ΗΜΔΡΙΓΑ «Οξπθηφο Πινχηνο θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΔΡΙΓΑ «Οξπθηφο Πινχηνο θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο»"

Transcript

1 ΗΜΔΡΙΓΑ «Οξπθηφο Πινχηνο θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο» Θέκα: Φσξηθφο Σρεδηαζκφο θαη Αμηνπνίεζε Οξπθηνχ Πινχηνπ: Σπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο κεηαμχ ρσξηθψλ επηπέδσλ Κάξθα Λέλα 1 Αξρηηέθησλ Μερ Δ.Μ.Π. - Γξ Γεσγξαθίαο 1 νπ Παλεπ. Σνξβφλλεο Αλαπι. Πξντζηακέλε Β Τκήκαηνο Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Δηζαγσγή Τν πξφβιεκα ηεο ζρέζεο κεηαμχ εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ είρε πξνζεγγηζηεί απφ ηελ ππνγξάθνπζα ζε ζπλαθή εκεξίδα ηνπ ΤΔΔ ην Σεπηέκβξην Τφηε είρε ζεκεησζεί φηη νη δπζρέξεηεο ηεο ζρέζεο απηήο νθείινληαη ηφζν ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φζν θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ λα ηελ ελζσκαηψζεη θαη λα ηε ζεσξήζεη ηζφηηκα κε ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ αλάγθε ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο ππνγξακκηδφηαλ ηδηαίηεξα, γηαηί ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη εθεί εληνπίδεηαη ην έιιεηκκα ζην ζρεδηαζκφ. Σηηο ρσξνηαμηθέο κειέηεο ζπρλά ε εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα παξακεξίδεηαη, ππνβαζκίδεηαη ζε ζεκαζία ή θαη ζηξαγγαιίδεηαη, πξνο φθεινο άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζπρλφηαηα δελ είλαη πθηζηάκελεο αιιά πξνζδνθψκελεο θαη κεηά δεθαεηίεο απφ ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ δελ έρνπλ αλαπηπρζεί. Ζ γεληθά αξλεηηθή ζηάζε ηεο θνηλήο γλψκεο ζεσξείηαη θαηά θαλφλα σο ε βαζηθή αηηία γηα ηελ νπνία ν ζρεδηαζκφο απνθεχγεη λα πξνζεγγίζεη ηελ εμνξπθηηθή βηνκεραλία. Υπάξρνπλ φκσο θαη άιινη ιφγνη πνπ ζπκβάιινπλ ζην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα θαη έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο είλαη ην γεγνλφο φηη ε εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα παξακέλεη ειάρηζηα νηθεία ζην επξχ θνηλφ, φπσο θαη ζηνπο κεηέρνληεο ζην ζρεδηαζκφ. Καηά θαλφλα, ππάξρεη έιιεηςε ηφζν ησλ ζεσξεηηθψλ βάζεσλ ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα ζηεξηρζεί ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο, φζν θαη επαξθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε ρσξηθή δηάζηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ δεκφζηα εηθφλα ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη πξψηηζηα επζχλε ηνπ θιάδνπ, αιιά ην ζέκα ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο θαζνξίδεηαη απφ πιεζψξα παξαγφλησλ, πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα εμεηαζηνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο, αιιά έρνπλ γίλεη αληηθείκελν άιισλ αλαιχζεσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηε βηβιηνγξαθία.απηήο ηεο εηζήγεζεο. Ο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαη αξρήλ κε ηελ ηζφηηκε ζεψξεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κε ζεσξεηηθή αθεηεξία ηελ αλάγθε αλάπηπμεο πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ απνθπγή εμάξηεζεο απφ κνλνδξαζηεξηφηεηεο. Μηα επηπιένλ δηάζηαζε πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηνλ ζρεδηαζκφ αλαδεηθλχεηαη ζήκεξα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζην πιαίζην ηεο Raw Material Initiative 2. Οπσζδήπνηε, ν ζηφρνο ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη λα εμαζθαιίζεη κηα θαηαγξαθή ησλ νξπθηψλ πφξσλ ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα βειηηψζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηνί ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ 1 Οη απφςεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζηελ παξνχζα εηζήγεζε απερνχλ πξνζσπηθέο απφςεηο ηεο εηζεγήηξηαο θαη κφλν. 2 Communication The raw material initiative meeting our critical needs for growth and jobs in Europe COM(2008) 699, (4 November 2008). 1

2 ρξήζεσλ γεο, θαζψο θαη ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ αδεηνδφηεζε εξγαζηψλ έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο. Ωζηφζν, κέζα απφ ηηο επηδηψμεηο απηέο αλαδχεηαη κηα δηάζηαζε πνπ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη αληηιεπηή απφ ηνπο θνξείο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ. Οη νξπθηνί πφξνη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη απφ εηδηθέο πνιηηηθέο σο κηα αθφκα θαηεγνξία θπζηθψλ πφξσλ πνπ αμίδεη λα πξνζηαηεχνληαη. Ζ έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ζηελ πεξίπησζε απηή ζεκαίλεη κε αθχξσζή ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο απφ άιιεο ρξήζεηο ηεο γεο, θαη φρη πεξηνξηζκφ ηεο εθκεηάιιεπζεο, αιιά εμνξζνινγηζκφ ηεο. Σήκεξα νη Δπξσπατθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο πξνζηαηεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο θπζηθνχο πφξνπο (νηθφηνπνπο, δάζε, λεξά, αθηέο θιπ) είλαη ινγηθφ λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη κηα πνιηηηθή γηα ηνπο νξπθηνχο πφξνπο, σο κηαο αθφκα θαηεγνξίαο πφξσλ, άκεζα ζπλδεδεκέλσλ θαη απαξαίηεησλ γηα ηελ αλζξψπηλε δσή, κε αλαλεψζηκσλ, άξα κε αλάγθε εηδηθήο κέξηκλαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ άιιεο ρξήζεηο θαη ηελ αεηθνξηθή ηνπο δηαρείξηζε. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν ξφινο ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζα ήηαλ θξηηηθφο γηα ηελ πινπνίεζε κηαο παξφκνηαο πνιηηηθήο. Όπσο είρε επηζεκαλζεί θαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ 2006 νπζηαζηηθά o ξφινο ηνπ ζρεδηαζκνχ ζε ζρέζε κε ηε εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλνςίδεηαη ζην ηεηξάπηπρν: α) απνηχπσζε ζην ρψξν β) θαηαλφεζε ρσξηθήο ζπκπεξηθνξάο γ) θαζνξηζκφο φξσλ ζπλχπαξμεο κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο δ) θαζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ. α) Ζ απνηχπσζε ζην ρψξν είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ ηζφηηκε κε ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο αληηκεηψπηζή ηεο θαηά ην ζρεδηαζκφ. Ζ καθξφρξνλε ηάζε ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο - φπσο θαη ησλ βηνκεραληψλ γεληθφηεξα - λα κελ δεκνζηνπνηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ ηηο αθνξνχλ, ε θάιπςή ηνπο απφ ην επηρεηξεκαηηθφ απφξξεην θαη, επνκέλσο, ε κε δηαζεζηκφηεηά ησλ ζηνηρείσλ ζε ηξάπεδεο δεδνκέλσλ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην ρψξν θαη, ηειηθά, ζηελ ζεψξεζή ηεο θαηά ην ζρεδηαζκφ. Δίλαη επνκέλσο αλάγθε λα εκθαλίδνληαη νη πεξηνρέο κεηαιιεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε ρσξνηαμηθά θείκελα θαη ράξηεο, αλ φρη κε ηελ έλλνηα ηνπ θαζνξηζκνχ ρξήζεο, ηνπιάρηζηνλ σο χπαξμε ελφο πφξνπ κε πξννπηηθή κειινληηθήο εθκεηάιιεπζεο. Τν πξφβιεκα αθνξά θπξίσο ζηα θαηψηεξα ρσξηθά επίπεδα (ΟΤΑ), φπνπ νη γεσινγηθέο κειέηεο πνπ απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ ζχγρξνλσλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ (Γ.Π.Σ., ΣΦ.Ο.Ο.Α.Π.) πεξηνξίδνληαη κφλν ζηε δηεξεχλεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ εδαθψλ θαη ηνπο θπζηθνχο θηλδχλνπο, ρσξίο λα θαηαγξάθνπλ ηελ παξνπζία νξπθηψλ πφξσλ (απφθαζε 16374/3696/199, (ΦΔΚ 723/Β/1998). Ζ πξφζθαηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ππνγξακκίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα θαηαγξαθήο ησλ ρσξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Δίλαη, σζηφζν, απαξαίηεην λα ππνγξακκηζηεί φηη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ρσξηθψλ ζηνηρείσλ δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα φηη απηά ζα αμηνινγεζνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζην ζρεδηαζκφ. Δλδερνκέλσο, ν ιφγνο γη απηφ είλαη φηη ππάξρεη έιιεηκκα γλψζεο ζρεηηθά κε ηελ εμνξπθηηθή βηνκεραλία θαη ηηο αλάγθεο ηεο. β) Ζ θαηαλφεζε ηεο ρσξηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζεκαίλεη θαη αλαγλψξηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ησλ εμνξπθηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ο ζρεδηαζκφο ζηελ πεξίπησζε απηή έξρεηαη αληηκέησπνο κε δχν εκπφδηα, δεδνκέλνπ φηη νη πξνβιέςεηο ηνπ ζα 2

3 αθνξνχλ α) θπξίσο ην ππέδαθνο θαη β) επηρεηξήζεηο πνπ ν θχθινο δσήο ηνπο ππφθεηηαη ζε δηεζλείο ζπγθπξίεο. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζρεδηαζκνχ ζ απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ε αλαγλψξηζε απηψλ ησλ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε κε θάπνην ηξφπν ηνπνζέηεζή ηνπ σο πξνο ηε ρσξηθή ζεκαζία ηνπο. Aπηφ ζεκαίλεη ηελ ελαξκφληζε 3 ηνπ ζρεδηαζκνχ κε ρσξηθά δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη ζήκεξα κφλν απφ ηε κεηαιιεπηηθή λνκνζεζία, αθξηβψο επεηδή ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο απνθεχγεη λα πηνζεηήζεη κηα ζαθή ζέζε απέλαληί ηνπο. Ζ χπαξμε ίδηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο δελ επαξθεί γηα ηε ρσξηθή αληηκεηψπηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, αθνχ νη ηπρφλ δεζκεχζεηο ηεο απφ ην ζρεδηαζκφ ή ε αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα αθπξψζεη ηηο ξπζκίζεηο ηεο κεηαιιεπηηθήο ή ιαηνκηθήο λνκνζεζίαο. Γηα παξάδεηγκα ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη νη αλάγθεο γηα βαζηθνχο ρψξνπο αλάπηπμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο (π.ρ. ε αλάγθε λα δηαηεξνχληαη αξγνχληα νξπρεία θαη απνζέζεηο γηα κειινληηθή εθκεηάιιεπζε αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο χθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή κε ηελ πξννπηηθή αμηνπνίεζεο θησρφηεξσλ ζε πεξηεθηηθφηεηα πξψησλ πιψλ). Ζ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ απηήο ηεο πθήο είλαη θαη επηρείξεκα αιιά θαη ζεσξεηηθή αθεηεξία γηα ηνλ ηνκεαθφ ζρεδηαζκφ. Σθνπφο ηεο ζχληαμεο ρσξνηαμηθψλ πιαηζίσλ ή ζρεδίσλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ακθηζβεηείηαη σο αλαγθαηφηεηα είλαη λα θαηαγξαθνχλ θαη λα ππνζηεξηρζνχλ κε εηδηθέο πνιηηηθέο νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νξζνινγηθή αλάπηπμε ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ. Απηφ επηρεηξήζεθε κε ηα πξφζθαηα Δηδηθά Πιαίζηα, ζηα νπνία βέβαηα δελ πεξηιήθζεθε ε εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα, παξά κφλν πεξηζηαζηαθά. Σπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζηελ εμνξπθηηθή βηνκεραλία θαη ζέζεηο γηα ηνλ ηξφπν αλάπηπμήο ηεο πεξηιακβάλεη κφλν ην Γεληθφ Πιαίζην Φσξνηαμηθνχ Σρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 128/Α/3.7.08). Απηφ ην γεγνλφο, παξά ηε κνλαδηθφηεηά ηνπ, είλαη ζεκαληηθφ γηαηί παξέρεη ηε βάζε γηα ηα ζρέδηα ησλ ρακειφηεξσλ ρσξηθψλ επηπέδσλ. Σπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην λ. 2742/99 (άξζξν 6) «ην Γεληθφ Πιαίζην απνηειεί ηε βάζε αλαθνξάο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ επί κέξνπο πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ Κξάηνπο, ησλ δεκφζησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε ζπλνρή θαη αλάπηπμε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ». Χσξνηαμηθφο ρεδηαζκφο ζε Δζληθφ επίπεδν Σην πξννίκην ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ, ζηηο παξ. 6 θαη 7 αλαγλσξίδεηαη ε χπαξμε ησλ νξπθηψλ πφξσλ ηεο ρψξαο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Κπξίσο, φκσο, αλαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη «Η ρσξηθή δηάζηαζε ηεο εμνξπθηηθήο θαη ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε αλαγλψξηζεο ησλ νξπθηψλ πφξσλ σο ηζφηηκσλ πξνο ηνπο ινηπνχο θπζηθνχο πφξνπο θαη κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζήο ηνπο, θαηά ηξφπν ζπκβαηφ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ άζθεζε ηνπξηζηηθψλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ». 3 «ελαξκφληζε» εδψ δελ ζεκαίλεη ζπκκφξθσζε, αιιά ηνπνζέηεζε σο πξνο ηα δεηήκαηα απηά. 3

4 Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία ηεο εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Σπγθεθξηκέλα, γίλεηαη ε εθηίκεζε φηη, κε ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ απαηηνχκελσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη κέηξσλ, ε άζθεζε κεηαιιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε πεξηνρψλ κε πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν ρψξα. Οη απφςεηο απηέο ζηεξίδνληαη ζε ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη εηδηθφηεξα ζ απηέο ηεο «ηνπηθήο/πεξηθεξεηαθήο απηάξθεηαο» πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ πξνηίκεζε ρξήζεο εγγχηεξσλ έλαληη απνκαθξπζκέλσλ πφξσλ (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νξπθηψλ πιψλ απφ άιιεο ρψξεο), αιιά θαη «ηεο πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο», πνπ πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ «ηελ ηθαλνπνίεζε θαη πξνζηαζία βαζηθψλ αλαγθψλ (ζηέγε, ηξνθή θιπ)». Σην άξζξν 7 ηνπ Πιαηζίνπ, φπνπ θαζνξίδνληαη νη βαζηθνί ζηφρνη θαη επηδηψμεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνβιέπνληαη κεηαμχ άιισλ ηα εμήο γηα ηελ εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε κεηαπνίεζε: - Όηη ε ράξαμε ρσξηθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα έρεη σο αθεηεξία ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ρσξηθψλ αλαγθψλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα θαη ησλ επί κέξνπο θιάδσλ ηνπ (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηεο εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο). - Όηη ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην βηνκεραληθφ ηνκέα κε ηελ πξνψζεζε θαηάιιεισλ ρσξηθψλ ξπζκίζεσλ θαη κε εζηίαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ ηνπηθέο αλάγθεο ή παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε δηεζλείο αγνξέο. - Όηη ζα πξέπεη λα απμεζεί ε ζπκβνιή ηεο βηνκεραλίαο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη λα αμηνπνηεζνχλ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα δηαθφξσλ πεξηνρψλ. - Οηη ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα. Με βάζε ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο δίδνληαη απφ ην Γεληθφ Πιαίζην θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζην ρψξν ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ νξπθηψλ: - Καη αξρήλ δειψλεηαη ε βνχιεζε λα δηαηεξεζεί ε εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο πθηζηάκελεο πεξηνρέο εθκεηάιιεπζεο, θαζψο θαη λα δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζε πεξηνρέο, φπνπ εληνπίδνληαη λέα θνηηάζκαηα ή λέα νξπθηά, κε ηήξεζε ησλ φξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ησλ γεηηνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη νξπθηνί πφξνη πνπ θξίλνληαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί είλαη εθείλνη πνπ θαιχπηνπλ εγρψξηεο αλάγθεο ή απεπζχλνληαη ζε δηεζλείο αγνξέο, φπσο: ν ιηγλίηεο ζηελ Γπηηθή Μαθεδνλία θαη ηελ Πεινπφλλεζν, ν βσμίηεο ζηελ Φσθίδα, Βνησηία θαη Φζηψηηδα, ηα ζηδεξνληθειηνχρα κεηαιιεχκαηα ζηε Βνησηία, Φζηψηηδα, Δχβνηα, Γπηηθή θαη Κεληξηθή Μαθεδνλία, ην αξγφ πεηξέιαην ζην λνκφ Καβάιαο, ηα βηνκεραληθά νξπθηά ζηελ Γπηηθή θαη Κεληξηθή Μαθεδνλία, ηα κεηθηά ζεηνχρα θαη ν ιεπθφιηζνο ζηε Φαιθηδηθή, νη άζηξηνη θαη ζηε θεληξηθή Μαθεδνλία, ν ρξπζφο ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, ε πνδνιάλε, ν πεξιίηεο, ν κπεληνλίηεο θαη γεληθά ηα βηνκεραληθά νξπθηά ζηηο Κπθιάδεο θαη ην λφηην Αηγαίν θαη ηδίσο ζηε Μήιν, ηε Νίζπξν θαη ην Γπαιί, ν γχςνο ζηελ Κξήηε θαη ηα κάξκαξα ζε δηάθνξεο ζέζεηο ζην Διιαδηθφ ρψξν. 4

5 - Δπίζεο ζεκεηψλεηαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ησλ καξκάξσλ σο νξπθηψλ πφξσλ φρη κφλν γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο, αιιά θαη γηα ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ζεκαζία. Ο ειιεληθφο πνιηηηζκφο φρη κφλν κέζσ ηεο γιππηηθήο, αιιά θπξίσο κέζσ ηεο αξρηηεθηνληθήο έρεη ζπλδεζεί άκεζα κε ηε ρξήζε ησλ καξκάξσλ, πνπ απνηεινχλ βαζηθφ δνκηθφ πιηθφ κλεκεηαθψλ θαη ζπκβαηηθψλ θαηαζθεπψλ. Ζ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπο δελ νθείιεηαη κφλν ζηηο ηδηφηεηέο ηνπο σο δνκηθνχ πιηθνχ, αιιά θαη ζηελ πνηθηιία ησλ κνξθψλ ηνπο πνπ εκπινπηίδεη ηε κνξθνινγία ησλ θαηαζθεπψλ. Με ζηφρν λα αλαδεηρζεί ζην Πιαίζην απηή ε δηάζηαζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ επηζεκαίλεηαη φηη ε δηαζπνξά ησλ καξκαξνθφξσλ πεξηνρψλ ζην ρψξν ζπλδέεηαη κε πνηθηιία κνξθψλ θαη ηδηνηήησλ θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηηο θπξηφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ζηε ρψξα. Αλαθνξά γίλεηαη ζηνπο λνκνχο Γξάκαο, Καβάιαο, Ζκαζίαο, Ησαλλίλσλ, Αηηηθήο, Κνδάλεο, Βνησηίαο, Αξγνιίδνο, Αξθαδίαο θαη λήζσλ φπσο ε Φίνο θαη ε Νάμνο». - Αθφκα, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνζαθεληζηεί ε ζεκαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ, ηα νπνία θαηά θαλφλα ζπγθεληξψλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο αληηδξάζεηο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Σπγθεθξηκέλα ην Γεληθφ Πιαίζην αλαθέξεη ηα εμήο: «Πξφλνηα ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ απαηηείηαη επίζεο γηα ηα ιαηνκεία αδξαλψλ πιηθψλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε θαη κε κηθξφηεξν θφζηνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ινηπψλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη έξγσλ ππνδνκήο, παξάιιεια κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή επίπησζε ζην πεξηβάιινλ. Ιδηαίηεξα ελδηαθέξεη: ε πξφβιεςε ρψξσλ εμφξπμεο αδξαλψλ ζε πεξηνρέο κε κεγάιε δήηεζε (αζηηθά θέληξα, ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, κεγάια έξγα ππνδνκήο), ε εμεχξεζε ζέζεσλ εθκεηάιιεπζεο αδξαλψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε παξαγσγήο πξντφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά (παξαδνζηαθά θηίζκαηα), πιηθψλ κε εηδηθέο ηδηφηεηεο θαζψο θαη πξψησλ πιψλ γηα κνλάδεο παξαγσγήο ηζηκέληνπ θαη αζβέζηε». - Σε φηη αθνξά ζηα ιαηνκεία αδξαλψλ ζηα λεζηά, ην Πιαίζην πηνζεηεί ηελ πξνζέγγηζε ηνπ λ. 1428/84, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, δειαδή φηη ζηα λεζηά κε πεξηνξηζκέλεο αλάγθεο δνκηθψλ πιηθψλ, δελ ππάξρεη αλάγθε λα νξηνζεηνχληαη ιαηνκηθέο πεξηνρέο θαη ε ρσξνζέηεζε ιαηνκείσλ κπνξεί λα δηελεξγείηαη κεκνλσκέλα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Πηζαλφηαηα, ην ζεκείν απηφ λα απαηηνχζε κεγαιχηεξε αλάιπζε θαη ζαθέζηεξεο θαηεπζχλζεηο πξνο ην ζρεδηαζκφ ησλ ρακειφηεξσλ ρσξηθψλ επηπέδσλ, γηαηί ην πξφβιεκα ηεο κε πξφβιεςεο δπλαηφηεηαο ιεηηνπξγίαο ιαηνκείσλ αδξαλψλ ζηα λεζηά απνδείρηεθε ελδεκηθφ ζηηο Δηδηθέο Φσξνηαμηθέο Μειέηεο πνπ ζπληάρζεθαλ ζηε δεθαεηία Καη κάιινλ δελ κπνξεί θαλείο λα ειπίδεη φηη ηα ζχγρξνλα ΓΠΣ θαη ΣΦΟΟΑΠ ζα πηνζεηήζνπλ κηα δηαθνξεηηθή ζηάζε. Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη ζαθέο φηη δελ είλαη δπλαηφ λα πξνζδνθάηαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, βειηίσζε ηερληθψλ ππνδνκψλ, πξνζηαζία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ρσξίο λα έρνπλ εμαζθαιηζηεί ηνπηθά νη απαξαίηεηεο πξψηεο χιεο, φρη κφλν απφ νηθνλνκηθή άπνςε, αιιά κε βάζε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, πνπ πξναλαθέξζεθαλ. - Η επφκελε αλαθνξά ηνπ Πιαηζίνπ ζηνλ θιάδν αληηκεησπίδεη ην δήηεκα ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ βαζηθψλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα. πγθεθξηκέλα, θξίλεηαη σο απαξαίηεηε ε «εμαζθάιηζε ησλ ζεκειησδψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εμνξπθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θπξίσο ηεο δπλαηφηεηαο ρσξνζέηεζεο κνλάδσλ πξσηνγελνχο επεμεξγαζίαο νξπθηψλ πξψησλ πιψλ θαη κνλάδσλ κεηαπνίεζεο γηα 5

6 θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ζηνπο ρψξνπο εμφξπμεο, φπσο επίζεο θαη ηεο εμαζθάιηζεο ζαιάζζησλ δηεμφδσλ γηα δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ, φηαλ απηφ επηβάιιεηαη γηα ηερληθν-νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ή γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, ιακβάλνληαο παξάιιεια θαη ηα αλαγθαία κέηξα πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο». Πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζεί ν ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο πξνβιέθζεθαλ αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο ζην Δηδηθφ Πιαίζην γηα ηε Βηνκεραλία (ΦΔΚ 151/ΑΑΠ/2009). Τν Πιαίζην απηφ, αλ θαη φπσο δηεπθξηλίδεηαη ζην πξννίκηφ ηνπ, εζηηάδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε κεηαπνίεζε θαη δελ επεθηείλεηαη ζε πξνβιέςεηο γηα ηελ ελέξγεηα θαη ηελ εμφξπμε, ζην άξζξν 5 πεξηέιαβε θαηεπζχλζεηο γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε αληηκεηψπηζε απφ ην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη εθείλεο κε ρσξνζεηηθή εμάξηεζε απφ πξψηεο χιεο πξνεξρφκελεο απφ εμφξπμε Σηηο θαηεγνξίεο απηέο εληάζζνληαη (κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο): - Δγθαηαζηάζεηο πξσηνγελνχο επεμεξγαζίαο νξπθηψλ πξψησλ πιψλ (ησλ ιαηνκηθψλ νξπθηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ) ζηηο πεξηνρέο εμφξπμήο ηνπο. - Μνλάδεο κεηαπνίεζεο ρσξνζεηεκέλεο ζε πεξηνρέο εθκεηάιιεπζεο νξπθηψλ πξψησλ πιψλ, ηηο νπνίεο νη κνλάδεο απηέο θαζεηνπνηνχλ. Οη κνλάδεο απηέο κπνξνχλ λα εγθαζίζηαληαη ζε ρσξνζεηεκέλα κεηαιιεία ή ιαηνκεία, εθφζνλ παξνπζηάδνπλ εμάξηεζε απφ πξψηεο χιεο πνπ παξάγνληαη ζην αληίζηνηρν ρψξν. Δπίζεο κπνξνχλ λα εγθαζίζηαληαη: - Σε πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ ΦΥΣΖ (NATURA) 2000, εθηφο ησλ νηθνηφπσλ θνηλνηηθήο πξνηεξαηφηεηαο φπνπ απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, είλαη δπλαηή ε ρσξνζέηεζε ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηα λνκηθά θαζεζηψηα πξνζηαζίαο ηνπο. - Σε δάζε ή δαζηθέο εθηάζεηο, ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, φηαλ δελ είλαη ηερληθννηθνλνκηθά πξφζθνξε ή εθηθηή ε εγθαηάζηαζε εθηφο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Σην πιαίζην απηφ, πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε χπαξμε θαηάιιεισλ ζέζεσλ ζε δαζηθή έθηαζε, θαη κφλνλ φηαλ απηή δελ είλαη δπλαηή εμεηάδεηαη ε ρσξνζέηεζε ζε δάζνο. Σε πεξηπηψζεηο πνπ παξά ηελ θαηεχζπλζε απηή δελ ζα γίλεηαη, ζε πξψην ζηάδην, δεθηή κηα ηέηνηα ρσξνζέηεζε, ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα έγθξηζεο ηεο ρσξνζέηεζεο ππφ ηνλ φξν ηεο δάζσζεο κε δαπάλεο ηνπ θνξέα ηεο κνλάδαο έθηαζεο κε δαζηθνχ ραξαθηήξα ρσξνζεηεκέλεο ζε κηα επξχηεξε πεξηνρή λνκαξρηαθήο θιίκαθαο, εκβαδνχ ηνπιάρηζηνλ ίζνπ κε ηε δαζηθή πεξηνρή ζηελ νπνία γίλεηαη ε επέκβαζε. Σην ζεκείν απηφ είλαη ζθφπηκν λα αλνηρηεί κηα παξέλζεζε ζρεηηθά κε ηηο αληηδξάζεηο πνπ πξνθάιεζαλ νη πξναλαθεξφκελεο θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο αλαδείρζεθαλ ζε πνιηνξθεηηθφ θξηφ γηα ηελ αθχξσζε ηνπ Πιαηζίνπ. Οη αληηδξάζεηο εληνπίζηεθαλ ζην γεγνλφο φηη κε απηέο ηηο δηαηάμεηο επηρεηξείηαη ε εγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζε δάζε θαη φηη παξαβηάδεηαη ε δαζηθή λνκνζεζία. Ωζηφζν, ε δαζηθή λνκνζεζία νπδέπνηε απαγφξεπζε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνλάδσλ ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο. Αληίζεηα, ην άξζξν 57 ηνπ λ.998/1979 αλαθέξεη φηη «εθκεηάιιεπζηο κεηαιιείσλ θαη ιαηνκείσλ δηα ηεο εμνξχμεσο, δηαινγήο, επεμεξγαζίαο θαη απνθνκηδήο κεηαιιεπηηθψλ ή 6

7 ιαηνκηθψλ νξπθηψλ, δηάλνημηο νδψλ πξνζπειάζεσο θαη αλέγεξζηο εγθαηαζηάζεσλ εμππεξεηνχλησλ ηαο αλάγθαο εθκεηαιιεχζεσο ηνχησλ εληφο δαζψλ ή δαζηθψλ εθηάζεσλ επηηξέπνληαη ειεπζέξσο», ζχκθσλα κε φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην άξζξν. Τν παξάδνμν ησλ αηηηάζεσλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ νκάδσλ είλαη φηη απηέο θαίλεηαη λα αγλννχλ βαζηθέο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, αλ φρη ηεο θνηλήο ινγηθήο. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζην ρψξν ηεο εμφξπμεο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε απνθπγήο κεηαθνξάο κεγάισλ φγθσλ πιηθψλ ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο, φρη κφλν γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο, αιιά πξσηίζησο γηα ιφγνπο πεξηβαιινληηθνχο. Ζ κεηαθνξά ησλ ηεξάζηησλ φγθσλ πιηθψλ ηεο εμφξπμεο ζα ζπλεπαγφηαλ επίζεο ηεξάζηηα αχμεζε ησλ κεηαθνξψλ, κε αληίζηνηρεο αλάγθεο ππνδνκψλ θαη δηαζπνξά ησλ νριήζεσλ ζε πνιχ επξχηεξεο πεξηνρέο. Δπηπιένλ ε εγθαηάζηαζε ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζηνλ ίδην ην ρψξν ηεο εμφξπμεο ππαθνχεη ζηε ζεκειηψδε αξρή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο γηα επηδίσμε ησλ «brownfield developments» αληί γηα «greenfield developments», δειαδή γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ήδε ζηγκέλσλ πεξηνρψλ αληί γηα επέθηαζε ζε άζηθηεο πεξηνρέο. Οη ηειεπηαίεο δχν αλαθνξέο ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ εζηηάδνληαη ζηε: - Γηαζθάιηζε ησλ ρψξσλ ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ αληαγσληζηηθέο ρξήζεηο κε θξηηήξηα ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηε ζπαληφηεηα ησλ πξνο εθκεηάιιεπζε πφξσλ, εηδηθά ζηηο παξάθηηεο δψλεο θαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ ΦΥΣΖ Δμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζηαδηαθήο θαη νξηζηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ κεηαιιείσλ θαη ησλ ιαηνκείσλ. Τν πξφβιεκα ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπξηζκνχ ζηελ παξάθηηα δψλε ππήξμε γηα δεθαεηίεο θνκβηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε δηα ζαιάζζεο δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ηεο, εμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 φκσο ην πξφβιεκα γεληθεχζεθε θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο κε ηελ αηηηνινγία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Τν ηεξάζηην κήθνο ησλ ειιεληθψλ αθηψλ θαη ν δηακειηζκφο ηνπο θαζηζηά δχζθνια θαηαλνεηφ ην γεγνλφο ηεο κε δπλαηφηεηαο απφδνζεο ζηελ εμνξπθηηθή βηνκεραλία ηνπ ειάρηζηνπ πνζνζηνχ απφ ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηηο ζαιάζζηεο δηεμφδνπο. Ζ αλάγθε απηή αλαγλσξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηε Βηνκεραλία, ην νπνίν πεξηιακβάλεη εηδηθέο αλαθνξέο γηα ηηο κνλάδεο κε αλάγθε πξφζβαζεο ζην ζαιάζζην κέησπν. Σε φηη αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο εθκεηαιιεχζεσλ κέζα ζε πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ ΦΥΣΖ 2000, ην Πιαίζην ελαξκνλίδεηαη κε ην άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΔC, ην νπνίν δελ απαγνξεχεη ηηο κεηαιιεπηηθέο θαη ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νχηε θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο. Β. Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Τα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα ζηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή δελ εμεηδηθεχνπλ αλά πεξηθέξεηα ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ, γηαηί ε ζεζκνζέηεζή ηνπο πξνεγήζεθε θαηά κηα πεληαεηία. Δπηπιένλ, αλ θαη ζπληάρζεθαλ κε βάζε εληαίεο πξνδηαγξαθέο, παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπο ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα δεηήκαηα αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη, 7

8 κεηαμχ απηψλ θαη ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Πεξηιακβάλνπλ αλαθνξέο ζ απηήλ ηφζν θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, φζν θαη ζηηο πξνηάζεηο ηνπο. Αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ νξπθηψλ πφξσλ, αιιά ζπλήζσο, εζηηάδνληαη ζηελ ππνγξάκκηζε ηεο αλάγθεο γηα νξζνινγηθφηεξε εθκεηάιιεπζή ηνπο, ηφζν αλαθνξηθά κε ηνλ ίδην ηνλ πφξν, φζν θαη κε ηηο άιιεο ρξήζεηο γεο θαη ην πεξηβάιινλ. Ο ηξφπνο αλαθνξάο ζηε δξαζηεξηφηεηα πνηθίιιεη ζηα δηάθνξα πεξηθεξεηαθά πιαίζηα, αιιά θαηά θαλφλα γίλεηαη κε γεληθφ ηξφπν γηα επξείεο πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη ζην θείκελν θαη ζεκεηψλνληαη ελδεηθηηθά ζηνπο ράξηεο. Δλίνηε κπνξεί νη αλαθνξέο λα είλαη πην ζπγθεθξηκέλεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο κεγάισλ κνλάδσλ, πθηζηάκελσλ (φπσο ζηελ Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο) ή πξνγξακκαηηδφκελσλ (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο κνλάδαο ρξπζνχ ζηε Φαιθηδηθή). Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε νξηνζέηεζεο ησλ πεξηνρψλ κε εμνξπθηηθφ ελδηαθέξνλ. Π.ρ. ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ζεκεηψλεηαη ην εμήο: «ε ςεθηαθή ραξηνγξάθεζε ησλ καξκαξνθφξσλ πεξηνρψλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ». Υπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο κε κεησκέλεο αλαθνξέο ζηε δξαζηεξηφηεηα (Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο). Σε γεληθέο γξακκέο επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη θαηεπζχλζεσλ, πνπ ζα πξέπεη λα εμεηδηθεπζνχλ απφ ηα πνιενδνκηθά ζρέδηα ζην επίπεδν ησλ δήκσλ. Τν δήηεκα απηφ, φκσο, έρεη αλαδεηρζεί σο ην πιένλ αθαλζψδεο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, φπσο αλαιχεηαη ακέζσο παξαθάησ. Γ. Πνιενδνκηθά ρέδηα θαη ζρέδηα ρξήζεσλ γεο Τα Γεληθά Πνιενδνκηθά Σρέδηα (Γ.Π.Σ.) θαη ηα Σρέδηα Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (ΣΦ.Ο.Ο.Α.Π.) ηνπ λ. 2508/1997 εμ νξηζκνχ απνηεινχλ ηελ εμεηδίθεπζε επί ηνπ εδάθνπο ηνπ ΟΤΑ ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ αλσηέξσλ επηπέδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ, - αθνχ λνκαξρηαθά πιαίζηα δελ εθπνλνχληαη παξά κφλν θαη εμαίξεζε ησλ Δηδηθψλ Πιαηζίσλ θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ. Σεκεηψλεηαη φηη ηα ζχγρξνλα πνιενδνκηθά ζρέδηα θαιχπηνπλ νιφθιεξε ηελ έθηαζε ησλ ΟΤΑ θαη απνηεινχλ κηθξά ρσξνηαμηθά ζρέδηα. Καηά ηελ έλλνηα απηή θαζνξίδνπλ ην αλαπηπμηαθφ πξφηππν ησλ δήκσλ θαη, θαη επέθηαζε, είλαη ηα θαζ χιελ αξκφδηα εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ απφθ. 9572/1845/2000 (ΦΔΚ 209/Γ/2000) θαη θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2742/1999 ηα Γεληθά Πνιενδνκηθά Σρέδηα (ΓΠΣ) θαη Σρέδηα Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (ΣΦΟΟΑΠ «νθείινπλ λα ελαξκνλίδνληαη πξνο ηηο επηινγέο ή θαηεπζχλζεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ Πεξηθεξεηαθψλ Σρεδίσλ ή, αλ απηά ιείπνπλ, πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Γεληθνχ θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ Δηδηθψλ Πιαηζίσλ Φσξνηαμηθνχ Σρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο». Δπεηδή θάζε ΓΠΣ θαιχπηεη ηελ έθηαζε ησλ α βάζκησλ ΟΤΑ, ε πξνψζεζή ηνπο ζπλεπάγεηαη ηελ θάιπςε κε ζρέδηα ηνπ ζπλφινπ ηεο επηθξάηεηαο. Ζ ζεκαζία ησλ ΓΠΣ γηα ην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ δελ ζπλδέεηαη κφλν κε ηε ρσξηθή ηνπο εκβέιεηα, αιιά θαη κε ην πεξηερφκελφ ηνπο. Τν γεγνλφο φηη ηα ΓΠΣ παίδνπλ ελαλ ξφιν ζνβαξφηεξν απφ ηνλ αξρηθά πξνδηαγξαθφκελν ζην λφκν 2508/97 δηαθάλεθε κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ κειεηψλ ην Τελ 8

9 παξνχζα ζηηγκή ηα ΓΠΣ εκθαλίδνληαη σο ηα θαη εμνρήλ εξγαιεία πινπνίεζεο ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, γηαηί απνηεινχλ ηελ εμεηδίθεπζε ησλ αλψηεξσλ ζρεδίσλ ζην επίπεδν ηνπ δήκνπ, αιιά θαη γηαηί ηα ίδηα θέξνπλ έλα θαζαξά ζρεδηαζηηθφ ξφιν, κε ηελ έλλνηα ηνπ planning. Σχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο ζπληζηνχλ ηνπηθά ρσξνηαμηθά ζρέδηα θαη δελ απνηεινχλ απιψο ην ζηξαηεγηθφ επίπεδν ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζην πεξηερφκελν πνπ ηνπο απνδίδνπλ νη πξνδηαγξαθέο. Τα ΓΠΣ πξνζδηνξίδνπλ : Τηο θαηεπζχλζεηο ρσξηθήο νξγάλσζεο/εμεηδίθεπζε ησλ αλσηέξσλ ζρεδίσλ Μεγέζε νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ΠΔΠ γηα κε πνιενδφκεζε Εψλεο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Καηεπζχλζεηο πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο / πξνζδηνξηζκφ πεξηνρψλ αλαπιάζεσλ Ζ ζρεηηθή κειέηε νθείιεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: Φσξνηαμηθή ζεψξεζε Αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία Γεδνκέλα Φψξνπ θαη Πεξηβάιινληνο Πνιενδνκηθή νξγάλσζε Αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ, πξνβιεκάησλ, πξννπηηθψλ Πξνθαηαξθηηθή πξφηαζε Γειαδή ηα ίδηα ηα πεξηερφκελα απνδεηθλχνπλ φηη ηα ζπγθεθξηκέλα πνιενδνκηθά ζρέδηα απνξξένπλ απφ θαζαξά ρσξνηαμηθέο κειέηεο θαη απνθαιχπηνπλ ηνλ θνκβηθφ ηνπο ξφιν ζηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ ηεο ρψξαο θαη ηελ εμέιημε ησλ δηαθνξεηηθψλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ αλάδεημή ησλ ΓΠΣ ζε ρσξνηαμηθά ζρέδηα ηνπηθνχ επηπέδνπ δεκηνπξγεί κηα bottom up approach ζηα ζέκαηα ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ. Γειαδή, πξφθεηηαη γηα κηα «ρσξνηαμία εθ ησλ θάησ» πνπ είλαη απφιπηα ζπκβαηή κε ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, φπνπ ε αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε ηνπηθψλ δεηεκάησλ ζην επίπεδν πνπ παξνπζηάδνληαη απνηειεί ζεκειηψδεο αίηεκα. Πξφθεηηαη πηζαλφηαηα γηα δήηεκα πνπ μεπεξλά θαη ηελ αληίιεςε ηνπ λ. 2508/97 θαη ηνπ λ. 2742/99, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ηα ΓΠΣ ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο επηινγέο ή θαηεπζχλζεηο ησλ αλσηέξσλ ζρέδησλ (αλ θαη πξνβιέπεηαη θαη ε εθ ησλ θάησ εηζξνή). Τν πξφβιεκα φκσο, πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ κέζσ απηψλ ησλ ζρεδίσλ ζπλδέεηαη κε ηε κε επάξθεηα εξγαιείσλ ζηξαηεγηθνχ θαη πιαηζηαθνχ ραξαθηήξα θαη κε ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (πειαηεηαθή ιεηηνπξγία πνιηηηθνχ θαη ελ κέξεη δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο, θνηλσληθφ βάξνο κηθξνηδηνθηεζίαο). Έηζη, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ αληίζηξνθα απφ ην πξνζδνθψκελν, ηφζν ζε ζρέζε πξνο ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, φζν θαη σο πξνο ηελ αξκνλία κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρσξηθψλ επηπέδσλ ζρεδηαζκνχ. Αλ θαη πξφθεηηαη γηα πξφβιεκα γεληθφηεξνπ ραξαθηήξα, είλαη πξνθαλέο φηη γίλεηαη ζνβαξφηεξν γηα δξαζηεξηφηεηεο κε επηζπκεηέο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη, θπζηθά, γηα ηελ εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπεηδή νη ηνπηθέο θνηλσλίεο αληηδξνχλ, ηα πνιενδνκηθά ζρέδηα είηε αγλννχλ απξνθάιππηα, είηε παξαπνηνχλ κεηαθξάδνληάο θαηά ην δνθνχλ θαη, ηειηθά, δελ ελζσκαηψλνπλ ηηο πξνηάζεηο ησλ ζρεδίσλ αλψηεξσλ ρσξηθψλ επηπέδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμνξπθηηθή βηνκεραλία (αιιά νπσζδήπνηε 9

10 φρη κφλν). Ζ παξάιεηςε απηή δελ γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ, γηαηί ηα πνιενδνκηθά ζρέδηα επηβιέπνληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο, επίζεο, ηίζεηαη έλα κεγάιν δήηεκα ζρεηηθά κε ην αλ ν ππνπξγφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη βέην ζηηο πεξηπηψζεηο αζπκθσλίαο κεηαμχ επηπέδσλ ζρεδηαζκνχ. Άκεζε απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ δελ ππάξρεη κε ην δεδνκέλν ζεζκηθφ πιαίζην. Αληίζεηα, ξεηή ζρεηηθή πξφβιεςε ππήξρε ζηνλ παιαηφηεξν λφκν γηα ηε ρσξνηαμία, δειαδή ην λ.360/76. Σ απηφλ πξνβιεπφηαλ φηη ζε πεξίπησζε κε ελαξκφληζεο ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ κε ηνλ εζληθφ ζρεδηαζκφ ζε δηάζηεκα πεληαεηίαο ηα ηειεηηαία θπξήζζνληαη άθπξα. Σήκεξα, ην πξφβιεκα ηεο αζπκθσλίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζρεδίσλ απνθαιχπηεηαη κφλν κεηά απφ θαηαγγειίεο ζηγνκέλσλ θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ δπζηπρψο θαίλεηαη λα εθθεχγεη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο δηνίθεζεο. Βηβιηνγξαθία 1. Dalal-Clayton B. & Dent D. Knowledge of the Land: Land resources information and its use in rural development Oxford University Press, Oxford European Commission University of Leoben Minerals Planning Policies and Supply Practices in Europe Extended Summary, Austria, November ICMM Mineral Resources in Land Use Planning September Karka H., «Ηndustrie minière et développement touristique sur le littoral de la Grèce (Chalcidique - Milos)» Thèse de Doctorat Université Paris I Panthéon Sorbonne, Paris Mars Κάξθα, Δ. «Πξνβιήκαηα θαη αληαγσληζκνί θαηά ηελ άζθεζε ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Ζ θνηλσληθνρσξηθή δηάζηαζε» Πξαθηηθά 3 νπ Σπλεδξίνπ γηα ηνλ Οξπθηφ Πινχην, ΤΔΔ-ΠΣΓΜΜΜ, Αζήλα, Ννεκβξίνπ 2000, Τφκνο Β, ζει Κάξθα Δ. Φσξνζέηεζε κεηαιιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Πεξηνδηθφ «Μεηαιιεηνινγηθά Μεηαιινπξγηθά Φξνληθά», Τφκνο 11, ηεχρνο 1-2, Ηαλ.- Γεθ Κarka L. Sustainability assessment of the gold processing plant location in Olympias coastal area (NE Chalkidiki Central Macedonia), Πξαθηηθά ηνπ International Conference on Sustainable Indicators in the Mineral Industries, Mήινο, Ματνπ Kάξθα Δ. «Φσξνηαμηθφο Σρεδηαζκφο θαη εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα: Τα δχζθνια ζεκεία ηεο ζρέζεο» ΤΔΔ, Ζκεξίδα «Δζληθφο Φσξνηαμηθφο Σρεδηαζκφο θαη εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα» 21 Σεπηεκβξίνπ (Αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΔΔ.) 9. 10

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Πεξηερφκελα Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 3 Υινπνίεζε κέζσ ΣΔΘΤ 5 Πξφζθιεζε γηα Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε 6 1. Πξνηεηλφκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010 24/1/2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) Διέλε Θνπκνχηζνπ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υεικνχ Βνπξατθνχ Αληψλεο Κπαξληάο Φνξέαο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΦΑΛΑΣΧΖ : ΠΡΟΣΑΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ

ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ 1. Ζ νηθνινγηθή ζεώξεζε ηεο θνηλσληθήο παξαγσγήο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε κηα ζηξαηεγηθή ζπκβησηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Πποοπτικέρ για τιρ Ελληνικέρ Εξαγωγέρ Μαπμάπος Παροσζίαζη: Εσάγγελος Χαϊδάς, αρτιηέκηων, ηέως πρόεδρος ηης ΟΣΜΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων

Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων LSI SIN (10)02 Πηγή: Marko Hölbl Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων Η CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ νη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ λαη, ν ηνπξηζκφο εγγελψο σο ηνκέαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο φπνηεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ρξφλσλ;

θαη αλ λαη, ν ηνπξηζκφο εγγελψο σο ηνκέαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο φπνηεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ρξφλσλ; Εισαγωγή Ζ κειέηε πνπ αθνινπζεί εκπλεχζηεθε απφ δχν ζεκαληηθέο έλλνηεο: ηε Γλψζε θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ Clusters. Καη νη δχν έπξεπε λα βξνπλ γφληκν έδαθνο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνζπαζήζακε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ ΤΛΛΟΓΟ ΔΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΚΣΩΝ (ΔΠΟΥ) http://www.sepox.gr Γακβέηηα 6, 10678, Αζήλα, 5 νο φξνθνο ηει./θαμ: +30 210 3820076, e-mail: sepox@hotmail.com, sepox@tee.gr ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΛΛΑΓΑ Χ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΜΒΟ ΤΦΗΛΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΙΑΒΙΧΔΧ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ

Η ΔΛΛΑΓΑ Χ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΜΒΟ ΤΦΗΛΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΙΑΒΙΧΔΧ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ Η ΔΛΛΑΓΑ Χ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΜΒΟ ΤΦΗΛΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΙΑΒΙΧΔΧ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ Δηζαγσγή Ζ νηθνλνκία θάζε ρψξαο έρεη κία δνκή πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Κ Η Μ Δ Σ Α Ρ Ρ Τ Θ Μ Ι Η & ΗΛΔ Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Γ Ι Α Κ Τ Β Δ Ρ Ν Η Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ Κ Α Ι Ν Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα