ρν απηνθίλεην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο, αιιά θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηδησηηθψλ αλαγθψλ ηνπ επηρεηξεκαηία. Θξίλεηαη εθ ηνπ ειέγρνπ (ζε ακθηζβήηεζε απφ ην Γηθαζηήξην) κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο θνηλήο πείξαο (ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ Δ.Η.Σ. ζηελ επηρείξεζε, πξαγκαηνπνηνχκελα ρηιηφκεηξα, είδνο εξγαζίαο θ.ι.π.), φηη θαηά ην ½ απαζρνιείηαη ζηελ επηρείξεζε θαη ην άιιν ½ γηα ηδησηηθέο αλάγθεο ηνπ επηρεηξεκαηία. Άξα : Ξνζφ δαπαλψλ πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη 1.500,00 x ½ = 750,00 Αλαγλσξηδφκελν θαη αξρήλ πνζφ 750,00. Ξξνζαξκνγή απηνχ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 750,00 x 25%= 187,50 δαπάλε επηρείξεζεο θαη 562,50 δηαθνξά κε αλαγλσξηδφκελε. Πχλνιν ινγηζηηθήο δηαθνξάο 750, ,50 = 1.312,50. Κίζζσζε απηνθηλήησλ κε ζύζηεκα Leasing Ρα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινπλ νη επηρεηξήζεηο ζε εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ιφγσ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο, αληηκεησπίδνληαη γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ θιείλνπλ κε θαη κεηά, όπσο θαη νη δαπάλεο ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο, επηζθεπήο, θπθινθνξίαο θαη απνζβέζεσλ ησλ απηνθηλήησλ απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Γειαδή, αλαγλσξίδεηαη πξνο έθπησζε πνζνζηφ κέρξη εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) απηψλ, πξνθεηκέλνπ γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα Η.Σ. κέρξη θ.ε. θαη κέρξη είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) πξνθεηκέλνπ γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα Η.Σ. κεγαιχηεξνπ θπβηζκνχ. Ν πεξηνξηζκφο ησλ δαπαλψλ πνπ πξνβιέπεηαη κε ηελ παξάγξαθν απηή ηζρχεη θαη φηαλ ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα έρνπλ κηζζσζεί απφ αιινδαπή εηαηξία leasing, ιφγσ ηεο γεληθήο δηαηχπσζεο ησλ δηαηάμεσλ. Δπίζεο, αθνξά θαη ηε κίζζσζε απηνθηλήησλ κηθηήο ρξήζεσο, φπσο γηα παξάδεηγκα station Wagon (βιέπε θσηνγξαθία απηνθηλήηνπ Κηθηήο Σξήζεο ζει.16), ηα νπνία βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.δ. 833/1971 ζεσξνχληαη σο επηβαηηθά απηνθίλεηα. Αληίζεηα, ν πην πάλσ πεξηνξηζκφο ησλ δαπαλψλ απηνθηλήησλ δελ αθνξά ηα κηζζψκαηα επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ Η.Σ. πνπ θαηαβάιινληαη ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ, επεηδή ζην λφκν γίλεηαη ξεηή αλαθνξά γηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη κφλν. Δμαηξέζεηο από ηνλ πεξηνξηζκό ησλ δαπαλώλ απηνθηλήησλ Ν πεξηνξηζκόο ησλ δαπαλώλ δελ ηζρύεη : α. Γηα ιεσθνξεία απηνθίλεηα Η.Σ. θαη θνξηεγά Η.Σ. β. Γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα Η.Σ. πνπ κηζζψλνπλ νη επηρεηξήζεηο απφ επηρεηξήζεηο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ (εθηφο επηρεηξήζεσλ Leasing). γ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πεξηπη. β ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ.δ. 3323/1955 (λ.2238/1994 άξζξν 31 1 πεξ. β ), ν πεξηνξηζκφο απηφο δελ εθαξκφδεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθκίζζσζε επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεσο, θαζψο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα απηνθίλεηά ηνπο απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε ππνςήθησλ νδεγψλ. Άξα, ηα κηζζψκαηα πνπ ελδερφκελα θαηαβάιινπλ νη επηρεηξήζεηο απηέο ζε εηαηξίεο leasing γηα ηελ κίζζσζε επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ Η.Σ., ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηψλ ηνπο (ελνηθίαζε θαη εθπαίδεπζε νδεγψλ, αληίζηνηρα), εθπίπηνληαη εμνινθιήξνπ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο. ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖ LEASING: Ζ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ ΡΖΠ ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΩΛ ΚΔΠΩΛ ΠΡΖ ΠΓΣΟΝΛΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ. 8

9 Γαπάλεο κίζζσζεο απηνθηλήησλ από επηρεηξήζεηο κίζζσζεο απηνθηλήησλ. Κε ηηο εγθπθιίνπο /2246/ΞΝΙ. 1238/ θαη ΞΝΙ. 1142/ δηεπθξηλίδεηαη φηη, ν πεξηνξηζκφο ηεο δαπάλεο ησλ κηζζσκάησλ απηνθηλήησλ αθνξά ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζε εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Δπίζεο κε ηηο ίδηεο εγθπθιίνπο δηαηαγέο δηεπθξηλίδεηαη φηη, ν πεξηνξηζκφο ησλ δαπαλψλ δελ ίζρπε, κεηαμχ άιισλ, γηα απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο πνπ κηζζψλνπλ νη επηρεηξήζεηο απφ επηρεηξήζεηο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ, επεηδή ζηνλ λφκν γίλεηαη ξεηή αλαθνξά γηα ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζε εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ νη επηρεηξήζεηο πνπ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαζαξνχ ηνπο εηζνδήκαηνο γίλεηαη ινγηζηηθά, δηθαηνχληαη λα εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο, νιόθιεξν ην πνζό ησλ κηζζσκάησλ πνπ θαηαβάινπλ ζε επηρεηξήζεηο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ, γηα ηελ κίζζσζε απφ απηέο ηδησηηθήο ρξήζεο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα απηνθίλεηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο κηζζψηξηαο επηρείξεζεο. 9

10 Αλαζηαζία Γ. Ρζέληδηθα Ρύπνο Απηνθηλήηνπ Κηθηήο Σξήζεο ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖ LEASING: Ζ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ ΡΖΠ ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΩΛ ΚΔΠΩΛ ΠΡΖ ΠΓΣΟΝΛΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ. 10

11 2.2 Άξζξν 49 Αθαζάξηζην θαη θαζαξφ εηζφδεκα ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο Δπεηδή ζπλεζίδνπκε λα ιέκε ειεχζεξν επαγγεικαηία θάπνηνλ πνπ δελ είλαη ππάιιεινο, ζχκθσλα κε ην θνξνινγηθφ λφκν ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο είλαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κφλνλ απηψλ πνπ αζθνχλ ην επάγγεικα ηνπ: Ηαηξνχ, νδνληηάηξνπ, θηελίαηξνπ, θπζηνζεξαπεπηή, βηνιφγνπ, ςπρίαηξνπ, καίαο, δηθεγφξνπ, δηθνιάβνπ, ζπκβνιαηνγξάθνπ, άκηζζνπ ππνζεθνθχιαθα, δηθαζηηθνχ επηκειεηή, αξρηηέθηνλα, κεραληθνχ, ηνπνγξάθνπ, ρεκηθνχ, γεσπφλνπ, γεσιφγνπ, δαζνιφγνπ, σθεαλνγξάθνπ, ζρεδηαζηή, δεκνζηνγξάθνπ, ζπγγξαθέα, δηεξκελέα, μελαγνχ, κεηαθξαζηή, θαζεγεηή ή δαζθάινπ, θαιιηηέρλε γιχπηε ή δσγξάθνπ ή ζθηηζνγξάθνπ ή ραξάθηε, εζνπνηνχ, εθηειεζηή κνπζηθψλ έξγσλ ή κνπζνπξγνχ, θαιιηηερλψλ δηαζθέδαζεο, ρνξεπηή, ρνξνγξάθνπ, ζθελνζέηε, ζθελνγξάθνπ, ελδπκαηνιφγνπ, δηαθνζκεηή, νηθνλνκνιφγνπ, αλαιπηή, πξνγξακκαηηζηή, εξεπλεηή ή ζπκβνχινπ επηρεηξήζεσλ, ινγηζηή ή θνξνηέρλε, αλαινγηζηή, θνηλσληνιφγνπ, θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ θαη εκπεηξνγλψκνλα. 1. Ωο αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ ππεξεζίεο ειεπζέξησλ επαγγεικάησλ ιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ ακνηβψλ πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηελ άζθεζε ηνπ ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηα επαξθή θαη αθξηβή βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ ηεξεί ν θνξνινγνχκελνο. 2. Απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα εθπίπηνπλ νη επαγγεικαηηθέο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 31, κφλν εθφζνλ απνδεηθλχεηαη ε θαηαβνιή ηνπο κε λφκηκν θνξνινγηθφ ζηνηρείν θαη έρνπλ αλαγξαθεί ζηα βηβιία ηνπ ππφρξενπ. Δηδηθά νη δαπάλεο ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο, επηζθεπήο, θπθινθνξίαο, απνζβέζεσλ θαη κηζζσκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη ε θαηαβνιή ηνπο κε λφκηκα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη έρνπλ αλαγξαθεί ζηα βηβιία ηνπ ππφρξενπ, εθπίπηνπλ θαηά πνζνζηό είθνζη πέληε ηνηο εθαηό (25%) ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο απηψλ, κε δπλάκελν λα ππεξβεί πνζνζηό ηξία ηνηο εθαηό (3%) ηνπ δεισζέληνο αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο απφ ππεξεζίεο ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ. Γαπάλεο ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ Πηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 2 ηνπ λ. 2238/1994 νξίδνληαη ηα εμήο: «Απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα εθπίπηνπλ νη επαγγεικαηηθέο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν1 ηνπ άξζξνπ 31, κφλν εθφζνλ απνδεηθλχεηαη ε θαηαβνιή ηνπο κε λφκηκν θνξνινγηθφ ζηνηρείν θαη έρνπλ αλαγξαθεί ζηα βηβιία ηνπ ππφρξενπ.»δηδηθά νη δαπάλεο ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο, επηζθεπήο, θπθινθνξίαο, απνζβέζεσλ θαη κηζζσκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη ε θαηαβνιή ηνπο κε λφκηκα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη έρνπλ αλαγξαθεί ζηα βηβιία ηνπ ππφρξενπ, εθπίπηνπλ θαηά πνζνζηφ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο απηψλ, κε δπλάκελν λα ππεξβεί πνζνζηφ ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ηνπ δεισζέληνο αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο απφ ππεξεζίεο ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ». (Π.Π. Ρν εδάθην απηφ ηέζεθε κε ην άξζξν ηνπ λ. 2459/1997 θαη ηζρχεη απφ ). Ρν πξνεγνχκελν εδάθην είρε σο εμήο : 11

12 Αλαζηαζία Γ. Ρζέληδηθα «Δηδηθά γηα ηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο, επηζθεπήο, θπθινθνξίαο, θαη απνζβέζεσλ ηδησηηθήο ρξήζεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη ε θαηαβνιή ηνπο θαη έρνπλ αλαγξαθεί ζηα βηβιία ηνπ ππφρξενπ, εθπίπηεη πνζνζηφ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο απηψλ, κε δπλάκελν λα ππεξβεί πνζνζηφ ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ηνπ δεισζέληνο αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο απφ ππεξεζίεο ειεπζέξησλ επαγγεικάησλ.» Ζ δηαθνξά πνπ έρνπλ νη λέεο δηαηάμεηο απφ ηηο πξνεγνχκελεο είλαη φηη ζηνλ πεξηνξηζκφ 25% ησλ δαπαλψλ πνπ γίλνληαη γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα Η.Σ. πεξηιακβάλνληαη θαη ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε επηρεηξήζεηο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ (Leasing). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν πεξηνξηζκφο αθνξά θαη ηα κηζζψκαηα πνπ ελδερφκελα θαηαβάιινπλ νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε αιινδαπέο εηαηξίεο leasing (εγθ. ΞΝΙ.1142/ ). Απφ έσο γηα ηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο, επηζθεπήο, θπθινθνξίαο θαη απνζβέζεσλ ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλην γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία, εμέπηπηε πνζφ επηά ρηιηάδεο (7.000) δξαρκέο ην κήλα, εθφζνλ απνδείθλπαλ ηελ θαηαβνιή ηνπο κε λφκηκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηα νπνία είραλ αλαγξαθεί ζηα βηβιία (άξζξν 10 3 λ. 1828/1989). Γαπάλεο κηζζσκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (Leasing) από ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο. 1. Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1665/1986, κε ηε ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, θαηά ην άξζξν 2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ε εηαηξία ππνρξενχηαη λα παξαρσξεί έλαληη κηζζψκαηνο ηε ρξήζε θηλεηνχ πξάγκαηνο, πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ επηρείξεζε ή ην επάγγεικα ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ηεο, παξέρνληάο ηνπ ζπγρξφλσο ην δηθαίσκα είηε λα αγνξάζεη ην πξάγκα, είηε λα αλαλεψζεη ηε κίζζσζε γηα νξηζκέλν ρξφλν. Νη ζπκβαιιφκελνη έρνπλ ηελ επρέξεηα λα νξίζνπλ φηη ην δηθαίσκα αγνξάο κπνξεί λα αζθεζεί θαη πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο κίζζσζεο. 2. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1665/1986 ηα κηζζψκαηα ζηηο εηαηξίεο απηνχ ηνπ λφκνπ, γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεψλ ηνπ απφ ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ζεσξνχληαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ θαη εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ. 3. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Λ. 2238/94, απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία εθπίπηνπλ νη επαγγεικαηηθέο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 31, κφλνλ εθφζνλ απνδεηθλχεηαη ε θαηαβνιή ηνπο απφ λφκηκν θνξνινγηθφ ζηνηρείν θαη έρνπλ αλαγξαθεί ζηα βηβιία ηνπ ππφρξενπ. Δηδηθά, γηα ηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο, επηζθεπήο, θπθινθνξίαο θαη απνζβέζεσλ ησλ Δ.Η.Σ. απηνθηλήησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη ε θαηαβνιή ηνπο θαη έρνπλ αλαγξαθεί ζηα βηβιία ηνπ ππφρξενπ, πξνβιέπεηαη έθπησζε πνζνζηνχ 25% ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο απηψλ, κε δπλάκελν λα ππεξβεί πνζνζηφ 3% ηνπ δεισζέληνο αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο απφ ππεξεζίεο ειεπζέξησλ επαγγεικάησλ. Κε βάζε φζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιιεη ν κηζζσηήο απηνθηλήηνπ, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, ζε εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεψλ ηνπ, απφ ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ έρεη ζπλάςεη κε απηή, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα γεληθά έμνδα δηαρείξηζεο ζην ζχλνιφ ηνπο θαη εθπίπηνπλ απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκά ηνπ, κε δπλακέλνπ φκσο ηνπ εθπηπηφκελνπ πνζνχ λα ππεξβεί ζχκθσλα κε ηελ ξεηή δηάηαμε ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Λ. 2238/1994, πνζνζηφ 3% ηνπ δεισζέληνο εηζνδήκαηφο ηνπ απφ ππεξεζίεο ειεπζέξησλ επαγγεικάησλ. Δγθ /1812/ΞΝΙ. 1343/ ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖ LEASING: Ζ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ ΡΖΠ ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΩΛ ΚΔΠΩΛ ΠΡΖ ΠΓΣΟΝΛΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ. 12

13 Πεκείσζε : Απφ θαη ηα κηζζψκαηα ησλ επηβαηηθψλ Η.Σ. απηνθηλήησλ πνπ θαηαβάιινπλ νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε επηρεηξήζεηο Leasing εθπίπηνπλ κε ξεηή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 2459/1997 (ζέκα 13) θαηά πνζνζηφ 25% ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο απηψλ, κε δπλάκελν λα ππεξβεί ην 3% ηνπ δεισζέληνο αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο απφ ππεξεζίεο ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ. Γαπάλεο κηζζσκάησλ απηνθηλήησλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε εηαηξίεο κίζζσζεο απηνθηλήησλ, όρη leasing. Κε ηελ εγθύθιην ΞΝΙ. 1238/ δηεπθξηλίζηεθε φηη ν πεξηνξηζκφο ηεο δαπάλεο ησλ κηζζσκάησλ πνπ ηζρχεη γηα ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, αθνξά ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζε εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Δπίζεο, κε ηελ ίδηα εγθχθιην δηεπθξηλίζηεθε φηη ν πεξηνξηζκφο ησλ δαπαλψλ δελ ηζρύεη, κεηαμχ άιισλ, γηα απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο πνπ κηζζώλνπλ νη επηρεηξήζεηο από επηρεηξήζεηο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ, επεηδή ζην λφκν γίλεηαη ξεηή αλαθνξά γηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζε εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Άξα, φηαλ θαηαβάιινληαη κηζζψκαηα γηα ρξήζε Δ.Η.Σ. απηνθηλήησλ ζε εηαηξίεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1665/1986 (leasing), ηφηε απηά εθπίπηνπλ από ηα αθαζάξηζηα έζνδα ζην ζύλνιό ηνπο ζην 100%, ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 25% ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο απηψλ θαη ηεο νξνθήο ηνπ 3% ηνπ δεισζέληνο αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηφο πνπ ηζρχεη (άξζξν 49 παξ.2) γηα ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing). Πην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα παξνπζηάζνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπλνςίδνληαο ηελ παξαπάλσ λνκνζεζία. 13

14 Αλαζηαζία Γ. Ρζέληδηθα ΞΗΛΑΘΑΠ 3 Ξνζνζηά δαπαλώλ ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο, επηζθεπήο, θπθινθνξίαο, απνζβέζεσλ θαη κηζζσκάησλ πνπ αλαγλσξίδνληαη γηα επηβαηηθά Η.Σ. πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Απη/ηα Δπηβ/θά Η.Σ. Από ΔΥΠ Από κέρξη ηζνινγηζκνύο Από ρξήζεηο πνπ θιείλνπλ θαη κεηά Από ρξήζεηο πνπ θιείλνπλ θαη κεηά Από ρξήζεηο πνπ θιείλνπλ θαη κεηά Θπβηζκφο Θπβηζκφο Θπβηζκφο Θπβηζκφο Θπβηζκφο Δπηρείξεζεο Κέρξη % Άλσ ησλ % Κέρξη % Άλσ ησλ % Κέρξη % Άλσ ησλ % Κέρξη % Άλσ ησλ % Κέρξη 1600 Άλσ ησλ 1600 Κηζζσκέλα κε Leasing Κηζζσκέλα απφ άιιεο επηρ/ζεηο (φρη Leasing) Δθπαίδεπζεο ζρνιψλ νδήγεζε ο Δπηρείξε -ζεο ελνηθηαδνκέλσλ απηνθηλήησλ Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο 100% 100% 80% 25% 60% 25% 60% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Απφ δξρ. ην κήλα εθφζνλ ππάξρνπλ ζηνηρεία Θ.Β.Π. Άξζ.10λ.1828/8 9 Γηα κηζζσκέλα ΔΗΣ κε Leasing 25% κε δπλάκελν λα ππεξβεί ην 3% ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ειεπζέξηα επαγγέικαηα Νκνίσο 25% κε δπλάκελν λα ππεξβεί ην 3% ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖ LEASING: Ζ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ ΡΖΠ ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΩΛ ΚΔΠΩΛ ΠΡΖ ΠΓΣΟΝΛΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ. 14

15 2.3 Άξζξν 8 ηνπ Λ. 2238/1994 Έθπησζε Γαπαλψλ απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα Κε βάζε ην άξζξν απηφ, γίλεηαη ε ξεηή αλαθνξά ησλ δαπαλψλ πνπ αθαηξνχληαη απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ. εμήο: Κεξηθέο απφ απηέο ηηο δαπάλεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Λ.3296/2004 είλαη νη 1. Αζθάιηζηξα δσήο 2. Δλνίθην θχξηαο θαηνηθίαο 3. Γίδαθηξα ζε θξνληηζηήξηα 4. Έμνδα ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο 5. Έμνδα γηα ηφθνπο δαλείνπ Α θαηνηθίαο 6. Έμνδα γηα ηελ αιιαγή εγθαηάζηαζεο θαπζίκνπ απφ πεηξέιαην ζε θπζηθφ αέξην 7. Έμνδα ζε ηακεία αζθάιηζεο θ.α. Κε απηά ππφςε δηαπηζηψλνπκε φηη ζην θνξνινγηθφ καο ζχζηεκα γηα ηε ρψξα καο δελ πξνβιέπεηαη θακία θνξναπαιιαγή γηα δαπάλεο απηνθηλήησλ νρεκάησλ ψο έθπησζε απφ ην εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ. Άξα αλ θάλνπκε ρξήζε επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ σο κηζζσηνί ή ζπληαμηνχρνη θαη δελ είκαζηε επηρεηξεκαηίεο ή ζπκκεηέρνπκε ζε θάπνηα εηαηξία δελ ππάξρεη πεξίπησζε θνξναπαιιαγήο ησλ δαπαλψλ ρξήζεο απηνθηλήηνπ. Αλ είκαζηε φκσο επηρεηξεκαηίεο, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή ζπκκεηέρνπκε ζε θάπνηα εηαηξία θαη έρνπκε ζηελ θαηνρή καο επηβαηηθφ απηνθίλεην εμεηάδνληαο ηα επφκελα θεθάιαηα ζα δηαπηζηψζνπκε ηη ζπκθέξεη λα πξάμνπκε γηα λα έρνπκε θνξναπαιιαγή απφ ηηο δαπάλεο ρξήζεο απηνθηλήηνπ. 15

16 Αλαζηαζία Γ. Ρζέληδηθα 2.4 Άξζξν 9 ηνπ Λ. 3296/2004 Απνζβέζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Νξηζκφο ηεο Απφζβεζεο Απφζβεζε είλαη νη βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ιφγσ ιεηηνπξγηθήο θζνξάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο ή απιήο παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ. Δίλαη κηα δηαδηθαζία θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο ηνπ παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε φια ηα ρξφληα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Νη απνζβέζεηο θάζε ρξήζεο βαξχλνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηε κείσζε ηεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ. Απνηεινχλ δαπάλε επνκέλσο ε δηελέξγεηά ηνπο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε θεξδψλ ζπλεπψο δηελεξγνχληαη θαη ζε δεκηνγφλεο ρξήζεηο. Ρη ηζρχεη γηα ηηο απνζβέζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νη νπνίεο βαξχλνπλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ απφ ηελ Κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ. 3296/2004 αληηθαηαζηάζεθε ην πέκπην εδάθην ηεο πεξίπησζεο ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ Λ. 2238/1994 σο αθνινχζσο : Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ζηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα επηιέγνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ είηε ηνλ θαηψηεξν, είηε ηνλ αλψηεξν ζπληειεζηή απφζβεζεο, είηε νπνηνλδήπνηε άιιν ελδηάκεζν ζπληειεζηή κεηαμχ θαηψηεξνπ θαη αλψηεξνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ζπληειεζηήο πνπ επηιέγεηαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά κέρξη ηελ πιήξε απφζβεζε ησλ πην πάλσ παγίσλ ζηνηρείσλ. Κε ηηο δηαηάμεηο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα ππνινγίδνπλ, γηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία, απνζβέζεηο κε νπνηνδήπνηε ζπληειεζηή επηζπκνχλ πνπ ζα επξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ θαηψηεξνπ θαη ηνπ αλψηεξνπ ζπληειεζηή απφζβεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ζρεηηθφ Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 299/2003, εθφζνλ βέβαηα δελ ζέιεη λα θάλεη ρξήζε ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν απηνχο ζπληειεζηέο. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν ζπληειεζηήο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά κέρξη ηελ πιήξε απφζβεζε ησλ πην πάλσ παγίσλ ζηνηρείσλ. Ζ ξχζκηζε απηή έγηλε (ζχκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε) γηα ιφγνπο ηφλσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαζφζνλ ε θάζε κία επηρείξεζε γλσξίδεη θαιχηεξα ηελ σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο θαη ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ηα ρξεζηκνπνηεί. ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖ LEASING: Ζ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ ΡΖΠ ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΩΛ ΚΔΠΩΛ ΠΡΖ ΠΓΣΟΝΛΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ. 16

17 ΞΗΛΑΘΑΠ 4 Ππληειεζηέο απνζβέζεσλ άξζξνπ 10. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΝ ΠΡΝΗΣΔΗΝ ΘΑΡΥΡΔΟΝΠ ΑΛΥΡΔΟΝΠ Γηα ηα κεηαθνξηθά κέζα (εθηόο από ηα πισηά θαη ηα ελαέξηα) θαη ην ηξνραίν πιηθό νη θαηώηεξνη θαη νη αλώηεξνη ζπληειεζηέο απόζβεζεο νξίδνληαη σο αθνινύζσο : Ρνπξηζηηθά ιεσθνξεία (πνύικαλ) θαη 15% 20% ιεσθνξεία κεηαθνξηθώλ επηρεηξήζεσλ Φνξηεγά απηνθίλεηα 15% 20% Γηα επηβαηεγά απηνθίλεηα θαη κνηνζηθιέηεο : Δθπαηδεπηεξίσλ 11% 15% Δπηρεηξήζεσλ ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ θαη εθπαίδεπζεο ππνςήθησλ νδεγώλ 19% 25% (απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ) Ινηπώλ επηρεηξήζεσλ 11% 15% Απφ ηα παξαπάλσ δηαθξίλνπκε φηη κε βάζε ηνλ θαηψηεξν ζπληειεζηή Απφζβεζεο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ πνπ είλαη 11%, ε κέγηζηε δηάξθεηα δηαηήξεζεο ηεο αμίαο είλαη ελλέα (9) ρξφληα. Κε ηε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο 11% ην ρξφλν επί 9 έηε ίζνλ 99% ε απφζβεζε είλαη πεξίπνπ 100%. Απφ εθεί θαη κεηά ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηείλεη λα κεδελίδεη. Γη απηφ θαη ηα πεξηζζφηεξα απηνθίλεηα κεηά απφ 10 ρξφληα έρνπλ ειάρηζηε ππνιεηκκαηηθή θαη εκπνξηθή αμία. 17

18 Αλαζηαζία Γ. Ρζέληδηθα 2.5 Φνξνινγηθή θιίκαθα Κηζζσηψλ Ππληαμηνχρσλ θαη Κε Κηζζσηψλ Δπαγγεικαηηψλ. Νη θιίκαθεο απηέο ηζρχνπλ γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ έσο θαη ηέζεθαλ ζε ηζρχ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 3522/2006. ΞΗΛΑΘΑΠ 5 (α) ΘΙΗΚΑΘΑ ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΠΛΡΑΜΗΝΣΥΛ ΘΙΗΚΑΘΗΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ % ΦΝΟΝΠ ΘΙΗΚΑ- ΘΗΝ ΠΛΝΙΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΦΝΟΝ Άλσ ΞΗΛΑΘΑΠ 6 (β) ΘΙΗΚΑΘΑ ΚΖ ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΥΛ ΘΙΗΚΑΘΗΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ % ΦΝΟΝΠ ΘΙΗΚΑ- ΘΗΝ ΠΛΝΙΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΦΝΟΝ Άλσ ησλ ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖ LEASING: Ζ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ ΡΖΠ ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΩΛ ΚΔΠΩΛ ΠΡΖ ΠΓΣΟΝΛΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ. 18

19 ΞΗΛΑΘΑΠ Ππληειεζηέο Φνξνιφγεζεο Δηαηξηψλ ΝΚΝΟΟΘΚΔΠ, ΔΡΔΟΝΟΟΘΚΔΠ, ΘΝΗΛΩΛΗΘΔΠ ΑΠΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΔΠ, ΑΠΡΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ, ΠΚΚΔΡΝΣΗΘΔΠ, ΑΦΑΛΔΗΠ ΓΗΘΖΓΝΟΗΘΔΠ ΠΚΒΝΙΑΗΝΓΟΑΦΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ Α.Δ., Δ.Ξ.Δ. θ.ιπ. ΛΝΚΗΘΑ ΚΖ ΘΔΟΓΝΠΘΝΞΗΘΑ ΗΔΟΝΗ ΛΑΝΗ, ΚΖΡΟΝΞΝΙΔΗΠ, Λ.Ξ ΞΝ ΔΞΗΓΗΩΘΝΛ ΘΝΗΛΩΦΔΙΔΗΠ ΠΘΝΞΝΠ, ΘΝΗΛΩΦΔΙΖ ΗΓΟΚΑΡΑ ΝΗΘ. ΔΡΝΠ 2005 ΝΗΘ. ΔΡΝΠ 2006 ΝΗΘ. ΔΡΝΠ 2007 ΝΗΘ. ΔΡΝΠ % 24% 22% 20% 35% 32% 29% 25% 25% 25% 25% 25% 35% 32% 29% 25% 35% 32% 29% 25% 10% 7% 4% ΑΞΑΙΙΑΓΖ Έηζη γλσξίδνληαο ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα παξνπζηάζνπκε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο, ζηηο επφκελεο ζειίδεο, κε βάζε ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα θαη ηε κνξθή, κε ην ζπληειεζηή έθπησζεο θφξνπ ζηελ αμία θάζε δαπάλεο εμφδνπ. Νη παξαθάησ πίλαθεο είλαη πνιύ βνεζεηηθνί αθφκα θαη ζηελ επηινγή κνξθήο γηα νπνηνλδήπνηε κε βάζε ηα θνξνινγεηέα θέξδε θαη ην ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο ηνπ. Ζ επηινγή καο θξίζεθε κε ηηο ζπλεζέζηεξεο κνξθέο επηρεηξήζεσλ Α.Δ., Δ.Ξ.Δ., Ν.Δ. ή Δ.Δ. κε 2 εηαίξνπο θαη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 50%, Ν.Δ. ή Δ.Δ. κε 3 εηαίξνπο θαη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 33,3% θαη Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Διεχζεξνπο Δπαγγεικαηίεο. 19

20 Αλαζηαζία Γ. Ρζέληδηθα ΞΗΛΑΘΑΠ 8 σντελεστής Έκπτωσης Φόροσ Βάση Μορυής Πελάτη για το έτος 2005 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΔΑ ΚΔΡΓΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ Ο.Δ. ή Δ.Δ. Ο.Δ. ή Δ.Δ. ή ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Α.Δ. & Δ.Π.Δ. με 2 εταίροσς με 3 εταίροσς ΔΛΔΤΘ. ΔΠΑΓΓ. 0, ,00 32,00% 12,00% 12,00% 0,00% 9.500, ,00 32,00% 12,00% 12,00% 15,00% , ,00 32,00% 12,00% 12,00% 30,00% , ,00 32,00% 12,00% 12,00% 40,00% , ,00 32,00% 19,50% 12,00% 40,00% , ,00 32,00% 27,00% 12,00% 40,00% , ,00 32,00% 27,00% 19,50% 40,00% , ,00 32,00% 27,00% 27,00% 40,00% , ,00 32,00% 32,00% 27,00% 40,00% ,01 & Πλέον 32,00% 32,00% 32,00% 40,00% ΞΗΛΑΘΑΠ 9 σντελεστής Έκπτωσης Φόροσ Βάση Μορυής Πελάτη για το έτος 2006 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΔΑ ΚΔΡΓΗ Ο.Δ. ή Δ.Δ. ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ Ο.Δ. ή Δ.Δ. ή ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Α.Δ. & Δ.Π.Δ. με 2 εταίροσς με 3 εταίροσς ΔΛΔΤΘ. ΔΠΑΓΓ. 0, ,00 29,00% 11,00% 11,00% 0,00% 9.500, ,00 29,00% 11,00% 11,00% 15,00% , ,00 29,00% 11,00% 11,00% 30,00% , ,00 29,00% 11,00% 11,00% 40,00% , ,00 29,00% 18,50% 11,00% 40,00% , ,00 29,00% 26,00% 11,00% 40,00% , ,00 29,00% 26,00% 18,50% 40,00% , ,00 29,00% 26,00% 26,00% 40,00% , ,00 29,00% 31,00% 26,00% 40,00% ,01 & Πλέον 29,00% 31,00% 31,00% 40,00% ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖ LEASING: Ζ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ ΡΖΠ ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΩΛ ΚΔΠΩΛ ΠΡΖ ΠΓΣΟΝΛΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ. 20

21 ΞΗΛΑΘΑΠ 10 σντελεστής Έκπτωσης Φόροσ Βάση Μορυής Πελάτη για το έτος 2007 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΔΑ ΚΔΡΓΗ Ο.Δ. ή Δ.Δ. Ο.Δ. ή Δ.Δ. ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ή ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Α.Δ. & Δ.Π.Δ. με 2 εταίροσς με 3 εταίροσς ΔΛΔΤΘ. ΔΠΑΓΓ. 0, ,00 25,00% 10,00% 10,00% 0,00% 9.500, ,00 25,00% 10,00% 10,00% 15,00% , ,00 25,00% 10,00% 10,00% 30,00% , ,00 25,00% 10,00% 10,00% 40,00% , ,00 25,00% 17,50% 10,00% 40,00% , ,00 25,00% 25,00% 10,00% 40,00% , ,00 25,00% 25,00% 17,50% 40,00% , ,00 25,00% 25,00% 25,00% 40,00% , ,00 25,00% 30,00% 25,00% 40,00% ,01 & Πλέον 25,00% 30,00% 30,00% 40,00% 21

22 Αλαζηαζία Γ. Ρζέληδηθα ΚΔΟΝΠ ΓΔΡΔΟΝ 1. Δπηινγή Γαπαλψλ κε βάζε ηε Κνξθή Δπηρείξεζεο Έρνληαο ηα παξαπάλσ εξγαιεία, φπσο καο αλέπηπμε ε εξγαζία, ηνπο πίλαθεο ηεο ζειίδαο 21 θαη 29, κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε θαη λα εμεηάζνπκε ζηελ πξάμε ηελ επηινγή δαπάλεο κε βάζε ηε κνξθή καο. Γηα ην ιφγν απηφ δεηήζακε απφ ηελ αληηπξνζσπεία απηνθηλήησλ ηεο Φνπξηνύλαο Αλαζηάζηνο Auto Θαβάια Δ.Ξ.Δ. κηα πξνζθνξά αγνξάο ελφο κέζνπ απηνθηλήηνπ θπβηθψλ ηχπνπ GRANDE PUNTO αμίαο ,00 επξψ θαη ελφο πνιπηεινχο απηνθηλήηνπ θπβηθψλ ηχπνπ LANCIA THESIS αμίαο ,00 επξψ. Δπίζεο ξσηήζακε θαη καο ελεκέξσζαλ γηα ηα θνζηνιφγηα δαπαλψλ ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ. Αληίζηνηρα γηα ηνπο δχν ηχπνπο απηνθηλήηνπ δεηήζακε απφ κία εηαηξία Σξνλνκίζζσζεο Απηνθηλήησλ ηεο ΠΑΘΥ ΑΛΥΛΚΖΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ λα καο θάλεη πξνζθνξά κίζζσζεο θαη λα καο εθδψζεη Ππκθσλεηηθφ Κίζζσζεο Απηνθηλήηνπ ψζηε λα εμεηάζνπκε ηνπο φξνπο θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε δηκεξή ζχκβαζε. Έρνληαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα εμεηάζνπκε πέληε ππνζεηηθά παξαδείγκαηα δχν αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, ελφο ειεχζεξνπ επαγγεικαηία, κίαο Δ.Ξ.Δ. θαη κίαο Ν.Δ. ζπγθξίλνληάο ηα κε κία ζπγθεθξηκέλε επηζηεκνληθή κεζνδνινγία. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ζέινπκε λα παξνπζηάζνπκε ζην επφκελν κέξνο ην Ππκθσλεηηθό Κίζζσζεο Απηνθηλήηνπ. Απηφ απνηειείηαη απφ έληεθα ζειίδεο, ζεσξείηε ζηελ αξκφδηα Γ.Ν.. ηεο έδξαο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ. Κειεηψληαο ην ζα κπνξέζνπκε λα επηζεκάλνπκε ηα θχξηα ζεκεία ηνπ. ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖ LEASING: Ζ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ ΡΖΠ ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΩΛ ΚΔΠΩΛ ΠΡΖ ΠΓΣΟΝΛΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ. 22

23 2. Ππκθσλεηηθά Κίζζσζεο Απηνθηλήηνπ ΠΑΘΩ ΠΑΘΥ Α.Δ.Ρ.Δ. ΥΡΟΝΟΜΙΘΩΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΦΚ: , ΓΝ Β ΘΑΒΑΙΑΠ ΑΠΞΟΖ ΑΚΚΝΠ 2 - ΘΑΒΑΙΑ Ρει Fax ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ ΚΗΠΘΥΠΖΠ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ Δλ Θαβάια ζήκεξνλ ηελ 26/01/2006 κεηαμχ : 1) ηεο ΠΑΘΥ Α.Δ.Ρ.Δ. κε δηαθξηηηθφ ζήκα SATH A.E. ε νπνία ζην εμήο ζα θαιείηαη «Δθκηζζσηήο» εδξεπνχζεο εηο Θαβάια θαη επί ηεο Άζπξεο Άκκνπ 2, κε Α.Φ.Κ , λνκίκσο εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνπο Φνπξηνχλα Πάββα θαη Θσκά ηνπ Αλαζηαζίνπ, θαη 2) ηεο επηρείξεζεο ΡΟΝΘΝΚΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ - ΡΠΔΛΡΕΗΘΑ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ Ν.Δ. πνπ εδξεχεη επί ηεο νδνχ Αθξίηα 12 ζηελ Θαβάιαο, κε Α.Φ.Κ θαη εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ θ. Ρπξνθφκν Ησάλλε πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «Κηζζσηήο», γίλνληαη δεθηά ηα θάησζη: ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΚΗΠΘΥΠΔΥΠ 1. ΝΟΗΠΚΝΗ : Πηελ εξκελεία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζε θάζε «Ξαξαξηήκαηνο» πνπ αληηζηνηρεί ζ απηή, νη παξαθάησ ιέμεηο θαη εθθξάζεηο έρνπλ ηελ έλλνηα : (α) Γεληθνί όξνη Κηζζώζεσο Ρν Ππκθσλεηηθφ απηφ, πνπ θαιείηαη θαη «θχξηα Πχκβαζε» ζεζπίδεη ηηο γεληθέο θαη ζεκειηψδεηο αξρέο, πνπ δηέπνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ζρεηηθά κε ην ή ηα κηζζνχκελα κε ην ή ηα ζρεηηθά «Ξαξαξηήκαηα» ησλ απηνθηλήησλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη φξνη ησλ «Ξαξαξηεκάησλ» ζα έρνπλ ακνηβαία ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. (β) Ξαξάξηεκα Κε ην ζπκθσλεηηθφ απηφ, ζπλνκνινγνχληαη θαη γίλνληαη απνδεθηνί νη αλαθεξφκελνη ζηε Κίζζσζε θάζε ζπγθεθξηκέλνπ απηνθηλήηνπ εηδηθνί φξνη θαη ζπκθσλίεο (Ξεξηγξαθή, δηάξθεηα, κίζζσκα, θ.ι.π.). Ρν ζπκθσλεηηθφ απηφ πξνζαξηάηαη εάλ ππνγξαθζεί, ζηελ παξνχζα «θχξηα ζχκβαζε» γίλεηαη ην αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο, αξηζκείηαη δηαδνρηθά θαη θαιείηαη αληίζηνηρα «Ξαξάξηεκα» Α Λν 1», «Ξαξάξηεκα Α Λν 2», «Ξαξάξηεκα Α Λν 3», θ.ν.θ. 2. ΚΗΠΘΥΠΖ ΑΡΝΘΗΛΖΡΥΛ : (α) Ν Δθκηζζσηήο ελνηθηάδεη ζηνλ Κηζζσηή ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο θαη ζπκθσλίεο επηβαηηθά απηνθίλεηα φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηα Ξαξαξηήκαηα. (β) Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο κίζζσζεο γηα θάζε απηνθίλεην νξίδεηαη ε ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκεξνκελία απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Δθκηζζσηή φηη ην απηνθίλεην είλαη έηνηκν πξνο παξάδνζε. (γ) Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο κίζζσζεο ζα αλαγξάθεηαη ζην ζπλνδεπηηθφ Ξαξάξηεκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνγξαθεί ηα αληίζηνηρα Ξαξαξηήκαηα θάζε απηνθηλήηνπ. 23

24 Αλαζηαζία Γ. Ρζέληδηθα 3. ΞΙΖΟΥΚΖ ΚΗΠΘΥΚΑΡΝΠ (α) Ρν κεληαίν κίζζσκα νξίδεηαη γηα θάζε απηνθίλεην θαη ηχπν νρήκαηνο φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζην Ξαξάξηεκα. (β) Ν Κηζζσηήο ζα πξνθαηαβάιιεη κε ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο σο εγγχεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ ηξία (3) κηζζψκαηα ζπλ ηνλ πξνβιεπφκελν Φ.Ξ.Α. ην νπνίν ζπκςεθίδεηαη κε ηξία (3) ηειεπηαία κηζζψκαηα, εθηφο εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. β. (γ) Ρν κεληαίν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη ζηελ 1 ε εκέξα εθάζηνπ κηζζσηηθνύ κελόο ή κηζζνινγηθήο πεξηόδνπ βάζε Ξίλαθα Θαηαβνιήο Δλνηθίσλ ζηελ Ρξάπεδα Alpha Bank. Όηαλ κηα πιεξσκή έλαληη ηνπ ρξένπο ζπκπέζεη ζε κε εξγάζηκε εκέξα, ε πιεξσκή (δ) απηή ζα γίλεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. Ζ κε θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο θαηά ηελ ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβαξχλεη ηνλ Κηζζσηή κε ηφθν ππεξεκεξίαο ππνινγηδφκελν ζην νθεηιφκελν πνζφ. (ε) Ζ ηηκή είλαη ζηαζεξή γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο. Δμαηξνχληαη ηα έμνδα ησλ αζθαιίζηξσλ, Ρειψλ Θπθινθνξίαο, νη ηπρφλ απμήζεηο ησλ νπνίσλ εθαξκφδνληαη άκεζα κε ηζφπνζε αχμεζε ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο αλαδξνκηθά απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αχμεζεο. (δ) Ν Κηζζσηήο δε δηθαηνχηαη ζε κείσζε ή κε θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο ή νπνηνπδήπνηε είδνπο απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε πνπ ειιείπνπλ νη ζπλνκνινγεζείζεο ηδηφηεηεο ηνπ κηζζίνπ ή θέξεη ηνχην ειάηησκα κέρξη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ. 4 ΑΠΦΑΙΗΠΖ (α) Κε επηκέιεηα θαη επζχλε ηνπ Δθκηζζσηή, ηα απηνθίλεηα θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθά γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ξεηψο αλαθέξνληαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7. Δηδηθφηεξα δε ην απηνθίλεην θαιχπηεηαη αζθαιηζηηθά σο εμήο : Αζηηθή Αζθάιεηα πξνο Ρξίηνπο ( ιηθέο Εεκίεο Πσκαηηθέο Βιάβεο) θαη κέρξη ηα εθάζηνηε νξηδφκελα απφ ηελ θπβέξλεζε πνζά. Αζθάιεηα Ξπξφο. Αζθάιεηα Νιηθή Θινπήο. Δπηπξφζζεηα, ν Κηζζσηήο απαιιάζζεηαη απφ ην θφζηνο επηζθεπήο ησλ δεκηψλ ηνπ απηνθηλήηνπ ζπλεπεία αηπρήκαηνο ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ θέξεη απηφο, εθ φζνλ έρνπλ ηεξεζεί νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 7. Γηθαηνχρνο ηνπ αζθαιίζκαηνο ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ είλαη ν Δθκηζζσηήο. (β) Ν Δθκηζζσηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αξλεζεί λα παξέρεη νπνηαδήπνηε αζθάιηζε ζε εληεηαικέλν νδεγφ ηνπ Κηζζσηή, εθφζνλ απηφο είλαη πξφμελνο επαλεηιεκκέλσλ δεκηψλ ζε κηζζσκέλα απηνθίλεηα. (γ) Ρν απηνθίλεην δελ είλαη αζθαιηζκέλν γηα Κεξηθή Θινπή. Ππλεπψο, ζε πεξίπησζε απψιεηαο ιφγσ θινπήο, εμαξηεκάησλ ή αμεζνπάξ ηνπ απηνθηλήηνπ, ηελ επζχλε αληηθαηάζηαζήο ησλ, ηελ θέξεη απνθιεηζηηθά ν Κηζζσηήο. (δ) Δηδηθή Ππκθσλία Αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα. 5 ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ (α) Ρα κηζζσκέλα απηνθίλεηα ζα παξαδνζνχλ κε ηνλ ζπλήζε εξγνζηαζηαθφ εμνπιηζκφ ηνπο εθηφο εάλ άιινο έρεη ζπκθσλεζεί. Νπνηνζδήπνηε επηπιένλ εμνπιηζκφο ή αμεζνπάξ, ζα πεξηγξάθεηαη ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖ LEASING: Ζ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ ΡΖΠ ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΩΛ ΚΔΠΩΛ ΠΡΖ ΠΓΣΟΝΛΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ. 24

25 ζην αληίζηνηρν Ξαξάξηεκα, ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη θαη ζα αληηζηνηρεί ζην απηνθίλεην,πνπ ζα θέξεη ηνλ πξφζζεην απηφ εμνπιηζκφ. (β) Ππκθσλείηαη, φηη ε πξνζζήθε άιισλ λνκίκσλ αμεζνπάξ ρξεζίκσλ ζηελ αζθαιή νδήγεζε, φπσο πξνβνιέσλ νκίριεο, θαζψο θαη ξαδηνθαζεηνθψλσλ, θ.ι.π., ζα γίλεηαη θαηφπηλ αηηήζεσο θαη κε έμνδα ηνπ Κηζζσηή, εθηφο εάλ άιισο έρεη ζπκθσλεζεί, θαη κφλνλ ζηα ζπλεξγεία ηνπ Δθκηζζσηή. Ρα πξφζζεηα απηά αμεζνπάξ ζα παξακείλνπλ εηο φθεινο ηνπ κηζζίνπ θαηά ηελ ιχζε ή ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο, ηνπ κηζζσηνχ κε δηθαηνχκελνπ λα ηα αθαηξέζεη. 6 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΔΞΗΠΘΔΔΠ (α) Ν Δθκηζζσηήο (β) Ν Δθκηζζσηήο δελ θέξεη θακία επζχλε εάλ ιείπεη απφ ηνλ επηιεγκέλν ηχπν απηνθηλήηνπ ε ηδηφηεηα ηελ νπνία είρε ππνζρεζεί ν θαηαζθεπαζηήο ή αλ ε ηδηφηεηα απηή έπαςε λα ππάξρεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Κίζζσζεο. (γ) Ν Δθκηζζσηήο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί ην απηνθίλεην ψζηε απηφ λα βξίζθεηαη πάληνηε ζε θαιή θαηάζηαζε γηα αζθαιή νδήγεζε. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα θάλεη ηεο επηζθεπέο ή / θαη αληηθαηαζηάζεηο κεραληθψλ θαη ειεθηξηθψλ εμαξηεκάησλ ( εμαηξέζεη ησλ ειαζηηθψλ, ) εθφζνλ νη επηζθεπέο ή αληηθαηαζηάζεηο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο ιφγσ θζνξάο ή αηπρήκαηνο. Ν Δθκηζζσηήο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα ειαζηηθά ιφγσ θζνξάο ησλ έλεθα ηεο ζπλήζνπο ρξήζεο. Δπηζθεπέο κεξψλ ηνπ απηνθηλήηνπ φπσο ηαπεηζαξίεο, πιαζηηθά θαιχκκαηα, θ.ι.π., νη νπνίεο δελ είλαη ζπλέπεηα θζνξάο έλεθα ζπλήζνπο ρξήζεο ή αηπρήκαηνο θαιππηφκελνπ απφ ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο, επηβαξχλνπλ ηνλ Κηζζσηή. (δ) Πε πεξίπησζε πνπ ην κίζζην απηνθίλεην αθηλεηνπνηεζεί, ν Δθκηζζσηήο ζα παξάζρεη ζηνλ Κηζζσηή, εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ηνπ κηζζσκέλνπ απηνθηλήηνπ, άιιν απηνθίλεην γηα πξνζσξηλή αληηθαηάζηαζε θαη κέρξη επηζθεπήο ηνπ αξρηθά κηζζσκέλνπ. Οεηά εμαηξείηαη ε αθηλεηνπνίεζε απφ αθαίξεζε ησλ θξαηηθψλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο ιφγσ παξάβαζεο ηνπ Θ.Ν.Θ. ππφ ηνπ Κηζζσηνχ ή ησλ πξνζηηζέλησλ ππ απηνχ πξνζψπσλ. (ε) Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξηζκέλα ή φια ηα κηζζσκέλα απηνθίλεηα θιαπνχλ ή θαηαζηξαθνχλ απφ αηηίεο γηα ηηο νπνίεο ν Κηζζσηήο έρεη απαιιαρζεί απφ ηελ επζχλε απνθαηάζηαζεο ηεο δεκίαο, ν Δθκηζζσηήο ππνρξενχηαη λα ηα απνθαηαζηήζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο εάλ απηφ είλαη δπλαηφλ, ή λα ηα αληηθαηαζηήζεη κε άιια αληίζηνηρνπ ηχπνπ θαη ειηθίαο. Πε θάζε πεξίπησζε δε, ν Δθκηζζσηήο ζα πξέπεη λα παξέρεη ρξήζε απηνθηλήηνπ εληφο πέληε (5) εκεξψλ. (ζη) Ν Δθκηζζσηήο ππνρξενχηαη ζηελ παξνρή Νδηθήο Βνήζεηαο εληφο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο κε έμνδά ηνπ. 7 ΔΞΗΡΟΔΞΝΚΔΛΖ ΣΟΖΠΖ Ν Κηζζσηήο απνδέρεηαη : (α) Ρα κηζζσκέλα απηνθίλεηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Κηζζσηή κφλν θαη κφλν γηα λφκηκεο ρξήζεηο, απφ πξνζεθηηθνχο θαη αζθαιείο νδεγνχο, θαηφρνπο αληίζηνηρεο άδεηαο νδήγεζεο. Ν Κηζζσηήο ζα πξέπεη λα απαηηεί νη νδεγνί ηνπ λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο νδηθήο θπθινθνξίαο. Όηαλ δηαηππσζεί παξάπνλν απφ ηνλ Δθκηζζσηή ή εθπξφζσπφ ηνπ, φηη δηαπηζηψζεθε θαθή ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Κηζζσηή απηφο ππνρξενχηαη λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα ζηακαηήζεη θαη ελ ζπλερεία λα απνηξέςεη ηελ επαλάιεςε απηνχ ηνπ γεγνλφηνο. 25

26 Αλαζηαζία Γ. Ρζέληδηθα (β) Διάρηζην φξην ειηθίαο ηνπ νδεγνχ γηα κηζζσκέλα απηνθίλεηα είλαη ην 23 ν έηνο, θαη ειάρηζηνο ρξφλνο πνπ έρεη παξέιζεη απφ ηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο νδήγεζεο είλαη έλα έηνο. Πηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο δελ ηζρχεη, ηφηε ρξεηάδεηαη πξνέγθξηζε ηνπ Δθκηζζσηή θαη ε θαηαβνιή απαζθάιηζηξνπ, ψζηε λα ηζρχνπλ φιεο νη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 (α) ηνπ παξφληνο. (γ) Ν Κηζζσηήο είλαη απφιπησο ππεχζπλνο θαη ζπκθσλεί λα εηδνπνηεί ηνλ Δθκηζζσηή, γηα νπνηνδήπνηε πξφζηηκν, θαηάζρεζε, δήκεπζε ή πνηλή, γηα ηξνραία παξάβαζε ή παξάβαζε άιισλ λφκσλ, εληνιψλ ή θαλφλσλ νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο ππεξεζίαο εθ φζνλ αθνξνχλ κηζζσκέλν απηνθίλεην. (δ) Ν Κηζζσηήο δελ επηηξέπεηαη λα κεηαθέξεη κε ην κηζζσκέλν απηνθίλεην άηνκα ή αληηθείκελα επη πιεξσκή πεξηζηαζηαθά ή θαη επάγγεικα ή λα ην ρξεζηκνπνηεί γηα κάζεκα νδεγήζεσο ή λα κεηαθέξεη εθξεθηηθέο χιεο ή λα ιακβάλεη κέξνο ζε αγψλεο. (ε) Ν Κηζζσηήο ζα πξέπεη λα απαηηεί απφ ηνπο νδεγνχο λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο πξνο απνηξνπή θινπήο ηνπ κηζζσκέλνπ απηνθηλήηνπ, εηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα απαηηεί νη νδεγνί λα έρνπλ ηηο πφξηεο θαη ηνλ δηαθφπηε θιεηδσκέλα θαζψο θαη ηα παξάζπξα θιεηζηά φηαλ ην κηζζσκέλν απηνθίλεην δελ ρξεζηκνπνηείηαη. Ρα δε θιεηδηά ζα πξέπεη πάληα λα βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ εληεηαικέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Κηζζσηή. Οεηά ζπκθσλείηαη φηη ζε πεξίπησζε ακέιεηαο θαη κε εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ, δελ ζα ηζρχεη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη θινπήο. (ζη) Ν Κηζζσηήο πξέπεη πάληνηε λα έρεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ ην απηνθίλεην θαη λα εηδνπνηεί ακέζσο θαη εγγξάθσο ηνλ Δθκηζζσηή, εάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν έραζε ηνλ έιεγρν ή θαηνρή ηνπ απηνθηλήηνπ, δελ ζα πξέπεη δε λα επηηξέπεη ην απηνθίλεην λα βγεη εθηφο ηνπ Διιεληθνχ ρψξνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Δθκηζζσηή. (δ) Ν Κηζζσηήο έρνληαο ζηελ θαηνρή ηνπ θαη ζηελ ρξήζε ηνπ ην απηνθίλεην, ζα εηδνπνηεί ηνλ Δθκηζζσηή γηα θάζε κε θπζηνινγηθή θζνξά θαζψο επίζεο θαη γηα ηα δηαλπζέληα κεληαίσο ρηιηφκεηξα ψζηε ην απηνθίλεην θαη ηα ειαζηηθά ηνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Λφκνπ. (ε) Ν Κηζζσηήο πξέπεη λα πιεξψλεη άκα ηε αηηήζεη ηνπ Δθκηζζσηή φιεο ηηο δαπάλεο θαη επηβαξχλζεηο απφ παξαβάζεηο ηνπ Θ.Ν.Θ. γηα ηα κηζζσκέλα απηνθίλεηα. (ζ) Ν Κηζζσηήο ξεηά αλαγλσξίδεη, ζπλνκνινγεί θαη απνδέρεηαη φηη εθφζνλ ην κηζζσκέλν απηνθίλεην νδεγεί δηθαηνχκελν γηα απηφ άηνκν, βξηζθφκελν ζε κέζε ή θάησ απφ ηελ επήξεηα βαξβηηνπξηθψλ ή θάζε είδνπο λαξθσηηθψλ ή νπνηνζδήπνηε ηξίηνο κε δηθαηνχκελνο, δελ θαιχπηεηαη απφ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ αζθάιηζε θαη είλαη ππεχζπλνο γηα απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ζε ηξίηνπο ή ζην κηζζσκέλν απηνθίλεην, έλαληη ηνπ Δθκηζζσηνχ. (η) Ν Κηζζσηήο ή νη πξνζηηζέληεο απφ εαπηφλ νδεγνί ππνρξενχληαη λα πξνβαίλνπλ ζε θάζε ελδεδεηγκέλε ελέξγεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε επη ηνπ απηνθηλήηνπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Δθκηζζσηή, επζπλφκελνο άιισο ζε απνδεκίσζε. (θ) Ρα κηζζσκέλα απηνθίλεηα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εθπξνζψπνπο ηνπ Κηζζσηή ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ ζα έρνπλ πξνεγθξηζεί απφ ηνλ Δθκηζζσηή. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν Κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ζηνλ Δθκηζζσηή θαηάζηαζε ππαιιήισλ πνπ ζα είλαη πξνζηηζέληεο γηα ηελ νδήγεζε ηνπ απηνθηλήηνπ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ν αξηζκφο αδείαο ηθαλφηεηαο ηνχησλ, ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ. 8 ΘΟΗΝΡΖΡΑ ΡΝ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ Ρν παξφλ είλαη κφλνλ ζπκθσλεηηθφ καθξνρξφληνπ κηζζψκαηνο απηνθηλήησλ. Ηδηνθηήηεο δε ησλ απηνθηλήησλ παξακέλεη πάληνηε ν Δθκηζζσηήο, ή άιινο ηξίηνο,ν δε Κηζζσηήο δελ έρεη άιιν δηθαίσκα εθηφο απφ ηελ απιή θαηνρή θαη ρξήζε ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαη δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα ή εμνπζία λα κεηαβηβάζεη ηελ θπξηφηεηα ή λνκή ησλ Κηζζσκέλσλ απηνθηλήησλ ζε ηξίηνπο νχηε λα εθπνηήζεη, επηβαξχλεη, λα ππνκηζζψλεη ή λα ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖ LEASING: Ζ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ ΡΖΠ ΣΟΝΛΝΚΗΠΘΩΠΖΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΩΛ ΚΔΠΩΛ ΠΡΖ ΠΓΣΟΝΛΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ. 26

27 παξαρσξεί ηελ ρξήζε, κεξηθή ή νιηθή, κεηά ή άλεπ αληαιιάγκαηνο ησλ κηζζσκέλσλ απηνθηλήησλ. 9 ΞΑΟΑΙΔΗΤΔΗΠ ΚΗΠΘΥΡΝ Ππκθσλείηαη φηη ν Δθκηζζσηήο, κε έμνδα ηνπ Κηζζσηή, έρεη ην δηθαίσκα άκεζεο πεξηζπιινγήο ή αθαίξεζεο ησλ κηζζσκέλσλ απηνθηλήησλ νπνπδήπνηε θαη εάλ επξίζθνληαη ζε πεξίπησζε : (α) Ιήμεσο ή δηαθνπήο ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ. (β) Ξαξαβάζεσο εθ κέξνπο ηνπ Κηζζσηή ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο θαη ηδίσο ησλ φξσλ πεξί επηηξεπφκελεο ρξήζεσο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 θαη ηεο πιεξσκήο ηνπ κηζζψκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 (γ). (γ) Όπνπ έρεη επέιζεη γεγνλφο θαηαγγειίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 (α). 10 ΔΞΗΠΡΟΝΦΖ ΡΥΛ ΑΡΝΘΗΛΖΡΥΛ (α) Κεηά ηελ ιήμε ή δηαθνπή, αλ ζπκβεί, ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ ν Κηζζσηήο πξέπεη λα επηζηξέςεη ζηνλ Δθκηζζσηή ηα απηνθίλεηα ζε θαιή θαηάζηαζε, πιελ ησλ θζνξψλ ηεο ζπλήζνπο ρξήζεσο. (β) Πε πεξίπησζε πνπ ιείπνπλ εμαξηήκαηα ή αληαιιαθηηθά θαηά ηελ παξάδνζε ή ην απηνθίλεην έρεη ππνζηεί θζνξέο πέξαλ ηεο ζπλήζνπο ρξήζεσο ν Κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ Δθκηζζσηή ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ή επηζθεπήο θαηά πεξίπησζε. Δθ φζνλ ε δνζείζα εγγχεζε δελ έρεη ζπκςεθηζζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο, ζπκςεθίδεηαη κε ηελ απαίηεζε ηνπ Δθκηζζσηή ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 11 ΔΗΓΝΞΝΗΖΠΔΗΠ Νπνηαδήπνηε απαξαίηεηε εηδνπνίεζε ηνπ ελφο πξνο ην άιιν πξέπεη λα γίλεηαη κφλν δηα ζπζηεκέλεο επηζηνιήο, ηέιεμ ή ηέιεθαμ, απεπζπλφκελεο ζηελ δηεχζπλζε ηνπ κέξνπο ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε εηδνπνίεζε θαη ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ εθηφο εάλ θάπνην απφ ηα κέξε έρεη αιιάμεη δηεχζπλζε θαη έρεη εηδνπνηήζεη εγγξάθσο δη απηφ ην έηεξν κέξνο. 12 ΞΑΟΑΗΡΖΠΖ (α) Δάλ ν Δθκηζζσηήο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ θάλεη ρξήζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ δηθαησκάησλ ηνπ, απνξξεφλησλ απφ ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ έζησ θαη επί καθξφλ ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ζα δχλαηαη λα ζεσξεζεί φηη παξαηηείηαη απφ ηνπο φξνπο, ζπκθσλίεο, δηθαηψκαηα θαη πξνλφκηα, ηα νπνία παξακέλνπλ ζε πιήξε ηζρχ, δπλάκελνο νπνηεδήπνηε λα θάλεη ρξήζε απηψλ, εθηφο εάλ έρεη επέιζεη ηέηνηα παξαίηεζε. (β) Ν Δθκηζζσηήο νπδέπνηε δχλαηαη λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο γηα απψιεηα εξγαζίαο, θέξδνπο ή απνθαηάζηαζεο ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο ηνπ Κηζζσηή εάλ απηφο ζηεξεζεί δηα νηνλδήπνηε ιφγν ηεο ρξήζεσο ηνπ απηνθηλήηνπ. 13 ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ : O Eθκηζζσηήο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : (α) Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηεο πιεξσκήο ηνπ κηζζψκαηνο ή νπνηαζδήπνηε γεληθά νθεηιήο πνπ βαξχλεη ην Κηζζσηή, ζπλεπεία ηεο παξνχζεο, πέξα απφ ηε ζπκθσλεκέλε κέξα θαηαβνιήο ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ (αξ. 3) ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ξεηή δήιε εκέξα θαηαβνιήο πνζνχ απφ ηελ επφκελε εκέξα πνπ ελνριήζεθε γηα ηελ θαηαβνιή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηνλ Δθκηζζσηή. 27

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι Δπιβλέποςζα καθηγήηπια: Λημναίος Παπθένα ποςδαζηέρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ» Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΜΑΝΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔ ΘΔΜΑ «Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ Τπεχζπλνη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΜΕ ΥΡΟΝΟΜΕΡΙΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ (TIMESHARING)»

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΜΕ ΥΡΟΝΟΜΕΡΙΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ (TIMESHARING)» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ- MANAGEMENT ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ UK Diverted Profits Tax Άξζξν 21 ηνπ Ν. 4321/2015 2 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ Δηζαγσγή δξάζεσλ πάηαμεο ηεο θνξναπνθπγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ ( ) Αξηζκφο χκβαζεο.. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ. ζήκεξα ηελ..ελ ηνπ ηνπ έηνπο.. ( ), εκέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο

εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΏΝ ΠΟΤΓΧΝ εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κσλζηαληίλνο Η. Ληάπεο Δπάγγεινο Γ. Πνιίηεο, PhD Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1. Ειςαγωγι... 5 1.1 Η ζννοια τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ςποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Κηποςπό Αναγνώζηη από ηον ζποςδαζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ επίζθεςεο αζζελψλ Έθδνζε α.π.π. απφ γηαηξνχο πνπ ζπκβάιινληαη κε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην Γεκφζην.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα