ΗΜΔΡΙΓΑ «Οξπθηφο Πινχηνο θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΔΡΙΓΑ «Οξπθηφο Πινχηνο θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο»"

Transcript

1 ΗΜΔΡΙΓΑ «Οξπθηφο Πινχηνο θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο» Θέκα: Φσξηθφο Σρεδηαζκφο θαη Αμηνπνίεζε Οξπθηνχ Πινχηνπ: Σπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο κεηαμχ ρσξηθψλ επηπέδσλ Κάξθα Λέλα 1 Αξρηηέθησλ Μερ Δ.Μ.Π. - Γξ Γεσγξαθίαο 1 νπ Παλεπ. Σνξβφλλεο Αλαπι. Πξντζηακέλε Β Τκήκαηνο Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Δηζαγσγή Τν πξφβιεκα ηεο ζρέζεο κεηαμχ εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ είρε πξνζεγγηζηεί απφ ηελ ππνγξάθνπζα ζε ζπλαθή εκεξίδα ηνπ ΤΔΔ ην Σεπηέκβξην Τφηε είρε ζεκεησζεί φηη νη δπζρέξεηεο ηεο ζρέζεο απηήο νθείινληαη ηφζν ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φζν θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ λα ηελ ελζσκαηψζεη θαη λα ηε ζεσξήζεη ηζφηηκα κε ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ αλάγθε ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο ππνγξακκηδφηαλ ηδηαίηεξα, γηαηί ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη εθεί εληνπίδεηαη ην έιιεηκκα ζην ζρεδηαζκφ. Σηηο ρσξνηαμηθέο κειέηεο ζπρλά ε εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα παξακεξίδεηαη, ππνβαζκίδεηαη ζε ζεκαζία ή θαη ζηξαγγαιίδεηαη, πξνο φθεινο άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζπρλφηαηα δελ είλαη πθηζηάκελεο αιιά πξνζδνθψκελεο θαη κεηά δεθαεηίεο απφ ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ δελ έρνπλ αλαπηπρζεί. Ζ γεληθά αξλεηηθή ζηάζε ηεο θνηλήο γλψκεο ζεσξείηαη θαηά θαλφλα σο ε βαζηθή αηηία γηα ηελ νπνία ν ζρεδηαζκφο απνθεχγεη λα πξνζεγγίζεη ηελ εμνξπθηηθή βηνκεραλία. Υπάξρνπλ φκσο θαη άιινη ιφγνη πνπ ζπκβάιινπλ ζην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα θαη έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο είλαη ην γεγνλφο φηη ε εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα παξακέλεη ειάρηζηα νηθεία ζην επξχ θνηλφ, φπσο θαη ζηνπο κεηέρνληεο ζην ζρεδηαζκφ. Καηά θαλφλα, ππάξρεη έιιεηςε ηφζν ησλ ζεσξεηηθψλ βάζεσλ ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα ζηεξηρζεί ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο, φζν θαη επαξθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε ρσξηθή δηάζηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ δεκφζηα εηθφλα ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη πξψηηζηα επζχλε ηνπ θιάδνπ, αιιά ην ζέκα ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο θαζνξίδεηαη απφ πιεζψξα παξαγφλησλ, πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα εμεηαζηνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο, αιιά έρνπλ γίλεη αληηθείκελν άιισλ αλαιχζεσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηε βηβιηνγξαθία.απηήο ηεο εηζήγεζεο. Ο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαη αξρήλ κε ηελ ηζφηηκε ζεψξεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κε ζεσξεηηθή αθεηεξία ηελ αλάγθε αλάπηπμεο πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ απνθπγή εμάξηεζεο απφ κνλνδξαζηεξηφηεηεο. Μηα επηπιένλ δηάζηαζε πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηνλ ζρεδηαζκφ αλαδεηθλχεηαη ζήκεξα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζην πιαίζην ηεο Raw Material Initiative 2. Οπσζδήπνηε, ν ζηφρνο ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη λα εμαζθαιίζεη κηα θαηαγξαθή ησλ νξπθηψλ πφξσλ ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα βειηηψζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηνί ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ 1 Οη απφςεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζηελ παξνχζα εηζήγεζε απερνχλ πξνζσπηθέο απφςεηο ηεο εηζεγήηξηαο θαη κφλν. 2 Communication The raw material initiative meeting our critical needs for growth and jobs in Europe COM(2008) 699, (4 November 2008). 1

2 ρξήζεσλ γεο, θαζψο θαη ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ αδεηνδφηεζε εξγαζηψλ έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο. Ωζηφζν, κέζα απφ ηηο επηδηψμεηο απηέο αλαδχεηαη κηα δηάζηαζε πνπ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη αληηιεπηή απφ ηνπο θνξείο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ. Οη νξπθηνί πφξνη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη απφ εηδηθέο πνιηηηθέο σο κηα αθφκα θαηεγνξία θπζηθψλ πφξσλ πνπ αμίδεη λα πξνζηαηεχνληαη. Ζ έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ζηελ πεξίπησζε απηή ζεκαίλεη κε αθχξσζή ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο απφ άιιεο ρξήζεηο ηεο γεο, θαη φρη πεξηνξηζκφ ηεο εθκεηάιιεπζεο, αιιά εμνξζνινγηζκφ ηεο. Σήκεξα νη Δπξσπατθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο πξνζηαηεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο θπζηθνχο πφξνπο (νηθφηνπνπο, δάζε, λεξά, αθηέο θιπ) είλαη ινγηθφ λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη κηα πνιηηηθή γηα ηνπο νξπθηνχο πφξνπο, σο κηαο αθφκα θαηεγνξίαο πφξσλ, άκεζα ζπλδεδεκέλσλ θαη απαξαίηεησλ γηα ηελ αλζξψπηλε δσή, κε αλαλεψζηκσλ, άξα κε αλάγθε εηδηθήο κέξηκλαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ άιιεο ρξήζεηο θαη ηελ αεηθνξηθή ηνπο δηαρείξηζε. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν ξφινο ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζα ήηαλ θξηηηθφο γηα ηελ πινπνίεζε κηαο παξφκνηαο πνιηηηθήο. Όπσο είρε επηζεκαλζεί θαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ 2006 νπζηαζηηθά o ξφινο ηνπ ζρεδηαζκνχ ζε ζρέζε κε ηε εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλνςίδεηαη ζην ηεηξάπηπρν: α) απνηχπσζε ζην ρψξν β) θαηαλφεζε ρσξηθήο ζπκπεξηθνξάο γ) θαζνξηζκφο φξσλ ζπλχπαξμεο κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο δ) θαζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ. α) Ζ απνηχπσζε ζην ρψξν είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ ηζφηηκε κε ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο αληηκεηψπηζή ηεο θαηά ην ζρεδηαζκφ. Ζ καθξφρξνλε ηάζε ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο - φπσο θαη ησλ βηνκεραληψλ γεληθφηεξα - λα κελ δεκνζηνπνηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ ηηο αθνξνχλ, ε θάιπςή ηνπο απφ ην επηρεηξεκαηηθφ απφξξεην θαη, επνκέλσο, ε κε δηαζεζηκφηεηά ησλ ζηνηρείσλ ζε ηξάπεδεο δεδνκέλσλ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην ρψξν θαη, ηειηθά, ζηελ ζεψξεζή ηεο θαηά ην ζρεδηαζκφ. Δίλαη επνκέλσο αλάγθε λα εκθαλίδνληαη νη πεξηνρέο κεηαιιεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε ρσξνηαμηθά θείκελα θαη ράξηεο, αλ φρη κε ηελ έλλνηα ηνπ θαζνξηζκνχ ρξήζεο, ηνπιάρηζηνλ σο χπαξμε ελφο πφξνπ κε πξννπηηθή κειινληηθήο εθκεηάιιεπζεο. Τν πξφβιεκα αθνξά θπξίσο ζηα θαηψηεξα ρσξηθά επίπεδα (ΟΤΑ), φπνπ νη γεσινγηθέο κειέηεο πνπ απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ ζχγρξνλσλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ (Γ.Π.Σ., ΣΦ.Ο.Ο.Α.Π.) πεξηνξίδνληαη κφλν ζηε δηεξεχλεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ εδαθψλ θαη ηνπο θπζηθνχο θηλδχλνπο, ρσξίο λα θαηαγξάθνπλ ηελ παξνπζία νξπθηψλ πφξσλ (απφθαζε 16374/3696/199, (ΦΔΚ 723/Β/1998). Ζ πξφζθαηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ππνγξακκίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα θαηαγξαθήο ησλ ρσξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Δίλαη, σζηφζν, απαξαίηεην λα ππνγξακκηζηεί φηη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ρσξηθψλ ζηνηρείσλ δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα φηη απηά ζα αμηνινγεζνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζην ζρεδηαζκφ. Δλδερνκέλσο, ν ιφγνο γη απηφ είλαη φηη ππάξρεη έιιεηκκα γλψζεο ζρεηηθά κε ηελ εμνξπθηηθή βηνκεραλία θαη ηηο αλάγθεο ηεο. β) Ζ θαηαλφεζε ηεο ρσξηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζεκαίλεη θαη αλαγλψξηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ησλ εμνξπθηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ο ζρεδηαζκφο ζηελ πεξίπησζε απηή έξρεηαη αληηκέησπνο κε δχν εκπφδηα, δεδνκέλνπ φηη νη πξνβιέςεηο ηνπ ζα 2

3 αθνξνχλ α) θπξίσο ην ππέδαθνο θαη β) επηρεηξήζεηο πνπ ν θχθινο δσήο ηνπο ππφθεηηαη ζε δηεζλείο ζπγθπξίεο. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζρεδηαζκνχ ζ απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ε αλαγλψξηζε απηψλ ησλ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε κε θάπνην ηξφπν ηνπνζέηεζή ηνπ σο πξνο ηε ρσξηθή ζεκαζία ηνπο. Aπηφ ζεκαίλεη ηελ ελαξκφληζε 3 ηνπ ζρεδηαζκνχ κε ρσξηθά δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη ζήκεξα κφλν απφ ηε κεηαιιεπηηθή λνκνζεζία, αθξηβψο επεηδή ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο απνθεχγεη λα πηνζεηήζεη κηα ζαθή ζέζε απέλαληί ηνπο. Ζ χπαξμε ίδηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο δελ επαξθεί γηα ηε ρσξηθή αληηκεηψπηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, αθνχ νη ηπρφλ δεζκεχζεηο ηεο απφ ην ζρεδηαζκφ ή ε αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα αθπξψζεη ηηο ξπζκίζεηο ηεο κεηαιιεπηηθήο ή ιαηνκηθήο λνκνζεζίαο. Γηα παξάδεηγκα ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη νη αλάγθεο γηα βαζηθνχο ρψξνπο αλάπηπμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο (π.ρ. ε αλάγθε λα δηαηεξνχληαη αξγνχληα νξπρεία θαη απνζέζεηο γηα κειινληηθή εθκεηάιιεπζε αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο χθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή κε ηελ πξννπηηθή αμηνπνίεζεο θησρφηεξσλ ζε πεξηεθηηθφηεηα πξψησλ πιψλ). Ζ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ απηήο ηεο πθήο είλαη θαη επηρείξεκα αιιά θαη ζεσξεηηθή αθεηεξία γηα ηνλ ηνκεαθφ ζρεδηαζκφ. Σθνπφο ηεο ζχληαμεο ρσξνηαμηθψλ πιαηζίσλ ή ζρεδίσλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ακθηζβεηείηαη σο αλαγθαηφηεηα είλαη λα θαηαγξαθνχλ θαη λα ππνζηεξηρζνχλ κε εηδηθέο πνιηηηθέο νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νξζνινγηθή αλάπηπμε ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ. Απηφ επηρεηξήζεθε κε ηα πξφζθαηα Δηδηθά Πιαίζηα, ζηα νπνία βέβαηα δελ πεξηιήθζεθε ε εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα, παξά κφλν πεξηζηαζηαθά. Σπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζηελ εμνξπθηηθή βηνκεραλία θαη ζέζεηο γηα ηνλ ηξφπν αλάπηπμήο ηεο πεξηιακβάλεη κφλν ην Γεληθφ Πιαίζην Φσξνηαμηθνχ Σρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 128/Α/3.7.08). Απηφ ην γεγνλφο, παξά ηε κνλαδηθφηεηά ηνπ, είλαη ζεκαληηθφ γηαηί παξέρεη ηε βάζε γηα ηα ζρέδηα ησλ ρακειφηεξσλ ρσξηθψλ επηπέδσλ. Σπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην λ. 2742/99 (άξζξν 6) «ην Γεληθφ Πιαίζην απνηειεί ηε βάζε αλαθνξάο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ επί κέξνπο πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ Κξάηνπο, ησλ δεκφζησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε ζπλνρή θαη αλάπηπμε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ». Χσξνηαμηθφο ρεδηαζκφο ζε Δζληθφ επίπεδν Σην πξννίκην ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ, ζηηο παξ. 6 θαη 7 αλαγλσξίδεηαη ε χπαξμε ησλ νξπθηψλ πφξσλ ηεο ρψξαο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Κπξίσο, φκσο, αλαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη «Η ρσξηθή δηάζηαζε ηεο εμνξπθηηθήο θαη ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε αλαγλψξηζεο ησλ νξπθηψλ πφξσλ σο ηζφηηκσλ πξνο ηνπο ινηπνχο θπζηθνχο πφξνπο θαη κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζήο ηνπο, θαηά ηξφπν ζπκβαηφ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ άζθεζε ηνπξηζηηθψλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ». 3 «ελαξκφληζε» εδψ δελ ζεκαίλεη ζπκκφξθσζε, αιιά ηνπνζέηεζε σο πξνο ηα δεηήκαηα απηά. 3

4 Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία ηεο εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Σπγθεθξηκέλα, γίλεηαη ε εθηίκεζε φηη, κε ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ απαηηνχκελσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη κέηξσλ, ε άζθεζε κεηαιιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε πεξηνρψλ κε πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν ρψξα. Οη απφςεηο απηέο ζηεξίδνληαη ζε ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη εηδηθφηεξα ζ απηέο ηεο «ηνπηθήο/πεξηθεξεηαθήο απηάξθεηαο» πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ πξνηίκεζε ρξήζεο εγγχηεξσλ έλαληη απνκαθξπζκέλσλ πφξσλ (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νξπθηψλ πιψλ απφ άιιεο ρψξεο), αιιά θαη «ηεο πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο», πνπ πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ «ηελ ηθαλνπνίεζε θαη πξνζηαζία βαζηθψλ αλαγθψλ (ζηέγε, ηξνθή θιπ)». Σην άξζξν 7 ηνπ Πιαηζίνπ, φπνπ θαζνξίδνληαη νη βαζηθνί ζηφρνη θαη επηδηψμεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνβιέπνληαη κεηαμχ άιισλ ηα εμήο γηα ηελ εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε κεηαπνίεζε: - Όηη ε ράξαμε ρσξηθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα έρεη σο αθεηεξία ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ρσξηθψλ αλαγθψλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα θαη ησλ επί κέξνπο θιάδσλ ηνπ (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηεο εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο). - Όηη ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην βηνκεραληθφ ηνκέα κε ηελ πξνψζεζε θαηάιιεισλ ρσξηθψλ ξπζκίζεσλ θαη κε εζηίαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ ηνπηθέο αλάγθεο ή παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε δηεζλείο αγνξέο. - Όηη ζα πξέπεη λα απμεζεί ε ζπκβνιή ηεο βηνκεραλίαο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη λα αμηνπνηεζνχλ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα δηαθφξσλ πεξηνρψλ. - Οηη ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα. Με βάζε ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο δίδνληαη απφ ην Γεληθφ Πιαίζην θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζην ρψξν ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ νξπθηψλ: - Καη αξρήλ δειψλεηαη ε βνχιεζε λα δηαηεξεζεί ε εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο πθηζηάκελεο πεξηνρέο εθκεηάιιεπζεο, θαζψο θαη λα δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζε πεξηνρέο, φπνπ εληνπίδνληαη λέα θνηηάζκαηα ή λέα νξπθηά, κε ηήξεζε ησλ φξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ησλ γεηηνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη νξπθηνί πφξνη πνπ θξίλνληαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί είλαη εθείλνη πνπ θαιχπηνπλ εγρψξηεο αλάγθεο ή απεπζχλνληαη ζε δηεζλείο αγνξέο, φπσο: ν ιηγλίηεο ζηελ Γπηηθή Μαθεδνλία θαη ηελ Πεινπφλλεζν, ν βσμίηεο ζηελ Φσθίδα, Βνησηία θαη Φζηψηηδα, ηα ζηδεξνληθειηνχρα κεηαιιεχκαηα ζηε Βνησηία, Φζηψηηδα, Δχβνηα, Γπηηθή θαη Κεληξηθή Μαθεδνλία, ην αξγφ πεηξέιαην ζην λνκφ Καβάιαο, ηα βηνκεραληθά νξπθηά ζηελ Γπηηθή θαη Κεληξηθή Μαθεδνλία, ηα κεηθηά ζεηνχρα θαη ν ιεπθφιηζνο ζηε Φαιθηδηθή, νη άζηξηνη θαη ζηε θεληξηθή Μαθεδνλία, ν ρξπζφο ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, ε πνδνιάλε, ν πεξιίηεο, ν κπεληνλίηεο θαη γεληθά ηα βηνκεραληθά νξπθηά ζηηο Κπθιάδεο θαη ην λφηην Αηγαίν θαη ηδίσο ζηε Μήιν, ηε Νίζπξν θαη ην Γπαιί, ν γχςνο ζηελ Κξήηε θαη ηα κάξκαξα ζε δηάθνξεο ζέζεηο ζην Διιαδηθφ ρψξν. 4

5 - Δπίζεο ζεκεηψλεηαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ησλ καξκάξσλ σο νξπθηψλ πφξσλ φρη κφλν γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο, αιιά θαη γηα ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ζεκαζία. Ο ειιεληθφο πνιηηηζκφο φρη κφλν κέζσ ηεο γιππηηθήο, αιιά θπξίσο κέζσ ηεο αξρηηεθηνληθήο έρεη ζπλδεζεί άκεζα κε ηε ρξήζε ησλ καξκάξσλ, πνπ απνηεινχλ βαζηθφ δνκηθφ πιηθφ κλεκεηαθψλ θαη ζπκβαηηθψλ θαηαζθεπψλ. Ζ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπο δελ νθείιεηαη κφλν ζηηο ηδηφηεηέο ηνπο σο δνκηθνχ πιηθνχ, αιιά θαη ζηελ πνηθηιία ησλ κνξθψλ ηνπο πνπ εκπινπηίδεη ηε κνξθνινγία ησλ θαηαζθεπψλ. Με ζηφρν λα αλαδεηρζεί ζην Πιαίζην απηή ε δηάζηαζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ επηζεκαίλεηαη φηη ε δηαζπνξά ησλ καξκαξνθφξσλ πεξηνρψλ ζην ρψξν ζπλδέεηαη κε πνηθηιία κνξθψλ θαη ηδηνηήησλ θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηηο θπξηφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ζηε ρψξα. Αλαθνξά γίλεηαη ζηνπο λνκνχο Γξάκαο, Καβάιαο, Ζκαζίαο, Ησαλλίλσλ, Αηηηθήο, Κνδάλεο, Βνησηίαο, Αξγνιίδνο, Αξθαδίαο θαη λήζσλ φπσο ε Φίνο θαη ε Νάμνο». - Αθφκα, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνζαθεληζηεί ε ζεκαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ, ηα νπνία θαηά θαλφλα ζπγθεληξψλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο αληηδξάζεηο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Σπγθεθξηκέλα ην Γεληθφ Πιαίζην αλαθέξεη ηα εμήο: «Πξφλνηα ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ απαηηείηαη επίζεο γηα ηα ιαηνκεία αδξαλψλ πιηθψλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε θαη κε κηθξφηεξν θφζηνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ινηπψλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη έξγσλ ππνδνκήο, παξάιιεια κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή επίπησζε ζην πεξηβάιινλ. Ιδηαίηεξα ελδηαθέξεη: ε πξφβιεςε ρψξσλ εμφξπμεο αδξαλψλ ζε πεξηνρέο κε κεγάιε δήηεζε (αζηηθά θέληξα, ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, κεγάια έξγα ππνδνκήο), ε εμεχξεζε ζέζεσλ εθκεηάιιεπζεο αδξαλψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε παξαγσγήο πξντφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά (παξαδνζηαθά θηίζκαηα), πιηθψλ κε εηδηθέο ηδηφηεηεο θαζψο θαη πξψησλ πιψλ γηα κνλάδεο παξαγσγήο ηζηκέληνπ θαη αζβέζηε». - Σε φηη αθνξά ζηα ιαηνκεία αδξαλψλ ζηα λεζηά, ην Πιαίζην πηνζεηεί ηελ πξνζέγγηζε ηνπ λ. 1428/84, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, δειαδή φηη ζηα λεζηά κε πεξηνξηζκέλεο αλάγθεο δνκηθψλ πιηθψλ, δελ ππάξρεη αλάγθε λα νξηνζεηνχληαη ιαηνκηθέο πεξηνρέο θαη ε ρσξνζέηεζε ιαηνκείσλ κπνξεί λα δηελεξγείηαη κεκνλσκέλα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Πηζαλφηαηα, ην ζεκείν απηφ λα απαηηνχζε κεγαιχηεξε αλάιπζε θαη ζαθέζηεξεο θαηεπζχλζεηο πξνο ην ζρεδηαζκφ ησλ ρακειφηεξσλ ρσξηθψλ επηπέδσλ, γηαηί ην πξφβιεκα ηεο κε πξφβιεςεο δπλαηφηεηαο ιεηηνπξγίαο ιαηνκείσλ αδξαλψλ ζηα λεζηά απνδείρηεθε ελδεκηθφ ζηηο Δηδηθέο Φσξνηαμηθέο Μειέηεο πνπ ζπληάρζεθαλ ζηε δεθαεηία Καη κάιινλ δελ κπνξεί θαλείο λα ειπίδεη φηη ηα ζχγρξνλα ΓΠΣ θαη ΣΦΟΟΑΠ ζα πηνζεηήζνπλ κηα δηαθνξεηηθή ζηάζε. Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη ζαθέο φηη δελ είλαη δπλαηφ λα πξνζδνθάηαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, βειηίσζε ηερληθψλ ππνδνκψλ, πξνζηαζία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ρσξίο λα έρνπλ εμαζθαιηζηεί ηνπηθά νη απαξαίηεηεο πξψηεο χιεο, φρη κφλν απφ νηθνλνκηθή άπνςε, αιιά κε βάζε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, πνπ πξναλαθέξζεθαλ. - Η επφκελε αλαθνξά ηνπ Πιαηζίνπ ζηνλ θιάδν αληηκεησπίδεη ην δήηεκα ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ βαζηθψλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα. πγθεθξηκέλα, θξίλεηαη σο απαξαίηεηε ε «εμαζθάιηζε ησλ ζεκειησδψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εμνξπθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θπξίσο ηεο δπλαηφηεηαο ρσξνζέηεζεο κνλάδσλ πξσηνγελνχο επεμεξγαζίαο νξπθηψλ πξψησλ πιψλ θαη κνλάδσλ κεηαπνίεζεο γηα 5

6 θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ζηνπο ρψξνπο εμφξπμεο, φπσο επίζεο θαη ηεο εμαζθάιηζεο ζαιάζζησλ δηεμφδσλ γηα δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ, φηαλ απηφ επηβάιιεηαη γηα ηερληθν-νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ή γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, ιακβάλνληαο παξάιιεια θαη ηα αλαγθαία κέηξα πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο». Πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζεί ν ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο πξνβιέθζεθαλ αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο ζην Δηδηθφ Πιαίζην γηα ηε Βηνκεραλία (ΦΔΚ 151/ΑΑΠ/2009). Τν Πιαίζην απηφ, αλ θαη φπσο δηεπθξηλίδεηαη ζην πξννίκηφ ηνπ, εζηηάδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε κεηαπνίεζε θαη δελ επεθηείλεηαη ζε πξνβιέςεηο γηα ηελ ελέξγεηα θαη ηελ εμφξπμε, ζην άξζξν 5 πεξηέιαβε θαηεπζχλζεηο γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε αληηκεηψπηζε απφ ην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη εθείλεο κε ρσξνζεηηθή εμάξηεζε απφ πξψηεο χιεο πξνεξρφκελεο απφ εμφξπμε Σηηο θαηεγνξίεο απηέο εληάζζνληαη (κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο): - Δγθαηαζηάζεηο πξσηνγελνχο επεμεξγαζίαο νξπθηψλ πξψησλ πιψλ (ησλ ιαηνκηθψλ νξπθηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ) ζηηο πεξηνρέο εμφξπμήο ηνπο. - Μνλάδεο κεηαπνίεζεο ρσξνζεηεκέλεο ζε πεξηνρέο εθκεηάιιεπζεο νξπθηψλ πξψησλ πιψλ, ηηο νπνίεο νη κνλάδεο απηέο θαζεηνπνηνχλ. Οη κνλάδεο απηέο κπνξνχλ λα εγθαζίζηαληαη ζε ρσξνζεηεκέλα κεηαιιεία ή ιαηνκεία, εθφζνλ παξνπζηάδνπλ εμάξηεζε απφ πξψηεο χιεο πνπ παξάγνληαη ζην αληίζηνηρν ρψξν. Δπίζεο κπνξνχλ λα εγθαζίζηαληαη: - Σε πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ ΦΥΣΖ (NATURA) 2000, εθηφο ησλ νηθνηφπσλ θνηλνηηθήο πξνηεξαηφηεηαο φπνπ απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, είλαη δπλαηή ε ρσξνζέηεζε ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηα λνκηθά θαζεζηψηα πξνζηαζίαο ηνπο. - Σε δάζε ή δαζηθέο εθηάζεηο, ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, φηαλ δελ είλαη ηερληθννηθνλνκηθά πξφζθνξε ή εθηθηή ε εγθαηάζηαζε εθηφο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Σην πιαίζην απηφ, πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε χπαξμε θαηάιιεισλ ζέζεσλ ζε δαζηθή έθηαζε, θαη κφλνλ φηαλ απηή δελ είλαη δπλαηή εμεηάδεηαη ε ρσξνζέηεζε ζε δάζνο. Σε πεξηπηψζεηο πνπ παξά ηελ θαηεχζπλζε απηή δελ ζα γίλεηαη, ζε πξψην ζηάδην, δεθηή κηα ηέηνηα ρσξνζέηεζε, ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα έγθξηζεο ηεο ρσξνζέηεζεο ππφ ηνλ φξν ηεο δάζσζεο κε δαπάλεο ηνπ θνξέα ηεο κνλάδαο έθηαζεο κε δαζηθνχ ραξαθηήξα ρσξνζεηεκέλεο ζε κηα επξχηεξε πεξηνρή λνκαξρηαθήο θιίκαθαο, εκβαδνχ ηνπιάρηζηνλ ίζνπ κε ηε δαζηθή πεξηνρή ζηελ νπνία γίλεηαη ε επέκβαζε. Σην ζεκείν απηφ είλαη ζθφπηκν λα αλνηρηεί κηα παξέλζεζε ζρεηηθά κε ηηο αληηδξάζεηο πνπ πξνθάιεζαλ νη πξναλαθεξφκελεο θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο αλαδείρζεθαλ ζε πνιηνξθεηηθφ θξηφ γηα ηελ αθχξσζε ηνπ Πιαηζίνπ. Οη αληηδξάζεηο εληνπίζηεθαλ ζην γεγνλφο φηη κε απηέο ηηο δηαηάμεηο επηρεηξείηαη ε εγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζε δάζε θαη φηη παξαβηάδεηαη ε δαζηθή λνκνζεζία. Ωζηφζν, ε δαζηθή λνκνζεζία νπδέπνηε απαγφξεπζε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνλάδσλ ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο. Αληίζεηα, ην άξζξν 57 ηνπ λ.998/1979 αλαθέξεη φηη «εθκεηάιιεπζηο κεηαιιείσλ θαη ιαηνκείσλ δηα ηεο εμνξχμεσο, δηαινγήο, επεμεξγαζίαο θαη απνθνκηδήο κεηαιιεπηηθψλ ή 6

7 ιαηνκηθψλ νξπθηψλ, δηάλνημηο νδψλ πξνζπειάζεσο θαη αλέγεξζηο εγθαηαζηάζεσλ εμππεξεηνχλησλ ηαο αλάγθαο εθκεηαιιεχζεσο ηνχησλ εληφο δαζψλ ή δαζηθψλ εθηάζεσλ επηηξέπνληαη ειεπζέξσο», ζχκθσλα κε φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην άξζξν. Τν παξάδνμν ησλ αηηηάζεσλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ νκάδσλ είλαη φηη απηέο θαίλεηαη λα αγλννχλ βαζηθέο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, αλ φρη ηεο θνηλήο ινγηθήο. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζην ρψξν ηεο εμφξπμεο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε απνθπγήο κεηαθνξάο κεγάισλ φγθσλ πιηθψλ ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο, φρη κφλν γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο, αιιά πξσηίζησο γηα ιφγνπο πεξηβαιινληηθνχο. Ζ κεηαθνξά ησλ ηεξάζηησλ φγθσλ πιηθψλ ηεο εμφξπμεο ζα ζπλεπαγφηαλ επίζεο ηεξάζηηα αχμεζε ησλ κεηαθνξψλ, κε αληίζηνηρεο αλάγθεο ππνδνκψλ θαη δηαζπνξά ησλ νριήζεσλ ζε πνιχ επξχηεξεο πεξηνρέο. Δπηπιένλ ε εγθαηάζηαζε ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζηνλ ίδην ην ρψξν ηεο εμφξπμεο ππαθνχεη ζηε ζεκειηψδε αξρή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο γηα επηδίσμε ησλ «brownfield developments» αληί γηα «greenfield developments», δειαδή γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ήδε ζηγκέλσλ πεξηνρψλ αληί γηα επέθηαζε ζε άζηθηεο πεξηνρέο. Οη ηειεπηαίεο δχν αλαθνξέο ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ εζηηάδνληαη ζηε: - Γηαζθάιηζε ησλ ρψξσλ ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ αληαγσληζηηθέο ρξήζεηο κε θξηηήξηα ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηε ζπαληφηεηα ησλ πξνο εθκεηάιιεπζε πφξσλ, εηδηθά ζηηο παξάθηηεο δψλεο θαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ ΦΥΣΖ Δμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζηαδηαθήο θαη νξηζηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ κεηαιιείσλ θαη ησλ ιαηνκείσλ. Τν πξφβιεκα ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπξηζκνχ ζηελ παξάθηηα δψλε ππήξμε γηα δεθαεηίεο θνκβηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε δηα ζαιάζζεο δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ηεο, εμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 φκσο ην πξφβιεκα γεληθεχζεθε θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο κε ηελ αηηηνινγία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Τν ηεξάζηην κήθνο ησλ ειιεληθψλ αθηψλ θαη ν δηακειηζκφο ηνπο θαζηζηά δχζθνια θαηαλνεηφ ην γεγνλφο ηεο κε δπλαηφηεηαο απφδνζεο ζηελ εμνξπθηηθή βηνκεραλία ηνπ ειάρηζηνπ πνζνζηνχ απφ ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηηο ζαιάζζηεο δηεμφδνπο. Ζ αλάγθε απηή αλαγλσξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηε Βηνκεραλία, ην νπνίν πεξηιακβάλεη εηδηθέο αλαθνξέο γηα ηηο κνλάδεο κε αλάγθε πξφζβαζεο ζην ζαιάζζην κέησπν. Σε φηη αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο εθκεηαιιεχζεσλ κέζα ζε πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ ΦΥΣΖ 2000, ην Πιαίζην ελαξκνλίδεηαη κε ην άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΔC, ην νπνίν δελ απαγνξεχεη ηηο κεηαιιεπηηθέο θαη ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νχηε θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο. Β. Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Τα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα ζηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή δελ εμεηδηθεχνπλ αλά πεξηθέξεηα ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ, γηαηί ε ζεζκνζέηεζή ηνπο πξνεγήζεθε θαηά κηα πεληαεηία. Δπηπιένλ, αλ θαη ζπληάρζεθαλ κε βάζε εληαίεο πξνδηαγξαθέο, παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπο ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα δεηήκαηα αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη, 7

8 κεηαμχ απηψλ θαη ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Πεξηιακβάλνπλ αλαθνξέο ζ απηήλ ηφζν θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, φζν θαη ζηηο πξνηάζεηο ηνπο. Αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ νξπθηψλ πφξσλ, αιιά ζπλήζσο, εζηηάδνληαη ζηελ ππνγξάκκηζε ηεο αλάγθεο γηα νξζνινγηθφηεξε εθκεηάιιεπζή ηνπο, ηφζν αλαθνξηθά κε ηνλ ίδην ηνλ πφξν, φζν θαη κε ηηο άιιεο ρξήζεηο γεο θαη ην πεξηβάιινλ. Ο ηξφπνο αλαθνξάο ζηε δξαζηεξηφηεηα πνηθίιιεη ζηα δηάθνξα πεξηθεξεηαθά πιαίζηα, αιιά θαηά θαλφλα γίλεηαη κε γεληθφ ηξφπν γηα επξείεο πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη ζην θείκελν θαη ζεκεηψλνληαη ελδεηθηηθά ζηνπο ράξηεο. Δλίνηε κπνξεί νη αλαθνξέο λα είλαη πην ζπγθεθξηκέλεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο κεγάισλ κνλάδσλ, πθηζηάκελσλ (φπσο ζηελ Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο) ή πξνγξακκαηηδφκελσλ (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο κνλάδαο ρξπζνχ ζηε Φαιθηδηθή). Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε νξηνζέηεζεο ησλ πεξηνρψλ κε εμνξπθηηθφ ελδηαθέξνλ. Π.ρ. ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ζεκεηψλεηαη ην εμήο: «ε ςεθηαθή ραξηνγξάθεζε ησλ καξκαξνθφξσλ πεξηνρψλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ». Υπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο κε κεησκέλεο αλαθνξέο ζηε δξαζηεξηφηεηα (Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο). Σε γεληθέο γξακκέο επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη θαηεπζχλζεσλ, πνπ ζα πξέπεη λα εμεηδηθεπζνχλ απφ ηα πνιενδνκηθά ζρέδηα ζην επίπεδν ησλ δήκσλ. Τν δήηεκα απηφ, φκσο, έρεη αλαδεηρζεί σο ην πιένλ αθαλζψδεο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, φπσο αλαιχεηαη ακέζσο παξαθάησ. Γ. Πνιενδνκηθά ρέδηα θαη ζρέδηα ρξήζεσλ γεο Τα Γεληθά Πνιενδνκηθά Σρέδηα (Γ.Π.Σ.) θαη ηα Σρέδηα Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (ΣΦ.Ο.Ο.Α.Π.) ηνπ λ. 2508/1997 εμ νξηζκνχ απνηεινχλ ηελ εμεηδίθεπζε επί ηνπ εδάθνπο ηνπ ΟΤΑ ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ αλσηέξσλ επηπέδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ, - αθνχ λνκαξρηαθά πιαίζηα δελ εθπνλνχληαη παξά κφλν θαη εμαίξεζε ησλ Δηδηθψλ Πιαηζίσλ θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ. Σεκεηψλεηαη φηη ηα ζχγρξνλα πνιενδνκηθά ζρέδηα θαιχπηνπλ νιφθιεξε ηελ έθηαζε ησλ ΟΤΑ θαη απνηεινχλ κηθξά ρσξνηαμηθά ζρέδηα. Καηά ηελ έλλνηα απηή θαζνξίδνπλ ην αλαπηπμηαθφ πξφηππν ησλ δήκσλ θαη, θαη επέθηαζε, είλαη ηα θαζ χιελ αξκφδηα εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ απφθ. 9572/1845/2000 (ΦΔΚ 209/Γ/2000) θαη θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2742/1999 ηα Γεληθά Πνιενδνκηθά Σρέδηα (ΓΠΣ) θαη Σρέδηα Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (ΣΦΟΟΑΠ «νθείινπλ λα ελαξκνλίδνληαη πξνο ηηο επηινγέο ή θαηεπζχλζεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ Πεξηθεξεηαθψλ Σρεδίσλ ή, αλ απηά ιείπνπλ, πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Γεληθνχ θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ Δηδηθψλ Πιαηζίσλ Φσξνηαμηθνχ Σρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο». Δπεηδή θάζε ΓΠΣ θαιχπηεη ηελ έθηαζε ησλ α βάζκησλ ΟΤΑ, ε πξνψζεζή ηνπο ζπλεπάγεηαη ηελ θάιπςε κε ζρέδηα ηνπ ζπλφινπ ηεο επηθξάηεηαο. Ζ ζεκαζία ησλ ΓΠΣ γηα ην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ δελ ζπλδέεηαη κφλν κε ηε ρσξηθή ηνπο εκβέιεηα, αιιά θαη κε ην πεξηερφκελφ ηνπο. Τν γεγνλφο φηη ηα ΓΠΣ παίδνπλ ελαλ ξφιν ζνβαξφηεξν απφ ηνλ αξρηθά πξνδηαγξαθφκελν ζην λφκν 2508/97 δηαθάλεθε κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ κειεηψλ ην Τελ 8

9 παξνχζα ζηηγκή ηα ΓΠΣ εκθαλίδνληαη σο ηα θαη εμνρήλ εξγαιεία πινπνίεζεο ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, γηαηί απνηεινχλ ηελ εμεηδίθεπζε ησλ αλψηεξσλ ζρεδίσλ ζην επίπεδν ηνπ δήκνπ, αιιά θαη γηαηί ηα ίδηα θέξνπλ έλα θαζαξά ζρεδηαζηηθφ ξφιν, κε ηελ έλλνηα ηνπ planning. Σχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο ζπληζηνχλ ηνπηθά ρσξνηαμηθά ζρέδηα θαη δελ απνηεινχλ απιψο ην ζηξαηεγηθφ επίπεδν ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζην πεξηερφκελν πνπ ηνπο απνδίδνπλ νη πξνδηαγξαθέο. Τα ΓΠΣ πξνζδηνξίδνπλ : Τηο θαηεπζχλζεηο ρσξηθήο νξγάλσζεο/εμεηδίθεπζε ησλ αλσηέξσλ ζρεδίσλ Μεγέζε νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ΠΔΠ γηα κε πνιενδφκεζε Εψλεο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Καηεπζχλζεηο πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο / πξνζδηνξηζκφ πεξηνρψλ αλαπιάζεσλ Ζ ζρεηηθή κειέηε νθείιεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: Φσξνηαμηθή ζεψξεζε Αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία Γεδνκέλα Φψξνπ θαη Πεξηβάιινληνο Πνιενδνκηθή νξγάλσζε Αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ, πξνβιεκάησλ, πξννπηηθψλ Πξνθαηαξθηηθή πξφηαζε Γειαδή ηα ίδηα ηα πεξηερφκελα απνδεηθλχνπλ φηη ηα ζπγθεθξηκέλα πνιενδνκηθά ζρέδηα απνξξένπλ απφ θαζαξά ρσξνηαμηθέο κειέηεο θαη απνθαιχπηνπλ ηνλ θνκβηθφ ηνπο ξφιν ζηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ ηεο ρψξαο θαη ηελ εμέιημε ησλ δηαθνξεηηθψλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ αλάδεημή ησλ ΓΠΣ ζε ρσξνηαμηθά ζρέδηα ηνπηθνχ επηπέδνπ δεκηνπξγεί κηα bottom up approach ζηα ζέκαηα ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ. Γειαδή, πξφθεηηαη γηα κηα «ρσξνηαμία εθ ησλ θάησ» πνπ είλαη απφιπηα ζπκβαηή κε ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, φπνπ ε αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε ηνπηθψλ δεηεκάησλ ζην επίπεδν πνπ παξνπζηάδνληαη απνηειεί ζεκειηψδεο αίηεκα. Πξφθεηηαη πηζαλφηαηα γηα δήηεκα πνπ μεπεξλά θαη ηελ αληίιεςε ηνπ λ. 2508/97 θαη ηνπ λ. 2742/99, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ηα ΓΠΣ ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο επηινγέο ή θαηεπζχλζεηο ησλ αλσηέξσλ ζρέδησλ (αλ θαη πξνβιέπεηαη θαη ε εθ ησλ θάησ εηζξνή). Τν πξφβιεκα φκσο, πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ κέζσ απηψλ ησλ ζρεδίσλ ζπλδέεηαη κε ηε κε επάξθεηα εξγαιείσλ ζηξαηεγηθνχ θαη πιαηζηαθνχ ραξαθηήξα θαη κε ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (πειαηεηαθή ιεηηνπξγία πνιηηηθνχ θαη ελ κέξεη δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο, θνηλσληθφ βάξνο κηθξνηδηνθηεζίαο). Έηζη, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ αληίζηξνθα απφ ην πξνζδνθψκελν, ηφζν ζε ζρέζε πξνο ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, φζν θαη σο πξνο ηελ αξκνλία κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρσξηθψλ επηπέδσλ ζρεδηαζκνχ. Αλ θαη πξφθεηηαη γηα πξφβιεκα γεληθφηεξνπ ραξαθηήξα, είλαη πξνθαλέο φηη γίλεηαη ζνβαξφηεξν γηα δξαζηεξηφηεηεο κε επηζπκεηέο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη, θπζηθά, γηα ηελ εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπεηδή νη ηνπηθέο θνηλσλίεο αληηδξνχλ, ηα πνιενδνκηθά ζρέδηα είηε αγλννχλ απξνθάιππηα, είηε παξαπνηνχλ κεηαθξάδνληάο θαηά ην δνθνχλ θαη, ηειηθά, δελ ελζσκαηψλνπλ ηηο πξνηάζεηο ησλ ζρεδίσλ αλψηεξσλ ρσξηθψλ επηπέδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμνξπθηηθή βηνκεραλία (αιιά νπσζδήπνηε 9

10 φρη κφλν). Ζ παξάιεηςε απηή δελ γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ, γηαηί ηα πνιενδνκηθά ζρέδηα επηβιέπνληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο, επίζεο, ηίζεηαη έλα κεγάιν δήηεκα ζρεηηθά κε ην αλ ν ππνπξγφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη βέην ζηηο πεξηπηψζεηο αζπκθσλίαο κεηαμχ επηπέδσλ ζρεδηαζκνχ. Άκεζε απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ δελ ππάξρεη κε ην δεδνκέλν ζεζκηθφ πιαίζην. Αληίζεηα, ξεηή ζρεηηθή πξφβιεςε ππήξρε ζηνλ παιαηφηεξν λφκν γηα ηε ρσξνηαμία, δειαδή ην λ.360/76. Σ απηφλ πξνβιεπφηαλ φηη ζε πεξίπησζε κε ελαξκφληζεο ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ κε ηνλ εζληθφ ζρεδηαζκφ ζε δηάζηεκα πεληαεηίαο ηα ηειεηηαία θπξήζζνληαη άθπξα. Σήκεξα, ην πξφβιεκα ηεο αζπκθσλίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζρεδίσλ απνθαιχπηεηαη κφλν κεηά απφ θαηαγγειίεο ζηγνκέλσλ θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ δπζηπρψο θαίλεηαη λα εθθεχγεη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο δηνίθεζεο. Βηβιηνγξαθία 1. Dalal-Clayton B. & Dent D. Knowledge of the Land: Land resources information and its use in rural development Oxford University Press, Oxford European Commission University of Leoben Minerals Planning Policies and Supply Practices in Europe Extended Summary, Austria, November ICMM Mineral Resources in Land Use Planning September Karka H., «Ηndustrie minière et développement touristique sur le littoral de la Grèce (Chalcidique - Milos)» Thèse de Doctorat Université Paris I Panthéon Sorbonne, Paris Mars Κάξθα, Δ. «Πξνβιήκαηα θαη αληαγσληζκνί θαηά ηελ άζθεζε ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Ζ θνηλσληθνρσξηθή δηάζηαζε» Πξαθηηθά 3 νπ Σπλεδξίνπ γηα ηνλ Οξπθηφ Πινχην, ΤΔΔ-ΠΣΓΜΜΜ, Αζήλα, Ννεκβξίνπ 2000, Τφκνο Β, ζει Κάξθα Δ. Φσξνζέηεζε κεηαιιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Πεξηνδηθφ «Μεηαιιεηνινγηθά Μεηαιινπξγηθά Φξνληθά», Τφκνο 11, ηεχρνο 1-2, Ηαλ.- Γεθ Κarka L. Sustainability assessment of the gold processing plant location in Olympias coastal area (NE Chalkidiki Central Macedonia), Πξαθηηθά ηνπ International Conference on Sustainable Indicators in the Mineral Industries, Mήινο, Ματνπ Kάξθα Δ. «Φσξνηαμηθφο Σρεδηαζκφο θαη εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα: Τα δχζθνια ζεκεία ηεο ζρέζεο» ΤΔΔ, Ζκεξίδα «Δζληθφο Φσξνηαμηθφο Σρεδηαζκφο θαη εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα» 21 Σεπηεκβξίνπ (Αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΔΔ.) 9. 10

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΣΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ

ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΣΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΑ ΕΕΕ:ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ. Αθήνα 16/2/2010 ΝΕΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΥΩΡΙΚΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ. Λ. Πάλλα Αρτιηέκηων-Πολεοδόμος, Οργανιζμός Αθήνας ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010 24/1/2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) Διέλε Θνπκνχηζνπ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υεικνχ Βνπξατθνχ Αληψλεο Κπαξληάο Φνξέαο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Πεξηερφκελα Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 3 Υινπνίεζε κέζσ ΣΔΘΤ 5 Πξφζθιεζε γηα Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε 6 1. Πξνηεηλφκελε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα