Salmonella spp. Απουςία ςτα 25 gr. E.Coli Απουςία ςτα 1 gr.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Salmonella spp. Απουςία ςτα 25 gr. E.Coli Απουςία ςτα 1 gr."

Transcript

1 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΑΤΓΑ ΚΟΣΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Φρζςκα Ωοςκοπθμζνα Α Ροιότθτασ ΒΑΡΟ ΣΕΜΑΧΙΟ Ρερίπου 55 γρ. ζωσ 75 γρ. ζκαςτο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ Εντόσ χάρτινων κθκϊν και κατόπιν ςε χαρτοκιβϊτια κατάλλθλα για τρόφιμα. Καρτζλεσ των 30 τεμαχίων Τα μζςα ςυςκευαςίασ ςε καλι κατάςταςθ ανκεκτικά ςε προςκροφςεισ, άνευ υγραςίασ, κακαρά και καταςκευαςμζνα από υλικά ικανά να προφυλάξουν τα αυγά από ξζνεσ οςμζσ και κινδφνουσ αλλοίωςθσ τθσ ποιότθτασ. Τίτλοσ και ζδρα κζντρου ωοςκοπιςεωσ και ςυςκευαςίασ Θμερομθνία παραγωγισ ςυςκευαςίασ Θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ Ροιοτικι κατθγορία Κατθγορία βάρουσ Επιπλζον χαρακτθριςτικά, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία Ο εναπομζνων χρόνοσ ηωισ των προϊόντων κατά τθν θμερομθνία παράδοςθσ τουσ ςτο Νοςοκομείο, να είναι το 90% του ςυνολικοφ Απουςία ρφπων πάςθσ φφςεωσ επί τθσ επιφάνειασ Φυςιολογικό ςχιμα Άκικτα Κακαρά ΧΗΜΙΚΕ της ισχφουσας νομοθεσίας Απουςία γεωργικϊν φαρμάκων, παραςιτοκτόνων, εντομοκτόνων, υπολειμμάτων μθ επιτρεπόμενων αντιβακτθριακϊν ουςιϊν, κοκκιδιαςτατικϊν, κ.λπ. E.Coli Απουςία ςτα 1 gr.

2 ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΡΤΖΙ ΟΠΡΙΑ ΕΒΥΘΙΑ ΦΑΚΕΣ ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΑΣΟΛΙΑ ΨΙΛΑ (ΞΕΑ) ΜΕΤΙΑ ΦΑΒΑ ΥΗΙ ΚΙΤΙΝΟ ΤΥΡΟΥ ΑΜΕΙΚΘΣ ΥΗΙ ΜΡΛΟΥ ΜΡΕΛ ΥΗΙ ΝΥΧΑΚΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Κατθγορίασ Αϋ ΦΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ Ρλαςτικι ςυςκευαςία κατάλλθλθ για τρόφιμα 500 γρ. ι/ 1 κιλοφ ι/ 5 κιλϊν ι/ 20 κιλϊν Σε ςυςκευαςία κατάλλθλθ για τρόφιμα Σάκοι καινοφριοι που δεν φζρουν άλλεσ ενδείξεισ επιπλζον από αυτζσ που κακορίηονται Απουςία κακοποίθςθσ ι ρφπανςθσ Ο εναπομζνων χρόνοσ ηωισ των προϊόντων κατά τθν θμερομθνία Τίτλοσ και ζδρα εταιρείασ παραγωγισ Ζτοσ εςοδείασ Ζτοσ και μινασ βιομθχανικισ παραγωγισ Τόποσ προζλευςθσ Ροιοτικι κατθγορία Κακαρό βάροσ Επιπλζον χαρακτθριςτικά, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία Τελευταίασ εςοδείασ κατά το χρόνο παράδοςθσ τουσ Δεν περιζχουν αδρανείσ φλεσ (γεϊδεισ προςμίξεισ, χαλίκια, ηιηάνια, ακάρεα, παράςιτα, ξζνεσ φυτικζσ φλεσ) Απαλλαγμζνα από κόκκουσ αποχρωματιςμζνουσ με ςτίγματα ι κόκκουσ φυτρωμζνουσ Δεν ζχουν υποςτεί επίδραςθ υδρατμϊν προσ απόκρυψθ τθσ παλαιότθτασ τουσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ οι κόκκοι εμφανίηονται ςυρρικνωμζνοι Δεν παρουςιάηουν ανϊμαλθ οςμι (μοφχλα) και γεφςθ ταγκι και πικρι μετά το βράςιμο Διάρκεια βραςμοφ για τα περιςςότερα όςπρια 1 ½ - 2 ϊρεσ κατά το ανϊτατο όριο εκτόσ από το ρφηι με διάρκεια βραςμοφ 25 λεπτά κατά ανϊτατο όριο Πςπρια για τα οποία απαιτείται μεγαλφτεροσ χρόνοσ κεωροφνται κατϊτερθσ ποιότθτασ E.Coli < 10 cfu/ gr Μφκθτεσ < 200 gr

3 ΧΗΜΙΚΕ Απουςία γεωργικϊν φαρμάκων, παραςιτοκτόνων, εντομοκτόνων Απουςία υπολειμμάτων μθ επιτρεπόμενων αντιβακτθριακϊν ουςιϊν Απουςία κοκκιδιαςτατικϊν, κ.λπ.

4 ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΖΤΜΑΡΙΚΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΦΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ ΧΗΜΙΚΕ ΧΥΛΟΡΙΤΕΣ ΜΑΚΑΟΝΙΑ ΚΟΦΤΑ ΜΑΚΑΟΝΙΑ ΣΡΑΓΓΕΤΙ ΜΑΚΑΟΝΙΑ ΡΑΣΤΙΤΣΙΟΥ ΚΙΘΑΑΚΙ ΦΙΔΕΣ ΚΟΦΤΟΣ ΡΕΝΝΕΣ ΗΥΜΑΙΚΑ Nο 10 ΗΥΜΑΙΚΑ ΒΙΔΕΣ ΗΥΜΑΙΚΑ ΚΟΦΤΟ ΗΥΜΑΙΚΑ ΚΙΘΑΑΚΙ Κατθγορίασ Α Ρρϊτθ ςυςκευαςία : Ρλαςτικι ςυςκευαςία κατάλλθλθ για τρόφιμα 500 γρμ. ι 1 κιλοφ Δεφτερθ ςυςκευαςία : Χαρτοκιβϊτια ανκεκτικά καλά κλειςμζνα Ο εναπομζνων χρόνοσ ηωισ των προϊόντων κατά τθν θμερομθνία Τίτλοσ και ζδρα εταιρείασ παραγωγισ Θμερομθνία παραγωγισ Θμερομθνία λιξθσ Συςτατικά Ονομαςία πϊλθςθσ Κακαρό βάροσ Επιπλζον χαρακτθριςτικά, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία Διογκϊνονται τουλάχιςτο ςτο διπλάςιο Δεν εμφανίηουν πολτϊδθ μορφι (χυλϊνουν) Δεν διαςπϊνται Το υγρό μετά το βράςιμο είναι διαυγζσ, χωρίσ δυςάρεςτθ οςμι ι όξινθ γεφςθ Απουςία παραςίτων, προνφμφεσ εντόμων ι ζντομα Απουςία γεωργικϊν φαρμάκων, παραςιτοκτόνων, εντομοκτόνων Απουςία υπολειμμάτων μθ επιτρεπόμενων αντιβακτθριακϊν ουςιϊν Απουςία κοκκιδιαςτατικϊν, κ.λπ. E.Coli < 10/ gr

5 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΒΑΡΟ ΣΕΜΑΧΙΟ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ ΤΝΘΗΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΕ ΤΓΡΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Ελαιόλαδο : ζξτρα Ραρκζνο 5 lt ΑΕΙΟΥΧΑ ΡΟΤΑ 330 ml ΡΟΤΟΚΑΛΑΔΑ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ml) ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΡΟΤΟΚΑΛΙ 1 Lt Νερό εμφιαλωμζνο ςε φιάλθ 18,9 lt & 1,5 lt ςε εξάδα Ξφδι 330 ml ανά τεμάχιο Χυμόσ λεμονιοφ 330 ml. ι 5 λίτρα ανά τεμάχιο Κραςί μπουκάλι 1,5 lt ανά τεμάχιο ΘΛΙΕΛΑΙΟ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ Κατθγορίασ Α Ελαιόλαδο : ζξτρα Ραρκζνο 5 lt ΑΕΙΟΥΧΑ ΡΟΤΑ 330 ml ΡΟΤΟΚΑΛΑΔΑ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ml) ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΡΟΤΟΚΑΛΙ 1 Lt Νερό εμφιαλωμζνο ςε φιάλθ 18,9 lt & 1,5 lt ςε εξάδα Ξφδι 330 ml ανά τεμάχιο Χυμόσ λεμονιοφ 330 ml. ι 5 λίτρα ανά τεμάχιο Κραςί μπουκάλι 1,5 lt ανά τεμάχιο ΘΛΙΕΛΑΙΟ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ Μεταλλικά κυτία ανταποκρινόμενα ςτον κϊδικα τροφίμων και ποτϊν Τα μεταλλικά κυτία είναι απαλλαγμζνα από παραμορφϊςεισ, διατριςεισ και γενικά κακοποιιςεισ Ρλαςτικόσ ςάκοσ κατάλλθλοσ για τρόφιμα, βάροσ περιεχομζνου 3-5 kgr Χαρτοκιβϊτιο, βάροσ περιεχομζνου 6-10 kgr Ο εναπομζνων χρόνοσ ηωισ των προϊόντων κατά τθν θμερομθνία Επωνυμία επιχείρθςθσ παραγωγισ τουσ Θμερομθνία παραγωγισ Ονομαςία προϊόντοσ και οξφτθτασ του Θμερομθνία λιξθσ Επιπλζον χαρακτθριςτικά, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία Απουςία ςε : Οςμι ι γεφςθ τάγγιςθσ Ξζνεσ οςμζσ και γεφςεισ Γενικά μεταβολζσ των οργανολθπτικϊν τουσ ιδιοτιτων Μεταφορά με οχιματα όπου οι φιάλεσ προςτατεφονται από το θλιακό φωσ E.Coli < 10/ gr Απουςία γεωργικϊν φαρμάκων, παραςιτοκτόνων, εντομοκτόνων Απουςία υπολειμμάτων μθ επιτρεπόμενων αντιβακτθριακϊν ουςιϊν Απουςία κοκκιδιαςτατικϊν, κ.λπ.

6 ΞΗΡΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΑΛΕΥΙ Τ.Ρ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ ΑΝΘΟΣ ΑΑΒΟΣΙΤΟΥ 160 ΓΜ ΑΝΘΟΣ ΟΥΗΘΣ ΜΡΕΙΚΝ ΡΑΟΥΝΤΕ / ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 0,20 ΓΑΜ. ΚΟΝ ΦΛΑΟΥΕ ΒΑΦΘ ΑΥΓΩΝ (ΦΑΚΕΛΑΚΙ) ΔΥΟΣΜΟΣ ΚΥΜΙΝΟ ΡΙΡΕΙ ΣΚΟΝΘ ΜΑΥΟ ΚΙΛΟΥ ΙΓΑΝΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ ΜΟΣΧΟΚΑΥΔΟ ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ ΗΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΟΥ 4 ΚΙΛΩΝ ΑΛΑΤΙ ΧΥΜΑ ΑΛΑΤΙ ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΟ ΦΙΑΛΘ 400 ΓΑΜ. ΚΑΝΕΛΑ ΤΙΜ. ΦΟΥΤΟΚΕΜΑ ΣΟΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ ΞΥΝΟ ΣΕ ΣΚΟΝΘ ΜΡΙΣΚΟΤΟΚΕΜΑ ΗΑΜΡΟΝ ΜΑΓΑΙΝΘ 500 ΓΑΜ. ΦΑΙΝ ΛΑΚΤΕ ΛΟΥΜΡΟΥΝΙΑ ΒΟΥΤΥΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΣΚ. 10 ΓΑΜ. ΤΑΑΜΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ ΗΑΧΑΘ ΧΥΜΑ ΗΑΧΑΘ ΦΑΚΕΛΑΚΙ (ΑΤΟΜΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ΜΑΜΕΛΑΔΑ ΑΤΟΜΙΚΘ 20 ΓΑΜ (ΦΑΟΥΛΑ-ΟΔ-ΚΕ.) ΧΑΛΒΑΣ (ΜΡΑΣΤΟΥΝΙ) ΗΕΛΕ ΦΟΥΤΩΝ 2 ΚΙΛΑ ΣΚΟΝΘ ΧΥΜΑ (ΜΕ ΘϋΧΩΙΣ ΗΑΧΑΘ) ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΟΥ ΤΜΧ 250 Γ ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΘΝΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ 100 ΚΑΙ 200 Γ. ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ (ΤΜΧ) ΚΑΙ 200 Γ ΤΣΑΙ ΜΑΥΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ ΧΑΜΟΜΘΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ ΡΟΥΕΣ ΣΕ ΝΥΦΑΔΕΣ 5 KGR ΡΟΥΕΣ ΣΕ ΝΥΦΑΔΕΣ 25 KGR ΤΥΑΚΙΑ ΤΙΓΩΝΑ ΑΤΟΜΙΚΑ (8 ΤΕΜ) ΡΑΤΑΤΕΣ ΑΡΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 10 ΚΙΛΩΝ ΦΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ Γ. ΑΝΑ ΡΑΚΕΤΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 32 ΡΑΚΕΤΩΝ ΦΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΕΝΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ (ΣΥΣΚ. ΣΕ ΔΥΟ) ΕΛΙΕΣ ΔΟΧΕΙΟ 13 ΚΙΛΩΝ ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 410 ΓΑΜ. 7,5% ΟΛΟΡΑΧΟ ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ ΡΑΙΔΙΚΘΣ ΘΛΙΚΙΑΣ ΓΑΛΑ ΜΑΚΑΣ ΔΙΑΚΕΙΑΣ 3,5%

7 ΠΟΙΟΣΗΣΑ Κατθγορίασ Α Ρλαςτικόσ ςάκοσ κατάλλθλοσ για τρόφιμα Ο εναπομζνων χρόνοσ ηωισ των προϊόντων κατά τθν θμερομθνία Ονομαςία πϊλθςθσ Θμερομθνία λιξθσ Κακαρό βάροσ Επιπλζον χαρακτθριςτικά, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ Απουςία από : Τεχνολογικά ελαττϊματα Ραρουςία παραςίτων, ακάρεων, εντόμων, ξζνων ςωμάτων ΦΤΙΚΟΧΗΜΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ Ππωσ ορίηει ο Κϊδικασ Τροφίμων και Ροτϊν ΙΔΙΟΣΗΣΕ Salmonella spp απουςία ςτα 25 gr E. Coli 10 / gr ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΚΟΝΕΡΒΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Κατθγορίασ Α ΒΑΡΟ ΣΕΜΑΧΙΟ ΝΤΟΜΑΤΟΡΟΛΤΟΣ 5 ΚΙΛΩΝ ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΑΡΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 3KG ΜΑΝΙΤΑΙΑ ΚΟΝΣΕΒΑ 2,5 ΚΙΛΩΝ ΚΟΜΡΟΣΤΑ ΟΔΑΚΙΝΟ 5 ΚΙΛΩΝ ΡΑΝΤΗΑΙΑ ΚΟΝΣΕΒΑ 5 ΚΙΛΩΝ ΗΑΜΡΟΝ Λευκοςίδθρα δοχεία κατάλλθλα για τρόφιμα που καλφπτουν τισ απαιτιςεισ τθσ Εκνικισ Ευρωπαϊκισ Νομοκεςίασ και του Κϊδικα Τροφίμων & Ροτϊν για παρεμφερι προϊόντα Ο εναπομζνων χρόνοσ ηωισ των προϊόντων κατά τθν θμερομθνία Τίτλοσ και ζδρα εταιρείασ παραγωγισ, ςυςκευαςίασ Θμερομθνία παραγωγισ Θμερομθνία λιξθσ Συςτατικά Ονομαςία πϊλθςθσ Κακαρό βάροσ Επιπλζον χαρακτθριςτικά, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία

8 ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ ΧΗΜΙΚΕ Απουςία ςε : Διαρροζσ, διατριςεισ Διαβρϊςεισ, οξειδϊςεισ Διογκϊςεισ Σθμάδια αλλοίωςθσ των οργανολθπτικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν (οςμι, χρϊμα) Απουςία μυκιτων (μοφχλα) Υγρό κάλυψθσ χωρίσ τθν παρουςία ξζνων προσ το προϊόν ςωμάτων Απουςία γεωργικϊν φαρμάκων, παραςιτοκτόνων, εντομοκτόνων Απουςία υπολειμμάτων μθ επιτρεπόμενων αντιβακτθριακϊν ουςιϊν Απουςία κοκκιδιαςτατικϊν, κ.λπ. Coli Colifoms Απουςία ςτα 1 gr. Θειοαναγωγικά Απουςία ςτα 1 gr. Ηφμεσ Μφκθτεσ Απουςία ςτα 1 gr. ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ Θ Επιτροπι παραλαβισ του Νοςοκομείου κα λαμβάνει δείγματα παρουςία του προμθκευτι όταν το κρίνει απαραίτθτο και κα τα αποςτείλει ςτο Γ.Χ.Κ. (βάροσ δείγματοσ τουλάχιςτον 1 κιλό) ςφμφωνα με το Κ.Τ.Ρ., τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ Οδθγίεσ για τα είδθ Βιοτικισ Ανάγκθσ και τισ αποφάςεισ ΑΧΣ 1233/91 και 172/ 92. Πλοι όςοι κα προμθκεφουν πρϊτεσ φλεσ ςτο τμιμα διατροφισ αλλά και όλοι όςοι εμπλζκονται ι είναι μεςάηοντεσ προμθκευτζσ κα πρζπει να τθροφν τισ κτθνιατρικζσ, υγειονομικζσ και αγορανομικζσ διατάξεισ, τον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν.

Α Α: Β26546907Τ-ΡΟΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 07-11-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 21164 Πληροφορίες : ΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΑΝΙΨΝ. Υρέσκα Ψοσκοπημένα Α Ποιότητας

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΑΝΙΨΝ. Υρέσκα Ψοσκοπημένα Α Ποιότητας ΑΔΑ: ΩΘ7Ξ46907-ΚΛΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» Υαληά, 26-09-2014 Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας Σατ. Κωδ. : 73300 Αξ. πξση. 18037 Πληροφορίες : ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΨΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΘΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΫΤΘ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΒΕΝΙΕΡΗ ΔΑΝΑΗ Εξεταςτικι επιτροπι Βενιζρθ Δανάθ Μαντηαβίνοσ Διονφςιοσ Παρανυχιανάκθσ

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ.

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΡΟΣ.....3 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΘΘΘΜΑΤΑ.3 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ.....3 4. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 22-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :18861 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεσσαλονίκη 22-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :18861 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 3 η ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. "- Θεσσαλονίκη 22-10-2015 Αριθ. Πρωτ. :18861 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 B.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΔΗ : Σε περίπτωση προσφορών των προϊόντων από τις εταιρείες, ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.)

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ...1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...5 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ...6 1.1 Συμβατικά Στοιχεία...6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρίθ. Μελέτης: 3/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων.

Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 25.06.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ. 50807 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πληροφ. Μαρία Μαρµαριτσάκη Τηλ. 2821341692 www.chania.gr Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. /νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 81/2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. ΜΕΛ.: 09 /2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 88.430,15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 100.889,68

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. ΜΕΛ.: 09 /2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 88.430,15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 100.889,68 ΑΡ. ΜΕΛ.: 09 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 88.430,15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων Ερωτήςεισ χορήγηςησ πιςτοποιητικού γνώςεων ορθολογικήσ χρήςησ γεωργικών φαρμάκων άση Δεδομένων Ερωτήσεων 2014 Το παρόν ζγγραφο περιζχει ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, τισ οποίεσ κα πρζπει να απαντιςουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. 06/2015 (ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number:

Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Βιβλίο απορριμμάτων (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Ρερίοδοσ: Από: Μζχρι: Period: From: To: Εργαςίεσ απόρριψθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΝΤΑΝΑΣΘΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΘΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΕΕΜ 3204 ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 14/02/2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK 74052 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ 25/09/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους 2013 1 ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.356,91 1. ΜΕΛΕΤΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Α. Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων Επίςθμοι Ζλεγχοι ςτα Φυτοπροςτατευτικά Ρροϊόντα

Σ.Ε.Α. Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων Επίςθμοι Ζλεγχοι ςτα Φυτοπροςτατευτικά Ρροϊόντα Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων Επίςθμοι Ζλεγχοι ςτα Φυτοπροςτατευτικά Ρροϊόντα υντονιςτική Εθνική Αρχή Διεφθυνςη Προςταςίασ Φυτικήσ Παραγωγήσ Τπουργείο Αγροτικήσ Ανάπτυξησ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ :29.

ΜΕΛΕΤΗ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ :29. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ :29.436,47 C.P.V.: 03142500-3 Αυγά 03200000-3 Δημητριακά, πατάτες, λαχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5140/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα