ΠΕΡΙΟΧΗ : ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΧΗ : ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ"

Transcript

1 ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑ ΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟ ΡΙΑ Σ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟ ΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟ ΤΟΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ : ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ (01* ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XI Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔ1ΑΣΜ0Υ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η

2 Η παρούσα εργασία χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XI και το ΥΠΕΧΩΔΕ, στα πλαίσια του Έργου LIFE "Διατήρηση και Διαχείριση Τόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)". Το έργο εκτελέστηκε από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, με βάση το συμβόλαιο Β4-3200/95/851 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και του ΥΠΕΧΩΔΕ και με τη συνεργασία του Υπουργείου Γεωργίας, Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. The present work was co-funded by the European Commission, DG XI, and the Greek Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works, in the contex o f the LIFE project "Conservation and Management of Sites o f Community Importance in Greece (Directive 92/43/EEC)". The project was executed by the Goulandris Natural History Museum-Greek Biotope/Wetland Centre under contract No B4-3200/95/851 between the European Commission, the Goulandris Natural History Museum, and the Greek Ministry o f Environment, Physical Planning and Public Works, in collaboration with the Greek Ministry of Agriculture, General Secretariat for Forests and the Natural Environment. Η πλήρης αναφορά στο κείμενο αυτό είναι: Γεωργιάδης, Θεόδωρος (Υπεύθυνος Σύνταξης) Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο για την Περιοχή Εκβολές Αχέροντα και Στενά Αχέροντα ( ). Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων & Πανεπιστήμιο Πατρων. Θέρμη. 228 σελ. This document m ay be cited as follows: Georgiadis, Theodoras, (Project Leader) Specific Management Plan for the Site Ekvoles Acheronta kai Stena Acheronta (GR ). The Goulandris Natural History Museum-Greek Biotope/Wetland Centre & University o f Patras. Thenni. 228 p.

3 ΕΡΓΟ: 'Διατήρηση και Διαχείριση Τόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) Γ ενικός Σ υντονισμός Π.Α. Γεράκης Σ. Ντάφης Ευτυχία Αλεξανδρίδου Ειδικός Σ υντονισμός Μαρία Αναγνωστοπούλου: Παρακολούθηση, Θηλαστικά, Πτηνά, Αμφίβια Μαρία Κατσακιώρη: Ενημέρωση Θάλεια Λαζαρίδου: Ενημέρωση Εύα Παπαοτεργιάδου: Χλωρίδα, Βλάστηση Βάσω Τσιαούση: Ερπετά, Ψάρια, Ασπόνδυλα Οικονομική Δ ια χείριση Γ. Σεφεριάδης

4 ΟΜΑΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΩ ΡΓΙΑ ΔΗ Σ ΘΕΟΔΩ ΡΟΣ Κ αθηγητής Βοτανικής - Ο ικολογίας Φυτών - Β ιολόγος, Γενικός συντονισμός- επιστημονική επίβλεψ η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α ΡΤΕΛΑΡΗ Π Α Ν Ω ΡΕ Α ΔΗ Μ Η Τ ΡΕ Λ Λ Ο Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ Θ ΕΟΧΑΡΟ Π Ο ΥΛΟΣ Μ ΙΧ Α Λ Η Σ Π Α Ν ΙΤΣΑ Μ Α ΡΙΑ ΧΟ ΧΑΙΟ ΥΡΟ Σ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Π Α Π ΑΣΩ ΤΗ ΡΟ Π Ο Υ Α Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Κ Ω Ν /Ν Ο Σ Φ ΡΑ ΓΓΕΔΑ Κ Η ΣΤΕΑΑΑ Χ Ο Ν ΔΡΟ Π Ο Υ Α Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σ Επίκ. Κ αθηγήτρια - Σ. Βοτανικής, Π αν/μιο Πατρών: Χλωρίδα Υπ. Δ ρ.ο ικολογίας Φυτών - Δ ασολόγος: Β λάστηση - Διαχείριση Δρ. Ο ικολογίας Φυτών - Βιολόγος: Β λάστηση Δρ. Ο ικολογίας Φυτών - Βιολόγος: Β λάστηση-δ ιαχείριση Υπ. Δρ. Βοτανικής - Βιολόγος: Χλωρίδα - Διαχείριση Υπ. Δρ. Βοτανικής - Γεωπόνος: Χλωρίδα - Διαχείριση Υπ. Δ ρ.γ ενετικής-γ εω πόνος: Κ οινωνικά, Οικονομικά γνω ρίσματα Β ιολόγος - Ο ρνιθολόγος, Υπ. Δρ. Οικολογίας: Ορνιθοπανίδα Επ. Κ αθηγήτρια Ζωολογίας - Βιολόγος: Θ ηλαστικά Επ. Κ αθηγητής Ζωολογίας - Β ιολόγος: Αμφίβια, Ερπετά, Ψάρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΤΑΦ Η Σ ΣΠ ΥΡΟ Σ Ομότιμος Κ αθηγητής Δ ασολογίας Α.Π.Θ., ΕΚ ΒΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Α Ν Δ Ρ ΙΑ Κ Ο Π Ο Υ Α Ο Υ ΕΡΑΣΜ ΙΑ COLES S A N D Y ΧΡΙΣΤΟ ΔΟ ΥΛΟ Υ ΞΕΝΟΦΩΝ Δ ακτυλογράφηση, Η /Υ Μ. 8ο., Βοτανικής, Χ αρτογράφηση Μ Ν ο.-τ εχνολόγος Δ ασοπονίας, Χ αρτογράφηση

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Διατήρηση και Διαχείριση τόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα (Ο δηγία 92/43/ΕΟΚ)», το Μ ΓΦ Ι - ΕΚΒΥ ανέθεσε στο Τμήμα Βιολογίας του Π ανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Κ αθηγητή κ. Θ. Γεωργιάδη την εκπόνηση του έργου: Π λήρης Εκπόνηση Ειδικού Δ ιαχειριστικού Σχεδίου για τον τόπο Εκβολές και Στενά Α χέροντα. Σκοπός της εκπόνησης είναι η μελέτη της περιοχής στα πλαίσια ένταξής της στο Π ανευρωπαϊκό Δίκτυο Π ροστατευομένων Π εριοχώ ν «ΦΥΣΗ 2000». Τους κύριους άξονες αποτελούν η τεκμηρίωση της οικολογικής αξίας της περιοχής και η διατύπωση αρχικώ ν κατευθύνσεων διαχείρισης και ειδικών μέτρων. Το Ειδικό Διαχειριστικό Σ χέδιο αποτελεί μία πιλοτική προσπάθεια εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Ελλάδα. Από τη θέση μου αυτή θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα μέλη της Ερευνητικής ομάδας και του Ε.Κ.Β.Υ. Ιδιαίτερα δε στο Δασολόγο Γεώργιο Δημητρέλλο για την επιμελή παρακολούθηση του έργου σε όλες τις φάσεις και την εποικοδομητική συνεργασία που είχα μαζί του. Ό λα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας παρά τον μικρό σ χετικά προϋπολογισμό του έργου εργάστηκαν με θέρμη και συνέπεια για την ολοκλήρω σή του. Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τις υπηρεσίες των Νομών Θεσπρωτίας και Π ρέβεζας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη των υπηρεσιών, την Ν ομαρχιακή Α υτοδιοίκηση, Δ/νση Προγραμματισμού Π ρεβέζης και Θεσπρωτίας, τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Φαναριού και Α χέροντα, Τ.Ε.Δ.Κ. Π ρέβεζας και Θεσπρωτίας, την Εταιρία Κ λασσικών Α ρχαιοτήτων Η πείρου καθώς και το Δασαρχείο Ηγουμενίτσας, τις Δ/νσεις Δασών Π ρέβεζας και Ηγουμενίτσας και την Π εριφερειακή Επιθεώρηση Δασών Η πείρου. Τη Δ/νση Α γροτικής Α νάπτυξης Ν. Π ρεβέζης και Θεσπρωτίας, την Δ/νση Γεωργικής Α νάπτυξης Η πείρου (Ιωάννινα) καθώς επίσης και την Στατιστική Υ πηρεσία Π ρέβεζας, Η γουμενίτσας. Επίσης τις Κ οινότητες Ν αρκίσσου, Σκεπαστού, Κ αναλακίου, Μ εσοποτάμου, Α χερουσίας, Σταυροχωρίου, Καστρίου, Αμμουδιάς, Βαλανιδοράχης, Λούτσας, Θ εμέλου, Βουβοποτάμου, Κ υψέλης, Τρικάστρου, Κ λεισούρας, Κ ουκουλίου, Κορώνης, Μ ουζακαίικων, Γλυκής,

6 Σπαθαραίων και Σαμωνίδας για την ανταπόκριση στην παροχή των στοιχείω ν που ήταν απαραίτητα στην υλοποίηση του προγράμματος και για τις χρήσιμες απόψεις που διετύπωσαν στις ημερίδες που οργανώθηκαν στην περιοχή. Π ολλές από τις απόψεις αυτές αφού επεξεργάστηκαν από την ομάδα εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών αποτέλεσαν θετικά σ τοιχεία του παρόντος διαχειριστικού. Τέλος ευελπιστούμε ότι η εμπειρία και η γνώση που αποκτήθηκαν από την ομάδα εργασίας κατά τη διάρκεια της μελέτης, και που δύσκολα διοχετεύονται και διατυπώνονται πλήρως στα πλαίσια ενός διαχειριστικού σχεδίου θα αξιοποιηθούν περαιτέρω κατά την εφαρμογή του Διαχειριστικού αυτού από τις διάφορες αρμόδιες υπηρεσ ίες. Θα πρέπει να σημειώσουμε, ακόμη, ότι για την εκπόνηση του Ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου σημαντική ήταν η συμβολή των μελών της Κ αθοδηγητικής Επιτροπής, κ. Δρούγα Π. και κ. Χ ανδρινού Γ. από το Υ πουργείο Γεωργίας και των κ.κ. Μ αρκοπούλου Σ., Σπυροπούλου Ρ. και Μ αρμάρα Κ. από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά. Καθ. Θ. Γεωργιάδης

7 ΙΙΙΝΛΚΛΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΩΝ Σελίδες ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 SUMMARY 3 RESUM E 5 Μ ΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 Μ ΕΡΟΣ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.1. ΓΕ Ν ΙΚ Ε Σ Π Λ Η ΡΟ Φ Ο ΡΙΕΣ Γεωγραφία Κ αλύψεις γης Ν ομικό καθεστώ ς Υ φιστάμενες συνθήκες διαχείρισης Α ΒΙΟ ΤΙΚ Α ΓΝ Ω ΡΙΣΜ Α ΤΑ Κ λίμα Γ εω λογία Έ δαφος Υ δρολογία ΒΙΟ ΤΙΚ Α ΓΝ Ω ΡΙΣΜ Α ΤΑ Χλωρίδα Β λάστηση Π ανίδα Λ ΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗ Σ Π ΕΡΙΟ Χ Η Σ Π Ο Λ ΙΤΙΣΤΙΚ Α Κ Α Ι Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α ΓΝ Ω ΡΙΣΜ Α ΤΑ Ιστορία, Α ρχαιολογία, Κοινωνική Α νθρωπολογία Ειδικά τοπία Έ ρευνα, εκπαίδευση, κατάρτιση 103

8 Ο ικισμοί και Κ οινωνική Υποδομή Στάση και προσδοκίες των τοπικών πληθυσμών Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Α ΓΝ Ω ΡΙΣΜ Α ΤΑ ΤΗ Σ Π ΕΡΙΟ Χ Η Σ ΠΟΥ ΣΧ ΕΤΙΖΟ Ν ΤΑ Ι Μ Ε ΤΗ ΔΙΑ ΤΗ ΡΗ ΣΗ ΤΩΝ Ο ΙΚ Ο ΤΟ Π Ω Ν ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Π αραγω γή καλλιεργούμ ενω ν φυτών Παραγωγή αγροτικών ζώων Π αραγω γή δασικών προϊόντω ν Π αραγω γή αλιευμάτω ν Κ υνήγι Μ εταποίηση Α να ψ υχή, Τουρισμός Ά λλα οικονομικά γνωρίσματα 119 ΜΕΡΟΣ 3. ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 3.1. Π ΡΩ ΤΗ Α ΞΙΟ Λ Ο ΓΗ ΣΗ : Α ΞΙΟ Λ Ο ΓΗ ΣΗ ΓΝ Ω ΡΙΣΜ Α ΤΩ Ν ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ Φ υσικά δομικά γνω ρίσματα Α ξιολόγηση οικοτόπων Α ξιολόγηση ειδών Ά λλα δομικά γνωρίσματα Φ υσικά λειτουργικά γνωρίσματα Α ξίες Ο ικολογική αξιολόγηση περιοχή ς Κ Α Θ Ο ΡΙΣΜ Ο Σ ΙΔΑΝΙΚ Ω Ν ΣΚ Ο Π Ω Ν ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ Σ 165 ΜΕΡΟΣ 4. ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΔΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΦΙΚΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 4.1. ΔΕΥ ΤΕΡΗ Α ΞΙΟ Λ Ο ΓΗ ΣΗ : Α ΞΙΟ Λ Ο ΓΗ ΣΗ ΤΩΝ Π Α ΡΑ ΓΟ Ν ΤΩ Ν ΠΟΥ ΕΠ Η ΡΕΑ ΖΟ Υ Ν ΤΗΝ ΕΦ Α ΡΜ Ο ΓΗ ΤΩΝ ΙΔΑ Ν ΙΚ Ω Ν ΣΚ Ο Π Ω Ν ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 166

9 Α ρνητικοί παράγοντες Θ ετικοί παράγοντες 4.2. ΕΦ ΙΚ ΤΟ Ι ΣΚ Ο Π Ο Ι ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ Σ Μ ΕΡΟΣ 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 5.1. ΓΕ Ν ΙΚ Ε Σ Κ Α ΤΕΥ Θ Υ Ν ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑ Χ ΕΙΡΙΣΗ Σ Μ ΕΤΡΑ Ή Π ΡΟ ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΑ Κ Α Ι ΕΡΓΑ 173 ΜΕΡΟΣ 6. ΠΡΟΓΡΑΜ Μ Α ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 207 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 223 ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α I. ΧΑΡΤΕΣ

10 ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΒΟΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ϋ Κ ΠΕΡΙΑΗΨΗ Η περιοχή Εκβολές και Στενά Α χέροντα καταλαμβάνει έκταση στρεμμάτων, βρίσκεται στη Ν Δ πλευρά της Η πείρου και ανήκει στους νομούς Π ρέβεζας και Θεσπρωτίας. Κ αλύπτεται σε ποσοστό 76% από φυσικούς τύπους οικοτόπων και 24% από ημιφυσικούς και τεχνητούς, που ανήκουν σε 15 διαφορετικές κατηγορίες χρήσεω ν γης. Α πό τη συνολική έκταση της περιοχής στρέμματα ανήκουν σε ιδιώτες και στρ. στο Ελληνικό Δημόσιο. Η περιοχή έχει χαρακτηρισθεί ως Σημαντική Π εριοχή για τα Π ουλιά της Ελλάδας και προτάθηκε για ανακήρυξή της ως Ζώνη Ειδικής Π ροστασίας σύμφωνα με την Ο δηγία 79/409/ΕΟΚ. Υπεύθυνοι για τη διαχείριση είναι: α) οι Διευθύνσεις Δασών νομών Π ρέβεζας και Θεσπρωτίας και το Δασαρχείο Η γουμενίτσας για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις και β) οι Διευθύνσεις Α γροτικής Α νάπτυξης των νομών Π ρέβεζας και Θεσπρωτίας για τις αγροτικές εκτάσεις (γεω τρήσεις, αρδευτικό, κ.ά.) Το κλίμα της π εριοχή ς είναι μεσογειακό και ανήκει στους τύπους Csa (Δέλτα Α χέροντα) και Csb (Στενά Α χέροντα). Το γεωλογικό υπόστρωμα αποτελούν αλλουβιακές αποθέσεις, κορήματα, ασβεστόλιθοι διαφόρων τύπων και σε μικρό ποσοστό ο φλύσχης (Χ άρτης 3). Τα εδάφη διακρίνονται σε βαθιά αλλουβιακά και σε προερχόμενα από αποσάθρωση των σκληρών ασβεστόλιθων και του φλύσχη (Χάρτης 4). Κ υρίαρχο υδρολογικό γνώρισμα είναι ο Α χέροντας με το πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο που διαμορφώνεται τόσο στις ορεινές και ημιορεινές, όσο και στις λοφώδεις ή πεδινές εκτάσεις μέσα και έξω από την περιοχή (Χ άρτης 5). Δεν καταγράφηκαν φυτικά είδη Κ οινοτικού ενδιαφέροντος, όμως υπάρχουν σπάνια, ενδημικά και σημαντικά είδη της χλωρίδας. Η βλάστηση α) στο Δέλτα του Α χέροντα, όπου περιλαμβάνονται και οι περιβάλλοντες λοφώδεις και ημιορεινοί σχηματισμοί ως αναπόσπαστη οικολογική συνέχεια, χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλότητα σε τύπους φυσικών οικοτόπων του Π αραρτήματος I της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από τις ανθρωπογενείς επιδράσεις, β) στα Στενά εμφανίζεται με μικρή σ χετικά ποικιλότητα σε τύπους οικοτόπων, αλλά αυτοί βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατάσταση με ικανοποιητική αξία. Οι σημαντικότεροι τύποι οικότοπων (Χ άρτης 7) είναι: Φ υσικοί τύποι: 1210, 1410, , 92D 021, 92ΑΟ, , 9350, 5420, 5340, 5212, 2250, 92CO, 8216, Ημιφυσικοί και τεχνη το ί τύποι: Υ πάρχουν 30 είδη σπονδυλωτών (πλην των πουλιών) της οδηγίας από τα οποία 5 είναι θηλαστικά, 13 ερπετά, 6 αμφίβια και 6 ψάρια, καθώς και 56 είδη πουλιών που περιλαμβάνονται στο Π αράρτημα I της Κ οινοτικής οδηγίας 79/409. Οι λειτουργίες των οικοσυστημάτων της περιοχής είναι: Έ λεγχο ς χειμαρρικών φαινομένων και παγίδευση των πλημμυρικών υδάτων, εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων, ρύθμιση υδρολογικού κύκλου και μείωση ταχύτητας επιφανειακής απορροής (προστασία των εδαφών από τη διάβρωση). Η περιοχή έ χ ει αποτελέσ ει αντικείμενο σημαντικών μελετών και ερευνητικών εργασιών. Έ χ ε ι σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα και μέτρια κοινωνική υποδομή. Η πλειονότητα των κατοίκων έχουν θετική έως αδιάφορη στάση έναντι της προστασίας της φύσης. Οι σπουδαιότερες οικονομικές δραστηριότητες είναι η καλλιέργεια φυτών, η εκτροφή βοσκόντων αγροτικών ζώων και ο τουρισμός, οι οποίες εκτελούνται όπως και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. 1

11 Ο γενικός εφικτός σκοπός της διαχείρισης είναι η διατήρηση των τύπων οικοτόπων της Ο δηγίας 92/43/ΕΟΚ, της βιοποικιλότητας και της φυσιογνωμίας του τοπίου της περιοχής. Τα προτεινόμενα μέτρα είναι, συνοπτικός, τα ακόλουθα: Ξύλινη περίφραξη του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας: Λ όχμες των παραλιών με Juniperus phoenicea (Ά ρκευθος). Π εριβαλλοντική εκπαίδευση, πληροφ όρηση, ενημέρω ση, επικοινωνία (Π εριβαλλοντικό Κ έντρο κ.λπ.). Ρύθμιση ιδιοκτησιακώ ν θεμάτων. Δημιουργία Χώρου Υ γειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Μ εταφορά σταβλικών εγκαταστάσεων Α ποκατάσταση περιβάλλοντος λατομείων Ρύθμιση δραστηριοτήτω ν αναψυχής Κ αθαρισμός υπορόφου δασών Χ αλεπίου Π εύκης Σχεδιασμός και κατασκευή ειδικών περιβαλλοντικώ ν μονοπατιών Επέκταση της παραποτάμιας βλάστησης σε μέτρα πλάτος Τ εχν η τή φύτευση τη ς Quercus ithaburensis subsp. macrolepis (Δρυς η μ ακρολέπια) Ρυθμίσεις για τα μικρά τμήματα καλλιεργειώ ν που βρίσκονται μέσα στις συστάδες των Tam arix (Αρμυρίκια) ώστε να εντάσσονται καλύτερα στο φυσικό περιβάλλον Ενίσχυση των αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση της περ ιο χή ς με επιπλέον προσω πικό και εξοπλισμό. Ε νρητίνω ση των υποβαθμισμένω ν πουρναρότοπω ν. Συγκεκριμένες παράμετροι προτείνονται για παρακολούθηση (monitoring), στα πλαίσια ειδικού προγράμματος παρακολούθησης σε επίπεδο α. π εριοχής, β. τύπων οικοτόπων και γ. ειδών, με σκοπό, αφενός τη βελτίωση της διαχείρισης και αφετέρου, την περιοδική επανα-αξιολόγηση των βιοτικών γνωρισμάτων της περιοχής, τα οποία υπήρξαν και η αιτία να προταθεί η περιοχή για ένταξη στο Δίκτυο "Φύση 2000". 2

12 SPECIFIC MANAGEMENT PLAN FOR THE SITE DELTA AND STENA ACHERONTA GR SUMMARY The site o f D elta and Stena A cheronta covers 5,000 ha. It is found on the SW part o f Ipiros and belongs to the Prefectures o f Preveza and Thesprotia. The site consists o f 76% natural habitat types and 24% sem i-natural and artificial habitat types belonging to 15 different landcover/landuse categories. From the total area o f the site, 450 ha are privately owned and 4,565 ha are owned by the Greek State. The site has been characterised as an Im portant Bird Area and has been proposed for designation as a Special P rotection A rea, according to D irective 79/409/EEC. The following bodies are responsible for the managem ent o f the area: a) The Forest A dm inistration o f Preveza and Thesprotia and the Forest District Office of Igmoumenitsa for the forests and w oodlands o f the site, b) the Agricultural Development A dm inistration o f Preveza and Thesprotia for the agricultural areas (drilling, irrigation, etc). The climate o f the site is M editerranean and belongs to the types Csa (Acheron Delta) and Csb (Stena A cheronta). The geological substrate consists o f alluvial deposits, colluvium, different types o f limestone, and to a lesser extent of flysch (Fig. 3). The soils can be distinguished into deep alluvial soils and those originating from the weathering of hard limestone and flysch (Fig. 4). Hydrology is dom inated by the River A cheron with its dense hydrographic netw ork (Fig. 5). Plant species o f Com m unity Interest were not found. However, rare, endemic and im portant species exist in the flora. The vegetation a) in Acheron Delta, which consists o f both hilly and sem i-m ountainous landscapes, is characterized by great diversity o f natural habitat types o f Annex 1 o f the Directive 92/43/EEC, the conditions of which have deteriorated due to hum an influences, b) Stena A cheronta shows a relatively low diversity o f habitat types, but they are found in a much better condition with satisfactory ecological value. The most im portant natural habitat types (Fig. 7) are: 1210, 1410, , 92D 021, 92AO, , 9350, 5420, 5340, 5212, 2250, 92CO, 8216, There is also the artificial type 1020 (cropland). W ithin the site there are 30 species o f vertebrates (excluding birds) o f the Directive, o f which 5 are mammals, 13 reptiles, 6 am phibians, and 6 fish, as well as 56 species of birds which are included in Annex 1 o f the Directive 79/409/EEC. The functions o f the site's ecosystems are: torrential flow regulation, the trapping of flood water, groundw ater recharge, regulation o f the hydrological cycle and the slowing down o f runoff. Inhabitants have a positive to indifferent attitude tow ards nature conservation. The m ajor economic activities o f the site are crop and animal farming and tourism, which are perform ed as in all other parts o f Greece. The general operational m anagem ent objective is the preservation o f biodiversity and landscape physiognom y o f the area. The m ain measures suggested are summarised as follows: The fencing-off o f areas that are priority habitat types, namely, coastal stands of Juniperus phonenicea. Improvements in environm ental education, inform ation and communication (inform ation centre etc). The solving o f land ownership problems. The establishm ent o f proper sites for disposal of wastes. Reallocation o f animal farms. 3

13 Im provem ents in environm ental education, in fo rm atio n and com m unication (inform ation centre etc). The solving o f land ownership problems. The establishm ent o f proper sites for disposal o f wastes. Reallocation o f animal farms. R estoration o f the landscape in quarries. R egulation o f leisure activities. The clearing o f the understorey o f Pinus halepensis forest. The establishm ent o f ecotourists trails. The extension o f riverside vegetation to a width of m. R eforestation o f Quercus macrolepis stands. The control o f intense cultivation o f m inor crops within the Tam arisk stands so as to be m ore com patable with the environm ent. S upport o f the authorities involved in m anagem ent w ith additional personnel and equipm ent. The enrichment - establishment o f coniferous species in the degraded garrigue areas. Certain paramétrés are proposed for monitoring, in the framework of a sitespecific monitoring project, at site, habitat types and species level, which aims at i). the improvement of management and ii). the periodic re-evaluation of the biotic features which constituted the reason for the site to be proposed for inclusion in the "Natura 2000" Network. 4

14 PLAN SPECIFIQUE DE GESTION DU SITE EKVOLES ET STENA ACHERONTA RESUME Le site Ekvoles et Stena Acheronta occupant une étendue de hectares, se trouve au sud-ouest de la région d ÉPIRE et il appartient aux département de Preveza et de Thesprotia. Le 76% d habitats du site sont naturels et le 24% d habitats semi-naturels et artificiels. En ce qui concerne l utilisation de terres nous avons 15 types d occupation de sol. Sur 1 ensemble du site 450 ha sont privés et ha appartiennent à 1 Etat. Le Site se caractérisé comme Zone Importante pour les Oiseaux et il est proposé pour être désigné comme Zone Spéciale de Protection selon la Directive 79/409/CEE. Les services responsables pour la gestion sont: a. Les services forestièrs, b. Les services d administration agricole pour les cultures agricoles, forages, irrigations, e.t.c. des départements de Preveza et Thesprotia, respectivement. Le climat selon la classification du Kôppen est méditerranéen de type Csa (EKVOLES ACHERONTA) et Csb (STENA ACHERONTA). Le substrat géologique se distingue aux catégories suivantes: a. Les sédiments du Quaternaire, b. Les formations calcaires mésozoiques et du paleocène-éocène, c. Les pétites formations de flysch (Fig. 3). Au point de vue hydrologique le site est dominé par la rivière Acheron avec un réseau hydrographique complexe (Fig. 5). L étude de la flore a montré la presense d espèces rares, endemiques et importantes mais pas d espèces de directive 92/43/C.E.E. L etude de la végétation a montré que nous avons: a. A Ekvoles Acheronta une importante diversité d habitats naturels de F annexe I de la Directive 92/43/C.E.E. qui sont fortement influencés par 1 action humaine. b. A Stena Acheronta une plus petite diversité d habitats naturels mais qui se trouvent à meilleur état et valeur. Les habitats les plus importants (Fig. 7) sont: Habitats naturels: 1210, 1410, , 92D 021, 92AO, , 9350, 5420, 5340, 5212, 2250, 92CO, 8216, Habitats seminaturels et artificiels: Nous avons recencé 30 espèces de vertébrés (à Fexeption des oiseaux) de la Directive 92/43/CEE dont 5 sont des mammifères, 13 des reptiles, 6 des amphibiens et 6 des poissons ainsi que 56 espèces d'oiseaux qui se rapportent à 1 annexe I de la directive 79/409. Les fonctions des écosystèmes du site sont: le control du flux torrentiel, la protection du sol contre l érosion, la régulation de cycle hydrologique et 1 enrichissement de nappes phréatiques. La majorité des habitants ont une opinion favorable ou indifférante vis-à-vie de la protection et de la conservation des écosystèmes de leur région. Les activités économiques les plus importantes sont, les cultures, l elevage et le tourisme. En plus dans la région fonctionnent deux carrières. L objectif opperationnel de la gestion, est la conservation de la biodiversité de la région et de la physionomie du paysage. Les mesures proposées sont les suivantes: 5

15 Les mesures proposées sont les suivantes: Clôture en bois du type d habitat de priorité: Fourrés du littoral à genevriers (Juniperus phoenicea) intéressante. Education environnementalle, information, communication (Centre d' éducation etc). Règlement des problèmes concernant les propriétés agricoles. Creation d espace pour le dépôt des dechets de la région. Deplacement des installations des animaux domestiques. Rétablissement de l environnement des carrières Réglémentation des activités de récréation Défrichement du sous-bois de Pin d alep Planification et construction de chemins touristiques Augmentation de végétation riverain de largeur 10-15m Reboisement des espaces dégradées de Quercus macrolepis Ratachement des petits morceaux de cultures agricoles dans le candre le plus large de teritoire naturele voisin des fourres de Tamarix Aide des authorités competantes responsables pour la gestion du site avec la miseà leur disposition du personnel qualifié. Reboisement avec Pitius halepensis des endroits degrades a Quercus coccifera. Finallement, et dans le cadre d 'u n programme de suivi, il est proposé le suivi des paramètres spécifiques au niveau: a) du site, b) des types d' habitats et c) des espèces. L' objectif de ce programme est 1 amélioration de la gestion et la possibilité de éxaminer périodiquement les éléments biotiques qui sont les raisons pour lesquelles le site a été proposé comme site du reseau "Natura 2000". 6

16 Μ ΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ο δηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μ αϊου 1992 η οποία αναφέρεται και ως Ο δηγία των Ο ικοτόπων (ενδιαιτημάτων), «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας» σε συνδυασμό με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ο ικολογικού Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 (N A TU RA 2000) αποτελεί σημαντικό μέσο-τομή στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Ελλάδας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της Ο δηγίας είναι ότι προβλέπει την προστασία των ειδών και των φυσικών τύπων οικοτόπων (habitats), μέσω ενός δικτύου προστατευόμενων περιοχώ ν (ειδικές ζώνες διατήρησης) και συνεπώς μέσω της προστασίας των τοπίων, διότι κάθε περιοχή (site) αποτελείται από ένα ή περισσότερα τοπία. Μ ία ακόμη σημαντική παράμετρος αναφέρεται στο ό,τι κάθε περιοχή εξετάζεται ως ιδιαίτερη περίπτωση και η ανάλυση των οικολογικών απαιτήσεων και των τοπικών συνθηκών καθορίζουν τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που πρέπει να ληφθούν. Στο Ο ικολογικό Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 θα περιλαμβάνονται οι Π εριοχές Κ οινοτικού Ενδιαφέροντος (sites) που έχουν έναν ή περισότερους τύπους φυσικών οικοτόπων του Π αραρτήματος I της Ο δηγίας και ένα ή περισσότερα είδη (φυτών και ζώων) του Π αραρτήματος II της Οδηγίας (είδη Κ οινοτικού ενδιαφέροντος). Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι οι περιοχές που θα επιλεγούν δεν θα τεθούν υπό καθεστώς απόλυτης προστασίας, αλλά θα τεθούν υπό ένα καθεστώς ειδικής διαχείρισης η οποία δεν θα θίγει ουσιαστικά τις δραστηριότητες που ασκούνται ως σήμερα, αλλά απλώς θα θέτει ορισμένες ρυθμίσεις στην ενάσκησή τους. Στον Εθνικό κατάλογο των Σημαντικών Τόπων για την εξασφάλιση διατήρησης των περιλαμβανόμενων στην Ο δηγία τύπων οικοτόπων και φυτικών και ζωικών ειδών που έχουν προταθεί για ένταξη στο Ο ικολογικό Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000, περιλαμβάνεται και ο τόπος Εκβολές και Στενά Α χέροντα. Ο παράκτιος υγρότοπος των εκβολών του ποταμού Α χέροντα, αποτελεί έναν κρίκο στη δυτική αλυσίδα υγροτόπων της Ελλάδας, μαζί με άλλους σημαντικούς υγρότοπους (Καλαμάς, Λ ούρος-α ραχθος, Α χελώ ος και λιμνοθάλασσες Μ εσσολογγίου- Αιτωλικού, Στροφυλιά, Π ηνειός, Α λφειός), ενώ τα Στενά του Α χέροντα βρίσκονται στο νοτιότερο τμήμα των βουνών του Σουλίου και της Π αραμυθιάς. 7

17 Το σύνθετο τοπίο των εκβολών του ποταμού Α χέροντα, διακρίνεται σε δύο κύριες ενότητες: α) στο δελταϊκό τοπίο με σημαντική ποικιλία σε τύπους φυσικών οικοτόπων (αμμοθίνες, αλοφυτικές κοινότητες, υδρόβιες φυτοκοινότητες, υγρά λιβάδια, καλαμώνες, θαμνώνες με αρμυρίκια, παραποτάμια βλάστηση), και μια μεγάλη επιφάνεια που καλύπτεται από αγροοικοσυστήματα, και β) στο λοφώδεςημιορεινό τοπίο της περιβάλλουσας περιοχής. Το τοπίο της περιοχή ς Στενά Α χέροντα χαρακτηρίζεται από τυπικούς φυσικούς οικοτόπους παρόχθιας βλάστησης στο φαράγγι του Α χέροντα με σαφή πρότυπα οικολογικής διαδοχής, και ημιορεινά-ορεινά τοπία με αξιόλογους τύπους χερσαίω ν φυσικών οικοτόπω ν. Συνοψίζοντας μπορεί να αναφερθεί ότι η περιοχή «Δέλτα και Στενά Α χέροντα» συντίθεται έτσι από τρείς βασικές κατηγορίες εκτάσεων, διαφορετικής μορφής και φυσιογνωμίας, διαφορετικών λειτουργιών και χρήσεων: το μισό περίπου της επιφάνειας αποτελείται από πεδινές, ενώ το άλλο μισό από λοφώδεις, ημιορεινές και ορεινές εκτάσεις. Το δέλτα του Α χέροντα αποτελεί μια τεκτονική λεκάνη η οποία πληρώθηκε με αλλουβιακές αποθέσεις του ποταμού και των άλλων μικρότερων ποταμών και χειμάρρων που υπάρχουν στην περιοχή και χαρακτηρίζεται από ποικιλία εδαφών διαφόρων κατηγοριών, που συνοψίζονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες: υδρόμορφα αλλουβιακά εδάφη, οργανικά εδάφη και εδάφη πάνω στους ασβεστολιθικούς λόφους που περιβάλλουν το Δέλτα. Τα πετρώματα των λοφωδών σχηματισμών και των ημιορεινών και ορεινών όγκων που περιβάλλουν την πεδιάδα του Α χέροντα, είναι κατά κύριο λόγο ασβεστόλιθοι ενώ στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του Α χέροντα συναντάται και ο σχηματισμός του φλύσχη. Τα μητρικά πετρώματα στην κοιλάδα του Α χέροντα (Στενά Α χέροντα) είναι στρωματώδεις ασβεστόλιθοι. Ο ποταμός Α χέροντας, το συνολικό μήκος του οποίου ανέρχετα ι σε 64 χλμ., χαρακτηρίζεται από αυτοτελές υδρογραφικό δίκτυο και η τροφοδότηση της πεδινής κοίτης του ποταμού, μέσω της οποίας τελικά εκβάλλει στη θάλασσα, γίνεται από ένα πλήθος παραπόταμων, ρευμάτων και χειμάρρων, οι λεκάνες απορροής των οποίων κατά το μεγαλύτερο μέρος τους βρίσκονται έξω από την περιοχή μελέτης. Οι ιδιαίτερες αξίες και τα γνωρίσματα της περιοχής «Δέλτα και Στενά Α χέροντα» έγκεινται, επιπλέον των υδρολογικών και γεωμορφολογικών γνωρισμάτων, στην ποικιλία τύπων φυσικών οικοτόπων, στη χλω ρίδα και στην π ο ικ ιλ ό τη τα ορνιθοπανίδα ς και λο ιπ ή ς πανίδας σπονδυλοζώ ω ν, το σύνολο των

18 οποίων στοιχειοθέτησε την πρόταση ένταξης της περιοχής στο Δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000». Π αρά το γεγονός ότι κανένα από τα φυτικά taxa της περιοχής δεν περιλαμβάνεται στο Π αράρτημα II της Ο δηγίας 92/43/ΕΟΚ, ωστόσο η χλωρίδα της δελταϊκής π εριοχή ς του Α χέροντα παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον. Κ αταγράφηκαν 415 φυτικά taxa, από τα οποία 13,8% είναι υδρόβια μακρόφυτα. Εάν σ αυτά προστεθούν και τα υγροτοπικά φυτικά είδη (είδη τα οποία διαβιούν για ένα μέρος μόνο του κύκλου της ζωής τους, σε υδρόβιο περιβάλλον) τότε το συνολικό ποσοστό υδρόβιων φυτών ανέρχετα ι σε 18,1%. Ο σχετικά υψηλός αριθμός υδρόβιων μακροφύτων είναι δείκτης της οικολογικής κατάστασης του εν μέρει καλά διατηρημένου φυσικού δυναμικού του δελτάΐκού συστήματος του Α χέροντα. Μ εταξύ των ειδών που συνθέτουν τη χλω ρίδα του δέλτα του Α χέροντα υπάρχουν είδη με σπάνιες ή περιορισμένες εμφανίσεις στην Ελλάδα [Cotula coronopifolia, Brassica crética spp. aegaea (Κραμπουτσάνα), Dictamnus albus (Ρακοβότανο), Lippia nodiflora (Λουίζα)]. O συνολικός αριθμός φυτικών taxa στο σύνολο της περιοχής Δέλτα και Στενά Α χέροντα ανέρχετα ι σε 509 και θα πρέπει να τονιστεί η παρουσία στα Στενά του Α χέροντα τριών αξιόλογων Βαλκανικών ειδών με περιορισμένη εξάπλωση στην Ελλάδα: Lomelosia epirota (Σ καβιόζα η ηπειρώ της), Scutellaria rupestris (Σκουτελλάρια η λειμώνειος) και Stachys decumbens (Στάχυς ο κατακείμενος) τα οποία περιλαμβάνονται στο IU CN Red D ata Book και στο W CM C Plants Database για την Ελλάδα με τον χαρακτηρισμό Σπάνιο (R), και δύο Ελληνικών Ενδημικών ειδών: Cerastium brachypetalum su b sp. pindigenum, Crépis hellenica subsp. hellenica Η ορνιθοπανίδα του Δέλτα Α χέροντα αποτελείται από 155 είδη πουλιών, ένα μεγάλο μέρος των οποίων περιλαμβάνεται τόσο στη Σύμβαση της Βέρνης «περί διατηρήσεως της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» και στην Κ οινοτική Ο δηγία 79/409 για «τη διατήρηση των άγριων πουλιών» (55 είδη), όσο και στο Κ όκκινο Βιβλίο των Α πειλούμενων Σπονδυλοζώων της Ελλάδας (33 είδη). Στο Δέλτα του ποταμού Α χέροντα, συγκριτικά με άλλους υγροτόπους της Δυτικής, αλλά και της Βόρειας Ελλάδας, παρατηρείται μειωμένο ποσοστό υδρόβιων πουλιών και αυξημένο ποσοστό στρουθιόμορφων, γεγονός που οφείλεται στο ότι η δελτάίκή πεδιάδα του Α χέροντα είναι καλλιεργημένη στο μεγαλύτερο μέρος της. Η παρουσία, ωστόσο, μεγάλου αριθμού ειδών πουλιών, ένα μεγάλο ποσοστό των οποίων προστατεύεται αυστηρά από την Εθνική Νομοθεσία, παρά το γεγονός των έντονων ανθρω πογενώ ν επιδράσ εω ν που σ υ νεχ ίζει να δ έχ ετα ι το δέλ τα του Α χέροντα, 9

19 δηλώνει σαφώς τη μεγάλη σημασία του εν λόγω υγροτόπου ως σταθμού κατά μήκος του δυτικού μεταναστευτικού διαδρόμου για τα πουλιά, που ακολουθεί τη δυτική αλυσίδα υγροτόπων της Ελλάδας. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του ποταμού Α χέροντα για τους πληθυσμούς της ορνιθοπανίδας που διατηρεί και για τα μεταναστευτικά πουλιά για τα οποία χρησιμεύει μαζί με τους άλλους υγροτόπους της Δ. Ελλάδας ως σημεία συγκέντρωσης - ξεκούρασης και ανεφοδιασμού, η περιοχή έχ ει προταθεί για ένταξη στις Σημαντικές για τα Π ουλιά Π εριοχές της Ελλάδας ( ΣΠ Π Ε = Im portant Bird Areas of Greece ) σε εφαρμογή του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Από πανιδική άποψη στην περιοχή υπάρχουν 30 είδη σπονδυλωτών (πλην των πουλιών) της οδηγίας από τα οποία 5 είναι θηλαστικά, 13 ερπετά, 6 αμφίβια και 6 ψάρια, καθώς και 56 είδη πουλιών που περιλαμβάνονται στο Π αράρτημα I της Κ οινοτικής οδηγίας 79/409. Το Δέλτα και τα Στενά του ποταμού Α χέροντα χαρακτηρίζονται επομένως από υψηλή ποικιλότητα ζωικών ειδών, γεγονός που, συνδυαζόμενο με τον υψηλό αριθμό φυτικών ειδών, αποτελεί ένδειξη για την οικολογική κατάσταση και αξία της περιοχής καθώς ο συνολικός αριθμός των ειδών μιας περιοχή ς θεωρείται γενικά ως δείκτης της οικολογικής της κατάστασης. Ως προς τη βλάστηση (Χ άρτης 7), στη δελτάίκή περιοχή του ποταμού Α χέροντα, όπου θεωρούμε ότι περιλαμβάνονται και οι περιβάλλοντες λοφώδεις και ημιορεινοί σχηματισμοί ως αναπόσπαστη οικολογική συνέχεια, παρατηρείται μεγάλη ποικιλότητα σε τύπους φυσικών οικοτόπων του Π αραρτήματος I της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (23 τύποι οικοτόπων) οι οποίοι αντιστοιχούν σε 20 φυτοκοινωνίες εντα γμένες σε επιμέρους εν ό τη τες βλάστησ ης: αμμόφιλη βλάστηση(3 φυτοκοινωνίες), αλοφυτική και βραχόφιλη βλάστηση (2 φυτοκοινωνίες), υγρά λιβάδια με Juncus spp. (Βούρλα) (1 φυτοκοινωνία), θαμνώνες με Tamarix parviflora (1 φυτοκοινωνία), βλάστηση τελείω ς βυθισμένων υδρόβιων φυτών (3 φυτοκοινωνίες), βλάστηση φυτών ριζωμένων ή μη στον πυθμένα με επιπλέοντα άνθη ή φύλλα (2 φυτοκοινωνίες), ελοφυτική βλάστηση (2 φυτοκοινωνίες), παραποτάμια βλάστηση (2 φυτοκοινωνίες), δασική βλάστηση με χαλέπιο πεύκη (1 φυτοκοινωνία), θαμνώδης βλάστηση με Juniperus phoenicea (Ά ρκευθος) και Euphorbia dendroides (Καρναρέζα), δασική βλάστηση με Quercus ithaburensis spp. macrolepis (Δρυς η μακρολέπια) (1 φυτοκοινωνία), μακκία βλάστηση με Quercus coccifera (Π ουρνάρι) (1 φυτοκοινωνία), φρυγανική βλάσ τησ η (1 φυτοκοινω νία). 10

20 Οι φυσικές διεργασίες εξέλιξης των οικοσυστημάτων και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην περιοχή του Δέλτα και των Στενών του Α χέροντα βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που ασκούνται εδώ και πολλές εκατοντάδες χρόνια στο Δέλτα (και λιγότερο στα Στενά) του Α χέροντα, καλύπτουν μεγάλο ποσοστό της έκτασης της περιοχής, έχουν οδηγήσει σε σημαντική αλλοίωση τη φυσική κατάσταση των οικοσυστημάτων και είναι οι ακόλουθες: εντατική γεωργική καλλιέργεια του μεγαλύτερου τμήματος του Δέλτα, που είναι απόλυτα συνυφασμένη με την ανάπτυξη ενός πυκνού δικτύου εγγειοβελτιω τικώ ν έργων, η επέκταση των καλλιεργειών προς τον ποταμό για τις «ανάγκες» της οποίας έχ ει αποψιλωθεί η φυσική παραποτάμια βλάστηση με μηχανική εκχέρσω ση και πυρκαγιές, η βόσκηση, το κυνήγι, η τουριστική δραστηριότητα και η κατά τόπους έντονη και άναρχη ανοικοδόμηση. Τα εγγειοβελτιω τικά έργα για απόδοση μεγαλύτερων εκτάσεων της δελταϊκής πεδιάδας στη γεωργία, και οι αλλαγές στις χρήσεις της γης που ακολούθησαν κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της έκτασης των φυσικών οικοτόπων, τον κατατεμαχισμό τους και τη μεταβολή της δομής τους, με συνέπειες να μειωθεί η ποικιλότητα και οι πυκνότητες πληθυσμών τόσο των φωλιαζόντων υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών, όσο και των λοιπών κατηγοριών σπονδυλωτών. Η εκτενής χρήση των χημικών λιπασμάτων μετέβαλε σε ένα βαθμό τη σύνθεση της χλωρίδας και σε περιορισμένο ποσοστό τη βλάστηση της περιοχής, καθόσον αναπτύχθηκαν περισσότερο και σε μεγαλύτερη έκταση τα νιτρόφιλα είδη εκτοπίζοντας, τοπικά τουλάχιστον, άλλα είδη της χλωρίδας των υγροτοπικών περιοχώ ν. Για να γίνει αντιληπτό το πρότυπο εξέλιξης των υγροτοπικών οικοσυστημάτων του Α χέροντα αρκεί να αναφερθεί ότι στη διάρκεια των τελευταίων 35 ετών και με βάση τα αποτελέσματα φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών λήψης 1960 και 1985 με διόρθωση και ταυτοποίηση, με επιτόπια εργασία υπαίθρου, ώστε να αντιπροσωπεύεται το σημερινό πρότυπο κάλυψης της βλάστησης προέκυψαν τα ακόλουθα: α) Υ πήρξε απώ λεια φυσικών οικοσυστημάτων έκτασης 164 Ιια που αντιστοιχεί με 5 Ιια/έτος.

21 ά) Το 1960 οι φυσικοί οικότοποι κάλυπταν το 44% της συνολικής έκτασης της δελταϊκής πεδιάδας (1630 Ιια), ενώ το 1995 κάλυπταν μόνο το 34%, κυρίως λόγω επέκτασης της καλλιεργούμενης επιφάνειας. Λαμβάνοντας υπόψη από τη μια τα ιδιαίτερα οικολογικά γνωρίσματα και από την άλλη τις ανθρώπινες επιδράσεις που παρατηρούνταιι στο Δέλτα και στα Στενά, οι προτάσεις για προστασία και ανάδειξη τόσο των υγροτοπικών οικοσυστημάτων του Α χέροντα, όσο και των ημιορεινών και ορεινών χερσαίω ν οικοσυστημάτων στα Στενά του ποταμού, πρέπει να εντάσσονται σε ένα συνολικό και συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρότυπο «ανάπτυξης» που έχ ει εφαρμοστεί σε ορισμένες προστατευόμενες π ερ ιο χές και που στηρίζεται στην μη αειφορική εκμετάλλευση της γης και των φυσικών πόρων (κυρίως γλυκού νερού) και στην αγνόηση των θετικών αλληλεπιδράσεω ν που υπάρχουν μεταξύ φυσικών και αγροτικών οικοσυστημάτων, δεν αποτελεί την καλύτερη πρόταση διαχείρισης. Στην περιοχή του Δέλτα, σε πολλές θέσεις ευαίσθητων οικοσυστημάτων είναι εμφανής η υποβάθμιση και έχει αρχίσει η μείωση της αποδοτικότητας των εδαφών ως αποτέλεσμα της αρχής εξάντλησης των αξιών και πόρων της περιοχής. Η διεθνής πρακτική και πείρα από παρόμοιες περιπτώ σεις έδειξε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι ακραίες ενέργειες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αποφυγή τόσο της μη αειφορικής ανάπτυξης και εκμετάλλευσης (βραχυπρόθεσμα οικονομικά οφέλη), που έχ ει ως συνέπεια την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων όσο και της στρατηγικής των απαγορεύσεω ν και της απόλυτης προστασίας. Η επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας και της ανάπτυξης είναι απαραίτητη βασική προϋπόθεση. Συνεπώς, η αειφορική διαχείριση είναι επιβεβλημένη και θα πρέπει να στηρίζεται στην αξιολόγηση των πραγματικών δυνατοτήτων του Δέλτα και το μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των απαραίτητων μέτρων-έργων προς όφελος της περιοχής μελέτης και των κατοίκων που ζουν από αυτήν. Η ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων διαχείρισης μέσα από σχεδιασμένη παρέμβαση, είναι πλέον εμφανής στην περιοχή του Α χέροντα, καθώς η υποβάθμιση του υγροτόπου έφτασε σε τέτοιο σημείο που οι λειτουργίες του επηρεάζονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην ανταποκρίνονται πλέον στις αυξανόμενες ανάγκες και προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου. Ο σκοπός της εκπόνησης Ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου για την περιοχή Ε κ β ο λ ές και Στενά Α χέρ ο ντα είναι η μελέτη της περιοχής στα πλαίσια της ένταξής της στο Π ανευρωπαϊκό Δίκτυο Π ροστατευόμενων Π εριοχώ ν "ΦΥΣΗ 2000", με βασική επιδίω ξη τη ν τεκμηρίω σ η του προστατευτέου αντικειμένου, δηλ. της

22 π ερ ιο χή ς, των τύπων οικοτύπω ν και των ειδών. Σ υγκεκριμένα, οι επιμέρους σκοποί είναι: Η περιγραφή της περιοχή ς ως προς τα αβιοτικά και βιοτικά γνωρίσματα, τις χρήσεις γης, το νομικό καθεστώς, τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά γνωρίσματα. Η κατασκευή χαρτών (τοπογραφικού, χάρτη καλύψεων και χρήσεω ν γης, γεωλογικού, εδαφολογικού, υδρολογικού, βλάστησης, χλωρίδας, εξάπλωσης και αφθονίας πανίδας και β ιοποικιλότη τας). Η περιγραφή και αξιολόγηση των τύπων οικοτύπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που περιλαμβάνονται στα Π αραρτήματα I και II της Ο δηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς και άλλων σημαντικών ειδών για την περιοχή όπως ενδημικά, προστατευόμενα, α πειλούμ ενα κ.λ.π. Ο εντοπισμός των αναγκών για μέτρα διατήρησης, τα οποία ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων του Παρ/ματος I και των ειδών του Παρ/ματος II, που απαντούν στην περιοχή. Η υποβολή προγράμματος παρακολούθησης για τους σημαντικούς τύπους οικοτόπων και τα σημαντικά είδη φυτών και ζώων. 13

23 Μ ΕΡΟΣ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η 2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ Π ΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ Γεω γραφία Η περιοχή μελέτης (Χ άρτης 1) αποτελείται από το Δέλτα και τα Στενά του ποταμού Α χέροντα, τα οποία βρίσκονται στη Δυτική Ελλάδα, στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Η πείρου και ανήκουν στους Νομούς Π ρεβέζης και Θεσπρωτίας. Η γεωγραφική θέση της περιοχή ς καθορίζεται από τις παρακάτω συντεταγμένες: Δ έλτα Α γέροντα Β.Γ.Π ' ' Α.Γ.Μ ' ' Σ τενά Α χέροντα Β.Γ.Π ' ' Α.Γ.Μ ' ' Τα όρια της περιοχή ς ακολουθούν φυσικά χαρακτηριστικά στοιχεία αναγνωρίσιμα στο Χάρτη 1 και στο έδαφος (κορυφογραμμές, χείμαρροι, ποτάμια, ακτές, κ.ά) ή τεχνη τά (δρόμοι, τεχνη το ί αύλακες, κ.ά). Στο Δ έλτα του Α χέροντα τα όρια καθορίζονται ως εξής: αρχίζουν από την Κ οινότητα Μ εσοποτάμου και ακολουθούν την κορυφογραμμή των λοφίσκων Α ντίλαλος και Κ ανάρης, μέχρι να συναντήσουν τη θάλασσα. Στο δυτικό και νοτιοδυτικό τμήμα ακολουθούν την ακτογραμμή μέχρι την τοποθεσία Αλωνάκι και από εκεί με βάση τη χωροσταθμική των 40 μ. σε μικρό τμήμα διέρχονται από τον εθνικό δρόμο Π ρέβεζα-π άργα, τον οποίο ακολουθούν μέχρι το σημείο αφετηρίας. Στα Στενά Α χέροντα, τα οποία βρίσκονται στο νοτιότερο τμήμα των βουνών Σουλίου και Παραμυθιάς, τα όρια αρχίζουν από τη Σκάλα Τζαβέλενας και ακολουθούν την κορυφογραμμή μέχρι την κορυφή Τσούκα. Από εκεί διατρέχουν τμήμα του χειμάρρου του ποταμού Α χέροντα που βρίσκεται βόρεια του οικισμού Τρικάστρου μέχρι τη συμβολή του με τον ποταμό αυτόν. Από το σημείο αυτό και με κατεύθυνση προς βορρά ακολουθεί τη νοητή γραμμή των λόφων, η οποία και συμπίπτει με τα διοικητικά όρια των Νομών Θ εσπρωτίας και Ιωαννίνων μέχρι την κορυφή Φ λάμπουρο. Τ α όρ ια στη σ υ ν έχ εια ακολουθούν τη νοη τή γραμμή μέχρι τον 14

24 παραπόταμο, ο οποίος διέρχετα ι από τα Ερείπια Κίφας και στο ύψος των Ερειπίων αυτών μέχρι να συναντήσουν το Τσαγγαριώτικο ρέμα. Τέλος, διατρέχουν τη νοητή γραμμή που συνδέει τους λοφίσκους κάτω από το ύψωμα Μ ορφή μέχρι τη Σκάλα της Τζαβέλενας. Η συνολική έκταση της περιοχής μελέτης ανέρχετα ι στα 4935 Ιια που προκύπτει από την έκταση του Δέλτα του Α χέροντα και των Στενών του. Η περιοχή υπάγεται σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Δασών, Α γροτικής Ανάπτυξης, Ειρηνοδικεία κ.ά. Α ναλυτικά η διοικητική υπαγωγή της περιοχής έχει ως εξής: Δασική υπαγωγή: Το Δέλτα και το νότιο τμήμα των Στενών του ποταμού Α χέροντα υπάγονται στο Δασονομείο Κ αναλλακίου, στη Διεύθυνση Δασών του Νομού Π ρεβέζης και στην Επιθεώρηση Δασών Η πείρου. Το ΒΑ τμήμα των Στενών ανήκει στο Δασαρχείο Η γουμενίτσας, στη Διεύθυνση Δασών του Νομού Θεσπρωτίας και στην Π εριφερειακή Επιθεώρηση Δασών Ηπείρου. Γεωργική υπαγωγή: Το Δέλτα και το νότιο τμήμα των Στενών ανήκουν στη Διεύθυνση Α γροτικής Α νάπτυξης του Νομού Π ρεβέζης, ενώ το ΒΑ τμήμα των Στενών στη Διεύθυνση Α γροτικής Α νάπτυξης του Νομού Θ εσπρωτίας. Ολη η περιοχή μελέτης υπάγεται στην Π εριφερειακή Διεύθυνση Γεωργικής Α νάπτυξης Η πείρου με έδρα τα Ιωάννινα. Δικαστική υπαγωγή: Το Δέλτα και το νότιο τμήμα των Στενών ανήκουν στο Ειρηνοδικείο Κ αναλλακίου, στο Π ρωτοδικείο Π ρεβέζης και στο Εφετείο Ιωαννίνων. Το ΒΑ τμήμα των Στενών του ποταμού Α χέροντα ανήκουν στο Ειρηνοδικείο Παραμυθιάς, στο Π ρωτοδικείο Η γουμενίτσας και στο Εφετείο Κ έρκυρας. Η περιοχή μελέτης υπάγεται διοικητικά στην περιφ έρεια της Η πείρου. Στη Ν ομαρχία Π ρεβέζης υπάγονται το Δέλτα και το Ν Δ τμήμα των Στενών, ενώ το ΒΑ τμήμα των Στενών υπάγεται στη Ν ομαρχία Θεσπρωτίας. 15

25 Καλύψεις γης Μ ε βάση την κατάταξη του Corine Land Cover, στο Δέλτα και στα Στενά Α χέροντα καταγράφηκαν αντίστοιχα 14 και 7 κατηγορίες χρήσεω ν γης (Χάρτης 2), ενώ συνολικά για την περιοχή αναφέρονται 15 διαφορετικές κατηγορίες χρήσεων, οι εκτάσεις και τα ποσοστά των οποίων δίνονται στον Π ίνακα 1. Σε όλη την σχεδόν την επιφάνεια που κ α τέχει η περιοχή ασκείται η βόσκηση και το κυνήγι. Ειδικότερα για κάθε κατηγορία χρήσεω ν γης έχουμε τα ακόλουθα: Δέλτα Αχέροντα 1.1.2: Διακεκομένη αστική οικοδόμηση Οι χρήσεις αυτές ανήκουν στις Κ οινότητες Αμμουδιάς και Μ εσοποτάμου οι οποίες εμφανίζουν έντονη οικοδομική δραστηριότητα σε συνδυασμό με την αυξανόμενη οικοτουριστική κίνηση στην περιοχή. Στη Βαλανιδοράχη δεν χαρτογραφήθηκε (Corine Land Cover) η παραπάνω χρήση γης, η οποία καταλαμβάνει, με βάση τη φωτοερμηνεία των αεροφωτογραφιών και τις επιτόπιες εργασίες υπαίθρου, έκταση 20,5 ha : Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη Αυτός ο τύπος χρήσης καταλαμβάνει σήμερα πολύ μικρή έκταση και ανέρχεται σε 0,5 ha. Η μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη με βάση την χαρτογράφηση κατά Corine Land cover κάλυπτε πολύ μεγάλη έκταση η οποία σήμερα χαρακτηρίζεται ως αρόσιμη αρδεύσιμη γη : Μόνιμα αρδευόμενη γη Α ποτελεί την κύρια χρήση γης στο Δέλτα με αροτραίες και με μικρής έκτασης κηπευτικές και δενδρώδεις καλλιέργειες. Τα είδη των καλλιεργειώ ν αυτών καταγράφονται στο Κ εφάλαιο (παραγωγή καλλιεργούμενων φυτών). Βέβαια οι καλλιέργειες εμφανίζουν μικρές διακυμάνσεις στο σύνολο της έκτασης από έτος σε έτος, λόγω της χαμηλής στρεμματικής απόδοσης των εδαφών στις εκτάσεις που κατακλύζονται με υφάλμυρα νερά. 16

26 3.1.1: Δάσος πλατύφυλλων Τα δάση αυτά αντιπροσω πεύονται από τις συστάδες των παρόχθιων δασών και της ζ)ιιβΐαι$ ίίΐιαόιιτβηείε βιιάβρ. ηιαοτοίβρίε (Δρυς η μακρολέπια). Τόσο οι παρόχθιες συστάδες όσο και οι συστάδες της δρυός βόσκονται από τα αιγοπρόβατα και βοοειδή των κοινοτήτω ν Β αλανιδοράχης, Α μμουδιάς και Μ εσοποτάμου : Δάσος κωνοφόρων Η χαλέπιος πεύκη εμφανίζεται με τη μορφή πυκνών συστάδων με ισχυρή φυσική αναγέννηση στα χαμηλότερα τμήματα. Αν και από τη χαλέπιο πεύκη μπορούν να παραχθούν μικρές ποσότητες ξύλου σύμφωνα με τις κάθε φορά συντασσόμενες διαχειριστικές μελέτες, εν τούτοις η εκμετάλλευση αυτής της μορφής είναι ασύμφορη. Στο μεγαλύτρο τμήμα ασκείται η βοσκή με αιγοπρόβατα και βοοειδή : Φυσικοί βοσκότοποι Εδώ περιλαμβάνονται εκτάσεις των φρυγανικών οικοσυστημάτων και των εγκαταλελειμένω ν αγρών. Η βόσκηση ασκείται από αιγοπρόβατα και βοοειδή, για τα οποία υπάρχουν εγκατεστημένοι στάβλοι στην περιοχή. Η βοσκοικανότητα αυτών των εκτάσεω ν είνα ι μικρότερη από τη βοσκοφ όρτω ση : Θάμνοι και χερσότοποι Κ αταλαμβάνουν μικρές διάσπαρτες εκτάσεις οι οποίες προέρχονται κύρια από την υποβάθμιση μακκίας βλάστησης. Οι εκτάσεις αυτές χρησιμοποιούνται για βόσκηση από τα οικόσιτα κυρίως ζώα των κοινοτήτων Βαλανιδοράχης, Μ εσοποτάμου και Αμμουδιάς. Εχουν παρατηρηθεί εκχερσώ σεις της βλάστησης με σκοπό την απόκτηση γης για καλλιέργεια της ελιάς ή και για οικοπεδοποίηση : Σκληρόφυλλη βλάστηση Εμφανίζεται με τη μορφή πυκνής μακκίας βλάστησης και αραιότερης μορφής στα υποβαθμισμένα τμήματα της περιοχής. Οι συστάδες στις τοποθεσίες Αξούτης και Λ ασπότοπος είναι πολύ πυκνές και δεν χρησιμοποιούνται για βόσκηση ή απόληψη ξυλείας. Στα υποβαθμισμένα τμήματα και εκεί που οι συστάδες εμφανίζονται αραιές βόσκουν αιγοπρόβατα και βοοειδή. Επίσης στις περιοχές αυτές υπάρχουν και μερικά δένδρα ελιάς που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ελαιόλαδου. 17

27 3.3.1: Παραλίες, αμμόλοφοι, αμμουδιές Καταλαμβάνουν μικρές εκτάσεις στη περιοχή της Αμμουδιάς που διακόπτονται από την εισαγωγή τεχνητώ ν φυτειών με τα είδη Eucalyptus rostrata και Populus nigra. Χ ρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες τουρίστες κατά τη θερινή περίοδο : Απογυμνωμένοι βράχοι Π ρόκειται για τις βραχώδεις ακτές που καλύπτονται από λίγα ποώδη και θαμνώδη φυτικά είδη και δεν χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο. Α ποτελούν βιοτόπους ειδών της ορνιθοπανίδας του τόπου^άε) : Βάλτοι στην ενδοχώρα Κ αταλαμβάνουν σημαντική έκταση μέσα στον υγρότοπο και χρησιμοποιούνται εποχια κά για τη βόσκηση προβάτων και βοοειδών. Οι εκτάσεις αυτές ποικίλουν από εποχή σε εποχή και κατακλύζονται από νερά στη διάρκεια του έτους. Η έκτασή τους είναι μικρότερη από αυτή που έχει χαρτογραφηθεί στο Corine Land Cover, διότι τμήματά τους χρησιμοποιούνται για καλλιέργεια και στη συνέχεια εγκαταλείπονται, αφού η στρεμματική τους απόδοση είναι πολύ χαμηλή, μειώνοντας παροδικά μ αυτόν τον τρόπο το βαθμό εγκατάστασης της φυσικής βλάστησης. Στο δυτικό τμήμα του Δ έλτα παρατηρήθηκαν θέσεις απόθεσης σκουπιδιών : Ροές υδάτων Π ρόκειται για τα ύδατα της κοίτης του ποταμού Α χέροντα τα οποία χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους ερασιτέχνες ψαράδες για αλιεία και για αναψυχή με τη μορφή περιηγητικώ ν διαδρομών : Τεχνητές ζώνες ύδατος Π ρόκειται για τα αρδευτικά και αποστραγγιστικά δίκτυα στη Δελταϊκή πεδιάδα. Μ ε την εντατική καλλιέργεια και την απόδοση μεγαλύτερων εκτάσεων στη γεωργία διαχρονικά τα κανάλια άρδευσης και αποστράγγισης αυξήθηκαν σημαντικά. Σε μερικά από αυτά τα κανάλια διενεργείται η ερασιτεχνική αλιεία. Επίσης μέσα σ αυτά εισέρχονται κτηνοτροφικά απόβλητα από τους στάβλους που βρίσκονται σε παρακείμενες τοποθεσίες. Για την επέκταση του αρδευτικού δικτύου στα βαθύπεδα Αμμουδιάς - Β αλανιδοράχης έχ ει εκπονηθεί μελέτη (ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων Δ7) η οποία όμως δεν έχ ει υλοποιηθεί. 18

28 5.2.3: Θάλασσα και ωκεανοί Χ ρησιμοποιούνται για κολύμπι, ψάρεμα και διαδρομές αναψυχής με μικρά τουριστικά σκάφη. Κ ατά θέσεις εισρέουν νερά που διέρχονται από περιοχές με στάβλους, μειώνοντας την ποιότητα των νερών για κολύμβηση αλλά και την αισθητική αξία της περιοχής. Στενά Αχέροντα 2.2.2: Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες με σαρκώδεις καρπούς Η χρήση αυτή αντιπροσω πεύεται από πολύ μικρή έκταση στην οποία καλλιεργούνται κερασιές και αχλαδιές : Δάση πλατύφυλλων Οι παραποτάμιες συστάδες στα χαμηλότερα τμήματα των στενών Α χέροντα, οι συστάδες με Quercus frainetto και Q. ithaburensis subsp. macrolepis συγκροτούν τα δάση πλατυφύλλων στον υπόροφο των οποίων υπάρχουν θάμνοι ή φρύγανα. Στις συστάδες αυτές ασκείται η βόσκηση με αιγοπρόβατα, των οποίων οι αριθμοί έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια : Φυσικοί βοσκότοποι Καταλαμβάνουν εκτάσεις που εμφανίζονται διάσπαρτες στην περιοχή και κύρια στις υψ ηλότερες τοποθεσίες κοντά στα όρια της περιοχής των Στενών Α χέροντα. Χ ρησιμοποιούνται από τα αιγοπρόβατα των κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής : Θάμνοι και χερσότοποι Καταλαμβάνουν πολύ μικρές εκτάσεις στο ΒΑ τμήμα των Στενών και χρησιμοποιούνται για βοσκή : Σκληρόφυλλη βλάστηση Τα δάση αυτά καταλαμβάνουν σημαντική έκταση και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή καυσοξύλων. Η απόληψη της ποσότητας των καυσοξύλων καθορίζεται από τις συντασσόμενες κάθε φορά διαχειριστικές μελέτες. Η παραπάνω χρήση δεν θεωρείται οικονομικά προσοδοφόρα, ούτε και με την μορφή του συμπληρωματικού εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Στη χαρτογράφηση κατά Corine 19

29 Land Cover εκτάσεις με συστάδες σκληρόφυλλης βλάστησης έχουν χαρτογραφηθεί με τον κωδικό ως δάσος κωνοφόρων. Από τη φωτοερμηνεία των αεροφωτογραφιών διαφόρων χρονικώ ν περιόδων, από τις διαχειριστικές μελέτες που αναφέρονται στην περιοχή αυτή και από τις επιτόπιες παρατηρήσεις προκύπτει ότι έχουμε σκληρόφυλλη βλάστηση. Η άσκηση της βοσκής γίνεται από αιγοπρόβατα των οποίων ο αριθμός μειώνεται συνεχώς κατά την τελευταία διετία : Απογυμνωμένοι βράχοι Αυτοί καταλαμβάνουν μικρή έκταση και αποτελούν τα κάθετα και απόκρημνα βράχια στις όχθες του ποταμού Α χέροντα : Ροές υδάτων Π ρόκειται για τα ύδατα της κοίτης του ποταμού στα οποία δεν έχουμε ανθρώπινες δραστηριότητες. Κ ατά πληροφορίες στα πλαίσια οικοτουριστικής ανάπτυξης της περιοχή ς θα προταθούν, από διάφορες εταιρίες σύνταξης μελετών, χρήσεις αναψυχής στις οποίες θα περιλαμβάνεται και το καγιάκ. Πίνακας 1. Εκτάσεις και ποσοστά χρήσεων γης στην περιοχή «Εκβολές και στενά Αχέροντα GR » με βάση την κατάταξη Corine. Κωδικός κάλυψης Χαρακτηρισμός κάλυψης γης Land cover Έκταση σε ha Ποσοστό % Δέλτα Στενώ ν Δέλτα Στενώ ν Σύνολο ανά κατηγορία κάλυψης σε ha Δκχκεκομένη αστική οικοδόμηση 77,0 0,0 100,0% 0,0% 77, Μη αρδεΰσιμη αρώσιμη γη 0,6 0,0 100,0% 0,0% 0, Μόνιμα αρδευόμενη γη 1078,8 0,0 100,0% 0,0% 1078, Οπωροψόρα δένδρα και φυτείες με 0,0 0,5 100,0% 0,0% 0,5 σαρκώδεις καρπούς Δάσος πλατύφυλλων 81,6 160,2 33,7% 66,3% 241, Δάσος κωνοφόρων 75,3 0,0 100,0% 0,0% 75, Φυσικοί βοσκότοποι 101,5 202,5 33,4% 66,6% 304, Θάμνοι και χερσότοποι 100,6 58,0 63,4% 36,6% 158, Σκληρόφυλλη βλάστηση 413,2 1890,0 17,9% 82,1% 2303, Παραλίες,αμμόλοφοι, αμμουδιές 10,4 0,0 100,0% 0,0% 10, Απογυμνωμένοι βράχοι 43,7 8,0 84,5% 15,5% 51, Βάλτοι στην ενδοχώρα 364,9 0,0 100,0% 0,0% 364, Ροές υδάτων 23,1 1,0 95,9% 4,1% 24, Τεχνητές ζώνες ύδατος 7,5 0,0 100,0% 0,0% 7, Θάλασσα και ωκεανοί 316,6 0,0 100,0% 0,0% 316,6 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.694,8 2320,2 5015,0 20

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Οι αμμοθίνες ή θίνες, είναι μικροί λόφοι από άμμο που συνήθως βρίσκονται στις παράκτιες περιοχές. Αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Π. Κακούρος Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), (60394) 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Η ανάγκη διατήρησης-παρακολούθησης-ανάδειξης των υγροτόπων της Αττικής Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Υπεύθυνος έργου από πλευράς ΕΛΚΕΘΕ: Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης zogaris@ath.hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION Giannouris Ε. & Manolaki P. giannouris.epaminondas@gmail.com manolaki@upatras.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΟΡΟΣ ΙΤΑΜΟΣ - ΣΙΘΩΝΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΟΡΟΣ ΙΤΑΜΟΣ - ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟ ΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟ ΤΟΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ : ΟΡΟΣ ΙΤΑΜΟΣ - ΣΙΘΩΝΙΑ (0 * 1270002) ν ': ':' ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XI Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Εγκατάσταση και αποτελέσματα παρακολούθησης της φυσικής και τεχνητής αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα, προοπτικές έρευνας και τεκμηρίωσης Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Ε. Περουλάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Α. Μπαρνιάς, Δασολόγος MSc Δρ. Π. Λυμπεράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΔΕΔΣ Λευκά Όρη Τα Λευκά Όρη καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

DΒ3.1 Determination of the Ideotype of Lake Ismarida

DΒ3.1 Determination of the Ideotype of Lake Ismarida "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Β3 Β3. Προτάσεις και διαμόρφωση μέτρων για την προστασία και ανόρθωση του οικοσυστήματος της λίμνης Ισμαρίδας ΠΒ3.1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Η κατάσταση των υγροτόπων Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας Οι νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας -προϋπάρχουσα γνώση- Η πρώτη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, ΤΜ. Βιολογίας, Πανεπ. Αθηνών Διημερίδα: Έτος βιοποικιλότητας, η επόμενη μέρα και η ελληνική πραγματικότητα, Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 2.2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 2.6.1.ια. ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ»

Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 2.2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 2.6.1.ια. ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 2.2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 2.6.1.ια ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Συστήματος Στήριξης Αποφάσεων Expert

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ GIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ ΑΠΟ ΜΗ-ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Λάζαρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά δασογεωργικά συστήµατα της Ελλάδας: η περίπτωση του ήµου Ασκίου. Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης και Ε. Μπατιάνης

Παραδοσιακά δασογεωργικά συστήµατα της Ελλάδας: η περίπτωση του ήµου Ασκίου. Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης και Ε. Μπατιάνης Παραδοσιακά δασογεωργικά συστήµατα της Ελλάδας: η περίπτωση του ήµου Ασκίου Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης και Ε. Μπατιάνης Πλεονεκτήµατα δασογεωργικών συστηµάτων Περιβαλλοντικά Οικονοµικά. Απορροή, διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ

ρ. ρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Το Εθνικό Πάρκο Σχοινιά Μαραθώνα βρίσκεται στην Αττική και στην πεδιάδα του Μαραθώνα, στην ομώνυμη περιοχή. Το δάσος του Σχοινιά Μαραθώνα βρίσκεται στο Β.Α. τμήμα της Αττικής, σε απόσταση 45χλμ. από την

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ Τίτλος προγρ/τος : «Μελετώ και διερευνώ το χώρο του λιμανιού του Κουφονησίου» Σχ. χρονιά : 2005-06 Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : Ντέμσια Γεωργία (συντονίστρια) Χριστοδούλου Τριανταφυλλιά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Κερκίνη 620 55 Κάτω Πορόια Τηλέφωνο. 23270 28004 Τηλεομ/πο: 23270 28005 Ηλ.Ταχ/μείο: info@kerkini.gr www.kerkini.gr Κερκίνη, 28 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus) ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (Monachus monachus) Η Μεσογειακή Φώκια είναι το µόνο είδος φώκιας που συναντάται στη Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή

Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Βασιλική Χρυσοπολίτου και Πέτρος Κακούρος, ΕΚΒΥ Το κλίμα και τα δάση στο μέλλον Υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ωλενός, Ακράτα

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ωλενός, Ακράτα ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ωλενός, Ακράτα Από τα αρχαία χρόνια, η γεωργία συνεχώς «απαλλοτριώνει» περιοχές από την άγρια φύση. τέως λίμνη Αγουλινίτσα Η Γεωργία κατακερματίζει το βιότοπο των ειδών που χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò 2 Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò áíèñþðéíåò áíüãêåò ìå ôá ëéìíáßá ïéêïóõóôþìáôá ìå Ýíáí áñìïíéêü

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο ιαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Κίµων Χατζηµπίρος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πρόεδρος Φορέα ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα Σχινιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί ονοματολογίας

Ορισμοί ονοματολογίας Περιγραφή των τύπων κάλυψης γης του Corine 2000 Απόδοση στα ελληνικά: Ρούλα Τρίγκου 1. Τεχνητές επιφάνειες Ορισμοί ονοματολογίας 1.1. Αστική οικοδόμηση 1. 1. 1. Συνεχής αστική οικοδόμηση Το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Κυριάκος Γεωργίου Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών E-mail kgeorghi@biol.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

LAYMAN S ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE08 NAT/GR/000533

LAYMAN S ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE08 NAT/GR/000533 LIFE08 NAT/GR/000533 ΑΝΑΦΟΡΑ LAYMAN S Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών Ασφάλεια & Αποδοτικότητα 4 Παρεμβάσεων στην NATURA 2000 της Ρόδου FRAMME Σεπτέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ. (www.auth.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ. (www.auth. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (www.auth.gr/forestry) ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ γενικά στοιχεία Το χωριό µας, η Ειδοµένη, είναι στενά συνδεδεµένο µε τον Αξιό ποταµό, ο οποίος εισέρχεται στην Ελλάδα σε απόσταση 1.500 µέτρων από τον οικισµό και δηµιουργεί µια εύφορη κοιλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΔ ΠΟΚαΜαΚεΒε Προστασία & Ανάπτυξη

ΦΔ ΠΟΚαΜαΚεΒε Προστασία & Ανάπτυξη Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) Management Body of Ecodevelopment Area of Karla - Mavrovouni Kefalovriso Velestino (E.A.Ka.Ma.Ke.Ve)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους 1. Εισαγωγή Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Χ. Ιωάννου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη, e-mail: chioannou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ

Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ ΗΧΗΤΙΚΟ - ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΕ ΜΟΥ Ο Πενταδάκτυλος είναι επιμήκης ασβεστολιθική

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE3 ENV/GR/217 Task 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ I. ιεθνείς Συµβάσεις και Κοινοτικές Κανονιστικές Πράξεις Σύµβαση Ραµσάρ: Στρατηγικό Σχέδιο 1997-2002. Σύµβαση για τη βιολογική ποικιλότητα. Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Mediterranean Agronomic Institute of Chania

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Mediterranean Agronomic Institute of Chania 2015 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο C A L E N D A R Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Mediterranean Agronomic Institute of Chania Ελληνική Δημοκρατία - Περιφέρεια Κρήτης Hellenic Republic - Region Of Crete

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. 'jt, Λι» (,'* Fj law* ΒΙΜ^>Λ. ti. β ^ Η Basllli

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. 'jt, Λι» (,'* Fj law* ΒΙΜ^>Λ. ti. β ^ Η Basllli ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ»* '* mwm WM'ti «βρηκ?' 1 ύ>, - 'jt, Λι» (,'* Fj law* ΒΙΜ^>Λ. ti P p'!^j^ β ^ Η Basllli Μ V "r." i η,% ΨΈΒΜ, ν; mt:;" IV' ' -» g g j Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΔΡΑΣΗ 2: Παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων Παραδοτέο: Έκθεση των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών

Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘΙΑΓΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών ρ. Σ. Γκατζογιάννης, Τακτικός ερευνητής Ι Ε/ ΕΘΙΑΓΕ 1. Το σύστηµα αξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ *Η Εργασία αυτή βασίστηκε σε αντίστοιχο πλαίσιο που εφαρμόζεται από τον Όμιλο LAFARGE με τις κατάλληλες προσαρμογές και αναφορές στην

Διαβάστε περισσότερα

LIFE - ΦΥΣΗ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας. Κλίμακα: 1:5000

LIFE - ΦΥΣΗ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας. Κλίμακα: 1:5000 ,,, LIFE+ /NAT/CY/ Χάρτης του Μικρο-αποθέματος του φυτού *Ophrys kotchyi Περιοχή Μιτσερού,, DEVELOPMΕNT PROGRAMME Οικότοποι Natura Γεωργικές Καλλιέργειες,, Ισοϋψείς γραμμές (ισοδιάσταση m) Όρια Μικροαποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) Αρχή διαδρομής ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 24.340 μέτρα, επομένως το σύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς της 23/8/2007 στο Πάρνωνα

Α. Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς της 23/8/2007 στο Πάρνωνα Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Υγροτόπων

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Υγροτόπων ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 14 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΗΧΑΝ1ΩΝΑΣ / 57001 ΘΕΡΜΗ / ΤΗΛ. 473.320,475.604 / ΕΑΧ: 471.795 Πρόγραμμα Παρακολούθησης Υγροτόπων Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον

Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον Έργο Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» NATURA 20 0 0 Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1 Τα κείμενα της παρούσας έκδοσης έχουν γραφεί από τους ακόλουθους: Ευτυχία Αλεξανδρίδου, Μαρία Αναγνωστοπούλου, Mανώλη Αναστασιάδη, Αντώνη Αποστολάκη,

Διαβάστε περισσότερα

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 2003-2012 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ Οριστική Μελέτη Αποχετευτικού ικτύου & Προκαταρκτική Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.. Ροδολίβους.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

14/11/2011. Οικογένεια Felidae Υποοικογένεια Acinonychidea Acinonyx jubatus

14/11/2011. Οικογένεια Felidae Υποοικογένεια Acinonychidea Acinonyx jubatus 4// Bιολογική ποικιλότητα ή Bιοποικιλότητα ποικιλότητα των διαφόρων μορφών ζωής Οικογένεια Felidae Υποοικογένεια Acinonychidea Acinonyx jubatus Επίπεδα βιοποικιλότητας Γενετική ποικιλότητα Ποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ):

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Η Πολιτική της Ε.Ε. για τη ασοπροστασία Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ηµερίδας και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους. Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας

Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους. Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας Δημήτριος Κ. Παπαδήμος Κύρια προβλήματα στην περιοχή σχετιζόμενα

Διαβάστε περισσότερα