ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E.Β.E.Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E.Β.E.Π."

Transcript

1 ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E.Β.E.Π. ΑΡ. Μ.Α.Ε /11/B/99/6 Ε ΡΑ: 5 ο χλµ. Π.Ε.Ο. ΘΗΒΩΝ-ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης -.Π.Χ.Π.) Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. την 17 Μαρτίου 2009 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου - Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή - Καταστάση Αποτελεσµάτων της χρήσης που έληξε την 31 εκεµβρίου Ισολογισµός της 31 εκεµβρίου Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου Καταστάσεις Ταµειακών Ροών για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31 εκεµβρίου Στοιχεία & Πληροφορίες ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

3 ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΕΒΕΠ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» παρουσιάζει την έκθεση του για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2008 σύµφωνα µε το άρθρο 136 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι επισυναπτόµενες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» καλύπτουν το χρονικό διάστηµα 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2008, και συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες της µητρικής εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK AΒΕΕ». Όπως προκύπτει από αυτές το έτος 2008 αποτέλεσε µια δύσκολη και ζηµιογόνο χρονιά για την Εταιρεία. Εξέλιξη και Επιδόσεις της Εταιρείας Στη συνέχεια παρατίθενται τα βασικά στοιχεία αποτελεσµάτων για τη χρήση 2008 σε σχέση µε τη χρήση 2007: PAIRIS PACK ABEE Πωλήσεις ,7% Κόστος Πωληθέντων ,7% Μικτό Κέρδος ,1% Περιθώριο Μ.Κ. 8,1% 5,2% Λοιπά Λειτ. Έσοδα ,9% Έξοδα ιαθέσεως ,3% Έξοδα ιοικήσεως ,5% Λοιπά Λειτ. Έξοδα ,9% Κέρδος Λειτουργίας ,9% Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους -7,3% -2,4% Καθαρά Κόστη Χρηµατοδότησης ,2% Έσοδα από Συνδεδεµένες Επιχ. 0 0 Κέρδη προ Φόρων ,9% Περιθώριο Κερδών προ Φόρων -16,3% -7,6% Φόρος Εισοδήµατος ,6% Κέρδη µετά από Φόρους ,7% Περιθώριο ΚΜΦ -19,3% -9,2% Ο κύκλος εργασιών το 2008 διαµορφώθηκε στα Ευρώ Το 2007 τα µικτά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ Η ζηµία προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων διαµορφώθηκε στα Ευρώ Η ζηµία προ φόρων ανήλθε σε Ευρώ , ενώ η ζηµία µετά από φόρους ανήλθε σε Ευρώ Στοιχεία Ισολογισµού Το Σύνολο του Ενεργητικού ανέρχεται στις σε Ευρώ Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας «ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» ανέρχεται σε Ευρώ ,00 και διαιρείται σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 3,00 η κάθε µία. ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΕΒΕΠ

4 ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΕΒΕΠ Ο είκτης Ξένα/Ίδια Κεφάλαια διαµορφώνεται σε 2,4 ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνου Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε Συναλλαγµατικούς κινδύνους αφού το πλήθος των συναλλαγών της,εκφράζονται σε ευρώ. Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στην διακύµανση των τιµών των α υλών,η οποία ενδεχοµένως να µην µετατοπίζεται πλήρως στην τιµή πώλησης, µε αποτέλεσµα την συµπίεση των περιθωρίων κέρδους ή την αποµείωση της αξίας του αποθέµατος. Τα µεγέθη της Εταιρείας έχουν µικρή συµµετοχή στον όµιλο για το λόγο αυτό,δεν κρίθηκε σκόπιµο η περαιτέρω ανάλυση κινδύνων,όπως κίνδυνοι ρευστότητας, κίνδυνοι κεφαλαιακής επάρκειας κλπ. Συναλλαγές µε Συνδεµένα Μέρη Τα ποσά των ενδοεταιρικών πωλήσεων-εσόδων και αγορών-δαπανών, σωρευτικά κατά την περίοδο ανέρχονται σε Ευρώ και Ευρώ , ενώ τα υπόλοιπα των ενδοεταιρικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην λήξη της τρέχουσας περιόδου σε Ευρώ και Ευρώ αντίστοιχα. Τα ποσά των ενδοεταιρικών συναλλαγών, τη χρήση 2008 αναλύονται ως εξής: Εταιρείες Πωλήσεις- Άλλα Έσοδα Αγορές- απάνες Απαιτήσεις Υποχρεώσεις ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε THRACE IPOMA A.D THRACE GREINER PACKAGING S.R.L THRACE PACKAGING D.O.O THRACE TEKNIK Σύνολο Οι συναλλαγές µεταξύ των συνδεµένων µερών γίνονται σε κανονικές τιµές. Καµιά εγγύηση δεν έχει δοθεί ούτε έχει ληφθεί από τα συνδεδεµένα µέρη. Θήβα, 17/3/2009 Το ιοικητικό Συµβούλιο ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΕΒΕΠ

5 Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ς τ η ς ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της «ΠΑΙΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΠΑΙΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ», που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ης εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας.

6 Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43 α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΟΙΚΗΣΗ: ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: FAX: site: ΑΘΗΝΑ: Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: FAX: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΤΙΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ) ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31 & ΠΑΤΡ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: /1 FAX: ΚΕΡΚΥΡΑ: Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΗΛ FAX: ΠΑΤΡΑ: ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: FAX: ΚΑΒΑΛΑ ΑΓΚΛΗ ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ: FAX: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ FAX: ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ν. ΖΕΡΒΑ 2, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ , FAX: ΛΑΡΙΣΑ; ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ FAX:

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ω ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Σηµ Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων 4 ( ) ( ) Μικτό κέρδος Λοιπά λειτουργικά έσοδα Έξοδα διάθεσης 4 ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης 4 ( ) ( ) Λοιπά λειτουργικά έξοδα 7 (17.554) (3.876) Λειτουργικό κέρδος/(ζηµία)προ χρηµ/κων εξόδων και φόρων ( ) ( ) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) 8 ( ) ( ) (Ζηµία) / Κέρδη, προ φόρων ( ) ( ) Μείον: φόρος εισοδήµατος 9 (86.484) (68.884) (Ζηµία) /Κέρδη, µετά από φόρους ( ) ( ) Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρείας ( ) ( ) Αποσβέσεις ( Κέρδη /(ζηµία)προ χρηµ/κων,επενδ.εξόδων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) Οι Οικονοµικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 1 έως 16, συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιηµένα ισχύουν σήµερα και µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 17 Μαρτίου 2009 και υπογράφονται, για λογαριασµό αυτού, από τους: Πρόεδρος & ιευθ.σύµβουλος Αντιπρόεδρος Προισταµένη Λογιστηρίου Χαλιορής Στ.Κωνσταντίνος Κολύβας Αντ.Θεοδόσιος Κυρλίδου Κ.Φωτεινή Α Τ.ΑΑ Α Τ.ΑΕ Α Τ.Π ΑΡ.Α.ΟΕΕ Α ΤΑΞΗΣ Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες 5-16 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

8 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Σηµ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγιο Ενεργητικό Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία Λοιπές µακροχρόνιες απαιτήσεις Αναβαλλόµενοι φόροι Σύνολο µη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέµατα Φόρος Εισοδήµατος Εισρακτέος Πελάτες Λοιποί λογαριασµοί εισπρακτέοι Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καθαρή Θέση Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο ( ) ( ) Σύνολο Καθαρής Θέσης (α) Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµα δάνεια Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµα δάνεια Λοιποί λογαριασµοί πληρωτέοι-δεδουλευµένα έξοδα Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (β) ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες 5-16 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. υναπτόµενες σηµειώσεις (σελ 5-22) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεω ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ω ΕΚΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό και Αφορολογητα Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο Σύνολο Υπόλοιπο την ( ) Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών /( ζηµιών) - - ( ) ( ) Έκδοση µετοχών - - Λοιπές µεταβολές - (68.884) (68.884) Μεταβολές περιόδου - - ( ) ( ) Υπόλοιπο την ( ) Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό και Αφορολογητα Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο Σύνολο Υπόλοιπο την ( ) Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών /( ζηµιών) - - ( ) ( ) Έκδοση µετοχών Λοιπές µεταβολές Μεταβολές περιόδου - - ( ) ( ) Υπόλοιπο την ( ) Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες 5-16 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ω ΕΚΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριοτήτες Κέρδη, προ φόρων ( ) ( ) Πλέον / µείον προσαρµογών για: Αποσβέσεις Προβλέψεις - Συναλλαγµατικές διαφορές - - Ζηµία /( Κέρδη) από πώληση παγίων Χρεωστικοί τόκοι Λειτουργικά κέρδη προ µεταβολών κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση )/ µείωση απαιτήσεων ( ) ( ) Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων ( ) Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων Χρηµατικά διαθέσιµα από λειτουργίκές δραστηριότητες Πληρωθέντες τόκοι ( ) ( ) Πληρωθέντες φόροι εισοδήµατος - - Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ) Επενδυτικές ραστηριότητες Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων περιουσιακών στοιχείων Αγορά ενσωµάτων και αΰλων περιουσιακών στοιχείων (74.508) ( ) Αγορά άλλων επενδύσεων - - Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (60.708) ( ) Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - - Εισπράξεις από δάνεια Αποπληρωµές ανείων ( ) ( ) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (64.835) Καθαρή αύξηση χρηµ/κών διαθεσίµων και ισοδύναµων αυτών (60.402) Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών την 1 η Ιανουαρίου Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών την 31 εκεµβρίου σελ Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες 5-16 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

11 . ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Ποσά σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 1 Σύσταση - ραστηριότητες ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας Η ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. (µε διακριτικό τίτλο PAIRIS PACK S.A.) - εφεξής Η Εταιρεία - ιδρύθηκε το 2004, µε ΑΡ.Μ.Α.Ε 44332/11/Β/99/6 και έχει έδρα το 5 ο χλµ. Π.Ε.Ο. Θηβών-Χαλκίδας. Το αντικείµενο εργασιών της Εταιρείας είναι η παραγωγή και εµπορία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προϊόντων συσκευασίας διογκωµένης πολυστερίνης (EPS). Στο Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας συµµετέχει η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. µε ποσοστό 100%, ενώ το ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τα κάτωθι µέλη: Όνοµα Χαλιoρής Κωνσταντίνος Κολύβας Θεοδόσιος Γεωργοστάθης Μιχάλης Χρούντας ηµήτριος Θέση Πρόεδρος & ιευθ.σύµβουλος Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. µε έδρα το Μαγικό, του ήµου Βιστωνίδας, στο Νοµό Ξάνθης και Α.Μ.Α.Ε 11188/06/Β/86/31. Η ΠΑΙΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΕΒΕΠ είναι θυγατρική εταιρεία της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK ΑΒΕΕ µε ποσοστό 100%. Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε., συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε., µε ποσοστό 92,84%. Η µέθοδος ενοποίησης που χρησιµοποιείται είναι η ολική µέθοδος. 2 Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές µε τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηµένος ισχύει σήµερα. 2.1 Βάση Παρουσίασης Οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (εφεξής Οικονοµικές Καταστάσεις ), έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τον Ν.2190/1920, όπως τροποποιηµένος ισχύει σήµερα και µε τηv αρχή του ιστορικού κόστους και σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π), όπως, αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του κανονισµού αριθµ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 19 Ιουλίου Η Εταιρεία κατήρτισε αυτές τις Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (.Λ.Π) 1, περί Προετοιµασίας Οικονοµικών Καταστάσεων, όπως και το σύνολο των Λογιστικών Προτύπων και διερµηνιών που έχουν υιοθετηθεί απο την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων που καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου Η εφαρµογή των ανωτέρω Λογιστικών Προτύπων και διερµηνιών καλύπτει όλες τις περιόδους, τρέχουσα και συγκριτικές, που παρουσιάζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 2.2 Εκτιµήσεις της ιοίκησης Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων, σύµφωνα µε τα.π.χ.π., απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων από τη ιοίκηση και την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων, καθώς επίσης και τα ποσά εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της διαθέσιµης πληροφόρησης, η οποία στηρίζεται σε ιστορικά δεδοµένα και σε υποθέσεις και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων. Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων, επανεκτιµώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις, από τυχόν αλλαγές τους, αναγνωρίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις κατά τον χρόνο που πραγµατοποιούνται. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύναται να έχουν επίπτωση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

12 . 2.3 Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, µειωµένα µε τις επιχορηγήσεις που λαµβάνονται, καθώς και µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν αποµειώσεις της αξίας τους. Οι επισκευές και συντηρήσεις των ενσώµατων παγίων στοιχείων επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσµάτων µε την πραγµατοποίησή τους. Το κόστος κτήσης και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις των παγίων που πωλούνται ή αποσύρονται, αντιλογίζονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη στιγµή της πώλησης ή της απόσυρσης και, οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία προκύπτει, καταχωρείται στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσµάτων, µε βάση τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης, καθ όλη τη διάρκεια της ζωής των ενσώµατων παγίων στοιχείων. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, ανά κατηγορία ενσώµατου παγίου στοιχείου, έχει ως εξής: Κατηγορία Συντ. αποσβ. Ωφέλιµη ζωή Κτίρια - Εγκατατάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα 2,5 % -5 % έτη Μηχανήµατα - Τεχν.εγκαταστάσεις - Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 7 % - 15 % 6,5-14 έτη Μεταφορικά µέσα 10 % - 20 % 5-10 έτη Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 10 % - 20 % 5-10 έτη Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 20 % -30 % 3-5 έτη Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται, εξετάζονται όµως για τυχόν αποµείωση της αξίας τους. Οι υπολειµµατικές αξίες των παγίων και η ωφέλιµη ζωή τους αναπροσαρµόζονται, αν κριθεί απαραίτητο, κάθε φορά που συντάσσονται οικονοµικές καταστάσεις. Πάγια που έχουν υποστεί αποµείωση προσαρµόζονται στην ανακτίσηµη αξία τους (Σηµείωση 2.5). 2.4 Λοιπά Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Τα Λοιπά Αΰλα Περιουσιακά Στοιχεία αφορούν κυρίως προγράµµατα λογισµικού και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. Οι αξίες αυτές εµφανίζονται στο κόστος κτήσης, µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις τους. Οι αποσβέσεις των άϋλων περιουσιακών στοιχείων επιβαρύνουν τη Κατάσταση Αποτελεσµάτων, µε βάση τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης, καθ όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, έχει ως εξής: Κατηγορία Συντ.αποσβ Ωφέλιµη ζωή ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 20 % 5 έτη Λογισµικά προγράµµατα Η/Υ 20 % 5 έτη 2.5 Αποµειώσεις Περιουσιακών Στοιχείων (Ενσώµατων και Αΰλων) Τα Ενσώµατα Πάγια και Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία εκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος Ισολογισµού, για τον εντοπισµό τυχόν ζηµίας απο αποµείωση της αξίας τους. Η σχετική ζηµία αναγνωρίζεται στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων στην περίπτωση που η ανακτίσηµη αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι µικρότερη απο τη λογιστική του αξία. Στην περίπτωση που προκύπτει ζηµία από πάγιο που έχει αναπροσαρµοσθεί η σχετική ζηµία µειώνει το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής. Η ανακτήσιµη αξία ορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης του παγίου (µείον τα απαιτούµενα για την πώληση κόστη διάθεσης) και της αξίας της χρήσης του. 2.6 Αποθέµατα Τα Αποθέµατα απεικονίζονται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους (κτήσης ή παραγωγής) και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πωλήσης, κατά τη συνήθη πορεία ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

13 . της επιχείρησης, µειωµένη µε το υπολογιζόµενο κόστος διάθεσής τους. Το κόστος των αποθεµάτων περιλαµβάνει τις δαπάνες αγοράς, το κόστος υλικών τις δαπάνες παραγωγής και άλλες δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για να φτάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και κατάσταση. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε βάση τη µέθοδο του τριµηνιαίου σταθµικού µέσου όρου. 2.7 Λογαριασµοί Εισπρακτέοι - Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις Οι εισπρακτέοι λογαριαµοί αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµολογιακή τους αξία. Κατά τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων διενεργείται έλεγχος αποµείωσης και σχηµατίζεται πρόβλεψη µε ποσά για τα οποία υπάρχει εκτίµηση ότι δεν θα εισπραχθούν. Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρµόζεται και η διαφορά η οποία προκύπτει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της εκάστοτε περιόδου. Η Εταιρεία, για την εξασφάλιση των πιστωτικών κινδύνων, συνάπτει ασφαλιστήρια συµβόλαια κάλυψης πιστώσεων πελατών. 2.8 Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Ταµειακών ιαθέσιµων Για σκοπούς κατάρτισης της Κατάστασης Ταµειακών Ροών, στην κατηγορία των ιαθεσίµων και Ταµειακών ιαθεσίµων περιλαµβάνονται το ταµείο, τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσµίας βραχείας διάρκειας, ήτοι αυτές που λήγουν εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων. 2.9 Συναλλαγές σε συνάλλαγµα Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις αποτιµώνται και παρουσιάζονται σε Ευρώ. Τα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Τα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, τα οποία εκφράζονται σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού σε Ευρώ, µε βάση τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. Όποιες συναλλαγµατικές διαφορές, (κέρδη ή ζηµίες) προκύπτουν απο τη µετατροπή αυτή, καταχωρούνται στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Τα µη νοµισµατικά στοιχεία του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων, αποτιµώνται µε τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισής τους Μερίσµατα Με βάση την Ελληνική νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, κάθε χρήση, να διανέµουν στους µετόχους τους, τουλάχιστον το 35% των ετήσιων κερδών, µετά από φόρους και µετά την κράτηση για τακτικό αποθεµατικό. Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά το χρόνο έγκρισής τους από τη γενική συνέλευση των µετόχων Έσοδα Έσοδα απο Πωλήσεις Αγαθών και Υπηρεσιών Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Οµιλος αποστέλλει τα αγαθά στους πελάτες, εκδίδει τα σχετικά παραστατικά πώλησης και η είσπραξη της απαίτησης θεωρείται εύλογα εξασφαλισµένη. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται στα Αποτελέσµατα ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού Κρατικές Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις για ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αφαιρούνται από τη λογιστική αξία του στοιχείου για το οποίο ελήφθησαν οι επιχορηγήσεις. Το εισόδηµα αναγνωρίζεται µε τη µορφή µειωµένων ποσών απόσβεσης κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του σχετικού στοιχείου ενεργητικού. Οι κρατικές επιδοτήσεις που αφορούν το προσωπικό αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την διάρκεια των περιόδων που σχετίζονται µε τα αντίστοιχα έξοδα και εµφανίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στο λογαριασµό Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα. ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

14 Έσοδα απο Ενοίκια Τα έσοδα από ενοίκια αναγνωρίζονται στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων ως έσοδο και εµφανίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στο λογαριασµό Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα Έσοδα απο Τόκους Έσοδα από τόκους θεωρούνται οι δεδουλευµένοι τόκοι, ο υπολογισµός των οποίων γίνεται λαµβάνοντας υπόψη το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ισχύον επιτόκιο Έξοδα Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δουλευµένη βάση. Οι δαπάνες των λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων καθ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης. Το καθαρό κόστος χρηµατοδότησης αποτελείται απο τους δουλευµένους τόκους, επί των συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων των δουλευµένων πιστωτικών τόκων, που προκύπτουν απο τη βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων Φόρος Εισοδήµατος Η επιβάρυνση της χρήσης/περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αφορά τους τρέχοντες και τους αναβαλόµενους φόρους. Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος είναι οι πληρωτέοι φόροι επί του φορολογητέου εισοδήµατος της χρήσης βάσει των συντελεστών φόρου που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, καθώς και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Αναβαλόµενοι, είναι οι φόροι (ή οι φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζηµίες) οι οποίοι θα καταλογισθούν απο τις φορολογικές αρχές σε µελλοντικές χρήσεις. Οι αναβαλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου που θα ισχύουν κατά το χρόνο καταλογισµού τους, επί της διαφοράς µεταξύ της λογιστικής και της φορολογικής βάσης των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στο βαθµό που οι διαφορές αυτές συνθέτουν ετεροχρονισµούς, που θα εξαλειφθούν στο µέλλον. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, αναγνωρίζονται µόνο στην έκταση στην οποία είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη, µε τα οποία θα συµψηφισθούν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις µειώνονται κατά την έκταση στην οποία δεν είναι πλέον προφανές ότι η σχετική µελλοντική φορολογική ελάφρυνση θα εξασφαλισθεί. Ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Καθαρή Θέση, αν αφορούν στοιχεία που έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στην Καθαρή Θέση. ή απευθείας στην 2.14 Παροχές σε εργαζόµενους Η εταιρεία έχει υποχρέωση βάσει προγραµµάτων καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους για την µελλοντική καταβολή παροχών, ανάλογα µε το χρόνο προυπηρεσίας τους. Η υποχρέωση αυτή υπολογίζεται ως η παρούσα αξία του αναµενόµενου να καταβληθεί δεδουλευµένου δικαιώµατος κάθε εργαζοµένου,κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Το χρησιµοποιούµενο προεξοφλητικό επιτόκιο είναι ίσο µε την απόδοση των µακροπρόθεσµων οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου, κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 2.15 Προβλέψεις Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει υποχρέωση, από γεγονότα που ήδη έχουν συµβεί και είναι βέβαιο ότι η τακτοποίησή τους θα δηµιουργήσει εκροή, το ύψος της οποίας µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Η αναγνώριση των προβλέψεων γίνεται στη παρούσα αξία των κεφαλαίων που αναµένεται να απαιτηθούν για να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. Οι σχηµατισθείσες προβλέψεις µειώνονται µε τα ποσά που καταβάλλονται για τον διακανονισµό των υποχρεώσεων αυτών. Τα ποσά των προβλέψεων επανεκτιµώνται, κατά τη σύνταξη των εκάστοτε Οικονοµικών Καταστάσεων. Προβλέψεις για µελλοντικές ζηµίες δεν αναγνωρίζονται. Αποζηµειώσεις που εισπράτονται από ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

15 . τρίτους και αφορούν µέρος, ή όλο το ποσό της εκτιµηµένης εκροής, αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του Ενεργητικού, µόνο όταν είναι βέβαιη η είσπραξη του Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Για σκοπούς αποτίµησης, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρίνονται ως εξής: α) Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη Στη κατηγορία αυτή ανήκουν τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του Ενεργητικού, για τα οποίο υπάρχει πρόθεση και δυνατότητα διακράτησης τους µέχρι τη λήξη τους. Οι επενδύσεις αυτές αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος τους. β) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Στη κατηγορία αυτή ανήκουν τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία για τα οποία υπάρχει πρόθεση για πώληση τους σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (µετοχές, κλπ). Τα στοιχεία αυτά αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, µε µεταφορά της προκύπτουσας σε κάθε αποτίµηση διαφοράς, σε ιδιαίτερο αποθεµατικό της Καθαρής Θέσης Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και λογιστική αντιστάθµισης Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα είναι αυτά που, κατά την έναρξη τους έχουν µηδενική ή µικρή αξία, η οποία µεταβάλλεται ανάλογα µε τη µεταβολή που σηµειώνεται σε κάποιο υποκείµενο στοιχείο µε το οποίο συνδέονται (επιτόκια, συνάλλαγµα, κλπ). Όταν το παράγωγο αποκτά θετική αξία, αναγνωρίζεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις ως στοιχείο Ενεργητικού, ενώ αντίθετα, όταν αποκτά αρνητική αξία, αναγνωρίζεται ως υποχρέωση. Τα παράγωγα που χρησιµοποιεί ο Όµιλος είναι για σκοπούς αντιστάθµισης του κινδύνου από απαιτήσεις πελατών σε ξένο νόµισµα. Η µεταβολή της αξίας του µέσου αντιστάθµiσης και η µεταβολή της αξίας του αντισταθµιζόµενου στοιχείου που οφείλεται στους κινδύνους που αντισταθµίζονται, αναγνωρίζονται στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το Άρτιο Η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας των µετοχών και της τιµής των καταχωρούνται στο λογαριασµό «Υπέρ το Άρτιο Αποθεµατικό» Αποτελέσµατα εις νέον Τα πληρωτέα µερίσµατα, µειώνουν το λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις νέον» µε πίστωση της υποχρέωσης, κατά το χρόνο έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

16 3 Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα Κέρδη από πώληση παγίων Επιδοτήσεις Ο.Α.Ε.. Ενοίκια Εισπραττόµενα έξοδα πωλήσεων - - Λοιπά λειτουργικά έσοδα Σύνολο Ανάλυση Εξόδων Παραγωγή ιοίκηση ιάθεση Σύνολο Παραγωγή ιοίκηση ιάθεση Σύνολο Αναλώσεις αποθεµάτων Αµοιβές-έξοδα προσωπικού Αµοιβές-έξοδα τρίτων Ηλεκτρικό ρεύµα Λοιπές παροχές τρίτων Μεταφορικά Αναλώσιµα ιάφορα έξοδα Αποσβέσεις Σύνολο Κόστος Μισθοδοσίας Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος κάθε περιόδου αναλύεται ως εξής: Μισθωτοί 4 8 Ηµεροµίσθιοι 9 17 Σύνολο ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

17 Το κόστος µισθοδοσίας αναλύεται ως εξής: Μισθοί Κοινωνικές επιβαρύνσεις Λοιπές δαπάνες προσωπικού Σύνολο (α) Ηµεροµίσθια Κοινωνικές επιβαρύνσεις Λοιπές δαπάνες προσωπικού Σύνολο (β) Γενικό Σύνολο (α)+(β) Το σύνολο του προσωπικού των εταιρειών, που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα, είναι ασφαλισµένο τόσο για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, όσο και για κύρια σύνταξη στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 6 Ανάλυση Αποσβέσεων Παραγωγή ιοίκηση ιάθεση Σύνολο Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα Ζηµιές από Εκποίηση Παγίων Λοιπά λειτουργικά έξοδα Σύνολο Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Εσόδων - Εξόδων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα - - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ( ) ( ) Σύνολο ( ) ( ) ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

18 9 Φόρος Εισοδήµατος Σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, Ν.3697/2008 ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται µε συντελεστή 25% για την χρήση 2008 και µειώνεται σταδιακά κατά µία ποσοστιαία µονάδα κάθε έτος από το 2010 µέχρι και το Για το λόγο αυτό έγινε επαναπροσδιορισµός του αναβαλλόµενου φόρου και η σχετική µεταβολή καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα χρήσης.με την φορολόγηση των κερδών των εταιρειών, οι µέτοχοι λαµβάνουν τα µερίσµατα που τους αναλογούν. Φόρος εισοδήµατος Αναβαλλόµενος φόρος Σύνολο - - (86.484) (68.884) (86.484) (68.884) Ο αναβαλλόµενος φόρος στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων προκύπτει από τις ακόλουθες προσωρινές διαφορές: ικαιώµατα εργαζοµένων - - Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων - - Πάγια ιαφ. συντ. απόσβεσης - επιχορηγήσεις παγίων (86.484) (68.884) Σύνολο (86.484) (68.884) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι την χρήση Για τις µη ελεγχθείσες χρήσεις υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων, κατά το χρόνο που αυτές θα εξετασθούν από τις φορολογικές αρχές. Η έκβαση αυτών των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί, στο παρόν στάδιο, και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε σχετική πρόβλεψη στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 10 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια & Τεχν. Έργα Μηχανήµατα & Τεχνικές Εγκαταστάσεις Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός Πάγια υπό Εκτέλεση ή Εγκατάσταση Σύνολο ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ Αξία κτήσης Προσθήκες Εκποιήσεις/Μεταφορές - ( ) (56.879) (38.827) (5.366) ( ) ( ) Αξία κτήσης ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Συσσωρ. αποσβέσεις ( ) ( ) (32.564) (48.994) - ( ) Αποσβέσεις περιόδου - (47.832) ( ) (11.493) (20.488) - ( ) Αποσβέσεις εκποιήσεων Συσσωρ. αποσβέσεις ( ) ( ) (12.308) (69.482) ( ) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ Έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσηµειώσεις επί των παγίων για εξασφάλιση δανείων ευρώ ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

19 Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια & Τεχν. Έργα Μηχανήµατα & Τεχνικές Εγκαταστάσεις Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός Πάγια υπό Εκτέλεση ή Εγκατάσταση Σύνολο ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ Αξία κτήσης Προσθήκες Εκποιήσεις/Μεταφορές ( ) ( ) Αξία κτήσης ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Συσσωρ. αποσβέσεις (50.016) ( ) (21.379) (28.026) 0 ( ) Αποσβέσεις περιόδου 0 (50.016) ( ) (1.184) (20.967) 0 ( ) Αποσβέσεις εκποιήσεων 0 0 Συσσωρ. αποσβέσεις ( ) ( ) (32.564) (48.994) ( ) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ Αποθέµατα Εµπορεύµατα Προϊόντα Παραγωγή σε εξέλιξη - Α Ύλες Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων - - Σύνολο Λοιποί Λογαριασµοί Εισπρακτέοι Πελάτες Γραµµάτια-επιταγές µεταχρονολογηµένες ουλευµένα έσοδα Λοιπές απαιτήσεις Σύνολο Χρηµατικά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα αυτών Ταµείο Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Σύνολο ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

20 14 Μετοχικό Κεφάλαιο και Υπέρ το Άρτιο Αποθεµατικό Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 3,00 (σε απόλυτα ποσά) έκαστη. 15 Αποθεµατικά Υπόλοιπο την Υπόλοιπο την Τακτικό Αποθεµατικό Αφορολόγητα Αποθεµατικά - Λοιπά αποθεµατικά - - Σύνολο Τακτικό Αποθεµατικό Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής νοµοθεσίας η δηµιουργία τακτικού αποθεµατικού - µε την κατ έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των ετησίων, µετά από φόρου κερδών - είναι υποχρεωτική, µέχρι να φθάσει το αποθεµατικό το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό διανέµεται µόνο κατά την διάλυση της εταιρείας, µπορεί να συµψηφιστεί όµως µε συσσωρευµένες ζηµίες. 16 Μακροπρόθεσµα - Βραχυπρόθεσµα άνεια Τα µακροπρόθεσµα δάνεια της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες. Ο χρόνος αποπληρωµής τους ποικίλλει, ανάλογα µε τη σύµβαση του δανείου και είναι κατά κανόνα συνδεδεµένα µε Euribor πλέον περιθωρίου. Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από διάφορες τράπεζες, µε επιτόκιο Euribor, πλέον περιθωρίου και Libor πλέον περιθωρίου. εν έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσηµειώσεις παγίων για την εξασφάλιση αυτών των δανείων. 17 Αναβαλλόµενοι Φόροι Μεταβολή Παγίων και -Άΰλων παγίων στοιχείων Μελλοντικές παροχές εργαζοµένων - Προβλέψεις επισφαλών πελατών - Λοιπές αιτίες - Σύνολο Η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση εµφανίζεται µε παρένθεση. ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

21 18 Λοιποί Λογαριασµοί Πληρωτέοι - εδουλευµένα Έξοδα Προµηθευτές Πιστωτές διάφοροι Υποχρεώσεις προς τρίτους Προβλέψεις - - ουλευµένα έξοδα Σύνολο Συναλλαγές µε Συνδεµένα Μέρη Τα ποσά των ενδοεταιρικών πωλήσεων-εσόδων και αγορών-δαπανών, σωρευτικά κατά την περίοδο ανέρχονται σε Ευρώ και Ευρώ , ενώ τα υπόλοιπα των ενδοεταιρικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην λήξη της τρέχουσας περιόδου σε Ευρώ και Ευρώ αντίστοιχα. Τα ποσά των ενδοεταιρικών συναλλαγών, τη χρήση 2008 αναλύονται ως εξής: Εταιρείες Πωλήσεις- Άλλα Έσοδα Αγορές- απάνες Απαιτήσεις Υποχρεώσεις ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε THRACE IPOMA A.D THRACE GREINER PACKAGING S.R.L THRACE PACKAGING D.O.O THRACE TEKNIK Σύνολο Οι συναλλαγές µεταξύ των συνδεµένων µερών γίνονται σε κανονικές τιµές. Καµιά εγγύηση δεν έχει δοθεί ούτε έχει ληφθεί από τα συνδεδεµένα µέρη. 20 εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις εν υπάρχουν σηµαντικές εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις η οριστική διευθέτηση των οποίων να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική θέση της Εταιρείας. Όπως αναφέρεται και στη σηµείωση 9, η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για ορισµένες χρήσεις. Επειδή οι φορολογικοί έλεγχοι, ενδέχεται να µην αναγνωρίσουν την παραγωγικότητα ορισµένων δαπανών, είναι πιθανόν να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι για τις ανέλεγκτες αυτές χρήσεις. 21 ιαχείρηση Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε Συναλλαγµατικούς κινδύνους αφού το πλήθως των συνναλλαγών της,εκφράζονται σε ευρώ. Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στην διακύµανση των τιµών των α υλών,η οποία ενδεχοµένως να µην µετατοπίζεται πλήρως στην τιµή πώλησης,µε αποτέλεσµα την συµπίεση των περιθωρίων κέρδους ή την αποµείωση της αξίας του αποθέµατος. Τα µεγέθη της Εταιρείας έχουν µικρή συµµετοχή στον όµιλο για το λόγο αυτό,δεν κρίθηκε σκόπιµο η παραιτέρω ανάλυση κινδύνων,όπως κίνδυνοι ρευστότητας,κίνδυνοι κεφαλαιακής επάρκειας,κλπ. ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

22 22 Eπικεφαλής εταιρεία του Οµίλου Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. µε έδρα το Μαγικό, του ήµου Βιστωνίδας, στο νοµό Ξάνθης και Α.Μ.Α.Ε 11188/06/Β/86/31. Οι ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας είναι διαθέσιµες στη ιεύθυνση: Υπουργείο Ανάπτυξης, ιεύθυνση Εµπορίου, Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ Αθήνα καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας: ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

23 ÐÁÚÑÇÓ ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÅÓ Á.Å.Â.Å.Ð. Áñéè. Ìçôñþïõ ÁÅ: 44332/11/Â/99/6 Äéåýèõíóç Ýäñáò: 5ï ËÌ. Ð.Å.Ï. ÈÇÂÙÍ ÁËÊÉÄÁÓ Óôïé åßá êáé ðëçñïöïñßåò ñþóçò áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2008 ìý ñé 31 Äåêåìâñßïõ 2008 (äçìïóéåõüìåíá âüóåé ôïõ Ê.Í.2190/20,Üñèñï 135 ãéá åðé åéñþóåéò ðïõ óõíôüóóïõí åôþóéåò ïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò,åíïðïéçìýíåò êáé ìç, êáôü ôá ÄËÐ) Ôá ðáñáêüôù óôïé åßá êáé ðëçñïöïñßåò ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôéò ïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò, óôï åýïõí óå ìßá ãåíéêþ åíçìýñùóç ãéá ôçí ïéêïíïìéêþ êáôüóôáóç êáé ôá áðïôåëýóìáôá ôçò ÐÁÚÑÇÓ ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÅÓ Á.Å.Â.Å.Ð. Óõíéóôïýìå óôïí áíáãíþóôç ðñéí ðñïâåß óå ïðïéáäþðïôå åßäïõò åðåíäõôéêþ åðéëïãþ Þ Üëëç óõíáëëáãþ ìå ôçí Åôáéñåßá íá áíáôñýîåé óôç äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ ôçò ìçôñéêþò åôáéñåßáò, üðïõ áíáñôþíôáé ïé ïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò êáèþò êáé ç Ýêèåóç åëýã ïõ ôïõ Ïñêùôïý ÅëåãêôÞ ËïãéóôÞ. ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÇÓ Áñìüäéá Íïìáñ ßá: Óýíèåóç ÄÓ: Bïéùôßáò Êùí/íïò Ó. áëéïñþò Ðñüåäñïò & Äéåõè. Óýìâïõëïò, Èåïäüóéïò Á. Êïëýâáò Áíôéðñüåäñïò, Ìé Üëçò È. ÃåùñãïóôÜèçò ÌÝëïò, ÄçìÞôñéïò Á. ñïýíôáò ÌÝëïò ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ Çìåñïìçíßá Ýãêñéóçò ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôüóåùí (áðü ôéò ïðïßåò áíôëþèçêáí ôá óõíïðôéêü óôïé åßá): 17 Ìáñôßïõ 2009 Ïñêùôüò ÅëåãêôÞò: Êùíóôáíôßíïò Í. Ðáðáðïóôüëïõ Á.Ì. ÓÏÅË ÅëåãêôéêÞ åôáéñåßá: Ó.Ï.Ë. Á.Å.O.E. Ôýðïò Ýêèåóçò åëýã ïõ åëåãêôþí: Ìå óýìöùíç ãíþìç Äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ Åôáéñåßáò: ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ÑÇÓÇÓ ÐïóÜ åêöñáóìýíá óå åõñþ 31/12/ /12/2007 ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ Åíóþìáôá ÐÜãéá óôïé åßá åíåñãçôéêïý ËïéðÜ óôïé åßá ìç êõêëïöïñïýíôïò åíåñãçôéêïý Óýíïëï ìç êõêëïöïñïýíôïò åíåñãçôéêïý (á) ÁðïèÝìáôá ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëüôåò ËïéðÜ óôïé åßá êõêëïöïñïýíôïò åíåñãçôéêïý Óýíïëï êõêëïöïñïýíôïò Åíåñãçôéêïý (â) ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ (á+â) ÊÁÈÁÑÇ ÈÅÓÇ ÊÁÉ ÕÐÏ ÑÅÙÓÅÉÓ Ìáêñïðñüèåóìåò äáíåéáêýò õðï ñåþóåéò Âñá õðñüèåóìåò äáíåéáêýò õðï ñåþóåéò ËïéðÝò âñá õðñüèåóìåò õðï ñåþóåéò Óýíïëï õðï ñåþóåùí (á) Ìåôï éêü (Þ åôáéñéêü) êåöüëáéï ËïéðÜ óôïé åßá êáèáñþò èýóçò ìåôü ùí Åôáéñåßáò ( ) ( ) Óýíïëï êáèáñþò èýóçò ìåôü ùí (Þ åôáßñùí) Åôáéñåßáò (â) ÓÕÍÏËÏ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ÊÁÉ ÕÐÏ ÑÅÙÓÅÙÍ (ã) = (á) + (â) ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ÑÇÓÇÓ ÐïóÜ åêöñáóìýíá óå åõñþ 1/1 31/12/2008 1/1 31/12/2007 ÊáèáñÞ èýóç Ýíáñîçò ñþóåùò (1/1/2008 êáé 1/1/2007 áíôßóôïé á) ÊÝñäç / (æçìßåò) ôçò ñþóåùò ìåôü áðü öüñïõò ðïõ áíôéóôïé ïýí óôïõò ìåôü ïõò ( ) ( ) ËïéðÝò ìåôáâïëýò 0 (68.884) ÊáèáñÞ èýóç ëþîçò ñþóåùò (31/12/2008 êáé 31/12/2007 áíôßóôïé á) ÐïóÜ åêöñáóìýíá óå åõñþ 1/1 31/12/2008 1/1 31/12/2007 ËåéôïõñãéêÝò Äñáóôçñéüôçôåò ÊÝñäç ðñï öüñùí ( ) ( ) ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãýò ãéá: ÁðïóâÝóåéò (ÊÝñäç) / ÆçìéÝò áðï ðþëçóç Ðáãßùí ñçìáôïïéêïíïìéêü (Ýóïäá) / Ýîïäá êáèáñü ËåéôïõñãéêÜ êýñäç ðñï ìåôáâïëþí êåöáëáßïõ êßíçóçò ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãýò ãéá ìåôáâïëýò ëïãáñéáóìþí êåöáëáßïõ êßíçóçò Þ ðïõ ó åôßæïíôáé ìå ôéò ëåéôïõñãéêýò äñáóôçñéüôçôåò: Måßùóç / (áýîçóç) áðáéôþóåùí ( ) ( ) Måßùóç / (áýîçóç) áðïèåìüôùí ( ) (Ìåßùóç) / Áýîçóç õðï ñåþóåùí (ðëçí ôñáðåæþí) ñçìáôéêü äéáèýóéìá áðü ëåéôïõñãßá Ìåßïí: ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöþ Ýîïäá êáôáâåâëçìýíá ( ) ( ) Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü ëåéôïõñãéêýò äñáóôçñéüôçôåò (á) ( ) ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëþóåéò åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðáãßùí ðåñéïõóéáêþí óôïé åßùí ÁãïñÝò åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðáãßùí ðåñéïõóéáêþí óôïé åßùí (74.508) ( ) Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü åðåíäõôéêýò äñáóôçñéüôçôåò (â) (60.708) ( ) ñçìáôïäïôéêýò äñáóôçñéüôçôåò ÅéóðñÜîåéò áðü åêäïèýíôá / áíáëçöèýíôá äüíåéá ÁðïðëçñùìÝò Äáíåßùí ( ) ( ) Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü ñçìáôïäïôéêýò äñáóôçñéüôçôåò (ã) (64.835) ÊáèáñÞ áýîçóç / (ìåßùóç) óôá ôáìåéáêü äéáèýóéìá êáé éóïäýíáìá ñþóçò (á) + (â) + (ã) (60.402) ÔáìåéáêÜ äéáèýóéìá êáé éóïäýíáìá óôçí áñ Þ ôçò ñþóçò ÔáìåéáêÜ äéáèýóéìá êáé éóïäýíáìá óôï ôýëïò ôçò ñþóçò ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÑÇÓÇÓ ÐïóÜ åêöñáóìýíá óå åõñþ 1/1 31/12/2008 1/1 31/12/2007 Êýêëïò åñãáóéþí ÌéêôÜ ÊÝñäç / (æçìéýò) ÊÝñäç / (æçìéýò) ðñï öüñùí, ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìüôùí êáé áðïóâýóåùí ÊÝñäç / (æçìéýò) ðñï öüñùí, ñçìáôïäïôéêþí êáé åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìüôùí ( ) ( ) ÊÝñäç / (æçìéýò) ðñï öüñùí óýíïëï ( ) ( ) Ìåßïí öüñïé (86.484) (68.884) ÊÝñäç / (æçìéýò) ìåôü áðü öüñïõò óýíïëï ( ) ( ) ÈÞâá, 17 Ìáñôßïõ 2009 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ & ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ANTÉÐÑÏÅÄÑÏÓ Ç ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÇ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ Ïé ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ôçò Åôáéñåßáò åíïðïéïýíôáé ìå ôç ìýèïäï ôçò ïëéêþò åíïðïßçóçò óôéò åíïðïéçìýíåò ïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò ôçò åôáéñåßáò ÐËÁÓÔÉÊÁ ÈÑÁÊÇÓ PACK Á.Â.Å.Å. ìå Ýäñá ôç ÂÉ.ÐÅ. Éùáííßíùí êáé Á.Ì.Á.Å /42/Â/02/13, ç ïðïßá óõììåôý åé óôï ìåôï éêü êåöüëáéï ôçò ÐÁÚÑÇÓ ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÅÓ Á.Å.Â.Å.Ð. ìå ðïóïóôü 100%. Ç ÐËÁÓÔÉÊÁ ÈÑÁÊÇÓ PACK Á.Â.Å.Å. åßíáé êáôü 92,84% èõãáôñéêþ åôáéñåßá ôçò åéóçãìýíçò óôï ñçìáôéóôþñéï Áîéþí Áèçíþí ÐËÁÓÔÉÊÁ ÈÑÁÊÇÓ Á.Â.Å.Å. ìå Ýäñá ôï Ìáãéêü ôïõ ÄÞìïõ Âéóôùíßäáò, óôï Íïìü ÎÜíèçò êáé Á.Ì.Á.Å /06/Â/86/31. Ç ÐÁúÑÇÓ ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÅÓ Á.Å.Â.Å.Ð. äçìïóéåýåé ïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò óýìöùíá ìå ôá Ä.Ð..Ð. ëüãù ôçò ÝíôáîÞò ôçò óôïí ¼ìéëï ÐËÁÓÔÉÊÁ ÈÑÁÊÇÓ Á.Â.Å.Å. ï ïðïßïò õðï ñåïýôáé íá äçìïóéåýåé ôéò ïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò âüóåé áõôþí. Ôá åðß ôùí ðáãßùí åìðñüãìáôá âüñç áíýñ ïíôáé óå åõñþ Äåí õðüñ ïõí åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá äéáöïñýò äéêáóôéêþí Þ äéïéêçôéêþí ïñãüíùí ðïõ íá åíäý åôáé íá Ý ïõí óçìáíôéêþ åðßðôùóç óôçí ïéêïíïìéêþ êáôüóôáóç ôçò Åôáéñåßáò. Ç Åôáéñåßá ôçí áðáó ïëïýóå 13 Üôïìá ðñïóùðéêü åíþ ôçí áðáó ïëïýóå 25 Üôïìá. Ïé óõíáëëáãýò ìåôáîý óõíäåäåìýíùí ìåñþí óýìöùíá ìå ôï Ä.Ë.Ð. 24 åßíáé ïé åîþò: i) ÐùëÞóåéò áãáèþí êáé õðçñåóéþí ðñïò óõíäåäåìýíá ìýñç ii) ÁãïñÝò áãáèþí êáé õðçñåóéþí áðü óõíäåäåìýíá ìýñç iii) ÁðáéôÞóåéò áðü óõíäåäåìýíá ìýñç iv) Õðï ñåþóåéò ðñïò óõíäåäåìýíá ìýñç v) ÓõíáëëáãÝò & ÁìïéâÝò Äéåõèõíôéêþí óôåëå þí êáé ìåëþí Ä.Ó. ÊÙÍ/ÍÏÓ ÓÔ. ÁËÉÏÑÇÓ ÈÅÏÄÏÓÉÏÓ Á. ÊÏËÕÂÁÓ ÖÙÔÅÉÍÇ Ê. ÊÕÑËÉÄÏÕ ÁÄÔ. ÁÁ ÁÄÔ. ÁÅ ÁÄÔ. Ð ÁÑ.ÁÄÅÉÁÓ Ï.Å.Å Á' ÔÁÎÇÓ 7. Ï öüñïò åéóïäþìáôïò óôá óôïé åßá êáôüóôáóçò áðïôåëåóìüôùí áíáëýåôáé ùò åîþò: 1.1 Öüñïò ÅéóïäÞìáôïò 0 0 Áíáâáëëüìåíïò Öüñïò (86.484) (68.884)

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σημ 1.01-31.03.2005 1.01-31.03.2004 1.01.- 31.03.2005 1.01-31.03.2004 Εσοδα πωλήσεων 14.672.918 13.809.283

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 02/10 ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 εκεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 εκεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 εκεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Α Γ Ι Α Σ Α Ν Ν Η Σ 2 3 182 33 Α Γ. Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες )

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1907801000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙ Η Α.Ε.» Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2012 ( Ποσά σε Ευρώ) ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

«ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙ Η Α.Ε.» Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2012 ( Ποσά σε Ευρώ) ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ «ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙ Η Α.Ε.» ( Ποσά σε Ευρώ) ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 051433619000 ΑP.Μ.Α.Ε. 23287/51/B/90/5 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Οµίλου και της Εταιρείας της χρήσεως 2012 (

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι:

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι: ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. Έδρα: Αναπαύσεως 50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 18/9/2006 31/12/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ( Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005 Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Σελίδα Ισολογισμός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την 15/03/2006 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα