ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537"

Transcript

1 Ορθή επανάληψη ως προς το ποσό της σύμβασης για τα υπ αριθ. 9,13 δρομολόγια του πίνακα των αναδόχων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, καθώς και για το υπ αριθ. 96 δρομολόγιο του πίνακα των απορριφθέντων προσωρινών μειοδοτών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 45 η Απόφαση υπ αριθ. 1978/2014 Στην Αθήνα, σήμερα στις 22/09/2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00 μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 19/09/2014. Η Επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως, λόγω του έ κτακτου χαρακτήρα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δ ε- δομένου ότι η απόφαση για το έλεγχο νομιμότητας της υπ αρ. 330/ απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελώ ν της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσίας μας στις 19 Σεπτεμβρίου Θέμα 4 o Κατακύρωση των αποτελεσμάτων στους μειοδότες του υπ αριθ. πρωτ. οικ / πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού ,13 συμπ. του Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός με δικαίωμα προαίρεσης ,96). Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Ρένα Δούρου Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Στεργίου Ιωάννα Τζίβα Αιμιλία Μπαλάφας Γεώργιος Αθανασιάδης Παναγιώτης Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα) Αλεξίου Αθανάσιος Μοίρας Ιωάννης Καράμπελας Κωνσταντίνος Κορομάντζος Βασίλειος Απόντες: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Μπαλού Αλεξάνδρα Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

2 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Ρένα Δούρου δίνει το λόγο στον κ. Κάββαλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87/A/ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/ (ΦΕΚ 238/α/ Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/ ). 3. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 4. Τον Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 5. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», 6. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 74/ ). 7. To N.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α 93/ ). 8. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A / ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 9. Το Ν. 4274/2014 «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 147/Α / ) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 49 με θέμα: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων», 10. Την υπ αρ / ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2375/ ) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής α- πόφασης (ΦΕΚ 1449Β / )» 11. Την υπ αρ / εγκύκλιο (Αρ. 51) του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» 12. Την υπ αρ / Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1449 Β ) με θέμα «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες». 13. Την υπ αρ / Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2561 Β ) με θέμα «Συμπλήρωση Της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθμ / ». 14. Την υπ αρ / εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΒΛΓΥΝ-ΗΣ2 και θέμα «Διευκρινίσεις επί της μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αρ.24001/ (ΦΕΚ 1449 Β ) 15. Την υπ αρ / ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΩΗΥΒΝ- 7ΨΤ και θέμα «Μεταφορά μαθητών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α ) Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» 16. Την υπ αρ. 393/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΛΓ17Λ7-ΚΥΨ) με θέμα: «Έγκριση δωρεάν μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε να ενταχθούν όλοι οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Σύμβαση. 17. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ.: 93732/ , 93733/93733/ , 93734/ , / , 93799/ , 88749/ , 93716/ , 94270/

3 18. Την υπ αριθ. 1970/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με ΑΔΑ:ΩΚ6Μ7Λ7-ΚΟ4 περί ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών του «Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως , ανά Περιφερειακή Ενότητα» (αρ.πρωτ. οικ / , ΑΔΑ: 713Ι7Λ7-Ν4Κ). 19. Το υπ αρ. 41/ Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και έχει ως εξής: «Στην Αθήνα σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ., συνήλθε στο κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής σε συνεδρίαση η συγκροτηθείσα με την υπ αριθμ. 187/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για τις Προμήθειες Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., με σκοπό τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια της υπ αριθμ. οικ / Διακήρυξης του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘ- ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΩΣ , ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Στη Συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι με την με αρ. πρωτ. οικ / πρόσκληση οι παρακάτω: 1. Παναγιωτακοπούλου Ιωάννα, υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α. του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού Γραμματέων, ως αναπληρώτρια Πρόεδρος 2. Λάμπου Αναστασία υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Α.Α του κλάδου Τ.Ε τεχνολόγων τροφίμων, ως τακτικό μέλος 3. Σπυράντης Γεώργιος, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, ως τακτικό μέλος παρέστη ως Γραμματέας της Επιτροπής ο υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Α.Α., του κλάδου ΠΕ Ιατρών, Πρέντας Νικολάε-Ντίνου. Διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του εξής θέματος: ΘΕΜΑ: «Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύνταξη πρακτικού στα πλαίσια του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΩΣ , ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» Στην Πρόεδρο της επιτροπής παραδόθηκαν από το πρωτόκολλο του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής οι φάκελοι δικαιολογητικών κατακύρωσης των παρακάτω προσωρινών μειοδοτών: 1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΒΑΙΟΣ 2. ΝΙΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΔΗΜΑΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5. DGW IKE 6. ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

4 7. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 8. VALILI TOURS. Αφοι ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 9. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 10. ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΠΕ 11. ΔΗΜ. ΣΑΡΡΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 12. Ε. ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ (SOUNION TOURS) 13. A. & I. ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (SARONIC TOURS) 14. Γ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Α.Τ.Τ.Κ.Ε. 15. Χ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 16. ΚΟΤΣΙΡΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. 17. TSOKAS BUS SERVICES. NIK & ΕΥΑΓ. ΤΣΟΚΑΣ Ε.Π.Ε (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙ- ΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 18. TSOKAS. Γ. ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ) 19. ΑΦΟΙ Μ.Κ.Γ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 20. ΑΦΟΙ ΓΡΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ 21. ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε. 22. Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ 23. KORONA ΣΙΑΜΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Έγινε έλεγχος των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. οικ / έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής καθώς και των: 1. Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων 2. Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων οχημάτων 3. Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ των οχημάτων 4. Ταυτοτήτων Συνοδών των μαθητών και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πληρότητα στα δικαιολογητικά των προσωρινών μειοδοτών, πλην της εταιρείας DGW IKE η οποία απέστειλε επιστολή με FAX και δήλωσε αρχικά ότι παραιτείται από τα δρομολόγια με αριθμούς 36 & 43, και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία από όλα τα δρομολόγια. Οι παρακάτω εταιρείες: ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε.Π.Ε. ΔΗΜ. ΣΑΡΡΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. KORONA ΣΙΑΜΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. έχουν καταθέσει υπεύθυνες δηλώσεις ότι θα προσκομίσουν άμεσα εγγυητικές επιστολές. Οι εταιρείες ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε. και ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΒΑΙΟΣ για το δρομολόγιο Ν. 78, δεν έχουν καταθέσει εγγυητικές επιστολές. Τροποποίηση των εγγυητικών επιστολών οφείλουν οι εταιρείες ΑΦΟΙ ΓΡΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Χ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Η επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού στις εταιρείες, οι οποίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή επικύρωσε το παρόν πρακτικό, το ο- ποίο συνετάχθη σε 3 αντίγραφα και η Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση». 20. Το Πρακτικό της 10ης της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Νήσων και έχει ως εξής: «Στην Αθήνα, στις , ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, τα κάτωθι αναφερόμενα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π. Ε. Νήσων, η οποία συγκροτήθηκε με την 235/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, που αποτελείται από τους:

5 1. Μελισσουργού Αφροδίτη, η οποία παρέστη 2. Καυγά Νικολέτα, η οποία παρέστη 3. Κουκούλης Νεκτάριος, ο οποίος παρέστη συνεδρίασαν στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής (Συγγρού 80-88, Αθήνα, 3 ος όροφος), για τον «Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Υπηρεσία Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως , ανά Περιφερειακή Ενότητα», σύμφωνα με την υπ αριθμ / Προκήρυξη και του υπ αριθμ / εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών για «Άμεση συνεδρίαση των Επιτροπών Διαγωνισμών προκειμένου να ελεγχθούν & να συνταχθεί πρακτικό για τα δικαιολογητικά κατακύρωσης». Κατά την ημέρα της συνεδρίασης, παρελήφθησαν συμπληρωματικά δικαιολογητικά που είχαν ζητηθεί με το υπ αριθμ / έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών «Κοινοποίηση της απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 1970/2014 σχετικά με την ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του πρόχειρου διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών». Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1970/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκαν ως προσωρινοί μειοδότες οι παρακάτω και ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π. Ε. Νήσων ως εξής : 1. ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ για τον αριθμό δρομολογίου 1 προσκόμισε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.η Επιτροπή ομόφωνα προτείνει την κατακύρωση της προσφοράς. 2. ΖΕΝΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για τον αριθμό δρομολογίου 31 προσκόμισε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.η Επιτροπή ομόφωνα προτείνει την κατακύρωση της προσφοράς. 3. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για τον αριθμό δρομολογίου 34 προσκόμισε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.η Επιτροπή ομόφωνα προτείνει την κατακύρωση της προσφοράς. 4. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ για τον αριθμό δρομολογίου 35 προσκόμισε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.η Επιτροπή ομόφωνα προτείνει την κατακύρωση της προσφοράς. 5. ΜΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για τον αριθμό δρομολογίου 36 προσκόμισε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.η Επιτροπή ομόφωνα προτείνει την κατακύρωση της προσφοράς. 6. ΓΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ για τον αριθμό δρομολογίου 64, προσκόμισε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.η Επιτροπή ομόφωνα προτείνει την κατακύρωση της προσφοράς, με την επιφύλαξη να προσκομίσει την εγγυητική καλής εκτέλεσης όπως δεσμεύεται με την Υπεύθυνη Δήλωση που προσκόμισε. 7. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ για τους αριθμούς δρομολογίων 69, 70, 71 και 72δεν προσκόμισε φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας οδήγησης σύμφωνα με το σημείο (1) του υπ αρ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών και ούτε την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το σημείο (4) του ιδίου εγγράφου.η Επιτροπή ομόφωνα προτείνει την απόρριψη της προσφοράς. 8. ΠΑΝΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για τον αριθμό δρομολογίου 83 προσκόμισε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.η Επιτροπή ομόφωνα προτείνει την κατακύρωση της προσφοράς. 9. ΚΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ για τον αριθμό δρομολογίου 85 προσκόμισε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.η Επιτροπή ομόφωνα προτείνει την κατακύρωση της προσφοράς. Το παρόν συντάχθηκε σε τρία πρωτότυπα με συνημμένο συγκεντρωτικό Πίνακα των ως άνω στοιχείων, τα οποία παραδόθηκαν στην Δ/νση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών για τις ενδεδειγμένες ενέργειες».

6 21. Το υπ αρ. 5/ Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά και έχει ως εξής: «Στην Αθήνα σήμερα στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ., έπειτα από τηλεφωνική ειδοποίηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής περί συνεδρίασης των Επιτροπών Διαγωνισμών, συνήλθε η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, προκειμένου να ελεγχθούν εκ νέου και να συνταχθεί πρακτικό για τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της 22/08/2014..Ακολουθεί ο παρακάτω πίνακας: α/α Αρ. Δρομολογίου 1 1, 2, 8, 9, 11, ,14, 15,16, 32 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Συνολικό κόστος σύμβασης (για 110 ημέρες) Εγγυητική επιστολή (10%) ΝΕΡΟΜΥΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 Κατατέθηκε 8.591,00 GREEK ISLAND ,00 Υπάρχει υπεύθυνη δήλωση και αναμένεται 3 19 INTERLAND ,00 Κατατέθηκε 1.402, KTENAS ,00 Υπάρχει υπεύθυνη Δήλωση και αναμένεται 5 6, 21,24, 25, 29, 30 HELLENIC SUN ΜΟΝ. ΕΠΕ ,00 Κατατέθηκε 8.700, ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 4.301,00 Υπάρχει υπεύθυνη δήλωση και αναμένεται 7 31 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,20 Kατατέθηκε 1.800, , 13 AGN ,10 Κατατέθηκε 2.600,00 Όλες οι ανωτέρω προσφορές με α/α: 1,2,3,4,5,7,8 κρίνονται αποδεκτές, εκτός της προσφοράς με α.α.: 6 (για την διαδρομή Νο 7), όπου ο προσωρινός μειοδότης είναι ο κ. ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ. Δεν γίνεται αποδεκτή η συγκεκριμένη προσφορά, διότι ο μειοδότης έχει προσκομίσει δικαιολογητικά εφεδρικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως (με αρ. κυκλ.: ΙΜΥ 1996), ενώ το βασικό όχημα που έχει δηλώσει (με αρ. κυκλ.: ΤΑΒ 5054), πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα εκ των οποίων τα τρία παραδόθηκαν στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Περιφέρειας Αττικής και το ένα έμεινε στο αρχείο της Επιτροπής» 20. Το υπ αρ. 111/ Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής και έχει ως εξής: «Στην Αθήνα, στις 10 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πρωινή, στη διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού 80 88, 4 ος όροφος, στην Αθήνα, συνεδρίασε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 245/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν, νόμιμα κλητευθέντες, οι κάτωθι: 1. Ο κ. Κωνσταντίνος Λάσκος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως Πρόεδρος της Επιτροπής,

7 2. Η κ. Κωνσταντίνα Μελέτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής, 3. Η κ. Παρασκευή Στίγκα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ως τακτικό μέλος αυτής. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτέλεσε η κ. Μαρία Μαρούγκα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διαπιστώθηκε και ανακοινώθηκε στο σώμα η νόμιμη απαρτία, παρόντων και των τριών (3) μελών αυτής. Θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδόχων που θα αναλάβουν τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής ως τις , δυνάμει την υπ αριθμ. οικ / Διακήρυξης. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός διενεργείται τηρουμένων των διατάξεων των Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/τεύχος Α / ) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τεύχος Α / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τεύχος Α / ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τεύχος Α / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τεύχος Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». Άρχισε η συνεδρίαση και διαπιστώθηκε η κατάθεση πέντε (5) φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδόχων που θα αναλάβουν τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής ως τις , δυνάμει της υπ αριθμ. 1970/ Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών των κάτωθι εταιρειών και επιχειρήσεων ως εξής: 1. Η εταιρεία «ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» έχει καταθέσει τα ζητούμενα δικαιολογητικά με τη διαφορά ότι: i) η εγγυητική επιστολή λήγει στις , η- μερομηνία λήξης του ανειλημμένου έργου, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» θα έπρεπε η εγγυητική επιστολή να καλύπτει και δύο μήνες μετά τη λήξη του έργου ήτοι , ii) δεν έχει καθοριστεί ο αριθμός και τα αντίστοιχα δελτία αστυνομικής ταυτότητας των συνοδών. 2. Η ατομική επιχείρηση «ΚΤΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» έχει καταθέσει τα ζητούμενα δικαιολογητικά με την παρατήρηση ότι η εκδοθείσα εγγυητική επιστολή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν έχει συνταχθεί ακριβώς όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της αντίστοιχης διακήρυξης. 3. Η εταιρεία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑ- ΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει καταθέσει τα ζητούμενα δικαιολογητικά, με τη διαφορά ότι η εκδοθείσα εγγυητική επιστολή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν έχει συνταχθεί ακριβώς όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της αντίστοιχης διακήρυξης. 4. Η ατομική επιχείρηση «ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΥΚΙΑΣ» έχει καταθέσει τα ζητούμενα δικαιολογητικά, με τη διαφορά ότι η εκδοθείσα εγγυητική επιστολή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν έχει συνταχθεί ακριβώς όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της αντίστοιχης διακήρυξης. 5. Η εταιρεία «Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ Α.Ε.» δεν κατέθεσε εγγυητική επιστολή. Κατόπιν όλων των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδότησε υπέρ της κατακύρωσης των αντίστοιχων δρομολογίων στις προαναφερόμενες εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία «ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» κατά

8 την υπογραφή της Σύμβασης θα προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία i) νέα ή συμπληρωματική εγγυητική επιστολή η οποία να έχει ημερομηνία λήξης την 28 η και ii) ονομαστική κατάσταση των συνοδών και φωτοαντίγραφα δελτίων α- στυνομικής ταυτότητας αυτών και η εταιρεία «Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ Α.Ε.», επίσης κατά την υπογραφή της αντίστοιχης Σύμβασης, να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ανειλημμένου έργου. Το παρόν Πρακτικό, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, δια του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση αυτών και στις περεταίρω αρμοδίως ενέργειές της.» 21. Το από Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών και έχει ως εξής: «Στην Αθήνα κατά τις ημερομηνίες 19/09/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ συνήλθε σε συνεδρίαση η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟ- ΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙ- ΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, η οποία συγκροτήθηκε με τις υπ αριθμ. οικ.22824/ , οικ.50613/ , οικ.70934/ και οικ / Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: ο Πρόεδρος Τσιακαλάκης Εμμανουήλ και το τακτικό Kαλλιώρα Παγώνα και το αναπληρωματικό μέλος Παπακώστας Ανδρέας Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή προχώρησε στην συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης. «Επανέλεγχος δικαιολογητικών για την κατακύρωση των δρομολογίων στους υποψήφιους αναδόχους, έχοντας υπόψη την υπ.αριθμ. 1970/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που είχαν προσκομίσει οι υποψήφιοι ανάδοχοι και των δικαιολογητικών που προσκόμισαν με σκοπό την κατακύρωση των δρομολογίων, η επιτροπή παρατήρησε τα όσα αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

9 Υποψήφιος Ανάδοχος Δρομολόγια Εγγυητική καλής Ε- κτέλεσης Λίστα Οχημάτων Φωτοαντίγραφα ε- παγγελματικής ά- δειας οδήγησης Interland Travel 1,40,94,95,124,141 Y.Δ Ν Ν αλλά χωρίς ΠΕΙ δύο οδηγοί Κοrona Travel 112,114,116,119,12 Ν N Ν αλλά χωρίς ΠΕΙ 0,121,142 τρεις οδηγοί Free Travel 3,38,45,46,92,93,98 Ν Ν Ν αλλά χωρίς ΠΕΙ Μποχώρης,99,102, τρεις οδηγοί Σαρρής Παρασκευάς Ε.Π.Ε 24 N Ν Ν αλλά χωρίς ΠΕΙ τρεις οδηγοί Υπ. Δήλωση για την εκτέλεση της σύμβασης Ν N Ν Ν Παρατηρήσεις Με ληγμένες άδειες οδήγησης δύο οδηγοί Προσκόμισε ταυτότητες διαφορετικών οδηγών από αυτούς που είχαν δηλωθεί Σαρρής Δημήτριος Μον/πη ΕΠΕ 14,15,36,41 N Ν Ν αλλά χωρίς ΠΕΙ ένας οδηγός και ένας οδηγός με ληγμένη άδεια Ν Α) Δεν έχει προσκομίσει τις ταυτότητες 4 οδηγών Β) Ένας οδηγός με ληγμένη άδεια ΜETEOR TRAV- EL KΤΕΝΑΣ ΑΘΑ- ΝΑΣΙΟΣ ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΠΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΟΙ ΓΡΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΜΑΡΑΓΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΗ- ΡΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ 13 Υ.Δ Ν Ν Ν ΚΑΜΙΑ 75 Ν Ν Ν αλλά χωρίς ΠΕΙ ένας οδηγός Ν 47,48,100 Ν Ν Ν αλλά χωρίς ΠΕΙ Ν ένας οδηγός 27 Ν Ν Ν αλλά χωρίς ΠΕΙ Ν 37 Ν Ν Ν Ν Α) Το όχημα ΙΒΧ 6472 έχει αγοραστεί με leasing και εκκρεμεί η κατάθεση του φακέλου στο Υπουργείο 30 Ν Ν Ν Ν ΚΑΜΙΑ 22 N N N N ΚΑΜΙΑ Σελίδα 9 από 31

10 ΣΙΑ Ε.Ε ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ- ΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΑ- ΒΡΙΗΛ ΑΦΟΙ Μ & Γ ΚΑ- ΚΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ M.G M.ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥ- ΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ GE - 6,49,53 Ν Ν Ν Δεν υπάρχει ΕΔΧ Ν Α) Δεν υπάρχει ΕΔΧ Β) Δεν έχει δίπλωμα του Κ.Γούτη Γ) Στο ΤΑΑ 5177 έχει λήξει το ασφαλιστήριο 66,68,70,72,73 Ν Ν Ν αλλά χωρίς ΠΕΙ Ν 52,54,55,57,58,64, 65,67,69,71,74,76, 80,81,82,83,84,85,8 6,87,105,106,111, 123,140 επτά οδηγοί Ν Ν Ν Ν Α) Για το όχημα ΝΙΡ 207 έχει λήξει το ΚΤΕΟ Β) Για έναν οδηγό έχει λήξει το δίπλωμα του Γ) Για έξι δηλωμένα κύρια οχήματα δεν έχουμε έγγραφα και αντιστοίχως για τέσσερα εφεδρικά 139 Ν Ν Ν Ν ΚΑΜΙΑ 51,63,79, Ν Ν Ν Ληγμένη άδεια οδήγησης λεωφορείου κατηγ.d 50 Ν Ν Ν Ν ΚΑΜΙΑ Σελίδα 10 από 31 Ν Α)Δεν υπάρχει ΚΤΕΟ, άδεια κυκλοφορίας και α- σφάλεια για το εφεδρικό όχημα ΙΖΧ ,122 Ν Ν Ν αλλά χωρίς ΠΕΙ Ν ΓΡΑΨΑ ΕΛΕΝΗ δύο οδηγοί ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 33 Ν ( 800 Ν Ν Ν Δεν έχει ΕΔΧ ΘΕΟΧΑΡΗΣ αντι για 876 ) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 62 Ν Ν Ν Ν Α) Δεν υπάρχει η

11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥ- ΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΗΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΖΟΣ ΣΕΡΑ- ΦΕΙΜ ΜΑΝΟΥΣΟΥΔΑ- ΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙ- ΛΕΙΟΣ ΝΙΟΖΑΣ ΧΑΡΑ- ΛΑΜΠΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑ- ΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙ- ΛΕΙΟΣ ΧΑΣΚΟΣ ΠΑΝΑ- ΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡ- ΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔΧ για τον Πετρόπουλο Βασίλειο 88 Ν Ν Ν Ν ΚΑΜΙΑ 42,90 Ν Ν Ν Ν ΚΑΜΙΑ 17 Ν Ν Ν Ν ΚΑΜΙΑ 126 Ν Ν Ν Ν ΚΑΜΙΑ 96 Ν Ν Ο Ν Α) Η ασφάλεια του εφεδρικού οχήματος έχει λήξει Β) Δεν υπάρχει δίπλωμα οδήγησης 32 Ν Ν Ν Ν ΚΑΜΙΑ 34 Ν Ν Ν Ν ΚΑΜΙΑ 77 Ν Ν Ν Ν ΚΑΜΙΑ 129 Ν Ν Ο Ν Δεν έχει άδεια οδήγησης 134 Ν Ν Ν Ν ΚΑΜΙΑ 125 Ν Ν Ν Ν ΚΑΜΙΑ 128 Ν Ν Ν Ν ΚΑΜΙΑ 101 Ν Ν Ν Ν Το ασφαλιστήριο του εφεδρικού ο- χήματος έχει λήξει 31 Ν Ν Ν Ν ΚΑΜΙΑ 133 Ν Ν Ν Ν Α) Το ΚΤΕΟ και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του κύριου οχήματος είναι ληγμένα Σελίδα 11 από 31

12 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΤΗΟΝΙ ΤΟURS ΚΟΤΣΙ- ΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥ- ΨΗΣ ΕΠΕ- FI- LOTAS Β) Δεν έχουν προσκομιστεί οι ΕΔΧ Προσκόμισε όλα τα απαιτούμενα ΤΑΒ 7429 που θα χρησιμοποιηθεί ως ε- φεδρικό σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδίου 5 Ν Ν Ν Ν ΚΑΜΙΑ 2,4,8,9,12,16,103,1 04,109 Ν Ν Ν το σύνολο των διπλωμάτων των οδηγών που έχει δηλώσει δεν έχουν ΠΕΙ 39, Ν Ν Ν έχει ΠΕΙ μόνο έ- νας οδηγός Ν Δεν έχει διπλώματα δύο οδηγών Ν Α) Για το κύριο ό- χημα ΙΗΡ7494 δεν έχουμε ΚΤΕΟ, ά- δεια κυκλοφορίας και ασφαλιστήριο Ο υποψήφιος ανάδοχος Ρούσσος Μιχαήλ δεν έχει προσκομίσει κανένα έγγραφο Η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της κατακύρωσης των προσφορών των υποψηφίων στους οποίους δεν υπάρχει παρατήρηση, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστούν τα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας όπου αυτό έχει σημειωθεί, πριν την υπογραφή της σύμβασης. H Επιτροπή επισημαίνει ότι, οι ιδιοκτήτες οδηγοί που θα αναλάβουν το έργο μεταφοράς μαθητών, οφείλουν καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης να απασχολούν ικανό αριθμό οδηγών με τα νόμιμα έγγραφα σε ισχύ (άδεια οδήγησης-εδχ ειδική άδεια οδήγησης-πει πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας), ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα λόγω διοικητικών κυρώσεων στην μετακίνηση των μαθητών.». Σελίδα 12 από 31

13 22.- Το γεγονός ότι οι εταιρείες «Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ» και «KORONA ΣΙΑΜΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» προσκόμισαν προσηκόντως στην υπηρεσία μας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 23.- Το γεγονός ότι η εταιρεία «ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» προσκόμισε προσηκόντως στην υπηρεσία μας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, καθώς και ονομαστική κατάσταση των συνοδών και φωτοαντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας αυτών Το γεγονός ότι ο ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ απέστειλε στην υπηρεσία μας με τηλεομοιοτυπία αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας οδήγησης και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπ αρ. πρωτ / έγγραφό μας, σε χρονικό σημείο όμως κατά το οποίο είχε λήξει η συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία για το λόγο αυτό πρότεινε και την απόρριψη της προσφοράς του. Τα εν λόγω δικαιολογητικά ελέγχθηκαν από την υπηρεσία μας και κρίνονται επαρκή Το γεγονός ότι ο ΛΑΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ απέστειλε στην υπηρεσία μας με τηλεομοιοτυπία α- ντίγραφο της επαγγελματικής άδειας οδήγησης σε χρονικό σημείο όμως κατά το οποίο είχε λήξει η συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία για το λόγο αυτό πρότεινε και την απόρριψη της προσφοράς του. Το εν λόγω δικαιολογητικό ελέγχθηκε από την υπηρεσία μας και κρίθηκε επαρκές Το γεγονός ότι η εταιρεία «ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΝΙΚ. FREE» απέστειλε με τηλεομοιοτυπία αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας οδήγησης ενός μόνο οδηγού του οποίου η άδεια ήταν ληγμένη, σε χρονικό σημείο όμως κατά το οποίο είχε λήξει η συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία για το λόγο αυτό πρότεινε και την απόρριψη της προσφοράς του Το γεγονός ότι η εταιρεία «METHONI TOURS» απέστειλε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο α- ντίγραφα των επαγγελματικών αδειών οδήγησης δύο οδηγών των οποίων οι άδειες ήταν ληγμένες, σε χρονικό σημείο όμως κατά το οποίο είχε λήξει η συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία για το λόγο αυτό πρότεινε και την απόρριψη της προσφοράς του. Τα εν λόγω δικαιολογητικά ελέγχθηκαν από την υπηρεσία μας και κρίθηκαν επαρκή Το γεγονός ότι ο ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ προσκόμισε στην υπηρεσία μας αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το όχημα ΤΑΑ 5177, σε χρονικό σημείο κατά το οποίο είχε λήξει η συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής, πλην όμως εξακολουθούν να υφίστανται οι αναφερόμενες στον πιο πάνω πίνακα παρατηρήσεις Το γεγονός ότι ο ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ προσκόμισε στην υπηρεσία μας αντίγραφο της Ειδικής Άδειας Οδήγησης, σε χρονικό σημείο όμως κατά το οποίο είχε λήξει η συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής η οποία για το λόγο αυτό πρότεινε και την απόρριψη της προσφοράς του. Το εν λόγω δικαιολογητικό ελέγχθηκε από την υπηρεσία μας και κρίθηκε επαρκές Το γεγονός ότι όπως προέκυψε μετά από έλεγχο της Υπηρεσίας μας δεν υπήρξε ενημέρωση για διαπραγμάτευση τιμής από ισότιμες προσφορές για τα δρομολόγια 127 και 140 της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα και για το λόγο αυτό καλούνται οι υποψήφιοι ανάδοχοι να υποβάλουν την προσφορά τους σύμφωνα με την πιο πάνω διαδικασία. Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας εισηγείται, Α) την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τα πιο πάνω πρακτικά των Τριμελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς, Νήσων και Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής ως εξής: Π.Ε. Α/Α Αριθμός Δρομολογίου ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΓΙΑ 110 ΗΜΕΡΕΣ) Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης Περιφερειακή Ενότητα 1 80 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΒΑΙΟΣ 5.170,00 6% Σελίδα 13 από 31

14 2 99 ΝΙΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΜ 8.690,00 14% 3 17 ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,50 5% ΔΗΜΑΣ Γ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,00 0% 5 66 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ,00 5% 6 67 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ,00 5% 7 68 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ,00 4% 8 69 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ,00 5% 9 77 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ,00 16% ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ,00 16% ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ- ΠΟΥΛΟΣ (ΤΑΞΙ) 8.910,00 10% ΑΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε ,00 4% ΑΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε ,50 1% ΑΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε ,20 1% ΑΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε ,00 1% ΑΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε ,80 1% ΑΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε ,50 3% ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙ- ΟΣ 8.129,00 4% Σελίδα 14 από 31

15 33 20 Ε. ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (SOUNION TOURS) ,00 1% Α & Ι ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε (SARONIC TOURS) ,50 15% Α & Ι ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε (SARONIC TOURS) ,50 1% Α & Ι ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε (SARONIC TOURS) ,50 1% Α & Ι ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε (SARONIC TOURS) 4.573,80 1% Α & Ι ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε (SARONIC TOURS) ,00 1% Α & Ι ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε (SARONIC TOURS) 8.929,80 1% Α & Ι ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε (SARONIC TOURS) ,00 11% Α & Ι ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε (SARONIC TOURS) 5.610,00 15% Α & Ι ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε (SARONIC TOURS) ,00 15% Γ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Α.Τ.Τ.Κ.Ε ,00 11% 47 7 ΚΟΤΣΙΡΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ,00 13% ΝΙΚ. & ΕΥΑΓ. ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ,50 5% ΝΙΚ. & ΕΥΑΓ. ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ,50 5% ΝΙΚ. & ΕΥΑΓ. ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ,00 7% ΝΙΚ. & ΕΥΑΓ. ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ,50 10% Σελίδα 15 από 31

16 52 75 ΝΙΚ. & ΕΥΑΓ. ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ,00 3% ΝΙΚ. & ΕΥΑΓ. ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ,00 6% ΝΙΚ. & ΕΥΑΓ. ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ,00 4% ΝΙΚ. & ΕΥΑΓ. ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ,00 4% ΝΙΚ. & ΕΥΑΓ. ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ,00 4% Γ. ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε ,00 3% Γ. ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε ,50 13% 59 8 ΑΦΟΙ Μ. Κ. Γ ΤΟΥΡΙ- ΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ ,40 11% ΑΦΟΙ Μ. Κ. Γ ΤΟΥΡΙ- ΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ ,00 12% ΑΦΟΙ Μ. Κ. Γ ΤΟΥΡΙ- ΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ ,00 16% ΑΦΟΙ Μ. Κ. Γ ΤΟΥΡΙ- ΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ ,00 27% ΑΦΟΙ Μ. Κ. Γ ΤΟΥΡΙ- ΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ ,00 4% ΑΦΟΙ Μ. Κ. Γ ΤΟΥΡΙ- ΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ ,00 7% ΑΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε ,00 3% Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ,00 1% Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ,00 4% Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ,00 1% Σελίδα 16 από 31

17 69 13 KORONA ΣΙΑΜΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ,00 16% 70 2 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΠΕ 6.642,90 32% 71 2 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΠΕ 8.527,20 32% 72 2 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΠΕ 4.294,40 32% 73 2 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΠΕ 8.976,00 32% 74 2 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΠΕ 4.367,00 32% 75 6 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΠΕ ,60 13% ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΠΕ ,60 1% ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΠΕ 7.393,10 1% ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΠΕ 7.393,10 1% ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΠΕ ,00 1% 80 3 ΔΗΜ. ΣΑΡΡΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ,50 22% 81 4 ΔΗΜ. ΣΑΡΡΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ,70 31% 82 5 ΔΗΜ. ΣΑΡΡΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ,70 31% ΔΗΜ. ΣΑΡΡΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ,00 13% Χ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,40 11% Χ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,60 8% Χ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 8% Σελίδα 17 από 31

18 87 82 ΑΦΟΙ ΓΡΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ ,00 10% ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,20 1% ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,50 1% ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,00 1% ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,00 1% ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,60 1% ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,60 1% ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,10 1% ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,90 1% ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,00 0% ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,00 0% ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,00 0% ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,00 0% ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,00 0% ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,00 0% ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,00 0% ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,00 1% ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,80 1% Σελίδα 18 από 31

19 ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,80 1% ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,00 1% ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,80 1% ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,00 1% ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,80 1% ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,80 1% Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ Α/Α Αριθμός Δρομολογίου ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΓΙΑ 110 ΗΜΕΡΕΣ) Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης Περιφερειακή Ενότητα 1 7 ΚΤΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΙ- ΟΣ ,00 3% ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤ- ΤΙΚΗΣ 2 8 ΚΤΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΙ- ΟΣ ,00 12% ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤ- ΤΙΚΗΣ 3 11 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΕΠΑΡ- ΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,00 6% ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤ- ΤΙΚΗΣ 4 9 ΚΤΕΛ Ν. Α.Ε ,00 0% ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤ- ΤΙΚΗΣ 5 15 ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΚΑΥΚΙΑΣ ,00 0% ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤ- ΤΙΚΗΣ 6 1 ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ,44 1% ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤ- ΤΙΚΗΣ 7 3 ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ,36 1% ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤ- ΤΙΚΗΣ Σελίδα 19 από 31

20 8 6 ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ,00 2% ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤ- ΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Α/ Α Αριθμός Δρομολογίου ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΓΙΑ 110 ΗΜΕΡΕΣ) Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης Περιφερειακή Ενότητα 1 1 Ε. ΝΕΡΟΜΥΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 0% ΠΕΙΡΑΙΑ 2 2 Ε. ΝΕΡΟΜΥΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 0% ΠΕΙΡΑΙΑ 3 6 HELLENIC SUN ,00 1% ΠΕΙΡΑΙΑ 5 8 Ε. ΝΕΡΟΜΥΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 0% ΠΕΙΡΑΙΑ 6 9 Ε. ΝΕΡΟΜΥΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 0% ΠΕΙΡΑΙΑ 7 10 GREEK ISLAND ,00 3% ΠΕΙΡΑΙΑ 8 11 Ε. ΝΕΡΟΜΥΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 0% ΠΕΙΡΑΙΑ GREEK ISLAND ,00 3% ΠΕΙΡΑΙΑ GREEK ISLAND ,00 1% ΠΕΙΡΑΙΑ GREEK ISLAND ,00 2% ΠΕΙΡΑΙΑ Ε. ΝΕΡΟΜΥΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 10% ΠΕΙΡΑΙΑ INTERLAND ,00 2% ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα 20 από 31

21 16 21 HELLENIC SUN ,00 0% ΠΕΙΡΑΙΑ HELLENIC SUN ,00 1% ΠΕΙΡΑΙΑ HELLENIC SUN ,00 1% ΠΕΙΡΑΙΑ HELLENIC SUN ,00 0% ΠΕΙΡΑΙΑ HELLENIC SUN ,00 0% ΠΕΙΡΑΙΑ GREEK ISLAND ,00 2% ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,20 12% ΠΕΙΡΑΙΑ AGN , AGN ,00 0% 0% ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ KTENAS ,00 4% ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ Α/Α ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΓΙΑ 110 ΗΜΕΡΕΣ) Αριθμός Δρομολογίου Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης Περιφερειακή Ενότητα 1 1 ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,80 18% ΝΗΣΩΝ 2 31 ΖΕΝΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2.970,00 0% ΝΗΣΩΝ 3 34 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2.750,00 0% ΝΗΣΩΝ 4 35 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2.750,00 0% ΝΗΣΩΝ 5 36 ΜΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.090,00 0% ΝΗΣΩΝ Σελίδα 21 από 31

22 6 64 ΓΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.940,00 2% ΝΗΣΩΝ 7 69 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.509,00 2% ΝΗΣΩΝ 8 70 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2.587,00 2% ΝΗΣΩΝ 9 71 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4.096,00 2% ΝΗΣΩΝ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2.695,00 2% ΝΗΣΩΝ ΠΑΝΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.911,80 21% ΝΗΣΩΝ ΚΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4.830,10 1% ΝΗΣΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α/Α Αριθμός Δρομολογίου ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΓΙΑ 110 ΗΜΕΡΕΣ) Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης Περιφερειακή Ενότητα 1 1 INTERLAND ,00 3% ΑΘΗΝΑ 2 40 INTERLAND ,00 8% ΑΘΗΝΑ 3 94 INTERLAND ,50 1% ΑΘΗΝΑ 4 95 INTERLAND ,00 2% ΑΘΗΝΑ INTERLAND ,30 2% ΑΘΗΝΑ INDERLAND ,00 8% ΑΘΗΝΑ 7 2 METHONI TOURS ,00 10% ΑΘΗΝΑ Σελίδα 22 από 31

23 8 4 METHONI TOURS ,00 9% ΑΘΗΝΑ 9 8 METHONI TOURS ,00 6% ΑΘΗΝΑ 10 9 METHONI TOURS ,00 13% ΑΘΗΝΑ METHONI TOURS ,00 8% ΑΘΗΝΑ METHONI TOURS ,50 5% ΑΘΗΝΑ ΜETHONI TOURS ,60 1% ΑΘΗΝΑ METHONI TOURS ,00 2% ΑΘΗΝΑ METHONI TOURS ,00 5% ΑΘΗΝΑ 16 5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 8.712,00 12% ΑΘΗΝΑ METEOR ,00 4% ΑΘΗΝΑ AΦΟΙ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ,00 14% ΑΘΗΝΑ ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ,00 6% ΑΘΗΝΑ ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ,00 2% ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΤΕ- ΝΑΣ ,00 24% ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΝΙ- ΚΟΛΑΟΣ ,50 11% ΑΘΗΝΑ Μαραγούσιας Δημήτριος Klironomos travel- Κληρονομος Κων/νος 7.048,80 11% ΑΘΗΝΑ ,00 8% ΑΘΗΝΑ Σελίδα 23 από 31

24 25 66 ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙ- ΗΛ ,70 22% ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙ- ΗΛ ,00 16% ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙ- ΗΛ ,00 28% ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙ- ΗΛ ,80 6% ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙ- ΗΛ ,00 21% ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑ- ΝΑΓΙΩΤΗΣ 6.077,50 15% ΑΘΗΝΑ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,00 23% ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ,30 3% ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΨΑ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ,60 9% ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΨΑ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ,80 7% ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 8.870,40 4% ΑΘΗΝΑ Ζήκος Κων/νος 4.032,60 6% ΑΘΗΝΑ ΖΗΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6.274,40 8% ΑΘΗΝΑ Φιλλιόπουλος Παναγιώτης 4.635,40 2% ΑΘΗΝΑ Κανακούδης Μιχαήλ 9.460,00 14% ΑΘΗΝΑ ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙ- ΟΣ 6.207,30 1% ΑΘΗΝΑ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5.610,00 32% ΑΘΗΝΑ ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙ- ΟΣ 4.911,50 5% ΑΘΗΝΑ Σελίδα 24 από 31

25 ΧΑΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ- ΤΗΣ 6.270,00 24% ΑΘΗΝΑ Καράμπελας Ιωάννης 9.820,80 7% ΑΘΗΝΑ KORONA - ΣΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,30 7% ΑΘΗΝΑ KORONA - ΣΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,40 5% ΑΘΗΝΑ KORONA - ΣΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,40 3% ΑΘΗΝΑ KORONA - ΣΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,00 11% ΑΘΗΝΑ KORONA - ΣΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,40 11% ΑΘΗΝΑ KORONA - ΣΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,50 3% ΑΘΗΝΑ KORONA - ΣΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,00 7% ΑΘΗΝΑ Θεοχάρης Πασχαλίδης 8.764,80 21% ΑΘΗΝΑ ΛΑΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 4.527,60 2% ΑΘΗΝΑ Για όσους από τους ανωτέρω αναδόχους δεν έχουν προσκομίσει προσηκόντως την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, οι αρμόδιες ανά Περιφερειακή Ενότητα Δ/νσεις Οικονομικών θα πρέπει να προχωρήσουν σε ανακοίνωση ανάθεσης/κατακύρωσης υπό την προϋπόθεση ότι θα ζητήσουν την προσκόμισή της, την οποία οι εν λόγω ανάδοχοι, με βάση τα πιο πάνω πρακτικά, είναι υπόχρεοι να προσκομίσουν, το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. Β) την απόρριψη των κατωτέρω προσωρινών μειοδοτών σύμφωνα με το πιο πάνω πρακτικό της των Τριμελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Πειραιώς και την ένταξη των σχετικών δρομολογίων σε διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Α/Α Αριθμός Δρομολογίου Προσωρινός μειοδότης ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΓΙΑ 110 ΗΜΕΡΕΣ) Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης Περιφερειακή Ενότητα Σελίδα 25 από 31

26 1 7 ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 4.301,00 1% ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α/Α Αριθμός Δρομολογίου Προσωρινός μειοδότης ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΓΙΑ 110 ΗΜΕΡΕΣ) Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης Περιφερειακή Ενότητα 1 3 MΠΟΧΩΡΗΣ FREE ,00 3% ΑΘΗΝΑ 2 38 ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΝΙΚ.-FREE ,00 5% ΑΘΗΝΑ 3 45 ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΝΙΚ.-FREE ,00 3% ΑΘΗΝΑ 4 46 ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΝΙΚ. FREE ,00 2% ΑΘΗΝΑ 5 92 ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΝΙΚ. FREE ,00 3% ΑΘΗΝΑ 6 93 ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΝΙΚ. FREE ,20 1% ΑΘΗΝΑ 7 98 ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΝΙΚ- FREE ,00 4% ΑΘΗΝΑ 8 99 ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΝΙΚ- FREE ,00 1% ΑΘΗΝΑ ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΝΙΚ- FREE ,00 1% ΑΘΗΝΑ ΔΗΜ. ΣΑΡΡΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ,00 16% ΑΘΗΝΑ ΔΗΜ. ΣΑΡΡΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ,00 16% ΑΘΗΝΑ ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜ. ΜΟΝ. ΕΠΕ ,00 16% ΑΘΗΝΑ Σελίδα 26 από 31

27 13 41 ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜ. ΜΟΝ. ΕΠΕ ,00 5% ΑΘΗΝΑ Παρασκευάς Σαρρής ,00 12% ΑΘΗΝΑ 15 6 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝ- ΔΡΕΑΣ 8.046,50 23% ΑΘΗΝΑ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝ- ΔΡΕΑΣ ,00 17% ΑΘΗΝΑ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝ- ΔΡΕΑΣ 5.405,40 9% ΑΘΗΝΑ ΑΦΟΙ ΓΡΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ 7.590,00 31% ΑΘΗΝΑ Σ ΗΛΙΑΣ ΑΦΟΙ ,00 18% ΑΘΗΝΑ Σ ΗΛΙΑΣ- ΑΦΟΙ ,00 21% ΑΘΗΝΑ Σ ΗΛΙΑΣ- ΑΦΟΙ ,00 14% ΑΘΗΝΑ Σ ΗΛΙΑΣ-ΑΦΟΙ ,00 2% ΑΘΗΝΑ Σ ΗΛΙΑΣ-ΑΦΟΙ ,00 2% ΑΘΗΝΑ Σ ΗΛΙΑΣ-ΑΦΟΙ ,00 20% ΑΘΗΝΑ Σ ΗΛΙΑΣ-ΑΦΟΙ ,00 18% ΑΘΗΝΑ Σ ΗΛΙΑΣ-ΑΦΟΙ ,00 14% ΑΘΗΝΑ Σ ΗΛΙΑΣ-ΑΦΟΙ ,00 24% ΑΘΗΝΑ Σελίδα 27 από 31

28 28 71 Σ ΗΛΙΑΣ-ΑΦΟΙ ,40 28% ΑΘΗΝΑ Σ ΗΛΙΑΣ-ΑΦΟΙ ,60 16% ΑΘΗΝΑ Σ ΗΛΙΑΣ-ΑΦΟΙ 4.694,80 3% ΑΘΗΝΑ Σ ΗΛΙΑΣ-ΑΦΟΙ ,60 2% ΑΘΗΝΑ Σ ΗΛΙΑΣ-ΑΦΟΙ ,00 17% ΑΘΗΝΑ Σ ΗΛΙΑΣ-ΑΦΟΙ ,00 27% ΑΘΗΝΑ Σ ΗΛΙΑΣ-ΑΦΟΙ ,00 8% ΑΘΗΝΑ Σ ΗΛΙΑΣ-ΑΦΟΙ ,00 8% ΑΘΗΝΑ Σ ΗΛΙΑΣ-ΑΦΟΙ ,50 5% ΑΘΗΝΑ Σ ΗΛΙΑΣ-ΑΦΟΙ ,00 19% ΑΘΗΝΑ Σ ΗΛΙΑΣ-ΑΦΟΙ ,00 18% ΑΘΗΝΑ Σ ΗΛΙΑΣ-ΑΦΟΙ ,00 1% ΑΘΗΝΑ Σ ΗΛΙΑΣ-ΑΦΟΙ ,00 30% ΑΘΗΝΑ Σ ΗΛΙΑΣ-ΑΦΟΙ ,80 18% ΑΘΗΝΑ Σ ΗΛΙΑΣ-ΑΦΟΙ ,60 1% ΑΘΗΝΑ Σελίδα 28 από 31

29 Σ ΗΛΙΑΣ-ΑΦΟΙ ,60 3% ΑΘΗΝΑ ΜG Μ. ΓΑ- ΣΠΑΡΑΤΟΣ ,90 17% ΑΘΗΝΑ ΜG Μ. ΓΑ- ΣΠΑΡΑΤΟΣ ,00 17% ΑΘΗΝΑ ΜG Μ. ΓΑ- ΣΠΑΡΑΤΟΣ 9.980,30 21% ΑΘΗΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙ- ΛΕΙΟΣ 5.262,40 8% ΑΘΗΝΑ MΑΝΟΥΣΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝ- ΔΡΕΑΣ 7.315,08 2% ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙ- ΟΣ 6.336,00 4% ΑΘΗΝΑ FILOTAS Γιώργος Ανύψης ,50 3% ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.530,80 11% ΑΘΗΝΑ ΝΙΟΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7.524,00 10% ΑΘΗΝΑ Γ) Την εκ νέου διαπραγμάτευση τιμής για το δρομολόγιο 127 με τους κάτωθι ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και για το δρομολόγιο 140 με τους κάτωθι: HELLENIC SUN ΑΦΟΙ Μ. & Γ. Ε.Π.Ε. Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφασίζει Α) την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του υπ αριθ. πρωτ. οικ / πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής» σύμφωνα με τα πιο πάνω πρακτικά των Τριμελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς, Νήσων και Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο ανωτέρω εισηγητικό Σελίδα 29 από 31

30 Για όσους από τους ανωτέρω αναδόχους δεν έχουν προσκομίσει προσηκόντως την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, οι αρμόδιες ανά Περιφερειακή Ενότητα Δ/νσεις Οικονομικών θα πρέπει να προχωρήσουν σε ανακοίνωση ανάθεσης/κατακύρωσης υπό την προϋπόθεση ότι θα ζητήσουν την προσκόμισή της, την οποία οι εν λόγω ανάδοχοι, με βάση τα πιο πάνω πρακτικά, είναι υπόχρεοι να προσκομίσουν, το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. Β) την απόρριψη των προσωρινών μειοδοτών, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στο ανωτέρω εισηγητικό, σύμφωνα με το πιο πάνω πρακτικό της των Τριμελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιώς και την ένταξη των σχετικών δρομολογίων σε διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής. Γ) Την ανάδειξη ως προσωρινών μειοδοτών, μετά από την διενεργηθείσα διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής στο πλαίσιο του υπ αριθ. πρωτ. οικ / πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού ,13 συμπ. του Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός με δικαίωμα προαίρεσης ,96), των κάτωθι συμμετεχόντων: Α/Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΑΡΙΘ. ΔΡΟ- ΜΟΛΟ- ΓΙΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟ- ΓΙΟΥ ΓΙΑ 110 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚ- ΠΤΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙ- ΑΠΡΑΓΜΑ- ΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ,00 30% 7.328,00 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 2 HELLENIC SUN ,00 8% ,40 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Η τελική κατακύρωση στους ανωτέρω προσωρινούς μειοδότες θα γίνει αφού εγκριθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης από την Οικονομική Επιτροπή σε επόμενη συνεδρίαση. Το τακτικό μέλος κ. Μοίρας δηλώνει λευκό, λόγω πλήρους άγνοιας μέχρι τελευταίας στιγμής επί της εισήγησης και του περιεχομένου της, χωρίς ευθύνη του συνδυασμού του. Το τακτικό μέλος κ. Καράμπελας απέχει για λόγους αρχής, επειδή δεν έλαβε γνώση των εισηγήσεων. Η Πρόεδρος Ρένα Δούρου Τα Μέλη Στεργίου Ιωάννα Τζίβα Αιμιλία Μπαλάφας Γεώργιος Αθανασιάδης Παναγιώτης Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα) Αλεξίου Αθανάσιος Μοίρας Ιωάννης Καράμπελας Κωνσταντίνος Κορομάντζος Βασίλειος Σελίδα 30 από 31

31 Σελίδα 31 από 31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 44 η Απόφαση υπ αριθ. 1970/2014 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 39 η Απόφαση υπ αριθ. 1389/2015

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 42 η Απόφαση υπ αριθ. 1931/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 13 0 63 776 13 0 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 261/2015

Απόφαση υπ αριθ. 261/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 10 η Απόφαση υπ αριθ. 261/2015

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2282/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2282/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 59 η Απόφαση υπ αριθ. 2282/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 57 η Απόφαση υπ αριθ. 2196/2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 4 o Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. για μετακίνηση υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης.

Θέμα 4 o Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. για μετακίνηση υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 5 7 Τ.Κ.: 7 Αθήνα Τηλ.: 0 6 776 0 6 57 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 6 η Απόφαση υπ αριθ. 578/05 Στην Αθήνα, σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 45 η Απόφαση υπ αριθ. 1979/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 43 η Απόφαση υπ αριθ. 1940/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 28 η Απόφαση υπ αριθ. 1356/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΘΕΜΑ: 45 ο «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτής Διεθνούς Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»

Ανοικτής Διεθνούς Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ανοικτής Διεθνούς Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 11 η Απόφαση υπ αριθ. 276/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/29-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/29-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/29-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 633-24/29-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 19 η Απόφαση υπ αριθ. 717/2015

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 73 η Απόφαση υπ αριθ. 2607/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1002/2015 ΘΕΜΑ: 28 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9- ΑΠΟΦΑΣΗ 971/ ΘΕΜΑ 40 ο Έγκριση αποτελέσματος χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς του Πρόχειρου Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς του Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014 ΘΕΜΑ: 27 ο Έγκριση αποτελέσματος για την τεχνική προσφορά που αφορά το Πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1383/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1383/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1383/2014 ΘΕΜΑ: 45 ο Κήρυξη ανάδοχου ως έκπτωτο του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-01 ΑΠΟΦΑΣΗ 76/01 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Μειοδότη στο πλαίσιο της διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 191

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 191 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 191 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 3/7/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 662/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 662/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 662/2014 ΘΕΜΑ 36 ο «Κατακύρωση αποτελεσμάτων πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 62 η Απόφαση υπ αριθ. 2304/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΘΕΜΑ: 19 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 12-6-2013, για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερησίας Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

o εκτός ημερησίας Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. Συνεδρίαση 58 η Απόφαση υπ αριθμ. 2416/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012 ΘΕΜΑ: 18 ο Αναπροσαρμογή & διορθώσεις δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 800-34/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012 ΘΕΜΑ: 17 ο Αναπροσαρμογή δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1103/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Εξέταση της υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας, «SECURITY GROUP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΘΕΜΑ: 18 ο Έγκριση αναπροσαρμογής δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 21 η Απόφαση υπ αριθ. 1029/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1342/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1342/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1342/2014 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση πρακτικού και έγκριση αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 963/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 963/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 963/2015 ΘΕΜΑ: 56 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ 876/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΘΕΜΑ: 31 ο Εισήγηση Έγκρισης Μειοδότη Αναδόχου για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο «A.Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης Β. Έγκριση συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 6/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 844-6/09-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 680/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο «Αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 32 η Απόφαση υπ αριθ. 1574/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012 ΘΕΜΑ: 99 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Bούλα, 7/9/2016 Νομός Αττικής Aρ. Πρωτ. : Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία Bούλα, 7/9/2016 Νομός Αττικής Aρ. Πρωτ. : Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τους παρόντες Ελληνική Δημοκρατία Bούλα, 7/9/2016 Νομός Αττικής Aρ. Πρωτ. : 35568 Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρ.Πράξης : 33 Αρ. Απόφασης :321 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 9 η Απόφαση υπ αριθµ. 186/2012 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/ Αριθμός Απόφασης: 339/2016

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/ Αριθμός Απόφασης: 339/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/24-05-2016 Αριθμός Απόφασης: 339/2016 Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 24 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 197-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2015 ΘΕΜΑ: 39 ο Έγκριση της προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Συνεδρίαση 42 η Απόφαση υπ αριθμ. 1708/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 50 η Απόφαση υπ αριθ. 2032/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015 ΘΕΜΑ: 40 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΘΕΜΑ: 83 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 4.375,60, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 595/2015 ΘΕΜΑ: 79 ο α) Έγκριση Τευχών Διακήρυξης και Προκήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015 ΘΕΜΑ: 44 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7Λ7-Σ3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7Λ7-Σ3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 7 Τ.Κ.: 7 Αθήνα Τηλ.: 0 6 776 0 6 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 8 η Απόφαση υπ αριθμ. /0 Στην Αθήνα, σήμερα στις 9/07/0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔ7ΛΡ-ΥΝΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011

ΑΔΑ: 45ΒΔ7ΛΡ-ΥΝΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011 ΘΕΜΑ: 30 ο Έγκριση δαπάνης για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 74 η Απόφαση υπ αριθ. 2656/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 465-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2014 ΘΕΜΑ: 22 ο Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) για την αναβάθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2015 ΘΕΜΑ: 27 ο Τροποποίηση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 116/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 116/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,20 Μαρτίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 66166/521 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 69-71, ΤΚ 26442, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2610 465800 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 294-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2015 ΘΕΜΑ: 17 ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Μειοδότη στο πλαίσιο της διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 65 η Απόφαση υπ αριθ. 2374/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2014 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 698/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 698/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 698/2015 ΘΕΜΑ: 80 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση α) αποτελεσμάτων ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 25/1/2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ο /18-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1392/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ο /18-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1392/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ο /18-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1392/2015 ΘΕΜΑ: 116 o «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 155 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2013 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: "ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 2) Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 2) Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 22 Απριλίου 2015 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 105944/855 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 22ης /2014 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 587/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 587/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 587/2014 ΘΕΜΑ: 65 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 254 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 12 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2013 Απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» και κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα