ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E.Β.E.Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E.Β.E.Π."

Transcript

1 ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E.Β.E.Π. ΑΡ. Μ.Α.Ε /11/B/99/6 Ε ΡΑ: 5 ο χλµ. Π.Ε.Ο. ΘΗΒΩΝ-ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης -.Π.Χ.Π.) Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. την 17 Μαρτίου 2009 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου - Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή - Καταστάση Αποτελεσµάτων της χρήσης που έληξε την 31 εκεµβρίου Ισολογισµός της 31 εκεµβρίου Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου Καταστάσεις Ταµειακών Ροών για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31 εκεµβρίου Στοιχεία & Πληροφορίες ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

3 ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΕΒΕΠ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» παρουσιάζει την έκθεση του για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2008 σύµφωνα µε το άρθρο 136 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι επισυναπτόµενες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» καλύπτουν το χρονικό διάστηµα 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2008, και συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες της µητρικής εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK AΒΕΕ». Όπως προκύπτει από αυτές το έτος 2008 αποτέλεσε µια δύσκολη και ζηµιογόνο χρονιά για την Εταιρεία. Εξέλιξη και Επιδόσεις της Εταιρείας Στη συνέχεια παρατίθενται τα βασικά στοιχεία αποτελεσµάτων για τη χρήση 2008 σε σχέση µε τη χρήση 2007: PAIRIS PACK ABEE Πωλήσεις ,7% Κόστος Πωληθέντων ,7% Μικτό Κέρδος ,1% Περιθώριο Μ.Κ. 8,1% 5,2% Λοιπά Λειτ. Έσοδα ,9% Έξοδα ιαθέσεως ,3% Έξοδα ιοικήσεως ,5% Λοιπά Λειτ. Έξοδα ,9% Κέρδος Λειτουργίας ,9% Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους -7,3% -2,4% Καθαρά Κόστη Χρηµατοδότησης ,2% Έσοδα από Συνδεδεµένες Επιχ. 0 0 Κέρδη προ Φόρων ,9% Περιθώριο Κερδών προ Φόρων -16,3% -7,6% Φόρος Εισοδήµατος ,6% Κέρδη µετά από Φόρους ,7% Περιθώριο ΚΜΦ -19,3% -9,2% Ο κύκλος εργασιών το 2008 διαµορφώθηκε στα Ευρώ Το 2007 τα µικτά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ Η ζηµία προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων διαµορφώθηκε στα Ευρώ Η ζηµία προ φόρων ανήλθε σε Ευρώ , ενώ η ζηµία µετά από φόρους ανήλθε σε Ευρώ Στοιχεία Ισολογισµού Το Σύνολο του Ενεργητικού ανέρχεται στις σε Ευρώ Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας «ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» ανέρχεται σε Ευρώ ,00 και διαιρείται σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 3,00 η κάθε µία. ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΕΒΕΠ

4 ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΕΒΕΠ Ο είκτης Ξένα/Ίδια Κεφάλαια διαµορφώνεται σε 2,4 ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνου Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε Συναλλαγµατικούς κινδύνους αφού το πλήθος των συναλλαγών της,εκφράζονται σε ευρώ. Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στην διακύµανση των τιµών των α υλών,η οποία ενδεχοµένως να µην µετατοπίζεται πλήρως στην τιµή πώλησης, µε αποτέλεσµα την συµπίεση των περιθωρίων κέρδους ή την αποµείωση της αξίας του αποθέµατος. Τα µεγέθη της Εταιρείας έχουν µικρή συµµετοχή στον όµιλο για το λόγο αυτό,δεν κρίθηκε σκόπιµο η περαιτέρω ανάλυση κινδύνων,όπως κίνδυνοι ρευστότητας, κίνδυνοι κεφαλαιακής επάρκειας κλπ. Συναλλαγές µε Συνδεµένα Μέρη Τα ποσά των ενδοεταιρικών πωλήσεων-εσόδων και αγορών-δαπανών, σωρευτικά κατά την περίοδο ανέρχονται σε Ευρώ και Ευρώ , ενώ τα υπόλοιπα των ενδοεταιρικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην λήξη της τρέχουσας περιόδου σε Ευρώ και Ευρώ αντίστοιχα. Τα ποσά των ενδοεταιρικών συναλλαγών, τη χρήση 2008 αναλύονται ως εξής: Εταιρείες Πωλήσεις- Άλλα Έσοδα Αγορές- απάνες Απαιτήσεις Υποχρεώσεις ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε THRACE IPOMA A.D THRACE GREINER PACKAGING S.R.L THRACE PACKAGING D.O.O THRACE TEKNIK Σύνολο Οι συναλλαγές µεταξύ των συνδεµένων µερών γίνονται σε κανονικές τιµές. Καµιά εγγύηση δεν έχει δοθεί ούτε έχει ληφθεί από τα συνδεδεµένα µέρη. Θήβα, 17/3/2009 Το ιοικητικό Συµβούλιο ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΕΒΕΠ

5 Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ς τ η ς ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της «ΠΑΙΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΠΑΙΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ», που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ης εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας.

6 Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43 α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΟΙΚΗΣΗ: ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: FAX: site: ΑΘΗΝΑ: Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: FAX: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΤΙΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ) ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31 & ΠΑΤΡ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: /1 FAX: ΚΕΡΚΥΡΑ: Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΗΛ FAX: ΠΑΤΡΑ: ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: FAX: ΚΑΒΑΛΑ ΑΓΚΛΗ ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ: FAX: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ FAX: ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ν. ΖΕΡΒΑ 2, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ , FAX: ΛΑΡΙΣΑ; ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ FAX:

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ω ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Σηµ Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων 4 ( ) ( ) Μικτό κέρδος Λοιπά λειτουργικά έσοδα Έξοδα διάθεσης 4 ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης 4 ( ) ( ) Λοιπά λειτουργικά έξοδα 7 (17.554) (3.876) Λειτουργικό κέρδος/(ζηµία)προ χρηµ/κων εξόδων και φόρων ( ) ( ) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) 8 ( ) ( ) (Ζηµία) / Κέρδη, προ φόρων ( ) ( ) Μείον: φόρος εισοδήµατος 9 (86.484) (68.884) (Ζηµία) /Κέρδη, µετά από φόρους ( ) ( ) Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρείας ( ) ( ) Αποσβέσεις ( Κέρδη /(ζηµία)προ χρηµ/κων,επενδ.εξόδων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) Οι Οικονοµικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 1 έως 16, συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιηµένα ισχύουν σήµερα και µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 17 Μαρτίου 2009 και υπογράφονται, για λογαριασµό αυτού, από τους: Πρόεδρος & ιευθ.σύµβουλος Αντιπρόεδρος Προισταµένη Λογιστηρίου Χαλιορής Στ.Κωνσταντίνος Κολύβας Αντ.Θεοδόσιος Κυρλίδου Κ.Φωτεινή Α Τ.ΑΑ Α Τ.ΑΕ Α Τ.Π ΑΡ.Α.ΟΕΕ Α ΤΑΞΗΣ Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες 5-16 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

8 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Σηµ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγιο Ενεργητικό Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία Λοιπές µακροχρόνιες απαιτήσεις Αναβαλλόµενοι φόροι Σύνολο µη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέµατα Φόρος Εισοδήµατος Εισρακτέος Πελάτες Λοιποί λογαριασµοί εισπρακτέοι Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καθαρή Θέση Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο ( ) ( ) Σύνολο Καθαρής Θέσης (α) Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµα δάνεια Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµα δάνεια Λοιποί λογαριασµοί πληρωτέοι-δεδουλευµένα έξοδα Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (β) ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες 5-16 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. υναπτόµενες σηµειώσεις (σελ 5-22) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεω ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ω ΕΚΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό και Αφορολογητα Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο Σύνολο Υπόλοιπο την ( ) Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών /( ζηµιών) - - ( ) ( ) Έκδοση µετοχών - - Λοιπές µεταβολές - (68.884) (68.884) Μεταβολές περιόδου - - ( ) ( ) Υπόλοιπο την ( ) Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό και Αφορολογητα Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο Σύνολο Υπόλοιπο την ( ) Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών /( ζηµιών) - - ( ) ( ) Έκδοση µετοχών Λοιπές µεταβολές Μεταβολές περιόδου - - ( ) ( ) Υπόλοιπο την ( ) Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες 5-16 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ω ΕΚΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριοτήτες Κέρδη, προ φόρων ( ) ( ) Πλέον / µείον προσαρµογών για: Αποσβέσεις Προβλέψεις - Συναλλαγµατικές διαφορές - - Ζηµία /( Κέρδη) από πώληση παγίων Χρεωστικοί τόκοι Λειτουργικά κέρδη προ µεταβολών κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση )/ µείωση απαιτήσεων ( ) ( ) Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων ( ) Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων Χρηµατικά διαθέσιµα από λειτουργίκές δραστηριότητες Πληρωθέντες τόκοι ( ) ( ) Πληρωθέντες φόροι εισοδήµατος - - Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ) Επενδυτικές ραστηριότητες Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων περιουσιακών στοιχείων Αγορά ενσωµάτων και αΰλων περιουσιακών στοιχείων (74.508) ( ) Αγορά άλλων επενδύσεων - - Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (60.708) ( ) Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - - Εισπράξεις από δάνεια Αποπληρωµές ανείων ( ) ( ) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (64.835) Καθαρή αύξηση χρηµ/κών διαθεσίµων και ισοδύναµων αυτών (60.402) Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών την 1 η Ιανουαρίου Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών την 31 εκεµβρίου σελ Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες 5-16 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

11 . ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Ποσά σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 1 Σύσταση - ραστηριότητες ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας Η ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. (µε διακριτικό τίτλο PAIRIS PACK S.A.) - εφεξής Η Εταιρεία - ιδρύθηκε το 2004, µε ΑΡ.Μ.Α.Ε 44332/11/Β/99/6 και έχει έδρα το 5 ο χλµ. Π.Ε.Ο. Θηβών-Χαλκίδας. Το αντικείµενο εργασιών της Εταιρείας είναι η παραγωγή και εµπορία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προϊόντων συσκευασίας διογκωµένης πολυστερίνης (EPS). Στο Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας συµµετέχει η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. µε ποσοστό 100%, ενώ το ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τα κάτωθι µέλη: Όνοµα Χαλιoρής Κωνσταντίνος Κολύβας Θεοδόσιος Γεωργοστάθης Μιχάλης Χρούντας ηµήτριος Θέση Πρόεδρος & ιευθ.σύµβουλος Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. µε έδρα το Μαγικό, του ήµου Βιστωνίδας, στο Νοµό Ξάνθης και Α.Μ.Α.Ε 11188/06/Β/86/31. Η ΠΑΙΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΕΒΕΠ είναι θυγατρική εταιρεία της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK ΑΒΕΕ µε ποσοστό 100%. Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε., συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε., µε ποσοστό 92,84%. Η µέθοδος ενοποίησης που χρησιµοποιείται είναι η ολική µέθοδος. 2 Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές µε τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηµένος ισχύει σήµερα. 2.1 Βάση Παρουσίασης Οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (εφεξής Οικονοµικές Καταστάσεις ), έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τον Ν.2190/1920, όπως τροποποιηµένος ισχύει σήµερα και µε τηv αρχή του ιστορικού κόστους και σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π), όπως, αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του κανονισµού αριθµ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 19 Ιουλίου Η Εταιρεία κατήρτισε αυτές τις Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (.Λ.Π) 1, περί Προετοιµασίας Οικονοµικών Καταστάσεων, όπως και το σύνολο των Λογιστικών Προτύπων και διερµηνιών που έχουν υιοθετηθεί απο την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων που καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου Η εφαρµογή των ανωτέρω Λογιστικών Προτύπων και διερµηνιών καλύπτει όλες τις περιόδους, τρέχουσα και συγκριτικές, που παρουσιάζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 2.2 Εκτιµήσεις της ιοίκησης Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων, σύµφωνα µε τα.π.χ.π., απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων από τη ιοίκηση και την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων, καθώς επίσης και τα ποσά εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της διαθέσιµης πληροφόρησης, η οποία στηρίζεται σε ιστορικά δεδοµένα και σε υποθέσεις και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων. Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων, επανεκτιµώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις, από τυχόν αλλαγές τους, αναγνωρίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις κατά τον χρόνο που πραγµατοποιούνται. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύναται να έχουν επίπτωση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

12 . 2.3 Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, µειωµένα µε τις επιχορηγήσεις που λαµβάνονται, καθώς και µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν αποµειώσεις της αξίας τους. Οι επισκευές και συντηρήσεις των ενσώµατων παγίων στοιχείων επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσµάτων µε την πραγµατοποίησή τους. Το κόστος κτήσης και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις των παγίων που πωλούνται ή αποσύρονται, αντιλογίζονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη στιγµή της πώλησης ή της απόσυρσης και, οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία προκύπτει, καταχωρείται στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσµάτων, µε βάση τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης, καθ όλη τη διάρκεια της ζωής των ενσώµατων παγίων στοιχείων. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, ανά κατηγορία ενσώµατου παγίου στοιχείου, έχει ως εξής: Κατηγορία Συντ. αποσβ. Ωφέλιµη ζωή Κτίρια - Εγκατατάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα 2,5 % -5 % έτη Μηχανήµατα - Τεχν.εγκαταστάσεις - Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 7 % - 15 % 6,5-14 έτη Μεταφορικά µέσα 10 % - 20 % 5-10 έτη Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 10 % - 20 % 5-10 έτη Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 20 % -30 % 3-5 έτη Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται, εξετάζονται όµως για τυχόν αποµείωση της αξίας τους. Οι υπολειµµατικές αξίες των παγίων και η ωφέλιµη ζωή τους αναπροσαρµόζονται, αν κριθεί απαραίτητο, κάθε φορά που συντάσσονται οικονοµικές καταστάσεις. Πάγια που έχουν υποστεί αποµείωση προσαρµόζονται στην ανακτίσηµη αξία τους (Σηµείωση 2.5). 2.4 Λοιπά Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Τα Λοιπά Αΰλα Περιουσιακά Στοιχεία αφορούν κυρίως προγράµµατα λογισµικού και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. Οι αξίες αυτές εµφανίζονται στο κόστος κτήσης, µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις τους. Οι αποσβέσεις των άϋλων περιουσιακών στοιχείων επιβαρύνουν τη Κατάσταση Αποτελεσµάτων, µε βάση τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης, καθ όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, έχει ως εξής: Κατηγορία Συντ.αποσβ Ωφέλιµη ζωή ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 20 % 5 έτη Λογισµικά προγράµµατα Η/Υ 20 % 5 έτη 2.5 Αποµειώσεις Περιουσιακών Στοιχείων (Ενσώµατων και Αΰλων) Τα Ενσώµατα Πάγια και Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία εκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος Ισολογισµού, για τον εντοπισµό τυχόν ζηµίας απο αποµείωση της αξίας τους. Η σχετική ζηµία αναγνωρίζεται στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων στην περίπτωση που η ανακτίσηµη αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι µικρότερη απο τη λογιστική του αξία. Στην περίπτωση που προκύπτει ζηµία από πάγιο που έχει αναπροσαρµοσθεί η σχετική ζηµία µειώνει το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής. Η ανακτήσιµη αξία ορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης του παγίου (µείον τα απαιτούµενα για την πώληση κόστη διάθεσης) και της αξίας της χρήσης του. 2.6 Αποθέµατα Τα Αποθέµατα απεικονίζονται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους (κτήσης ή παραγωγής) και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πωλήσης, κατά τη συνήθη πορεία ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

13 . της επιχείρησης, µειωµένη µε το υπολογιζόµενο κόστος διάθεσής τους. Το κόστος των αποθεµάτων περιλαµβάνει τις δαπάνες αγοράς, το κόστος υλικών τις δαπάνες παραγωγής και άλλες δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για να φτάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και κατάσταση. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε βάση τη µέθοδο του τριµηνιαίου σταθµικού µέσου όρου. 2.7 Λογαριασµοί Εισπρακτέοι - Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις Οι εισπρακτέοι λογαριαµοί αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµολογιακή τους αξία. Κατά τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων διενεργείται έλεγχος αποµείωσης και σχηµατίζεται πρόβλεψη µε ποσά για τα οποία υπάρχει εκτίµηση ότι δεν θα εισπραχθούν. Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρµόζεται και η διαφορά η οποία προκύπτει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της εκάστοτε περιόδου. Η Εταιρεία, για την εξασφάλιση των πιστωτικών κινδύνων, συνάπτει ασφαλιστήρια συµβόλαια κάλυψης πιστώσεων πελατών. 2.8 Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Ταµειακών ιαθέσιµων Για σκοπούς κατάρτισης της Κατάστασης Ταµειακών Ροών, στην κατηγορία των ιαθεσίµων και Ταµειακών ιαθεσίµων περιλαµβάνονται το ταµείο, τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσµίας βραχείας διάρκειας, ήτοι αυτές που λήγουν εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων. 2.9 Συναλλαγές σε συνάλλαγµα Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις αποτιµώνται και παρουσιάζονται σε Ευρώ. Τα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Τα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, τα οποία εκφράζονται σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού σε Ευρώ, µε βάση τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. Όποιες συναλλαγµατικές διαφορές, (κέρδη ή ζηµίες) προκύπτουν απο τη µετατροπή αυτή, καταχωρούνται στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Τα µη νοµισµατικά στοιχεία του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων, αποτιµώνται µε τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισής τους Μερίσµατα Με βάση την Ελληνική νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, κάθε χρήση, να διανέµουν στους µετόχους τους, τουλάχιστον το 35% των ετήσιων κερδών, µετά από φόρους και µετά την κράτηση για τακτικό αποθεµατικό. Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά το χρόνο έγκρισής τους από τη γενική συνέλευση των µετόχων Έσοδα Έσοδα απο Πωλήσεις Αγαθών και Υπηρεσιών Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Οµιλος αποστέλλει τα αγαθά στους πελάτες, εκδίδει τα σχετικά παραστατικά πώλησης και η είσπραξη της απαίτησης θεωρείται εύλογα εξασφαλισµένη. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται στα Αποτελέσµατα ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού Κρατικές Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις για ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αφαιρούνται από τη λογιστική αξία του στοιχείου για το οποίο ελήφθησαν οι επιχορηγήσεις. Το εισόδηµα αναγνωρίζεται µε τη µορφή µειωµένων ποσών απόσβεσης κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του σχετικού στοιχείου ενεργητικού. Οι κρατικές επιδοτήσεις που αφορούν το προσωπικό αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την διάρκεια των περιόδων που σχετίζονται µε τα αντίστοιχα έξοδα και εµφανίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στο λογαριασµό Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα. ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

14 Έσοδα απο Ενοίκια Τα έσοδα από ενοίκια αναγνωρίζονται στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων ως έσοδο και εµφανίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στο λογαριασµό Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα Έσοδα απο Τόκους Έσοδα από τόκους θεωρούνται οι δεδουλευµένοι τόκοι, ο υπολογισµός των οποίων γίνεται λαµβάνοντας υπόψη το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ισχύον επιτόκιο Έξοδα Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δουλευµένη βάση. Οι δαπάνες των λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων καθ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης. Το καθαρό κόστος χρηµατοδότησης αποτελείται απο τους δουλευµένους τόκους, επί των συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων των δουλευµένων πιστωτικών τόκων, που προκύπτουν απο τη βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων Φόρος Εισοδήµατος Η επιβάρυνση της χρήσης/περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αφορά τους τρέχοντες και τους αναβαλόµενους φόρους. Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος είναι οι πληρωτέοι φόροι επί του φορολογητέου εισοδήµατος της χρήσης βάσει των συντελεστών φόρου που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, καθώς και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Αναβαλόµενοι, είναι οι φόροι (ή οι φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζηµίες) οι οποίοι θα καταλογισθούν απο τις φορολογικές αρχές σε µελλοντικές χρήσεις. Οι αναβαλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου που θα ισχύουν κατά το χρόνο καταλογισµού τους, επί της διαφοράς µεταξύ της λογιστικής και της φορολογικής βάσης των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στο βαθµό που οι διαφορές αυτές συνθέτουν ετεροχρονισµούς, που θα εξαλειφθούν στο µέλλον. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, αναγνωρίζονται µόνο στην έκταση στην οποία είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη, µε τα οποία θα συµψηφισθούν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις µειώνονται κατά την έκταση στην οποία δεν είναι πλέον προφανές ότι η σχετική µελλοντική φορολογική ελάφρυνση θα εξασφαλισθεί. Ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Καθαρή Θέση, αν αφορούν στοιχεία που έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στην Καθαρή Θέση. ή απευθείας στην 2.14 Παροχές σε εργαζόµενους Η εταιρεία έχει υποχρέωση βάσει προγραµµάτων καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους για την µελλοντική καταβολή παροχών, ανάλογα µε το χρόνο προυπηρεσίας τους. Η υποχρέωση αυτή υπολογίζεται ως η παρούσα αξία του αναµενόµενου να καταβληθεί δεδουλευµένου δικαιώµατος κάθε εργαζοµένου,κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Το χρησιµοποιούµενο προεξοφλητικό επιτόκιο είναι ίσο µε την απόδοση των µακροπρόθεσµων οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου, κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 2.15 Προβλέψεις Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει υποχρέωση, από γεγονότα που ήδη έχουν συµβεί και είναι βέβαιο ότι η τακτοποίησή τους θα δηµιουργήσει εκροή, το ύψος της οποίας µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Η αναγνώριση των προβλέψεων γίνεται στη παρούσα αξία των κεφαλαίων που αναµένεται να απαιτηθούν για να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. Οι σχηµατισθείσες προβλέψεις µειώνονται µε τα ποσά που καταβάλλονται για τον διακανονισµό των υποχρεώσεων αυτών. Τα ποσά των προβλέψεων επανεκτιµώνται, κατά τη σύνταξη των εκάστοτε Οικονοµικών Καταστάσεων. Προβλέψεις για µελλοντικές ζηµίες δεν αναγνωρίζονται. Αποζηµειώσεις που εισπράτονται από ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

15 . τρίτους και αφορούν µέρος, ή όλο το ποσό της εκτιµηµένης εκροής, αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του Ενεργητικού, µόνο όταν είναι βέβαιη η είσπραξη του Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Για σκοπούς αποτίµησης, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρίνονται ως εξής: α) Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη Στη κατηγορία αυτή ανήκουν τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του Ενεργητικού, για τα οποίο υπάρχει πρόθεση και δυνατότητα διακράτησης τους µέχρι τη λήξη τους. Οι επενδύσεις αυτές αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος τους. β) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Στη κατηγορία αυτή ανήκουν τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία για τα οποία υπάρχει πρόθεση για πώληση τους σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (µετοχές, κλπ). Τα στοιχεία αυτά αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, µε µεταφορά της προκύπτουσας σε κάθε αποτίµηση διαφοράς, σε ιδιαίτερο αποθεµατικό της Καθαρής Θέσης Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και λογιστική αντιστάθµισης Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα είναι αυτά που, κατά την έναρξη τους έχουν µηδενική ή µικρή αξία, η οποία µεταβάλλεται ανάλογα µε τη µεταβολή που σηµειώνεται σε κάποιο υποκείµενο στοιχείο µε το οποίο συνδέονται (επιτόκια, συνάλλαγµα, κλπ). Όταν το παράγωγο αποκτά θετική αξία, αναγνωρίζεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις ως στοιχείο Ενεργητικού, ενώ αντίθετα, όταν αποκτά αρνητική αξία, αναγνωρίζεται ως υποχρέωση. Τα παράγωγα που χρησιµοποιεί ο Όµιλος είναι για σκοπούς αντιστάθµισης του κινδύνου από απαιτήσεις πελατών σε ξένο νόµισµα. Η µεταβολή της αξίας του µέσου αντιστάθµiσης και η µεταβολή της αξίας του αντισταθµιζόµενου στοιχείου που οφείλεται στους κινδύνους που αντισταθµίζονται, αναγνωρίζονται στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το Άρτιο Η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας των µετοχών και της τιµής των καταχωρούνται στο λογαριασµό «Υπέρ το Άρτιο Αποθεµατικό» Αποτελέσµατα εις νέον Τα πληρωτέα µερίσµατα, µειώνουν το λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις νέον» µε πίστωση της υποχρέωσης, κατά το χρόνο έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

16 3 Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα Κέρδη από πώληση παγίων Επιδοτήσεις Ο.Α.Ε.. Ενοίκια Εισπραττόµενα έξοδα πωλήσεων - - Λοιπά λειτουργικά έσοδα Σύνολο Ανάλυση Εξόδων Παραγωγή ιοίκηση ιάθεση Σύνολο Παραγωγή ιοίκηση ιάθεση Σύνολο Αναλώσεις αποθεµάτων Αµοιβές-έξοδα προσωπικού Αµοιβές-έξοδα τρίτων Ηλεκτρικό ρεύµα Λοιπές παροχές τρίτων Μεταφορικά Αναλώσιµα ιάφορα έξοδα Αποσβέσεις Σύνολο Κόστος Μισθοδοσίας Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος κάθε περιόδου αναλύεται ως εξής: Μισθωτοί 4 8 Ηµεροµίσθιοι 9 17 Σύνολο ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

17 Το κόστος µισθοδοσίας αναλύεται ως εξής: Μισθοί Κοινωνικές επιβαρύνσεις Λοιπές δαπάνες προσωπικού Σύνολο (α) Ηµεροµίσθια Κοινωνικές επιβαρύνσεις Λοιπές δαπάνες προσωπικού Σύνολο (β) Γενικό Σύνολο (α)+(β) Το σύνολο του προσωπικού των εταιρειών, που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα, είναι ασφαλισµένο τόσο για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, όσο και για κύρια σύνταξη στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 6 Ανάλυση Αποσβέσεων Παραγωγή ιοίκηση ιάθεση Σύνολο Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα Ζηµιές από Εκποίηση Παγίων Λοιπά λειτουργικά έξοδα Σύνολο Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Εσόδων - Εξόδων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα - - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ( ) ( ) Σύνολο ( ) ( ) ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

18 9 Φόρος Εισοδήµατος Σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, Ν.3697/2008 ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται µε συντελεστή 25% για την χρήση 2008 και µειώνεται σταδιακά κατά µία ποσοστιαία µονάδα κάθε έτος από το 2010 µέχρι και το Για το λόγο αυτό έγινε επαναπροσδιορισµός του αναβαλλόµενου φόρου και η σχετική µεταβολή καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα χρήσης.με την φορολόγηση των κερδών των εταιρειών, οι µέτοχοι λαµβάνουν τα µερίσµατα που τους αναλογούν. Φόρος εισοδήµατος Αναβαλλόµενος φόρος Σύνολο - - (86.484) (68.884) (86.484) (68.884) Ο αναβαλλόµενος φόρος στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων προκύπτει από τις ακόλουθες προσωρινές διαφορές: ικαιώµατα εργαζοµένων - - Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων - - Πάγια ιαφ. συντ. απόσβεσης - επιχορηγήσεις παγίων (86.484) (68.884) Σύνολο (86.484) (68.884) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι την χρήση Για τις µη ελεγχθείσες χρήσεις υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων, κατά το χρόνο που αυτές θα εξετασθούν από τις φορολογικές αρχές. Η έκβαση αυτών των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί, στο παρόν στάδιο, και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε σχετική πρόβλεψη στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 10 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια & Τεχν. Έργα Μηχανήµατα & Τεχνικές Εγκαταστάσεις Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός Πάγια υπό Εκτέλεση ή Εγκατάσταση Σύνολο ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ Αξία κτήσης Προσθήκες Εκποιήσεις/Μεταφορές - ( ) (56.879) (38.827) (5.366) ( ) ( ) Αξία κτήσης ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Συσσωρ. αποσβέσεις ( ) ( ) (32.564) (48.994) - ( ) Αποσβέσεις περιόδου - (47.832) ( ) (11.493) (20.488) - ( ) Αποσβέσεις εκποιήσεων Συσσωρ. αποσβέσεις ( ) ( ) (12.308) (69.482) ( ) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ Έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσηµειώσεις επί των παγίων για εξασφάλιση δανείων ευρώ ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

19 Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια & Τεχν. Έργα Μηχανήµατα & Τεχνικές Εγκαταστάσεις Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός Πάγια υπό Εκτέλεση ή Εγκατάσταση Σύνολο ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ Αξία κτήσης Προσθήκες Εκποιήσεις/Μεταφορές ( ) ( ) Αξία κτήσης ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Συσσωρ. αποσβέσεις (50.016) ( ) (21.379) (28.026) 0 ( ) Αποσβέσεις περιόδου 0 (50.016) ( ) (1.184) (20.967) 0 ( ) Αποσβέσεις εκποιήσεων 0 0 Συσσωρ. αποσβέσεις ( ) ( ) (32.564) (48.994) ( ) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ Αποθέµατα Εµπορεύµατα Προϊόντα Παραγωγή σε εξέλιξη - Α Ύλες Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων - - Σύνολο Λοιποί Λογαριασµοί Εισπρακτέοι Πελάτες Γραµµάτια-επιταγές µεταχρονολογηµένες ουλευµένα έσοδα Λοιπές απαιτήσεις Σύνολο Χρηµατικά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα αυτών Ταµείο Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Σύνολο ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

20 14 Μετοχικό Κεφάλαιο και Υπέρ το Άρτιο Αποθεµατικό Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 3,00 (σε απόλυτα ποσά) έκαστη. 15 Αποθεµατικά Υπόλοιπο την Υπόλοιπο την Τακτικό Αποθεµατικό Αφορολόγητα Αποθεµατικά - Λοιπά αποθεµατικά - - Σύνολο Τακτικό Αποθεµατικό Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής νοµοθεσίας η δηµιουργία τακτικού αποθεµατικού - µε την κατ έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των ετησίων, µετά από φόρου κερδών - είναι υποχρεωτική, µέχρι να φθάσει το αποθεµατικό το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό διανέµεται µόνο κατά την διάλυση της εταιρείας, µπορεί να συµψηφιστεί όµως µε συσσωρευµένες ζηµίες. 16 Μακροπρόθεσµα - Βραχυπρόθεσµα άνεια Τα µακροπρόθεσµα δάνεια της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες. Ο χρόνος αποπληρωµής τους ποικίλλει, ανάλογα µε τη σύµβαση του δανείου και είναι κατά κανόνα συνδεδεµένα µε Euribor πλέον περιθωρίου. Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από διάφορες τράπεζες, µε επιτόκιο Euribor, πλέον περιθωρίου και Libor πλέον περιθωρίου. εν έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσηµειώσεις παγίων για την εξασφάλιση αυτών των δανείων. 17 Αναβαλλόµενοι Φόροι Μεταβολή Παγίων και -Άΰλων παγίων στοιχείων Μελλοντικές παροχές εργαζοµένων - Προβλέψεις επισφαλών πελατών - Λοιπές αιτίες - Σύνολο Η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση εµφανίζεται µε παρένθεση. ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

21 18 Λοιποί Λογαριασµοί Πληρωτέοι - εδουλευµένα Έξοδα Προµηθευτές Πιστωτές διάφοροι Υποχρεώσεις προς τρίτους Προβλέψεις - - ουλευµένα έξοδα Σύνολο Συναλλαγές µε Συνδεµένα Μέρη Τα ποσά των ενδοεταιρικών πωλήσεων-εσόδων και αγορών-δαπανών, σωρευτικά κατά την περίοδο ανέρχονται σε Ευρώ και Ευρώ , ενώ τα υπόλοιπα των ενδοεταιρικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην λήξη της τρέχουσας περιόδου σε Ευρώ και Ευρώ αντίστοιχα. Τα ποσά των ενδοεταιρικών συναλλαγών, τη χρήση 2008 αναλύονται ως εξής: Εταιρείες Πωλήσεις- Άλλα Έσοδα Αγορές- απάνες Απαιτήσεις Υποχρεώσεις ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε THRACE IPOMA A.D THRACE GREINER PACKAGING S.R.L THRACE PACKAGING D.O.O THRACE TEKNIK Σύνολο Οι συναλλαγές µεταξύ των συνδεµένων µερών γίνονται σε κανονικές τιµές. Καµιά εγγύηση δεν έχει δοθεί ούτε έχει ληφθεί από τα συνδεδεµένα µέρη. 20 εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις εν υπάρχουν σηµαντικές εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις η οριστική διευθέτηση των οποίων να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική θέση της Εταιρείας. Όπως αναφέρεται και στη σηµείωση 9, η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για ορισµένες χρήσεις. Επειδή οι φορολογικοί έλεγχοι, ενδέχεται να µην αναγνωρίσουν την παραγωγικότητα ορισµένων δαπανών, είναι πιθανόν να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι για τις ανέλεγκτες αυτές χρήσεις. 21 ιαχείρηση Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε Συναλλαγµατικούς κινδύνους αφού το πλήθως των συνναλλαγών της,εκφράζονται σε ευρώ. Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στην διακύµανση των τιµών των α υλών,η οποία ενδεχοµένως να µην µετατοπίζεται πλήρως στην τιµή πώλησης,µε αποτέλεσµα την συµπίεση των περιθωρίων κέρδους ή την αποµείωση της αξίας του αποθέµατος. Τα µεγέθη της Εταιρείας έχουν µικρή συµµετοχή στον όµιλο για το λόγο αυτό,δεν κρίθηκε σκόπιµο η παραιτέρω ανάλυση κινδύνων,όπως κίνδυνοι ρευστότητας,κίνδυνοι κεφαλαιακής επάρκειας,κλπ. ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

22 22 Eπικεφαλής εταιρεία του Οµίλου Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. µε έδρα το Μαγικό, του ήµου Βιστωνίδας, στο νοµό Ξάνθης και Α.Μ.Α.Ε 11188/06/Β/86/31. Οι ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας είναι διαθέσιµες στη ιεύθυνση: Υπουργείο Ανάπτυξης, ιεύθυνση Εµπορίου, Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ Αθήνα καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας: ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

23 ÐÁÚÑÇÓ ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÅÓ Á.Å.Â.Å.Ð. Áñéè. Ìçôñþïõ ÁÅ: 44332/11/Â/99/6 Äéåýèõíóç Ýäñáò: 5ï ËÌ. Ð.Å.Ï. ÈÇÂÙÍ ÁËÊÉÄÁÓ Óôïé åßá êáé ðëçñïöïñßåò ñþóçò áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2008 ìý ñé 31 Äåêåìâñßïõ 2008 (äçìïóéåõüìåíá âüóåé ôïõ Ê.Í.2190/20,Üñèñï 135 ãéá åðé åéñþóåéò ðïõ óõíôüóóïõí åôþóéåò ïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò,åíïðïéçìýíåò êáé ìç, êáôü ôá ÄËÐ) Ôá ðáñáêüôù óôïé åßá êáé ðëçñïöïñßåò ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôéò ïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò, óôï åýïõí óå ìßá ãåíéêþ åíçìýñùóç ãéá ôçí ïéêïíïìéêþ êáôüóôáóç êáé ôá áðïôåëýóìáôá ôçò ÐÁÚÑÇÓ ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÅÓ Á.Å.Â.Å.Ð. Óõíéóôïýìå óôïí áíáãíþóôç ðñéí ðñïâåß óå ïðïéáäþðïôå åßäïõò åðåíäõôéêþ åðéëïãþ Þ Üëëç óõíáëëáãþ ìå ôçí Åôáéñåßá íá áíáôñýîåé óôç äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ ôçò ìçôñéêþò åôáéñåßáò, üðïõ áíáñôþíôáé ïé ïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò êáèþò êáé ç Ýêèåóç åëýã ïõ ôïõ Ïñêùôïý ÅëåãêôÞ ËïãéóôÞ. ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÇÓ Áñìüäéá Íïìáñ ßá: Óýíèåóç ÄÓ: Bïéùôßáò Êùí/íïò Ó. áëéïñþò Ðñüåäñïò & Äéåõè. Óýìâïõëïò, Èåïäüóéïò Á. Êïëýâáò Áíôéðñüåäñïò, Ìé Üëçò È. ÃåùñãïóôÜèçò ÌÝëïò, ÄçìÞôñéïò Á. ñïýíôáò ÌÝëïò ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ Çìåñïìçíßá Ýãêñéóçò ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôüóåùí (áðü ôéò ïðïßåò áíôëþèçêáí ôá óõíïðôéêü óôïé åßá): 17 Ìáñôßïõ 2009 Ïñêùôüò ÅëåãêôÞò: Êùíóôáíôßíïò Í. Ðáðáðïóôüëïõ Á.Ì. ÓÏÅË ÅëåãêôéêÞ åôáéñåßá: Ó.Ï.Ë. Á.Å.O.E. Ôýðïò Ýêèåóçò åëýã ïõ åëåãêôþí: Ìå óýìöùíç ãíþìç Äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ Åôáéñåßáò: ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ÑÇÓÇÓ ÐïóÜ åêöñáóìýíá óå åõñþ 31/12/ /12/2007 ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ Åíóþìáôá ÐÜãéá óôïé åßá åíåñãçôéêïý ËïéðÜ óôïé åßá ìç êõêëïöïñïýíôïò åíåñãçôéêïý Óýíïëï ìç êõêëïöïñïýíôïò åíåñãçôéêïý (á) ÁðïèÝìáôá ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëüôåò ËïéðÜ óôïé åßá êõêëïöïñïýíôïò åíåñãçôéêïý Óýíïëï êõêëïöïñïýíôïò Åíåñãçôéêïý (â) ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ (á+â) ÊÁÈÁÑÇ ÈÅÓÇ ÊÁÉ ÕÐÏ ÑÅÙÓÅÉÓ Ìáêñïðñüèåóìåò äáíåéáêýò õðï ñåþóåéò Âñá õðñüèåóìåò äáíåéáêýò õðï ñåþóåéò ËïéðÝò âñá õðñüèåóìåò õðï ñåþóåéò Óýíïëï õðï ñåþóåùí (á) Ìåôï éêü (Þ åôáéñéêü) êåöüëáéï ËïéðÜ óôïé åßá êáèáñþò èýóçò ìåôü ùí Åôáéñåßáò ( ) ( ) Óýíïëï êáèáñþò èýóçò ìåôü ùí (Þ åôáßñùí) Åôáéñåßáò (â) ÓÕÍÏËÏ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ÊÁÉ ÕÐÏ ÑÅÙÓÅÙÍ (ã) = (á) + (â) ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ÑÇÓÇÓ ÐïóÜ åêöñáóìýíá óå åõñþ 1/1 31/12/2008 1/1 31/12/2007 ÊáèáñÞ èýóç Ýíáñîçò ñþóåùò (1/1/2008 êáé 1/1/2007 áíôßóôïé á) ÊÝñäç / (æçìßåò) ôçò ñþóåùò ìåôü áðü öüñïõò ðïõ áíôéóôïé ïýí óôïõò ìåôü ïõò ( ) ( ) ËïéðÝò ìåôáâïëýò 0 (68.884) ÊáèáñÞ èýóç ëþîçò ñþóåùò (31/12/2008 êáé 31/12/2007 áíôßóôïé á) ÐïóÜ åêöñáóìýíá óå åõñþ 1/1 31/12/2008 1/1 31/12/2007 ËåéôïõñãéêÝò Äñáóôçñéüôçôåò ÊÝñäç ðñï öüñùí ( ) ( ) ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãýò ãéá: ÁðïóâÝóåéò (ÊÝñäç) / ÆçìéÝò áðï ðþëçóç Ðáãßùí ñçìáôïïéêïíïìéêü (Ýóïäá) / Ýîïäá êáèáñü ËåéôïõñãéêÜ êýñäç ðñï ìåôáâïëþí êåöáëáßïõ êßíçóçò ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãýò ãéá ìåôáâïëýò ëïãáñéáóìþí êåöáëáßïõ êßíçóçò Þ ðïõ ó åôßæïíôáé ìå ôéò ëåéôïõñãéêýò äñáóôçñéüôçôåò: Måßùóç / (áýîçóç) áðáéôþóåùí ( ) ( ) Måßùóç / (áýîçóç) áðïèåìüôùí ( ) (Ìåßùóç) / Áýîçóç õðï ñåþóåùí (ðëçí ôñáðåæþí) ñçìáôéêü äéáèýóéìá áðü ëåéôïõñãßá Ìåßïí: ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöþ Ýîïäá êáôáâåâëçìýíá ( ) ( ) Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü ëåéôïõñãéêýò äñáóôçñéüôçôåò (á) ( ) ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëþóåéò åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðáãßùí ðåñéïõóéáêþí óôïé åßùí ÁãïñÝò åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðáãßùí ðåñéïõóéáêþí óôïé åßùí (74.508) ( ) Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü åðåíäõôéêýò äñáóôçñéüôçôåò (â) (60.708) ( ) ñçìáôïäïôéêýò äñáóôçñéüôçôåò ÅéóðñÜîåéò áðü åêäïèýíôá / áíáëçöèýíôá äüíåéá ÁðïðëçñùìÝò Äáíåßùí ( ) ( ) Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü ñçìáôïäïôéêýò äñáóôçñéüôçôåò (ã) (64.835) ÊáèáñÞ áýîçóç / (ìåßùóç) óôá ôáìåéáêü äéáèýóéìá êáé éóïäýíáìá ñþóçò (á) + (â) + (ã) (60.402) ÔáìåéáêÜ äéáèýóéìá êáé éóïäýíáìá óôçí áñ Þ ôçò ñþóçò ÔáìåéáêÜ äéáèýóéìá êáé éóïäýíáìá óôï ôýëïò ôçò ñþóçò ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÑÇÓÇÓ ÐïóÜ åêöñáóìýíá óå åõñþ 1/1 31/12/2008 1/1 31/12/2007 Êýêëïò åñãáóéþí ÌéêôÜ ÊÝñäç / (æçìéýò) ÊÝñäç / (æçìéýò) ðñï öüñùí, ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìüôùí êáé áðïóâýóåùí ÊÝñäç / (æçìéýò) ðñï öüñùí, ñçìáôïäïôéêþí êáé åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìüôùí ( ) ( ) ÊÝñäç / (æçìéýò) ðñï öüñùí óýíïëï ( ) ( ) Ìåßïí öüñïé (86.484) (68.884) ÊÝñäç / (æçìéýò) ìåôü áðü öüñïõò óýíïëï ( ) ( ) ÈÞâá, 17 Ìáñôßïõ 2009 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ & ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ANTÉÐÑÏÅÄÑÏÓ Ç ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÇ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ Ïé ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ôçò Åôáéñåßáò åíïðïéïýíôáé ìå ôç ìýèïäï ôçò ïëéêþò åíïðïßçóçò óôéò åíïðïéçìýíåò ïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò ôçò åôáéñåßáò ÐËÁÓÔÉÊÁ ÈÑÁÊÇÓ PACK Á.Â.Å.Å. ìå Ýäñá ôç ÂÉ.ÐÅ. Éùáííßíùí êáé Á.Ì.Á.Å /42/Â/02/13, ç ïðïßá óõììåôý åé óôï ìåôï éêü êåöüëáéï ôçò ÐÁÚÑÇÓ ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÅÓ Á.Å.Â.Å.Ð. ìå ðïóïóôü 100%. Ç ÐËÁÓÔÉÊÁ ÈÑÁÊÇÓ PACK Á.Â.Å.Å. åßíáé êáôü 92,84% èõãáôñéêþ åôáéñåßá ôçò åéóçãìýíçò óôï ñçìáôéóôþñéï Áîéþí Áèçíþí ÐËÁÓÔÉÊÁ ÈÑÁÊÇÓ Á.Â.Å.Å. ìå Ýäñá ôï Ìáãéêü ôïõ ÄÞìïõ Âéóôùíßäáò, óôï Íïìü ÎÜíèçò êáé Á.Ì.Á.Å /06/Â/86/31. Ç ÐÁúÑÇÓ ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÅÓ Á.Å.Â.Å.Ð. äçìïóéåýåé ïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò óýìöùíá ìå ôá Ä.Ð..Ð. ëüãù ôçò ÝíôáîÞò ôçò óôïí ¼ìéëï ÐËÁÓÔÉÊÁ ÈÑÁÊÇÓ Á.Â.Å.Å. ï ïðïßïò õðï ñåïýôáé íá äçìïóéåýåé ôéò ïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò âüóåé áõôþí. Ôá åðß ôùí ðáãßùí åìðñüãìáôá âüñç áíýñ ïíôáé óå åõñþ Äåí õðüñ ïõí åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá äéáöïñýò äéêáóôéêþí Þ äéïéêçôéêþí ïñãüíùí ðïõ íá åíäý åôáé íá Ý ïõí óçìáíôéêþ åðßðôùóç óôçí ïéêïíïìéêþ êáôüóôáóç ôçò Åôáéñåßáò. Ç Åôáéñåßá ôçí áðáó ïëïýóå 13 Üôïìá ðñïóùðéêü åíþ ôçí áðáó ïëïýóå 25 Üôïìá. Ïé óõíáëëáãýò ìåôáîý óõíäåäåìýíùí ìåñþí óýìöùíá ìå ôï Ä.Ë.Ð. 24 åßíáé ïé åîþò: i) ÐùëÞóåéò áãáèþí êáé õðçñåóéþí ðñïò óõíäåäåìýíá ìýñç ii) ÁãïñÝò áãáèþí êáé õðçñåóéþí áðü óõíäåäåìýíá ìýñç iii) ÁðáéôÞóåéò áðü óõíäåäåìýíá ìýñç iv) Õðï ñåþóåéò ðñïò óõíäåäåìýíá ìýñç v) ÓõíáëëáãÝò & ÁìïéâÝò Äéåõèõíôéêþí óôåëå þí êáé ìåëþí Ä.Ó. ÊÙÍ/ÍÏÓ ÓÔ. ÁËÉÏÑÇÓ ÈÅÏÄÏÓÉÏÓ Á. ÊÏËÕÂÁÓ ÖÙÔÅÉÍÇ Ê. ÊÕÑËÉÄÏÕ ÁÄÔ. ÁÁ ÁÄÔ. ÁÅ ÁÄÔ. Ð ÁÑ.ÁÄÅÉÁÓ Ï.Å.Å Á' ÔÁÎÇÓ 7. Ï öüñïò åéóïäþìáôïò óôá óôïé åßá êáôüóôáóçò áðïôåëåóìüôùí áíáëýåôáé ùò åîþò: 1.1 Öüñïò ÅéóïäÞìáôïò 0 0 Áíáâáëëüìåíïò Öüñïò (86.484) (68.884)

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 18/9/2006 31/12/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005 Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ( Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ) ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Κερατσίνι, Μάρτιος 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2014) ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ Αριθμός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (1 Ιανουαρίου ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 2005 έως 30 ης Σεπτεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την 15/03/2006 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2005 Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2006-31 Μαρτίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.Ε.E.

ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.Ε.E. ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.Ε.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 Oι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις που παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Οι συνηµµένες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε..» την 27η Μαρτίου 2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Πηγών 33 145 64 Κηφισιά ΑΡ.Μ.ΑΕ: 47750/01/ΑΤ/Β/00/572 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Πηγών 33 145 64 Κηφισιά ΑΡ.Μ.ΑΕ: 47750/01/ΑΤ/Β/00/572 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Της 31 ης εκεµβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου 31 εκεµβρίου 2007) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε.

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συµβούλιο της «INFOTRUST A.E.B.E.» την 28/02/2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005

Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005 Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 51584/42/Β/02/0013 Α.Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 10661 06/Β86/44 www.daiosplastics.com

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ποσά σε χιλιάδες (εκτος αν αναφέρεται διαφορετικά) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ... 6 Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004... 7 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MYEBOOKS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑE- Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την περίοδο από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

MYEBOOKS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑE- Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την περίοδο από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ MYEBOOKS ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Α.Ε ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α ) Η Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε. AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε. AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ηλώσεις Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 5 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 6 Επεξηγηµατική Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 8 Έκθεση ελέγχου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα