ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία : Χώρα : OΛΛΑΝΔΙΑ Προϊόν : ΥΓΡΟ ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ Έκδοση : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1Εμπορικό όνομα : FARMLIGHT GRILL 1.2Χρήση σκευάσματος : Υγρό προσάναμμα για ψησταριές 1.3Παρασκευαστής : Sel Chemie B.V. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Broekstraat MN Aalten, The Netherlands ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΞ Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία : Επιπτώσεις στο περιβάλλον : - Επιπτώσεις λόγω φυσικοχημικών - ιδιοτήτων : R65 - Επιβλαβές:μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης R66 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο 3. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Συστατικά Απόσταγμα πετρελαίου Ελαφρά κατεργασμένο με υδρογόνο Περιεκτικότητα Αριθμός CAS % / EINECS >100% (1) Για περισσότερες πληροφορίες δείτε κεφάλαιο 15. Φράσεις Σύμβολα κινδύνου κινδύνου R65, R66 (1) Xn 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Σε περίπτωση εισπνοής : Ξεπλύνετε αμέσως, καλά με άφθονο καθαρό νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν ο ερεθισμός επιμείνει. Ξεπλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι για 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν ο ερεθισμός επιμείνει. Μεταφέρετε αμέσως το θύμα σε καθαρό αέρα. Εάν η αναπνοή γίνεται με δυσκολία δώστε του οξυγόνο. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. 1

2 Σε περίπτωση κατάποσης : Σημείωση προς Ιατρούς : Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης το υλικό μπορεί να αναρροφηθεί στους πνεύμονες και να προκαλέσει χημική πνευμονίτιδα. Θεραπεύσετε κατάλληλα. 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Μέσα πυρόσβεσης : Ακατάλληλα μέσα : Ειδικοί μέθοδοι για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς : Προστασία των πυροσβεστών : Άλλες πληροφορίες : Ξηρή χημική σκόνη-διοξείδιο του άνθρακα. Αφρός ανθεκτικός σε αλκοόλες. Ψεκαζόμενο νερό. Πίδακας σκέτου ύδατος Κατά την καύση μπορεί να δημιουργηθούν οξείδια του άνθρακα. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή Απομακρύνετε τα δοχεία από την εστία της φωτιάς με ασφάλεια αν είναι δυνατόν. 6. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΥΧΑΙΑ ΕΚΛΥΣΗ/ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Προσωπικές προφυλάξεις: Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Διαδικασίες καθαρισμού: Ανατρέξτε στην παράγραφο 8.3 για τις προσωπικές προφυλάξεις. Μην απορρίψετε τα απόβλητα σε αποχετεύσεις, χαντάκια ή ποταμούς Σκουπίστε το προϊόν και τοποθετείστε το σε κλειστά δοχεία και διαθέστε τα σαν απόβλητα Καθαρίστε τη περιοχή που μολύνθηκε μ` απορρυπαντικό και άφθονο νερό αφού πρώτα έχετε σκουπίσει το προϊόν που έχει διασκορπιστεί. Τα απόβλητα του προϊόντος είναι επιβλαβή Μην απορρίψετε τα απόβλητα στην αποχέτευση ή τους ποταμούς. Καταστροφή τους σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές διατάξεις για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χειρισμός : Αποθήκευση : Κατάλληλη χρήση : Τηρείτε τα συνήθη μέτρα υγιεινής. Να ληφθούν αντίμετρα για ηλεκτροστατική φόρτιση. Χειριστείτε τα άδεια δοχεία ως πλήρη. Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα εργασίας. Πλύνετε τα λερωμένα ρούχα εργασίας Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος. Μακριά από πηγές θερμότητας και οξειδωτικά Δείτε τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή. 2

3 8. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ /ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1 Τιμές ορίων έκθεσης: Απόσταγμα πετρελαίου ελαφρά κατεργασμένο με υδρογόνο. ΜΟΡΦΗ. ΟΡΙΟ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΤΟΣ Ατμός RCP-TWA 1200 mg/m3 165 ppm Σύνολο υδρογονανθράκων Έλεγχοι έκθεσης: 'Ελεγχοι εργασιακής έκθεσης: - Εργάζεστε σε χώρο με καλό εξαερισμό 'Ελεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης: δείτε παράγραφο 13 OES- LTE : OES- STE : 8.3 Ατομική προστασία: Προστασία εισπνοής: - Μ ά σ κ α α ε ρ ί ω ν μ ε φίλτρο τύπου A - Υψηλή συγκέντρωση αερίου/υδρατμών: πεπιεσμένος αέρας/οξυγόνο Προστασία χεριών: - Γ ά ν τ ι α Κατάλληλο υλικό: ΕΧΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ: Βουτιλικό καουτσουκ viton ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ: νεοπρεν τετραφθοροαιθυλένιο ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΗ ΑΝΤΟΧΗ: ελαστικό νιτριλίου πολυαιθυλένιο ΕΧΕΙ ΦΤΩΧΗ ΑΝΤΟΧΗ: φυσικό καουτσούκ PVA PVC Κρίσιμος χρόνος : Προστασία ματιών: Π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ά γ υ α λ ι ά Π ρ ο σ τ α σ ί α δ έ ρ μ α τ ο ς : - Π ροστατευτική ενδυμασία Κατάλληλο υλικό: ΕΧΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ: Βουτιλικό καουτσούκ Viton ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ: νεοπρέν τετραφθοροαιθυλένιο ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΗ ΑΝΤΟΧΗ: ελαστικό νιτριλίου πολυαιθυλένιο ΕΧΕΙ ΦΤΩΧΗ ΑΝΤΟΧΗ: φυσικό καουτσούκ PVA PVC 3

4 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Τιμή ph Εμφάνιση (στους 20 o C) : Υγρό Μορφή σκευάσματος : Υγρό Χρώμα : 'Αχρωμο Οσμή : Σχεδόν άοσμο Σχετική πυκνότητα : (στούς 15 ο C) Σχετική πυκνότητα ατμών : >1 στους 101 kpa Σημείο ζέσεως : Σημείο τήξεως : Αναφλεξιμότητα : >61 o C ( ASTM D -93 ) Σημείο βρασμού : 175 ο C 255 o C Συγκεντρωση κορεσμού : Τάση ατμών : Διαλυτότητα στο νερό : Αμελητέο Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης : >200 oc Ιξώδες : <2,5 cst (2.5mm2/sec) 25 oc 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Σταθερότητα : Συνθήκες προς αποφυγή : Υλικά προς αποφυγή : Επικίνδυνα προϊόντα αποδόμησης : Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες. Υψηλές θερμοκρασίες, πηγές ανάφλεξης. Οξειδωτικούς παράγοντες. Το υλικό δεν αποσυντίθεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 4

5 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οξεία τοξικότητα (LD50) Στόματος : Δέρματος : Αναπνοή : Μάτια : >15000 mg/kg >3160 mg/kg Ασήμαντο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μπορεί να προκαλέσει ήπια, μικρής διάρκειας, δυσφορία στα μάτια Συμπτώματα χρόνιας έκθεσης : Επιβλαβές : μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΣΗ : ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ : Κίνδυνος πνευμονίας από εισρόφηση ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ : Ελαφρύς ερεθισμός Ξηρότητα δέρματος Σκάσιμο του δέρματος ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ : Ερυθρότητα του ιστού του ματιού Δακρύροια ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΚΘΕΣΗ / ΕΠΑΦΗ : Ερεθισμός του ιστού του ματιού 5

6 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κινητικότητα : Πτητικές οργανικές ενώσεις ( VOC) : Η ουσία επιπλέει στο νερό Για τις άλλες φυσικοχημικές ιδιότητες βλέπε παράγραφο 9 Δεκ καθορίζεται Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης : Βιοαποικοδόμηση BOD5 : COD Νερό : 'Εδαφος : T 1/ Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης : log Pow : BCF : Εύκολα αποικοδομήσιμο Δεκ καθορίζεται Δεκ καθορίζεται 'Αλλες αρνητικές επιπτώσεις : WGK : -1 Επίπτωση στο στρώμα όζοντος : Δεν είναι επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος (1999/45/EC) Φαινόμενο θερμοκηπίου : Δεν υπάρχουν δεδομένα Επίδραση για τον καθαρισμό των λυμάτων : Δεν υπάρχουν δεδομένα 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Διατάξεις σχετικά με τα απόβλητα : Κωδικός αποβλήτων υλικών (Ευρώπη) :08ΧΧΧΧ Μέθοδοι Απόρριψης : Ανακύκλωση με απόσταξη Να μη διοχετευθεί σε επιφανειακά ύδατα Μεταφορά σε εγκεκριμένη μονάδα για την καταστροφή, εξουδετέρωση και αποβολή των επικίνδυνων αποβλήτων 6

7 14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 14.1 Ταξινόμηση ουσίας σε συμμόρφωση με τις συστάσειςτου Ο.Η.Ε. ΟΙΚΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η Σ : 14.2 ADR (οδική μεταφορά) ΚΛΑΣΗ : - ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗΣ : - ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ : - ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ : RID (σιδηροδρομική μεταφορά) ΚΛΑΣΗ : - ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ : - ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ : - ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ : ADNR (εσωτερική πλωτή μεταφορά) ΚΛΑΣΗ : 9 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ : UN 9003 SUBSTANCES WITH 60o C <f.p.<= 100 oc ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ : 9 ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ : IMDG (θαλάσσια μεταφορά) ΚΛΑΣΗ : - ΚΙΝΔΥΝΟΙ : - MFAG : - EMS : - ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΡΥΠΟΣ : ICAO (αεροπορική μεταφορά) ΚΛΑΣΗ :-3 ΚΙΝΔΥΝΟΙ : - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ : - ΟΔΗΓΙΕΣ Σ ΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ : Ειδικές προφυλάξεις σχετικα με την μεταφορά : καμία 7

8 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σήμανση Σύμβολο κινδύνου : Xn Επιβλαβές Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (R) : Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης (S) : R 65: Επιβλαβές : Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάοοσης. R 66: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο S2: Μακριά από παιδιά S23:Μην αναπνέετε ατμούς S24: Απποφεύγετε την επαφήμε το δέρμα S62: Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκλειθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέττα 16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/ΕΕ Οι παραπάνω πληροφορίες θεωρούνται ορθές και εξακριβωμένες, αλλά οποιεσδήποτε συστάσεις ή προτάσεις, που μπορούν να υποβληθούν, είναι χωρίς εγγύηση, δεδομένου ότι οι όροι χρησιμοποίησης είναι πέρα από τον έλεγχό μας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι παντελώς πλήρεις. Οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να χρησιμοποιούνται ως οδηγός μόνο, για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, και διάθεση του προϊόντος και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας.. H εταιρεία δε θεωρείται υπεύθυνη για οιεσδήποτε ζημίες προκύπτουν από το χειρισμό του παραπάνω προϊόντος ή από την επαφή με αυτό. Οι παραλήπτες του προϊόντος μας πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τους ισχύοντες νόμους και τους κανονισμούς. 8

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Εµπορικό όνοµα : ΝΕΟTOPSIN 50 SC 1.2 Χρήση σκευάσµατος : Mυκητοκτόνο για γεωργική χρήση 1.3 Παρασκευαστής : NIPPON SODA Co Ltd

1.1 Εµπορικό όνοµα : ΝΕΟTOPSIN 50 SC 1.2 Χρήση σκευάσµατος : Mυκητοκτόνο για γεωργική χρήση 1.3 Παρασκευαστής : NIPPON SODA Co Ltd ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ηµεροµηνία : ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 Χώρα : ΕΛΛΑ Α Προϊόν : ΝΕΟTOPSIN 50 SC Έκδοση : 1 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : ΝΕΟTOPSIN 50 SC 1.2 Χρήση σκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : POLIFOS 28,4 EC Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : POLIFOS 28,4 EC 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Oργανικός διαλύτης για την αραίωση χρωμάτων διαλύτη. 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : ZYPERN 76 WGR Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : ZYPERN 76 WGR 1.2 Χρήση: Μυκητοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής : Κ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : FELMON 5,5 EW Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : FELMON 5,5% EW 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο- Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ Α Χ Ρ Ω Μ Η ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ Α Χ Ρ Ω Μ Η ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ Α Χ Ρ Ω Μ Η ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία Παρασκευάσματος Ονομασία: PLUMBERS CAULK ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ (AVIPGUM) 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Page 1 of 6 AV.IP Construction Insulating Ltd SAFETY DATA SHEET According to 1907/2006/EC - (REACH), 453/1010/EC ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 500 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 500 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: LEMON 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 02-Απρ-2012 Ημερομηνία αναθεώρησης 02-Απρ-2012 Έκδοση 001 ENOTHTA 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A1412A 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

DUAL GOLD 96 EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 17.06.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06.

DUAL GOLD 96 EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 17.06.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία Παρασκευάσματος Ονομασία: PRO DOPE ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) PENDIGAN 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης:

Διαβάστε περισσότερα