Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2008». Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2008». Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π.Ο.Ε.Κ. ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντου 109 Ταχ. Κώδικας : ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλέφωνο : Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ: / 93 /08 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2008». Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α 18). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α 311) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 3569/2007 (Α 122). 3. Το άρθρο 6 παρ. 23 του Ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης» (Α 152). 4. Το άρθρο 5 του Ν. 3242/ «Ρύθμιση για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και των Ο.Τ.Α. (Α 102) σε συνδυασμό με τις: α) αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482/ (Β 400), β) αριθ οικ/ (Β 1334), γ)αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/ (Β 1551) και δ) αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/ (B 1055) αποφάσεις. 5. Το Ν.3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις»(α 80) 6. Τις διατάξεις του Ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (Α 75) 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 8. To άρθρ. 2 του Π.Δ. 205/07 «Συγχώνευση Υπουργείων» ( Α 231). 9. Την αριθ /307/07/ Κ.Υ.Α. Οικονομίας & Οικονομικών και ΥΕΝ «Καθορισμός ύψους παραβόλου στις γραπτές εξετάσεις διαγωνισμών Κατάταξης Δοκίμων Υ/Ξ Λ.Σ. και Λ/Φ» ( Β 1333). 10. Την αριθ /17/07/ Απόφαση ΥΕΝΑΝΠ «Κατάταξη Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος» (Β 1955) όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ / 06 /08/ Απόφαση ΥΕΝΑΝΠ (Β 1507). 11. Το αριθ. πρωτ. 2/51848/0020/ έγγραφο Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών/ Δ/νση 20 η προϋπολογισμού. 12. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.18/200/12758/ Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (Α 280). 1

2 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα ενενήντα (90) δοκίμων Υπαξιωματικών. Από αυτούς ποσοστό 70% δηλαδή εξήντα τρείς (63) δόκιμοι θα προέρχονται από ιδιώτες (άνδρες γυναίκες) και ποσοστό 30% δηλαδή είκοσι επτά (27) από μόνιμους εν ενεργεία Λιμενοφύλακες (άνδρες γυναίκες). 2. ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ α. Από τις παραπάνω θέσεις ποσοστό 10% θα είναι από τις ακόλουθες (ευεργετούμενες) κατηγορίες: i. Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων. ii. Γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους. Την ιδιότητα αυτή αποκτούν (άρθρο 3, Ν. 3454/06): γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι: άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23 ο ) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25 ο ) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. iii. Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου καθώς και αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτό. iv. Τα τέκνα των αναγνωρισμένων, ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. β. Δικαίωμα εισαγωγής στη Σχολή ΔΥΛΣ, χωρίς διαγωνισμό, έχουν: i) Ένα τέκνο αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξ αιτίας αυτής ανάλογα με τα προσόντα του, ανεξαρτήτως βαθμολογίας τίτλου σπουδών και μέχρι ηλικίας τριάντα (30) ετών και εφόσον δεν ασκήθηκε το δικαίωμα πρόσληψης στο Λ.Σ. ως Λιμενοφύλακας ή στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην ΥΕΝ) ή στα εποπτευόμενα από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. ως Διοικητικός Υπάλληλος, από τον γονέα. ii) Σύζυγοι, άντρες και γυναίκες ή ένα τέκνο στρατιωτικών Λ.Σ. που καθίστανται ανάπηροι συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής ανεξαρτήτως βαθμολογίας τίτλου σπουδών και μέχρι ηλικίας τριάντα (30) ετών. Η συνδρομή των προϋποθέσεων και των αιτιών της αναπηρίας προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Η αναπηρία διαπιστώνεται από την Ανώτατη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή. Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ Οι θέσεις των εξήντα τριών (63) ιδιωτών αναλύονται ως κατωτέρω: Τα δύο τρίτα του αριθμού των ανωτέρω θέσεων δηλαδή σαράντα δύο (42) πρέπει να προέρχονται από πτυχιούχους Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ), ενώ το ένα τρίτο δηλαδή είκοσι μία (21) από κατόχους απολυτηρίου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). 3. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. Κάλυψη θέσεων από πτυχιούχους ΙΑΕ ΑΕΝ. Υποψήφιοι δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) καταλαμβάνουν σαράντα δύο (42) θέσεις. 2

3 Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται ως κατωτέρω: α) Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού Τομέα (Πανεπιστημιακών & Πολυτεχνικών Σχολών) (θέσεις 15 ) ΚΩΔ β) Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Τομέα ( θέσεις 06 ) ΚΩΔ γ) Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/ Πλοιάρχων ( θέσεις 12 ) ΚΩΔ δ) Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/ Μηχανικών ( θέσεις 09 ) ΚΩΔ Κάλυψη θέσεων από κατόχους απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υποψήφιοι δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου) καταλαμβάνουν είκοσι μία (21) θέσεις. Οι ανωτέρω θέσεις καλύπτονται από κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β Κύκλου (ΤΕΕ Β Κύκλου) ή άλλο ισότιμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ως κατωτέρω: α) Γενική Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (θέσεις 16) ΚΩΔ β) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Κατηγορία Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων (θέσεις 05 ) ΚΩΔ. 440 (Καταδρομέας, Αλεξιπτωτιστής, Πεζοναύτης, Υποβρύχιος Καταστροφέας). 3. Τυχόν κενές θέσεις μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών/ ειδικοτήτων μπορούν με Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος να μεταφέρονται και να προσαυξάνουν τις θέσεις άλλης κατηγορίας/ ειδικότητας σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 4. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μια μόνο κατηγορία/ ειδικότητα από τις αναφερόμενες στην προκήρυξη. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και τη διαδικασία επιλογής, οι απολυτήριοι τίτλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των υποψηφίων, πρέπει να είναι τριετούς φοίτησης ή τετραετούς για τα εσπερινά Λύκεια σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 1566/85. Επισημαίνεται ότι τα πτυχία ΤΕΕ Α Κύκλου καθώς και των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ) και των Σχολών ΟΑΕΔ αντίκεινται στα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο κριτήρια κατάταξης. 4. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Οι υποψήφιοι/ες για τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα: α) Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων ή Δημοτολόγια της χώρας, να έχουν συμπληρώσει το 21 ο έτος της ηλικίας κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών και να μην έχουν υπερβεί το 32o έτος κατά την 31 η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού (δηλαδή να έχουν γεννηθεί από μέχρι και ) β) Να είναι κάτοχοι: - πτυχίου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) ή Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ) ή - απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου) της ημεδαπής ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, με ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου το δέκα (10). Γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων σπουδών των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) ή τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). γ) Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65μ. αμφότεροι χωρίς υποδήματα. 3

4 δ) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που διαπιστώνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/02 (Α 109) για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. ε) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χωρίς να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι έχουν υπηρετήσει για λόγους συνείδησης άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία σύμφωνα με την νομοθεσία (αρθ ) του Ν. 2510/97 (Α 136). στ) Οι υποψήφιοι πρέπει: i) Να μην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή. ii) Να μην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχομένης από αμέλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιοδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. iii) Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα. iv) Να μην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. v) Nα μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση τους. vi) Να μη τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων. Υποψήφιοι, που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα αν μέχρι τον χρόνο έκδοσης της διαταγής κατάταξης δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα. Σημειώνεται ότι η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα του υποψηφίου από ποινική καταδίκη, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος Π.Δ που αίρει το σχετικό κώλυμα. Τα προσόντα και η έλλειψη κωλυμάτων των υποψηφίων πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1. Όσοι/ες έχουν τα προσόντα των παραγράφων 3 και 4 της παρούσης και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Αίτηση συμμετοχής (σύμφωνα με συνημμένο υπόδειγμα I). β) Παράβολο είκοσι (20) ευρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), άλλως η αίτηση δεν γίνεται δεκτή. γ) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους (2 όψεις). ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών: - οι προερχόμενοι από ΙΑΕ, ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου πτυχίου ή του σχετικού πιστοποιητικού σπουδών ή σχετικής βεβαίωσης των οικείων σχολών ΙΑΕ και ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ (οι πτυχιούχοι της Ανωτάτης Εκπαίδευσης 4

5 Αλλοδαπής αντίστοιχο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του αναγνωρισμένου τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ ή το ΔΟΑΤΑΠ ). Γίνεται δεκτό, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικό ή βεβαίωση από τη Γραμματεία της οικείας σχολής ότι ο υποψήφιος έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του. - οι προερχόμενοι από δευτεροβάθμια εκπαίδευση επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου απολυτήριου τίτλου ή αποδεικτικού απολύσεως. Προκειμένου για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση αντιστοιχίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τίτλους τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλοδαπής πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). στ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 ότι έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή καθώς και ότι δεν έχουν υποβάλλει άλλη αίτηση για την ίδια προκήρυξη. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ευεργετική διάταξη και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου ευεργετήματος. ζ) Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις Ευεργετικές Διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσης, εφόσον δηλώνουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού ευεργετήματος υποβάλουν και τα ακόλουθα, κατά περίπτωση συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 1. Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους : Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. 2. Γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους : Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας (άρθρο 3, Ν. 3454/06). Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον: α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία. β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών. γ) Σε περίπτωση που αδελφός του υποψηφίου, διανύει την στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών. δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων. 3. Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου καθώς και αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού Λ.Σ. που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτό: (i) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με το 5

6 απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο, πριν από την υποβολή της δήλωσης, μήνα. (ii) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης: (i) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων, Θυμάτων και Αγωνιστών (ΔΕΠΑΘΑ) ή οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης. (ii) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ Τέκνο αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής: (i) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (ii) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή του κατάσταση ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86. (iii) Βεβαίωση της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής ότι ο εν χηρεία γονέας δεν υπηρετεί ως Λιμενοφύλακας ή ως Διοικητικός υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην ΥΕΝ) ή στα εποπτευόμενα από αυτό ΝΠΔΔ ένεκα των ευεργετικών διατάξεων που παρέχονται στον «Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (άρθρο 6, Ν. 3079/02)». 6. Σύζυγοι ή τέκνα στρατιωτικού Λ.Σ. ο οποίος καθίσταται ανάπηρος συνεπεία τραυματισμού ή ασθενείας σε ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%) κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. (i) Η συνδρομή των προϋποθέσεων και των αιτιών την αναπηρίας στρατιωτικού Λ.Σ. προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. (Aντίγραφο πορίσματος ΕΔΕ ή σχετική βεβαίωση από ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΛΣ.). (ii) Η αναπηρία διαπιστώνεται από την Ανώτατη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Σχετική πράξη ΑΝΥΕ). η) Οι υποψήφιοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης -Κατηγορία κατόχων ειδικοτήτων αποκτηθεισών στις Ένοπλες Δυνάμεις, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α και αποδεικτικό των συγκεκριμένων ειδικοτήτων από τις Ένοπλες Δυνάμεις (εφόσον απονέμεται) από το οποίο να προκύπτει ότι υπηρέτησαν στις Ε.Δ. μέχρι την απόλυσή τους με την ειδικότητα αυτή, που θα περιλαμβάνεται στις επισήμως απονεμόμενες ειδικότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις. θ) Για όσους ανήκουν στις Ειδικές Δυνάμεις ή Υποβρύχιους καταστροφείς, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, ότι έχουν λάβει γνώση ότι θα φοιτήσουν σε Ειδικά Σχολεία και θα υπηρετήσουν σε Υπηρεσίες της Ειδικότητας τους τουλάχιστον επί πενταετία εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέψουν. ι) (i) Ιατρική γνωμάτευση από ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ (Ιατρό Ιδιώτη ή Δημοσίου) στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται-βεβαιώνεται απαραιτήτως ότι ο/η υποψήφιος/α: (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Α.Δ.Τ.) «Κρίνεται Υγιής Ικανός/η να συμμετάσχει στις Αθλητικές Δοκιμασίες-Κολύμβηση που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 της υπ αριθ. πρωτ /93/08/ Προκήρυξης Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2008». (ii) Ιατρική γνωμάτευση από ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ (Ιατρό Ιδιώτη ή Δημοσίου) στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται-βεβαιώνεται απαραιτήτως ότι ο/η υποψήφιος/α: (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Α.Δ.Τ.) «Δεν πάσχει από Μεταδοτική ή Μολυσματική Νόσο και είναι Υγιής να συμμετάσχει στη Δοκιμασία της Κολύμβησης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 της 6

7 υπ αριθ. πρωτ /93/08/ Προκήρυξης Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2008». 2. Όπου απαιτείται η υποβολή πολλών υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 για βεβαίωση γεγονότων ή καταστάσεων, κατά τα ανωτέρω, είναι δυνατόν οι δηλώσεις αυτές να περιληφθούν σωρευτικώς σε ένα έντυπο δήλωσης του νόμου αυτού. Η αποδεδειγμένη υποβολή αναληθών ή πλαστών δικαιολογητικών επιφέρει ποινικές κυρώσεις στον υποβάλλοντα. Η Υπηρεσία θα πραγματοποιήσει επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών των εισαγομένων στη Σχολή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστά ή αναληθή δικαιολογητικά οι υποψήφιοι θα διαγράφονται από τον πίνακα εισαγομένων ή αν έχουν εισαχθεί θα αποβάλλονται. Η αποδεδειγμένη υποβολή αναληθών ή πλαστών δικαιολογητικών επιφέρει και ποινικές κυρώσεις στον υποβάλλοντα. 6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως και σε καμία περίπτωση ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο μέχρι και την : α) Στα πλησιέστερα στον τόπο διαμονής του υποψήφιου Κεντρικά Λιμεναρχεία (Πλην Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά) ή Λιμεναρχεία ή Υπολιμεναρχεία της Χώρας ή β) Στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (Τέρμα Οικονόμου & Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς). Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πλήρη γιατί δεν θα γίνει καμία ειδοποίηση ή αλληλογραφία με τους υποψηφίους για τη συμπλήρωσή τους. 2. Η Λιμενική Αρχή που δέχεται τα δικαιολογητικά προβαίνει στη σύσταση τριμελούς επιτροπής που συγκροτείται με ημερήσια διαταγή του Λιμενάρχη (πλην του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά όπου τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Σχολή Λιμενοφυλάκων σε τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ). Έργο των Επιτροπών είναι να: α) Παραλαμβάνουν και ελέγχουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την εμπρόθεσμη υποβολή τους και την πληρότητά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. β)μετράνε το ανάστημα του κάθε υποψηφίου και συντάσσουν σχετική βεβαίωση την οποία επισυνάπτουν στα δικαιολογητικά. γ) Επιστρέφουν, με σχετικό έγγραφο, τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους, τα οποία δεν είναι σύμφωνα με την προκήρυξη, πλην αυτών που συνέταξε η Υπηρεσία, αιτιολογώντας τους λόγους για τους οποίους αυτά δεν γίνονται δεκτά. Αν οι ενδιαφερόμενοι επιμένουν, θα γίνεται σχετική πράξη στην αίτηση για τα ελλιπή δικαιολογητικά ή τα προσόντα που δεν ανταποκρίνονται στην προκήρυξη και θα υπογράφουν οι ενδιαφερόμενοι ότι τα καταθέτουν παρά την ως άνω ενημέρωση. δ) Παραδίδουν τις αιτήσεις με συνημμένα τα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία τους, η οποία τηρεί και το αρχείο, ενώ η συγκροτηθείσα τριμελής επιτροπή με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. παραδίδει τα παραπάνω ομοίως στη Σχολή Λιμενοφυλάκων. ε) Υποβάλλουν πίνακες συμμετεχόντων στη ΔΠΟΕΚ Α του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, κατηγορία ειδικότητα υποψηφίου) και πίνακες με τα στοιχεία αυτών που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή μη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη αιτιολογώντας τους λόγους για τους οποίους αυτά δεν έγιναν αποδεκτά. Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στο οικείο Λιμενικό Κατάστημα. Συγκεντρωτικός Πίνακας συμμετεχόντων και Πίνακας αυτών των οποίων τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή μη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη αιτιολογώντας τους λόγους για τους οποίους αυτά δεν έγιναν αποδεκτά αναρτώνται στο 7

8 χώρο ανακοινώσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα 7. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ-ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1. Όσοι εκ των συμμετεχόντων πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες - κολύμβηση. 2. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται στην αθλητική δοκιμασία-κολύμβηση φέροντας μαζί τους το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας. Υποψήφιοι που θα προσέρχονται χωρίς δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δε θα γίνονται δεκτοί εκτός αν καταθέσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για έκδοση δελτίου ταυτότητας. Η βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής πρέπει να φέρει επικυρωμένη φωτογραφία. Αντί αυτών μπορεί να προσκομισθεί οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο, με σχετική φωτογραφία (ναυτικό φυλλάδιο, διαβατήριο).σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας. Για τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών κολύμβησης οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στην ιστοσελίδα του. 3. Οι υποψήφιοι άνδρες και γυναίκες εξετάζονται στην κολύμβηση, σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο ενός (1) λεπτού και τριάντα (30) δευτερολέπτων. Όσοι κολυμπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα : α) Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες). β) Άλμα σε ύψος με φόρα 1,05 μέτρα (τρεις προσπάθειες). γ) Δρόμος 800 μέτρων σε χρόνο 3 λεπτών και 30 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια). δ) Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 16 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια). ε) Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόσταση τουλάχιστον 4 μέτρων, ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες). Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών Δυνάμεων ή Υποβρύχιων καταστροφέων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων αντί των παραπάνω αγωνισμάτων υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα ελάχιστα όρια σε όλα με μια προσπάθεια: α) Έλξεις σε μονόζυγο συνεχείς 5 τουλάχιστον. β) Κάμψεις χειρών επί του εδάφους συνεχείς 15 τουλάχιστον. γ) Κάμψεις κοιλιακών από εδραία θέση συνεχείς 20 τουλάχιστον. δ) Δρόμος ημιαντοχής απόστασης 2000μ. σε 12 πρώτα λεπτά. ε) Δρόμος ταχύτητας απόστασης 100μ. σε 16 δεύτερα λεπτά. στ) Κολύμβηση επιφανείας απόστασης 50μ. σε 1 πρώτο λεπτό. 4. Μετά το πέρας της αθλητικής δοκιμασίας συντάσσεται από την επιτροπή αθλητικής δοκιμασίας, που ορίζεται με Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ., πρακτικό το οποίο υποβάλλεται στη ΔΠΟΕΚ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων που αποκλείσθηκαν στην αθλητική δοκιμασία-κολύμβηση. Ενστάσεις για τα αποτελέσματα της αθλητικής δοκιμασίας και κολύμβησης δεν γίνονται δεκτές. 5. Οι υποψήφιοι που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν ή δεν θα παρουσιασθούν στην διαδικασία των αθλητικών δοκιμασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα δεν συνεχίζουν και θεωρούνται ότι απέτυχαν. Ιδιαίτερη εξέταση δεν προβλέπεται. 6. Ανακοίνωση με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων που αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού, αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων του 8

9 Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στην ιστοσελίδα του. 8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 1.Υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις, εκτός των περιπτώσεων που εξαιρούνται και έχουν αναφερθεί, όσοι έχουν κριθεί ικανοί/ές κατά την αθλητική δοκιμασία-κολύμβηση. Με απόφαση του Aρχηγού Λ.Σ. συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Εξετάσεων. Στην ίδια Απόφαση ορίζεται το έργο της, οι εξεταστές κατά μάθημα, οι οποίοι θα είναι Αξιωματικοί Λ.Σ. καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 2.Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα: Α) ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Έκθεση ιδεών, δηλαδή ανάπτυξη ενός θέματος προς ένδειξη της γενικής μόρφωσης και ικανότητας προς διατύπωση του διαγωνιζόμενου. Β) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ: Βασικές αρχές της Πολιτικής Επιστήμης και Επιστήμης του Δικαίου στο σύγχρονο κόσμο, εισαγωγή στους πολιτικούς θεσμούς του σύγχρονου κράτους και εισαγωγή στο Δίκαιο. Γ) ΙΣΤΟΡΙΑ: Γενικές γνώσεις Νεότερης και σύγχρονης Ιστορίας. Δ) ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Ανάπτυξη ορισμένου θέματος (150 λέξεις) στην Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική ή Ιταλική ή Ισπανική ή Ρωσική Γλώσσα προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητα προς διατύπωση του υποψηφίου. Ε) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 3. Η εξεταστέα κατά μάθημα αναλυτική ύλη καθορίζεται ως ακολούθως: Α) ΙΣΤΟΡΙΑ Η Ελληνική Επανάσταση ( ) - Η εξωτερική πολιτική του Εικοσιένα Ο Ιωάννης Καποδίστριας Κυβερνήτης της Ελλάδας: η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας κεντρικής εξουσίας - Η κατάσταση στην επαναστατημένη Ελλάδα το Το ανορθωτικό έργο του Κυβερνήτη: - Η εξωτερική πολιτική Η Ευρώπη και ο κόσμος στο 19 ο αιώνα. - Η βιομηχανική επανάσταση: - Η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση (από το 1870 και ύστερα) - Το κεφαλαιοκρατικό σύστημα Η ελληνική κοινωνία από το 1833 ως το Η Εξέλιξη των εθνικών θεμάτων: - Η κρητική επανάσταση ( ) - Νέα βαλκανική κρίση ( )- προσάρτηση της Θεσσαλίας (1881) - Ο Μακεδονικός Αγώνας Η Ελλάδα από το 1909 ως το 1914: πορεία προς τον αστικό μετασχηματισμό και την εδαφική επέκταση. - Η κατάσταση στη Βαλκανική και την Ανατολική Μεσόγειο - Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. - Τα αίτια του πολέμου - Τα γεγονότα: - Το Σεράγεβο, αφορμή ενός παγκοσμίου πολέμου - Ο απολογισμός του πολέμου Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924: η κρίση των πολιτικών θεσμών και η διάλυση του οράματος της Μεγάλης Ιδέας. - Η Ελλάδα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο: 9

10 - Η Ελλάδα σύμμαχος της Αντάντ - Η περίοδος της μεγάλης κρίσης Ο κόσμος μεταξύ δύο παγκοσμίων πολέμων. - Τα οικονομικά προβλήματα. Ο μονοπωλιακός καπιταλισμός: - Η ψεύτικη ευημερία: η καταναλωτική κοινωνία και τα όριά της - Η επέμβαση του κράτους για την καταπολέμηση της κρίσης Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. - Η πορεία προς τον πόλεμο: - Οι δυναμικές προσαρτήσεις ( ) - Η κήρυξη του πολέμου - Τα πολεμικά γεγονότα: - Ο πόλεμος στην Ελλάδα - Τα αποτελέσματα του πολέμου Η Ελλάδα κατά την περίοδο Ο θρίαμβος της Εθνικής Αντίστασης και η τραγωδία του εμφυλίου πολέμου. - Η Κατοχή και η Εθνική Αντίσταση Τα Μεταπολεμικά προβλήματα του Ελληνισμού - Τα εθνικά προβλήματα Β) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ Τι είναι πολιτική επιστήμη - Έννοια, σκοπός, περιεχόμενο - Η ιστορία της πολιτικής σκέψης και της θεωρίας της πολιτικής Τι είναι η επιστήμη του δικαίου - Αντικείμενο, σκοπός, περιεχόμενο - Δίκαιο-Ιδέα Δικαιοσύνης - Ιστορική επισκόπηση της Επιστήμης του Δικαίου Έννοια του πολίτη στο σύγχρονο κόσμο - Προϋποθέσεις ύπαρξης του ενεργού πολίτη - Πολιτική δράση - Μ.Μ.Ε. Η 4 η Εξουσία Προσδιοριστικά στοιχεία του σύγχρονου δημοκρατικού πολιτεύματος - Αρχή της λαϊκής κυριαρχίας - Αντιπροσωπευτική αρχή - Αρχή της διάκρισης των λειτουργιών - Αρχή του κράτους Δικαίου - Κοινωνικό κράτος Ευρωπαϊκή Ένωση - Λόγοι δημιουργίας της Ευρωπαϊκής ένωσης, σταθμοί και τρόποι εξέλιξής της - Προσδιοριστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής ένωσης - Πολιτικοί θεσμοί της Ευρωπαϊκής ένωσης - Διαδικασία Οικονομικής και Πολιτικής Ολοκλήρωσης - Ο ευρωπαίος πολίτης και η Ευρωπαϊκή ένωση Διεθνείς πολιτικοί θεσμοί - Παράγοντες που καθορίζουν τις διεθνείς σχέσεις - Η παγκοσμιοποίηση στους τομείς της οικονομίας, των πολιτικών δομών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων ως παράγοντας επαναπροσδιορισμού των διεθνών σχέσεων - Είδη Διεθνών Πολιτικών Θεσμών Κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς και κανόνες δικαίου - Κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς και κανόνες Δικαίου Κρατική οργάνωση του νέου Ελληνισμού - Η Ελληνική συνταγματική ιστορία Βασικοί κανόνες λειτουργίας του πολιτεύματος - Μορφή πολιτεύματος 10

11 - Οργάνωση και λειτουργία του πολιτεύματος - Συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων Διοικητική οργάνωση της ελληνικής κοινωνίας - Κρατικές υπηρεσίες, ευρύτερος δημόσιος τομέας - Αποκεντρωτικό Σύστημα - Τοπική Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού - Διοικητικό Δίκαιο Το σύστημα αξιών και ο ποινικός κολασμός - Ποιες πράξεις χαρακτηρίζονται αξιόποινες - Διάκριση των αξιόποινων πράξεων και των κυρώσεων - Όργανα απονομής δικαιοσύνης Το δικαιϊκό πλαίσιο των κοινωνικών σχέσεων - Υποκείμενα Δικαίου-Γενικές Αρχές - Ενοχικές σχέσεις Ενοχικό Δίκαιο - Εμπράγματες σχέσεις- Εμπράγματο Δίκαιο - Οικογενειακές σχέσεις-οικογενειακό Δίκαιο - Κληρονομικές σχέσεις-κληρονομικό Δίκαιο - Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Οικονομικές δραστηριότητες και νομικοί κανόνες - Εμπορικό Δίκαιο - Εργατικό Δίκαιο Ένδικη προστασία των δικαιικών σχέσεων - Προσφυγή στα δικαστήρια ως τρόπος επίλυσης των διαφορών - Ορισμός και είδη των ένδικων μέσων - Ανεξαρτησία των δικαστών - Αυτοδικία Έλληνες πολίτες και πολίτες Ελληνικής κοινωνίας - Έλληνας Πολίτης - Πολίτης της Ευρωπαϊκής ένωσης - Αλλοδαποί-υπήκοοι άλλων κρατών πλην της Ευρωπαϊκής ένωσης - Μετανάστες Δικαιική οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας - Υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου - Διεθνείς Συνθήκες - Αρχές που απορρέουν από τις Διεθνείς Συνθήκες Γ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΗ - Σχήμα, μέγεθος, διαίρεση σε ηπείρους και ωκεανούς ΕΥΡΩΠΗ - Πολιτική διαίρεση, θάλασσες, κυριότερα λιμάνια, συγκοινωνίες, ναυτιλία ΕΛΛΑΔΑ - Διοικητική διαίρεση, ποταμοί, θάλασσες, κόλποι, λιμάνια, συγκοινωνίες, ναυτιλία ΛΟΙΠΕΣ ΗΠΕΙΡΟΙ - Κυριότερα λιμάνια, συγκοινωνίες, ναυτιλία ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 4. Οι υποψήφιοι/ες καλούνται για εξέταση στα παραπάνω μαθήματα με τη σειρά που αυτά αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Η ανακοίνωση γίνεται από τον Πρόεδρο της τριμελούς Επιτροπής Εξετάσεων και αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στην ιστοσελίδα του. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη. 5. Η βαθμολογία κάθε μαθήματος ορίζεται από 0 έως 20. Βάση επιτυχίας κάθε μαθήματος ορίζεται ο βαθμός 10. Υποψήφιος/α που δεν παίρνει τη βάση επιτυχίας σε κάποιο 11

12 από τα απαιτούμενα μαθήματα απορρίπτεται της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού και θεωρείται αποτυχών/ουσα. 6. Κατά την παράδοση του γραπτού δοκιμίου από τον υποψήφιο γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας και στη συνέχεια το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου στο δοκίμιο καλύπτεται με αδιαφανή χάρτη. Κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο εξεταστές ολογράφως και αριθμητικώς με στυλό διαρκείας. Ο βαθμός του πρώτου εξεταστή καλύπτεται από τον ίδιο, πριν το γραπτό παραδοθεί στο δεύτερο εξεταστή. Σε ανάλογη ενέργεια προβαίνει και ο δεύτερος πριν παραδώσει τα γραπτά στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξετάσεων. Αν μετά την αποσφράγιση υπάρχει διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο εξεταστών μεγαλύτερη των τεσσάρων (04) μονάδων, τότε το γραπτό εξετάζεται από τρίτο εξεταστή (αναβαθμολογητή). Ο μέσος όρος των βαθμολογιών των δύο εξεταστών εξάγεται με προσέγγιση εκατοστού και σημειώνεται στο γραπτό ολογράφως και αριθμητικώς και επαληθεύεται από τα Μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων. Σε περίπτωση αναβαθμολόγησης καταχωρείται ο βαθμός του αναβαθμολογητή. 7. Μετά τον καθορισμό του μέσου όρου βαθμολογίας κατά δοκίμιο, γίνεται ενώπιον του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής εξετάσεων, η αφαίρεση του αδιαφανούς χάρτη, του επικαλύμματος του ονοματεπώνυμου του υποψήφιου/ας και καταρτίζεται ο προβλεπόμενος πίνακας βαθμολογίας. Από τα γραπτά η βαθμολογία μεταφέρεται σε κοινό κατά μάθημα πίνακα από το Γραμματέα της Επιτροπής Εξετάσεων. Στον πίνακα σημειώνονται οι βαθμοί κάθε εξεταστή καθώς και ο εξαγόμενος μέσος όρος βαθμολογίας. Ο παραπάνω πίνακας χρονολογείται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων, το Γραμματέα και τους κατά περίπτωση εξεταστές. 8. Στη συνέχεια μετά το τέλος των ανωτέρω διαδικασιών από την Επιτροπή Εξετάσεων συντάσσονται: α) Αλφαβητικός πίνακας των υποψηφίων στον οποίο περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, κατηγορίαειδικότητα του υποψηφίου, Υπηρεσία υποβολής αιτήσεως, ο τελικός βαθμός ανά εξεταζόμενο μάθημα, η συνολική βαθμολογία που αποτελεί το άθροισμα των τελικών βαθμών ανά μάθημα. Ο πίνακας αυτός υπογράφεται από τον Γραμματέα, τα Μέλη και τον Πρόεδρο της εν λόγω επιτροπής και θεωρείται από τον Αρχηγό Λ.Σ. β) Πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις ανά κατηγορία υποψηφίων κατά φθίνουσα συνολική βαθμολογία. Στους πίνακες αυτούς που υπογράφονται από τον Γραμματέα, τα Μέλη, τον Πρόεδρο της εν λόγω επιτροπής και θεωρούνται από τον Αρχηγό Λ.Σ., γράφονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας εκάστου υποψηφίου, η Υπηρεσία υποβολής αιτήσεως, οι τελικοί βαθμοί κατά μάθημα και το άθροισμά τους, το οποίο αποτελεί τον τελικό συνολικό βαθμό επίδοσης στις εξετάσεις. Στη στήλη παρατηρήσεων σημειώνονται οι ανήκοντες στις γενικές διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για τη κατηγορία των κατόχων ειδικοτήτων αποκτηθεισών στις ένοπλες Δυνάμεις, θα αναγράφεται στη στήλη παρατηρήσεων και η ειδικότητα-κατηγορία στην οποία ανήκουν. Οι πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων αναρτώνται στο χώρο ανακοινώσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του. 9. Σε ίσα αθροίσματα τελικής συνολικής βαθμολογίας προηγείται ο υποψήφιος που λαμβάνει την μεγαλύτερη βαθμολογία στο μάθημα των Ελληνικών. Σε νέα ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος που έχει τη μεγαλύτερη ηλικία σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση από την Κεντρική Επιτροπή εξετάσεων ενώπιον των ισοβαθμούντων υποψηφίων. 10. Τα ζητήματα των γραπτών εξετάσεων των μαθημάτων καταρτίζονται από τους κατά περίπτωση εξεταστές, λίγο πριν από την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος σε τριπλάσιο τουλάχιστον αριθμό αυτών που θα δοθούν στους υποψηφίους για ανάπτυξη, αριθμούνται αντίστοιχοι κλήροι και τοποθετούνται σε κληρωτίδα. 11. Η εξαγωγή των κλήρων από την κληρωτίδα γίνεται από τον Γραμματέα της Επιτροπής Εξετάσεων παρουσία των υπολοίπων μελών και εξεταστών που διαβάζει 12

13 μεγαλόφωνα τους κληρωθέντες αριθμούς και παραδίδει τους κλήρους στον Πρόεδρο της επιτροπής εξετάσεων. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής καθώς και οι κατά περίπτωση ειδικοί εξεταστές μονογράφουν όλα τα φύλλα χαρτιού στα οποία είναι γραμμένα τα θέματα που τέθηκαν στην κληρωτίδα ενώ στο θέμα ή στα θέματα που κληρώθηκαν τίθεται σχετική ένδειξη που μονογράφεται από τον Πρόεδρο και τους κατά περίπτωση ειδικούς εξεταστές. Το κληρωθέν ή κληρωθέντα θέματα υπαγορεύονται στους υποψηφίους. Κάθε ζήτημα των μαθημάτων Ιστορίας, Εισαγωγή στο Δίκαιο, στους Πολιτικούς Θεσμούς και στη Γεωγραφία μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία ερωτήσεις. 12. Υποψήφιοι που στερούνται δελτίου ταυτότητας, δε γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για έκδοση δελτίου ταυτότητας. Η βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής πρέπει να φέρει επικυρωμένη φωτογραφία. Αντί αυτών μπορεί να προσκομισθεί οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο, με σχετική φωτογραφία (ναυτικό φυλλάδιο, διαβατήριο). 13. Για τις γραπτές εξετάσεις χρησιμοποιούνται φύλλα χάρτου που φέρουν τη σφραγίδα του Υπουργείου και την υπογραφή του Προέδρου της επιτροπής ή μέλους αυτής ή του αρχαιότερου επιτηρητή, κατόπιν σχετικής εντολής του Προέδρου. Το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων καλύπτεται με αδιαφανή χάρτη. Η επικόλληση του καλύμματος γίνεται κατά την παράδοση του γραπτού μετά τον έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας του υποψηφίου. 14. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή μέλος αυτής ή επιτηρητής καθορίζει στην αρχή κάθε εξέτασης το χρόνο μέσα στον οποίο οι υποψήφιοι πρέπει να αναπτύξουν τα ζητήματα και να παραδώσουν τα γραπτά τους. Εφ όσον ο τρόπος γραπτής εξέτασης γίνει με το σύστημα Πολλαπλών Επιλογών (Multiple Choice), ο χρόνος απάντησης των ζητημάτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τριάντα λεπτά της ώρας (30 ). Παράταση των εξετάσεων, μπορεί να επιτραπεί ύστερα από απόφαση της Επιτροπής, όχι όμως πάνω από μισή ώρα κατά μάθημα. Ο εξεταζόμενος οφείλει να παραδώσει το γραπτό του εντός της ως άνω προθεσμίας αλλιώς το γραπτό μηδενίζεται. 15. Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάζονται στην αίθουσα των εξετάσεων την καθορισμένη ώρα. Βραδύτερη προσέλευση υποψηφίων αποκλείει αυτούς από την προβλεπόμενη εξέταση, εκτός εάν κατά την κρίση της Επιτροπής αυτή είναι δικαιολογημένη και δεν παραβλέπεται η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, σε καμία όμως περίπτωση μετά την κλήρωση των θεμάτων. 16. Δεν επιτρέπεται σε κανένα άτομο να εισέρχεται στην αίθουσα εξετάσεων κατά την διάρκεια της εξέτασης των μαθημάτων, με εξαίρεση τους εκτελούντες υπηρεσία, που σχετίζεται με την διεξαγωγή των εξετάσεων. 17. Δεν επιτρέπεται στους υποψηφίους να επεξεργάζονται τα ζητήματα σε άλλο χαρτί διάφορο εκείνου που τους παρέχεται από την Επιτροπή ή τους επιτηρητές. Εργασία που έχει γραφεί σε άλλο χαρτί δεν λαμβάνεται υπόψη. 18. Σε κανένα υποψήφιο δεν επιτρέπεται η έξοδος χωρίς άδεια από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την παράδοση του γραπτού του, γιατί διαφορετικά βαθμολογείται στο εξεταζόμενο μάθημα με μηδέν. 19. Υποψήφιος που δεν προσέρχεται στους συγκεκριμένους χώρους και χρόνους που καθορίζονται με ανακοινώσεις για να μετάσχει στην Υγειονομική και Αθλητική δοκιμασία και στις γραπτές εξετάσεις για οποιοδήποτε αιτία (ακόμα και για λόγους ασθενείας) αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας των εξετάσεων. Ομοίως αποκλείεται υποψήφιος που ασθένησε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και διέκοψε εξαιτίας ασθένειας την εξέτασή του ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία δεν συμμετείχε και δεν εξετάσθηκε σε κάποιο από τα απαιτούμενα μαθήματα. Ιδιαίτερη εξέταση ή δοκιμασία υποψηφίου αποκλείεται. 20. Οι υποψήφιοι τοποθετούνται κατά τρόπο που να μην επιτρέπει τη μεταξύ τους συνεννόηση. Βαθμολογούνται με βαθμό μηδέν οι αλληλοβοηθούμενοι υποψήφιοι καθώς και κάθε συμβουλευόμενος βιβλίο ή σημείωση. 21. Για την ακριβή τήρηση αυτών που ορίζονται για τις εξετάσεις όλα τα μέλη της Επιτροπής, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας καθώς και οι επιτηρητές υποχρεούνται να παραμείνουν στην αίθουσα των εξετάσεων σε όλη τη διάρκεια τους. 13

14 22. Μετά το πέρας της εξέτασης κάθε μαθήματος τα γραπτά δοκίμια μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και ακυρώνεται με γραμμές που σύρονται χιαστί από τους επιτηρητές ο χώρος του χάρτου που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ενώπιον του υποψηφίου. Τα γραπτά δοκίμια σφραγίζονται από την Επιτροπή σε φακέλους την φύλαξη των οποίων αναλαμβάνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής και τα παραδίδει για βαθμολόγηση στους εξεταστές. 23. Τα γραπτά δοκίμια αποσφραγίζονται παρουσία όλων των μελών της επιτροπής εξετάσεων όταν συνέλθουν για έλεγχο και καταχώρηση των βαθμών των γραπτών δοκιμίων σε πίνακες σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα παράγραφο. 24. Απρεπής συμπεριφορά υποψηφίου στις αίθουσες των εξετάσεων επιφέρει ύστερα από απόφαση της Επιτροπής ή των επιτηρητών με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, τον αποκλεισμό από τις εξετάσεις. Η απόφαση συντάσσεται εγγράφως και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής αυτής και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται έγγραφη προσφυγή, που γίνεται στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 24 ωρών από το χρόνο της ανακοίνωσής της. Ο Αρχηγός Λ.Σ. αποφασίζει οριστικά για την τύχη της προσφυγής, μετά από ενημέρωσή του από τον Πρόεδρο. Μέχρι την εκδίκαση της σχετικής προσφυγής δεν γίνεται διακοπή συμμετοχής-εξέτασης του υποψηφίου στα μαθήματα. Εάν η απόφαση είναι αρνητική θεωρείται ότι η συμμετοχή του υποψηφίου διεκόπη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής για αποκλεισμό του. 25. Εάν κατά τη διάρκεια γραπτής εξέτασης μαθήματος, υποβληθεί από υποψήφιο ένσταση που αναφέρεται στον τρόπο διενέργειας της εξέτασης αποφαίνεται περί αυτής ο Πρόεδρος. Εάν ο υποψήφιος δε θεωρεί ικανοποιητική τη λύση του Προέδρου έχει τη δυνατότητα προσφυγής την αυτή ημέρα στον Αρχηγό Λ.Σ. Η προσφυγή είναι έγγραφη και αποφασίζει για το περιεχόμενο αυτής ο Αρχηγός Λ.Σ. το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της ένστασης, χωρίς τη διακοπή της συμμετοχής του υποψηφίου στα μαθήματα. Αν η ένσταση γίνει αποδεκτή, επαναλαμβάνεται η εξέταση του μαθήματος. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τον Αρχηγό Λ.Σ. εάν απουσιάζει αναπληροί ο Α Υπαρχηγός Λ.Σ. 9. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Μετά τις γραπτές εξετάσεις, καλείται από την Επιτροπή Εξετάσεων, αριθμός υποψηφίων αυξημένος μέχρι και το διπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων για κάθε κατηγορία-ειδικότητα, από τις πρώτες κατά σειρά θέσεις επιτυχίας γραπτών εξετάσεων κάθε μίας από τις υπάρχουσες κατηγορίες, προκειμένου οι υποψήφιοι αυτοί να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις και εν συνεχεία να παραπεμφθούν στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) η οποία αποφαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα. Ο συγκεντρωτικός Πίνακας συμμετεχόντων-καλουμένων αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων, οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από τη Λιμενική Αρχή που υπέβαλλαν τα δικαιολογητικά τους ή από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στον ανωτέρω δικτυακό τόπο. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται για υγειονομική εξέταση προσκομίζοντας την πρώτη ημέρα της παρουσίασής τους, πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος από Κρατικό Νοσοκομείο με γνωμάτευση αρμοδίου ιατρού(στη γνωμάτευση να υπάρχει φωτογραφία του υποψηφίου, σφραγισμένη από το Νοσοκομείο) και έχοντας μαζί τους τα γυαλιά οράσεως τους (όσοι φέρουν). 2. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται για υγειονομική εξέταση και ενώπιον της ΑΝΥΕ φέροντας μαζί τους επίσης το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας. Υποψήφιοι που θα προσέρχονται χωρίς δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δε θα γίνονται δεκτοί εκτός αν καταθέσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για έκδοση δελτίου ταυτότητας. 14

15 Η βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής πρέπει να φέρει επικυρωμένη φωτογραφία. Αντί αυτών μπορεί να προσκομισθεί οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο, με σχετική φωτογραφία (ναυτικό φυλλάδιο, διαβατήριο). 3. Η υγειονομική εξέταση διενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών του Π.Ν. (Π.Δ. 133/02, ΦΕΚ Α 109, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει). 4. Υποψήφιοι/ες που δεν παρουσιάσθηκαν για υγειονομικές εξετάσεις ή κρίθηκαν από την ΑΝΥΕ ως ακατάλληλοι ή δεν παρουσιάζονται σ αυτήν για εξέταση κατά την ημέρα που καλούνται να παρουσιασθούν, αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Ιδιαίτερη εξέταση δεν προβλέπεται για τους υποψηφίους. Σχετική ανακοίνωση με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων που: α) κρίθηκαν ακατάλληλοι από την ΑΝΥΕ, β) δεν προσήλθαν στις υγειονομικές εξετάσεις-ανυε αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στην ιστοσελίδα του 5. Οι αποφάσεις της ΑΝΥΕ είναι μη αναθεωρήσιμες (Ν.Δ. 1327/73). 6. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση των υγειονομικών εξετάσεων, ο αριθμός των υποψηφίων δεν επαρκεί για την κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων, καλείται εκ νέου και κατά σειρά επιτυχίας ανά κατηγορία-ειδικότητα,συμπληρωματικός αριθμός υποψηφίων, διπλάσιος του προς κάλυψη κενού αριθμού. Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ Οι θέσεις των είκοσι επτά (27) υποψηφίων προερχομένων εκ Λιμενοφυλάκων αναλύονται ως κατωτέρω: Τα δύο τρίτα του αριθμού των ανωτέρω θέσεων δηλαδή δέκα οκτώ (18) πρέπει να προέρχονται από πτυχιούχους Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ), ενώ το ένα τρίτο δηλαδή εννέα (9) από κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ). 10. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Κάλυψη θέσεων από πτυχιούχους ΙΑΕ-ΑΕΝ Υποψήφιοι δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) καταλαμβάνουν δέκα οκτώ (18) θέσεις. Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται ως κατωτέρω: α) Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού Τομέα (θέσεις 07) ΚΩΔ β) Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Τομέα (θέσεις 03) ΚΩΔ γ) Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (θέσεις 08 ) ΚΩΔ Κάλυψη θέσεων από κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Υποψήφιοι δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου) καταλαμβάνουν εννέα (9) θέσεις (Γενική Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΩΔ 400) και καλύπτονται από κατόχους απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου Β Κύκλου (ΤΕΕ Β Κύκλου). 3. Τυχόν κενές θέσεις μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών /ειδικοτήτων μπορούν με Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος να μεταφέρονται και να προσαυξάνουν τις θέσεις άλλης κατηγορίας/ ειδικότητας σύμφωνα με τις Υπηρεσιακές ανάγκες. 4. Οι ανωτέρω πτυχιούχοι ΙΑΕ, ΑΕΝ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να έχουν και τα ακόλουθα προσόντα: 15

16 α) Να μην έχουν συμπληρώσει το 32 ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού (δηλαδή να έχουν γεννηθεί από και μετά). β) Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65 μ. αμφότεροι χωρίς υποδήματα. γ) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που διαπιστώνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2002 (Α 109) για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. δ) Στις Εκθέσεις Αξιολόγησης όλης της σταδιοδρομίας τους να έχουν λάβει χαρακτηρισμό τουλάχιστον ΕΠΑΡΚΗΣ ειδικά την τελευταία τριετία να έχουν εκθέσεις αξιολόγησης με τον χαρακτηρισμό ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ. ε) Να μην έχουν καταδικασθεί για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4(στ) ποινικά αδικήματα καθώς και για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. στ) Κατά την υπηρεσία τους στο Λιμενικό Σώμα ως μόνιμοι Λ/Φ να μην έχουν τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή περιορισμού συνολικά πάνω από 20 ημέρες ή με ποινή φυλάκισης. ζ) Να έχουν συμπληρώσει ένα (01) έτος ευδόκιμης υπηρεσίας εκτός των πτυχιούχων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 5. Ειδικότερα οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει επιπλέον να έχουν: α) Απολυτήριο τίτλο με ελάχιστο όριο γενικού βαθμού δέκα (10). β) Βαθμό αποφοίτησης από τη Σχολή Λ/Φ από 150 και άνω. 11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1. Όσοι/ες έχουν τα προσόντα της παραγράφου 10 της παρούσης και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ, πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές (Πλην Κ.Λ. Πειραιά) ή στη Σχολή Λιμενοφυλάκων μέχρι και την , τα εξής δικαιολογητικά: α) Αίτηση συμμετοχής (σύμφωνα με συνημμένο Υπόδειγμα II). β) Παράβολο είκοσι (20) ευρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), άλλως η αίτηση δεν γίνεται δεκτή. γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Υπηρεσιακού Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεις). δ) Δύο (02) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών: - οι προερχόμενοι από ΙΑΕ, ΑΕΝ επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αντίστοιχου πτυχίου ή σχετικής βεβαίωσης ή πιστοποιητικού (Οι πτυχιούχοι της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αλλοδαπής, φωτοαντίγραφο αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ ή το ΔΟΑΤΑΠ). Γίνεται δεκτό, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την Γραμματεία της οικείας Σχολής ότι ο υποψήφιος έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του. - οι προερχόμενοι από δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο ή αποδεικτικό απολύσεως. Προκειμένου για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση αντιστοιχίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τίτλους τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλοδαπής πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). στ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, καθώς και ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ευεργετική διάταξη και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου ευεργετήματος. 16

17 ζ) Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις Ειδικές Κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσης, εφόσον δηλώνουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού ευεργετήματος, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν άσκησαν το δικαίωμα αυτό για την εισαγωγή τους στη Σχολή Λ/Φ καθώς και τα δικαιολογητικά κατά περίπτωση όπως περιγράφονται στην παράγραφο 5.1.(ζ) της παρούσης. η) Βεβαιώσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στις οποίες θα βεβαιώνεται κατά περίπτωση ότι ο υποψήφιος έχει τα προσόντα της παραγράφου 10 της παρούσης. θ) (i) Ιατρική γνωμάτευση από ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ (Ιατρό Ιδιώτη ή Δημοσίου) στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται-βεβαιώνεται απαραιτήτως ότι ο/η υποψήφιος/α: (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Α.Δ.Τ.) «Κρίνεται Υγιής Ικανός/η να συμμετάσχει στις Αθλητικές Δοκιμασίες-Κολύμβηση που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 της υπ αριθ. πρωτ /93 /08/ Προκήρυξης Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2008». (ii) Ιατρική γνωμάτευση από ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ (Ιατρό Ιδιώτη ή Δημοσίου) στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται-βεβαιώνεται απαραιτήτως ότι ο/η υποψήφιος/α: (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Α.Δ.Τ.) «Δεν πάσχει από Μεταδοτική ή Μολυσματική Νόσο και είναι Υγιής να συμμετάσχει στη Δοκιμασία της Κολύμβησης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 της υπ αριθ. πρωτ /93/08/ Προκήρυξης Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2008». 2. Για την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη διαδικασία των υγειονομικών εξετάσεων, την αθλητική δοκιμασία, τις γραπτές εξετάσεις, τα εξεταζόμενα μαθήματα, την εξεταστέα ύλη, τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων, τη βαθμολόγηση, τις ενστάσεις ισχύουν κατ αναλογία τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7,8 και 9 της παρούσης. Γ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ 12. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ (Ιδιωτών Λιμενοφυλάκων) 1. Μετά το πέρας των παραπάνω διαδικασιών, η Επιτροπή Εξετάσεων προβαίνει στη σύνταξη του τελικού πίνακα κατατασσομένων και του πίνακα επιλαχόντων οι οποίοι θεωρούνται από τον Αρχηγό Λ.Σ., αναρτώνται στο χώρο ανακοινώσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. καθορίζεται η ημερομηνία παρουσίασης και κατάταξης στη Σχολή για έναρξη της εκπαίδευσης 2. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ειδοποιεί με προσωπικά τηλεγραφήματα τους επιτυχόντες για τον τόπο και την ημερομηνία παρουσίασης καθώς και τα επιπλέον δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν αυτοπροσώπως στη ΔΠΟΕΚ Α του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής πριν την ημερομηνία κατάταξης τους τα οποία είναι τα ακόλουθα: α) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας του υποψηφίου/ας ότι δεν διώκεται ως φυγόποινος/η ή φυγόδικος/η που να έχει εκδοθεί τρεις (03) μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής. β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Ν 2690/99, στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι για τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (στ) της παραγράφου 4 της παρούσης αδικήματα από άλλη, εκτός του τόπου κατοικίας τους, Εισαγγελική Αρχή της χώρας και ούτε έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα προβλεπόμενα της ίδιας παραγράφου αδικήματα. 17

18 Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης του διαγωνισμού και να είναι νομίμως χαρτοσημασμένα. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης τύπου Α καθώς και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής χρήσης (πρώην ποινικού μητρώου τύπου Α ) αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τη ΔΠΟΕΚ Α του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, υποχρεωτικά. 3. Οι επιτυχόντες εκ Λιμενοφυλάκων ενημερώνονται με σηματική διαταγή ενυπόγραφα μέσω των Υπηρεσιών τους και προσκομίζουν το υπό στοιχείο 2(α) της παρούσης παραγράφου καθώς επίσης και πιστοποιητικό της Εισαγγελίας του Ναυτοδικείου. 4. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα επιτυχόντων της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος κατατάσσονται ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί με Απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δίνουν τον προβλεπόμενο όρκο. Η κατάταξη γίνεται με μόνη την ιδιότητα του Δόκιμου Υπαξιωματικού, αφού οι ειδικότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 της παρούσης αποσκοπούν και μόνο στην εξυπηρέτηση της διαδικασίας κατάταξης και στις εσωτερικές ανάγκες της Υπηρεσίας. 5. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί ΛΣ αμείβονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις. 6. Θέματα που προκύπτουν για κάλυψη κενών θέσεων πριν και μετά την κατάταξη των εισαγομένων στη Σχολή λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης, αδικαιολόγητης μη παρουσίασης, διαπίστωσης έλλειψης έστω και ενός προσόντος ή διαπίστωσης στέρησης έστω και ενός προσόντος ή απόλυσης δοκίμου για οποιοδήποτε λόγο από τη Σχολή ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.3079/ Οι Λιμενοφύλακες που εισάγονται ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. και από υπαιτιότητά τους δεν ονομάζονται Κελευστές Λ.Σ., θεωρούνται ότι συνεχίζουν να φέρουν το βαθμό που κατείχαν πριν από την είσοδό τους στη Σχολή και εφόσον δεν επιβληθεί σ αυτούς η καταστατική πειθαρχική ποινή της απόταξης ή δεν αποβληθούν από την Σχολή για λόγους πειθαρχίας ή υγείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παραμένουν στο Σώμα. Αυτοί εξελίσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις τους νόμου, χωρίς να προσμετράται ο χρόνος φοίτησής τους στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. ως χρόνος για τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων τους ή της ανειλημμένης υποχρέωσης ελαχίστου χρόνου παραμονής τους στο Σώμα. Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Οι ευδοκίμως αποφοιτήσαντες από τη Σχολή ονομάζονται με Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. Κελευστές Λ.Σ. και αναλαμβάνουν υποχρέωση πενταετούς παραμονής στο Λ.Σ. από την ημερομηνία ονομασίας. 2. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων Υπαξιωματικών Λ.Σ. που κατατάσσονται υποβάλλονται αρμοδίως στη ΔΠΟΕΚ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 3. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων Υπαξιωματικών Λ.Σ. που δεν κατατάσσονται τηρούνται στο αρχείο των Υπηρεσιών για 6 μήνες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: 1. Πίνακας Διανομής 2. Υποδείγματα Αιτήσεων Ι και ΙΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ Αντιναύαρχος Λ.Σ. ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ Θ. 18

19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2008 Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Κεντρικά Λιμεναρχεία (Πλην Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ) Λιμεναρχεία Υπολιμεναρχεία (για ευρεία γνωστοποίηση στην περιοχή δικαιοδοσίας τους) 2. ΥΕΝΑΝΠ/Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών /Α - Δ 3. ΥΕΝΑΝΠ/ Γρ. Επικοινωνίας και ΜΜΕ για ευρεία γνωστοποίηση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης & στον ημερήσιο τύπο. ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1. Υπουργείο Eσωτερικών (πρώην ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) α. Γρ. κ. Υπουργού β. Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού γ. Τμήμα Διαγωνισμών & Επιλογών δ. Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη ε. Διοίκηση Πληροφοριών στ. Εβδομαδιαία Εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ» 2.Υπουργείο Εξωτερικών 3.Ελληνικές Πρεσβείες προκειμένου να ενημερωθούν και τα Προξενεία της Ελλάδας στο Εξωτερικό (μέσω ΥΠΕΞ). 4. Υπουργείο Εργασίας/ Δ/νση Απασχολήσεως προκειμένου να ενημερωθούν τα κατά τόπους Γραφεία ΟΑΕΔ. 5. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων/ Δ/νση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων/ Τμήμα Α' Μητροπόλεως 15 Αθήνα 6.Λοιπά Υπουργεία 7.Α.Σ.Ε.Π. 8. ΓΕΕΘΑ/Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού 9. ΓΕΕΘΑ/ ΔΕΠΑΘΑ Π. Ράλλη 1 Ρουφ 10. ΥΕΘΑ/ Γρ. Δημοσίων Σχέσεων ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ (Γρ. Ενημέρωσης Κοινού) Πανεπιστημίου 9Α Αθήνα ΓΕΝ/Δ/νση ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΝΕ, ΚΕΠΑΛ, ΣΝΔ, ΑΝΥΕ, ΝΝΑ, ΝΝΠ 12. Ελληνική Αστυνομία και Πυροσβεστικό Σώμα. 13. Σχολή Λιμενοφυλάκων 14. Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) 15. Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. 16. Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Ε.Ν. 17. Νομαρχίες / Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για αποστολή στα Λύκεια και για Διευθύνσεις Αυτοδιοίκησης για αποστολή στους Δήμους & Κοινότητες. 18. Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Λ.Σ. Νοταρά 88 Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λ.Σ. Νοταρά Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών - Στρατού: Χαρ. Τρικούπη 180, Αθήνα - Ναυτικού: Παπαρηγοπούλου 2, Αθήνα - Αεροπορίας: Χαλκοκονδύλη 80, Αθήνα - Λιμενικού: Ζαΐμη 19, Πειραιάς. 20. Κέντρο Διοικητικών Πληροφοριών, Μιχαλακοπούλου 80 Αθήνα 21. Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, Πλ. Ελευθερίας 22, Αθήνα 22. Εθνική Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων και θυμάτων Πολέμου Πινδάρου 6, Αθήνα 23. Διευθύνσεις Υπηρεσίες ΥΕΝΑΝΠ 24. Επαρχεία της Χώρας 25. Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης (Ι.Α.Ε) Πανεπιστημιακού Τομέα 26. Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης (Ι.Α.Ε) Τεχνολογικού Τομέα 19

20 27. Περιφερειακές Διοικήσεις Λιμενικού Σώματος 28. ΥΕΝΑΝΠ/ΓΕΠΟ 29. Κ.Λ.Πειραιά III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γρ κ. ΥΕΝΑΝΠ (υτα) 2. Γρ. κ. ΥΦΕΝΑΝΠ (υτα.) 3. Γρ. κ. Γ.Γ. (υτα) 4. Γρ. κ. ΓΓΛΛΠ (υτα) 5. Γραφείο κ. Aρχηγού Λ.Σ. 6. Γραφείο κ. Α Υ/ΛΣ 7. Γραφείο κ. Β Υ/Λ.Σ. 8. Γραφείο κ. Γενικού Επιθεωρητή Λ.Σ. 9. Γρ. κ.κ. Ε/ΛΣ-ΑΔΝΑ/ΛΣ-ΕΒΑ/ΛΣ-ΕΝΑ/ΛΣ-ΕΔΕΙΝ/ΛΣ-Εποπτών Κλάδων- Κλαδαρχών 10. ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΛΣ Α (Γρ. Α/Ξ) 11. ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΛΣ Β (Γρ. Υ/Ξ Λ/Φ) 12. ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΜΕΜ ΜΥΑ ΥΕΜ Ε/Π Έρευνας Διάσωσης 13. ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 14. Λιμενικές Αρχές υπαγωγής ΚΕΑ 20

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2007». Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2007». Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π.Ο.Ε.Κ. ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντου 109 Ταχ. Κώδικας : 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 08-8- 2008 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. ΚΑΙ Αριθ. Πρωτ: 1212.4/ 93 /08 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.Ε.Κ. ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών - γυναικών) έτους 2007»

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών - γυναικών) έτους 2007» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 05-11- 2007 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. ΚΑΙ Αριθ. Πρωτ: 1212.4/28/07 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.Ε.Κ. ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214),

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός αποφάσεως: 158 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23-08 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αριθ. Φακ.. 4213.3/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : ΒΙΙ77Λ9-ΓΞΨ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23-05-2014 Αρ. Πρωτ. : 3779

ΑΔΑ : ΒΙΙ77Λ9-ΓΞΨ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23-05-2014 Αρ. Πρωτ. : 3779 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΔΑ : ΒΙΙ77Λ9-ΓΞΨ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23-05-2014 Αρ. Πρωτ. : 3779 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/ 2014 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 4/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 4/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : Ηγουμενίτσα 16/05/2016 Αρ. Πρωτ. : 2405

ΑΔΑ : Ηγουμενίτσα 16/05/2016 Αρ. Πρωτ. : 2405 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΔΑ : Ηγουμενίτσα 16/05/2016 Αρ. Πρωτ. : 2405 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Β467Λ7-Γ5Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας : 7 4 Αθήνα Πληροφορίες : Κλειώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΔΑ:ΩΛΒ7Λ-Κ9Θ Τρίπολη 26-6-205 Αριθμ. Πρωτ: 2704 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:16595 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας».

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας». ΑΔΑ:6ΗΛΨ46907Ο-ΩΑ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη 14.10.2016 «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Αρ. Πρωτ.: 17262 Ταχ. Δ/νση: Ε. Βοστάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΩΝΛ4653ΠΩ-Τ9Ω. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: 7ΩΝΛ4653ΠΩ-Τ9Ω. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΔΑ: 7ΩΝΛ4653ΠΩ-Τ9Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 15/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ. Πρωτ. : 4213.3/26/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ Ταχ.Δ/νση: Κεντρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψης μιας (01) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 836/19-03 Ημερομηνία: 19 / 03 / 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ.Δ/νση : Λ.Ειρήνης 65, 4800 Πρέβεζα Πληροφορίες: Σ. Μιχάλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λιβαδειά 2-7-2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ. 2334 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού εισιτηρίων εξετάσεων για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού εισιτηρίων εξετάσεων για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ.Δ/νση : Λ.Ειρήνης 65, 4800 Πρέβεζα Πληροφορίες: Σ. Μιχάλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ. Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 157/22-2 Ημερομηνία: 22 / 02 /2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.), έχοντας υπόψη: Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1.Τις διατάξεις του άρ. 14, παρ. 2, περ. κ του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4, του άρ. 20, του ν. 2738/1999.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1.Τις διατάξεις του άρ. 14, παρ. 2, περ. κ του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4, του άρ. 20, του ν. 2738/1999. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23-6-09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π. 501202 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ προς κάλυψη παροδικών αναγκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ προς κάλυψη παροδικών αναγκών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βόλος 15-06- 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΛ5Η0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ7ΛΗ-ΛΡΖ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 3/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ7ΛΗ-ΛΡΖ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 3/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕ469ΗΥΖ-ΓΝ2. Αθήνα 3 / 4/2012. Αριθ. Πρωτ. 141. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: Β4ΩΕ469ΗΥΖ-ΓΝ2. Αθήνα 3 / 4/2012. Αριθ. Πρωτ. 141. Έχοντας υπόψη: 1 Αθήνα 3 / 4/2012 Αριθ. Πρωτ. 141 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 342/1976 «Περί του Οργανισμού της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης» (ΦΕΚ 138/Α/1976). 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α.

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. 1. Αίτηση Έγγραφής (χορηγείται από τη γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής). 2. Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον.

(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον. Επιλογή Υποψήφιων Βαθμοφόρων (Υ/Β) Οι Νεοσύλλεκτοι Στρατιώτες (Ν/Σ) οι οποίοι εξέφρασαν, με τη δήλωση επιλογικών στοιχείων, επιθυμία επιλογής ως Υ/Β, χαρακτηρίζονται ως υποψήφιοι και τους επιτρέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χαλκίδα 13 Ιουλίου 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ. οικ. 94222/3930 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ EYΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 10/09/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΟΥΛΤΑΝΑ Αριθμ. Πρωτ.: 247 ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. Α.Φ.Μ. 999268569 - Δ.Ο.Υ. ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70517/70/Β/10/56 Ταχ. Δ/νση: 25 ης Μαρτίου 17 Τ.Κ. : Μάλια 70007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 / 475 Μ/ 2007 Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ Ν.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 / 475 Μ/ 2007 Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΥΡΓΙ 15/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ:4682 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΤΑΧ.Δνση:Πυργί-Χίος Τ.Κ 821 02 Τηλ.22710 72876 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 / 475 Μ/ 2007 Πλήρωσης οργανικής θέσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα: 21-3-2013 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / )

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 2 η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/νση: Διοικητική Χαϊδάρι:09/11/2016 Αριθ. Πρωτ.:32741 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους)

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ 11455 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α` Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ. Καραολή & A. Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34 Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Υπεύθυνη: Χρύσα Φραγκούλη Τηλ.:210 4142088-89 Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ.: 2421.6-3/49130/2015. «Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Aριθμ.: 2421.6-3/49130/2015. «Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- Aριθμ.: 2421.6-3/49130/2015 «Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 «Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Γιαλούρη Μαργαρίτα Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΛΛΟ (Αναφέρεται): ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ (ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛ. ΑΣ. Η ΑΛΛΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ) ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ Κ.Λ.Π.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2008 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 9 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 122 Καθορισμός διαδικασίας και τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού για πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Κατατακτήριες 2009-2010 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 13.04.2009 Αρ.Πρωτ. 496 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 8.9.2003 ΦΕΚ 395/11.9.2003

ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 8.9.2003 ΦΕΚ 395/11.9.2003 (1).ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (2).ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: (3).Αριθµός αίτησης αιτούντος: 1 2 3 4 ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ.: 223.10-1 /13366/2014. «Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Aριθμ.: 223.10-1 /13366/2014. «Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Aριθμ.: 223.10-1 /13366/2014 -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- «Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1256/1982 «Για την πολυθεσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ και ΤΕ Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α Μ Ο Ρ Ι Α*

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με την υπ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Ε.Κ. 1965/18-06-2012 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Οικονομικών, όλοι οι ενεργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Για την θέση Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Τρικάλων- Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε» Το ΔΣ της Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης μίας (01) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης μίας (01) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 10 / 12 / 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, Αρ. Πρ.5111.1 / 03 / 2008 ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ Τηλ. 22710-44431 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης μίας (01) θέσης με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΜΕΡΟΣ Α: Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης Οι ενεργοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ"

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: 31/01/2001 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ" 1. Το «Κληροδότημα Γεράσιμου Λύχνου», που διοικείται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην Εθνική Σχολή Δικαστών ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Αθήvα, 12 Ιουλίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ Αριθ. πρωτ: 79401 οικ. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ : Διoίκησης Δικαιoσύvης ΔIΕΥΘΥΝΣΗ : Λειτoυργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 11, 4 ος όροφος, γραφείο 407 Τηλ.: 210 36.92.154, 210 36.92.156, 210 36.92.111, 210

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, Αριθμ. Πρωτ.:7910

Αλεξανδρούπολη, Αριθμ. Πρωτ.:7910 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαμάτα 1 / 7 / 013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρ. Πρωτ.: 4043 Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τμήμα : Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς Ταχ. Δ/νση : παρ. Αναγνωσταρά 0 (Στοά Λόντου) 4100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 31166 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. Κώδικας : 22100 Πληροφορίες: Β. ΤΖΑΒΕΛΛΑ Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Ρόδος 12 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 3874 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο.

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ελληνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ (Ν.Π.Δ.Δ) Τηλ.: 210-38.1 3.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις του κεφαλαίου Α της

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. Ανακοινώνει

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 26/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.: 13570 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Δ. Βερνάρδου 23 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 26/06/205 Αρ. Πρωτ.: οικ. 622/2500 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Με τις διατάξεις του άρθρου 59

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 16/6/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5238027 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

«Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

«Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Aριθμ.: 223.10-1 /13366/2014 -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- «Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1256/1982 «Για την πολυθεσία,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 2 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 2 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΝΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Λευκάδα: 26-11-2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:Δ.Διοικ.2954 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Λευκάδα: 26-11-2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:Δ.Διοικ.2954 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Λευκάδα: 26-11-2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:Δ.Διοικ.2954 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ /13385/1259/891

Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ /13385/1259/891 4.Την ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/285872/24010/1959/1420/08.09.2016 (ΦΕΚ 2863/08.09.2016 τεύχος Β ) Έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Προκήρυξη 2/2008 Για την πλήρωση, κατόπιν διαγωνισμού, τριών (3) θέσεων μεταφραστών για τις ανάγκες του Κεντρικού Καταστήματος Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση,

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ2) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ. Γεζουέ Δώρα Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41673 Fax: 28210-93300

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ

Διαβάστε περισσότερα